Hotărârea nr. 619/2018

Hotãrârea nr. 619 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 34.013.308,36 lei

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 619 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 34.013.308,36 lei

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 408/03.12.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 238/29.11.2018. prin care se propune aprobarea unui imprumut intern in valoare de 34.013.308,36 lei;

Având în vedere prevederile:

art.61 alin.(l) si (3), art.62 alin. (1), art.63 alin. (4) si art.64 alin.(l) si (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

A

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), alin. (4) lit. b, ale art. 45 alin. (2) lit.b, art. 63 alin. (1) lit. c si art. 115 alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 34.013.308,36 lei, cu o durată de 13 ani, din care:

 • -  perioada de grație 3 ani, în care se plătesc dobânzi și comisioane și nu se rambursează rata de credit

 • -  perioada de rambursare 10 ani, în care se plătesc dobânzi, comisioane și rata de credit.

Art. 2 Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice cu cofinantare de la U.E, prevăzute în ANEXA nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Notele de funadamentare conform -ANEXA NR.2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Caietul de sarcini conform -ANEXA NR.3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Din bugetul local al municipiului Ploiești se asigură plata:

 • a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de intres local;

 • c)    alte cheltuieli neeligibile la finanțarea din împrumutul menționat la art. 1.

Art. 6 Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Ploiești următoarele date:

 • a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b)    valoarea împrumutului acordat;

 • c)    gradul de îndatorare al municipiului Ploiești;

 • d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente împrumutului;

 • f)    plățile efectuate din împrumut;

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 7 Hotărârea Consiliului Local nr. 490/16.11.2018 iși încetează aplicabilitatea,

Art. 8 Ordonatorul Principal de Credite, Direcția Economică si Direcția Tehnic-Investiții vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIAPROIECTE FONDURI EUROPENE#

ANEXAI1' 1 V£i

Âx 1


Nr.crt.

Denumire obiectiv de investiții

Valoare totala (lei)

Total finanțare PMP (lei)

HCL aprobare indicatori

1

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transpor auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

44.273.768,89

2.983.715,25

HCL 494/16.11.2018

2

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești -Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

2.598.246,04

1.093.324,43

Lotl

HCL 57/26.02.2018

HCL 60/26.02.2018

9.421.358,15

3.932.865,40

Lot 2

HCL 52/26.02.2018

HCL 53/26.02.2018

HCL 54/26.02.2018

HCL 55/26.02.2018

HCL 56/26.02.2018

HCL 61/26.02.2018

3.897.037,02

1.654.075,77

Lot 3

HCL 58/26.02.2018 hei 500/16.11.2018

4.743.469,01

2.197.300,52

Lot 4

HCL 62/26.02.2018

HCL 63/26.02.2018

HCL 64/26.02.2018

HCL 65/26.02.2018

3

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

1.953.308,49

90.453,70

HCL 404/04.10.2018

4

Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit Sf.Mucenic Mina

4.286.791,61

136.623,04

HCL 406/04.10.2018

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

1.773.694,59

104.123,98

HCL 468/31,102018

6

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei in municipiul Ploiești

1.283.168,04

77.455,59

HCL 404/04.10.2018

7

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru loan Cuza

4.529.844,80

131.527,86

HCL 405/04.10.2018

8

Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23

4.140.392,03

123.738,80

HCL 467/31.10.2017

9

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești -sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101 - Bdul.Republicii - str.Gh.Doja - str.George Cosbuc - str.Stefan Greceanu - str.Nicolae Balcescu - str.Stefan cel Mare - str.Democratiei - Gara de Sud

11.012.127,64

593.184,33

HCL 295/31.07.2018

10

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești -sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 - str.Gageni - Sos.Nordului - Sos.Vestului -str.Libertății (Gara de Vest)

16.472.870,31

1.064.438,61

HCL 239/27.06.2018


11

Rabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai

14.861.011,90

297.220,21

' 5.43/03 12.2018

12

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Sf. Apostol Andrei

7.350.126,36

147.002,49

54^/03:12.201^

13

Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiu Ploiești, str. Poștei nr. 23

6.205.352,68

124.464,05

545/03.12.2018

14

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor-etapa 1

39.157.547,00

4.850.899,38

546/03.12.2018

15

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa II

90.541.552,50

6.904.407,09

547/03.12.2018

16

Modernizare strada Gh. Gr. Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

62.742.773,90

2.119.038,34

HCL 495/16.11.2018

17

Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

12.806.170,50

326.795,13

18

Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2B

12.918.581,00

330.442,78

19

Construire Grădiniță cu program normal nr.2O str. Trestioarei nr.27

3.264.350,00

146.643,55

hei 610/20.12.2018

20

Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov -limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

59.862.836,00

1.456.502,98

Hcl 616/20.12.2018

21

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

22.685.458,00

553.885,74

hcl 612/20.12.2018

22

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

22.775.463,70

551.021,06

hcl 611/20.12.2018

23

Reabilitare baza materiala si transport depou tramvaie - Gageni

47.239.420,61

1.045.527,83

hcl 613/20.12.2018

24

Reabilitare baza materiala transport auto-autobaza troleibuze si autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativa, centrala termica, gospodărie de apa, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire intretinere si reparații autobuze electrice, clădire pentru parcarea si incarcarea autobuzelor electrice, parcare acoperita pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, refacere acoperiș c6-spalatorie si vopsitorie si c7-hala intretinere

44.219.201,70

976.630,45

HCL 614/20.12.2018

331.244.440,96

34.013.308,36

iecutiv


DIRECTOR Mihaela lamandi


SEF SERVICIU INVESTIȚII Mariana Stochita

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Serviciul Investiții

Telefon 0244.516699, int.162


NOTA DE FUNDAMENTARE a obiectivului de investiții:


“RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STR. ȘTRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE STATIE CAPAT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STR. STRANDULUI/DN1B”

Municipiul Ploiești își propune realizarea proiectului de investiții “RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STR. ȘTRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE STATIE CAPAT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STR. STRANDULUI/DN1B” , în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiectul “RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STR. ȘTRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE STATIE CAPAT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STR. STRANDULUI/DNIB” , se inscrie in contextul general de dezvoltare durabila, economico-sociala, in politicile si programele regionale, județene si locale, fiind in același timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor de dezvoltare locali.

Din punct de vedere tehnic, se constata deficiente ale zonei cauzate de traficul intens din zonă, de vechimea structurii rutiere, de diferențele de temperatură cât și de activitățile de deszăpezire din timpul iernii. Partea carosabilă este într-o stare avansata de degradare, prezentând gropi, făgașe, văluiri, ceea ce face ca circulația să se desfășoare in condiții necorespunzătoare, fapt ce impune modernizarea acestor zone.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.616/20. l;^.2(H'8a^fdSt aprobata documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate,            ->

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


W:. i

^VA   i

I Valori art.l din HCL

Valoare totala, lei inclusiv TVA

lei

59.862.836,00

C+M, Iei inclusiv TVA

lei

48.957.671,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

264.537,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

1.191.965,98

II VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv TVA

lei

59.862.836,00

(1 euro = 4,5744 lei)

euro

13.086.489,16

Din care:

Construcții - montaj (C+M), lei inclusiv TVA

lei

48.957.671,00

euro

10.702.533,88

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL INVESTIȚII Mariana STOCHITA


J-kNOTA DE FUNDAMENTARE

CREDITEficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

Pentru eficientizarea energetica a sălii de sport de la liceul Tehnologic 1 Mai, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117893 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri Publice.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii publice in care funcționează sala de sport a Liceului Tehnologic 1 Mai.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.404/04.10.2018 a municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatoriii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai -sala de sport» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea totală:              1.953.308,49 lei din care:

C+M             1.380.110,44 lei

Contribuția proprie a UAT: 90.453,70 lei.

Suma solicitata: 90.453,70 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct,


Madalina CRĂCIUNSef serviciu, Carmen NITU


Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”

Pentru eficientizarea energetica a clădirii in care funcționează Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117889 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii in care funcționează Grădiniță Sf. Mucenic Mina.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

O.S. 5: Conformarea cu cerințele de securitate la incendiu ale clădirii.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.406/04.10.2018 s-a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea totală:              4.286.791,61 lei din care

Contribuția proprie a UAT: 136.623,04 lei.

Suma solicitata: 136.623,04 lei.

NDI

Sef serviciu, Carmen NITU

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


‘ 'd*” t

Pdnia?;'


ANEXA NR.2

& Afâfe / /X/n

Adrian Florin DOI


NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPENE

CREDIT

Efîcientizare energetica Școala Gimnaziala „George Cosbuc”

Pentru efîcientizarea energetica a Scolii Gimnaziale „George Cosbuc”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117892 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investirii 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri Publice.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin efîcientizarea energetica a clădirii publice in care funcționează clădirea cu funcțiunea spațiu de invatamant CI.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitarii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.468/02.10.2017 s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Efîcientizare energetica - Școala Gimnaziala „George Cosbuc”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea totală:              1.773.694,59 lei din care

C+M:            1.324.964,75 lei.

Contribuția proprie a UAT:  104.123,98 lei.

Suma solicitata:             104.123,98 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI

Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUNV

oNOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPEb

CREDIT

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol Andrei”

Pentru eficientizarea energetica a sălii de sport de la Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117891 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii publice in care funcționează sala de sport a Liceului Tehnologic „Sf. Andrei”.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

O.S. 5: Conformarea cu cerințele de securitate la incendiu ale clădirii.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.407/04.10.2018 a Municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei Municipiul Ploiești» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea totală:

Contribuția proprie a UAT:

Suma solicitata:

1.283.168,04 lei

77.455,59 lei.

77.455,59 lei.


Sef serviciu

Adriai                t


NOTA DE FUNDAMENTARE PROIECTE FONDURI EUROPENE CREDIT


Efîcientizare energetica Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza”

Pentru eficientizarea energetica a clădirii Colegiului National „Al. I. Cuza”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 118052, pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.405/04.10.2018 a municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatoriii tehnico-economici pentru obiectivul «Efîcientizare energetica - Colegiul National „Al. Ioan Cuza”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

O.S. 5: Conformarea cu cerințele de securitate la incendiu ale clădirii.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.405/04.10.2018 a Municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Colegiul National „Al. Ioan Cuza”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea totală:              4.529.844,80 lei din care:

C+M


Contribuția proprie a UAT:

Suma solicitata:

3.503.355,59 lei

131.527,86 lei,

131.527,86 lei,


Sef serviciu

Carmen NIT

NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPENE - CREDIT


Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești va depune cerere de finanțare pentru accesare fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă pentru reabilitarea/modernizarea/dotarea Liceului Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”.

Obiectivul principal: Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „Sf. Apostol Andrei".

Obiectivele secundare sunt:

rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu; îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitatea de învățământ; dotarea liceului cu echipamente performante;

 • -  reabilitarea construcției în conformitate cu normele standard în vigoare;

 • -  garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară, apoi cea socială;

 • -  crearea unei imagini pozitive a liceului la nivel local.

Rezulate urmărite:

lucrări de consolidare a structurii de rezistență;

izolarea termică a fațadei - partea vitrată - prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate;

izolarea termică a fațadei - partea opacă, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

 • -   înlocuirea pardoselilor interioare;

 • -  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

refacerea în totalitate a trotuarului de protecție;

lucrări de igenizare și refacere a tuturor finisajelor;

dotarea cu mobilier și echipamente necesare activităților specifice programului liceului; se vor face lucrări de schimbare și modernizare la nivelul instalațiilor sanitare și electrice;

 • -  va fi amenajat un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități conform normelor în vigoare;

lucrări de adaptare a infrastructurii sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități, montarea unei platforme elevatoare pe scară;

înlocuirea integrală a canalizării menajere interioare și canalizării exterioare;

 • -  folosirea de surse regenerabile;

colectarea apelor provenite din precipitații utilizând dispozitive de colectare a apelor de suprafață;

 • -   refacerea acoperișului tip terasă.

Valoarea totală a investiției: 7,350,126.36 lei.

Din care C+M: 4,002,568.29 lei

Contribuție UAT:   147.002,49 lei

Suma solicitata:   147.002,49 lei

Director Executiv, Mihaela IAMAND1


Director Executiv Adjunct,

Madalina CRĂCIUN

NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPENE

CREDIT


Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești va depune cerere de finanțare pentru accesarea de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă pentru reabilitarea/modemizarea/dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai.

Obiectivul principal al proiectului: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai.

Obiectivele secundare sunt:

rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu;

 • -  îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitatea de învățământ;

dotarea liceului cu echipamente performante;

 • -  reabilitarea construcției în conformitate cu normele standard în vigoare;

 • -  garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară, apoi cea socială;

 • -  crearea unei imagini pozitive a liceului la nivel local.

Rezulate urmărite:

 • -  izolarea termică a fațadei (partea vitrată) prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate;

izolarea termică a fațadei (partea opacă), termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

lucrări de recompartimentare interioară;

 • -   înlocuirea pardoselilor interioare;

 • -  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • -   refacerea în totalitate a trotuarului de protecție;

 • -   lucrări de igenizare și refacere a tuturor finisajelor;

dotarea cu mobilier și echipamente necesare;

se vor face lucrări de schimbare și modernizare la nivelul instalațiilor sanitare și electrice;

 • -   lucrări de adaptare a infrastructurii sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv montarea unui lift;

 • -   înlocuirea integrală a canalizării menajere interioare și canalizării exterioare;

 • -  folosirea de surse regenerabile;

 • -  colectarea apelor provenite din precipitații utilizând dispozitive de colectare a apelor de suprafață;

 • -   refacerea acoperișului tip terasă.

Unitatea de învățământ va fi dotată cu mobilier specific activitățiilor desfășurate.

Valoarea totală a investiției: 14,861,011.90 lei.

Din care C+M: 8,526,461.88 lei. Contribuția proprie a UAT:  297.220,21 lei.

Suma solicitata:           297.220,21 lei.

Director Executiv,Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


Sef serviciu, Carmen NITU '

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA NR.2 Z4-
APROBAT,


Primar Adrian Fl(


NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPENE CREDIT


Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila prin POR 2014-2020, Axa prioritara - 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4. Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca, Municipiul Ploiești va depune cerere de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit pe str. Poștei nr.23.

Necesitatea si oportunitatea promovării acestei investiții o reprezintă:

 • -  crearea unui microclimat corespunzător si plăcut atat pentru copii, cat si pentru cadrele educaționale;

 • -  imbunatatirea condițiilor de desfășurare a procesului educativ;

 • -  asigurarea unui serviciu de educație de calitate in care fiecărui copil sa i se urmareasca evoluția, sa fie testat si tratat individual;

 • -  creșterea exigentelor referitoare la pregătirea copiilor odata cu accesul la informații.

Obiectivul principal al investiției propuse este reprezentat de construirea unei corp de grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23.

 • - regim de inaltime de Spartiai+P+1E;

 • - clădire cu funcțiunea de grădiniță de copii (4 grupe x 20 copii) cu program prelungit;

 • - suprafețe clădire: Suprafața construita Ac=592mp;

Suprafața construita desfasurata Ad=1437mp.

-respectarea indicatori urbanistici aprobați prin PUD, respectiv POT=23%; Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • -  ridicarea nivelului educațional la nivelul comunității zonei centrale a

Municipiului Ploiești;

 • -  creșterea calitatii actului educațional;

 • -  asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării procesului educațional.

Valoare totala a investiției: 6.205.352,68 lei

Din care: C+M: 4.618.397,32 lei

Contribuție proprie:

Suma solicitata:


itie proprie: 124.464,05 lei

solicitata: 124.464,05 lei

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA NR.2 Zl

APROBAT, Primar Adrian Florin DOBRE


NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPENE

CREDIT


Construire grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului nr.16

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila prin POR 2014-2020, Axa prioritara - 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4. Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca, Municipiul Ploiești va depune cerere de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit pe Bdul Petrolului nr.16.

Obiectivul General al proiectului il reprezintă: Creșterea calitatii infrastructurii educaționale in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul municipiului Ploiești. Acest obiectiv general răspunde in mod direct Obiectivului Specific 4.4 al Axei Prioritare 4, POR 2014-2020, Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si spijinirea participării părinților pe piața forței de munca.

Sprijinul acordat pentru realizarea investiției va contribui la consolidarea rolului UAT Municipiul Ploiești ca motor de creștere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilității, calitatii si relevantei infrastructurii educaționale si al dotării. In al doilea rând, prin sprijinul ce va fi primit pentru realizarea investiției se va contribui la atingerea țintelor UE 2020 stabilite pentru educație.

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

O.S.l Creșterea capacitatii de școlarizare in invatamantul preșcolar din cadrul municipiului ploiești cu 40 de locuri in termen de 20 luni de la semnarea contractului de finanțare.

O.S.2 Asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării procesului educațional in termen de 20 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Valoare totala a investiției: 12.806.170,50 lei

Din care: C+M: 8.298.346 lei

Contribuție proprie: 326.795,13 lei

Suma solicitata: 326.795,13 lei

Director Executiv, Mihaela I MDIDirector Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


Sef serviciu, Carmen NITUaprobat;

PrimatVl^f Adrian Florin DCfRBE

NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPENE

CREDIT


Construire grădiniță cu program normal str. Trestioarei nr.27

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila prin POR 2014-2020, Axa prioritara - 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4. Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca, Municipiul Ploiești va depune cerere de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program normal str. Trestioarei nr.27.

Obiectivul General al proiectului il reprezintă: creșterea calitatii infrastructurii educaționale in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Ploiești. Acest obiectiv general răspunde in mod direct Obiectivului Specific 4.4 al Axei Prioritare 4, POR 2014-2020, Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si spijinirea participării părinților pe piața forței de munca.

Sprijinul acordat pentru realizarea investiției va contribui la consolidarea rolului UAT Municipiul Ploiești ca motor de creștere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilității, calitatii si relevantei infrastructurii educaționale si al dotării. In al doilea rând, prin sprijinul ce va fi primit pentru realizarea investiției se va contribui la atingerea țintelor UE 2020 stabilite pentru educație.

Obiectivul general se poate indeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

O.S.l Creșterea capacitatii de școlarizare in invatamantul preșcolar din cadrul municipiului ploiești cu 40 de locuri in termen de 20 luni de la semnarea contractului de finanțare.

O.S.2 Asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării procesului educațional in termen de 20 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Valoare totala a investiției: 3.880.225,50 lei

Din care: C+M: 2.472.820 lei

Contribuție proprie: 146.643,55 lei

Suma solicitata: 146.643,55 lei

Director Executiv, Mihaela I^IVJANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

APROBAT,


NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPENE

CREDIT


Construire grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2B

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila prin POR 2014-2020, Axa prioritara - 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4. Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca, Municipiul Ploiești va depune cerere de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program normal str. Trestioarei nr.27.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul General al proiectului il reprezintă: Creșterea calitatii infrastructurii educaționale in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Ploiești. Acest obiectiv general răspunde in mod direct Obiectivului Specific 4.4 al Axei Prioritare 4, Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si spijinirea participării părinților pe piața forței de munca.

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

O.S.l Creșterea capacitatii de școlarizare in invatamantul preșcolar din cadrul municipiului ploiești cu 120 de locuri in termen de 23 luni de la semnarea contractului de finanțare.

O.S.2 Asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării procesului educațional in termen de 23 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Valoare totala a investiției: 12.918.581 lei

Din care: C+M: 8.489.698 lei

Contribuție proprie: 330.442,78 lei

Suma solicitata: 330.442,78 lei

Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN .

Sef serviciu, Carmen NITC

SERVICIUL INVESTIȚII


Telefon 0244 516699, int.162. ANEXA 2 Zbjk tfCĂ


FT       ZZNOTE DE FUNDAMENTARE CREDIT • 1. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociațiile de proprietari au transmis municipalității solicitări de înscriere în program, însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe.

Fiind mai multe asociații inscrise in program, cererile de finanțare au fost depuse pe loturi:

Pentru Lotul 1: bl. 12C, b-dul Republicii nr. 104; bl. 10D, str. Sinaii nr. 1, Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 57/26.02.2018 si HCL nr. 60/26.02.2018.

Valoarea totală, inclusiv TVA = 2.598.246,04 lei din care C+M, inclusiv TVA = 2.020.292,15 lei

Contribuția Uniunii Europene este de 1.504.921,61 lei si contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 1.093.324,42 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 1.093.324,43 lei.

Pentru Lotul 2: bl. 10F b-dul Republicii nr. 179, bl. 8B s^âi^artie>blT8tCl b-dul Republicii nr. 183, bl. 8C2 b-dul Republicii nr. 183, bl. lTG^b^dul Repi^biicii nr. 195A, bl. 10C1C2 str. Sinaii nr. IA, Documentațiile de Avragte â^Lucrărilor^de Intervenții si indicatorii tehnico- economici au fost aprob^t^pfhH/HCL^ nr. 52/26.02.2018, HCL nr. 53/26.02.2018, HCL nr. 54/26.02>ofeăî€L nr. 55/26.02.2018, HCL nr. 56/26.02.2018 si HCL nr. 61/26.02.2018.           "

Valoarea totală, inclusiv TVA = 9.421.358,15 lei

din care C+M, inclusiv TVA = 7.523.221,01 lei

Contribuția Uniunii Europene este de 5.488.492,76 lei si contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 3.932.865,40 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 3.932.865,40 lei.

Pentru Lotul 3: bl. 11 B1B2 Piața Mihai Viteazul nr. 4, bl. 11D str. Constantin Brezeanu nr. IA, Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico- economici au fost aprobați prin HCL nr. 58/26.02.2018, si HCL nr. 59/26.02.2018.

Valoarea totală, inclusiv TVA = 3.897.037,02 lei

din care C+M, inclusiv TVA = 3.035.144,36 lei

Contribuția Uniunii Europene este de 2.242.961,25 lei si contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 1.654.075,77 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 1.654.075,77 lei.

Pentru Lotul 4: bl. 23B str. Constantin Brezeanu nr.lB, bl. 26F b-dul Republicii nr. 169-173, bl. 34A1 str. Gheorghe Doja nr. 35, bl. 28E str. Colinii nr. 2, Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 62/26.02.2018, HCL nr. 63/26.02.2018, HCL nr. 64/26.02.2018 si HCL nr. 65/26.02.2018.

Valoarea totală, inclusiv TVA = 4.743.469,01 lei

din care C+M, inclusiv TVA - 3.479.469,02 lei

Contribuția Uniunii Europene este de 2.546.168,50 lei si contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 2.197.300,51 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 2.197.300,52 lei.

Director executiv,

Mihaela lamandi

(/

Nume,prenume

Funcția publica     • -

Semnafura

Data

VERIFICAT

Stochita Mariana

Sef serviciu

£1 ttL     ~

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int. 162 A

ANEXA 2 Z# KCÂ


NOTE DE FUNDAMENTARE CREDIT

9. Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101 - Bdul.Republicii - str. Gh.Doja - str. George Cosbuc - str. Ștefan Greceanu - str. Nicolae Balcescu - str. Ștefan cel Mare - str. Democrației -Gara de Sud

Municipiul Ploiești își propune modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin accesarea fondurilor europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a S.I.P. -Sistem de Iluminat Public din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 101.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea în vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

O.S.l - Scăderea consumului de energie al S.I.P.;

O.S.2 - Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge de asemenea si alte doua obiective specifice urmărite de beneficiar:

O.S.3 - Asigurarea conformității S.I.P. cu prevederile legale, în special prevederile SREN 13201:2016;

O.S.4 - Scăderea cheltuielilor publice cu operarea S.I.P.

Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici au aprobați prin HCL nr. 295/31.07.2018.

Valoare totala inclusiv TVA                       11.012.127,64 lei

Din care, C+M inclusiv TVA                      9.349.324,11 lei

Contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 593.184,33 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 593.184,33 lei.

Director executiv, MihaelafamandiPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int. 162        z

ANEXA 2 /A


NOTE DE FUNDAMENTARE CREDITlO.Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 - str. Gageni - Sos. Nordului - Sos.Vestului - str. Libertății (Gara de Vest)

Municipiul Ploiești își propune modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin accesarea fondurilor europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a S.I.P. -Sistem de Iluminat Public din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 102.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea în vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

O.S.l - Scăderea consumului de energie al S.I.P.;

O.S.2 - Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge de asemenea si alte doua obiective specifice urmărite de beneficiar:

O.S.3 - Asigurarea conformității S.I.P. cu prevederile legale, în special prevederile SREN 13201:2016;

O.S.4 - Scăderea cheltuielilor publice cu operarea S.I.P.

Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici au aprobați prin HCL nr. 239/27.06.2018.

Valoare totala inclusiv TVA                        16.472.870,31 lei

Din care, C+M inclusiv TVA                     13.873.436,44 lei

Contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 1.064.438,61 lei.

Suma totala prevăzută in buget este 1.064.438,61 lei.


Director executiv, Mihaela andi
Nume,prenume

Funcția publica

SemnMra

Qqta

VERIFICAT

Stochita Mariana

Sef serviciu

91 !£.\C

APROBA PRIMAR Adrian Florin DOBRJ


NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene

CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN) ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

In zona de nord a municipiului Ploiești, la intersecția dintre strada Găgeni și Șoseaua Nordului, la adresa strada Găgeni nr.88A, există o platformă betonată, denumită impropriu Autogara Găgeni”, unde parchează autocare și microbuze pentru curse extraorașenești spre localitățile limitrofe din zona de nord.

în cadrul acestui amplasament este prezent un trafic mare de călători, (conform studiului de trafic anexat, circa 17.0000 pasageri/ zi).

Biletele se achiziționează de la un chioșc amenajat pentru această activitate, sau de la șoferii autocarelor/microbuzelor, la momentul plecării în cursă.

Călătorii așteaptă plecarea în cursă pe platformă, sau lângă autocar/microbuz, fiind nevoiți să petreacă uneori chiar câteva ore în picioare, în aer liber.

Pe teren sunt amplasate două toalete ecologice.

Datorită faptului că în intersecție traficul auto este intens (conform studiului de trafic anexat, Cap.Caracterizarea sectorului de drum Șoseaua Nordului - Strada Găgeni și Strada Găgeni - Șoseaua Nordului) și a faptului că tramvaiele traversează platforma autogării, intrarea și ieșirea autocarelor/microbuzelor din cadrul autogării se desfășoară greoi, timpii de semaforizare sunt mari, de aprox.70 de secunde.

în raport cu obiectivele municipiul Ploiești, asumate prin PMUD și SIDU, mobilitatea în zona intrării de nord în municipiul Ploiești prezintă următoarele disfuncționalităti majore:

•Nu există un nod de transfer modal, inclusiv o stație de așteptare capăt de linie, prin care să se efectueze în mod civilizat transferul între modurile de transfer urbane și cele extraurbane.

•în intersecția strada Găgeni cu Șoseaua Nordului traficul este intens, accesele și ieșirile din zona autogării se desfășoară cu greutate, datorită faptului că se subordonează celorlalți curenți de trafic de pe strada Găgeni și Șoseaua Nordului. Prin urmare, mijloacele de transport public înregistrează timpi de călătorie considerabili pe această porțiune.

•Nu există amenajări care să favorizeze utilizarea bicicletelor.

•Mijloacele de transport urban au o vechime însemnată, oferind de multerorixcondiții de călătorie improprii.                                                  L • î ;    k

•Nu există sisteme de asigurare a siguranței călătorilor.

•Nu există sisteme de informare a călătorilor.

•Călătorii care au drept destinație Spitalul Județean de Urgență parcurs o distanță destul de mare de la autogara rudimentară organizată la intersecția Găgeni - Șoseaua Nordului.

•Atât intrarea în municipiu cât și intersecția cu Șoseaua Nordului sunt defectuos organizate din punct de vedere al traficului, rezultând valori mari ale acestuia în perioadele de vârf si nu numai.

Aspectele enumerate mai sus descurajează cetățenii să utilizeze mijloacele de transport public, iar persoanele care au posibilitatea optează în general pentru utilizarea mijloacelor de transport private pentru a călători înspre municipiu, contribuind astfel la menținerea unui nivel ridicat al traficului în interiorul municipiului și al zonei de nord a acestuia.

Având în vedere că unul din obiectivele majore ale UE este reducerea emisiilor de GES, generate de traficul motorizat, obiectiv asumat de către toate statele membre, este necesar ca municipiul Ploiești să acționeze în acest sens, proiectul de investiții fiind printre primele din cele propuse ca prioritare prin PMUD și SIDU.

Unul din principalele mecanisme prin care pot fi scăzute emisiile de GES generate de traficul motorizat este de a „convinge” un număr din ce în ce mai mare de cetățeni să utilizeze fie mijloacele de transport public, fie modurile de transport nemotorizate (pietonal, velo, etc.), în detrimentul utilizării mijloacelor de transport motorizate proprii.

Pentru ca acest mecanism să funcționeze este necesară implementarea unei serii de măsuri integrate, atât de natură tehnică, cât și financiară, la nivelul întregii zone funcționale, astfel:

•Asigurarea unor condiții decente de confort și siguranță a utilizatorilor sistemului de transport public.

•Asigurarea circulației în condiții optime pentru transportul public prin crearea de benzi dedicate și managementul traficului în scopul prioritizării circulației acestora. •Asigurarea unor condiții de utilizare în siguranță a mijloacelor de transport nemotorizat, inclusiv puncte de parcare a acestora.

•Construcția de parcări tip park&ride la limita administrativă a municipiului. •Modificarea strategiei parcărilor, astfel încât să fie descurajată parcarea vehiculelor proprietate privată pe domeniul public, în principal în zona centrală.

Având în vedere politica europeană în materie de mobilitate urbană și sprijinul financiar alocat statelor membre, în vederea implementării de proiecte ce au ca efect scăderea emisiilor de GES generate de traficul rutier, materializat în România prin posibilitatea accesării de finanțări nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa 4.1, municipiul are oportunitatea temporală a demarării imediate a unei serii de investiții în acest sector.


•            •                                                                                                                              •                                 •                             -j'                    •

 • - Creșterea calității și siguranței transportului public prin construirea terminalului multimodal și implementarea sistemului de management de trafic integrat cu sisteme de monitorizare, informare și e-ticketing.

 • - Determinarea unui număr cât mai mare de călători să renunțe la modurile de transport motorizate, personale, în favoarea mijloacelor de transport public, sau a modurilor nemotorizate de deplasare, prin crearea de facilități park&ride, bike sharing și piste de biciclete.

 • - Reglementarea circulației mijloacelor de transport rutiere și a circulațiilor velo și pietonale, în zona de nord a municipiului, prin reconfigurarea străzii Găgeni.

Descrierea investiției

Terminalul multimodal va avea în componență următoarele elemente principale: •Stație capăt de linie pentru mijloacele de transport urban;

•Peroane de încărcare/descărcare pasageri pentru mijloacele de transport urban și interurban;

•Zone de așteptare pentru mijloacele de transport urban;

•Parcare biciclete;

•Parcare autoturisme tip „park&ride”.

A.

•In scopul facilitării transferului intermodal de pasageri se va amenaja și zona cuprinsă între bucla de întoarcere a tramvaielor (traseele 101 și 102), pentru integrarea peroanelor tramvaielor în zona de transfer multimodal.

•De asemenea, proiectul de investiții include și creerea unui dispecerat ce va gestiona funcționarea sistemului integrat de management al traficului. Acest sistem va include următoarele subsisteme:

 • - subsistemul de management al traficului pentru mijloacele de transport public;

 • - subsistemul de informare al călătorilor;

 • - subsistemul de monitorizare video;

 • - subsistemul de monitorizare a poziției mijloacelor de transport.

Din punct de vedere constructiv, prin proiectul de investiții se propun următoarele măsuri principale:

 • • Amenajarea de platforme rutiere pentru accese, zone de îmbarcare/debarcare parcări cu sistem rigid, cu îmbrăcăminte din beton;

 • • Amenajarea peroanelor de sosire/plecare cu sistem rigid cu îmbrăcăminte din beton;

 • • Extinderea carosabilului zonei ce include bucla căii de rulare a tramvaiului și intrarea la spitalul județean cu sistem bituminos;

 • • Amenajarea trotuarelor și pistelor de biciclete cu sistem bituminos;

 • • Construcția clădirii stației capăt de linie. Aceasta va fi dezvoltată pe parter și etaj, pe structură mixtă din metal - beton armat, cu fațade mixte cărămidă - perete cortină, cu accese pe toate cele patru laturi;

 • • Realizarea dispeceratului pentru sistemul de management al 4^fîcului șî^-

ticketing ce include hardware-ul și sofware-ul necesare;                          fc'

 • • Instalarea de senzori de detecție a traficului, de module de ^opidnic?i|B elemente de semaforizare, de module de detecție a poziției în trafic;

 • • Instalarea panourilor de afișare electronice în stațiile de așteptare și

TPU;

• Instalarea elementelor de e-ticketing în mijloacele TPU.

Din punct de vedere funcțional, proiectul de investiții are în vedere următoarele obiective:

 • • Asigurarea siguranței și transferului optim al fluxului de călători între TPU și TPEU;

 • • Asigurarea unei stații de așteptare pentru transferul călătorilor;

 • • Asigurarea fluxurilor mijloacelor TPU și TPEU în condiții de prioritate și reducere a situaților conflictuale de trafic;

 • • Asigurarea condițiilor de siguranță pentru modurile de transport nemotorizate spre/dinspre alte zone ale municipiului;

 • • Asigurarea unei zone de parcare tip park&ride;

 • • Asigurarea funcționării sistemului de management al traficului.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 494/16.11.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico- economică, faza Studiu de Fezabilitate, actualizata si revizuita în vederea finanțării obiectivului de investiții în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4

 • - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1

 • -  Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a proiectului este 44.273.768,89 lei, inclusiv TVA , din care C+M = 22.858.436,30 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 2.983.715,25 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 2.983.715,25 lei.

ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR -ETAPA I”

Proiectul “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa L’ va conține un pachet de masuri care vor contribui la promovarea si imbunatatirea /^^s^ș^țului^ public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport^, rimf)licit Iă. 1 incurajarea si facilitarea transferului către acestea de la transportul indjyiduab.cu autoturisme.

..          ■■'P'RÎH* i x--

In prezent nu exista o statie de așteptare care sa permită calatorilor unsefriihb^ multimodal in condiții de siguranța si confort. Lipsa acestei statii de așteptare coroborata si cu starea tehnica precara a mijloacelor de transport public are ca efect primar lipsa de apetența a populației pentru utilizarea sistemului de transport public, cetățenii orientandu-se către utilizarea vehiculelor motorizate proprii. Lipsa unei rețele de piste de biciclete amplifica acest fenomen, ce are ca efect generarea de emisii de GES ridicate. Nu exista amenajari pentru implementarea sistemelor de tip bike-sharing sau bike-rental.

In zona Gării de Sud se inregistreaza ambuteiaje frecvente, relațiile dintre diferitele moduri de transport fiind defectuos gestionate. O mare parte dintre probleme sunt cauzate de interferențele dintre traficul pietonal si cel auto. Traficul pietonal intens este determinat si de existenta unor amenajari precare de tip piața precum si a unei zone improvizate pentru imbarcarea/debarcarea calatorilor ce utilizează mijloace de transport extra-urbane.

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Zona de interes se desfasoara in: Piața 1 Decembrie 1918 si Piața Gării de Vest.

Realizarea proiectului propus prezintă următoarele beneficii pentru locuitorii din zona:

 • •  îmbunătățirea transportului public local/zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

 • •  reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme

 • •  reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport.

 • •  reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf.

 • •  din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

De asemenea, se va realiza o creștere a calitatii vieții/ standardului de viata si a condițiilor sociale in comunitățile afectate de realizarea terminalului multimodal, pentru:

 • •  salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

 • •  locuitorii din zona, care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe si a volumului de praf;

 • •  pietonii, care vor beneficia de condiții imbunatatite de deplasare si siguranța;

 • •  bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulație;

Obiectivul general al proiectului il reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • ♦  S.O.l - Reducerea emisiilor de GES generate de transportul public prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante

 • •  S.O.2 - Asigurarea condițiilor optime de confort, timp de călătorie si siguranța pentru transportul public

  • •  S.O.3 - Asigurarea condițiilor de utilizarea in siguranta^kinodurilor

  nemotorizate de transport;                                        X

  • •  S.0.4 - Reducerea congestiei traficului motorizat          jfin .

  • •  S.O.5 - Asigurarea transferului intermodal in condiții optinB^de'sîgur^f

  >>'A

\O ^L-a hy,> ița? si confort                                VM

Realizarea clădirii cu rol de statie de așteptare este asociata cu următo^^țj^sâficii pentru locuitorii din zona:

 • •  îmbunătățirea transportului public local/ zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

 • •  reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme,

 • •  reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de traficul motorizat,

 • • reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf,

 • •  din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

Valoarea totală a proiectului este 39.157.547,00 lei, inclusiv TVA , din care C+M = 29.580.306,00 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 4.850.899,38 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 4.850.899,38 lei.

ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR -etapa II

Proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GARILOR"-etapa II va conține un pachet de masuri care vor contribui la promovarea si imbunatatirea transportului public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport, implicit la incurajarea si facilitarea transferului către acestea de la transportul individual cu autoturisme.

In prezent nu exista o legătură directa intre Gara de Vest si Gara de Sud. Prin urmare traficul intre zona de Vest si zona de Sud a municipiului se desfasoara preponderent prin centrul orașului. Ca urmare, nu exista nici mijloace de transport directe, legătură intre cele doua zone fiind realizata prin schimb de mijloace de transport ce tranzitează zona centrala. Lipsa acestei legaturi directe coroborata si cu starea tehnica precara a mijloacelor de transport public are ca efect primar lipsa de apetența a populației pentru utilizarea sistemului de transport public, cetățenii orientandu-se către utilizarea vehiculelor motorizate proprii. Lipsa unei rețele de piste de biciclete amplifica acest fenomen, ce are ca efect generarea de emisii de GES ridicate. Nu exista amenajari pentru implementarea sistemelor de tip bike-sharing sau bike-rental. In zona Gării de Sud se inregistreaza ambuteiaje frecvente, relațiile dintre diferitele moduri de transport fiind defectuos gestionate; o mare parte

IA dintre probleme sunt cauzate de interferențele dintre traficul pietonal si^e|j au^ Traficul pietonal intens este determinat si de existenta unor amenaiari precare de Wll piața precum si a unei zone improvizate pentru imbarcarea/debarcarea . calatori lor utilizează mijloace de transport extra-urbane.                           v 'V stX


Din punct de vedere tehnic, se constata deficiente ale zonei caii _ |-dc< traficul intens din zonă, de vechimea structurii rutiere, de diferențele de temperatură cât și de activitățile de deszăpezire din timpul iernii. Partea carosabilă este într-o stare avansata de degradare, prezentând gropi, făgașe, văluiri, ceea ce face ca circulația să se desfășoare in condiții necorespunzătoare, fapt ce impune modernizarea acestei străzi.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • •  Obiectivul general al proiectului il reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.

 • •  Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • > S.O.l - Reducerea emisiilor de GES generate de transportul public prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante

 • > S.O.2 - Asigurarea condițiilor optime de confort, timp de călătorie si siguranța pentru transportul public

 • > S.O.3 - Asigurarea condițiilor de utilizarea in siguranța a modurilor nemotorizate de transport;

 • > S.O.4 - Reducerea congestiei traficului motorizat

 • > S.O.5 - Asigurarea transferului intermodal in condiții optime de siguranța si confort

Realizarea legăturii dintre Gara de Vest - Gara de Sud este asociata cu următoarele beneficii pentru locuitorii din zona:

 • •  îmbunătățirea transportului public local/ zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

 • •  reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme,

 • •  reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de traficul motorizat,

 • •  reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf,

 • •  din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

Descrierea investiției:

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Traseul se desfasoara in axa arterelor străbătute: strada Libertății, strada Libertății (tronson II), strada Depoului (tronson II), strada Rudului, strada Depoului, Piața 1 Decembrie 1918 si tranzitează zone industriale si rezidențiale.

Valoarea totală a proiectului este 90.541.552,50 lei, inclusiv TVA , din care C+M = 60.267.788,00 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 6.904.407,09 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 6.904.407,09 lei.

MODERNIZARE STRADA GHE. GR. CA\TAC(JZINO,ÎN ZONA PASAJ C.F.R. PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE        BENZI,

X 'ȘOSEAUA

’ WÂ-


REABILITARE STR.GILGR.CANTACUZINO, TRONȘ® VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULT- ,

tw w

Proiectul “MODERNIZARE STR.GH.GR.CANTACUZfi^țfe^^TA PASAJ C.F.R. PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REAB&TARE STR.GH.GR.CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL” se înscrie in contextul general de dezvoltare durabila, economico-sociala, in politicile si programele regionale, județene si locale, fiind, in același timp, relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor de dezvoltare locali.

In prezent, atât circulația pietonala, cat si traficul auto prezintă disfunctionalitati majore, astfel:

 • •     Este necesara construirea unei clădiri pentru săli de așteptare, dispecerat, spatii administrative, grupuri sanitare, etc., deoarece in prezent in zona nu exista infrastructura specifica pentru deservirea acestor nevoi.

 • •     Lipsa locurilor de parcare, pentru autoturismele care intra in municipiul Ploiești, generează nevoia de a amenaja in cadrul terminalului zone pentru aceasta funcțiune.

 • •     Nu sunt prevăzute spatii pentru parcarea bicicletelor si a motocicletelor/ scuterelor. Aceste mijloace de transport, alternative pentru autovehicule, devin din ce in ce mai populare si reprezintă tendința de transport pentru locuitorii orașelor mari.

Pe strada Ghe.Gr.Cantacuzino, traficul este unul intens, prin urmare este necesara organizarea circulației pentru autocare si microbuze care sa faciliteze accesul in terminalul multimodal.

Realizarea terminalului multimodal, a modernizării străzii Ghe.Gr.Cantacuzino si a extinderii pârtii carosabile de la doua benzi la patru benzi de circulație, in zona pasajului C.F.R. Podul înalt, este asociata cu următoarele beneficii pentru locuitorii din zona:

 • •     îmbunătățirea transportului public local/zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport.

 • •     Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme

 • •     Reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport.

 • •     Reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf.

 • •     Din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

De asemenea, se va realiza o creștere a calitatii vieții, a standardului de viata si imbunatatirea condițiilor sociale, in comunitățile afectate de realizarea terminalului multimodal, pentru:

 • •     salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

 • •     locuitorii riverani care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe si a volumului de praf;

 • •     pietonii care vor beneficia de condiții imbunatatite de deplasare si siguranța crescută a traficului;

bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulați • > Amenajare sens giratoriu intersecție strada Gen. Eremia Grigorescu .e^^d^ j >, Gheorghe Grigore Cantacuzino;

 • > Amenajare sens giratoriu intersecție terminal multimodal cu strada Gheorghe Grigore Cantacuzino;

 • > Lărgire Pasaj CFR Podul înalt, in urma lărgirii la 4 benzi a străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino;

 • > Realizare terminal multimodal.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 495/16.11.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico- economică, faza Studiu de Fezabilitate, în vederea finanțării obiectivului de investiții în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a proiectului este 62.742.773,90 lei, inclusiv TVA , din care C+M = 48.623.411,90 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibilc ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 2.119.037,67 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 2.119.038,34 lei.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI

^EF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI MihaiLNEGRU


fc>ș

V < J .'.IUÎS-

£ L .0

/L tKX


APROBAT PRIMAR Adrian Florin DOB


NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene


“REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL”

Proiectul “Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești, cartier Pictor Rosenthal” conține un pachet de masuri care vor contribui la îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din cadrul cartierului Pictor Rosenthal, situat in partea de sud-est a Municipiului Ploiești.

Astfel, se promovează coeziunea sociala prin îmbunătățirea mediului construit și prin activități complexe care vizează dezvoltare comunitară și siguranță publică, respectiv:

 • •  amenajare zona de joaca - propunerea pentru amenajarea locului de joacă urmărește consolidarea comunității prin stimularea interacținilor distractive pentru copii și, în paralel, a părinților, bunicilor, etc. care îi supraveghează și se dorește a fi un centru de interes comunitar.

 • •  lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică: modernizare drumuri, iluminat public, alimentare cu apa si canalizare.

Investițiile propuse in cadrul proiectului au o abordare integrată și participativă prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea cartierului Pictor Rosenthal.

Realizarea proiectului propus prezintă următoarele beneficii pentru locuitorii din zona cartierului Pictor Rosenthal:

 • •  Asigurarea și îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban prin realizarea unui loc de joaca (in Aleea Berceni 2A), contribuind și la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității;

 • •  Creșterea calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala prin imbunatatirea accesului la utilitățile publice;

 • •  Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor prin modernizarea ^extinderea /

sistemului de iluminat public;                                J §r W k

 • •  Imbunatatirea imaginii zonei si creșterea gradului de coeziuig^ojcialajși economica;

 • •  Imbunatatirea infrastructurii rutiere din zona marginalizata. Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General, in cadrul cartierului Pictor Rosenthal.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 612/20.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico- economică, faza Studiu de Fezabilitate, în vederea finanțării obiectivului de investiții în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a proiectului este 22.685.458,00 lei, inclusiv TVA , din care C+M = 17.381.735,00 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 553.885,74 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 553.885,74 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII

SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

/<?

APROBAT PRIMAR Adrian Florin DOBNOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene

“REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a cartierului marginalizat Rafov, situat in municipiul Ploiești

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • •  S.O.l - Integrarea sociala si culturala a populației cartierului Rafov prin construirea centrului multifuncțional cultural/ recreațional si amenajarea zonei de recreere in strada Rafov 20B, in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

 • •  S.O.2 - Dezvoltarea comunitară si regenerarea fizica si economica a cartierului Rafov prin realizarea de lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică: drumuri, alimentare cu apa si canalizare, in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Descrierea investiției:

Proiectul „Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Râfov” conține un pachet de masuri care vor contribui la îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din zona cartierului Rafov, situat in partea de sud a Municipiului Ploiești. Astfel, se promovează coeziunea sociala prin îmbunătățirea mediului construit și prin activități complexe care vizează dezvoltarea comunitară și siguranța publică, respectiv:

 • •  construire centru multifuncțional cultural si recreațional

 • •  amenajare zona de recreere

 • •  lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică: modernizare drumuri, alimentare cu apa si canalizare.

Investițiile propuse in cadrul proiectului au o abordare integrată /și/? participativă, prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specificfePcare induc \ marginalizarea cartierului Rafov. Amplasamentul se afla in;| fcțrăVilanul / Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General, in cadrc^^rfi^flui.// Rafov. Străzile si terenul (strada Rafov 20B) ce fac obiectul prezentei do'cuinentatii; sunt amplasate pe raza administrativa a Municipiului Ploiești si aparțin domeniului^ public al Municipiului Ploiești, conform H.G.R.nr. 1359/2001 si H.C.L.nr.225/1999.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 611/20.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico- economică, faza Studiu de Fezabilitate, în vederea finanțării obiectivului de investiții în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a proiectului este 22.775.463,70 lei, inclusiv TVA , din care C+M = 16.441.432,70 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 551.021,06 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 551.021,06 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela UMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

&T fân# /<£|.U\PRMD4T PR
Adrian Florin DOB


NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene


“ REABILITARE BAZA MATERIALA SI TRANSP DEPOU TRAMVAIE - GAGENI”


Depoul de tramvaie este un complex amplasat in nordul orașului Ploiești, in vecinătatea Șoselei Gageni. Construit in anii 1980, este alcătuit din 12 clădiri cu diferite funcțiuni, administrative, hale de reparații, ateliere, vopsitorie, spălătorie, magazii depozitare.

Conform expertizei tehnice, majoritatea clădirilor existente în Depoul Găgeni satisfac cerința de rezistență mecanică și stabilitate. Lipsa investițiilor și a măsurilor de întreținere corespunzătoare este vizibilă prin starea finisajelor interioare și a finisajelor exterioare, a elementelor de tâmplărie, a sistemelor de evacuare a apelor pluviale.

Pe parcursul timpului au intervenit anumite cerințe funcționale în cadrul fluxurilor de lucru, cerințe care au fost soluționate local, prin compartimentarări realizate la fața locului din diverse materiale, intervenții care nu au fost autorizate nici realizate în cadrul unui sistem al calității.

Există în prezent necesitatea un spațiu pentru depozitarea / gararea uneltelor și utilajelor de intervenție, în special în vederea timpului nefavorabil si a căderilor de zăpadă. Acestea sunt depozitate actualmente în clădirile existente, pentru acele obiecte pentru care este posibilă depozitarea în clădire. Utilajele staționează pe platforme exterioare.

Conform normelor SSM, este necesară amenajarea unui spațiu pentru luat masa. In prezent, nu există un spațiu destinat pentru acest scop, locurile de luat masa fiind improvizate în punctele de lucru.

Clădirile, deși corespund cerinței de rezistență mecanica și stabilitate, prezintă multiple degradări la nivel interior și exterior, datorate lipsei de mentenanță și lipsei de investiții.

Depoul necesita lucrări ample de modernizare si dotare. De la momentul execuției acestuia au fost efectuare sporadic lucrări de intretinere si modernizare.

Lucrările propuse prin proiect sunt următoarele:

W      v-

A. Lucrări de arhitectura, structura si instalații                                  i,

Reabilitare construcții existente (Grup exploatare, Substatie redrâ^e^ppst trafo, Hala strung rectificat bandaje, Stafie spalare si vopsitorie, Hala intretiriere reparatii, Magazie atelier)

Construcții noi

 • > Clădire depozitare materiale

 • > Platforma pentru container instalații spalare

 • > Centrala Termica pentru C4

 • •  C. Lucrări drumuri, platforme (depozitare deșeuri, platforme auto)

 • D. împrejmuiri

 • •  E. Rețele in incinta ( apa, stafie pompare, canalizare, etc)

 • F. Echipamente

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 613/20.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico- economică, faza Studiu de Fezabilitate, în vederea finanțării obiectivului de investiții în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a proiectului este 47.239.420,61 lei, inclusiv TVA , din care C+M = 31.236.000,60 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 1.045.527,83 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 1.045.527,83 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela 1 AMAN DI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


PRIMAR Adrian Florin DO


NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene


“ REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA

TROLEIBUZE SI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVA, CENTRALA TERMICA, GOSPODĂRIE DE APA, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA SI INCARCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITA PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPALATORIE SI VOPSITORIE SI C7-HALA ÎNTREȚINERE”

SC TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. operează Jn prezent in municipiul Ploiești 2 trasee de troleibuz, repectiv traseul 202 Pod înalt - Gara de sud și traseul 44 Malu Roșu - Gara de Sud. Lungimea totală a traseelor este de 23,1 km. Primul are 12,2 km (202) și al doilea 10,9 km (44), circulând pe un traseu comun cu o distanță de 6,25 km. De asemenea mai există o linie suplimentară de incadrare și retragere din traseul 44 cu o lungime de 1,48 km.

Rețeaua aeriană de contact pentru alimentarea mijloacelor de transport în comun cu troleibuzul totalizează 18,3 km. Pentru elemente de comutare a direcției de mers, rețeaua dispune de trei macazuri electrice și trei macazuri mecanice și de asemeni un număr de 10 intersecții aeriene Tb- Tb și Tb-Tv.

Se dorește ca prin programul de achiziție și reînnoire al parcului de troleibuze, UAT Municipiul Ploiești, să achiziționeze un număr de minim 20 troleibuze noi.

Locul de garare al troleibuzelor pentru folosite in cadrul transportului public al Municipiului Ploiești este în administrarea a SC TCE SA și este situat în Depoul Troleibuze la adresa str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 283A.

Majoritatea facilităților de întreținere pentru troleibuze sunt asigurate în depoul de troleibuze.

Conform H.C.L. nr. 269/ 31.07.201, terenul atribuit funcțiunii Depoului are o suprafață de 34.033 m si face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești. In prezent din intreaga suprafața depoul utilizează 23.221,6m m2 și functioeaza din
Depoul de troleibuze, asigura spații de parcare, pentru stațiorM^țchl^ibuzelor pe timp de noapte, având o capacitate de parcare pentru un număr de 50 de troleibuze simple sau 30 articulate.

Toate clădirile și instalațiile existente sunt într-o stare avansată de degradare fizică, cu un aspect imbatranit și cu mari probleme legate de izolația termică, hidroizolație, si a scurgerilor pluviale. Spațiile vitrate sunt total degradate, ușile de acces sunt neizolante, ambele elemente ale anvelopei permițând pierderi de energie termică.

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PROPUSE

 • •  Arhitectura, structura si instalații:

M. 1 Reabilitare si modernizare hala de intretinere si reparații troleibuze;

M.2 Reabilitare si modernizare hala spalatorie/vopsitorie;

M.3 Construire hala de intretinere si reparații pentru autobuzele electrice;

M.4     Construire clădirea administrativa si centrala termica

M.5     Construire hala pentru parcarea autobuzelor electrice noi;

M.6     Construire copertine pentru troleibuzele noi;

M.7    Construire magazie;

M.8    Gospodărie de apa.

 • •  Drumuri si parcari:

M.l     Sistematizare verticala;

M.2    Drum perimetral;

M.3    Zone de manevra;

M.4     Locuri de parcare pentru troleibuzele noi, vechi si autobuze noi;

M.5     Locuri de parcare pentru autoturismele angajatilor ai depoului;

M.6     Platforma depozitare utilaje;

M.7    Platforma depozitare deșeuri.

Masuri secundare necesare indeplinirii:

 • > Amenajare teren;

 • > Sistematizare;

 • > Amenajări mediu.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 614/20.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico- economică, faza Studiu de Fezabilitate, în vederea finanțării obiectivului de investiții în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a proiectului este 44.219.201,70 lei^ipclusiv TVA , din care C+M = 34.435.922,50 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 976.630,45 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 976.630,45 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

FESTITII DRUMURI

Mihail NEGRU


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA NR.2


kwAPROBAT,


Primar

Adri          BRE


NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPENE

CREDITEfîcientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr.23

Pentru eficientizarea energetica a clădirii in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr.23, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117888, pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii publice in care funcționează grădiniță cu program prelungit nr. 23.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

O.S. 5: Conformarea cu cerințele de securitate la incendiu ale clădirii.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.467/31.10.2017 s-a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Efîcientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr.23» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea totală:              4.140.392,03 lei din care

Contribuția proprie a UAT:  123.73 8,80 lei.

Suma solicitata: 123.738,80 lei.

Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUNMunicipiul Ploiești

Nr. 329 din 21.12.2018

ANEXA NR.3 / & HC£

CAIET DE SARCINII. GENERALITĂȚI.

Prezenta documentație de atribuire cuprinde condițiile impuse de către achizitor, băncilor și instituțiilor financiare (naționale și internaționale) care vor depune oferte pentru procedura de licitație deschisă inițiată în vederea contractării unui împrumut intern în cuantum de 34.013.308,36 lei.

II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII.

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune ofertă la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unei finanțări rambursabile în cuantum de 34.013.308,36 lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi considerată neconforma si va fi respinsă.

1. Valoarea și forma creditului:

prevederile hotărârii nr.

>

Credit în cuantum de 34.013.308,36 lei, în conformitate cu a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Posibilitatea utilizării plafonului disponibil pentru finanțarea și a

altor investiții, în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești, conform rectificărilor bugetare.

Se va prezenta în acest sens, o Hotărâre a Consiliului Local Ploiești privind rectificarea bugetului creditelor interne.

2.  Durata creditului:

13ani, de la data intrării în vigoare a contractului, din care 3 ani de grație.

3.  Moneda: LEI

LEI (atât pentru credit cât și pentru costul total al acestuia).

4.  Destinație:

Realizarea unor investiții de interes public local, in cadrul unor proiecte cu cofinanțare europeană / finanțări nerambursabile, prin intermediul instrumentelor structurale aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Pe parcursul derulării împrumutului Municipiul Ploiești nu va efectua modificări și/sau completări ale Listei obiectivelor de investiții finanțate din acest împrumut. ' '

5. Perioada de grație:

 • 5.1    Pentru plata dobânzii - nu se solicita perioada de gratie.

 • 5.2   Pentru rambursarea creditului - perioada de gratie de 3 ani (36 de luni) de la semnarea contractului.

6. Perioada de trageri:

Pe toata perioada de gratie 3 ani (36 luni), sub rezerva rectificării bugetului corespunzător la nivelul de competență legal. Tragerile vor fi efectuate o singură dată pe lună in intervalul 25-30/31 ale lunii, pe bază de situații de lucrări si conform avizului Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale. Perioada de tragere poate fi prelungita in situații justificate (de exemplu: depășirea perioadei de realizare a lucrărilor, etc ).

7. Perioada de rambursare:

10 ani, calculată din ziua imediat următoare expirării perioadei de gratie prevăzute la pct. 5.2., în rate lunare egale .

8. Mod de rambursare:

Rate egale lunare conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca, iar plata dobânzilor se va face lunar.

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor de credit in perioada de rambursare, cu recalcularea dobânzii, a comisioanelor și a celorlalte costuri, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată, in cazul in care rambursarea se face din surse proprii. Se va prezenta în acest sens o declarație în care se va preciza acceptarea posibilității de plăți în avans, cu respectarea acestor condiții.

9. Dobânzi:

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 6 luni +/- marja fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR6M.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimata in număr rațional fix reprezentând procente pe an si va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliata de către ofertanti in Anexa nr. 2 la Formularul de oferta. Plata dobânzii aferente se va realiza lunar.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.

anual.


< . ...5.               -.4 ;;5-:


10. Taxe și comisioane:


Comision de gestiune: în procent fix de 0% și valoare absolută de 0 lei, lunar,sau

;.c                       ’

:\C'     r--            ■■■

Alte comisioane și/sau taxe aferente (detaliate), cu precizarea bazei de calcul si cu detalierea modului de calcul, datei plății, a perioadei pentru care se percepe.

Alte costuri percepute: se vor prezenta detaliat situațiile pentru care se percep.

Dobânda, comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. ... (Formularul de ofertă) vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioada de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul de ofertă, vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nicio altă sumă pe perioada derulării contractului, reprezentând taxă, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă și inclusă în costul total al creditului.

Plata dobânzilor, comisioanelor și taxelor aferente împrumutului se va face lunar, ofertanții având obligația să precizeze în mod clar, în cadrul anexei nr. 1 la Formularul de ofertă, termenele de plată ale acestora și sumele de plată.

Taxe si comisioane impuse de către achizitor: taxa de risc: 0;

comision de rambursare anticipată: 0%;

comision de neutilizare: 0%.

11. Garantarea liniei de finanțare

Autoritatea contractantă, Municipiul Ploiești, garantează rambursarea împrumutului , plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile proprii viitoare ale bugetului local al Municipiului Ploiești, potrivit acordului de garantare, ce se va constitui anexă la contract.

 • 12. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

 • 13. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului (Anexa 1 la Formularul de ofertă), care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului. Se vor lua în calcul trageri lunare egale (ipoteză valabilă numai pentru calculul costurilor împrumutului), rambursarea în rate lunare egale, plata dobânzii și a comisionului lunar.

Costul total al creditului cuprinde orice sumă reprezentând.; dobânzi, taxe, comisioane, etc., care vor fi percepute autorității contractante în termenul de derulare a contractului de achiziție publică ce va fi atribuit prin procedura inițiată în acest sens. Sancțiunea pentru nedeclararea de către ofertant a acestor elemente în cadrul propunerii financiare, este decăderea acestuia din dreptul de a le putea solicita autorității contractante pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Ofertanții vor prezenta un centralizator al costurilor anuale și totale, după modelul prezentat mai jos:

 • - Parametrii de calcul,

 • - Semnarea proiectului de contract,

 • - Obținerea avizelor C.A.I.L.,

 • - Tragerile din facilitatea de credit vor fi detaliate în anexa nr. 2 - graficul de tragere estimativ,

 • - Comisioanele aferente se vor calcula lunar/anual sau, după caz, la termenele scadente,

 • - Rambursarea împrumutului pe o perioada de 10 ani, în 120 rate lunare egale,

 • - Dobânda se va calcula la sold, lunar, în ipoteza anului de 360 zile,

 • - Comisioanele se vor calcula la termenele prevăzute:

 • - Valoarea ROBOR la 6 luni, pentru calculul dobânzii, va fi cea afișată de BNR în data de 30.06.2018. Această valoare ROBOR se va utiliza de ofertanti numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării ofertelor;

 • - Se va prezenta un centralizator detaliat al costurilor estimative aferente perioadei creditului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Nota :Termenele pentru trageri ,plăti, rate,dobânzi .comisioane,se vor stabili si corela conform aprobării CAIL.

Oferta declarată câștigătoare va fi aceea care va avea punctajul cel mai mare, potrivit criteriului de atribuire "prețul cel mai scăzut”.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚA TUTUROR CELOR

INTERESAȚI SĂ DEPUNĂ OFERTĂ LA ACEASTĂ PROCEDURĂ, URMĂTOARELE:

 • - contractul de achiziție publică se va încheia sub condiție suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă va obține avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1, alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale și ale art. 61, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

- în cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, contractul de credit încheiat cu ofertantul ce va fi declarat câștigător, se desființează cu efect retroactiv din chiar momentul încheierii acestuia, cu toate consecințele juridice ce decurg din această situație și fără niciun cost pentru autoritatea contractantă.

 • - contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.

 • - aceste specificații vor constitui, alături de altele, clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică.

Conform legislației în vigoare se va depune ca Anexe la caietul de sarcini următoarele :

Anexe la caietul de sarcini:

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.............- anexa nr. 1;

 • - Ultima execuție de casă de la Trezorerie.................- anexa nr. 2;


 • - Contul de execuție a bugetului local întocmit conform clasificației funcționale și economice (cuprinde defalcarea fiecărui capitol de cheltuieli în ch. curente - de personal, bunuri și servicii, transferuri, subv. etc. - și ch. capital) și darea de seamă, pentru 31.12.2015, 31.12.2016 și 31.12.2017, 30.09.2018 - anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

 • - Contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne la 31.12.2017, 30.09.2018 -anexa nr. 4;

 • - Programul bugetului local și al bugetului împrumuturilor pe anul în curs și Buget previzionat pe perioada creditului (3 ani), - anexa nr. 5;

 • - Registrul datoriei publice interne și externe și al garanțiilor interne și externe - copie la zi - anexa nr. 6.

 • - Fluxul de încasări și plăți - anexa nr. 7

 • - Situația privind serviciul datoriei publice locale - anexa nr. 8

 • - Calculul gradului de îndatorare - anexa nr. 9

 • - Situația plăților restante și a arieratelor la 30.09.2018 -anexa 10

Anexa 1 la Formularul de oferta

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI

Nr. Crt.

Denumire categorie

Cota procentuală

Valoare absolută (în lei)

Termen de plată

Dobândă

ROBOR 6M(*) +/-......% (marja fixă

acordată de ofertant)

Comision..................

Taxă..........

etc.

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI*

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

* Costul total al creditului se va determina potrivit cerințelor prevăzute la punctul „Criteriul de atribuire al contractului” din documentația de atribuire

Data..................

(Semnătura autorizată și ștampila)

tw.->

/ *1

Grafic de tragere in perioada de gratie si costuri acoperite de credit

An/luna

Zile luna

Total lunar de plata RON

Comisi on

1...n

Alte taxe bancar e 1...n

Doban da

Rata capital

Sold credit la sfarsitu I lunii

Soft-ne utilizata la sfârșitul lunii

<       z;

-Trageri lunare

Total neutiliza

Total costuri financiare

Total finanțare

Total dobanda calculata

Total comisioane calculate

Total sume rambursate

Anexa 2 la Formularul de oferta