Hotărârea nr. 65/2018

Hotãrârea nr. 65 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 28 E, STR. COLINII NR 2”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 28 E, STR. COLINII NR 2”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Bazavan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Danescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Dragusin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pana George, Popa Gheorghe, Salceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sirbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduvă Sorin, Viscan Robert Ionut și Raportul de specialitate nr. 1841/22.02.2018 întocmit de Direcția Tehnic -Investiții și Direcția Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 28 E, STR. COLINII NR 2”;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 13’ alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363,''2016 și 457/2017.

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici si Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 28 E, STR. COLINII NR 2” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă descrierea investiției si valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești LOT 4 - BLOC 28 E^ STR. COLINII NR 2", conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri in Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 28 E, STR. COLINII NR 2” de 1.006.471,29 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Aprobă contribuția inițiala a Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile si neeligibile ale proiectului in valoare de 464.694,82 lei inclusiv TVA, in condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe

J                                                5    7                  s                                      7                                                                 5

Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.
DALI - DOCUMENTAȚIE AVIZARE

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE


“EFICIENTIZAREA ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4- BLOC 28E” ADRESA: STR. COLINII, NR. 2


UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

Februarie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 300131 din 08-01-2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.__87   

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOUCITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DELOCUINTE BL 28E

Ca urmare cererii adresate de___ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 2 8E

cu domiciliuhsediul in județul_____PRAHOVA___________.localitatea__ PLOIEȘTI

satul_________________________r_________________________, sectorul____z____, cod postai ________z__

strada_______________________COLINII______,nr. 6 bl___28

sc E__, et.             ap. -      , tel/fax________________-________________, e-mail_____


înregistrata la nr. ___________300131 __________ din. _____ 08-01-2018

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul ________________________-________________________> sectorul - cod postat_____________2__

strada________________ COLINII___,nr. 2 ,bl._________________28E        

sc. ~ .et. - .ap. -   .sau identificat prin:        ____________.___

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr. __________209       ____/ _

faza FUG aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009________________________

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești, este proprietate particulara in indiviziune si se afla in administrarea ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI BL 28E, conform certificatului de Înregistrare fiscala cu codul 28392761/26.04.2011.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC


Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare.

Utilizări permise: locuințe in blocuri; instituții publice; servicii profesionale, sociale si profesionale; comerț; activitati ncpoluante.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utilizări permise cu condiții: oricare din funcțiunile permise cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr50/1991, republicata, Legii nr. 10/1995.

Utilizări interzise: orice unitari economice poluante si care generează trafic intens; locuințe pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada conformart.30 din R.GU,

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015-Cod fiscal, modificările si completările ulterioare.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conformHCLnr. 553/21.12.2011 si HGL 361/28.09.2012

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTRN-5Li/Lb;

Documentația tehnica va fi întocmită, conform competentelor stabilite de Legea nr.50/1991, republicata, in conformitate cu P.U.G si R.L.U. aprobate de ILC.L nr.209/1999.

NOTA:


întocmit: LAZAR CARMEN-GEORGIANA - CONSILIER, 22-01-2018


Verificat: COCA-ELENA PATRASCU-SEF SERVICIU


Cererea pe baza caieia se va solicita eliberarea autorizației de construire va fi însoțita de:

-documentația tehnica (in 2 exoriginale) avand continutul-cadru stabilit prin anexa 1 a Legii nr.50/1991, modificț^h/A completate, in confonmtate cu HGR nr.184/2001, noul Cod Civil, intrat in vigoare la data de 01.10,2Q|lF


»rv y

OMS. 119^2014,Legii nr.195/2005 cu modificările ulterioare, corelat cu cerințele avizelor si acordurilor, care va fi intocîhită, semnata si verificata conform legii

- obținere adresa poștala cu dfenunnrea corecta a strazii conform nomenclatorului stradal in municipiul Ploiești (str.

Colinii, nu Colinei), eliberata de Serviciul Cadastru din cadrul D.G.D.U.;

REGIMUL DE ACTUAUZAREDocumentatia urbanistica PUG si RUJ a localității este valabila pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General al municipiului Ploiești, conformHCLNR.382/24.11.2009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE - REABILITARE TERMICA - STR COLINII NR. 2, BL 28E

CERTIFICATUL DE URBANISM NU JUNE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DEDESFUNTARESINU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCIU

 • 4. OBLIGATHALETHULARLTUICERTDFICATULUIDEURBANIS1M:


In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZ1NO nr. 306 mun.

PLOIEȘTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publica si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/U/CEsi prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anurritorplanuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE prin certificatul de utbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării intactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoare după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice conpetente.

In vederea satisfacerii cerințelor eu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficia] cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inhiale a investiției si stabilirii necesitată evaluară efectelor acesteia asupra mediului In urma evaluării inițiale a investiției seva emite actul administrativ al autoritate competente pentru protecția mediului.

O

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluară efectelor investiției asupra

mediului, solicitantul are obligația dc a notifica acest &pt autoritatii adnanistratiei publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația iu care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația dc a notifica acest fapt autorifatu administrației publice conpetentc.

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE VA FI INS OTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat Ia zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat lăzi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

  c) documentația tehnica - D.T., după caz:

  Q D.T.A.C.                  □ D.T.O.E.□ D.T.A.D.ff

 • d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

Q alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica


E3 gaze naturale

H telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban


Alte avize/acorduri


d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si/ sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

□ protecție civila


□ sanatatea populației


 • - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - -PLAN DE SITUAȚIE ACTUALIZAT PENTRU DETERMINAREA CU EXACTITATE A AMPLASAMENTULUI-

-HOTARAREA DE CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

-EXPERTIZA TEHNICA PENTRU ANALIZA STRUCTURII DE REZISTENTA A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN PUNCTDE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚEI ESENȚIALE "REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE", URMĂRIND METODA CALITATIVA PREVĂZUTĂ DE REGLEMENTĂRILE TEHNICE IN VIGOARE;

 • - CERTIFICAT ENERGETIC SI A UDIT ENERGETIC

d.4) Studii de specialitate

AVIZ RASP PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DEȘEURILOR PROVENITE DIN LUCRĂRI DE CONSTRUIRE SI DEMOLĂRI

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrărilor

Prezentul certificat dc urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBARf

i6rru


SECRIip

LAURFNwdl--DIRECTOR ADJUNCT,

RITA-MARjCELA NEAGUAchitat tara de.....lei, conlomichitanței nr. SCUTIT din

Prezentul eertifcat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de


)


,.0 M 4'^

i $*

g

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 28E ,

STRADA COLINII NR. 2

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Șef proiect: Arh. Ursache Ana-MariaExpert accesare fonduri Vlad Paul Mocanu
Februarie 2018


PIESE SCRISE..........................................................................................

 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții..........................

  • 1.1   Denumirea obiectivului de investiții..........................................

  • 1.2   Ordonator principal de credite/investitor.................................


  • 1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

  • 1.4 Beneficiarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.2   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1   Particularități ale amplasamentului:

  • 3.2   Regimul juridic:

  • 3.3   Caracteristici tehnice și parametri specifici:

  • 3.4   Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului

energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate..........................................................12

 • 3.5   Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4.  Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de

diagnosticare2):

 • 5.  Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată

a acestora

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-

arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4   Costurile estimative ale investiției:

 • 5.5   Sustenabilitatea realizării investiției:

 • 5.6   Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

- a

 • 6.1   Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere^țtehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2


.^29 r

^*30

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementăril^șpecifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.......................31


6.3


f «U

Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat^)

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:..........XrX • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite..............................................................................33

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.... 35

  • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

  • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice,

precum:

Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat

Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat

44


Anexa 3 - Graficul activităților......................................................................................................

PIESE SCRISE


 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1  Denumirea obiectivului de investiții

Eficientizare Energetica-reabilitare termica bloc nr. 28E Strada Colinii 2

 • 1.2  Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.3  Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4  Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se află în deplină concordanță atât cu legislația națională în vigoare, cât și cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene și al României. în acest sens, amintim următoarele documente relevante, cât și modul în care proiectul se supune prevedeilor acestora:

în ceea ce privește politicile europene, Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii în 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primară și de a pregăti calea pentru eficiența energetică sporită în anii următori acestei date. Aceasta are la bază Directivele precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei.

Această directivă a fost transpusă în legislația națională prin adoptarea Ordonanței nr. 22 / 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie. Aceasta se aplică la nivelul autorităților și administratorilor clădirilor din proprietatea publică, aceștia fiind nevoiți să realizeze Măsuri și programe de îmbunătățire a eficienței energetice precum și să utilizeze eficient sistemele existente.

în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, proiectul vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu încălzirea și îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora prin creșterea performanței

energetice a clădirilor, dar și utilizarea eficientă a consumului de energie prin^ducerea erh^iilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.            / rTV'\

Amintim, de asemenea, faptul că proiectul face parte din Strategiea Integrată dș Dezvoltare Urbana a Municipiului Ploiești. în cadrul Analizei SWOT din acest document programatî^eUfost identijigăU ca punct slab Eficiența energetică redusă a clădirilor publice și de locuit (p. 367). xAștfel,0a;4fd^Ștăbilit Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastrUcturii-yrbă^e și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Polului de Creștere Ploiești-Prahova; Obiectivul Sectorial B2: Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit. In cadrul Portofoliului de proiecte, nr. 155 Eficientizare consumuri energetice in clădiri publice (p. 399).

Proiectul răspunde in mod direct măsurii Eficientizarea Energetica a clădirilor rezidențiale cuprinsă în Strategia de eficientizare energetică a Municipiului Ploiești 2016-2021. Măsura vizează reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum și a sistemelor de alimentare cu căldura pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere.

Planul de Dezvoltare a regiunii Sud Muntenia reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii implicați, este un document cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economică a Regiunii Sud Muntenia, Analiza Swot a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare și monitorizare, precum si o Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate in perioada 2014-2020.

în cadrul acestui plan a fost identificată Prioritatea 4 - Protecția Mediului Si Creșterea Eficientei Energetice, a cărei obiectiv este „Protejarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale si a patrimoniului natural” (p. 356). In cadrul acestei priorități a fost stabilită Măsura 4.4 Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile în care se precizează faptul că datorită gradului scăzut de izolare termică a clădirilor, acestea au probleme legate de aspect. Din acest motiv, în cadrul Acțiunilor Indicative aferente acestei măsuri se regăsește și următoarea: „Investiții în reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor non-rezidentiale” (p. 365).

Legislație specifica:

 • •  P118 1999- Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

 • •  NP 051 2012- Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Proiectul a fost întocmit și în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

 • -  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificări și completări ulterioare

Ordinul 23/2009 pentru aprobare NORME METODOLOGICE din 19 martie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe modificat cu Ordin nr. 103 din 26 martie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificări și completări ulterioare.

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții               ? Jj

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificări Ieși completările ulterioare;                                                                                                 '

Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere~"pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1061 /2012 pentru completarea și modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. - “Standard de cost privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe”.

Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări și completările ulterioare;

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ:

C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002

 • -  Cod de proiectare seismică - Partea a lll-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • -  Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • -  Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • -  Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;

 • -  SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;

 • -  SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;

 • -  SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • -  SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție.

 • -  Reglementare tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții", indicativ CR 0-2005, din 27/12/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 188bis din 16/02/2006;

 • -  STAS 10101/1-91-Greutati tehnice și încărcări permanente

 • -  STAS 10101/2A1-78- Acțiuni datorite procesului de exploatare

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării Și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, Indicativ NP-082-04, publicată în M.Of. partea I, nr. 349 bis, din 25-04-2005, ce înlocuiește STAS 10101/20-90, privind încărcările date de acțiunea vântului;

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, Indicativ CR 1-1-3-2005, aprobată cu Ord. MTCT nr. 2228 din 27-12-2005, ce înlocuiește STAS 10101/21-92 - încărcări date de zăpada;

 • -  STAS 10108/0 - 78 - Construcții civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din otel.

 • -  Normativ NP 042 - 2000

 • -  Normativ C190 - 99

 • - Gp123/2013 GHID PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA. LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICA. A BLOCURILOR DE LOCUINȚE

 • 2.2  Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul construcției: 1984-1985

Regim de inaltime: S+P+7 RETRAS -toate nivelurile supraterane locuibile

Număr apartamente: 23

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea incalzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru incalzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 2.3  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 28E strada Colinii 2

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila -panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul analizat blocul 28E, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa strada Colinii 2.

Figura 1. Identificarea zonei unde se va realiza investiția

Suprafața unui etaj locuibil a imobilului analizat - bloc de locuințe- este de 305 mp.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează din b-dul Republicii si strada secundara din spatele clădiri, strada carosabila.

Imobilul studiat are următoarele vecinătăți:

 • -  la sud-vest: spațiu parcare

 • -  la sud-est-strada Colinei

 • -  la nord-est: B-dul Republicii

 • -  la nord-vest:bloc 28D.

 • c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic conform Sr 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1.6”-sec.

Din punct de vedere climatic :

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii investigate în mediul construit sunt următoarele:

/•

 • •  zona climatică: zona II conform hărții de zonare climatică a României, fig A1 din SR

1907-1 sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Te = - 15oC;   ”

 • •  zona eoliană: zona II conform hărții de încadrare a localităților în zorie eoliene, fig 4 din

SR 1907-1: v = 5.0 m/s,                                            <f(

 • •  poziția față de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit pentru fațade;.

 • •  amplasare față de clădirile învecinate: vezi planul de situație;

 • •  pânza de apă freatică se găsește la o adâncime de circa 5 m conform studiilor și forărilor efectuate în această zonă

 • •  categoria de importanță a construcției conform H.G.R. nr.766/1997, anexa 3: (construcție de importanță normală);

Amplasarea clădirii investigate în Orașului Ploiești determină alegerea valorilor pentru:

 • •  intensitatea radiației solare lunare totale si difuze - valori medii lunare, conform Metodologiei Mc 001/1 - 2006, Anexa A.9.6 (respectiv valorile pentru orașul București)

 • •  temperaturile medii exterioare lunare, conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 1, poziția 45)

 • •  numărului anual de grade-zile de calcul N1220 conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 2, poziția 49)

 • d) studii de teren:

 • (i)   studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu e cazul.

 • (ii)   studii de specialitate necesare, precum studii topographice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Se anexeaza studiu topographic cu viza OCPI.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent clădirea este racordata la rețeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiești), si de furnizare energie termica (operator Veolia Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din rețeaua naționala, prin distribuitorul Enel-Distributie.

 • f)  analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Clădirea este parțial vulnerabila la acțiunile cauzate de factori de risc antropici - distrugeri locale minore si anume:

 • •  Partea opaca a fațadelor - zona parter si

 • •  ferestrele, in special elementele de feronerie

In cazul unor asemenea evenimente, se vor repara zonele / elementele afectate.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Clădirea analizata nu este pe lista monumentelor istorice; imobilul nu se afla intr-o zona protejata.

 • 3.2 Regimul juridic:

I %        < /^c

 • a)   natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, dregț de preerppțifcio^;

Imobilul este bloc de locuințe, aflat in administrarea Asociației de proprietari.

 • b)   destinația construcției existente;

Clădire de locuit - locuința colectiva cu comerț la parter

includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

 • c)   informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Folosita actuala a terenului: curți construcții.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare

Utilitati permise: locuințe de blocuri, instituții publice, locuințe, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, truism, parcari publice, si aferente funcțiunilor admise, activitati nepoluante.

Utilizări permise cu conditiioricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform legii 50/1991, republicata, Legii 10/1995, si cu condiția existentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL.

Utilizări interzise: unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima 150 mp, si front la strada (8m); amenajari provizorii sau chioșcuri pe domeniul public.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform HCL 553/2011, si nr. 361/2012.

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a)   categoria și clasa de importanță:

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica - II

C - construcție de importanta normala

 • b)   cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu e cazul.

 • c)   an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

An construcție clădire : 1984-1985

 • d)   suprafața construită;

• regimul de înălțime: S+P+7 retras toste nivelurile supraterane locuibile

e)

3.4


alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

r!


Nu e cazul.


■iî i

%■'              ■ i > /=, je

Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnicecși/ saualeau'dîtului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor carebeneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zoneledeprotecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.


CONCLUZII ALE EXPERTIZEI TEHNICE:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 28E din strada Colinii 2, S+P+7E retras, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot începe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

AUDIT ENERGETIC

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala C. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 237.95 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 128.58 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 54.18 kgCO2/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 32.04 kgCO2/mp an.

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al respectării cerințelor esențiale, clădirea se prezintă după cum urmează:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 28E din strada Colinii 2, S+P+7E retras, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot începe fara intervenții structurale prealabile.

b)


y' țc £ y.y >

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare-termica’»'nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.               / ț7 .

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate. .

'A

Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare.1 Execuția va fi încredințată unei echipe cu calificare si dotare specifica.                      y


LĂCUUUd Va II li IGIUUÎI llaLa UI IUI UGllipU GU Galii IGaic SI UUldlU SpUGITIGa.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.              J

securitate la incendiu;


O-.

,• y

■ V z


In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de casa a

blocului, lucrare care nu face obiectul documentației prezente.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica.

 • e) protecție îm potriva zgomotu lui;

Construcția corespunde cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.Tamplaria inițiala montata din construcția blocului nu îndeplinește cerințele de izolare fonica corespunzătoare funcțiunii de locuire.

 • f)  economie de energie și izolare termică;

 • g) Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala C. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 237.95 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 128.58 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 54.18 kgCO2/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 32.04 kgCO2/mp an.

 • h) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aceasta cerința nu este îndeplinita de către clădirea existenta; pentru asigurarea iluminatului si încălzirii sunt folosite exclusiv resurse neregenerabile de energie.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

a) clasa de risc seismic;

EXPERTIZA TEHNICA:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 aniclădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestruqturale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.       M

Structura de rezistenta a blocului 28E din strada Colinii 2, S+P+7E retras, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nuShjșcesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate.

Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare.

Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire, prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

EXPERTIZA TEHNICA:

Nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

In EXPERTIZA TEHNICA nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

AUDIT ENERGETIC:

Pe baza analizei stării actuale a clădirii, a valorilor de consumuri specifice determinate în Certificatul de preformanță energetică a clădirii și discuțiilor cu beneficiarul, s-a propus analizarea următoarelor soluții și pachete de soluții de reabilitare termică a clădirii conform tabelului următor:

S1

Soluția S1- sporirea rezistentei termice unidirecționale ale pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W, prin placarea acestora cu placi de vata minerala de 10 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,040 W/rri2K, la aplicarea termosistemului se va acorda 0 atentie deosebita acoperirii punților termice.

S2

Soluția S2 sporirea rezistentei termice unidirecționale ale planseului superior terasa peste valoarea de 5 rwK/W, prin aplicarea unei termoizolatii din spuma poliuretanica rigida de 14 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,027 W/1T12K, la aplicarea termosistemului se va acorda 0 atentie deosebita acoperirii punților termice.

S3

Soluția S3- sporirea rezistentei termice unidirecționale a planseului peste subsol peste valoarea de 2,9 rmK/W, prin placarea acestuia la intrados cu placi de polistiren expandat de 10 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,044 W/rmK. Stratul termoizolant se va cobora pe pereții laterali ai subsolului pe 0 inaltime de 0,5 m pentru ainchide punțile termice. Termoizolatia se va proteja cu masa de șpaclu armata cu plasa din fibra de sticla. Se vor utiliza numai materiale agrementate termic.

S4

Soluția S4 - înlocuirea tamplariei eterioare existente cu tamplarie mai performanta energetic cu geam termoizolant dublu avnd 0 ezistenta


termica de minim 0,77rri2K/W.


/V ____ \

V*’1


Aceste măsuri vizează modernizarea termoenergetică a clădirii și ca urmare j.unt indepșndj tf^de cele care vizează reabilitarea tehnico-funcțională (și care sunt considerate ca fiind efecț^ș,)?'^ X

Pachetele de măsuri propuse sunt:

PM1

S1+S2+S3

PM2

S1+S2+S3+S4

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • i. rezistentă mecanică si stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 28E din strada Colinii 2, S+P+7E retras, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • ii.   securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, lucrare care nu face obiectul prezentei documentații.

 • iii.   igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • iv.   siguranță și accesibilitate în exploatare;

Nu sunt necesare masuri.

 • v.   protecție împotriva zgomotului;

Nu sunt necesare masuri.

 • vi.   economie de energie și izolare termică;

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței ‘fundamentale sunt:

 • •  termoizolare fațada parte opaca

 • •  înlocuire ferestre existente si inchidere balcoane cu tâmplărie termoizolanta cu geam termorezistent

 • •  termoizolare terasa

 • •  termoizolare soclu

 • •  termoizolare intrados placa peste subsol si parter in zona spatiilor comune

 • •  izolare conducte de încălzire si apa calda menajera din subsol

 • •  înlocuire conducte de apa calda menajera si încălzire din subsol

 • •  schimbare corpuri de iluminat cu surse de iluminat LED

 • vii.   utilizare sistenabila a resurselor naturale

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

 • •  montare sistem de panouri fotovoltaice pentru iluminatul casei scării si pârtilor comune

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de reabilitare energetica a clădirii, dimensionate astfel incat sa se obțină aceleași performante de eficienta energetica.

Aspectele constructive ce diferențiază cele doua scenarii sunt descrise mai jos:

Scenariul I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem tip ETICS cu placi termoizolante cu spumă poliuretanică de 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala 10 cm grosime

Având in vedere ca la nivel european tendința este de a renunța la placarea fațadelor cu placi de polistiren acest material nu a fost luat in considerare pentru alte scenarii constructive. Pentru scenariul 1 s-a avut in vedere o soluție de termoizolare a fațadei cu termosistem cu placi din

. - ■< poliizocianurat. Se remarca insa ca aceasta are costuri mai mari decât termosistemele analizate, fara a avea însă indici de rezistenta termica superiori.                 |            •*

ps ;?


c’-’' C '-1 s’

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

a1) consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

Expertiza precizează faptul ca aceasta clădire nu necesita masuri de consolidare, fiind incadrata in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

a2) protejarea, repararea elementelor nestructurale și/ sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu e cazul.

a3) intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a4) demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/ sau a funcțiunii existente a construcției;

Având in vedere ca locatarii au decis sa nu se intervină asupra balcoanelor, astfel sa fie afectate intervențiile realizate de către aceștia in decursului timpului, pentru a asigura termoizolarea anvelopei s-a optat pentru schimbarea tamplariei ferestrelor si ușilor de acces in balcon si termoizolarea pârtii opace a fațadei din interiorul balconului.

Tamplaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare). In panourile tamplariei de închidere a ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

In tamplaria ferestrelor sau ușilor de balcon nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008"

a5) introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Nu e cazul.

a6) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

/0

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții:

f[ *■ (              ... ,.

• Ai Iu. .4


Oție Mior/ [je la


 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluțiaVtehnică deinte propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlâ^ireă'J'Sîh^^ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ șărLWÎîk interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum șriucrari strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

  SCENARIUL I

  Sistem    constructiv

  pentru termoizolarea fațadelor,     exclusiv

  soclul

  Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala.

  Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

  • •  desfacerea finisajelor exterioare existente;

  • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata;

  • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

  • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

  • •   se vor rectifica rosturile

  • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc) Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie, pe 3 laturi, se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai jos, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor. După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

  • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

  • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

  • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

  • •  tencuiala pentru finisarea termosistemului

  Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur

  Tencuiala se va aplica continuu si va acoperi atât termosistemul cat si

  fasia de protecție de vata minerala si termosistemul perimetral din jurul ’f ferestrelor.                                                                    :l

  Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

  In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul 5de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.                 X        1

  Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare -grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

  In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

  Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funcie de modul de echivalenta al tamplariilor montate de locatari cu cele propuse prin prezentul proiect. Cantitatile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

  Având in vedere ca locatarii au decis sa nu se intervină asupra balcoanelor, astfel sa fie afectate intervențiile realizate de către aceștia in decursului timpului, pentru a asigura termoizolarea anvelopei s-a optat pentru schimbarea tamplariei ferestrelor si ușilor de acces in balcon si termoizolarea pârtii opace a fațadei din interiorul balconului.

  Tamplaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de reacție la foc C -s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

  Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare). In panourile tamplariei de inchidere a ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

  In tamplaria ferestrelor sau ușilor de balcon nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație,

  conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

  Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

  La incaperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

  Sistem    constructiv

  pentru termoizolarea terasei

  Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

  -inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (inlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va înlocui pe zonele degradate.

  -se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

  -aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune inlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

  -aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

  -se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

  -se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica. -După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2% -se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa -se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

  Sistem    constructiv

  pentru termoizolarea soclului

  Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

  • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

  • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o

  inaltime de minim 60 cm deasupra terenului ai$enajât,se yâ apjică o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste§), masa d^șp^lii armata cu plasa fibra de sticla.                               , S'X

  Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

  Termoizolare intrados placa peste subsol si parter( ânde^<deasuRf^,§Oht spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

  Lucrări             de

  eficientizare         a

  consumului       de

  energie      electrica

  pentru iluminat

  înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

  înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parii commune

  Paratraznet

  Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

  Izolare conducte de apa calda si incalzire din subsol

  Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

  înlocuire robineti si conducte de incalzire si acm

  înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de incalzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de incalzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de incalzire si apa calda menajera.

  Robineti           cu

  thermostat         la

  radiatoare

  Montarea de robineti cu thermostat la radiatoare in interiorul apartamentelor

  Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

  montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o incapere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

  Alte lucrări

  refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

  demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

  Scenariul II

  Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

  Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

  Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

  • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

  • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de

  Scenariul II

  mucegaiuri, alge;                                   ,       ■    . . .

  • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator,'; beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si- stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

  • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

  • •   se vor rectifica rosturile

  • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

  După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

  • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

  • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

  • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

  • •   profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

  • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

  • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

  Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

  Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

  Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.

  NOTA: Celelalte lucrări de intervenție sunt identice cu cele descrise la scenariul 1.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Pentru ambele scenarii, a fost identificat un singur factor de risc antropic si anume riscul de distrugeri punctuale in zona fațadelor - parter sau distrugeri ale elementelor de feronerie ale tâmplăriei

/* d’î

termorezistente, cauzate de conduita necorespunzătoare a trecătorilor. Acest rfȘc este nesemnificativ, elementele afectate fiind ușor de reparat sau înlocuit                        IPS\,         i! 1^^

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură ^‘âu^situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existență condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Scenariul 1

  Tip termosistem fațada, terasa

  Sistem termoizolant cu placi din spuma poliuretanuca 10 cm grosime, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

  Scenariul II

  Tip termosistem

  Sistem tip ETICS bazat pe placi de vata mineral bazaltica pentru fațade, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin realizarea investiției se vor înregistra consumuri mai mici de electricitate si energie termica, pentru niciunul dintre cele doua scenarii.

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

  l'1 I i '-1          - u W4 r

  Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.        '’rfv   M  ’s J


  Crt.

  Etapa

  Dela

  Pana la

  1

  Evaluarea cererii de finanțare si semnarea contractului de finanțare

  Martie ■’/

  2018

  ■luririe 2018

  2

  Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

  Ianuarie

  2019

  Martie 2019

  3

  Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

  Iulie 2018

  Decembrie 2018

  4

  Activitatea de realizare a investiției de baza

  Martie

  2019

  August

  2019

  5

  Managementul proiectului

  Iulie 2018

  Noiembrie 2019

  6

  întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

  Noiembrie

  2019

  Decembrie

  2019

  Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana

  a depunerea

cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

5.4 Costurile estimative ale investiției:

Scenariul I

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

873.476,73 fara TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață

3.264 lei cu TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

-37.340 lei cu TVA

Devizul General si Devizele pe 0

biect aferente Scenariului I se regăsesc in cadrul Anexei 1 -

Scenariul I

Scenariul II

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

846.937,42 fara TVA

Costurile estimative de întreținere si operare pe durata normată de viață

-3.116 lei cu TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

-37.340 lei cu TVA

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc in cadrul Anexei 2 -

Scenariul II - Scenariu Recomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizata pe baza preturilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele propuse prin prezentul proiect de investiții.

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

Proiectul nu va avea un impact cultural. Cu toate acestea, impactul social va fi unul benefic, întrucât reducerea consumului de energie termică va duce și la scăderea costurilor întreținerii apartamentelor

pe parcursul sezonului rece.


 • b) estimări privind foița de muncă ocupată prin realizarea investitei: în faza de realizare, în faza de operare;

în ceea ce privește faza de operare, menționăm faptul că nu va fi necesară o forță de muncă suplimentară: Asociația de proprietari este responsabilă cu menținerea investiției iar Unitatea Administrativ-Teritorială Ploiești va fi responsabilă cu verificarea menținerii acesteia precum și cu respectarea obligațiilor contractuale.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (în mod indirect). Prin anveloparea clădirii și implementarea soluțiilor de producție de energie din surse regenerabile se reduce cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră și se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile, aferente consumului energetic necesar pe perioada sezonului rece

 • 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului că proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte pentru a arăta necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.

în acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile și veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanță financiară precum: fluxul de numerar cumulat, valoarea netă actualizată corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați în Anexa 1 - Scenariul I -Scenariu Recomandat și în Anexa 2 - Scenariul II.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-

2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este ne^eductibilă.' /«□ ••’-L /O -

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact,pentru care-,TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare cosrbrîl|£și;i;Văfliturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană în cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rată reală, datele previzionate au fost fundamentate în valori reale, s-au utilizat prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației.

Previziunile realizate în cadrul analizei financiare a proiectului se bazează pe prognoze disponibile de la Comisia Națională de Prognoză (CNP).

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Perioada de referință aleasă este de 14 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2017.

Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a clădirii.

 • b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Necesitatea investiției este data de deficientele clădirii la acest moment, pin ceea ce privește chetuielile proprietarilor cu încălzirea.

 • c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul 1

/ 4X

Costurile    estimate     pentru

873.476,73 lei fara TVA

A

■ 1

realizarea investiției

Rata interna de rentabilitate

-14,98 %

financiara

> •■“OJ

Valoarea neta actualizata

- 663.487,08 lei fara TVA

fi

b)

Scenariul II

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

846.937,42 lei fara TVA

Rata interna de rentabilitate financiara

-14,62%

Valoarea neta actualizata

- 634.238,18 lei fara TVA

în Anexa 1 - Scenariul I - pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

Unitățile de locuit nu sunt producătoare de venituri. Astfel, asociației de proprietari revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca Asociația de Proprietari a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor unităților de locuit, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu utilitățile. Având in vedere ca, in conformitate cu Ghidul Solicitantului, economiile realizate la facturile cu utilitățile se reflecta in scăderea egala a veniturilor incasate de la proprietari, acestea nu vor fi considerate venituri nete.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • a)   In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

 • b)   Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

 • c)   Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la modul constructiv de anvelopare, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai costul anveloparii la tona de CO2 echivalent redus. De reținut ca si acesta este grevat de faptul ca tâmplăria termorezistenta propusa are si rolul de a asigura ventilarea mecanica naturala, astfel sa se respecte prevederile normativului NP011/97.

 • d)   Având in vedere ca modelul privind reducerea de GES este liniar (aceeași reducere anuala), raportul ACE va avea aceeași valoare cu cea a costului unitar anual CUa

  Scenariul 1

  Orizontul de timp

  ani

  14

  Rata de actualizare

  %

  4

  Scenariul 1

  Cantitatea de tone C02e redus

  tCO2e

  457.744,17

  Costuri totale actualizate (12 ani)

  lei

  1.138,21r

  Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

  Lei/1 CO2e

  402,16

e)

Scenariu

II

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

tCO2e

1.138,21

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

431.912,91

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 CO2e

379,47

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional

Probabilitate

Mică           Importanța      [ Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri    de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri de reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic

Probabilitate     | Medie

Importanța

Mare

1

J u.

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

- -X •<? „40

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele db^ot^șne^h^recții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea Întodmăi4a4 pjw&derilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Medie

Importanța     | Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda 0 atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

Scenariul 1

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant cu placi din poliuretan 10 cm grosime

Scenariul li

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime

Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

Referitor la celelalte criterii de comparație, având in vedere ca:

 • •  cele doua scenarii au fost alese astfel incat sa se obțină aceleași rezultate in implementare in raport cu scăderea emisiilor de CO2 echivalent si cu producția de energie regenerabila

 • •  timpi de execuție / implementare sunt identici, lucrările fiind similare

 • •  impactul asupra mediului este similar

 • •  sustenabilitatea este similara pentru ambele scenarii

 • •  riscurile sunt similare pentru ambele scenarii

rezulta ca singurele criterii ce determina scenariul recomandat cele de natura financiara si de eficacitate a costurilor.

X'oM

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul îl '  *

Cost total de investiție (lei cu TVA)

1.038.005,05

1.006.471,29?

s*

Raportul ACE (lei / tona CO2 echivalent)

402,16

Z379.47-

O V

■•vă'vÂ

> U L

6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul II, deoarece:


 • •  raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai bun

 • •  costul de investiție este ușor mai redus.

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+NI), în conformitate cu devizul general;

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  1.006.471,29

  din care valoarea (C+M)

  654.909,40

  Valoarea totala exclusiv TVA

  846.937,42

  din care valoarea (C+M)

  550.344,03


 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Indicator

  Valoare

  Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

  46.469

  Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

  63.757

  Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

  17.288

  pentru incalzire/racire (kWh/an),

  10.629

  pentru iluminat (kWh/an),

  6.659

  Consumul mediu anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/mp,an)

  92.7

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

  Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

  14,56

  Consum anual de energie primara (kWh/an)

  41.546

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.           \ *

U

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)                                                                    •

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINȚA A - REZISTENȚĂ MECANICĂ Șl STABILITATE

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 28E strada Colinii 2 , cu subsol, parter si 6 etaje si etajul 7 retras, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

__________ CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU_________ Clădirea se încadrează astfel:

 • • Categoria C normală de importanță conform HGR nr. 766/1997

 • • grad II de rezistență la foc.

 • • risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu nu depășesc 30% din totalul construcției

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 2.1.9/P118-99 iar pereții căilor de evacuare îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 4.2.65/P118-99. Căile de evacuare sunt în conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P118/99. Lațimea căilor de evacuare este de minim 1.20 m. La nivelul parterului evacuarea se face prin uși în două canate 1.80m lățime.

Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, insa aceste lucrări nu fac obiectul prezentei documentații.

Termosistemul pentru fațada va fi un sistem agrementat, din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2,d0. Pentru limitarea propagării focului pe fațada, in dreptul tuturor planseelor clădirii se vor dispune fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele, (conform SR 007-2013)

CERINȚA C - IGIENA, SĂNĂTATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si

CERINȚA C - IGIENA, SANATATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:

 • •  spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •   iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin inlocuirea tamplariei existente cu o tamplarie mai performanta din punct de vedere al izolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat in sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •   iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •   Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizolațiilor. Terasa are pantele corespunzătoare de scurgere aapelor.

CERINȚĂ D - SIGURANȚĂ Șl ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

După montarea straturilor noi de termohidroizlatie pe terasa, accesul va fi permis numai persoanelor avizate in vederea intretinerii, terasa fiind considerata NECIRCULABILA.

Pentru întreținerea panourilor fotovoltaice montate pe terasa necirculabila se va permite accesul numai persoanelor autorizate.

CERINȚA E - PROTECȚIA IMPOTRIVAZGOMOTULUI

Tamplaria propusa, profile PVC minim 5 camere, cu geam termoizolant low-e , se va incadra in clasa de protecție fonica 5 (VDI 2719).

___CERINȚA F - ECONOMIADEENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA___________ Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, rezultând astfel scăderea consumului de energie termica necesara asigurării climatului intern conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare terasa cu spuma din Poliizocianurat 14 cm grosime, R = maxim 3.850 m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •  Tamplarie ferestre si usi acces balcoane profile PVC 5 camere U=1.10 W/mpK

 • •  Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  Termoizolare intrados planseu peste subsol si parter cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii după modernizare mai mari ca rezistentele minime normate.

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) - Prescripții pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica.

CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE


CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA'

Amplasarea panourilor fotovoltaice conduc la realizarea de economii de energi^primara, din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie națdrâje, nerege^erâgilf.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de' enefgfejdin cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchiderejaț^ile de acces in bloc, senzori la corpurile de iluminat din casa scării si spatiile comune etc.) ?

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat, beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești fiind o autoritate publică locală.

în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională si de la Bugetul Statului (FEDR+Buget de Stat) - 60%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 40%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

1

Valoare totala proiect, din care:

Lei

1.006.471,29

1

Valoare eligibila

Lei

902.960,78

2

Valoare neeligibila, inclusiv TVA aferent

Lei

103.510,51

1

Valoarea eligibila a proiectului, din care:

Lei

902.960,78

1.1

Finanțare nerambursabila solicitata (FEDR+Buget

Lei

541.776,47

de stat)

%

60%

1.2

Contribuție eligibila a Beneficiarului (inclusiv

Lei

361.184,31

cota aferenta asociațiilor de proprietari) ■ UAT+AP

%

40%

2

Valoarea neeligibila a proiectului, din care:

Lei

103.510,51

2.1

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

Lei

86.983,62

2.2

Cheltuieli neeligibile aferente TVA

Lei

16.526,89

II

Contribuție totala UAT, din care:

Lei

232.849,17

1

Contribuție UAT la cheltuieli eligibile:

Lei

166.892,81

1.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt eligibile

Lei

121.419,39

aferente C+M+E

%

15%

1.2

Contribuție UAT ajutoare de natura sociala - 21,5%

Lei

8.074,14

din val chelt eligibile aferente C+M+E

%

21,5%

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

1.3

Contribuție UAT cheltuieli eligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

37.399,28 "

'40%.^-

2

Contribuție UAT la cheltuieli neeligibile:

Lei

' ,65.956)36

2.1

Contribuție UAT -15% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

%

15%

2.2

Contribuție UAT cheltuieli neeligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

65.956,36

%

100%

III

Contribuție totala AP, din care:

Lei

231.845,65

1

Contribuție AP la cheltuieli eligibile:

Lei

194.291,50

1.1

Contribuție AP - 25% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

192.977,11

%

25%

1.2

Contribuție AP ajutoare de natura sociala - 3,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

1.314,40

%

3,5%

2

Contribuție AP la cheltuieli neeligibile:

Lei

37.554,15

2.1

Contribuție AP - 25% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

-

%

25%

2.2

Contribuție AP in funcție de destinația apartamentului sau a tipului de proprietari - 100% din val chelt C+M+E

Lei

37.554,15

%

100%

IV

Contribuție totala UAT+AP, din care:

Lei

464.694,82

1

Contribuție UAT+AP la cheltuieli eligibile

Lei

361.184,31

2

Contribuție UAT+AP la cheltuieli neeligibile

Lei

103.510,51

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.006.471,29

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

103.510,51

1.2

Valoarea totala eligibila

902.960,78

2

Contribuția proprie, din care:

464.694,82

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

361.184,31

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

103.510,51

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

541.776,47

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism nr.87/15.02.2018 emis de primăria municipiului Ploiești (atașat)

7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publici^t^lrnobiliară< ■ , s'r

7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres 'pievăzute de lege

'■'a

Extras de către funciara (atașat)                                                    .....


110 C'

V-

''


îz


 • 7.4 Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente


 • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică


 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)   studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b)   studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c)   raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d)   studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e)   studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

Nu este cazul.

Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 28 E, Str Colinii nr 2

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenulu

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli

aentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLU

L 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.719,98

326,80

2.046,78

3.1.1

Studii teren

1.719,98

326,80

2.046,78

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.986,76

141,22

2.127,98

3.3

Expertizare tehnica

2.293,30

435,73

2.729,03

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

W-V'

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 28 E, Str ColinU'nr 2    ’•

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.719,98

326,80

2.046,78

3.5

Proiectare

35.539,51

6.752,51

42.292,02

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

21.213,02

4.030,47

25.243,49

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

859,99

163,40

1.023,39

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

11.466,50

2.178,64

13.645,14

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

27.187,50

5.165,63

32.353,13

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26180

3.7.2

Auditul financiar

5.187,50

985,63

6173,13

3.8

Asistenta tehnica

37.356,08

7.097,6600

44.453,74

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

2.293,30

435,73

2.729,03

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

756,79

143,79

900,58

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

1.536,51

291,94

1.828,45

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții          î(c «1

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești -

Lot 4 - Bloc 28 E, Str Colinii nr 2 '

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare țara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

116.951,91

21.984,62

138.936,53

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

560.821,00

106.555,99

667.376,99

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.952,00

370,88

2.322,88

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

124.620,00

23.677,80

148.297,80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

687.393,00

130.604,67

817.997,67

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

14.069,32

2.673,17

16.742,49

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10.551,99

2.004,88

12.556,87

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.517,33

668,29

4.185,62

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.294,85

0

6.294,85

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2856,86

0

2.856,86

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

571,37

0

571,37

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2866,62

0

2.866,62

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții             n^/

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 28 E, Str Colinii nr.2.

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

38.014,43

7.222,74

45.237,17

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

61678,6

10522,91

72201,51

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

866.023,51

163.112,20

1.029.135,71

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

573.324,99

108.931,75

682.256,74

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

7.166,56

1.361,65

8.528,21

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

286,66

54,47

341,13

TOTAL

7.453,22

1.416,12

8.869,34

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

873.476,73

164.528,32

1.038.005,05

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55
Nr.1/1 Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe 28 E-Scenariu nerecomandat

Nr.crt,

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

fer

tei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.11

ConstructH si instalații

560.821,00

106.555,99

667.376,99

nnn-

Terasamente

-

4.1.1.1

Baza

4.1.1.2

Conexe

' 4.1.2

Rezistenta

-

-

4.1.2.1

Baza

-

4.1.2.2

Conexe

-

-

' 4.1.3

Arhitectura

500.931,00

95176,89

596.107,89

4.1.3.1

Arhitectura baza

463.084,00

87985,96

551.069,96

4.1.3.2

Arhitectura conexe

37.847,00

7.190,93

45.037,93

' 4.1.4

instalații

59.890,00

11.379,10

71.269,10

4.1.4.1

Instalații electrice - baza

53.942,00

10248,98

64.190,98

4.1.4.2

Instalații electrice - conexe

5.948,00

1130,12

7.078,12

TOTAL 1 - subcap. 4.1

560.821,00

106.555,99

667.376,99

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.952,00

370,88

2.322,B8

' 4.2.1

Montaj baza

717,00

136,23

853,23

' 4.2.2

Montaj conexe

1.235,00

234,65

1.469,65

TOTAL II subcap. 4.2

1.952,00

370,88

2.322,88

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj - Panouri fotovoltaice

124.620,00

23.677,80

148.297,80

F 4.3.1

Utilaje baza

124.620,00

23677,8

148.297,80

' 4.3.2

Utilaje conexe

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

| 4.5

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

TOTAL IU - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

124.620,00

23.677,80

148.297,80

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

687.393,00

130.604,67

817.997,67


#o?

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI - 28E - Scenariu I - Scenariu

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Nerecomandat

IDenumire tabele analiza financiară a proiectului

Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 3

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli fit proiectare si asistenta tehnica

Lei/an

53.464,77

17.534,24

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

886.272,18

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930,00

63.703,74

Cheltuieli pentru informaresi publicitate

Lei/an

1.386,00

2.541,00

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

1.322.81

4.850,31

Valoare totala inclusivTVA

Lei/an

63.103,58

974.901,47

Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

___Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA FARA 1NVESTH1E

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialeleconsumabile

Lei/an

1.555,27

1.586,38

1.618.10

1.650,46

1.683,47

1.717,14

1.751,49

1.786,52

1.822,25

1.858.69

1.895,87

1.933,78

1.972.46

2.011,91

Al te cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

78.140,64

79.703,45

81.297,52

82.923.47

84.581.94

86.273,58

87.999,05

89.759,03

91.554,21

93.385,30

95.253.00

97.158.06

99.101,23

101.083,25

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

7.567,97

7.719,33

7.873,72

8.031.19

8.191,81

8.355,65

8.522 76

8.693,22

8.867,08

9.044.42

9.225,31

9.409,82

9.598 02

9.789,98

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

9.989,141

10.188,92

10.392,70

10.600,56

10.812,57

11.028,82

11.249,39

11.474.38

11.703,87

11.937,95

12.176,71

12.420,24

12.668,64

12.922,02

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

1.761,60

1.796,83

1.832,77

1.869,42

1.906,81

1.944,95

1.983,85

2.023.52

2.064,00

2.105,28

2.147,38

2.190,33

2.234,13

2.278,82

Cheltuieli cu apa

Lei/an

10.426,42

10.634,95

10.847.65

11.064.60

11.285,89

11.511,61

11.741,84

11.976,68

12.216,21

12.460 54

12.709,75

12.963,94

13.223,22

13.487,69

Alte cheltuieli din afara (cu utilități i

Lei/an

2.836,80

2.893,54

2.951,41

3.010.43

3.070,64

3.132.06

3.194,70

3.258,59

3.323,76

3.390,24

3.458,04

3.527,20

3.597,75

3.669,70

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

lei/an

112.277.84

114523,40

11631336

119.150,14

121533,14

12356321

126443,08

128.971,95

131.55138

134.182j41

136.866,06

139.603.38

142395.45

145.243,36

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

13.944,00

14.222,88

14.507,34

14.797,48

15.093,43

15.395,30

15.703,21

16.017,27

16.337,62

16.66437

16.997,66

17.337.61

17.684.36

18.038,05

Total cheltuieli cupersonalul

13.944,00

___14212*8

14 507,34

14.797.48

15.093,43

1539530

15.703,21

16.017,27

16337,62

16.664,37

16.997,66

17337,61

17584,36

18.038,05

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lel/an

9.968.09

10.167,45

10.370,80

10.578.22

10.789,78

11205,58

11.225,69

11450,20

11379,21

11.912,79

12.151,05

12.394,07

12.641,95

12.894,79

.--li generale de administrație

Lel/an

-

-

i

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

*

Alte cheltuieli operaționale

______Le>/ar»______

-

-

Total costuri operaționale - VARIANTA FARA INVESTIȚIE

L*V*"

136.189,93

138313,73

141.692.00

144525.84

147.41636

150364,69

153371,98

156.439,42

15936831

162.759,57

166.014,76

169.335,06

172.721,76

176.176,20

-

-

-

-

-

-

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materii le prime si cu materialeleconsumabile

Lei/an

1.555,27

1.586,38

1.618,10

1.650,46

1.683,47

1.717,14

1.751.49

1.786,52

1.822,25

1.858,69

1.895,87

1.933,78

1.972,46

2.011,91

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

78.140,64

79.703,45

47.888,56

48.846,33

49.823,26

50.819,72

51.836,12

52.872,84

53.930,30

55.008.90

56.109,08

57.231,26

58.375.89

59.543.41

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

7.567,97

7.719,33

7.873,72

8.031,19

8.191,81

8.355,65

8.522,76

8.693.22

8.867,08

9.044,42

9.225.31

9.409,82

9.598,02

9.789,98

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

9.989,14

10.188,92

10.392,70

10.600,56

10.812,57

11.028,82

11.249.39

11.474,38

11.703,87

11.937,95

12.176,71

12.420,24

12.668,64

12.922,02

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

1.761,60

1.796,83

1.832.77

1.869,42

1.906,81

1.944,95

1.983.85

2.023,52

2.064,00

2.105,28

2.147,38

2.190,33

2.234,13

2.278,82

Cheltuieli cu apa

Lei/an

10.426.42

10.634,95

10.847,65

11.064,60

11.285,89

11.511,61

11.741,84

11.976,68

12.216,21

12.460,54

12.709.75

12.963,94

13.223,22

13.487,69

Alte cheltuieli din afara (cu utilități)

Lei/an

2.836,80

2.893,54

2.951.41

3.010,43

3.070,64

3.132,06

3.194,70

3.258,59

3.323,76

3.390,24

3.458,04

3.527,20

3.597,75

3.669,70

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu ut Uit at ile

Lei/an

112.277,84

114323,40

8340430

85.073,00

86.774,46

8850935

90.280,15

92.085,75

93.927,47

95306,02

97.722,14

99.676,58

101.670,11

103.703,52

Total cheltuieli cu personalul

Lel/an

13.944,00

14.222,88

14507,34

14.797,48

15 093,43

15395J0

15.703.21

16.017,27

16337,62

16.664,37

16.997,66

17.337,61

17.684,36

18.038,05

1 ■

Cheltuieli de intretinere si reparații capitale

Lei/an

9.968,09

10.167,45

1037020

10578,22

13.770,32

14.045,73

14326,64

14.613.17

14.905,44

15.20335

15307,62

15.817,77

16.13443

16.456,81

. ..

Cheltuieli generale de administrație

___

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

_____L*l/an_____

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

lel/an

-

-

-

Total costuri operaționale - VARIANTA CU INVESTIȚIE

Lel/an

136.189,93

138.913,73

108.283,04

110.448,70

115.638,22

117.950,98

120310,00

122.716,20

125.17033

127.673,94

130.227,41

132.831,96

135.488,60

138.198,37

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA Incrementala

Cheltuieli cu materiileprimesi cu materialeleconsumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

(33.408 96)

(34.077,14)

(34.758,58)

(35.453 86)

36.162 93)

(36.886,19

(37.623,92)

(38.376 39)

(39.143 921

(39.926 80

(40.725,34)

141.53^.84)

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli din afara (cu utilități)

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

(33.408.96)1     (34.077,14)

(34.758,68)

35453.86)

(36.162.931

136386.19

137323.92)

(38.376 39)

(39.143,92)!      (39.926,80)

(40.725,341

(41.539 84)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurări le și protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

-

.-3  '

heltuieli de întreținere si reparații capitale

lei/an

2380,54

3.040,15

3.100,95

3.162,97

3.226,23

3.290,76

3356,57

3.423,70

3.492,18

3.562,02

heltuieli generale de .: iministruție

a

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

lei/an

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

lel/»n

*

*

-

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALEI

l«l/»n

-

-

(33.408,96)     (34.077,14)

(31.778,14)

(32.413,71)

(33.061,98)

(33.723,22

(35.085,64)

___(35.787,35)

(36.503.10)

(37.233.16)

(37377,82)

Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Wii.iiiiiJi.i.i-ij.iii.i.iiiJiiiÂiJM.i'umiiiimjhi

Venituri dinincasari de la proprietari

Lei/an

136.189 93

138.913 73

141.692 00

144.525 84

147.416.36

150.364 69

153.371,98

156.439 42

159.568,21

162.759,57

166.014 76

169.335,06

172.721,76

176.176 20

Venituri din alte activi ta ti

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

136.189,93

138.913 73

141.69200

144.525,84

147.416,36

150364 69

153371 98

156.439,42

159.568,21

162.759,57

166.014 76

169.335.06

172.721,76

176.176,20

Venituri operaționale in varianta cu Investiție

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

136.189,93

138.913,73

108.283,04

110.448,70

115.638,22

117.950 98

120.310,00

122.71620

125.170,53

127.673 94

130.227.41

132.831 96

135.488,60

138.198.37

Venituri din economii

Lei/an

33.408 96

34.077.14

31.778,14

32.413 71

33.061,98

33.723,22

34.397.68

35.085,64

35.787 35

36.503 10

37.233,16

37.977,82

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

136.189,93

138.91373

141.69200

144.525,84

147.416,36

150364,69

15337198

156.439,42

159.568,21

162.759,57

166.014 76

169.33506

172.721,76

176.176,20

Venituri operaționale in varianta incrementala

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

-

-

- 33.408.96

- 34.077f14

- 31.778,14

- 32.413,71

33.061,98

- 33.723 22

- 34.397,68

- 35.085 64

- 35.787,35

-   36.503 10

-  37.233,16

- 37.977,82

Venituri din economii

Lei/an

33.408,96

34.077,14

31.778,14

32.413 71

33.061.98

33.723,22

34.397 68

35.085,64

35.787,35

36.503 10

37.233,16

37.977,82

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

| Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     I

Asistența financiară ne rambursabilă solicitată

Lei/an

22.716,06

536.608,09

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

40.387,53

438.293,38

Contri buți e aferentă costuri 1 or el i gibi 1 e i nclusiv TVA

Lei/an

15.144,04

357.738 72

Contribuție aferentă costurilor neeligibileindusivTVA

Lei/an

25.24349

80.554,66

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

63.103,59

974301,47

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA

Lei/an

37.860,10

894.346 81

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA

Lei/an

25.24349

80.554 66

| Tabelul nr. 5 - SUSTEN ABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5_____

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

încasări aferente veniturilor operaționale

Lei/an

136.189,93

133.913 73

141.692 00

144.525,84

147.416 36

150.364.69

153.371,98

156.439.12

159.568.21

162.75937

166.014 76

169.335,06

172.721;-76.

FZ 176.176 20

Plăți aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

136.189,93

138.913 73

108.283 04

110.448,70

115.638 22

117.950 98

120.310,00

122.716,20

125.170.53

127.673 94

130.227 41

132.831,96

135.48860

138.198 37-

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operaționali

Lei/an

-

-

33.408,96

34.077,14

31.77814

32.413,71

33.061,98

33.723 22

34397,68

35.085,64

35.787 35

36.503,10

37.213,16

37.977 82

-

Investiție

Lei/an

63.103,59

974.901 47

-

-

\ \ i

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lel/an

(63.103,59)

(974301,47)

-

-

----V

Flux de numerar - activitatea de exploatare și de investiții

Lel/an

(63.103,59)

(974.901,47)

33408,96

34.077,14

31.778,14

32413.71

33.061,98

33.723,22

34397,68

35.085,64

35.787,35

36.503,10

37.233,16

-37.977.82

x. o     >

Surse de finanțare

Lei/an

63.103.59

974.90147

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

63.103,59

974.901,47

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/an

-

-

66317 92

68.154,28

63.556 29

64327.41

66.123,96

67.446.44

68.795,37

70.171,27

71.57470

73.006,19

74.466,32

75.95564

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

-

-

66317,92

134.972,20

198.528,48

263355,89

329.479,85

396.926 29

465.721,66

535.892,93

607.467,63

680.473,83

754.94014

830.89579

Vsn/fcpre                  fin nr» rio

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA-

DA

DA

L1A

-

DA

1 Tabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totale cu investiția

Lei/an

63.103.58

974.90147

-

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

(33.408 96)

(34.07714)

(31.77814)

(32.413,71)

(33.061 98 )

(33.723 22)

(34.397,68)

(35.085 64)

(35.787 35

(36.50310)

(37.233,16)

(37.977 82}

Total costuri / plăți

Lei/an

63.103,58

974.901,47

(33408,96)

(34.077,14)

(31.778,14)

(32.413,71)

(33.061,98)

(33.723,22)

(34397,68)

(35.085,64)

(35.787,35)

(36.503,10)

(37.233,161

(37.977,82)

Flux de numerar net

Lei/an

-63.103,58

-974.901,47

33.408,96

34.077,14

31.778,14

32.413,71

33.061,98

33.723,22

34.397,68

35.085,64

35.787,35

36.503,10

37.233,16

37.977,82

Factor de actualizare

0,96

092

0 89

0,85

0 82

0 79

0,76

0 73

0 70

0,68

0,65

0 62

0,60

0 58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-60.676,52

-901.351,21

29.700 44

29.129.28

26.119 32

25.617 02

25.124,39

24.64123

24.16736

23.702 60

23.24678

22.799,73

22.361,27

21.931.25

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

-14,98%

Venitul net actualizat al Investiției (VAFN / C)

Lei

-663.487,08

| Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

130.951,86

128.433,55

125.963,67

123.541,30

121.165.50

118.835,40

116.550,10

114308,75

112.110,51

109.954,54

107.840 03

105.766,18

103.732,21

101.73736

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

130.951.86

884.718,38

96.263 23

94.412,02

95.046 19

93.218,37

91.425,71

89.667 53

87.943,15

86.251 94

84.593 25

82.966,45

81.370 94

79.806 12

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

756.28483

-29.700.44

-29.129,28

-26.119,32

-25.617,02

-25.124,39

-24.641,23

-24.167,36

-23.702 60

-23.246 78

-22.799,73

-22361,27

-21.931,25

Cost total actualizat - incremental

Lei

457.744,17

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

t CO2

1.138,21

Raportul ACE

Lei/1CO2

402,16

Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

E

ficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 28 E, Str Colinii nr 2

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITO

LUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare o

biectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITO

LUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.651,03

313,70

1.964,73

3.1.1

Studii teren

1.651,03

313,70

1.964,73

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.986,76

141,22

2.127,98

3.3

Expertizare tehnica

2.201,38

418,26

2.619,64

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.651,03

313,70

1.964,73

3.5

Proiectare

34.195,13

6.497,08

40.692,21

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

20.362,73

3.868,92

24.231,65

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

E

ficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 28 E, Str Colinii nr 2

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

825,52

156,85

982,37

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

11.006,88

2.091,31

13.098 19

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

27.187,50

5.165,63

32.353,13

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

5.187,50

985,63

6.173,13

3.8

Asistenta tehnica

37.264,16

7.080,1900

44.344,35

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

2.201,38

418,2600

2.619,64

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

726,46

138,0300

864,49

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

1.474,92

280,23

1.755,15

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062 78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

115.285,79

21.668,05

136.953,84

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

538.263,00

102.269,97

640.532,97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.952,00

370 88

2.322,88

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

124.620,00

23.677,80

148.297,80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

664.835,00

126.318,65

791.153,65

CAPITO

LUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

13.505,37

2.566,02

16.071,39

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10.129.03

1.924,52

12.053,55

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.376,34

641 50

4.017,84

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0

E

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții         '         \

ficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 28 EfȘtr Colinii nr.2'

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

6.042,07

6.042,07

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2741 96

0

2.741,96

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

548,39

0

548,39

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2751,72

0

2.751,72

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

36.814.72

6.994,80

43.809.52

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300 00

627 00

3.927,00

Total capitol 5

59.662,16

10.187,82

69.849,98

CAPITO

LUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

839.782,95

158.174,52

997.957,47

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

550.344,03

104.565,37

654.909,40

Data: 16 februarie 2018

Elaborator

Intergroup Engineering SRL


Beneficiar/lnvestitor, UAT Municipiul Ploiești


Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

-£/vz

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

. Valoare cu ‘ TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

6.879,30

1.307,07

8.186,37 A L-

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

275,17

52,28

327,45

TOTAL

7.154,47

1.359,35

8.513,82

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

846.937,42

159.533,87

1.006.471,29

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, B1.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

Nr.1/1 Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe 28 E-Scenariu recomandat

Nr.cn.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

tei

tei

fei

1

2

3

4

5

*Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.12

Construcții si instalații

538.263,00

102.269,97

640.532,97

r 4.1.1

Terasamente

-

4.1.1.1

fisza

4.1.1.2

Conexe

-

r 4.1.2

Rezistenta

-

-

4.1.2.1

BCZC

-

-

4.1.2.2

Conexe

-

-

r 4.1.3

Arhitectura

478.373,00

90890,87

569.263,87

4.1.3.1

Arhitectura baza

440.526,00

83699,94

524.225,94

4.1.3.2

Arhitectura conexe

37.847,00

7.190,93

45.037,93

" 4.1.4

Instalații

59.890,00

11.379,10

71.269,10

4.1.4.1

Instalații electrice - baza

53.942,00

10248,98

64.190,98

4.1.4.2

Instalații electrice • conexe

5.948,00

1130,12

7.078,12

TOTAL f - subcap. 4.1

538.263,00

102.269,97

640.532,97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.952,00

370,88

2.322,88

’ 4.2.1

Montaj baza

717,00

136,23

853,23

' 4.2.2

Montaj conexe

1.235,00

234,65

1.469,65

TOTAL U- subcap. 4.2

1.952,00

370,88

2.322,88

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj - Panouri fotovoltaice

124.620,00

23.677,80

148.297,80

" 4.3.1

Utilaje baza

124.620,00

23677,8

148.297,80

r 4.3.2

Utilaje conexe

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL HI - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

124.620,00

23.677,80

148.297,80

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III}                             664.835,00

126.318,65

791.153,65

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI - 28E - Scenariu II - Scenariu

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Recomandat

I Denumire tabele analiza financiară a proiectului

Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5_____

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

AnuLlU

Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

Lei/an

52.842 05

16.946,27

Cheltuieli pentru Investiția de baza

Lei/an

-

857.076,63

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930,00

63.594,35

Cheltuieli pentru informa re si publicitate

Lei/an

1.386,00

2.541,00

Cheltuieli cu auditul proiectul ui u

Lei/an

1.322,81

4.850,31

Valoare totala inclusivTVA

Lei/an

62.480,86

945.008,56

Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERApONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3______'

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA FARA INVESTTTIE

Cheltuieli cu materiile primesi cu materialeleconsumabile

Lei/an

1.555.27

1.586.38

1.618 10

1.650 46

1.683,47

1.717,14

1.75149

1.786,52

1.82225

1.858 69

1.895,87

1.933,78

1.972,46

2.01191

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

78.140.64

79.703,45

81.297,52

82.923.47

84.581,94

86.273,58

87.999,05

89.759 03

91.554,21

93.385,30

95.253,00

97.158,06

99.101,23

101.083,25

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

7.567,97

7.719.33

7373,72

8.031,19

8.191,81

8.355,65

8.522,76

8.693,22

8.867,08

9.044.42

9.225,31

9.409,82

9.598,02

9.789,98

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

9.989.14

10.188,92

10.392,70

10.600 56

10.812,57

11.028,82

11.24939

11.474,38

11.703,87

11.937,95

12.176,71

12.420,24

12.668,64

12.922,02

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

1.761,60

1.796.83

1.83277

1.869 42

1.906,81

1.944.95

1.983 85

2.023,52

2.064 00

2.105 28

2.14738

2.190,33

2.234,13

2.278.82

Cheltuieli cu apa

Lei/an

10.426.42

10.634,95

10.847 65

11.064,60

11.285 89

11.511,61

11.741 84

11.97668

12.216 21

12.46054

12.709 75

12.963 94

13.223,22

13.487 69

Alte cheltuieli din afara (cu uti litati,

Lei/an

2 836,80

2.893,54

2.95141

3.010,43

3.070 64

3.132.06

3.194 70

3.258,59

3.323,76

3.390,24

3.458,04

3 527 20

3.597.75

3.669 70

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

112,277t84

114.523,40

116313,86

119.150,14

121533,14

12336331

126.443,08

12B371,95

13165138

134.182,41

136366,06

139.603,38

142.395,45

145,24336

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

13.944,00

14.222,88

14.50734

14.797 48

15.093 43

15.395,30

15.703 21

16.017.27

16.33762

16.664,37

16.997 66

17.337 61

17.684,36

18.038 05

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

13.944,00

.14222*3.

14.50734

14.797,48

15.093,43

1539530

15.703,21

16.01747

16.337,62

16.664.37

16.997,66

17337,61

17.684,36

18.038,05

Cheltuieli de întreținere sl reparații capitale

Lei/an

9.968,09

10.167,45

10.370.80

10.578,22

10,789,78

11.005,58

11.225,69

11.450,20

11.679,21

11312.79

12.151,05

12394,07

12341,95

12.894,79

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

=

s

i

*

_

Cheltuieli cu logttto

L?V»n

-

-

-

.

- "

Alte cheltuieli operaționale

Lei^n

-

*

-

..

Total costuri opera|ionale ■ VARIANTA FARA IN VESTmE

Lei/an

136.189,93

138.913,73

141692,00

1.4.4.525,84^

147.416,36

150364,69

153.371,98

156.439,42

159.56831

162.75937

166314,76

169335,06

172.721,76

176.176,20

-

-

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTTTIE

Cheltuieli cu materiileprimesi cu materialeleconsumabile

Lei/an

1.555,27

1.586,38

1.618,10

1.650.46

1.683,47

1.717,14

1.751,49

1.786.52

1.822,25

1.85869

1.895.87

1.933,78

1.972.46

2.011,91

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

78.140 64

79.703,45

47.88856

48.846,33

49.823 26

50.819 72

51.83612

52.872 84

53.930 30

55.008 90

56.109 08

57.231,26

58.375,89

59.543 41

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

7.56797

7.719,33

7.873 72

8.031,19

8.19181

8.355.65

8.522 76

8.693.22

8.867 08

9.044 42

9.225,31

9.409 82

9.598.02

9.789 98

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

9.989,14

10.188,92

10.392 70

10.600,56

10.812 57

11.028.82

11.24939

11.474.38

11.703.87

11.93795

12.176,71

12.42024

12.668,64

12.922,02

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

1.761 60

1.796,83

1.832,77

1.869,42

1.906 81

1.944.95

1.983 85

2.023,52

2.064 00

2.10528

2.147,38

2.190 33

2.234,13

2.278 82

Cheltuieli cu apa

Lei/an

10.426 42

10.634,95

10.847 65

11.064.60

11.285 89

11.511.61

11.741 84

11.976 68

12.21621

12.460 54

12.709 75

12.963 94

13.223,22

13.487 69

Alte cheltuieli din afara (cu utilități)

Lei/an

2.83680

2.893,54

2.951,41

3.010.43

3.070 64

3.132,06

3.194.70

3.258.59

3.323 76

3.390,24

3.458 04

3.527,20

3.597,75

3.669,70

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lgi/iln

112.277,84

114323,40

8340430

85.073,00

86.774.46

88509,95

90.280,15

92.085,75

93.927/47

95.806,02

97.722,14

99.676,58

101.670.11

103.703,52

Total cheltuieli cujersonalul

Lei/an

13.944,00

_

14.507,34

14.797,48

1S09M3

1539530

15.703,21

16.017,27

16337,62

16.664,37

16.997.66

17.337,61

17.684,36

18.03835

Cheltuieli de intretinere si reparații capitale

Lei/an

9.968,09

10.167,45

10370,80

10.578,22

13636,10

1330832

14.187,00

14.470,74

14.760,15

15.05536

15.356,46

15.663,59

15.97637

16-296,40

Cheltuieli generale de administrație

W-m

-

1

-

• -1

-

Cheltuieli cu logistica

ț*!/™

-

-

-

-

-

-

i

Alte cheltuieli operaționale

Lel/an

*

-

-

-

-

~ -

Total costuri operaționale - VARIANTA CU INVESTIȚIE

Lei/an

136.189.93

138.913,73

102.283,04

110.448.70

115304,00

117314,08

120.17036

122.573,77

125.025,24

127325,75

130.076.26

132.677,79

135.33134

138.037,97


COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA incrementala

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lel/an

(33408,96)

(34.077.14)

(34.758.68)

(35.453.86)

(36.162,93)

(36.886,19)

(37.623,92)

(38.376.39)

(39.143,92)

(39.926.80)

(40.725,34)

(41.539,84)

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--- ----—;

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

\-

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

x? rtoiEș

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli dinafara (cu utilități)

Lei/an

-

-

-

-

-

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

-

(34.077 14

(34.758,68)

35453.86)

36.162 93)

(3638619)

(37323 92

(38376

(39.143,92)

39.926 80)

40.725,34)

(41.539,84)1

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările ți protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

*

-

-

-

-

cheltuieli de intretinere si reparații ca-uitale

Lei/an

2846,32

230335

2361,31

3.020,54

3.08035

3.142,57

3.205.42

3.269,53

3334.92

3.401,62

< heItuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

-

-

..

Cheltuieli eu logistica

_

-

-

-•

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

Lei/an

-

_____(34.077,14)

____(31.9U36)

(32350,61)

133,201,62)

(33.865,65)

(34.542,97)

(35.233,83)

(3533830)

(36.657,27)

(37390.42)

Tabelul nr. 3 ■ VENITURI OPERAȚIONALE__________________ ________

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Venituri operaționale In varianta far a Investiție

Venituri dinincasari de la proprietari

Lei/an

136.189 93

138.913,73

141.692 00

144.525 84

147.416.36

150.364 69

153.37198

156.439,42

159.568 21

162.759,57

166.014,76

169.335 06

172.721.76

176.176,20

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

136.189.93

138.913,73

141.692 00

144.525.84

147.416,36

150364 69

153371,98

156.439,42

159.568 21

162.759,57

166.014,76

169335 06

172.721,76

176.176,20

Venituri operaționale in varianta cu Investiție

UM

Venituri dinincasari de la proprietari

Lei/an

136.189 93

138.913,73

108.283 04

110448 70

115.504,00

117.814 08

120.170 36

122.573.77

125.025 24

127.525 75

130.07626

132.677 79

135.331 34

138.037,97

Venituri din economii

Lei/an

33.408 96

34.077 14

31.912.36

32.550 61

33.201,62

33.865 65

34.542 97

35.233,83

35.938 50

36.657 27

37.39042

38.138.23

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

136.189,93

138.913,73

141.692,00

144.525,84

147.416,36

150364,69

153.371,98

156.439,42

159.568,21

162.759,57

166.014,76

169.335,06

172.721,76

176.176,20

Venituri operaționale in varianta incrementala

UM

Venituri dinincasari de la proprietari

Lei/an

-

-

- 33.40896

- 34.077 14

- 31.912,36

- 32.550 61

- 33.20162

- 33.865.65

- 34.542 97

- 35.23383

- 35.93850

36.657,27

-  37.390,42

- 38.138,23

Venituri din economii

Lei/an

33.408 96

34.077,14

31.912,36

32.550 61

33.201 62

33.865.65

34.542,97

35.233,83

35.938.50

36.657 27

37.390 42

38.138,23

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Asistența financiară ne rambursabilă solicitată

Lei/an

22.949,53

519437,82

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

39.531,34

425.570,74

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

Lei/an

15.299 69

346.291.88

Contribuție aferentă costurilor neeligibileindusivTVA

Lei/an

24.23165

79.278 86

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

62480,87

945.008,56

Valoarea totală eligibilă indusivTVA

Lei/an

38.249,22

865.729.70

Valoarea totală neeligibilă indusivTVA

Lei/an

24.231,65

79.278,86


Tabelul nr, 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul i

Anul 4

_ Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

încasări aferente venituri lor operaționale

Lei/an

136.189,93

138.913,73

141.692,00

144.525,84

147416.36

150.364,69

153.371,98

156.439,42

159.568,21

162.759.57

166.014,76

169.335,06

172.721,76

176.176,20

Plăți aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

136.189.93

138.913,73

108.283,04

110.448,70

115.504,00

117.814,08

120.170,36

122.573,77

125.025,24

127.525.75

130.076,26

132.677,79

135.331,34

138.037,97

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)

Lei/an

-

-

33408,96

34.077,14

31.912,36

32550,61

33.201,62

33365,65

34.542,97

35.233,83

35.938,50

36.657,27

37390,42

• 38.138,23

Investiție

Lei/an

62.480.87

945.008,56

-

-

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(62.480,87)

(945.008,56)

-

-

Flux de numerar - activitatea de exploatare și de investiții

Lei/an

(62.480,87}

(945.008,56)

33408,96

34.077,14

31.912,36

32.550,61

33.201,62

33.865,65

34.542,97

35.233,83

35.938,50

36.657,27

37.390,42

38.138,23

Surse de finanțare

Lei/an

62.480,87

945.008,56

-

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

62.480,87

945.008,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/an

-

-

66.817,92

68.154,28

63.824,73

65.101,22

66.403.24

67.731,31

69.085,94

70.467,65

71.877,01

73.314,55

74.780,84

76.276,45

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

-

-

66.817,92

134.972,20

198.796,92

263398,14

330.30139

398.032,70

467.118,63

537.586,29

609.463,29

682.777,84

757.558,68

833.835,13

VtrifKvrr siistenobffitnteo financiari

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

| Tabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri tata le cu investi ți a

Lei/an

62.480,86

945.008,56

-

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

-

(33.408,96)

(34.077,14)

[31.912,36)

(32.550.61)

(33.201,62)

(33.865,65)

(34.542,97)

(35.233,83)

(35.938.50)

(36.657.271

(37.390,42)

(38.138,23)

Total costuri / plăti

Lei/an

62.480,86

945.008,56

(33408,96)

(34.077,141

(31.912,36)

(32550,611

(33.201,62)

(33.865,65)

(34542,97)

135.233,83)

(35.938,50)

(36.657,27)

(37.390,42)

(38.138,23)

Flux de numerar net

Lei/an

-62.480,86

-945.008,56

33408,96

34.077,14

31.912,36

32.550,61

33.201,62

33.865,65

34.542,97

35.233,83

35.938,50

36.657,27

37.390,42

38.138,23

Factor de actualizare

0,96

0,92

0,89

0.85

0.82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

0,60

0,58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-60.077,75

-873.713,53

29.700,44

29.129,28

26.229,64

25.725,22

25.230,50

24.745.30

24.269,43

23.802,71

23.344,97

22.896,02

22.455,72

22.023,88

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

-14,62%

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-634.238,18

Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul li

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

130.951,86

128.433,55

125.963,67

123.541,30

121.165,50

118.835,40

116.550,10

114308,75

112.110,51

109.954,54

107.840,03

105.766,18

103.732,21

101.737,36

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

130.951,86

859.899,57

96.263,23

94412,02

94.935,87

93.110,18

91.319,60

89.563,45

87.841,08

86.151,82

84495,06

82.870,15

81.276,50

79.713,49

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

731.466,02

-29.700,44

-29.129,28

-26.229,64

-25.725,22

-25.230,50

-24.745,30

-24.269,43

-23.802,71

-23.344,97

-22.896,02

-22455,72

-22.023,88

Cost total actualizat - Incremental

Lei

431.912,91

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

t CO2

1.138,21

Raportul ACE

Lei/1 CO2

379,47

Elaborator,

Maria Veruzi

AiNTERGROUP

/ I ENGINEERING
Anexa 3 - Graficul activităților


Activitatea


I. Activitati realizate înainte de depunerea cererii de finanțare


Activ. 1.1


Activitatea de pregătire a proiectului de investiții


Subactiv. 1.1.1


Elaborare studii de teren


Subactiv. 1.1.2


Elaborare audit energetic si certificat de perfomanta energetic inițial


Subactiv. 1.1.3


Elaborare expertiza tehnica


Subactiv. 1.1.4


Obținere Certificat de urbanism, Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, faza DALI, obținere avize/acorduri/autorizatii de principiu - purtătoare de TVA


Subactiv. 1.1.5


Obținerea de avize/acorduri/autorizatii de principiu - nepurtatoare de TVA


Subactiv. 1.1.6


Elaborare documentație tehnico-economica - DALI


Subactiv. 1.1.7


Elaborarea Cererii de finanțare


I. Activitati ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțai e


Activ. 11.1


Asistenta tehnica in evaluarea proiectului si semnarea contractului de finanțare


Subactiv. 11.1.1


Activ. 11.2


Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție


Subactiv. 11.2.1


Activ. 11.1


Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii (management de proiect, informare si publicitate, audit financiar, dirigentie de șantier, verificarea proiectării) si execuție berari si furnizare echipamente/dolari

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, Inclusiv verificarea proiectării


Subactiv. îl.1.1


întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor


Subactiv. 11.1.2


întocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție


Subactiv. 11.1.3


Realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării


Activ. 11.2


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Subactiv. 11.2.1


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Activ. 11.3


Prestarea serviciilor de dirigentie de șantierTUV

AUSTRIA


CERTIFIED


EN ISO 9001

20100163000596

EN ISO 14001

20104163000597

OHSAS 18001

20116163000598
Documentație de realizare a lucrărilor de intervenții


Pagina 3,      /

^\ "-----V -V

> ,>—


AiNTERGROUP

f | ENG1NEERING


wncenuhi/


BORDEROU

FAZA D.A.L.I. -COD

DENUMIRE PLANȘA

SCARA

ARHITECTURA

ARH.01

Releveu - PLAN SITUAȚIE

1:200

ARH.02

Releveu - PLAN SUBSOL

1:100

ARH.03

Releveu - PLAN PARTER

1:100

ARH.04

Releveu - PLAN ETAJ CURENT

1:100

ARH.05

Releveu - ETAJ TERASA

1:100

ARH. 06

Releveu - FAȚADA LATERALA DREAPTA

1:100

ARH. 07

Releveu- FAȚADA POSTERIOARA

1:100

ARH.08

Releveu-FATADA LATERALA STANGA

1:100

ARH.09

Releveu-FATADA PRINCIPALA

1:100

ARH. 10

Propunere- PLAN SUBSOL

1:100

ARH. 11

Propunere - PLAN PARTER

1:100

ARH.12

Propunere- PLAN ETAJ CURENT

1:100

ARH. 13

Propunere - PLAN TERASA

1:100

ARH.14

Propunere- PLAN LATERALA DREAPTA

1:100

ARH. 15

Propunere - FAȚADA POSTERIOARA

1:100

ARH. 16

Propunere - FAȚADA LATERALA STANGA

1:100

ARH. 17

Propunere - FAȚADA PRINCIPALA

1:100


Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.intergroup.ro

E-mail: office@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61

162.68


152S

162.47


1fi0 162-53 '»^feg-Vl6Î67'    ><1625

162.54         1 62.58                      \

Domeniul public al mun. Ploiești


Domeniul public al mun. Ploiești


LEGENDĂ:-------

Parcela        /

Margine drum & stalP beton iluminat

Construcție g

Gard

Trotuar

Scări


O

H

Spațiu Verde Acces Trotuar


Lampadar

Punct de statie

Cămin de vizitare


Pomi


/14 SJ62.36

z- W \

Z™ Qia ^1621F 163.05

             162.39

A Stăineniul public al

162.42>O

9

0 je.4i


Revizia:


Data:


Nr. proiect: PH PL 18158/2011


Numele:


Investiția:


|^ITE.RGROUP

Site:

Nr. înregistrare:

CUI:


Proiectant


Verificat


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4- BLOC 28E, BD. STR COLINII NR 2


www.intergroup.ro

J40/6798/2000          BricsCAD SN: 7124-05300015-393995428

RO 13215731


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele


Semnătură


Stud. Arh. Caria DUMITRESCi


Arh. Ana Maria URSACHE


Sef proiect specialitate


Arh. Ana Maria URSACHE


Sef proiect complex


Arh. Ana Maria URSACHE


Data

01.2018


Scara

1:200


Faza

D.A.L.I.


Denumire planșa:

BLOC 28E


Specialitate: ARH


PLAN SITUAȚIE


Cod planșa: 01


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTJVEX    _____>

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor t^&^^ecouomici

și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 28 E, STR. COLINII NR 2”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

In urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a blocului 28E, strada Colinii nr.2, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin documentația pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

-placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat. în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10

cm;                                                            ___

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad^de^i^) ©^termică corespunzător, cu tâmplarie din aluminiu cu rupere de punte^efțniea ^eam termorezistent;                                                                            -'‘S.

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajer^SH^         I

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.^î>\^if^^îibșgj> 7 -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fi^aferȘȘioahe, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

 • 1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA                           Iei

  1.006.471,29

  654.909,40


construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA lei

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 28 E, STR. COLINII NR 2”.

PRIMAR, Adrian Florin Dob


Andrei Gheorghe ; Bazavan Larisa,^ / Bolocan Iulian Aj Botez George Sori Niculae

Cosma Marcian Danescu Ștefan

Dinu Marius Andrei Dragulea Sanda

Viscan Robert Ionu
'DragusimPau

Ganea Cristian Mihai iodorog Bogdan inea Constantin Ga


Pana George zZ Popa Gheorghe ‘Salceanu Claudi'â 0ana rie£Z^^i€bie Florin Lucian

I


Marcu Valentiib\^\ ateescu Marius'Nico

Neagu Daniel Fu

Palas Alexandru Paul

Văduvă SorinSjrbu Simion G^eorgh
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

DT /kL.ok. sw                                7. 3

RAPORT DE SPECIALITATE / ț;      \ 1

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatori mtehmco-ccoajhni și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervențirip^ț^^jî^ctivul


/' V

RAPORT DE SPECIALITATE /


*

\e 1

iici


și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervențirip^țrU^biee.tivui "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești LO I 4/^BL()C 28 E, STR. COLINII NR 2”


Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că data limită de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, Operațiunea A Clădiri rezidențiale este 28.02.2018 și ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior;

-Reducerea consumurilor energetice;

-Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră;

-Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 28E, strada Colinii nr.2 a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii:

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin DALI, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

- placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolp^1|3^|S^pate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;                .....

-reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliUretafi^șpfayațg în strat de 140 mm grosime;

-termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo jtidi^de^șppra/si^t apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

- schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică coOpUr^âtbT, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

-închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10


cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.006.471,29

din care valoarea (C+M)

654.909,40

Valoarea totala exclusiv TVA

846.937,42

din care valoarea (C+M)

550.344,03

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.006.471,29

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

103.510,51

1.2

Valoarea totala eligibila

902,960,78

2

Contribuția proprie, din care:

4^4!694,8>d

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

.3 ci. îs 4.3'1

y u

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

s.O < P--"""fi-.'

3

ASISTENTA FINANCIARA

NERAMBURSABILA SOLICITATA

/ 1. 1 V '

541.77K^7

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 28 E, STR. COLINII NR 2”.

Direcția Tehnic-Investitii,

9                                                  9    7

Director ExecutivDirecția Relații Internationale, Director Executiv, Nicoleta CRACIUNQIU as .02

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Andreea Mihaela CRI5TEAANENA NR ^LA HOL Nr.


DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI aferenti proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 28 E, STR. COLINII NR 2”

1. SITUAȚIA EXISTENTA

Imobilul analizat blocul 28E, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa Str Colinii, nr. 2

 • 1.1 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficientelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul construcției: 1984-1985

Regim de inaltime: S+P+7 RETRAS -toate nivelurile supraterane locuibile

Număr apartamente: 23

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 1.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 28E strada Colinii 2

Pentru atingerea acestui obiectiv generai, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.


O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie;generabila - panouri fotovoltaice.                                                                           '

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

 • 2. DESCRIEREA SUMARA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

Lucrările de Intervenție Propuse

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea Clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •  se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profite (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat ia termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare - grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede înlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca ia momentul începerii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funcie de modul de echivalenta al tamplariilor montate de locatari

cu cele propuse prin prezentul proiect. Cantitatile de tampfarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

Având in vedere ca locatarii au decis sa nu se intervină asupra balcoanelor, astfel sa fie afectate intervențiile realizate de către aceștia in decursului timpului, pentru a asigura termoizoiarea anvelopei s-a optat pentru schimbarea tamplariei ferestrelor si ușilor de acces in balcon si termoizoiarea pârtii opace a fațadei din interiorul balconului.

Tamplaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare). In panourile tamplariei de închidere a ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote și coșuri.

In tamplaria ferestrelor sau ușilor de balcon nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La incaperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem constructiv pentru termoizoiarea terasei

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări: -inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va înlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR -aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor deterasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de^';: ' terasa.                                                     ’ xp^'zoB5

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse; ! fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica.

-După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa -se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea termoizolatiei din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados placa peste subsol si parter( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, Înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parii commune

Paratraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si încălzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robinetisi conducte de încălzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de încălzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de încălzire și robineti de trecere si golire pe rețelele de încălzire si apa calda menajera.

Robineti cu

Montarea de robineti cu thermostat la radiatoare in interiorul


thermostat la radiatoare

apartamentelor

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

Montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kwoff grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o încăpere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

 • 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIAFERENTI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.006.471,29

din care valoarea (C+M)

654.909,40

Valoarea totala exclusiv TVA

846.937,42

din care valoarea (C+M)

550.344,03

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care;

1.006.471,29

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

103.510,51

1.2

Valoarea totala eligibila

902.960,78

2

Contribuția proprie, din care:

464.694,82

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

361.184,31

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

103.510,51

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

541.776,47

Indicatori tehnici ai investiției

Indicator

Valoare

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone CO2 / an)

45,937

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

208.805,791

SC INTERGR.QUP ENSINEER1NG SRL

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ

Nr. 15/22.02.2018

 • 1. Denumire proiect;

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LOT 4 - BLOC 28E, STR. COLINII NR. 2

 • 2. Proiectant -S.C. INTERGROUPENGINEERINGS.R.L.

 • 3. Beneficiar -DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII - DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților, cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

 • - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului, -montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la

radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

 • - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare'

  Valoarea totala a investiției

  Indicator

  Valoare (lei> ~

  Valoarea totala inclusiv TVA

  1.006.47 l,2^i\K

  din care valoarea (C+M)

  654.909,40

  Valoarea totala exclusiv TVA

  846.937,21

  din care valoarea (C+M)

  550.344,03In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,

PREȘEDINTE COMISIE VICEPRIMAR


Mihai Cristian GANjpĂMUtyi

îl/

23. FEB. 2018 <


SECRETAR COMISIE MARIANA STOCHITA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


ARM

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRATEGII ȘIPROGNOZțZ^^

RAPORT

r> Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind        2iZU

i .-5-^ KuA-l- -             t                            î-v-a- ^AjJLn.^

.. fV                                   Ztf/' f /% O? e cg<fe


PREȘEDINTE, Paul Palas

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI           /■'      X

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind

Data: ^4     2 - 2.(7 ) S

1

in cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliaza de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul

2

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliaza de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.                                                                                            ,     .