Hotărârea nr. 618/2018

Hotãrârea nr. 618 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 618

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 511/20.12.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate înregistrat sub nr. 15477/20.12.2018 la Direcția Tehnic - Investiții și sub nr. 327/20.12.2018 la Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația tehnico-economică - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI”,

Luând în considerare Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.70/20.12.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016,

 • -  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești),

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești,

 • -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b și c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică - faza Studiu de Fezabilitate pentru proiectul “CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4.4, Obiectivul specific 4.4.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de: 12.806.170,50 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 8.298.346,00 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în valoare totală de 326.795,13 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește Dl Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Poiești.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

5                                      9                            7                                                     7                      9                           7

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu

M'Icxia Ch Uei HqSTUDIU DE FEZABILITATE

„CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI”


Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Data elaborării:

NOIEMBRIE 2018

Faza:

S.F.

PROIECT NR.:

PHPL16903/2014

Contract nr.

16903/2014

LISTA DE SEMNATURI

COORDONATOR PROIECT

ING. SILVIU NOVAC

SEF PROIECT:

ARH. ANA MARIA URSACHE

PROIECTANTI SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME:

ING. ALEXANDRU SELAGEA

ING. FLORIN STANCU

PROIECTANTI REȚELE EDILITARE:

ING. ALEXANDRU DAUS

ING. MUGUR VINTILA

PROIECTANTI REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE:

ING. GEANI AMAXIMOAEI

PROIECTANTI ARHITECTURA:

ARH. ANDREEA POEȚELEA

PROIECTANTI STRUCTURA:

ING. ADRIAN DEJAN-RIZEANU

PROIECTANTI INSTALAȚII INTERIOARE:

ING. GENI MANOLACHI

ING. GEANI AMAXIMOAEI

EXPERT MEDIU:

ING. MIRCEA POPESCU

COLECTIV   ELABORARE ANALIZA COST

BENEFICIU:

EC. MIHAELA GULER

CONSULTANT FONDURI NERAMBURSABILE

GHEORGHE MANAILESCU

DEVIZE

ING. MARIUS POPESCU

(A) PIESE SCRISE CUPRINS

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2   Ordonator principal de credite/ investitor

  • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

  • 1.4    Beneficiarul investiției

  • 1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)

privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.3   Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1    Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2   Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic:

 • 3.3    Costurile estimative ale investiției:

 • 3.4    Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor,

după caz:

 • 3.5   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 4.  Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

  • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință

 • 4.2    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3    Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5   Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de

investiții

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 44

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.............................................................................................47

 • 4.8   Analiza de senzitivitate..................................................................

 • 4.9   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.........

  5.


Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)


 • 5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2   Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

 • 5.3   Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.....................................................................92

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  93


  • 6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire..........93

  • 6.2   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 93

  • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor


acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4   Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de

investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

 • 7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de

investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3   Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 98

 • 7.4   Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări.........................................................................................

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

100


101


115


ANEXE

(B) Piese desenate

ABREVIERI ; PMUD

SIDU

Planul de Mobilitate Urbana Durabila Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.intergroup.ro


E-mail: office@interqroup.ro


Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/68/61


SPECIALITATE

ȘEF PROIECT


NUME

ARH. ANA MARIA URSACHEPROIECTANT ARHITECTURĂ:


ARH. ANDREEA POEȚELEA


VERIFICARE

ARHITECTURĂ:

PROIECTANT STRUCTURĂ:


ARH. ANA MARIA URSACHE

ING. ADRIAN DEJAN-RIZEANU


VERIFICARE STRUCTURĂ ING. IONUT ȘTEFANPROIECTANTI ELECTRICE VERIFICARE ELECTRICE


INSTALAȚII

INSTALAȚII


ING. GEANI AMAXIMOAEI

ING. ANDREI MĂGUREANU


J \

I-


PROIECTANTI INSTALAȚII SANITARE Șl TERMICE


ING. GENI MANOLACHI


VERIFICARE    INSTALAȚII ING. GEANI AMAXIMOAEI

SANITARE SI TERMICE

PROIECTANT REȚELE ING. CĂTĂLIN DĂUȘ ALIMENTARE CU APĂVERIFICARE REȚELE ING. MUGUR VINTILĂ

ALIMENTARE CU APĂ

PROIECTANT     REȚELE

CANALIZARE

VERIFICARE      REȚELE

CANALIZARE

PROIECTANT

SISTEMATIZARE

VERTICALĂ, DRUMURI Șl

PLATFORME:

VERIFICARE

SISTEMATIZARE

VERTICALĂ, DRUMURI Șl

PLATFORME:

DEVIZE

ING. MUGUR VINTILĂ

ING. CĂTĂLIN DĂUȘ

ING. FLORIN STANCU

ING. ADRIAN SELAGEA

ING. MARIUS POPESCU


COLECTIV ELABORARE EC. MIHAELA GULER

ANALIZĂ COST BENEFICIU:

CONSULTANȚĂ          GHEORGHE MĂNĂILESCU


2|P


1.


Informații generale privind obiectivul de investiții


1.1 Denumirea obiectivului de investițiiCONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI

 • 1.2 Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4     Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2, Județul Prahova, cod poștal 100066

Telefon: +40 (0244) 516699

Fax: +40 (0244)513829

E-mail: comunicare@ploiesti.ro

 • 1.5     Elaboratorul studiului de fezabilitate

  Proiectant general:

  INTERGROUP   ENGINEERING   S.R.L.

  Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6 București, Romania

  Telefon:

  +40 (021) 319.48.54, 55,

  Fax:

  +40 (021)319.48.58

  E-mail:

  consult@intergroup.ro

  Reg. Corn.

  J 40/6798/2000,

  C.U.I.

  RO 13215737

  Cod CAEN

  7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

2.______Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

 • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiectul prezentei documentații. Proiectul este inclus in lista prioritara de investiții din Planul de Mobilitate Urbana Durabila si in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana.

legi, /L;' ' Proiectul se realizează în baza temei de proiectare întocmită de Beneficiarul investiției st a notei conceptuale.


 • 2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri ~" instituționale și financiare

Prezentul proiect se afla in deplina concordanta atat cu legislația naționala in vigoare, cat si cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene si al României. In acest sens, amintim următoarele documente relevante, cat si modul in care proiectul se supune prevederilor acestora:

Proiectul a fost prioritizat in cadrul STRATEGIEI INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI (SIDU) 2014-2020, avand la baza rezultatele diagnosticului teritorial, coroborat cu obiectivele strategice si sectoriale. SIDU Ploiești punctează necesitatea îmbunătățirii nivelului de educație a populației Municipiului Ploiești prin intermediul accesului la servicii de performanta pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional.

Pentru a se putea acoperi necesarul de spatii educaționale pentru copii de varsta preșcolara, UAT Municipiul Ploiești a initiat procedura de elaborare a documentației de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit in Bd. Petrolului (HOL 288/24.07.14 privind demararea proiectelor de investiții prioritare din municipiul Ploiești). Investiția răspunde nevoilor de dezvoltare a invatamantului preșcolar din Municipiul Ploiești, ce reprezintă prima treapta a sistemului de educație si constituie o etapa de tranziție in formarea copiilor, întrucât are ca scop conturarea aspectului social și cognitiv și contribuie, în acest fel, la adaptarea mai facilă la activitățile școlare ulterioare. Astfel, investiția este necesara pentru indeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare copiilor din Municipiul Ploiești. Realizarea investiției este impusa de situația actuala a infrastructurii insuficiente din Municipiul Ploiești, data fiind importanta accesului copiilor la o platforma adecvata exigentelor impuse de legislația in vigoare care sa asigure un mediu optim dezvoltării si urmăririi evoluției acestora.

Prezentul proiect este in acord cu STRATEGIA PRIVIND MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE 2017-2023, Obiectivul strategic 2 „Creșterea capacitatii de școlarizare in invatamantul anteprescolar (crese si grădinițe) cu 15.000 locuri pana in 2023”.

Conform SIDU, diagnosticul teritorial semnalează o cerere ridicata de grădinițe, deficiente ale infrastructurii acestora legate de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier si echipamente.

Creșterea gradului de cuprindere a copiilor in invatamantul preșcolar a făcut ca grădinițele din municipiul Ploiești, mai ales cele cu program prelungit, sa se confrunte cu o criza a numărului de locuri in raport cu cererea.

In prezent, in Municipiul Ploiești, unitățile de invatamant preșcolar funcționează la o capacitate care excede numărul de copii aferent unei grupe stabilit prin Legea Educației Naționale nr. 1/2011, fara a putea răspunde numărului de solicitări de inscrieri. Cu atat mai mult, numărul grădinițelor cu program prelungit din Municipiul Ploiești este limitat, cu mult sub cererea din prezent.

Sprijinul acordat pentru realizarea investiției va contribui la consolidarea rolului Municipiului Ploiești ca motor de creștere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilității, calitatii si relevantei infrastructurii educaționale si al dotării. In al doilea rând, prin sprijinul ce va fi primit pentru realizarea investiției se va contribui la atingerea țintelor UE 2020 stabilite pentru educație.


Pentru a se putea acoperi necesarul de spatii educaționale pentru copii de^Văfșța preșcolara, UAT Municipiul Ploiești propune construirea unei grădinițe pentru invatârilaptuL^.? preșcolar cu 6 grupe si cu program prelungit, pentru o capacitate de 120 de preșcolari, adaptata persoanelor cu dizabilitati, care cuprinde spatii destinate activităților de joaca, odihna, invatare, ingrijire si alimentație, inclusiv curte destinata activităților recreative si sportive. Necesitatea investiției rezida in deficitul prezent la nivel național de locuri in unitățile de invatamant preșcolar, majoritatea grupelor fiind supradimensionate ca număr de copii. Astfel, construirea unor noi unitati de invatamant preșcolar este necesara pentru indeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare pentru copiii din Municipiul Ploiești.

Conform STRATEGIEI PRIVIND MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE 2017-2023, aproximativ 10% dintre unitățile de invatamant din Romania sunt supraaglomerate, in timp ce aproape 60% dintre acestea au capacitate excedentara. Doar 30% dintre unitățile de învățământ au capacitate adecvată. Unitățile de invatamant din Romania nu utilizează eficient spatiile, care sunt fie supraaglomerate, fie subdimensionate. Peste 1,2 milioane de elevi din Romania sunt expuși acestui fenomen. Pana in anul 2023, trebuie realizate investiții in infrastructura educaționala care sa asigure corelarea capacitatii cu populația școlara.

în România, aproximativ 6.600 de grădinițe deservesc aproape 380.000 de copii. O treime dintre acestea sunt amplasate în mediul urban, deservind aproximativ două treimi dintre copii înscriși. în grădinițele cu spațiu insuficient sunt înscriși aproximativ 8% dintre copii, în timp ce grădinițele cu capacitate excedentară deservesc aproximativ 41% dintre copiii înscriși la grădiniță.

Nivelul de educație este factor cheie al dezvoltării naționale, deoarece determina in mare măsură activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea forței de munca, creând premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vieții. Având in vedere tendințele demografice din ultimii cinci ani, la nivelul Municipiului Ploiești, profilul educațional al populației este o condiție esențiala pentru o creștere inteligenta, durabila si favorabila a incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza insa fara o infrastructura adecvata/corespunzatoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educaționala este esențiala pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitați sociale si a capacitatii de integrare sociala.

STRATEGIA EUROPA 2020 (EU 2020) este programul prin care Uniunea Europeană își propune să sprijine creșterea economică și ocuparea forței de muncă, printr-o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, urmărindu-se astfel, in mod prioritar, devansarea problemelor care continuă să afecteze economia europeană. în scopul atingerii acestor obiective până la sfârșitul anului 2020, Uniunea Europeană a stabilit 5 obiective esențiale interconectate referitoare la ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, energie/climă, educație, incluziune socială și reducerea sărăciei. Cele cinci obiective sunt sprijinite de șapte inițiative prin care UE și autoritățile naționale își susțin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020: inovarea, economia digitală, ocuparea forței de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei și eficiența energetică.

Strategia Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:

 • a. creșterea inteligentă - dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;

 • b. creșterea durabilă - promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;

 • c.  creșterea favorabilă incluziunii - promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.

Prezentul proiect este propus accesării de fonduri europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional {POR) 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.4: Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. POR 2014-2020 se circumscrie priorităților care răspund obiectivelor Strategiei Europene 2020, precum și Fondului European pentru Dezvoltare Regională în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială și este corelat cu celelalte programe operaționale active în România în perioada 2014-2020.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.4 punctează necesitatea dezvoltării infrastucturii educaționale, ca instrument determinant în progresul economiei, productivității și mobilității forței de muncă, în acest fel stabilindu-se, pe termen lung, premisele pentru o creștere semnificativă a nivelului de trai și a calității vieții. Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzală între nivelul de dezvoltare a capacităților forței de muncă și starea infrastructurii (existența spațiilor și dotărilor adecvate) în care se desfășoară procesul educațional.

Investițiile planificate vor contribui la consolidarea rolului orașelor ca motoare de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării. Rezultatele așteptate vizează asigurarea accesului la educația timpurie în vederea asigurării unor rezultate educaționale mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea părinților pe piața muncii.

La nivel global, accesul la serviciile de educație, alături de serviciile de sănătate, este considerat un drept fundamental al individului. Cu toate acestea, sistemul educațional din România se confruntă cu dificultăți semnificative în asigurarea accesului copiilor și tinerilor la serviciile de educație, numărul unităților de învățământ fiind insuficient în raport cu tendința ascendentă a solicitărilor, generându-se în acest mod necesitatea construirii unor obiective noi de instituții de învățământ.

Proiectul de investiții CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategiile de dezvoltare care se adresează sectorului educațional.

Implementarea investiției va asigura capacitate, nivel de confort si dotare competitiva, va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești. Funcțiunea destinata invatamantului preșcolar, in regim prelungit, este oportuna in contextul studiat, intrucat in zona numărul unităților de acest fel este scăzut.

In procesul de proiectare, execuție și exploatare se vor respecta normativele și legislația în vigoare:

ARHITECTURA

 • •  NP011-1997, Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii

 • •  Legea 01-2011, Legea Educației Naționale

 • •  Legea 50-1991, Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările- republicată cu modificări și completări ulterioare

 • •  Legea 10-1995, Legea privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare

 • •  Ordinul Nr.119-2011, Ordin pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

 • •  NP063-2002, Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulția pietonală în construcții

 • •  GP 089-03, Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor la clădiri

 • •  P118-99, Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

 • •  MP 008-200, Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P118-99

 • •  NP068-02, Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare

 • •  NP051-2000, Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

 • •  Ordinul 976-1998, Ordin pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, ddepozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor

 • •  Ordinul 157-1973, Ordin pentru aprbarea Instrucțiunilor tehnice de proiectare a spațiilor verzi pentru localitățile urbane

 • •  OM 4464-2000, Regulamentul de organizare și funționare a învățământului preșcolar

 • •  STAS 1478-1990, Dimensionare grupuri sanitare

 • •  STAS 6131-79, înălțimi de siguranță și alcătuirea parapetelor

 • •  C 47-1986, Instrucțiuni tehnice pentru folosirea și montarea geamurilor și a altor produse de sticlă în construcții.

 • •  C125/1/2015, Normativ privind acustica în construcții

Fațade ventilate

Pereți cortină

Locuri dejoacă

 • •  NP040-2002, Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri

 • •  C107/0-2002, Normativ pentru proiectarea si execția lucrărilor de izolații termice la clădiri

 • •  Toate standardele și normativele in vigoare, la care fac referire reglementările de mai sus.

INSTALAȚII SANITARE

 • •  I.9 - 2015, Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire și comasare normativele 19-1994 și 19/1-1996);

 • •  11-2000, Normativ pentru executarea instalațiilor cu conducte din PVC (prin asimilare și la conducte din alte materiale plastice);

 • •  P 118/2-2013, Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a -Instalații de stingere;

 • •  SR EN 12845-2015, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems -Design, installation and maintenance

 • •  STAS 1478-90, Instalații sanitare. Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale. Prescripții generale;

 • •  STAS 1795-87, Instalații sanitare. Canalizări interioare. Prescripții fundamentale de proiectare;

 • •  SR 1846-1-06, Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;

 • •  SR 1846-2-07, Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice

 • •  SR 1343-2006, Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale;

 • •  Toate standardele și normativele in vigoare, la care fac referire reglementările de mai sus.

 • 2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor


  Conform SIDU diagnosticul teritorial semnalează o cerere ridicata de grădinițe in municipiul


Ploiești, precum deficiente ale infrastructurii acestora legate de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier si echipamente.

Creșterea gradului de cuprindere a copiilor in invatamantul preșcolar a făcut ca grădinițele din municipiul Ploiești, mai ales cele cu program prelungit, sa se confrunte cu o criza a numărului de locuri in raport cu cererea.

Infrastructura educaționala cuprinde 41 de unități de învățământ preșcolar dintre care: 23 de grădinițe cu program normal fără personalitate juridică, 18 grădinițe cu program prelungit, dintre care 17 cu personalitate juridică; 26 de școli primare și gimnaziale, din care 20 de școli gimnaziale cu personalitate juridică, 5 școli gimnaziale fără personalitate juridică și o școală primară fără personalitate juridică. Pentru copiii cu vârste între 1 și 3 ani, în Ploiești funcționează 6 creșe.

Obiectul de investiții este reprezentat de imobilul situat în partea sudică a orașului Ploiești, pe Bulevardul Petrolului, nr. 16, la intersecția Bulevardului București cu Strada Ghimpați. Terenul intravilan încadrat in categoria de folosință Cc, în suprafață de 3135mp se află în proprietatea UAT Municipiul Ploiești și este identificat cu numărul cadastral 143962, Lot 2. Amplasamentul este accesibil din Bulevardul București (vest) și din strada Ghimpați (sud) și se învecinează la nord cu Grupul Școlar 1 Mai, la est - Căminul Grupului Școlar 1 mai.

Amplasamentul pe care se propune proiectul de investiții CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI care să deservească învățământul preșcolar pentru o capacitate de 120 de locuri, în prezent este împrejmuit perimetral cu gard realizat, atât din plasă, cât și din panouri prefabricate din beton. Pe terenul studiat se găsește o serie de obiecte nefuncționale în prezent, aflate în stadiu avansat de degradare, care se propun spre desființare în scopul realizării obiectivului mai sus menționat:

 • •      platformă asfaltată cu funcțiunea de teren de sport în suprafață de 1449mp

 • •      gradene din metal

 • •      coșuri de baschetbal

 • •      alee asfalt acces teren sport în suprafață de 481.30mp.

 • 2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Pe fondul deficientelor infrastructurii educaționale legate de numărul scăzut de grădinițe cu program prelungit, de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier, echipament, infrastructura sportiva investiția este necesara pentru indeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare copiilor din Municipiul Ploiești. Realizarea investiției este impusa de situația actuala a infrastructurii insuficiente din Municipiul Ploiești, data fiind importanta accesului copiilor la o platforma adecvata exigentelor impuse de legislația in vigoare care sa asigure un mediu optim dezvoltării si urmăririi evoluției acestora.

înscrierea in învățământul obligatoriu (rata de participare la invatamantul preșcolar) este un indicator european care are ca țintă, pentru anul 2020, valoarea de 95%. Ultimele date comparative la nivel european publicate de Eurostat pentru toate țările se referă la anul 2016. Media UE-28 privind acest indicator a fost de 94,3%, în creștere față de anii anteriori. Valorile cele mai crescute s-au înregistrat în Franța, Belgia, Danemarca și Marea Britanie. Țările cu cele mai reduse valori ale indicatorului sunt Slovacia și Croația. în România s-au înregistrat creșteri importante ale valorii indicatorului de la 67,6% în 2000 la 86,4% în 2016. în România, valoarea indicatorului raportată pentru acest an a fost de 87,6%.

^TERGROUP

2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

-

Obiectivul General al proiectului il reprezintă: CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN VEDEREA ASIGURĂRII ACCESULUI LA

EDUCAȚIE TIMPURIE IN CADRUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Acest obiectiv general răspunde in mod direct Obiectivului Specific 4.4 al Axei Prioritare 4,POR 2014-2020, Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si spijinirea participării părinților pe piața forței de munca.

Obiectivele Specifice sunt următoarele:

> O.S.1 CREȘTEREA CAPACITATII DE ȘCOLARIZARE IN INVATAMANTUL PREȘCOLAR DIN CADRUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CU 120 DE LOCURI IN TERMEN DE 23 LUNI DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE.

Măsură 1 - Construire grădiniță pentru invatamantul preșcolar cu 6 grupe si cu program prelungit pentru o capacitate de 120 de locuri, in termen de 23 luni de la semnarea contractului de finanțare.

> O.S.2 ASIGURAREA CONDIȚIILOR CORESPUNZĂTOARE DESFĂȘURĂRII PROCESULUI EDUCAȚIONAL IN TERMEN DE 23 LUNI DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE.

Măsură 1 - Achiziționarea de echipamente de ultima generație, inclusiv echipamente IT si mobilier adecvat procesului educațional

Măsură 2 - Crearea unui spațiu destinat copiilor din categoria de varsta 3-6 ani in curtea grădiniței destinat activitatilor recreative si sportive

Măsură 3 - Asigurarea spatiilor optime pentru prepararea si servirea hranei in regim propriu pentru cele 6 grupe de copii

> O.S.3 CREAREA A 21 LOCURI DE MUNCA DIN CARE 12 POSTURI DIDACTICE, 1 POST DE ADMINISTRATOR SI 8 POSTURI PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC, IN TERMEN DE 23 LUNI DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE.

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-_______economice pentru realizarea obiectivului de investiții__________________________________

Pentru investiția CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI au fost studiate două scenarii care au la bază exigențele temei de proiectare și recomandările de principiu ale normativelor și legislației în vigoare.

Scenariul 1 - recomandat

Construire grădiniță cu program prelungit

Clădire Dpartiai+P+E, cu furnizarea energiei termice prin sistem de pompe de căldură sol-apă pentru preluarea energiei din sol și transformarea în energie termică.

Scenariul II ■ nerecomandat

Construire grădiniță cu program prelungit

Clădire Dpartiai+P+E, cu furnizarea energiei termice de la rețeaua locală de termoficare.

Scenariile analizate (scenariul I și scenariul II) presupun realizarea investiției pe același amplasament și vizează două soluții posibile de furnizare a energiei termice.

în Scenariul I soluția de furnizare a energiei termice vizează propunerea unui sistem de pompe de căldură sol-apă pentru preluarea energiei din sol și transformarea în energie termică. Principiul se bazează pe transferul temperaturii din sol, care este relativ constantă, prin intermediul sistemului de pompe de căldură și a unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare locală către instalația de încălzire/răcire interioară.

în Scenariul II soluția propusă vizează prepararea apei calde pentru încălzire de la rețeaua locală de termoficare.

Cele două scenarii abordează aceleași soluții pentru:

 • -   Distribuirea funcțională, conformarea volumetrică, principiul structural, tratarea finisajelor clădirii și realizarea instalațiilor sanitare și electrice;

 • -   asigurarea racordurilor și branșamentelor la rețelele exterioare;

 • -   instalația cu hidranți de incendiu exteriori.

 • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

Ambele scenarii se derulează pe același amplasament. Prin urmare, toate detaliile privind particularitățile acestuia sunt identice pentru ambele scenarii.

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Terenul studiat este amplasat în partea sudică a orașului Ploiești, pe Bulevardul Petrolului, nr.16, la intersecția Bulevardului București cu strada Ghimpați.

Terenul studiat, în suprafață de 3135mp (cca.17.5x41.8m), este situat în intravilanul municipiului Ploiești si este identificat cu numărul cadastral 143962, Lot 2.

Terenul studiat aparține domeniului public al municipiului conform HGR 1359/2001 (Hotarare privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al muniipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova), HCL nr. 125/25.04.2018 (privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Bd-ul Petrolului, imobil în care funcționează Liceul Tehnologic 1 Mai) și extrasului de carte funciară nr. 143962/17.05.2018

Terenul studiat este încadrat conform PUG - Municipiul Ploiești în zona instituțiilor publice, servicii și funcțiuni de interes general.

Folosință actuală a terenului este de curți-construcții.

Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale este următoarea:

 • •   CB - zona situată în afara perimetrului central care grupează funcțiuni complexe de importanță supramunicipală și municipală;

 • •   CB1 - subzona serviciilor publice dispersate;

Utilizări permise: instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale

. ..

1        -W' - '•

Utilizări admise cu condiționări: extinderile și schimbările de pr® ș^admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecina’te^^' pSM’ Utilizări interzise: activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incofhbde’*■ prin traficul generat; construții provizorii de orice natura; depozite en-gros; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane; orice activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați.

Terenul se încadrează în zona valorică B, conform HCL nr. 553/2011 si HCL nr. 361/2012

Regimul tehnic al terenului este:

 • •  -  S teren = 3135mp

 • •  -  UTR-S-12

 • •   -   Parcela construibilă

 • •  -  POT max = 50%

 • •  -  CUT max = 4

 • •  -  H max.= P+8E

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Terenul studiat este accesibil, carosabil și pietonal, din Bulevardul București și din strada Ghimpați

Vest: Bulevardul București si delimitat de un spațiu verde cu lățime de aprox 10m

Sud: strada Ghimpați

Nord: Liceul Tehnologic 1 Mai

Est - Căminul Grupului Școlar 1 mai

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

în zona studiată nu există puncte de interes naturale sau antropice în raport cu care poate relaționa proiectul propus.

Terenul cu Orientare N-S este relativ plat și nu prezintă denivelări semnificative -diferența maximă este de aproximativ 1m pe direcția diagonală SV-NE.

Se propun trei accese în incintă:

 • -  est: acces principal - exclusiv pietonal, din Bd-ul București, în zona proximitatea intersecției cu strada Ghimpați;

 • -  est: accesul carosabil - destinat autivehiculelor de intervenție

 • -  sud: accesul carosabil - destinat personalului, aprovizionării bucătăriei și zonei de parcare pentru cadrele didactice este configurat în imediata apropiere a străzii Ghimpați,

Configurația terenului permite iluminatul natural eficient al clădirii, construcția grădiniței fiind dezvoltată pe direcția N-S, astfel încât sălile de grupă, spațiile multifuncționale, primirea-filtru, izolator să beneficieze de orientare est, sud-est, sud și sud-vest. Ferestrele spațiilor cu orientare est, sud și vest se vor prevedea cu un sistem de parasolare din plexiglas atât pentru protejarea activă împotriva razelor solare, cât și pentru a răspunde cerinței de siguranță în exploatare.

Clădirile învecinate nu influențează în niciun fel iluminatul natural al clădirii propuse, nici reciproc. Clădirea propusă are o înălțime maximă la atic de 9.85m. Distanțele față de clădirile învecinate:

 • -  est: Căminul Grupului Școlar 1 mai: 13.25m - 20.05m

 • -  nord: Liceul Tehnologic 1 Mai: 10.90m

Zona de recreație exterioară este izolată de traficul intens generat de Bulevardul București și este orientată către est, beneficiind de acces direct atât din sălile de grupă din parter, cât și din holul multifuncțional.

în concluzie, vecinătățile de N și E nu prezintă pericol de umbrire sau să fie umbrite ca urmare a implementării soluției propuse prin prezentul proiect.

d) surse de poluare existente în zonă;

Deschiderea pe latura vestică către artera de circulație Bulevardul București constuie o potențială sursă de poluare fonică. Distanța dintre artera de circulație și limita terenului este de cca.14.50m și este alcătuită din spațiu verde - 1m, pistă de biciclete-1.10m, trotuar-1.50m și spațiu verde cu rol de barieră de protecție împotriva zgomotului - cca.10m.

Distanța dintre Bulevardul București și clădirea grădiniței este de 24m. în acest sens, în conformarea funcțională a soluției s-a urmărit dispunerea spațiilor destinate activităților copiilor către est - curtea de recreație, spațiile interioare si exterioare fiind izolate de zgomotul si poluarea arterei de trafic intens.

împrejmuirea grădiniței se va realiza din panouri fonoabsorbante și fonoizolante, conform recomandărilor studiului de impact.

e) date climatice și particularități de relief;

Amplasamentul studiat este situat într-o zonă de câmpie cu climat temperat continental. Terenul este orizontal și nu prezintă caracteristici topografice dezavantajoase.

 • - adâncimea maximă de îngheț: 0.8-0.9m

 • -  precipitații medii multi anuale: 380mm

 • - vânturile dominante bat din direcțiile SE (15%) și E(23%)

 • - zăpadă (CR 1 -1 -3/2012) - gz 2.0KmN/mp

 • -  vânt - valori caracteristice ale vitezei vântului - 31 m/s

 • -  valori caracteristice ale presiunii de referință a vântului = 0.5Kpa

Altitudinea medie a așezării este de 150 m, orașul fiind deci plasat într-o zonă de câmpie. Aspectul solului și subsolului este determinat de așezarea sa pe structurile vechiului con de dejecție al râului Prahova, ce trece prin albia situată în prezent la circa 25 km - vest și de vecinătatea râului Teleajen (latura de est), cu afluentul sau, pârâul Dâmbu, care străbate cartierele din nord-est.

f)  existența unor:

 • •  rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

 • •  posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

 • •  terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

 • i.   date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic, conform SR11100 - 1/93, amplasamentul studiat se încadrează zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum). Conform reglementării tehnice Cod de proiectare seismică - Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0,35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență IMR=225 ani și 20%probabilitate de depășire în 50 ani. Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns este Tc=1,6” - sec

 • ii.   date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Adâncimea de îngheț este de 0.8-0.9m față de cota terenului natural sau decapat. Apa freatică:-10.0m; sunt așteptate variațiuni pe verticală de cca 1,5-2,00m în funcție de regimul pluviometric. Presiune convențională de predimensionare de bază (la adâncimea de 2m de la cota terenului de natural): 200KPa (2,0daN/cm2)

 • iii.   date geologice generale;

Zona studiată este caracterizată din punct de vedere geologic de prezenta unor depozite cuaternare de vârstă Pleistocen Inferior - Holocen, depuse peste formațiuni pliocene slab cutate sau orizontale.Formarea acestei structuri este legată de umplerea, in Cuantenar, â ultimelor vestigii ale lacului pliocen cu aluviuni fluviatile, mai grosiere în partea ’riprdicăj1. (pietrișuri, bolovănișuri la contactul dealurilor cu câmpia) și mai fiWîînjsțid (nisipuri, pietrișuri).

 • iv. date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

în scopul realizării studiului geotehnic, s-au realizat 2 foraje la diametru de 160mm, cu adâncimea de 6.00m (F3 și F4), în regim uscat, din care s-au recoltat probe tulburate. Lucrările de teren s-au efectuat în luna ianuarie 2018.

în forajul F3 executat conform planului anexat, s-a observat în coloana litologică următoarea succesiune de grosimi: 0,90m umpluturi locale cu resturi de cărămizi, beton, pietriș, etc. Și continuă până la adâncimea de 6,00m cu un pietriș cu bolovăniș și nisip fin cafeniu negricios în stare de îndesare medie;

în forajul F4 executat conform planului anexat, s-a observat în coloana litologică următoarea succesiune cu grosimi: 0,70m umpluturi locale cu resturi de cărămizi, beton, pietriș, etc. Și continuă până la adâncimea de 6,00m cu un pietriș cu bolovăniș și nisip fin cafeniu negricios în stare de îndesare medie.

Foraj/ Lucrare

Adâncime/ grosimi de foraj m

Strat l+ll

I F3

0.00-0.90

Umpluturi locale cu resturi de cărămizi, betoane pietriș, etc.

P+B

0.90-6.00

Pietriș cu bolovăniș și nisip fin cafeniu negricios în stare de îndesare medie

F4

0.00-0.70

Umpluturi locale cu resturi de cărămizi, beton, pietriș etc.

P+B

0.70-6.00

Pietriș cu bolovăniș și nisip fin cafeniu negricios în stare de îndesare

Apa subterană nu a fost întâlnită în timpul executării forajelor în areale învecinate freaticul se găsește la -10,0m; sunt așteptate variații pe verticală de cca 1,5-2,Om funcție de regimul pluviometric.

Recomandări privind condițiile de fundare.

în raport cu datele obținute și condițiile geotehnice de amplasament se constată următoarele recomandări privind condițiile de fundare:

pe verticală, alcătuirea geologică, conform prevederilor STAS 3300/2-

85, tabelul 1, reglementărilor tehnice Cod de proiectare seismică -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 și NP122;2010, poate accepta calculul definitiv al fundațiilor pe seama presiunilor convenționale de bază; fundarea în amplasament pentru construirea imobilului se poate realiza direct

pentru calculul de dimensionare a fundațiilor se va considera o presiune convențională de predimensionare de bază (la adâncimea de 2m de la cota terenului de natural) de 200Kpa (2,0daN/cm2) la încărcările centrice din gruparea fundamentală

pentru încărcările excentrice se vor respecta recomandările din STAS 3300/2-85 se va respect actul normativ NP-112-2014

sistemul de fundare: fundații continue de beton armat legate pe ambele direcții, condiționat de depășirea stratului de umpluturi locale cu resturi de cărămizi, beton, pietriș, etc. Fundarea se va face minim 20 cm în stratul bun de fundare reprezentat de pietriș cu bolovăniș și nisip fin cafeniu negricios în stare de îndesare medie

imobilul propus a fi construit trebui eferit în timpul execuției și al utilizării de surse de apă (meteorică sau menajeră) și se va ține cont de faptul că tasările se vor consuma în timp scurt.

v. încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

La întocmirea studiului s-a avut în vedere și Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă, indicativ NP 112-2014. Conform normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții NP 074/punctajul definirii riscului seismic geotehnic este 9, risc redus - categoria geotehnică 1.

 • vi. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Din punct de vedere hidrogeologic, subteranul conului aluvionar din zona studiată, care aparține dintr-o cuvertură sedimentară relativ omogenă, având particulități zonale legate de dezvoltarea la suprafață a depozitelor aluvionare de tip grosier (nisipuri cu pietriș și bolovăniș), de vîrstă Holocen inferior și superior și care favorizează cantonarea acviferului freatic și în adâncime a unui complex argilo-marnos-nisipos, de vârsta Pleistocen mediu și inferior, alcătuit pe intervalul zonal 40-125m adâncime dintr-o alternanță de strate permeabile cu strate argilo-marnoase și care favorizează cantonarea unui complex acvifer de medie și mare adâncime, de tip Candesti.

în funcție de potențialul exploatabil, se disting ape subterane de mica adâncime (complex freatic), de medie și mare adâncime (complex acvifer de tip Candesti).

Complex acviferul freatic (de mică adâncime):

Dezvoltarea în continuitate pe orizontală conului aluvionar a unui strat permeabil constituit cu prioritate din aluviuni grosiere (nisipuri cu pietriș și bolovăniș, pe alocuri cu liant argilos), avțnd frevente intercalați'! lenticulare argiloase (3-4m grosime) și grosimi de aluviuni variabile spațial, cuprinse intre 15-20m (sectorul loc. Negoiești - Brazi - Bărcănești și sectorul estic al intravilanului Municipiului Ploiești), valoarea medie zonală fiind de aproximativ 13-15m. Potențialul exprimat prin debite captate de 5-151/s și puț, în condițiile estimării unor permeabilități de k=25-50m/zi

Complexul acvifer de adâncime medie și mare

Dezvoltarea spațială diferemnșiată pe verticală și continuă pe orizontală a celor 3 strate permeabile, interceptate pe intervalul zonal de adâncime 35-125m, avand grosimi partale de 5-15m.

<|( B :: Nivelul piezometric al apei (cantonată sub oresiune) prezi^ă^iin caracter ascensional, stabilizat în perioada testării puțurilor inventariat^Tajădâncimi cuprinse între 6,8m si 12,8m.

Potențialul productiv al întregului complex acvifer tip Candesti este relativ apreciabil, fiind exprimat prin debite optime exploatabile de 3,0l/s - 6,0l/s, în condițiile captării unor grosimi totale de 18-24m/put și estimării unor permeabilități frecvente de 6-10m/zi.

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

Pe amplasamentul studiat se va construi o unitate pentru învățământ preșcolar cu program prelungit pentru o capacitate de 120 locuri, care să asigure prepararea și servirea hranei în regim propriu, spații pentru educație, joacă și odihnă. în scopul realizării învestiției se propun următoarele lucrări:

 • -  CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT - 6 grupe - CAPACITATE 120 LOCURI

 • -  AMENAJARE TEREN - curte recreație și instalații sport, spații verzi, alei și platforme recreație în aer liber, scări exterioare pentru evacuare, facilități suport (parcare cadre didactice, platforma carosabilă acces autospeciale, platforma colectare deșeuri, bazin gospodărire de apă alimentare hidranti, puțuri forate)

 • -  ÎMPREJMUIRE TEREN

 • -  RACORDARE UTILITĂȚI

Deschiderea terenului către Bulevardul București este delimitată pe întreaga lungime de un spațiu verde cu adâncime de aproximativ 10m. Atât accesul principal pietonal, destinat preșcolarilor, cât și cel secundar în incintă, destinat evacuării și accesului autospecialelor, se propun din Bulevardul București. Accesul personalului de educație, îngrijire, preparere și servire a mesei și curățenie se propune din Strada Ghimpați, unde este amenajată și parcarea destinată cadrelor didactice.

Terenul va fi amenajat în patru zone:

Zona ocupată de construcție;

Zona curții de recreație;

Zona terenurilor și instalațiilor sportive;

Zona verde, inclusiv grădina de flori.

Expresia volumetrică a clădirii transpune distribuția funcțională a spațiilor interioare prin volume bine delimitate și raportul plin-gol specific fiecărei funcțiuni. în tratarea fațadelor, prin abordarea cromatică, practicarea golurilor și uilizarea finisajelor, s-a urmărit conturarea unei imagini prietenoase utilizatorilor programului.

Specificul funcțional al programului presupune următoarele spații:

 • -   Zona de primire a preșcolarilor: primire-filtru, cabinet medical, izolator, grup sanitar, vestiar

 • -  Zona de joacă și odihnă: săli de grupă, grupuri sanitare

 • -   Zona polivalentă: hol multifuncțional, sală activități colective

 • -   Zona destinată funcțiunilor auxiliare: bucătărie și depozitările aferente, oficii etaj, spălătorie, uscătorie, călcătorie, depozitare;

 • -  Zona destinată personalului: vestiare, birou, grupuri sanitare;

 • -   Zona spații tehnice.

• caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

^J.ergroup

SCENARIUL I

CONSTRUIRE

GRĂDINIȚĂ

Regimul de înălțime al clădirii va fi :_DP+P+E

Specificul funcțional presupune următoarele spatii: spații destinate preșcolarilor - (acces, primire filtru, vestiar, cabinet medical, izolator, accese), spații cu caracter polivalent și spații dedicate accesului personalului, spații tehnice și funcțiuni conexe - bucătărie și depozitările conexe, spălătorie, calcătorie, vestiare personal, spații tehnice, spații dejoacă, educație și odihnă și funcțiunile auxiliare

Pereții de închidere sunt din zidărie de cărămidă cu goluri verticale, 30cm grosime, iar pereții interiori de compartimentare sunt, preponderent, din zidărie de cărămidă 25cm și 15cm grosime.

Acoperirea etajului este de tip teresă necirculabilă, pe care se vor monta strat de egalizare, DDC, folie BCV, amorsă, polistiren expandat 10 cm rezistent la compresiune mare, polistiren cu panta înălțime variabilă, strat suport hidroizolație, membrană hidroizolntă dublă cu strat de ardezie.

Finisaie exterioare vor fi din termosistem comoact lioit cu vată minerală bazaltică 10 cm grosime, iar în zona de soclu termosistem cu polistiren extrudat 10 cm grosime. Golurile vor fi prevăzute cu tâmplarie din profile de aluminiu cu rupere de punte termică cu geam termoizolant clar, glafuri din aluminiu și grile de ventilație din aluminiu.

Finisaie interioare se vor realiza astfel:

Săli de grupa: pardoseala - covor PVC, pereți - vopsitorie lavabila, plafon suspendat permeabil tip grila metal

Hol central si sala polivalenta: pardoseala - covor PVC, pereți -vopsitorie lavabila, Plafon suspendat permeabil lemn lamelar

Coridoare: pardoseala - covor PVC, pereți - parțial vopsea epoxidica, parțial vopsitorie lavabila, plafon suspendat permeabil tip grila metal Scări: pardoseala-vopsea epoxidica, pereți vopsitorie lavabila

Cabinet medical, izolator, primire filtru - vopsea epoxidica, pereți -vopsea epoxidica

Grupuri sanitare: vopsea epoxidica, pereți -vopsea epoxidica placare sticla

Spatii tehnice: vopsea epoxidica, pereți -vopsea epoxidica

Usi interioare: aluminiu, parțial El

Dotările amplasate în exterior si interior au fost selectate pe baza următoarelor criterii:

egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți (locomotorii, de văz etc);

criteriu estetic și interactiv ;

protecția mediului;

implementare unei platforme educaționale creative pentru preșcolari; asigurarea cerințelor de ordin sanitar și igienic;

durabilitate, rezistență, întreținere ușoară, perioadă de garanție;

Sistem constructiv:

Clădirea grădiniței este alcatuita dintr-o structura formata din 3 tronsoane din beton armat, cu cadre si diafragme din beton armat. Tronsoanele sunt denumite C1, C2, C3 si sunt separate intre ele cu rost seismic. Tronsonul C1 are regim de inaltime Dpartial+P+1E. Cotele de nivel ale planseelor sunt diferite de celelalte tronsoane (-0.10, +3.80, + 9.25). Structura este de tip dual cu cadre si pereți structurali din beton armat monolit. Tronsoanele C2 si C3 au o structura asemanatoare, cu același regim de inaltime P+1E, aceleași tipuri de fundații si aceleași cote de nivel pentru plansee (-1.15, +2.75, +6.65). Structura este de tip cadre din beton armat monolit.

Intre C1 si C2, rostul structural are rol seismic si de tasare.

■agi '---------,••.:■• ... -


SCENARIUL I

Infrastructura

Sistemul de fundare a tronsonului C1 este de tip radier g'eriăral.; Demisolul este o cutie rigida, cu pereți perimetrali din beton armat' iar placa peste demisol are grosimea de 15cm si este susținuta de o rețele de grinzi din beton armat. Clasa de beton este C25/30.

Sistemul     de     fundare     a     tronsoanelor     C2     și

C3 este alcătuit dintr-o rețea de grinzi de fundație tip patlap pe pouă direcții. Clasa betonului este C16/20.

Suprastructura

Structura tronsonului C1 este realizată în sistem dual, cu diafragme și cadre de beton monolit. Plăcile de beton armat au grosimi de 13cm. Intre tronsonul C1 si tronsonul C2 exista un rost seismic care este si de dilatare si de tasare. Clasa de beton este C25/30.

Suprastructura tronsonelor C2 și C3 este realizata din cadre de beton armat monolit. Plăcile din beton armat au grosimi de 13cm si sunt considerate șaibe rigide. Clasa de beton este C25/30.

AMENAJARE TEREN

Accesul in clădire se va realiza astfel:

 • •   acces principal: platforma cu trepte, iardiniere si locuri de stat, finisată cu beton amprentat care preia diferența de nivel dintre cota CTA (-1.50) și cota ±0.00. în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități s-a prevăzut o platformă liftată exterioară.

 • •  Accese secundare: platformă si rampă finisată cu beton amprentat care preia diferența de nivel dintre cota CTA (-1.50m) și cota accesului secundar - -1.05

Platforme recreație: - amenaiate la cotele scatiilor din care se acced, dotate cu balustradă sticlă fără montanți și finisate cu sistem deck lemn. Alei pietonale:- beton amprentat

Acces autospeciale + parcare + platformă evacuare deșeuri: beton de ciment_rutier

Zonă loc de joacă si instalații sportive: finisat cu pardoseală din cauciuc turnat.

RACORDARE

UTILITĂȚI

Rețele alimentare cu apă

Branșament la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului, lungime branșament = aprox. 10ml, Realizarea a două rețele la interior contorizate astfel:

 • •  contor Dn 65 mm - Qmax = 50 mc/h consum incendiu

 • •  contor Dn 32 mm - Qmax = 12 mc/h consum menajer

Rețele canalizare

conducte PVC, cămine de vizitare

Lungime rețea canalizare:. 58ml

Număr cămine canalizare: 8

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuată gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare în rețeaua de canalizare locală existent în zonă.

Apa pluvială de pe terasele circulabilă și necirculabila care acoperă construcția, este preluată printr-un sistem format din sifoane de terasă și coloane de canalizare și deversată gravitațional în rețeaua de canalizare locală existenta în zonă.

Instalații sanitare

Sursa de alimentare cu apă rece: branșament la rețeaua locală de apă potabilă;

- Producerea apei calde pentru consum menajer: instalație panouri solare și boiler cu serpentină și rezistență electrică.


SCENARIUL 1

Instalații stinqere incendii

Instalația cu hidranți de incendiu va îndeplini următoarele cerințe:

 • •   Acționare: manuală;

 • •   Debit: 1Ol/sec;

 • •  Timp teoretic de funcționare: 180 minute;

 • •   Surse de alimentare: gospodărire de apă pentru incediu, prevăzută în incintă;

 • •  Rezervă de apă: 108mp

Instalații electrice

Energia electrică este asigurată prin racord la rețeaua de furnizare energie electrică existentă în zonă.

Instalații termice

Instalație încălzire și climatizare cu ventiloconvectoare

Instalație de încălzire cu radiatoare - încălzirea spațiilor anexă și grupuri sanitare

Instalația de pompă de căldură: Pentru preluarea energiei din sol au fost prevăzute sondele termice verticale, care se vor introduce in sol pana la adancimea de 100 m. Acestea sunt compuse dintr-un capat de sonda si din țevi confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/colector amplasat intr-un cămin ingropat in exteriorul clădirii si directionat printr-un circuit, către pompa de căldură din camera tehnica. Instalația de ventilare:

 • •   Sala polivalentă: recuperator de căldură cu 100%aport de aer proaspăt pentru alimentarea ventiloconvectoarelor de tubulatură aplasate la nivelul plafonului suspendat

 • •   Bucătăria: hotă, tubulatură pentru extracție aer viciat si ventilator tip turala amplasat pe terasa clădirii.

 • •   Spălătorie+călcătorie+uscătorie: s-a prevăzut un recuperator de căldură care preia aerul viciat din încăpere și îl evacuează la nivelul terasei necirculabile.

Preoararea agentului de răcire si încălzire: Prepararea aaentului termic de încălzire se realizează în camera tehnică de la demisolul clădirii cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare a orașului și a unei pompe de căldură tip sol-apa. Modulul termic -produce agent termic de încălzire apă caldă ( 80/60°C ) cu agent termic primar apă fierbinte (120°C/75°C) preluată din rețeaua de termoficare. Montarea pompei de căldură presupune o automatizare (sistem de control activ), care, în momentul în care pompa de căldură nu va mai face față, datorită temperaturilor exterioare prea scăzute, va comuta pe instalația de preparare apă caldă pentru încălzire de la rețeaua locală de termoficare.

Instalația de climatizare - Pentru perioada caldă a anului, se va folosi un chiller ce prepară apă răcită, amplasat pe terasa clădirii.

SCENARIUL II

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ

Idem scenariu 1

AMENAJARE TEREN

Idem scenariu 1

SCENARIUL II

RACORDARE

UTILITĂȚI

Rețele alimentare cu apă

Idem scenariu 1

Rețele canalizare

Idem scenariu 1

Instalații sanitare

Idem scenariu 1

Instalații stinaere incendii

Idem scenariu 1

Instalații electrice

Idem scenariu 1

Instalații termice

 • -   Instalație încălzire si climatizare cu ventiloconvectoare

 • -   Instalație de încălzire cu radiatoare - încălzirea scatiilor anexă si grupuri sanitare

 • -   Instalația de ventilare:

 • •  Sala polivalentă: recuperator de căldură cu 100%aoort de aer proaspăt pentru alimentarea ventiloconvectoarelor de tubulatură aplasate la nivelul plafonului suspendat

 • •   Bucătăria: hotă, tubulatură pentru extracție aer viciat si ventilator tip turala amplasat pe terasa clădirii.

 • •  Spălătorie+călcătorie+uscătorie:    s-a    prevăzut    un

recuperator de căldură care preia aerul viciat din încăpere și îl evacuează la nivelul terasei necirculabile.

Prepararea agentului de răcire si încălzire: Prepararea agentului

termic de încălzire se realizează în camera tehnică de la demisolul clădirii cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare a orașului, ce produce agent termic de încălzire apă caldă ( 80/60°C ) cu agent termic primar apă fierbinte (120°C/75°C) preluată din rețeaua de termoficare. Instalația de climatizare - Pentru perioada caldă a anului, se va folosi un chiller ce prepară apă răcită, amplasat pe terasa clădirii.

Proiectul CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL

PETROLULUI va avea următoarele caracteristici:

SUPRAFAȚĂ TEREN

3135

mp

Clădire:

SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER:

634

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ:

557

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ DEMISOL.

169

mp

a SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ - AMPRENTĂ LA SOL

783

mp

b SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ ETAJ

732

mp

c SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DEMISOL

219

mp

d SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ (a+b+c)

1734

mp

POT

25%

CUT

0,55

REGIM ÎNĂLȚIME

Dpartial+P+1 E

H max. atic-.9.85m

CAPACITATE

120

Locuri

Amenajări exterioare:

SUPRAFAȚĂ TEREN AMENAJAT - exclus construcție

2352

mp

SUPRAFAȚĂ SPATII VERZI SI GRĂDINĂ DE FLORI

1884

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME ACCES

122

mp

SUPRAFAȚĂ ALEI PIETONALE

65

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME RECREAȚIE

159

mp

SUPRAFAȚĂ SPAȚIU DE JOACĂ Șl SPORT

280

mp

SUPRAFAȚĂ TROTUAR DE GARDĂ

186

mp

SUPRAFAȚĂ PARCARE CADRE DIDCTICE + PLATFORMA CAROSABILĂ ACCES

371

mp

AUTOSPECIALE + PLATFORMA DEȘEURI SUPRAFAȚĂ GOSPODĂRIRE DE APA

68

mp

• varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

ARHITECTURĂ

Pentru alcătuirea pereților exteriori ai clădirii au fost analizate urnmătoarele variante constructive:

CRITERIU


VARIANTA 1


VARIANTA 2


ESTETIC


Finisajul de fațadă - tencuiala decorativa - se realizează in situ, abaterile de planeitate se rezolva cu mai mare dificulatate


Finisajul de fațadă ventilată -plăcile de fibrociment sunt produse în fabrică pe baza unor agremente tehnice, posibilele defecte sau vicii fiind astfel reduse.

Abaterile de planeitate pot fi mai ușor controlate.


Varianta 1:

Perete suport: perete de zidărie cu goluri verticale

Temosistem compact lipit cu material termoizolant - vată minerală bazaltică și tencuială decorativă de exterior

Varianta 2:

Perete suport: perete de zidărie cu goluri verticale

Strat termoizolant: vată minerală bazaltică

Finisaj exterior fațadă: sistem de fațadă ventilată cu placi de fibrociment

Pentru alegerea variantei constructive optime s-au avut în vedere următoarele criterii:

ECONOMIA DE ENERGIE-CAPACITATEA DE IZOLARE TERMICA


DURABILITATE


Caracteristica principală a produselor din vată minerală bazaltică este valoarea scăzută a coeficientului de conductivitate termica (pentru temperaturi de 4-10°C, în funcție de sortiment A= 0,035 - 0,039 W/mK).

Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conțihe^natârișni"/ q cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emîsir-de - Țî X substanțe periculoase.

IMPACTUL

ASUPRA SANATATII SI

MEDIULUI

ÎNCONJURĂTOR


COSTURI


1 kg de vată minerală este fabricat utilizând aproximativ 10 - 20mJ de energie. Datorită proprietăților izolatoare, atunci când este utilizat în condiții atmosferice tipice pentru Europa de nord-vest, acest kilogram de vată minerală va duce la economisirea a 5 până la 10mJ de energie lunar, în funcție de aplicație. Astfel, bilanțul energetic devine pozitiv într-o perioadă de 1 - 4 luni. în plus, vata minerală nu distruge mediul înconjurător. Datorită faptului că este un material complet natural și inert, vata minerală este complet reciclabilă.

Avantajele acestui material sunt:

 • - Raport bun cost/performata termica;

 • - Non combustibil;

 • - Cel mai bun servici in regim temperaturi inalte;

 • - Stabilitate dimensionala;

 • - Rezistent UV;

  - foarte bune performante acustice. Termosistemul compact lipit cu vată minerală bazaltică, cu tencuială decorativă implică costuri semnificativ mai scăzute, ca urmare a prețului de achiziție a materialelor și a modalității de montare frecvent executate


Sistemul de fațadă ventilată implică costuri ridicate ale materialelor și necesitatea elaborării unui proiect specializat în vederea realizării structurii pe care se montează plăcile de fibrociment

Varianta recomadată este Varianta 1 deoarece este mai bine aspectată din punct de vedere cost-beneficiu, costurile reprezentând un criteriu, uneori, determinant în evaluarea și implementarea proiectelor realizate din fonduri publice

STRUCTURĂ

Varianta 1: Sistem constructiv de tip dual cu cadre și pereți structurali din beton armat monolit

Varianta 2: Sistem constructiv din metal

CRITERIU             VARIANTA 1

Sistemul constructiv realizat din beton implică timpi mai mari de punere în operă a suprastructurii prin cofrarea și turnarea stâlpilor și a grinzilor.


VARIANTA 2

 • 1. Structurile metalice prezintă un timp mult mai scăzut de punere în operă daca se executa din elemente cu prinderi bulonate (nu sudate).

  EXECUȚIE


 • 2. Structurile metalice prezintă un timp ridicat de punere în operă daca se executa din elemente sudate. Execuția sudurilor pe șantier au calitate scăzută.

La fel, protecția imbinarilor sudate in șantier se face prin metalizare (spreiere) si nu se poate compara cu tratamentele termice de acoperire realizate intr-o baie de Zn. Verificarea in șantier a calitatii

COSTURI


Structurile realizate din beton sunt evaluate cu un procent de rezonabilitate a costurilor cuprins intre 40-60% în raport cu structurile realizate din metal în condițiile unor deschideri uzuale (3..8m).

Structura din beton prezintă caracteristici favorabile din punct de vedere al protecției la foc prin acoperirea carcaselor de armatură cu beton.

Structurile din beton armat nu implica costurile de mentenanță specifice structurilor metalice (verificare, eventual refacere acoperire protecție)


sudurilor (ultrasunete, lichide penetrante) este ingreunata din cauza poziției elementelor (nupe banc ci pe schele).

Deci dpdv al timpului de execuție si al calitatii execuției, soluția cu imbinari bulonate aduce beneficii.

 • 3. Structurile metalice pot fi eficiente la deschideri ample (peste 10m) între elementele structurale verticale (dar nu este cazul aici)

Structurile realizate metal devin eficiente din punct de vedere al costurilor în cazul deschiderilor ample.

Protecția la foc a elementelor structurale din metal (necesara in cazul proiectelor de tip Grădiniță) cu tratamente termospumante implică costuri ridicate.

Din punct de vedere al mentenantei, structurile metalice necesită verificarea periodică a pretensionărilor șuruburilor și butoanelor de ancoraj și refăcute protecțiile anticorozive, eventual anumite suduri afectate de coroziune, operații care implică costuri pentru desfacerea și refacerea finisajelor pentru a avea acces la elementele structurale, personal de specialitate pentru verificarea și, eventual reglarea pretensionării șuruburilor și butoanelor de ancoraj. Pe parcursul derulării operațiilor de mentenanță, circulația în zonele verificate este obstrucționată și îngreunată.


Varianta recomandată este Varianta 1 deoarece este mai bine aspectată din punct de vedere al conformației planimetrice și volumetrice a construției și a costurilor implicate.

INSTALAȚII TERMICE

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Rețele de alimentare cu apa calda incalzire prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa calda

Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

Țeava Pex reprezintă un sistem destinat instalațiilor de alimentare cu apa rece/calda si de incalzire, cu aplicabilitate in toate tipurile de clădire. Asigură un grad ridicat de protecție împotriva difuziei de oxigen în

incalzire si apa racita climatizare. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil. Materialul plastic utilizat pentru stratul intern si extern este Polietilena reticulata (PE-X), pe când materialul stratului de mijloc este aluminiu. Stratul de aluminiu se formează in jurul celui din PEX si este sudat printr-o sudura longitudinala, îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere. Etansietatea este garantata de insurubarea unei piulițe pe o ogiva (arc ogival) taiata care provoacă compresiunea progresiva asupra tubului, generând etansietatea imbinarii. Etansietatea este garantata de O-ringurile plasate pe portcuciuc, o garnitura din palstic izolează metalul racordului de stratul metalic al multistratului.


instalație, asigurând, astfel, o funcționare îndelungată        i

pentru celelalte elemente componente ale sistemului de : :     -4/

încălzire Stratul de Pex nu suferă modificări generate de % efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața tubulaturii nu va coroda in timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particule de rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea galvanica. Aceasta caracteristica este foarte importanta, in special in zona curbelor pe traseu, unde se mărește acțiunea abraziva a impurităților prezente in apa, in condițiile unei viteze mari a fluidului tranzitat. De asemenea, prezintă un grad ridicat de rezistenta la acțiunea aditivilor adaugati in apa si nu este afectat de prezenta materialelor de construcție, precum cimentul, gipsul etc. Rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni inalte. Rezistenta foarte buna la temperaturi scăzute. Țeava Pex utilizata in condiții normale de folosire, respectiv presiuni pana la 10 bar si temperatura de funcționare 0-95°C, prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de îmbătrânire. Tubulatura Pex cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului. Stratul coextrudat de protecție, format din alcool etilen vinilic (EVOH), polimerul cu cel mai puternic efect de protecție, reprezintă o bariera perfecta împotriva trecerii moleculelor gazoase. Acest strat de protecție elimina pericolul de coroziune, provocat de infiltrațiile de oxigen, precum si daunele provocate de expunerile la razele UV. Pericolul de pătrundere a oxigenului in tubulatura apare in cazul sistemelor „inchise", precum sistemele de incalzire clasica, incalzire prin pardoseala, in care nu se folosește adaos de apa. Oxigenul in exces ataca părțile instalației care conțin fier.

Varianta recomadată este Varianta 2 având în vedere durata de viata ridicata a materialului, rezistenta la temperaturi scăzute, cat si temperaturi ridicate.

INSTALAT!! SANITARE

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru soluția de alimentare cu apa rece si apa calda, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1: Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Varianta 2: Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

VARIANTA 1

Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa rece si apa calda menajera. Tubul


VARIANTA 2

Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R

Teva de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă). Pentru sistemul de conducte din material


multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil. Materialul plastic utilizat pentru stratul intern si extern este Polietilena reticuiata (PE-X), pe când materialul stratului de mijloc este aluminiu. Stratul de aluminiu se formează in jurul celui din PEX si este sudat printr-o sudura longitudinala.

îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere. Etansietatea este garantata de înșurubarea unei piulițe pe o ogiva (arc ogival) taiata care provoacă compresiunea progresiva asupra tubului, generând etansietatea imbinarii. Etansietatea este garantata de O-ringurile plasate pe portcuciuc, o garnitura din palstic izolează metalul racordului de ; stratul metalic al multistratului.                 j


plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a matefiâluluip a. seriei de presiune și a corectei aplicăn.x-^\. îmbinarea părților din material plastic '- se efectuează prin sudare polifuzionară, apoi prin sudare cu ajutorul electroformelor, sau prin sudarea cap la cap. în timpul sudurii apare o îmbinare omogenă, de înaltă calitate. Fluidele cu proprietăți acide si alcaline indiferent de concentrații si temperaturi sau valori ale PH 1-14, nu corodează conducta; PP-R-ul are excelente proprietăți izolatoare in ceea ce privește transportul termic.


Varianta recomadată este Varianta 2 având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si a proprietăților izolatoare ale materialului, simplitate de montaj si siguranța de etansare a îmbinărilor conductelor cu piesele de legătură, Soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ

VARIANTA 1

Conducte de jjolietilena de inalta densitate PEID

 • •  Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;au o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

 • •  Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.


VARIANTA 2

Conducte din fonta ductila

 • •   Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la îmbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

 • •   Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;


Varianta recomadată este Varianta 1 având în vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic.

REȚELE DE CANALIZARE

Pentru realizarea conductelor de canalizare au fost analizate următoarele variante constructive pentru materiale pentru conducte:

Varianta 1: Tuburile prefabricate din beton

Varianta 2: Tuburi din PVC de canalizare

Varianta 3: Tuburi din rășini poliesterice armate cu fibra de sticla

VARIANTA 1              VARIANTA 2              VARIANTA 3

Tuburile prefabricate din Tuburi din PVC de canalizare Tuburi din rășini poliesterice

beton

Avantaje:

Fiabilitate in exploatare;

Preț de cost scăzut;


Dezavantaje:

Greutate mare pe metru liniar si deci manevrabilitate scăzută;

Număr mare de imbinari care presupun dificultăți de etansare;

Tuburile se deteriorează cu ușurința.


Avantaje:

Greutate redusa pe metru liniar;

Reducerea timpului de realizare al rețelei;

Etansare buna la imbinari;

Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

Rugozitate redusa;

Dezavantaje:

Nu se fabrica pe diametre mai mari de 500 mm.


armate cu fibra de sticla             ' .■■■'" ț

Avantaje:

Datorita

uscate cu manșon si o’ g ,a.>-garnitura, se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

Au o greutate mica;

Toate piesele de legătură, inclusiv căminele de vizitare, sunt prefabricate;

Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare;

Dezavantaje:

Tuburile din fonta ductila si tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate si PVC;

Prețul unitar pe metru liniar ridicat;

Căminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe.


Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia ca varianta constructivă optimă este Varianta 2 - realizarea conductelor de canalizare din conducte din PVC. Având in vedere încărcările preconizate din trafic si adancimea de pozare a conductelor, se vor utiliza conducte PVC SN8, SDR 34.

AMENAJAREA TERENULUI - ALEI PIETONALE SI CAROSABILE PLATFORME

Pentru alegerea soluției constructive au fost studiate următoarele variante:

■ Structura rutiera pentru platforme autospeciale in interiorul incintei, acces autospeciale in exteriorul incintei, parcare si platforma de deșeuri in interiorul incintei, acces parcare in exteriorul incintei:

Varianta 1: Structura rutiera rigida

Varianta 2: Structura rutiera elastica

VARIANTA 1

Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

 • •  25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •   Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  25 cm fundație de balast;

 • •  7 cm strat de forma din nisip.


VARIANTA 2

Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • •   4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16);

 • •   6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

 • •   15 cm strat de baza din piatra sparta;

 • •   20 cm strat superior de fundație din


^NTERGROUP

balast;

 • •   20 cm strat inferior de fundație din ballast;

 • •   Geotextil anticontaminant.

Este recomandata varianta 1, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

■ Structura rutiera pentru platforme si accese pietonale:

Varianta 1: Structura rutiera elastica

Varianta 2: Structura rutiera rigida

VARIANTA 1

Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

10cm beton de ciment C8/10;

10cm balast;

variabil umplutura pamant compactat.


VARIANTA 2

Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

 • •  Beton amprentat;

 • •   Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  5 cm strat de nisip


Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

• echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

ARHITECTURĂ

Distribuția dotărilor în interiorul clădirii va fi conform necesităților funcționale:

 • •    Parter:

zona destinată spațiilor de primire, circulație

 • -   zona destinată inspecției medicale a copiilor

zona destinată spațiilor de educație, servire a mesei, joacă și odihnă,

 • -   zona destinată personalului care asigură curățenia și mentenanța clădirii și servirea mesei.

 • •      Etaj:

 • -  zona destinată spațiilor de educație, servire a mesei, joacă și odihnă, și activităților colective

 • -  zona destinată personalului care asigură curățenia și mentenanța clădirii și servirea mesei.

 • •     Demisol:

 • -  zona destinată preparării mesei - bucătărie și depozitări

 • -   zona destinată curățării și spălării - spălătoie, uscătorie și călcătorie

 • -  zona destinată personalului didactic și de intreținere

 • -  zona destinată spațiilor tehnice

Principiile pentru alegerea dotărilor sunt:

 • -  egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți (locomotorii, de văz etc);

 • -   caracterul interactiv - în vederea dezvoltării capacităților creative ale copiilor;

 • -   criteriu estetic;

 • -   durabilitate, rezistență, întreținere și curățare ușoară;

 • -  eficiență energetică

 • -   criteriul igienico-sanitar.

Principiile nu vor fi considerate ierarhic în ordinea enunțată, ci se va alege prioritatea lor în funcție de destinația dotării: în zonele cu caracter reprezentativ pentru copii vor avea


prioritate criteriile estetice și interactive, în grupurile sanitare - posibilitatea de întreținere și curățare facilă, in zona bucătărie vor avea prioritate produsele a căror materiale sut agrementate si certificate de dlesiglatie in domeniu, etc.                                 A.'

Se vor respecta instrucțiunile de montaj ale furnizorului/ producătorului pentru fiecare echipament/dotare. Se va asigura mentenanța echipamentelor conform specificațiilor fiecărui produs.

Caracteristicile minim necesare și definitorii ale dotărilor vor fi următoarele:


doțawe

Zona destinată spațiilor de primire și circulație


CARACTERISTICI

în zonele de acces se vor încastra în pardoseală în rame proprii bariere profesionale de praf pentru spații cu trafic intens cu suprafețe alternative din cauciuc și texil.

Holul multifuncțional îndeplinește și funcțiunea de vestiar, fiind organizat cu dulapuri-cuier și băncuțe pentru schimbarea copiilor. în zona centrală se va monta un echipament de joacă de interior pentru cătărare cu inăltime maximă de 80cm și un televizor cu sistem audio.

Pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități la toate spatiile clădirii si pentru a facilita traseul personalului de curățenie a fost propus un ascensor de persoane cu dimensiunile 1.45x1.50m


Zona destinată inspecției medicale a copiilor


Cabinetul medical va fi dotat cu birou medic, scaun birou si scaune vizitatori, un scaun medic.pat consultație, vitrină medicamente, lampă bacteriacidă, configurație PC completă si imprimantă, trusă de prim ajutor tensiometru profesional cântar cu taliometru

Izolatorul este echipat cu pat spital copii cu bare de protecție și saltea, vitrină medicală, scaun medic, lampă bacteriacidă

Depozitarea deșeurilor medicale va fi prevăzută cu o unitate frigorifică pentru stocarea acestora.


Zona spațiilor         de

educație, servire a mesei, joacă odihnă, activităților colective


destinată I Sălile de grupă au triplă funcțiune. Spațiile de joacă și educație sunt dotate cu mese de lucru pentru copii, din lemn, cu muchii rotunjite, scaune reglabile pe inăltime, dulapuri rafturi si comode de depozitare dulap de depozitare paturi stivuibile, seturi de jucării, covor cu certificat de igienă, un birou educatoare, 1 scaun birou un PC configurație completă și un sistem audio. Spațiile de odihnă sunt dotate cu paturi stivuibile, cu picioare, saltele si seturi de lenjerie complete.

Sala de activități colective are caracter polivalent - festivități, recreație pe perioada rece și poate funcționa și, ocazional, ca sală de mese, în ture. Pentru echiparea acesteia se propun următoarele dotări: scaune pliante, mese pentru servirea ocazională a mesei taburet din spumă molitan, PC configurație completă, video-proiector, sistem audio si televizor.


și și


Sălile de grupa si sala activitati colective sunt prevăzute cu jaluzele.

Mobilierul va avea imagine unitară, se vor alege obiecte din aceeași gamă de materiale și cu cromatică și inserții prietenoase copiilor.

Zona destinată Sunt propuse dotări din oțel inox (dispensere săpun, hârtie, uscătoare grupurilor sanitare de mâini) ușor de întreținut și curățat, cu sisteme care permit înlocuirea rapidă a consumabilelor.

în fiecare zonă de lavoare a grupurilor sanitare pentru copii se propune amplasarea unui coș de gunoi cu capacitate minim 30I. Se va opta pentru modele cu capac batant. Suplimentar, se vor prevedea și coșuri de gunoi cu capacitate de minim 5I - in zona closetelor grupurilor _______________; sanitare ale copiilor și în grupurile sanitare ale personalului.

Zona destinată i Oficiile de curățenie sunt dotate astfel încât să se asigure curățarea personalului care ' permanentă și eficientă a spațiilor cu: cărucioare pentru curățenie,asigură curățenia și mentenanța clădirii


mașină pentru curățat podele, dulap metaic suspendat cu sistem de încuiere pentru depozitarea sigură a produselor de curățenie Și dezinfectare.                                                    <

Spațiul destinat primirii rufelor murdare, spălătoriei, uscătonei?șj ' călcători ei este dotat cu 2 mașini de spălat industrială capacitate minim 11 k , 2 uscătoare industriale un calandru industrial o masă cu stafie de călcat, cantar manual pentru dimensionarea corectă a înărcarilor echipamnetelor, rafturi metalice, doua cărucioare pentru transportul rufelor curate și 4 cărucioare pentru transportul și stocarea rufelor murdare.

Zona destinată ' Prepararea hranei se va realiza în la nivelul demisolului și se va servi preparării mesei - j prin intermediul oficiilor de etaj. Transportul alimentelor din zona de bucătărie depozitări servirii mesei


și | preparare in zona de oficiude etaj se va realiza prin intermediul unui și i mont-charge cu dimensiunile utile de1010x760mm folosit exclusiv în acst scop. Oficiile de etaj pentru servirea mesei și bucătăria vor vor fi dotate cu fronturi de lucru si depozitare, echipamente si dotări realizate integral din inox alimentar în conformitate cu a rementele si cerințele impuse de legislația in vigoare. Criteriul esențial în alegerea dotărilor spațiilor pentru preparare și servirea hranei este caracteristica de curățare și întreținere ușoară.

Oficiile vor fi dotate cu cate 1 dulap suspendat din inox pentru stocarea setului de servire a mesei pentru fiecare grupă (6), 2 spălătoare de inox cu doua cuve. 2 corpuri de inox cu sertare, 2 corpuri de inox cu pubelă extractabilă, 2 blaturi de lucru din inox, 2 mese reci, 2 mașini profesionale de spălat veselă, corpuri de depozitare cu polițe. Oficiile sunt echipate cu seturi complete pentru servirea mesei si accesorii pentru băut, 2 espressoare automate 2 fiertoare profesionale pentru ceai, 2 cuptoare cu microunde. 2 cărucioare pentru distribuirea hranei. Bucataria este compartimentată astfel:

zona de depozitare frigorifică și congelare dotată cu 7 dulapuri frigorifice universale, 1 dulap frigorific peste și 1 dulap frigorific si congelare carne.

Zona de depozitare fructe si legume dotată cu rafturi metalice pentru depozitare

zonă preparare carne/peste, oua, lactate si fructe si legume: 4 spălătoare din inox cu cuvă dublă (dimensiuni variabile), 4 corpuri de inox cu sertare, 4 corpuri de inox cu pubelă extractabilă. 1 masa pentru preparare carne/peste. 1 masa pentru preparare legume si fructe, fronturi de lucru din inox, corpuri cu polițe din inox. dulapuri suspendate inox mașină de curătat cartofi mașină de tăiat si răzuit cartofi, mixevertical mana, mixer profesional bucătărie.

zona de bucătărie caldă dotată cu mașină de gătit integral electrică profesională cu 6 plite radiante si cuptor, dotată cu termostat de protecție intern, pentru a se evita supraîncălzirea. Plitele sunt acționate prin comutator cu trepte de temperatură. Hota de evacuare este de inox cu evacuare verticala si are ndimensiunile 2200x1400x450mmln această zonă sunt propuse mese de lucru, corp cu sertare, pubela extractabilă,

zona de bucătărie rece dotată cu spălător inox cu cuva dublă, masa de lucru cu polițe, casetieră inox cu sertare, pubelă extractabila. cuptor electric patiserie, plită electrică patiserie, dospitor patiserie, storcător citrice profesional blender profesional 2 5I cuptor cu microunde.

In vederea distribuirii hranei la oficiile de etaj s-a propus un mont-charge destinat exclusiv repartizării hranei pe niveluri


^■W0UP

prl :    . / --

Bucătăria va fi dotată cu seturi complete de vase si ustensile pentru preparare (oale, tigăi, tăvi, polonice, site, seturi cutite, capace,etc.) conform ofertelor anexate.

Zona destinată personalului didactic și de intreținere


Bucătăria va fi dotată în mod obligatoriu cu un lavoar. săpun, periuța dinți pentru spălarea mâinilor frecvent.

Biroul administrativ este dotat cu două birouri, doua scaune de birou, doua configurații PC complete, o imprimanta color. 4 dulapuri dosare. Vestiarele destinate personalului cu grup sanitar vor fi dotate cu dulapuri metalice cu încuietoare proprie.

Clădirea se va dota cu cate 4 stigatoare de incediu la nivelul parterului si etajului, si doua la nivelul demisolului - total 10 (cate unul la fiecare suprafața contruita maxima de 250mp, minim doua pe nivel)

MOBILIER URBAN Șl SPATII DE JOACA

Se va amplasa mobilier urban specific funcțiunii: coșuri de gunoi cu posibilitate de colectare selectivă, cișmele, panou de informare pentru zona dejoacă

Principiile pentru alegerea obiectelor:

 • -  protecția mediului;

 • -  egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți (locomotorii, de văz etc);

 • -  confortului călătorilor și stimularea utilizării transportului în comun și a mijloacelor

nemotorizate;

 • -  criteriu estetic;

 • -  durabilitate, rezistență, perioadă de garanție;

Mobilierul urban va fi ales pentru a răspunde următoarelor criterii

 • -  Obiectele vor avea în vedere principiile protecției mediului: alegerea suprafețelor de lemn tratat pentru rezistența la factorii atmosferici și nu vopsite, vopseaua constituind un produs toxic, poluator, ușor de îndepărtat;

 • -  Piesele din metal vor din oțel galvanizat sau vopsit în câmp electrostatic în mediu controlat pentru a putea oferi garanții de durabilitate;

 • -  Se vor alege și obiecte adaptate folosirii de către persoane cu dizabilități - cișmele și echipamente de joacă, promovându-se astfel egalitatea de șanse și nediscriminarea;

 • -  Obiectele vor fi calitative și durabile.

 • -  Toate obiectele vor avea agremente.

 • -  Toate obiectele vor avea certificate de garanție;

 • -  Instalarea și mentenața acestora se va face conform indicațiilor producătorului / furnizorului

 • -  Imaginea obiectelor, volumetria, silueta, cromatica, materialele din care sunt alcătuite - componenta estetică - va fi în acord cu conceptul de amenajare;

 • -  Se vor respecta instrucțiunile de montaj ale furnizorului/ producătorului pentru fiecare echipament. Se va asigura mentenanța echipamentelor conform specificațiilor fiecărui produs.

Toate obiectele de mobilier urban și echipamente de joacă vor avea un design modern, minimal, adecvat vecinătății clădirii.

Caracteristicile principale ale dotărilor

Zonă joacă


Dotări           pentru

managementul deșeurilor


Cișmele pentru apă potabilă


Echipamente de joacă

 • -  Echipament tip măsuță cu elemente mobile. Zona de siguranță va avea diametrul maxim 4.1 Om. Destinat copiilor cu vârste între 1 și 5 ani.

 • -  Echipament compus din platforme înălțate de la sol, conectate între ele printr-un pod, accesibile prin cățărare, cu un tobogan. Destinată categoriei de vârstă 3-14 ani, activități principale: cățărare, alunecare. Elemente constructive: structură de lemn, cu cel puțin un tobogan din material metalic și protecții din material plastic și sfoară.

 • -  Echipament disc rotativ în jurul unui ax central, cu bare pentru menținerea echilibrului în timpul mișcării. Destinată categoriei de vârstă 3-14 ani, activități principale: învârtire, menținerea echilibrului. Elemente constructive: structură metalică rotativă în jurul unui ax central, elemente metalice pentru împiedicarea căderii în timpul mișcării.

 • -  Balansoar de tip pârghie, susținută pe un element central, cu cel puțin două locuri în cele două capete și mânere. Destinat copiilor peste 2 ani. Activități posibile: balansare. Elemente constructive: structura de lemn sau metal susținută pe un element central; poate avea elemente de identitate din materiale plastice

 • -  Leagăn adaptat folosirii de către persoane cu dizabilități, de tip platforma care pendulează. Permite urcarea unui fotoliu rulant printr-o rampă fixă, situată perpendicular pe direcția de pendulare. Destinat copiilor peste 2 ani. Elemente constructive: structura metalică compusă din stâlpi și platforma suspendată prin elemente metalice.

 • -  Balansoar pe arc central pentru un utilizator, cu elemente tip imagine caracteristica amplasate pe ambele laterale.. Destinat copiilor mici, incepand cu 2 ani. Activitate principala: legănare. Elemente constructive: arc metalic pentru balans, scaun și elemente de identitate din materiale plastice

Toate echipamentele vor respecta normele de siguranță europene pentru locurile de joacă impuse de către comitetul european pentru standardizare (standarde europene DIN EN 1176-1177). Toate echipamentele vor avea certificate și/sau agremente tehnice care să susțină un standard de calitate ridicat.

în zona locurilor de joacă se vor monta panouri cu instrucțiuni de folosire ale echipamentelor instalate pentru siguranță în exploatare.

Coșurile de gunoi vor avea interiorul din metal (otel galvanizat, sau vopsit în câmp electrostatic) pentru curățarea ușoară și reducerea dezvoltării microorganismelor. Toate coșurile de gunoi vor avea scrumiere încorporate. In zonele destinate fumatului se vor amplasa scrumiere individuale. Exteriorul va fi placat cu lemn sau tablă galvanizată, zincată sau vopsită în câmp electrostatic, vor avea culori specifice colectării selective sau semne și inscripții vizibile.

Pubelele pentru colectarea deșeurilor pana la transportul la groapă vor fi selective. Se vor amplasa atât pubele galvanizate cu capacitate de 11001 în zona platformei de colectare deșeuri cât și pubele stradale pentru colectare selectivă, în special în zona parcărilor.

Cișmelele propuse sunt din metal tratat pentru rezistența la coroziune, vopsit cu grund. Robineții, dispozitivele de acționare și

accesoriile sunt tratate anticoroziv și antivandal. Se yo|:Jamplașa cișmele adaptate utilizării si de către personae cu dizabilitățiț


Mobilier urban

Dotări pentru mijloace de prima intervenție


In zonele de reacreatie si zona de joaca se propun barici.rde -;; exterior.Bancile de exterior vor fi realizate din placi de otel ' - < Amenajările exterioare se vor dota cu cate un acate un pichet complet utilat pentru o suprafața de 1000mp. si cate un stinagator portativ de cel puțin 6kg la fiecare 250mp


INSTALAT» TERMICE


Chiller Qr=110Kw

1

buc

Boiler bivalent v=1000L

1

buc

Rezistenta electrica boiler 12 Kw

1

buc

Panou solar cu tuburi vidate Su=1,9mp

12

buc

Ventiloconvector de tubulatura Bi=32Kw, Br=17Kw

1

buc

Ventiloconvector de tubulatura Bi=10Kw, Br=5Kw

3

buc

Baterie încălzire cu apa calda Bi=22Kw

1

buc

Ventiloconvector caseta Bi=4,2Kw, Br=2,8Kw

37

buc

Ventilator hota bucătărie Dmax=3860mc/h

1

buc

Ventilator Baie D=100mc/h

3

buc

Pompa de căldură sol-apa 29 Kw

2

buc

Schimbător de căldură in placi apa

-i

buc

fierbinte Q=200Kw

d

Acumulator căldură V = 1500 Litri

1

buc

Recuperator de căldură D=1000 mc/h

1

buc

Recuperator de căldură D=1500 mc/h

1

buc

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=100 L

2

buc

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=80 L

1

buc

Pompa circulație Qmax=2,5mc/h, Hmax=4 mCA

3

buc

Pompa circulație Qmax=6,5mc/h, Hmax=6,8 mCA

Pompa circulație Qmax=8,5mc/h, Hmax=10,5 mCA

Pompa circulație Qmax=18mc/h, Hmax=13 mCA

Pompa circulație Qmax=21 mc/h, Hmax=12,7 mCA

3

3

3

1

buc

buc

buc

buc

Acumulator apa răcită 500 litri

1

Buc

Hota inox 2200x1400x450 prevăzută cu 8

1

buc

filtre 400x400x25

1


INSTALAT» SANITARE

 • -   Separator de grăsimi 0.31/s - 7 bucăți

 • -  Pompa evacuare canalizare menajera cu racord pentru: vas closet, lavoar, cădită dus, mașina spalat rufe. înălțime de pompare min 5 m - 3 bucăți

 • -  Pompa evacuare canalizare menajera cu racord pentru: spălător, mașina spalat vase. înălțime de pompare min 5 m - 5 bucăți


INSTALAT» ELECTRICE

Grup electrogen -125 kva


Kit fotovoltaic - 7.5 KVA

UPS 7.5 KVA

Centrala de detecție incendiu

REȚELE ALIMENTARE CU APĂ

Dotări SSM si SU

 • -  Stingator tip P6 - 2 bucăți

 • -  Casca protective - 2 bucăți

 • -   Mânuși protective- 4 bucăți

 • -   Ochelari de protective - 2 bucăți

 • -  Masca de protective - 4 bucăți

 • -  Masca sudura de cap - 2 bucăți

 • -   Sort de protecție cauciuc - 2

 • -  Salopeta doc - 2

 • -   Halat de lucru - 4

 • -  Cizme - 2

REȚELE CANALIZARE - MUGUR

 • -  Separator de hidrocarburi

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției:

• costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Scenariul I

Costurile estimate pentru investiției

realizarea

12.806.170,50 lei inclusiv TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viată

~ 12.097.305 lei

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc în cadrul Anexei 1 - Scenariul I - Scenariu Recomandat.

Scenariul II

Costurile estimate pentru realizarea investiției

10.800.286,74 lei inclusiv TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viată

- 13.810.505 lei

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc în cadrul Anexei 2 - Scenariul II- Scenariu Nerecomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției aferente lucrărilor si construcțiilor a fost realizata pe baza preturilor unitare din baza de date WinDev, iar evaluarea costurilor investiției corespunzătoare echipamentelor/utilajelor cu montaj si dotărilor a fost realizata pe baza preturilor din cadrul ofertelor primite de la furnizori specializați in domeniu.

• costurile estimative de operare pe durata normală de viață/ de amortizare a investiției publice.

Construcțiile si instalațiile impreuna cu dotările si echipamentele propuse prin proiect se amortizează liniar conform legislației in vigoare.

S-a considerat durata de amortizare structurata conform HOTĂRÂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normala de funcționare; a<unei. .. construcții.                                                                                              "r

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 12 ani de operare. Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se încadra in următoarele categorii: costuri cu utilitățile si cu materiale, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu întreținerea si reparațiile, cheltuielile generale de administrație si alte cheltuieli operaționale.

1.    Cheltuieli materiale si cu utilitățile.

Costurile cu utilitățile sunt reprezentate de: costuri cu energia electrica, costuri cu energia termica, costuri cu apa si apa uzata. Aceste cheltuieli au fost estimate in baza cantitatilor anuale consumate si a tarifului unitar specific corespunzător. Costurile totale materiale si cu materialele consumabile sunt date de consumabilele pentru grupuri sanitare si bucătărie / săli din cadrul clădirii, costuri cu materiale de curățenie pentru corp grădiniță, cheltuieli cu furnituri birou si materiale pentru activitati educaționale si cheltuieli cu hrana.

2.   Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul responsabil cu operarea infrastructurii.

Cheltuielile salariale pentru personalul cu operarea infrastructurii sunt prezentate sub forma detalierii costurilor pentru salariile brute si cele aferente contribuțiilor salariale din partea angajatorului. Aceste costuri se regăsesc in cadrul tabelului nr.2 - „Cheltuieli cu personalul” din cadrul Anexei nr.1 si 2 - Analiza financiara a proiectului - Scenariile 1 si 2.

 • 3.   Cheltuielile cu intretinerea si reparațiile sunt următoarele: costuri de intretinere clădire grădiniță si rețele exterioare, costuri de intretinere zona de joaca, costuri de intretinere si reparații drumuri incinta.

 • 4.   Cheltuielile generale de administrație se refera la: costuri cu posta, telecomunicații, radio, TV, internet, precum si costuri cu servicii pentru SSM si medicina muncii.

 • 5.   Alte cheltuieli operaționale au in vedere costurile cu asigurarea infrastructurii create, precum si cele pentru pregătirea profesionala aferente cadrelor didactice care prestează servicii educaționale din cadrul grădiniței

 • 3.4 Studii de specialitate, Tn funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

• studiu topografic;

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si face parte din anexele proiectului.

Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului în plan, profilul în lung și s-au întocmit profile transversale.

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat în coordonate STEREO 70.

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmărindu-se punctele caracteristice în plan, profil longitudinal și profil transversal. Stațiile de ridicare au fost materializate prin buloane și martori.

^NTERGROUF

Aceste măsurători s-au materializat în:

plan de situație, scara 1:1000;

profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100; profiluri transversale curente, scara 1:100.

Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

• studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

Studiul geotehnic a fost realizat de SC LIVSIM POLICOM SRL, prin inginer Draganescu Liviu, verificat de ing. Raduinea Nicolae, atestat MTCT cerința esențiala Af. Studiul geotehnic este prezentat in anexele proiectului.

Recomandări finale (extras din studiu geotehnic):

 • -   „rigiditatea fundațiilor va fi suficienta pentru a transmite la teren, cat mai uniform, eforturile primite la baza suprastructurii;

 • -   calculul structural va fi bazat pe un model adecvat structurii si va lua in considerare interacțiunea cu terenul de fundare, cu elemente structurale sau cu clădiri invecinate;

 • -  se va lua in calcul influenta condițiilor locale ale amplasamentului asupra cerințelor seismice si asupra răspunsului structural;

 • -  in exploatarea construcției proiectate se vor adopta masuri de funcționare si de întreținere, care sa asigure pastrarea nediminuata a capacitatii de rezistenta a structurii;

 • -  starea construcției va fi urmărită continuu in timp, pentru a detecta promt eventualele degradări si a elimina cauzele acestora;

 • -   proiectarea seismica va urmări realizarea unei construcții sigure in raport cu hazardul seismic asociat amplasamentului, care sa îndeplinească, in condiții acceptabile de cost, condițiile fundamentala de siguranța;

 • -  Săpăturile adanci cu h>1m se vor executa in paralel cu turnarea betoanelor; excavatiile lasate un timp indelungat libere duc la apariția tasarilor neuniforme;

 • -   Lucrările de infrastructura se vor executa intr-un ritm alert si in regim uscat, scăzut in precipitații;

 • -   Nu se vor lașa timp indelungat - mai multe cicluri inghet-dezghet - săpăturile deschise;

 • -   Protejarea săpăturilor pe timpul execuției si a fundațiilor pe timpul exploatării in timp împotriva apelor de siroire din precipitații (ciu rigole, șanțuri de scurgere), care sa asigure indepartarea rapida a lor;

 • -   Protejarea de suprafața a terenului in jurul fundațiilor cu pamant argilos bine compactat care sa asigure un ecran; se va preciza in mod clar pe planurile de săpătură si pe secțiunile proiectului, distanta dintre cota +0.00 a clădirii si cota terenului precum si distanta dintre cota terenului si cota săpăturii;

 • -   La executarea săpăturilor va fi chemat la fata locului atat autorul studiului geotehnic, cat si proiectantul de rezistenta, pentru întocmirea procesului verbal de recepție calitativa a terenului de fundare si confirmarea cotei de fundare a construcției pe baza celor precizate in studiu;

 • -   Ultimii 15 cm de săpătură se vor excava in ziua inceperii betonarii, pentru a nu se modifica caracteristicile parametrilor fizio-mecanici ai terenului de fundare;

 • -  Se va proiecta un sistem unitar si etans-retea perimetrala construcției cu trotuare cu latimea >1.00m si 5% panta spre exterior in scopul eliminării surselor de apa care pot influenta negativ si grav fundațiile construcției proiectate in exploatare.

Pentru suplimentarea datelor de proiectare se vor avea in vedere si caracteristicile fizico-mecanice, medii de calcul, reprezentative pentru natura si starea terenului prezentate in anexele de studiu.

In contextul celor prezentate mai sus, se poate concluzio vedere geologo-tehnic, terenul aflat in studiu, amplasa

>na ca' din .punct de? \ t in Ploiești. B-dul

Petrolului, nr. 16, județul Prahova, îndeplinește condițiile pentru construirea imobilului, doar pe amplasametul forajelor executate.”            ' \

studiu hidrologic, hidrogeologic;

Studiul hidrogeologic preliminar pentru propunerea pompelor de căldură a fost elaborat de SC HIDROROM STAR SRL, prin inginer loan Stan si este prezentat in anexele proiectului.

Concluzii si recomandări (extras din studiu hidrogeologic):

Din analiza situației hidrogeologice zonale detaliata se evidențiază soluția optima de execuție a unui put forat de cca. 100m adâncime pentru alimentarea unei pompe de căldură prin preluarea energiei geotermale din subteranul obiectivului, amplasat in intravilanul sud estic al municipiului Ploiești, prin intermediul unui dublu circuit inchis de agent termic in conductele de transport instalate in forajele cu rol de sonda termica verticala:

 • -  adancimea optima de forare put cu rol de sonda termica verticala: h-100m Forajele se vor executa in sistem hidraulic, cu circulație inversa de noroi bentonitic;

Diametrul sapei de foraj - 0444mm

 • -  Coloana tehnica de exploatare a puțurilor = metalica cu 016Omm

Spațiul inelar din spatele coloanei metalice de exploatare = umplutura de balast;

 • -  Conducta dubla de transport agent termic din puțuri = polietilenqa 032mm Protecția la suprafața a puțului cu rol de sonda termica verticala: un cămin semisubteran cu h=max5-6m

 • -   Strate acvifere valorificate pentru preluarea temperaturii apei subterane necesara alimentarii pompei de căldură: acvifer freatic (interceptabil in foraje pe intervalele locale 5-20m) si complex acvifer de medie si mare adâncime, de tip Candesti (interceptabil pe intervalele locale 42-90m), conform prognozei grafice din secțiunea A-B si fiselor tehnice prezumtive.

In vederea asigurării condițiilor optime de valorificare a potențialului termic din strate acvifere interceptabile pe adancimea de forare a sondelor verticale, se impune din partea factorilor responsabili interesați (beneficiar, proiectant, constructor), respectarea următoarelor recomandări suplimentare de specialitate:

 • -   Amplasarea puțurilor proiectate si numărul optim al acestora in incintele beneficiare se va face in funcție de condițiile concrete din teren si de condițiile tehnice ale procesului tehnologic de forare.

 • -   Avandu-se in vedere ca, pentru valorificarea energiei inmagazinate in roci, impactul asupra formațiunilor acvifere apare numai in momentul execuției fiecărui foraj proiectat, energia geotermica fiind reluata de un agent termic care circula prin conducte de polietilena, este necesara evitarea contaminării stratelor acvifere traversate de foraj, precum si punerea in comunicare a diferitelor formațiuni acvifere traversate (de mica, medie si mare adâncime);

împachetarea coloanei de exploatare in spațiul inelar exterior se va face cu balast si parțial cu dopuri de argila (30-32m si 60-62m adâncime) pentru evitarea diminuării impactului geotermic al apei subterane asupra conductelor interioare de transport agent termic spre pompa de căldură instalata in spatiile tehnice; Forajele vor fi prevăzute cu un capac provizoriu de protecție pana la echiparea definitiva cu echipamente auxiliare mai sus precizate si un cămin de protecție semisubteran;


Pe parcursul exectiei fiecărui foraj se vor respecta de către ț^i^thjctpc.^ prevederile din normele de protecție si securitate a muncii, conform legislației in • ’ vigoare in domeniu.”                                                               , ■

■  ‘«M'.n.oV*''

• studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficientă ridicată pentru creșterea performanței energetice;

• studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul.

 • • raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

• studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul.

• studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

• studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

 • 3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investiției este de 23 luni de la data semnării contractului de finanțare. Principalele etape de realizare a proiectului pentru cele doua scenarii propuse constau in:

 • >  Achiziții de lucrări, produse si servicii - 5 luni;

 • >  Implementarea contractului de execuție a investiției de baza - 12 luni;

 • >  Publicitatea proiectului - 19 luni;

 • >  Managementul proiectului - 23 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției este prezentat in cadrul Anexei 3 - Graficul activităților, pentru ambele scenarii.

4.______Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

 • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiza

> HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

> Programul de finanțare: POR/2014-2020/4/4.4/ AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.4; Obiectiv Specific 4.4.

Perioada de referința diferă in funcție de sectorul de investiții. Astfel, asa cum este specificat in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții -Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, pentru sectorul „Alte sectoare” perioada de referința recomandata este de 10-15 ani. S-a optat pentru perioada de referința de 15 ani.

Perioada de analiza a proiectului este impartita in doua etape:

 • •  etapa de pre-implementare si implementare (Anul 1 - Anul 3)

 • •  etapa de operare (Anul 4 - Anul 15)

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional [ Probabilitate , Mică

Importanța    Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului, astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența, astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic     | Probabilitate       Medie       Importanța     i Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar [ Probabilitate J Mică            Importanta     [ Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri     de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare, astfel încât executantul să realizeze lucrarea la termenul convenit.

Tip risc

Tehnic      I Probabilitate    | Medie          [ Importanta     | Mare

Descriere

Aplicarea corecțiilor financiare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice si de calitate ale proiectului de către executant etc.

Tip risc

Financiar     Probabilitate     I Medie          | Importanța     | Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar     | Probabilitate      Mică       | Importanta     | Medie

4.3 Situația utilităților și analiza de consum:

• necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz;

• soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

In ceea ce privește impactul proiectului asupra imbunatatirii nivelului de calitate a populației Municipiului Ploiești prin intermediul accesului la servicii de performanta pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional, amintim faptul ca impactul va fi pozitiv pe termen mediu si lung. Acest fapt se datoreaza implementării investiției, care va asigura:

 • - capacitate de 120 de locuri pentru preșcolari, in regim de program prelungit, adaptat persoanelor cu dizabilitati, care cuprinde spatii destinate activitatilor de joaca, odihna, invatare, îngrijire si alimentație, curte destinata activitatilor recreative si sportive;

 • - 6 Săli de grupa si odihna dotate cu mobilier adecvat unităților de invatamant si cazare temporara a copiilor, adaptat vârstei si ușor de igienizat;

 • - un cubaj de aer de minim 5m3 pentru fiecare copil pentru incaperile unde se vor desfasura activitatile instructive-educationale, iar in dormitoare, va fi asigurat un cubaj de minim 6 m3 pentru fiecare copil;

 • - sala multifuncționala pentru servirea mesei si pentru diferite activitati colective;

 • - bucătărie proprie pentru prepararea hranei, cu spatii conexe, amplasata la demisol;

 • - spălătorie, calcatorie, uscatorie, amplasate la demisol;

 • - depozite si spatii tehnice, amplasate la demisol;

 • - condiții optime de microclimat (temperatura, umiditate, ventilație, etc.) precum si de iluminat natural si artificial, conform normelor sanitare in vigoare;

 • - un cabinet medical.

Din punct de vedere cultural, investiția răspunde nevoilor de dezvoltare a invatamantului preșcolar din Municipiul Ploiești, ce reprezintă prima treapta a sistemului de educație si constituie o etapa de tranziție in formarea copiilor întrucât are ca scop conturarea aspectului social și cognitiv și contribuie, în acest fel, la adaptarea mai facilă la activitățile școlare ulterioare. Astfel, investiția este necesara pentru indeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare copiilor^;, din Municipiul Ploiești.

Din punct de vedere social, implementarea proiectului va constitui un repeririou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești.

Privitor la principiul egalitatii de sanse, gen si nediscriminare, menționam faptul ca respectarea principiului este garantata de proiectarea clădirii in acord cu Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap (NP 051/2000) si in acord cu „Strategia europeana a dizabilitatii 2010-2020- Reinoirea angajamentului către o Europa fara bariere”.

In acest sens, s-au propus rampe de acces/evacuare, platforma liftanta pentru accesul in clădire si un ascensor care realizează legătură între toate nivelurile clădirii. Grupurile sanitare destinate copiilor si personalului sunt echipate și conformate pentru utilizarea de către persoanele cu dizabilități. Suplimentar fata de prevederile legislației in vigoare, locul de joaca in aer liber va fi dotat cu echipament destinat persoanelor cu dizabilitati. La interior se vor amplasa dale tactile de direcționare si semnalizare pentru persoanele cu deficiente de vedere. Dotările propuse au fost selectate pe baza următoarelor criterii: egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți; protecția mediului; asigurarea facilităților sanitare; durabilitate, rezistență, întreținere ușoară.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de execuție a investiției, daca este cazul, se vor crea locuri de munca reprezentând personalul angrenat in realizarea lucrărilor de execuție a infrastructurii nou create, personal ce va fi angajat in cadrul firmei ce va realiza lucrările.

In faza de operare a investiției, proiectul va genera 21 locuri de munca din care 12 posturi didactice, 1 post de administrator si 8 posturi personal nedidactic (îngrijitor, bucatar, muncitor calificat intretinere). Personalul angajat va fi selectat prin concurs, strict pe baza competentelor profesionale, fara nici un fel de discriminare legata de sex, apartenența politica, religioasa, etnica sau orientări ale angajatilor.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

In urma realizării investiției, avand in vedere localizarea amplasamentului in planul de urbanism si in raport cu poziția fata de arii protejate, zone -tampon, monumente ale naturii sau arheologoice, zone cu restricții de construit si avand in vedere ca proiectul propus nu intra sub incidența HG 445/2009 si sub incidența art.28 din OUG nr.57/2007, APM Prahova decide Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

In zona studiata nu exista puncte de interes naturale sau antropice in raport cu ■■ care poate relationa proiectul propus.                                          ' - "a ’>

 • 4.5    Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

In pofida dinamicii pozitive din ultimii ani, infrastructura școlara ramane deficitara, unitățile de invatamant preșcolar funcționează la o capacitate care excede numărul de copii aferent unei grupe stabilit prin Legea Educației Naționale nr. 1/2011, fara a putea răspunde numărului de solicitări de inscrieri.

Astfel, pe fondul deficientelor infrastructurii educaționale legate de numărul scăzut de grădinițe cu program prelungit, de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier, echipament, infrastructura sportiva, investiția este necesara pentru indeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare copiilor din Municipiul Ploiești. Realizarea investiției este impusa de situația actuala a infrastructurii insuficiente din Municipiul Ploiești, data fiind importanta accesului copiilor la o platforma adecvata exigentelor impuse de legislația in vigoare care sa asigure un mediu optim dezvoltării si urmăririi evoluției acestora.

Prin lucrările propuse in cadrul proiectului se urmărește:

 • -   creșterea calității procesului educațional prin dimensionarea corespunzătoare a spațiilor destinate copiilor

 • -   asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării procesului educațional

 • -   reducerea deficitului de unități de învățământ preșcolar

 • -  creare de noi locuri de muncă.

Implementarea investiției va asigura capacitate, nivel de confort si dotare competitiva, va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești. Funcțiunea destinata invatamantului preșcolar, in regim prelungit, este oportuna in contextul studiat, intrucat in zona numărul unitarilor de acest fel este scăzut.

 • 4.6    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza Cost - Beneficiu a fost elaborata avand la baza indicațiile prezentate in cadrul următoarelor documente:

 • •  Secțiunea III - „Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete" si excepții de la aplicarea acestei metodologii din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014

 • •  Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu a proiectelor de investiții - al Comisiei Europene, 2014-2020.

 • •  Anexa III - „Metodologia de realizare a Analizei cost-beneficiu" din cadrul Regulamentului (UE) nr. 207/2015.

Obiectivul Analizei Cost - Beneficiu este acela de a identifica si măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

Analiza Cost-Beneficiu este necesara pentru a justifica faptul ca proiectul propus, care se integrează in contextul obiectivelor politicii regionale a UE, este oportun din punct de vedere economic si necesita contribuția Fondurilor pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar.

In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.                                       t


De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanta financiara precum: rata de rentabilitate financiara, fluxul de numerar cumulat, valoarea neta actualizata corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați in Anexa 1 - Scenariul 1 - Scenariu Recomandat si in Anexa 2 - Scenariul 2 Nerecomandat.

De menționat este faptul ca, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, analiza financiara se impune a fi realizata prin includerea valorii TVA in cadrul costurilor si veniturilor operaționale daca aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este inregistrat ca plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), in consecința in cadrul analizei financiare costurile si veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată in considerare pentru verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reala recomandata de Comisia Europeana in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rata reala, datele previzionate au fost fundamentate in valori reale, s-au utilizat preturi constante, fara a lua in calcul impactul inflației.

Previziunile realizate in cadrul analizei financiare a proiectului se bazeaza pe datele publicate de “Economist Intelligence Unit” din data de 17 august 2018.

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific - POR 2014 - 2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectivul Specific 4.4, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,6531 lei/euro.

Având in vedere ca proiectul propus nu aduce venituri nete, o analiza financiara este utila doar pentru evaluarea fluxurilor de numerar.

Analiza financiara a fost realizata pentru o perioada de 15 de ani, fiind luate in considerare veniturile si costurile generate de noile investiții.

Au fost estimate costuri de operare corespunzătoare noii infrastructuri care vor aparea după implementarea noilor investiții pentru reparații, intretinere, personal si operare.

Durata de amortizare a lucrărilor, echipamentelor si dotărilor a fost estimata in baza legislației in vigoare privind legea amortizării.

Valoarea reziduala s-a calculat prin metoda amortizării liniare.

In situația „fara proiect”, costurile de investiție sunt considerate a fi 0 (zero).

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca'proiectul s este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. . Ieșirile reprezintă costurile investitionale si costurile de operare. Intrările sunt reprezentate de veniturile operaționale si sursele de finanțare ale proiectului.                        '"    :

Fluxul de numerar cumulat este nul in fiecare an al perioadei de referința.

Fluxul de numerar cumulat este nul deoarece costurile de intretinere si operare vor fi acoperite in totalitate de venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

Insa, avand in vedere evoluția pe piața a costurilor cu materialele si cu forța de munca, atat la nivel național cat si european, consideram ca valoarea costurilor investitionale se poate majora semnificativ in perioada de implementare a proiectului.

Aceasta afirmație are la baza si evoluția ascendenta in ultimii ani a costurilor cu forța de munca in domeniul construcțiilor (cf. INSSE s-a înregistrat o creștere de 52,3% in anul 2018 fata de 2016) si a materialelor de construcții pentru proiectele de investiții (cf. INSSE s-a inregistrat o creștere de 20,2% in anul 2018 fata de 2016).

Astfel, putem sublinia faptul ca proiectul poate varia in ceea ce privește cheltuielile investitionale cu aproximativ 20% in următorii ani.

Ținând cont ca investiția care face obiectul proiectului va fi susținuta de la bugetul local, o creștere a cheltuielilor nu reprezintă o amenințare a sustenabilitatii proiectului.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN si a ratei interne de rentabilitate financiara si a capitalului. Actualizarea a fost realizata folosind rata de actualizare de 4%>.

Indicatorii financiari, in general, arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VFNA/C este negativ arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției, prin definiție, este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

Pentru calcularea indicatorului RRF/C se utilizează fluxul de numerar al proiectului.

Proiectul prevede in cadrul analizei financiare venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local strict pentru acoperirea cheltuielilor de operare ulterioare. De aceea, veniturile operaționale sunt egale cu costurile din exploatare, in consecința fluxul de numerar este nul pe perioada de operare a proiectului.

De asemenea, veniturile atrase au menirea de a acoperi cheltuielile de mentenanta ale investiției si nu de a aduce venituri nete. Veniturile nete in cazul proiectului de fata sunt nule (diferența intre veniturile operaționale si costurile din exploatare este nula).

Din acest motiv, calcularea indicatorului RIR este practic imposibila si nejustificata in cazul proiectului de fata.

Prezentul proiect nu generează venituri nete din desfasurarea activitatii proptise investiția ce se dorește a se realiza.

•* A3 .'^r

Unitățile de invatamant public nu sunt producătoare de venituri. Astfel, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestor unitati. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca Municipiul Ploiești a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor unităților de invatamant.

SCENARIUL 1 - Recomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)

%

Nu se poate calcula*

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-15.831.147,27

SCENARIUL 2 - Nerecomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)

%

Nu se poate calcula*

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-19.060.187,55

‘Indicatorul financiar - RRF/C, se poate calcula doar pentru proiectele care generează VENITURI NETE, in caz contrar avand doar semnificație matematica si nu economica, rezultatul fiind

VAN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de pre-implementare si implementare ai proiectului din operare, care, datorita metodei de actualizare, are un impact mult superior fata de anii următori ai analizei financiare.

In cadrul Anexei 1 - Analiza financiara a proiectului la ambele scenarii pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate.

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Avand in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este asigurarea accesului sporit la educația timpurie a preșcolarilor din cadrul Municipiului Ploiești care vor beneficia de infrastructura educaționala.

Prin urmare raportul ACE va fi dat de valoarea totala actualizata a costurilor de investiție si de operare din ambele scenarii raportata la numărul de preșcolari care vor beneficia de infrastructura educaționala.

Prezentarea detaliata a Analizei Cost-Eficacitate se regăsește in cadrul Anexei 1 - Scenariul I Recomandat si - Scenariul II Nerecomandat.

Astfel, pentru prezentul proiect de investiții, rezultatele sunt următoarele:

Scenariul 1 Recomandat

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Valoare totala actualizata costuri investiți e+operare

Lei

Număr total preșcolari

nr.prescolari

120

Scenariul 1 Recomandat

Raportul ACE

Lei/ preșcolar

w z*

Scenariul 2 Nerecomandat

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Valoare totala actualizata costuri investitie+operare

Lei

Număr total preșcolari

nr.prescolari

120

Raportul ACE

Lei/ preșcolar

 • 4.8    Analiza de senzitivitate

Pentru prezentul proiect s-a elaborat analiza cost-eficacitate.

Astfel, in conformitate cu prevederile legale, punctele 4.7 si 4.8 din structura Studiului de Fezabilitate din cadrul HG.907/2016 - analiza socio-economica si analiza de senzitivitate, nu mai sunt necesare a fi realizate.

In consecința, pentru prezentul proiect nu este cazul a se elabora o analiza de senzitivitate (punctul 4.8)

 • 4.9    Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Aceasta analiza a fost detaliata in cadrul capitolului analiza vulnerabilităților.

 • 5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere financiar, economic si al sustenabilitatii, scenariile prezentate sunt sustenabil financiar si prezintă următoarea structura a costurilor

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul II

Raportul             ACE

(Lei/prescolar)

Costuri totale de operare

(12 ani) - Lei/an

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

Din punct de vedere financiar si socio-economic, scenariul recomandat este Scenariul 1. deoarece:

 • -  raportul ACE - raport Analiza cost-eficacitate este mai bun

 • -  costurile de intretinere si reparații sunt mai reduse decât cele aferente din Scenariul 2.

 • 5.3 Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obținerea si amenajarea terenului;

Terenul studiat aparține domeniului public al municipiului conform HGR 1359/2001 (Hotarare privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova), HCL nr.

125/25.04.2018 (privind aprobarea dezmembrării în două lotunla^rnobilplui sițtiaț în Ploiești, Bd-ul Petrolului, imobil în care funcționează Liceul\Ț^hpoldgic 1 Mâi) '■ si extrasului de carte funciară nr. 143962/17.05.2018                            ;

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; ^o’c'

Scenariile analizate (scenariul I si scenariul II) presupun realizarea investiției pe același amplasament, au in vedere aceeași soluție tehnico-functionala pentru clădire, aceeași sursa de apa- put forat de medie adâncime, aceeași soluție pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, aceeași soluție pentru aleea de acces si platforma carosabila din vecinătatea clădirii. Pentru alimentarea cu energie electrica, ambele scenarii au in vedere aceeași soluție

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Conform Scenariului 1 - recomandat, realizarea investiției presupune următoarele categorii de intervenții:

 • 5.3. C.1. PREGĂTIREA TERENULUI - DESFIINȚĂRI ÎMPREJMUIRI, PLATFORMA TEREN SPORT, ELEMENTE METALICE GRADENE SI COȘURI BASCHET

 • 5.3. C.2. CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

 • 5.3. C.3. AMENAJARI EXTERIOARE

 • 5.3. C.4. REȚELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA

 • 5.3. C.5. REȚELE EXTERIOARE CANALIZARE

 • 5.3. C.6. ÎMPREJMUIRE

> 5.3.C.1. PREGĂTIREA TERENULUI - DESFIINȚĂRI ÎMPREJMUIRI, PLATFORMA TEREN SPORT, ALEI ASFALT, ELEMENTE METALICE GRADENE SI COȘURI BASCHET

In vederea eliberării amplasamentului pentru realizarea obiectului de investiții -CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI se propune desființarea următoarelor obiecte destinate activitatii de sport care deserveau Grupul Școlar 1 Mai:

 • -  împrejmuirea perimetrala a terenului

 • -  Alee asfalt acces teren de sport S=481.31 mp

 • -  Platforma asfaltata cu funcțiunea teren de sport S=1448.97mp

 • -  Gradenele confecție metalica S= 61.72mp

 • -  Coșuri de baschet - 4 bucăți

In prezent terenul de sport este nefunctional, suprafața de asfalt prezentând fisuri si vegetație aparuta in mod spontan.

Pentru construirea unitatii de invatamant preșcolar si a acceselor necesare se va indeparta un număr de 31 de arbori (18 - interiorul limitei de proprietate; 13 - domeniul public pentru asigurarea acceului in incinta). In acest sens, se va prevedea o măsură compesatorie de plantare a unui număr de 10 arbori la fiecare 1 arbore inlaturat, conform prevederilor din certificatul de urbanism.

Pe durata lucrărilor de desființare se va imprejmui o zona de siguranța. Tehnologia de desființare si utilajele folosite revin in sarcina executantului. Lucrările de desființare se vor executa astfel incat sa nu producă vibrații. Materialele rezultate din desfintarea amenajărilor se vor depozita pe platforme special amenajate.

ARHITECTURA

In scopul atingerii exigențelor impuse prin tema de proiectare, amplasarea clădirii a fost propusă astfel încât să respecte aceste cerințe adaptate reglementărilor impuse de legislația în vigoare, aspecte determinate, în principal, de orientare cardinală, procent de ocupare a terenului, organizarea terenului, accese pietonale și carosabile.

Gabarite

Clădirea GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI va avea următoarele caracteristici:

INTERIOR

SUPRAFAȚA UTILA PARTER:

634

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ:

557

mp

SUPRAFAȚA UTILA DEMISOL.

169

mp

a

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ - AMPRENTĂ LA SOL

783

mp

b

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ ETAJ

732

mp

c

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DEMISOL

219

mp

d

SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ (a+b+c)

1734

mp

POT

25%

CUT

0,55

REGIM ÎNĂLȚIME

Dpartial+P+1 E

H max. atic’-9.85m

CAPACITATE

120

Locuri

EXTERIOR

SUPRAFAȚĂ PLATFORME ACCES

122

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME RECREAȚIE

159

mp

SUPRAFAȚA TROTUAR DE GARDA

186

mp

încadrarea construcției conform legislației în vigoare:

 • -  - CATEGORIA "C" - NORMALA DE IMPORTANTA a clădirii conform h.g.r. 766/1997, Legii nr.10/1995 si Ordinului M.L.P.A.T. 31/N/1995.

CLASA II de importanta a construcției in conformitate cu normativul P100/2013

 • -  GRADUL li de rezistenta la foc;

RISC MIC de incendiu

Expresia volumetrică a clădirii transpune distribuția funcțională a spațiilor interioare prin volume bine delimitate și raportul plin-gol specific fiecărei funcțiuni. în tratarea fațadelor, prin abordarea cromatică, practicarea golurilor și uilizarea finisajelor, s-a urmărit conturarea unei imagini prietenoase utilizatorilor programului. Se propune un volum ieșit in console pentru semnalizarea accesului in clădire si care oferă reprezentativitate obiectului. Estetica fațadelor variaza de la plin cu goluri „impuscate” in spatiile cu funcțiune conexa la vitraje ample la sălile de grupa si spatiile cu caracter polivalent. Se delimitează 2 volume distincte si fragmentate pentru aducerea clădirii la scara umana:

 • -  Volum cu inaltime maxima 9.85m (zona 1) ieșit in console pe lățirile est si vest - zonă primire și spații cu caracter polivalent - vitraje ample.

 • -  Volum cu inaltime maxima 7.75m (zona 2) - zonă destinată funcțiunii de educație, odihnă, joacă, servire a mesei si a funcțiunilor conexe - vitraje ample alternate cu goluri impuscate.

  PlanimetrieMS V

Configurația terenului (dimensiuni 41.86x74.53m) a generat o planimetrie a cbnșțrucției', dezvoltată pe direcția NS, in lungul Bulevardului București, astfel incat clădirea generează;‘ in raport cu amplasamentul, o delimitare fizica in doua zone:

 • -   Zona acceselor si a spatiilor verzi de protecție fata de artera principala de circulație (orientare vestica) rezolvata la interior prin dispunerea spatiilor de acces, coridoare de circulație si nodului de circulație verticala.

 • -   Zona curții de recreație si a spațiului de joaca (orientare estica) spre care se deschid sălile de grupa si spatiile cu caracter polivalent.

La interior, sub aspect funcțional, se delimitează doua zone:

 • -  Zona 1 (C1): Cota ±0.00m (+1.50m în raport cu CTA) - zonă primire și spații cu caracter polivalent; preparare hrana la nivelul demisolului.

 • -  Zona 2 (C2+C3): Cota -1,05m (+0.45m în raport cu CTA) - zonă destinată funcțiunii de educație, odihnă, joacă, servire a mesei si a funcțiunilor conexe - circulații si grupuri sanitare.

Sistemul constructiv este format din 3 tronsoane din beton armat, cu cadre si diafragme din beton armat. Tronsoanele sunt denumite C1, C2, C3 si sunt separate intre ele cu rost seismic. Tronsonul C1 are regim de inaltime Dpartial+P+1E, iar structura este de tip dual cu cadre si pereți structurali din beton armat monolit. Tronsoanele C2 si C3 au o structura asemanatoare, cu același regim de inaltime P+1E, iar structura este de tip cadre din beton armat monolit.

Accesul principal al copiilor în clădire se realizează pe latura vestica, din Bulevardul București, prin zona 1, prin intermediul unui wind-fang, filtru de primire și examinare preliminară. Accesul se realizeza la o inaltime de 1.50m fata de cota terenului amenajat. Accesul personalului didactic, nedidactic si aprovizionarea bucătăriei se realizează pe latura estica, prin zona 1, la o diferența de nivel de 1.50m fata de cota terenului amenajat. Racordurile pardoselilor interioare și exterioare se vor face continuu, fără praguri, conform normativelor în vigoare. Cota ±0.00 este situata la cota platformei exterioare de acces principal (+1.50 raportat la cota terenului amenjat).

In vederea unei evacuări facile, din corpul C2 si C3 (cota -1.05m) s-au propus doua accese secundare din casele de scări (fațadele Est si Nord) prin intermediul a doua platforme exterioare prevăzute cu rampa pentru persoane cu dizabilitati. Rampele preiau diferența de nivel de 45 cm fata de cota terenului amenajat, sunt finisate cu beton amprentat si sunt prevăzute cu balustrada din sticla securizata, cu mana curenta dubla. Evacuarea se va realiza prin uși mobile, într-un canat, semnalizate corespunzător, dotate cu mâner antipanică și sistem de autoînchidere sau închidere automată. La nivelul etajului, sala cu caracter polivalent beneficiază de evacuare directa spre exterior, de pe terasa circulabila amplasata pe latura sudica, prin intermediul unei scări exterioare, iar din coridor se acceseaza a doua scara exterioara de evacuare.

Funcțiuni

Soluția funcțională propusă este dezvoltată pe un regim de înălțime Dparțiai+P+E, optându-se pentru o distribuire a spațiilor în funcție de destinația si categoria acestora, conform legislației în vigoare. Spațiile au fost conformate în funcție de fluxul funcțional, astfel:

zona 1 (corp C1):

z parter si etaj - accese si spatii primire, inspecție medicala, spații cu caracter polivalent pentru activitati colective, spatii conexe

z demisol - spații tehnice și funcțiuni conexe - bucătărie și depozitările conexe, primire rufe murdare, spălătorie, uscatorie, calcătorie, vestiare.

Accesul principal al copiilor se realizează prin intermediul unui filtru de primire și examinare medicala preliminară. Din zona de primire filtru, circulația se distribuie către cabinetul medical, izolator (cu grupul sanitar) și holul multifuncțional - loc de joacă și vestiar, din care se accesează un depozit de mobilier, un birou administrator și accesul către demisol. în etaj este amplasată sala pentru activitățile colective, inclusiv servirea mesei ocazional, în ture. Această sală este prevăzută pe laturile estică și vestică cu două loggii, iar pe latura sudică -cu o terasă cu rol de recreație în aer liber, care asigură evacuarea copiilor la cota terenului amenajat, prin intermediul unei scări exterioare. Spațiile destinate preparării mesei și a depozitărilor aferente bucătăriei, spațiile anexe pentru spălătorie-uscătorie și călcătorie, vestiarele personalului și spațiile tehnice se vor amplasa in demisol.

- zona 2 (corp C2+C3):

s parter si etaj - spatii de joacă, educație și odihnă și funcțiunile auxiliare - G.S. si oficii de curățenie, noduri de circulație verticală, circulații orizontale.

Sălile de grupă, dimensionate pentru un număr de 20 preșcolari/grupă, vor fi distribuite în zona 2 pe două niveluri (P+1E), cu orientare Sud și Sud-Est, spațiile amplasate la nivelul parterului fiind dispuse în directă legătură cu zona exterioară de recreație și a instalațiilor de joacă. Fiecare sală de grupă este alcătuită din spațiu de joacă/educație, zonă pentru odihnă și grup sanitar alcătuit din 4 lavoare și 4 closete (dintre care unul destinat persoanelor cu dizabilități), 1 duș colectiv dotat cu două capete mobile și cădere în pardoseală.

PARTER

Cod

Denumire

Suprafață

(mp)

P01

WIND-FANG

8.6

P02

ECHIPAMENT DE CONTROL SI CENTRALIZARE

2.9

P03

PRIMIRE - FILTRU

12.2

P04

CABINET MEDICAL

10

P05

IZOLATOR

13.1

P06

GRUP SANITAR

4.6

P07

DEPOZITARE DEȘEURI MEDICALE

1.8

P08

HOL MULTIFUNCȚIONAL / VESTIAR

94.5

P09

DEPOZIT MOBILIER

8.5

P10

BIROU

r 10.1

P11

HOL MULTIFUNCȚIONAL / HOL ACCES PERSONAL

3.4

P12

CORIDOR

96

P13

HOL

10

P14

NOD CIRCULAȚIE VERTICALĂ

16.9

P15

GRUP SANITAR PERSONAL / DIZABILITĂȚI

5.3

P16

OFICIU DISTRIBUIRE HRANA

8

P17

SALĂ GRUPĂ

91.3

P18

GRUP SANITAR / DIZABILITĂȚI

15.1

P19

SALĂ GRUPĂ

91.3

P20

GRUP SANITAR / DIZABILITĂȚI

16.1

P21

NOD CIRCULAȚIE VERTICALĂ

17.2

P22

OFICIU CURĂȚENIE

2

P23

SALĂ GRUPĂ

81.6

P20

GRUP SANITAR / DIZABILITĂȚI

14.1

DEMISOL

Cod

Denumire

Suprafață (mp)

D01

NOD CIRCULAȚIE VERTICALĂ

11.5

D02

CORIDOR

14.9

iD03

'TABLOU ELECTRIC GENERAL

1

D04

SPAȚIU TEHNIC - KIT PANOURI FOTOVOLTAICE

7.4

D05

SPAȚIU TEHNIC

17

D06

HOL

8.4

D07

PRIMIRE RUFE MURDARE + SPĂLĂTORIE + USCATORIE + CĂLCĂTORI E

28.2

D08

HOL

7.2

D09

VESTIAR BĂRBAȚI

1.7

D10

GRUP SANITAR

3.2

D11

VESTIAR FEMEI

3.1

D12

GRUP SANITAR

3.1

D13

BUCĂTĂRIE

53.1

D14

DEPOZITARE FRUCTE SI LEGUME

4.9

D15

VESTIAR PERSONAL BUCĂTĂRIE

2.2

D16

GRUP SANITAR PERSONAL BUCĂTĂRIE

2.9

Pentru asigurarea circulației verticale se vor prevedea:


^IER&qup -


ETAJ

Cod

Denumire

Suprafață (mp)

E01

HOL

10

E02

GRUP SANITAR PERSONAL / DIZABILITĂȚI

5.3

E03

OFICIU DISTRIBUIRE HRANA

8.0

E04

HOL

4.8

E05

SALĂ ACTMTATI + SALĂ MASĂ

117

E06

DEPOZITARE MOBILIER

3.0

E07

DEPOZITARE MOBILIER

2.2

E08

CORIDOR

96.0

E09

SALA GRUPĂ

91.3

rE1O

GRUP SANITAR / DIZABILITĂȚI

15.1

E11

SALĂ GRUPĂ

91.3

E12

GRUP SANITAR / DIZABILITĂȚI

16.1

E13

OFICIU CURĂȚENIE

2.0

E14

SALĂ GRUPĂ

81.6

E15

GRUP SANITAR / DIZABILITĂȚI

14.1


un nod de circulație care asigura legătură intre parter si demisol destinat personalului, spațiilor pentru prepararea hranei, tehnice și anexă (zona 1): scara beton armat in doua rampe finisata cu vopsea epoxidica, aplicata peste sapa autonivelanta, parapet beton armat, finisat cu vopsea epoxidica. Se vor prevedea mâini curente duble (h:60cm si h:90cm) montate pe ambele deschideri ale rampelor (atat in lungul pereților, cat si in lungul deschiderii către gol). Mana curenta - h:90cm seva monta la partea superioara a parapetului de beton pentru ca acesta sa nu se poate folosi drept tobogan.

două noduri interioare de circulație verticală care asigură legătura între parter și etaj, în zona acceselor secundare - zona 2: scări beton armat in patru rampe imegale finisate cu vopsea epoxidica, aplicata peste sapa autonivelanta, parapet beton armat, finisat cu vopsea

^NTERGROUP

epoxidica. Se vor prevedea mâini curente duble (h:60cm si h:90cm) montate pe ambele deschideri ale rampelor (atat in lungul pereților, cat si in lungul deschiderii către gol). Mana curenta - h:90cm se va monta la partea superioara a parapetului de beton pentru ca acesta sa nu se poate folosi drept tobogan.

Elementele constructive ale caselor de scara vor fi conformate în concordanță cu prevederile P118/1999.

Ascensor interior pentru transport persoane, inclusv persoane cu dizabilitati, cu 5 opriri, amplasat la inflexiunea zonei 1 si zona 2 (diferența inaltime 1.05m). Cu toate acestea, în cadrul sălilor de grupă se recomandă distribuirea copiilor cu dizabilități în grupele poziționate la nivelul parterului grădiniței, pentru o evacuare mai facilă.

Mont-charge exclusiv pentru distribuirea hranei din zona de preparare - spre oficiile de nivel, cu 4 opriri, cu deschide pe doua laturi paralele.

Casele liftului si mont-charge-ului se constituie din pereți din beton si zidărie de cărămidă. Elementele constructive ale caselor de lift/mont-charge vor fi conformate în concordanță cu prevederile P118/1999.

Accesul pe terasa se realizează prin intermediul unui chepeng complet exchipat, cu ajutorul unei scări metalice (fixe si mobile).

Platforma liftantă exterioară pentru accesul persoanelor cu dizabilități cu deschidere pe doua laturi opuse - acces principal.

Două scări exterioare de evacuare realizate din beton armat, accesibile, conform legislației în vigoare, astfel:

■/ din sala polivalenta - zona 1

V din coridorul etajului - zona 2

Rampe exterioare acces persoane cu dizabilități - preiau diferența de nivel de 45 cm fata de cota terenului amenajat.

Conformarea anvelopei are în vedere asigurarea unei bune termo-hidroizolări și reducerea pierderilor termice. Planșeele peste sol, planșeele peste ultimul nivel și pereții sunt elemente termoizolate, inclusiv grinda de soclu. Se asigură continuitatea termoizolației inclusiv la partea superioară a aticului.

Panourile vitrate vor avea coeficient de transfer termic în conformitate cu normele în vigoare.

Clasa de combustibilitate și reacție la foc a tuturor elementelor care intră în componența anvelopei vor fi în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Finisajele exterioare

Suprafețele opace sunt finisate cu tencuiala decorativa aplicata peste termosistem compact lipit cu element termoizolat vata minerala bazaltica. Balcoanele sunt prevăzute cu balustrada sticla, fara montanti si sunt finisate cu beton amprentat la nivelul pardoselii. Platformele de recreație sunt finisate cu deck de lemn cu tratament hidrorepelant incolor.

Golurile sunt inchise cu tamplărie de exterior cu profile de aluminiu cu rupere de punte termică, geam termoizolant clar tratat low-e si grile de ventilație. Panourile vitrate cu deschidere pe laturile estica, vestica si sudica sunt prevăzute cu sisteme de parasolare din plexiglas colorat pentru filtrarea luminii si pentru siguranța utilizatorilor. Golurile vor fi

^ȚgRGROUP - ■ X-’ v i țÂ :i        b'J

prevăzute, la interior si exterior, cu glafuri din aluminiu. La interior, se vor prevedea'pară^dtîj<J.r-</

din metal cu inaltime de 1m si montanti verticali poziționați la interval mai

pentru golurile al căror parapet este mai mic de 90 cm, conform legislației in vigoare.MjXj^îVrk

In selectarea finisajelor interioare s-au urmărit criterii precum durabilitatea, întreținerea și curățarea ușoară, în condiții de confort estetic și sunt în conformitate cu reglementările în vigoare privind siguranța în exploatare, igiena și sănătatea populației.

Pereți: vopsitorii lavabile, vopsitorii epoxidice - în spațiile umede si cu funcțiune medicala, punctual inserții de vopsea decorativa pentru interior cu aspect beton aparent si vopsea aspect tabla de scris, inserții placari sticla colorata grupuri sanitare.

Pereți de compartimentare HPL: în grupurile sanitare, preparări bucătărie

Pardoseli, covor PVC, pardoseli epoxidice;

Plafoane: vopsitorii lavabile aplicate peste glet si plafoane tip grila metalica, cu excepția cabinetului medical si al aparatului izolatorului unde se propun vopsitorii cu proprietăți antifungice, aplicate peste glet.

Obiectele sanitare (lavoare, closete) vor avea dimensiunile recomandate fiecărui tip de uilizator, suspendate, cu rezervoarele incastrate in perete. Dusurile aferente grupurilor sanitare destinate copiilor vor fi cu cădere direcat in pardosela. Dusurile amplasate in vestiarele personalului vor fi dotate cu cădită.

Blaturile pe care sunt amplasate lavoarele sunt elemente din lemn, finisate cu tratament de impregnare hidrorepelent incolor.

Tâmplăria de interior propusă este din profile de aluminiu fără rupere de punte termică, cu sisteme de autoînchidere.

Instalarea și mentenanța fiecărui tip de finisaj/produs se va face conform specificațiilor tehnice ale produsului.

DEMISOL

Cod

Denumire

Suprafaț ă (mp)

Inaltime libera (m)

Finisaj pardoseala

Finisaj pereți

Finisaj plafon

D01

NOD CIRCULAȚIE VERTICALĂ

11.5

6.1

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

D02

CORIDOR

14.9

2.55

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

D03

TABLOU ELECTRIC GENERAL

1

2.55

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

D04

SPAȚIU TEHNIC - KIT PANOURI FOTOVOLTAICE

7.4

2.55

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

D05

SPAȚIU TEHNIC

17

2.62

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

D06

HOL

8.4

2.55

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

D07

PRIMIRE RUFE MURDARE   +

SPĂLĂTORIE + USCĂTORIE + CĂLCĂTORIE

28.2

I 2.55

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

D08

HOL

7.2

2.55

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

D09

VESTIAR BĂRBAȚI

1.7

2.55

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

D10

GRUP SANITAR

3.2

2.55

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

D11

VESTIAR FEMEI

3.1

2.55

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

D12

GRUP SANITAR

3.1

2.55

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

D13

BUCĂTĂRIE

53.1

2.55

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

D14

DEPOZITARE FRUCTE    SI

LEGUME

4.9

2.55

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

D15

VESTIAR PERSONAL BUCĂTĂRIE

2.2

2.55

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

D16

GRUP SANITAR PERSONAL BUCĂTĂRIE

2.9

2.55

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

PARTER

Cod

Denumire

Suprafaț ă (mp)

înălțime libera (m)

Finisaj pardoseala

Finisaj pereți

Finisaj plafon

P01

WIND-FANG

8.6

3

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

P02

ECHIPAMENT DE CONTROL SI CENTRALIZAR E

2.9

3.65

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

P03

PRIMIRE FILTRU

12.2

3

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

P04

CABINET MEDICAL

10

3.65

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea proprietăți antifungice

P05

IZOLATOR

13.1

3.65

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea proprietăți antifungice

P06

GRUP SANITAR

4.6

3.65

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica/p Iaca re sticla securizata colorata

vopsea proprietăți antifungice

P07

DEPOZITARE

DEȘEURI

1.8

3.65

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea proprietăți

MEDICALE

■—......

anttfungice .....

<• j, ? v

P08

HOL MULTIFUNCTl ONAL      ’ /

VESTIAR

94.5

3

covor PVC

vopsea lavabilă/vo pse aspect tabla scris

plafon metalic tip grila

P09

DEPOZIT MOBILIER

8.5

2.95

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

rpio

BIROU

10.1

2.95

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

P11

HOL

MULTIFUNCȚI ONAL / HOL ACCES

PERSONAL

tî4

2.95

covor PVC

vopsea lavabilă/vo pse aspect tabla scris

plafon metalic tip grila

P12

CORIDOR

96

3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

P13

HOL

10

3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

P14

NOD CIRCULAȚIE VERTICALĂ

16.9

7.6

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

P15

GRUP

SANITAR PERSONAL / DIZABILITĂTI

5.3

3

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

plafon metalic tip grila

P16

OFICIU DISTRIBUIRE HRANĂ

8

3.65

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

plafon metalic tip grila

P17

SALA GRUPA

91.3

3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

P18

GRUP

SANITAR    /

DIZABILITĂȚI

15.1

3

vopsea epoxidica

vopsea epoxidică/s ticlă securizată colorată

plafon metalic tip grila

P19

SALA GRUPA

91.3

3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

P20

GRUP

SANITAR    /

DIZABILITĂȚI

16.1

3

vopsea epoxidica

vopsea epoxidică/s ticlă securizată colorată

plafon metalic tip grila

P21

NOD CIRCULAȚIE VERTICALĂ

17.2

7.6

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

P22

OFICIU

CURĂȚENIE

2

3

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

P23

SALĂ GRUPA

81.6

3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

P20

GRUP

SANITAR    /

DIZABILITĂTI

14.1

3

vopsea epoxidica

vopsea epoxidică/s ticlă securizată

plafon metalic tip grila

colorată

ETAJ

Cod

Denumire

Suprafață (mp)

înălțime libera

(m)

Finisaj pardoseala

Finisaj pereți

Finisaj plafon

E01

HOL

10

3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

E02

GRUP SANITAR PERSONAL / DIZABILITĂȚI

5.3

|3

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica/placare sticla    securizata

colorata

plafon metalic tip grila

E03

OFICIU DISTRIBUIRE HRANĂ

8

3.65

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

plafon metalic tip grila

E04

HOL

4.8

4.3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

E05

SALĂ” ACTIVITĂȚI + SALĂ MASĂ

117

4.3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

E06

DEPOZITARE MOBILIER

3

4.3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

E07

DEPOZITARE MOBILIER

2.2

4.3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

E08

CORIDOR

96

3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

E09

SALĂ GRUPĂ

91.3

3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

E10

GRUP SANITAR    /

DIZABILITĂȚI

15.1

3

vopsea epoxidica

vopsea epoxidică/sticlă securizată colorată

plafon metalic tip grila

E11

SALĂ GRUPĂ

91.3

3

covor PVC

vopsea lavabilă

plafon metalic tip grila

|EÎ2

GRUP SANITAR    /

DIZABILITĂȚI

16.1

3

vopsea epoxidica

vopsea epoxidică/sticlă securizată colorată

plafon metalic tip grila

E13

OFICIU

CURĂȚENIE

2

3

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

•C - ' ."^-j:     s SX. ‘ ’ ?•/’•

^NgRCRGUP

E14

SALĂ GRUPĂ

81.6

3

covor PVC

vopsea lavabilă

■plafon

V         A. <

metalic; tip grila'

E15

GRUP SANITAR   /

DIZABILITĂȚI

14.1

3

vopsea epoxidica

vopsea epoxidică/sticlă securizată colorată

plafon metalic tip grila

Tema orizontală a egalității de șanse este tratată prin asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăți motorii în toate categoriile de spații. In acest sens, s-au propus rampe de acces/evacuare, platforma liftanta pentru accesul in clădire si un ascensor care realizează legătură între toate nivelurile clădirii. Pardoselile vor fi racordate astfel incat se vor diferențele de nivel intre spatii. Grupurile sanitare destinate copiilor si personalului sunt echipate și conformate pentru utilizarea de către persoanele cu dizabilități. Se propun coșuri de gunoi cu capac batant sau cu fantă. Suplimentar fata de prevederile legislației in vigoare, locul de joaca in aer liber va fi dotat cu echipament destinat persoanelor cu dizabilitati. La interior se vor amplasa dale tactile de direcționare si semnalizare pentru persoanele cu deficiente de vedere.

Tema orizontală a utilizării resurselor naturale

folosirea de vată minerala intrucat nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

S măsuri de izolare termică corespunzătoare funcțiunii și legislației în vigoare;

•/ obiecte de iluminat LED;

J întrebuințarea sistemelor prietenoase cu mediul pentru obținerea energiei regenerabile: pompe de căldură, panouri solare si fotovoltaice

■J orientarea și conformarea favorabilă a clădirii pentru reducerea însoririi directe a spațiilor si prevederea parasolarelor

STRUCTURA

Stratificatia terenului de fundare, conform datelor din studiul geotehnic pe amplasament:

ForaiFȘ:

0.00-0.90m - Umpluturi locale cu resturi de cărămizi, betoane, pietrius, etc.;

0.90-6.OOm -Pietriș cu bolovanis si nisip fin cafeniu negricios in stare de indesare medie; Nivelul hidrostatic - apa subterana nu a fost intalnita in timpul executării forajelor.

Presiunea convenționala este de 200KPa la incarcari centrice din gruparea fundamentala. Clasa de importanta a construcției conform P-100/2013 este II;

P100-2013 Cod de proiectare seismica - accelaratiaterenului ag=0.35g si perioada de colt Tc=1.60sec

CR1-1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor. Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este 2.00kpa.

CR1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului. Valoarea de referința a presiunii vântului 0.60kpa.

Adâncimea maxima de inghet, conform STAS 6054/1977, este de 80 - 90cm.

DESCRIERE CLĂDIRE

Clădirea principala este alcatuita dintr-o structura formata din 3 tronsoane din beton armat, cu cadre si diafragme din beton armat. Tronsoanele sunt denumite C1, C2, C3 si sunt separate intre ele cu rost seismic. Tronsoanele C2 si C3 au o structura asemanatoare, cu același regim de inaltime P+1E, aceleași tipuri de fundații si aceleași cote de nivel pentru plansee (-1.15, +2.75, +6.65). Structura este de tip cadre din beton armat monolit.

Tronsonul C1 are regim de înălțime Dsol+P+1E. Cotele de nivel ale planseelor sunt diferite de celelalte tronsoane (-0.10, +3.80, + 9.25). Structura este de tip dual cu cadre si pereți structurali din beton armat monolit.

Intre C1 si C2, rostul structural este si seismic si de tasare.

Clădirea Grădiniței este inconjurata de trotuare si terase exterioare.

La aproximativ 2.40m de corpul C1, este situata Gospodăria de Apa, o clădirea complet îngropata in pamant, amplasata fata de limita de proprietate la minim 3m.

INFRASTRUCTURA

Tronson C1. Sistemul de fundare este de tip radier general cu grosimea de 45cm. Demisolul este cutie rigida avand pereți perimetrali cu grosimea de 30cm. Placa peste Demisol are grosimea de 15cm si este susținuta de o rețea de grinzi cu secțiunea de 30x40cm. In interiorul subsolului stâlpii din axul 2 sunt rigidizați cu pereți structurali pentru a impiedica fenomenul de străpungere si a diminua eforturile din radier. Cota generala de fundare a radierului este de -3.45m raportat la cota +0.00 a finitului parterului. Clasa de beton este C25/30. Hidroizolarea radierului general, a stâlpilor si a pereților de Demisol se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip HighSeal sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10. Sub radier exista un strat de beton de egalizare clasa C8/10 cu grosimea de 10cm. Terasele exterioare, scările si rampele din jurul tronsonului C1 sunt rezemate pe grinzi de fundație la cota -2.50m (cam 90cm adâncime fata de CTA). Clasa de beton este C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea acestora se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip HighSeal sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10.

Tronsoanele C2 si C3. Sistemul de fundare este alcătuit dintr-o rețea de grinzi de fundație tip talpa pe 2 direcții. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație sunt 50x170cm. La partea de jos a grinzilor de fundație se dezvolta o talpa cu lățime de 90cm si inaltime de 40 de cm. Sub talpa de fundație exista un strat de beton de egalizare clasa C8/10 cu grosimea de 10cm. Cota de fundare este -2.85m raportat la cota +0.00 a finitului parterului. Clasa de beton este C16/20.

Terasele exterioare, scările si rampele din jurul C2 si C3 sunt rezemate pe grinzi de fundație la cota -2.50m (cam 90cm adâncime fata de CTA). Clasa de beton este C25/30.

Hidroizolarea acestora se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip HighSeal sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10.

Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C.

SUPRASTRUCTURA

Tronson C1. Tronsonul C1 are regim de inaltime Dsol+P+1E. Cotele de nivel ale planseelor sunt 0.10, +3.80, + 9.25. Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 12.80mx16.65m.

Suprastructura este realizata in sistem dual, cu diafragme si cadre de beton armat monolit. Plăcile din beton armat au grosimi de 13cm, respectiv 15cm si sunt considerate șaibe rigide. Stâlpii cadrelor de beton armat au secțiuni de 40x80cm. Pereții sunt in forma de C cu grosimi de 30cm inima si 40cm tălpile si sunt dispusi perimetral in planul clădirii contribuind esențial la rigidizarea acesteia. Grinzile cadrelor de beton armat au secțiuni de 30x70cm,

respectiv 30x40cm. Intre tronsonul C1 si tronsonul C2 exista un rost seismic care este si de dilatare si de tasare. Valoarea rostului este de 20cm. Clasa de beton este C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C.

Tronson C2. Tronsonul C2 are regim de inaltime P+1E. Cotele de nivel ale planseelor sunt -1.15, +2.75, +6.65. Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 10.65mx38.32m.

Suprastructura este realizata din cadre de beton armat monolit. Plăcile din beton armat au grosimi de 13cm si sunt considerate șaibe rigide. Stâlpii cadrelor de beton armat au secțiuni de 40x40cm, 40x50cm, respectiv 30x40cm. Grinzile cadrelor de beton armat au secțiuni de 30x60cm, respectiv 30x40cm. Intre tronsonul C2 si tronsonul C3 exista un rost seismic. Valoarea rostului este de 15cm. Clasa de beton este C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C.

Tronson C3. Tronsonul C2 are regim de inaltime P+1E. Cotele de nivel ale planseelor sunt -1.15, +2.75, +6.65. Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 8.35mx24.90m.

Suprastructura este realizata din cadre de beton armat monolit. Plăcile din beton armat au grosimi de 13cm si sunt considerate șaibe rigide. Stâlpii cadrelor de beton armat au secțiuni de 40x40cm, 40x60cm, respectiv 30x50cm. Grinzile cadrelor de beton armat au secțiuni de 30x60cm, respectiv 30x40cm. Clasa de beton este C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C.

INSTALAȚII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica este in sarcina beneficiarului prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ce este precizata in avizul furnizorului de energie.

Racordul la gospodăria electrica principala este echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ 17-2011.

Datele estimative de consum ale grădiniței sunt:

 • U=230/400V,50Hz;

 • V Pi=175.1 kw

J Pa=123.6 KW,

De asemenea, este asigurata o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen de 125 kva ce va asigura alimentarea consumatorilor vitali in momentul in care este intrerupta alimentarea de baza.

Se propune implementarea unui sistem fotovoltaic de tip „hibrid” fara injectare in rețea de 7.5 Kw. Pentru energia electrica produsa cu ajutorul sistemului fotovoltaic si neutilizata va fi inmagazinata prin intermediul a trei acumulatori solari 48V/3KWh. Sistemul va fi alcătuit din

28 de panouri de 265 de W si un invertor hibrid de 5 KW. Avantajul acestui sistem față de un sistem on-grid sau off-grid este că va permite ca pe același circuit să se asigure consumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea astfel încît sistemul să funcționeze și ca un UPS dacă este nevoie, iar atunci când nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă consumul să se preia automat necesarul de energie din rețea.

Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru fara degajări de halogenuri si cu emisie redusa de fum de tip N2XH. Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzătoare de protecție. Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stâlpi, pereți, plafoane etc., din materiale combustibile. Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normtivul 17-2011.

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese de tip LED vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare. Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale. Se executa cu cabluri de cupru de tip N2XH 3x1,5 mmp fara degajări de halogen si cu emisie redusa de fum.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Execuția instalațiilor electrice de iluminat interior se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

Este interzisa montarea circuitelor electrice direct pe suprafețele combustibile. Excepțiile se vor rezolva cu respectarea condițiilor impuse de normativul 17-2011.

Instalații de iluminat de securitate

Lămpile iluminatului de securitate trebuie să fie în funcțiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă.

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru evacuare din clădire prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip N2XH 3x1.5mmp. ; M <

Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului va fi prevăzut la nivelul tabloului generat in camera ECS, in centrala termica, in camera grupului de pompare pentru hidranti si la nivelul tabloul general si vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cablu de cupru de tip N2XH 4x1.5mmp.

Iluminat de securitate pentru intervenții

Iluminatul de securitate pentru intervenții va fi prevăzut in zonele unde exista butoane manuale de acționare a IDSAI prin intermediul unor corpuri de iluminat, LED 5w ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute. Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cablu de cupru de tip N2XH 3x1.5mmp.

Iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor se va realiza prin intermediul unor corpuri de iluminat, LED 5w ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute. Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cablu de cupru de tip N2XH 3x1.5mmp.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate vor fi integrate în iluminatul normal și se vor folosi concomitent. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate sunt marcate sau sunt echipate cu lămpi de altă culoare pentru a se deosebi de lămpile iluminatului normal.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice impuse de finisajele arhitecturale. Se executa cu cabluri de cupru tip N2XH 3x2,5 mmp.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție si protecție pentru copii.Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu se va realiza cu cabluri de cupru rezistente la foc de tipul NHXH FE 180/E90.

Instalația de protecție impotriva descărcărilor atmosferice

Instalația contracarează efectele trăsnetului asupra construcției: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea in elementele metalice a unor potențiale periculoase. Instalația are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile electrice din atmosfera pe măsură apariției lor, preintampinand apariția trăsnetului.

La proiectarea si executarea instalației de protecție împotriva trăsnetului (IPT) se au in vedere cerințele normativului 17-2011, asigurindu-se o concepție optima tehnic si economic si echipamente agrementate conform legii 10/1995.

Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de paratrăsnet de tip rețea si tije de captare.

Instalația de paratrăsnet va fi legata la pamint prin intermediul a opt coboriri. Conductorul de coborire se realizează astfel incit apariția descărcărilor sa fie cat mai redusa. In acest scop se urmărește ca intre punctul de impact al trăsnetului si pamant, lungimea traseelui sa fie cat mai scurta posibil, acesta continuind cit mai direct dispozitivul de captare. Conductorul de coborâre se executa de preferința dintr-o bucata, fara imbinari. Conductorul de coborâre se prevede cu o piesa de separație la locul de racordare cu conductorul de legare la priza de pamant. Piesa de separație se amplaseaza de regula la inaltimea de cca. 2m de la nivelul solului. Piesa de separație este astfel realizata incat sa nu poata fi demontata decât cu ajutorul unor scule, atunci când se executa măsurători.

Conductorul de coborâre se instalează numai după ce in prealabil s-au montat priza de pamant si conductorul de legare la priza de pamant astfel incat legarea conductorului de coborâre la priza de pamant sa se poata face imediat după instalare. Nu se admite ca traseul coborârilor sa treaca prin burlane, balcoane, logii, luminatoare. Distanta admisa a conductorului de coborâre fata de marginile ușilor sau ferestrelor este de cel puțin 0,5m. Distanta dintre doua puncte de fixare pe elemente de construcție a conductorului de coborâre poate fi de cel mult 1,5-2 m.

Pentru protecția împotriva supratensiunilor de origine atmosferică s-au prevăzut descărcătoare la nivelul tabloului electric general si a tablourilor secundare.

Instalata de protecție împotriva șocurilor electrice. Protecția prin legare la conductorul de protecție

Protecția prin legare la conductorul de protecție se va folosi ca măsură principala de protecție pentru aparatele si echipamentele care in caz de defect a izolației pot capata potențialul fazei defecte. Prin aceasta măsură de protecție se formează un scurcircuit monofazat, curentul de scurcircuit declanșând intrerupatorul automat cel mai apropiat de receptorul defect. Conductorul de protecție se executa in varianta similara cu conductorii activi. Pentru evitarea unor intreruperi accidentale a rețelei de nul de protecție, aceasta va fi inscripționata distinct (culoarea izolației de regula verde-galben alternativ) si va fi legata la pamant in apropierea sursei de alimentare.

Protecția prin deconectare automata

Protecția prin deconectare automata asigura intreruperea automata a alimentarii cu energie electrica a circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum si a tablourilor electrice in cazul apariției unor curenti de defect. Protecția se asigura prin blocuri diferențiale care actioneaza la apariția unei diferente de curent ce rezulta din compararea curentului inițial cu cel din momentul defectului.

Protecția prin legare la pamant

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ. Protecția prin legare la pământ se va realiza prin centuri din platbandă de oțel zincat OL Zn 25x4 mm sau de inox 25x4 in zona de producție. Centura va face legătura între priza de pământ existentă și instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere interioare (placa/ bara de egalizare a potențialelor). Legarea echipamentelor din interiorul clădirii se face cu conductoare de cupru 010, 016 sau 020. La instalația de legare la pământ se vor conecta: tablourile electrice, echipamentele de curenți slabi, paturile de cabluri, armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune și armaturile cablurilor electrice de curenți slabi, conductele metalice de apă, canalizare, fațadele metalice, și toate elementele metalice care pot fi puse accidental sub tensiune. '

y^:

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul pieselor de conexiune montate în firide, îngropate în elementele de construcție sau amplasate in tavanul fals .

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție împotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutiile de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Se vor respecta cu strictețe condițiile de recepție și de verificare a instalației de legare la pământ de protecție conform SR EN 61140-2002 Protecția împotriva șocurilor electrice.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează și la centura de legare de pământ existentă în clădire.

Obiectivul va fi dotat cu priză de pământ pentru instalațiile electrice si instalația de paratrăsnet. Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice respectiv la toate echipamentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

La instalația de priză de pământ vor fi legate de asemenea toate echipamentele din instalația de ventilație si climatizare, armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune, armăturile cablurilor electrice de curenți slabi, conductele metalice aferente instalațiilor tehnologice, și alte elemente metalice care pot fi puse accidental sub tensiune. Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbandă de Ol Zn 25x4mmp de la priza de pământ naturală a clădirii. Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 40 va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pământ naturală prin intermediul unei platbande de oțel zincat de 40x4mm sudata de aceasta).

Instalații de detecție incendiu

Obiectivul analizat va fi echipat cu instalații de detecție incendiu respectandu-se prevederile din Normativul P 118/3-2015.

Soluțiile alese prin proiect trebuie să corespundă legislației în vigoare referitoare la aceste tipuri de echipamente și să țină cont de sursele potențiale de producere a incendiilor din obiectivul protejat, precum:

surse de aprindere de natura termică (obiecte incandescente, căldura degajată de aparatele termice, etc.);

J surse de aprindere cu flacără;

S surse de aprindere de natură electrică (arcuri și scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică);

S surse de aprindere naturale (căldura solară, trăsnet);

J surse de autoaprindere (de natura chimică, fizico-chimică și biologică, reacții chimice exoterme);

•/ surse de aprindere datorate exploziilor și compozițiilor incendiare;

J surse de aprindere indirecte (radiația unui focar de incendiu);

J acțiune intenționată;

•/ Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI) va fi compusa din: J echipament de control si semnalizare (ECS);

J detectoare punctuale optice de fum adresabile;

J declanșatoare manuale de avertizare incendiu;

V echipamente adresabile (module de intari si ieșiri auxilare) ;

J sirene adresabuile de interior si exterior;

J detector multicriterial de fum si temperatura in camera centralei termice;

Z module adresabile pentru comenzi oprire alimentare cu energie electrica a consumatorior fara rol de securitate la incendiu;

J Surse de alimentare 12 Vc.c.

Sistemul de detecție, semnalizare și avertizare incendiu va îndeplini următoarele funcții:

- detectarea incendiilor, atât pe căile de circulație pentru funcționarea normală a construcției, cât mai ales, în spațiile și încăperile auxiliare, precum și în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util; anunțarea incendiului automat și/sau prin declanșatoare manuale de alarmă, precum și după caz, la unitatea de pompieri;

alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze și să asigure prima intervenție și evacuarea persoanelor din clădire în conformitate cu planurile de evacuare;

memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare).

Toate elementele sistemului vor fi numeric adresabile și vor fi legate în bucla pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului și în cazul unui defect.

Instalația se realizează cu cablu special de incendiu tip JY(ST)Y 2X2X0.8 având o rezistență la foc de minim 30 minute. Cablurile se vor monta in tub PVC ignifugat îngropat sau aparent pe elementele de construcție. Sistemul de prindere va fi metalic cu rezistenta la foc egala cu cea a cablului. Cablul trebuie să aibă o rezistență mecanică suficientă pentru modul de pozare ales.

De asemenea au fost prevăzute butoane manuale de semnalizare incendiu lângă ușa principală de acces, lângă ușile de evacuare, precum și pe elementele de construcție (pentru a nu se depăși distanța maximă de deplasare pentru acționarea butoanelor de incendiu), la înălțimea de 1,5 metri față de pardoseala finită.

în caz de avarie a rețelei de alimentare cu tensiune, sistemul va fi alimentat automat din sursa de rezervă pentru 48 ore de funcționare normală, iar după această perioadă 30 minute pentru funcționare în stare de alarmă.

Toate echipamentele propuse sunt omologate în România și corespund normelor în vigoare.

Tipul de detector se alege în funcție de:

j '

materialele din spațiul protejat și clasa de reacție la foc a acestora;

 • -   configurația spațiului;

efectele sistemelor și instalațiilor de ventilare și încălzire; condițiile ambientale în încăperile supravegheate;

posibilitatea declanșării alarmelor false.

Detectoarele trebuie să reacționeze rapid și sigur în condițiile ambientale existente din spațiile unde sunt amplasate.

Detectoarele trebuie amplasate astfel încât produsele degajate de incendiul din suprafața supravegheată să ajungă la detectoare fără diluție, atenuare sau cu întârziere. Toate încăperile (cu excepția băilor, dușurilor și a grupurilor sanitare) trebuie să fie echipate cu cel puțin un detector. Trebuie montate detectoare și în spațiile ascunse, unde incendiul se poate iniția sau de unde se poate răspândi. Aceste spații pot include locuri sub pardoseli false, deasupra tavanelor false, sau în canale de cabluri.

Zona de supraveghere a fiecărui detector este limitată de o serie de factori:

 • -   suprafața protejată (performanța detectorului);

 • -   distanța orizontală dintre orice punct din spațiul supravegheat și cel mai apropiat detector;

 • -   distanța față de pereți;

 • -   înălțimea și configurația tavanului;

 • -   ventilarea și mișcarea aerului în spațiul respectiv;

obturațiile mișcării de convecție a produselor de ardere.

Nu se recomandă montarea detectoarelor de fum sau căldură în apropierea pereților, la o distanță mai mică de 500 mm.

INSTALAȚII TERMICE

Instalația de incalzire si climatizare cu ventiloconvectoare

Pentru menținerea unei tempraturi de confort pe întreaga perioada a anului, a fost prevăzut un sistem de climatizare cu ajutorul unor ventiloconvectoare de tip casetat, in sistem cu doua țevi, alimentate cu agent termic apa calda in perioada rece a anului, si apa răcită in perioada calda a anului.

Ventiloconvectoarele vor fi montate la nivel si vor avea in componenta filtru lavabil, baterie de răcire, ventilator de introducere cu trei trepte de viteza, vana pe trei cai si controler.

In sala polivalenta si bucătărie

Capacitatea ventiloconvectoarelor a fost in asa fel stabilita pentru a putea acoperii atat pierderile de căldură pe perioada timpului friguros, cat si diminuarea aporturilor de căldură pe perioada timpului călduros. Toate casetele vor fi legate Ia o rețea de eliminare a condensului.

Suportii conductelor pe care circula apa răcită vor fi izolați termic pentru a împiedica condensarea pe metalul susținerilor; iar trecerile prin pereți si plansee se vor executa cu țevi de protecție care vor asigura continuitatea izolării termice.

Conducte de distribuție vor pleca din camera tehnica. Aceste conducte vor fi plasate in ghene si in tavanul fals. Conductele utilizate pentru întreaga rețea vor fi izolate cu izolație cu bariera contra vaporilor


Instalația de încălzire cu radiatoare.

Pentru incalzirea spatiilor anexe si grupurilor sanitare, se va folosi sistemul de incateije^^X corpuri statice. Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete montate; pet^

conducta de tur si robinet pe conducta de retur.


Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) mansoane de protecție.

Dimensionarea conductelor se va face prin alegerea de diametre de țeava pe fiecare tronson astfel incit sa nu se depășească vitezele optime conform normativului 1-13-15, iar pompa de circulație a fost aleasa pentru a acoperi pierderile de presiune pe traseul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Instalația de pompa de căldură

Pentru preluarea energiei din sol au fost prevăzute sondele termice verticale, care se vor introduce in sol pana la adancimea de 100 m. Acestea sunt compuse dintr-un capat de sonda si din țevi confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/colector amplasat intr-un cămin ingropat in exteriorul clădirii si directionat printr-un circuit, către pompa de căldură din camera tehnica.

Instalația de ventilare

Ventilarea sălii polivalente, se va face prin intermediul unui recuperator de căldură cu 100% aport de aer proaspăt, ce alimentează cu aer proaspăt ventiloconvectoare de tubulatura amplasate la nivelul plafonului fals.

Bucataria va fi prevăzută cu hota, tubulatura pentru extracție aer viciat si ventilator tip turala amplasat pe terasa clădirii. Pentru admisia de aerului de compensare s-a prevăzut un sistem format din priza de aer proaspăt preluata de la fațada clădirii, ventiloconvector de tubulatura si grile. Instalația de ventilare de la bucătărie va funcționa in depresiune fata de incaperile învecinate.

In spalatorie/uscatorie s-a prevăzut un recuperator de căldură ce preia aerul viciat din incapere si il evacueaza la nivelul acoperișului.

In grupurile sanitare neprevăzute cu ferestre pentru ventilare naturala, s-au prevăzut ventilatoare de evacuare a aerului viciat.

Prepararea agentului de răcire si încălzire

Prepararea agentului termic de incalzire se realizează in camera tehnica de la subsolul clădirii cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare a orașului si a unei pompe de căldură tip sol-apa.

Modulul termic - produce agent termic de incalzire apa calda (80/60°C) cu agent termic primar apa fierbinte (120°C/75°C) preluata din rețeaua de termoficare. Modulul termic este complet echipat si automatizat, echipat cu schimbător de căldură in placi, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expasiune, supape de siguranța, robineti, etc.

Montarea pompei de căldură presupune si o automatizare (sistem de control activ) care, in momentul in care pompa de căldură nu va mai face fata, datorita temperaturilor exterioare prea scăzute, va comuta pe instalația de preparare apa calda pentru incalzire de la rețeaua locala de termoficare.

Instalația de climatizare

Pentru perioada calda a anului, se va folosi un chiller ce prepara apa răcită, amplasat pe terasa clădirii.

Agregatul funcționează cu freon ecologic R417A ecologic, cu clasa energetică minim A, agreat de legislația europeana si romaneasca. Sistemul se bazează și în acest caz pe o circulație a freonului prin conducte de cupru, o evaporare în unitatea interioară și o condensare în cea exterioară, însă cu ceva deosebiri privind amplasarea unităților exterioare (în număr foarte mare, afectând arhitectura clădirii) și eficiență energetică.

INSTALAȚII SANITARE

ALIMENTAREA CU APA RECE

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din localitate, prin intermediul unui branșament.

Determinarea diametrelor conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci, au fost determinate conform STAS 1478/1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum.

Instalația de preparare apa calda

Pentru instalația de producere a apei calde menajere pentru consum menajer s-a prevăzut o instalație de panouri solare si boiler cu serpentina si rezistenta electrica.

Boilerul este amplasat in camera tehnica impreuna cu echipamentele pentru incalzire. Agentul termic primar necesar pentru prepararea apei calde pentru consum menajer, este asigurat de la instalația de incalzire.

De vor prevedea ventile de aerisire pe traseele de agent termic, ce vor fi amplasate la cota maxima. Anual se va verifica calitatea soluției de etilen glicol din instalația de panouri solare, pentru teste antiinghet.

Grupul de panouri solare capteaza energia solara prin intermediul unor captatori plani cu tuburi vidate si a unei rețele de conducte si din țeava de cupru si o transfera fluidului din circuitul primar. Agentul termic este un amestec de propylen-glycol, non-toxic, cu stabilitate la temperaturi inalte si calitati bune anti-inghet, agent vehiculat: apă si glicol. Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 2 - 3%o si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima. Țevile circuitului solar trebuie sa fie omologate pentru instalații solare. Conexiunile sudate trebuie sa fie realizate cu aliaje de lipire puternice.

Materialele si conexiunile instalației solare trebuie sa fie rezistente la temperaturi de pana la 270 grC.

Fluidul din circuitul primar parcurge serpentina boilerului, degaja o cantitate de căldură preluata direct de apa de consum care se incalzeste pana la temperatura de stocare de 55°C. In lipsa radiațiilor solare sau in cazul in care incalzirea apei nu este posibila in totalitate cu ajutorul panourilor solare, apa calda se prepara utilizând aportul de căldură de la sursa auxiliara, respectiv cazanul pe gaz.

în condițiile meteo-solare din România, un captator solar-termic funcționează, în condiții normale de siguranță, pe perioada martie - octombrie, cu un randament care variază între 40% și 90%. Utilitatea sistemelor solar-termale se regăsește, în mod curent, la prepararea apei calde menajere din locuințele individuale.

Depinzând de condițiile de radiație, tipul colectorului și specificul aplicației, un metru pătrat de colector termo-solar poate livra până la 860 kWh energie termică /an.

Sistemele pentru apă caldă menajeră sunt uzual proiectate pentru a asigura 50-60% din consumul anual de energie prin energie solară, restul fiind acoperit prin alte căi - surse (gaz, combustibil solid, electricitate).

Canalizare menajera si pluviala.

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare in rețeaua de canalizare locala existenta in zona.

.Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare, si deversată gravitațional in rețeaua de canalizare locala existenta in zona.

Instalația de colectare a condensului

Prin racirea aerului, prin bateria de răcire a ventiloconvectoareleor se va produce condens care se colectează in tava special prevăzută in echipamente, de unde condensul este eliminat prin intermediul unei rețele de conducte, la instalația de canalizare menajera din clădire.

INSTALAȚII STINGERE INCENDII

Instalația cu hidranti de incendiu interiori - clădirea cu funcțiunea de îngrijire sau cazare/adapostire copii preșcolari, cu mai mult de 100 persoane, se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu instalație de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor art. 4.1. lit. f) din Normativul P118/2 - 2013.

Instalația cu hidranti de incendiu interiori va îndeplini următoarele cerințe:

Acționare:      _                     j manuala

Debit:        _____ _______ _____ 1 2 x 2,10 = 4.2 l/sec;(cladire cu Vei > 5.000 m3)

Presiunea necesara la robinetul de ' 22,0 mCÂ

hidrant cu furtun plat, (L=20m):

Surse de alimentare:                   j gospodărie proprie de apa pentru incendiu,

________________________ i prevazutajn incinta

Timp teoretic (normat) de funcționare:    10 minute

Rezerva apa:                        2,52 m3

Zonele echipate                          toate spatiile din clădirea analizata

Amplasarea hidrantilor interiori se va realiza astfel incat fiecare punct sa fie protejat de 2 jeturi in funcțiune simultana.

Rețeaua de hidranti interiori va fi de tip ramificat si se va realiza din țevi de otel zincat. Rețeaua interioara de hidranti va fi alimentata prin intermediul unui racord la rețeaua exterioara de hidrant exteriori.

Hidrantii de incendiu interiori se vor amplasa in locuri vizibile si ușor accesibile in caz de incendiu, in funcție de raza lor de acțiune, langa intrările in clădire, pe stâlpi, etc. Marcarea acestora se va realiza prin iluminat de siguranța.

- •fi '                                \

■,■ •                   ,7-țwf • Jj.4

Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun i>, ’• plat cu diametrul nominal Dn= 50 mm si lungimea maxima de 20 m, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei (țevi universale avind duza cu diametrul Dn: = 13 mm)'V**' se montează intr-o cutie speciala amplasata la o înălțime cuprinsa intre 0,80 m si 1,50 rh fata’* de pardoseala.                                                                        ;

Instalația cu hidranti de incendiu exteriori - clădirea analizata se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu instalație de hidranti exteriori conform prevederilor art. 6.1 (4) lit. f) din Normativul P 118/2-2013.

Instalația cu hidranti de incendiu exteriori va indeplini următoarele cerințe:

Acționare:

Debit:


Timp teoretic (normat) de funcționare:

Surse de alimentare:


Rezerva apa:


manuala_____ _                ____

10 l/sec. conform anexa 7 din P 118/2-2013

l (clădire cu volum cuprins intre 5.001 m3 si 10.000 m3)

180 de minute

| gospodărie proprie de apa pentru incendiu,

prevăzută in incinta;

108 m3


Pentru protejarea fiecărui punct al construcției cu debitul de calcul de 10 l/s, rețeaua va fi prevăzută cu hidranti de tip suprateran Dn 80 cu doua racorduri tip B, alimentați prin intermediul unei conducte PEID 110 mm. Hidrantii exteriori vor fi amplasați o distanta de minimum 5 m fata de pereții exteriori ai clădiri protejate, conform prevederilor art. 6.9 din P-118-2-2013.

Gospodăria de apa hidranti interiori si exteriori

Pentru alimentarea hidrantilor interiori si exteriori s-a prevăzut o gospodărie de apa pentru stingere incendii cu hidranti interiori si exteriori, amplasata ingropat in afara clădirii, formata dintr-un rezervor de apa comun pentru hidrantii interiori si hidrantii exteriori, statie de pompare pentru hidrantii interiori si hidrantii exteriori;

Rezervorul va fi alimentat cu apa rece de la rețeaua locala de apa rece din localitate. Rezervorul va fi echipat cu instalație pentru semnalizarea optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu, care sa permită, in caz de necesitate, luarea masurilor de utilizare a rezervei de incendiu in regim de avarii, stabilite prin instrucțiuni de exploatare, conform prevederilor art. 12.7 din Normativul P 118/2-2013.

Calculul necesar pentru verificarea volumului de apa pentru incendiu:

Hidranti interiori:                               Vhi= 4.2 l/s x 10 min x 60s = 2520 I = 2.52 mc

Hidranti exteriori:                               Vhe = 10 l/s x 180 min x 60 s = 108000 I =

108 mc

Volumul rezervei intangibile de apa:           Vincendiu = Vhi + Vhe = 2.52 + 108 = 110.52

mc

Vine. = 110.52 mc

Conform P-118-2-2013, tabel 21,1, durata pentru refacerea rezervei de apa pentru stingere incendiu este de 24 ore.

Calculul debitului minim pentru refacerea rezervei pentru incendiu:

Qrefr».^. = ~=4-605 [mC/tl]= 1 .28 [l/S]

Calculul presiunii necesare pentru instalația de stingere incediu cu hidranti exteriori:

H.necesar = Hg + Hu + Hp.furtun + Hp.conducte unde: Hg - inaltimea geodezica

o Hu- presiune de utilizare (13.40 mH20 - pentru ajutaj <P20 si lungimea jetului compact de 10m, conform STAS 1478/90 -tabel 16)

o Hp.furtun - pierderi presiune in furtun;

o Hp. conducte - pierderi de presiune in conducte;

Conform STAS 1478/90, paragraf 3.1.3.3,

Hp.furtun= A x I x qih2

unde:

A - coeficient egal cu 0.0015, pentru furtun DN75

I - lungimea furtunului in m;

qih - debitul jetului in l/s;

Calculul presiunii necesare pentru instalația de stingere incediu cu hidranti interiori: Hnecesar = Hg + Hu + Hp.furtun + Hp.conducte

Parametrii gospodărie de apa pentru hidranti interiori si exteriori:

 • - 1 pompa activa

 • - 1 pompa de rezerva

 • - 1 pompa pilot


Q= 10,00 l/sec si Hp = 45,00 mCA; Q= 10,00 l/sec si Hp = 45,00 mCA;

Q= 0,50 l/sec si Hp = 55,00 mCA,


- tablou electric de alimentare si control pentru intreg grupul de pompare.

5.3.C.3. AMENAJARI EXTERIOARE

SUPRAFAȚĂ TEREN

3135

mp

SUPRAFAȚA TEREN AMENAJAT construcție

- exclus

2352

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME ACCES

122

mp

SUPRAFAȚĂ ALEI PIETONALE

65

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME RECREAȚIE

159

mp

SUPRAFAȚĂ SPAȚIU DE JOACA

280

mp

SUPRAFAȚA TROTUAR DE GARDA

186

mp

SUPRAFAȚA PARCARE CADRE DIDACTICE +

371

mp

PLATFORMA      CAROSABILĂ

ACCES

AUTOSPECIALE

SUPRAFAȚĂ SPAȚII VERZI Șl GRADINA DE FLORI

1884

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORMA EVACUARE DEȘEURI

ASIGURAREA ACCESELOR PE AMPLASAMENT

Accese in incinta sunt propuse astfel:

accesul pietonal principal - Bulevardul București

- accesul personalului, parcarea destinată cadrelor didactice si aprovizionarea bucătăriei - Strada Ghimpați

acces autospeciale - Bulevardul București

Deschiderea terenului către Bulevardul București este delimitată pe întreaga lungime de un spațiu verde cu adâncime de aproximativ 10m. Atât accesul principal pietonal, destinat preșcolarilor, cât și cel destinat evacuării și accesului autospecialelor, se propun din Bulevardul București. Din strada Ghimpați, se propune accesul in parcare.

 • -  Beton amprentat;

 • -   Hârtie kraft;

 • -   2 cm nisip;

 • -  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%,

 • -   5 cm strat de nisip.

Alcătuire propusa pentru accesul autospecialelor (S=70mp):

 • -  25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • -   Hârtie kraft;

 • -   2 cm nisip;

 • -  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • -  25 cm fundație de balast;

 • -   7 cm strat de forma din nisip.

încadrarea platformei de autospeciale in interiorul incintei se va realiza cu borduri 20x25.

Alcătuire propusa pentru accesul in parcare:

 • -  25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • -   Hârtie kraft;

 • -   2 cm nisip;

 • -  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • -  25 cm fundație de balast;

 • -   7 cm strat de forma din nisip.

In vederea realizării acceselor in incinta se va inlatura un număr de 13 copaci. In urma lucrărilor necesare realizării acceselor pe amplasamentul investiției se va aduce terenul afectat la starea inițiala.

SISTEMATIZARE VERTICALA

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere:

 • •  realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament

 • •  limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate

 • •  corelarea cotelor absolute in raport cu accesele in clădirea grădiniței.

PLATFORME ACCES

Accesul principal în clădire al copiilor se realizează pe latura vestica, din Bulevardul București, prin zona 1, prin intermediul unui wind-fang, filtru de primire și examinare preliminară. Accesul se realizeza la o inaltime de 1.50m fata de cota terenului amenajat. Pentru preluarea diferenței de nivel, s-a propus o platforma de acces finisata cu beton amprentat cu lățime de 9.50m, formata din 10 trepte, cu podest intemediar si elemente de ședere alternate cu jardiniere pentru plante decorative. Linia pasului de urcare este continuu de la pornire pana la oprire, pe doua direcții paralele si are lungime variabila (minim 1.20m -maxim 4.25m). Deschiderile către gol sunt prevăzute cu jardiniere si se inserează o platforma pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Accesul personalului didactic, nedidactic si aprovizionarea bucătăriei se realizează pe latura estica, prin zona 1, la o diferența de nivel de 1.50m fata de cota terenului amenajat. Pentru preluarea diferenței de nivel se propune o platforma de acces exterioara (3.40X1.90m), prevăzută cu un număr de 10 trepte, finisata cu beton amprentat. Deschiderile către gol vor fi prevăzute cu balustrada din sticla clara securizata, cu mana curenta si fara montanti.

Racordurile pardoselilor interioare și exterioare se vor face continuu, fără praguri, conform normativelor în vigoare. Cota ±0.00 este situata la cota platformei exterioare de acces principal (+1.50 raportat la cota terenului amenjat). Se prevăd pante de 2% pentru platformă pornind din imediata apropiere a clădirii pentru evacuarea rapidă a apelor pluviale.

In vederea evacuării facile, din corpul C2 si C3 (cota -1.05m) s-au propus doua accese secundare din casele de scări (fațadele Est si Nord) prin intermediul a doua platforme exterioare prevăzute cu rampa pentru persoane cu dizabilitati. Rampele preiau diferența de nivel de 45 cm fata de cota terenului amenajat, sunt finisate cu beton amprentat si sunt prevăzute cu balustrada din sticla securizata, cu mana curenta dubla.

Platformele de acces sunt rezemate pe grinzi de fundație din beton clasa C25/30, armatura este de tip BST500, categoria de ductilitate C si vor fi hidroizolate cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare adaugat in masa betonului.

ALEI PIETONALE

Aleile pietonale din interiorul incintei vor fi finisate cu beton amprentat si vor fi racordate pentru accesibilitatea persoanelor in scaun rulant astfel incat sa nu existe diferente de nivel.

Alcătuire alei pietonale (S=32 mp):

 • •  Beton amprentat;

 • •   Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  5 cm strat de nisip

PLATFORME RECREAȚIE

Holul multifuncțional, coridorul si sălile de grupa amplasate la nivelul parterului au acces direct la cate o platforma de recreație, pentru activitati in aer liber, pe perioada sezonului cald. Suprafața platformelor de recreație (159mp) vor fi finisate cu deck lemn pe care se va aplica tratament hidrorepelent incolor pentru exterior.

Platformele de recreație sunt rezemate pe grinzi de fundație din beton clasa C25/30, armatura este de tip BST500, categoria de ductilitate C si vor fi hidroizolate cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare adaugat in masa betonului.

SPAȚIUL DE JOACĂ este amplasat in zona retrasa a amplasamentului, cu orientare estica si va fi dotat cu echipamente de joaca poziționate pe o platforma de beton pe care se montează cauciuc turnat continuu cu grosime minima de 7cm pentru atenuarea șocurilor căderii.

Alcătuire platforma spațiu de joaca (S=280mp):

 • •  Min. 7cm Cauciuc turnat continuu;

 • •  18 cm beton de ciment C30/37;

 • •   Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 4%,

 • •  10 cm strat de nisip.

Toate echipamentele vor respecta normele de siguranță europene pentru locurile de joacă impuse de către comitetul european pentru standardizare (standarde europene DIN EN 1176-1177). Toate echipamentele vor avea certificate și/sau agremente tehnice care să susțină un standard de calitate ridicat.

.. .. ■                          ' ''

4$^Roy£^<y

•^.5; r:'\

In zona locurilor dejoacă se vor monta panouri cu instrucțiuni de folosire ale echipamentelor V instalate pentru siguranță în exploatare.                                                 s. -

V -TROTUAR DE GARDĂ

Pe perimetrul exterior al clădirii se va realiza un trotuar de garda cu lățime de 1 m sigilat cu "* dop de bitum in scopul protejării fundațiilor.

Alcătuire trotuar de garda:

 • •  Dop bitum

 • •  Beton C12/15

 • •  Nisip 10cm

 • •  Balast 10cm

ALEI SI PLATFORME CAROSABILE

In vederea asigurării accesului cu mașina pompierilor la doua fațade, se va amenaja o platforma carosabila pentru accesul autospecialelor

Alcătuirea platforme acces autospeciale:

 • •  25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •   Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  25 cm fundație de balast;

 • •  7 cm strat de forma din nisip.

încadrarea platformei de autospeciale in interiorul incintei se va realiza cu borduri 20x25.

Din Strada Ghimpați se propune o platforma pentru parcare si aprovizionare bucătărie, dotata cu separator de hidrocarburi.

Alcătuirea platforma parcare:

 • •  25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •   Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  25 cm fundație de balast;

 • •  7 cm strat de forma din nisip.

SPATII VERZI:

Pe latura estica a amplasamentului se va propune o gradina de flori, prevăzută cu diferite specii de plante decorative.

Se propune amenajarea de spatii verzi si plantari de arbori adaptați condițiilor climatice ale amplasamentului. Se vor menține si proteja copacii care nu obstructioneaza lucrările de realizare a obiectivului. Se vor planta un număr arbori. Pentru construirea unitatii de invatamant preșcolar si a acceselor necesare se va indeparta un număr de 31 de arbori. In acest sens, se va prevedea o măsură compesatorie de plantare a unui număr de 10 arbori la fiecare 1 arbore inlaturat, conform prevederilor din certificatul de urbanism. întrucât dimensiunea terenului nu permite plantarea intregului număr de arbori rezultat in urma compensării, beneficiarul se obliga sa planteze diferența pe domeniul public din proximitatea obiectivului.

PLATFORMA EVACUARE DEȘEURI:

Se va amplasa o platformă pentru colectarea deșeurilor care va avea racord pentru alimentare cu apă și canalizare, pentru spălarea pubelelor

Amplasamentul acesteia este către partea de Sud, cu acces din strada Ghimpați, pentru a evita congestionarea traficului în perioada de ridicare a deșeurilor.

Se propune amplasarea unui număr de 7 pubele cu capac din metal galvanizat, dintre care cele sective vor avea capac colorat.

Colectarea deșeurilor va fi în acord cu prevederile legislative în vigoare.

Ridicarea deșeurilor se va face de către o firmă specializată, pe baza unui contract.

Alcătuirea platforma evacuare deșeuri:

 • •  25 cm beton de ciment rutier BcR4,

 • •   Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  25 cm fundație de balast;

 • •  7 cm strat de forma din nisip.

Platforma de deșeuri va fi imprejmuita cu panouri din sarma bordurată zincata (h-1,8m) si stâlpi metalici, amplasați la interval de 2,50m. Se prevăd plante decorative cataratoare pe tot perimetrul imprejmuirii. Se prevăd doua porti pietonale.

Se prevăd doua porti pietonale.

împrejmuirea se realizează din panouri din plasa bordurată zincata 2000x2000 mm fixate cu piese metalice pe stâlpi din profile metalice 60x40x4 mm. Stâlpii sunt înglobați in fundații izolate din beton armat de dimensiuni 50x70x80 cm, așezate la interval de 2.00 m. Sub fundații se realizează un strat de beton de egalizare C8/10 de 10 cm grosime. Săpătură se va face in gropi cu taluz vertical. Fundațiile sunt realizate din beton de clasa C25/30, armat cu bare de otel de clasa S500 cat. de ductilitate C. Stâlpii sunt realizați din otel S235JR zincat termic gr.min.200um, corozivitate C3-medie.

Descriere generala terasamente: săpăturile se vor executa cu taluz înclinat, cu panta de 1:1. Se vor lua toate masurile necesare pentru inlaturarea apelor accidentale. Ultimii 20 cm de la fundul gropii se vor sapa imediat înainte de turnarea betonului de egalizare. Se va compacta foarte bine fundul gropii inainte de turnarea betonului. Umpluturile in jurul construcțiilor se vor realiza din pamant bun, imediat după ce se ajunge cu construcția la nivelul terenului, in straturi de maxim 20 cm grosime, cu gradul mediu de indesare de 98%.

 • 5.3.C.4. REȚELE ALIMENTARE CU APA IN INCINTA

Branșamentul de apa potabila

Zona studiata este echipata din punct de vedere edilitar, în imediata vecinătate a acestuia fiind prezente rețele de apa potabila. Prin urmare, rețelele de apa de incinta vor fi branșate la rețeaua de alimentare cu apa a Municipiului Ploiești.

Branșamentul proiectat este realizat din conducta existenta Ol Dn 300 mm, de pe B-dul București, cu conducta PEID De 110 mm cu o lungime de aproximativ 10 ml. In punctul de injecție se prevede o vana de sectorizare montata îngropat Dn 100 mm.

Soluția tehnica presupune realizarea a doua rețele la interior contorizate după cum urmeaza:

 • •  contor Dn 65 mm - Qmax = 50 mc/h consum incendiu

 • •  contor Dn 32 mm - Qmax = 12 mc/h consum menajer

Presiunea asigurata din rețeaua existenta este de 4 bar.

■■ c-

Căminul de brasament cu dimensiunile utile 2,00 m x 1,50 m, H=2,0 m, se amplasedza în spațiul verde conform planului de situație anexat. Acesta este echipat cu fitinguri si armaturi pentru indeplinirea scopului propus in condiții optime de exploatare.

Din căminul de branșament, apa este distribuita prin conducte PEID PE100 PN10 SDR17 ca si apa pentru consum menajer pentru alimentarea clădirii grădiniței, pentru cișmele exterioare si hidrantii de gradina, cat si către rezervorul de inmagazinare apa pentru incendiu exterior si interior.

Asa cum se poate observa, pentru alimentarea cu apa potabila si pentru stingerea incendiilor exterioare/interioare din incinta Grădiniței Petrolului sunt prevăzute rețele de incinta separate, dimensionate pentru debitul si presiunea necesara.

Rețea de alimentare cu apa pentru incendiu exterior si interior

In conformitate cu prevederile incidente privind securitatea la incendiu clădirea este considerata sala aglomerata, fiind astfel necesar a fi prevăzută instalația de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori si interiori.

Rețeaua de distribuție apa pentru incendiu exterior si interior este compusa din conducte din PEID cu diametrul De 110 x 6,6 mm si De 75 x 4,5 mm cu o lungime totala de 103 ml.

Lungimea rețelei pentru incediu exterior si interior se imparte astfel:

 • •  Rețea PEID PE 100 PN10 SDR 17 De 110 mm, L = 95 ml - rețea distribuție apa incendiu exterior;

 • •  Rețea PEID PE 100 PN10 SDR 17 De75 mm, L = 8 ml - racord rețea distribuție apa incendiu interior.

Pe rețeaua de incediu exterior, se prevăd 2 hidranti supraterani Dn 80 mm dotati cu doua capete TIP B (Dn 65).

Hidrantii se amplaseaza lateral fata de conducta rețelei, in afara spațiului carosabil intre conducta si limita proprietății sau clădirile din zona, in locuri ușor accesibile. Racordarea hidrantilor la conducta rețelei se face prin intermediul unui tronson de țeava PEID Pn 10 PE100 SDR17 cu De=110 x 6,6 mm (L=6 ml), țeava pozata cu generatoarea superioara la limita de inghet.

Pe conducta de racord se prevede cate un robinet de concesie Dn 100 prevăzut cu cutie din fonta carosabila pentru tije robineti si tija de manevra.

Hidrantii se amplaseaza la o distanta de maxim 100 m intre ei si sunt îngrădiți de un ansamblu de protecție conform planșei de detaliu

Pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu exterior si interior se prevede în incinta grădiniței Petrolului un rezervor subteran de înmagazinare din beton cu un volum util de aproximativ 124 mc din care 111 mc reprezintă volumul rezervei intangibile pentru stingerea incendiului exterior si incendiului interior. In cazul in care nu se poate asigura debitul si presiunea pentru stins incendiul exterior si interior de la rețeaua oraseneasca se va folosi gospodăria de apa compusa din rezervorul de inmagazinare V=124 mc si grupul de pompare aferent.

Dimensiunile utile in plan ale rezervorului subteran din beton sunt de : 16,5 m x 3,0 m cu inaltimea de 2,5 m (vezi partea de structura)


In privința izolării rezervorului se adopta masuri constructive pentru:

 • •   asigurarea izolației rezervorului împotriva infiltrațiilor si/sau exfilltratilor;

 • •  asigurarea izolației termice a cuvei rezervorului;

 • •  asigurarea ventilației naturale a cuvei rezervorului prin prevederea sistemelor care sa permită aspiratia/evacuarea aerului datorita variației nivelului apei in cuva;

 • •  asigurarea accesului personalului de operare in cuva pentru spalarea periodica si inspecție.

Rezervorul ingropat de inmagazinare apa pentru incendiu se prevede cu țevi de ventilație, care sunt ridicate cu 0,80 m deasupra pământului de umplutura si prevăzute cu site de protecție avand ochiuri de maximum 1 mm.

La interiorul rezervorului, pereții si radierul se prevăd cu tencuiala hidrofuga, executata conform prescripțiilor tehnice specifice.

Pastrarea rezervei pentru incendiu se va face prin instalații hidraulice adecvate si prin sisteme automate de control a nivelului apei. Rezervorul va fi echipat cu toate instalațiile hidraulice necesare funcționarii în condiții normale de exploatare:

 • •  conducta alimentare cu apa cu robineti cu flotor;

 • •  conducta prea plin;

 • •  conducta de golire cu vana de golire;

 • •  racord de aspirație tip “A" Storz Dn 100 (pentru alimentare pompe mobile conform P118/2-2013);

 • •  doua sorburi Dn 100 mm pentru grupul de pompare;

 • •  instalație de detecție si semnalizare nivele;

 • •   robinet de închidere cu flotor.

Rezervorul este alimentat printr-o conducta de aductiune ce se racordează la rețeaua de apa potabila pentru consum menajer din incinta cu asigurarea debitului si presiunii pentru umplerea rezervorului de stocare apa pentru incendiu exterior si interior.

Golirea si preaplinul rezervorului se colectează într-un cămin prefabricat din beton (Dn 1000mm) executat conform STAS, amplasat în vecinătatea rezervorului. Din acest cămin apa este dirijata gravitațional sau prin pompare (pompa de epuisment) la rețeaua de canalizare proiectata în incinta Grădiniței Petrolului. Conductele de golire si preaplin pentru rezervorul de inmagazinare sunt realizate din țeava PEID PE100 SDR 17 PN 10 cu diamentrul De 110 x 6,6 mm.

în scopul supravegherii permanente a alimentarii normale cu apa a rezervorului se prevăd instalații pentru semnalizarea optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu, care sa permită în caz de necesitate luarea masurilor de utilizare a rezervei de incediu în regim de avarii stabilite prin instrucțiunile de exploatare. Rezervorul se prevede cu traductoare de nivel pentru comanda automata a pompelor si indicatoare de nivel montate pe rezervorul subteran (conform Normativului P118/2-2013).

Pentru iluminarea in camera pompelor sunt prevăzute prize si lămpi portative cu cablu flexibil la tensiuni nepericuloase.

Apa din rezervorul de înmagazinare este pompata în rețeaua pentru incendiu exterior si interior prin intermediul unui grup de pompare. Grupul de pompare are următoarele caracteristici:

 • •  2 pompe centrifuge (1A+1R) de înalta presiune, de înalta eficienta, cu?aspifatie normala, model vertical cu racorduri inline; pentru cele 2 pompe centrifuge rbtoai&e^^^ rotile conducătoare, carcasa etajelor sunt din otel inoxidabil. Cuplajul demontâbil permite înlocuirea rapida si simpla a etansarii mecanice fara demontarea motorului. Cutia de borne este dispusa în linie cu stutul de aspirație.

Grupul de pompare (1A+1R) va avea următoarele caracteristici:

 • •  debit per pompa Q=10 l/s

 • •  înălțimea de pompare H= 45 mCA

 • •  putere maxima P= 2x9,8 kW/per pompa

 • •  1 pompa pilot; pentru pompa pilot compartimentele etajelor, rotoarele si rotile conducătoare sunt din otel inoxidabil. Carcasa este din fonta cenușie acoperita prin cataforeza. Racordurile sunt realizate cu flansa ovala. Pompa este cu arbore continuu pompa-motor si etansare mecanica independenta de direcția de rotatie. Motor trifazat IE2 de înalta eficienta, fixat direct cu flansa.

Pompa pilot va avea următoarele caracteristici:

 • •   debit total Q= 1 l/s

 • •  înălțimea de pompare H= 55 mCA

 • •  putere instalata P= 1,62 kW

 • •  tablou de protecție si automatizare pentru 3 pompe, prevăzut cu rotirea pompelor în funcționare

 • •  colector zincat aspirație cu flanse DN 100 - 4”

 • •  colector zincat refulare cu flanse DN 80 - 3”

 • •  1 clapeta de reținere pentru fiecare pompa

 • •  2 robinete pentru fiecare pompa

 • •  vas expansiune hidrofor avand volum 18 litri

 • •   regulator de nivel cu plutitor

 • •  vas pentru menținerea presiunii capacitate 150 litri

Pompa pilot este prevăzută pentru acoperierea eventualelor pierderi în rețea si menținerea presiunii în instalație.

Grupul de electropompe se montează într-o camera a pompelor realizata subteran în imediata apropiere a a bazinului subteran de înmagazinare, din beton armat, si va fi echipata cu capac metalic prefabricat. Fundația camerei pompelor va fi realizata din beton simplu si are dimensiunile în plan 3,00 x 2,00 m cu înălțimea de 3,00 m.

Pompele de incendiu se vor monta “înecat” iar conductele de legătură între pompe si rezervor se montează sub nivelul rezervei de apa pentru incendiu. Funcționarea automatizata a electropompelor se realizează prin intermediul hidroforului care asigura menținerea sub presiune a rețelei. Pompele sunt prevăzute si cu butoane pentru pornirea si oprirea manuala local în statia de pompe. Montajul echipamentelor si a instalației de conducte se va face respectandu-se prevederile normativelor în vigoare conform planului de montaj, echipament si conducte. Fiecare pompa din grupul de electropompe (1A+1R) este prevăzută cu conducta proprie de aspirație din rezervorul de inmagazinare apa pentru combaterea incendiului.

Camera pompelor se prevede si cu iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului conform Normativului P118/2-2013 si Normativului I7.

Pompele pentru incendiu vor fi alimentate cu energie electrica prin doua circuite electrice distincte, unul ce asigura legătură la rețeaua de distribuție a energiei electrice si altul ce asigura legătură către generatorul de rezerva prevăzut in proiect.

STRUCTURA REZERVOR SUBTERAN INMAGAZINARE APA. Dimensiuni in plan 3.50mx19.30m, inaltimea libera 2.50m. Radierul are grosime de 40cm, pereții si planseul de peste Gospodăria de Apa au grosime de 30cm. Clasa de beton este C25/30. Hidroizolarea radierului, a pereților si planseului se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip HighSeal sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P8-10. Sub radier exista un strat de beton de egalizare clasa C8/10 cu grosimea de 10cm. La realizarea incintei se va utiliza o soluție de sprijinire simpla cu spraituri, filate si dulapi din lemn clasa de rezistenta C24. După turnarea radierului, se vor muta spraiturile in planul radierului (se vor rezema de radier, vezi plan R03) pentru a permite armarea si cofrarea pereților. Se la utiliza un profil de rost plasat in axul peretelui. Pereții se vor turna dintr-o bucata. Cofrarea pereților se va face fara utilizarea de elemente interioare intre foile de cofraj pentru a nu exista găuri in pereți. O hidroizolare suplimentara a pereților se va face doar pe interiorul cuvei bazinului pentru a nu permite eventuale pierderi, se va utiliza membrana EPDM. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C.

Rețeaua de alimentare apa potabila

Rețeaua de alimentare cu apa potabila, cu legătură in căminul de branșament propus la limita de proprietate (separație tehnica de apa), este compusa din conducte PEID PE80 SDR21 PN6 cu diametre De 63 x 3,0 mm,De 50 x 2,4 mm, De 32 x 2,0 mm.

Rețeaua de distribuție apa potabila pentru consum menajer are următoarele diametre si lungimi:

 • •  Rețea De 63 mm, L = 15 ml;

 • •  Rețea De 50 mm, L = 5 m - branșament la clădirea grădiniței;

 • •  Rețea De 32 mm, L = 117 m;

Lungimea totala a rețelei de apa potabila este de 137 ml.

Pe rețeaua de alimentare cu apa potabila sunt prevăzute următoarele elemente:

 • •  un cămin de apometru din PEID (Dn 1000) complet echipat cu robineti de concesie si contor Dn 40 mm

 • •  2 cișmele publice de apa

 • •  3 hidranti de gradina cu diametrul de 1”

Cișmele publice apa

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 25 x 2 mm (cca. 15 m) pentru cele 2 cișmelele din inox ce se amplaseaza in incinta grădiniței Petrolului.

Pentru golirea surplusului de apa este prevăzută fiecare cișmea cu cate o conducta cu diametrul De 32 mm (L=10 ml). Apa este evacuata la rețeaua de canalizare din incinta.

Hidranti de gradina

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 25 x 2mm (L=6 ml), pentru alimentarea celor 3 hidranti de gradina (Dn 1”) folosiți pentru irigarea spatiilor si pentru spalarea platformei de deșeuri.

Instalațiile din camera pompelor vor permite acces ușor si posibilitatea de intervenție facila la armaturi. De asemena căminele vor fi prevăzute cu scări de acces.

Montajul^ conductelor din PEID se va face în „anvelopa de nisip” conform detaliului de pozare. înainte de astuparea sântului se va executa proba de presiune Pp=1 5*Pr, maxim 9 bar.


'-/7^—ni W, Pentru alimentarea cu apa potabila si pentru instalațiile de stins incendiu exterior si interior a > ? J j?; obiectelor din incinta grădiniței se realizează lucrări care asigura debitul si "presiunea necesara acestora, conform breviarului de calcul elaborat.                              .....

c

' l

Refaceri drum/trotuare și amenajari spații verzi


In urma realizării lucrărilor de montare a conductei de apa fie in spatii verzi, fie in traversări de drumuri si trotuare, sunt necesare lucrări de refacere a suprafețelor in vederea aducerii lor la starea inițiala.

Grădiniță Petrolului este dotata cu echipamente pentru securitatea și sănătatea muncii și pentru SU.

5.3.C.5. REȚELE CANALIZARE

Rețelele de canalizare si construcțiile anexe aferente grădiniței ce se va construi pe bulevardul Petrolului. Proiectul cuprinde soluții pentru rețelele canalizare adaptate la noile cerințe privind condițiile de confort si igiena potrivit reglementarilor in vigoare.

DATE DE BAZA

Contract de proiectare

STAS-uri si normative in vigoare

Ridicare topografica

Studiu geotehnic

Proiectantii de specialitate intocmesc planul de situație cu poziția conductelor de canalizare, plan ce a fost intocmit avand la baza releveul terenului si ridicările topografice puse la dispoziție.

Lucrările de canalizare realizate in mediul urban se incadreaza conform STAS 4273/83, in categoria 3 si clasa de importanta IV. Categoria de importanta a obiectivului este “NORMALA”, conform “Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor - metodologia de stabilire a categoriei de importanta a construcțiilor” aprobata prin HG. nr. 766/1997.

SCOPUL SI OPORTUNITATEA LUCRĂRII

Prin proiect se construiește o grădiniță cu program prelungit pe bulevardul Petrolului. Pentru preluarea apelor menajere si pluviale de la construcție, s-a prevăzut o rețea de canalizare mixta.

SITUAȚIA EXISTENTA DIN PUNCT DE VEDERE AL REȚELELOR DIN ZONA

Conform informațiilor primite de la avizatorul APA NOVA PLOIEȘTI, pe B-dul București exista un colector de canalizare B500 circular amplasat la o adâncime de aproximativ 3.7 m si o conducta Ol 300 pentru alimentarea cu apa potabila. Pe strada Ghimpați exista un alt colector de canalizare PVC 200 mm circular executat in anul 2011 si o conducta PEID 110 mm pentru alimentarea cu apa potabila.

SOLUȚIA TEHNICA ADOPTATA

Rețea canalizare

Pentru realizarea conductelor de canalizare au fost analizate următoarele materiale pentru conducte:

Tuburi din PVC de canalizare

Greutate redusa pe metru liniar;

Reducerea timpului de realizare al rețelei;

Etansare buna la îmbinări;

Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

Rugozitate redusa;

Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia ca . realizarea conductelor de canalizare din conducte din PVC este cea mai indicata. Având in vedere incarcarile preconizate din trafic si adancimea de pozare a conductelor, se vor utiliza conducte PVC SN8, SDR 34.

Rețeaua de canalizare

Pe zona de nord a clădirii se va executa un tronson de canalizare in care se vor prelua apele uzate si menajere colectate din cadrul clădirii. Acest tronson va fi realizat din conducte PVC SN8 SDR 34 Dn 250 mm si va avea o lungime de 58 ml. Au fost prevăzute 8 cămine de canalizare. In zona de Nord -Vest a clădirii se amenajeaza un acces ce va fi folosit doar de autospeciale si numai in situații de urgenta. Pe aceasta zona au fost prevăzute doua rigole pentru colectarea apelor pluviale. Fiecare rigola are o lungime de 12 ml si va avea latimea utila de 200 mm. Cele doua rigole vor descarcă apele pluviale colectate in căminul RC7. Acesta se considera cămin de racord, iar conducta din RC7 in RC8 este considerata ca si conducta de racord si nu face parte din prezentul proiect. Aceasta va fi executata de către APA NOVA PLOIEȘTI.

Pe zona de NORD-EST a clădirii, in zona locurilor de joaca a fost prevăzută o rigola necarosabila avand lungimea de 29 ml. Aceasta va avea latimea utila de 200 mm si va descarcă apele colectate in căminul RC11. Tronsonul de canalizare care se excuta pe zona de EST a clădirii va prelua apele uzate si menajere din clădire precum si apele pluviale de pe platforma locurilor de joaca.

In zona de SUD-EST a clădirii avem o parcare si o platforma de depozitare deșeuri. Apa colectata de pe aceste suprafețe se considera ca este impurificata si trebuie trecuta printr-un separator de hidrocarburi, inainte de evacuarea acestea in rețeaua de incinte si ulterior in rețeaua APA NOVA PLOIEȘTI. Astfel au fost prevăzute 2 rigole carosabile cu latimea utila de 200 mm, una avand lungimea de 7.5 ml si a doua 6 ml. Tronsonul de canalizare realizat pe aceasta zona va fi executat din conducte PVC SN8, SDR 34 Dn 250 mm si va avea o lungime de 107 ml. Pe acest tronson de canalizare au fost prevăzute 8 cămine. Tot pe aceasta zona, in căminul RC 15 se va putea realiza si golirea rezervorului prevăzut pentru alimentarea cu apa a hidrantilor (in caz de avarie sau in situația in care se dorește igienizarea acestuia).

Pe zona de SUD-VEST a fost prevăzut un tronson de canalizare in lungime de 20 ml, in care sunt colectate apele uzate si menajere din clădirea grădiniței, care sunt evacuate in acea zona. Colectorul este prevăzut de asemenea din PVC, SN8, SDR 34 si va avea 3 cămine de canalizare.

Sei arator de hidrocarburi

Pentru tratarea aelor preluate de la parcare si de la platforma de depozitare deșeuri s-a prevăzut un separator de hidrocarburi avand un debit nominal de 15 l/s. Acesta este complet echipat, prevăzut cu o trapa de nămol incorporata si filtru coalescent. Din separatorul de hidrocarburi, apa epurata este evacuta in rețeaua din incinta in căminul RC 15, printr-o conducta de evacuare prevăzută a fi realizata din PVC Dn 160 mm.

Rigole colectare ape pluviale

Rigolele de colectare prevăzute sunt rigole prefabricate din beton. Acestea au prevăzut un gratar din fonta nervurat. Tronsoanele de rigola au cate 1 ml lungime si o lățime de 250 mm din care lățime utila de 200 mm. Descărcarea apelor pluvoiale colectate din rigola necarosabila amplasata in zona locurilor de joaca se va face prin intermediul unui cămin colector, realizat de asemenea din beton. Căminul colector are prevăzut si un cos de aluviuni.

Descărcarea apelor pluviale colectate de la celelalte rigole se va face prin partea inferioara a rigolelor din capetele tronsoanelor.


Elemente generale

Pe rețeaua de canalizare cămine de vizitare vor fi conf. STAS 2448/82 cu cos de acces si camera de lucru.

Patul de fundare al tuburilor de PVC se va realiza din nisip si va avea o grosime de 10 cm, iar in jurul lor se va umple transeea cu nisip pana la 30cm.

Deasupra întregii rețele de canalizare si deasupra fiecărui racord la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.

După executarea propriu-zisa a rețelei de canalizare se va efectua proba de etanșeitate a conductei.

Executarea rețelei de canalizarea se va face din aval spre amonte.

Săpăturile se vor executa mecanizat pe 2,0 m adâncime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a săpăturii.

Ultimii 25 cm deasupra cotei de fundare se vor sapa manual si numai inainte de pozarea canalului. Patul de pozare al canalului se nivelează la panta prevăzută in proiect, eventualele denivelări se elimina prin sapare, umpluturile realizandu-se cu nisip. Pozarea tuburilor nu se face decât după evacuarea apelor provenite accidental din ploi. Realizarea fundului sântului se va executa cu mare atentie: compactarea fundului sântului cu maiul mecanic, apoi se va turna un amestec de 10 sau 25 cm, strat pe care se pozeaza tuburile de canalizare. Compactarea umpluturilor se face manual in straturi de 10 cm, 50 cm deasupra crestei canalului si apoi mecanizat in straturi de 10 + 20 cm, pana la cota terenului amenajat.

Pe toata durata lucrărilor, transeea va fi obligatoriu imprejmuita si se vor instala panouri avertizoare iar pe timp de noapte va fi semnalizata corespunzător pentru prevenirea oricăror accidente.

Se vor monta podețe pentru traversarea șanțurilor.

Săpătură pentru căminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1.50 x 1,50m. Malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar așezați orizontal.

DEVIERILE SI PROTEJĂRILE DE UTILITATI AFECTATE

Toate utilitățile existente pe traseul canalizării (daca este cazul) se vor devia/reloca conform proiectelor de deviere si a soluțiilor tehnice stabilite impreuna cu fiecare deținător de rețele in parte.

Instalațiile existente intalnite in sântul sapat pentru montarea conductelor noi vor fi susținute si protejate pe toata perioada execuției, timp in care sântul va ramane deschis.

Constructorul are obligația sa intrerupa lucrările daca va intalni alte rețele decât cele indicate in planurile de situație si sa solicite prezenta si asistenta tehnica din partea deținătorului rețelei respective.

SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON SI ALTELE ASEMENEA PENTRU LUCRĂRI DEFINITIVE SI PROVIZORII

^ITERGROUP

—------ii-----------------              s

Din punct de vedere al asigurării utilităților, in zona sunt rețele de electricitate, gaze naturale, telefonie, rețea publica de apa si canalizare.

CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICAȚII SI ALTELE ASEMENEA „ In perioada de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentei documentații, circulația nuva fi stânjenită pe tronsonul sau tronsoanele de lucru.

TRASAREA LUCRĂRILOR

Trasarea lucrărilor se va face de către executantul lucrărilor (constructor) in prezenta proiectantului si a dirigintelui de șantier numit de investitor. La trasarea si predarea -primirea amplasamentului vor participa si delegații imputerniciti ai societăților comerciale proprietare ale rețelelor edilitare existente in zona.

Constructorul si deținătorii de rețele sunt direct responsabili in cazul in care vor fi afectate rețelele edilitare, aceștia avand obligația ca inainte de inceperea săpăturilor si pe parcursul execuției lucrărilor sa localizeze rețelele prin sondaje si/sau indicații date de către imputernicitii societăților comerciale proprietare ale rețelelor edilitare din zona.

Trasarea lucrărilor se va realiza conform planurilor de situație, materializând axele cu tarusi amplasați la max. 20 m distanta unul fata de altul. Daca se prevede ca de la baterea țărușilor pana la executarea săpăturii va trece un timp mai indelungat, atunci tarusii de pe ax vor fi insotiti de tarusi martori. Traseul astfel materializat se confirma de către beneficiar.

Determinarea exacta a adâncimii săpăturii se face numai cu rigle de nivel, utilizând nivela cu luneta sau aparate cu laser.

Celelalte operații - săpături, execuția paturilor de pozare a conductelor, montarea tuburilor, respectiv a conductelor, a pieselor specifice din polietilena, realizarea umpluturilor, probele de presiune si etanșeitate - se vor executa in conformitate cu prescripțiile din caietul de sarcini, care face parte integranta din documentația tehnica.

ANTEMASURATOAREA

Antemasuratorile s-au făcut pe baza lucrărilor identificate ca fiind necesare pentru toate obiectele ce fac parte din prezentul proiect.

MASURI PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI SU

Protecția, Siguranța si Igiena Muncii

La elaborarea proiectului s-au respectat:

Legea 319/2006 a securității si sanatatii in munca si Normele metodologice de aplicare

HG1425/2006 si HG955/2010

Prin proiect s-au prevăzut următoarele măsurii de securitate si sanatate in munca: sprijiniri de maluri la săpăturile efectuate pentru pozarea tuburilor de canalizare; sprijinirea si protecția rețelelor întâlnite in săpătură;

sondaje pentru determinarea execta a traseelor reteleor existente din amplasament; parapete de imprejmuire a săpăturilor deschise si podețe de trecere pietonala; semnalizare luminoasa pe timpul nopții si restricții de circulație in zona lucrărilor; capace la cămine;

scări de acces in cămine.

In timpul execuției lucrărilor, antrepenorul va lua toate masurile de securitate si sanatate in munca pentru evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe parcursul execuției lucrărilor.

Antrepenorul va dota echipele ce executa lucrările cu echipamentul de protecție adecvat, conform art.1.4 din Ordinul nr. 225 din 21 iulie 1995, pentru diferitele momente ale fiecărui stadiu fizic.

^NTERGROUP ;/ \ ,,5' i ■ fi' fi \<* ’•; '        - V ZSf

Antrepenorul va urmări respectarea următoarelor norme ce reglementează actiVitat^,)^^^.’; protecție a muncii pentru care va face instructajul intregului personal, conform Normelor^'^*' generale de protecția muncii, cap.l, pct.13, ce se vor ocupa de derularea lucrărilor:

Legea Securității în muncă nr. 319/2006 și HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare, completea si modificate prin HG 955/2010 “Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții”, avizat de MLPAT cu nr. 9/N/15.03.1993 cap. 33 - Lucrări de alimentare cu apa si canalizare (art. 1583-1832)

Ordinul nr. 2104/2014 pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Normativ privind cerințele de proiectare di execuție a excavatiilor adanci in zonele urbane” NP120-2014

Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea și tăierea metalelor. Cod 2/1998.

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucru la înălțime. Cod 12/2000.

Norme specifice de scâecuritate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populație și prin procesele tehnologice. Cod 19/1995.

Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat. Cod 40/1996.

Intrucțiuni pentru selecționarea și utilizarea mijloacelor de transport individuale de protecție a feșei și ochilor. Cod 2/1995.

Norme specifice de protecție a muncii pentru îmbunătățiri funciare și irigații. Cod 71/1998.

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate și finisaje în construcții. Cod 27/1996.

Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Cod 6/1996.

Norme specifice de protecție a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice. Cod 65/1997 + Cod 111/2000.

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul și depozitarea acetilenei. Cod 4/1998.

Norme specifice pentru gospodărirea comunală și salubritate publică. Cod 31/1996. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul și depozitarea oxigenului și azotului. Cod 3/1994.

Normativul - cadru de acordare și utilizare E.l.i.-urilor (Conform cap.III - Criterii de acordare a echipamentului individual de protecție) cod 225/1995.

Instrucțiuni pentru selecția și utilizarea M.I.P.-lor. Cod 2/1995.

Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981

Decretul 328/66 plus modificările din 1999 + Cod rutier

HG 1091/2006 privind cerințe minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile.

Normele specifice vor ține seama și de normele conexe colaterale specifice fiecărei activități în parte. Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui să aibă certificat de utilizare de la factorii abilității din cadrul M.M.P.S.

In acest sens se interzice:

 • •  intervenția personalului in spatiile de lucru subterane fara pornirea prealabila a instalației de ventilație fortata portabila

 • •  accesul personalului in spațiul de lucru subteran fara echipamentul de lucru si de protecție individual

 • •  intervențiile periodice sau/si accidentale ale personalului in spatiile subterane fara o prealabila aerare de minim 1,5 ore, fara detectarea prealabila a eventualelor noxe si fara respectarea normelor specifice de protecția muncii in astfel de situații (număr minim de 2 oameni calificați si instruiti in acest sens si dotati cu echipamentul de lucru si de protecție individual, specific in astfel de situații).

<JERGROUP

 • •  intervenția la echipamentele de pompare in timpul funcționarii.

 • •  focul deschis sau fumatul in spațiul de lucru subteran.

 • •  improvizații electrice in spațiul de lucru subteran.

Masuri privind prevenirea si stingerea incendiilor

La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile specifice PSI din legislația in vigoare, dintre care se menționează:

 • •  Ordin pentru aprobarea „Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor ordinul 775/22.07.1998;

 • •  Ordinul nr. 20/N din 11 iulie 1994 privind aprobarea „Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora” indicativ C 300/1994;

 • •  Ordinul Ministrului de Interne nr. 138/05.09.2001 pentru aprobarea Dispozițiilor .generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - DG PSI -005;

 • •  Țevile de PVC sunt ușor inflamabile (clasa C4), ard incet dar se autosting.

 • •  Producătorul recomanda ca produsele sa nu fie depozitate in apropierea substanțelor inflamabile, chiar si plante uscate.

 • •   Se vor respecta instrucțiunile din capitolul nr. 11 „Prevenirea si stingerea incendiilor” din „Ghid privind realizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare cu conducte din policlorura de vinii, polietilena, polipropilena.” - indicativ GP - 043/99.

STASURI SI NORMATIVE

Proiectul va utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația UE. Aceste materiale sunt conforme cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 (republicata si cu modificările si completările in vigoare).

DISPOZIȚII FINALE

Obligații si mențiuni specifice

Beneficiarul si constructorul au obligația de a asigura condițiile necesare realizării recepțiilor pe faze determinate si de a comunica Inspecției de Stat in construcții, programul privind controlul de calitate.

Recepția finala se va realiza in conformitate cu legislația in vigoare (“Regulamentul de recepție” aprobat prin HG 273/94).

La recepția finala, antreprenorul va prezenta “Cartea construcției”, intocmita conform reglementarilor in vigoare la data recepției.

Constructorul va monta indicatoare pentru dirijarea circulației, podețe provizorii si parapete de protecție, iar pe timpul nopții se vor prevedea semnalizări luminoase.

înainte de inceperea lucrărilor de săpătură, se vor face sondaje in prezenta delegațiilor deținătorilor de rețele pentru poziționarea exacta si stabilirea condițiilor de execuție.

Realizarea lucrărilor in conformitate cu prevederile documentației va asigura o calitate corespunzătoare a acestora si o buna fiabilitate.

5.3.C.6. ÎMPREJMUIRE TEREN

împrejmuirea pe latura din Nord si Est, către limitele de proprietate cu Colegiul Tehnologic 1 Mai, este alcatuita din stâlpi din profile laminate HEA 160 zincate, si panouri fonoabsorbante de tip sandwich cu interior mineral pentru atenuarea zgomotului. Inaltimea totala a gardului

^j^grouF^v;^.

este de 2.50m. Panourile reazema pe o grinda din beton armat turnata monolit,: de ;X )  ?


dimensiuni 25x30cm. Nivelul superior al grinzii este CTN+10cm.                     '

________ împrejmuirea pe latura din Vest si Sud, către Bulevardul București si strada Ghimpați - eștș alcatuita din stâlpi din profile laminate HEA 160 zincate, panouri prefabricate din beton (h:60cm) si panouri izolante transparente (h:1.30m). Panourile reazema pe o grinda din beton armat turnata monolit, de dimensiuni 25x20cm. Nivelul superior al grinzii este egal cu

CTN.


Descriere generala împrejmuire: Infrastructura este realizata din beton armat turnat monolit. Fundațiile sunt alcătuite din blocuri izolate 50x50x60cm din beton simplu de clasa 016/20, legate la partea superioara cu o grinda continua din beton armat de clasa C25/30. Stâlpii prefabricați sunt inglobati pe o lungime de 45cm in blocul de fundare. Stâlpii si blocurile de fundare sunt așezate la un interax de 1.90m, si se fundează la CTN-80cm. Intre blocuri, grinda se aseaza pe un strat de egalizare din beton simplu de clasa 08/10, cu grosimea de 5 cm.

Materialele folosite pentru realizarea împrejmuirii sunt:

 • •  Beton 025/30 in grinzi, dozaj minim ciment 300kg/mc;

 • •  Beton 016/20 in blocuri, dozaj minim ciment 260kg/mc;

 • •  Beton C8/10 de egalizare;

 • •  Armatura otel beton S500C (Categ. de Rezistenta 5 si Categ. de Ductilitate C);

 • •  Confecții din otel laminat S235JR, protejate anticoroziv.

Descriere generala terasamente: săpăturile se vor executa cu taluz inclinat, cu panta de 1:1. Se vor lua toate masurile necesare pentru inlaturarea apelor accidentale. Ultimii 20 cm de la fundul gropii se vor sapa imediat înainte de turnarea betonului de egalizare. Se va compacta foarte bine fundul gropii înainte de turnarea betonului. Umpluturile in jurul construcțiilor se vor realiza din pamant bun, imediat după ce se ajunge cu construcția la nivelul terenului, in straturi de maxim 20 cm grosime, cu gradul mediu de indesare de 98%.

d) probe tehnologice și teste.

ARHITECTURĂ Proba de inundare a terasei

Verificarea etanșeității hidroizolatiilor prin inundare cu apă timp de 72 ore a acoperișurilor cu pante până la 7 % inclusiv. Nivelul apei va depăși cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat, iar pentru acoperișurile cu suprafața peste 20 m2 se va cere acordul scris al proiectantului; după această perioadă tavanul nu trebuie să prezinte semne de umezire;

 • - La acoperișuri se vor verifica pantele, conform proiectului, amplasarea în punctele cele mai coborâte a gurilor de scurgere iar prin turnarea de apă în punctele mai ridicate se va verifica dacă gurile de scurgere funcționează bine;

| - conform C 112-86 verificarea se va face prin inundare cu apă de 2-4cm _____ j în punctele cele mai înalte, cu gurile de scurgere în prealabil înfundate;

STRUCTURĂ ' - la rezervor se realizează testul de verificare a impermeabilității structurii. Se umple bazinul cu apa, se observa daca exista infiltrații, apoi, daca exista, se remediază zonele prin care exista scurgeri. Se reface testul si eventuale refaceri de impermeabilizare, pana structura are parametrii pentru care a fost proiectata;

 • - inainte de fiecare turnare de beton in șantier, se prevede turnarea de probe (in forme cu volum cubic) din acel beton, aceste probe se verifica in laboratoare acreditate la testul de compresiune daca au clasa de beton din proiect;

- barele din otel BST500S clasa C aduse in șantier pentru realizarea carcaselor de armatura se verifica in laboratoare specializate pentru a se verifica parametrii specifici de rezistenta si ductilitate;

REȚELE ALIMENTARE CU APĂ


Sistemul de alimentare cu apa si canalizare ape uzate si pluviale constituie ansambluri tehnologice si funcționale integrate care acopera intregul circuit tehnologic din incinta grădiniței Petrolului de la puncrtul de branșament la rețeaua publica de apa pana la evacuarea in rețeaua de canalizare oraseneasca.

După execuția instalațiilor de alimentare cu apa, se va executa proba de presiune, pentru care se vor consemna rezultatele intr-un proces -verbal. Conductele vor fi testate la 1,5 x presiunea de lucru; prin urmare, conductele Pn 10 vor fi testate la maxim 9 bar.

Pentru conductele tehnologice montate in cadrul camerei de pompare se va realiza proba de etanșeitate a tuturor traseelor de conducte. Probele se vor efectua in conformitate cu prevederile C-56, inainte de montarea armaturilor.

Pentru grupul de pompare aferent gospodăriei de apa pentru incendiu se va efectua proba de funcționare a întregii instalații (cu racordarea armaturilor de serviciu), verificandu-se asigurarea debitelor de calcul. La grupurile de pompare pentru combaterea incendiului exterior si interior se vor realiza teste ce trebuiesc executate in vederea probelor de casa si teste finale de recepție.

Pentru proba de etanșeitate la rețeaua de canalizare se vor executa mai intai parțial umpluturile de pamant, lasand libere îmbinările, închiderea etanșa a tuturor orificiilor si blocarea extremităților canalelor si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei.

Pierderea de apa admisa pentru canale circulare din tuburi este de 0.0021/mp (conf. STAS 3051/91). Presiunea de încercare masurata la căpătui aval a! tronsonului va fi de 5x10 2 N/ mm2 (dar nu mai mult de nivelul terenului) si durata de 15min sau (30±1)min conf. SR EN 1610/2016.

In cazul in care rezultatele incercarii la etanșeitate nu sunt corespunzătoare, se vor lua masuri de remediere stabilite cu consultarea proiectantului. Verificarea calitatii căminelor de vizitare si proba de etanșeitate a acestora se vor face concomitent cu verificarea si proba de etanșeitate a rețelei de canalizare.

 • 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Specificație

  UM

  Valoare

  Valoare totala inclusiv TVA

  Lei

  12.806.170,50

  C+M inclusiv TVA

  Lei

  8.298.346 00

  Valoare totala exclusiv TVA

  Lei

  10.773.750,00

  C+M exclusiv TVA

  Lei

  6.973.400;00

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Specificație

  UM

  Valoare

  Suprafața desfasurata clădire grădiniță

  mp

  1734

  Suprafața spatii verzi + gradina flori

  mp

  1884

  Suprafața spațiu de joaca si sport

  mp

  280

  Săli de grupa

  buc

  6

  Lungime rețea apa potabila

  ml

  137

  Rezervor subteran inmagazinare apa

  buc

  1

  Cișmele publice apa

  buc

  2

  Suprafața parcare cadre didactice+ platforma carosabila acces autospeciale

  mp

  371

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

  Valoarea ACE - lei/prescolar

  Capacitate infrastructura de educație

  120 preșcolari

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției este de 23 luni (de la semnarea contractului de finanțare).

 • 5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Documentația DTAC si PTh se verifica, semnează si stampilează de către verificatori tehnici atestati MDRAP la cerințele esențiale conform Legii 10/1995:

a)rezistență mecanică stabilitate

Documentația DTAC si PTh (planurile, memorii tehnice, programul de și control al calitatii lucarilor pe faze de control determinnate) se verifica, i semnează si stampilează de către un verificator tehnic atestat la i cerința A1 - Stabilitate si Rezistenta.

b)securitate incendiu;

la | Din punct de vedere funcțional clădirea a fost încadrată astfel:

- Clădire invatamant. supraveghere, inqriiire sau adapostire a copiilor preșcolari

Clădirea nu intră în categoria clădirilor cu săli aglomerate, suprafața sălii de activitati colective fiind S: 117 mp.

Clădirea va fi dotata cu echipament de control si semnalizare, hidranti interiori si exteriori, stingatoare, picheți. Pentru alimentarea hidrantilor interiori se propune un bazin subteran pentru inmagazinare apa.

Pentru accesul autovehivulelor de intervenție se propune un acces carosabil din bulevardul bucurești si o platforma amenajata pentru accesul facil la fațadele nord si est. Fațada sudica si estica sunt accesibile autovehiculul de pompieri din strada Ghimpați.

Clădirea este conformată astfel încât să permită evacuarea persoanelor în timp util si astfel încât să limiteze propagarea

incendiilor:

 • - Grad de rezistenta la foc II: presupune protejarea la foc.a elementelor de construcție, conform timpului normat;

 • - rezistenta la foc a elementelor constructive se va asigura prin caracteristicile materialelor folosite - beton, cărămidă si suplimentați cu placari pentru a rezista la foc conform poziției in care sunt amplasați (90min pe cai de evacuare, 150min - case de scara, 180min - spatii tehnice, 60 minute - bucătării);

 • - Sistem din gips- carton pentru închiderile ghenelor de ventilație -vor fi astfel alcătuite pentru a rezista la foc - minim 30min, trapele de vizitare - minim 90min.

 • - distante evacuare:

 • - in parter - evacuarea se face in trei direcții, distanta de evacuare nu depășește 20m. Sălile de grupa amplasate in parter beneficiază de evacuare directa către exterior.

 • - in etaj - evacuarea se realizează in patru direcții - doua case de scara închise - interior si o scara exterioara accesibilile din coridorul etajului si o scara exterioara accesibila din sala pentru activitati colective, distanta de evacuare nu depășește 20m.

 • - caile de evacuare (usi -canat batant, cu sistem de autoinchidere si mâner antipanica)- sunt distribuite, către exterior, evacuarea facandu-se astei in direcții diferite;

 • - in caz de necesitate, se va evacua fumul ajuns in casa scării inchisa prin trape situate in treimea inferioara si superioara a acesteia.

 • - Elementele de construcții vor fi alcătuite si conformate pentru evitarea propagării focului si pentru a nu intretine arderea

 • - rosturile seismic situat la joncțiunea dintre corpuri se vor etanșa cu vata minerala;

 • - se vor prevedea:

 • -   usi rezistente la foc minim 45min pe perimetrul coridoarelor rezistente la foc

usi rezistente la foc minim 60min la casa scării

 • -   usi rezistente la foc minim 90min la spatii tehnice si ECS

 • -   usi rezistente la foc minim 15min la bucătărie si oficii

 • -  Scara va fi alcatuita din materiale C0(CA1) cu rezistență la foc minim 1h

 • -  Se vor prevedea doua scări exterioare pentru evacuare

 • -  Pe caile de evacuare se asigura iluminat natural de siguranța

 • -   Se vor prevedea dotări specifice pentru stingerea incendiilor:

 • - stingatoare mobile la interior si exterior, minim 2 /nivel, 1 la

250mp->4 stingatoare la nivelul parterului, 4 in etaj si doua in demisol;

c)igienă, sănătate și mediu înconjurător;


 • - Picheți incendiu: 1 la 1000mp suprafața de teren.

 • - Se va asigura in sălile de grupa cu tripla funcțiune (joaca, odihna si servire a mesei) un cubaj cumulat de aer minim de 12mc/copil.

 • - toate incaperile destinate opiilor vor fi ventilate si iluminate natural

 • - pentru asigurarea unrei ventilații naturale permanente tamplaria va fi prevăzută cu grile higroreglabile si oberlichturi cu suprafața otatla de 1/50 din aria padoselii iar unghiul de descghidere va fi spre interior si in sus.

 • - Dotarea cu mobilier va fi asigurata corespunzător virstei și dezvoltării fizice a copiilor și tinerilor, avind in vedere numărul acestora, caracterul activității și destinația incăperilor. Tipurile de mobilier vor fi avizate obligatoriu de către Ministerul Sănătății.

 • - Grupurile sanitare sunt dotate cu obiecte ușor de curatat, care nu favorizează dezvoltarea mediilor biologice; se propune compartimentarea grupurilor sanitare cu HPL pentru curatare facila; grupurile sanitare vor fi complet echipate: dispenser hârtie, cos de gunoi, etc.

 • - grupurile sanitare, oficiile si spatiile medicale vor fi finisate cu vopsitorii epoxidice si antifungice;

 • - pentru echiparea bucătăriei se vor folosi dotări si finisaje conforme cu normele de igiena ale ministerului sanatatii;

 • - Apa care va alimenta cișmelele exterioare este potabila;

 • - Se asigura iluminatul corespunzător al zonelor de lucru, precum si cele din imediata vecinătate a clădirii pentru securitatea pietonala;

 • - Se prevăd coșuri de gunoi individuale sau selective atat la exterior, cat si la interior;

 • - se propune de asemenea amplasarea pubelelor selective;

 • - Se propune realizarea unei platforme de deșeuri - cu racord ia apă si canal pentru evacuarea apelor după spălarea pubelor;

 • - Deseurile rezultate din activitatea medicala se vor depozita intr-o î incapere distincta dotata cu unitate frigorifica si se vor ridica de o

  d)siguranță accesibilitate exploatare;


  Și în


firma specilizata, in baza unui contract, conform legislației in vigoare -Ordin M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile medicale.

 • - siguranța in exploatare

 • • se propun finisaje antiderapante pentru prevenirea alunecării;

I • pardoselile se vor racorda pentru prevenirea impedicarii atat ala

i interior cat si la exterior; nu se prevăd usi cu prag; scara propusa are un raport corespunzător treapta /contrareapta pentru evitarea oboselii excesive; se prevede contratreapta plina; parapeti sunt conformați conform STAS 6131-79;

 • • zonele vitrate se marchează în mod corespunzător cu benzi orizontale sablate pentru evitarea coliziunilor si prevăzute cu balustrade de protecție

 • • se propune amplasarea de marcaje tactile;

 • • Ușile vitrate vor fi prevăzute cu cu geam securizat pentru a aevita posibilele acidentariș

 • • balustardele scării vor fi propuse astfel incat sa nu reprezinte o potențiala sursa de acce=identare - mana curenta nu va putea fi folosita drept tobogan, se va realiza o a doua mana curenta la inaltimea de 60cm

 • • se vor asigura stabilitatea mobilierului prin ancorare si fixare astfel incat prin cădere, alunecare sau răsturnare acestea sa nu provoace accidente si sa blocheze evacuarea din clădire;

 • • echipamentele de joaca interioare si exterioare se vor monta pe suprafața de cauciuc turnat petnru minimizarea completa a impactului prin cădere

- pentru a preveni riscuri provenite din instalații, accesul in zonele tehnice este proteajat fata de traseele de funcționale destinate copiilor si cadrelor didactice;

■ - siguranța în timpul lucrărilor de întreținere: lucrările de curățenie se vor realiza numai cu personal special pregătit si echipat in acest sens; accesul pe terasele necirculabile pentru curatarea acestora si pentru realizarea lucrărilor de reparații se face exclusiv de către personal instruit pentru lucrul la înălțime; se prevăd accesorii pentru ancorarea persoanelor ocupate cu întreținerea in puncte fixe, stabile, pentru evitarea căderii in gol; suprafețele vitrate care nu pot fi

^ntergrSup .

curatate din interior se vor curata de către personal special instruit si echipat pentru lucrul suspendat pe fațada (alpinisti); pentru .'', suprafețele care pot fi curatate cu dificultate se vor angaja firme}}-specializate;                                                                  *’ -

siguranța la intruziuni și efracții: tamplaria va fi prevăzută cu sisteme de inchidere; ușile de evacuare vor fi dotate cu bara antipanica pe interior si nu vor fi accesibile pentru intrare;

 • -  perimetrul obiectivului va fi imprejmuit cu un gard fonoabsorbante si dublate de gard viu, iar accesul in incinta va fi controlat, cu sisteme de inchidere si luminate pe timp de noapte

ejprotecție împotriva imprejmuirea grădiniței se va realiza pe latura estica si nordica din zgomotului;             panouri fonoabsorbante de tip sandwich cu interior mineral, iar pe

latura sudica si vestica, se vor monta panouri fonoizolante transparente din policarbonat.

 • - utilajele cu potențial generator de zgomot (chiller, etc) se vor amplasa pe covor elastic

 • - - sălile de grupa, spatiile comune si golurile de lift vor fi prevăzute cu panouri fonoabsorbante pentru asigurarea limitei admise a nivelului de zgomot interior.

f)economie de     elementele care alcătuiesc anvelopa sunt astfel conformate incat

energie și izolare     calcului coeficientului global de izolare este in limitele prevăzute de

termică;                   legislația in vigoare;

partea opaca a fațadei este termoizolata cu termosistem compact lipit cu vata minerala bazaltica; grinda de soclu este termoizolata cu termosistem pe baza de polistiren extrudat; sub placa pe sol este i prevăzută termoizolatie - polistiren extrudat, terasele sunt I termoizolate cu polistiren expandat cu panta.

gjutilizare             Tema resurselor naturale este abordata prin:

sustenabilă        a - utilizarea materialelor nturale: panouri termoizolante din vata

resurselor naturale. minerala;

 • - sunt prevăzute surse de energii regenerabile pentru consumurile specifice clădirii:

Pompa de căldură sol-apa

Recuperatoare de căldură Panouri fotovoltaice Panouri solare

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Activitățile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publica locala.

In cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.4/4.4/1, se vor lua in calcul următoarele rate de cofinantare:

• rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinantare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Rata de cofinantare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe langa contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile ale proiectului.

Surse de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 4.4

12.479.375,37

Contribuție proprie, din care:

326.795,13

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile inclusiv TVA aferent

254.681,13

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile inclusiv TVA aferent

72.114,00

6. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism Nr. 708 din 24 mai 2018 emis de Primăria Municipiului Ploiești

 • 6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de carte funciara pentru numărul cadastral 143962 din 10.05.2018

 • 6.3    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Act administrativ nr. 9378 / 21.06.2018 emis de Agenția penru Protecția Mediului Prahova si prezentat in anexa - Clasarea notificării:

In urma analizării dcumentatiei depuse, a localizării amplasamentului in planul de urbanism si in rpaort cu poziția fata de ariile protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone de rstrictii de construit, zona costiera;

- Având in vedere ca:

 • •  Proiectul nu intra sub incidența HG 445/2009 privind evaluarewa impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

 • •  Prooiiectul propus nuintr assub incidența art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariior naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

APM Prahova decide:

Clasarea notificării, deorece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

 • 6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

Aviz alimentare cu energie termica Veolia Energie Prahova SRL - Aviz amplasament favorabil din data 26.06.2018.

Aviz alimentare cu energie electrica Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Munetenia Nord SA- Sucursala d distribuție a Energiei Electrice Ploiești - Aviz de amplasament favorabil nr. 30101827372/20.06.2018, prezentat in anexa.

Aviz alimentare cu apa si canalizare Apanova Ploiești - Aviz de amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa si canalizare condiționat nr. 251/2018, prezentat in anexa.

Aviz telefonie Telekom - Aviz tehnic favorabil nr. 100/05/02/02/01/03/PH/1161, prezentat in anexa.

 • 6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiu topo cu viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Prahova recepționat in baza procesului verbal de recepție numărul 2919/2018, prezentat in anexa.

 • 6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Punct de vedere ISU - prezentat in anexa.

Aviz al Comisiei Municipale pentru Transport si Siguranța Circulației - Aviz de aprobare BMTU 1699/29.06.2018, prezentat in anexa.

Aviz al Inspectoratului Județean d epolitie Prahova , Politia Municipiului Ploiești, Biroul Rutier - Aviz favorabil nr. 237316/03.07.2018 (pentru eliberarea autorizației de construire si autorizației pentru inceperea lucrărilor edilitare), prezentat in anexa.

Aviz RASP privind planul de evacuare a deșeurilor provenite din lucrări de construire si desființări - Aviz favorabil nr. 297/19.06.2018, prezentat in anexa.

Notificare nr. 273/17.07.2018 emisa de Ministerul Sanatatii - Direcția de Sanatate Publica Prahova, prezentata in anexa.

Referat de evaluare a impactului asupra sanatatii populației nr. 10.284/31.08.2018 elaborat de Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica, prezentat in anexa. Concluzii ale studiului:

Se vor respecta toate masurile prevăzute in referat

Se vor respect toate recondarile stipulate in avizele si aprobările de specialitate

 • -   In spatiie de activitate se vor asigura condiții optime de microclimat precum si de iluminat natual si artificial, conform normelor sanitare in vigoare

Unitatea va fi dotata cu mobilier adecvat unităților de invatamant si cazare temporara a copiilor, adaptat vârstei copiilor si ușor de igienizat;

Capacitatea grădiniței va fi stabilita astfel incat sa se evite aglomerația. Se va asigura un cubaj de aer de minim 5mc pebntru fiecare copil pentru incaperile unde se vor desfasura activitatile instructive-educationale, iar in dormitoare, va fi asogurat un cubaj de aer de minim 6mc pentru un copil, conform Ordin MS nr. 1955/1995 pentru aprobarea normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

Pe terenul aferent, in incinta grădiniței se va amenaja un spațiu verde, cu loc de joaca dotat corespunzător destinației si vârstei copiilor, ce va permite desfasurarea in aer liber a activitatilor preșcolarilor, conform legislației in vigoare;

Prigramul de funcționare a fi afișat la vedere

 • -  Deoarcee in cadrul grădiniței cu program prelungit se va amenaja si un cabinet medical prnetru asigurarea serviciilor medicale pentru copii, deseurile medicale rezultatea in urma prestațiilor medicale vor fi gestionate conform Ordinului MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile medicale pe baza metodologiei de culegere a datelor privind deeurile rezultate din acest domeniu.

 • -   Perimetrul obiectivului va fi imprejmuit cu un gard, iar accesul in incint ava foi controlat

Se va amenaja un spațiu pentru depozitarea materialelor de curățenie (dezinfectie) Prin modurile de construcție, amenajare, dotare si funcționare se va evita producerea de disconfort in vecinătăți prin zgomote cu o intensitate mai mare de 50dB (A), trepidații, praf, mirosuri neplăcute, etc.

In concluzie, se considera ca proiectul "CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI”, poate avea un impact pozitiv din punct de vedere social si administrativ in zona, iar eventualul impact negativ asupra populației poate fi evitat prin respectarea condițiilor enumerate.

7.______Implementarea investiției

V;


7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea este UAT Municipiul Ploiești si Echipa de management ce se va contracta.

Mai jos au fost descrise atribuțiile serviciului de management de proiect:

 • a) Inițiază și implementează proiecte cu finanțare din bani publici și fonduri internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect;

 • b) Facilitează promovarea programelor cu finanțare internațională și diseminare a rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în Municipiul Ploiești;

 • c) Urmărește îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor de finanțare;

 • d) Elaboreză documentațiile specifice prevăzute de lege, în calitatea de beneficiar al proiectelor de investiții;

 • e) Coordonează elaborarea cererilor de finanțare ale Municipiul Ploiești;

 • f)  Elaboreză caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate elaborării/revizuirii documentațiilor conform prevederilor legale în domeniu;

 • g) Participă la elaborarea contractelor în materie, ținând cont de prevederile procedurilor de implementare a programelor de finanțare;

 • h) Certifică serviciile efectuate de prestator privind realitatea, regularitatea și legalitatea acestora;

 • i)  Notifică în termenele legale autoritățile competente în monitorizarea implementării proiectelor de finanțare;

 • j)  Propune prevederea în bugetul propriu a sumelor necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

 • k) Asigură eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmărind realizarea indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformității, controlul documentației proiectelor și păstrarea acestora, procesul cererilor de plată și activitățile specifice;

 • l)  Asigură utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu cofinanțare din partea unor organisme financiare terțe.

7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Asa cum s-a mai precizat in cuprinsul prezentului Studiu de fezabilitate, durata de implementare a obiectivului de investiții este de 23 luni calendaristice (de la data semnării contractului de finanțare).

Graficul de implementare a investiției a fost detaliat la punctul 3.5, in cadrul caruia au fost reprezentate activitatile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Eșalonarea investiției pe ani este indicata in continuare:

Anul de eșalonare

Valoare (lei cu TVA)

Anul 2018

INV (Lei)

C+M (Lei)

Anul 2019

INV (Lei)

Anul de eșalonare

Valoare (lei cu TVA)

C+M (Lei)

Anul 2020

INV (Lei)

C+M (Lei)


Strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP si a echipei de management ce se va contracta în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

 • -   Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;

 • -   Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

 • a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului, echipa externalizata de management și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

 • b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare

rapoartele vizitelor de monitorizare în teren;

- rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

Solicitantul a înființat, deja, Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din 5 persoane care vor fi subordonate solicitantului (Primarului) și vor interacționa în mod direct cu AM, mediind relația Solicitantului cu aceasta. UIP va fi formata din următoarele posturi: Managerul de proiect; Responsabil tehnic; Responsabilul economic; Responsabilul achiziții publice; Responsabil juridic.

Cei patru responsabili se află în poziții de subordonare față de Managerul de Proiect și de colaborare între ei. în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

 • 1. MANAGERUL DE PROIECT: coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanentă cu părțile implicate în implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților); coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect; conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului; asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului; soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului; urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și AM, referitoare la prezentul proiect; participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului; participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului.

 • 2.    RESPONSABIL TEHNIC: supraveghează buna desfășurare a proiectului si menține relații de colaborare cu responsabilul tehnic din partea consultantului; va urmări executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa; va urmări conformitatea lucrărilor si serviciilor propuse a fi achiziționate; participa la elaborarea rapoartelor de progres impreuna cu managerul de proiect; participa la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren impreuna cu managerul de proiect si proiectant; urmărește executarea la termen a lucrariilor si serviciilor achiziționate in cadrul proiectului.

 • 3.     RESPONSABILUL ECONOMIC.asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor de natură economica, rezultate ca urmare a derulării proiectului în cauză; urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului; verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului; supraveghează și certifica încadrarea, în bugetul proiectului, a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli aferente proiectului; monitorizează efectuarea plăților către terți; asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu AM.

4 RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE: participa la evaluarea ofertelor primite in cadrul licitaților si la intocmirea de rapoarte către instituțiile avizate; va urmări indeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări si servicii necesare realizării proiectului; va respecta obligațiile asumate prin contractul de finanatre incheiat cu autoritatea de management; .va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.

5. RESPONSABIL JURIDIC: menține strânse legături cu Autoritatea de Management privind stadiul implementării proiectului în domeniul juridic; avizează, din punctul de vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru realizarea activităților proiectului, cât și a actelor juridice subsecvente acestora; oferă consiliere echipei proiectului privind legislația națională și europeană aplicabilăjavizează legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului; participă la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute; asigură organizarea documentației și a fișierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficiala a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine ultima si posibilitatea accesării acestora în condiții optime de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului.

Situația completa a atribuțiilor membrilor UIP desemnați de către Beneficarul proiectului, poate fi regăsită in cadrul fiselor de post care se ataseaza prezentului proiect.

Au fost anexate prezentei documentații atât Dispoziția de numire a membrilor UIP, cât și CV-urile și fișele de post ale membrilor. Din CV-urile atașate se observă că echipa de proiect propusă are experiența, competentele profesionale și calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. în cazul apariției unor spețe de natură legală, acestea vor fi

rezolvate de către persoanele din departamentul juridic al UAT Municipiul Ploiești. Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a ptâîectuluu- _   z-..,

în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție cinci persoane, ale căror posturi vor corespunde posturilor din UIP.

Consultantul va avea următoarele obligații (conform contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu UAT Municipiul Ploiești): asistă la monitorizarea riscurilor și punerea în aplicare a măsurilor de contractare; oferă consultanță pentru întocmirea rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și a tuturor documentelor solicitate de finanțator pentru buna implementare a proiectului, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare și anexelor acestuia, instrucțiunilor finanțatorului și legislației specifice în vigoare; asigură, împreună cu membrii UIP, respectarea calendarului de activități prevăzut în Contractul de finanțare și oferă consultanță în vederea revizuirii documentațiilor, ori de câte ori este cazul; oferă consultanță în vederea monitorizării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și încadrarea acestora în bugetul aprobat; oferă consultanță pentru urmărirea și verificarea eligibilității tuturor cheltuielilor efectuate, controlul costurilor proiectului; întocmește notele informative, comunicările oficiale, solicitările de clarificări, respectiv notificările și actele adiționale de modificare a contractului de finanțare încheiat între beneficiar și finanțator; asigură sprijin pentru pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanților finanțatorului sau orice alt organ abilitat să efectueze controlul proiectului; participa la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ale beneficiarului; asistă membrii UIP la verificarea respectării concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și situații de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului.

Consultantul se subordonează UIP și Solicitantului. Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

 • 7.3 Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Proiectul de investiții propus spre implementare isi demonstrează potențialul de autosustinere financiara in perioada de exploatare/ operare.

Acest lucru se poate observa din tabelul privind sustenabilitatea financiara prezentat in cadrul Anexei 1 - Scenariul I - Scenariu recomandat.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după incetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, prin alocari de resurse financiare, in funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării si întreținerii investiției.

Resursele financiare necesare funcționarii infrastructurii nou create se constituie din transferuri de la bugetul local al Municipiului Ploiești, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In vederea operării obiectivului de investiții se vor crea 3 de posturi didactice (doua norme si jumătate) si un post nedidactic (ingrijitor). Programul de funcționare va fi de 4 ore/zi si 10 luni/an.

Pentru proiectul de investiții propus putem menționa ca lucrări specifice ce pot fi încadrate intr-un plan de mentenanță, următoarele:

 • -  verificări si reparații, pentru partea de rețele edilitare (alimentare cu apa, canalizare -stații de pompare, instalațiile sanitare), rețele electrice etc.

 • -  activități realizate după defectarea echipamentelor sau a instalațiilor sau deteriorarea lucrărilor de construcții, activități care constau in localizarea si diagnosticarea defectelor si in intervenții pentru restabilirea bunei funcționări.

In urma analizei informațiilor existente referitoare la activitatea practică de mentenanță și a cerințelor care sa gestioneze activitatea de mentenanta s-a stabilit următoarea structura de mentenanta:

 • a) Pregătirea activităților de mentenanță - se determină tipurile de intervenții, se stabilesc echipamentele/instalațiile si lucrările pentru care se planifică, înregistrează si urmărește activitatea de mentenanta si se definesc niște cicluri de reparații.

 • b) Fișe tehnologice de reparații - o fisa tehnologica se definește la nivel de intervenție și se preia cu posibilitatea de a fi modificată pe echipamente; conține operațiile, materiile prime și piesele de schimb care se folosesc în mod curent într-un tip de reparație.

 • c)  Planificarea și urmărirea activităților de mentenanță - se realizează planuri de intervenții, programe de reparații și activități de mentenanță pe baza fișelor tehnologice asociate si a unor devize estimative pentru lucrări de construcții.

Rapoarte - se întocmesc rapoarte de urmărire a intervențiilor de mentenanță și planuri de reparații.

Toate lucrările de reparații după implementarea proiectului vor fi realizate de firme de specialitate - după caz.

 • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

La nivel de management UAT Municipiul Ploiești va avea responsabilitatea, prin intermediul UlP-ului, sa implementeze si sa gestioneze in condiții bune noua investiție.

Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție cinci persoane, ale căror posturi vor corespunde posturilor din UIP.

Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează;

■ ' o ■*?

^TERGROUP'

Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape -sau subetape din planul de proiect;

Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;

Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

8.______Concluzii și recomandări

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnico-economice de realizare a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru acesta.

Consideram ca soluția aleasa este cea mai buna pentru amplasamentul studiat si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III - “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de execuție” in conformitate cu prevederile Art. 1 din HG 907/2016.

De asemena recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți in cadrul acestui document de către Beneficiar

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

SCENARIUL I - Recomandat

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

127.600,00

24.244,00

151.844,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

225.900,00

42.921,00

268.821,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

4.800,00

912,00

5.712,00

Total capitol 1

358.300,00

68.077,00

426.377,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utifitatiior necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

65.100,00

12.369,00

77.469,00

Total capitol 2

65.100,00

12.369,00

77.469,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

21.250,00

4.037,50

25.287,50

3.1.1

Studii teren

21.250,00

4.037,50

25.287,50

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

-

-

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5

Proiectare

508.900,00

96.691,00

605.591,00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

278.900,00

52.991,00

331.891,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10.400,00

1.976,00

12.376,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

10.400,00

1.976,00

12.376,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

209.200,00

39.748,00

248.948,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

17.400,00

3.306,00

20.706,00

3.7

Consultanta

153.700,00

29.203,00

182.903,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

136.500,00

25.935,00

162.435,00

3.7.2

Auditul financiar

17.200,00

3.268,00

20 468.00 —-

3.8

Asistenta tehnica

98.000,00

18.620,00

116.620,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000,00

4.940,00

30.940,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11.100,00

2.109,00

13.209,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14.900,00

2.831,00

17.731,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

72.000,00

13.680,00

85.680,00

Total capitol 3

800.750,00

152.142,50

952.892,50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

6.380.700,00

1.212.333,00

7.593.033,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

19.300,00

3.667,00

22.967,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

687.300,00

130.587,00

817.887,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

980.100,00

186.219,00

1.166.319,00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

8.067.400,00

1.532.806,00

9.600.206,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

446.600,00

84.854,00

531.454,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

150.000,00

28.500,00

178.500,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

296.600,00

56.354,00

352.954,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

95.800,00

3.610,00

99.410,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

34.900,00

-

34.900,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * (4.1+5.1.1))

7.000,00

-

7.000,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

34.900,00

-

34.900,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))

909.600,00

172.824,00

1.082.424,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

30.200,00

5.738,00

35.938,00

Total capitol 5

1.482.200,00

267.026,00

1.749.226,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

TOTAL GENERAL

10.773.750,00

2.032.420,50

12.806.170,50

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

6.973.400,00

1.324.946,00

8.298.346,00

* In preturi la data de decembrie 2018 1 euro = 4,6531 Lei

Data: 3 decembrie 2018

întocmit,

Beneficiarii nvest itor, UAT Municipiul Ploiești


INTERGROUP ENGINEERING SRL


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.2 - Amenajarea terenului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.2 - Amenajarea terenului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

9.700,00

1.843,00

11.543,00

2

Rezistență

36.500,00

6.935,00

43.435,00

3

Arhitectură

66.500,00

12.635,00

79.135,00

4

Instalații

-

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

-

4.3

HVAC/Termice

-

4.4

Apa

-

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

14.900,00

2.831,00

17.731,00

TOTAL I - subcap. 1.2

127.600,00

24.244,00

151.844,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.2

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

127.600,00

24.244,00

151.844,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S R L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

35.800,00

6.802,00

42.602,00

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

190.100,00

36.119,00

226.219,00

4

Instalații

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.3

225.900,00

42.921,00

268.821,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.3

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.3

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

225.900,00

42.921,00

268.821,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S R L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.4 - Relocarea, protecția utilităților

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.4 - Relocarea si protecția utilităților

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

-

-

-

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

-

-

-

4

Instalații

4.800,00

912,00

5.712,00

4.1

Electrice

-

-

-

4.2

Sanitare

-

-

-

4.3

HVAC/Termice

-

-

4.4

Apa

4.800,00

912,00

5.712,00

4.5

Canal

-

-

-

4.6

Gaze

-

-

-

5

Drumuri

-

-

-

TOTAL I - subcap. 1.4

4.800,00

912,00

5.712,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.4

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.4

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

4.800,00

912,00

5.712,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz 2 - Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

17.100,00

3.249,00

20.349,00

2

Rezistență

16.900,00

3.211,00

20.111,00

3

Arhitectură

-

-

4

Instalații

31.100,00

5.909,00

37.009,00

4.1

Electrice

4.100,00

779,00

4.879,00

4.2

Sanitare

-

-

-

4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.4

Apa

27.000,00

5.130,00

32.130,00

4.5

Canal

-

-

-

4.6

Gaze

-

-

-

5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - cap. 2

65.100,00

12.369,00

77.469,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - cap. 2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - cap. 2

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL HI)

65.100,00

12.369,00

77.469,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DOI


Deviz DO1 - Zona de joaca

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

6.800,00

1.292,00

8.092,00

4.1.2.

Rezistență

85.200,00

16.188,00

101.388,00

4.1.3.

Arhitectură

32.200,00

6.118,00

38.318,00

4.1.4.

Instalații

-

-

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL 1 - subcap. 4.1

124.200,00

23.598,00

147.798,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

124.800,00

23.712,00

148.512,00

4.6’

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

124.800,00

23.712,00

148.512,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

249.000,00

47.310,00

296.310,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

D02


Deviz DO2 - Clădire grădiniță

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

87.500,00

16.625,00

104.125,00

4.1.2.

Rezistență

1.492.100,00

283.499,00

1.775.599,00

4.1.3.

Arhitectură

2.374.900,00

451.231,00

2.826.131,00

4.1.4.

Instalații

803.400,00

152.646,00

956.046,00

4.1.4.1

Electrice

489.100,00

92.929,00

582.029,00

4 1.4.2

Sanitare

116.300,00

22.097,00

138.397,00

4.1.4.3

HVAC/Termice

198.000,00

37.620,00

235.620,00

4.1.4.4

Apa

-

4.1.4.5

Canal

-

-

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL I - subcap. 4.1

4.757.900,00

904.001,00

5.661.901,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

16.300,00

3.097,00

19.397,00

TOTAL II - subcap. 4.2

16.300,00

3.097,00

19.397,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

645.700,00

122.683,00

768.383,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

785.900,00

149.321,00

935.221,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

1.431.600,00

272.004,00

1.703.604,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)     6.205.800,00

1.179.102,00   7.384.902,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.                                        DO4

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz DO4 - împrejmuire

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAT!!

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2.000,00

380,00

2.380,00

4.1.2.

Rezistență

28.400,00

5.396,00

33.796,00

4.1.3.

Arhitectură

435.600,00

82.764,00

518.364,00

4.1.4.

Instalații

-

-

-

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL 1 - subcap. 4.1

466.000,00

88.540,00

554.540,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

466.000,00

88.540,00

554.540,00

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz DO5 - Zone parcare autospeciale si furnizori

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

13.200,00

2.508,00

15.708,00

4.1.2.

Rezistență

-

4.1.3.

Arhitectură

-

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

109.000,00

20.710,00

129.710,00

TOTAL I - subcap. 4.1

122.200,00

23.218,00

145.418,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

122.200,00      23.218,00     145.418,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

DO6Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz DO6 - Alei pietonale

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

I

1.000,00

190,00

1.190,00

4.1.2.

Rezistență

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

-

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.44

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

13.400,00

2.546,00

15.946,00

TOTAL I - subcap. 4.1

14.400,00

2.736,00

17.136,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

68.200,00

12.958,00

81.158,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

68.200,00

12.958,00

11.158,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)      82.600,00      15.694,00      98.294,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr. 14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz DO7 - Platforma deșeuri

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

600,00

114,00

714,00

4.1.2.

Rezistență

-

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

-

4.1.4.

Instalații

-

4.1.4.1

Electrice

-

4.1.4.2

Sanitare

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

4.1.4.4

Apa

-

4.1.4.5

Canal

-

4.1.4.6

Gaze

-

4.1.5

Drumuri

6.700,00

1.273,00

7.973,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

7.300,00

1.387,00

8.687,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

7.300,00

1.387,00

8.687,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DO8


Deviz DO8 - Instalații exterioare

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

590.200,00

112.138,00

702.338,00

4.1.2.

Rezistență

76.700,00

14.573,00

91.273,00

4.1.3.

Arhitectură

3.900,00

741,00

4.641,00

4.1.4.

Instalații

217.900,00

41.401,00

259.301,00

4.1.4.1

Electrice

-

-

-

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

69.700,00

13.243,00

82.943,00

4.1.4 4

Apa

85.500,00

16.245,00

101.745,00

4.1.4.5

Canal

62.700,00

11.913,00

74.613,00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL I - subcap. 4.1

888.700,00

168.853,00

1.057.553,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL II - subcap. 4.2

3.000,00

570,00

3.570,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

41.600,00

7.904,00

49 504,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

1.200,00

228,00

1.428,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

42.800,00

8.132,00

50.932,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

934.500,00

177.555,00

1.112.055,00

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

Studiu de fezabilitate


Pag. 115/

115