Hotărârea nr. 616/2018

Hotãrârea nr. 616 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Reconfigurare infrastructură rutieră pe str. Ștrandului, construire piste pentru biciclete şi pietoni, construire staţie capăt de linie, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ştrandului/DN1B

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

.....i

&

HOTĂRÂREA NR. 616

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “RECONFIGURARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ PE STR. ȘTRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ȘI PIETONI, CONSTRUIRE STAȚIE CAPĂT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STR. ȘTRANDULUI/DN1B”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive nr. 508/20.12.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și și a consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun nr. 15404/20.12.2018 al Direcției Tehnic -Investiții, nr. 324/20.12.2018 al Direcției Economice si nr. 652/20.12.2018 al Direcției Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația tehnico-economică - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STR. ȘTRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE STATIE CAPAT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STR. STRANDULUI/DN1 Sa

tinând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

în conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr. 73/20.12.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1;

 • -  - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin HCL 163/30 mai 2016;

 • -  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești);

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

 • -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b și c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică -faza Studiu de Fezabilitate pentru proiectul “RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERĂ PE STR. ȘTRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ȘI PIETONI, CONSTRUIRE STAȚIE CAPĂT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STR. ȘTRANDULUI/DN1B”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1.

Art. 2 Se aprobă descrierea investiției și indicatorii tehnico-economici precum și valoarea acestora conform Anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de: 59.862.836,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 48.957.671,00 lei (inclusiv TVA).

Art.4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în valoare totală de 1.456.502,98 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește Domnul Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Poiesti.

Art. 6 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

ANEXA NR1

La HOTĂRÂREA NR.£!£ / privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul RECONFIGURARE

INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STR. ȘTRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE STATIE CAPAT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STR. ȘTRANDUL UI/DN1B”

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI “RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STR.

ȘTRANDUL UI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE STATIE CAPAT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STR. STRANDULUI/DN1B”

1. DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Proiectul “RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STR. ȘTRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE STATIE CAPAT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STR. STRANDULUI/DN1B” va conține un pachet de masuri care vor contribui la promovarea si imbunatatirea transportului public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport, implicit la incurajarea si facilitarea transferului către acestea de la transportul individual cu autoturisme.

Din punct de vedere tehnic, se constata deficiente ale zonei cauzate de traficul intens din zonă, de vechimea structurii rutiere, de diferențele de temperatură cât și de activitățile de deszăpezire din timpul iernii. Partea carosabilă este într-o stare avansata de degradare, prezentând gropi, făgașe, văluiri, ceea ce face ca circulația să se desfășoare in condiții necorespunzătoare, fapt ce impune modernizarea acestor zone.

In urma observațiilor efectuate la lucrare, s-au identificat următoarele defecte si degradări:

• La elementele principale ale structurii de rezistenta si elementele de rezistenta ale suprastructurii care susțin calea:

 • - antretoazele care incadreaza rosturile de dilatatie puternic^ degradate din

cauza infiltrațiilor generatoare de coroziune chimica si fenomenul ui de inghet-dezghet, evidenta in special pe culeea Ploiești;        "C

 • - armatura si betonul puternic degradate in structura penelor de racordare dintre tablierul pe grinzi si tablierele cu fasii cu goluri;

 • - armaturi fara strat de acoperire la partea inferioara a fâșiilor cu goluri si la suprastructura monolita peste calea ferata;

 • - beton cu aspect friabil si zone de beton exfoliat;

 • - coroziunea armaturii, pete de rugina si fisuri sau crăpături pe direcția acesteia;

 • - beton cu defecte de suprafața ale fetei văzute: imperfecțiuni geometrice, culoare neuniforma, pete;

 • - fisuri si crăpături longitudinale ale betonului;

 • - infiltrații prin rosturile de dilatatie si prin rosturile longitudinale dintre fasii, stalactite;

 • - prezenta vegetației pe elementele suprastructurii;

 • - segregarea betonului in fasia marginala, pe zona de rezemare la culeea Ploiești;

 • - rosturi matate necorespunzator intre fâșiile cu goluri.

Elementele infrastructurii

 • - beton si armatura degradata in riglele pilelor duble P8 si P9, cauzate de infiltrații;

 • - aparate de reazem inglobate in praf si murdărie;

 • - beton puternic degradat in elevația culeelor si banchetele de rezemare, inclusiv consolele laterale ale banchetelor de rezemare;

 • - rigle pile cu armatura corodata, pete de rugina si fisuri sau crăpături pe direcția armaturii;

 • - beton cu defecte de suprafața ale fetei văzute in elevații culei si pila: imperfecțiuni geometrice, culoare neuniforma, pete;

 • - dislocarea unei margini din bancheta cuzineților;

 • - faiantarea betonului la pile si culei;

 • - fisuri si crăpături longitudinale ale betonului in stâlpii pilelor;

 • - infiltrații, eflorescente in culei si pilele de sub rosturile de dilatatie;

 • - prezenta vegetației pe elementele infrastructurii;

 • - segregarea betonului in culei.

Rampe de acces, instalații pozate sau suspendate de pod

 • - infiltrații in zidurile de sprijin si consolele de trotuar in rampa Bucov;

 • - beton cu defecte de suprafața ale fetei văzute in elevații ziduri de sprijin: imperfecțiuni geometrice, culoare neuniforma, pete;

0 £ -7

■ ■


- eroziunea betonului, prezenta unor zone in care agreg.^elexn^suț^o

O Si "


i înglobate in pasta de ciment in elevația zidului de sprijin difispre^BubăV din cauza lipsei sau neprelungirii barbacanelor peste fata zidurildr;

 • - amenajare necorespunzatoare a racordării zidurilor de sprijin cu taluzul;

 • - scări de acees degradate;

 • - instalații pozate necorespunzator de suprastructura podului.

Elementele caii

 • - guri de scurgere neetansate, fara tuburi prelungitoare, cu infilrtatii puternice in placa si scurgeri pe fetele verticale ale fâșiilor adiacente;

 • - calea pe pod cu degradări: fisuri, crăpături, gropi, denivelări;

 • - degradarea sistemului de protecție coroziva la parapetul pietonal si cel direcțional ale pasajului;

 • - degradarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, inclusiv in elementele de fixare a acestora.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului il reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești. Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • •  S.O.l - Reducerea emisiilor de GES generate de transportul public prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante

 • •  S.O.2 - Asigurarea condițiilor optime de confort, timp de călătorie si siguranța pentru transportul public

 • •  S.O.3 - Asigurarea condițiilor de utilizarea in siguranța a modurilor nemotorizate de transport;

 • •  S.O.4 - Reducerea congestiei traficului motorizat

 • •  S.O.5 - Asigurarea transferului intermodal in condiții optime de siguranța si confort

De asemenea, se va realiza o creștere a calitatii vieții/ standardului de viata si a condițiilor sociale in comunitățile afectate de realizarea investiției, pentru:

 • •  salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

 • •  locuitorii din zona, care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe si a volumului de praf;

 • •  pietonii, care vor beneficia de condiții imbunatatite de deplasare si siguranța;

 • •  bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulație.

Descrierea investiției:                                              '     V4''--^

\,CrS’S.

Prezenta lucrare a fost solicitata pentru a stabili soluția de modernizăre'ăKsîfâzii7'' Ștrandului, tronson strada Apelor pana la amenajare sens giratoriu cu DN LB, in lungime de 1341 m. Aceasta modernizare a străzi Ștrandului se va face in speranța realizării unui sistem competitiv de transport în Municipiul Ploiești care depinde pe termen scurt, în principal, de reabilitarea si modernizarea porților de acces in municipiul Ploiești, corespunzătoare unor zone de dezvoltare economică a traficului de mărfuri si persoane.

Lucrarea se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Strada Ștrandului reprezintă principala cale de comunicație rutieră cu localitățile Bucov, Valea Călugărească, Tantareni, Albești, etc, fiind ieșirea principala a municipiului către Nord-Est. Beneficiarul UAT Municipiul Ploiești deține în proprietate conform actelor de proprietate strada Ștrandului si pod ITAU.

Intervenții asupra străzilor

 • 1.1 DEVIERI

 • 1.2 MODERNIZARE DRUM si pod

 • 1.3 REȚELE ALIMENTARE CU APA

 • 1.4 REȚELE CANALIZARE

 • 1.5 REȚELE ILUMINAT ELECTRIC

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții:

LUNGIME TOTALA (m)

1431

LUNGIME DRUM (m)

837,25

LUNGIME PASAJ (m)

593,75

SUPRAFAȚA CAROSABIL REABILITAT (mp)

14812,2 |

SUPRAFAȚA CAROSABIL NOU (mp)

2995,8

SUPRAFAȚA CAROSABIL (mp)

17808

SUPRAFAȚA PASAJ (mp)

11520

SUPRAFAȚA TROTUARE (mp)

4786

SUPRAFAȚA SPATII VERZI (mp)

2400

SUPRAFEȚE PISTE DE BICICLETE (mp)

1681

SUPRAFEȚE SPATII DE SIGURANȚA (mp)

413

SUPRAFAȚA TOTALA (mp)

38608

SUPRAFAȚA ANEXA ADIACENTA PASAJULUI PROIECTAT (mp)

1987   |

SUPRAFAȚA TOTALA AFECTATA DE LUCRĂRI STRADA ȘTRANDULUI (mp)

40595

SUPRAFEȚE AFECTAT DE LUCRĂRI STRĂZILE CRĂIȚELOR, CLOPOȚEL,

1640

Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Amplasamentul obiectivului nu este expus inundațiilor sau unor fenomene de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007, obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI

INVESTIȚIEI, indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

I Valori art. 1 din HCL

Valoare totala, lei inclusiv TVA

lei

59.862.836,00

C+M, lei inclusiv TVA

lei

48.957.671,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

264.537,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

1.191.965,98

II VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv TVA (1 euro = 4,5744 lei)

lei

59.862.836,00

euro

13.086.489,16

Din care:

Construcții - montaj (C+M), lei inclusiv TVA

Iei

48.957.671,00

euro

10.702.533,88

111 DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

• 30 luni de la data semnării contractului de finanțare


/jiNTERGROUP

J ENGINEERING


vineemuA/


TI f.îîrHMJtP **W p.', f WM ăQ1'<TSW.'-68fi,„ AIJ^WIA ' 'KM^O'4001 AV»T^I* l?ț 1OM83OOO60X.;., Ei'/. s\ 4a y         / .£. .

iy o

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A “ LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

" RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STRADA ȘTRANDULUI, INCLUSIV PASAJ RUTIER, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLIST! SI PIETONI"


Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Data elaborării:

Decembrie 2018

Faza:

D.A.L.I

PROIECT NR.:

PHPL 16902/ 22.09.2014

CONTRACT

16902/ 22.09.2014

LISTA DE SEMNATURI

COORDONATOR PROIECT


ING. SILVIU NOVAC


SEF PROIECT:


ING. ALEXANDRU SELAGEA

PROIECTANTI SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME:

ING. ALEXANDRU SELAGEA

PROIECTANTI REȚELE EDILITARE:

ING. MIHAELA LUPU

ING. ALEXANDRU DAUS

PROIECTANTI REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE:

ING. GEANI AMAXIMOAEI

EXPERT MEDIU:

ING. MIRCEA POPESCU

COLECTIV ELABORARE ANALIZA COST BENEFICIU:

EC.

CONSULTANT FONDURI NERAMBURSABILE

EC. GEORGIANA VINTILESCU

DEVIZE

ING. MARIUS POPESCU

 • 1.   Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2   Ordonator principal de credite/ investitor

  • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

  • 1.4    Beneficiarul investiției

  • 1.5   Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de Intervenții

  • 2.1    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.2   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Descrierea construcției existente

  • 3.1    Particularități ale amplasamentului:

  • 3.2   Regimul juridic:

  • 3.3    Caracteristici tehnice și parametri specifici:

  • 3.4   Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului

energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică...............................................................................................................................9

 • 3.5   Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4.  Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor

de diagnosticare2):

 • 5.  dentificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată

a acestora

 • 5.1    Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-

arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4    Costurile estimative ale investiției:

 • 5.5    Sustenabilitatea realizării investiției:

 • 5.6   Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1   Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2   Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomand at(e)

 • 6.3    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • 6.4   Prezentarea modului in care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale ® aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice...................30-^ Q

 • 6.5   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei^3^

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.....................................................................30

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 30

  • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

  • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice,

precum:

(A)PIESE SCRISE


1. Informații generale privind obiectivul de Investiții


1.1 Denumirea obiectivului de investiții
RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STRADA ȘTRANDULUI, INCLUSIV PASAJ RUTIER, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLISTI SI PIETONI

1.2    Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

1.3    Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova cod poștal 100066

Telefon: +40 (0244)516699

Fax: +40 (0244)513829

E-mail: comunicare@ploiesti.ro

1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6 București, Romania

Telefon

+40 (021)319.48.54,55,

Fax:

+40 (021)319.48.58

E-mail:

consult@intergroup.ro

Reg. Corn.

J 40/6798/2000,

C.U.I.

RO 13215737

Cod CAEN

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de Intervenții

 • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutiere în zonă, se creează premisele unor noi oportunități pentru populație, agenții economici, colectivitățile regionale, locale ‘și șe realizează legături eficiente între centre urbane și regiuni periferice.

De asemenea, activitățile comerciale din zonă sunt obstrucționate de starea actuală a accesului in municipiul Ploiești, iar datorită acestor disfuncționalități, este necesara îmbunătățirea circulației rutiere. Se va avea în vedere și asigurarea corespunzătoare a scurgerii apelor pluviale.

Oportunitatea investiției este impusă de considerente socio-economice și anume:

 • •  prin reconfigurarea străzii Ștrandului si modernizarea acceselor adiacente acestuia crește viteza de deplasare a autovehiculelor și se reduce timpul de parcurs;

 • •  se reduce consumul de carburanți și scad costurile lucrărilor de intreținere și reparații ale parcului auto ;

 • •  crește atractivitatea zonei;

 • •  se reduce gradul de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe datorita staționarii excesive și reducerea volumului de praf.

Din punct de vedere funcțional va crește siguranța și confortul în trafic.

2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției, este Primăria orașului Ploiești, în cadrul primăriei existând personal care se ocupă cu implementarea proiectului.

Eficiența realizării acestui obiectiv de investiție este legata de zona puternic industrializata care este considerată ca parte integrantă din procesul de organizare si fluidizare a traficului in Municipiul Ploiești.

Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitatea reconfigurarii infrastructurii rutiere pe strada ștrandului, inclusiv reabilitarea si modernizarea pasajului rutier ITAU, construirea de piste pentru biciclisti si pietoni. Aceaste lucrări sunt necesare sa reglementeze transportul de persoane si mărfuri.

Strada Ștrandului reprezintă principala cale de comunicație rutiera cu localitățile Bucov, Valea Calugareasca, Tantareni, Albești, etc, fiind ieșirea principala a municipiului către Nord-Est. Strada necesita reabilitare pe o lungime de circa 1341 m, reamenajarea trotuarelor, amenajare piste de biciclete si spatii verzi adiacente. Intersecția cu DN1A/DN1B reprezintă un punct de conflict rutier intre circulația rutiera spre/dinspre localitățile menționate mai sus si circulația pe DN1A/DN1B (mașinile de tonaj mare fiind in număr mare).

Realizarea proiectului ar avea un impact considerabiul asupra traficului in zona prin: imbunatatirea condițiilor de circulație catre/dinspre Nord-Est, creșterea vitezei de circulație pe DN1A/DN1B, eliminarea blocajelor rutiere din intersecția Ștrandului cu DN1A/DN1B.

Lucrările propuse vor conduce la dezvoltarea zonei și la îmbunătățirea calității vieții cat si la creșterea gradului de siguranța si confort in trafic.

 • 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

3. Descrierea construcției existente


3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, )a

dimensiuni în plan);                                                                  jg

■i A. *

Strada Ștrandului reprezintă principala cale de comunicație rutieră cu localitățilez Bucov, Valea Călugărească, Tantareni, Albești, etc, fiind ieșirea principala a municipiului către Nord-Est.

Amplasamentul este un important nod de tranzit rutier (intrarea in orașul Ploiești pe DNlB)dar si pietonal, avand in vedere obiectivele socio-economice din zona.

Lucrările vor ocupa definitiv o suprafața aflata integral in domeniul public. Amplasamentul obiectivului nu este expus inundațiilor sau unor fenomene de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007 obiectivul se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) datele seismice și climatice;

 • d) studii de teren:

studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

S studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

 • e)  situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Pe pod se va schimba sistemul de iluminat in ansamblul sau (stâlpi, lămpi, cabluri)

 • f)  analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

3.2 Regimul juridic:

 • a)  natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

 • b) destinația construcției existente;

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • d) informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Ău f

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

Strada Ștrandului se clasifica in strada de categoria a II - a.


Podul este încadrat in categoria B de importanta: construcții de importanta deosebita?"" fiind amplasat pe un drum de clasa tehnica III.

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Se estimează ca durata de realizare a investiției este de 12 luni.

 • d) suprafața construită;

  DRUM

  SITUAȚIA EXISTENTA

  LUNGIME TOTALA (m)

  1431

  LUNGIME DRUM (m)

  831

  LUNGIME PASAJ (m)

  600

  SUPRAFAȚA CAROSABIL (mp)

  16458

  SUPRAFAȚA PASAJ (mp)

  11021

  SUPRAFAȚA TROTUARE (mp)

  4666

  SUPRAFAȚA SPATII VERZI (mp)

  3304

  SUPRAFEȚE      ACCESE

  BETONATE (mp)

  344

  SUPRAFEȚE   PLATFORME

  BETONATE (mp)

  591

  SUPRAFAȚA TOTALA (mp)

  36384

  SUPRAFAȚA NEAMENAJATA ADIACENTA DRUMULUI SI ANEXA PASAJULUI EXISTENT (mp)

  4211

  SUPRAFAȚA DE INTABULAT STRADA ȘTRANDULUI (mp)

  40595


  SITUAȚIA PROIECTATA

  LUNGIME TOTALA (m)

  1431

  LUNGIME DRUM (m)

  837,25

  LUNGIME PASAJ (m)

  593,75

  SUPRAFAȚA   CAROSABIL

  REABILITAT (mp)

  14812,2

  SUPRAFAȚA   CAROSABIL

  NOU (mp)

  2995,8

  SUPRAFAȚA   CAROSABIL

  (mp)

  17808

  SUPRAFAȚA PASAJ (mp)

  11520

  SUPRAFAȚA   TROTUARE

  (mp)

  4786

  SUPRAFAȚA SPATII VERZI

  <mp.i

  2400

  SUPRAFEȚE PISTE DE BICICLETE (mp)

  1681

  SUPRAFEȚE SPATII DE SIGURANȚA (mp)

  413

  SUPRAFAȚA TOTALA (mp)

  38608

  SUPRAFAȚA       ANEXA

  ADIACENTA    PASAJULUI

  PROIECTAT (mp)

  1987

  SUPRAFAȚA DE INTABULAT STRADA ȘTRANDULUI (mp)

  40595

  SUPRAFEȚE DE INTABULAT STRĂZILE     CRĂIȚELOR,

  CLOPOȚEL,   DUMBRAVEI,

  BUSUIOCULUI,    DRUMUL

  SĂRII (mp)

  1640


POD: Suprafața reprezentând lucrările de reabilitarea podului 10370 m2.

 • e) suprafața construită desfășurată;

 • f) valoarea de inventar a construcției;

g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

POD

Lungimea totala a podului reabilitat: 373.75 m;

Numărul si lungimea deschiderilor: 19 x 17.50 m + 1x24.00 + 2 deschideri variabile de la 0 la 6.50 m;

Lățime totala pod la nivelul caii: 20.90 m (parte carosabila de 14.80 m, trotuare 2x1.00 m , piste de biciclisti 2x1.00 m, parapeti de siguranța intre partea carosabila si pistele de biciclisti: 2x0.55 m, doua grinzi de parapet de 50 cm);

Lungime rampa Ploiești: 10.00 m Lungime rampa Bucov: 110.00 m;

 • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

POD

Podul existent a făcut obiectul unei expertize tehnice, efectuata de expert tehnic Prof. Dr. Ing. Florian Burtescu, in baza legitimației de expert tehnic atestat seria M nr. 05757 din 11.03.2002 in domeniul CONSTRUCȚII PODURI (A4, B2, D) in concordanta cu H.G. 925/1995 si Legea nr. 10/1995 « Legea calitatii ».

In urma observațiilor efectuate la lucrare, s-au identificat următoarele defecte si degradări:

IV.1. La elementele principale ale structurii de rezistenta si elementele de rezistenta ale suprastructurii care susțin calea:

antretoazele care incadreaza rosturile de dilatatie puternic degradate din cauza infiltrațiilor generatoare de coroziune chimica si fenomenului de inghet-dezghet, evidenta in special pe culeea Ploiești;

armatura si betonul puternic degradate in structura penelor de racordare dintre tablierul pe grinzi si tablierele cu fasii cu goluri;

armaturi fara strat de acoperire la partea inferioara a fâșiilor cu goluri si la suprastructura monolita peste calea ferata;

beton cu aspect friabil si zone de beton exfoliat;

coroziunea armaturii, pete de rugina si fisuri sau crăpături pe direcția

M.


acesteia;                                                                         <=<£

beton cu defecte de suprafața ale fetei văzute: imperfecțiuni geometrice, culoare neuniforma, pete;

fisuri si crăpături longitudinale ale betonului;

infiltrații prin rosturile de dilatatie si prin rosturile longitudinale dintre fâșii, stalactite;

prezenta vegetației pe elementele suprastructurii;

segregarea betonului in fasia marginala, pe zona de rezemare la culeea Ploiești;

rosturi matate necorespunzator intre fâșiile cu goluri.

IV.2. Elementele infrastructurii

beton si armatura degradata in riglele pilelor duble P8 si P9, cauzate de infiltrații;

aparate de reazem înglobate in praf si murdărie;

beton puternic degradat in elevația culeelor si banchetele de rezemare, inclusiv consolele laterale ale banchetelor de rezemare;

rigle pile cu armatura corodata, pete de rugina si fisuri sau crăpături pe direcția armaturii;

beton cu defecte de suprafața ale fetei văzute in elevații culei si pila: imperfecțiuni geometrice, culoare neuniforma, pete;

dislocarea unei margini din bancheta cuzineților; faiantarea betonului la pile si culei;

fisuri si crăpături longitudinale ale betonului in stâlpii pilelor; infiltrații, eflorescente in culei si pilele de sub rosturile de dilatatie; prezenta vegetației pe elementele infrastructurii;

segregarea betonului in culei.

IV.3. Rampe de acces, instalații pozate sau suspendate de pod infiltrații in zidurile de sprijin si consolele de trotuar in rampa Bucov; beton cu defecte de suprafața ale fetei văzute in elevații ziduri de sprijin: imperfecțiuni geometrice, culoare neuniforma, pete;

eroziunea betonului, prezenta unor zone in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment in elevația zidului de sprijin dinspre Bucov din cauza lipsei sau neprelungirii barbacanelor peste fata zidurilor;

amenajare necorespunzatoare a racordării zidurilor de sprijin cu taluzul; scări de acees degradate;

instalații pozate necorespunzator de suprastructura podului.

IV. 4. Elementele caii

guri de scurgere neetansate, fara tuburi prelungitoare, cu infilrtatii puternice in placa si scurgeri pe fetele verticale ale fâșiilor adiacente;

calea pe pod cu degradări: fisuri, crăpături, gropi, denivelări; degradarea sistemului de protecție coroziva la parapetul pietonal si cel direcțional ale pasajului;

degradarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, inclusiv in elementele de fixare a acestora.

3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

POD

In conformitate cu prevederile «Instrucțiunilor pentru stabilirea stării tehnice a unui pod», indicativ AND 522-2002 aprobate cu Decizia AND nr. 19/ 17.01.2002, din punct de vedere al cerințelor de rezistenta, stabilitate la acțiuni statice si dinamice, durabilitate, siguranța in exploatare si protecția mediului, in concordanta cu Legea 10/1995, starea tehnica, este:

Indicii de calitate ai structurii:


Indicii de funcționalitate:C1 =10-8=2

C2=10-8=2

C3=10-8=2

C4=10-4=6

C5=10-6=4

ZCi


F1=10-6=4

F2=10-0=10

F3=10-9=1

F4=10-3=7

F5=10-9=1

= 16


ZFi


=23Indicele global Ist = 16+23=39 puncte

Conform valorii obținute a indicelui total de stare tehnica (Ist =39) stabilit in fisa de constatare anexata, podul se incadreaza in clasa tehnica IV «STARE TEHNICA NESATISFACATOARE»: elementele constructive sunt intr-o stare avansata de degradare.

Masurile recomandate conform instrucțiunilor AND 522-2002, care tin seama de starea

tehnica a podului stabilita la data expertizarii, prevăd LUCRĂRI DE REABILITARE SI ÎNLOCUIREA UNOR ELEMENTE.


3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare

POD

Ținând cont de starea tehnica actuala a podului, pentru asigurarea condițiilor minime de siguranța a circulației si întreruperea procesului de degradare sunt necesare următoarele lucrări:

• Se impune completarea secțiunii transversale a pasajului cu doua piste de biciciisti cu o lățime de 1,00 m, organizate pe ambele parii ale pasajului, intre partea carosabila si trotuare. Reorganizarea amenajării suprafeței pasajului, prin introducerea celor doua piste de biciciisti pe pasaj va permite reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, prin transferul transportului cu autoturisme către modurile nemotorizate de transport si implicit stimularea promovării si publicității sistemului de transport multimodal de persoane in Municipiul Ploiești.

 • a) clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

VARIANTA 1:

La suprastructura:

In condițiile reamenajarii secțiunii transversale a pasajului, care va avea o lățime totala de 20.90 m, rezultând din:

 • -  grinzi de parapet

 • -  trotuare

 • -   piste de biciciisti

 • -  parapeti de siguranța

 • -  parte carosabila

 • -  bordura separatoare sensuri de deplasare

2x0.50 m = 1.00 m 2x1.00 m = 2.00 m 2x1.00 m = 2.00 m 2x0.55 m = 1.10 m 2x7.00 m =14.00 m 0.80 m

este necesara refacerea plăcii de suprabetonare (din beton armat) pe următoarele zone:

 • -  zona consolelor de trotuar

 • -  zona fâșiilor cu goluri demolate si refăcute

 • -  fâșiile marginale si placa interioara de legătură care se demolează si se refac pe toata latimea demolata

 • -  pe zonele adiacente rosturilor de dilatatie (pentru refacerea longrinelor transversale de fixare a rosturilor

 • -  pe zonele pe care se constata ca din cauza degradării betonului armat (generat de infiltrații) calitatea plăcii de suprabetonare existente este inferioara cerințelor de siguranța si durabilitate prevăzute in normele actuale.

Observație:

întrucât s-a presupus ca in lucrările de consolidare anterioare s-a utilizat soluția de placa de suprabetonare, după decaparea straturilor caii, hidroizolatiei si demolarea fâșiilor cu goluri degradate, care vor fi înlocuite cu grinzi late din beton armat, daca se constata deficiente calitative si de durabilitate in placa de suprabetonare, sau ca pe anumite zone aceasta a fost inlocuita cu beton de panta, se vor demola suplimentar zonele necorespunzatoare si se vor inlocui cu placa de suprabetonare noua, ancorata in structura existenta sau consolidata.

In consecința se propun următoarele lucrări (organizate pe jumătate de cale):

 • • Demontarea parapetilor direcționali, desfacerea bordurilor, demolarea trotuarelor, decaparea tuturor straturilor caii.

 • • Demolarea plăcii se suprabetonare existente pe:

 • - zona consolelor de trotuar (la tablierele cu fasii cu goluri sau griinzi)

 • - zona fâșiilor cu goluri demolate si refăcute

 • - fâșiile marginale si placa superioara de legătură

 • - pe zonele adiacente rosturilor de dilatatie

 • - pe zonele pe care se constata ca din cauza degradării betonului armat (generat de infiltrații) calitatea plăcii de suprabetonare existente este inferioara cerințelor de siguranța si durabilitate prevăzute in normele actuale.

 • • Scoaterea fâșiilor cu goluri din beton precomprimat care prezintă degradări majore, si realizarea in gabaritul acestora, a unor grinzi monolite din beton armat.

Apreciem ca numărul total de fasii care se impune a fi refăcute este de 19 deschideri x 6 fasii = 114 buc.

întrucât este imposibil sa se repare placa carosabila intre fâșiile marginale si restul tablierului (in spatiile in care s-au montat tuburile prelungitoare ale gurilor de scurgere) se propune ca pe zonele marginale ale tablierelor din fasii cu goluri sa se execute grinzi late din beton armat.

 • • Curatarea suprafeței inferioare a fâșiilor nedemolate.

 • • Consolidarea grinzilor longitudinale din penele de racordare din beton armat, de la capetele tablierului pe grinzi.

 • • Refacerea antretoazelor, mai ales cele care incadreaza rosturile de dilatatie in tot lungul suprastructurii. Aceasta operație trebuie sa fie premergătoare refacerii rosturilor, intrucat antretoazele sunt utilizate impreuna cu placa de suprabetonare la ancorarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie.

 • • Refacerea plăcii de suprabetonare, pentru amenajarea trotuarelor si ' pistelor de biciclisti (pe zonele propuse a fi demolate).

 • • Repararea cu mortare speciale a fetelor inferioare ale fâșiilor care prezintă degradări de suprafața (inclusiv cele consolidate) pastrandu-se golurile de.^ aerisire la fâșiile care se pastreaza.

 • • Matarea cu mortar a rosturilor longitudinale dintre fasii, de unde a fost expulzat materialul de umplere.

 • • Curatarea suprafeței tablierului realizat pe grinzi din beton precomprimat.

 • • Curatarea si repararea cu mortare speciale a pârtii inferioare a zonelor monolite de tranziție dintre cele doua tipuri de tabliere.

 • • Protejarea tuturor suprafețelor expuse ale suprastructurii cu vopsele speciale de protecție (inclusiv tablierul central pe grinzi si zonele monolite de tranziție), după execuția reparațiilor si consolidărilor tuturor suprafețelor.

La infrastructura:

 • • Repararea si consolidarea zonelor cu beton degradat in culei si pile (in special in banchetele de rezemare de sub rosturi) prin execuția unor camasuieli din beton armat ancorate in structura existenta).

 • • Demolarea tuturor tencuielilor aplicate pe elevațiile culeelor si execuția unor camasuieli din beton armat ancorat pe conturul exterior al elevațiilor.

 • • Demolarea si refacerea consolelor laterale din banchetele culeelor, care vor fi inglobate in camasuielile din beton armat executate pe conturul exterior al elevațiilor.

 • • Repararea si consolidarea zidurilor de garda.

 • • Demolarea betonului degradat din stâlpii pilelor cu fisuri crăpături si beton faianțat si consolidarea zonelor demolate, prin camasuire cu beton armat ancorata in structura existenta.

 • • Curatarea depozitelor de material solid a banchetelor de rezemare ale culeelor si pilelor (depozite rezultate in urma demolării caii si a rosturilor in reabilitarea anterioara).

 • • Curatarea vegetației de pe culeea Bucov.

 • • Protejarea tuturor infrastructurilor cu vopsele speciale (aplicate după executarea lucrărilor de consolidare necesare).

Cale si echipamente pod (parapet, borduri, rosturi):

 • • Refacerea hidroizolatiei pe latimea intregului tablier.

 • • Refacerea umpluturilor de trotuare.

 • • Realizarea straturilor structurii rutiere pe cale, piste de biciclisti si pe trotuare.

 • • Dispunerea bordurilor dintre cale si pistele de biciclisti, precum si a celor dintre piste si trotuare.

 • • înlocuirea parapetilor de siguranța .

 • •  înlocuirea parapetilor pietonali.

 • • înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie.

 • • înlocuirea gurilor de scurgere in soluția cu evacuare exterioara tablierului.

 • • Completarea gurilor de scurgere cu tuburi prelungitoare la partea inferioara, (acolo unde acestea lipsesc).

 • • Montarea tubulaturii de colectare si evacuare a apelor pluviale colectate pe suprafața pasajului.

 • • Montarea separatoarelor de hidrocarburi in zonele de evacuare a apelor pluviale.

 • • Realizarea unor puțuri drenante pentru preluarea apelor pluviale colectate pe pod, la ieșirea din separatoarele de hidrocarburi.

La rampele de acces, instalații suspendate de pod, scări de acces:

 • • Demolarea consolelor zidurilor de sprijin, pe toata lungimea acestora, pe ambele rampe.

 • • Curatarea fetelor laterale ale zidurilor de sprijin.

 • • Camasuirea zidurilor de sprijin existente.

 • • Curatarea vegetației de pe acostamente.

 • • Decaparea straturilor rutiere de pe toata suprafața caii rampelor.

 • • Refacerea structurii rutiere pe o lățime de 1.00 m, pe zonele laterale ale pârtii carosabile a rampelor, care au fost afectate de consolidarea zidurilor de sprijin existente.

 • • Refacerea stratului de uzura pe toata suprafața pârtii carosabile a rampelor.

 • • Realizarea umpluturilor de sub trotuare si a stratului de uzura de pe acestea.

 • • Dispunerea parapetilor de siguranța si a parapetilor pietonali.

 • • înlocuirea bordurilor dintre partea carosabila si pistele de biciclisti.

 • • Repozarea instalațiilor suspendate de pod.

 • • Repararea scărilor de acces in ansamblul lor (structura de rezistenta, parapeti, trepte), precum si prevederea unor materiale antiderapante pe toate suprafețele destinate circulației pietonale: trepte si podește. Cu acordul beneficiarului pot fi suprimate prin demolare anumite accese (scări).

 • • Refacerea racordării rampelor cu terasamentele la capetele zidurilor de sprijin. In special la culeea Ploiești se vor prevedea scări de acces, iar suprafața sterului de con si parțial taluzul vor fi protejate cu pereu din beton, inclusiv sub consola trotuarului de sub zidurile de sprijin.

 • • Refacerea sistemului de iluminat public pe pod (inlocuirea stâlpilor existenti cu stâlpi noi, amplasați in gabaritul grinzii de fixare a parapetului), a lămpilor si a instalației electrice aferente.

Semnalizare rutiera pe pod si rampe

 • • Sunt necesare următoarele marcaje:

 • - pe partea carosabila: doua linii continue de încadrare a pârtii carosabile, completate cu o linie continua dubla in axul caii, pentru separarea senurilor de circulație.

 • - pe pistele de biciclisti: marcaje specifice

VARIANTA 2:

Se aplica masurile constructive propuse in varianta 1, cu excepția soluției de consolidare a suprastructurii, aplicate tablierelor executate din fasii cu goluri:

 • • Scoaterea fâșiilor cu goluri din beton precomprimat care prezintă degradări majore si inlocuirea acestora, cu grinzi prefabricate, din beton precomprimat, conectate la placa de suprabetonare.

Apreciem ca numărul total de fasii care se impune a fi inlocuite este de 19 deschideri x 6 fasii = 114 buc.

Pe zonele dintre grinda marginala inlocuita si restul tablierului se va reface placa de suprabetonare sau se vor utiliza prefabricate cu lățime de placa mai mare.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conforrnv-cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Strada Ștrandului se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General, si face legătură intre strada Apelor si intersecctia cu Centura de Est DN1A/DN1B.

Complexul de lucrări care se vor proiecta, va asigura realizarea unei străzi cu parametri optimi pentru desfășurarea unui trafic în condiții de siguranță și confort. Realizarea lucrărilor recomandate de expertul tehnic vor conduce la :

 • •       creșterea mobilității locuitorilor din zonă;

 • •      accesul permanent, rapid și în siguranță a mașinilor de intervenție (poliție, pompieri, salvare, etc.);

 • •       condiții sociale normale pentru locuitorii orașului;

 • •      diminuarea poluării prin modernizare si extindere carosabil;

 • •      reducerea costului de întreținere pentru mijloacele de transport;

 • •      reducerea consumului de combustibil.

Având în vedere necesitatea și oportunitatea asigurării la patru benzi a străzii Ștrandului, RECOMAND proiectantului următoarele:

Elementele geometrice existente sunt următoarele:

 • •      Lungimea traseului studiat este de 1341 m.

 • •      Lățime strada Ștrandului existentă este variabila la 4 benzi

LUNGIME TOTALA (m)    1431

LUNGIME DRUM (m)831

LUNGIME PASAJ (m)600

SUPRAFAȚA CAROSABIL (mp) 16458

SU P RAFATA PASAJ (mp) 11021

SUPRAFAȚA TROTUARE (mp)   4666

SUPRAFAȚA SPATII VERZI (mp)  3304

SUPRAFEȚE ACCESE BETONATE (mp) 344

SUPRAFEȚE PLATFORME BETONATE (mp) 591

SUPRAFAȚA TOTALA (mp) 36384

SUPRAFAȚA NEAMENAJATA ADIACENTA DRUMULUI SI ANEXA PASAJULUI EXISTENT (mp) 4211

SUPRAFAȚA TOTALA STRADA ȘTRANDULUI (mp) 40595

Elementele geometrice propuse pentru proiectare sunt următoarele:

 • •      Lungime strada Ștrandului este de 1341 ml

 • •      Lățime parte carosabila propusa la 4 benzi =14.00 - 18.00m

 • •       Trotuare lățime variabila.

 • •      Piste de biciclete stanga - dreapta cu lățime de 1.00m

 • •       Spatii verzi lățime variabila 1.00 -1.50m

LUNGIME TOTALA (m)    1431

LUNGIME DRUM (m) 837.25

LUNGIME PASAJ (m)593.75

SUPRAFAȚA CAROSABIL REABILITAT (mp) 14812.2

SUPRAFAȚA CAROSABIL NOU (mp)    2995.8

SUPRAFAȚA CAROSABIL (mp)   17808

SUPRAFAȚA PASAJ (mp) 11520

SUPRAFAȚA TROTUARE (mp) 4786

SUPRAFAȚA SPATII VERZI (mp) 2400

SUPRAFEȚE PISTE DE BICICLETE (mp) 1681

SUPRAFEȚE SPATII DE SIGURANȚA (mp)413

{ \ ' ’W \ 1987 W-


SUPRAFAȚA TOTALA (mp) 38608

SUPRAFAȚA ANEXA ADIACENTA PASAJULUI PROIECTAT (mp)

SUPRAFAȚA TOTALA STRADA ȘTRANDULUI (mp) 40595

SUPRAFEȚE TOTALE AFECTATE STRĂZILE CRĂIȚELOR, CLOPOȚEL, DUMBRAVEl^.# BUSUIOCULUI, DRUMUL SĂRII (mp) 1640

SUPRAFAȚA TOTALA AFECTATA DE LUCRĂRI (mp) 42235


► Structura rutiera propusa de expert pentru modernizare str. Ștrandului pe existent este următoarea:

PARTE CAROSABILA:

 • •      4,0 cm strat de rulare din mixtura asfaftica SMA 16 50/70; (MAS16)

 • •      6,0 cm strat de reprofilare din beton asfaltic tip EB 22.4 leg 50/70;(BAD22.4)

 • •       Geotextil antifisura;

 • •      Propunere de structura rutiera noua pentru zona cu girații si zonele de extindere cu caseta

 • •       înființare sens giratoriu intersecție str. Ștrandului cu strada Clopoțel.

Structura rutiera noua :

 • •      4,0 cm strat de rulare din mixtura asfaltica SMA 16 50/70 (MAS 16);

 • •      6,0 cm strat de legătură din beton asfaltic tip EB 22.4 leg 50/70;

 • •      8,0 cm strat de bază din mixtură asfaltică de tip EB 31.5 baza 50/70;

 • •      25,0 cm strat din balast stabilizat cu ciment cu 6% ciment;

 • •      25,0 cm strat din balast;

 • •      20,0 cm strat de formă din balast.

 • •      Modernizare sens giratoriu existent la intersecția străzii Ștrandului cu strada Du m bravei.

Structura rutiera noua:

 • •      4,0 cm strat de rulare din mixtura asfaltica SMA 16 50/70 (MAS 16);

 • •      6,0 cm strat de legătură din beton asfaltic tip EB 22.4 leg 50/70;

 • •      8,0 cm strat de bază din mixtură asfaltică de tip EB 31.5 baza 50/70;

 • •      25,0 cm strat din balast stabilizat cu ciment cu 6% ciment;

 • •      25,0 cm strat din balast;

 • •      20,0 cm strat de formă din balast.

TROTUARE SI PISTE DE BICICLETE:

 • •       4 cm beton asfaltic BA 8;

 • •      12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •      10 cm balast.

Referitor la structura rutieră,mai RECOMAND si alte soluții tehnice: PARTE CAROSABILA:

VARIANTA 1:

4cm beton asfaltic MAS16

5cm beton asfaltic deschis BAD22.4

6cm anrobat bituminos AB31.5 20cm fundație din balast stabilizat cu 6% ciment 30cm fundație din balast 7cm nisip strat forma.

VARIANTA 2:

 • - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic MAPI 6;

 • - 6 cm strat de legătură de tip BAD 22.4;

 • - 15 cm strat balast stabilizat cu ciment 6 %;

 • - 20 cm fundație din balast;

 • - 10 cm strat de formă din nisip.

VARIANTA 3:

5 cm mixtura asfaltica MAS16

5 cm beton asfaltic deschis BAD22.4

8 cm anrobat bituminos AB31.5

25 cm strat de fundație din piatra sparta

30 cm strat de fundație din balast

20 cm strat de forma din nisip.

VARIANTA 4:

 • - 25 cm strat de rulare din beton de ciment rutier BCR 4.5;

- 20 cm strat din balast stabilizat cu ciment 6%;

 • - 25 cm strat din balast;

 • - 7 cm strat de formă din nisip.

VARIANTA 5:

 • - 4,0 cm strat de rulare din beton asfaltic de tip MAS16;

 • - 6,0 cm strat legătură din mixtura BAD22.4;

 • - 8 cm anrobat bituminos AB16

 • - 25 cm strat de fundație din piatra sparta ;

-15,0 cm balast amestec optimal;

- 25,0 cm strat fundație din balast;

-10,0 cm strat de forma din nisip.

TROTUARE SI PISTE DE BICICLETE:

VARIANTA T1:

 • - 3 cm beton asfaltic BA 8,

 • - 10 cm balast;

 • - 10 cm nisip pilonat.

VARIANTA T2:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 8;

 • - 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%,

 • - 10 cm balast.

VARIANTA T3:

- 3 cm beton asfaltic BA 8;

-10 cm fundație de beton de ciment 012/15;

- 7 cm substrat de nisip.

VARIANTA T4:

 • - pavele din beton de ciment de 6 cm grosime;

 • - 3 cm din nisip pilonat;

-10 cm balast.

NOTĂ: In funcție de Studiul geotehnic se va adopta una din soluțiile propuse în prezenta expertiză tehnică. '

Soluțiile se vor adopta funcție de tipul pământului existent și trafic, astfel ca structura rutieră să verifice la îngheț și să prezinte capacitatea portantă necesară.

Dispozitive pentru scurgerea apelor

Colectarea și evacuarea apelor din precipitații se va face la gaigerele existente din strada Ștrandului sau noi proiectate (daca este cazul).

Odata cu extinderea la patru benzi de circulație se vor aduce la cota gurile de canal geigerele si celelate rețele aflate in platforma carosabila a străzii.

Drumuri laterale, parcaje și refugii.

Drumurile de acces laterale care intersectează strada Ștrandului, se vor amenaja pe o \ ÎL lungime de 15 m , cu aceeași structură rutieră flexibila ca pe strada Ștrandului.


Plantare de indicatoare rutiere de orientare - Panouri verticale

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Semnalizări si marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaje a fost efectuata atat pentru extinderea si modernizarea străzii Ștrandului si drumurile de acces laterale. Se vor respecta prevederile STAS 1848/7-85.

O atentie deosebita s-a acordat la proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj in apropierea parcărilor, stațiilor de autobuz si de servicii, unde se vor efectua lucrări de marcaje la sol si de amplasare a indicatoarelor de circulație de toate categoriile.

O proiectare atenta a sistemului de semnalizare si marcaje concura la sporirea siguranței circulației atat pe zona străzii Ștrandului cat si pe străzile laterale, ducând in final la sporirea fluentei traficului avand in vedere faptul ca traficul va creste simțitor după realizarea acestei investiții.

O avertizare si o informare corecta, vizibila, sporește confortul conducătorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Un capitol al acestui proiect se va referi la realizarea semnalizării de informare si orientare către aceast obiectiv.

Semnalizare orizontala

O componenta principala a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o constituie marcajele realizate pe suprafața pârtii carosabile.

In acest proiect se vor detalia si se vor departaja aceste lucrări in funcție de rolul pe care acestea ia au in dirijarea si orientarea circulației: marcaje longitudinale, care cuprind liniile de direcție si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj se va realiza separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circulație si a pârtii carosabile. Marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire, pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potențial pericol.

Semnalizare verticala

Sistemul de semnalizare pe verticala se va studia cu atentie pentru a avea o concordanta intre acesta si la sistemul de marcare orizontala, pentru a nu creea confuzii si interpretări greșite si pentru a fi citit cu ușurința atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente trebuie sa cuprindă indicatoare de avertizare, de obligativitate si indicatoare de informare si orientare.

Se vor proiecta lucrări de marcare pentru avertizare privind delimitarea spatiilor interzise, pentru interzicerea staționarii, furnizarea de informații prin utilizarea unor săgeți sau inscripții care oferă indicații privind încadrarea corecta pe benzile care corespund ii adoptarea unor viteze corespunzătoare traseului care urmeaza.

Aceste inscripții si săgeți vor avea dimensiunile in funcție de locul unde se concordanta cu viteza de apropiere.


Vopseaua utilizata pentru realizarea marcajelor trebuie sa aiba in proprietate antiderapante reflectorizante, sa fie rezistente la uzura si sa aiba o durata de viata cat mai ridicata.

Pentru a împiedica apariția circulației necontrolate de oameni, trebuiesc luate masuri prin prevederea de treceri de pietoni mai dese unde se observa aglomerări de pietoni.

Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, indicatoarele etc.) vor fi agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de Certificate de Calitate.

Se va opta la folosirea de vopsele cu microbile pentru o mai buna vizibilitate pe timp de noapte.

Masuri privind traficul pietonal

Se va avea in vedere ca in dreptul stafiilor de transport in comun si a trecerilor de pietoni sa se majoreze latimea acestora in limita spatiilor disponibile.

Pentru protejarea pietonilor in sectoarele cu probleme, nu este admisa amplasarea diferitelor dotări de genul chioșcuri, gherete, cabine de stafii de transport in comun, cabine telefonice etc. Acestea se vor amplasa adiacent trotuarelor pe platforme proprii cu trotuare special amenajate.

Pentru continuizarea circulației pietonilor se vor folosi unde este cazul borduri teșite sau racordări cu planuri inclinate.

Trecerile de pietoni vor fi amenajate cu alveole in afara pârtii carosabile si amplasate decalat daca este posibil.

Se vor amenaja in dreptul trecerilor de pietoni rampe de acces pentru persoanele cu handicap si borduri teșite in dreptul acceselor.

Datorita creșterii accentuate a traficul pietonal local se va propune realizarea unor treceri de pietoni semaforizate.

Amenajarea intersecțiilor, drumurilor laterale, parcari, iluminat stradal, vizibilitate

Modernizarea si extinderea la patru benzi a străzii Ștrandului se face in scopul aducerii străzii la standarde europene si la cerințele actuale ale intensității traficului in condiții de fluenta si siguranța sporite Stâlpii de electricitate si iluminat vor fi corespunzător.

Dimensiunile racordărilor la străzile laterale au raze mai mari de 12,00m facilitând fara probleme accesul vehiculelor grele si a mașinilor de pompieri.

Se considera ca prin realizarea lucrărilor de reparații, consolidare si reabilitare prezentate in Soluția 1, descrise mai sus, lucrarea va fi adusa intr-o stare care sa corespunda cerințelor de calitate prevăzute in legea 10/95 si anume rezistenta si stabilitatea la acțiuni statice, dinamice si seismice, durabilitatea siguranței in exploatare, igiena, sănătatea oamenilor, protecția si refacerea mediului.

Se recomanda Administratorului drumului sa realizeze un program continuu de supraveghere si evidențiere a evoluției degradărilor corelata cu măsurătorile de trafic, astfel incat sa-si poată planifica in timp util intervențiile de reparații curente sau capitale după caz.

După finalizarea acestor lucrări, se vor respecta prevederile Normativului privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor “ indicativ P 130/1999 si se vor realiza de cate ori este necesar, lucrări de întreținere curenta a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.

Beneficiarul este obligat sa asigure observarea stării construcției pentru depistarea deficientelor apărut in comportarea acesteia si identificarea degradărilor si avariilor provenite din exploatarea curenta;- acțiunea umana (incidente tehnice, incendii, explozii, efracții etc.)- fenomene naturale (seisme, inundații, alunecări de teren, etc.).in vederea luării masurilor de intervenție necesare.

Beneficiarul va avea in vedere adaptarea masurilor corespunzătoare de remediere, care sa asigure menținerea in buna stare de funcționare a construcției si preîntâmpinarea degradărilor grave a acestei, evitarea accidentelor generate de starea tehnica necorespunzâtoare a construcției precum si limitarea costurilor de întreținere si reparații.

5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

LUCRĂRI DE PODURI

consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

 • •      Consolidarea grinzilor longitudinale din penele de racordare din beton armat, de la capetele tablierului pe grinzi.

 • •      Refacerea antretoazelor, mai ales cele care incadreaza rosturile de dilatatie in tot lungul suprastructurii. Aceasta operație trebuie sa fie premergătoare refacerii rosturilor, intrucat antretoazele sunt utilizate impreuna cu placa de suprabetonare la ancorarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie.

 • •       Refacerea plăcii de suprabetonare, pentru amenajarea trotuarelor si pistelor de biciclisti (pe zonele propuse a fi demolate).

 • •      Repararea cu mortare speciale a fetelor inferioare ale fâșiilor care prezintă degradări de suprafața (inclusiv cele consolidate) pastrandu-se golurile de aerisire la fâșiile care se pastreaza.

 • •      Matarea cu mortar a rosturilor longitudinale dintre fasii, de unde a fost expulzat materialul de umplere.

 • •      Curatarea suprafeței tablierului realizat pe grinzi din beton precomprimat.

 • •      Curatarea si repararea cu mortare speciale a pârtii inferioare a zonelor monolite de tranziție dintre cele doua tipuri de tabliere.

 • •      Repararea si consolidarea zonelor cu beton degradat in culei si pile (in special in banchetele de rezemare de sub rosturi) prin execuția unor camasuieli din beton armat ancorate in structura existenta).

 • •      Demolarea tuturor tencuielilor aplicate pe elevațiile culeelor si execuția unor camasuieli din beton armat ancorat pe conturul exterior al elevațiilor.

 • •      Demolarea si refacerea consolelor laterale din banchetele culeelor, care vor fi inglobate in camasuielile din beton armat executate pe conturul exterior al elevațiilor.

 • •      Repararea si consolidarea zidurilor de garda.

 • •      Demolarea betonului degradat din stâlpii pilelor cu fisuri crăpături si beton faianțat si consolidarea zonelor demolate, prin camasuire cu beton armat ancorata in structura existenta.

 • •      Demolarea consolelor zidurilor de sprijin, pe toata lungimea acestora, pe' ■ ambele rampe.

 • •       Curatarea fetelor laterale ale zidurilor de sprijin.

 • •      Camasuirea zidurilor de sprijin existente.

protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, după caz- Nu este cazul

intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, după caz - Nu este cazul

demolarea parțiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configurației si/sau a funcțiunii existente a construcției

 • •      Demolarea plăcii se suprabetonare existente pe:

zona consolelor de trotuar (la tablierele cu fasii cu goluri sau griinzi)

zona fâșiilor cu goluri demolate si refăcute

fâșiile marginale si placa superioara de legătură

pe zonele adiacente rosturilor de dilatatie

pe zonele pe care se constata ca din cauza degradării betonului armat (generat de infiltrații) calitatea plăcii de suprabetonare existente este inferioara cerințelor de siguranța si durabilitate prevăzute in normele actuale.

 • •      Scoaterea fâșiilor cu goluri din beton precomprimat care prezintă degradări majore, si realizarea in gabaritul acestora, a unor grinzi monolite din beton armat. Apreciem ca numărul total de fasii care se impune a fi refăcute este de 19 deschideri x 6 fasii =114 buc.

întrucât este imposibil sa se repare placa carosabila intre fâșiile marginale si restul tablierului (in spatiile in care s-au montat tuburile prelungitoare ale gurilor de scurgere) se propune ca pe zonele marginale ale tablierelor din fasii cu goluri sa se execute grinzi late din beton armat.

 • •      Curatarea suprafeței inferioare a fâșiilor nedemolate.

 • •      Se demolează complet calea, parapetul si grinzile de fixare ale acestuia si antretoazele de reazem de la capetele fâșiilor prefabricate.

 • •      Decaparea straturilor rutiere de pe toata suprafața caii rampelor.

introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare- Nu este cazul

introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente - Nu este cazul

J consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

J intervenții de protejare/ conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

/ demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

J introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

J introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Dispozitive pentru scurgerea apelor

Colectarea și evacuarea apelor din precipitații se va face la gaigerele existente din strada Ștrandului sau noi proiectate (daca este cazul).

Odata cu extinderea la patru benzi de circulație se vor aduce la cota gurile de canal geigerele si celelate rețele aflate in platforma carosabila a străzii.

Drumuri laterale, parcaje și refugii.

Drumurile de acces laterale care intersectează strada Ștrandului, se vor amenaja pe o lungime de 15 m , cu aceeași structură rutieră flexibila ca pe strada Ștrandului.

Plantare de indicatoare rutiere de orientare - Panouri verticale

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Semnalizări si marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaje a fost efectuata atat pentru extinderea si modernizarea străzii Ștrandului si drumurile de acces laterale. Se vor respecta prevederile STAS 1848/7-85.

O atentie deosebita s-a acordat la proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj in apropierea parcărilor, stafiilor de autobuz si de servicii, unde se vor efectua lucrări de marcaje la sol si de amplasare a indicatoarelor de circulație de toate categoriile.

O proiectare atenta a sistemului de semnalizare si marcaje concura la sporirea siguranței circulației atat pe zona străzii Ștrandului cat si pe străzile laterale, ducând in final la sporirea fluentei traficului avand in vedere faptul ca traficul va creste simțitor după realizarea acestei investiții.

O avertizare si o informare corecta, vizibila, sporește confortul conducătorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Un capitol al acestui proiect se va referi la realizarea semnalizării de informare si orientare către aceast obiectiv.

Semnalizare orizontala

O componenta principala a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o constituie marcajele realizate pe suprafața pârtii carosabile.

In acest proiect se vor detalia si se vor departaja aceste lucrări in funcție de rolul pe care acestea ia au in dirijarea si orientarea circulației: marcaje longitudinale, care cuprind liniile de direcție si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj se va realiza separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circulație si a pârtii carosabile.

Marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire, pentru. avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potențial pericol.

Semnalizare verticala

Sistemul de semnalizare pe verticala se va studia cu atentie pentru a avea o concordanta intre acesta si la sistemul de marcare orizontala, pentru a nu creea confuzii si interpretări greșite si pentru a fi citit cu ușurința atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente trebuie sa cuprindă indicatoare de avertizare, de obligativitate si indicatoare de informare si orientare.

Se vor proiecta lucrări de marcare pentru avertizare privind delimitarea spatiilor interzise, pentru interzicerea staționarii, furnizarea de informații prin utilizarea unor săgeți sau inscripții care oferă indicații privind încadrarea corecta pe benzile care corespund itinerarului ales in adoptarea unor viteze corespunzătoare traseului care urmeaza.

Aceste inscripții si săgeți vor avea dimensiunile in funcție de locul unde se aplica si vor fi in concordanta cu viteza de apropiere.

Vopseaua utilizata pentru realizarea marcajelor trebuie sa aiba in proprietate antiderapante reflectorizante, sa fie rezistente la uzura si sa aiba o durata de viata cat mai ridicata.

Pentru a impiedica apariția circulației necontrolate de oameni, trebuiesc luate masuri prin prevederea de treceri de pietoni mai dese unde se observa aglomerări de pietoni.

Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, indicatoarele etc.) vor fi agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de Certificate de Calitate.

Se va opta la folosirea de vopsele cu microbile pentru o mai buna vizibilitate pe timp de noapte.

Masuri privind traficul pietonal

Se va avea in vedere ca in dreptul stafiilor de transport in comun si a trecerilor de pietoni sa se majoreze latimea acestora in limita spatiilor disponibile.

Pentru protejarea pietonilor in sectoarele cu probleme, nu este admisa amplasarea diferitelor dotări de genul chioșcuri, gherete, cabine de statii de transport in comun, cabine telefonice etc. Acestea se vor amplasa adiacent trotuarelor pe platforme proprii cu trotuare special amenajate.

Pentru continuizarea circulației pietonilor se vor folosi unde este cazul borduri teșite sau racordări cu planuri înclinate.

Trecerile de pietoni vor fi amenajate cu alveole in afara pârtii carosabile si amplasate decalat daca este posibil.

Se vor amenaja in dreptul trecerilor de pietoni rampe de acces pentru persoanele cu handicap si borduri teșite in dreptul acceselor.

Datorita creșterii accentuate a traficul pietonal local se va propune realizarea unor treceri de pietoni semaforizate.

Amenajarea intersecțiilor, drumurilor laterale, parcari, iluminat stradal, vizibilitate

Modernizarea si extinderea la patru benzi a străzii Ștrandului se face in scopul aducerii străzii la standarde europene si la cerințele actuale ale intensității traficului in condiții de fluenta si siguranța sporite Stâlpii de electricitate si iluminat vor fi corespunzător.

Dimensiunile racordărilor la străzile laterale au raze mai mari de 12,00m facilitând fara probleme accesul vehiculelor grele si a mașinilor de pompieri.

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Operatorul SC APA NOVA Ploiești ne va indica prin avizul emis următoarele informații privind conductele publice de apa existente pe străzile propuse prin investiție:

 • -  diametrul si materialul conductelor;

 • -  adancimea de pozare a conductelor;

 • -   presiunea si debitul rețelei de apa in zona de interes (valori aproximative)

 • -   hidranti exteriori existenti pe conductele de apa din zona de interes

La execuție pentru identificarea exacta a cotelor de nivel si a poziției la care este amplasata conducta de serviciu existenta fata de calea de rulare sau de limita de proprietate se vor realiza sondaje si se va cere asistenta tehnica suplimentara din partea operatorului regional de apa-canal.

REȚELE CANALIZARE

Căminele de vizitare sunt din beton (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din fundație, executata monolit sau prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000mm si cos de acces cu diametrul de 800mm pentru H>2.0m si fara camera de lucru cu diametrul de 800mm, executate prefabricat din beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevăzut cu balama. Capacele și ramele căminelor de vizitare sunt de tip carosabil pentru trafic greu.

Acestea trebuie sa fie din material compozit cu siguranța antifurt, ușor de manevrat, fara sisteme de infiletare si prevăzute cu fante de aerisire cf. SR EN 124/ 2015.

La trecerile prin căminele de vizitare a conductelor de canalizare au fost prevăzute piese de trecere etanșa speciale, în funcție de locul de racordare a conductelor din PVC (fie la nivelul pereților căminelor, fie la nivelul fundației acestora), etansarile rosturilor realizandu-se cu mortar MT100 sau alte materiale echivalente.

Căminele de vizitare permit accesul în canale în vederea supravegherii și intretinerii acestora, pentru curatarea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ și calitativ al apelor. Toate elementele componente ale căminelor au prevăzute scări metalice de acces fixe conform SR EN 14396/2004, protejate antialunecare.

In vederea racordării populației la rețeaua de canalizare se vor prevedea conducte de racord din PVC, SN8, Dn160mm prevăzute pana la limita de proprietate. Conductele de racord se vor executa transversal pe rețeaua stradala, intre colectorul stradal si limita de proprietate a beneficiarului.

Racordarea la rețea se va face utilizând ramificații cu articulație sferica -Dn250/160mm, Dn 315/160mm si coturi la 872. Panta racordurilor va fi cuprinsa intre 1%-5%. Pentru racordurile ce se leaga in rețeaua de canalizare pozata la adâncimi mai mici de 3.Om se vor folosi numai ramificații cu articulație sferica - 250/160mm, pentru racordurile ce se leaga in rețeaua de canalizare pozata la adâncimi mai mari de 3.Om se vor folosi coturi la 872.

/           V>'

\»9 ’ ,

Adâncimea medie a racordurilor este de circa 1.75m. Latimea transeei de pozare este de . J 0.80m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 15cm, după care se va îngloba ■ < in nisip asigurând o acoperire in grosime de 30cm. Pentru transeea de pozare a conductei a căminelor de racord se vor folosi sprijiniri conform legislației in vigoare.

Racordurile la rețeaua de canalizare se realizează din țeava PVC, SN8, Dn160mm. Poziția exacta a acestora se va stabili de către constructor impreuna cu viitorii abonați.

Gurile de scurgere sunt realizate din elemente prefabricate din beton, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale de la nivelul suprafețelor impermeabilzate stradale si a le introduce in rețeaua de colectoare. Acestea sunt de tip carosabil, avand un singur gratar din fonta, de tip A1 si se compun din următoarele elemente prefabricate:

 • -  corpul gurii de scurgere din beton simplu cu diametrul de 50 cm;

 • -  gratar din fonta cu rama din fonta, carosabil tip A1 (conform STAS 3272/80);

 • -  beton de egalizare C2,8/3,5 (B50) de 10 cm grosime, cu rol de fundație pentru construcție;

 • -  -conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC, SN8 cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 160mm.

REȚELE ILUMINAT ELECTRIC

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public se va realiza prin intermediul unei rețele subterane ce va asigura necesarul sistemului nou construit si se vor păstră pe cat posibil actualele puncte de aprindere. Se va renunța la liniile electrice aeriane ale sistemului de iluminat existent. Rețeaua nou propusa se va realiza cu cabluri pozate îngropat. Pentru trecerea in subteran si a celorlalte rețele aeriene se vor poza suplimentar 4 tuburi gofrate cu diametrul de 63 mm. Canalizatia nou proiectata va fi amplasata in proximitatea stâlpilor de iluminat si in general aceasta se va poza in trotuare iar la distante de 40 m vor fi prevăzute camerete de tragere.

Soluția tehnica presupune înlocuirea corpurilor de iluminat existente echipate cu surse de sodiu cu corpuri de iluminat moderne cu performante ridicate de tip LED,implementarea unui .sistem de telegestiune prin care se gestionează sistemul de iluminat precum si iluminarea trecerilor de pietoni cu stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice si corpuri de iluminat LED cu distribuție dedicata.

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED iar puterea lor se va alege in urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare strada.

Se va avea in vedere utilizarea stâlpilor existenti iar in situația in care poziționarea aparatelor de iluminat de pe aceștia nu va satisface parametrii luminotehnici solicitați conform incadrarii in clasa de iluminat.se vor monta stâlpi si aparate dedicate zonelor de conflict sau zonelor de circulație pietonala.

In zonele unde exista stâlpi de lemn se va realiza o rețea noua pe cealalta parte a străzii,alternat sau fata in fata cu stâlpi metalici avand inaltimea de 7m.

Se vor respecta distanțele minime între cablul pozat subteran si diverse rețele, construcții sau obiecte, conform normativelor în vigoare, astfel:

 • -   apropieri/intersectii 0,5m/0,25m fata de rețele de apa si canalizare;

 • -   apropieri/intersectii 0,5m/0,2m fata de conducte termice cu apa fierbinte (distanta se masoara pana la marginea canalului termic);

 • -   apropieri/intersectii 1,5m/0,25m față de conducte de gaze;

 • -   apropieri 0,6m față de fundații de clădiri;

 • -   apropieri 1 m față de arbori.

Se va respecta distanța minimă, pe orizontală, fata de alte cabluri pozate în pământ astfel:

 • -  față de cabluri de energie 1-20kV minim 7 cm;

 • -  față de cabluri de comanda și control minim 10 cm,

 • -  fata de cabluri de telecomunicații minim 50 cm.

Se vor respecta distanțele minime între cablul pozat în aer si instalațiile tehnologice astfel

 • -   apropieri/intersectii 5cm/3cm fata de conducte de apa rece;

 • -   apropieri/intersectii 100cm/50cm fata de conducte calde cu temperatura t>100°C

Protecția prin legare la pamant

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .Tabloul se va racorda la priza de pamant aferenta stâlpilor de iluminat exterior iar realizarea acesteia nu face obiectul acestei documentații.

Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice respectiv la toate echipamentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1O daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonit.

In condițiile reamenajarii secțiunii transversale a pasajului, acesta va avea o lățime totala de 20.90 m, rezultând din:

 • -  grinzi de parapet            2x0.50 m = 1.00 m

 • -  trotuare                     2x1.00 m = 2.00 m

 • -  piste de biciclisti             2x1.00 m = 2.00 m

 • -  parapeti de siguranța 2x0.55 m = 1.10 m

 • -  parte carosabila            2x7.00 m =14.80 m

 • -  borduri centrale              0.80 m

Numărul si lungimea deschiderilor: 19 x 17.50 m + 1x24.00 + 2 deschideri variabile de la 0 la 6.50 m;

Lungime totala pasaj: 373.75 m.

Lungime rampa Ploiești: 10.00 m.

Lungime rampa Bucov; 110.00 m.

POD

 • • Refacerea hidroizolatiei pe latimea intregului tablier.

 • • Refacerea umpluturilor de trotuare.

 • • Realizarea straturilor structurii rutiere pe cale, piste de biciclisti si pe trotuare.

 • • Dispunerea bordurilor dintre cale si pistele de biciclisti, precum si a celor dintre piste si trotuare.

 • • Dispunerea bordurilor centrale pe cale, de separare a sensurilor de deplasare.

 • • înlocuirea parapetilor de siguranța .

 • •  înlocuirea parapetilor pietonali.

 • • înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie.

 • • înlocuirea gurilor de scurgere in soluția cu evacuare exterioara tablierului.

 • • Completarea gurilor de scurgere cu tuburi prelungitoare la partea inferioara, (acolo unde acestea lipsesc).

 • • Montarea tubulaturii de colectare si evacuare a apelor pluviale colectate pe suprafața pasajului.

 • • Montarea separatoarelor de hidrocarburi in zonele de evacuare a apelor pluviale.

 • • Realizarea unor puțuri drenante pentru preluarea apelor pluviale colectate pe pod, la ieșirea din separatoarele de hidrocarburi.

 • • Refacerea structurii rutiere pe o lățime de 1.00 m, pe zonele laterale ale pârtii carosabile a rampelor, care au fost afectate de consolidarea zidurilor de sprijin existente.

 • • Refacerea stratului de uzura pe toata suprafața pârtii carosabile a rampelor.

 • • Repozarea instalațiilor suspendate de pod.

 • • Repararea scărilor de acces in ansamblul lor (structura de rezistenta, parapeti, trepte), precum si prevederea unor materiale antiderapante pe toate suprafețele destinate circulației pietonale: trepte si podește. Cu acordul beneficiarului pot fi suprimate prin demolare anumite accese (scări).

 • • Refacerea sistemului de iluminat public pe pod (inlocuirea stâlpilor existenti cu stâlpi noi, amplasați in gabaritul grinzii de fixare a parapetului), a lămpilor si a instalației electrice aferente.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv

de schimbări climatice ce pot afecta investiția;                   • *'

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

In condițiile reamenajarii secțiunii transversale a pasajului, acesta va avea o

lățime totala de 20.90 m, rezultând din:

 • -  grinzi de parapet

 • -   trotuare


2x0.50 m = 1.00 m

2x1.00 m = 2.00 m

piste de biciclisti parapeti de siguranța parte carosabila borduri centrale


2x1.00 m = 2.00 m

2x0.55 m = 1.10 m

2x7.00 m =14.80 m

0.80 m


Numărul si lungimea deschiderilor: 19 x 17.50 m + 1x24.00 + 2 deschideri variabile de la 0 la 6.50 m;

Lungime totala pasaj: 373.75 m.

Lungime rampa Ploiești: 10.00 m.

Lungime rampa Bucov: 110.00 m.


 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 1. Alimentarea cu apa: Apa Nova Ploiești S.A.

 • 2.  Evacuarea apelor uzate: Apa Nova Ploiești S.A.

 • 3. Asigurarea apei tehnologice (daca este cazul): Nu este cazul

 • 4.  Asigurarea agentului termic: Nu este cazul.


Având în vedere faptul ca proiectul propus se încadrează în categoria “lucrărilor de drumuri/ străzi” implementarea acestuia nu presupune racordarea la utilitati - alimentare cu apa, canalizare, electricitate, gaz, aceste facilitați urmând sa fie asigurate doar în zona șantierului (punctul de lucru).

în afara de organizarea de șantier, lucrarea în sine nu necesita consum de apa tehnologica, electricitate, gaze.


Pentru organizarea de șantier se va alege amplasamentul optim, astfel incat impactul asupra mediului și populației sa fie minim. Se vor amplasa containere de șantier tip birouri pe zona aleasa, aceste zone fiind amplasamente numai pe spatii publice, aflate în proprietatea primăriei Ploiești, și pe măsura înaintării lucrărilor, șantierul va putea fi reamplasat.


Alimentarea cu apa

Apa potabila necesara consumului uman pe durata șantierului va fi asigurata de către executant prin alimentarea cu apa îmbuteliata conform normelor în vigoare.

în procesul de construcție nu exista necesar de apa tehnologica, dar pentru eventuala umectare a suprafețelor de lucru sau pentru reducerea nivelului de praf se vor utiliza cisterne cu apa, în funcție de necesitați.


Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare (WC-uri ecologice) vor fi preluate de o societate specializata și autorizata în vidanjări.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica va fi realizata de către un generator electric (max 200 kW) pentru obiectivele de pe platforma organizării de șantier ce necesita energie electrica. Alegerea acestui tip de alimentare cu energie electrica este accesibila și nu necesita autorizații suplimentare.

Alimentarea cu energie termica

Nu este cazul, lucrările de teren efectuandu-se în sezoanele în care condițiile de temperatura și precipitații permite desfasurarea activitatii.

Eliminarea deșeurilor

în timpul lucrărilor deșeurile asimilabile cu cele menajere vor fi colectate în doua pubele a cate 240 I fiecare și vor fi transportate și eliminate în mod similar cu cele produse în gospodarii de către operatorul de salubritate din localitate.

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4    Costurile estimative ale investiției:

costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

J costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

 • 5.5    Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a sitarilor protejate, după caz.

 • 5.6    Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

  6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandară


 • 6.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor


 • 6.2    Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomand at(e)

 • 6.3    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:                              , v

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-moniaJ^U^^ (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții -și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • 6.4   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

  7. Urbanism, acorduri și avize conforme


 • 7.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.4    Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c)  raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING

S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI:

RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email:

office@intergroup.ro


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

'Amenajarea terenului

21.000,00

3.990,00

24.990,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

209.500,00

39.805,00

249.305,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

230.500,00

43.795,00

274.295,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

-

-

-

Total capitol 2

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

656.700,00

124.773,00

781.473,00

3.1.1

Studii teren

553.900,00

105.241,00

659.141,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

102.800,00

19.532,00

122.332,00

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

-

-

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5

Proiectare

2.077.500,00

394.725,00

2.472.225,00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1.151.900,00

218.861,00

1.370.761,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

61.700,00

11.723,00

73.423,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

41.100,00

7.809,00

48.909,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

822.800,00

156.332,00

979.132,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

102.800,00

19.532,00

122.332,00

3.7

Consultanta

653.200,00

124.108,00

777.308,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

601.000,00

114.190,00

715.190,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

150.000,00

28.500,00

178.500,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

451.000,00

85.690,00

536.690,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

471.800,00

3.610,00

475.410,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

205.800,00

-

205.800,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0 1%* (4.1+5.1.1))

41.200,00

-

41.200,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

205.800,00

-

205.800,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4J)

4.351.900,00

826.861,00

5.178.761,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

18.100,00

3.439,00

21.539,00

Total capitol 5

5.442.800,00

948.100,00

6.390.900,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-


3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

630.700,00

119.833,00

^<750.533,00

3.7.2

Auditul financiar

22.500,00

4.275,00

, 26.775,00 ■ ■■

3.8

Asistenta tehnica

146.000,00

27.740,00

173.740,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000,00

4.940,00

30.940,00-

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11.100,00

2.109,00

13.209,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14.900,00

2.831,00

17.731,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

120.000,00

22.800,00

142.800,00

Total capitol 3

3.637.700,00

691.163,00

4.328.863,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

40.760.400,00

7.744.476,00

48.504.876,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

*

-

4.5

Dotări

305.800,00

58.102,00

363.902,00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

41.066.200,00

7.802.578,00

48.868.778,00TOTAL GENERAL

50.377.200,00

9.485.636,00

59.862.836,00

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

41.140.900,00

7.816.771,00

48.957.671,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.2 - Amenajarea terenului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.2 - Amenajarea terenului

1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

-

-

-

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

21.000,00

3.990,00

24.990,00

4

Instalații

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.2

21.000,00

3.990,00

24.990,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.2

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

21.000,00

3.990,00

24.990,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sectorl, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

11.100,00

2.109,00

13.209,00

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

198.400,00

37.696,00

236.096,00

4

Instalații

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.3

209.500,00

39.805,00

249.305,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II-subcap. 1.3

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.3

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

209.500,00

39.805,00

249.305,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr. 14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 3 - Consultanta, proiectare si asistenta tehnica

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

I

Studii

3.1.1

Studii teren

553.900,00

105.241,00

659.141,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

102.800,00

19.532,00

122.332,00

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

TOTAL 1 - supcap. 3.1

656.700,00

124.773,00

781.473,00

II

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.2.1

Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

-

-

-

3.2.2

Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/desfiintare

-

-

-

3.2.3

Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie

-

-

-

3.2.4

Obținerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

-

-

-

3.2.5

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

-

-

-

3.2.6

Obținerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

-

-

-

3.2.7

Obținerea avizului de protecție civila

-

-

-

3.2.8

Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu

-

-

-

3.2.9

Alte avize, acorduri si autorizații

-

-

-

TOTAL II - subcap. 3.2

-

-

-

III

Expertizarea tehnica a construcțiilor existente

3.3.1

Expertizarea tehnica a construcțiilor existente, a structurilor si/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea raportului de expertiza tehnica

-

-

-

TOTAL III - subcap. 3.3

-

-

-

IV

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.4.1

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

285,00

1.785,00 rJ

TOTAL IV - subcap. 3.4

1.500,00

285,00

1.785,00

V

Proiectare

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiul de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiul de fezabilitate / DALI si deviz general

1.151.900,00

218.861,00

1.370.761,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

61.700,00

11.723,00

73.423,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a PT si DDE

41.100,00

7.809,00

48.909,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

822.800,00

156.332,00

979.132,00

TOTAL V - subcap. 3.5

2.077.500,00

394.725,00

2.472.225,00

VI

Organizarea procedurilor de achiziție

3.6.1

Cheltuieli aferente intocmirii documentației de atribuire

102.800,00

19.532,00

122.332,00

3.6.2

Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnați in comisiile de evaluare

-

-

-

3.6.3

Cheltuieli aferente organizării si derulării procedurilor de achiziții publice

-

-

-

TOTAL VI - subcap. 3.6

102.800,00

19.532,00

122.332,00

VII

Consultanta

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

630.700,00

119.833,00

750.533,00

3.7.2

Auditul financiar

22.500,00

4.275,00

26.775,00

TOTAL VII - subcap. 3.7

653.200,00

124.108,00

777.308,00

VIII

Asistenta tehnica

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000,00

4.940,00

30.940,00

3.8.2

Dirigentie de șantier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat

120.000,00

22.800,00

142.800,00

TOTAL VIII - subcap. 3.8

146.000,00

27.740,00

173.740,00

Total deviz cap. 3 (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III +TOTAL IV + TOTAL V + TOTAL VI + TOTAL VII + TOTAL VIII)

3.637.700,00

691.163,00

4.328.863,00

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz DO1 - Pasaj Ștrandului (ITAU)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

-

-

-

4.1.2.

Rezistență

19.158.900,00

3.640.191,00

22.799.091,00

4.1.3.

Arhitectură

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL 1 - subcap. 4.1

19.158.900,00

3.640.191,00

22.799.091,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

19.158.900,00

3.640.191,00

22.799.091,00

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz DO2 - Strada Ștrandului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

424.100,00

80.579,00

504.679,00

4.1.2.

Rezistență

-

4.1.3.

Arhitectură

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

4.241.300,00

805.847,00

5.047.147,00

TOTAL I - subcap. 4.1

4.665.400,00

886.426,00

5.551.826,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

305.800,00

58.102,00

363.902,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

305.800,00

58.102,00

363.902,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

4.971.200,00

944.528,00

5.915.728,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz D03 - NEFOLOSIT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2.200,00

418,00

2.618,00

4.1.2.

Rezistență

30.700,00

5.833,00

36.533,00

4.1.3.

Arhitectură

77.700,00

14.763,00

92.463,00

4.1.4.

Instalații

-

-

4.1.4.1

Electrice

-

-

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL 1 - subcap. 4.1

110.600,00

21.014,00

131.614,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

110.600,00

21.014,00

131.614,00

Proiectant; INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz DO4 -NEFOLOSIT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

10.800,00

2.052,00

12.852,00

4.1.2.

Rezistență

51.300,00

9.747,00

61.047,00

4.1.3.

Arhitectură

153.200,00

29.108,00

182.308,00

4.1.4.

Instalații

5.000,00

950,00

5.950,00

4.1.4.1

Electrice

-

-

-

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

5.000,00

950,00

5.950,00

4.1.4.5

Canal

-

-

-

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

13.700,00

2.603,00

16.303,00

TOTAL I - subcap. 4.1

234.000,00

44.460,00

278.460,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL UD

234.000,00

44.460,00

278.460,00

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax; 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz DO5 - NEFOLOSIT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

|

1.100,00

209,00

1.309,00

4.1.2.

Rezistență

5.500,00

1.045,00

6.545,00

4.1.3.

Arhitectură

1.100,00

209,00

1.309,00

4.1.4.

Instalații

-

-

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

1.300,00

247,00

1.547,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

9.000,00

1.710,00

10.710,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

9.000,00

1.710,00

10.710,00

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz DO6 - NEFOLOSIT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

20.700,00

3.933,00

24.633,00

4.1.2.

Rezistență

-

4.1.3.

Arhitectură

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

397.400,00

75.506,00

472.906,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

418.100,00

79.439,00

497.539,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

*

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

418.100,00

79.439,00

497.539,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz DO7 - NEFOLOSIT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

4.779.400,00

908.086,00

5.687.486,00

4.1.2.

Rezistență

-

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

4.963.200,00

943.008,00

5.906.208,00

4.1.4.1

Electrice

1.452.900,00

276.051,00

1.728.951,00

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

314.900,00

59.831,00

374.731,00

4.1.4.5

Canal

3.195.400,00

607.126,00

3.802.526,00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

3.726.600,00

708.054,00

4.434.654,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

13.469.200,00

2.559.148,00

16.028.348,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

13.469.200,00

2.559.148,00

16.028.348,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz D08 - Instalații

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1.012.500,00

192.375,00

1.204.875,00

4.1.2.

Rezistență

-

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

1.682.700,00

319.713,00

2.002.413,00

4.1.4.1

Electrice

1.149.900,00

218.481,00

1.368.381,00

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

-

-

-

4.1.4.5

Canal

532.800,00

101.232,00

634.032,00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

2.695.200,00 '

512.088,00

3.207.288,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

2.695.200,00

512.088,00

3.207.288,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 5 - Alte cheltuieli

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 5 - Alte cheltuieli

I

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

150.000,00

28.500,00

178.500,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

451.000,00

85.690,00

536.690.00

TOTAL I - subcap. 5.1

601.000,00

114.190,00

715.190,00

II

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,5% * (4.1+5.1.1))

205.800,00

-

205.800,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1 % * (4.1+5.1.1))

41.200,00

-

41.200,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC (0,5% * (C+M))

205.800,00

-

205.800,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

TOTAL II - subcap. 5.2

471.800,00

3.610,00

475.410,00

III

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10% *

(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))

4.351.900,00

826.861,00

5.178.761,00

TOTAL III - subcap. 5.3

4.351.900,00

826.861,00

5.178.761,00

IV

Cheltuieli pentru informare si publicitate

5.4.1

informare si publicitate - obligațiile beneficiarului

12.100,00

2.299,00

14.399,00

5.4.2

Cheltuieli de promovare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL IV - subcap. 5.4

18.100,00

3.439,00

21.539,00

Total deviz cap. 5 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV)

5.442.800,00

948.100,00

6.390.900,00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1                          C*     >

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI^ PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGIIȘI PROGNOZE^^-^-Z

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind 5-F

;                         r££-Te K^peA-zb/O ci(

Phitr Mc^ox^rg ț ; kcuu u'                   GlPNwdU

ț-j-fllr       Or^A-^Eellul /.b*//6