Hotărârea nr. 64/2018

Hotãrârea nr. 64 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 34 A1, STR. GHEORGE DOJA 35”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 64privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 34 Al, STR. GHEORGE DOJA 35”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Bazavan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Danescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Dragusin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pana George, Popa Gheorghe, Salceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sirbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduvă Sorin, Viscan Robert Ionut și Raportul de specialitate nr. 1844/22.02.2018 întocmit de Direcția Tehnic -Investiții și Direcția Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 34 Al, STR. GHEORGE DOJA 35”

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici si Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 34 Al, STR. GHEORGE DOJA 35” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă descrierea investiției si valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești LOT 4 - BLOC 34 Al, STR. GHEORGE DOJA 35”, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri in Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 34 Al, STR. GHEORGE DOJA 35” de 1.465.637,55 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Aprobă contribuția inițiala a Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile si neeligibile ale proiectului in valoare de 734.662,22 lei inclusiv TVA, in condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe

9         9’9        ’             9

Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018


PREȘ INTE DE ȘEDINȚĂ, < V  Georgc^SorJjn-Niculae BOTEZ /

i,'                ■

ii

iv':

3>X

' A

]& 1

1*

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1,

Strada Gheorghe Doja 35

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

4. 64

QL . G4/2OM7

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr.____301408 din 02-03-2017

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.


254


Din:


31 MAR. 2017


In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: REABILITARE ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 34.Al

Ca urmare cererii adresate de____ASOCIAȚIA DEPROPRIETARIBL34A1 ________

cu domiciliul\sediul in județul___________PRAHOVA___________, localitatea_____________PLOIEȘTI

satul_________________________;__, sectorul___-    , cod postai__        -    _______

strada ____GHEORGHEDOJA_______________>nr._____35____,bl__-

sc.               et.             ap.      , tel/fax__-__, e-mail___-______________

înregistrata la nr. __________301408             din 02-03-2017

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul__-__, sectorul - cod postat_____________;

strada_________ GHEORGHEDOJA ________, nr. 35 .bl__34Al_________

sc. ~ .et. ~ .ap.   , sau identificat prin:                   ____________.___

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr.___209__j____   1999______

faza PUG _ aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009_________________

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietate particulara in indiviziune.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constiuctii

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale; zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni conplementare.

Utilizări permise: instituții publice; locuințe; servicii profesionale, sociale si profesionale;comcrt, turism, parcari publice si aferente functiuniforadnise; activitati nepoluante.

Utilizări pennise cu condiții: oricare din utilizările pemise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata, Legii nr.10/1995 si cu condiția existentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL

Utilizări interzise: unitati economice poluante si care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si fiont la strada conformart.30 din R.GU.

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr. 227/2015 - Cod fiscal, modificările si completările ulterioare.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, confonnHCLnr. 553/21.122011 si H.C.L. 361/ 28.092012

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR-ll/Lb

Documentația tehnica va fi întocmită conform competentelor stabilite de Legea nr.50/1991, republicata, in conformitate Întocmii: LAZAR CARMEN-GEORG1ANA - CONSILIER, 16-03-2017/Lș-

Verificat: COCA-EIENA PA TRASCU- SEP SERVICIU


cu P.U.G. s i RLU^probate de H.C.L nr.209/1999.

NOTA:

Cererea pe baza careia se va solicita eliberarea autorizației de construire va fi insotita de:

-documentația tehnica (in 2 exoriginale) avand continutul-cadru stabilit prin anexa 1 a Legii nr.50/1991, modificata si completate, in conformitate cu HGR nr.184/2001, noul Cod Civil, intrat in vigoare la data de 01.10.2011,OMS119/2014,Legii nr.195/2005 cu modificările ulterioare, corelat cu cerințele avizelor si acordurilor, care va fi intocmita^ermata si verificata conform legii

 • 4. REGIMUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

REGIMUL DE ACTUALIZARE: Documentația urbanistica PUG si RUJ a localității este valabila pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, conformHCLnr.382/24.11.2009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE - REABILITARE TERMICA - STR. GHEORGHEDOJA NR.35, BL 34A1

CERTIFICATUL DEURBANISM NU TINE LOC DEAUTORIZAT1EDE CONSTRLIRES AU AUTORIZAȚIE __ DE DES FUNTARESI NU CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI DECONSTRUCTII

S. OBUGATH ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mm.

PLOIEȘTI jud. Prahova

in aplicarea Directivei Consiliului S5/337/CTE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1I/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si program: in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justific, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 95/61/CR prin certificatul de urbanism se conunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției pubfcc/privatc in lista proiectclorsupusc evaluării irrpactulut asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CBE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului dc urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice corrpetcntc.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura dc emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismil asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulară unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu reailtatclc consultară publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația dc a se prezenta la autoritatea conpctcnta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluară inițiale a investiției se va emite actul adninistrativ aJ autoritarii competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația dc a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privâc la menținerea cererii pentru autorizarea cxrcutarii lucrărilor de constructu.

Iii situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii dc evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția dc realizare a investiției, acesta arc obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.

 • 6.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE VA FI INSOTITA DEURMATOARELEDOCUMENTE:

întocmit: LAZAR CARMEN-GEORGIANA - CONSILIER., 16-03-2017 Verificat: COCA-ELENAPATRASCU-SEF SERVICIU         ...

 • a) certificatul de urbanism;                                                                 ,

 • b) ciovacla titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan             - c

cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat Ia zi, in cazul in care---legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T„ după caz:

13 PA.C.                  □ P.O.E.                   □ PA.D.

 • d) avizele si acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

  d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

  □ alimentare cu apa

  13 gaze naturale

  Alte aviae/acorduri

  □ canalizare

  □ telefbnizare

  Q alimentare cu energie electrica

  □ salubritate

  □ alimentare cu energie termica

  □ transport urban

  d.2) avize si acorduri privind: □ securitatea la incendiu

  □protecție civila

  □ sanatatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si/ sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - INSPECTORATULDE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - -HOTA RARE A DE CONSTITUIRE A ASOCIA HEI DE PROPRIETARI

-PUN DE SITUAȚIE ACTUALIZAT PENTRU DETERMINAREA CUEXACTITA TEA AMPLASAMENTULUI

-EXPERTIZA TEHNICA PENTRU ANALIZA STRUCTURII DE REZISTENTA A BLOCULUI DE LOCUINȚE DINPUNCTDE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚEI ESENȚIALE "REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE" URMĂRIND METODA CALITATIVA PREVĂZUTA DE REGLEMENTĂRILE TEHNICE IN VIGOARE.

-CERTIFICAT ENERGETIC SI AUDIT ENERGETIC

d.4) Studii de specialitate

AVIZ RASP PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DEȘEURILOR PROVENITE DIN LUCRĂRI DE CONSTRUIRE SI DEMOLĂRI

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrărilor


întocmit: LAZAR CARMEN-GEORGIANA - CONSILIER, 16-03-2017 L'Z'''

...


Verificat: COCA-ELENAPA2RASCU-SEFSERVInrn~^


__________________ÎL A__7 X *

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ?

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1,

Strada Gheorghe Doja 35

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII o ^4% 7"' --xX

'■ | *1

: • ■: //; ZC7 .9

■/ ?

-

Șef proiect: Arh. Ursache Ana-Maria

Colectiv de elaborare:


Arh. Ana Maria Ursache


Expert accesare fonduri Vlad Paul Mocanu
Februarie 2018PIESE SCRISE................................................................

 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1   Denumirea obiectivului de investiții................

  • 1.2   Ordonator principal de credite/investitor.......

  • 1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

  • 1.4 Beneficiarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  • 2.2   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

  • 2.3   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente..............................................................................................

  • 3.1   Particularități ale amplasamentului:

  • 3.2   Regimul juridic:

  • 3.3   Caracteristici tehnice și parametri specifici:

  • 3.4   Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului

energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate..........................................................12

 • 3.5   Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-

arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4   Costurile estimative ale investiției:

 • 5.5   Sustenabilitatea realizării investiției:

 • 5.6   Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,

  «40                 f

  ....31

  /..?31


  Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(p)^.......

  Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:..............


6.1

financiar, al sustenabilității și riscurilor

6.2

6.3

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.......................32

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite..............................................................................34

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  36


  • 7.1   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.... 36

  • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

  • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice,

precum:

1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat

Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat

Anexa 3 - Graficul activităților

PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții


Eficientizare Energetica-reabilitare termica bloc nr. 34A1 strada Ghe Doja 35

 • 1.2 Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4  Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se află în deplină concordanță atât cu legislația națională în vigoare, cât și cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene și al României. în acest sens, amintim următoarele documente relevante, cât și modul în care proiectul se supune prevedeilor acestora:

în ceea ce privește politicile europene, Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii în 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primară și de a pregăti calea pentru eficiența energetică sporită în anii următori acestei date. Aceasta are la bază Directivele precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei.

Această directivă a fost transpusă în legislația națională prin adoptarea Ordonanței nr. 22 / 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie. Aceasta se aplică la nivelul autorităților și administratorilor clădirilor din proprietatea publică, aceștia fiind nevoiți să realizeze Măsuri și programe de îmbunătățire a eficienței energetice precum și să utilizeze eficient sistemele existente.

în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, proiectul vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu încălzirea și îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora prin creșterea performanței energetice a clădirilor, dar și utilizarea eficientă a consumului de energie prin reduc ■ea’ejnisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie. /

Amintim, de asemenea, faptul că proiectul face parte din Strategiea Integrată de Dezvoltare Urbână a Municipiului Ploiești. în cadrul Analizei SWOT din acest document programatic a fost identificată ca punct slab Eficiența energetică redusă a clădirilor publice și de locuit (p. 367)^ Astfel,TafS&Vstabilit Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infraitiăJgțun^^aane și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Poluîui'de Creștere Ploiești-Prahova; Obiectivul Sectorial B2: Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit. In cadrul Portofoliului de proiecte, nr. 155 Eficientizare consumuri energetice in clădiri publice (p. 399).

Proiectul răspunde in mod direct măsurii Eficientizarea Energetica a clădirilor rezidențiale cuprinsă în Strategia de eficientizare energetică a Municipiului Ploiești 2016-2021. Măsura vizează reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum și a sistemelor de alimentare cu căldura pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere.

Planul de Dezvoltare a regiunii Sud Muntenia reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii implicați, este un document cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economică a Regiunii Sud Muntenia, Analiza Swot a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare și monitorizare, precum si o Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate in perioada 2014-2020.

în cadrul acestui plan a fost identificată Prioritatea 4 - Protecția Mediului Si Creșterea Eficientei Energetice, a cărei obiectiv este „Protejarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale si a patrimoniului natural” (p. 356). In cadrul acestei priorități a fost stabilită Măsura 4.4 Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile în care se precizează faptul că datorită gradului scăzut de izolare termică a clădirilor, acestea au probleme legate de aspect. Din acest motiv, în cadrul Acțiunilor Indicative aferente acestei măsuri se regăsește și următoarea: „Investiții în reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor non-rezidentiale” (p. 365).

Legislație specifica:

 • •  P118 1999- Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

 • •  NP 051 2012- Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Proiectul a fost întocmit și în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

 • -  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificări și completări ulterioare

Ordinul 23/2009 pentru aprobare NORME METODOLOGICE din 19 martie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe modificat cu Ordin nr. 103 din 26 martie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificări și completări ulterioare.

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Zfț f"

noiararea guvernului nr. au//zu io privina aproDarea conținuiuiui-caaru ai documentației tehriico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologieifde elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții                               \

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                             ''%•••■ <          .    .

Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1061 /2012 pentru completarea și modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. - “Standard de cost privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe”.

Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări și completările ulterioare;

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002

 • -  Cod de proiectare seismică - Partea a lll-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • -  Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • -  Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • -  Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;

 • -  SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;

 • -  SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;

 • -  SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • -  SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție.

 • -  Reglementare tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții", indicativ CR 0-2005, din 27/12/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 188bis din 16/02/2006;

 • -  STAS 10101/1-91-Greutati tehnice și încărcări permanente

 • -  STAS 10101/2A1-78- Acțiuni datorite procesului de exploatare

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării Și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, Indicativ NP-082-04, publicată în M.Of. partea I, nr. 349 bis, din 25-04-2005, ce înlocuiește STAS 10101/20-90, privind încărcările date de acțiunea vântului;

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, Indicativ CR 1-1-3-2005, aprobată cu Ord. MTCT nr. 2228 din 27-12-2005, ce înlocuiește STAS 10101/21-92 - încărcări date de zăpada;

 • -  STAS 10108/0 - 78 - Construcții civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din otel.

 • -  Normativ NP 042 - 2000

 • -  Normativ C190 - 99

 • - Gp123/2013 GHID PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA. LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICA. A BLOCURILOR DE LOCUINȚE


 • 2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor.,, , *" 1

i?1 <>*

yy ■

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

•i l ■ '■                    

Anul construcției: 1989

Regim de inaltime:S+P+8 toate etajele supraterane locuibile

Număr apartamente:26

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •   proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 34A1 strada Gheorghe Doja 35.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila -panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul analizat blocul 34 A1, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa strada Gheorghe Doja 35

Suprafața unui etaj locuibil a imobilului analizat - bloc de locuințe- este de 307.04 mp.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează din b-dul Republicii si strada secundara din spatele clădiri, strada carosabila.

Imobilul studiat are următoarele vecinătăți:

 • - La nord-est: Spațiu parcare auto

 • - La nord-vest: Bloc 34B

 • - La sud-vest: Strada Gheorghe Doja

 • - La sud est: Bloc 34A2

 • c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic conform Sr 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1.6”-sec.

Din punct de vedere climatic :

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii investigate în mediul construit sunt următoarele:

 • •  zona climatică: zona II conform hărții de zonare climatică a României, fig A1 din SR 1907-1 sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Te = - 15oC;

 • •  zona eoliană: zona II conform hărții de încadrare a localităților în zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1: v = 5.0 m/s,

 • •  poziția față de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit pentru fațade;

 • •  amplasare față de clădirile învecinate: vezi planul de situație;

 • •  pânza de apă freatică se găsește la o adâncime de circa 5 m conform studiilor și forărilor efectuate în această zonă

 • •  categoria de importanță a construcției conform H.G.R. nr.766/1997, anexa 3: C

(construcție de importanță normală);                                 c

Amplasarea clădirii investigate în Orașului Ploiești determină alegerea valorilor pentru:

 • •  intensitatea radiației solare lunare totale si difuze - valori medii lunare, conform Metodologiei Mc 001/1 - 2006, Anexa A.9.6 (respectiv valorile pentru orașul București)

 • •  temperaturile medii exterioare lunare, conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 1, poziția 45)

 • •  numărului anual de grade-zile de calcul N1220 conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 2, poziția 49)

 • d) studii de teren:

 • (i)   studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu e cazul.

 • (ii)   studii de specialitate necesare, precum studii topographice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Se anexeaza studiu topographic cu viza OCPI.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent clădirea este racordata la rețeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiești), si de furnizare energie termica (operator Veolia Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din rețeaua naționala, prin distribuitorul Enel-Distributie.

 • f)  analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Clădirea este parțial vulnerabila la acțiunile cauzate de factori de risc antropici - distrugeri locale minore si anume:

 • •  Partea opaca a fațadelor - zona parter si

 • •  ferestrele, in special elementele de feronerie

In cazul unor asemenea evenimente, se vor repara zonele / elementele afectate.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Clădirea analizata nu este pe lista monumentelor istorice; imobilul nu se afla intr-o zona protejata.

 • 3.2 Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Imobilul este bloc de locuințe, aflat in administrarea Asociației de proprietari.

-

 • b)   destinația construcției existente;                                           / >

Clădire de locuit-locuinta colectiva                                                          cx

 • c)   includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

 • d)   informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Folosita actuala a terenului: curți construcții.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare

Utilitati permise: locuințe de blocuri, instituții publice, locuințe, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, truism, parcari publice, si aferente funcțiunilor admise, activitati nepoluante.

Utilizări permise cu conditiioricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform legii 50/1991, republicata, Legii 10/1995, si cu condiția existentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL.

Utilizări interzise: unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima 150 mp, si front la strada (8m); amenajari provizorii sau chioșcuri pe domeniul public.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform HCL 553/2011, si nr. 361/2012.

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a)   categoria și clasa de importanță:

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica - II

C - construcție de importanta normala

 • b)   cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu e cazul.

 • c)   an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

An construcție clădire : 1977-1978

 • d)   suprafața construită;

 • •  suprafața construită (etaj locuibil): 307.4m2;

 • e)   Suprafața construita desfasurata;

 • •  Suprafața construita desfasurata: 2763.36 mp

 • •  regimul de înălțime: S+P+8 toate etajele supraterane cu apartamente

 • f)    Valoarea de inventar;

Nu este cazul.

9)


alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.


3.4


<?/          .....",       ■■ V '

oi             -     ■ ■■ /

««;       -•/

MofL-.                             ,■

Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice șț^sșu ale auditplui energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobileldrscare beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de'protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.


Nu e cazul.


CONCLUZII ALE EXPERTIZEI TEHNICE:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 34A1 din strada Ghe Doja 35, S+P+8, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

AUDIT ENERGETIC

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala C, iar in ceea ce privește încălzirea - performanta energetica este C. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anual specific de energie fiind de 233.12 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 129.05 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 53.13 kgCO2/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 32.07 kgCCh/mp an.

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al respectării cerințelor esențiale, clădirea se prezintă după cum urmează:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 34A1 din strada Ghe Doja 35, S+P+8, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare'termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.                '77 -       «

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate .-V

•       ; y                       îft

Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conforrți legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

b)


Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire. K- '''’- ■ w-securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de casa a

blocului, lucrare care nu face obiectul documentației prezente.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica.

 • e) protecție împotriva zgomotului;

Construcția corespunde cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.Tamplaria inițiala montata din construcția blocului nu îndeplinește cerințele de izolare fonica corespunzătoare funcțiunii de locuire.

 • f)  economie de energie și izolare termică;

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala C, iar in ceea ce privește încălzirea - performanta energetica este C. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 233.12 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 129.05 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 53.13 kgCCWmp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 32.07 kgCCWmp an.

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aceasta cerința nu este îndeplinita de către clădirea existenta; pentru asigurarea iluminatului si incalzirii sunt folosite exclusiv resurse neregenerabile de energie.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

 • a) clasa de risc seismic;

EXPERTIZA TEHNICA:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 34A1 din strada Ghe Doja 35, S+P+8, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările poț inpepe fara intervenții structurale prealabile.                                    țlop-

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de 'reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii. \ '       / 7’ "

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b)   prezentarea a minimum două soiuții de intervenție;

EXPERTIZA TEHNICA:

Nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

 • c)   soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

In EXPERTIZA TEHNICA nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

AUDIT ENERGETIC:

Pe baza analizei stării actuale a clădirii, a valorilor de consumuri specifice determinate în Certificatul de preformanță energetică a clădirii și discuțiilor cu beneficiarul, s-a propus analizarea următoarelor soluții și pachete de soluții de reabilitare termică a clădirii conform tabelului următor:

S1

Soluția S1- sporirea rezistentei termice unidirecționale ale pereților exteriori peste valoarea de 1,8 rmK/W, prin placarea acestora cu placi de vata minerala de 10 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,040 W/m2K, la aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita acoperirii punților termice.

S2

Soluția S2 sporirea rezistentei termice unidirecționale ale planseului superior terasa peste valoarea de 5 rmK/W, prin aplicarea unei termoizolatii din spuma poliuretanica rigida de 14 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,027 W/m2K, la aplicarea termosistemului se va acorda 0 atentie deosebita acoperirii punților termice.

S3

Soluția S3- sporirea rezistentei termice unidirecționale a planseului peste subsol peste valoarea de 2,9 m2K/W, prin placarea acestuia la intrados cu placi de polistiren expandat de 10 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,044 W/nr>2K. Stratul termoizolant se va cobora pe pereții laterali ai subsolului pe 0 inaltime de 0,5 m pentru ainchide punțile termice. Termoizolatia se va proteja cu masa de șpaclu armata cu plasa din fibra de sticla. Se vor utiliza numai materiale agrementate termic.

S4

Soluția S4 - inlocuirea tamplariei eterioare existente cu tamplarie mai performanta energetic cu geam termoizolant dublu avnd 0 ezistenta termica de minim 0,77 rwK/W.

ițlte'PgVbup 0n.gjneering

Aceste măsuri vizează modernizarea termoenergetică a clădirii și ca urr

nare sunt independente de

cele care vizează reabilitarea tehnico-funcțională (și care sunt considerate ca fiind efectuate).

Pachetele de măsuri propuse sunt:

• - >. ......

z. t. 9

PM1

S1+S2+S3

PM2

S1+S2+S3+S4

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • i. rezistentă mecanică si stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 34A1 strada Ghe Doja 35, S+P+8, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • ii.   securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, lucrare care nu face obiectul prezentei documentații.

 • iii.   igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • iv.   siguranță și accesibilitate în exploatare;

Nu sunt necesare masuri.

 • v.   protecție împotriva zgomotului;

Nu sunt necesare masuri.

 • vi.   economie de energie și izolare termică;

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă, cerinței fundamentale sunt:

V.c/'

termoizolarefațada parte opaca

înlocuire ferestre existente si inchidere balcoane cu tâmplărie termoizolantâ cu geam termorezistent                                                                    \ ‘ l i ■■

termoizolare terasa

termoizolare soclu

 • •  termoizolare intrados placa peste subsol si parter in zona spatiilor comune

 • •  izolare conducte de incalzire si apa calda menajera din subsol

 • •  inlocuire conducte de apa calda menajera si incalzire din subsol

 • •  schimbare corpuri de iluminat cu surse de iluminat LED

 • vii. utilizare sistenabila a resurselor naturale

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

• montare sistem de panouri fotovoltaice pentru iluminatul casei scării si pârtilor comune

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de reabilitare energetica a clădirii, dimensionate astfel incat sa se obțină aceleași performante de eficienta energetica.

Aspectele constructive ce diferențiază cele doua scenarii sunt descrise mai jos:

Scenariul I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem tip ETICS cu placi termoizolante cu spumă poliuretanică de 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala 10 cm grosime

Având in vedere ca la nivel european tendința este de a renunța la placarea fațadelor cu placi de polistiren acest material nu a fost luat in considerare pentru alte scenarii constructive. Pentru scenariul 1 s-a avut in vedere o soluție de termoizolare a fațadei cu termosistem cu placi din poliizocianurat. Se remarca insa ca aceasta are costuri mai mari decât termosistemele ETICS analizate, fara a avea însă indici de rezistenta termica superiori.

O J v.

'......

tehnic,< funcțional-j ‘M

$


 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:            \

a1) consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; " c >

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

Expertiza precizează faptul ca aceasta clădire nu necesita masuri de consolidare, fiind incadrata in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

a2) protejarea, repararea elementelor nestructurale și/ sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu e cazul.

a3) intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a4) demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/ sau a funcțiunii existente a construcției;

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu imbinari sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul întocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapeților balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, art. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapeților balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 -18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica

V.

\ ’i un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cugrosime de 10 cm. Către interior cadrul va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor inchide\cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului .Și^Mrgei'ii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.).                        -a 5) introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Nu e cazul.

a6) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

  SCENARIUL I

  Sistem    constructiv

  pentru termoizolarea fațadelor,     exclusiv

  soclul

  Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala.

  Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

  • •  desfacerea finisajelor exterioare existente;

  • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata;

  • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

  • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

  • •   se vor rectifica rosturile

  • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc) Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie, pe 3 laturi, se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai jos, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor. După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

  • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

  • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de

  sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = . maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK' ‘ T-

  u.j-.                   f/

  • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor '-determina in funcție de

  stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.                 %•/'’ ‘-kV r

  • •  tencuiala pentru finisarea termosistemului

  Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

  Tencuiala se va aplica continuu si va acoperi atât termosistemul cat si fasia de protecție de vata minerala si termosistemul perimetral din jurul ferestrelor.

  Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

  In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.

  Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare -grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

  In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

  Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede înlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funcie de modul de echivalenta al tamplariilor montate de locatari cu cele propuse prin prezentul proiect Cantitatile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

  Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplărie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume

  pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care sevormonta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu imbinari sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcuțe metalice prinse mecanic cu ancore chimice.                         . ..

  Având in vedere ca la momentul intocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapetilor balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, ari. 20.

  Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

  • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapetilor balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

  • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

  • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK. Către interior cadrul va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

  Balcoanele vor fi inchise cu tamplarie din profite PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

  La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm grosime pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

  In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

  In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acQlo^pndb este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si cosuri~< /          j ^1

  J             X*’ /j

  Tamplaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de reacție> lafpc^F^f s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu gearrirdyBlu termoizolant clar cu tratament low-e, U=1.10 W/mpK.

  Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.)

  Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

  La incaperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

  Sistem    constructiv

  pentru termoizolarea terasei

  Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

  -inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va înlocui pe zonele degradate.

  -se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

  -aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

  -aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

  -se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

  -se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica. -După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

  -se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor careries pe terasă '? ^, -se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor£Îbrasei /      .ț

  Sistem    constructiv

  pentru termoizolarea soclului

  Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelorjlucrări:         ' :

  • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea^si/prafeței,     s 7

  • •  aplicarea termoizolației din placi de polistirenjextrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kgi/m3,i-cpnductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

  Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

  Termoizolare intrados placa peste subsol si parter( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

  Lucrări             de

  eficientizare         a

  consumului       de

  energie      electrica

  pentru iluminat

  înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

  înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parti commune

  Paratraznet

  Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

  Izolare conducte de apa calda si incalzire din subsol

  Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

  înlocuire robineti si conducte de incalzire si acm

  înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de incalzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de incalzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de incalzire si apa calda menajera.

  Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

  montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o incapere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

  Alte lucrări

  refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

  demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

  Scenariul II

  Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

  Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

  Scenariul II

  Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

  • •  desfacerea finisajelor exterioare exigente sau a ’pjacărilor

  ceramice;                                            >>

  • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degr^Sa;; șad^^jfectata de

  mucegaiuri, alge;                                   :S>‘‘

  • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

  • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

  • •   se vor rectifica rosturile

  • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

  După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

  • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

  • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

  • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

  • •   profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

  • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

  • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

  Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

  Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

  Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.

  NOTA: Celelalte lucrări de intervenție sunt identice cu cele descrise la scenariul 1.

  XîoX

  c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv^ de schimbări climatice ce pot afecta investiția                                        "


QVIIIIIIMmII VlIlilMlIW WW fJFVl MIVVlM II I V VQlIțjIVI                                            f •*».?.

K®cy> ' IJ2 ‘        _              •■ / j

Pentru ambele scenarii, a fost identificat un singur factor de risc antropic si anume riscul de distrugeri i ■ ■ ■                      ': ■ ■               .       ■                       ■■ ■ _.......

termorezistente, cauzate de conduita necorespunzătoare a trecătorilor. Acest risc este nesemnificativ, elementele afectate fiind ușor de reparat sau înlocuit                                          <'

Vl5rt"

punctuale in zona fațadelor - parter sau distrugeri ale elementelor de feronerie ale tâmplăriei


 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Scenariul 1

  Tip termosistem fațada, terasa

  Sistem termoizolant cu placi din spuma poliuretanuca grosime, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  10 cm pentru

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

  Scenariul II

  Tip termosistem

  Sistem tip ETICS bazat pe placi de vata mineral bazaltica pentru fațade, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

 • 5.2    Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășireaconsumurilor inițiale

de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare                 '■'

("■                                ■ Z ....

Prin realizarea investiției se vor înregistra consumuri mai mici de electricitate si energie termica, pentru niciunul dintre cele doua scenarii.                                           .            .<>

 • 5.3    Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute ‘t în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Crt.

Etapa

De la

Pana la

1

Evaluarea cererii de finanțare si semnarea contractului de finanțare

Martie

2018

Iunie 2018

2

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Ianuarie

2019

Martie 2019

3

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Iulie 2018

Decembrie

2018

4

Activitatea de realizare a investiției de baza

Martie

2019

August

2019

5

Managementul proiectului

Iulie 2018

Noiembrie 2019

6

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Noiembrie

2019

Decembrie

2019

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana

a depunerea

cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

5.4 Costurile estimative ale investiției:

Scenariul I

Costurile    estimate     pentru

realizarea investiției

1.251.507,74 fara TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață

6.570 lei cu TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

46.783 lei cu TVA

Devizul General si Devizele pe 0

biect aferente Scenariului I se regăsesc in cadrul Anexei 1 -

Scenariul I

Scenariul II

Costurile    estimate     pentru

realizarea investiției

1.233.409,76 fara TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață

6.470 lei cu TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

46.783 lei cu TVA

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc in cadrul Anexei 2 -

Scenariul II - Scenariu Recomandat.

i 5.-> ,<n’

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizata pe baza .preturilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cel ^propuse' prin prezentul proiect de investiții.                                                                       ,

’ 5 {Ti M *

V

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:                              \

 • a) impactul social și cultural;

Proiectul nu va avea un impact cultural. Cu toate acestea, impactul social va fi unul benefic, întrucât reducerea consumului de energie termică va duce și la scăderea costurilor întreținerii apartamentelor pe parcursul sezonului rece.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

în ceea ce privește faza de operare, menționăm faptul că nu va fi necesară o forță de muncă suplimentară: Asociația de proprietari este responsabilă cu menținerea investiției iar Unitatea Administrativ-Teritorială Ploiești va fi responsabilă cu verificarea menținerii acesteia precum și cu respectarea obligațiilor contractuale.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (în mod indirect). Prin anveloparea clădirii și implementarea soluțiilor de producție de energie din surse regenerabile se reduce cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră și se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile, aferente consumului energetic necesar pe perioada sezonului rece

 • 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului că proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte pentru a arăta necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.

în acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile și veniturile de operare ulterioare.

. 5

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a .in^âstiției. ce,W^fi determinată cu indicatorii de performanță financiară precum: fluxul de numej'arȘcumulat,'valoarea netă actualizată corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați în Anexași Scenariul Scenariu Recomandat și în Anexa 2 - Scenariul II.                                      L

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Be^ti^^ pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană în cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rată reală, datele previzionate au fost fundamentate în valori reale, s-au utilizat prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației.

Previziunile realizate în cadrul analizei financiare a proiectului se bazează pe prognoze disponibile de la Comisia Națională de Prognoză (CNP).

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Perioada de referință aleasă este de 14 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2017.

Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a clădirii.

 • b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Necesitatea investiției este data de deficientele clădirii la acest moment, pin ceea ce privește chetuielile proprietarilor cu încălzirea.

 • c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor^roiectului.. • .x

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.                        ‘ ■.

' /o J

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul I

Costurile    estimate     pentru

realizarea investiției

1.251.507,74 leifaraTVA

Rata interna de rentabilitate financiara

-16,90%

Valoarea neta actualizata

-1.021.210,89 leifaraTVA

b)

Scenariul II

Costurile    estimate     pentru

realizarea investiției

1.233.409,76 lei fara TVA

Rata interna de rentabilitate financiara

-16,74%

Valoarea neta actualizata

-1.002.171,52 leifaraTVA

în Anexa 1 - Scenariul I - pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

Unitățile de locuit nu sunt producătoare de venituri. Astfel, asociației de proprietari revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca Asociația de Proprietari a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor unităților de locuit, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu utilitățile. Având in vedere ca, in conformitate cu Ghidul Solicitantului, economiile realizate la facturile cu utilitățile se reflecta in scăderea egala a veniturilor încasate de la proprietari, acestea nu vor fi considerate venituri nete.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • a)   In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

 • b)   Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

 • c)   Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la modul constructiv de anvelopare, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai costul anveloparii la tona de CO2 echivalent redus. De reținut ca si acesta

intergroup engineering este grevat de faptul ca tâmplăria termorezistenta propusa are si roî^âe â asigura' ventilarea mecanica naturala, astfel sa se respecte prevederile normativului NP011/97.

 • d) Având in vedere ca modelul privind reducerea de GES este liniar^siceeasi reducere anuala), raportul ACE va avea aceeași valoare cu cea a costului unitar anuăWUa

  Scenariul 1

  Orizontul de timp

  ani

  14

  Rata de actualizare

  %

  4

  Cantitatea de tone C02e redus

  tCO2e

  1.760,57

  Costuri totale actualizate (12 ani)

  lei

  752.687,95

  Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

  Lei/1 C02e

  427,52

  e)

  Scenariul II

  Orizontul de timp

  ani

  14

  Rata de actualizare

  %

  4

  Cantitatea de tone C02e redus

  tCO2e

  1.760,57

  Costuri totale actualizate (12 ani)

  lei

  735.072,81

  Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

  Lei/1 C02e

  417,52

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligentele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional       Probabilitate

Mică

Importanta

Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic       | Probabilitate

Medie           Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri de reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor             ' >   C*’>'

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuției lucrărilor vor f? evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora Având^nTyedere că nu ^e-’ poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem' jde^Ștri^â^Cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze'lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic      . Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

Scenariul I

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant cu placi din poliuretan 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime

Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

Referitor la celelalte criterii de comparație, având in vedere ca:

*

fS>- ' /•.    ’.'V A\

cele doua scenarii au fost alese astfel incat sa se obțină aceleași rezultate in implementare in raport cu scăderea emisiilor de CO2 echivalent si cu producția de energieTegenerabilatimpi de execuție / implementare sunt identici, lucrările fiind similare

impactul asupra mediului este similar                                       •

sustenabilitatea este similara pentru ambele scenarii

• riscurile sunt similare pentru ambele scenarii

rezulta ca singurele criterii ce determina scenariul recomandat cele de natura financiara si de eficacitate a costurilor.

Criteriu

Scenariul I

Scenariul II

Cost total de investiție (lei cu TVA)

1.487.141,42

1.465.637,55

Raportul ACE (lei / tona CO2 echivalent)

427,52

417,51

 • 6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul II, deoarece:

 • •  raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai bun

 • •  costul de investiție este ușor mai redus.

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  1.465.637,55

  din care valoarea (C+M)

  1.052.949,17

  Valoarea totala exclusiv TVA

  1.233.409,76

  din care valoarea (C+M)

  884.831,24

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Indicator

  Valoare

  Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

  46.469

  Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

  63.757

  Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

  17.288

  pentru incalzire/racire (kWh/an),

  10.629

  pentru iluminat (kWh/an),

  6.659

  Consumul mediu anual de energie primara

  92.7

  Indicator

  Valoare

  din surse neregenerabile (kWh/mp,an)

  ......

■ j                ■                         y»? *4

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,\stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;                            '                >> ’

  Indicator

  Valoare

  Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

  14,56

  Consum anual de energie primara (kWh/an)

  41.546

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINȚA A - REZISTENȚĂ MECANICĂ Șl STABILITATE

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului din Strada Ghe Doja 35, bloc 34A1, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

_________________CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU____

Clădirea se încadrează astfel: •Categoria C normală de importanță conform HGR nr. 766/1997

 • • grad II de rezistență la foc.

 • • risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu nu depășesc 30% din totalul construcției

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 2.1.9/P118-99 iar pereții căilor de


evacuare îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 4.2.65/P118-99. Căile de’evacuare sunt în conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P118/99. Lațimea căilor de evacuare este de minim 1.20 m’. La nivelul parterului evacuarea se face prin uși în două canate 1.80m lățime.

Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, insa aceste lucrări nu fac obiectul prezentei documentații.

Termosistemul pentru fațada va fi un sistem agrementat, din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2,d0. Pentru limitarea propagării focului pe fațada, in dreptul tuturor planseelor clădirii se vor dispune fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele, (conform SR 007-2013)

CERINȚA C - IGIENA, SĂNĂTATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:

 • •   spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •   iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin inlocuirea tamplariei existente cu o tamplarie mai performanta din punct de vedere al izolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat in sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •   iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •   Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizolațiilor. Terasa are pantele corespunzătoare de scurgere a apelor.

_____CERINȚA D - SIGURANȚA Șl ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE___________

După montarea straturilor noi de termohidroizlatie pe terasa, accesul va fi permis numai persoanelor avizate in vederea intretinerii, terasa fiind considerata NECIRCULABILA.

Pentru intretinerea panourilor fotovoltaice montate pe terasa necirculabila se va permite accesul numai persoanelor autorizate.

CERINȚA E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Tamplaria propusa, profile PVC minim 5 camere, cu geam termoizolant low-e , se va încadra in clasa de protecție fonica 5 (VDI 2719).

___CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA____

Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, rezultând astfel scăderea consumului de energie termica necesara asigurării climatului intern conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare terasa cu spuma din Poliizocianurat 14 cm grosime, R = maxim 3.850 m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

_                              R O CERINȚA F - ECONOMIA_DEENERGIE Șl JZOLAREA TERMICA

 • •  Tamplarie ferestre si balcoane profile PVC 5 camere U=1.10 W/mpK

 • •  Termoizolare soclu cu polistiren extrădat 10 cm grosime, conductivitatea termica minirh-G'.-038

W/mK                                           ț?      '  / >

 • •  Termoizolare intrados planseu peste subsol si parter cu polistiren expăndat 10 cm grosime,

conductivitatea termica minim 0.038 W/mK                           -

 • •  Termoizolare parapeti balcoane cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii după modernizare mai mari ca rezistentele minime normate.

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) - Prescripții pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica.__________

___ CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE__ Amplasarea panourilor fotovoltaice conduc la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acces in bloc, senzori la corpurile de iluminat din casa scării si spatiile comune etc.)

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat, beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești fiind o autoritate publică locală.

în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională si de la Bugetul Statului (FEDR+Buget de Stat) - 60%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 40%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

1

Valoare totala proiect, din care:

Lei

1.465.637,55

1

Valoare eligibila

Lei

1.218.292,21

2

Valoare neeligibila, inclusiv TVA aferent

Lei

247.345,34

1

Valoarea eligibil a proiectului, din care:

Lei

1.218.292,21

1.1

Finanțare nerambursabila solicitata

Lei

730.975,33

(FEDR+Buget de stat)

%

60%


Contribuție eligibila a Beneficiarului (inclusiv cota aferenta asociațiilor de proprietari) - UAT+AP


2

Valoarea neeligibila a proiectului, din care:

Lei

247.345,34

2.1

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

Lei

207.853,24

2.2

Cheltuieli neeligibile aferente TVA

Lei

39.492,10II

Contribuție totala UAT, din care:

Lei

300.998,59

1

Contribuție UAT la cheltuieli eligibile:

Lei

220.314,76

1.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

164.876,18

%

15%

1.2

Contribuție UAT ajutoare de natura sociala - 21,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

7.791,51

%

21,5%

1.3

Contribuție UAT cheltuieli eligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

47.647,07

%

40%

2

Contribuție UAT la cheltuieli neeligibile:

Lei

80.683,83

2.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

%

15%

2.2

Contribuție UAT cheltuieli neeligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

80.683,83

%

100%III

Contribuție totala AP, din care:

Lei

433.663,63

1

Contribuție AP la cheltuieli eligibile:

Lei

267.002,12

1.1

Contribuție AP - 25% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

265.733,73

%

25%

1.2

Contribuție AP ajutoare de natura sociala -3,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

1.268,39

%

3,5%

2

Contribuție AP la cheltuieli neeligibile:

Lei

166.661,51

2.1

Contribuție AP - 25% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

-

%

25%

2.2

Contribuție AP in funcție de destinația apartamentului sau a tipului de proprietari - 100% din val chelt C+M+E

Lei

166.661,51

%

100%

IV

Contribuție totala UAT+AP, din care:

Lei

734.662,22

1

Contribuție UAT+AP la cheltuieli eligibile

Lei

487.316,88


Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

2

Contribuție UAT+AP la cheltuieli neelisibile

Lei

z

247.345,34

J

\v

\\

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.465.637,55

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

247.345,34

1.2

Valoarea totala eligibila

1.218.292,21

2

Contribuția proprie, din care:

734.662,22

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

487.316,88

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

247.345,34

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

730.975,33

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism nr.254/31.03.2017 emis de primăria municipiului Ploiești (atașat)

 • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Anexa.

 • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de către funciara (atașat)

Aviz RASP 42 / 08.02.2018, Plan eliminare al deșeurilor Anexa nr. 1 la HCL nr. 476/20.12.2012

 • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Clasarea notificării 2591/20.02.2018 Agenția de Mediu Prahova

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)   studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b)   studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c)   raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d)   studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e)   studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,


  Nu este cazul.                                                             V •,


1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 34 Al, Str. Gheorghe Doja nr 35

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

tei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLU

L1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenulu

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitarilor

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli

aentru asigurarea utilitarilor necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLU

. 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2.701,51

513,29

3.214,80

3.1.1

Studii teren

2.701,51

513,29

3.214,80

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.179,99

141,22

2.321,21

3.3

Expertizare tehnica

3.602,01

684,38

4.286,39

rX -*

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții                         -.v.A

V'-                  . ; ■-          ț.

i!W" ■      V y i

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 34 Al, Str. Gheorghe Doja nr 35 ■

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2.701,51

513,29

3.214,80

3.5

Proiectare

54.679,40

10.389,08

65.068,48

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

33.318,60

6.330,53

39.649,13

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.350,75

256,64

1.607,39

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

18.010,05

3.421,91

21.431,96

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

27.187,50

5.165,63

32.353,13

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26180

3.7.2

Auditul financiar

5.187,50

985,63

6173,13

3.8

Asistenta tehnica

38.664,79

7.346,3200

46.011,11

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.602,01

684,39

4.286,40

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.188,66

225,85

1.414,51

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

2.413,35

458,54

2.871,89

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții ./A-'v '

îiw,.<                    ' ■    > '■      ?!

li--"                   J

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 34 Al, Sțr/Gheorghe Doja nr 35

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

140.865,51

26.491,48

167.356,99

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

881.977,00

167.575,63

1.049.552,63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.952,00

370,88

2.322,88

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

124.620,00

23.677,80

148.297,80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.008.549,00

191.624,31

1.200.173,31

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

22.098,23

4.198,66

26.296,89

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

16.573,67

3.148,99

19.722,66

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.524,56

1.049,67

6.574,23

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9.893,81

0

9.893,81

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

4492,75

0

4.492,75

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

898,55

0

898,55

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4502,51

0

4.502,51

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

■ ■■

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 34 Al, ȘtH Gheorghe Qoja rțr35

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*   k

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de conslruire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

55.094,66

10.467,99

65.562,65

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

90386,7

15293,65

105680,35

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.239.801,21

233.409,44

1.473.210,65

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

900.502,67

171.095,50

1.071.598,17

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:Proiectant,


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14. BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

Nr.1/1 Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe 34 Al-Scenariu nerecomandat

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fata TVA

TVA

Valoare cu TVA

tei

lei

lei

1

2

3

4

5

jCap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

; 4.1’

Construcții si instalații

881.977,00

167.575,63

1.049.552,63

ț 4.1.1

Terasamente

-

14.1.1.1

Baza

-

j4.1.1.2

Conexe

-

V 4.1.2

Rezistenta

-

! 4.1.2.1

Baza

-

'4.1.2.2

Conexe

-

-

ț 4.1.3

Arhitectura

830.961,00

157882,59

988.843,59

14.1.3.1

Arhitectura baza

761.321,00

144650,99

905.971,99

4.1.3.2

Arhitectura conexe

69640

13.231,60

82.871,60

r 4.1.4

Instalații

51.016,00

9.693,04

60.709,04

14.1.4.1

Instalații electrice ■ baza

45466

8638,54

54.104,54

4.1.4.2

Instalații electrice - conexe

5550

1054,5

6.604,50

TOTAL 1 ■ subcap. 4.1

881.977,00

167.575,63

1.049.552,63

r

1 4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.952,00

370,88

2.322,88

' 4.2.1

Montaj baza

717

136,23

853,23

f 4.2.2

Montaj conexe

1235

234,65

1.469,65

iTOTAL II- subcap. 4.2

1.952,00

370,88

2.322,88

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj - Panouri fotovoltaice

124.620,00

23.677,80

148.297,80

f 4.3.1

Utilaje baza

124619,9996

23677,8

148.297,80

' 4.3.2

Utilaje conexe

0

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

TOTAL IU - subcap. 4.3+4.4»4.5+4.6

124.620,00

23.677,80

148.297,80

Total deviz pe obiect (Total I ♦ Total II + Total III)

1.008.549,00

191.624,31

1.200.173,31

* in cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliaza de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si soecialitati de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.


ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI - 34A1 - Scenariu 1 - Scenariu

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Nerecomandat

| Denumire tabele analiza financiară a proiectului

Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

Lei/an

77.018.47

71.916,16

Cheltuieli pentru investiția debara

Lei/an

-

1.301.92667

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930 00

19.250,00

Cheltuieli pentru informaresi publicitate

Lei/an

1.386 00

2.541,00

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

1.322 81

4.850 31

Valoare totala indusivTVA

Lei/an

86.657,28

1,400.484,14

Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anii! 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiile prime si cu materlaleleconsumabile

Lei/an

1.19388

1.217,76

1.242.11

1.266,96

1.292 29

1.318 14

1.344.50

1.371.39

1.398 82

1.426.80

1.455,33

1.484,44

1.514 13

1.544 41

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu enerva primara

Lei/an

94.575.20

96.466 70

98.396 04

100.36396

102.371.24

104.418,66

106.507 04

108.637,18

110.809.92

113.026,12

115.286.64

117.592,37

119.944.22

122.343,11

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

78.668,00

80.241,36

81.846 19

83.483.11

85.152 77

86.855 83

88.592 95

90.364.80

92.172.10

94.015.54

95.895 85

97.813 77

99.770 05

101.76545

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

5.825 00

5.941,50

6.060 33

6.181 54

6.305 17

6.431.27

6.559 90

6.691 09

6.82492

6.961 41

7.100 64

7.242 66

7.38751

7.535.26

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

1.633,33

1.666,00

1.699,32

1.733.30

1.767 97

1.803,33

1.839.39

1.876,18

1.913,71

1.951,98

1.991,02

2.030.84

2.071,46

2.112,89

Cheltuieli cu apa

Lei/an

14.666.57

14.959.90

15.259,10

15.564 28

15.875,57

16.193,08

16.516.94

16.847,28

17.184.22

17.527,91

17.87847

18.236 04

18.600,76

18.972.77

Alte cheltuieli dinafara (cu utilitati}

Lei/an

2.560,21

2,611.41

2.663.64

2.716 92

2.771,25

2.826 68

2.883.21

2.940.88

2.999.69

3.059 69

3.120.88

3.183 30

3.246 97

3.311 90

Total cheltuieli material si cheltuieli cu utilitățile

lel/M

199.122,19

203.104,63

207.166.73

211.310.06

215336,26

219.846,99

224.243,93

228 728,81

233.30338

237369,45

242.728,84

247.583,42

2S2S3S,08

257.585,79

Cheltuieli cu personalul anga'at

Lei/an

6.519,00

6.649.38

6.782 37

6.918.01

7.056 38

7.197,S0

7.341.45

7.488,28

7.638 05

7.790,81

7.946.62

8.105,56

8.267,67

8.433.02

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

6519.00

6649,38

6.78237

6.918,01

7.05638

7.19730

7341,45

7.488,28

7638,05

7.790,81

7.946,62

8.105,56

8.267,67

8.433,02

Cheltuieli de Întreținere si reparații capitale

Lei/an

4,056,00

4.137,12

4.219,85

4.304,26

439034

4478,15

4367,7j^

4.659,07

4.75235

4.847,30

4.944,24

5.043,13

5.143,99

5.246,87

Cheltuieli generale de administrație

lei/an

-

-

-

-

-

-

*

Cheltuieli cu logistica

lei/»"

-

-

-

-

-

-

-

-.

Alte cheltuieli operaționale

lei/an

-

-

-

-

Total costuri operaționale - VARIANTA FARA INVESTIȚIE

lei/3"

209.697,19

213.891,13

218.168,96

22233234

226.982,98

231322,64

236.153,09

240.876,16

245.693,68

250.607,55

255.619,70

260.732,10

265.946,74

271.265,68

-  13.200,00

- 13.464,00

- 13.733,28

- 14.007,95

- 14.288,10

- 14.573,87

- 14.865,34

-  15.162.65

-  15365,90

-  15.775,22

-  16.09073

-   16.412,54

-   16.740,79

-  17.075.61

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiileprimesi cu materialeleconsumabile

Lei/an

1.193.88

1.217,76

1.242 11

1.266 96

1.292 29

1.318 14

1.344 50

1.371,39

1.398,82

1.426,80

1.455.33

1.484 44

1.514,13

2.544 41

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

94.575,20

96.466,70

56.53844

57.669 21

58.822 59

59.999 04

61.199 02

62.423 00

63.671.46

64.944,89

66.243 79

67.568 67

68.920.04

70.298 44

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

78.668 00

80.241.36

81.84619

83.48311

85.152,77

86.85583

88.592,95

90.364.80

92.172 10

94.015.54

95.895 85

97.813.77

99.770 05

101.765,45

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

5.825,00'

5.941.50

6.060,33

6.181,54

6.305,17

6.431.27

6.559,90

6.691,09

6.824.92

6.961,41

7.100.64

7.242.66

7.387.51

7.535,26

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

1.633,33

1.666,00

1.699 32

1.733.30

1.76797

1.803 33

1.839,39

1.876.18

1.913,71

1.951 98

1.991.02

2.03084

2.071.46

2.11289

Cheltuieli cu apa

Lei/an

14.666.57

14.959,90

15.25910

15.564 28

15.875 57

16.193 08

16.516,94

16.847.28

17.184 22

17.527,91

17.878 47

18.236 04

18.600 76

18.972 77

Alte cheltuieli dinafara (cu utilități)

Lei/an

2.560,21

2.611,41

2.663.64

2.716,92

2.771,25

2.826,68

2.883,21

2.940.88

2.999,69

3.059.69

3.120,88

3.183.30

3.246,97

3.311.90

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

199.122,19

203.104.63

165309,13

168315,31

171387,62

175,42737

178,935,91

18231433

186.164,93

189.888,22

193.685,99

197.559,71

201.510,90

205.541,12

Cheltuieli cu personalul angaiat

Lei/an

6.519,00

6.649,38

6.782,37

6.918,01

7.056.38

7.197.50

7.341.45

7.488.28

7.638.05

7.790,81

7.946.62

8.105.56

8.267,67

8.433.02

Cheltuieli cu asigurărilesl protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

lei/an

6.519,00

6.649.38

.   6.918,01

7»730

7341,45

7.48B.28

7.638,05

7?90,8!

7.946,62

8.105,56

8.267,67

8.433,02

Cheltuieli de Întreținere si reparat» capitale

Lei/an

43)56,00

4.137,12

4219,86

4,304,26

10391^21^

10399,04

10311,02

11.027,24

11.247,78

11.472,74

11.702,19

11.936,24

12.174,96

12.418,45

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

Total costuri operaționale VARIANTA CU INVESTIȚIE

Lei/an

209.697,19

213591,13

17631136

179.837.58

189.43530

193323,91

197.08838

201.030,15

205.050,75

209.151,77

213.334,81

217.601,50 |

221.953,53

226.392,60

COSTURI OE OPERARE IN VARIANTA incrementala

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

1

V. „

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

(41.857,60)

(42.694.75)

(43.548,65)

(44.419,62)

(45.308,01)

(46.214,17)

(47.138,46

(48.081,23)

(49.042,85)

(50.023.71

(51.024,18

.   "■..(52.044,66)

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

■'

l—

■> s

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/ fe.g’-

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

/ .

Alte cheltuieli din afara leu utilități)

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

— -

îotal cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

(41357.60:

(42-694,75)

(43348351

(44319,62

J4S30801)

(46.214,17)

(47438,46)

148.081.-’3)

(49.042,85)

(50.023.71)

(51.024.18)

(52.044,66)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

■-

-

-

-

..

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an

-

-

-

6.00037

6.120,88

6.24330

6.368,17

6.495,53

6.625/4 ■’

6.757,9S

6.893,11

7.030,97

7.171,59

Cheltuieli generale de administrație

Lel/an

-

-

-

-

*

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale___

.. .

-

-

-

-

*

-

-

î

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALEI

Lel/an

(41-857,60)

(42.694,75)

(37.547,78)

(38.298,74)

(39.064.71)

(39.846,01)

(40.642,93)

(41.455,78)

(42.284,90)

(43.130,60)

(43.993,21)

(44.873,07)

Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14    ]

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

209.69719

213.891.13

218.168 96

222.53234

226.982 98

231.522 64

236.153 09

240.876 16

245.693 68

250.607 55

255.619 70

260.732 10

265.946 74

271.265 68

Venituri din alteactivitati

Lei/an

13.200 00

13.464 00

13.733 28

14.007 95

14.288 10

14.573 87

14.865 34

15.162 65

15.465 90

15.775 22

16.090 73

16.412.54

16.740 79

17.075 61

Total venituri operaționale

Lei/an

222.897,19

227355,13

231.902,24

236.540,28

241.271,09

246.096,51

251.018,44

256.038,81

261.159,58

266.382,78

271.710,43

277.144,64

282.687,53

288.341,28

Venituri operaționale in varianta cu investiție

UM                                                                                                                                                               ,

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

209.697,19

213.891,13

176.311.36

179.837,58

189.435.20

193.223,91

197.088.38

201.030,15

205.050.75

209.151,77

213.334 81

217.60150

221.953.53

226.392.60

Venituri din economii

Lei/an

41.857 60

42.694,75

37.547 78

38.298 74

39.064,71

39.84601

40.642 93

41.455 78

42.284 90

43.130 60

43.993,21

44.873 07

Venituri din alteactivitati

Lei/an

13.200 00

13.464 00

13.733,28

14.007 95

14.288 10

14.573 87

14.865,34

15.162 65

15.465 90

15.775,22

16.090 73

16.412 54

16.740 79

17.075 61

Total venituri operaționale

Lei/an

222.897,19

227355,13

231.902,24

236.540,28

241.271,09

246.096,51

251.018,44

256.038,81

261.159,58

266.382,78

271.710,43

277.144.64

282.687,53

288.341,28

Venituri operaționale in varianta incrementala

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

-

-

- 41.857.60

- 42.694,75

- 37.547 78

- 38.298 74

- 39.064,71

- 39.846.01

40.642,93

- 41.455.78

42.284,90

-   43.130.60

-  43.993,21

- 44.873,07

Venituri din economii

Lei/an

41.857,60

42.69475

37.54778

38.298.74

39.064.71

39.846,01

40.642 93

41.455,78

42.284 90

43.130 60

43.993 21

44.87307

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE                               _____

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14    1

Asistența financiară nerambursabilâ solicitată

Lei/an

28.204,89

713.708,63

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

58.452,39

686.775.51

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

Lei/an

18.803,26

475.805.75

Contribuție aferentă costurilor neeligibileinclusivTVA

Lei/an

39.649 13

210.969 76

Total resurse financiare, din care:

Lel/an

86.657,28

1.400.484,14

Valoarea totală eligibilă indusivTVA

Lei/an

47.008 15

1.189.514 38

Valoarea totală neeligibilă indusivTVA

Lei/an

39.649.13

210.969.76

| Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Apul 12

Anul 13

Anul 14     !

încasări aferente veniturilor operaționale

Lei/an

222.897,19

227.355,13

231.902.24

236.540,28

241.271,09

246.096,51

251.018,44

256.038,81

261.15938

266.382,78

271.710,43

277.144,64

282.687,53

. 288.341,28

Plăți aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

209.697.19

213.891,13

176.311,36

179.837,58

189.435.20

193.223,91

197.088,38

201.030,15

205.05075

209.151 77

213.33481

217.601 50

221.955)53’

226.392.60

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operaționali

Lei/an

13.200,00

13464,00

55.59038

56.702,70

51.835,89

52372,60

53.930,05

55.008,66

56.10833

57.231,01

58.375,63

59.543,14

60.734,00

61.948,68

/•.,            ’i-

investiție

Lei/an

86.657.28

1.400.484.14

-

-

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(86.657,28)

(1400484,14)

-

-

.            X ’■        |

Flux de numerar - activitatea de exploatare $i de investiții

Lei/an

(73.457,28)

(1387.020,14)

55.590,88

56.702,70

51.835,89

52372,60

53.930,05

55.008,66

56.108,83

57.231,01

58.375,63

59.543,14

‘•-'60.734,00

61.948,68

A*’-.--     ■

■ <,>■

Surse de finanțare

Lei/an

86.657.28

1.400.484.14

-

-

«' A t

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

86.657,28

1400484,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/an

26.400,00

26.928,00

111.181,76

113.405,40

103.671,77

105.745,21

107360,11

110.017,31

112217,66

114.462,01

116.751,25

119.086,28

121,468,00

f-   123.897,36

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

26.400,00

53328,00

164.509,76

277.915,16

381.586,93

487332,13

595.192,24

705.209,55

817427,21

931389,22

1.048.640,47

1.167.726,75

1.289.194,75

1413.092,11

Verificate suamabilitotM flnonaorA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

(.'A

DA

DA

DA

[Tabelul nr, 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     I

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totale cu investiția

Lei/an

86.657,28

1.400.48414

-

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

-

(41.857,60)

(42.694,75)

(37.547,78)

(38.298,74)

(39.064,71)

(39.846,01)

(40.642,93)

(41.455,78)

(42.284.90)

(43.130,60)

(43.993.21)

(44.873.071

Total costuri / plăți

Lei/an

86.657,28

1400484,14

(41.857,60)

(42.694,75)

(37.547,78)

(38.298,74)

(39.064,71)

(39346,01)

(40.642,93)

(41.455,78)

(42.284,90)

(43.130,60)

(43,993,21)

(44.873,07)

Flux de numerar net

Lei/an

-86.657,28

-1400.484,14

41.857,60

42.694,75

37.547,78

38.298,74

39.064,71

39.846,01

40.642,93

41455,78

42.284,90

43.130,60

43.993,21

44.873,07

Factor de actualizare

0,96

0,92

0,89

0 85

0.82

0,79

0.76

0,73

0 70

0,68

065

0.62

0,60

0,58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-83.324,31

-1.294.826,32

37.211,25

36495,65

30.861,54

30.268,05

29.685,97

29.115,09

28.555,18

28.006,04

27467,46

26.939,24

26.421,18

25.913,08

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

K

-16,90%

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-1.021.210,89

Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACrfATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

201.631,91

197.75438

193.951,41

190.221,57

186.563,47

182.975,71

179.456,94

176.005,85

172.621,12

169.301,48

166.045,69

162.852,50

159.720,72

156.649,17

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

201.631,91

1.307.382,07

156.740,15

153.725,92

155.701,93

152.707,66

149.770,97

146.890,76

144.065,94

141.295,44

138.578,22

135.913,26

133.299,54

130.736,09

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

1.109.627,69

-37.211,25

-36495,65

-30.861,54

-30.268,05

-29.685,97

-29.115,09

-28.555,18

-28.006,04

-27467,46

-26.939,24

-26421,18

-25.913,08

Cost total actualizat - incremental

Lei

752.687,95

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

tCO2

1.760,57

Raportul ACE

Lei/1CO2

427,52

Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 34 A1, Str. Gheorghe Doja nr 35

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2.654,49

504,35

3.158,84

3.1.1

Studii teren

2.654,49

504,35

3.158,84

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.179,99

141,22

2.321,21

3.3

Expertizare tehnica

3.539,32

672,47

4.211,79

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2.654,49

504,35

3.158,84

3.5

Proiectare

53.762,63

10.214,90

63.977,53

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

32.738,76

6.220,36

38.959,12

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 34 A1, Str. Gheorghe Doja nr.~ 35                                          ' v;y> /k;

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

v'aioare cu TVA

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.327,25

252,18

1.579,43

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

17.696,62

3.362.36

21.058,98

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

27.187,50

5.165,63

32.353,13

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

5.187,50

985,63

6.173,13

3.8

Asistenta tehnica

38.602,10

7.334,4000

45.936,50

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.539,32

672,4700

4.211,79

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.167,98

221,9200

1.389,90

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

2.371,34

450,55

2.821,89

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

139.729,32

26.275,59

166.004,91

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

866.594,00

164.652,86

1.031.246,86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.952,00

370,88

2.322,88

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

124.620,00

23.677,80

148.297,80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

993.166,00

188.701,54

1.181.867,54

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

21.713,65

4.125,59

25.839,24

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

16.285,24

3.094,19

19.379,43

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.428,41

1.031,40

6.459,81

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții            H O

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 34 A1, Str.,Gheorghe Dojă nr.

35                                                      ..

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9.721,44

0

9.721,44

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

44144

0

4.414,40

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

882,88

0

882,88

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4424,16

0

4.424,16

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

54.276,54

10.312,54

64.589,08

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300.00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

89.011,63

15.065,13

104.076,76

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

1.221.906,95

230.042,26

1.451.949,21

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

884.831,24

168.117,93

1.052.949,17

Data: 16 februarie 2


Elaborator

Intergroup Engineeririg SRL

Beneficiar/I n vestitor, UAT Municipiul Ploiești


Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

11.060,39

2.101,47^.

13.16|t86^,

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

442,42

84,06

526,48

TOTAL

11.502,81

2.185,53

13.688,34

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.233.409,76

232.227,79

1.465.637,55

Proiectant, INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector

1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank


Tel/fax: 021/319.48.54/55

Nr.l/l Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe 34 Al -Scenariu recomandat

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

tei

tei

iei

1

2

3

4

5

Cap.4 ■ Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

866.594,00

164.652,86

1.031.246,86

* 4.1.1

Terasamente

-

4.1.1.1

Baza

4.1.1.2

Conexe

’ 4.1.2

Rezistenta

-

4.1.2.1

Baza

4.1.2.2

Conexe

-

” 4.1.3

Arhitectura

815.578,00

154959,82

970.537,82

| 4.1.3.1

Arhitectura baza

745938

69640

141728,22

837.666,22

4.1.3.2

Arhitectura conexe

13.231,60

82.871,60

' 4.1.4

Instalații

51.016,00

9.693,04

60.709,04

4.1.4.1

Instalații electrice - baza

45466

8638,54

54.104,54

4.1.4.2

Instalații electrice - conexe

5550

1054,5

6.604,50

‘ ^OTAL 1 - subcap. 4.1

866.594,00

164.652,86

1.031.246,86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.952,00

370,88

2.322,88

' 4.2.1

Montaj baza

717

136,23

853,23

f 4.2.2

Montaj conexe

1235

234,65

1.469,65

TOTAL II- subcap. 4.2

1.952,00

370,88

2.322,88

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj - Panouri fotovoltaice

124.620,00

23.677,80

148.297,80

' 4.3.1

Utilaje baza

124619,9996

0

23677,8

148.297,80

' 4.3.2

Utilaje conexe

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.S

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4,6

124.620,00

23.677,80

148.297,80

!

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

993.166,00    188.701,54    1.181.867,54

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucce^vs^j^etaliaza de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in functie^le tipul si specificul obiectulUL                                                                 V ENGNEERING *

____________________________________________________s RL

"I Perioada de implementare și operare

Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anu! 7

Anul S

Anul 9

/Viul 10

Anul îl

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

Lei/an

77.536,44

71.440,62

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

1.282.017,31

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930,00

19.250,00

Cheltuieli pentru informaresi publicitate

Lei/an

1.386,00

2.541,00

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

1.322,81

4.850,31

Valoare totala indusivTVA

Lei/an

87.175,25

1380.099,24

| Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

COSTURI DE OPERARE M.VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materii le prime si cu materialeleconsumabile

Lei/an

1.193,88

1.217,76

1.242.11

1.266 96

1.292,29

1.318,14

1.344.50

1.371.39

1.398,82

1.426,80

1.455,33

1.484,44

1.514.13

1.544,41

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

94.575,20

96.466,70

98.396,04

100.363.96

102.371,24

104.418,66

106.507,04

108.637,18

110.809,92

113.026,12

115.286,64

117.592,37

119.944.22

122.343,11

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

78.668,00

80.241,36

81.846,19

83.483,11

85.152,77

86.855,83

88.592,95

90.364,80

92.172,10

94.015,54

95.895,85

97.813.77

99.770.05

101.765,45

Cheltuieli cu energia-gaze naturale

Lei/an

5.825.00

5.941,50

6.060,33

6.181,54

6.305,17

6.431,27

6.559,90

6.691,09

6.824,92

6.961,41

7.100.64

7.242,66

7.387,51

7.535,26

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

1.633,33

1.666,00

1.699,32

1.733,30

1.767,97

1.803.33

1.839,39

1.876,18

1.913,71

1.951.98

1.99102

2.030,84

2.071.46

2.112,89

Cheltuieli cu apa

Lei/an

14.666,57

14.959,90

15.259,10

15.564,28

15.875,57

16.193,08

16.516,94

16.847,28

17.184.22

17.527,91

17.87847

18.236 04

18.600 76

18.972,77

Alte cheltuieli din afara (cu utilități}

Lei/an

2.560,21

2.61141

2.663.64

2.716 92

2.771,25

2.826,68

2.883,21

2.940 88

2.999.69

3.059,69

3.120,88

3.183 30

3.246,97

3.311,90

Total (hejtulell mate riale sl cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

1993.22.19

..      104^1

207-166,73

211.310,06

215 536,26

.  219346,99

224.243,93

228.72831

23330338

237.969,45

242.728,84

247.583,42

252.535,08

257385,79

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

6.519,00

6.649,38

6.782,37

6.91801

7.056,38

7.197,50

7.341,45

7.488,28

7.638,05

7.790,81

7.946,62

8.105,56

8.267,67

8.433,02

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

6S»rOO

6 649^8

6 782,37

6.918.01

7.056,38

7.197,50

7.341,45

7.488,28

7338,05

7.790,81

7.946,62

8.105,56

8.267,67

8.433.02

Cheltuieli de întreținere si reparații ranitale

Lei/an

4.056,00

_____

4-21936

4304,26

4390,34

4.478,15

4.567.71

4.659,07

4.752,25

4.84730

4.944,24

5.043,13

S.143,99

5.246,87

Cheltuieligenerale de.admlnlgrație

LîiZșn

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

Lel/an

-

- .

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Total costuri operaționale - VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Lei/an

209.697,19

213391,13

218.168^

222.532,34

226.982,98

236.153,09

240376,16

245.693,68

250.607,55

255.619,70

260.732,10

265946,74

271,265,68

-  13.200,00

- 13464,00

- 13.733 28

- 14.007 95

- 14.288,10

- 14.57337

14.865.34

-  15.162 65

-  15465,90

-  15.775,22

- 16.090,73

-   16.412,54

-   16.740 79

-  17.075,61

COSTURI OE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialeleconsumabile

Lei/an

1.193,88

1.217,76

1.242,11

1.266,96

1.292.29

1.318,14

1.344,50

2.371,39

1.398.82

1.426.80

1.455,33

1.484 44

1.514.13

1.544 41

Alte cheltui el i materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

94.575,20

96.466,70

56.53844

57.669 21

58.82259

59.999,04

61.199 02

62.423,00

63.671 46

64.944 89

66.243 79

67.568,67

68.920 04

70.298 44

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

78.668,00

80.241,36

81.846 19

83.483 11

85.152 77

86.855,83

88.59295

90.364 80

92.17210

94.015,54

95.89585

97.813 77

99.770 05

202.765 45

Cheltuieli cu energia-gaze naturale

Lei/an

5.825,00

5.941.50

6.06033

6.181 54

6.305,17

6.431.27

6.559,90

6.691 09

6.824,92

6.961,41

7.100 64

7.242,66

7.38751

7.535.26

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

1.633,33

1.666,00

1.699.32

1.733 30

1.767,97

1.803.33

1.839 39

1.876 18

1.913,71

1.951,98

1.991.02

2.030 84

2.07146

2.112,89

Cheltuieli cu apa

Lei/an

14.66657

14.959,90

15.259 10

15.564 28

15.875.57

16.193 08

16.51694

16.84728

17.184 22

17.527,91

17.87847

18.236 04

18.600 76

18.972.77

Alte cheltuieli din afara (cu utilități)

Lei/an

2.560,21

2.611,41

2.663,64

2.716,92

2.771,25

2.826,68

2.883.21

2.940.88

2.999,69

3.059.69

3.120.88

3.183.30

3.246.97

3.311 90

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utliltatlle

Lel/an

199.122,19

203.104,63

165309.13

168.615,31

171.987,62

175.427,37

178.935,91

182.514,63

186.164,93

189388,22

193.685,99

197.559,71

201.510,90

20S.541.12

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

6.519.00

6.649.38

6.782.37

6.918 01

7.056,38

7.197,50

7.34145

7.488 28

7.638,05

7.790.81

7.946 62

8.105.56

8.267 67

8.433 02

Cheltuieli cu asigurărilesi protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli tujterspnalul

tei/en -

6S19,00

6.649,38

6.782^7

6318,01

7.056,38

7.197,50.

7341,45

7.488,28

7.638,05

7.790,81

7.946,62

8.10536

8.267,67

8.433,02

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

LejAan

4056,00

4.137,12

4.219,86

   4.304^6

10.299,68

10305,68

10.71S.79

10.930,11

11.148,71

11.371,68

11.599,12

11.831,10

12.067,72

12.309,07

Cheltuieli generale de administrație

lei/a" .

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

L.ei/ah

-

-

-

î

-

- 1

„J

Total costuri operaționale - VARIANTA CU INVESTTT1E

Lel/an

209.697.19

213.891,13

17631136

179.837,58

189343,67

193.13035 i

196.993,16

200.933,02

204.951,68

209.050.71

213.231,73

21749636

221.846.29

226.283,22

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA Incrementala

Cheltuieli cu materiile primeai cu materialele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A».'-.'

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu enerva primara

Lei/an

(41.857.60;

(42.694,75;

(43.548.65)

(44.419,62)

(45.308,01

(46.214,17

(47.138,46

(4R 081.23j

(Aonnnșș

(50.023 71.

(51.024,18

(52.044,66)

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

ii,...

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

iV*

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

-

-

-

-

-

rotai cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

41357 60

(42.694,751

43.548 65

(44419,62)

45308 01)

(46.214 17

(47438,46

(48.081,23

49.042.35

150.023 71

(51.02418

52.044 66)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările ți protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

=

-

-

Total cheltuieli cu personalul

-

-

z

cheltuieli de intretinere si reparații capitale

Lei/an

-

5.909,34

6-027,52

6.148,07

6271,04

6.396,46

6324,39

6.654,87

6.787,97

6323,73

7.062.21

Cheltuieli generale de administrație

AS!£»n

-

-

-

Cheltuieli cu logistica__

Lei/an

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

_

£

-

-

-

-

-

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE^MARGINALE)

Lei/an

-

-

(41357,60)

(42.694,75)

{57.639,31)

__

C'915934]

(39-943,141

(40.742,00)

(41.556,84)

(42.387,98)

(43435.74)

(44.100,45)

(44382,46)

Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE     ___________________________

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

209.697,19

213.891,13

218.168,96

222.532,34

226.982.98

231.522,64

236.153,09

240.876,16

245.693,68

250.607.55

255.619.70

260.732,10

265.946 74

271.265,68

Venituri din alte activitati

Lei/an

13.200 00

13.464 00

13.733.28

14.007 95

14.28810

14.573 87

14.865,34

15.162 65

15.465 90

15.775,22

16.090 73

16.41254

16.740 79

17.075 61

Total venituri operaționale

Lei/an

222.897,19

227355,13

231.90224

236.540,28

241.271.09

246.096,51

251.018,44

256.038.81

261.159,58

266.38278

271.710,43

277.144.64

282.687 53

288.341.28

Venituri operaționale in varianta Cu investiție

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

209.697,19

213.89113

176.311 36

179.837 58

189.34367

193.130,55

196.993.16

200.933 02

204.95168

209.05071

213.231 73

217.496 36

221.846 29

226.283 22

Venituri din economii

Lei/an

41.857,60

42.694 75

37.63931

38.392,10

39.15994

39.943,14

40.742,00

41.556,84

42.387 98

43.235.74

44.100,45

44.982,46

Venituri din alte activitati

Lei/an

13.200,00

13.464.00

13.733.28

14.007,95

14.288,10

14.573,87

14.865.34

15.162.65

15.465,90

15.775,22

16.090,73

16.412,54

16.740 79

17.075,61

Total venituri operaționale

Lei/an

222.897,19

22735513

231.902,24

236.540,28

241.271,09

246.096,51

251.018,44

256.038,81

261459,58

266.38278

271.710,43

277.144,64

282.687,53

288.341,28

Venituri operaționale in varianta incrementala

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

-

- 41.857,60

- 42.694 75

- 37.639,31

- 38.392,10

- 39.159,94

- 39.943,14

- 40.742,00

- 41.556,84

- 42.387.98

-   43.235,74

-   44.100,45

- 44.982,46

Venituri din economii

Lei/an

41.857 60

42.69475

37.639,31

38.392.10

39.15994

39.943,14

40.74200

41.556 84

42.387.98

43.235 74

44.10045

44.982 46

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

| Tabelul nr. 4 - SURSE OE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12 TȘ

Anul 13

Anul 14    1

Asistența financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

28.929,68

703.027,81

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

58.245,57

677.071,43

Contri buți e aferentă costuri 1 or el igi bi 1 e i nd usiv TVA

Lei/an

19.28645

468.685 21

Contribuțieaferentă costuri 1 or neel i gi bi 1 e i nd usi vTVA

Lei/an

38.959 12

208.386 22

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

87.175,25

1380.099,24

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA

Lei/an

48.216,13

1.171.713,02

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA

Lei/an

38.959 12

208.386 22

| Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

i     Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

încasări aferente veniturilor operaționale

Lei /an

222.897,19

227.355,13

231.902,24

236.540,28

241.271,09

246.096,51

251.018,44

256.038,81

261.159,58

266.382,78

271.710,43

277.144,64

282.687,53

288 341,28

Plăți aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

209.697,19

213.891,13

176.31136

179.837,58

189.343 67

193.130,55

196.993,16

200.933,02

204.951.68

209.050 71

213.231 73

217.496,36

221.846,29

226.283 22

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)

Lei/an

13.200,00

13464,00

5539038

56.702,70

51.927,41

52.965,96

54.025,28

55.105,79

56.207,90

57.332,06

58.478,70

59.648,28

•60.841,24

62.058,07

————‘7;

investiție

Lei/an

87.175,25

1.380.099,24

-

.//

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(87.175,25)

(1380.099,24)

-

-

f.'r

Flux de numerar - activitatea de exploatare si de investiții

lei/an

(73.975,25)

(1366.635,24)

55.590,88

56.702,70

51.927,41

52.965,96

54.025,28

55.105,79

56.207,90

57.332,06

58478,70

59.648'28

60.841,24

62.058,07

Surse de finanțare

Lei/an

87.175,25

1.380.099,24

-

-

.. X

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

87.175,25

1380.099,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- V'-?

’-b      "     ’

... -

Flux de numerar total

Lei/an

26.400,00

26.928,00

111.181,76

113.405,40

103.854,83

105.93132

108.050,56

110.211,57

11241531

114.664,12

116.957,40

119.296,55

121.682,48.

124.116,13

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

26.400,00

53328,00

164309,76

277.915,16

381.769.98

487.701,91

595.752,47

705.964,04

81837935

933.043,97

1.050.00138

1.169.297,93

1.290.980,41’

V-l.415.096,54

i'r’nAcora iuittoobilitoren financiaro

L-A

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

|Tabelul nr.6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul I

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14      S

Totai incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totale cu investiția

Lei/an

87.175,25

1.380.099,24

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

-

(41.857,60)

(42.694.75)

(37.639,31)

(38.392,10)

(39.159,94)

(39.943,14)

(40.742,00)

(41.556,84)

(42.387,98)

(43.235,74)

(44.100,45)

(44.982,46)

Total costuri / plăți

Lei/an

87.175,25

1380.099,24

(41357,60)

(42.694,75)

(37.639,31)

(38392,10)

(39.159,94)

(39.943,14)

(40.742,00)

(41.556,84)

(42.387,98)

(43.235,74)

(44.100,45)

(44.982,46)

Flux de numerar net

Lei/an

-87.175,25

-1.380.099,24

41357,60

42.694,75

37.639,31

38.392,10

39.159,94

39.943,14

40.742,00

41.556,84

42387,98

43.235,74

44.100,45

44.982,46

Factor de actualizare

0.96

0,92

0,89

0,85

082

0,79

0,76

0.73

0,70

0,68

0,65

0,62

0,60

0,58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-83.822,36

-1.275.979,32

37.211,25

36495,65

30.936,77

30.341,83

29.758,33

29.186,06

28.624,79

28.07431

27.534,42

27.004,91

26.485,59

25.976,25

Rentabilitatea financiară a investiției (R1RF/C)

%

-16,74%

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-1.002.171,52

Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Ariul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

201.631,91

197.754.38

193.951,41

190.221,57

186.563,47

182.975,71

179.456,94

176.005,85

172.621,12

169301,48

166.045,69

162.852,50

159.720,72

156.649,17

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

201.631,91

1.290.457,35

156.740,15

153.725,92

155.626,70

152.633,88

149.698,61

146.819,79

143.996,33

141.227,17

138.511,27

135.847,59

133.235,13

130.672,92

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

1.092.702,98

-37.211,25

-36.495,65

-30.936,77

-30.341,83

-29.758,33

-29.186,06

-28.624,79

-28.074,31

-27.534,42

-27.004,91

-26.485,59

-25.976,25

Cost total actualizat - incremental

Lei

735.072,81

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

tC02

1.760,57

Raportul ACE

Lei/tCO2

417,52

Elaborator,

Maria Veruzi

ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI - 34A1 - Scenariu II -

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Scenariu recomandat

Denumire tabele analiza financiară a proiectuluiAnexa 3 - Graficul activitățilorActivitatea

luni

2017

lan

Feb

Mar

April

Mal

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

lan

Feb

Mar

April

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Get

Nov

Dec!

i. Activitati rea

izate inainte de depunerea cererii de finanțare

Activ. 1.1

Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactiv. 1.1.1

Elaborare studii de teren

2

Subactiv. 1.1.2

Elaborare audit energetic si certificat de perfomanta energetic inițial

3

Subactiv. 1.1.3

Elaborare expertiza tehnica

3

Subactiv. 1.1.4

Obținere Certificat de urbanism, Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, faza DALI, obținere avize/acorduri/autorizatii de principiu - purtătoare de TVA

3

Subactiv. 1.1.5

Obținerea de avize/acorduri/autorizatii de principiu - nepurtatoare de TVA

3

Subactiv. 1.1.6

Elaborare documentație tehnico-economica - DALI

3

Subactiv. 1.1.7

Elaborarea Cererii de finanțare

2

II. Activitati ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

Activ. 11.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului si semnarea contractului de finanțare

4

Subactiv. 11.1.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

4

Activ. 11.2

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

6

Subactiv. 11.2.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii (management de proiect, informare si publicitate, audit financiar, dirigentie de șantier, verificarea proiectării) si execuție lucrări si furnizare echipamente/dotari

6

Activ. 11.1

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

' 3

Subactiv. 11.1.1

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor

3

Subactiv. 11.1.2

întocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție

3

Subactiv. II. 1.3

Realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

3

Activ. 11.2

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

6

Subactiv. 11.2.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

6

Activ. 11.3

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

8

--

1 F"

■■■■■

Subactiv. 11.3.1

Prestarea serviciiilor de dirigentie de șantier

8

Tn

Vi. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finanțare


Activ. 11.4


Activitatea de realizarea investiției de baza


Subactiv. 11.4.1


Construcții si instalații


Subactiv. II.4.2


Subactiv. II.4.3


Livrare echipamente/dotari

Activitati conexe investiției de baza


Subactiv. II.4.4


Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier


Subactiv. II.4.5


Organizare de șantier - cheltuieli conexe


Subactiv. 11.4.6


Comisioane, cote, taxe, costulcreditului


Subactiv. 11.4.7


Cheltuieli diverse si neprevăzute


Activ. 11.5


Managementul proiectului


Subactiv. 11.5.1


Monitorizarea implementării proiectului si a contractelor de achiziție incheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului; activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursarea cheltuielilor proiectului


Activ. 11.6


Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului


Subactiv. 11.6.1


Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului


Activ. 11.7


Auditarea proiectului


5ubactiv. 11.7.1


Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final


Activ. 11.8


întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale


Subactiv. 11.8.1 întocmirea si depunerea cererii de rambursare finaleDocumentație de realizare a lucrărilor de intervenții
aineenutâ/EN fSO 9001 20100163000596

EN IS014001

20104163000597

OHSAS 16001

20116163000598


BORDEROU

- FAZA D.A.L.I. -

COD

DENUMIRE PLANȘA

SCARA

ARHITECTURA

ARH.01

Releveu - PLAN SITUAȚIE

1:500

ARH.02

Releveu - PLAN SUBSOL

1:200

ARH.03

Releveu - PLAN PARTER

1:200

ARH.04

Releveu - ETAJ CURENT

1:200

ARH.05

Releveu - ETAJ TERASA

1:200

ARH. 06

Releveu - FAȚADA PRINCIPALA

1:200

ARH. 07

Releveu- FAȚADA POSTERIOARA

1:200

ARH.08

Releveu-FATADE

1:200

ARH.09

Releveu- SECȚIUNE

1:200

ARH. 10

Propunere- PLAN SUBSOL

1:200

ARH. 11

Propunere - PLAN PARTER

1:200

ARH.12

Propunere- ETAJ CURENT

1:200

ARH. 13

Propunere - PLAN TERASA

1:200

ARH.14

Propunere- FAȚADA PRINCIPALA

1:200

ARH. 15

Propunere - FAȚADA POSTERIOARA

1:200

ARH. 16

Propunere - FAȚADE

1:200

ARH. 17

Propunere - SECȚIUNE

1:200


Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

E-mail: office@interqroup.ro


Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61-

'■* i

■ ■».

_

"S.

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii £i documentul:


Numele

SemnatJte

Proiectant

Arh. Stg. Gabriela BALAȘ

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE1

1 \J

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:


Numele

Semnat^a

Proiectant

Arh. Stg. Gabriela BALAȘ

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE


2.10

ACCES LOCATARI

Depozitari S-1,70 P = 5.45


Bucătărie

S = 8.50 m2 P = 13.15 m


Dormitor

S = 12.30 m P = 14.00 m


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, STR. GHEORGHE DOJA NR. 35


Relweu


LegendaTamplarle usi exterior, propuse pentru înlocuire cu tamplarie aluminiu cu rupere de punte termica


Pereți interiori/exteriori bloc

Suprafața tavan subsol igienizata si termoizdata

Demontare si înlocuire glaf atic
3 90


Camera gtiena

S » 3.84 ms

P - 7.86 m

Hol

S = 3.84m2

P = 7.86 m

— ™

> .....


Dormitor

S = 13.70 m*


3.90


•.a-


ftevizia:.urr


S = 3.77 m2 P = 7.90 m7i7


DIN ROMÂNI,


And

MCHE

Irtiitttl ca drept le itnattiri


6

Xlr. proiect: PHPLi694fe««>«—


Motivul revizuirii si documentul:


Investiția:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI n’mUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1,

STR. GHEORGHE DOJA NR 35


NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL}. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEil TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


Proiectant general ]

^NTERGROUP

<4* ENGINEERINC

n -

Site:             www.lntergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000         BricsCADSN:712*0530001M93995428

CUI:            R013215731

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Numele

Semnătură

Data

' 01.2018

Scara

1:100

Faza

D.A.L.I.

Denumire planșa:

BLOC 34A1

RELEVEU

PLAN PARTER

Proiectant

Arh. Stg. Gabriela BALAȘ

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE

Specialitate: ARH                 | Cod planșa: 03Bucătărie

S -8.50m2


S-10.60 nf P - 5JD m


Bucătărie S- 10.50 mP = 14.50 m


Dormitor S = 10.60 m2


Dormitor

S - 12.30 ma

P = 14.00 m


Camera de zi S -19.60 mP = 18.00 m


Baie

S = 3.77 m2

P = 7.90 m


Bucătărie

S = 8.04m2 P = 12.00 m


OR0INUL ARHIItC^OR

DTN


6190 .


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 ■ BLOC 34A1 STR. GHEORGHE DOJA NR. 35


Releveu


Legenda
D.60 0.90 0.60


Arisirict cu Prept <i ««Băltiri


Tamplarie usi exterior, propuse pentru inlocuire cu tamplarie aluminiu cu rupere de punte termica


Revizia:


o

Nr. proiect: ph PLi694aA)u


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1,

--STh. GHEORGHE DOJA NR 35


NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FA RA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

F| REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNOE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


aSntergroup

ENGINEERfNG

7p-

Site:             www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI:            R013215731


<5 o u= o c o CO


Numele

Semn

Proiectant

Arh. Stg. Gabriela BALAȘ

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHEDenumire planșa:

BLOC 34A1 RELEVEU


Specialitate: ARH


PLAN ETAJ CURENT


Cod planșa: 04
EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, STR. GHEORGHE OOJA NR. 35

Releveu


Legenda
Fereastra neconforme, propuse pentru inlocuire

Tamplarie usl exterior, propuse pentru inlocuire cu tamplarie aluminiu cu rupere de punte termica

Pereți Interlori/exterlori bloc

Suprafața tavan subsol Igienizata si termoizolata

Demontare si inlocuire glaf atic
NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAT!EU TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.CIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1,

DJA NR 35a|ntergroup

Site:             www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: JW6798/2000         BrlcsCADSN:7124453M015-39399£428

RO13215731


Numele


Proiectant


Verificat


Set proiect specialitate


Set proiect complex01.2018


Denumire planșa:

BLOC 34A1 RELEVEU


PLAN TERASA


Specialitate: ARH


Numele

Semnatup|

Proiectant

Arh. Stg. Gabriela BALAȘ

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE
Denumire planșa:

BLOC 34A1 RELEVEU


1:100


D.A.L.I.


Specialitate: ARH


Cod planșa: 06


+28.2

^7—+25 7:


EFICIENT1ZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, STR. GHEORGHE DOJĂ NR. 35

_ ------------------———■——•——+■

■y

X r *    ’

’ X. *


Releveu


Legenda


TAMPLARIE FERESTRE NECONFORME, ÎNLOCUITE DE LOCATARI - NU SE CUNOSC CARACTERISTICILE TEHNICE


BALCOANE/LOGII DESCHISE, PROPUSE PENTRU ÎNCHIDERE CU TÂMPLARIE


ÎNCHIDERE BALCON NEAUTORIZATA


APARATE AER CONDIȚIONAT PROPUSE SPRE DEMONTARE SI MONDARE


TAMPLARIE USI ACCES IN BLOC - NU SE CUNOSC CARACTERISTICILE TEHNICE


NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA ROATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


OBBINUL ADHI TE C f 110 R DIN ROMÂNIA


(S intessw»

* EWSiHEÎRlHO >


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


:A BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1,

STR. GHEORGHE DOJA NR 35


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semn&ura

Proiectant

Arh. Stg. Gabriela BALAȘ

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE


□ata

01.2018


Scara

1:100


Faza

D.A.L.I.


Denumire planșa:

BLOC 34A1 RELEVEU


FAȚADA POSTERIOARA


28.40


n —

•^zzzzizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzazzzzzzzzzzaz^ -HIDROIZOLATIE MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZl î -STRÂTURT EXISTENTE TERMO-HIDRCIZLANTE

+ 25 75

I        J

SZ>


+28 2C

5Z


+2525

<7


47-

__


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, STR. GHEORGHE DOJA NR. 35


Releveu


Legenda


22 00

7ZZZZZZZZZZZZZttZZZZZZZZZ


■wzlzm; ;


'2ZZZZZZZZZZZZZ. J Zi


22 00 _

îăzzzzzzznzzzzazzzzzz


■ 22 00

ii


TAMPLARIE FERESTRE NECONFORME, ÎNLOCUITE DE LOCATARI - NU SE CUNOSC CARACTERISTICILE TEHNICE


BALCOANE/LOGII DESCHISE, PROPUSE PENTRU ÎNCHIDERE CU TAMPLARIE


.±1325 i


ÎNCHIDERE BALCON NEAUTORIZATA


APARATE AER CONDIȚIONAT PROPUSE SPRE DEMONTARE SI MONDARE


TAMPLARIE USI ACCES IN SLOC - NU SE CUNOSC CARACTERISTICILE TEHNICE


TTZnszzzzznaz.',


țzzzzzzzzzzzzzzz.! a


'zzzzzzzz^zzzzzzzzzzzzzl


*16.50

V7


NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREASAU ÎNLOCUIREA. CANT|TAT|LE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


+11,00


+8 25

TT


■zzzzzzzz&zzzzizzzzzh.


Revizia:


Semnătură:


Nr_ proiect: phpi


ORDINUL ARHIHCULOR DIN ROMÂNIA


/O iMTERGfioyp

& "L J

X-*Sti_rO*>Z


Motivul revizuirii si documentul:


FICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, STR. GHEORGHE DOJA NR 35


-2.16

vzzzzzzzzzzixEzzi


Nr. Inregistr CUI:   „


Jjvww.lntergroup.ro

744/6798/2000          BrlcsCAD SN: 7124-05300015-30399-5428

«M43215731

Numele


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Proiectant


Semnala

Arh. Stg. Gabriela BALAȘ


Semn:


Verificat


Arh. Ana Maria URSACHE


-Sat.flsțiect specialii ie" r-o«ctcomplex


[Arii. Ana Maria URSACHE

Arh. Ana Maria URSACHE


Scara

1:100


Denumire planșa: BLOC 34A1 RELEVEU


SECȚIUNE


Faza

D.A.L.I.


5.40


O

2.95


0.101.10 0.15


1.20

• ••


55 30 1.10 0.25

--• 1••


••


0.30

*--


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, STR. GHEORGHE DOJA NR. 35

Propunere


--.j,

.00


2.40


//$ INTERKSOP

II. EHGINEERtiW 4 \*. SRL //


Legenda


Tâmplarie din profila PVC minim 5 camere cu geam termopan cu tratament LOW-E


Termosistem compact cu vata minerala bazaltlca 10 cm grosime, cu tencuiala decorativa


r-fi.

Q

Lj

1 A

V.

T“tr


Usi acces din piuifle ue aluminiu cu rupere de punte termica si geam termopan/panou tip w&iss


Pereți intariori/exteriori bloc


Suprafața tavan subsol igienizata si termolzolata


Spatii cu funcțiuni comerciale, care nu fac obiectul de studiu al acestui proiect

Demontare si inlocuire glaf atic


NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI. IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITAT1LE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


Revizia:


Data:


Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


Nr. proiect: ph pli6948/2014


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, Investiția:                          STR. GHEORGHE DOJA NR 35


/ĂNTERGROUP

ENGINEERING

TȚk

Site:             www.lntergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000          BrlcsCAD SN: 712406304)0'8-39399-5428

CUI:            R013215731


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele


Proiectant


Arh. Stg. Gabriela BALAȘ


Data

01.2018


Verificat


Arh. Ana Maria URSACHE


Scara

1:100


Denumire planșa:

BLOC 34A1 PROPUNERE


PLAN SUBSOL


Faza

D.A.L.I.


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLQCUHI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, STR. GHEORGHE DOJA NR. 35


Propunere


Legenda


Termoslstem compact cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu tencuiala decorativa
NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE Sl CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE Sl APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ Sl SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAT!Eli TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.Bucătărie S = 8.SD mP = 13.15 m


Dormitor

S = 13.70 m2 P = 14.85 m


p = 6.45 m


□□□O


. kett« drept de statutara


Revizia:


Nr. proiect: ph PLi694ten


EFICIENTIZÂRE ENERGETICA BLOCURI

STR. GHEORGHE DOJA NR 35


CC ’o 'o c o ca


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. Stg. Gabriela BALAȘ

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHEDenumire planșa:

BLOC 34A1 PROPUNERE


PLAN PARTER


Specialitate: ARH


Cod planșa: 11


EFICIENTIZARE ENERGETIC

IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, STR. GHEORGHE DOJA NR. 35


Propunere


LegendaNOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REAUZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREASAU ÎNLOCUIREA. CANTITAT1LE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.S-4.65 m!

P-8.75m


Bucătărie S - 8.50 m2


S = 9.30 m2 P = 13.30 m


Bucătărie S= 10.50 mP = 14.50 m


Dormitor

S = 10.60 m2


0.60 0.7C

-a—


Dormitor

S = 12.30 m2

= 14.00 m


Camera de zi S = 19.60 mP = 18.00 m


Bucătărie S = 8.04 mP = 12.00 m


Revizia:


NJ. proiect: ph pli 6948,iau


DIN BOMAW


* EHeiNHJUNe


0.70 0.60 0.8

—# —O


EFICIENTIZARE ENERGET              MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1,

STR. GHEORGHE DOJA NR 35


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. Stg. Gabriela BALAȘ

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHEBricsCAD SN: 7124O53CW015-39399^428

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

BLOC 34A1 PROPUNERE

PLAN ETAJ CURENT

Specialitate: ARH

Cod planșa: 12


EFICIENTIZARE ENERGETICA


IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -
34A1, STR. GHEORGHE DOJA NR. 35


Propunere


LegendaTamplarie din profila PVC minim 5 camere cu geam termopan cu tratament LOW-E


Termosistem compact cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu tencuiala decorativa
Usi acces din profil» de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termopan/panou tip wetssPereți interiori/exteriori bloc
Suprafața tavan subsol igienizata si termoizolata

Spatii cu funcțiuni comerciale, care nu fac obiectul de studiu aj acestui proiect

Demontare si înlocuire glaf atic
Data:


Nh_groiect: ph pli 6948/2014


Numele:


Serpnatura:


Moți'


Investiția:


EFICIENT ZARE ENERGETICA &LOC

STR. GHEORGHE


URI IN Muirii si documentul:


UL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, NR35


NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLAR1ILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE. LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAT!Eli TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


Numele

Semnatur^

Proiectant

Arh. Stg. Gabriela BALAȘ

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHEIÎNTERGROUP

^MaJkENGINEERING

Site:             www.lntergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000          BrlcsCAD SN: 7124O53O0015-39399S428

CUI:            R0 13215731

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

BLOC 34A1 PROPUNERE

PLAN TERASA

Specialitate: ARH

Cod planșa: 13


INVELITOARE MULTISTRAT:

I-HIDROIZOLANTE FLEXIBILA

-TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA Bem -STRATURI EXISTENTE TERMO-HIDROIZOLAN1B


+28.20

■ C


ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA
TERpOlZ I Ai ' A BAZAI TIPA (PLAC CM GROS ME)


CU ELEMENT


PENTACAMERALA


26


84


+25.75

\7£5


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC +15 4}4A1, STR. GHEORGHE DOJA NR. 35


\7


HI


NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SAPOATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL}. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGIÎ) IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1,

STR. GHEORGHE DOJA NR 35


www.interigroup.ro

. 40/6798/2000

KO 13215731


Semnatu®


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Proie tant


Arh. Stg. Gabriela BALAȘ


Data

’ 01.2018
Set proiect complex


Arh. Ana Maria URSACHE


Arh. Ana Maria URSACHE


Scara

1:100


Denumire planșa:

BLOC 34A1 PROPUNERE


FAȚADA PRINCIPALA


Specialitate: ARH


Cod planșa: 14


INVELITOARE MULTISTRAT: -HIDROIZOLANTE FLEXIBILA -TERMO1ZOLATIE SPUMA POLIURETANICA 8cm -STRATURI EXISTENTE TERMO-HIDROIZOLANTEÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI rftiWNI IUL PLOIEȘTI-LOT 4-BLOC"

^34A1, 3TR. GHEORGHE DOJA NR. 35 ^^Propunere


-w-țaATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI. IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA POATA a REAUZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

A.TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE ^-DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). 11M2MENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), + 13 7SFUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE _1_   CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE.

DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE

DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


O2»INtil*SHfUCmO8

DIN ROMÂNIA


70 IKÎEmOW țL',


Semnătură:


CHE


AiXItrct cp tfrrpt o steijuri
Proectant


www.lntergroup.ro

JA0/6798/2000          BrIesCAD SN: 7124-0530-001M9399-5428

HO 13215731


Data

01.2018


Denumire planșa:

BLOC 34A1 PROPUNERE


FAȚADA POSTERIOARA


Wproiect specialii tr Artl.


Sef proiect complex


Specialitate: ARH


Cod planșa: 15
Arh. Ana Maria URSACHE

Arh. Ana

Maria URSACHE

Arh. Ana

Maria URSACHE


-înlocuire glaf de protecție atic din tabla galvanizata


-28 2


JnveUtoare multistrat-----------------

■Hidroizolatie flexibila

■Termoizolatie spuma poliuretanica 8 cm ■Straturi ^i^tente termo-hidroizolante


+25.75


+24.75


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, STR. GHEORGHE DOJA NR. 35

Propunere

+22.00

■Legenda

ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA FERESTRE DIN PROFILE LEMN, METAL SAU PVC CU TAMPLARIE PROFILE PVC MMM 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT CU TRATAMENT LOW-E

INLOCUIRE/ADAUGARE (LA BALCOANE LOGB DESCHISE) TAMPLARIE EXISTENTA BALCOANE/LOGII DIN PROFILE LEMN, METAL SAU PVC (FERESTRE SI BALCOANE) CU TAMPLARIE PROFILE DIN PVC, PROFILE DE EXTERIOR MIN. 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT CU TRATAMENT LOW-F TAMPLAR1A SE VAMONTA PE TAMPLARIE DN PANOURI WEISS

sjzzzzztz;


\^zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.


USI ACCES DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOPAN/PANOURI TIP WEISS


APARATE AER CONDIȚIONAT PROPUSE SPRE DEMONTARE SI MONDARE

; 2222zi


l*/ZZZZZZZÎZZZZZ2ZZB^2ZZlZZZ”ZZZZZZZZZZZz£tl


+ 16,5$ țqate CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA <7 CE AU FOST REAUZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFELINCAT SA PDATA

FI REAUZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ {UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARI1LE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGG1I), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE . - VCU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUI REA. CANT1TATILE "" DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

ÎZZZZ22Z2ZSZ


— I I

?2ZZZZZZZZZZhzZZZ2tZL


'ttzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzzmdzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi

I ___________________________


’ăzzzzzzzzzzzzzzzzzzza.


^ZZZZEZZZttZZZZZTZTZni


+11.00


+- 25


+5.50


î&zzzzzzzzszzzzzzzzz


SZZSZZZZZZZZZZZZZZZZZZ^T


vzzzzzzzzzzzzzzj.


Revizia:


^oo Nl proiect:

zzazzzzzzzzziz-i


Nr. Irregistr, CUI:    —I


dntergroup.ro

=798/2000         BrlcsCAO

13215731


gumele


Proiectant


Arh. Stg. Gabriela BALAȘ


Arh. Ana Maria URSACHE


ScLcraieci specialitatalArh. Ana Maria URSACHE'


+2.75


Semnătură:


|L EKSINIESSaNe >1

S«L *


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ^lERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, STR. GHEORGHE DOJA NR 35


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


^>ata

01.2018


Scara

1:100


Denumire planșa:

BLOC 34A1 PROPUNERE


SECȚIUNE


Faza

D.A.L.I.


Specialitate: ARH


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 34 Al, STR. GHEORGE DOJA 35”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

A

In urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a blocului 34A1, strada Gheorghe Doja, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin documentația pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

-schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad dez;izblaMJferțm^ă corespunzător, cu tâmplarie din aluminiu cu rupere de punte termica-și geărit, termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.                    A

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m.^in subsol . .<>■ •/ -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei .coloane, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA                            lei         1.465.637,55

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA lei         1.052.949,17

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 34 Al, STR. GHEORGE DOJA 35”

Andrei Gheorghe 1

Bazavan Laris' Bolocan Iulian

Botez George Niculae


Cosma Marcian Danescu Ștefan

Dinu Marius Andrei Dragulea Sanda-ȚTT Viscan Robert lonutl
Dragusin BauliCa Ganea Cristian Mihai Hodorog Bogdan Minea Constantin Gă

arcu Valenun\^\ ateescu MariusNIicola

Neagu Daniel Pui Palas Alexandru Paul

Văduvă Sorin


Pana George Popa Gheorghe Salceanu Claudia Oant i^X^icoie Florin Lucian ;
Stanciu Marilefia         5

Sorescu Florina AlinaT Tudor Aurelian Dumitru


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII                            .

Dl RECȚIA R E LĂȚII INI ERNAȚION A LE              S A 4 >,

RAPORT DE SPECIALITATE         f .$J

proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico^co^npmicifsL a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru otiiecti^ui- ' "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești LOT 4 - BLOC 34 Al, STR. GHEORGE DOJA 35”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că data limită de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, Operațiunea A Clădiri rezidențiale este 28.02.2018 și ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior;

-Reducerea consumurilor energetice;

-Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră;

-Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

A

In urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 34A1, Strada Gheorghe Doja, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii:

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin DALI, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

- placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo undc.sc poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;             /     [-'■ ■

-reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliurctan sprayat. în strat de 140 mm grosime;                                                      ,

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde'^deasupra sunt

apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;                          .

-schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

-montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.465.637,55

din care valoarea (C+M)

1.052.949,17

Valoarea totala exclusiv TVA

1.233.409,76

din care valoarea (C+M)

884.831,24

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.465.637,55

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

247.345,34

1.2

Valoarea totala eligibila

1.218.292,21

2

Contribuția proprie, din care:

734.662,22

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

487.3^7

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

247^3^

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

730.975,33'

' ■\z'”


‘v-


7 /ui?


Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 34 Al, STR. GHEORGE DOJA 35”.

Direcția Tehnic-Investitii,

9                                             9   7Direcția Relații Internationale,

9                     9                            9                  7

Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOIU

Î2.c2.

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv.

Andreea Mihaela CRlSTEA


Direcția Economică,

9                                   7

Director Executiv,

Mariana GAVRILĂ

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

w V/> >

aferenti proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 34A1, STR. GHEORGHE DOJA 35”

 • 1. SITUAȚIA EXISTENTA

Imobilul analizat blocul 34A1, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa Strada Gheorghe Doja 35.

 • 1.1 Analiza situației existente si identificarea necesităților și a deficientelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul construcției: 1989

Regim de inaltime:S+P+8 toate etajele supraterane locuibile

Număr apartamente;26

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 1.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 34A1 strada Gheorghe Doja 35.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - panouri fotovoltaice.


O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termicaijâpi reducerea consumului energetic.                                              '

 • 2. DESCRIEREA SUMARA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

** ‘SCENARIUL !

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •   se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •   profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact

sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice să se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara' i armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare - grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile șe vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funcie de modul de echivalenta al tampiariilor montate de locatari cu cele propuse prin prezentul proiect. Cantitatile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplărie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții

exteriori conceput anume pentru a primi încărcările datele închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montantă- ° metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu imbinari sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul intocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapetilor balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, art. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapetilor balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK. Către interior cadrul va fi închis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele vor fi închise cu tamplarie din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsarî din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm grosime pentru a evita punțile termice Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente

bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Tamplaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e, U=1.10 W/mpK.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.)

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La încăperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări: -inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (inlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va înlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune inlocuirea sifoarielor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fâșii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adezivei mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime,

hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; strștul\vafi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibil^<^$puma poliuretanica.

-După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa -se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados placa peste subsol si parter( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului

Verificare tablou electric parti commune

Paratraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si încălzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

Înlocuire robinet! si conducte de încălzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de încălzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de încălzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de incalzire si apa calda menajera.


Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid dimensionat astfel incat sa asigure Si necesarul de pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile 'comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o încăpere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Lift

înlocuire lift existent

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare


 • 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.465.637,55

din care valoarea (C+M)

1.052.949,17

Valoarea totala exclusiv TVA

1.233.409,76

din care valoarea (C+M)

884.831,24

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.465.637,55

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

247.345,34

1.2

Valoarea totala eligibila

1.218.292,21

2

Contribuția proprie, din care:

734.662,22

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

487.316,88

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

247.345,34

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAWIBURSABILA SOLICITATA

730.975,33

Indicatori tehnici ai investiției

Indicator

Valoare

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone CO2 / an)

57,554

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

261.610,094

SC INTERGROUP ENGINEERING SRLMUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

c

AVIZ

Nr. 14/22.02.2018

 • 1. Denumire proiect;

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LOT 4 - BLOC 34A1, STR. GH. DOJA NR.35

 • 2. Proiectant -S.C. INTERGROUPENGINEERINGS.R.L.

3 .Beneficiar - DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII - DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților, cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

 • - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului, -montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la

radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

 • - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in


In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,

PREȘEDINTE COMIS

VICEPRIMAR/

Mihai Cristian GA^EÂ^UNlCip

ț |/

23. FEB. 2018/u
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE -


RAPORT


/* Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind


-trrPREȘEDINTE, Paul Palas


SECRETAR,
Gheorgh’e Andrei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


— Pi PI o';<“

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR Șl LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind_________

GĂ                     ~~