Hotărârea nr. 62/2018

Hotãrârea nr. 62 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 62


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B"


Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate nr. 1843/22.02.2018 întocmit de Direcția Tehnic -Investiții și Direcția Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B";

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 13’ alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B" în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă descrierea investiției si valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B", conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B" de 1.059.569,23 Iei (inclusiv TVA).

Art. 4 Aprobă contribuția inițiala a Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile si neeligibile ale proiectului in valoare de 467.125,37 lei inclusiv TVA, in condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

5    S   '     7,7

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sofin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează SECRETAR, Laurențiu DIȚ1


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 23B , STRADA CONSTANTIN BREZEANU NR 1 B

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ,

Șef proiect: Arh. Ursache Ana-MariaEc. Veruzi MariaFebruarie 2018


PIESE SCRISE................................................................

 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții................


  • 1.2   Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

  • 1.4 Beneficiarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.2   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente..............................................................................................

  • 3.1   Particularități ale amplasamentului:

  • 3.2   Regimul juridic:

  • 3.3   Caracteristici tehnice și parametri specifici:

  • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate..........................................................12

  • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată

a acestora

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-

arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4   Costurile estimative ale investiției:

 • 5.5   Sustenabilitatea realizării investiției:

 • 5.6   Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

intergfoup engineering

// p                  > ** '■

 • 6.1   Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vede]

financiar, al sustenabilității și riscurilor......................................................I

 • 6.2retehnic,economic,

,\cA $ X \ F zț

Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat^

6.3


Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:....................5.4.'

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.......................32

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite..............................................................................34

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  36


  • 7.1   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege....

  • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

  • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice,

precum:

Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat

Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat

44


Anexa 3 - Graficul activităților......................................................................................................

PIESE SCRISE

 • 1.   Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1  Denumirea obiectivului de investiții

Eficientizare Energetica-reabilitare termica bloc nr. 23B strada Constantin Brezeanu 1B

 • 1.2  Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.3  Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4  Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2.   Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se află în deplină concordanță atât cu legislația națională în vigoare, cât și cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene și al României. în acest sens, amintim următoarele documente relevante, cât și modul în care proiectul se supune prevedeilor acestora:

în ceea ce privește politicile europene, Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii în 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primară și de a pregăti calea pentru eficiența energetică sporită în anii următori acestei date. Aceasta are la bază Directivele precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei.

Această directivă a fost transpusă în legislația națională prin adoptarea Ordonanței nr. 22 / 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie. Aceasta se aplică la nivelul autorităților și administratorilor clădirilor din proprietatea publică, aceștia fiind nevoiți să realizeze Măsuri și programe de îmbunătățire a eficienței energetice precum și să utilizeze eficient sistemele existente.

în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, proiectul vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu încălzirea și îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora prin creșterea performanței

intergfoup ©igîpe^ring energetice a clădirilor, dar și utilizarea eficientă a consumului de energie princreducerea er^isiijer poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.               K7..       1

Amintim, de asemenea, faptul că proiectul face parte din Strategiea Integrată de D^volta^-Wrbână a Municipiului Ploiești. în cadrul Analizei SWOT din acest document programatic a fâst^i^âMificătă ca punct slab Eficiența energetică redusă a clădirilor publice și de locuit (p. 367). Astfel, a fost stabilit Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Polului de Creștere Ploiești-Prahova; Obiectivul Sectorial B2: Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit. In cadrul Portofoliului de proiecte, nr. 155 Eficientizare consumuri energetice in clădiri publice (p. 399).

Proiectul răspunde in mod direct măsurii Eficientizarea Energetica a clădirilor rezidențiale cuprinsă în Strategia de eficientizare energetică a Municipiului Ploiești 2016-2021. Măsura vizează reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum și a sistemelor de alimentare cu căldura pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere.

Planul de Dezvoltare a regiunii Sud Muntenia reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii implicați, este un document cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economică a Regiunii Sud Muntenia, Analiza Swot a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare și monitorizare, precum si o Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate in perioada 2014-2020.

în cadrul acestui plan a fost identificată Prioritatea 4 - Protecția Mediului Si Creșterea Eficientei Energetice, a cărei obiectiv este „Protejarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale si a patrimoniului natural” (p. 356). In cadrul acestei priorități a fost stabilită Măsura 4.4 Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile în care se precizează faptul că datorită gradului scăzut de izolare termică a clădirilor, acestea au probleme legate de aspect. Din acest motiv, în cadrul Acțiunilor Indicative aferente acestei măsuri se regăsește și următoarea: „Investiții în reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor non-rezidentiale” (p. 365).

Legislație specifica:

 • •  P118 1999- Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

 • •  NP 051 2012- Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Proiectul a fost întocmit și în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificări și completări ulterioare

 • -  Ordinul 23/2009 pentru aprobare NORME METODOLOGICE din 19 martie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe modificat cu Ordin nr. 103 din 26 martie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificări și completări ulterioare.

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CA,----7 ^7    'i.

.7 .tf/

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico^p economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei 7de elaborare/a^J devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1061 /2012 pentru completarea și modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. - “Standard de cost privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe”.

 • -  Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ- MC 001/2006, cu modificări și completările ulterioare;

 • -  Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002

 • -  Cod de proiectare seismică - Partea a lll-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • -  Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • -  Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • -  Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;

 • -  SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;

 • -  SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;

 • -  SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • -  SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție.

 • -  Reglementare tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții", indicativ CR 0-2005, din 27/12/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 188bis din 16/02/2006;

 • -  STAS 10101/1-91-Greutati tehnice și încărcări permanente

 • -  STAS 10101/2A1-78- Acțiuni datorite procesului de exploatare

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării Și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, Indicativ NP-082-04, publicată în M.Of. partea I, nr. 349 bis, din 25-04-2005, ce înlocuiește STAS 10101/20-90, privind încărcările date de acțiunea vântului;

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, Indicativ CR 1-1-3-2005, aprobată cu Ord. MTCT nr. 2228 din 27-12-2005, ce înlocuiește STAS 10101 /21 -92 - încărcări date de zăpada;

 • -  STAS 10108/0 - 78 - Construcții civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din otel.

 • -  Normativ NP 042 - 2000 - Normativ C190 - 99

- Gp123/2013  GHID PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA. LUCRĂRILOR

DE REABILITARE TERMICA. A BLOCURILOR DE LOCUINȚE

 • 2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelopy'

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privată. < W ,/i\ .            ''     '

Anul construcției: 1978

Regim de inaltime: S+P+4, toate etajele supraterane locuibile

Număr apartamente: 20


X

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea incalzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru incalzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 23B strada Constantin Brezeanu 1B

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila -panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul analizat blocul 23B, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa strada Constantin Brezeanu 1 A

Suprafața unui etaj locuibil a imobilului analizat - bloc de locuințe- este de 312.93 mp.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează din b-dul Republicii si strada secundara din spatele clădiri, strada carosabila.

Imobilul studiat are următoarele vecinătăți:

 • -  la nor-est: strada C tin Brezeanu

 • -  la sud-est: bloc 11D

 • -  la sud-vest: spațiu verde

 • -  la nord-vest :parcare

 • c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic conform Sr 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1.6”-sec.

Din punct de vedere climatic :

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii investigate în mediul construit sunt următoarele:

 • •  zona climatică: zona II conform hărții de zonare climatică a României, fig A1 din SR 1907-1 sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Te = - 15oC;

 • •  zona eoliană: zona II conform hărții de încadrare a localităților în zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1: v = 5.0 m/s,

 • •  poziția față de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit pentru fațade;

 • •  amplasare față de clădirile învecinate: vezi planul de situație; Ac/? z          --

 • •  pânza de apă freatică se găsește la o adâncime de circa 5 m confomn'studiilpr șiforătiîor

efectuate în această zonă                                                     4 /

 • •  categoria de importanță a construcției conform H.G.R. nr.766/^7<\anex^3;/C (construcție de importanță normală);

Amplasarea clădirii investigate în Orașului Ploiești determină alegerea valorilor pentruT

 • intensitatea radiației solare lunare totale si difuze - valori medii lunare, conform Metodologiei Mc 001/1 - 2006, Anexa A.9.6 (respectiv valorile pentru orașul București) temperaturile medii exterioare lunare, conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 1, poziția 45)

  numărului anual de grade-zile de calcul N1220 conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 2, poziția 49)


 • d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu e cazul.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topographice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Se anexeaza studiu topographic cu viza OCPI.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent clădirea este racordata la rețeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiești), si de furnizare energie termica (operator Veolia Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din rețeaua naționala, prin distribuitorul Enel-Distributie.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Clădirea este parțial vulnerabila la acțiunile cauzate de factori de risc antropici - distrugeri locale minore si anume:

 • •  Partea opaca a fațadelor - zona parter si

 • •  ferestrele, in special elementele de feronerie

In cazul unor asemenea evenimente, se vor repara zonele / elementele afectate.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Clădirea analizata nu este pe lista monumentelor istorice; imobilul nu se afla intr-o zona protejata.

 • 3.2 Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;


g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu e cazul.

 • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului

energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

CONCLUZII ALE EXPERTIZEI TEHNICE:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 23B din strada Constantin Brezeanu 1B, S+P+4, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in pro gramul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

AUDIT ENERGETIC

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala D. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 292.43 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 155.14 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 65.79 kgCCh/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 38.00 kgCC^/mp an.

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al respectării cerințelor esențiale, clădirea se prezintă după cum urmează:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 23B din strada Constantin Brezeanu 1B, S+P+4, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

b)


Imobilul este bloc de locuințe, aflat in administrarea Asociației de proprie^n. destinația construcției existente;                                     r<'.

1 ”•*

■'x

o c>


\V*

Clădire de locuit - locuința colectiva

includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

c) informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Folosita actuala a terenului: curți construcții.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare

Utilitati permise: locuințe de blocuri, instituții publice, locuințe, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, truism, parcari publice, si aferente funcțiunilor admise, activitati nepoluante.

Utilizări permise cu conditiioricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform legii 50/1991, republicata, Legii 10/1995, si cu condiția existentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL.

Utilizări interzise: unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima 150 mp, si front la strada (8m); amenajari provizorii sau chioșcuri pe domeniul public.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform HCL 553/2011, si nr. 361/2012.

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a)   categoria și clasa de importanță:

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica - II

C - construcție de importanta normala

 • b)   cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu e cazul.

 • c)   an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

An construcție clădire : 1982-1985

 • d)   suprafața construită;

 • •  suprafața construită (etaj locuibil): 312.93 m2;

 • e)   Suprafața construita desfasurata;

 • •  Suprafața construita desfasurata: 1692.56 mp

 • •  regimul de înălțime: S+P+4 toate niveluril supraterane locuibile

 • f)    Valoarea de inventar;

Nu este cazul.

7 rA ~ is & .               4

4,'^. ‘*S^y       -'«. X ■’S'-

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilii re termica nu v influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.           !’ 1 [,     ■ ?;'/V |

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate,/ Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica. Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b) securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de casa a blocului, lucrare care nu face obiectul documentației prezente.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica.

 • e) protecție împotriva zgomotului;

Construcția corespunde cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.Tamplaria inițiala montata din construcția blocului nu îndeplinește cerințele de izolare fonica corespunzătoare funcțiunii de locuire.

 • f)  economie de energie și izolare termică;

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala D. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 292.43 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 155.14 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 65.79 kgCO2/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 38.00 kgCO2/mp an.

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aceasta cerința nu este îndeplinita de către clădirea existenta; pentru asigurarea iluminatului si incalzirii sunt folosite exclusiv resurse neregenerabile de energie.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

 • a) clasa de risc seismic;

EXPERTIZA TEHNICA:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 23B din strada Constantin Brezeanu 1B, S+P+4, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot începe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b)   prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

EXPERTIZA TEHNICA:

Nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

 • c)   soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

In EXPERTIZA TEHNICA nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

d) AUDIT ENERGETIC:

Pe baza analizei stării actuale a clădirii, a valorilor de consumuri specifice determinate în Certificatul de preformanță energetică a clădirii și discuțiilor cu beneficiarul, s-a propus analizarea următoarelor soluții și pachete de soluții de reabilitare termică a clădirii conform tabelului următor:

S1

Soluția S1- sporirea rezistentei termice unidirecționale ale pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W, prin placarea acestora cu placi de vata minerala de 10 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,040 W/m2K, la aplicarea termosistemului se va acorda 0 atentie deosebita acoperirii punților termice.

S2

Soluția S2 sporirea rezistentei termice unidirecționale ale planseului superior terasa peste valoarea de 5 rmK/W, prin aplicarea unei termoizolatii din spuma poliuretanica rigida de 14 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,027 W/itcK, la aplicarea termosistemului se va acorda 0 atentie deosebita acoperirii punților termice.

S3

Soluția S3- sporirea rezistentei termice unidirecționale a planseului peste subsol peste valoarea de 2,9 rmK/W, prin piacarea acestuia la intrados cu placi de polistiren expandat de 10 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,044 W/rmK. Stratul termoizolant se va cobora pe pereții laterali ai subsolului pe 0 inaltime de 0,5 m pentru ainchide punțile termice. Termoizolatia se va proteja cu masa de șpaclu armata cu plasa din fibra de sticla. Se vor utiliza numai materiale agrementate termic.

S4

Soluția S4 - înlocuirea tamplariei eterioare existente cu tamplarie mai performanta energetic cu geam termoizolant dublu avnd 0 ezistenta termica de minim 0,77 rmK/W.

Aceste măsuri vizează modernizarea termoenergetică a clădirii/^? ca urmare sunt independente de cele care vizează reabilitarea tehnico-funcțională (ș^care sunt considerate ca fiind efectuate).                                                                             Z3*'.

e)


Pachetele de măsuri propuse sunt:


■'^%o c

PM1

S1+S2+S3

PM2

S1+S2+S3+S4

recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și


conform exigențelor de calitate.

 • i. rezistentă mecanică si stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 23B din strada Constantin Brezeanu 1B, S+P+4, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • ii.   securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, lucrare care nu face obiectul prezentei documentații.

 • iii.   igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • iv.   siguranță și accesibilitate în exploatare;

Nu sunt necesare masuri.

 • v.   protecție împotriva zgomotului;

Nu sunt necesare masuri.

 • vi.   economie de energie și izolare termică;

S' ••< s \ *«?*. ...                     - . ț_ y v K

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă'cerinței fundamentale sunt:                                                                                                          ■■

- • ' ' termoizolare fațada parte opaca                                         ; .         *

-yL. O Ț' £ V

înlocuire ferestre existente si inchidere balcoane cu tâmplărie termoiiolantă^cu geam termorezistent

 • •  termoizolare terasa

 • •  termoizolare soclu

 • •  termoizolare intrados placa peste subsol si parter in zona spatiilor comune

 • •  izolare conducte de incalzire si apa calda menajera din subsol

 • •  înlocuire conducte de apa calda menajera si încălzire din subsol

 • •  schimbare corpuri de iluminat cu surse de iluminat LED

 • vii. utilizare sistenabila a resurselor naturale

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

• montare sistem de panouri fotovoltaice pentru iluminatul casei scării si pârtilor comune

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de reabilitare energetica a clădirii, dimensionate astfel incat sa se obțină aceleași performante de eficienta energetica.

Aspectele constructive ce diferențiază cele doua scenarii sunt descrise mai jos:

Scenariul I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem tip ETICS cu placi termoizolante cu spumă poliuretanică de 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala 10 cm grosime

Având in vedere ca la nivel european tendința este de a renunța la placarea fațadelor cu placi de polistiren acest material nu a fost luat in considerare pentru alte scenarii constructive. Pentru scenariul 1 s-a avut in vedere o soluție de termoizolare a fațadei cu termosistem cu placi din poliizocianurat. Se remarca insa ca aceasta are costuri mai mari decât termosistemele ETICS analizate, fara a avea însă indici de rezistenta termica superiori.

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:


a1) consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structui

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

Expertiza precizează faptul ca aceasta clădire nu necesita masuri de consolidare, fiind încadrata in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

a2) protejarea, repararea elementelor nestructurale și/ sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu e cazul.

a3) intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a4) demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/ sau a funcțiunii existente a construcției;

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu îmbinări sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul intocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapeților balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, ari. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapeților balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica 0.038 W/mK. Către interior cadrul va fi închis cu placi de gips-., carton rezistent la umiditate.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sarîdwilâh^ montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgegi apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.).                             ® a5) introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Nu e cazul.

a6) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje ia interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

  SCENARIUL I

  Sistem    constructiv

  pentru termoizolarea fațadelor,     exclusiv

  soclul

  Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala.

  Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

  • •  desfacerea finisajelor exterioare existente;

  • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata;

  • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

  • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

  • •   se vor rectifica rosturile

  • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc) Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie, pe 3 laturi, se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai jos, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor. După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

  • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

  • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de

sticla saturata, grosime strat termoizolant 10£cm, R 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim O.^^Vy/n^fC ■

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina, in funcții (ie

stratul suport si starea actuala a acestuia, dpnfofrrv'TndicațiiW furnizorului de termosistem.                      'M o-^6'iâF;X

 • •  tencuiala pentru finisarea termosistemului                  -

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

Tencuiala se va aplica continuu si va acoperi atât termosistemul cat si fasia de protecție de vata minerala si termosistemul perimetral din jurul ferestrelor.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare -grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profite speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede înlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funcie de modul de echivalenta al tamplariilor montate de locatari cu cele propuse prin prezentul proiect. Cantitatile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplărie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume

-----~--

pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă,, care se vor monta’' direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm? cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de teavă.cu imbinari sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metăliW prinse mecanic cu ancore chimice.                       < y

Având in vedere ca la momentul intocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapetilor balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, art. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapetilor balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK. Către interior cadrul va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele vor fi inchise cu tamplarie din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm grosime pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote^.cbsuri. , ;

Tamplaria va fi configurata din profile PVC cfefâ&a de reacție l^fdc C -s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi r^dbile<îyTixectf geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e, U=1.10 W/rnpK.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea supenbăra se vor inchide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.)

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La încăperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea terasei

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

-inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va inlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica. -După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa V--se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:         |

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței, J ,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados placa peste subsol si parter( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

Lucrări             de

eficientizare         a

consumului       de

energie      electrica

pentru iluminat

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parti commune

Paratraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si încălzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robineti si conducte de incalzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de incalzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de incalzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de incalzire si apa calda menajera.

Robineti           cu

thermostat         la

radiatoare

Montarea de robineti cu thermostat la radiatoare in interiorul apartamentelor

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o incapere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

Scenariul II

Sistem constructiv

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element

Scenariul II


pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul


termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm(/grdsime,cu Ucigaș reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa. ; / / ...

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitat^jcu^țeve^bțjre GP desfacerea finisajelor exterioare existente sau ceramice;


123/2013:


de


a placărilor


 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •   se vor rectifica rosturile • se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea incadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, ___utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.__ NOTA: Celelalte lucrări de intervenție sunt identice cu cele descrise la scenariul I.

A r 7 ; ."■•■'■'■'■■                 Qy

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Pentru ambele scenarii, a fost identificat un singur factor de risc antropic si anume riscul de distrugeri punctuale in zona fațadelor - parter sau distrugeri ale elementelor de feronerie ale tâmplăriei termorezistente, cauzate de conduita necorespunzătoare a trecătorilor. Acest risc este nesemnificativ, elementele afectate fiind ușor de reparat sau înlocuit

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Scenariul 1

  Tip termosistem fațada, terasa

  Sistem termoizolant cu placi din spuma poliuretanuca 10 cm grosime, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

  Scenariul II

  Tip termosistem

  Sistem tip ETICS bazat pe placi de vata mineral bazaltica pentru fațade, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

/ l'

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin realizarea investiției se vor înregistra consumuri mai mici de electricitate si energîejiermica, pentru niciunul dintre cele doua scenarii.

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Crt.

Etapa

De la

Pana la

1

Evaluarea cererii de finanțare si semnarea contractului de finanțare

Martie

2018

Iunie 2018

2

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Ianuarie 2019

Martie 2019

3

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Iulie 2018

Decembrie

2018

4

Activitatea de realizare a investiției de baza

Martie

2019

August

2019

5

Managementul proiectului

Iulie 2018

Noiembrie

2019

6

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Noiembrie

2019

Decembrie

2019

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana

a depunerea

cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

5.4 Costurile estimative ale investiției:

Scenariul 1

Costurile    estimate     pentru

realizarea investiției

907.642,61 fara TVA

Costurile estimative de întreținere operare pe durata normată de viață

27.686 lei inclusiv TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

4.204 lei inclusiv TVA

Devizul General si Devizele pe 0

biect aferente Scenariului I se regăsesc in cadrul Anexei 1 -

Scenariul I

Scenariul II

Costurile    estimate     pentru

realizarea investiției

891.809,38 fara TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață

27.686 lei inclusiv TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

4.116 lei inclusiv TVA

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc in cadrul Anexei 2 -

Scenariul II - Scenariu Recomandat.

rnlergroțip engineering /     "K"

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizata p|Tbaza preturilor Unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele \prop.us£ prin-.prezentul proiect de investiții.

, 'A.

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

Proiectul nu va avea un impact cultural. Cu toate acestea, impactul social va fi unul benefic, întrucât reducerea consumului de energie termică va duce și la scăderea costurilor întreținerii apartamentelor pe parcursul sezonului rece.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

în ceea ce privește faza de operare, menționăm faptul că nu va fi necesară o forță de muncă suplimentară: Asociația de proprietari este responsabilă cu menținerea investiției iar Unitatea Administrativ-Teritorială Ploiești va fi responsabilă cu verificarea menținerii acesteia precum și cu respectarea obligațiilor contractuale.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (în mod indirect). Prin anveloparea clădirii și implementarea soluțiilor de producție de energie din surse regenerabile se reduce cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră și se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile, aferente consumului energetic necesar pe perioada sezonului rece

 • 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului că proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte pentru a arăta necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.

în acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile și veniturile de operare ulterioare.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană în cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rată reală, datele previzionate au fost fundamentate în valori reale, s-au utilizat prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației.

Previziunile realizate în cadrul analizei financiare a proiectului se bazează pe prognoze disponibile de la Comisia Națională de Prognoză (CNP).

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Perioada de referință aleasă este de 14 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2017.

Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a clădirii.

 • b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Necesitatea investiției este data de deficientele clădirii la acest moment, pin ceea ce privește chetuielile proprietarilor cu incalzirea.

 • c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. > /

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.                     ;

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul I

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

907.642,61 lei fara TVA

Rata interna de rentabilitate financiara

-18,98%

Valoarea neta actualizata

-790.641,66 lei

Scenariul II

Costurile    estimate     pentru

realizarea investiției

891.809,38 lei fara TVA

Rata interna de rentabilitate financiara

-18,78%

Valoarea neta actualizata

-772.607,84 lei

în Anexa 1 - Scenariul I - pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

Unitățile de locuit nu sunt producătoare de venituri. Astfel, asociației de proprietari revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca Asociația de Proprietari a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor unităților de locuit, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu utilitățile. Având in vedere ca, in conformitate cu Ghidul Solicitantului, economiile realizate la facturile cu utilitățile se reflecta in scăderea egala a veniturilor încasate de la proprietari, acestea nu vor fi considerate venituri nete.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • a)   In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

 • b)   Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

 • c)   Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la modul constructiv de anvelopare, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai costul anveloparii la tona de CO2 echivalent redus. De reținut ca si acesta

1 — — 1 ■ . -----

,/            \ A

este grevat de faptul ca tâmplăria termorezistenta propusa are si rolul de asigura ventilarea mecanica naturala, astfel sa se respecte prevederile normativului NP011/^t         :\/ !

 • d) Având in vedere ca modelul privind reducerea de GES este liniar (aceeași reducere antuală), raportul ACE va avea aceeași valoare cu cea a costului unitar anual CUa

  Scenariul 1

  Orizontul de timp

  ani

  14

  Rata de actualizare

  %

  4

  Cantitatea de tone C02e redus

  tCO2e

  486,51

  Costuri totale actualizate (12 ani)

  lei

  565.858,20

  Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

  Lei/1 CO2e

  1.163,09

e)

Scenariul II

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

tCO2e

486,51

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

550.447,38

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 CO2e

1.131,41

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional

Probabilitate       Mică           Importanta      | Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic

Probabilitate

Medie           Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri    de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor ■

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a. lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în Contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic

Probabilitate

Medie          | Importanta

Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Medie           Importanța     | Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

Scenariul I

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant cu placi din poliuretan 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime

Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

Referitor la celelalte criterii de comparație, având in vedere ca:

”                                                "   '--—T ■ S>”

z ,h r-'               \

cele doua scenarii au fost alese astfel incat sa se obțină aceleași rezumate in imp)em^târe in raport cu scăderea emisiilor de CO2 echivalent si cu producția de energieregenerabila ------------*-------.          ..                         F ©A ’Z ț ..

timpi de execuție / implementare sunt identici, lucrările fiind similare y ț impactul asupra mediului este similar                                \

sustenabilitatea este similara pentru ambele scenarii riscurile sunt similare pentru ambele scenarii


rezulta ca singurele criterii ce determina scenariul recomandat cele de natura financiara si de eficacitate a costurilor.

Criteriu

Scenariul I

Scenariul II

Cost total de investiție (lei cu TVA)

1.078.382,14

1.059.569,23

Raportul ACE (lei / tona CO2 echivalent)

1.163,09

1.131,41

 • 6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul II. deoarece:

 • •  raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai bun

 • •  costul de investiție este ușor mai redus.

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  1.059.569,23

  din care valoarea (C+M)

  822.651,02

  Valoarea totala exclusiv TVA

  891.809,38

  din care valoarea (C+M)

  691.303,38

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Indicator

  Valoare

  Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

  46.469

  Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

  63.757

  Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

  17.288

  pentru incalzire/racire (kWh/an),

  10.629

  pentru iluminat (kWh/an),

  6.659

  Consumul mediu anual de energie primara

  92.7

  Vi £ s

  Indicator

  Valoare

  :'7        ■

  din surse neregenerabile (kWh/mp,an)

  x >/ Z>-.


  •'VA

  ■& ■p V ' '"■'i


»“ '. ■. ••• •’ ■ •*-. //

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

  Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

  14,56

  Consum anual de energie primara (kWh/an)

  41.546

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

' CERINȚA A - REZISTENȚĂ MECANICĂ Șl STABILITATE

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului din strada Constantin Brezeanu 1 B, 23B, cu subsol, parter si 4 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

___CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU__

Clădirea se încadrează astfel: •Categoria C normală de importanță conform HGR nr. 766/1997

 • • grad II de rezistență la foc.

 • • risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu nu depășesc 30% din totalul construcției

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 2.1.9/P118-99 iar pereții căilor de

____________________CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU___ evacuare îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 4.2.65/P118-99. Căile de evacuare sunt îri conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P118/99. Lațimea căilor de evacuare este de minim 1.20 m. La nivelul parterului evacuarea se face prin uși în două canate 1.80m lățime.                 7

Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, insa aceste lucrări nu fac obiectul prezentei documentații.

Termosistemul pentru fațada va fi un sistem agrementat, din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2,d0. Pentru limitarea propagării focului pe fațada, in dreptul tuturor planseelor clădirii se vor dispune fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale. (conform SR 007-2013)

CERINȚA C^IGIENĂ, SANÂTATE~ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ~

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:

 • •   spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •  iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin inlocuirea tamplariei existente cu o tamplarie mai performanta din punct de vedere al izolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat in sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •   iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •  Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizolațiilor. Terasa are pantele corespunzătoare de scurgere a apelor.

~~       CERINTĂ~D-SIGURANȚĂ Șl ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

După montarea straturilor noi de termohidroizlatie pe terasa, accesul va fi permis numai persoanelor avizate in vederea intretinerii, terasa fiind considerata NECIRCULABILA.

Pentru întreținerea panourilor fotovoltaice montate pe terasa necirculabila se va permite accesul numai persoanelor autorizate.

CERINȚA E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Tamplaria propusa, profile PVC minim 5 camere, cu geam termoizolant low-e , se va incadra in clasa de protecție fonica 5 VDI 2719).        

__CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA ___

Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, rezultând astfel scăderea consumului de energie termica necesara asigurării climatului intern conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare terasa cu spuma din Poliizocianurat 14 cm grosime, R = maxim 3.850 m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •  Tamplarie ferestre si balcoane profile PVC 5 camere U=1.10 W/mpK

 • •  Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0,038

CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLAREA TERMICĂ ■■

W/mK                                      

 • •  Termoizolare intrados planseu peste subsol si parter cu polistiren expandat 10 cm grosime,

conductivitatea termica minim 0.038 W/mK                      1             / *

 • •  Termoizolare parapeti balcoane cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitatea termica

minim 0.038 W/mK                                          \           "

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelbpeicladirii după modernizare mai mari ca rezistentele minime normate.

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) - Prescripții pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica._________

__ CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE Amplasarea panourilor fotovoltaice conduc la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acces in bloc, senzori la corpurile de iluminat din casa scării si spatiile comune etc.)

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat, beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești fiind o autoritate publică locală.

în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională si de la Bugetul Statului (FEDR+Buget de Stat) 60%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 40%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

I

Valoare totala proiect, din care:

Lei

1.059.569,23

1

Valoare eligibila

Lei

987.406,43

2

Valoare neeligibila, inclusiv TVA aferent

Lei

72.162,80

1

Valoarea eligibila a proiectului, din care:

Lei

987.406,43

1.1

Finanțare nerambursabila solicitata (FEDR+Buget de stat)

Lei

592.443,86

%

60%

1.2

Contribuție eligibila a Beneficiarului (inclusiv cota

Lei

394.962,57


40%

2

Valoarea neeligibila a proiectului, din care:

Lei

72.162,80

2.1

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

Lei

60.641,01

2.2

Cheltuieli neeligibile aferente TVA

Lei

11.521,79II

Contribuție totala UAT, din care:

Lei

262.965,67

1

Contribuție UAT la cheltuieli eligibile:

Lei

190.802,87

1.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

132.474,96

%

15%

1.2

Contribuție UAT ajutoare de natura sociala - 21,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

16.631,89

%

21,5%

1.3

Contribuție UAT cheltuieli eligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

41.696,01

%

40%

2

Contribuție UAT la cheltuieli neeligibile:

Lei

72.162,80

2.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

%

15%

2.2

Contribuție UAT cheltuieli neeligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

72.162,80

%

100%


III

Contribuție totala AP, din care:

Lei

204.159,71

1

Contribuție AP la cheltuieli eligibile:

Lei

204.159,71

1.1

Contribuție AP - 25% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

201.452,19

%

25%

1.2

Contribuție AP ajutoare de natura sociala - 3,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

2.707,52

%

3,5%

2

Contribuție AP la cheltuieli neeligibile:

Lei

-

2.1

Contribuție AP - 25% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

%

25%

2.2

Contribuție AP in funcție de destinația apartamentului sau a _______tipului de proprietari - 100% din val chelt C+M+E

Lei

-

%

100%
IV

Contribuție totala UAT+AP, din care:

Lei

467.125,37

1

Contribuție UAT+AP la cheltuieli eligibile

Lei

394.962,57

2

Contribuție UAT+AP la cheltuieli neeligibile

Lei

72.162,80


Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.059.569,23

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

72.162,80

1.2

Valoarea totala eligibila

987.406,43

2

Contribuția proprie, din care:

467.125,37

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

394.962,57

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

72.162,80

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

592.443,86

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism nr.242/31.03.2017 emis de primăria municipiului Ploiești (atașat)

 • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Anexa.

 • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de către funciara (atașat)

Aviz RASP Aviz 41 / 08.02.2018, Plan eliminare al deșeurilor Anexa nr. 1 la HCL nr. 476/20.12.2012

 • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Clasare 2588/20.02.2018, Agenția de Mediu Prahova

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)   studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b)   studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c)   raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d)   studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e)   studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

Nu este cazul.

Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI -

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 23B CI, Str. Constantin Brezeanu nr 1 A

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2.115,04

401,86

2.516,90

3.1.1

Studii teren

2.115,04

401,86

2.516,90

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.009,19

141,23

2.150,42

3.3

Expertizare tehnica

2.820,06

535,81

3.355,87

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții           £                  |

Eficient

. -           Iq 4'

zare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 23B CI, Str Constantin Brezeanu nr VA

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu e TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2.115,04

401,86

2.516,90

3.5

Proiectare

43.243,30

8.216,23

51.459,53

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

26.085,51

4.956,25

31.041,76

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.057,52

200,93

1.258,45

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

14.100,27

2.679,05

16.779,32

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

27.187,50

5.165,63

32.353,13

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26180

3.7.2

Auditul financiar

5.187,50

985,63

6173,13

3.8

Asistenta tehnica

37.882,83

7.197,7400

45.080,57

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

2.820,05

535,81

3.355,86

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

930,62

176,82

1.107,44

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

1.889,43

358,99

2.248,42

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 23B CI, Str. Constantin'Br^z^efnO’^^A

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

126.521,76

23.798,63

150.320,39

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

690.798,00

131.251,62

822.049,62

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.240,00

235,60

1.475,60

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

12.296,00

2.336,24

14.632,24

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

704.334,00

133.823,46

838.157,46

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

17.300,95

3.287,18

20.588,13

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

12.975,71

2.465,38

15.441,09

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.325,24

821,80

5.147,04

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.747,71

0

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3518,87

0

3.518,87

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

703,77

0

703,77

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

3525,07

0

3.525,07

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

ti v 3 H

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 23B CI, Str. Constantin Brezeariu n 'rl A

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoarecu #VA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

39.273,01

7.461,87

46.734,88

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

67621,67

11376,05

78997,72

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

898.477,43

168.998,14

1.067.475,57

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

705.013,71

133.952,60

838.966,31

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:


Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

8.812,67

1.674,41

10.487,08

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

352,51

66,98

419,49

TOTAL

9.165,18

1.741,39

10.906,57

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

907.642,61

170.739,53

1.078.382,14

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI -RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


Nr.1/1 Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe 23 B - Scenariu nerecomandat

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

tei

fer

tei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

| 4.r

Construcții si instalații

690.798,00

r 131.251,6200

822.049,62

f 4.1.1

Terasamente

14.1.1.1

Baza

4.1.1.2

Conexe

f 4.1.2

Rezistenta

-

4.1.2.1

Baza

-

4.1.2.2

Conexe

-

r 4.1.3

Arhitectura

645.276,00

122.602,440

767.878,44

4.1.3.1

Arhitectura baza

591.726,00

112.427,940

704.153,94

4.1.3.2

Arhitectura conexe

53.550,00

10.174,500

63.724,50

' 4.1.4

Instalații

45.522,00

8.649,1800

54.171,18

4.1.4.1

instalații electrice ■ baza

40.342,00

7.664,980

48.006,98

4.1.4.2

instalații electrice - conexe

5.180,00

984,200

6.164,20

TOTAL 1 - subcap. 4.1

690.793,00

'  131.251,62

822.049,62

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.240,00

235,6000

1475,6000

' 4.2.1

Montaj baza

717,00

136,2300

853,23

r 4.2.2

Montaj conexe

523,00

99,3700

622,37

TOTAL 11- subcap. 4.2

1.240,00

r      235,60

1.475,60

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate care necesita montaj - Panouri fotovoltaice

12.296,00

2336,2400

14.632,24

r 4.3.1

Utilaje baza

12.296,00

2336,2400

14,632,24

' 4.3.2

Utilaje conexe

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

-

4.6

Active necorporate

TOTAL HI - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

12.296,00

2.336,24

14.632,24

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

704.334,00

133.823,46

838.157,46

f...... L .                     ...                    !

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se deta.liaza de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de obiectului.

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI -23B - Scenariu 1 - Scenariu

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Nerecomandat

Denumire tabele analiza financiară a proiectului

Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Arsul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

Lei/an

62.889.76

65.984,05

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

913.228,18

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930 00

19.250 00

Cheltuieli pentru informaresi publicitate

Lei/an

1.386.00

2.54100

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

1.322.81

4.850 31

Valoare totala indusivTVA

Lei/an

72.528.57

1.005853^4

Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA FARA INVESTITE

1

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

232 16

236,80

241,54

246 37

251.30

256 32

261,45

266 68

27201

277 45

283 00

288,66

294 44

300 32

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

54.915.20

56.013,50

57.133 77

58.276,45

59.441,98

60.630,82

61.843,43

63.080 30

64.341 91

65.628,75

66.941,32

68.280.15

69.645,75

71.038,67

Cheltuieli cu energia- paze naturale

Lei/an

4.855,21

4.952,31

5.05136

5.152,39

5.255.44

5.360^4

5.467,76

5.577 11

5.688 65

5.802.43

5.918,47

6.036,84

6.157 58

6.280,73

Cheltuieli cu erterjția electrica

Lei/an

202,21

206.25

210 38

214 59

218 88

223 26

227,72

232 28

236 92

24166

246,49

25142

256 45

26158

Cheltuieli cu apa

Lei/an

7.061 22

7.202,44

7.346 49

7.493 42

7.643.29

7.796.16

7.952,08

8.111 12

8.273 34

8.438.81

8.607 59

8.779.74

8.955 33

9.134 44

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

1.869,33

1.906.72

1.944,85

1.983,75

2.023.42

2.063.89

2.105,17

2.147,27

2.190,22

2.234 02

2.278.70

2.324 28

2.37076

2.418 18

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

_

69.135,33

70318,04

71328,40

73.366,97

74.834,30

76330,99

77357,61

79.414.76

81.003,136

82.623,12

84.275,58

85.961,09

87.68031

89.433,92

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

4.470,00

4.559,40

4.650,59

4.743,60

4.838,47

4.935,24

5.033,95

5.134,62

5.237,32

5.342,06

5.448,91

5.557.88

5.669,04

5.782,42

Total cheltuieli gj personalul

Lei/ar.

4.470,00

‘>■55?,40.

4.650,59.

4.743,60

4Â5M7..

4.935,24

5...O33,?5

5.134,62

5237,32

5.342,06

5.448.91

5357,88

5.669,04

5.782,42

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an

305,73

311,84

3WL*

324,44

330,93

337,55

344,30

351,19

358,21

365^38

372,68

380,14

387,74

395,49

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

A '

4

-

«5

-

_

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-•

*

-

-

-

---------------.

•- ,

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

1.13838

1.161,15

1.18437

1.208,06

-1^2,22

>256,86

1.282,00

1307,64

1333,79

1.360,47

1387.68

1.415,43

1.443,74

1.472,62

Total costuri operaționale ■ VARIANTA FARA INVESTITE

Lei/an

75.049,44

76.550/13

78.081,44

79.643,07

81235,93

82.860,65

84.517,86

86.208,22

87.93238

89.691,03

91.484,85

93.314,55

95.180,84

97.084,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTITE

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

232,16

236,80

241,54

246,37

252,30

256,32

261,45

266,68

272.01

27745

283,00

288,66

294,44

300.32

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

54.915,20

56.013,50

32.362 28

33.009 52

33.669,71

34.343,11

35.029 97

35.730 57

36.445 18

37.174 09

37.917.57

38.675.92

39.449 44

40.23843

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

lei/an

4.855,21

4.952,31

5.05136

5.152 39

5.255,44

5.360,54

5.467.76

5.57711

5.688 65

5.802.43

5.91847

6.036,84

6.157 58

6.280,73

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

202 21

206,25

210 38

214 59

218.88

223 26

227,72

232 28

23692

241,66

246.49

251 42

256 45

261.58

Cheltuieli cu apa

Lei/an

7.061,22

7.202,44

7.346 49

7.493 42

7.643.29

7.79616

7.952,08

8.111.12

8.273 34

8.438.81

8.607,59

8.779.74

8.955 33

9.134,44

Alte cheltuieli din afara leu utilitati)

Lei/an

1.869,33

1.906,72

1.944 85

1.983,75

2.023,42

2.063,89

2.105,17

2.147.27

2.190,22

2.234,02

2.278,70

2.324.28

2.370,76

2.418.18

Total cheltuieli materiale sl cheltuieli cu utilltatlle

Lei/an

69.13533

70.518,04

47.156,90

43.100,04

49.062,04

50.043,28

51.044,15

52.065,03

53.10633

54.168,46

55251,83

5635636

57.484,00

58.633,68

Cheltuieli cu personalul angajat

lei/an

4.470 00

4.559,40

4.650.59

4.743 60

4.838,47

4.935 24

5.033,95

5.134 62

5.237,32

5.342,06

5.44891

5.557,88

5.669 04

5.782,42

Cheltuieli cu asigurări le și protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

4.470,00

4359,40

4-65039.

.. 4.743,60.

4.838,47

433524

5.033,95

5.134,62

5.237,32

5342x06J

5.44831

5.557,88

5.669 04

5.782,42

Cheltuieli de întreținere sl reparații capitale

lei/an

305,73

311,84

Î1108

324,44

4.170,32

4.253,73

4.338,81 .

4.425,58

4314,09

4.60437

4.696,46

4.790,39

4.886,20

4.983,92

1

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

s.

-

-

-

-

-

-

-

-

_

Cheltuieli cu logistica

ț£!Z*>

-

-

-

-

-

-

ți

-

Alte cheltuieli operaționale

Lel/an

1.161,15

1.18437

1.208,06

1.232,22

1^56^6

1,282,00

1.3Q7 64

1333,79

1360,47

1.387,68

1.415,43

1.443,74

1.472.62

Total costuri operaționale - VARIANTA CU INVESTITE

Lei/an

75X149 44

76.550,43

53.30934

54.376,14

59.303,06

60489 12

61.698,90

62.932,88

64.191,54

65.475,37

66.784,87

68.120,57

69.482 98

70.872,84


COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA Incrementala

!

Cheltuieli cu materiileprimesi cu materiaieleconsumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

(24.771,50)

(25.26693)

(25.772,26)

(26.287,71)

(26.813.46)

(27.349,73)

(27.896,73)

(28.454,661

(29.023,75)

(29.604,23)

(30.196,31)

X (30.800,Z4)

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli din afara (cu utilitatij

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli materiale sl cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

-■

(24.77130)

(25.266,93)

(25.77246)

£26.287,71)

126.813,46)

(27349,73),

(27-896,73)

X(28-4S4,66)

£2932375)

t23W23|

(30.196,31)

(30300,24)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările si protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu pe no naiul

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli de întreținere sl reparații capitale

lei/an

3.83939

3316,18

3394,50

4.074,39

4.15548

4.239,00.

4.32JJB.

4-410,25

4.49M6.

4.588,43

Cheltuieli generale de administrație

lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

s

-

Alte cheltuieli operaționale

lei/an

*

*

-

-

-

-

*

-

-

-

-

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

lei/an

-

(24.77130)

(25.266,93)

(21.932,87)

(22371,53)

(22-81836)

(23^754*1

(23-740,85)

(24.215,66)

(24.699,98)

(25.193,98)

(25.697,85)

(26-211,81)

1 Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Ar)ul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul U

Anul 12

Anul 13

Anul 14     |

Venituri operaționale in varianta fara Investiție

Venituri din incasari de la proprietari

Lei an

75.04944

76.550 43

78.081 44

79.643 07

81.235 93

82.860 65

84.517.86

86.208,22

87.932.38

89.691 03

91.484.85

93.31455

95.180,84

97.084 45

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

75.049,44

76.550,43

784)81,44

79.643,07

81.235,93

82.860,65

84.517 86

86.208 22

8733238

89.691,03

91.484 85

93314,55

95.180,84

97.084,45

Venituri operaționale in varianta cu investiție

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

75.049,44

76.550 43

53.309 94

54.376 14

59.303,06

60.489 12

61.698.90

62.932 88

64.191,54

65.475.37

66.784 87

68.12057

69.482.98

70.87264

Venituri din economii

Lei/an

-

-

24.771 50

25.266 93

21.932.87

22.37153

22.818.96

23.275 34

23.740,85

24.215 66

24.699,98

25.193 98

25.697.85

26.211.81

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

75.049,44

76.550 43

78.081,44

79.643.07

81.235,93

82.86065

84.517,86

86.208 22

8733238

89.69103

91.484 85

93314.55

95.180,84

97.084,45

Venituri operaționale in varianta Incrementala

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

-

-

- 24.77150

- 25.26693

- 21.932.87

- 22.371,53

22.818 96

- 23.275 34

- 23.740,85

- 24.215,66

- 24.699 98

-   25.193 98

-   25.697,85

- 26.21181

Venituri din economii

Lei/an

24.771 50

25.266 93

21.932,87

22.37153

22.81896

23.275 34

23.740,85

24.215 66

24.699 98

25.193,98

25.697,85

26.211,81

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabelul nr. 4 ■ SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Aniil 13

Anul 14     1

Asistenta financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

24.892,09

578.477,30

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

47.636,49

427376,24

Contribuție aferentă costurilor eligibi 1 e i nclusiv TVA

Lei/an

16.594,73

385.651,53

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

Lei/an

31.041,76

41.724.71

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

72.528,58

1.005.853,54

Valoarea totală eligibilă inclusivTVA

Lei/an

41.486 82

964.128.83

Valoarea totală neeligibilă inclusivTVA

Lei/an

31.041,76

41.724 71[Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

___Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     l

încasări aferente veniturilor operaționale

Lei/an

75.049,44

76.55043

78.081.44

79.643,07

81.235,93

82.860,65

84.517 86

86.208 22

87.932,38

89.691,03

91.484,85

93.314,55

95.180,84

97,084,45

PI ăți aferente chel tui el i 1 or operați onal e

Lei/an

75.049,44

76.550.43

53.309,94

54.376,14

59.303,06

60.489.12

61.698 90

62.932,88

64.191,54

65.475,37?

66.784.87

68.120,57

69.482.98.)

70.872 64

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)

Lei/an

-

24.771,50

25.266,93

21.932,87

22371,53

22318,96

23.275,34

23.740.85

24.215,66

24.699,98

25.193,98

25.697,85

26.211.81

investiție

Lei/an

72.528,58

1.005.853,54

-

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

172.528,58)

(1.005.853,54)

-

-

Flux de numerar - activitatea de exploatare ți de investiții

Lei/an

(72.528,58)

(1.005353,54)

24.771,50

25.266,93

21.932,87

22371,53

22318,96

23.275,34

23.740,85

24.215,66

24.699,98

25.193,98

25.697,85

'26.211,81

Surse de finanțare

Lei/an

72.528,58

1.005.853,54

-

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

72.528,58

1.005353,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/an

r-----------------C----

-

49.542,99

50.533,85

43365,74

44.743,06

45.637,92

46.550,68

47481,69

48.431,32

49399,95

50.387,95

51.395,71

52.423,62

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

-

-

49.542,99

100.076,84

143.942,58

188.685,64

234.323,56

280.874,24

328355,93

376.787,25

426.187,20

476.575,15

527.970,86

580394,49

VenfKore suitunabihtutea Imancvrt

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1 Tabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

An ut 6

Anul 7

Anul E

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14      |

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totale cu investiție

Lei/an

72.528,57

1.005.853,54

-

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

-

(24.771,50)

(25.266,93)

(21.932.87)

(22.371.53)

(22.818.96)

(23.275,34)

(23.740,85)

(24.215,66)

(24.699.98)

(25.193.98)

(25.697,85)

(26.211.81)

Total costuri / plăți

Lei/an

72.528,57

1.005353,54

(24.771,50)

(25.266,93)

(21.932,87)

(22371,53)

(22.818,96)

(23.275,34)

(23.740,85)

(24.215,66)

(24.699,98)

(25.193,98)

(25.697,85)

(26.211,81)

Flux de numerar net

Lei/an

-72.528,57

-1.005.853,54

24.771,50

25.266,93

21.932,87

22.371,53

22.818,96

23.27534

23.740r85

24.215,66

24.699,98

25.193,98

25.697,85

26.211,81

Factor de actualizare

0,96

0,92

0,89

0,85

0,82

0.79

0,76

073

0 70

0,68

0,65

0,62

0,60

0.58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-69.789,01

-929.968 14

22.021,77

21.598,27

18.027,22

17.680,54

17340,53

17.007,06

16.680,00

16.359,23

16.044,63

15.736,08

15.433,47

15.136,67


Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

-18,98%

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-790.641,66


Tabelul nr. 7 ■ ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

î     Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

72.162,92

70.775,17

69.414,11

68.079,23

66.770,01

65.485,97

64.226,63

62.991,50

61.780,12

60.592,04

59.426,81

58.283,99

57.163,14

56.063.85

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

72.162,92

845.698,86

47.392,34

46.480,95

48.742,79

47.805,43

46.886,09

45.984,44

45.100,12

44.232,81

43.382,18

42.547,91

41.729,68

40.927,18

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

774.923,69

-22.021,77

-21.598,27

-18.027,22

-17.680,54

-17.340,53

-17.007,06

-16.680,00

-16.359,23

-16.044,63

-15.736,08

-15.433,47

-15.136,67

Cost total actualizat - incremental

Lei

565.858,20

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

t CO2

486,51

Raportul ACE

Lei/1CO2

1.163,09


Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S R L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 23B C1, Str. Constantin Brezeanu nr 1 A

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2.073,91

394,04

2.467,95

3.1.1

Studii teren

2.073,91

394,04

2.467,95

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.009,19

141,23

2.150,42

3.3

Expertizare tehnica

2.765,21

525,39

3.290,60

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2.073,91

394,04

2.467,95

3.5

Proiectare

42.441,26

8.063,84

50.505,10

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

25.578,23

4.859,87

30.438,10

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.036,96

197,02

1.233,98

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții                       C.'c- ; "

■ r \       ■ _■;.

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 23B 01 Str. Constantin Brezeanu nr TA

Nr.crt.

denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare rara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

13.826,07

2.626,95

16.453,02

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

27.187,50

5.165,63

32.353,13

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

5.187,50

985,63

6.173,13

3.8

Asistenta tehnica

37.827,99

7.187,3200

45.015,31

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

2.765,21

525,3900

3.290,60

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

912,52

173,3800

1.085,90

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

1.852,69

352,01

2.204,70

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

125.527,77

23.609,76

149.137,53

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

677.340,00

128.694,60

806.034,60

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.240,00

235.60

1.475,60

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

12.296,00

2.336,24

14.632,24

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

690.876,00

131.266,44

822.142,44

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

16.964,51

3.223,25

20.187,76

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

12.723,38

2.417,44

15.140,82

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.241,13

805,81

5.046,94

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.596,90

0

7.596,90

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3450,32

0

3.450,32

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

690,06

0

690,06

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

3456,52

0

3.456,52

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții                                   i

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4 - Bloc 23B C1, Str. Constantin Brezeanu nr 1 A

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

38.557,26

7.325,88

45.883,14

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927.00

Total capitol 5

66.418,67

11.176,13

77.594,80

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

882.822,44

166.052,33

1.048.874,77

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

691.303,38

131.347,64

822.651,02

Data: 16 februarie 2018

Elaborator Intergroup EngimBeneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul Ploiești

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

8.641,29

1.641,85

10.283,14

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

345,65

65,67

411,32

TOTAL

8.986,94

1.707,52

10.694,46

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

891.809,38

167.759,85

1.059.569,23

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55_   _______ ___________________

Nr.1/1 Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe 23 B-Scenariu recomandat

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Vatoare fara TVA

TVA

Vatoare cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

|Cap.4- Cheltuieli pentru investiția de baza

j 4.11

Construcții si instalații

677.340,00

' 128.694,6000

806.034,60

' 4.1.1

Terasamente

4.1.1.1

Baza

,4.1.1.2

Conexe

' 4.1.2

Rezistenta

4.1,2.1

Baza

-

4.1.2.2

Conexe

-

' 4.1.3

Arhitectura

631.818,00

120.045,420

751.863,42

4.1.3.1

Arhitectura baza

578.268,00

109.870,920

688.138,92

4.1.3.2

Arhitectura conexe

53.550,00

10.174,500

63.724,50

' 4.1.4

Instalații

45.522,00

’    8.649,1800

54.171,18

4.1.4.1

Instaiatii electrice - baza

40.342,00

7.664,980

48.006,98

4.1.4.2

Instalații electrice - conexe

5.180,00

984,200

6.164,20

TOTAL 1 - subcap. 4.1

$77.340,00

128.694,60

806.034,60

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.240,00

235,6000

1475,6000

' 4.2.1

Montaj baza

717,00

136,2300

853,23

' 4.2.2

Montaj conexe

523,00

99,3700

622,37

TOTAL II- subcap. 4.2

1.240,00

235,60

1.475,60

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj - Panouri fotovoltaice

12.296,00

2336,2400

14.632,24

' 4.3.1

Utilaje baza

12.296,00

2336,2400

14.632,24

' 4.3.2

Utilaje conexe

0,00

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

-

TOTAL HI - subcap. 4.3+4.4+A.5+4.6

12.296,00

2.336,24

14.632,24

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total 11 + Total III)

690.876,00

131.266,44

822.142,44ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI -23B - Scenariu II - Scenariu

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Recomandat


I Denumire tabele analiza financiară a proiectului

| Tabelul nr.l- INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Ariul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

’     Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

Lei/an

61.910,82

65.568,02

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

895.810,24

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930.00

19.250,00

Cheltuieli pentru informaresi publicitate

Lei/an

1.386.00

2.541,00

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

1.322.81

4.85031

Valoare totala inclusivTVA

Lei/an

71.549,63

988.01937

| Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA FARA 1NVE5TTT1E

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

232,16

236,80

24134

246,37

251.30

256,32

261,45

266,68

272,01

277.45

283.00

288,66

294 44

300 32

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

54.915 20

56.013.50

57.133,77

58.276.45

59.44198

60.630,82

61.843.43

63.080,30

64.341,91

65.628.75

66.941,32

68.28015

69.645,75

71.038,67

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

4.855,21

4.952,31

5.051,36

5.152,39

5.255.44

5.360,54

5.467,76

5.577,11

5.688.65

5.802,43

5.918,47

6.036,84

6.157,58

6.280,73

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

202,21

206,25

210,38

214,59

218.88

223,26

227,72

232,28

236,92

241,66

246,49

251,42

256,45

261,58

Cheltuieli cu apa

Lei/an

7.061,22

7.202,44

7.346,49

7.493,42

7.643,29

7.796,16

7.952,08

8.111,12

8.273,34

8.438,81

8.607,59

8.779,74

8.955,33

9.134,44

Alte cheltuieli din afara (cu utilități)

Lei/an

1.869,33

1,906,72

1.944,85

1.983,75

2.023,42

2.063,89

2.105,17

2.147,27

2.190,22

2.234,02

2.278,70

2.324,28

2.370^6

2.418,18

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

69.13533

70518,04

71.928,40

73-366.97

74.83430

7633039

77357,61

79.414,76

81.003,06

82.623,12

84.275,58

85.961,09

87.68031

89.433,92

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

4.470,00

4.559,40

4.650,59

4.743,60

4.838,47

4.935,24

5.033.95

5.134,62

5.237,32

5.342.06

5.448,91

5.557,88

5.669,04

5.782,42

Total cheltuieli ropersonajuf

Lei/an

4470,00

«59,40.

455059

4.838,47

4-935,24

5333,95

5.134,62

5.23732

5342.06

5448,91

5.557,88

5.669,04

5.782,42

Cheltuieli de intretinere si re^ratil ropltale

Lei/?n

305,73

_

318,08

330,93

  33735

344,30

351.19

358,21

36538

372,68

380,14

387,74

395,49

Cheltuieli generale de administrație

Lel/an

-

-

-

-

-

-

-

s

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

ț

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

1.138,38

1.18437

1-208,06

1.232,22

1.256,86

1.282.00

1307,64

1333,79

1.360,47

1387,68

1.415,43

1.443,74

1 472 62

-

Total rosturi operaționale • VARIANTA FARA INVESTTT1E

Lei/an

75.049,44

7635033

78.081,44

79.643,07

81.235,93

82360.65

84317,86

86.208,22

87.932,38

89.691,03

91484,85

93.314,55

95.180,84

97.084,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

23216

236.80

241 54

246.37

25130

256,32

261 45

266,68

272.01

277 45

283 00

288 66

294.44

300,32

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei /an

54.915,20

56.013,50

32.362,28

33.009,52

33.669.71

34.343,11

35.029,97

35.730,57

36.445,18

37.174,09

37.917.57

38.675,92

39.449,44

40.238,43

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

4.855,21

4.952,31

5.051,36

5.152,39

5.255,44

5.360.54

5.467,76

5.577,11

5.688,65

5.802 43

5.918.47

6.036.84

6.157,58

6.280.73

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

202.21

206,25

21038

214.59

218.88

223 26

227.72

232.28

236.92

241,66

246,49

25142

256,45

261.58

Cheltuieli cu apa

Lei/an

7.061,22

7.202,44

7.346,49

7.493,42

7.643 29

7.79616

7.952 08

8.111,12

8.273,34

8.438 81

8.60759

8.779 74

8.955,33

9.134 44

Alte cheltuieli din afara (cu utilități)

Lei/an

1.86933

1.906.72

1.944 85

1.983.75

2.023 42

2.063.89

2.105,17

2.147,27

2.190 22

2.234 02

2.278.70

2.324 28

2.370,76

2.41818

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilltatlle

Lei/an

69.13533

70318,04

47.156,90

48.100,04

49 062,04 J

50.043,28

.51.044.15

52.G65.O3

53.10633

54.168,46

55.251,83

56356,86

57484,00

58.633,68

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

4.470 00

4.559.40

4.650 59

4.743,60

4.83847

4.935.24

5.033.95

5.134 62

5.237.32

5.342 06

5.448,91

5.557 88

5.669.04

5.782,42

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

4.470,00

4559,40

4.650,59

4.743,60

4338,47

4335,24

S.033,95

5.134,62

5.23732

5342.06

5448,91

5357,88

5.669,04

5.782,42

Cheltuieli de intretinere si reparată capitale

lel/an

305,73

31134

318,08

324,44

4.090,25

4372,05

4.25530

4.340.61

4427,42

4.51537

4.606,28

4.698,41

4.79238

4.888,23

Cheltuieli generale de administrație

.Lej/»n

,1

Cheltuieli.rologișțica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

1.13838

1.161,15

1J8437

1.208,06

1332,22

1.25636 1

1.282,00

1307,64

1333,79

1.360,47

1387.68

1415,43

1.443,74

1472,62

Total rosturi operaționale - VARIANTA CU INVESTIȚIE

Lei/an

75.049,44

76.550,43

53309,94

54.376,14

59.222,98

60.407,44

61.615,59

62.847,90

64.104,86

65386,96      66.694,70

68.028,59

69389.16 r

70.776,94COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA incrementala

Cheltuieli cu materiileprimesi cu materialele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

(24.771,50)

(25.266,93)

(25.772,26)

126.287,711

(26.813,46)

127.349,73)

(27.896,73)

(28.454,661

(29.023,75)

129.604,23)

(30.196,31)

(30.800.24)

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A*?

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X ,          •

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

LeJ/aO

(24.771,50)

(25266.93)

, £25.772,26]

(26.287,71£

£26X13,46)

(27.349,73)

(27.896,73)

(28.454,66)

(29.023,75)

(2970423)

(30.19631)

[30700,24]

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările ți protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

-

Cheltuieli de intretinere si reparații capitale

lei/an

*

3.759,32

3734,50

3.911,19

3.989,42

4.069,21

4.150,59

4233,60

431847

4.404,64

4X92,73

Cheltuieli generale de administrație

lei/an

-

Cheltuieli cu logistica

Lei^n

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

Lei/an

-

124771,50)

(25766,931

(22.012,95)

(22.902,27)

(23360,31)

(23727,52)

(24.304,07)

(24.790,15)

(25.285,96)

(25.791,68)

(26.307,51)

Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5__

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

75.049 44

76.550,43

78.081X4

79.643.07

81.235.93

82.860,65

84.517.86

86.208,22

87.932,38

89.691,03

91.484,85

93.314.55

95.180,84

97.084,45

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

75.049,44

76.550,43

78.081X4

79.643,07

81.235,93

82760,65

84.517,86

86.208,22

87.93238

89.691,03

91.484,85

93314,55

95.180,84

97.084,45

Venituri operaționale in varianta cu investiție

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

75.049 44

76.550.43

53.309 94

54.376 14

59.222,98

60.407 44

61.615,59

62.847.90

64.104,86

65.386.96

66.694.70

68.028,59

69.389.16

70.776,94

Venituri din economii

Lei/an

-

24.771,50

25.266,93

22.012,95

22.453 21

22.902 27

23.360,31

23.827.52

24.304,07

24.790.15

25.285,96

25.791.68

26.307,51

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

75.049,44

76.550,43

78.081,44

79.643,07

81.235,93

82.860,65

84.517,86

86.208,22

87.93238

89.691,03

91X84,85

93314,55

95.180,84

97.084,45

Venituri operaționale in varianta incrementala                                   UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

-

-

- 24.771,50

- 25.266,93

- 22.012,95

- 22.453,21

- 22.902.27

- 23.360,31

- 23.827,52

- 24.304,07

- 24.790,15

-   25.285.96

-   25.791.68

- 26.307,51

Venituri din economii

Lei/an

24.771,50

25.266,93

22.012,95

22.453,21

22.902,27

23.360,31

23.827,52

24.304,07

24.790,15

25.285.96

25.791,68

26.307,51

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
ITabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     |

Asistența financiară ne rambursabilă solicitată

i'                ’ *:

Contribuția beneficiarului, din care:

-

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

7 ■.       **'•.                  '

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

'v'v.

Z '-'-y "T :—

Total resurse financiare, din care:

./• /

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA

Valoarea totală neeligibilă inclusivTVA

I Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

Anul 11

Anul 12

Anul 13

___Anul 14     J

încasări aferente veniturilor operaționale

91.484.85

93.314.55

95.180.84

97.084.45

Plăti aferente cheltuielilor operaționale

66.694.70

68.02859

69.389 16

70.77694

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)

24.790,15

25.285,96

25.791,68

26.307,51

Investiție

Flux de numerar din activitatea de investiții

Flux de numerar - activitatea de exploatare și de investiții

24.790,15

25.285.96

25.791,68

26.307,51

Surse de finanțare

Flux de numerar din activitatea de finanțare

-

-

-

-

Flux de numerar total

49.580,31

50.571,91

51.583,35

52.615,02

Flux de numerar total cumulat

427.377,81

477.949,72

529.533,07

582.148,09

țuțffe'iâM'rateu /«lane'oni                                       [

DA

DA

DA

DA

Tabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14    I

Total incasari de exploatare

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Total venituri / încasări

-

-

-

-

Costuri totale cu investiția

Costuri operaționale

(24.790 15)

(25.285 96)

(25.791 68)

(26.307 51)

Total costuri / plăți

(24.790.15)

(25.285,96)

(25.791,68)

(26.307,51)

Flux de numerar net

24.790,15

25.285.96

25.791,68

26307,51

Factor de actualizare

0 65

0,62

0601

0 58

Flux de numerar net actualizat

16.103.21

15.793,53

15.489,81

15.191,93


Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

_____

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)


Tabelul nr. 7 - AN ALIZA COST EFICACITATE

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

59.426,81

58.283,99

57.163,14

56.063,85

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

43.323,60

42.490,46

41.673,33

40.871,92

Costuri actualizate totale anuale incrementale

-16.103,21

-15.793,53

-15.489,81

-15.191,93

Cost total actualizat - incrementat

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

Raportul ACE


Elaborator,


Maria Veruzi


NTERGROUP

ENGINEERING


ai-neemuâ/


TUV

AUSTRIA


CERTIFIED


EN ISO 9001

20100163000596

20104163000597

OHSAS 18001

20116163000598


Anexa 3 - Graficul activităților
NTERGROUP

ENGINEERING


Q/na oineawti/


TUV

AUSTRIA


CERTIF1ED


EN ISO 9001 20100183000596

EN ISO 14001

20104163000597

OHSAS 18001

20116163000598w'neenwti/

TU^

AUSTRIA


EN ISO 9001

20100163000596

EN ISO 14001

20104163000597

20116163000598

x .

J

•; b X

L u 'J.j?


INVESTIȚIE:

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -LOT 4-

BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1B

ADRESA BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1B

BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

FAZA: DALI

- BORDEROU -

ARHITECTURĂ

PIESE DESENATE

Scara

ARH 01

Plan de încadrare -

1:5000

ARH 02

Plan de situație

1:500

ARH 03

Releveu - Plan parter

1:100

ARH 04

Releveu - Plan etaj curent 1-3

1:100

ARH 05

Releveu - Plan parter 4

1:100

ARH 06

Releveu - Plan subsol

1:100

ARH 07

Releveu - Plan terasa necirculaBila

1:100

ARH 08

Releveu - Secțiune AA

1:100

ARH 09

Releveu - Fațada nord-vest

1:100

ARH 10

Releveu - Fațada sud-est

1:100

ARH 11

Releveu - Fațada nord-est

1:100

ARH 12

Releveu - Fațada sud-est

1:100

ARH 13

Propunere - Plan parter

1:100

ARH 14

Propunere - Plan etaj curent 1-3

1:100

ARH 15

Propunere - Plan parter 4

1:100

ARH 16

Propunere - Plan subsol

1:100

ARH 17

Propunere - Plan terasa necirculaila

1:100

ARH 18

Propunere - Fațada nord-vest

1:100

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.interqroup.ro

E-mail:

Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61

ARH 18 Propunere - Secțiune AA

ARH 19 Propunere - Fațada nord-est

ARH 20 Propunere - Fațada nord-vest

ARH 21 Propunere - Fațada sud-vest

ARH 22 Propunere “ Patada sud-est; Desfășurată curte de lumina


1:100

1:100

1:100

1:100


1:100


Proiectant,

SC. INTERGROUP ENGINEERING SRL
întocmit,

Arh. Andreea POETELEAEFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI ■ LOT 4

Da Vinci-


PLAN ÎNCADRARE scara 1:5000

Revizia:


Data:


Nr. proiect: ph PLI6943/2014


Numele:


Investiția:


aIntergroup

rDGlNEE IMG


Site;

Nr. înregistrare:

CUI:


Numele


Proiectant


Verificat


Sef proiect specialitate


Sef proiect complex


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIFSTI - LOT 4 -BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 ”3Denumire planșa:


arh. Andreea POETELE:


arh. Ana Maria URSACH


arh. Ana Maria URSACHE


arh. Ana Maria URSACHE


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Scara

1:5000


BLOC 23B PLAN ÎNCADRARE


Faza

D.A.L.I.


Specialitate: ARH


Cod planșa: 01383750


LEGENDA


Revizia:


Data:


Numele:


Nr. proiect: PHPLI6948/2014


BLOC 23B


Margine drum Construcție Gard

Trotuar

Scări

Jardiniera


Punct de statie

Cămin de vizitare


AÎNTERGROU

G,NEE


Site:

Nr. Înregistrare:

CUI:


www. interg ro u p .i

J40/6798/2000

RO 13215731


Hidrant

4 Stâlp de beton iluminat


Sistem stereografic 1970

Marea Neagra 1975


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 4


LOC 23B


Semnătură:


PLAN SITUAȚIE:

scara 1:500


Motivul revizuirii si documentul:


._ „ EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 -nVeS''?SlÂ'c5îx          BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1  £>

-

Im „         >■*

V n *z \.^^riCSCAD SN-r^37-654MO1S56954-9144


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătura

Proiectant

arh. Andreea POETELEA"

Verificat

arh. Ana Maria URSACH^

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE

Scara

1:500

Faza

D.A.L.I.

Data

01.201S


Denumire planșa:


Specialitate: ARH


BLOC 23B

PLAN SITUAȚIE


Cod planșa: 02uo

0 .

A

“1

- -if~

?—


1 1-0-851

_J

1

A


Numele

Semnătură

Proiectant

arh. Andreea POETELCX^

Verificai

arh. Ana Maria URSACHff'

Set proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHEEFICIENTIZARE ENERGETICA


BALCON


BALCONLOT 4


-’i

I

34Q

1 45


(SRUPSAMȚAîS

S=2.79mp


NOTE


□ AIC UMIÎZ

3-4.2


scara 1:100


LEGENDA


CASA SCĂRII

S«l8.q7nr>p


LiftrntKB ut z.i

17.4?mn


CAMERA DE^i

S=i 7 <2ri


VES I |RlJL

S=5.92mp


ȘUGATARÎE

3=g04rnD


DOKM1 KJK

S=l0.36mp


Revizia:


DORMITOR

S—-9.49rnp


vip=i.uLm


BALCON


Nr. proiect: ph PL16948/2014


Site:

Nr. înregistrare:


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORPLAN ETAJ 1-3

scara 1:100


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC

Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


IENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 -BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 A (*>


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

SemrjBtura

Proiectant

arh. Andreea POETELKT"

Verificat

arh. Ana Maria URSACHB

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE

01.2018


Denumire planșa:BLOC 23B RELEVEU PLAN ETAJ CURENT 1-3
np=l.00m


DORMITOR

•j 2,04 m**»


'î’i *"T‘

| 1.55

1.45


DORMI1 OK

S=12.04mp


BUCĂTĂRIE:

S:=8.47mp


CAMERA DE Z!

S=17.42mp


CAMERA DE.EÎ

l7.42mp  ■


XJ >

z ■/


SI IZ» AT ,K railET UWT 1 JIIXIIC.

S->8.50mp


S=;s.6/mp


\ VESTIBUl'


BUCĂTĂRIE

S=8.04mp


DORMITOR

S=10.36mo


DORMITOR

S=11.40mp


hp=1.Q0ni


QKBINUl ABHiUCVlO»


BLOC 23B B

Constantin Btezeanirx1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORPLAN ETAJ 4

scara 1:100


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA) GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC


Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: phpli 6948/2014

,    ....            EFICIENTIZARE E

Investiția:                        BLOt

NERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 -23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 &


Site:

Nr. înregistrare:


arh. Ana Maria URSACH


Sef proiect specialitate


Set proiect complexBeneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

BLOC 23B RELEVEU PLAN ETAJ 4

Specialitate: ARH

Cod planșa: 051. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORPLAN SUBSOL

scara 1:100


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC

2 o c (D 07 ’c ra

o o


^NTERGROUP
^EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 -

BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1$

--"i    -ii          —


Numele

Semnatur

Proiectant

arh. Andreea POETELEA_

■ y

V

Verificat

arh. Ana Maria URSACHS^

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE
ra o «=

0) c

0) CD


Denumire planșa:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BLOC 23B RELEVEU PLAN SUBSOL


Cod planșa: 06EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 4

NOTE


 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL) 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR

  3.60

  2

  50

d) d) d) d) d)

PLAN TERASA NECIRCULABILA

PLAN TERASA

scara 1:100


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA) GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC


scara 1:100


Revizia:


Data:


Nr. proiect: ph pli6948/2014


Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


^NTERGROUP


Site:

Nr. înregistrare:

CUI:


www.intergroup.ro

J40/6798/2000 RO 13215731ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 -BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 &


S»L

3237-6543^16-56954-9144


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele


Semnătură


Data


Proiectant


arh. Andreea POETE


01.2018


Denumire planșa:


Verificat


arh. Ana Maria URSACi


Sef proiect specialitate


arh. Ana Maria URSACHE


Scara

1:100


BLOC 23B

RELEVEU

PLAN TERASA NECIRCULABILA


Sef proiect complex


arh. Ana Maria URSACHE


Faza

D.A.L.I.


+14.28+13.60


+11.88


—3

< I— LU


+10.80

7w.3~

—co

EFICIENTIZARE ENERGETICA


BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI


LOT 4NOTE

+2.72

_ _

+2.20 —rr

LU

I—

+1.00 9?


Q.


 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI. IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SEVA DECIDE PASTRAREASAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR

+0.00

SECȚIUNE AA scara 1:100


izia:


Data:


proiect: ph pli6548/2014


Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


4NTERGROUP


Site.             www.intergroup.ro

Nr. înregistrare:   J40/5798/2000

CUI:            RO13215731


Numele


ectant


ficat


proiect specialitate


jroiect complexBricsCAD


ARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLO^STI - LOT 4 -LOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 gUAT MUNICIPIUL PLOIEȘTIDenumire planșa:


BLOC 23B RELEVEU SECȚIUNE AAL________ ___■Vt'l--------J-----_   -     .—      J

2 70

J
4

 • 5.

 • 6.


TAMPLARIE INIȚIALA A BLOCULUI DE LOCUINȚE

TAMPLARIE FERESTRE ÎNLOCUITE DE LOCATARI

BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

GRILAJE METALICE , ANTENE, AERISIRI ETC.

UNITATE APARAT DE AER CONDIȚIONAT MONTATA DE LOCATARI

TERMOSISTEM APLICAT DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRERevizia:Nr. proiect: ph PLI6948/2014


2

c o cn

c ro

cNumele:


Mntergroup

-GIMEEI ING


NOTE


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORFAȚADA NORD-EST scara 1:100Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


CIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 -BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 £>UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătură

Proiectant

arh. Andreea POETELBA-

Verificat

arh. Ana Maria URSACHEZ

Set proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE^

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHEDenumire planșa:


BLOC 23B RELEVEU FAȚADA NORD-EST


+14J8


+13.60
FAȚADA NORD-VEST

EFICIENTIZARE ENERGETICANOTE1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR

FAȚADA NORD-VEST scara 1:100


scara 1:100


LEGENDA
 • 5.

 • 6.


TAMPLARIE INIȚIALA A BLOCULUI DE LOCUINȚE

TAMPLARIE FERESTRE ÎNLOCUITE DE LOCATARI

BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

GRILAJE METALICE , ANTENE, AERISIRI ETC.

UNITATE APARAT DE AER CONDIȚIONAT MONTATA DE LOCATARI

TERMOSISTEM APLICAT DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE


Revizia:


Data:


Nr. proiect: phpli6948/2014


Numele:


Investiția:


Xntergroup


Proiectant


Verificat


Sef proiect specialitate


Sef proiect complex


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT4 -BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 ,&UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


01.2018


BLOC 23B

RELEVEU FAȚADA NORD-VEST


Cod planșa: 10
3.50 ________________,

1®__________I

c                 (

3                           f

5                                  '

0           u

31                   0

’ i                                                                    i


Numele

Semnătură

Proiectant

arh. Andreea POETEL^A—

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE.

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE/

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE”FAȚADA SUD-EST scara 1:100


LEGENDA+^3


+9.16 H LS7 LLJ


+8.16


+2.72


+0.00


-0.75


I

o

>                c

CT

1

o o cr>

1 o +14.28     §

+13.08

1

] +12.48

+10.36

n

+7.64

— - ---

+4.92

_

j +4.32

— - ---

+2.20

| +1.60BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE


TERMOSISTEM APUCAT DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA * CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


FAȚADA SUD-EST scara 1:100


DESFASURATA CURTE INTERIOARA scara 1:100
Revizia:


Data:


Nr. proiect: phpli6948/2014


ra k. Cl> c <D O)


Numele:


Investiția:


Mntergroup zf


DESFASURATA CURTE INTERIOARA scara 1:100EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOI^TI - LOT 4 -BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1INTERMXp r ENeiNEEMNfi


Numele

*5 Frizura

Proiectant

---------------------—-----r:

arh. Andreea POETELfrA-

Verificat

arh. Ana Maria URSAChZ

Set proiect specialitate

arh. Ana Maria URSAt^HB"

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE'

01.2018


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BLOC 23B

RELEVEU

FAȚADA SUD-EST DESFASURATA CURTE DE LUMINA


1.80

1.

1I20

t la

I0

1

*----------------

»'

Î2DCAMERA DE ZI

S=16.30mp


!


BAIE (

S=4.21mp


DORMITOR

S=12.04mp


BLOCURI IN MUNIGWjWt^OIESTI LOT 4


t-

i-


..I

4


BUCĂTĂRIE

S=5.49rpp


VESTIBUL

S=3.67mn.


VESTIBUL


S=3.72mpBUCĂTĂRIE

S=8.47mp


USCATORIE

S=6.24mp


CAMERA DE ZI I

S=17.42mp     '


CASA SCĂRII

S=1B.97mp


CAMERA DE ZI

S=17.42mp


3UN0I

S=5.29mp


BUCĂTĂRIE

S=8.50mp


VESTIBUL

S=3.66mp


DORMITOR

S=9.71mp


S=3.42mp


S=l.4mi


DORMITOR

S=11.40mp


BAIE j

S=4.2>’ mp


sg

BLOC 23BV^3<X


BăIe-------1

S=2.7,9rop

n 1—n


DORMITOR

S=9.49mp


VESTIBUL

S=5.B2mp


CAMERA DE ZI

S=14.96mp


BUCĂTĂRIE

S=7.30mp


DORMITOR

S=12.04mp


I.ZV              t -1-

5

«'  7

3'55

3.50

i.______________________                                 _________________

.5

T

î                   c

■                                                   c

î

l)             0

9               8


3.


4.


5.


6.


7.


8.


USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS


TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1d0


TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA LA INTRADOSUL PLĂCII PESTE PARTER IN ZONELE DE ACCES


TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA PEREȚII ZONELOR DE ACCES ÎNVECINAȚI CU APARTAMENTE


TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCONELOR SE MONTEAZĂ PE CADRU METALIC MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE. LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


PLAN PARTER

scara 1:100


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA) GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC


Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: ph PLI6948/2014

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI. LOT 4 -4^.       BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 $


ra S c <u o


AÎNTERGROUP

WtJV' CHNEE'UNG

O INTEMMM* enoineemno % SIL


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Secătură y

Proiectant

arh. Andreea POETELTW;

Verificat

arh. Ana Maria URSACHc

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACH^

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE'


BLOC 23B PROPUNERE PLAN PARTER
DORMITOR

S=12,04mp


BUCĂTĂRIE

S=8,47mp


S=3.72mp


VESTIBUL

S=3.43mp


VESTIBUL

"’=3.72mp '


BAIE

S =4.21 mp


S=3.72mp


DORMITOR

S=12.04mp


BUCĂTĂRIE

S=8.47mp


CAMERA DE ZI

S=17.42mp


CAMERA DE

S=17.42mp


CASA SCĂRII

S=18.97mp


CAMERA DE ZI

S=17.42mp


CAMERA DE

S=17.42mp


BUCĂTĂRIE

S=8.50mp


VESTIBUL

S=3.66mp


VESTIBU


BUCĂTĂRIE

S=8.04mp


hp=1.00m


DORMITOR

S=9.71mp


S=3.42mp


GRUPSAMTARU


S=3.95mp


DORMITOR

S=10.36mp


hp=1.00m


DORMITOR

S=11.40mp

CAMERA DE ZI

S=17.42mp


DORMITOR

S=9.49mp


DORMITOR

S=11.40mp22.50

( 1)

'..2)

3 i

i 4J

(5)

(6)

(7)


TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1d0


5.


TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCONELOR SE MONTEAZĂ PE CADRU METALIC MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUINumele:


Investiția:


Mntergroup

T"NOTE


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII) IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORPLAN ETAJ 1-3

scara 1:100


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)


IENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 -BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1


* ENOINEEfUNe >


www.intergroup.ro J40/6798/2000

RO 13215731

Numele

Semnătură

proiectant

arh. Andreea POETELEAJ

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE,

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE,

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE"BLOC 23B PROPUNERE PLAN ETAJ CURENT 1-3


Cod planșa: 14
3.85

____________________I

1,80

r 5

2.40

1.10

A

BALCON

BALCON


DORMITOR

S=12,04mp


BUCĂTĂRIE

S=8,47mp


VESTIBUL

S=‘-3.72mp


CAMERA DE ZI

S=17.42mp


CAMERA DE

S=17.42mp


BUCĂTĂRIE

S=8.50mp


DORMITOR

S=9.71mp


S=3.42mp


GRU^SAMTARU


DORMITOR

S=11.40mp

CAMERA DE ZI

S=17.42mp


BLOCURI IN MUNICIP^^fLOIESTI LOT 4CASA SCĂRII


BAIE 5=4.21 mp


DORMITOR

S=12.04mp


BUCĂTĂRIE

S=8.47mp


CAMERA DE ZI

S=17.42mp


1.20           tea           1,:

'          —n

BALCON

ii.............................................................II

0            ..ii. i

s .                - 4

715


CAMERA DE

S=17.42mp


\ VESTIBUL

S=3.66mp


DORMITOR

S=9.49mp


VEST1BU

S=5.92mp


BUCĂTĂRIE

S=8.04mp


DORMITOR

S=10.36mp


(BAIE

S=4.21


DORMITOR

S=11.40mp


Numele:


Investiția:


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORPLAN ETAJ 4

scara 1:100


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC


Semnătură:


, EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 -BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 E>AÎNTERGROUP

LGINEE (NG


ENGINEER1NO


TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1d0


TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCONELOR SE MONTEAZĂ PE CADRU METALIC MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI

EFICIENTIZARE ENERGETICA


BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LOT 4         X !'>.A
NOTE


 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


PLAN SUBSOL

scara 1:100


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA) GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC


PLAN SUSOL scara 1:100

LEGENDA

.---------.  1. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU MASA DE ȘPACLU SI

ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA LA INTRADOSUL PLĂCII PESTE SUBSOL


Revizia:Nr. proiect: ph pli6948/2014


s c <D U)

C ro

Numele:


Investiția:


^NTERGROUPwww.intergroup.ro

J40/6798/2000

RO 13215731


proiectant


arh. Andreea POETEL


Verificat


Sef proiect specialitate


Sef proiect complex


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOI^T|. LOT 4 -BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 &Denumire planșa:


arh. Ana Maria URSACH


arh. Ana Maria URSACH


arh. Ana Maria URSAC


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BLOC 23B PROPUNERE PLAN SUBSOL


Cod planșa: 16s>

to

\o M ■


/ \

/

\

1 \

1


Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: ph pli6948/2014

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 -

vesm,a         ____ BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 g>


Numele

Semnată

Proiectant

arh. Andreea POETEbEA-

Verificat

arh. Ana Maria URSACHP''

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHP'APARTAMENT 3 CAMERE


APARTAMENT 3 CAMERE


APARTAMENT 3 CAMERE


APARTAMENT 3 CAMERE


WIND-FANG


EFICIENTIZARE ENERGETICANOTE


+2.72


APARTAMENT 4 CAMERE • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR
Q

SECȚIUNE AA scara 1:100


LEGENDA • 1. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA FERESTRE DIN PROFILE LEMN. METAL SAU PVC CU TAMPLARIE PROFILE PVC 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

 • 2. TERMOSISTEM COMPOZIT DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT VATA BAZALTICA (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR CLASA DE REACȚIE LA FOC A2s1d0

 • 3. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR

 • 4. TERMOSISTEM PENTRU SOCLU: POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME, PLASA DIN FIBRA DE STICLA, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR

 • 5. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA LA INTRADOSUL PLĂCII PESTE PARTER SI SUBSOL

 • 6. SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTIREN EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE

 • 7. ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA


Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: ph PL16948/2014


^-EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLO»c«ti . LOT4 -

BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR     :


NTERGROUP((* «SSZ • 8. INVELITOARE MULTISTRAT:

-HIDROIZOLANTE FLEXIBILA

-TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA 14CM

-STRATURI EXISTENTE TERMOIZOLANTE

 • 9. DEFLECTOARE DE VAPORI - SE VA MONTA CATE UNUL AFRENT UNEI SUPRAFEȚE DE 50MPNumele

Semnătură

£    i

Proiectant

arh. Andreea POETELEA-

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE/

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE

01.2018


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BLOC 23B PROPUNERE SECȚIUNE AA
2 70

3 55

3 50

2,55

2.70                            3.55

22 50
Numele

Semnawra

proiectant

arh. Andreea POETELEA-

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACH^,

>vk

Set proiect complex

arh. Ana Maria URSACyfr


FAȚADA scara 1:100


EFICIENTIZARE ENERGETICAL       1

!

I


+2.20 -jst' rr

LU


+1.00 9?

■ CL


-0.75


BLOCURI IN MUNICiPIULRLOIESTI


LOT 4


Rt C)CNOTE


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


NORD-VEST
FAȚADA NORD-VEST scara 1:100LEGENDA2. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA BALCOANE DIN PROFILE LEMN, METAL SAU PVC (FERESTRE SI BALCOANE) CU TAMPLARIE PROFILE DIN PVC, PROFILE DE EXTERIOR MIN. 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT ANTIEMISIV CLAR. TAMPLARIA SE VA MONTA PE UN CADRU METALIC, DIN ȚEAVA RECTANGULARA , MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI


3. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS.


4. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT VATA BAZALTICA (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR CLASA DE REACȚIE LAFOCA2s1dO


 • 5. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR

 • 6. TERMOSISTEM PENTRU SOCLU: POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME, PLASA DIN FIBRA DE STICLA, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIORTERMOSISTEM TAVANE / INTRADOS

 • 7. SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTIREN EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE


8. ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA


9. INVELITOARE MULTISTRAT: -HIDROIZOLANTE FLEXIBILA -TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA 14CM -STRATURI EXISTENTE TERMOIZOLANTE


10. UNITATI APARAT DE AER CONDIȚIONAT REMONTATE PE FAȚADA IN URMA INTERVENȚIILOR


Revizia:


Data:


Nr. proiect: ph PL16948/2014


Numele:


Investiția:


Mntergroup


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 -BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 feNumele

Semnătură

Proiectant

arh. Andreea POETELEff

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE

_

zf.


Denumire planșa:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BLOC 23B PROPUNERE FAȚADA NORD-VEST


Cod planșa. 20
FAȚADA


FAȚADA SUD-VEST scara 1:100


SUD-VEST


scara 1:100


LEGENDA


Numele

Semnătură

Proiectant

arh. Andreea POETELEAJ

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE-

h

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE'
016

At

Mieria

UZ

&ACHE


w>,

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:Numele

Semnătură

X - ./

Proiectant

arh. Andreea POETELEA-

Verificat

arh. Ana Maria URSACH

' 1/

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACfHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACH^.


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea indicatQrilâg z^' tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 -Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

In urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a blocului 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

-placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10

cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplarie din aluminiu cu rupere de punte terrgjea^si^geam termorezistent;

-înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.mTdin subsol V -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane,^îft

subsolul blocului.

v--‘

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur si robinete ®WJâmre, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA                            lei         1.059.569,23

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA lei           822.651,02

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 23B, 1B”


si a Documentației de "Eficientizare energetică Constantin Brezeanu


nr.


PRIMAR, Adrian Florin Dobre


Andrei Gheorghe Bazavan Lai’ișa /S

Bolocan Iuli

Botez George Sorin Niculae -__i__

Cosma Marcian j

Danescu Ștefan

Dinu Marius AndreU Dragulea Sand Viscan Robert Ionut


arcu Valent

1J Mateescu Mariu^Nicgl ț ^Neagu Daniel PunLp ' Palas Alexandru Paul Văduvă Sorin
Pana George

Popa Gheorghe

talceanu Claudia Oana icoie FlorinJ^u^p

Sirbu Simion Ghe®r oia fi/,

Stanciu Marilena * Sorescu Florina Alina Tudor Aurelian Dumitru
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE


RO Ay5F

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnic1®^ și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pehți^obîe^trgi "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4

Constantin Brezeanu nr. 1B”


RAPORT DE SPECIALITATE


A Ai


Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că data limită de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, Operațiunea A Clădiri rezidențiale este 28.02.2018 și ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior:

4                                5                                                                        ~

-Reducerea consumurilor energetice;

-Reducerea costurilor de întreținere pentru incălzire și apă caldă menajeră;

-Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii:

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin DALI, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

- placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolOjf-'uqdeSe^.j^ate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

-reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayaL>îi>ț strat de 140 mm grosime;                                            ‘ ‘

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde^^ast^râ^mț/

apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;              Mț^o

-schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

-refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (Iei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.059.569,23

din care valoarea (C+M)

822.651,02

Valoarea totala exclusiv TVA

891.809,38

din care valoarea (C+M)

691.303,38

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare

(Lei) A?

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.059.56^

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

72.162,80 i

1.2

Valoarea totala eligibila

987.406W,

2

Contribuția proprie, din care:

467.125,37

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

394.962,57

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

72.162,80

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

592.443,86

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B ”.

Direcția Tehnic-Investitii,

5                                                  9    ~Direcția Relații Internationale,

S                   5                         9               7

Director Executiv,

Nicoleta CRACIUNOIU

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios,

9                                    9                          7                                                       7

Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Andreea Mihaela CRIȘTEA


Direcția Economică, Director Executiv, Mariana GAVRILĂ

ANENA NR VLA HCL Nr.      /  301^


DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

aferenti proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4 - BLOC 23B, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 B”

 • 1. SITUAȚIA EXISTENTA

Imobilul analizat blocul 23B, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa Strada Constantin Brezeanu nr. 1B.

 • 1.1 Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficiențelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul construcției: 1978

Regim de inaltime: S+P+4, toate etajele supraterane locuibile

Număr apartamente: 20

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru incalzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 1.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 23B strada Constantin Brezeanu 1B

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie șa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementareă.unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

 • 2. DESCRIEREA SUMARA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

Lucrările de Intervenție Propuse

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •  se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2KA/V, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

Lucrările de Intervenție Propuse

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina injunctte;.de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform-indicațOior furnizorului de termosistem.

 • •   profite (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc Ă1 sau A2-sl,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare - grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de


_______Lucrările de Intervenție Propuse te rm oi zoi are specificate în documentația tehnica, se prevede înlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul începerii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funcie de modul de echivalenta al tamplariilor montate de locatari cu cele propuse prin prezentul proiect. Cantitatile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu imbinari sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul întocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapeților balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, art. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapeților balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK Către interior cadrul va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele vor fi închise Cu tamplarie din profite PVC (tocuri si

Lucrările de Intervenție Propuse                       .

cercevele si cu ranforsari din proflle metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profite speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm grosime pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE -2008",

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Tamplaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de reacție la foc C -s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e, U=1.10 W/mpK.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.)

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La incaperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem constructiv pentru termoîzolarea terasei

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări: -înlăturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va înlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK,

Lucrările de Intervenție Propuse                            J-

dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Șe va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatieî.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica. -După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa

-se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o înălțime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados placa peste subsol si parterț unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli iavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parti commune

Paratraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si încălzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robinetisi conducte de

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de încălzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de

Lucrările de Intervenție Propuse                        SV

încălzire si acm

încălzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de încălzire Si^apa calda menajera.

Robineti cu thermostat la radiatoare

Montarea de robineti cu thermostat la radiatoare in interiorul apartamentelor

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o încăpere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

 • 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECQNOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.059.569,23

din care valoarea (C+M)

822.651,02

Valoarea totala exclusiv TVA

891.809,38

din care valoarea (C+M)

691.303,38

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.059.569,23

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

72.162,80

1.2

Valoarea totala eligibila

987.406,43

2

Contribuția proprie, din care:

467.125,37

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

394.962,57

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

72.162,80

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

592.443,86

Indicatori tehnici ai investiției


Indicator

Valoare

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone CO2 / an)

34,061

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

154.821,845


SC INTERGROUP ENGINEERING SRL
AVIZ

Nr. 12/22.02.2018 • 1, Denumire proiect;

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 4 - BLOC 23 B STR. CONSTANTIN BREZEANU NR. 1B

 • 2, Proiectant - S.C. INTERGROUPENGINEERINGS.R.L.

 • 3, Beneficiar - DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII - DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților, cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

 • - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

 • - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in

zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune


 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrăp


 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor

Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.059.569,23

din care valoarea (C+M)

822.651,02

Valoarea totala exclusiv TVA

891.809,54

din care valoarea (C+M)

691.303,38

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,


IE koXV''


PREȘEDINTE CO VICEPRIMA.. _ Mihai Cristian GnwKAn\ O'

J

21 FEB. 2018 /.

CM

SECRETAR COMISIE MARIAN VSTOCHITA

■■


'<X

V,\ V


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREADOMENI ULUI


PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE ,


RAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind G: u_ d.U C$~cCgfv


Z? Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind _____

;;         H a.                       /fijpA o^Crxir>^C

£3 -6 X'             &u <zu*
Data:


<22. q l-

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚI!

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind__________________,
Andrei


1

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliaza de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.