Hotărârea nr. 66/2018

Hotãrârea nr. 66 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/24.04.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la imobilele situate în Ploieşti, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcţionează Colegiul Naţional ,,Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpuşneanu, nr. 17 în care funcţionează Şcoala Gimnazială ,,George Coşbuc”

ROMÂNIA                                     I


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 66


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/24.04.2017privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc"

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate nr. 78/7.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/24.04.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru loan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, fiind înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 137668, cu nr. cadastral 137668;

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l(l) Aprobă modificarea art. 2(1) al Hotărârii Consiliului Local nr. 122/24.04.2017 în sensul că la poziția 30, coloana 4 suprafața construită la sol a corpului A - CI este de 303 mp în loc de 283 mp și suprafața desfășurată a acestuia este de 606 mp în loc de 566 mp, iar suprafața construită a corpului B - C2 este de 409 mp în loc de 429 mp și suprafața desfășurată a acestuia este de 818 mp în loc de 858 mp .

(2) Aprobă înlocuirea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 122/24.04.2017 cu Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 122/24.04.2017 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 8 martie 2018

Contrasemnează:

SECRETAR./

Laurențiu DIȚU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

GeorgejȘorin-Niculae BOTEZ

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 78/07.03.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/24.04.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național,,Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc ”

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului însușit inventarul întocmit si asupra imobilului din Ploiești str. Al.^ipușneariu/'^ nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”. / c7 . !    |

VgcX :'/4

Având in vedere intenția municipalității de a accesa fondu^^uTopehe'^'p* vederea derulării proiectului « Sprijinirea eficientei energetice, a'geȘfdnăjhP inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea B-cladiri publice » s-au efectuat măsurători de specialitate de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., în vederea intabularii dreptului de proprietate pentru imobilele construcții aflate pe terenul deja inscris in Cartea Funciara a UAT înaintea construcțiilor, cu ocazia amenajării terenurilor de sport in cadrul proiectului ,,Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant din Municipiul Ploiești ”,

Astfel, la data de 24 aprilie 2017 a fost adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 122 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național,,.Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială ,, George Coșbuc ” prin care s-au insusit caracteristicile tehnice reale ale imobilului.

In baza acestei horarari, si clădirile sus-mentionate au fost înscrise in cartea funciara.

Prin adresa nr. 2243/06.03.2018 Direcția Tehnic Investiții a transmis in vederea clarificării solicitarea transmisa de ADR Sud Muntenia pentru proiectul Eficientizare energetica - Școala Gimnaziala «George Coșbuc». Potrivit acesteia:

« Se vor clarifica suprafețele corecte ale clădirii CI care face obiectul proiectului avand in vedere ca in documentație se menționează suprafețe mai mari decât in documentele de proprietate :

  • -  Conform Extras CF Sc=283 mp si Scd =566 mp ;

  • -  Conform HCL Ploiești nr. 351/02.10.2018 (de aprobare a indicatorilor Sc=283 mp si Scd =566 mp ;

  • -  Conform DALI si Expertiza tehnica Sc=313 mp si Scd =626 mp ;

  • -  Conform Raport de Audit Energetic Scd =610,90 mp »

Pentru clarificarea acestor aspecte, in data de 07.03.2018, S.C. Intergroup Enginering S.R.L. a transmis planul nou întocmit, care constituie anexa la prezentul proiect de hotarare, plan pe care se identifica noile suprafețe.

n â

vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern de modificare a Hbtărârii

Z-.___________1  _• „iirAMAAi .. •__________ ... . i-r-______ ________ ..  _______ _ i             i


Z'O * Ca atare, potrivit instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoțfb,.


Guvernului nr. 1359/2001 se impune modificarea corespunzătoare a

Hotărârii Consiliului Local nr. 122/24.04.2017 Anexa la prezentul proiect de hotarare.


si


inlocuirca AnexefmWÂ'cti

/ A 'Amedeo Florin TĂBȘef Serviciu SIEB, Gabriela MÎNDRUȚIUȘef Serviciu SIB,


Mădălin.NEGOIȚĂ

$


AVIZAT


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,


Director Executiv

Andreea Mihaela Cristea


Direcția Economică,

Director1*Executiv, Mariana Ileana Gavrilă

"S,

ll


întocmit:

Holban DanielaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 122/24.04.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național,,Alexandru Ioan Cuza ”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești'’' însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit si asupra imobilului din Ploiești str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”.

Având in vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene in vederea derulării proiectului « Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea B-cladiri publice » s-au efectuat măsurători de specialitate de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., în vederea intabularii dreptului de proprietate pentru imobilele construcții aflate pe terenul deja inscris in Cartea Funciara a UAT înaintea construcțiilor, cu ocazia amenajării terenurilor de sport in cadrul proiectului ,,Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant din Municipiul Ploiești ”.

In vederea clarificării solicitării transmisa de ADR Sud Muntenict.pentru proiectul Eficientizare energetica - Școala Gimnaziala « George CosbiithS, Ș;C. J Intergroup Enginering S.R.L. a depus la data de 07.03.2018 un nou pla^ăh^W--la prezentul proiect de hotarare, din care reies noile suprafețe, sens in impune modificarea corespunzătoare a evidentelor.                          -

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Primar Adrian Florin DobPc

381850,


18
15Pian de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Ne cadastral Suprafața măsurata (mp)’

6426


Adresa imobilului

Str. Alexandru Lapusneanu nr. 17, Intravilan, Municipiul Ploiești, Județul Prahova


Nr. Cartea Fundară


Unitatea teritoriala Administrativa (UAT)

Ploiești


... '                                                            3

14

1 A

co

13

C2Nr.cad. 137668

HCCi

S=6426mp


Nr. ■■ Categorie de ■- Suprafața parcela _ folosința       (mp)____J.

_ “1.J .......... . 6426 ..’’’'■


A. Date referitoare !a teren


Ce


C4


31
Mențiuni

_____________ Împrejmuit eu gard baton pe toate laturile _______j ....... irriQbli intravilan, domeniui


i 1. iota» ' î 7.77*77J727m^77.7J.7”71' 72777 ___________________777'7.77”..2 7''777     .... 22

I______        ___ __ _ _____B. Date referitoare la construcții __

i Cod   l Destinația ÎSuprafata construita J                                                                ...... '

constructieconstructie le sol(mp)____                         ____________________ en un_

cf_'r " CAS 27 ” 7 7 ?*??~ JC<*PÂ-Șg_ati^de_invalamânt' Parter*J Saț 1930, Șdes(așufata=606 rnp

'   . 409           B: Șpatiu de.inya^anj/PaiteMlEțaf Î969,"Sdesfasurata=818 mp

' _ 54 |Corp(>Ăteljermecanic, pernjsol,

606 ____iteren sporț Parter, 2015, Sdesfastirata=606 mp (Șrad§=605Jffmp) ’ Ț 2ț^S7 ■

i372 ......     ....... Tojai suprafața desfasufata-2084_mp       ‘ ~Ț y £ . r,.y X

...... ’’

!-■- însoeQtor:

■:?

Confirm ir.trodu$erea imobilului in.bazu d? date - □

integratasiatnlruireaniimaruiui.cadaslral ‘

SențMtura si parafa;5


C2

C3

C4 Total


Executantă

i MBXQROVP ENGJNEERING SRL întocmit: ' ~                    -

; Ing.țOPIțSCUFlorcmma ~ > f ., f..’

Cmțitțn executarea masliFabjnior.1,'teren, /

i corecîitudinci^ihtocnOTp. documentați ci-cadastrale si

i corespondența acesteia cu realitatea din teren; -


Suprafața totala masurata a Imobilului

Suprafața din act = 6426 mpData:,