Hotărârea nr. 617/2018

Hotãrârea nr. 617 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITĂȚI – ALEEA STRUNGA NR. 2 B”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 617 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITĂȚI - ALEEA STRUNGA NR. 2 B”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 512/20.12.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate înregistrat la Direcția Tehnic - Investiții sub nr. 15476/20.12.2018 și la Direcția Economică sub nr. 328/20.12.2018 din cadrul Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația tehnico-economică - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul „Construire grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente utilități - Aleea Strunga nr. 2 B”;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

Luând în considerare Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr. 71/20.12.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016,

 • -  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești),

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești,

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b și c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economica faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiții „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITĂTI - ALEEA STRUNGA NR. 2 B” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastucturiilor de educație și formare, Obiectivul specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITĂȚI - ALEEA STRUNGA NR. 2 B în cuantum de 12.918.581,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 8.489.698,00 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în valoare totala de 330.442,78 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește Dl Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


rin-Niculae BOTEZ


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciufa HM fi 6/V HCL l-h


x—..... ' ■

Tf-'-f IJr.-- |S0 9001 " •• fU \/- ' 2OWfl.163O0O596

U S;T,Rf A   20104163000597"' |

■■■■■■■■lOHSÂSlOOOT ’ .

El | 20116163000598 ;

l'                       :----- -----ilJ


STUDIU DE FEZABILITATE

„CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITATI - ALEEA STRUNGA NR. 2B”

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Data elaborării:

Faza:

PROIECT NR.:

Contract nr.

NOIEMBRIE 2018 S.F.

PHPL16727/2014 16727/2014


Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, P0 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.interqroup.ro

E-mail: office@interqroup.ro


Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


LISTA DE SEMNATURI

SEF PROIECT:

ARH. ANA MARIA URSACHE

PROIECTANT ARHITECTURA:

ARH. STG. GABRIELA BALAȘ

VERIFICARE ARHITECTURA

ARH. ANA MARIA URSACHE

PROIECTANT STRUCTURA:

ING. IONUT ȘTEFAN

VERIFICARE STRUCTURA

ING. LILIAN-IONUT MIHAITA

PROIECTANT SISTEMATIZARE

VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME:

ING. FLORIN STANCU

VERIFICARE SISTEMATIZARE

VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME:

ING. ADRIAN SELAGEA

PROIECTANT REȚELE EDILITARE:

ING. MIHAELA LUPU

VERIFICARE REȚELE EDILITARE

ING. POPA DORU

PROIECTANT REȚELE ALIMENTARE CU APA

ING. ALEXANDRU DAUS

VERIFICARE REȚELE ALIMENTARE CU APA

ING. MUGUR VINTILA

PROIECTANTI REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE:

ING. GEANI AMAXIMOAEI

VERIFICARE REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE

ING. ANDREI MAGUREANU

PROIECTANTI INSTALAȚII SANITARE SI TERMICE

ING. GENI MANOLACHI

VERIFICARE INSTALAȚII INTERIOARE

ING. GEANI AMAXIMOAIEI

COLECTIV ELABORARE ANALIZA COST BENEFICIU:

EC. MIHAELA GULER

DEVIZE

ING. MARIUS POPESCU

CONSULATANTA

CORNEL GILIE

(A) PIESE SCRISE CUPRINS

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1


Denumirea obiectivului de investiții........

Ordonator principal de credite/ investitor

Ordonator de credite (secundar/ terțiar).

Beneficiarul investiției............................

Elaboratorul studiului de fezabilitate.......1.2

 • 1.3

 • 1.4

 • 1.5

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)

privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză......................6

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare...................................................................................................7

 • 2.3

 • 2.4 privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.......

 • 3.  Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

3.1


Analiza situației existente și identificarea deficiențelor..........................................11

Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung 12

13


 • 3.2 tehnologic:

 • 3.3


14

Particularități ale amplasamentului:.......................................................................20

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural si

28


Costurile estimative ale investiției:........................................................................41

Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor,

42


 • 3.4

după caz:

 • 3.5 orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale................................

4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

 • 4.1


Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

45

45


Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

 • 45 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

 • 46


prezentarea scenariului de referință

 • 4.2 schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3

 • 4.4


4.5


Situația utilităților și analiza de consum:................................................................47

Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:................................................48

Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de


investiții...........................................................................................................................49

4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 50


4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.............................................................................................53


 • 4.8   Analiza de senzitivitate.......

 • 4.9   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 5.1   Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2   Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

 • 5.3   Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere ai propunerilor tehnice

 • 5.6   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

  nerambursabile, alte surse legal constituite

  Activitățile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidența ajutorului de stat

  6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire


  • 6.2   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 96

  • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor


acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4   Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de

investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de

investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

7.3 Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare


100

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA -

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

(B) Piese desenate

ABREVIERI

PMUD       Planul de Mobilitate Urbana Durabila

SIDU         Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

TUV 20500153000596

ȘJ01M 163000597


CER’ i' eo


FOAIE DE SEMNATURI

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE

_____ _ _ _ .....

- ALEEA STRUNGA, NR. 2B ■


COLECTIV DE ELABORARE:

SPECIALITATE

SEF PROIECT:

PROIECTANT ARHITECTURA:

VERfFICARE ARHITECTURA


PROIECTANT STRUCTURA:


ING. IONUT ȘTEFANVERIFICARE ARHITECTURA


PROIECTANT SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME:

VERIFICARE SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME:

PROIECTANT REȚELE EDILITARE:


ING. LILIAN-IONUT MIHAITA

ING FLORIN STANCU

3i

ING. ADRIAN SELAGEA

.p


ING. MIHAELA LUPU


VERIFICARE REȚELE EDILITARE


ING. POPA DORU


PROIECTANT

REȚELE ALIMENTARE CU APASplaiul Independentei, nr. 294


r.r"


E-mail: office@interqroup.ro


VERIFICARE REȚELE ALIMENTARE CU APA

PROIECTANTI REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE:VERIFICARE REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE

PROIECTANTI INSTALAȚII SANITARE SI TERMICE


ING. ANDREI MAGUREANU


ING. GENI MANOLACHIVERIFICARE INSTALAȚII INTERIOARE

COLECTIV ELABORARE ANALIZA COST BENEFICIU:


ING. GEANI AMAXIMOAIEI


EC. MIHAELA GULER


DEVIZE


CONSULATANTAPROIECTANT

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMÂNIA, București, Splaiul Independenței nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58

E-mail: consultiaintergrout+ro Reg. Corn. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

BORDEROU

-ARHITECTURA--CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL INCLUSIV

BRANȘAMENTE - ALEEA STRUNGA , NR. 2B -

COD

DENUMIRE

SCARA

ARH 00

PLAN DE ÎNCADRARE

1:2000

ARH 01

PLAN DE SITUAȚIE

1:200

ARH 02

PLAN DEMISOL

1:100

ARH 03

PLAN PARTER

1:100

ARH 04

PLAN ETAJ 1

1:100

ARH 05

PLAN TERASA 1

1:100

ARH 06

PLAN TERASA 2

1:100

ARH 07

FAȚADE LATERALE

1:100

ARH 08

FAȚADA FRONTALA/POSTERIOARA

1:100

ARH 09

SECȚIUNE TRANSVERSALA/LONGITUDINALA

1:100

ÎNTOCMIT,

ARH. STG. GABRIELA BALAȘ


1.______Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITATI - ALEEA STRUNGA NR. 2B

 • 1.2    Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

 • 1.3    Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4  . Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Ploiești, Bd. Republicii, nr 2, Județul Prahova, cod poștal 100066

Telefon: +40 (0244) 516699

Fax: +40 (0244)513829

E-mail: comunicare@ploiesti.ro

 • 1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

  Proiectant general:

  INTERGROUP   ENGINEERING S.R.L.

  Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6 București, Romania

  Telefon:

  +40 (021)319.48.54, 55,

  Fax:

  +40 (021)319.48.58

  E-mail:

  consult@intergroup.ro

  Reg. Corn.

  J 40/6798/2000,

  C.U.I

  RO 13215737

  Cod CAEN

  7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

2.______Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

 • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiectul prezentei documentații. Proiectul este inclus in lista prioritara de investiții din Planul de Mobilitate Urbana Durabila si in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana.

/jdNTERGROUP 1.

♦ ""-'Z ' ■

Proiectul se realizează în baza temei de proiectare întocmită de Beneficiarul ihveȘtitiei și a 7/

notei conceptuale.

■ • ./        ,   ■Jlj'"’ v,.

 • 2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structurii ° instituționale și financiare

Prezentul proiect se afla in deplina concordanta atat cu legislația naționala in vigoare, cat si cu intregul context strategic la nivelul Uniunii Europene si al României. In acest sens, amintim următoarele documente relevante, cat si modul in care proiectul se supune prevederilor acestora:

Proiectul a fost prioritizat in cadrul STRATEGIEI INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI (SIDU) 2014-2020, avand la baza rezultatele diagnosticului teritorial, coroborat cu obiectivele strategice si sectoriale. SIDU Ploiești punctează necesitatea imbunatatirii nivelului de calitate a populației Municipiului Ploiești prin intermediul accesului la servicii de performanta pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional.

Pentru a se putea acoperi necesarul de spatii educaționale pentru copii de varsta preșcolara, UAT Municipiul Ploiești a initiat procedura de elaborare a documentației de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program normal in Aleea Strunga (HOL 288/24.07.14 privind demararea proiectelor de investiții prioritare din municipiul Ploiești). Investiția răspunde nevoilor de dezvoltare a invatamantului preșcolar din Municipiul Ploiești, ce reprezintă prima treapta a sistemului de educație si constituie o etapa de tranziție in formarea copiilor intrucat are ca scop conturarea aspectului social și cognitiv și contribuie, în acest fel, la adaptarea mai facilă la activitățile școlare ulterioare. Astfel, investiția este necesara pentru îndeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare copiilor din Municipiul Ploiești.

Realizarea investiției este impusa de situația actuala a infrastructurii insuficiente din Municipiul Ploiești, data fiind importanta accesului copiilor la o platforma adecvata exigentelor impuse de legislația in vigoare care sa asigure un mediu optim dezvoltării si urmăririi evoluției acestora. Oportunitatea realizării acestui obiectiv o reprezintă imbunatatirea nivelului de calitate a populației Municipiului Ploiești prin intermediul accesului la servicii performante pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional.

Implementarea investiției va asigura capacitate, nivel de confort si dotare competitiva, va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești.

Prezentul proiect este in acord cu STRATEGIA PRIVIND MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE 2017-2023, Obiectivul strategic 2 „Creșterea capacitatii de școlarizare in invatamantul anteprescolar (crese si grădinițe) cu 15.000 locuri pana in 2023”.

Conform SIDU, diagnosticul teritorial semnalează o cerere ridicata de grădinițe, precum deficiente ale infrastructurii acestora legate de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier si echipamente.

Creșterea gradului de cuprindere a copiilor in invatamantul preșcolar a făcut ca grădinițele din municipiul Ploiești, mai ales cele cu program normal, sa se confrunte cu o criza a numărului de locuri in raport cu cererea.

In prezent, in Municipiul Ploiești unitățile de invatamant preșcolar funcționează la o incapacitate care excede numărul de copii aferent unei grupe stabilit prirȚVegeă Educației.^ Naționale nr. 1/2011, fara a putea răspunde numărului de solicitări de înscrieri. Cu atat mâi’^' mult, numărul grădinițelor cu program normal din Municipiul Ploiești este lirriitaț/eompăfăfti^’ cu cererea din prezent.

Sprijinul acordat pentru realizarea investiției va contribui la consolidarea rolului Municipiului Ploiești ca motor de creștere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilității, calitatii si relevantei infrastructurii educaționale si al dotării. In al doilea rând, prin sprijinul ce va fi primit pentru realizarea investiției se va contribui la atingerea țintelor UE 2020 stabilite pentru educație.

Necesitatea investiției rezida in deficitul prezent la nivel național de locuri in unitățile de invatamant preșcolar, majoritatea grupelor fiind supradimensionate ca număr de copii. Astfel, construirea unor noi unitati de invatamant preșcolar este necesara pentru îndeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare pentru copiii din orașul Ploiești.

Unitățile de invatamant din Romania nu utilizează eficient spatiile, care sunt fie supraaglomerate, fie subdimensionate. Peste 1,2 milioane de elevi din Romania sunt expuși acestui fenomen. Pana in anul 2023, trebuie realizate investiții in infrastructura educaționala care sa asigure corelarea capacitatii cu populația școlara.

Conform STRATEGIEI PRIVIND MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE 2017-2023, aproximativ 10% dintre unitățile de invatamant din Romania sunt supraaglomerate, in timp ce aproape 60% dintre acestea au capacitate excedentara. Doar 30% dintre unitățile de învățământ au capacitate adecvată.

Ineficiența utilizării spațiului afectează și grădinițele din România, având în vedere faptul că aproximativ 60% dintre acestea au capacitate excedentară. în România, aproximativ 6.600 de grădinițe deservesc aproape 380.000 de copii. O treime dintre acestea sunt amplasate în mediul urban, deservind aproximativ două treimi dintre copii înscriși. în grădinițele cu spațiu insuficient sunt înscriși aproximativ 8% dintre copii, în timp ce grădinițele cu capacitate excedentară deservesc aproximativ 41% dintre copiii înscriși la grădiniță.

Nivelul de educație este factor cheie al dezvoltării naționale, deoarece determina in mare măsură activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea forței de munca, creând premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vieții. Având in vedere tendințele demografice din ultimii cinci ani, la nivelul Municipiului Ploiești, profilul educațional al populației este o condiție esențiala pentru o creștere inteligenta, durabila si favorabila a incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza insa fara o infrastructura adecvata/corespunzatoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educaționala este esențiala pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitați sociale si a capacitatii de integrare sociala.

Strategia Europa 2020 (EU 2020) este programul prin care Uniunea Europenă își propune să sprijine creșterea economică și ocuparea forței de muncă, printr-o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, urmărindu-se astfel, in mod prioritar, devansarea problemelor care continuă să afecteze economia europeană. în scopul atingerii acestor obiective până la sfârșitul anului 2020, Uniunea Europeană a stabilit 5 obiective esențiale interconectate referitoare la ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, energie/climă, educație, incluziune socială și reducerea sărăciei. Cele cinci obiective sunt sprijinite de șapte inițiative prin care UE și autoritățile naționale își susțin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020: inovarea, economia digitală, ocuparea forței de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei si eficiența energetică.

■^NTERGROUP

Strategia Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:

 • a. creșterea inteligentă - dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;

 • b. creșterea durabilă - promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;

 • c.  creșterea favorabilă incluziunii - promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.

Prezentul proiect este propus accesării de fonduri europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.4: Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. POR 2014-2020 se circumscrie priorităților care răspund obiectivelor Strategiei Europene 2020, precum și Fondului European pentru Dezvoltare Regională în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială și este corelat cu celelalte programe operaționale active în România în perioada 2014-2020.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.4 punctează necesitatea dezvoltării infrastucturii educaționale, ca instrument determinant în progresul economiei, productivității și mobilității forței de muncă, în acest fel stabilindu-se, pe termen lung, premisele pentru o creștere semnificativă a nivelului de trai și a calități vieții. Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzala între nivelul de dezvoltare a capacităților forței de muncă și starea infrastructurii (existența spațiilor și dotărilor adecvate) în care se desfășoară procesul educațional.

Investițiile planificate vor contribui la consolidarea rolului orașelor ca motoare de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării. Rezultatele așteptate vizează asigurarea accesul la educația timpurie în vederea asigurării unor rezultate educațonale mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea parințlor pe piața muncii.

La nivel global, accesul la serviciile de educație, alături de serviciile de sănătate, este considerat un drept fundamental al individului. Cu toate acestea, sistemul educațional din România se confruntă cu dificultăți semnificative în asigurarea accesului copiilor și tinerilor la serviciile de educație, numărul unităților de învățământ fiind insuficient în raport cu tendința ascendentă a solicitărilor, generându-se în acest mod necesitatea construirii unor obiective noi de instituții de învățământ.

Proiectul de investiții „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITATI - ALEEA STRUNGA NR. 2B” contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategiile de dezvoltare care se adresează sectorului educațional.

Implementarea investiției va asigura capacitate, nivel de confort si dotare competitiva, va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești.

In procesul de proiectare, execuție și exploatare se vor respecta normativele și legislația în vigoare:

'' ^i,wbup,-7 . r

V*

Ic r ' •••

ARHITECTURA


t"                       I';

A •    ■ .. •• ••; .

NP011-1997, Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor A

pentru grădinițe de copii                                                            ‘ • ’S ' t

Legea 01-2011, Legea Educației Naționale

Legea 50-1991, Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările- republicată cu modificări și completări ulterioare

Legea 10-1995, Legea privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare

Ordinul Nr.119-2011, Ordin pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

NP063-2002, Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulția pietonală în construcții

GP 089-03, Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor la clădiri

P118-99, Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

MP 008-200, Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P118-99

NP068-02, Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare

NP051-2000, Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Ordinul 976-1998, Ordin pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, ddepozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor

Ordinul 157-1973, Ordin pentru aprbarea Instrucțiunilor tehnice de proiectare a spațiilor verzi pentru localitățile urbane

OM 4464-2000, Regulamentul de organizare și funționare a învățământului preșcolar

STAS 1478-1990, Dimensionare grupuri sanitare

STAS 6131-79, înălțimi de siguranță și alcătuirea parapetelor

C 47-1986, Instrucțiuni tehnice pentru folosirea și montarea geamurilor și a altor produse de sticlă în construcții.

C125/1/2015, Normativ privind acustica în construcții

Fațade ventilate

Pereți cortină Locuri de joacă

NP040-2002, Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri

C107/0-2002, Normativ pentru proiectarea si execția lucrărilor de izolații termice la clădiri

Structura:

P 100-1/2013

Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social cultural, agrozootehnice si industrial

SREN 1991-1-1

Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale - Greutati specific, greutati proprii, incarcari utile

CR 1-1-3/2012

Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

CR 1-1-4/2012

Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor

CR0-2012

Bazele proiectării structurilor

SREN1992-1-1

Calculul structurilor din beton, Reguli generale si reguli pentru clădiri

NE012/2-2010

Normativ pentru producerea si executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat

C169-88

Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale

NP112-2013

Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafață

INSTALAȚII SANITARE                                          <
 • •  1.9 - 2015, Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire și comasare normativele 19-1994 și 19/1-1996);

 • •  11-2000, Normativ pentru executarea instalațiilor cu conducte din PVC (prin asimilare și la conducte din alte materiale plastice);

 • •  P 118/2-2013, Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a Il-a -Instalații de stingere;

 • •  SR EN 12845-2015, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems -Design, installation and maintenance

 • •  STAS 1478-90, Instalații sanitare. Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale. Prescripții generale;

 • •  STAS 1795-87, Instalații sanitare. Canalizări interioare. Prescripții fundamentale de proiectare;

 • •  SR 1846-1-06, Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;

 • •  SR 1846-2-07, Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice

 • •  SR 1343-2006, Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale.

 • 2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Solicitantul are o experiență relevantă în implementarea unor proiecte de infrastructură, cum ar fi: „Reabilitarea/ modernizarea hipodromului din Ploiești - Centru Hipic și de agrement"; „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”; „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare"; "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces și a rețelelor edilitare specifice - centru de excelență în afaceri pentru tinerii întreprinzători".

Proiectul este complementar cu alte investiții derulate în sensul dezvoltării infrastructurii educaționale din cadrul Municipiului Ploiești, din sectorul clădirilor publice. Este vorba despre proiecte de investiție anterioare, proiecte care au ca obiectiv eficientizarea energetica a următoarelor clădiri publice, după cum urmează:

 • •  în cadrul apelului POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI Municipiul Ploiești a depus mai multe proiecte care au ca obiectiv eficientizarea energetică a următoarelor clădiri publice:

 • -  EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL TEHNIC NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA. Cod SMIS: 118052 Dată depunere: 04.10.2017 Valoare totală proiect 4.529.844,80 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.488.078,51 lei.

 • -  EFICIENTIZARE ENERGETICA LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT. Cod SMIS: 117893 Dată depunere: 04.10.2017 Valoare totală proiect 1.953.308,49 RON. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.900.872,23 RON.

 • -  EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC. Cod SMIS: 117892. Dată depunere: 04.10.2017 Valoare totală proiect 1.773.694,59 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.703.643,48 lei.

 • -  EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANȚUL APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI. Cod SMIS: 117891. Dată depunere: 04.10.2017 Valoare totală proiect 1 238.168,04 RON. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.230.318,83 RON.

 • -  EFICIENTIZARE ENERGETICA: -GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SFANȚUL MUCENIC MINA. Cod SMIS: 117889. Dată depunere: 04.10.2017' Valoare totală proiect 4.286.791,61 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.234.865,89 lei.

 • -  EFICIENTIZARE ENERGETICA - GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI. Cod SMIS: 117888. Dată depunere: 04.10.2017 Valoare totală proiect 4.140.392,03 RON. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.098.625,75 RON.

Pentru a asigura bună desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu planul de achiziții, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului.

Capacitatea operațională va fi asigurată de către unitatea de implementare a proiectului (UIP), înființată deja de solicitant pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. Echipa de proiect propusa are experiența, competente profesionale si calificările necesare pentru domeniu) in care se incadreaza proiectul.

Capacitatea financiara a solicitantului, este reprezentata de capacitatea resurselor financiare din perioada de operare de a susține cheltuielile survenite după finalizarea investiției.

Conform SIDU diagnosticul teritorial semnalează o cerere ridicata de grădinițe in municipiul Ploiești, precum deficiente ale infrastructurii acestora legate de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier si echipamente.

Creșterea gradului de cuprindere a copiilor in invatamantul preșcolar a făcut ca grădinițele din municipiul Ploiești, mai ales cele cu program normal, sa se confrunte cu o criza a numărului de locuri in raport cu cererea.

Obiectul de investiții este reprezentat de imobilul situat în partea vestică a orașului Ploiești, pe Aleea Strunga, nr. 2B. Terenul intravilan încadrat in categoria de folosință Cc, în suprafață de 2938 mp se află în proprietatea UAT Municipiul Ploiești și este identificat cu numărul cadastral 144462 . Amplasamentul este accesibil din Alee Strunga (sud-est) și se învecinează la sud-vest cu Școala Gimnaziala Alexandru Basarabescu , la nord-est si nord-vest - locuințe colective.

Amplasamentul pe care se propune proiectul de investiții CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITATI - ALEEA STRUNGA NR. 2B care să deservească învățământul preșcolar pentru o capacitate de 120 de locuri, în prezent este împrejmuit perimetral cu gard realizat, atât din plasă, cât și din panouri prefabricate din beton. Terenu este liber de alte construcții, in prezent fiind crescută vegetație ce nu necesita acord pentru eliberarea terenului prin defrișare.

 • 2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

înscrierea in învățământul obligatoriu (rata de participare la invatamantul preșcolar) este un indicator european care are ca țintă, pentru anul 2020, valoarea de 95%. Ultimele date comparative la nivel european publicate de Eurostat pentru toate țările se referă la anul 2016. Media UE-28 privind acest indicator a fost de 94,3%, în creștere față de anii anteriori. Valorile cele mai crescute s-au înregistrat în Franța, Belgia, Danemarca și Marea Britanie. Țările cu cele mai reduse valori ale indicatorului sunt Slovacia și Croația. în România s-au înregistrat creșteri importante ale valorii indicatorului de la 67,6% în 2000 la 86,4% în 2016. în România, valoarea indicatorului raportată pentru acest an a fost de 87,6%.

Prezentul proiect a fost prioritizat in cadrul SIDU 2014-2020, avand la baza rezultatelor diagnosticul teritorial, coroborat cu obiectivele strategice si sectoriale. SIDU Ploiești punctează necesitatea imbunatatirii nivelului de calitate a populației Municipiului Ploiești prin intermediul accesului la servicii de performanta pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional.

Pentru a se putea acoperi necesarul de spatii educaționale pentru copii de varsta preșcolara, UAT Municipiul Ploiești a initiat procedura de elaborare a documentației de finanțare pentru Construirea unei grădinițe cu program normal in aleea Strunga nr. 2 B (HCL 288/24.07.14 privind demararea proiectelor de investiții prioritare din municipiul Ploiești).

Astfel, pe fondul deficientelor infrastructurii educaționale legate de numărul scăzut de grădinițe cu program normal, de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier, echipament, infrastructura sportiva investiția este necesara pentru îndeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare copiilor din Municipiul Ploiești. Realizarea investiției este impusa de situația actuala a infrastructurii insuficiente din Municipiul Ploiești, data fiind importanta accesului copiilor la o platforma adecvata exigentelor impuse de legislația in vigoare care sa asigure un mediu optim dezvoltării si urmăririi evoluției acestora.

 • 2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • Obiectivul General al proiectului il reprezintă: CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN VEDEREA ASIGURĂRII ACCESULUI LA EDUCAȚIE TIMPURIE IN CADRUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Acest obiectiv general răspunde in mod direct Obiectivului Specific 4.4 al Axei Prioritare 4, POR 2014-2020, Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si spijinirea participării părinților pe piața forței de munca.

Sprijinul acordat pentru realizarea investiției va contribui la consolidarea rolului UAT Municipiul Ploiești ca motor de creștere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilității, calitatii si relevantei infrastructurii educaționale si al dotării. In al doilea rând, prin sprijinul ce va fi primit pentru realizarea investiției se va contribui la atingerea țintelor UE 2020 stabilite pentru educație.

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:
Obiectivele Specifice sunt următoarele:
 • > O.S.1 CREȘTEREA CAPACITATII DE ȘCOLARIZARE IN INVATAMANTUL PREȘCOLAR DIN CADRUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CU 120 DE LOCURI IN TERMEN DE 23 LUNI DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE.

Măsură 1 - Construire grădiniță pentru invatamantul preșcolar cu 6 grupe si cu program normal pentru o capacitate de 120 de locuri, in termen de 23 luni de la semnarea contractului de finanțare.

 • > O.S.2 ASIGURAREA CONDIȚIILOR CORESPUNZĂTOARE DESFĂȘURĂRII PROCESULUI EDUCAȚIONAL IN TERMEN DE 23 LUNI DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE.

Măsură 1 - Achiziționarea de echipamente de ultima generație, inclusiv echipamente IT si mobilier adecvat procesului educațional

Măsură 2 - Crearea unui spațiu destinat copiilor din categoria de varsta 3-6ani in curtea grădiniței destinat activitatilor recreative si sportive                        v?!;*

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-_______economice pentru realizarea obiectivului de investiții__________________________________

Pentru investiția CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITATI - ALEEA STRUNGA NR. 2B au fost studiate două scenarii care au la bază exigențele temei de proiecaare și recomandările de principiu ale normativelor și legislației în vigoare, în concordanță cu

Scenariul 1 - recomandat

Construire grădiniță cu program normal

Clădire D+P+E

încadrarea clădirii

 • - CATEGORIA "C" - NORMALA DE IMPORTANTA a clădirii conform

h.g.r. 766/1997,      Legii nr.10/1995 si Ordinului M.L.P.A.T.

31/N/1995.

 • - CLASA II de importanta a construcției in conformitate cu normativul P100/2013

 • - GRADUL II de rezistenta la foc;

 • - RISC MIC de incendiu

Arhitectură

Regim înălțime: D+P+E

POT = 24.73% CUT=0.70 SC = 726.65mp SCD=2060.42mp Distribuție funcțională: Clădirea are regimul de înălțime D+P+E, optându-se pentru o distribuire a spațiilor în două zone, în funcție de destinația si categoria acestora. Spațiile au fost conformate în raport cu fluxul funcțional, astfel:

zona 1 (demisol): este amplasata in demisolul clădirii si este destinata funcțiunilor care nu permit accesul preșcolarilor: arhiva, spații tehnice și funcțiuni conexe - vestiare personal, oficiu.

zona 2 (parter+etaj): este amplasata la nivelul parterului si a etajului si este compusa din funcțiuni destinate preșcolarilor si spatiile tehnice care prin prisma accesibilității, au fost amplasate condiționat in parterul clădirii. Funcțiunile componente ale acestei zone sunt: spatii de joaca si educație pentru preșcolari si funcțiunile auxiliare acestora ( G.S., noduri de circulație verticala, circulații orizontale, spatii multifunctionale/vestiare); spatii tehnice (echpament de semnalizare si control; tablou electric) Pereții de închidere sunt din zidărie de cărămidă cu goluri verticale, 30cm grosime, iar pereții interiori de compartimentare sunt, preponderant din zidărie de cărămidă, 25cm și 15cm grosime. Acoperirea etajului este de tipteresă necirculabilă, pe care se vor monta: strat de egalizare, DDC, folie BCV, amorsă, polistiren expandat 10 cm rezistent la compresiune, polistiren cu panta grosime

variabilă, strat suport hidroizolație, membrană hidroizolantă dublă, ultimul strat cu protecție de ardezie. Terasa care acopera parțial parterul este circulabila, acoperita cu dale de cauciuc si este destinata spațiului pentru activitati sportive.

Finisajele propuse au scopul de a contura unitatea spațiilor interioare și exterioare, optandu-se pentru materiale durabile, ușor de intretinut si de curatat, care să asigure cerințele de ordin estetic, sanitar, singuranță în exploatare și securitate la incendiu.

Finisaje exterioare: termosistem compact lipit cu vată minerală bazaltică 10 cm grosime, iar în zona de soclu termosistem cu polistiren extrudat 10 cm grosime. Golurile vor fi prevăzute cu tâmplarie din profile de aluminiu cu rupere de punte termică cu geam termoizolant clar, glafuri din aluminiu.

Finisaje interioare:

 • •      Săli de grupa: pardoseala - covor PVC, pereți - vopsitorie lavabila, plafon suspendat permeabil tip grila metal

 • •      Hol central si sala polivalenta: pardoseala - covor PVC, pereți - vopsitorie lavabila, acoperire cu luminator cu tamplarie din profile de aluminiu cu rupere de punte termică cu geam termoizolant clar.

 • •      Coridoare: pardoseala - covor PVC, pereți - parțial vopsea epoxidica, parțial vopsitorie lavabila, plafon suspendat permeabil tip grila metal

 • •      Scări: pardoseala-vopsea epoxidica, pereți vopsitorie lavabila

 • •      Cabinet medical, izolator, primire filtru - pardoseala-vopsea epoxidica, pereți - vopsea epoxidica

 • •      Grupuri sanitare: pardoseala- vopsea epoxidica, pereți -vopsea epoxidica placare sticla

 • •      Spatii tehnice: pardoseala- vopsea epoxidica, pereți -vopsea epoxidica

 • •      Usi interioare: aluminiu, unele etanșe la incendiu

Dotările propuse sunt amplasate în exterior si interior au fost selectate pe baza următoarelor criterii:

 • • egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți (locomotorii, de văz etc);

 • •  criteriu estetic și interactiv ;

 • • protecția mediului;

 • • implementare unei platforme educaționale creative pentru preșcolari;

 • • asigurarea cerințelor de ordin sanitar și igienic;

  Structura


__ durabilitate, rezistență întreținere ușoară, perioadă de garanție-

Se propune o clădire cu regimul de inaltime D+P+E. Dimensiunile maxime in plan sunt cca. 30.15x40.65 m, iar inaltimea maxima de la CTA pana la atic de 13.30 m. Structura clădirii este despărțită in 2 tronsoane prin rost de dilatare / tasare. Clădirea are o forma neregulata atat in plan orizontal cat si in plan vertical. Circulația pe verticala se face pe 2 scări interioare si 1 scara exterioara, fiind prevăzut si un lift pentru deservire intre demisol si parter. Intre terasa etaj 1 si terasa etaj 2 se dezvolta un luminator, cu dimensiunile in plan de 6.55x13.00 m.

In prima varianta constructiva, clădirea se va realiza din cadre si placi de beton armat, inchideri si compartimentări din’'Ziăârie,\Si' fundații continue din beton armat. Aceasta varianta construcț     ;te

cea recomandata datorita dimensiunilor spatiilor si funCWqilbW acestora, date prin tema de proiectare, fiind mai optima din punct de vedere al costurilor si al execuției.

Terasamente: săpătură va fi qenerala pana la adancimea de cca. 1.50 m fata de nivelul mediu al CTN (acesta variaza 45 cm), pentru inlaturarea stratului de umpluturi locale cu resturi de cărămizi, betoane, pietriș si a stratului de sol vegetal. Fundarea se face pe stratul bolovanis cu pietriș si nisip fin cafeniu negricios in stare de indesare medie. Taluzul săpăturii generale va avea panta de 1:1 sau mai mica, astfel incat terenul necoeziv sa ramana stabil pe durata lucrărilor de infrastructura. Se vor lua toate masurile necesare pentru inlaturarea apelor accidentale. Umpluturile in jurul fundațiilor se vor realiza din pamant bun, in straturi de maxim 20 cm grosime, cu gradul minim de indesare de 96%. Sub placa de pardoseala se realizează un strat de rupere de capilaritate de 15cm grosime.

Infrastructura este alcatuita dintr-o rețea ortoaonala de qrinzi la interior si pereți la exterior, fiecare avand tălpi continue, din beton armat clasa C25/30. Tălpile fundațiilor sunt așezate pe un strat de beton de egalizare clasa C8/10, cu grosimea de 10 cm. Tălpile au inaltimea de 40 cm si lățimile de 40-140 cm. Pereții au grosimea de 20-25 cm. Grinzile au dimensiunile 45x60 cm cu tălpi de 40cm, respectiv 35x1 OOcm. Pardoseala se realizează din placa de beton clasa C25/30, de 10cm grosime, armata cu o plasa sudata tip STNB. Pardoseala se realizează pe straturile: folie de polietilena, rupere de capilaritate si termoizolatie. In jurul construcției sunt dispuse rampe pentru persoanele cu dizabilitati, executate pe structura din beton armat C25/30, avand in alcătuire pereți de 20 cm grosime, stâlpi 25x25 cm si grinzi 20x60 cm, iar la interiorul pereților facandu-se umplutura din pamant pana la straturile de pardoseala. Fundațiile scării metalice exterioare sunt realizate din beton armat.

Suprastructura se realizează din cadre de beton armat C25/30 la clădire si din cadre contravantuite din otel S235JR zincat pentru scara exterioara. Stâlpii de beton au dimensiunile 30x30, 40x40, 40x60, 40x70 cm iar pereții scurti au dimensiunile 30x80, 30x110, 30x150 si 30x165 cm. Grinzile de beton au dimensiunile 30x50 si 30x60 cm. Plăcile de beton au grosimea de 15 si 17cm, in funcție de deschidere. înălțimile de nivel sunt 2.80 m la demisol, 3.90 m la parter si la etajul 1, respectiv 3.20 m la etajul 2 retras. Deschiderea maxima este de 6.10 m iar traveea maxima este de 4.10 m. Pereții din beton armat ai liftului dintre demisol si parter au 20cm grosime. In dreptul luminatorului din etajul 1, in planseul de peste parter exista un gol de dimensiuni 4.80x10.00, cu rolul de iluminare naturala. Cele doua scări interioare din beton armat, au cate doua rampe pe nivel si un podest intermediar, cu grosimi de 15cm. Scara exterioara este alcatuita din stâlpi si grinzi HEA 200, cu contravanturi centrice, realizata din otel S235JR zincat.

Materialele folosite pentru realizarea structurii sunt:

 • •      Beton armat C25/30 in infrastructura si suprastructura;

 • •      Beton de egalizare C8/10;

 • •      Armatura otel beton S500C (Categ. de Rezistenta 5 si

Categ. de Ductilitate C);

 • •      Plase sudate tip STNB;

 • •      Confecții din otel laminat S235JR, protejate anticoroziv.

Rețele alimentare cu apă

Alimentarea cu apa a obiectivului propus, apa pentru consum menajer se va face din rețeaua existenta pe strada Vitioarei. I Alimentarea cu apa a rezervorului de inmagazinare apa pentru incendiu exterior si interior se va realiza tot din rețeaua existenta de pe strada Vitioarei prin intermediul branșamentului comun.

Branșamentul proiectat este realizat din conducta existenta OL Dn 100 mm, de pe strada Vitioarei, cu conducta PEID De 110 mm cu o lungime de aproximativ 52 ml. Presiune asigurata din rețeaua existenta este de 4 bar si un debit de 5 l/s.

In conformitate cu prevederile incidente privind securitatea la incendiu clădirea este considerata sala aglomerata, fiind astfel necesar a fi prevăzută instalația de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori si interiori.

Rețeaua de distribuție apa pentru incendiu exterior si interior este compusa din conducte din PEID cu diametrul De 110 x 6,6 mm si De 75 x 4,5 mm cu o lungime cumulata de aproximativ 70 ml.

Lungimea rețelei pentru incediu exterior si interior se împarte astfel: conducte PEID PE 100 PN10 SDR 17 De 110 mm, L = 49 ml - rețea distribuție apa incendiu exterior;

conducta PEID PE 100 PN10 SDR 17 De75 mm, L = 4 ml - racord rețea distribuție apa incendiu interior.

conducta PEID PE 100 PN10 SDR 17 De 110 mm, L = 16 ml - rețea distribuție apa pentru incendiu.

Rețeaua de alimentare cu apa potabila, cu legătură in căminul de branșament propus la limita de proprietate (separație tehnica de apa), este compusa din conducte PEID PE80 SDR21 PN6 cu diametre De 63 x 3,0 mm,De 50 x 2,4 mm, De 32 x 2,0 mm.

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 25 x 2 mm (cca. 21 m) pentru cele 2 cișmelele din inox ce se amplaseaza in incinta grădiniței Aleea Strunga.

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 25 x 2mm, pentru alimentarea celor 3 hidranti de gradina (Dn 1”) folosiți pentru irigarea spatiilor verzi si pentru spalarea platformei de deșeuri.

Rețele canalizare

Rețeaua de canalizare

•      Pe latura de nord-est a clădirii pana la căminul

de evacuare se va executa un tronson de canalizare in care se vor prelua apele uzate menajere si pluviale colectate din interiorul clădirii si de pe acoperiș. Acest tronson va fi realizat din conducte PVC SN8 SDR 34 Dn 200 mm si va avea o lungime de L=85 ml. Au fost

prevăzute 11 cămine de canalizare. ■; «g»,

 • •      Pe latura de nord -vest a clădirii se colectează > apele menajere si pluviale din interiorul clădirii și de pe , acoperiș. Acest tronson va fi realizat din coriducte'RVC SN8 SDR 34 Dn 200 mm si va avea o lungime de~~'L=48 ml. Au fost prevăzute 5 cămine de canalizare.

 • •      Se vor prelua apele puviale din rigola carosabila amplasata pe platforma de depozitare deșeuri in căminul C16, prin intermediul tronsonului C16-C17, conducta PVC SN8 SDR 34 Dn 200mm, L=26.5ml. Căminul de vizitare C16 fconf. STAS 2448/82) -1 buc. de la paltforma de depozitare deșeuri are prevăzut si un cos de aluviuni .

Caracteristicile rețelei propuse in incinta grădiniței sunt următoarele:

 • •         lungime totala rețea de canalizare PVC SN8 SDR 34 Dn

I 200 mm L= 160ml

 • •         cămine de vizitare 17 buc conform STAS 2448/82 (capace necarosabile 16 buc, 1 buc. capac carosabil)

 • •          23ml rigola carosabila complet utilata pentru preluare ape pluviale.

Conducta de canalizare dintre C17 si Cex se considera racord de

canalizare “Construire qradinita cu proqram normal, inclusiv

branșamente utilitati. Aleea Strunaa nr. 2B ” si nu face parte din

prezentul proiect. Acesta va fi executat de către APA NOVA

PLOIEȘTI. Căminul de vizitare C17 este considerat cămin de

racord.

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuată gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare în rețeaua de canalizare locală existenta în zonă.

Apa pluvială de pe terasele circulabilă și nercirculabile care acoperă construcția este preluată printr-un sistem format din sifoane de terasă și coloane de canalizare și deversată gravitațional în rețeaua de canalizare locală existent în zonă

Instalații sanitare

ALIMENTARE CU APA RECE

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din localitate, prin intermediul unui bansament.

Instalația de preparare apa calda

Pentru instalația de producere a apei calde menajere pentru consum menajer sa prevăzut o instalație de panouri solare si boiler cu serpentina si rezistenta electrica.

Instalații stingere incendii

Instalația cu hidranti de incendiu interiori - clădirea cu funcțiunea de

ingrijire sau cazare/adapostire copii preșcolari, cu mai mult de 100 persoane, se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu instalație de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor art. 4.1. lit. f) din Normativul P118/2 -2013. Instalația cu hidranti de incendiu interiori va îndeplini următoarele cerințe:

 • - acționare: - manuala;

 • - debit:         - 2 x 2,10 = 4.2 l/sec;(cladire cu Voi > 5.000 m3)

 • - presiunea necesara la robinetul de hidrant cu furtun plat, (L=20m): -22,0 mCA.;

 • - surse de alimentare:         - gospodărie proprie de apa pentru

incendiu,                                                prevăzută

in incinta;

 • - timp teoretic (normat) de funcționare: -10 minute;

 • - rezerva apa:                           - 2,52 m3;            ,.v

 • - zonele echipate:                       - toate spatiile din clădirea

analizata.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica este in sarcina beneficiarului prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ce este precizata in avizul furnizorului de energie. Racordul ia gospodăria electrica principala este echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu, intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor,indicativ 17-2011 Datele estimative de consum ale grădiniței sunt:

U=230/400V,50Hz;

Pi=145.1 kw Pa=98.6 KW, De asemenea este asigurata o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen de 50 kva ce va asigura alimenta consumatorilor vitali in mometul in care este întrerupta alimentarea de baza.

Instalații termice

Instalația de încălzire si climatizare cu ventiloconvectoare

Pentru menținerea unei tempraturi de confort pe întreaga perioada a anului, a fost prevăzut un sistem de climatizare cu ajutorul unor ventiloconvectoare de tip casetat, in sistem cu doua țevi, alimentate cu agent termici apa calda in periada rece a anului, si apa răcită in periada calda a anului.

Instalația de incalzire cu radiatoare.

Pentru incalzirea spatiilor anexe si grupuri sanitare, se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri statice. Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete cmontate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur.

Instalația de pompa de căldură

Pentru preluarea energiei din sol au fost prevăzute sondele termice verticale, care se vor introduce in sol pana la adancimea de 100 m. Acestea sunt compuse dintr-un capat de sonda si din țevi confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar.

Prepararea agentului de răcire si incalzire

Prepararea agentului termic de incalzire se realizează in camera tehnica de la subsolul clădirii clădirii cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la tereaua de termoficare a orașului si a unei pompe de căldură tip sol-apa.

Agregatul de climatizare ( chilienii)

Pentru perioada calda a anului, se va folosi un chiller ce prepara apa răcită, amplasat pe terasa clădirii, care alimentează cu agent termic apa răcită, bateriile de incalzire/racire ale ventiloconvectoarelor.

Amenajări exterioare

 • •      acces clădire:                                   ±

 • •       acces principal: platforma cu trepte, jardiniere si locuri de stat. -finisată cu beton amprentat care preia diferența de nivel dintre'CQta--<; CTA (-1.80) și cota ±0.00. în vederea asigurării accesului persoa’h'eiori. cu dizabilități s-a prevăzut o rampa de acces finisata cu beton amprentat si mana curenta din sticla securizata.

 • •      Accese secundare: platformă cu trepte finisată cu beton amprentat care preia diferența de nivel dintre cota CTA (-1,80m) și cota accesului secundar ±0.00.

 • •      Alei pietonale:- beton amprentat

 • •      Platformă evacuare deșeuri: Beton armat finisat cu beton amprentat si riqole de captare a apei menajere rezultata in urma

spălării platformei.

 • •      Acces autospeciale + parcare : beton de ciment rutier

 • •      Zonă loc de joacă si instalații sportive: finisat cu pardoseală din cauciuc turnat

•      Construire grădiniță cu program normal

•       Clădire

D+P+E

•      Idem scenariu I

•       Arhitectură

•      Idem scenariu I

•      Structura

•      Conform acestui scenariu structura clădirii este din cadre de

metal cu contravantuiri centrice dispuse perimetral avand plansee

colaborante din beton armat cu tabla cutata, inchideri si

compartimentări ușoare si fundații izolate cu qrinzi de echilibrare din

beton armat.

•      Rețele

alimentare cu apă

•      Idem scenariu I

•      Rețele

canalizare

•      Idem scenariu I

•        Instalații

sanitare

•      Idem scenariu I

•        Instalații

stingere incendii

•      Idem scenariul

•        Instalații

electrice

 • •      Idem scenariu I

*        Instalații

termice

•      Amenajări

exterioare

 • •      Idem scenariu I

 • •  Scenariile analizate (scenariul 1 si scenariul 2) presupun realizarea investiției pe același amplasament si vizează două soluții posibile de furnizare a energiei termice.

 • •  în Scenariul I soluția de furnizare a energiei termice vizează propunerea unui sistem de pompe de căldură sol-apă pentru preluarea energiei din sol si transformarea în energie termică. Principiul se bazează pe transferul temperaturii din sol, care este relativ constantă, prin intermediul sistemului de pompe de căldură si a unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare locală către instalația de încălzire/răcire interioară.

 • 3.1 Particularități ale amplasamentului: Ambele scenarii se derulează pe același amplasament. Prin urmare, toate detaliile privind particularitățile acestuia sunt identice pentru ambele scenarii.

,>.<■ - -■" >

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Terenul studiat este amplasat în partea vestica a orașului Ploiești, pe Aleea Strunga, nr. 2B, pe o artera secundara de circulație.

Terenul studiat, în suprafață de 2938mp (cca.82x38m- dimensiuni maxime-dimensiuniile terenului fiind variabile in desfasurarea acestuia), este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este identificat cu numărul cadastral 144462. Imobilul (teren cu nr cadastral 14462) este situat in intravilanul municipiului Ploiești si aparține domeniului public al municipiului, conform H.C.L. nr. 161/31.05.2010, H.C.L. nr. 386/ 27.09.2018 si Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 113589/03.12.2018.

Folosință actuală a terenului: curți-construcții

 • -   Destinație stabilită prin planurile urbanistice actuale:

IS - zona pentru instituții si servicii de interes general;

- ISi - unitati de invatamant;

Funcțiunea dominanta : instituții si servicii de interes genral cu funcțiuni complexe (cu regim mixt de inaltime, instituții publice aferente zonelor de locuit.

 • -   Funcțiuni complementare: activitati productive nepoluante, cai de circulație pietonala, spatii verzi, scuaruri.

 • -   Utilizări permise: unitati de invatamant

 • -   Utilizări admise cu condiționări: extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate. Utilizări interzise: orice unitati economice poluante si care generează trafic intens; construcții cu parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada si asigurarea tuturor funcțiunilor aferente funcțiunii dominante;

 • -  Regimul fiscal ste reglementat de Legea nr. 227/2015 - Cod fiscal , cu modificările si completările ulterioare.

 • -  Terenul se încadrează în zona valorică B, conform HCL nr. 553/2011 si HCLnr. 361/2012

Regim juridic:

 • •  Steren = 2938mp, acces direct de la Aleea Strunga

 • •  UTR-V-9

 • •   Parcela construibilă

 • •  POT max = 50%

 • •  CUTmax = 1.5

 • •  Regim de inaltime mixt

 • -   Terenul odera posibilitatea racordării la utiitatile existente in zona

 • -   Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 cm fata de linia de hotar (conform Codului Civil); Orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul pârtilor, exprimate printr-un înscris autentic.

 • -  Conform Anexei nr. 2 la R.G.U. aprobat prin H.G.R. 525/1996, republicata si completata, amplasamentul va fi organizat in patru zone, dimensionate in funcție de capacitatea unitatii de invatamant, după um urmeaza:

: . s

 • - Zona ocupata de construcție;

 • -  Zona curți de recreație, de regula asfaltata

  ..z


 • -  Zona terenurilor si instalațiilor sportive

 • -  Zona verde, inclusiv gradina de flori.                        î:    O /j s

Pentru invatamant preșcolar ( grădinițe) se va asigura o suprafața miffima de teren de 22 mp/copil;

Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la cele 4 zone menționate :

 • - «25% teren ocupat de construcții

 • -  «75% teren amenajat ( curte recreație si amenajari sportive, zona verde, gradina de flori) din terenul total.

Pentru categoriile de construcții de invatamant, orientarea sălilor de clasa va fi sud, sud - est, sud-vest (Anexa 3 la R.G.U.)

Pentru toate categoriile de construcții de invatamant cor fi prevăzute 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice (Anexa nr. 5 la R.G.U.);

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Terenul studiat este accesibil, carosabil și pietonal din Aleea Strunga. Vecinătăți:

 • • Nord-Est: Domeniul public al Municipiului Ploiești - Alee pietonala, Locuințe colective si delimitat de un spațiu verde cu lățime de aprox 1m - distanta fata de limita de proprietate: minim 6,70m - max. 8,45m

 • • Sud-Est: Aleea Strunga - distanta fata de limita de proprietate: 25,25 m

 • • Sud-Vest: Școala Gimnaziala „Ion A. Basarabescu”, - distanta fata de limita de proprietate: minim 2,70 - max. 8,45m

 • • Nord- Vest - Domeniul public al Municipiului Ploiești - Alee pietonala , Locuințe colective si delimitat de un spațiu verde cu lățime de aprox 1m -distanta fata de limita de proprietate: minim 24,00m - max. 28,15m.

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

în zona studiată nu există puncte de interes naturale sau antropice în raport cu care poate relaționa proiectul propus.

Terenul cu Orientare Nord-Sud este relativ plat și nu prezintă denivelări semnificative - diferența maximă este de aproximativ 80cm pe direcția diagonală NV-SE.

Se propun doua accese în incintă:

 • •  sud-est : accesul principal - acces pietonal principal pentru preșcolari si personal grădiniță si doua accese carosabile ( care asigura accesul mașinilor pentru eliminarea deșeurilor, sau intervenții la nivelul terenului si clădirii, din Aleea Strunga;

 • •  nord-est: accesul secundar - acces pietonal pentru personal, din aleea pietonala proprietate a Domeniului Public Ploiești

Configurația terenului permite iluminatul natural eficient al clădirii, construcția grădiniței fiind dezvoltată pe direcția N-S, astfel încât sălile de grupă, primirea-filtru, izolator să beneficieze de orientare est, sud-est, sud și sud-vest. Ferestrele spațiilor cu orientare, sud și vest se vor prevedea cu un sistem de parasolare din exterioare din lemn, lamelat incleiat, atât pentru protejarea activă împotriva razelor solare, cât și pentru a răspunde cerinței de siguranță în exploatare.

Clădirile învecinate nu influențează si nu sunt influențate negativ in ceea ce privește iluminatul natural din urma construirii clădirii propuse. Clădirea propusă are o înălțime maximă la atic de 11,35m. Distanțele față de clădirile învecinate: f

 • • Vest: clădire a Scolii Gimnaziale „Ion A. Basarabescu”: 19.41m-48.14m L-

 • •  Nord : Locuințe colective: 33.26m - 37.05m

 • •  Est: Locuințe colective: 13.94 m - 19.1 Om.

Zona de recreație exterioară este izolată de traficul generat de Aleea Strunga și este orientată către est. Zona este protejata pe toate cele 3 direcții spre vecinătăți cu panouri fono absorbante si cu perdea de vegetație, pentru a asigura un mediu calitativ din punct de vedere igienic si acustic.

în concluzie, vecinătățile de N și E si V nu prezintă pericol de umbrire sau să fie umbrite ca urmare a implementării soluției propuse prin prezentul proiect.

d) surse de poluare existente în zonă;

Deschiderea pe latura sudica către artera de circulație Aleea Strunga constuie o potențială sursă de poluare fonică. Distanța dintre artera de circulație și limita terenului este de cca. 3,20m definita de trotuar. în acest sens, în conformarea funcțională a soluției s-a urmărit dispunerea spațiilor destinate activităților copiilor către nord-vest - spațiul de joaca, si spre est, spațiile pentru activitati sportive, astfel, spatiile interioare si exterioare fiind izolate de zgomotul si poluarea arterei de trafic auto. Distanța dintre Aleea Strunga și clădirea grădiniței este de 28,50m.

e) date climatice și particularități de relief;

Amplasamentul studiat este situat într-o zonă de câmpie cu climat temperat continental. Terenul este orizontal și nu prezintă caracteristici topografice dezavantajoase.

adâncimea maximă de îngheț: 0.8-0.9m precipitații medii multi anuale: 380mm

 • -   vânturile dominante bat din direcțiile SE (15%) și E(23%)

 • -  zăpadă (CR 1 -1 -3/2012) - gz 2.0KmN/mp

 • -   vânt - valori caracteristice ale vitezei vântului - 31 m/s

 • -   valori caracteristice ale presiunii de referință a vântului = 0.5Kpa

Altitudinea medie a așezării este de 150 m, orașul fiind deci plasat într-o zonă de câmpie. Aspectul solului și subsolului este determinat de așezarea sa pe structurile vechiului con de dejecție al râului Prahova, ce trece prin albia situată în prezent la circa 25 km - vest și de vecinătatea râului Teleajen (latura de est), cu afluentul sau, pârâul Dâmbu, care străbate cartierele din nord-est.

 • f)  existența unor:

•  rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

 • •  posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

> date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic, conform SR11100 - 1/93, amplasamentul studiat se încadrează zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).

Conform reglementării tehnice Cod de proiectare seismică - Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0,35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență IMR=225 ani și 20%probabilitate de depășire în 50 ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este Tc=1,6” - sec

>  date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Adâncimea de îngheț este de 0,8+0,9m față de cota terenului natural sau decapat.

Apa freatică:-10,0m; sunt așteptate variațiuni pe verticală de cca 1,5-2,00m în funcție de regimul pluviometric.

Presiune convențională de predimensionare de bază (la adâncimea de 2m de la cota terenului de natural): 200KPa (2,0daN/cm2)

>  date geologice generale;

Zona studiată este caracterizată din punct de vedere geologic de prezenta unor depozite cuaternare de vârstă Pleistocen Inferior - Holocen, depuse peste formațiuni pliocene slab cutate sau orizontale.

Formarea acestei structuri este legată de umplerea, in Cuantenar, a ultimelor vestigii ale lacului pliocen cu aluviuni fluviatile, mai grosiere în partea nordică (pietrișuri, bolovănișuri la contactul dealurilor cu câmpia) și mai fine în sud (nisipuri, pietrișuri).

 • >  date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

S-au executat 2 foraje de diametru de 160 mm, cu adâncime de 6.00 m (F1 si F2), in regim uscat, din care s-au recoltat probe tubulare. Lucrările de teren s-au efectuat in luna ianuarie 2018.

In forajul Flexecutat conform planului anexat, s-a observat in coloana litologica următoarea succesiune cu grosimi: 0,40m umpluturi locale cu resturi de cărămizi, beton, pietriș etc, 0,40m sol vegetal si continua pana la adancimea de 6m cu un bolovanis cu pietriș si nisip fin cafeniu negricios in./’ stare de indesare medie.

In forajul F2 executat conform planului anexat in cadrul studiului, s-a observat in coloana litologica următoarea succesiune cu grosimi: 0.70m umpluturi loale cu resturi de cărămizi, beton, pietriș, etc. si continua pana la adancimea de 6.00 m cu un bolovanis cu pietriș si nisip fin cafeniu negricios in stare de indesare medie.

Stratificatia intalnita este conformată tabelului următor:

Foraj/ Lucrare

Adâncime/ grosimi de foraj (m)

Strat l+ll

F3

0,00-0,90

Umpluturi locale cu resturi de cărămizi, betoane pietriș etc.

P+B

0,90-6,00

Pietriș cu bolovăniș și nisip fin cafeniu negricios în stare de indesare medie

F4

0,00-0,70

Umpluturi locale cu resturi de cărămizi, beton, pietriș, etc.

P+B

0,70-6,00

Pietriș cu bolovăniș și nisip fin cafeniu negricios în stare de îndesare

Apa subterana nu a fost intalnita in timpul executării forajelor; in areale învecinate freaticul se gaseste la -10,0m; sunt așteptate variații pe verticala de cca 1,5-2,00m funcție de regimul pluviometric.

In raport cu datele obținute si condițiile geotehnice din amplasament se fac următoarele recomandări privind condițiile de fundare:

 • >  pe verticala alcătuirea geologica, descrisa mai sus, conform prevederilor STAS 3300/2-85, TABELUL 1, reglementarilor tehnice „cod de proiectare seismica-partea l-Prevederi de proiectare pentru clădiri’’- indicativ P100-1/2013 SI n.p. 122>2010, pate accepta calculul definitiv al fundațiilor pe seama presiunilor convenționale de baza; fundarea in amplasament pentru construirea unui imobil cu regim P+1E, se poate face direct.

 • >  Pentru calculul de dimensionare a fundațiilor se va considera o presiune convenționala de predimensionare de baza (la adancimea de 2m de la cota terenului natural) de 200Kpa (2,0 daN/cmp) la incarcari centrice din gruparea fundamentala;

 • >  Pentru incarcari excentrice se vor respecta recomandările din STAS 3300/2-85; se va respecta actul normativ NP - 112-2014;

 • >  Sistem fundare: fundații continue de beton armat legate pe ambele direcții, condiționat de depășirea stratului de umpluturi locale cu resturi de cărămizi, beton, pietriș si a solului vegetal; fundarea se va face minim 20 de cm in strat bun de fundare, reprezentat de bolovanis cu pietriș si nisip fin cafeniu negricios in sare d eindesare medie.

 • >  Imobilul propus a fi construit trebuie ferit in timpul execuției si al utilizării de surse de apa (meteorica sau menajera) si se va tine cont de faptul ca tasarile se vor consuma in scurt timp.

> încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

> încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

La întocmirea studiului s-a avut în vedere și Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă, indicativ NP 112-2014. Conform normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții NP 074/puunctajul definirii riscului seismic geotehnic este 9, risc redus - categoria geotehnică 1 și a fost stabilit conform următorului punctaj:

Condiții teren

Terenuri bune

2

Apă subterană

Fără epuismente

1

Clasificarea cosntrucțiilor

După categoria de importanță

Redusă

2

Vecinătăți

Fără riscuri

1

Zonă seismică a,=0,35

3

TOTAL

9

> caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Din punct de vedere hidrogeologic, subteranul conului aluvionar din zona studiată, care aparține dintr-o cuvertură sedimentară relativ omogenă, având particulități zonale legate de dezvoltarea la suprafață a depozitelor aluvionare de tip grosier (nisipuri cu pietriș și bolovăniș), de vîrstă Holocen inferior și superior și care favorizează cantonarea acviferului freatic și în adâncime a unui complex argilo-marnos-nisipos, de vârsta Pleistocen mediu și inferior, alcătuit pe intervalul zonal 40-125m adâncime dintr-o alternanță de strate permeabile cu strate argilo-marnoase și car efavorizează cantonarea unui complex acvifer de medie și mare adâncime, de tip Candesti.

în funcție de potențialul exploatabil, se disting ape subterane de mica adâncime (complex freatic), de medie și mare adâncime (complex acvifer de tip Candesti).

Soluționarea prevederilor tematice de conținut ale studiului hidrologic, a beneficiat de aplicarea unei metodologii de investigare specifica fazei preliminare, in care evidențierea condițiilor hidrologice zonale s-a făcut prin prelucrarea grafo-analitica si sintetica a datelor tehnice informative, rezultate din execuția următoarelor categorii de lucrări:

 • •   Consultarea unor studii si documentații de arhiva, elaborate anterior in faze preliminare, de sinteza si asistenta tehnica pentru alimentari cu apa sau investigații ecologoce zonale, din care s-au selectat ca reprezentative in prezentul studiu un număr de 6 foraje de exploatare si exploatare de mare adâncime, notate in anexe cu F1-4 (h=105-144 m) si FH1-2 (h=110-130m).

 • •   Cartari hidrologice pe teren, efectuate anterior pentru selectarea unor informații suplimentare despre sursele actuale de apa si alte date hidrologice din zona obiectivelor de studiu de pe baza mun. Ploiești;

»{fX*           *. r . ■ •           ■ z ■ ■-*• ■ ,

 • •   Prelucrarea in faza de birou a datelor de teren si arhiva, efectuata in < •’ -faza de birou pe baza de calcule, centralizarea si ilustrarea grafica, potrivit anexelor reprezentative mai sus precizate si v.aJ caror^ ‘ interpretare si analiza sintetica sOa făcut in următoarele capitole de^' studiu.

Investigațiile anterioare din perimetrul de studiu cercetat prin foraje de exploatare (selectate in anexe cele executate de FORADEX in anul 1985 si notate in anexe FH1-2, avand h=116-113m) sau prin foraje de exploatare(selectate in anexe de cele executate de SAFAR in intervalul 1970-1995 si notate in anexe cu F1-4, avand h=105-144m) au pus in evidenta cantonarea unei importante resurse de apa subterana in straturile permeabile ale depozitelor pleistocene (qp 1-2) din fundamentul acviferului freatic, cunoscuta regional sub denumirea hidrologica de „complexul acvifer de tip Candesti” (notat „Cd”in anexe). Avand particularitati relevante evidențiate grafic prin secțiunea zonala (anexata Ă-B”pl. Nr. 3) si caracterizate in principal prin:

 • •   Dezvoltare spațiala diferențiata pe verticala si continua pe orizonatala a celor 3 straturi permeabile, interceptate pe intervalul zonal de adâncime 25-125 m, avand grosimi parțiale de 5-15m si pe alocuri (F1,F2) cu intercalatii relativ subțiri (3-5m) de lentile argeloase;

 • •   Structura litologica cu granulozitate variabila spațial, partialgrosiera (nisipuri cu pietriș) si uneori fina (nisipuri fine - medii, rar grosiere);

 • •   Nivelul piezometric al apei (cantonata sub presiune) prezintă un caracter ascensional, stabilizat in perioada testării pututrilor inventariate la adâncimi cuprinse intre 6.8 m (F2) -12.8m(F3), conform ilustrației grafice relevante din secțiunea „A-B”(pl. Nr. 2);

 • •   Potențialul productiv al intregului complex acvifer de tip Candesti este relativ apreciabil, fiind exprimat prin debite optime exploatabile de 3.0 l/s (F1)-6.0 F4) in condițiile captării unor grosimi totale de 18-24 m/put si estimării unor preabilitati frecvente de 6-10 m/zi;

 • •  Potențialul calitativ al apei subterane de adâncime corespunde, de regula, normativelor vechi si actuale de potabilitate, avand majoritatea indicatorilor incadrati in limitele admisibile;

 • •  Sub aspectul geotermic, aceleași date informative de arhiva consultata evidențiază temperaturi medii multianuale ale apei subterane de medie si mare adâncime cuprinse frecvent intre 10-15 grade celsius, cu oscilații in timp si spațiu dependente de factori de influenta hidrologice (in speial regimul hidrodinamic si adancimea de cantonare), situație care necesita o adâncime maxima a sondei termice verticale din incinta obiectivului de studiu de cca. 100m, potrivit detaliilor si recomandărilor din capitolul final de mai jos.

Complex acviferul freatic (de mică adâncime):

• Dezvoltarea în continuitate pe orizontală conului aluvionar a unui strat permeabil constituit cu prioritate din aluviuni grosiere (nisipuri cu pietriș și bolovăniș, pe alocuri cu liant argilos), avțnd frevente intercalații lenticulare argiloase (3-4m grosime) și grosimi de aluviuni variabile spațial, cuprinse intre 15-20m (sectorul loc. Negoiești - Brazi - Bărcănești și sectorul estic al intravilanului Municipiului Ploiești), valoarea medie zonală fiind de aproximativ 13-15m. Potențialul exprimat prin debite captate de 5-151/s și puț, în condițiile estimării unor permeabilități de k=25-50m/zi

Complexul acvifer de adâncime medie și mare

• Dezvoltarea spațială diferemnșiată pe verticală și continuă pe orizontală a celor 3 strate permeabile, interceptate pe intervalul zonal de adâncime 35-125m, avand grosimi parțiale de 5-15m.

Nivelul piezometric al apei (cantonată sub oresiune) prezintă un caracter ascensional, stabilizat în perioada testării puțurilor inventariate la adâncimi cuprinse între 6,8m și 12,8m.

Potențialul productiv al întregului complex acvifer tip Candesti este relativ apreciabil, fiind exprimat prin debite optime exploatabile de 3,0l/s - 6,0l/s, în condițiile captării unor grosimi totale de 18-24m/put și estimării unor permeabilități frecvente de 6-10m/zi.

Recomandări finale:

 • •   Rigiditatea fundațiilor va fi suficienta pentru a transmite la teren, cat mai uniform, eforturile primite la baza suprastructurii;

 • •   Calculul structural va fi bazat pe un model adecvat al structurii si va lua in caonsiderare interacțiunea cu terenul de fundare cu elemente structurale sau cu clădiri invecinate;

 • •   Se va lua in calcul influenta condițiilor locale ale amplsamentului asupra cerințelor seismice si asupra răspunsului structural;

 • •   In exploatarea construcției proiectate se vor adopta masuri de funcționare si d eintretinere, care sa asigure pastrarea nediminuate a capacitatii de rezistenta a structurii;

 • •   Starea construcției va fi urmărită continuu in timp pentru a detecta promt eventualele degradării si a elimina cauzele acestora;

 • •   Proiectarea seismica ca urmări realizarea unei construcții sigure in raport cu hazardul seismic asociat amplasamentului, care sa îndeplinească, in condiții acceptabile de cost, condițiile fundamentale de siguranța.

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

Pe amplasamentul studiat se propune construirea unei unități pentru învățământ preșcolar cu program normal pentru o capacitate de 120 locuri, care să asigure spații pentru educație, joacă si dezvoltarea preșcolarilor. în scopul realizării învestiției se propun următoarele lucrări:

 • •  CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL - 6 grupe -CAPACITATE 120 LOCURI

 • •  AMENAJARE TEREN - curte recreație și instalații sport, spații verzi, alei și platforme recreație în aer liber, scări exterioare pentru evacuare, facilități suport (parcare cadre didactice, platforma carosabilă acces autospeciale, platforma colectare deșeuri, bazin gospodărire de apă alimentare hidranti, puțuri forate)

 • •  ÎMPREJMUIRE TEREN

•  RACORDARE UTILITĂȚI

Deschiderea terenului către Aleea Strunga este delimitată pe întreaga lungime de un spațiu verde cu adâncime de aproximativ 28m. Atât accesul principal pietonal, destinat preșcolarilor, cât și cel secundar în incintă, destinat evacuării și accesului autospecialelor, se propun din Aleea Strunga. Accesul personalului de educație, îngrijire, curățenie se propune din aleea pietonala pe lateralul nord-estic al imobilului. Pe zona de acces din Aleea Strunga este amenajată și parcarea destinată cadrelor didactice.

Terenul va fi amenajat în patru zone:

 • •  Zona ocupată de construcție;

 • •  Zona curți de recreație;

 • •   Zona terenurilor și instalațiilor sportive;

 • •  Zona verde, inclusiv grădina de flori.

 • •  CLASA DE IMPORTANȚĂ: II

 • •  CATEGORIE DE IMPORTANTĂ: C-NORMALĂ

 • •  GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II

 • •  RISC DE INCENDIU: MIC

Expresia volumetrică a clădirii transpune distribuția funcțională a spațiilor interioare prin volume bine delimitate și raportul plin-gol specific fiecărei funcțiuni. în tratarea fațadelor, prin abordarea cromatică, practicarea golurilor și uilizarea finisajelor, s-a urmărit conturarea unei imagini prietenoase utilizatorilor.

în scopul atingerii exigențelor impuse prin tema de proiectare, amplasarea clădirii aferente grădiniței a fost propusă astfel încât să respecte aceste cerințe adaptate reglemetărilor impuse de legislația în vigoare, aspecte determinate, în principal de : orientare cardinală, procent de ocupare a terenului, organizarea terenului, accese pietonale și carosabile.

Specificul funcțonal al programului presupune următoarele spații:

 • •   Zona de primire a preșcolarilor: primire-filtru, cabinet medical, izolator, grup sanitar, vestiar

 • •   Zona de joacă și odihnă: săli de grupă, grupuri sanitare

 • •   Zona polivalentă: hol multifuncțional.

 • •   Zona destinată funcțiunilor auxiliare: oficii de curățenie, oficii primire si păstrare alimente, depozitare;

 • •   Zona destinată personalului: vestiare, birou, grupuri sanitare;

 • •   Zona spații tehnice.

Proiectul CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL - INCLUSIV BRANȘAMENTE UTIUTATI ■ ALEEA STRUNGA NR. 2B va avea următoarele caracteristici:

SUPRAFAȚĂ TEREN

2.938

mp

Clădire:

SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER:

563

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ:

474

mp

SUPRAFAȚA UTILA DEMISOL.

625

mp

a

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ - AMPRENTĂ LA SOL

726,25

mp

b

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ ETAJ

605.89

mp

c

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DEMISOL

726,31

mp

d

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATA (a+b+c)

2.060,42

mp

POT

25%

CUT

0,7

REGIM ÎNĂLȚIME

D+P+1E

H max. aticul 1,35m

CAPACITATE

120

Locuri

Amenajări exterioare:

L

SUPRAFAȚĂ TEREN AMENAJAT - exclus construcție

2.205

mp

SUPRAFAȚĂ SPATII VERZI SI GRADINĂ DE

1.423

mp

^NȚERGROUP

FLORI

SUPRAFAȚĂ PLATFORME ACCES

213

mp

SUPRAFAȚĂ ALEI PIETONALE

110

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME RECREAȚIE

301

mp

SUPRAFAȚĂ SPAȚIU DE JOACĂ SI SPORT

120

mp

SUPRAFAȚĂ TROTUAR DE GARDĂ

105

mp

SUPRAFAȚĂ PARCARE CADRE DIDCTICE + PLATFORMA     CAROSABILĂ     ACCES

AUTOSPECIALE + PLATFORMA DEȘEURI

266

mp

SUPRAFAȚĂ GOSPODĂRIRE DE APA

75

mp

• varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

ARHITECTURĂ

Pentru alcătuirea pereților exteriori ai clădirii au fost analizate următoarele variante constructive:

Varianta 1:

Perete suport: perete de zidărie cu goluri verticale

Temosistem compact lipit cu material termoizolant - vată minerală bazaltică și tencuială decorativă de exterior

Varianta 2:

Perete suport: perete din panouri din poliuretan, cu finisaj microprofilat si sistem de fixare ascuns

Strat termoizolant: termosistem inclus in miezul panoului.

Finisaj exterior fațadă: sistem de fațadă ventilată cu placi de fibrociment

Pentru alegerea variantei constructive optime s-au avut în vedere următoarele criterii:

CRITERIU

VARIANTA 1

VARIANTA 2

ESTETIC

Finisajul de fațadă - tencuiala decorativa - se realizează in situ, abaterile de planeitate se rezolva cu mai mare dificulatate

Finisajul de fațadă ventilată -plăcile de fibrociment sunt produse în fabrică pe baza unor agremente tehnice, posibilele defecte sau vicii fiind astfel reduse.

Abaterile de planeitate pot fi mai ușor controlate.

ECONOMIA DE ENERGIE-CAPACITATEA DE   IZOLARE

TERMICA

Caracteristica principală a produselor din vată minerală bazaltică este valoarea scăzută a coeficientului de conductivitate termica (pentru temperaturi de 4-10°C, în funcție de sortiment A= 0,035 - 0,039 W/mK).

DURABILITATE

Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic șl biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.

IMPACTUL

ASUPRA

SANATATII SI

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

1 kg de vată minerală este fabricat utilizând aproximativ 10 - 20mJ de energie. Datorită proprietăților izolatoare, atunci când este utilizat în condiții atmosferice tipice pentru Europa de nord-vest, acest kilogram

Varianta 2: Sistem constructiv din metal

CRITERIU

VARIANTA 1

VARIANTA 2

EXECUȚIE

Sistemul constructiv realizat din beton implică timpi mai mari de punere în operă a suprastructurii prin cofrarea și turnarea stâlpilor și a grinzilor

1 Structurile metalice prezintă un timp mult mai scăzut de punere în operă daca se executa din elemente cu prinderi bulonate (nu sudate).

 • 2. Structurile metalice prezintă un timp ridicat de punere în operă daca se executa din elemente sudate. Execuția sudurilor pe șantier au calitate scăzută.

La fel, protecția imbinarilor sudate in șantier se face prin metalizare (spreiere) si nu se poate compara cu tratamentele termice de acoperire realizate intr-o baie de Zn. Verificarea in șantier a calitatii sudurilor (ultrasunete, lichide penetrante) este ingreunata din cauza poziției elementelor (nu pe banc ci pe schele).

Deci dpdv al timpului de execuție si al calitatii eexecutiei soluția cu îmbinări bulonate aduce beneficii.

 • 3.   Structurile metalice pot fi eficiente la deschideri ample (peste 10m) între elementele structurale verticale (dar nu este


cazul aici)

COSTURI

Structurile realizate din beton sunt evaluate cu un procent de rezonabilitate a costurilor cuprins intre 40-60% în raport cu structurile realizate din metal în condițiile unor deschideri uzuale (3..8m)

Structura din beton prezintă caracteristici favorabile din punct de vedere al protecției la foc prin acoperirea     carcaselor     de

armatură cu beton.

Structurile din beton armat nu implica costurile de mentenanță specifice structurilor metalice (verificare, eventual refacere acoperire protecție)

Structurile realizate metal devin eficiente din punct de veadreJâl-costurilor în cazul deschiderilor ample.

Protecția la foc a elementelor structurale din metal (necesara in cazul proiectelor de tip Grădiniță) cu tratamente termospumante implică costuri ridicate.

Din punct de vedere al mentenantei, structurile metalice necesită verificarea periodică a pretensionărilor șuruburilor și buloanelor de ancoraj și refăcute protecțiile anticorozive, eventual anumite suduri afectate de coroziune, operații care implică costuri pentru desfacerea și refacerea finisajelor pentru a avea acces la elementele structurale, personal de specialitate pentru verificarea și, eventual reglarea pretensionării    șuruburilor și

buloanelor de ancoraj. Pe parcursul derulării operațiilor de mentenanță, circulația în zonele verificate este obstrucționată și îngreunată.


Varianta recomandată este Varianta 1, mai avantajoasa din punct de vedere al conformației planimetrice și volumetrice a construcției și a costurilor implicate.

INSTALAȚII TERMICE

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de distribuție a apei calde pentru încălzire si a apei răcite pentru climatizare, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante: Varianta 1: Rețele de alimentare cu apa calda incalzire prin conducte din țeava tip PEXAL. Varianta 2: Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Rețele de alimentare cu apa calda incalzire prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru     realizarea     rețelelor

interioare de distribuție apa calda incalzire si apa răcită climatizare. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele

Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

Țeava Pex reprezintă un sistem destinat instalațiilor de alimentare cu apa rece/calda si de incalzire, cu aplicabilitate in toate tipurile de clădire. Asigură un grad ridicat de protecție împotriva difuziei de oxigen în instalație, asigurând, astfel, o funcționare îndelungată pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire Stratul de Pex nu suferă modificări generate de efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața tubulaturii nu va coroda in

de vată minerală va duce la economisirea a 5 până la 10mJ de energie lunar, în funcție de aplicație^ Astfel, bilanțul energetic devin,e pozitiv într-o perioadă de 1 - 4 luni. în plus, vata minerală nu distruge mediul înconjurător. Datorită faptului că este un material complet natural și inert, vata minerală este complet reciclabilă.

Avantajele acestui material sunt:

 • - Raport bun cost/performata termica;

 • - Non combustibil;

 • - Cel mai bun servici in regim temperaturi inalte;

 • - Stabilitate dimensionala;

 • - Rezistent UV;

 • - foarte bune performante acustice.

COSTURI

Termosistemul compact lipit cu vată minerală bazaltică, cu tencuială decorativă implică costuri semnificativ mai scăzute, ca urmare a prețului de achiziție a materialelor și a modalității de montare frecvent executate

Sistemul de fațadă ventilată implică costuri ridicate ale materialelor    și    necesitatea

elaborării unui proiect specializat în vederea realizării structurii pe care se montează plăcile de fibrociment


Varianta recomandată este Varianta 1. Din punct de vedere cost-beneficiu, costurile reprezentând un criteriu, uneori, determinant în evaluarea și implementarea proiectelor realizate din fonduri publice.

STRUCTURĂ

Varianta 1: Sistem constructiv de tip dual cu cadre și pereți structurali din beton armat monolit


ale metalului ductil. Materialul plastic utilizat pentru stratul intern si extern este Polietilena reticulata (PE-X), pe când materialul stratului de mijloc este aluminiu. Stratul de aluminiu se formează in jurul celui din PEX si este sudat printr-o sudura longitudinala, îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere. Etansietatea este garantata de insurubarea unei piulițe pe o ogiva (arc ogival) taiata       care       provoacă

compresiunea progresiva asupra tubului, generând etansietatea imbinarii.    Etansietatea este

garantata de O-ringurile plasate pe portcuciuc, o garnitura din palstic izolează metalul racordului de stratul metalic al multistratului.

timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particule de rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea galvanica. Aceasta caracteristica este foarte importanta, in special in zona curbelor pe traseu, unde se mărește acțiunea abraziva a impurităților prezente in apa, in condițiile unei viteze mari a fluidului tranzitat. De asemenea, prezintă un grad ridicat de rezistenta la acțiunea aditivilor adaugati in apa si nu este afectat de prezenta materialelor de construcție, precum cimentul, gipsul etc. Rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni inalte. Rezistenta foarte buna la temperaturi scăzute. Țeava Pex utilizata in condiții normale de folosire, respectiv presiuni pana la 10 bar si temperatura de funcționare 0-95°C, prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de imbatranire. Tubulatura Pex cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului. Stratul coextrudat de protecție, format din alcool etilen vinilic (EVOH), polimerul cu cel mai puternic efect de protecție, reprezintă o bariera perfecta impotriva trecerii moleculelor gazoase. Acest strat de protecție elimina pericolul de coroziune, provocat de infiltrațiile de oxigen, precum si daunele provocate de expunerile la razele UV. Pericolul de pătrundere a oxigenului in tubulatura apare in cazul sistemelor „închise", precum sistemele de incalzire clasica, încălzire prin pardoseala, in care nu se folosește adaos de apa. Oxigenul in exces ataca părțile instalației care conțin fier.

Varianta recomadată este Varianta 2 având în vedere durata de viata ridicata materialului, rezistenta la temperaturi scăzute, cat si temperaturi ridicate.

INSTALAȚII SANITARE

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru soluția de alimentare cu apa rece si apa calda, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1: Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Varianta 2: Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa rece si apa calda menajera. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil. Materialul plastic utilizat pentru stratul intern si extern este

Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R

Teva de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă). Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a materialului, a seriei de presiune și a corectei aplicări, îmbinarea părților din material plastic se efectuează prin sudare polifuzionară, apoi


Polietilena reticulata (PE-X), pe când materialul stratului de mijloc este aluminiu. Stratul de aluminiu se formează in jurul celui din PEX si este sudat printr-o sudura longitudinala.

îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere. Etansietatea este garantata de înșurubarea unei piulițe pe o ogiva (arc ogival) taiata care provoacă compresiunea progresiva asupra tubului, generând etansietatea imbinarii. Etansietatea este garantata de O-ringurile plasate pe portcuciuc, o garnitura din palstic izolează metalul racordului de stratul metalic al multistratului.


prin sudare cu ajutorul electroformelor■ prin sudarea cap la cap. în timpul M»udu_riL apare o îmbinare omogenă, de înaltă calitate. Fluidele cu proprietăți acide si alcaline indiferent de concentrații si temperaturi sau valori ale PH 1-14, nu corodează conducta; PP-R-ul are excelente proprietăți izolatoare in ceea ce privește transportul termic.


Varianta recomadată este Varianta 2 având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si a proprietăților izolatoare ale materialului, simplitate de montaj si siguranța de etansare a imbinarilor conductelor cu piesele de legătură, Soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ

Pentru realizarea conductelor de alimentare cu apa au fost analizate următoarele materiale posibile pentru conducte:

Pentru realizarea conductelor de alimentare cu apa au fost analizate următoarele materiale posibile pentru conducte:

Varianta 1: Conducte de polietilena de înalta densitate PEiD

Varianta 2: Conducte din fonta ductila

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Conducte de polietilena de înalta densitate PEID

 • •  Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;au o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

 • •                     Dezavantaje:      In

comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

Conducte din fonta ductila

 • •   Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la îmbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

 • •   Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

Varianta recomadată este Varianta 1 având în vedere complexitatea redusa a instalației

corelata cu prețul unitar mai mic.

REȚELE DE CANALIZARE

Pentru realizarea conductelor de canalizare au fost analizate următoarele variante constructive pentru materiale pentru conducte:

Varianta 1: Tuburile prefabricate din beton

^TERGROUP

Varianta 2: Tuburi din PVC de canalizare

Varianta 3: Tuburi din rășini poliesterice armate cu fibra de sticla

VARIANTA 1

Tuburile prefabricate din beton

Avantaje:

 • •       Fiabilitate           in

exploatare;

 • •     Preț de cost scăzut;

Dezavantaje:

 • •     Greutate mare pe metru liniar si deci manevrabilitate scăzută;

 • •    Număr mare de imbinari care presupun dificultăți de etansare;

 • •     Tuburile          se

deteriorează cu ușurința.


VARIANTA 2


VARIANTA 3


Tuburi din PVC de canalizare Avantaje:

 • •     Greutate redusa pe metru liniar;

 • •     Reducerea timpului de realizare al rețelei;

 • •     Etansare buna   la

imbinari;

 • •      Sunt rezistente   la

agresivitatea apelor uzate;

 • •     Rugozitate redusa;

Dezavantaje:

Nu se fabrica pe diametre mai mari de 500 mm.


Tuburi din rășini poliesterice armate cu fibra de sticla Avantaje:

 • •       Datorita imbinarilor uscate cu manșon si garnitura, se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

 • •      Au o greutate mica;

 • •      Toate piesele de legătură, inclusiv căminele de vizitare, sunt prefabricate;

 • •      Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare;

Dezavantaje:

 • •       Tuburile din fonta ductila si tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate si PVC;

 • •       Prețul unitar pe metru liniar ridicat;

 • •      Căminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe.


Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia ca varianta constructivă optimă este Varianta 2 - realizarea conductelor de canalizare din conducte din PVC. Având in vedere încărcările preconizate din trafic si adancimea de pozare a conductelor, se vor utiliza conducte PVC SN8, SDR 34.

AMENAJAREA TERENULUI - ALEI PIETONALE SI CAROSABILE. PLATFORME Pentru alegerea soluției constructive au fost studiate următoarele variante:

• Structura rutiera pentru platforme autospeciale in interiorul incintei, acces autospeciale in exteriorul incintei, parcare si platforma de deșeuri in interiorul incintei, acces parcare in exteriorul incintei:

Varianta 1: Structura rutiera rigida

Varianta 2: Structura rutiera elastic

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •  Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip,

Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16);

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  25 cm fundație de balast;

 • •  7 cm strat de forma din nisip.

50/70 cu aditiv de adezivitațe (B.AD 22.4);

 • • 15 cm strat de baza din piatra sparta; (v

 • • 20 cm strat superior de f&ilâhție,d>E balast;

 • • 20 cm strat inferior de fundație din ballast;

 • • Geotextil anticontaminant.

Este recomandata varianta 1, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

• Structura rutiera pentru platforme si accese pietonale:

Varianta 1: Structura rutiera elastica

Varianta 2: Structura rutiera rigida

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Structura rutiera elastica cu următoarele

Structura rutiera riqida cu următoarele

caracteristici:

caracteristici:

•     4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

• Beton amprentat;

•     10cm beton de ciment C8/10;

• Hârtie kraft;

•      10cm balast;

•   2 cm nisip;

•     variabil     umplutura     pamant

•   12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

compactat.

•   5 cm strat de nisip

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

• echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

ARHITECTURĂ

Distribuția dotărilor în interiorul clădirii va fi conform necesităților funcționale:

 • •     Parter:

 • •   zona destinată spațiilor de primire, circulație

 • •   zona destinată inspecției medicale a copiilor

 • •   zona destinată spațiilor de educație, joacă și activităților colective

 • •   zona destinată personalului didactic.

 • •   zona oficii alimente.

Etaj:

 • •   zona destinată spațiilor de educație, joacă și activităților colective

 • •   zona destinată personalului didactic.

 • •   zona oficii alimente.

 • •     Demisol:

 • •   zona destinată arhivarii si depozitarii;

 • •   zona destinată personalului didactic și de întreținere

 • •   zona destinată spațiilor tehnice

Principiile pentru alegerea dotărilor sunt:

 • •   egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți (locomotorii, de văz etc);

 • •   caracterul interactiv - în vederea dezvoltării capacităților creative ale copiilor;

 • •   criteriu estetic;

 • •   durabilitate, rezistență, întreținere și curățare ușoară;

 • •   eficiență energetică

 • •   criteriul igienico-sanitar.

Principiile nu vor fi considerate ierarhic în ordinea enunțată, ci se va alege prioritatea lor în funcție de destinația dotării: în zonele cu caracter reprezentativ pentru copii vor avea

^jNTERGROUP

prioritate criteriile estetice și interactive, în grupurile sanitare - posibilitatea de întreținere și curățare facilă, in zona bucătărie vor avea prioritate produsele a căror materiale sut agrementate si certificate de dlesiglatie in domeniu, etc.

Se vor respecta instrucțiunile de montaj ale furnizorului/ producătorului pentru fiecare echipament/dotare. Se va asigura mentenanța echipamentelor conform specificatiilor fiecărui produs.

Caracteristicile minim necesare și definitorii ale dotărilor vor fi următoarele:

DOTARE

CARACTERISTICI

Zona destinată spațiilor de primire și circulație

In zonele de acces se vor încastra în pardoseală în rame proprii bariere profesionale de praf pentru spatii cu trafic intens cu suprafețe alternative din cauciuc și texil.

Holul multifuncțional îndeplinește și funcțiunea de vestiar, fiind organizat cu dulapuri-cuier si băncuțe pentru schimbarea copiilor.

Zona destinată inspecției medicale       a

copiilor

Cabinetul medical va fi dotat cu birou medic scaun birou si scaune vizitatori, un scaun medic pat consultație vitrină medicamente lampă

bacteriacidă configurație PC completă si imprimantă trusă de prim

ajutor tensiometru profesional, stetoscop pediatric si cântar cu

taliometru

Izolatorul este echipat cu pat spital copii cu bare de protecție si saltea, vitrină medicală, scaun medic, lampă bacteriacidă

Depozitarea deșeurilor medicale va fi prevăzută cu o unitate frigorifică pentru stocarea acestora.

Zona    destinată

spațiilor        de

educație, joacă și activităților colective

Sălile de grupă au triplă funcțiune. Spațiile de joacă și educație sunt dotate cu mese de lucru pentru copii, din lemn, cu muchii rotuniite. scaune reglabile pe inăltime, dulapuri rafturi si comode de depozitare cutii si organizatoare pentru depozitare jucării dulap de depozitare

seturi de jucării, covor cu certificat de igienă, un birou educatoare. 1 scaun birou un PC configurație completă si un sistem audio si imprimanta.

Holul multifuncțional are caracter polivalent - festivități, recreație pe perioada rece și poate funcționa și, ocazional, ca sală de mese.. Pentru echiparea acesteia se propun următoarele dotări: scaune pliante mese pentru servirea ocazională a mesei taburet din spumă

molitan PC confiquratie completă video-proiector, sistem audio si

televizor.

Sălile de grupa sunt prevăzute cu jaluzele.

Mobilierul va avea imagine unitară, se vor alege obiecte din aceeași gamă de materiale și cu cromatică și inserții prietenoase copiilor.

Zona destinată grupurilor sanitare

Sunt propuse dotări din oțel inox (disoensere săpun, hârtie, uscătoare de mâini) ușor de întreținut și curățat, cu sisteme care permit înlocuirea rapidă a consumabilelor.

în fiecare zonă de lavoare a grupurilor sanitare pentru copii se propune amplasarea unui coș de gunoi cu capacitate minim 30I. Se va opta pentru modele cu capac batant. Suplimentar, se vor prevedea și coșuri de gunoi cu capacitate de minim 5I - in zona closetelor grupurilor sanitare ale copiilor și în grupurile sanitare ale personalului.

Zona destinată personalului care asigură curățenia și    mentenanța

Oficiile de curățenie sunt dotate astfel încât să se asigure curățarea permanentă si eficientă a spatiilor cu: cărucioare pentru curățenie, mașină pentru curătat podele, dulap metaic suspendat cu sistem de încuiere pentru depozitarea sigură a produselor de curățenie si


DOTARE

CARACTERISTICI

clădirii

dezinfectare.                                              ..............

Spațiul destinat primirii rufelor murdare, este dotat cu rafturi metalică:'' doua cărucioare pentru transportul rufelor curate si rufelor murdare care vor fi igienizate in reqim extern.

Zdna    destinată

depozitări alimentelor

La nivelul parterului si al etajului sunt amplasate doua oficii destinate depozitarii si distribuirii către preșcolari a alimentelor distribuite prin programul european de distribuire a ajutorului Lapte-Corn-Mar.

Oficiile vor fi dotate cu fronturi de lucru si depozitare, echipamente si dotări realizate integral din inox alimentar în conformitate cu agrementele si cerințele impuse de leqislatia in viqoare. Criteriul esențial în alegerea dotărilor spațiilor pentru preparare și servirea hranei este caracteristica de curățare și întreținere ușoară.

Oficiile vor fi dotate cu cate 1 dulap suspendat din inox pentru stocarea setului de servire a mesei pentru fiecare grupă ocazional (6^ 2 spălătoare de inox cu doua cuve 2 corpuri de inox cu sertare. 2

blaturi de lucru din inox 2 mese reci, 2 mașini profesionale de spălat

veselă corpuri de depozitare cu polițe. Oficiile sunt echipate cu seturi complete pentru servirea mesei si accesorii pentru băut, 2 fierbătoare profesionale pentru ceai 2 cuptoare cu microunde 2 cărucioare

pentru distribuirea hranei.

Zona destinată personalului didactic și de intreținere

Biroul administrativ este dotat cu un birou un scaun de birou 4 scaune pt vizitatori o configurație PC completa o imprimanta color, 4 dulapuri

dosare.

Vestiarele destinate personalului cu grup sanitar vor fi dotate cu dulapuri metalice cu încuietoare proprie.

Clădirea se va dota cu cate 5 stingatoare de incediu la nivelul parterului si 5 la nivelul etajului etajului, si 5 la nivelul demisolului - total 15 (cate unul la fiecare suprafața construita maxima de 250mp, minim doua pe nivel)


MOBILIER URBAN Șl SPATII DE JOACA

Se va amplasa mobilier urban specific funcțiunii: coșuri de gunoi cu posibilitate de colectare selectivă, cișmele, panou de informare pentru zona dejoacă

Principiile pentru alegerea obiectelor:

 • •  protecția mediului;

 • •  egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți (locomotorii, de văz etc);

 • •  confortului călătorilor și stimularea utilizării transportului în comun și a mijloacelor

nemotorizate;

 • •  criteriu estetic;

 • •  durabilitate, rezistență, perioadă de garanție;

Mobilierul urban va fi ales pentru a răspunde următoarelor criterii:

 • •  Obiectele vor avea în vedere principiile protecției mediului: alegerea suprafețelor de lemn tratat pentru rezistența la factorii atmosferici și nu vopsite, vopseaua constituind un produs toxic, poluator, ușor de îndepărtat;

 • •  Piesele din metal vor din oțel galvanizat sau vopsit în câmp electrostatic în mediu controlat pentru a putea oferi garanții de durabilitate;

 • •  Se vor alege și obiecte adaptate folosirii de către persoane cu dizabilități - cișmele și echipamente dejoacă, promovându-se astfel egalitatea de șanse și nediscriminarea;

 • •  Obiectele vor fi calitative și durabile.

 • •  Toate obiectele vor avea agremente.

 • •  Toate obiectele vor avea certificate de garanție;

 • •  Instalarea și mentenața acestora se va face conform indicațiilor producătorului / furnizorului

 • •  Imaginea obiectelor, volumetria, silueta, cromatica, materialele din care sunt alcătuite - componenta estetică - va fi în acord cu conceptul de amenajare; ■<

 • •  Se vor respecta instrucțiunile de montaj ale furnizorului/ producătorului pentru fiecare echipament. Se va asigura mentenanța echipamentelor conform specificațiilor fiecărui produs.

Toate obiectele de mobilier urban și echipamente de joacă vor avea un design modem, minimal, adecvat vecinătății clădirii.

Caracteristicile principale ale dotărilor:

Echipamente de joacă

 • •  Echipament tip măsuță cu elemente mobile. Zona de siguranță va avea diametrul maxim 4.1 Om. Destinat copiilor cu vârste între 1 și 5 ani.

 • •  Echipament compus din platforme înălțate de la sol, conectate între ele printr-un pod, accesibile prin cățărare, cu un tobogan. Destinată categoriei de vârstă 3-14 ani, activități principale: cățărare, alunecare. Elemente constructive: structură de lemn, cu cel puțin un tobogan din material metalic și protecții din material plastic și sfoară.

 • •   Echipament disc rotativ în jurul unui ax central, cu bare pentru menținerea echilibrului în timpul mișcării. Destinată categoriei de vârstă 3-14 ani, activități principale: învârtire, menținerea echilibrului. Elemente constructive: structură metalică rotativă în jurul unui ax central, elemente metalice pentru împiedicarea căderii în timpul mișcării.

 • •   Balansoar de tip pârghie, susținută pe un element central, cu cel puțin două locuri în cele două capete și mânere. Destinat copiilor peste 2 ani. Activități posibile: balansare. Elemente constructive: structura de lemn sau metal

__- ■__.                    susținută pe un element central; poate avea elemente de Zona Joaca                     identitate din materiale plastice

 • •   Leagăn adaptat folosirii de către persoane cu dizabilități, de tip platforma care pendulează. Permite urcarea unui fotoliu rulant printr-o rampă fixă, situată perpendicular pe direcția de pendulare. Destinat copiilor peste 2 ani. Elemente constructive: structura metalică compusă din stâlpi și platforma suspendată prin elemente metalice.

 • •   Balansoar pe arc central pentru un utilizator, cu elemente tip imagine caracteristica amplasate pe ambele laterale.. Destinat copiilor mici, incepand cu 2 ani. Activitate principala: legănare. Elemente constructive: arc metalic pentru balans, scaun și elemente de identitate din materiale plastice

Toate echipamentele vor respecta normele de siguranță europene pentru locurile de joacă impuse de către comitetul european pentru standardizare (standarde europene DIN EN 1176-1177). Toate echipamentele vor avea certificate și/sau agremente tehnice care să susțină un standard de calitate ridicat.

în zona locurilor de joacă se vor monta panouri cu instrucțiuni de folosire ale echipamentelor instalate pentru siguranță în exploatare.

Dotări          pentru Coșurile de gunoi vor avea interiorul din metal (otel galvanizat,

managementul deșeurilor

sau vopsit în câmp electrostatic) pentru curățarea ușoară și reducerea dezvoltării microorganismelor. Toate coșurile de gunoi vor avea scrumiere încorporate. In zonele destinate fumatului se vor amplasa scrumiere individuale. Exteriorul va fi placat cu lemn sau tablă galvanizată, zincată sau vopsită în câmp electrostatic, vor avea culori specifice colectării selective sau semne și inscripții vizibile.

Pubelele pentru colectarea deșeurilor pana la transportul la groapă vor fi selective. Se vor amplasa atât pubele galvanizate cu capacitate de 11001 în zona platformei de colectare deșeuri cât și pubele stradale pentru colectare selectivă, în special în zona parcărilor.

Cișmele pentru apă potabilă

Cișmelele propuse sunt din metal tratat pentru rezistenta la coroziune, vopsit cu grund. Robineții, dispozitivele de acționare și accesoriile sunt tratate anticoroziv și antivandal. Se vor amplasa cișmele adaptate utilizării si de către personae cu dizabilități.

Mobilier urban

In zonele de reacreatie si zona de joaca se propun banei de exterior.Bancile de exterior vor fi realizate din placi de otel.

Dotări pentru mijloace de prima intervenție

Amenajările exterioare se vor dota cu cate un pichet complet utilat pentru o suprafața de 1000mp. si cate un stingator portabil de cel puțin 6kg la fiecare 250mp.

INSTALAȚII TERMICE

ChillerQr=110Kw

1

buc

Boiler bivalent v=1000L

1

buc

Rezistenta electrica boiler 12 Kw

1

buc

Panou solar cu tuburi vidate Su=1,9mp

12

buc

Ventiloconvector de tubulatura Bi=32Kw, Br=17Kw

1

buc

Ventiloconvector de tubulatura Bi=10Kw, Br=5Kw

3

buc

Baterie încălzire cu apa calda Bi=22Kw

1

buc

Ventiloconvector caseta Bi=4,2Kw, Br=2,8Kw

37

buc

Ventilator Baie D=100mc/h

3

buc

Pompa de căldură sol-apa 29 Kw

2

buc

Schimbător de căldură in placi apa fierbinte Q=200Kw

1

buc

Acumulator căldură V = 1500 Litri

1

buc

Recuperator de căldură D=1000 mc/h

1

buc

Recuperator de căldură D=1500 mc/h

1

buc

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=100 L

2

buc

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=80 L

1

buc

Pompa circulație Qmax=2,5mc/h, Hmax=4 mCA

3

buc

Pompa circulație Qmax=6,5mc/h, Hmax=6,8 mCA

3

buc

Pompa circulație Qmax=8 5mc/h Hmax=10 5 mCA

3

buc

Pompa circulație Qmax=18mc/h, Hmax=13 mCA

3

buc

Pompa circulație Qmax=21 mc/h, Hmax=12,7 mCA

1

buc

Acumulator apa răcită 500 litri

1

Buc

INSTALAȚII SANITARE

 • •   Separator de grăsimi 0.31/s - 7 bucăți

 • •   Pompa evacuare canalizare menajera cu racord pentru: vas closet, lavoar, cădită dus, mașina spalat rufe. înălțime de pompare min 5 m - 3 bucăți

 • •   Pompa evacuare canalizare menajera cu racord pentru: spălător, mașina spalat vase. înălțime de pompare min 5 m - 5 bucăți

/<’ .....

^NTERGROUP

INSTALAȚII ELECTRICE- GEANI

 • •  Grup electrogen -125 kva

 • •   Kit fotovoltaic - 7.5 KVA

 • •  UPS 7.5 KVA

 • •   Centrala de detecție incendiu

REȚELE ALIMENTARE CU APĂ

Dotări SSM si SU

 • •   Stingator tip P6 - 2 bucăți

 • •  Casca protective - 2 bucăți

 • •   Mânuși protective- 4 bucăți

 • •   Ochelari de protective - 2 bucăți

 • •  Masca de protective - 4 bucăți

 • •  Masca sudura de cap - 2 bucăți

 • •   Sort de protecție cauciuc - 2

 • •  Salopeta doc - 2

 • •   Halat de lucru - 4

 • •  Cizme - 2

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției:

• costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Scenariul I

Costurile estimate pentru realizarea investiției

12.918.581,00 lei inclusiv TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viată

~ 5.317.670 lei

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc în cadrul Anexei 1 - Scenariul I - Scenariu Recomandat.

Scenariul II

Costurile estimate pentru realizarea investiției

11.707.945,50 lei inclusiv TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viată

~ 5.773.901 lei

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc în cadrul Anexei 2 - Scenariul II- Scenariu Nerecomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției aferente lucrărilor si construcțiilor a fost realizata pe baza preturilor unitare din baza de date WinDev, iar evaluarea costurilor investiției corespunzătoare echipamentelor/utilajelor cu montaj si dotărilor a fost realizata pe baza preturilor din cadrul ofertelor primite de la furnizori specializați in domeniu.

• costurile estimative de operare pe durata normală de viață/ de amortizare a investiției publice.

Construcțiile si instalațiile impreuna cu dotările si echipamentele propuse prin proiect se amortizează liniar conform legislației in vigoare.

S-a considerat durata de amortizare structurata conform HOTĂRÂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normala de funcționare a unei construcții.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 12 ani de operare? Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se încadra in următoarele categorii: costuri cu utilitățile si cu materiale, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu întreținerea si reparațiile, cheltuielile generale de administrație si alte cheltuieli operaționale.

 • 1.  Cheltuieli materiale si cu utilitățile.

Costurile cu utilitățile sunt reprezentate de: costuri cu energia electrica, costuri cu energia termica, costuri cu apa si apa uzata. Aceste cheltuieli au fost estimate in baza cantitatilor anuale consumate si a tarifului unitar specific corespunzător.

Costurile totale materiale si cu materialele consumabile sunt date de consumabilele pentru grupuri sanitare si Săli de clasa din cadrul clădirii, costuri cu materiale de curățenie pentru corp grădiniță, cheltuieli cu furnituri birou si materiale pentru activitati educaționale.

 • 2.  Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul responsabil cu operarea infrastructurii.

Cheltuielile salariale pentru personalul cu operarea infrastructurii sunt prezentate sub forma detalierii costurilor pentru salariile brute si cele aferente contribuțiilor salariale din partea angajatorului. Aceste costuri se regăsesc in cadrul tabelului nr.2 -„Cheltuieli cu personalul” din cadrul Anexei nr.1 si 2 - Analiza financiara a proiectului - Scenariile 1 si 2.

 • 3.  Cheltuielile cu intretinerea si reparațiile sunt următoarele: costuri de intretinere clădire grădiniță si instalații exterioare, costuri de intretinere zona de joaca, costuri de intretinere si reparații drumuri incinta.

 • 4.  Cheltuielile generale de administrație se refera la: costuri cu posta, telecomunicații, radio, TV, internet, precum si costuri cu servicii pentru SSM si medicina muncii.

 • 5.  Alte cheltuieli operaționale au in vedere costurile cu asigurarea infrastructurii create, precum si cele pentru pregătirea profesionala aferente cadrelor didactice care prestează servicii educaționale din cadrul grădiniței.

 • 3.4 Studii de specialitate, in funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

• studiu topografic;

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si face parte din anexele proiectului.

Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului în plan, profilul în lung și s-au întocmit profile transversale.

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat în coordonate STEREO 70.

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmărindu-se punctele caracteristice în plan, profil longitudinal și profil transversal. Stațiile de ridicare au fost materializate prin buloane și martori.

Aceste măsurători s-au materializat în:

- plan de situație, scara 1:1000;

 • - profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100;

 • - profiluri transversale curente, scara 1:100.

Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

• studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

Studiul geotehnic a fost realizat de SC LIVSIM POLICOM SRL, prin inginer Draganescu Liviu, verificat de ing. Raduinea Nicolae, atestat MTCT cerința esențiala Af. Studiul geotehnic este prezentat in anexele proiectului.

Recomandări finale:
 • -   „rigiditatea fundațiilor va fi suficienta pentru a transmite la teren, cat mai uniform, eforturile primite la baza suprastructurii;

 • -   calculul structural va fi bazat pe un model adecvat structurii si va lua in considerare interacțiunea cu terenul de fundare, cu elemente structurale sau cu clădiri invecinate;

 • -  se va lua in calcul influenta condițiilor locale ale amplasamentului asupra cerințelor seismice si asupra răspunsului structural;

 • -   in exploatarea construcției proiectate se vor adopta masuri de funcționare si de intretinere, care sa asigure pastrarea nediminuata a capacitatii de rezistenta a structurii;

 • -  starea construcției va fi urmărită continuu in timp, pentru a detecta promt eventualele degradări si a elimina cauzele acestora;

 • -   proiectarea seismica va urmări realizarea unei construcții sigure in raport cu hazardul seismic asociat amplasamentului, care sa indeplineasca, in condiții acceptabile de cost, condițiile fundamentala de siguranța;

 • -  Săpăturile adanci cu h>1m se vor executa in paralel cu turnarea betoanelor; excavatiile lasate un timp indelungat libere duc la apariția tasarilor neuniforme;

 • -   Lucrările de infrastructura se vor executa intr-un ritm alert si in regim uscat, scăzut in precipitații;

 • -   Nu se vor lașa timp indelungat - mai multe cicluri inghet-dezghet - săpăturile deschise;

Protejarea săpăturilor pe timpul execuției si a fundațiilor pe timpul exploatării in timp impotriva apelor de siroire din precipitații (ciu rigole, șanțuri de scurgere), care sa asigure indepartarea rapida a lor;

 • -   Protejarea de suprafața a terenului in jurul fundațiilor cu pamant argilos bine compactat care sa asigure un ecran; se va preciza in mod clar pe planurile de săpătură si pe secțiunile proiectului, distanta dintre cota ±0.00 a clădirii si cota terenului precum si distanta dintre cota terenului si cota săpăturii;

 • -   La executarea săpăturilor va fi chemat la fata locului atat autorul studiului geotehnic, cat si proiectantul de rezistenta, pentru întocmirea procesului verbal de recepție calitativa a terenului de fundare si confirmarea cotei de fundare a construcției pe baza celor precizate in studiu;

Ultimii 15 cm de săpătură se vor excava in ziua inceperii betonarii, pentru a nu se modifica caracteristicile parametrilor fizio-mecanici ai terenului de fundare;

 • -   Se va proiecta un sistem unitar si etans-retea perimetrala construcției cu trotuare cu latimea >1.00m si 5% panta spre exterior in scopul eliminării surselor de apa care pot influenta negativ si grav fundațiile construcției proiectate in exploatare. Pentru suplimentarea datelor de proiectare se vor avea in vedere si caracteristicile fizico-mecanice, medii de calcul, reprezentative pentru natura si starea terenului prezentate in anexele de studiu.

In contextul celor prezentate mai sus, se poate concluziona ca din punct de vedere geologo-tehnic, terenul aflat in studiu, amplasat in Ploiești, Aleea Strunga nr 2 B, județul Prahova, îndeplinește condițiile pentru construirea imobilului, doar pe amplasametul forajelor executate.”

• studiu hidrologic, hidrogeologic;

Studiul hidrogeologic preliminar pentru propunerea pompelor de căldură a fost elaborat de SC HIDROROM STAR SRL, prin inginer loan Stan si este prezentat in anexele proiectului.

Concluzii si recomandări particulare

Din analiza situației hidrogeologice zonale detaliata se evidențiază soluția optima de execuție a unui put forat de cca. 100m adâncime pentru alimentarea unei pompe de căldură prin preluarea energiei geotermale din subteranul obiectivului, amplasat in intravilanul sud estic al municipiului Ploiești, prin intermediul unui dublu circuit inchis de agent termic in conductele de transport instalate in forajele cu rol de sonda termica verticala:

 • -  adancimea optima de forare put cu rol de sonda termica verticala: h-100m Forajele se vor executa in sistem hidraulic, cu circulație inversa de noroi bentonitic;

Diametrul sapei de foraj - 0444mm

Coloana tehnica de exploatare a puțurilor = metalica cu 016Omm

Spațiul inelar din spatele coloanei metalice de exploatare = umplutura de balast; Conducta dubla de transport agent termic din puțuri = polietilenqa 032mm Protecția la suprafața a puțului cu rol de sonda termica verticala: un cămin semisubteran cu h=max5-6m

Strate acvifere valorificate pentru preluarea temperaturii apei subterane necesara alimentarii pompei de căldură: acvifer freatic (interceptabil in foraje pe intervalele locale 5-20m) si complex acvifer de medie si mare adâncime, de tip Candesti (interceptabil pe intervalele locale 42-90m), conform prognozei grafice din secțiunea A-B si fiselor tehnice prezumtive.

Recomadari generale

In vederea asigurării condițiilor optime de valorificare a potențialului termic din strate acvifere interceptabile pe adancimea de forare a sondelor verticale, se impune din partea factorilor responsabili interesați (beneficiar, proiectant, constructor), respectarea următoarelor recomandări suplimentare de specialitate:

 • -   Amplasarea puțurilor proiectate si numărul optim al acestora in incintele beneficiare se va face in funcție de condițiile concrete din teren si de condițiile tehnice ale procesului tehnologic de forare.

 • -   Avandu-se in vedere ca, pentru valorificarea energiei inmagazinate in roci, impactul asupra formațiunilor acvifere apare numai in momentul execuției fiecărui foraj proiectat, energia geotermica fiind reluata de un agent termic care circula prin conducte de polietilena, este necesara evitarea contaminării stratelor acvifere traversate de foraj, precum si punerea in comunicare a diferitelor formațiuni acvifere traversate (de mica, medie si mare adâncime);

împachetarea coloanei de exploatare in spațiul inelar exterior se va face cu balast si parțial cu dopuri de argila (30-32m si 60-62m adâncime) pentru evitarea diminuării impactului geotermic al apei subterane asupra conductelor interioare de transport agent termic spre pompa de căldură instalata in spatiile tehnice;

 • -   Forajele vor fi prevăzute cu un capac provizoriu de protecție pana la echiparea definitiva cu echipamente auxiliare mai sus precizate si un cămin de protecție semisubteran;

Pe parcursul exectiei fiecărui foraj se vor respecta de către constructor prevederile din normele de protecție si securitate a muncii, conform legislației in vigoare in domeniu.

• studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

•  studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul.

 • •  raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

•  studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul.

•  studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

•  studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

 • 3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investiției este prezentat pentru ambele scenarii.

Durata de realizare a investiției: 23 luni (de la semnarea contractului de finanțare) pentru ambele scenarii.

Principalele etape de realizare a proiectului pentru cele doua scenarii propuse constau in:

 • -   Achiziții de lucrări, produse si servicii - 5 luni;

 • -   Implementarea contractului de execuție a investiției de baza - 12 luni;

 • -   Publicitatea proiectului-21 luni;

 • -  Managementul proiectului - 23 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției este prezentat in cadrul Anexei 2 - Graficul activitatilor pentru ambele scenarii.

4.__ Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

 • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință


  Nume proiect

  „Construire Grădiniță cu program normal^'inclusiv branșamente utilitari - Aleea Strunga nr. 2B”

  Denumire beneficiar

  UATMunicipiul Ploiești

  IDENTIFICARE PROGRAM

  Denumire program

  POR 2014-2020

  Axa Prioritara

  Axa prioritara 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”

  Prioritatea de investiții

  Prioritatea de investiții 4.4 - „Investițiile in educație, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobândirea de competente si invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare”

  Obiectivul specific

  Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca”

  Curs RON/EURO

  4,6531


Peripada de referința diferă in funcție de sectorul de investiții. Astfel, asa cum este specificat in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții -Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, pentru sectorul „Alte sectoare” perioada de referința recomandata este de 10-15 ani. S-a optat pentru perioada de referința de 15 ani.

Perioada de analiza a proiectului este impartita in doua etape:

 • •  etapa de pre-implementare si implementare (Anul 1 - Anul 3)

 • •  etapa de operare (Anul 4 - Anul 15)

 • 4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Asemenea oricărui proiect, și proiectul investițional analizat este supus amenințării unor riscuri de natură tehnică, financiară, instituțională și legală. Descrierea acestor riscuri, consecințele și modalitățile de eliminare a acestora, precum și alocarea responsabilităților în gestionarea acestora sunt prezentate în continuare.

RISC

MĂSURI

Semnarea     întârziata     a

contractului de finanțare

Tip risc - Instituțional; Probabilitate - Mică; Importantă -Medie

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR

întârzieri       in       atribuirea

contractului de achiziție publica de lucrări

Tip risc - Juridic; Probabilitate - Medie; Importantă - Mare Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiență astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

^NTERGROUP

Gestionarea     deficitară     a

fondurilor alocate proiectului

Tip risc - Financiar; Probabilitate - Mică; Importantă -Mare

Membrii UIP vor verifică permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Neincadrarea în termenele propuse    pentru    execuția

lucrărilor

Tip risc -Tehnic; Probabilitate - Medie; Importantă - Mare Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vara, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Aplicarea de corecții financiare

Tip risc - Financiar; Probabilitate - Medie; Importantă -Mare

Echipa UIP va superviza în permanentă toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

întârzieri mari in primirea sumelor solicitate prin cereri de plata / cereri de rambursare

Tip risc - Financiar; Probabilitate - Mică; Importantă -Medie

Echipa UIP va acordă o atenție deosebită întocmirii cererilor de plata și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică ia nivel guvernamental, se vor alocă fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Coordonare deficitară între membrii       echipei       de

implementare

Tip risc - Resurse Umane; Probabilitate - Medie; Importantă - Medie

Managerul de proiect are obligația de a superviza activitatea tuturor membrilor echipei de proiect și coordonarea acestora. Managerul va verifică periodic activitatea membrilor echipei sale pe baza graficului de implementare aferent proiectului. Pentru a asigura eficienta conlucrării între membrii echipei de implementare se vor realiza periodic ședințe coordonate de către managerul de proiect

Neîncadrarea în termenele propuse de realizare ale activităților de implementare

Tip risc - Tehnic; Probabilitate - Mică; Importantă - Medie Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de implementare a proiectului vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului activităților pe baza programării. în cazul în care vor fi constatate nereguli, echipa de implementare va notifica Autoritatea de Management si beneficiarul,demarând procedurile de reîncadrare în programare.

4.3 Situația utilităților și analiza de consum:

• necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz;

U=230/400V,50Hz;

Pi=145.1 kw

Pa=98.6 Kw

• soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Clădirea va fi racordata la utilitati după cum urmeaza:

-alimentarea cu apa se va realiza din rețeaua oraseneasca existenta in zona;

 • -  -alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua oraseneasca existenta in zona;

 • -  -alimentarea cu energie termica se va realiza din rețeaua oraseneasca existenta in zona si cu pompa de căldură.

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

In ceea ce privește impactul proiectului asupra imbunatatirii nivelului de calitate a populației Municipiului Ploiești prin intermediul accesului la servicii de performanta pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional, amintim faptul ca impactul va fi pozitiv pe termen mediu si lung. Acest fapt se datoreaza implementării investiției, care va asigura:

 • -  capacitate de 120 de locuri pentru preșcolari, in regim de program normal, adaptat persoanelor cu dizabilitati, care cuprinde spatii destinate activitatilor de joaca, invatare, ingrijire si alimentație, curte destinata activitatilor recreative si sportive;

 • -  6 Săli de grupa si odihna dotate cu mobilier adecvat unităților de invatamant si cazare temporara a copiilor, adaptat vârstei si ușor de igienizat;

 • -  un cubaj de aer de minim 5m3 pentru fiecare copil pentru incaperile unde se vor desfasura activitatile instructive-educationale,

 • -  sala multifuncționala pentru servirea mesei si pentru diferite activitati colective;

 • -  spălătorie, calcatorie, uscatorie, amplasate la demisol;

 • -  depozite si spatii tehnice, amplasate la demisol;

 • -  condiții optime de microclimat (temperatura, umiditate, ventilație, etc.) precum si de iluminat natural si artificial, conform normelor sanitare in vigoare;

 • -  un cabinet medical.

Din punct de vedere cultural, investiția răspunde nevoilor de dezvoltare a invatamantului preșcolar din Municipiul Ploiești, ce reprezintă prima treapta a sistemului de educație si constituie o etapa de tranziție in formarea copiilor întrucât are ca scop conturarea aspectului social și cognitiv și contribuie, în acest fel, la adaptarea mai facilă la activitățile școlare ulterioare. Astfel, investiția este necesara pentru îndeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare copiilor din Municipiul Ploiești.

Din punct de vedere social, implementarea proiectului va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești.

Privitor la principiul egalitatii de sanse, gen si nediscriminare, menționam faptul ca respectarea principiului este garantata de proiectarea cladirii^rp acord cu Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urbari^X nevoile..' individuale ale persoanelor cu handicap (NP 051/2000) si in acord cu;„Strategia europeana a dizabilitatii 2010-2020- Reinoirea angajamentului către o Europa tara bariere”.

In acest sens, s-au propus rampe de acces/evacuare, platforma liftanta pentru accesul in clădire si un ascensor care realizează legătură între toate nivelurile clădirii. Grupurile sanitare destinate copiilor si personalului sunt echipate și conformate pentru utilizarea de către persoanele cu dizabilități. Suplimentar fata de prevederile legislației in vigoare, locul de joaca in aer liber va fi dotat cu echipament destinat persoanelor cu dizabilitati. La interior se vor amplasa dale tactile de direcționare si semnalizare pentru persoanele cu deficiente de vedere.

Dotările propuse au fost selectate pe baza următoarelor criterii: egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți; protecția mediului; asigurarea facilităților sanitare; durabilitate, rezistentă, întreținere ușoară.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de execuție a investiției, daca este cazul, se vor crea locuri de munca reprezentând personalul angrenat in realizarea lucrărilor de execuție a infrastructurii nou create, personal ce va fi angajat in cadrul firmei ce va realiza lucrările.

In faza de operare a investiției, proiectul va genera 7 locuri de munca din care 6 posturi didactice, si 1 post personal nondidactic. Personalul angajat va fi selectat prin concurs, strict pe baza competentelor profesionale, fara nici un fel de discriminare legata de sex, apartenența politica, religioasa, etnica sau orientări ale angajatilor.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

In urma realizării investiției, avand in vedere localizarea amplasamentului in planul de urbanism si in raport cu poziția fata de arii protejate, zone - tampon, monumente ale naturii sau arheologoice, zone cu restricții de construit si avand in vedere ca proiectul propus nu intra sub incidența HG 445/2009 si sub incidența art.28 din OUG nr.57/2007, APM Prahova decide Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

In zona studiata nu exista puncte de interes naturale sau antropice in raport cu care poate relationa proiectul propus.

 • 4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

^NTERGROUP

Conform SI DU diagnosticul teritorial semnalează o cerere ridicata de grădinițe, precum deficiente ale infrastructurii acestora legate de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier si echipamente.

Creșterea gradului de cuprindere a copiilor in invatamantul preșcolar a făcut ca grădinițele din municipiul Ploiești, mai ales cele cu program normal, sa se confrunte cu o criza a numărului de locuri in raport cu cererea.

In pofida dinamicii pozitive din ultimii ani, infrastructura școlara ramane deficitara, unitățile de invatamant preșcolar funcționează la o capacitate care excede numărul de copii aferent unei grupe stabilit prin Legea Educației Naționale nr. 1/2011, fara a putea răspunde numărului de solicitări de inscrieri.

Infrastructura educaționala cuprinde 41 de unități de învățământ preșcolar dintre care: 23 de grădinițe cu program normal fără personalitate juridică, 18 grădinițe cu program prelungit, dintre care 17 cu personalitate juridică; 26 de școli primare și gimnaziale, din care 20 de școli gimnaziale cu personalitate juridică, 5 școli gimnaziale fără personalitate juridică și o școală primară fără personalitate juridică. Pentru copiii cu vârste între 1 și 3 ani, în Ploiești funcționează 6 creșe.

Astfel, pe fondul deficientelor infrastructurii educaționale legate de numărul scăzut de grădinițe cu program normal, de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier, echipament, infrastructura sportiva investiția este necesara pentru îndeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare copiilor din Municipiul Ploiești. Realizarea investiției este impusa de situația actuala a infrastructurii insuficiente din Municipiul Ploiești, data fiind importanta accesului copiilor la o platforma adecvata exigentelor impuse de legislația in vigoare care sa asigure un mediu optim dezvoltării si urmăririi evoluției acestora.

Prin lucrările propuse in cadrul proiectului se urmărește:

 • -  creșterea calității procesului educațional prin dimensionarea corespunzătoare a spațiilor destinate copiilor

 • -  asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării procesului educațional

 • -  reducerea deficitului de unități de învățământ preșcolar

 • -  creare de noi locuri de muncă.

Implementarea investiției va asigura capacitate, nivel de confort si dotare competitiva, va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești. Funcțiunea destinata invatamantului preșcolar, in regim prelungit, este oportuna in contextul studiat, intrucat in zona numărul unităților de acest fel este scăzut.

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza Cost - Beneficiu a fost elaborata avand la baza indicațiile prezentate in cadrul următoarelor documente:

 • -  Secțiunea III - „Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete" si excepții de la aplicarea acestei metodologii din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014

 • -  Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu a proiectelor de investiții - al Comisiei Europene, 2014-2020.

 • -  Anexa III - „Metodologia de realizare a Analizei cost-beneficiu” din cadrul Regulamentului (UE) nr. 207/2015.

Analiza Cost-Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor si costurilor) impactul socio-economic datorat implementării proiectului. Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si cuantifica toate impacturile posibile ale proiectului luat in discuție, in vederea determinării costurilor si beneficiilor corespunzătoare.

Analiza Cost-Beneficiu este necesara pentru a justifica faptul ca proiectul propus, care se integrează in contextul obiectivelor politicii regionale a UE, este oportun din punct de vedere economic si necesita contribuția Fondurilor pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar.

In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanta financiara precum: rata de rentabilitate financiara, fluxul de numerar cumulat, valoarea neta actualizata corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați in Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Recomandat si in Anexa 1 - Scenariul II.

De menționat este faptul ca, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, analiza financiara se impune a fi realizata prin includerea valorii TVA in cadrul costurilor si veniturilor operaționale daca aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat ca plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), in consecința in cadrul analizei financiare costurile si veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată in considerare pentru verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reala recomandata de Comisia Europeana in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rata reala, datele previzionate au fost fundamentate in valori reale, s-au utilizat preturi constante, fara a lua in calcul impactul inflației.

Previziunile realizate in cadrul analizei financiare a proiectului se bazeaza pe datele publicate de “Economist Intelligence Unit” din data de 17 august 2018.

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific - POR 2014 - 2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectivul Specific 4.4, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul inforeuro din luna depunerii si anume de 4,6531 lei/euro.

Având in vedere ca proiectul propus nu aduce venituri nete, o analiza financiara este utila doar pentru evaluarea fluxurilor de numerar.

Analiza financiara a fost realizata pentru o perioada de 15 de ani, fiind luate in considerare veniturile si costurile generate de noile investiții.

Au fost estimate costuri de operare corespunzătoare noii infrastructuri care vor aparea după implementarea noilor investiții pentru reparații, întreținere, personal si operare.Durata de amortizare a lucrărilor, echipamentelor si dotărilor a fost estimata ifi^ bâza; legislației in vigoare privind legea amortizării.

Valoarea reziduala s-a calculat prin metoda amortizării liniare.

In situația „fara proiect”, costurile de investiție sunt considerate a fi 0 (zero).

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Ieșirile reprezintă costurile investitionale si costurile de operare. Intrările sunt reprezentate de veniturile operaționale si sursele de finanțare ale proiectului.

Fluxul de numerar cumulat este nul in fiecare an al perioadei de referința.

Fluxul de numerar cumulat este nul deoarece costurile de intretinere si operare vor fi acoperite in totalitate de venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

Insa, avand in vedere evoluția pe piața a costurilor cu materialele si cu forța de munca, atat la nivel național cat si european, consideram ca valoarea costurilor investitionale se poate majora semnificativ in perioada de implementare a proiectului.

Aceasta afirmație are la baza si evoluția ascendenta in ultimii ani a costurilor cu forța de munca in domeniul construcțiilor (cf. INSSE s-a înregistrat o creștere de 52,3% in anul 2018 fata de 2016) si a materialelor de construcții pentru proiectele de investiții (cf. INSSE s-a inregistrat o creștere de 20,2% in anul 2018 fata de 2016).

Astfel, putem sublinia faptul ca proiectul poate varia in ceea ce privește cheltuielile investitionale cu aproximativ 20% in următorii ani.

Ținând cont ca investiția care face obiectul proiectului va fi susținuta de la bugetul local, o creșterea a cheltuielilor nu reprezintă o amenințare a sustenabilitatii proiectului.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN si a ratei interne de rentabilitate financiara si a capitalului. Actualizarea a fost realizata folosind rata de actualizare de 4%.

Indicatorii financiari, in general, arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VFNA/C este negativ arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției, prin definiție, este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

Pentru calcularea indicatorului RRF/C se utilizează fluxul de numerar al proiectului.

Proiectul prevede in cadrul analizei financiare venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local strict pentru acoperirea cheltuielilor de operare ulterioare. De aceea, veniturile operaționale sunt egale cu costurile din exploatare, in consecința fluxul de numerar este nul pe perioada de operare a proiectului.

De asemenea, veniturile atrase au menirea de a acoperi cheltuielile de mentenanta ale investiției si nu de a aduce venituri nete. Veniturile nete in cazul proiectului de fata:șunt nule (diferența intre veniturile operaționale si costurile din exploatare este nula).         ’

Prezentul proiect nu generează venituri nete din desfasurarea activitatii propuse prin investiția ce se dorește a se realiza.

Unitățile de invatamant public nu sunt producătoare de venituri. Astfel, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestor unitati. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiești a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor unităților de invatamant.

SCENARIUL 1 - Recomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)

%

-15,00%

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-9.216.844,60

SCENARIUL 2 - Nerecomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)

%

-15,49%

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-9.431.403,39

VAN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de pre-implementare si implementare ai proiectului din operare, care, datorita metodei de actualizare, are un impact mult superior fata de anii următori ai analizei financiare.

In cadrul Anexei 1 - Analiza financiara a proiectului la ambele scenarii pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate.

 • 4,7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este asigurarea accesului sporit la educația timpurie a preșcolarilor din cadrul Municipiului Ploiești care vor beneficia de infrastructura educaționala.

Prin urmare raportul ACE va fi dat de valoarea totala actualizata a costurilor de investiție si de operare din ambele scenarii raportata la numărul de preșcolari care vor beneficia de infrastructura educaționala.

Prezentarea detaliata a Analizei Cost-Eficacitate se regăsește in cadrul Anexei 1 - Scenariul I Recomandat si Scenariul II nerecomandat.

Astfel, pentru prezentul proiect de investiții, rezultatele sunt următoarele:

Scenariul 1 Recomandat

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Valoare totala actualizata costuri investiți e+operare

Lei

11.541.727,36

Număr total preșcolari

nr. preșcolari

120

Scenariul 1 Recomandat

Raportul ACE

Lei/ preșcolar

96.181,06

Scenariul 2 Nerecomandat

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Valoare totala actualizata costuri investitie+operare

Lei

11.735.275,67

Număr total preșcolari

nr.prescolari

120

Raportul ACE

Lei/ preșcolar

97.793,96

4.8 Analiza de senzitivitate

Pentru prezentul proiect s-a elaborat analiza cost-eficacitate.

Astfel, in conformitate cu prevederile legale, punctele 4.7 si 4.8 din structura Studiului de Fezabilitate din cadrul HG.907/2016 - analiza socio-economica si analiza de senzitivitate, nu mai sunt necesare a fi realizate.

In consecința, pentru prezentul proiect nu este cazul a se elabora o analiza de senzitivitate (punctul 4.8).

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Aceasta analiza a fost detaliata in cadrul capitolului analiza vulnerabilităților.

5.______Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere financiar, economic si al sustenabilitatii, scenariile prezentate sunt sustenabil financiar si prezintă următoarea structura a costurilor:

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul II

Raportul             ACE

(Lei/prescolar)

96.181,06

97.793,96

Costuri totale de operare (12 ani) - Lei/an

~ 5.317.670 lei

~ 5.773.901 lei

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

Din punct de vedere financiar si socio-economic, scenariul recomandat este Scenariul 1, deoarece:

 • -  raportul ACE - raport Analiza cost-eficacitate este mai bun

 • -  costurile de intretinere si reparații sunt mai reduse decât cele aferente din Scenariul 2.

 • 5.3 Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;


Terenul studiat aparține domeniului public al municipiului conform vmuk 1359/2001 (Hotarare privind atestarea domeniului public al județufpi (Prâhev^^^z precum și al muniipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova), h6l

27.10.2018 (privind aprobarea alipirii, in suprafața de 2938 mp, nr. cadastral 144462 din aleea Strunga nr. 2B).

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Scenariile analizate (scenariul I si scenariul II) presupun realizarea investiției pe același amplasament, au in vedere aceeași soluție tehnico-functionala pentru clădire, aceeași sursa de apa - put forat de medie adâncime, aceeași soluție pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, aceeași soluție pentru aleea de acces si platforma carosabila din vecinătatea clădirii. Pentru alimentarea cu energie electrica, ambele scenarii au in vedere aceeași soluție

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

  5.3.C.1.

  PREGĂTIREA TERENULUI - DESFIINȚĂRI VEGETAȚIE SALBATICA , ÎMPREJMUIRI

  5.3.C.2.

  CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL

  5.3.C.3.

  AMENAJARi EXTERIOARE

  5.3.C.4.

  REȚELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA

  5.3.C.5.

  REfELE EXTERIOARE CANALIZARE

  5.3.C.6.

  ÎMPREJMUIRE

  5.3.C.1.


PREGĂTIREA TERENULUI - DESFIINȚĂRI VEGETAȚIE EXISTENTA, ÎMPREJMUIRI

In vederea eliberării amplasamentului pentru realizarea obiectului de investiții - CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ALEEA STRUNGA se propune desființarea următoarelor obiecte:

 • •  împrejmuirea perimetrala a terenului

 • •  Vegetație existenta pe teren

Pentru construirea unitatii de invatamant preșcolar si a acceselor necesare se va indeparta vegetația crescută spontan pe amplasament. In acest sens, se va prevedea ca măsură compesatorie, plantarea de arbori pe amplasament.

Obiectele pentru a căror intabulare nu au fost prezentate acte doveditoare se vor desființa pe baza de dispoziție de desființare pe cale administrativă.

Pe durata lucrărilor de desființare se va imprejmui o zona de siguranța Tehnologia de desființare si utilajele folosite revin in sarcina executantului

Lucrările de desființare se vor executa astfel incat sa nu producă vibrații.

Materialele rezultate din desfintarea amenajărilor se vor depozita pe

5.3.C.2. CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL

ARHITECTURA'

în scopul atingerii exigențelor impuse prin tema de proiectare, amplasarea clădirii a fost propusă astfel încât să respecte aceste cerințe adaptate reglementărilor impușe de legislația în vigoare, aspecte determinate, în principal, de orientare cardinală, procent de ocupare a terenului, organizarea terenului, accese pietonale și carosabile.               :     >

Gabarite

Clădirea GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ALEEA STRUNGA NR. 2B va avea următoarele caracteristici:

INTERIOR

SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER:

563

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ:

474

mp

SUPRAFAȚA UTILA DEMISOL.

625

mp

a

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ - AMPRENTA LA SOL

726.25

mp

b

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ ETAJ

605.89

mp

c

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DEMISOL

726.31

mp

d

SUPRAFAȚA DESFASURATA (a+b+c)

2060.42

mp

POT

25%

CUT

0.7

REGIM ÎNĂLȚIME

D+P+1E

H max.atic-11 >35111

CAPACITATE

120

Locuri

EXTERIOR

SUPRÂFATĂ PLATFORME ACCES

213

mp

SUPRAFAȚA PLATFORME RECREAȚIE

301

mp

SUPRAFAȚĂ TROTUAR DE GARDA

105

mp

încadrare construcției conform legislației în vigoare:

 • - CATEGORIA "C" - NORMALA DE IMPORTANTA a clădirii conform h.g.r. 766/1997, Legii nr. 10/1995 si Ordinului M.L.P.A.T. 31/N/1995.

 • - CLASA II de importanta a construcției in conformitate cu normativul P100/2013

 • - GRADUL II de rezistenta la foc;

 • - RISC MIC de incendiu

Expresia volumetrică a clădirii transpune distribuția funcțională a spațiilor interioare prin volume bine delimitate și raportul plin-gol specific fiecărei funcțiuni. în tratarea fațadelor, prin abordarea cromatică, practicarea golurilor și uilizarea finisajelor, s-a urmărit conturarea unei imagini prietenoase utilizatorilor programului. Se propune un volum ieșit in console pentru semnalizarea accesului in clădire si care oferă reprezentativitate obiectului. Estetica fațadelor variaza de ia plin cu goluri „ordonate” in spatiile cu funcțiune conexa la vitraje ample la sălile de grupa si spatiile cu caracter polivalent.

Din punct de vedere volumetric, s-au accentuat volumele in care sunt amplasate nodurile de circulație verticala, remarcandu-se printr-o inaltime mai mae decât corpurile destinate celorlate funcțiuni. Un alt accesnt volumetric al clădirii il reprezintă luminatorul care marcheaza spațiul polivalent al clădirii si asigura un iluminat si un volum de aer suficient.

Planimetrie

Configurația terenului (dimensiuni maxime 81.88x39,38m) a generat o planimetrie a construcției dezvoltată pe direcția VE, respectiv SE-NV, orientarea celor doua tronsoane fiind data de forma terenului. Datorita orientării si formei planimetrice clădirea generează, in raport cu amplasamentul, o delimitare fizica in doua zone:

 • •   Zona acceselor si a spatiilor verzi si a grădinii de flori, a spatiilor de protecție fata de artera principala de circulație (orientare sudica) rezolvata la interior prin dispunerea spatiilor de acces si nodului de circulație verticala.

 • •   Zona curții de recreație si spațiului de joaca (orientare estica), protejata de aglomerația si poluarea arterei principale de circulație.

La interior, sub aspect funcțional, se delimitează doua zone:

zona 1 (demisol): este amplasata in demisolul clădirii si este destinata funcțiunilor care nu permit accesul preșcolarilor: arhiva,spații tehnice și funcțiuni conexe - vestiare personal, oficiu.

zona 2 (parter+etaj): este amplasata la nivelul parterului si a etajului si este compusa din funcțiuni destinate preșcolarilor si spatiile tehnice care prin prisma accesibilității, au fost amplasate condiționat in parterul clădirii. Funcțiunile componente ale acestei zone sunt: spatii de joaca si educație pentru preșcolari si funcțiunile auxiliare acestora ( G.S., noduri de circulație verticala, circurlatii orizontale, spatii multifunctionale/vestiare); spatii tehnice (echipament de semnalizare si control; tablou electric)

Sistem constructiv:

Se propune o clădire cu regimul de inaltime D+P+E. Dimensiunile maxime in plan sunt cca. 30.15x40.65 m, iar inaltimea maxima de la CTA pana la atic de 13.30 m. Structura clădirii este despărțită in 2 tronsoane prin rost de dilatare / tasare. Clădirea are o forma neregulata atat in plan orizontal cat si in plan vertical. Circulația pe verticala se face pe 2 scări interioare si 1 scara exterioara, fiind prevăzut si un lift pentru deservire intre demisol si parter. Intre terasa etaj 1 si terasa etaj 2 se dezvolta un luminator, cu dimensiunile in plan de 6.55x13.00 m. clădirea se va realiza din cadre si placi de beton armat, inchideri si compartimentări din zidărie, si fundații continue din beton armat.

Accesul principal în clădire al copiilor se realizează pe latura sud-estica, din Aleea Strunga, la nivelul parterului, la cota O.OOm, prin intermediul unui wind-fang, filtru de primire și examinare preliminară. Accesul se realizeza la o inaltime de 1 80m fata de cota terenului amenajat. Accesul personalului didactic, nedidactic si aprovizionarea se realizează pe latura estica, la o diferența de nivel de 1.80m fata de cota terenului amenajat. Racordurile pardoselilor interioare și exterioare se vor face continuu, fără praguri, conform normativelor în vigoare. Cota ±0.00 este situata la cota platformei exterioare de acces principal (+1.80 raportat la cota terenului amenjat).

In vederea unei evacuări facile, s-au propus doua accese secundare din casele de scări (fațadele Est si Nord-Vest) prin intermediu a doua platforme exterioare prevăzute cu scări si o rampa pentru persoanele cu dizabilitati. Rampele preiau diferența de nivel de 1.80m fata de cota terenului amenajat, sunt finisate cu beton amprentat si sunt prevăzute cu balustrada din sticla securizata, cu mana curenta dubla. Evacuarea se va realiza prin uși mobile, într-un canat, semnalizate corespunzător, dotate cu mâner antipanică și sistem de autoînchidere sau închidere automată. La nivelul etajului, evacuarea se face prin cele 2 noduri de circulație verticala, care au acces direct spre extertior, la nivelul parterului, iar unul dintre ele, are acces spre terasa de la cota +8.00m . Cea de-a 3-a cale de evacuare de la nivelul etajului este prin intermediul terasei de la nivelul +4.1 Om, care are legătură directa cu scara metalica exterioara, de evacuare din lateralul Nord-estic al clădirii.

Funcțiuni

Clădirea are un regim de înălțime D+P+E, optându-se pentru o distribuire a spațiilor în funcție de destinația si categoria acestora, conform legislației în vigoare. Spațiile au fost conformate în funcție de fluxul funcțional, astfel:

parter si etaj- accese si spatii primire, inspecție medicala, spații cu caracter polivalent pentru activitati colective, spatii conexe, spatii de joaca si educație, spatii pentru personalul didactic, oficii pentru alimente demisol - spații tehnice și funcțiuni conexe - oficii curățenie, vestiare pentru personal, arhiva si depozitari.

Accesul principal al copiilor se realizează prin intermediul unui filtru de primire și examinare medicala preliminară. Din zona de primire filtru, circulația se distribuie către cabinetul medical, izolator (cu grupul sanitar) și holul multifuncțional. Tot din zona accesului se poate ajunge in demisol prin intermediul primului nod de circulație. Pe laterala nord-estica este amplasata cancelaria si un spațiu tehnic, pentru echipamentele panourilor fotovoltaice, spațiu amplasat in imediata vecinătate a nodului de circulație verticala, secundar, ce face lăgatura intre demisolul clădirii si cele 2 nivele supraterane. Din holul polivalent din parter se face accesul spre 3 săli de grupa, care au ca dotări auxiliare proprii, depozit pentru materiale didactice si grupuri sanitare adaptate persoanelor cu dizabilitati. Zona polivalenta din parter comunica in mod direct vizual cu zona de circulație si activitati din etaj, prin intermediul unei subpante, protejata cu balustrada din sticla securizata si plase de protecție colorate care asigura siguranța in exploatare a spațiului, pentru preșcolari.

Sălile de grupă, dimensionate pentru un număr de 20 preșcolari/grupă, vor fi distribuite pe două niveluri (P+1E), cu orientare Sud și Sud-Est. Fiecare sală de grupă este alcătuită din spațiu de joacă si educație, grup sanitar alcătuit din 3 lavoare și 3 closete (dintre care unul destinat persoanelor cu dizabilități), 1 duș colectiv dotat cu două capete mobile și sifon în pardoseală, si un depozit pentru materiale didactice.

In etaj se afla celelalte 3 săli de grupa, dotate similar cu cele din parterul clădirii, săli ce sunt accesate de pe coridorul care face legătură intre cele doua noduri verticale de circulație. Din coridor se desprind doua alveole delimitate prin amenajrea cu mobilier, destinate activitatilor comune pentru preșcolari. Tot la nivelul etajului, diametral opus, in vecinătatea celor doua noduri de circulație sunt poziționate oficiul pentru alimente si biroul administrativ. Nodul secundar de circulație, amplasat in zona nordica a clădirii, face legătură intre terasa peste etaj si interiorul clădirii. Din coridor, pe ambele terminații se face accesul către terasa unde sunt amenajate spatii destinate activitatilor sportive si activitatilor din timpul recreațiilor.

ETAJ


PARTER

Cod

Denumire

Suprafață (mp)

P01

SALA DE GRUPA

64.81

P02

GRUP SANITAR PREȘCOLARI

16.75

P03

HOL

3.25

P04

DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE

3.89

P05

SALÂ DE GRUPA

60.29

P06

GRUP SANITAR PREȘCOLAR

15.58

P07

HOL

3.49

P08

DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE

3.39

P09

DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE

6.92

P10

GRUP SANITAR PREȘCOLAR

18.03

P11

SALA DE GRUPA

68.63

P12

WIND-FANG

8.37

P13

CASA SCĂRII

18.97

P14

PRIMIRE-FILTRU

2.68

P15

GRUP SANITAR

2.25

P16

ECHPAMENT DE CONTROL SI SEMNALIZARE

18.24

P17

IZOLATOR

17.07

P18

HOL

22.47

P19

CABINET MEDICAL

14.37

P20

CANCELARIE

30.52

P21

TABLOU ELECTRIC

12.04

P22

CASA SCĂRII

9.85

P23

OFICIU

141.44

P24

VESTIAR - SPAȚIU MULTIFUNCȚIONAL

150

ETAJ

Cod

Denumire

Suprafață

(mp)

E01

SALA DE GRUPA

,£    64.75'

E02

GRUP SANITAR PREȘCOLARI

4-635^

E03

HOL

3.25

E04

DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE

3.89

E05

SALA DE GRUPA

60.29

E06

GRUP SANITAR PREȘCOLAR

15.58

E07

HOL

3.49

E08

DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE

3.39

l E09

DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE

6.92

E10

GRUP SANITAR PREȘCOLAR

18.03

E11

SALA DE GRUPA

68.63

E12

BIROU ADMINISTRATOR

17.67

E13

CASA SCĂRII

28.84

E14

SPAȚIU ACTIVITATI COMUNE

8.72

E15

CORIDOR

79.52

E16

SPAȚIU ACTIVITATI COMUNE

14.76

E17

OFICIU

26.22

E18

CASA SCĂRII

23.77

E19

HOL

9.61

DEMISOL

Cod

Denumire

Suprafață (mp)

D01

CASA SCĂRII

23.56

D02

ECHIPAMENT PANOURI FOTOVOLTAICE

15.24

D03

HOL

11.83

D04

OFICIU CURĂȚENIE

5.48

D05

CAMERA ECHIPAMENTE TEHNICE

22.47

D06

CORIDOR

58.41

D07

VESTIAR FEMEI

10.83

D08

VESTIAR BARBATI

10.83

D09

ARHIVA

17.92

D10

DEPOZIT MATERIALE

20.50

D11

CASA SCĂRII

19.35

D12

DEPOZIT DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITATE MEDICALA

9.17

D13

SPAȚIU TEHNIC

41.47

D14

SPAȚIU TEHNIC

51.85

ID15

DEPOZIT MTERIALE

27.21

D16

ATELIER REPARAȚII

115.79

D17

MAGAZIE

17.80

D18

MAGAZIE

25.13

D19

MAGAZIE

14.45

D20

HOL

31.71

D21

SPAȚIU TEHNIC

49

D22

DEPOZIT

25.20

Pentru asigurarea circulației verticale se vor prevedea:

• un nod de circulație principal in vecinătatea accesului principal in incinta si un nod secundar de circulație, in zona accesului spre zona de joaca si recreație, care fac legătură intre toate cele 3 nivele ale clădirii: scara beton armat in doua rampe finisata

cu vopsea epoxidica, aplicata peste sapa autonivelanta, parapet beton armat, finisat cu vopsea epoxidica. Se vor prevedea mâini curente duble (h:60cm si h:90cm) montate pe ambele deschideri ale rampelor (atat in lungul pereților, cat si in lungul deschiderii către gol). Mana curenta - h:90cm se va monta la partea superioara a parapetului de beton pentru ca acesta sa nu se poate folosi drept tobogan.

Elementele constructive ale caselor de scara vor fi conformate în concordanță cu prevederile P118/1999.

 • •  Accesul pe terasa se realizează prin intermediul casei de scara de la accesul secundar - scara secundara de pe fațada de nord-vest: Elementele constructive ale caselor de scara vor fi conformate în concordanță cu prevederile P118/1999.

 • •  O scara exterioara de evacuare realizata din beton armat conform legislației în vigoare, accesibila din terasa peste parter.

 • •  Rampe exterioare acces persoane cu dizabilități - preiau diferența de nivel de 1.80 m

fata de cota terenului amenajat

Conformarea anvelopei are în vedere asigurarea unei bune termo-hidroizolări și reducerea pierderilor termice. Planșeele peste sol, planseul peste parte in zona terasei, planșeele peste ultimul nivel și pereții sunt elemente termoizolate, inclusiv grinda de soclu. Se asigură continuitatea termoizolației inclusiv la partea superioară a aticului.

Panourile vitrate vor avea coeficient de transfer termic în conformitate cu normele în vigoare. Clasa de combustibilitate și reacție la foc a tuturor elementelor care intră în componența anvelopei vor fi în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Finisaje exterioare

Suprafețele opace sunt finisate cu tencuiala decorativa aplicata peste termosistem compact lipit cu element termoizolat vata minerala bazaltica. Balcoanele sunt prevăzute cu balustrada sticla, fara montanti si sunt finisate cu beton amprentat la nivelul pardoselii. Terasa peste parter va fi finisata cu dale de cauciuc pentru spațiul de activitati sportive si va fi inchisa cu parapet de sticla securizata cu inaltime de 1.80m si pergola de lemn lamelat incleiat ignifugat, la fel ca lamelele cu rol de parasolare de pe fațadele clădirii.

Golurile sunt inchise cu tamplărie de exterior cu profile de aluminiu cu rupere de punte termică, geam termoizolant clar tratat low-e si grile de ventilație. In dreptul ferestrelor vor fi prevăzute pe fațadele nord-vest, sud vest si sud-est, lamele verticale de lemn lamelat incleiat ignifugat, ce au atat rol estetic, cat si de parasolare in perioada calda a anului in fitrarea luminii, si pentru siguranța utilizatorilor.Golurile vor fi prevăzute, la interior si exterior, cu glafuri din aluminiu. La interior, se vor prevedea parapeti din metal cu inaltime de 1m si montanti verticali poziționați la interax mai mic de 10 cm pentru golurile al căror parapet este mai mic de 90 cm, conform legislației in vigoare.

In selectarea finisajelor interioare s-au urmărit criterii precum durabilitatea, întreținerea și curățarea ușoară, în condiții de confort estetic și sunt în conformitate cu reglementările în vigoare privind siguranța în exploatare, igiena și sănătatea populației.

 • •   Pereți: vopsitorii lavabile, vopsitorii epoxidice - în spațiile umede si cu funcțiune medicala, punctual inserții de vopsea decorativa pentru interior cu aspect beton aparent si vopsea aspect tabla de scris, inserții placari sticla colorata grupuri sanitare.

 • •   Pereți de compartimentare HPL: în grupurile sanitare, preparări bucătărie

 • •   Pardoseli: covor PVC, pardoseli epoxidice;

 • •   Plafoane: vopsitorii lavabile aplicate peste glet si plafoane tip grila de lemn, cu excepția cabinetului medical si al aparatului izolatorului unde se propun vopsitorii cu proprietari antifungice, aplicate peste glet.

 • •   Obiectele sanitare (lavoare, closete) vor avea dimensiunile recomandate fiecărui tip de uilizator, suspendate, cu rezervoarele incastrate in perete. Dusurile aferente grupurilor sanitare destinate copiilor vor fi cu cădere directa in pardosela. Dusurile amplasate in vestiarele personalului vor fi dotate cu cădită.

 • •   Blaturile pe care sunt amplasate lavoarele sunt elemente din lemn, finisate cu tratament de impregnare hidrorepelent incolor.

Tâmplăria de interior propusă este din profile de aluminiu fără rupere de punte termică, cu sisteme de autoînchidere.                                             *X

Instalarea și mentenanța fiecărui tip de finisaj/produs se va face conform'șpecificațiiloj^ / tehnice ale produsului.                                  n "

DEMISOL

Cod

Denumire

Suprafață (mp)

înălțime libera (m)

Finisaj pardoseala

Finisaj pereți

Finisaj plafon

D01

CASA SCĂRII

23.56

2.8

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

' D02

ECHIPAMENT

PANOURI FOTOVOLTAICE

15.24

2.8

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

D03

HOL

11.83

2.8

Covor PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

D04

OFICIU CURĂȚENIE

5.48

2.8

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

D05

CAMERA ECHIPAMENTE TEHNICE

22.47

2.8

vopsea epoxidica

vopsea

epoxidica/lavabila

vopsea lavabilă

D06

CORIDOR

58.41

2.8

Covor PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

D07

VESTIAR FEMEI

10.83

2.8

vopsea epoxidica

vopsea

epoxidica/lavabila

vopsea lavabilă

D08

VESTIAR BARBATI

10.83

2.8

vopsea epoxidica

vopsea

epoxidica/lavabila

vopsea lavabilă

D09

ARHIVA

17.92

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lavabila

vopsea lavabilă

D10

DEPOZIT MATERIALE

20.50

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lavabila

vopsea lavabilă

D11

CASA SCĂRII

19.35

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lavabila

Vopsea lavabila

D12

DEPOZIT DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITATE MEDICALA

9.17

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lavabila

Vopsea lavabila

D13

SPAȚIU TEHNIC

41.47

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lavabila

Vopsea lavabila

D14

SPAȚIU TEHNIC

51.85

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lavabila

Vopsea lavabila

D15

DEPOZIT MTERIALE

27.21

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lavabila

Vopsea lavabila

D16

ATELIER REPARAȚII

115.79

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lavabila

Vopsea lavabila

D17

MAGAZIE

17.80

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lavabila

Vopsea lavabila

D18

MAGAZIE

25.13

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lavabila

Vopsea lavabila

D19

MAGAZIE

14.45

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lava bila

Vopsea lavabila

D20

HOL

31.71

2.8

Covor PVC

Vopsea lavabila

Vopsea lavabila

D21

SPAȚIU TEHNIC

49

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lavabila

Vopsea lavabila

D22

DEPOZIT

25.20

2.8

vopsea epoxidica

Vopsea lavabila

Vopsea lavabila

PARTER

Co d

Denumire

Suprafaț ă(mp)

Inaltim e libera (m)

Finisaj pardoseai a

Finisaj pereți

Finisaj plafon

P01

SALA DE GRUPA

64.81

3.73

covor PVC

vopsea lavabila

vopsea lavabilă/plafon grila lemn

P02

GRUP SANITAR PREȘCOLARI

16.75

3.73

vopsea epoxidica

vopsea lavabila

vopsea lavabilă

P03

HOL

3.25

3.73

covor PVC

vopsea lavabila

vopsea lavabilă/plafon grila lemn

P04

DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE

3.89

3.73

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

P05

SALA DE GRUPA

60.29

3.73

covor PVC

vopsea lavabila

vopsea lavabilă/plafon grila lemn

P06

GRUP SANITAR PREȘCOLAR

15.58

3.73

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica / placi ceramice

vopsea lavabilă

P07

HOL

3.49

3.73

covor PVC

vopsea lavabila

vopsea lavabilă/plafon grila lemn

P08

DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE

3.39

3.73

covor PVC

vopsea lavabila

vopsea lavabilă

P09

DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE

6.92

3.73

vopsea epoxidica

vopsea lavabila

vopsea lavabilă

P10

GRUP SANITAR PREȘCOLAR

18.03

3.73

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica / placi ceramice

vopsea lavabilă

P11

SALA DE GRUPA

68.63

3.73

covor PVC

vopsea lavabila

vopsea lavabilă/plafon grila lemn

P12

WIND-FANG

8.37

3.73

vopsea epoxidica

I

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă/plafon grila lemn

P13

CASA SCĂRII

18.97

3.73

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

P14

PRIMIRE-FILTRU

2.68

3.73

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă/plafon grila lemn

P15

GRUP SANITAR

2.25

3.73

I

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

P16

ECHPAMENT DE CONTROL    SI

SEMNALIZARE

18.24

3.73

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

P17

IZOLATOR

17.07

3.73

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

P18

HOL

22.47

3.73

covor PVC

vopsea epoxidica / sticlă securizat ă colorată

vopsea lavabilă/plafon grila lemn

P19

CABINET MEDICAL

14.37

3.73

Vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

P20

CANCELARIE

30.52

3.73

covor PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă/plafon grila lemn

P21

TABLOU ELECTRIC

12.04

3.73

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

P22

CASA SCĂRII

9.85

3.73

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

P23

OFICIU

141.44

3.73

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

P24

VESTIAR SPAȚIU MULTIFUNCTION AL

150

10

Covot PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă/luminat or cu tamplarie low-e cu rupere de       punte

termica

ETAJ

Co d

Denumire

Suprafaț ă (mp)

Inaltim e libera (m)

Finisaj pardoseai a

Finisaj pereți

Finisaj plafon

E01

SALA DE GRUPA

64.75

3.73

covor PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă/plafo n grila lemn

E02

GRUP SANITAR PREȘCOLARI

16.75

3.73

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

E03

HOL

3.25

3.73

covor PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă/plafo n grila lemn

E04

DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE

3.89

3.73

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

E05

SALA DE GRUPA

60.29

3.73

covor PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă/plafo n grila lemn

E06

GRUP SANITAR PREȘCOLAR

15.58

3.73

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica /      placi

ceramice

vopsea lavabilă

E07

HOL

3.49

3.73

covor PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă/plafo n grila lemn

* E08

DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE'

3.39

3.73

covor PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

E09

DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE

6.92

3.73

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

E10

GRUP SANITAR PREȘCOLAR

18.03

3.73

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica /     placi

ceramice

vopsea lavabilă

E11

SALA DE GRUPA

68.63

3.73

covor PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă/plafo n grila lemn

E12

BIROU ADMINISTRATE) R

17.67

3.73

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

E13

CASA SCĂRII

28.84

3.73

vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

E14

SPAȚIU ACTIVITATI COMUNE

8.72

3.73

covor PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

E15

CORIDOR

79.52

3.73

covor PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

E16

SPAȚIU ACTIVITATI COMUNE

14.76

3.73

covor PVC

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

E17

OFICIU

26.22

3.73

Vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

E18

CASA SCĂRII

23.77

3.73

Vopsea epoxidica

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

E19

HOL

9.61

3.73

Covor PVC

vopsea epoxidica

vopsea lavabilă

Tema orizontală a egalității de șanse este tratată prin asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăți motorii în toate categoriile de spații. In acest sens, s-au propus rampe de acces/evacuare. Pardoselile vor fi racordate astfel incat se vor diferențele de nivel intre spatii. Grupurile sanitare destinate copiilor si personalului sunt echipate și conformate pentru utilizarea de către persoanele cu dizabilități. Se propun coșuri de gunoi cu capac batant sau cu fantă. Suplimentar fata de prevederile legislației in vigoare, locul de joaca in aer liber va fi dotat cu echipament destinat persoanelor cu dizabilitati. La interior se vor amplasa dale tactile de direcționare si semnalizare pentru persoanele cu deficiente de vedere, la fel si pe aleeile pietonale din incinta.

Tema orizontală a utilizării resurselor naturale


 • •   folosirea de vată minerala intrucat nu conține material cristaliz; azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

 • •   măsuri de izolare termică corespunzătoare funcțiunii și legislației în vigoare;

 • •  obiecte de iluminat LED;

 • •  întrebuințarea sistemelor prietenoase cu mediul pentru obținerea energiei regenerabile: pompe de căldură, panouri solare si fotovoltaice

 • •   orientarea și conformarea favorabilă a clădirii pentru reducerea însoririi directe a spațiilor si prevederea parasolarelor

STRUCTURA

Nivelul hidrostatic - apa subterana nu a fost întâlnită in timpul executării forajelor. Presiunea convenționala este de 200KPa la incarcari centrice din gruparea fundamentala.

 • •   Clasa de importanta a construcției conform P-100/2013 este II;

 • •  P100-2013 Cod de proiectare seismica - accelaratiaterenului ag=0.35g si perioada de colt Tc=1,60sec

 • •   CR1-1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor. Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este 2.00kpa.

 • •  CR1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului. Valoarea de referința a presiunii vântului 0.60kpa.

 • •  Adâncimea maxima de inghet, conform STAS 6054/1977, este de 80 - 90cm.

DESCRIERE CLĂDIRE

Se propune o clădire cu regimul de inaltime D+P+E. Dimensiunile maxime in plan sunt cca. 30.15x40.65 m, iar inaltimea maxima de la CTA pana la atic de 13.30 m. Structura clădirii este despărțită in 2 tronsoane prin rost de dilatare / tasare. Clădirea are o forma neregulata atat in plan orizontal cat si in plan vertical. Circulația pe verticala se face pe 2 scări interioare si 1 scara exterioara, fiind prevăzut si un lift pentru deservire intre demisol si parter. Intre terasa etaj 1 si terasa etaj 2 se dezvolta un luminator, cu dimensiunile in plan de 6.55x13.00 m.

In prima varianta constructiva, clădirea se va realiza din cadre si placi de beton armat, închideri si compartimentări din zidărie, si fundații continue din beton armat.

In a doua varianta constructiva, clădirea se mai poate realiza din cadre de metal cu contravantuiri centrice dispuse perimetral, avand plansee colaborante din beton armat cu tabla cutata, inchideri si compartimentări ușoare, si fundații izolate cu grinzi de echilibrare din beton armat.

Dintre cele doua variante constructive analizate, recomand prima varianta constructiva, respectiv clădire in cadre de beton armat, datorita dimensiunilor spatiilor si funcțiunilor acestora, date prin tema de proiectare, fiind mai optima din punct de vedere al costurilor si al execuției.

Terasamente: săpătură va fi generala pana la adancimea de cca. 1.50 m fata de nivelul mediu al CTN (acesta variaza 45 cm), pentru inlaturarea stratului de umpluturi locale cu resturi de cărămizi, betoane, pietriș si a stratului de sol vegetal. Fundarea se face pe stratul bolovanis cu pietriș si nisip fin cafeniu negricios in stare de indesare medie. Taluzul săpăturii generale va avea panta de 1:1 sau mai mica, astfel incat terenul necoeziv sa ramana stabil pe durata lucrărilor de infrastructura. Se vor lua toate masurile necesare pentru inlaturarea apelor accidentale. Umpluturile in jurul fundațiilor se vor realiza din pamant bun, in straturi de maxim 20 cm grosime, cu gradul minim de indesare de 96%. Sub placa de pardoseala se realizează un strat de rupere de capilaritate de 15cm grosime.

Infrastructura este alcatuita dintr-o rețea ortogonala de grinzi la interior si pereți la exterior, fiecare avand tălpi continue, din beton armat clasa C25/30. Tălpile fundațiilor sunt așezate pe un strat de beton de egalizare clasa C8/10, cu grosimea de 10 cm. Tălpile au inaltimea de 40 cm si lățimile de 40-140 cm. Pereții au grosimea de 20-25 cm.^Șrinzile au dimensiunile 45x60 cm cu tălpi de 40cm, respectiv 35x1 OOcm. Pardoseala se realizează“clin> placa de beton clasa C25/30, de 10cm grosime, armata cu o plasa sudata tip STNB. Pardoseala se realizează pe straturile: folie de polietilena, rupere de capilaritate si termoizolatie. In jurul construcției sunt dispuse rampe pentru persoanele cu dizabilitati, executate pe structura din beton armat C25/30, avand in alcătuire pereți de 20 cm grosime, stâlpi 25x25 cm si grinzi 20x60 cm, iar la interiorul pereților facandu-se umplutura din pamant pana la straturile de pardoseala. Fundațiile scării metalice exterioare sunt realizate din beton armat.

Suprastructura se realizează din cadre de beton armat C25/30 la clădire si din cadre contravantuite din otel S235JR zincat pentru scara exterioara. Stâlpii de beton au dimensiunile 30x30, 40x40, 40x60, 40x70 cm iar pereții scurti au dimensiunile 30x80, 30x110, 30x150 si 30x165 cm. Grinzile de beton au dimensiunile 30x50 si 30x60 cm. Plăcile de beton au grosimea de 15 si 17cm, in funcție de deschidere. înălțimile de nivel sunt 2.80 m la demisol, 3.90 m la parter si la etajul 1, respectiv 3.20 m la etajul 2 retras. Deschiderea maxima este de 6.10 m iar traveea maxima este de 4.10 m. Pereții din beton armat ai liftului dintre demisol si parter au 20cm grosime. In dreptul luminatorului din etajul 1, in planseul de peste parter exista un gol de dimensiuni 4.80x10.00, cu rolul de iluminare naturala. Cele doua scări interioare din beton armat, au cate doua rampe pe nivel si un podest intermediar, cu grosimi de 15cm. Scara exterioara este alcatuita din stâlpi si grinzi HEA 200, cu contravanturi centrice, realizata din otel S235JR zincat.

Materialele folosite pentru realizarea structurii sunt:

 • •      Beton armat C25/30 in infrastructura si suprastructura;

 • •      Beton de egalizare C8/10;

 • •      Armatura otel beton S500C (Categ. de Rezistenta 5 si Categ. de Ductilitate C);

 • •      Plase sudate tip STNB;

 • •      Confecții din otel laminat S235JR, protejate anticoroziv.

INSTALAȚII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica este in sarcina beneficiarului prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ce este precizata in avizul furnizorului de energie.

Racordul la gospodăria electrica principala este echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor,indicativ 17-2011

Datele estimative de consum ale grădiniței sunt:

U=230/400V,50Hz;

Pi=145.1 kw Pa=98.6 KW, De asemenea este asigurata o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen de 50 kva ce va asigura alimenta consumatorilor vitali in mometul in care este intrerupta alimentarea de baza.

Se propune implementare un sistem fotovoltaic de tip „hibrid” fara injectare in rețea de 7.5 Kw.Pentru energia electrica produsa cu ajutorul sistemului fotovoltaic si neutilizata va fi inmagazinata prin intermediul a trei acumulatori solari 48V/3KWh.Sistemul va fi alcătuit din

’ •/••.••■■A 28 de panouri de 265 de W si un invertor hibrid de 5 KW. Avantajul acestui siștehh^ță'demh' sistem on-grid sau off-grid este că vă permite ca pe același circuit să se asigtf^OMumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie>4o^^răfc consumul din acestea astfel încît sistemul să funcționeze și ca un UPS dacă este nevoieî'iâr atunci cînd nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă consumul să se preia automat necesarul de energie din rețea.

Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru fara degajări de halogenuri si cu emisie redusa de fum de tip N2XH Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzătoare de protecție.Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stâlpi,pereți,plafoane etc. din materiale combustile.Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normtivul 17-2011.

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese de tip LED vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru de tip N2XH 3x1,5 mmp fara degajări de halogen si cu emisie redusa de fum.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Execuția instalațiilor electrice de iluminat interior se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.voltaic

Este interzisa montarea circuitelor electrice direct pe suprafețele combustibile.Excepțiile se vor rezolva cu respectarea condițiilor impuse de normativul 17-2011.

Instalații de iluminat de securitate

Lămpile iluminatului de securitate trebuie să fie în funcțiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă.

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru evacuare din clădire prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip N2XH 3x1,5mmp. Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului va fi prevăzut la nivelul tabloului general,in camera ECS.in centrala termica,in camera grupului de pompare pentru hidranti si la nivelul tabloul general si vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cablu de cupru de tip N2XH 4x1.5mmp.

Iluminat de securitate pentru intervenții

Iluminatul de securitate pentru intervenții va fi prevăzut in zonele unde exista butoane manuale de acționare a IDSAI prin intermediul unor corpuri de iluminat,LED 5w ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute.Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cablu de cupru de tip N2XH 3x1.5mmp. Iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate vor fi integrate în iluminatul normal?,^ și se vor folosi concomitent. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitațeiSunt^ marcate sau sunt echipate cu lămpi de altă culoare pentru a se deosebi'’de/tămpile" iluminatului normal.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice impuse de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru tip N2XH 3x2,5 mmp.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție si protecție pentru copii.Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric. Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu se va realzia cu cabluri de cupru rezistente la foc de tipul NHXH FE 180/E90.

Instalația de protecție impotriva descărcărilor atmosferice

Instalația contracarează efectele trăsnetului asupra construcției: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea in elementele metalice a unor potențiale periculoase. Instalația are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pamint sarcinile electrice din atmosfera pe măsură apariției lor, preintimpinind apariția trăsnetului. La proiectarea si executarea instalației de protecție impotriva trăsnetului (IPT) se au in vedere cerințele normativului 17-2011, asigurindu-se o concepție optima tehnic si economic si echipamente agrementate conform legii 10/1995.

Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare si legata la pamant prin intermediul a patru coborâri.

Conductorul de coborire se realizează astfel incit apariția descărcărilor sa fie cit mai redusa. In acest scop se urmărește ca intre punctul de impact al trăsnetului si pamint, lungimea traseelui sa fie cit mai scurta posibil, acesta continuind cit mai direct dispozitivul de captare. Conductorul de coborire se executa de preferința dintr-o bucata, fara imbinari. Conductorul de coborire se prevede cu o piesa de separație la locul de racordare cu conductorul de legare la priza de pamint. Piesa de separație se amplaseaza de regula la inaltimea de cca. 2m de la nivelul solului. Piesa de separație este astfel realizata incit sa nu poata fi demontata decit cu ajutorul unor scule, atunci cind se executa măsurători.

Conductorul de coborire se instalează numai după ce in prealabil s-au montat priza de pamint si conductorul de legare la priza de pamint astfel incit legarea conductorului de coborire la priza de pamint sa se poata face imediat după instalare. Nu se admite ca traseul coboririlor sa treaca prin burlane, balcoane, logii, luminatoare. Distanta admisa a conductorului de coborire fata de marginile ușilor sau ferestrelor este de cel puțin 0,5m. Distanta dintre doua puncte de fixare pe elemente de construcție a conductorului de coborire poate fi de cel mult 1,5-2 m.

Pentru protecția împotriva supratensiunilor de origine atmosferică s-au prevăzut descărcătoare la nivelul tabloului electric general si a tablourilor secundare.

Instalații de protecție impotriva șocurilor electrice.Protecția prin legare la conductorul de protecție

Protecția prin legare la conductorul de protecție se va folosi ca măsură principala de protecție pentru aparatele si echipamentele care in caz de defect a izolației pot capata potențialul fazei defecte. Prin aceasta măsură de protecție se formează un scurcircuit monofazat, curentul de scurcircuit declansind intrerupatorul automat cel mai apropiat de receptorul defect. Conductorul de protecție se executa in varianta similara cu conductorii activi. Pentru evitarea unor intreruperi accidentale a rețelei de nul de protecție aceasta va fi inscripționata distinct (culoarea izolației de regula verde-galben alternativ ) si va legata la pamint in apropierea sursei de alimentare.

Proiecția prin deconectare automata

t

•v, ț*

»•

fr-o-

<»•      ■««»           ,    ....          ; . a.i /.

Protecția prin deconectare automata asigura întreruperea automata a alimentâriHcu energie/, olarHrina a Hrr'iiitolnr aforanta rnnci imotnrilnr mi narinnl ridinof do nlaatrnri itorzS      irrv


«• 'Sk ’<■•••

|"> x _ -X! _ —•J _____ _ _x _ _ . ,x _ _ _ x _ _ _ ?i______ x _ - it        • : . •

electrica a circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum sra’x^’vy tablourilor electrice in cazul apariției unor curenti de defect. Protecția se asigura prin blocuri-^ diferențiale care actioneaza la apariția unei diferente de curent ce rezulta din compararea-curentului inițial cu cel din momentul defectului.

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ. Protecția prin legare la pământ se va realiza prin centuri din platbandă de oțel zincat OL Zn 25x4 mm sau de inox 25x4 in zona de producție. Centura va face legătura între priza de pământ existentă și instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere interioare (placa / bara de egalizare a potențialelor). Legarea echipamentelor din interiorul clădirii se face cu conductoare de cupru 010, 016 sau 020. La instalația de legare la pământ se vor conecta: tablourile electrice, echipamentele de curenți slabi, paturile de cabluri, armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune și armăturile cablurilor electrice de curenți slabi, conductele metalice de apă, canalizare, fațadele metalice, și toate elementele metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul pieselor de conexiune montate în firide, îngropate în elementele de construcție sau amplasate in tavanul fals .

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutiile de separație pentru măsurarea prizei de pământ. Se vor respecta cu strictețe condițiile de recepție și de verificare a instalației de legare la pământ de protecție conform SR EN 61140-2002 Protecția împotriva șocurilor electrice.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează și la centura de legare de pământ existentă în clădire.

Obiectivul va fi dotat cu priză de pământ pentru instalațiile electrice si instalația de paratrăsnet. Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice respectiv la toate echipamentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

La instalația de priză de pământ vor fi legate de asemenea toate echipamentele din instalația de ventilație si climatizare, armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune, armăturile cablurilor electrice de curenți slabi, conductele metalice aferente instalațiilor tehnologice, și alte elemente metalice care pot fi puse accidental sub tensiune. Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbandă de Ol Zn 25x4mmp de la priza de pământ naturală a clădirii. Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 40 va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pământ naturală prin intermediul unei platbande de oțel zincat de 40x4mm sudata de aceasta).

Instalații de detecție incendiu

Obiectivul analizat va fi echipat cu instalații de detecție incendiu respectandu-se prevederile din Normativul P 118/3-2015.

'K ......

ș^ȚERGRl

•'. s.v

'^■s-

Soluțiile alese prin proiect trebuie să corespundă legislației în vigoare referitoățp^aceste'/^-v^ tipuri de echipamente și să țină cont de sursele potențiale de producere a inc^Hdîîl^î®®^^'^ • obiectivul protejat, precum:


.-■A

> • "■ Al A i i b W

0UBa

lOjr-

W


 • •  surse de aprindere de natura termică (obiecte incandescente, căldura degajată de aparatele termice, etc.);

 • •  surse de aprindere cu flacără;

 • •  surse de aprindere de natură electrică (arcuri și scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică);

 • •  surse de aprindere naturale (căldura solară, trăsnet);

 • •  surse de autoaprindere (de natura chimică, fizico-chimică și biologică, reacții chimice exoterme);

 • •  surse de aprindere datorate exploziilor și compozițiilor incendiare;

 • •  surse de aprindere indirecte (radiația unui focar de incendiu);

 • •  acțiune intenționată;

Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI) va fi compusa din:

 • •  echipament de control si semnalizare (ECS;

 • •  detectoare punctuale optice de fum adresabile;

 • •  declanșatoare manuale de avertizare incendiu,

 • •  echipamente adresabile (module de intari si ieșiri auxilare);

 • •  sirene adresabuile de interior si exterior

 • •  detector multicriiterial de fum si temperatura in camera centralei termice

 • •  Module adresabile pentru comenzi oprire alimentare cu energie electrica a consumatorior fara rol de securitate la incendiu,

 • •  Surse de alimentare 12 Vc.c.

Sistemul de detecție, semnalizare și avertizare incendiu va îndeplini următoarele funcții:

 • - detectarea incendiilor, atât pe căile de circulație pentru funcționarea normală a construcției, cât mai ales, în spațiile și încăperile auxiliare, precum și în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;

 • - anunțarea incendiului automat și/sau prin declanșatoare manuale de alarmă, precum și după caz, la unitatea de pompieri;

 • - alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze și să asigure prima intervenție și evacuarea persoanelor din clădire în conformitate cu planurile de evacuare;

 • - memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare),

Toate elementele sistemului vor fi numeric adresabile și vor fi legate în bucla pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului și în cazul unui defect.

Instalația se realizează cu cablu special de incendiu tip JY(ST)Y 2X2X0.8 având o rezistență la foc de minim 30 minute. Cablurile se vor monta in tub PVC ignifugat îngropat sau aparent pe elementele de construcție. Sistemul de prindere va fi metalic cu rezistenta la foc egala cu cea a cablului. Cablul trebuie să aibă o rezistență mecanică suficientă pentru modul de pozare ales.

De asemenea au fost prevăzute butoane manuale de semnalizare incendiu lângă ușa principală de acces, lângă ușile de evacuare, precum și pe elementele de construcție (pentru a nu se depăși distanța maximă de deplasare pentru acționarea butoanelor de incendiu), la înălțimea de 1,5 metri față de pardoseala finită.

în caz de avarie a rețelei de alimentare cu tensiune, sistemul va fi alimentat automat din sursa de rezervă pentru 48 ore de funcționare normală, iar după această perioadă 30 minute pentru funcționare în stare de alarmă;

Toate echipamentele propuse sunt omologate în România și corespund normelor în vigoare; Tipul de detector se alege în funcție de:

 • •  materialele din spațiul protejat și clasa de reacție la foc a acestora;

 • •  configurația spațiului;

 • •  efectele sistemelor și instalațiilor de ventilare și încălzire;

 • •  condițiile ambientale în încăperile supravegheate;


• posibilitatea declanșării alarmelor false.

Detectoarele trebuie să reacționeze rapid și sigur în condițiile ambientale^ spațiile unde sunt amplasate.

Detectoarele trebuie amplasate astfel încât produsele degajate de nTC^kfiul'din suprafața supravegheată să ajungă la detectoare fără diluție, atenuare sau cu întârziere. Toate încăperile (cu excepția băilor, dușurilor și a grupurilor sanitare) trebuie să fie echipată cu cel puțin un detector. Trebuie montate detectoare și în spațiile ascunse, unde incendiul se poate iniția sau de unde se poate răspândi. Aceste spații pot include locuri sub pardoseli false, deasupra tavanelor false, sau în canale de cabluri.

Zona de supraveghere a fiecărui detector este limitată de o serie de factori; suprafața protejată (performanța detectorului);

distanța orizontală dintre orice punct din spațiul supravegheat și cel mai apropiat detector;

distanța față de pereți;

înălțimea și configurația tavanului;

ventilarea și mișcarea aerului în spațiul respectiv;

obturațiile mișcării de convecție a produselor de ardere.

Nu se recomandă montarea detectoarelor de fum sau căldură în apropierea pereților, la o distanță mai mică de 500 mm.

INSTALAȚII TERMICE

Instalația de incalzire si climatizare cu ventiloconvectoare

Pentru menținerea unei temperaturi de confort pe întreaga perioada a anului, a fost prevăzut un sistem de climatizare cu ajutorul unor ventiloconvectoare de tip casetat, in sistem cu doua țevi, alimentate cu agent termici apa calda in periada rece a anului, si apa răcită in periada calda a anului.

Ventiloconvectoarele vor fi montate la nivelul si vor avea in componenta filtru lavabil, baterie de răcire, ventilator de introducere cu trei trepte de viteza, vana pe trei cai si controler.

In sala polivalenta si bucătărie

Capacitatea ventiloconvectoarelor a fost in asa fel stabilita pentru a putea acoperi atat pierderile de căldură pe perioada timpului friguros, cat si pentru a diminua aportul de căldură pe perioada timpului călduros. Toate casetele vor fi legate la o rețea de eliminare a condensului.

Suportii conductelor pe care circula apa răcită vor fi izolați termic pentru a impiedica condensarea pe metalul susținerilor; iar trecerile prin pereți si plansee se vor executa cu țevi de protecție care vor asigura continuitatea izolării termice.

Conducte de distribuție vor pleca din camera tehnica. Aceste conducte vor fi plasate in ghene si in tavanul fals. Conductele utilizate pentru intreaga rețea vor fi izolate cu izolație cu bariera contra vaporilor.

In grupurile sanitare neprevăzute cu ferestre pentru ventilare naturala, s-au prevăzut ventilatoare pentru extracție aer viciat.

Instalația de incalzire cu radiatoare.

Pentru incalzirea spatiilor anexe si grupuri sanitare, se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri statice. Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete cmontate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) mansoane de protecție.

^NTTRGROUP

Dimensionarea conductelor se va face prin alegerea de diametre de țeavă pe fiecare tronson astfel incit sa nu se depășească vitezele optime conform normativului 1413-15, iar pompa de circulație a fost aleasa pentru a acoperi pierderile de prâsiune pe traseul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Instalația de pompa de căldură

Pentru preluarea energiei din sol au fost prevăzute sondele termice verticale, care se vor introduce in sol pana la adancimea de 100 m. Acestea sunt compuse dintr-un capat de sonda si din țevi confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/colector amplasat intr-un cămin ingropat in exteriorul clădirii si directionat printr-un circuit, către pompa de căldură din camera tehnica.

Prepararea agentului de răcire si încălzire

Prepararea agentului termic de incalzire se realizează in camera tehnica de la subsolul clădirii clădirii cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la tereaua de termoficare a orașului si a unei pompe de căldură tip sol-apa.

Modulul termic - produce agent termic de incalzire apa calda ( 80/60°C ) cu agent termic primar apa fierbinte (120°C/75°C) preluata din rețeaua de termoficare. Modulul termic este complet echipat si automatizat, echipat cu schimbător de căldură in placi, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expasiune, supape de siguranța, robineti, etc.

Montarea pompei de căldură presupune si o automatizare (sistem de control activ), care, in momentul in care pompa de căldură nu va mai face fata, datorita temperaturilor exterioare prea scăzute, va comuta pe instalația de preparare apa calda pentru incalzire de la rețeaua locala de termoficare.

Agregatul de climatizare ( chillerul)

Pentru perioada calda a anului, se va folosi un chiller ce prepara apa răcită, amplasat pe terasa clădirii, care alimentează cu agent termic apa răcită, bateriile de incalzire/racire ale ventiloconvectoarelor.

Agregatul funcționează cu freon ecologic R417A ecologic, cu clasa energetică minim A, agreat de legislația europeana si romaneasca. Sistemul se bazează și în acest caz pe o circulație a freonului prin conducte de cupru, o evaporare în unitatea interioară și o condensare în cea exterioară, însă cu ceva deosebiri privind amplasarea unităților exterioare (în număr foarte mare, afectând arhitectura clădirii) și eficiență energetică.

INSTALAȚII SANITARE

ALIMENTARE CU APA RECE

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din localitate, prin intermediul unui bansament.

Determinarea diametreleor conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci, au fost determinate conform STAS 1478/1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum.

Instalația de preparare apa calda

Pentru instalația de producere a apei calde menajere pentru consum menajer sa prevăzut o instalație de panouri solare si boiler cu serpentina si rezistenta electrica.

........\

-7’^

Boilerul este amplasat in camera tehnica impreuna cu echipamentele perntftifrmcal^irjejj/ Agentul termic primar necesar pentru prepararea apei calde pentru consum itjen$jdr,.dste"-' asigurat de la instalația de incalzire.                                                           noiJti


Uf»"            Va/

aoiuuiaL uc ia nioiaicuia vie ii ibaiz.nu,                                                                      *

De vor prevedea ventile de aerisire pe traseele de agent termic, ce vor fi amplasatelâ^oota^ maxima.Anual se va verifica calitatea soluției de etilen glicol din instalația de panouri solare, pentru teste antiinghet.

Grupul de panouri solare capteaza energia solara prin intermediul unor captatori plani cu tuburi vidate si a unei rețele de conducte si din țeava de cupru si o transfera fluidului din circuitul primar. Agentul termic este un amestec de propylen-glycol, non-toxic, cu stabilitate la temperaturi inalte si calitati bune anti-inghet, agent vehiculat: apă si glicol. Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 2 - 3 %o si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima. Țevile circuitului solar trebuie sa fie omologate pentru instalații solare. Conexiunile sudate trebuie sa fie realizate cu aliaje de lipire puternice.

Materialele si conexiunile instalației solare trebuie sa fie rezistente la temperaturi de pana la 270 grC.

Fluidul din circuitul primar parcurge serpentina boilerului, degaja o cantitate de căldură preluata direct de apa de consum care se incalzeste pana la temperatura de stocare de 55°C. In lipsa radiațiilor solare sau in cazul in care incalzirea apei nu este posibila in totalitate cu ajutorul panourilor solare, apa calda se prepara utilizând aportul de căldură de la sursa auxiliara, respectiv cazanul pe gaz.

în condițiile meteo-solare din România, un captator solar-termic funcționează, în condiții normale de siguranță, pe perioada martie - octombrie, cu un randament care variază între 40% și 90%. Utilitatea sistemelor solar-termale se regăsește, în mod curent, la prepararea apei calde menajere din locuințele individuale.

Depinzând de condițiile de radiație, tipul colectorului și specificul aplicației, un metru pătrat de colector termo-solar poate livra până la 860 kWh energie termică /an.

Sistemele pentru apă caldă menajeră sunt uzual proiectate pentru a asigura 50-60 % din consumul anual de energie prin energie solară, restul fiind acoperit prin alte căi - surse (gaz, combustibil solid, electricitate).

Canalizare menajera si pluviala.

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare in rețeaua de canalizare locala existenta in zona.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare, si deversată gravitațional in rețeaua de canalizare locala existenta in zona.

Instalația de colectare a condensului

Prin racirea aerului, prin bateria de răcire a ventiloconvectoareleor se va produce condens care se colectează in tava special prevăzută in echipamente, de unde condensul este eliminat prin intermediul unei rețele de conducte, la instalația de canalizare menajera din clădire.

INSTALAȚII STINGERE INCENDII

Instalația cu hidranti de incendiu interiori - clădirea cu funcțiunea de ingrijire sau cazare/adapostire copii preșcolari, cu mai mult de 100 persoane, se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu instalație de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor art. 4.1. lit. f) din Normativul P118/2 - 2013.

Instalația cu hidranti de incendiu interiori va indeplini următoarele cerințe:

 • - acționare: - manuala;

 • - debit:        - 2 x 2,10 = 4.2 l/sec;(cladire cu Vei > 5.000 m3)

 • - presiunea necesara la robinetul de hidrant cu furtun plat, (L=20m): - 22,0 mCA.,

 • - surse de alimentare:         - gospodărie proprie de apa pentru incendiu,

prevăzută in incinta;

 • - timp teoretic (normat) de funcționare: -10 minute;

 • - rezerva apa:                         - 2,52 m3;

 • - zonele echipate:                      - toate spatiile din clădirea analizata.

Amplasarea hidrantilor interiori se va realiza astfel incat fiecare punct sa fie protejat de 2 jeturi in funcțiune simultana.

Rețeaua de hidranti interiori va fi de tip ramificat si se va realiza din țevi de otel zincat. Rețeaua interioara de hidranti va fi alimentata prin intermediul unui racord la rețeaua exterioara de hidrant exteriori.

Hidrantii de incendiu interiori se vor amplasa in locuri vizibile si ușor accesibile in caz de incendiu, in funcție de raza lor de acțiune, lingă intrările in clădire, pe stâlpi, etc. Marcarea acestora se va realiza prin iluminat de siguranța.

Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun plat cu diametrul nominal Dn= 50 mm si lungimea maxima de 20 m, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei (țevi universale avind duza cu diametrul Dn = 13 mm) se montează intr-o cutie speciala amplasata la o înălțime cuprinsa intre 0,80 m si 1,50 m fata de pardoseala.

Instalația cu hidranti de incendiu exteriori - clădirea analizata se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu instalație de hidranti exteriori conform prevederilor art. 6.1 (4) lit. f) din Normativul P 118/2-2013.

Instalația cu hidranti de incendiu exteriori va îndeplini următoarele cerințe:

 • - acționare:                            - manuala

 • - debit:                               -10 l/sec. conform anexa 7 din P 118/2-2013

(clădire cu volum cuprins intre 5.001 m3si 10.000 m3)

 • - timp teoretic (normat) de funcționare: -180 de minute;

 • - surse de alimentare:       - gospodărie proprie de apa pentru incendiu,

prevăzută in incinta;

 • - rezerva apa:                     -108m3;

Pentru protejarea flecarul punct al construcției cu debitul de calcul de 10 l/s, rețeaua va fi prevăzută cu hidranti de tip suprateran Dn 80 cu doua racorduri tip B, alimentați prin intermediul unei conducte PEID 110 mm. Hidrantii exteriori vor fi amplasați o distanta de minimum 5 m fata de pereții exteriori ai clădiri protejate, conform prevederilor art. 6.9 din P-118-2-2013.

Gospodăria de apa hidranti interiori si exteriori

Pentru alimentarea hidrantilor interiori si exteriori s-a prevăzut o gospodărie de apa pentru stingere incendii cu hidranti interiori si exteriori, amplasata îngropat in afara clădirii, formata dintr-un rezervor de apa comun pentru hidrantii interiori si hidrantii exteriori, statie de pompare pentru hidrantii interiori si hidrantii exteriori;

Rezervorul va fi alimentat cu apa rece de la rețeaua locala de apa rece din localitate. Rezervorul va fi echipat cu instalație pentru semnalizarea optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu, care sa permită, in caz de necesitate, luarea masurilor de utilizare a rezervei de incendiu in regim de avarii, stabilite prin instrucțiuni de exploatare, conform prevederilor art. 12.7 din Normativul P 118/2-2013.

Calculul necesar pentru verificarea volumului de apa pentru incendiu: hidranti interiori:

Vhi= 4.2 l/s x 10 min x 60s = 2520 I = 2.52 mc

hidranti exteriori:

Vhe = 10 l/s x 180 min x 60 s = 108000 I = 108 mc

* ^wnAgrohe ' ‘


--------------------------țAȚȚ

Volumul rezervei intangibile de apa: Vincendiu = Vhi + Vhe = 2.52 + 108 = 110.5?jm4^ Vine. = 110.52 mc

Conform P-118-2-2013, tabel 21,1, durata pentru refacerea rezervei de apa pentru stingere incendiu este de 24 ore.

Calculul debitului minim pentru refacerea rezervei pentru incendiu:

= 4.605 [mc/h]= 1.28 [l/s]

24

Calculul presiunii necesare pentru instalația de stingere incediu cu hidranti exteriori:

Hnecesar = Hg + Hu + Hp.furtun + Hp.conducte unde : Hg - inaltimea geodezica

Hu - presiune de utilizare (13.40 mH2O - pentru ajutaj <520 si lungimea jetului compact de          10m, conform STAS 1478/90 - tabel 16)

Hp.furtun - pierderi presiune in furtun;

Hp.conducte - pierderi de presiune in conducte;

Conform STAS 1478/90, paragraf 3.1.3.3,

Hp.furtun= Ax I x qih2

unde :

A - coeficient egal cu 0.0015, pentru furtun DN75

I - lungimea furtunului in m; qih - debitul jetului in l/s;

Calculul presiunii necesare pentru instalația de stingere incediu cu hidranti interiori:

Hnecesar = Hg + Hu + Hp.furtun + Hp.conducte

Parametrii gospodărie de apa pentru hidranti interiori si exteriori:

 • - 1 pompa activa

 • - 1 pompa de rezerva

 • - 1 pompa pilot

Q= 10,00 l/secsi Hp = 45,00 mCA;

Q= 10,00 l/sec si Hp = 45,00 mCA;

Q= 0,50 l/sec si Hp = 55,00 mCA;

- tablou electric de alimentare si control pentru intreg grupul de pompare.

SUPRAFAȚĂ TEREN

2938

mp

Clădire:

SUPRAFAȚĂ UTILA PARTER:

563

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ:

474

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ DEMISOL:

625

mp

a

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITA - AMPRENTA LA SOL

726.25

mp

b

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ ETAJ

605.89

mp

c

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DEMISOL

726.31

mp

d

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ (a+b+c)

2060.42

mp

POT

25%

CUT

0,7

REGIM ÎNĂLȚIME

D+P+1E

H max. atic: 11 -35m

CAPACITATE

120

Locuri

Amenajări exterioare:

SUPRAFAȚĂ TEREN AMENAJAT - exclus construcție

2205

mp

SUPRAFAȚĂ SPATII VERZI SI GRĂDINĂ DE FLORI

1423

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME ACCES

213

mp

SUPRAFAȚĂ ALEI PIETONALE

110

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME RECREAȚIE

301

mp

SUPRAFAȚĂ SPAȚIU DE JOACĂ SI SPORT

120

mp

Atergroup

SUPRAFAȚA TROTUAR DE GARDA

105

mp.

SUPRAFAȚA PARCARE CADRE DIDCTICE + PLATFORMA     CAROSABILĂ     ACCES

AUTOSPECIALE + PLATFORMA DEȘEURI

266

. mp

SUPRAFAȚA GOSPODĂRIRE DE APA

75

mp

5.3.C.3. AMENAJARI EXTERIOARE

, SUPRAFAȚĂ TEREN 2938 j mp

SUPRAFAȚĂ TEREN AMENAJAT - exclus construcție

2205

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME ACCES

213

mp

SUPRAFAȚA ALEI PIETONALE

110

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME RECREAȚIE

301

mp

SUPRAFAȚĂ SPAȚIU DE JOACĂ

120

mp

SUPRAFATATROTUAR DE GARDĂ

105

mp

SUPRAFAȚĂ PARCARE CADRE DIDACTICE + PLATFORMA      CAROSABILĂ     ACCES

AUTOSPECIALE

266

mp

SUPRAFAȚĂ SPATII VERZI SI GRADINA DE FLORI

1423

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORMA EVACUARE DEȘEURI

18

mp

ASIGURAREA ACCESELOR PE AMPLASAMENT

Accese in incinta sunt propuse astfel:

 • •   accesul pietonal principal - Aleea Strunga

 • •   accesul personalului, parcarea destinată cadrelor didactice si aprovizionarea bucătăriei - Aleea Strunga

 • •  acces autospeciale - Aleea Strunga

 • •  acces secundar pietonal - Alee pietonala latura Nord-Vest a terenului

Deschiderea terenului către Aleea Strunga este delimitată pe întreaga lungime de un spațiu verde cu adâncime de aproximativ 25m. Atât accesul principal pietonal, destinat preșcolarilor, cât, cel destinat evacuării, accesul in parcare, cat și accesului autospecialelor, se propun din Aleea Strunga.

Platforma carosabil in interiorul incintei

Suprafața afectata a accesului carosabil este de 241 mp; Structura rutiera:

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •  Hartiekraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%,

 • • 25 cm fundație de balast;

 • • 7 cm strat de forma din nisip.

încadrarea platformei carosabile in interiorul incintei se va realiza cu borduri de dimensiuni 20x25.

Acces carosabil in exteriorul incintei

Suprafața afectata a accesului carosabil este de 65 mp;

Structura rutiera:

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •  Hartiekraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

Alei si platforme pietonale in interiorul incintei Suprafața afectata este de 100 mp;

Structura rutiera:

 • • Pavele autoblocante;

 • • 2 cm nisip;

 • • 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • • 5 cm strat de nisip.

încadrarea aleilor si platformelor pietonale in interiorul incintei se vor realiza cu borduri de dimensiuni 10x15.

Parcare in interiorul incintei

Suprafața afectata a parcării este de 50 mp;

Structura rutiera:

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4,

 • •  Hârtie kraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • • 7 cm strat de forma din nisip.

Acces parcare in exteriorul incintei

Suprafața afectata a parcării este de 48 mp; Structura rutiera:

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4,

 • •  Hârtie kraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • • 7 cm strat de forma din nisip.

încadrarea accesului parcării in exteriorul incintei se va realiza cu borduri de dimensiuni 20x25.

Amenajare spatii verzi in interiorul incintei (fara gradina de flori) - 1207 mp

SISTEMATIZARE VERTICALA

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere:

 • •   realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament

 • •   limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate

 • •   corelarea cotelor absolute in raport cu accesele in clădirea grădiniței.

PLATFORME ACCES

Accesul principal în clădire al copiilor se realizează pe latura sud-estica, din Aleea Strunga, la nivelul parterului, la cota O.OOm, prin intermediul unui wind-fang, filtru de primire și examinare preliminară. Accesul se realizeza la o inaltime de 1.80m fata de cota terenului amenajat. Pentru preluarea diferenței de nivel, s-a propus o platforma de acces cu lățime de 2.20m, finisata cu beton amprentat cu lățime de 3.50m, formata din 12 trepte. Linia pasului de urcare este continuu de la pornire pana la oprire, pe o singura direcție. Deschiderile către

gol sunt prevăzute cu jardiniere si elemente verticale din lemn si este in directa legătură cu o platforma pentru accesul persoanelor cu dizabilitati si accesul secundar pentru cadrele didactice si punctul de acces al izolatorului.                                                .*■=    ■■ .

Accesul personalului didactic, nedidactic si aprovizionarea se realizează pe latura estica; la o diferența de nivel de 1.80m fata de cota terenului amenajat. Pentru preluarea diferenței de nivel, s-a propus o platforma de acces cu lățime de 2.20m, finisata cu beton amprentat cu lățime de 1.50m, formata din 12 trepte. Linia pasului de urcare este continuu de la pornire pana la oprire, pe o singura direcție. Accesul este in directa legătură cu platforma de acces ce deservește accesul principal si evacuarea de urgenta din casa scării principale. Deschiderile către gol vor ffi prevăzute cu balustrada din sticla clara securizata, cu mana curenta si fara montanti. Racordurile pardoselilor interioare și exterioare se vor face continuu, fără praguri, conform normativelor în vigoare. Cota ±0.00 este situata la cota platformei exterioare de acces principal (+1.80 raportat la cota terenului amenjat).

In vederea evacuării facile, s-au propus doua accese secundare din casele de scări (fațadele Nord-Vest si Sud) prin intermediu a doua platforme exterioare. Rampele preiau diferența de nivel de 1.80 cm fata de cota terenului amenajat, sunt finisate cu beton amprentat si sunt prevăzute cu balustrada din sticla securizata, cu mana curenta dubla. Platformele de acces sunt rezemate pe grinzi de fundație din beton clasa C25/30. armatura ste de tip BST500, categoria de ductilitate C si vor fi hidroizolate cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare adaugat in masa betonului.

ALEI PIETONALE

Aleile pietonale din interiorul incintei vor fi finisate cu beton amprentat si vor fi racordate pentru accesibilitatea persoanelor in scaun rulant astfel incatsa nu existe diferente de nivel. Alcătuire alei pietonale:

 • •   Beton amprentat;

 • •   Hârtie kraft;

 • •   2 cm nisip;

 • •   12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •   5 cm strat de nisip

PLATFORME RECREAȚIE SI SPAȚIUL DE JOACA

Presolarii vor avea acces la o platforma de recreație si un loc de joaca prin intermediul accesului secundar de pe latura nor-estica a clădirii, pentru activitati in aer liber, pe perioada sezonului cald. Suprafața platformelor de recreație si a locului de joaca (301 mp) vor fi finisate cu dale de cauciuc.

Platforma de recreație si locul de joca sunt amplasaet in zona retrasa a amplasamentului, cu orinetare estica si va fi dotat cu echipamente de joaca poziționate pe o platforma de beton cu straturi suport de pietriș si balast pentru egalizare, pe care se montează dale de cauciuc cu grosime minima de 7cm pentru atenuarea șocurilor căderii.

Alcătuire platforma:

 • •  Dale de cauciuc;

 • •   2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •   10 cm strat de nisip.

 • •  8 cm beton armat de ciment C30/37;

Toate echipamentele vor respecta normele de siguranță europene pentru locurile de joacă impuse de către comitetul european pentru standardizare (standarde europene DIN EN 1176-1177). Toate echipamentele vor avea certificate și/sau agremente tehnice care să susțină un standard de calitate ridicat.

în zona locurilor dejoacă se vor monta panouri cu instrucțiuni de folosire ale echipamentelor instalate pentru siguranță în exploatare.

TROTUAR DE GARDĂ

Pe perimetrul exterior al clădirii se va realiza un trotuar de garda cu laime de 1 m sigilat cu opde bitum in scopul protejării fundațiilor.

Alcătuire trotuar de garda:

 • •  Dop bitum

 • •  Beton 012/15

 • •  Nisip 10cm

 • •  Balast 10cm

ALEI SI PLATFORME CAROSABILE

In vederea asigurării accesului cu mașina pompierilor la doua fațade, se va amenaja o platforma carosabila pentru accesul autospecialelor

Alcătuirea platforme acces autospeciale:

 • •  25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •   Hârtie kraft;

 • •   2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   25 cm fundație de balast;

 • •   7 cm strat de forma din nisip.

încadrarea platformei de autospeciale in interiorul incintei se va realiza cu borduri 20x25.

Din Strada Ghimpați se propune o platforma pentru parcare si aprovizionare bucătărie, dotata cu separator de hidrocarburi.

Alcătuirea platforma parcare:

 • •  25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •   Hârtie kraft;

 • •   2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%,

 • •   25 cm fundație de balast;

 • •   7 cm strat de forma din nisip.

SPATII VERZI:

Pe latura estica a amplasamentului se va propune o gradina de flori, prevăzută cu diferite specii de plante decorative.

Se propune amenajarea de spatii verzi si plantari de arbori adaptați condițiilor climatice ale amplasamentului. Se vor menține si proteja copacii care nu obstructioneaza lucrările de realizare a obiectivului. Se vor planta un număr de 58 arbuști, in paralel cu imprejmuirea terenului.

PLATFORMA EVACUARE DEȘEURI:

Se va amplasa o platformă pentru colectarea deșeurilor care va avea racord pentru alimentare cu apă și canalizare, pentru spălarea pubelelor.

Amplasamentul acesteia este către partea de Sud-Vest, cu acces din Aleea Strunga, pentru a asigura un acces fiabil pentru ridicarea deșeurilor.

Se propune amplasarea unui număr de 6 pubele cu capac din metal galvanizat, dintre care cele selective vor avea capac colorat.

Colectarea deșeurilor va fi în acord cu prevederile legislative în vigoare.

Ridicarea deșeurilor se va face de către o firmă specializată, pe baza unui contract. Alcătuirea platforma evacuare deșeuri:

 • •  25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •   Hârtie kraft;

 • •   2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   25 cm fundație de balast;

 • •   7 cm strat de forma din nisip.

Platforma de deșeuri va fi împrejmuita cu panouri din sarma bordurată zincata (h-1,8m) si stâlpi metalici, amplasați la interax de 2,50m. Se prevăd plante decorative cataratoare pe tot perimetrul imprejmuirii. Se prevăd doua porii pietonale cu deschidere libera de 1.20 m.

C....

Se prevăd doua porti pietonale.

împrejmuirea se realizează din panouri din plasa bordurată zincata 2000x2000 mn? fixate cu..... piese metalice pe stâlpi din profite metalice 60x40x4 mm. Stâlpii sunt inglobati              i

izolate din beton armat de dimensiuni 50x70x80 cm, așezate la interax 2.00 m. Sub fundații'”' se realizează un strat de beton de egalizare C8/10 de 10 cm grosime. Săpătură se va face in gropi cu taluz vertical. Fundațiile sunt realizate din beton de clasa C25/30, armat cu bare de otel de clasa S500 cat. de ductilitate C. Stâlpii sunt realizați din otel S235JR zincat termic gr.min.200um, corozivitate C3-medie.

Descriere generala terasamente: săpăturile se vor executa cu taluz inclinat, cu panta de 1:1. Se vor lua toate masurile necesare pentru inlaturarea apelor accidentale. Ultimii 20 cm de la fundul gropii se vor sapa imediat inainte de turnarea betonului de egalizare. Se va compacta foarte bine fundul gropii inainte de turnarea betonului. Umpluturile in jurul construcțiilor se vor realiza din pamant bun, imediat după ce se ajunge cu construcția la nivelul terenului, in straturi de maxim 20 cm grosime, cu gradul mediu de indesare de 98%.

5.3.C.4. REȚELE ALIMENTARE CU APA IN INCINTA

Branșamentul de apa potabila

Zona studiata este echipata din punct de vedere edilitar, în imediata vecinătate a acestuia, pe strada Vitioarei, se regăsește rețea de apa potabila, OL Dn 100 mm. Prin urmare, rețelele de apa de incinta vor fi branșate la rețeaua de alimentare cu apa a municipiului Ploiești.

Branșamentul proiectat este realizat din conducta existenta OL Dn 100 mm, de pe strada Vitioarei, cu conducta PEID De 110 mm cu o lungime de aproximativ 52 ml. Presiune asigurata din rețeaua existenta este de 4 bar si un debit de 5 l/s.

Căminul de brasament din beton armat monolit cu dimensiunile utile 2,00 m x 1,50 m, H=2,0 m, se va amplasa în spațiul verde conform planului de situație anexat. Acesta va fi echipat cu fitinguri si armaturi pentru indeplinirea scopului propus in condiții optime de exploatare.

Din căminul de branșament, apa este distribuita prin conducte PEID PE100 PN10 SDR17 ca si apa pentru consum menajer pentru alimentarea clădirii grădiniței, pentru cișmele exterioare si hidrantii de gradina, cat si către rezervorul de inmagazinare apa pentru incendiu exterior si interior.

Asa cum se poate observa, pentru alimentarea cu apa potabila si pentru stingerea incendiilor exterioare/interioare din incinta grădiniței Aleea Strunga sunt prevăzute rețele de incinta separate, dimensionate pentru debitul si presiunea necesara.

Rețea de alimentare cu apa pentru incendiu exterior si interior

Pentru dimensionarea instalațiilor de stingere a incendiilor este considerata următoarea clasificare a clădirii grădiniței Aleea Strunga nr. 2B :

 • - categoria de importanta este C normala conform HGR nr. 766/1997

 • -  clasa de importanta - II

 • -  gradul de rezistenta la foc a construcției protejate - gradul II

 • -  risc mic de incendiu

 • - volumul compartimentului de incendiu: 7389,24 mc

In conformitate cu prevederile incidente privind securitatea la incendiu clădirea este considerata sala aglomerata, fiind astfel necesar a fi prevăzută instalația de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori si interiori.

Rețeaua de distribuție apa pentru incendiu exterior si interior este compusa din conducte din PEID cu diametrul De 110 x 6,6 mm si De 75 x 4,5 mm cu o lungime cumulata de aproximativ 70 ml.

Lungimea rețelei pentru incediu exterior si interior se imparte astfel:

 • ■ conducte PEID PE 100 PN10 SDR 17 De 110 mm, L = 49 ml - rețea distribuție apa

incendiu exterior;                                                                         '     ■-

 • ■ conducta PEID PE 100 PN10 SDR 17 De75 mm, L = 4 ml - racord rețea distribuție apa incendiu interior.

• conducta PEID PE 100 PN10 SDR 17 De 110 mm, L = 16 ml - rețea distribuție apa pentru incendiu exterior si interior direct de la ANP, in situația in care rezervorul sau grupul de pompare nu funcționează;

Pe rețeaua de incendiu exterior, se prevăd 2 hidranti supraterani Dn 80 mm dotati cu doua capete TIP B (Dn 65).

Hidrantii se amplaseaza lateral fata de conducta rețelei, in afara spațiului carosabil intre conducta si limita proprietății sau clădirile din zona, in locuri ușor accesibile. Racordarea hidrantilor la conducta rețelei se face prin intermediul unui tronson de țeava PEID Pn 10 PE100 SDR17 cu De=110 x 6,6 mm (L=7 ml), țeava pozata cu generatoarea superioara la limita de inghet.

Pe conducta de racord se prevede cate robinet de concesie Dn 100 prevăzut cu cutie din fonta carosabila pentru tije robineti si tija de manevra. Hidrantii se amplaseaza la o distanta de maxim 100 m intre ei si sunt ingraditi de un ansamblu de protecție conform planșei de detaliu

Pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu exterior si interior, la debitul si presiunea necesara, se prevede în incinta grădiniței Aleea Strunga un rezervor subteran de înmagazinare din beton cu un volum util de aproximativ 134 mc din care 111 mc reprezintă volumul rezervei intangibile pentru stingerea incendiului exterior si interior. Dimensiunile utile in plan ale rezervorului subteran din beton sunt de : 11 m x 4,5 m cu inaltimea de 2,7 m (vezi partea de structura)

In privința izolării rezervorului se adopta masuri constructive pentru:

 • -   asigurarea izolației rezervorului împotriva infiltrațiilor si/sau exfilltratilor;

 • -   asigurarea izolației termice a cuvei rezervorului;

 • -   asigurarea ventilației naturale a cuvei rezervorului prin prevederea sistemelor care sa permită aspiratia/evacuarea aerului datorita variației nivelului apei in cuva;

 • -  asigurarea accesului personalului de operare in cuva pentru spalarea periodica si inspecție.

Rezervorul îngropat de inmagazinare apa pentru incendiu se prevede cu țevi de ventilație, care sunt ridicate cu 0,80 m deasupra pământului de umplutura si prevăzute cu site de protecție avand ochiuri de maximum 1 mm.

La interiorul rezervorului, pereții si radierul se prevăd cu tencuiala hidrofuga, executata conform prescripțiilor tehnice specifice.

Pastrarea rezervei pentru incendiu se va face prin instalații hidraulice adecvate si prin sisteme automate de control a nivelului apei. Rezervorul va fi echipat cu toate instalațiile hidraulice necesare funcționarii în condiții normale de exploatare:

 • •  conducta alimentare cu apa cu robineti cu flotor;

 • •  conducta prea plin;

 • •  conducta de golire cu vana de golire;

 • •  racord de aspirație tip “A” Storz Dn 100 (pentru alimentare pompe mobile conform P118/2-2013);

 • •  doua sorburi Dn 100 mm pentru grupul de pompare;

 • •  instalație de detecție si semnalizare nivele;

 • •  robinet de închidere cu flotor.

Rezervorul este alimentat printr-o conducta de aductiune ce se racordează la rețeaua de apa potabila pentru consum menajer din incinta amplasamentului grădiniței cu asigurarea debitului si presiunii pentru umplerea rezervorului de stocare apa pentru incendiu exterior si interior.


1500mm) executat conform STAS, amplasat în vecinătatea rezervorului. Din^șșt^amîr^^'^ apa este dirijata gravitațional si prin pompare (pompa de epuisment) canalizare proiectata în incinta grădiniței. Conductele de golire si preaplin pentru rezervorul de inmagazinare sunt realizate din țeava PEID PE 100 SDR 17 PN 10 cu diamentrul De 110 x 6,6 mm.

în scopul supravegherii permanente a alimentarii normale cu apa a rezervorului se prevăd instalații pentru semnalizarea optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu, care sa permită în caz de necesitate luarea masurilor de utilizare a rezervei de incendiu în regim de avarii stabilite prin instrucțiunile de exploatare. Rezevorul se prevede cu traductoare de nivel pentru comanda automata a pompelor si indicatoare de nivel montate pe rezervorul subteran (conform Normativului P118/2-2013).

Pentru iluminarea in camera pompelor sunt prevăzute prize si lămpi portative cu cablu flexibil la tensiuni nepericuloase.

Apa din rezervorul de înmagazinare este pompata în rețeaua pentru incendiu exterior si interior prin intermediul unui grup de pompare. Grupul de pompare are următoarele caracteristici:

 • •  2 pompe centrifuge (1A+1R) de înalta presiune, de înalta eficienta, cu aspirație normala, model vertical cu racorduri inline; pentru cele 2 pompe centrifuge rotoarele, rotile conducătoare, carcasa etajelor sunt din otel inoxidabil. Cuplajul demontabil permite înlocuirea rapida si simpla a etansarii mecanice fara demontarea motorului. Cutia de borne este dispusa în linie cu stutul de aspirație.

Grupul de pompare (1A+1R) va avea următoarele caracteristici

 • -  debit per pompa Q=10 l/s

 • - înălțimea de pompare H= 45 mCA

 • - putere maxima P= 2x7,5 kW/per pompa

 • •  1 pompa pilot; pentru pompa pilot compartimentele etajelor, rotoarele si rotile conducătoare sunt din otel inoxidabil. Carcasa este din fonta cenușie acoperita prin cataforeza. Racordurile sunt realizate cu flansa ovala. Pompa este cu arbore continuu pompa-motor si etansare mecanica independenta de direcția de rotatie. Motor trifazat IE2 de înalta eficienta, fixat direct cu flansa.

Pompa pilot va avea următoarele caracteristici:

 • -  debit total Q= 1 l/s

 • - înălțimea de pompare H= 55 mCA

 • -  putere instalata P= 1,5 kW

 • •  tablou de protecție si automatizare pentru 3 pompe, prevăzut cu rotirea pompelor în funcționare

 • •  colector zincat aspirație cu flanse DN 100 - 4”

 • •  colector zincat refulare cu flanse DN 100 - 4”

 • •  1 clapeta de reținere pentru fiecare pompa

 • •  2 robinete pentru fiecare pompa

 • •  vas expnasiune hidrofor avand volum 18 litri

 • •   regulator de nivel cu plutitor

 • •  vas pentru menținerea presiunii capacitate 150 litri

Pompa pilot este prevăzută pentru acoperierea eventualelor pierderi în rețea si menținerea presiunii în instalație.

Grupul de electropompe se montează într-o camera a pompelor realizata subteran în imediata apropiere a a bazinului subteran de înmagazinare, din beton armat, si va fi echipata cu capac metalic prefabricat. Fundația camerei pompelor va fi realizata din beton simplu si are dimensiunile în plan 4,50 m x 2,00 m cu înălțimea de 2,70 m.                    '-G ?

Pompele de incendiu se vor monta “înecat” iar conductele de legătură între pompe si rezervor se montează sub nivelul rezervei de apa pentru incendiu. Funcționarea automatizata a electropompelor se realizează prin intermediul hidroforului care asigura menținerea sub presiune a rețelei. Pompele sunt prevăzute si cu butoane pentru pornirea si oprirea manuala local în statia de pompe. Montajul echipamentelor si a instalației de conducte se va face respectandu-se prevederile normativelor în vigoare conform planului de montaj, echipament si conducte. Fiecare pompa din grupul de electropompe (1A+1R) este prevăzută cu conducta proprie de aspirație din rezervorul de inmagazinare apa pentru combaterea incendiului.

Camera pompelor se prevede si cu iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului conform Normativului P118/2-2013 si Normativului I7.

Pompele pentru incendiu vor fi alimentate cu energie electrica prin doua circuite electrice distincte, unul ce asigura legătură la rețeaua de distribuție a energiei electrice si altul ce asigura legătură către generatorul de rezerva prevăzut in proiect.

Instalațiile din camera pompelor vor permite acces ușor si posibilitatea de intervenție facila la armaturi. De asemena căminele vor fi prevăzute cu scări de acces.

Rețeaua de alimentare apa potabila

Rețeaua de alimentare cu apa potabila, cu legătură in căminul de branșament propus la limita de proprietate (separație tehnica de apa), este compusa din conducte PEID PE80 SDR21 PN6 cu diametre De 63 x 3,0 mm,De 50 x 2,4 mm, De 32 x 2,0 mm.

Rețeaua de distribuție apa potabila pentru consum menajer are următoarele diametre si lungimi:

 • ■  Rețea De 63 mm, L = 66 ml;

 • ■  Rețea De 50 mm, L = 4 m - branșament la clădirea grădiniței;

 • ■  Rețea De 32 mm, L = 29 m;

Lungimea totala a rețelei de apa potabila este de aproximativ 100 ml.

Pe rețeaua de alimentare cu apa potabila sunt prevăzute următoarele elemente:

 • •  1 cămin de apometru din PEID (Dn 1000) complet echipat cu robineti de concesie si contor Dn 40 mm;

 • •  2 cișmele publice de apa;

 • •  3 hidranti de gradina cu diametrul de 1”.

Cișmele publice apa

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 25 x 2 mm (cca. 21 m) pentru cele 2 cișmelele din inox ce se amplaseaza in incinta grădiniței Aleea Strunga.

Pentru golirea surplusului de apa este prevăzută fiecare cișmea cu cate o conducta cu diametrul De 32 mm. Apa este evacuata la rețeaua de canalizare din incinta.

Hidranti de gradina

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 25 x 2mm, pentru alimentarea celor 3 hidranti de gradina (Dn 1") folosiți pentru irigarea spatiilor verzi si pentru spalarea platformei de deșeuri.

Montajul^ conductelor din PEID se va face în „anvelopa de nisip” conform detaliului de pozare. înainte de astuparea sântului se va executa proba de presiune Pp=1.5*Pr, maxim 9 bar.

Pentru alimentarea cu apa potabila si pentru instalațiile de stins incendiu exterior si interior a obiectelor din incinta grădiniței se realizează lucrări care sa asigure debitul si presiunea necesara acestora conform breviarului de calcul elaborat.

Refaceri drum/trotuare și amenajari spații verzi

In urma realizării lucrărilor de montare a conductei de apa fie in spatii verzi, fie in traversări de drumuri si trotuare, sunt necesare lucrări de refacere a suprafețelor in vederea aducerii lor la starea inițiala.

Grădiniță din Aleea Strunga nr.2B este dotata cu echipamente pentru securitatea și sănătatea muncii și pentru SU, după cum urmeaza:

 • •  Dotări SSM - casca de protecție, mânuși de protecție, ochelari de protecție, masca de protecție, masca sudura de cap, sort de protecție cauciuc, salopeta doc, halat de lucru, cizme;

 • •  Dotări SU - stingatoare tip P6;

| 5.3.C.5. REȚELE CANALIZARE

Prezentarea tehnica expune la faza de studiu de fezabilitate, rețelele de canalizare si construcțiile anexe aferente grădiniței ce se va construi pe Aleea Strunga, nr. 2B. Proiectul cuprinde soluții pentru rețelele canalizare adaptate la noile cerințe privind condițiile de confort si igiena potrivit reglementarilor in vigoare.

DATE DE BAZA
 • •   Contract de proiectare

 • •  STAS-uri si normative in vigoare

 • •   Ridicare topografica

 • •  Studiu geotehnic

Proiectantii de specialitate intocmeste planul de situație cu poziția conductelor de canalizare, plan ce a fost intocmit avand la baza releveul terenului si ridicările topografice puse la dispoziție.

Lucrările de canalizare realizate in mediul urban se incadreaza conform STAS 4273/83, in categoria 3 si clasa de importanta IV. Categoria de importanta a obiectivului este “NORMALA”, conform “Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor - metodologia de stabilire a categoriei de importanta a construcțiilor” aprobata prin HG. nr. 766/1997.

SCOPUL SI OPORTUNITATEA LUCRĂRII

Prin proiect se construiește o grădiniță cu program normal pe Aleea Strunga, nr. 2B. Pentru preluarea apelor menajere si pluviale de la construcție, s-a prevăzut o rețea de canalizare mixta.

SITUAȚIA EXISTENTA DIN PUNCT DE VEDERE AL REȚELELOR DIN ZONA

Conform informațiilor primite de la avizatorul APA NOVA PLOIEȘTI, pe Aleea Strunga exista un colector de canalizare B200 circular si o conducta Ol 100 pentru alimentarea cu apa potabila.

SOLUȚIA TEHNICA ADOPTATA

Soluții constructive

Rețea canalizare

Pentru realizarea conductelor de canalizare au fost analizate următoarele materiale posibile pentru conducte:

Tuburile prefabricate din beton prezintă următoarele avantaje si dezavantaje:

Avantaje:


Fiabilitate in exploatare; Preț de cost scăzut; Dezavantaje:


o o o o o o


Greutate mare pe metru liniar si deci manevrabilitate scăzută; Număr mare de îmbinări care presupun dificultăți de etansare; Tuburile se deteriorează cu ușurința.

Tuburi din PVC de canalizare

Avantaje:

o Greutate redusa pe metru liniar;

o Reducerea timpului de realizare al rețelei;

o Etansare buna la imbinari;

o Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

o Rugozitate redusa;

Dezavantaje:

Nu se fabrica pe diametre mai mari de 500 mm.

Tuburi din rășini . oliesterice armate cu fibra de sticla

Avantaje:

o Datorita îmbinărilor uscate cu manșon si garnitura, se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

o Au o greutate mica;

o Toate piesele de legătură, inclusiv căminele de vizitare, sunt prefabricate;

o Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare;

Dezavantaje:

o Tuburile din fonta ductila si tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate si PVC;

o Prețul unitar pe metru liniar ridicat;

o Căminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe.

Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia ca realizarea conductelor de canalizare din conducte din PVC este cea mai indicata. Având in vedere incarcarile preconizate din trafic si adancimea de pozare a conductelor, se vor utiliza conducte PVC SN8, SDR 34.

 • > Pe latura de nord-est a clădirii pana la căminul de evacuare se va executa un tronson de canalizare in care se vor prelua apele uzate menajere si pluviale colectate din interiorul clădirii si de pe acoperiș. Acest tronson va fi realizat din conducte PVC SN8 SDR 34 Dn 200 mm si va avea o lungime de L=85 ml. Au fost prevăzute 11 cămine de canalizare.

 • > Pe latura de nord -vest a clădirii se colectează apele menajere si pluviale din interiorul clădirii si de pe acoperiș. Acest tronson va fi realizat din conducte PVC SN8 SDR 34 Dn 200 mm si va avea o lungime de L=48 ml. Au fost prevăzute 5 cămine de canalizare.

 • > Se vor prelua apele puviale din rigola carosabila amplasata pe platforma de depozitare deșeuri in căminul C16, prin intermediul tronsonului C16-C17, conducta PVC SN8 SDR 34 Dn 200mm, L=26.5ml. Căminul de vizitare C16 fconf. STAS 2448/82) - 1 buc. de la paltforma de depozitare deșeuri are prevăzut si un cos de aluviuni.

Caracteristicile rețelei propuse in incinta grădiniței sunt următoarele:

- lungime totala rețea de canalizare PVC SN8 SDR 34 Dn 200 mm L= 160ml

 • -  cămine de vizitare 17 buc conform STAS 2448/82 (capace necarosabile

16 buc, 1 buc. capac carosabil)                                          ? i-..

 • -  23ml rigola carosabila complet utilata pentru preluare ape pluviale. -ML' Conducta de canalizare dintre C17 si Cex se considera racord de canalizare “Construire grădiniță cu program normal inclusiv branșamente utilități, Aleea Strunga nr. 2B ” si nu face parte din prezentul proiect. Acesta va fi executat de către APA NOVA PLOIEȘTI. Căminul de vizitare C17 este considerat cămin de racord.

Rigole colectare ape pluviale

Rigolele de colectare prevăzute sunt rigole prefabricate din beton. Acestea au prevăzut un gratar din fonta nervurat. Tronsoanele de rigola au cate 1 ml lungime si o lățime de 250 mm din care lățime utila de 200 mm. Descărcarea apelor pluviale colectate din rigola carosabila amplasata langa platforma de depozitare deșeuri se va face prin intermediul unui cămin colector, realizat de asemenea din beton. Căminul colector are prevăzut si un cos de aluviuni.

Descărcarea apelor pluviale colectate de la celelalte rigole se va face prin partea inferioara a rigolelor din capetele tronsoanelor.

Elemente generale

De-a lungul rețelei s-au prevăzut cămine de vizitare conform STAS 2448/82 situate în zonele de aliniament la o interdistantă maximă de 60 m, precum și la fiecare intersecție sau schimbare de direcție în plan orizontal sau vertical al acesteia.

Căminele de vizitare din beton sunt prefabricate (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din fundație executată din beton simplu, clasa C8/10(Bc10), cos de acces cu diametrul de 800 mm, elemente de aducere la cota, placa superioară la capac si rama, ramă si capac carosabil din fontă prevăzut cu balama.

Patul de fundare al tuburilor de PVC se va realiza din nisip si va avea o grosime de 15 cm, iar in jurul lor se va umple transeea cu nisip pana ia 30cm.

Deasupra întregii rețele de canalizare si deasupra fiecărui racord la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.

După executarea propriu-zisa a rețelei de canalizare se va efectua proba de etanșeitate a conductei.

Executarea rețelei de canalizarea se va face din aval spre amonte.

Săpăturile se vor executa mecanizat pe 1.5 m adâncime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a săpăturii.

Ultimii 25 cm deasupra cotei de fundare se vor sapa manual si numai inainte de pozarea canalului. Patul de pozare al canalului se nivelează la panta prevăzută in proiect, eventualele denivelări se elimina prin sapare, umpluturile realizandu-se cu nisip. Pozarea tuburilor nu se face decât după evacuarea apelor provenite accidental din ploi. Realizarea fundului sântului se va executa cu mare atentie: compactarea fundului sântului cu maiul mecanic, apoi se va turna un amestec de 15 cm, strat pe care se pozeaza tuburile de canalizare. Compactarea umpluturilor se face manual in straturi de 10 cm, 50 cm deasupra crestei canalului si apoi mecanizat in straturi de 10 20 cm, pana la cota terenului amenajat. Pe toata durata lucrărilor, transeea va fi obligatoriu imprejmuita si se vor instala panouri avertizoare iar pe timp de noapte va fi semnalizata corespunzător pentru prevenirea oricăror accidente.

Se vor monta podețe pentru traversarea șanțurilor.

Săpătură pentru căminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1.50 x 1,50m. Malurile vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar așezați orizontal.

DEVIERILE SI PROTEJĂRILE DE UTILITATI AFECTATE                              /

Toate utilitățile existente pe traseul canalizării (daca este cazul) se vor devia/relocg^nforHx ' proiectelor de deviere si a soluțiilor tehnice stabilite impreuna cu fiecare deținător parte.                                                                                        '        1 i

Instalațiile existente intalnite in sântul sapat pentru montarea conductelor noi vor fi susținute si protejate pe toata perioada execuției, timp in care sântul va ramane deschis.

Constructorul are obligația sa întrerupă lucrările daca va întâlni alte rețele decât cele indicate in planurile de situație si sa solicite prezenta si asistenta tehnica din partea deținătorului rețelei respective si sa anunțe șefului de proiect eventualele nepotriviri.

SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON SI ALTELE ASEMENEA PENTRU LUCRĂRI DEFINITIVE SI PROVIZORII

Din punct de vedere al asigurării utilităților, in zona sunt rețele de electricitate, gaze naturale, telefonie, rețea publica de apa si canalizare.

CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICAȚII SI ALTELE ASEMENEA

In perioada de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentei documentații, circulația nu va fi stânjenită pe tronsonul sau tronsoanele de lucru.

TRASAREA LUCRĂRILOR

Trasarea lucrărilor se va face de către executantul lucrărilor (constructor) in prezenta proiectantului si a dirigintelui de șantier numit de investitor. La trasarea si predarea -primirea amplasamentului vor participa si delegații imputerniciti ai societăților comerciale proprietare ale rețelelor edilitare existente in zona.

Constructorul si deținătorii de rețele sunt direct responsabili in cazul in care vor fi afectate rețelele edilitare, aceștia avand obligația ca inainte de începerea săpăturilor si pe parcursul execuției lucrărilor sa localizeze rețelele prin sondaje si/sau indicații date de către imputernicitii societăților comerciale proprietare ale rețelelor edilitare din zona.

Trasarea lucrărilor se va realiza conform planurilor de situație, materializând axele cu tarusi amplasați la max. 20 m distanta unul fata de altul. Daca se prevede ca de la baterea țărușilor pana la executarea săpăturii va trece un timp mai îndelungat, atunci tarusii de pe ax vor fi insotiti de tarusi martori. Traseul astfel materializat se confirma de către beneficiar. Determinarea exacta a adâncimii săpăturii se face numai cu rigle de nivel, utilizând nivela cu luneta sau aparate cu laser.

Celelalte operații - săpături, execuția paturilor de pozare a conductelor, montarea tuburilor, respectiv a conductelor, a pieselor specifice din polietilena, realizarea umpluturilor, probele de presiune si etanșeitate - se vor executa in conformitate cu prescripțiile din legislația in vigoare.

ANTEMASURATOAREA

Antemasuratorile s-au făcut pe baza lucrărilor identificate ca fiind necesare pentru toate obiectele ce fac parte din prezentul proiect.

MASURI PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI SU

Protecția, Siguranța si Igiena Muncii

La elaborarea proiectului s-au respectat:

 • •  Legea 319/2006 a securității si sanatatii in munca si Normele metodologice de aplicare HG1425/2006 si HG955/2010

 • •  Prin proiect s-au prevăzut următoarele măsurii de securitate si sanatate in munca:

 • -   sprijiniri de maluri la săpăturile efectuate pentru pozarea tuburilor de canalizare;

 • -   sprijinirea si protecția rețelelor intalnite in săpătură;

 • -  sondaje pentru determinarea execta a traseelor rețelelor existente din amplasament;

 • -  parapete de imprejmuire a săpăturilor deschise si podețe de trecere pietonala;

 • -   semnalizare luminoasa pe timpul nopții si restricții de circulație in zona lucrărilor;

 • -  capace la cămine;


- scări de acces in cămine.

In timpul execuției lucrărilor, antrepenorul va lua toate masurile de securitate Wsapătăte in munca pentru evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot^apîaigg“jpe;' parcursul execuției lucrărilor.                                                                 J. 7

Antrepenorul va dota echipele ce executa lucrările cu echipamentul de protecție adecvat, conform art.1.4 din Ordinul nr. 225 din 21 iulie 1995, pentru diferitele momente ale fiecărui stadiu fizic.

Antrepenorul va urmări respectarea următoarelor norme ce reglementează activitatea de protecție a muncii pentru care va face instructajul întregului personal, conform Normelor generale de protecția muncii, cap.l, pct.13, ce se vor ocupa de derularea lucrărilor:

 • -   Legea Securității în muncă nr. 319/2006 și HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare, completea si modificate prin HG 955/2010

 • -   “Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții”, avizat de MLPAT cu nr. 9/N/15.03.1993 cap. 33 - Lucrări de alimentare cu apa si canalizare (art. 1583-1832)

 • -  Ordinul nr. 2104/2014 pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Normativ privind cerințele de proiectare di execuție a excavatiilor adanci in zonele urbane” NP120-2014

 • -  Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea și tăierea metalelor. Cod 2/1998.

 • -  Norme specifice de securitate a muncii pentru lucru la înălțime. Cod 12/2000.

 • -  Norme specifice de scâecuritate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populație și prin procesele tehnologice. Cod 19/1995.

 • -  Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat. Cod 40/1996.

Intrucțiuni pentru selecționarea și utilizarea mijloacelor de transport individuale de protecție a feșei și ochilor. Cod 2/1995.

 • -   Norme specifice de protecție a muncii pentru îmbunătățiri funciare și irigații. Cod 71/1998.

 • -   Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate și finisaje în construcții. Cod 27/1996.

 • -   Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Cod 6/1996.

 • -   Norme specifice de protecție a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice. Cod 65/1997 + Cod 111/2000.

 • -   Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul și depozitarea acetilenei. Cod 4/1998.

 • -  Norme specifice pentru gospodărirea comunală și salubritate publică. Cod 31/1996.

 • -   Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul și depozitarea oxigenului și azotului. Cod 3/1994.

 • -   Normativul - cadru de acordare și utilizare E.l.i.-urilor (Conform cap.lll - Criterii de acordare a echipamentului individual de protecție) cod 225/1995.

 • -   Instrucțiuni pentru selecția și utilizarea M.I.P.-lor. Cod 2/1995.

 • -   Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981

Decretul 328/66 plus modificările din 1999 + Cod rutier

 • -  HG 1091/2006 privind cerințe minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

 • -   HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile.

Normele specifice vor ține seama și de normele conexe colaterale specifice fiecărei activități în parte. Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui să aibă certificat de utilizare de la factorii abilității din cadrul M.M.P.S.

In acest sens se interzice:

- intervenția personalului in spatiile de lucru subterane fara pornirea prealabila a instalației de ventilație fortata portabila

^NJERGROUP
 • -  accesul personalului in spațiul de lucru subteran fara echipamentul de lucru si de protecție individual

 • -   intervențiile periodice sau/si accidentale ale personalului in spatiile subterane fara o prealabila aerare de minim 1,5 ore, fara detectarea prealabila a eventualelor noxe si fara respectarea normelor specifice de protecția muncii in astfel de situații (număr minim de 2 oameni calificați si instruiti in acest sens si dotati cu echipamentul de lucru si de protecție individual, specific in astfel de situații).

 • -  intervenția la echipamentele de pompare in timpul funcționarii.

 • -   focul deschis sau fumatul in spațiul de lucru subteran.

 • -   improvizații electrice in spațiul de lucru subteran.

Masuri privind prevenirea si stingerea incendiilor

La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile specifice PSI din legislația in vigoare, dintre care se menționează:

Ordin pentru aprobarea „Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor ordinul 775/22.07.1998;

Ordinul nr. 20/N din 11 iulie 1994 privind aprobarea „Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora” indicativ C 300/1994;

Ordinul Ministrului de Interne nr. 138/05.09.2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor - DG PSI - 005;

Țevile de PVC sunt ușor inflamabile (clasa C4), ard incet dar se autosting.

Producătorul recomanda ca produsele sa nu fie depozitate in apropierea substanțelor inflamabile, chiar si plante uscate.

Se vor respecta instrucțiunile din capitolul nr. 11 „Prevenirea si stingerea incendiilor" din „Ghid privind realizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare cu conducte din policlorura de vinii, polietilena, polipropilena.” - indicativ GP - 043/99.

STASURI SI NORMATIVE

Proiectul va utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația UE. Aceste materiale sunt conforme cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 (republicata si cu modificările si completările in vigoare).

DISPOZIȚII FINALE

Obligații si mențiuni specifice

 • Beneficiarul si constructorul au obligația de a asigura condițiile necesare realizării recepțiilor pe faze determinate si de a comunica Inspecției de Stat in construcții, programul privind controlul de calitate.

 • Recepția finala se va realiza in conformitate cu legislația in vigoare (“Regulamentul de recepție” aprobat prin HG 273/94).

 • La recepția finala, antreprenorul va prezenta “Cartea construcției”, intocmita conform reglementarilor in vigoare la data recepției.

 • Constructorul va monta indicatoare pentru dirijarea circulației, podețe provizorii si parapete de protecție, iar pe timpul nopții se vor prevedea semnalizări luminoase.

 • înainte de inceperea lucrărilor de săpătură se vor face sondaje in prezenta delegațiilor deținătorilor de rețele pentru poziționarea exacta si stabilirea condițiilor de execuție.

Realizarea lucrărilor in conformitate cu prevederile documentației va asigura o calitate corespunzătoare a acestora si o buna fiabilitate.

5.3?c.6j ÎMPREJMUIRE teren


împrejmuirea pe latura din Sud-Vest, către limitele de proprietate cu Școala Generala loan Alexandru Bassarabescu, este alcatuita din stâlpi din profile laminate HEA 160 zincate,/si panouri fonoabsorbante de tip sandwich cu interior mineral pentru atenuarea zgomotului. Inaltimea totala a gardului este de 2.30m. Panourile reazema pe o grinda din beton armat turnata monolit, de dimensiuni 25x30cm. Nivelul superior al grinzii este CTN+30cm. împrejmuirea pe latura din Sud-Est, către Aleea Strunga este alcatuita din stâlpi din profile laminate HEA 160 zincate si panouri fonoabsorbante transparente (h: 2.00 m). Panourile reazema pe o grinda din beton armat turnata monolit, de dimensiuni 25x20cm. Nivelul superior al grinzii este egal cu CTN+ 0.30 m.

împrejmuirea pe latura de Nord-vest și pe cea de Nord-Est, către limita de proprietate cu aleea pietonala ce deservește locuințele colective din vecinătate, este alcatuita din stâlpi din profile laminate HEA 160 zincate, si panouri fonoabsorbante de tip sandwich cu interior mineral pentru atenuarea zgomotului. Inaltimea totala a gardului este de 2.30m. Panourile reazema pe o grinda din beton armat turnata monolit, de dimensiuni 25x30cm. Nivelul superior al grinzii este CTN+30cm.

Descriere generala împrejmuire: Infrastructura este realizata din beton armat turnat monolit. Fundațiile sunt alcătuite din blocuri izolate 50x50x60cm din beton simplu de clasa C16/20. legate la partea superioara cu o grinda continua din beton armat de clasa C25/30. Stâlpii prefabricați sunt inglobati pe o lungime de 45cm in blocul de fundare. Stâlpii si blocurile de fundare sunt așezate la un interax de 1.90m, si se fundează la CTN-80cm. Intre blocuri, grinda se aseaza pe un strat de egalizare din beton simplu de clasa C8/10, cu grosimea de 5cm.

Materialele folosite pentru realizarea imprejmuirii sunt:


 • •  Beton C25/30 in grinzi, dozaj minim ciment 300kg/mc;

 • •  Beton 016/20 in blocuri, dozaj minim ciment 260kg/mc;

 • •  Beton C8/10 de egalizare;

 • •  Armatura otel beton S500C (Categ. de Rezistenta 5 si Categ. de Ductilitate C);

 • •   Confecții din otel laminat S235JR, protejate anticoroziv.

Descriere generala terasamente: săpăturile se vor executa cu taluz înclinat, cu panta de 1:1. Se vor lua toate masurile necesare pentru inlaturarea apelor accidentale. Ultimii 20 cm de la fundul gropii se vor sapa imediat inainte de turnarea betonului de egalizare. Se va compacta foarte bine fundul gropii inainte de turnarea betonului. Umpluturile in jurul construcțiilor se vor realiza din pamant bun, imediat după ce se ajunge cu construcția la nivelul terenului, in straturi de maxim 20 cm grosime, cu gradul mediu de indesare de 98%.

 • d) probe tehnologice și teste.

  ARHITECTURĂ

  Proba de inundare a terasei

  Verificarea etanșeității hidroizolatiilor prin inundare cu apâ timp de 72 ore a acoperișurilor cu pante până la 7 % inclusiv. Nivelul apei va depăși cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat; după această perioadă tavanul nu trebuie să prezinte semne de umezire;

  - conform C 112-86 verificarea se va face prin inundare cu apă de 2-4cm în punctele cele mai înalte, cu gurile de scurgere în prealabil înfundate-

  STRUCTURĂ

  - la rezervor se realizează testul de verificare a impermeabilității structurii. Se umple bazinul cu apa, se observa daca exista infiltrații, apoi, daca exista, se remediază zonele prin care exista scurgeri. Se reface testul si eventuale refaceri de impermeabilizare, pana structura are parametrii pentru care a fost proiectata;

  • - inainte de fiecare turnare de beton in șantier, se prevede turnarea de probe (in forme cu volum cubic) din acei beton, aceste probe se verifica in laboratoare acreditate la testul de compresiune daca au clasa de beton din proiect;

  • - barele din otel BST500S clasa C aduse in șantier pentru realizarea carcaselor de armatura se verifica in laboratoare

  | specializate pentru a se verifica parametrii specifici de rezistenta si ductilitate;

  REȚELE

  ALIMENTARE CU

  APĂ

  Sistemul de alimentare cu apa si canalizare ape uzate si pluviale constituie ansambluri tehnologice si funcționale integrate care acopera intregul circuit tehnologic din incinta grădiniței de la puncrtul de branșament la rețeaua publica de apa pana la evacuarea in rețeaua de canalizare oraseneasca.

  După execuția instalațiilor de alimentare cu apa, se va executa proba de presiune, pentru care se vor consemna rezultatele intr-un proces - verbal. Conductele vor fi testate la 1,5 x presiunea de lucru; prin urmare, conductele Pn 10 vor fi testate la maxim 9 bar. Pentru conductele tehnologice montate in cadrul camerei de pompare se va realiza proba de etanșeitate a tuturor traseelor de conducte. Probele se vor efectua in conformitate cu prevederile C-56, inainte de montarea armaturilor.

  Pentru grupul de pompare aferent gospodăriei de apa pentru incendiu se va efectua proba de funcționare a intregii instalații (cu racordarea armaturilor de serviciu), verificandu-se asigurarea debitelor de calcul. La grupurile de pompare pentru combaterea incendiului exterior si interior se vor realiza teste ce trebuiesc executate in vederea probelor de casa si teste finale de recepție.

  Pentru proba de etanșeitate la rețeaua de canalizare se vor executa mai intai parțial umpluturile de pamant, lasand libere imbinarile, inchiderea etanșa a tuturor orificiilor si blocarea extremităților canalelor si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei.

  Pierderea de apa admisa pentru canale circulare din tuburi este de 0.0021/mp (conf. STAS 3051/91). Presiunea de incercare masurata la căpătui aval al tronsonului va fi de 5x10’2 N/ mm2 (dar nu mai mult de nivelul terenului) si durata de 15min sau (30+1 )min conf. SR EN 1610/2016.

  In cazul in care rezultatele incercarii la etanșeitate nu sunt corespunzătoare, se vor lua masuri de remediere stabilite cu consultarea proiectantului. Verificarea calitatii căminelor de vizitare si proba de etanșeitate a acestora se vor face concomitent cu verificarea si proba de etanșeitate a rețelei de canalizare.

 • 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Specificație

  UM

  Valoare

  Valoare totala inclusiv TVA

  Lei

  12.918.581,00

  C+M inclusiv TVA

  Lei

  8.489.698,00

  Valoare totala exclusiv TVA

  Lei

  10.868.500,00

  C+M exclusiv TVA

  Lei

  7.134.200,00

  Specificație

  UM

  Valoare

  Suprafața desfasurata clădire grădiniță

  mp

  2.060,42

  Suprafața spatii verzi + gradina flori

  mp

  1.423

  Suprafața spațiu de joaca si sport

  mp

  120

  Săli de grupa

  buc

  6

  Suprafața gospodărire de apa

  mp

  75

  Suprafața parcare cadre didactice+ platforma        carosabila        acces

  autospeciale+platforma deșeuri

  mp

  266

  Cișmele publice apa

  buc

  2

  Suprafața parcare cadre didactice+ platforma carosabila acces autospeciale

  mp

  371

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicator

Valoare

Valoarea ACE - lei/prescolar

96.181,06

Capacitate infrastructura de educație

120 preșcolari

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției este de 23 luni (de la semnarea contractului de finanțare).

5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

a)rezistență mecanică stabilitate

Și

Structura de rezistență a fost concepută si calculată în conformitate cu normele și normativele în vigoare. S-au avut în vedere metode de calcul și analiză moderne, analiza statică echivalentă si analiza modala. La abordarea caicului seismic s-a utilizat normativul de calcul antiseismic P100-1/2013.

Au fost luate în analiză recomandări și încadrări ale construcției în acord cu prevederile din normative, iar calculele s-au efectuat în raport cu acestea.

b)securitate incendiu;

la

Din punct de vedere funcțional clădirea a fost încadrată astfel: Clădire invatamant, supraveghere, îngrijire sau adapostire a copiilor preșcolari

Clădirea nu intră în categoria clădirilor cu săli aglomerate, suprafața sălii de activitati colective/holul multifuncțional fiind S: 150 mp.

Clădirea va fi dotata cu echipament de control si semnalizare, hidranti interiori si exteriori, stingatoare, picheți. Pentru alimentarea hidrantilor interiori se propune un bazin subteran pentru

inmagazinare apa.

Pentru accesul autovehiculelor de intervenție se propune un acces carosabil din Aleea Strunga si o platforma amenajata pentru accesul facil la fațadele Sud si Vest. Fațada estica este accesibila autovehiculul de pompieri din Aleea Strunga, pe al 2lea acces carosabil, din zona de acces a preșcolarilor.

Clădirea este conformată astfel încât să permită evacuarea persoanelor în timp util si astfel încât să limiteze propagarea incendiilor: Grad de rezistenta la foc II: presupune protejarea la foc.a elementelor de construcție, conform timpului normat; rezistenta la foc a elementelor constructive se va asigura prin caracteristicile materialelor folosite - beton, cărămidă si suplimentați cu placari pentru a rezista la foc conform poziției in care sunt amplasați (90min pe cai de evacuare, 150min - case de scara, 180min - spatii tehnice, 60 minute - bucătării);

Sistem din gips- carton pentru inchiderile ghenelor de ventilație - vor fi astfel alcătuite pentru a rezista la foc - minim 30min, trapele de vizitare - minim 90min.

distante evacuare:

in parter - evacuarea se face in doua direcții, distanta de evacuare nu depășește 20m. Sălile de grupa amplasate in parter beneficiază de evacuare directa către exterior.

in etaj - evacuarea se realizează in trei direcții - doua case de scara inchise - interior si o scara exterioara accesibilile din terasa exterioara peste parter, distanta de evacuare nu depășește 20m. caile de evacuare (usi -canat batant, cu sistem de autoinchidere si mâner antipanica)-sunt distribuite, către exterior, evacuarea facandu-se astei in direcții diferite;

in caz de necesitate, se va evacua fumul ajuns in casa scării inchisa prin trape situate in treimea inferioara si superioara a acesteia. Elementele de construcții vor fi alcătuite si conformate pentru evitarea propagării focului si pentru a nu intretine arderea rosturile seismic situat la joncțiunea dintre corpuri se vor etanșa cu vata minerala;

se vor prevedea:

usi rezistente la foc minim 45min pe perimetrul coridoarelor rezistente la foc

usi rezistente la foc minim 60min la casa scării

usi rezistente la foc minim 90min la spatii tehnice si ECS usi rezistente la foc minim 15min la bucătărie si oficii Scara va fi alcatuita din materiale C0(CA1) cu rezistență la foc minim 1h

Se va prevedea o scara exterioare pentru evacuare

Pe caile de evacuare se asigura iluminat natural de siguranța Se vor prevedea dotări specifice pentru stingerea incendiilor: stingatoare mobile la interior si exterior, minim 2 /nivel, 1 la 250mp4 stingatoare la nivelul parterului, 4 in etaj si doua in demisol;

Picheți incendiu: 1 la 1000mp suprafața de teren.

c)igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Se va asigura in sălile de grupa un cubaj de aer minim de 8mc/copil. toate încăperile destinate copiilor vor fi ventilate si iluminate natural pentru asigurarea unei ventilații naturale permanente tamplaria va fi

prevăzută cu grile higroreglabile si oberlichturi cu suprafața rotata de 1/50 din aria pardoselii iar unghiul de descghidere va fi spre interior si in sus.

Dotarea cu mobilier va fi asigurata corespunzător virstei și dezvoltării fizice a copiilor și tinerilor, avind in vedere numărul acestora, caracterul activității și destinația încăperilor. Tipurile de mobilier vor fi avizate obligatoriu de către Ministerul Sănătății.

Grupurile sanitare sunt dotate cu obiecte ușor de curatat, care nu favorizează dezvoltarea mediilor biologice; se propune compartimentarea grupurilor sanitare cu HPL pentru curatare facila; grupurile sanitare vor fi complet echipate: dispenser hârtie, cos de gunoi, etc.

grupurile sanitare, oficiile si spatiile medicale vor fi finisate cu vopsitorii epoxidice si antifungice;

pentru echiparea bucătăriei se vor folosi dotări si finisaje conforme cu normele de igiena ale ministerului sanatatii;

Apa care va alimenta cișmelele exterioare este potabila;

Se asigura iluminatul corespunzător al zonelor de lucru, precum si cele din imediata vecinătate a clădirii pentru securitatea pietonala;

Se prevăd coșuri de gunoi individuale sau selective atat la exterior, cat si la interior;

se propune de asemenea amplasarea pubelelor selective;

Se propune realizarea unei platforme de deșeuri - cu racord la apă si canal pentru evacuarea apelor după spălarea pubelor;

Deseurile rezultate din activitatea medicala se vor depozita intr-o incapere distincta dotata cu unitate frigorifica si se vor ridica de o firma specilizata, in baza unui contract, conform legislației in vigoare -Ordin M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile medicale.

d)siguranță       și

accesibilitate     în

exploatare;

- siguranța in exploatare

se propun finisaje antiderapante pentru prevenirea alunecării; pardoselile se vor racorda pentru prevenirea impedicarii atat ala interior cat si la exterior; nu se prevăd usi cu prag; scara propusa are un raport corespunzător treapta /contrareapta pentru evitarea oboselii excesive; se prevede contratreapta plina; parapeti sunt conformați conform STAS 6131-79;

zonele vitrate se marchează în mod corespunzător cu benzi orizontale sablate pentru evitarea coliziunilor si prevăzute cu balustrade de protecție

se propune amplasarea de marcaje tactile;

Ușile vitrate vor fi prevăzute cu cu geam securizat pentru a aevita posibilele acidentariș

balustardele scării vor fi propuse astfel incat sa nu reprezinte o potențiala sursa de acceidentare - mana curenta nu va putea fi folosita drept tobogan, se va realiza o a doua mana curenta la inaltimea de 60cm

se vor asigura stabilitatea mobilierului prin ancorare si fixare astfel incat prin cădere, alunecare sau răsturnare acestea sa nu provoace accidente si sa blocheze evacuarea din clădire;

pentru a preveni riscuri provenite din instalații, accesul in zonele tehnice este proteajat fata de traseele de funcționale destinate copiilor si cadrelor didactice;

siguranța în timpul lucrărilor de întreținere: lucrările de curățenie se vor realiza numai cu personal special pregătit si echipat in acest sens; accesul pe terasele necirculabile pentru curatarea acestora si

pentru realizarea lucrărilor de reparații se face exclusiv 'Șcta. către personal instruit pentru lucrul la inaltime; se prevăd accesorii pentru ancorarea persoanelor ocupate cu intretinerea in puncte fixe, stabile, pentru evitarea căderii in gol; suprafețele vitrate care nu pot fi curatate din interior se vor curata de către personal special instruit si echipat pentru lucrul suspendat pe fațada (alpinisti); pentru suprafețele care pot fi curatate cu dificultate se vor angaja firme specializate;

siguranța la intruziuni și efracții: tamplaria va fi prevăzută cu sisteme de închidere; ușile de evacuare vor fi dotate cu bara antipanica pe interior si nu vor fi accesibile pentru intrare;

perimetrul obiectivului va fi împrejmuit cu un gard fonoabsorbante si dublate de gard viu, iar accesul in incinta va fi controlat, cu sisteme de inchidere si luminate pe timide noapte

e)protecție împotriva zgomotului,

imprejmuirea grădiniței se va realiza pe din panouri fonoabsorbante de tip sandwich cu interior mineral,

utilajele cu potențial generator de zgomot (chiller, etc) se vor amplasa pe covor elastic

- sălile de grupa, spatiile comune si golurile de lift vor fi prevăzute cu panouri fonoabsorbante pentru asigurarea limitei admise a nivelului de zgomot interior.

f)economie      de

energie și izolare termică;

Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, rezultând astfel un consum scăzut de energie termica necesara asigurării climatului intern, conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare acoperiș cu vata minerala bazaltica 15 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Tamplarie ferestre profile Al cu rupere de punte termica U minim =1.10 W/mpK

 • •  Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •   Termoizolare intrados planseu pe sol cu polistiren extrudat 5 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii conforme cu rezistentele minime normate.

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizo lății lor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) - Prescripții pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica.

g)utilizare sustenabilă       a

resurselor naturale.

Amplasarea panourilor solare conduc la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.

Pompa de căldură aer-apa si centrala electrica folosite pentru

furnizarea energiei termice vor asigura un grad redus de emisii de carbon.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acces , senzori la corpurile de iluminat din casa scării si coridoare etc.)

5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Activitățile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - HAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publica locala.

In cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.4/4.4/1, se vor lua in calcul următoarele rate de cofinantare:

• rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinantare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Rata de cofinantare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe langa contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile ale proiectului.

Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 4.4

12.588.138,22

Contribuție proprie din care:

330.442,78

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

256.900,78

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

73.542,00

6. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism Nr. 1403 din 23 octombrie 2018 emis de Primăria Municipiului Ploiești

 • 6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de carte funciara pentru numărul cadastral 144462 din 03.12.2018

 • 6.3    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Act administrativ nr. 16104 / 07.11.2018 emis de Agenția penru Protecția Mediului Prahova si prezentat in anexa - Clasarea notificării:

 • -   In urma analizării dcumentatiei depuse, a localizării amplasamentului in planul de urbanism si in rpaort cu poziția fata de ariile protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone de rstrictii de construit, zona costiera;

 • -  Având in vedere ca:

 • •  Proiectul nu intra sub incidența HG 445/2009 privind evaluarewa impactului ■' •

anumitor proiecte publice si private asupra mediului;              .o1j; iV~ ... •

 • •  Prooiiectul propus nuintr assub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul arilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

APM Prahova decide:

Clasarea notificării, deorece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

 • 6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Aviznr. 53 din 13.09.2018

ALIMENTARE CU APA

Aviz condiționat nr. 435/2018

CANALIZARE

Aviz favorabil NR. 369/2018 din 12.11.2018

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL NR. 30101829052/13.11.2018

ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

Aviz favorabil Nr. 12598/05.11.2018

GAZE NATURALE

Aviz favorabil nr. 313253.141/09.11.2018

TELEFONIZARE

Aviz tehnic favorabil nr. 100/05/02/01/03/PH/2059

SECURITATE LA INCENDIU

NEGAȚIE NR. 555/18/SU-PH Ploiești, 06.11.2018

PROTECȚIE CIVILA

Negație nr. 17/18/SU-PH

SANATATEA POPULAȚIEI

Notificare nr. 451/14.11.2018

AVIZ R.A.S.P. PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DEȘEURILOR PROVENITE DIN LUCRĂRI DE CONTRUIRE, REABILITĂRI, DEMOLĂRI SI AMENAJARI SPATII VERZI Aviz favorabil nr. 520 din data de 01.11.2018

POLITIA RUTIERA

Aviznr. 237631/11.11.2018

COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT SI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI IN PLOIEȘTI

Aviz BMTU 3348/19.11.2018

POLITIA RUTIERA SI DIRECȚIA TEHNICA A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI -pentru branșamente

DIRECȚIA GENERALA PENTRU DEZVOLTARE URBANA

Aviz favorabil nr. 293/05.12.2018

PUNCTUL DE VEDERE/ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Clasarea notificării nr. 16104 / 07.11.2018

 • 6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiu topo cu viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Prahova recepționat in baza procesului verbal de recepție numărul 5459/2018, prezentat in anexa.

 • 6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

ALIMENTARE CU APA

Aviz condiționat nr. 435/2018

CANALIZARE

Aviz favorabil NR. 369/2018 din 12.11.2018

 • 7.______Implementarea investiției

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea investiției propuse este PRIMĂRIA MUNICIUPUI PLOIEȘTI.

Solicitantul a înființat, deja, Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din 5 persoane care vor fi subordonate solicitantului (Primarului) și vor interacționa în mod direct cu AM, mediind relația Solicitantului cu aceasta. UIP va fi formata din următoarele posturi: Managerul de proiect; Responsabilul financiar; Responsabilul achiziții publice; Responsabil juridic; Responsabil tehnic

Cei cinci responsabili se află în poziții de subordonare față de Managerul de Proiect și de colaborare între ei. în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm următoarele îndatoriri de o importanță crescută: 1. MANAGERUL DE PROIECT coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanentă cu părțile implicate în implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților); coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect; conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului; asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului; soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului; urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și AM, referitoare la prezentul proiect; participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului; participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului; 2. RESPONSABILUL FINANCIAR: asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor de natură financiară, rezultate ca urmare a derulării proiectului în cauză; urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului; verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului; supraveghează și certifica încadrarea, în bugetul proiectului, a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli aferente proiectului; monitorizează efectuarea plăților către terți; asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu AM.

3. RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE: participa la evaluarea ofertelor primite in cadrul licitaților si la intocmirea de rapoarte către instituțiile avizate; va urmări indeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări si servicii necesare realizării proiectului; va respecta obligațiile asumate prin contractul de finanatre încheiat cu autoritatea de management; va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului. 4. RESPONSABIL JURIDIC: menține strânse legături cu Autoritatea de Management privind stadiul implementării proiectului în domeniul juridic; avizează, din punctul de vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru realizarea activităților proiectului, cât și a actelor juridice subsecvente acestora; oferă

MWÎ consiliere echipei proiectului privind legislația națională și europeană aplicabilă;avjzeâ^^'M legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului; participă la ședințelexpebpdjce^ ' , care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținuțdjș'i ’-'X căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute; asigură organizarea documentarei 'și "" a fișierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficiala a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine ultima si posibilitatea accesării acestora în condiții optime de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului. 5. RESPONSABIL TEHNIC: supraveghează buna desfășurare a proiectului si menține relații de colaborare cu responsabilul tehnic din partea consultantului; va urmări executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa; va urmări conformitatea lucrărilor si serviciilor propuse a fi achiziționate; participa la elaborarea rapoartelor de progres împreuna cu managerul de proiect; participa la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren impreuna cu managerul de proiect si proiectant; urmărește executarea la termen a lucrariilor si serviciilor achiziționate in cadrul proiectului. Situația completa a atribuțiilor membrilor UIP desemnați de către Beneficarul proiectului, poate fi regăsită in cadrul fiselor de post care se ataseaza prezentului proiect.

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Asa cum s-a mai precizat in cuprinsul prezentului Studiu de fezabilitate, durata de implementare a obiectivului de investiții este de 23 luni calendaristice (de la data semnării contractului de finanțare).

Graficul de implementare a investiției a fost detaliat la punctul 3.5, in cadrul caruia au fost reprezentate activitatile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Eșalonarea investiției pe ani este indicata in continuare:

Anul de eșalonare

Valoare (lei cu TVA)

Anul 2018

INV (Lei)

389.189,50

C+M (Lei)

0

Anul 2019

INV (Lei)

2.650.269,13

C+M (Lei)

1.903.910,75

Anul 2020

INV (Lei)

8.734.058,37

C+M (Lei)

5.729.582,25

Strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP si a echipei de management ce se va contracta în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

 • -   Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

 • -   Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;

 • -   Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

 • -   Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

 • -   Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;

Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementata proiectului,JJ/ Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați confortn„planululd/ execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecârtism de ' monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

 • a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului, echipa externalizata de management și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

 • b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare rapoartele vizitelor de monitorizare în teren;

rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

 • 7.3 Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Proiectul de investiții propus spre implementare isi demonstrează potențialul de autosustinere financiara in perioada de exploatare/ operare.

Acest lucru se poate observa din tabelul privind sustenabilitatea financiara prezentat in cadrul Anexei 1 - Scenariul 1 - Scenariu recomandat.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, prin alocari de resurse financiare, in funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării si întreținerii investiției.

Resursele financiare necesare funcționarii infrastructurii nou create se constituie din transferuri de la bugetul local al Municipiului Ploiești, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In vederea operării obiectivului de investiții se vor crea 7 de posturi din care 6 posturi didactice (educatoare), si 1 post persoana nondidactica.

Pentru proiectul de investiții propus putem menționa ca lucrări specifice ce pot fi încadrate intr-un plan de mentenanță, următoarele:

 • -  verificări si reparații, pentru partea de rețele edilitare (alimentare cu apa, canalizare -stații de pompare, instalațiile sanitare), rețele electrice etc.

 • -  activități realizate după defectarea echipamentelor sau a instalațiilor sau deteriorarea lucrărilor de construcții, activități care constau in localizarea si diagnosticarea defectelor si in intervenții pentru restabilirea bunei funcționări.

In urma analizei informațiilor existente referitoare la activitatea practică de mentenanță și a cerințelor care sa gestioneze activitatea de mentenanta s-a stabilit următoarea structura de mentenanta:

 • a) Pregătirea activităților de mentenanță - se determină tipurile de intervenții, se stabilesc echipamentele/instalațiile si lucrările pentru care se planifică, inregistreaza si urmărește activitatea de mentenanta si se definesc niște cicluri de reparații.

 • b) Fișe tehnologice de reparații - o fisa tehnoiogica se definește la nivel de intervenție și se preia cu posibilitatea de a fi modificată pe echipamente; conține operațiile, materiile prime și piesele de schimb care se folosesc în mod curent într-un tip de reparație.

 • c)  Planificarea și urmărirea activităților de mentenanță - se realizează planuri de intervenții, programe de reparații și activități de mentenanță pe baza fișelor tehnologice asociate si a unor devize estimative pentru lucrări de construcții.

Rapoarte - se întocmesc rapoarte de urmărire a intervențiilor de mentenanță și planuri de reparații.

Toate lucrările de reparații după implementarea proiectului vor fi realizate de firme.de specialitate - după caz.

 • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (23 de luni de la semnare contract de finanțare).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 17 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat in cadrul Anexei 2 - Graficul activitatilor.

Metodologia/ strategia de implementare include planificarea si monitorizarea activitatilor, toate atribuțiile si responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP/ Consultantului selectat in scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmeaza: Planificarea atenta a tuturor activitatilor proiectului;

 • -   Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect in comparație cu planul de proiect;

 • -   Verificarea calitatii, consistentei si cantitatilor rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate in parte;

Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum si a termenelor de implementare);

Organizarea de intâlniri periodice intre participantii la proiect pentru stabilirea strategiei abordate si a fluxurilor de informații in cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanenta intre persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura ca obiectivele si indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului/ Echipa Consultantului selectat va pune in practica un mecanism de monitorizare permanenta si avertizare care sa semnaleze apariția potențialelor amenințări si pericole in nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale;

 • c) echipa desemnata sa dezvolte si sa pună in practica monitorizarea si relațiile de subordonare:

formata din membrii Unitatii de Implementare a Proiectului/ din membrii echipei provenite de la societatea de consultanta si din expertii care vor asigura dirigentia de șantier;

 • d) instrumente de raportare si asigurare a feedback-ului si a sugestiilor de masuri corective propuse de echipa de monitorizare

rapoartele vizitelor de monitorizare in teren;

rapoarte de monitorizare lunare si la finalul proiectului.

 • 8. Concluzii și recomandări

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnico-economice de realizarea a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru aceasta.

Consideram ca soluțiile alese sunt cele mai bune pentru amplasamentul studiat si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III - “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de execuție” in conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016;

... V5 i -

j r_, l

î. "

■ ■

De asemenea recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici defihiti/in cadrul acestui document de către Beneficiar

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA -

SCENARIUL 1 RECOMANDAT

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr. 14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roDEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL 1 RECOMANDAT

"CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITATI - ALEEA STRUNGA NR. 2 B"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

104.500,00

19.855,00

124.355,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

133.000,00

25.270,00

158.270,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

18.000,00

3.420,00

21.420,00

Total capitol 1

255.500,00

48.545,00

304.045,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

69.100,00

13.129,00

82.229,00

Total capitol 2

69.100,00

13.129,00

82.229,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

23.400,00

4.446,00

27.846,00

3.1.1

Studii teren

23.400,00

4.446,00

27.846,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

-

3.3

Expertiza re tehnica

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5

Proiectare

520.700,00

98.933,00

619.633,00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

285.300,00

54.207,00

339.507,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10.700,00

2.033,00

12.733,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

10.700,00

2.033,00

12.733,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

214.000,00

40.660,00

254.660,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

17.800,00

3.382,00

21.182,00

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL 1 RECOMANDAT

"CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITATI - ALEEA STRUNGA NR. 2 B"

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1 1 2

3

4

5

3.7 Consultanta

155.800,00

29.602,00

185.402,00

3 71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

138.600,00

26.334,00

164.934,00

3.7.2 Auditul financiar

17.200,00

3.268,00

20.468,00

3.8 Asistenta tehnica

98.000,00

18.620,00

116.620,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000,00

4.940,00

30.940,00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

11.100,00

2.109,00

13.209,00

pentru participarea proiectantului la fazele

3.8.1.2 incluse in programul de control al lucrărilor de execuție avizat de către ISC

14.900,00

2.831,00

17.731,00

3.8.2 Dirigentie de șantier

72.000.00

13.680,00

85.680,00

Total capitol 3

817.200,00

155.268,00

972.468,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

6.656.000,00

1.264.640,00

7.920.640,00

4 2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.600,00

684,00

4.284,00

4 2 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

460.100,00

87.419,00

547.519,00

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.4 care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5 Dotări

1.119.500,00

212.705,00

1.332.205,00

4.6 Active necorporale

-

-

-

Tofaf capitol 4

8.239.200,00

1.565.448,00

9.804.648,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier

446.600,00

84.854,00

531.454,00

5 1 1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

150.000,00

28.500,00

178.500,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

296.600,00

56.354,00

352.954,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

97.600,00

3.610,00

101.210,00

3 2 ■] Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5 2 2 Cota aferenta lsc Pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

35.700,00

-

35.700,00

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in

5 2 3 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1 % * (4.1+5.1.1))

7.200,00

-

7.200,00

_ 0 . Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -04 CSC

35.700,00

-

35.700,00

5 2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

. , Cheltuieli diverse si neprevăzute (10% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))

918.100,00

174.439,00

1.092.539,00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

25.200,00

4.788,00

29.988,00

Total capitol 5

1.487.500,00

267.691,00

1.755.191,00

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL 1 RECOMANDAT

"CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITATI - ALEEA

STRUNGA NR. 2 B"

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

NrXrt- cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1 2

3

4

5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

-

-

6.2 Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

10.868.500,00

2.050.081,00

12.918.581,00

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

7.134.200,00

1.355.498,00

8.489.698,00

* In preturi la data de decembrie 2018 1 euro = 4,6531 Lei


Data: 3 decembrie 2018

întocmit,

Beneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul Ploiești


INTERGROUP ENGINEERING SRL

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S R L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.2 - Amenajarea terenului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.2 - Amenajarea terenului

1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

54.400,00

10.336,00

64.736,00

2

Rezistență

20.100,00

3.819,00

23.919,00

3

Arhitectură

-

-

4

Instalații

-

-

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

30.000,00

5.700,00

35.700,00

TOTAL 1 - subcap. 1.2

104.500,00

19.855,00

124.355,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

TOTAL II - subcap. 1.2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III-subcap. 1.2

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

104.500,00

19.855,00

124.355,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr. 14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

1.3


Deviz 1.3 - Amenajări pentru proiecția mediului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

18.000,00

3.420,00

21.420,00

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

115.000,00

21.850,00

136.850,00

4

Instalații

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/T ermice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.3

133.000,00

25.270,00

158.270,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.3

-

-

-I

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.3

-

-

ii

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

133.000,00

25.270,00

158.270,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.4 - Relocarea, protecția utilităților

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.4 - Relocarea si protecția utilităților

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

18000,00

3.420,00

21.420,00

2

Rezistență

-

3

Arhitectură

-

4

Instalații

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/T ermice

7--

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.4

18.000,00

3.420,00

21.420,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

TOTAL II-subcap. 1.4

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.4

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

18.000,00

3.420,00

21.420,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr. 14, Bl.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roDeviz 2 - Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

8.300,00

1.577,00

9.877,00

2

Rezistență

17.500,00

3.325,00

20.825,00

3

Arhitectură

-

-

-

4

Instalații

43.300,00

8.227,00

51.527,00

4.1

Electrice

2.800,00

532,00

3.332,00

4.2

Sanitare

-

-

-

4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.4

Apa

40.500,00

7.695,00

48.195,00

4.5

Canal

-

-

-

4.6

Gaze

-

-

-

5

Drumuri

-

-

-

TOTAL I - cap. 2

69.100,00

13.129,00

82.229,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

TOTAL II - cap. 2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - cap. 2

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

69.100,00

13.129,00

82.229,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax. 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

.'k ~     ‘

-T>


a'_______________________________

j fa? 5 '<            ’

: ■"' i XS,v. • Un——

DOI


Deviz DO1 - Zona de joaca

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1 1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

30.800,00

5.852,00

36.652,00

4.1.2.

Rezistență

-

4.1.3.

Arhitectură

-

4.1.4.

Instalații

-

4.1 4.1

Electrice

-

4.1.4.2

Sanitare

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

4.1.4.4

Apa

-

4.1.4.5

Canal

-

4.1.4.6

Gaze

-

4.1.5

.Drumuri

91.400,00

17.366,00

108.766,00

TOTAL I - subcap. 4.1

122.200,00

23.218,00

145.418,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

135.200,00

25.688,00

160.888,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

135.200,00

25.688,00

160.888,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

257.400,00

48.906,00

306.306,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DO2


Deviz DO2 - Clădire grădiniță

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

84.100,00

15.979,00

100.079,00

4.1.2.

Rezistență

1.494.300,00

283.917,00

1.778.217,00

4.1.3.

Arhitectură

2.602.900,00

494.551,00

3.097.451,00

4.1.4.

Instalații

930.000,00

176.700,00

1.106.700,00

4.1.4.1

Electrice

602.600,00

114.494,00

717.094,00

4.1.4.2

Sanitare

103.700,00

19.703,00

123.403,00

4.1.4.3

HVAC/Termice

223.700,00

42.503,00

266.203,00

4.1.4.4

Apa

-

-

4.1.4.5

Canal

-

-

-

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

TOTAL I - subcap. 4.1

5.111.300,00

971.147,00

6.082.447,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.500,00

665,00

4.165,00

TOTAL II - subcap. 4.2

3.500,00

665,00

4.165,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

426.900,00

81.111,00

508.011,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

904.600,00

171.874,00

1.076.474,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

1.331.500,00

252.985,00

1.584.485,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)     6.446.300,00

1.224.797,00   7.671.097,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl 21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DO3


Deviz DO3 - Platforme carosabile

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

^CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1 1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

8.900,00

I 1.691,00

I 10.591,00

4.1.2.

Rezistență

4.1.3.

Arhitectură

|

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1 4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

75.300,00

14.307,00

89.607,00

TOTAL I - subcap. 4.1

84.200,00

15.998,00

100.198,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

84.200,00

15.998,00

100.198,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz D04 - împrejmuire

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

26.700,00

I

5.073,00

31.773,00

4.1.2.

Rezistență

23.400,00

4.446,00

27.846,00

4.1.3.

Arhitectură

84.500,00

16.055,00

100.555,00

4.1.4.

Instalații

-

-

4.1.4.1

Electrice

-

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.46

Gaze

4.1.5

Drumuri

139.300,00

26.467,00

165.767,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

273.900,00

52.041,00

325.941,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

*

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

273.900,00      52.041,00     325.941,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DO5


Deviz D05 - Parcari

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1 1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1.900,00

361,00

2.261,00

4.1.2

Rezistență

15.500,00

2.945,00

18.445,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

-

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

500,00

95,00

595,00

TOTAL I - subcap. 4.1

17.900,00

3.401,00

21.301,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Z l

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

17.900,00

3.401,00

21.301,00

^NTERGROUP


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr. 14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DO6


Deviz DO6 - Alei pietonale

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1.500,00

285,00

1.785,00

4.1.2.

Rezistență

-

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

18.400,00

3.496,00

21.896,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

19.900,00

3.781,00

23.681,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

78.500,00

14.915,00

93.415,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL iii - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

78.500,00

14.915,00

93.415,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

98.400,00

18.696,00

117.096,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax. 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DO7


Deviz DO7 - Platforma deșeuri

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2.800,00

532,00

3.332,00

4.1.2.

Rezistență

-

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

9.100,00

1.729,00

10.829,00

TOTAL I - subcap. 4.1

11.900,00

2.261,00

14.161,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL li + TOTAL III)

11.900,00

2.261,00

14.161,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz D08 - Instalații exterioare

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

631.800,00

120.042,00

751.842,00

4.1.2.

Rezistență

155.000,00

29.450,00

184.450,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

4.1.4.

Instalații

227.900,00

43.301,00

271.201,00

4.1.4.1

Electrice

-

-

-

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

142.100,00

26.999,00

169.099,00

4 1.4.4

Apa

32.700,00

6.213,00

38.913,00

4.1.4.5

Canal

53.100,00

10.089,00

63.189,00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1.014.700,00

192.793,00

1.207.493,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

100,00

19,00

119,00

TOTAL II - subcap. 4.2

100,00

19,00

119,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

33.200,00

6.308,00

39.508,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

1.200,00

228,00

1.428,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

34.400,00

6.536,00

40.936,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1.049.200,00

199.348,00

1.248.548,00

Studiu de fezabilitate                                                     pgg wy ^23

’-r

; i p i

i

‘ in H dl

1

1

THi ’ ll

. • îîîiîikt      i

iii«î «

hh fi; n;

ulj i

ii iii.

-Iii..

J...J1

Iii.

aii ii-

1......1

iii.

..Jilii..

Mi

ii?.

t J

JHJf

LUI.

„j ii

Iiiilli

.1-111.

... s J

M

, i m.

...„..< ,i

Jrt.

1- !H.

..... . ii

M

i ni.

... ■ 1

ML

ui.

......., .1

JILI

nu.

IUI.

]■

J-îli.

...... J

iiiffl

kHU

... =

Mi

JUî

EiJi

Jtjr ii iii i jiliiiSCENARIUL II NERECOMANDAT

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-R013215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II nerecomandat

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

91.100 00

17.309 00

108.409 00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

15.000,00

2.850,00

17.850,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Totaf capitol 1

106.100,00

20.159,00

126.259,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

69.100,00

13.129 00

82.229 00

Totaf capitol 2

69.10000

13.129,00

82.229,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

20.800.00

3.952,00

24.752,00

3.1.1

Studii teren

20.800,00

3.952,00

24.752,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize acorduri si autorizații

-

0

-

3.3

Expertizare tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500 00

285,00

1.785 00

3.5

Proiectare

465.600.00

88.464,00

554.064.00

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

255.200,00

48.488,00

303.688,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

9.500,00

1.805,00

11.305,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.500,00

1.805,00

11.305,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

191.400 00

36.366 00

227.766 00


---- ■                             '         X "•

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II nerecomandat    \          .....""

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoarecu TVA'V

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

15.900 00

3.021.00

18.92100

3.7

Consultanta

137.800,00

26.182,00

163.982,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

122.800,00

23.332 00

146.132,00

3.7.2

Auditul financiar

15.000 00

2.850 00

17.850 00

3.8

Asistenta tehnica

98.000.00

18.620 00

116.620 00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000,00

4.940,00

30.940,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11.100 00

2.109 00

13.209 00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14.900,00

2.831,00

17.731,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

72.000,00

13.680,00

85.680,00

Tofaf capitol 3

739.600,00

140.524,00

880.124,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

6.052.100 00

1.149.899,00

7.201.999 00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.650,00

693,50

4.343,50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

379.600,00

72.124,00

451.724,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

1.119.500,00

212.705,00

1.332.205,00

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

7.554.850,00

1.435.421,50

8.990.271,50

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

446.600.00

84.854.00

531.454.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

150.000 00

28.500,00

178.500 00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

296.600 00

56.354 00

352.954,00

5.2

Comisioane cote taxe, costul creditului

79.400,00

1.710.00

81.110.00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

32.000,00

0

32.000 00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6.400,00

0

6.400,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

32.000,00

0

32.000,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

829.300,00

157.567,00

986.867,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

24.900,00

4.731,00

29.631,00

Total capitol 5

1.380.200,00

248.862,00

1.629.062,00


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II nerecomandat

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

9.849.850,00

1.858.095,50

11.707.945,50

din care C+M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1)

6.380.950,00

--

1.212.380,50

7.593.330 50

* In preturi la data de decembrie 2018 1 euro = 4,6531 Lei

Studiu de fezabilitate                                                          pag ,22/ (23Activitatea

| 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

1 Dec

lan

[ Feb | Mar

lApr

|Ma

| lul| Aug

Sept

I Oct

Inov

Dec

lan

Feb

Mar

[Apr

Ma

Iun

Iu

Aug

Sept

[Oct

Nov

Dec

Feb

Mar

Aprl

Ma

Iun

Iu

Aug

Isept

Oct

Inov

Dec

L Aettvttatl reaHzat» inalnte da depunerea cărări da finanțare

1

H

r

Activ, 1.1

Activitatea de pregătire a proteticului de investita

1

Subactlv. 1.1.1

Elaborare studii de teren

!■

|M|

M

■■

Subactlv. I.l ,2

tinere ari "cai Teur ămsm, inereav a acor ur au oriza ii ie pr Inc Ipfu - purta t oare da TVA

r

I

1

| Subactlv. I.l.3

Elaborare documentație tehnlco-econamlca - SF

.Subactlv. 1.1.4

orarea erer e nantare, inc siv asis en a te nea n eva uarea proiectului

II I

■1. Actfvitati ca se vor realiza după depunerea cereri do ftian tare

Activ. 11.1

Artvitotva epregat rea locumer’loti'.'or ne atr^rwre c ^eru.orvo procedurilor de a chizitie

1

u

b

Subactlv. II.1.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori

Activ. 11.2 jRaoHzorao DTAC, PTE inclusiv verifiareo proiectării

Subactlv. 11.2.1

Obținerea avizelor- faza DTAC

Subactlv. II.2.2

întocmirea documentațiilor tehnice (DTAC), obținerea Autorizației de Construcție, realizarea PTE

Subactlv. 11.2.3

Verificarea tehnica fazele DTAC sl PTE, Dispoziții da Șantier

Activ. 11.3

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Subactlv. Ii.3.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

MS

■■■■■

Activ. 11.4 |Prestarea serviciilor de dirlsentie de șantier

| Subactlv. 11.4.1

Prestarea serviclillor de dlrigentle de șantier

M

■■

M

Activ. II.5

Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactlv. 11.5.1

Amenajarea terenului

..

Subactlv. 11.5.2

Amenajări pentru protecția medlulii si aducerea la starea inițiala

Subactlv. II.5.3

Asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subactlv, 11.5.4

Construcții si instalații

Subactlv. 11,5.5

Dotări si echipamente

Subactlv. 11.5.6

Lucrări de construcții si Instalat» aferente organizării de șantier

Subactlv. 11.5.7

Organizarea de șantier - cheltuieli conexe

Subactlv. II.5.B

Comisioane, cote, tBxe, costul creditului

Subactlv. 11.5.9

Cheltuieli diverseși neprevăzute

Subactiv. II .5.10

Obținere certificat energetic

Activ. li. 6

Managementul proiectului

Subactlv. 11,6.1

Monitorizarea imptementarîi proiectului si a contractelor de achiziție l raportare /solicitare cereri de plata sl/sau rarrtiursare b cheltuielilor proiectului

Activ. U.7

em o rea activ tat'ror or jaf o  de n<ormares puhn-tate in adm,

proiectului

1

1

1

1

1

Subactlv. 11.7.1

Publicitatea obligatorie In cadrul proiectului

ibactlv. 11.7.2

Activitatea de promovare a proiectului

■i

Activ MB

A udftarea proiect ului

1

Subactlv. 11.8.1

Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final

i

■i

JPag. 123/123