Hotărârea nr. 615/2018

Hotãrârea nr. 615 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Construire locuinţe sociale Cartier Bereasca

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 615


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

„ CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BEREASCA”,

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 507/20.12.2018 a domnului primar Adrian Florin DOBRE și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr. 15405/20.12.2018 și al Direcției Economice nr. 325/20.12.2018 prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale cartier Bereasca“;

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

în conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr. 77/20.12.2018;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale cartier Bereasca “ conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


Contrasemnează:

p. SECRETAR, OMihaela ZAHARIA a i Șef Serviciu

E DE ȘEDINȚĂ, -Niculae BOTEZ / 4

It-Wj l .s; .. w


■■■•-o


AÎNTEkGROuP

Jk E N CIN E F. r IN G

7r


(^r"' i'îlieenilf-j/


r . ...A?

£♦/ ''

ț<r\. \

STUDIU DE FEZABILITATE


EN iSO 14001

AUSTRIA

II OERTIFIED

OHSAS 18001

2011JH63(X»5Ș8,

_


" CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BEREASCA "


POZA


Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Data elaborării:

Faza:

PROIECT NR.:

S.F. mixt

PHPL 016945/22.09.2018


Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.


E-mail: pffice@ințergrcygjo

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


LISTA DE SEMNATURI

COORDONATOR PROIECT

ING. SILVIU NOVAC

SEF PROIECT:

ARH. ANA MARIA URSACHE

PROIECTANTI SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME:

ING. ALEXANDRU SELAGEA

PROIECTANTI REȚELE EDILITARE:

ING. MIHAELA LUPU

ING. ALEXANDRU DAUS

ING. MUGUR VINTILA

PROIECTANTI REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE:

ING. GEANI AMAXIMOAEI

PROIECTANTI ARHITECTURA:

ARH. ANA MARIA URSACHE

PROIECTANTI MOBILIER URBAN, AMENAJARE PEISAGISTICA, ÎMPREJMUIRE:

ARH. ANA MARIA URSACHE

PROIECTANTI STRUCTURA:

ING. IONUT ȘTEFAN

ING. MIHAELA SCUTELNICU

PROIECTANTI INSTALAȚII INTERIOARE:

ING. GENI MANOLACHI

ING. GEANI AMAXIMOAEI

EXPERT MEDIU:

ING. MIRCEA POPESCU

COLECTIV ELABORARE ANALIZA COST BENEFICIU:

EC. MARIA VERUZI

CONSULTANT FONDURI NERAMBURSABILE

EC. GEORGIANA VINTILESCU

DEVIZE

ING. MARIUS POPESCU


(A) PIESE SCRISE

CUPRINS
 • 1.  Informații generale privind obiectivul de investiții................

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții.....................................

  • 1.2    Ordonator principal de credite/ investitor............................

  • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

  • 1.4    Beneficiarul investiției

  • 1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)

privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.3   Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții............

 • 3.1    Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2   Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic:

 • 3.3   Costurile estimative ale investiției:

 • 3.4   Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor,

după caz:

 • 3.5   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 4.  Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

  • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință

 • 4.2   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3   Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5   Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de

investiții

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 30

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.............................................................................................30

 • 4.8   Analiza de senzitivitate

 • 4.9   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă).........

  • 5.1    Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2   Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

 • 5.3   Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

  nerambursabile, alte surse legal constituite

  6. Urbanism, acorduri și avize conforme..

  6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire


  • 6.2   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 38

  • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor


acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4   Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de

investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7.  Implementarea investiției

  • 7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de

investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3   Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

39

 • 7.4   Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8.  Concluzii și recomandări

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

ANEXE

h-j

 • 1.  Certificatul de Urbanism                                                      ț

 • 2.  Studiul geotehnic

 • 3.  Studiu de trafic si mobilitate pietonala

 • 4. Expertiza tehnica drum

(B) Piese desenate

ABREVIERI

Planul de Mobilitate Urbana Durabila

PMUD

SI DU

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

GES

Gaze cu efect de sera

TPU

transport public urban

TPEU

Transport public extra-urban

SMT

Sistem de management al traficului

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1    Denumirea obiectivului de investiții

„CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BEREASCA”

1.2    Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

1.3    Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

1.4    Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova.

 • 1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

  Proiectant general:

  INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

  Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6

  București, Romania

  Telefon:

  +40 (021)319.48.54, 55,

  Fax:

  +40 (021)319.48.58

  E-mail:

  consult@intergroup.ro

  Reg. Corn.

  J 40/6798/2000,

  C.U.I.

  RO 13215737

  Cod CAEN

  7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

 • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiectul prezentei documentații. Proiectul este inclus in lista prioritara de investiții din Planul de Mobilitate Urbana Durabila si in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana.

2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Investiția se desfasoara in contextul impus de politica naționala si locala in domeniul construcțiilor de locuințe.

Obiectivul de investiții propus este in concordanta cu strategia Guvernului in dprȘiril^Vl construcției de locuințe, prin care se urmărește imbunatatirea condițiilor de viata';-.‘prin.;'-asigurarea accesului la o locuința decenta .

fÎl ■ Dezvoltarea programelor de construcții de locuințe sociale, sau a celor cu caracters.OciaL in vederea ajutorării categoriilor de persoane cu venituri modeste este sprijinita firiiârjciar de -către stat, prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat in completarea fondurilor-din bugetele locale, prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publică' șiyi Fondurilor Europene.

In acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene asigura finanțarea de construcții sociale, prin Programul de Construcții de Locuințe Sociale conform legii nr. 114/1996 - Legea Locuinței.

In baza art. 41 din Legea Locuinței nr. 114/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, locuința sociala se realizează cu respectarea suprafeței utile si a dotărilor stabilite in limita suprafeței construite, potrivit anexei nr. 1 la Legea Locuinței nr. 114/1996 .

Accesul la locuințe sociale se asigura conform prevederilor art. 42 alin (1), (3), (4), art. 43 din Legea Locuinței nr. 114/1996 , republicata, cu modificările si completările ulterioare . Obiectivul de investiții propus se va derula prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ - PNDL, ce reprezintă sursa principală de finanțare pentru infrastructura locală și are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă - canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Construirea locuințelor sociale constituie un obiectiv major al strategiilor de dezvoltare urbana, prin realizarea investiției urmarindu-se imbunatatirea standardului de viata prin asigurarea necesarului de locuințe sociale .

Fondul de locuințe învechit si insuficient fata de cerințele actuale la nivelul municipiului Ploiești reliefează nevoia stringenta de dezvoltare a spațiului locativ destinat locuitorilor municipiului, indiferent de situația materiala a acestora.

Dat fiind faptul că există un număr foarte mare de solicitări pentru locuințe sociale, la nivelul municipiului Ploiești, de către familii cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul național de Statistică autoritățile publice locale, respectiv consiliul local, dorește construirea ansamblu de locuințe sociale. Se urmărește atât îmbunătățirea sistemului de locuire cât și acoperirea în timp a cererii de locuințe, existente în acest moment, destinate unor categorii de persoane defavorizate prevăzute de lege, cărora nivelul de existență nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Lipsa unei locuințe, a unui mediu propice de dezvoltare, de odihna reprezintă atat un atentat la siguranța individului si conduce la inadaptare sociala printr-un lanț de aspecte ce sunt interdependente:

 • -  privarea de odihna conduce la lipsa de concentrare;

 • -   privarea de igiena conduce la incapacitatea de a face parte dintr-un grup social, de a participa activ economic in societate;

 • -   supraaglomerarea unei locuințe conduce la privarea de odihna, insecuritate fizica si emoționala a individului, iar in cazul copiilor poate conduce la abandon școlar, abuz fizic si emoțional, exploatare .

Direcțiile strategice de acțiune pentru rezolvarea problemelor de identificare in domeniul politicilor comunitare de servicii sociale pentru perioada 2014-2020 din cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești propun construirea locuințelor sociale pentru familii defavorizate, in vederea asigurării proximităților serviciilor sociale. Acest demers ar avea ca efect diminuarea perpetuării unor situații ce pun in pericol integritatea dezvoltării armonioase a comunităților, cum ar fi:

 • •   lipsa locurilor de munca , ce duce la scăderea nivelului de trai in aceasta zona si creșterea semnificativa a ratei șomajului la nivel local fata de rata șomajului la nivel național;

 • •   lipsa programelor de reconversie profesionala , ce determina creșterea ratei șomajului prin scăderea gradului de ocupare a populației;

 • •   lipsa personalului calificat in rândurile familiilor de etnie rroma si a familiilor dezavantajate;

 • •  creșterea numărului de familii, in special de etnie rroma, care depind de venitul minim garantat.

2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Analiza cererii de locuințe sociale se face avand la baza prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare si HOTĂRÂRII nr. 1.275/07.12.2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, prin care se stabilesc anumite criterii si standarde pentru locuințele sociale.

Prin această investiție se urmărește identificarea soluției optime pentru asigurarea unor condiții de locuit decente pentru categoriile sociale dezavantajate, promovarea investițiilor de locuințe sociale intrând în sarcina autorităților publice locale.

în ceea ce privește calitatea condițiilor de locuire, se au în vedere modalitățile de amplasare în vederea realizării unor criterii performante de însorire, iluminare, aerisire, grad de ocupare a terenului, accesul facil și racordurile la utilități.

In vederea rezolvării problemei locuințelor pentru persoanele care nu dispun de veniturile necesare accesării unei scheme de creditare, și/sau care nu posedă surplusul constant necesar economisirii, inclusiv pentru beneficiarii care la nivelul anului 2018 nu mai îndeplinesc condiția restrictivă referitoare la vârstă pentru a mai putea beneficia de repartizarea unei locuințe construite prin programele ANL și care necesită redistribuirea la altă categorie de locuință, se impune implementarea unui program de construcții de locuințe cu acces la proprietate.

Implementarea unui astfel de program are în vedere pe lângă acoperirea cererii de locuințe existente în acest moment pe plan local și următoarele beneficii:

 • •  îmbunătățirea sistemului de locuire;

 • •   creșterea calității spațiului public;

 • •   crearea unei ambianțe urbane atrăgătoare și a unei imagini arhitecturale contemporane și interesante prin dezvoltarea unui sistem de trasee pietonale și amenajarea de spații verzi;

 • •   dezvoltarea sectorului construcțiilor și a producției de bunuri și servicii;

 • •  crearea de noi locuri de muncă;

 • •   revigorarea societăților comerciale având ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investiții în domeniul locuințelor și/sau execuția de lucrări de construcții montaj;

• îmbunătățirea activității tuturor societăților furnizoare de materiKprim și<... materiale în domeniul construcțiilor, precum și a societăților produdstoafâ de V bunuri și servicii                                                ^*7 4 '

r* /-;

V

ți


2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice


Obiectivul general al investiției „Construire locuințe sociale cartier Bereasca” il constituie promovarea dezvoltării resurselor umane si a incluziunii sociale prin asigurarea spatiilor locative pentru persoanele defavorizate.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea in vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice :

O.S.1 Asigurarea unor condiții de locuit decente pentru categoriile defavorizate;

-   O.S.2 Integrarea grupurilor etnice si revitalizarea fizica a mediului urban

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

M1. Construirea locuințelor sociale

M2. Amenajarea incintei

Investiția propusa asigura îndeplinirea obiectivelor pentru dezvoltare urbana durabila, prevăzute in cadrul Strategiei de dezvoltare a Municipiului Ploiești , asigurând beneficii precum :

 • -   Sprijinirea regenerării urbane sau a unor areale cu probleme din interiorul localității, in scopul diminuării disparitatilor existente ;

 • -   Dezvoltarea urbana durabila, determinând si dezvoltarea investițiilor in scopul dezvoltării economiei si competitivității

 • -   sporirea nivelului de civilizație, a confortului și a calității vieții.

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Scenariile propuse spre analiza (scenariul 1 si scenariul 2) presupun realizarea investiției pe același amplasament, au in vedere aceeași soluție tehnico-functionala pentru clădiri, aceeași sursa de apa - alimentare de la rețeaua existenta, aceeași soluție pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, aceeași soluție pentru drumurile de acces si drumurile interioare. Pentru alimentarea cu energie electrica, ambele scenarii au in vedere aceeași soluție.

Diferența dintre cele doua scenarii, ce sta la baza alegerii scenariului recomandat , o reprezintă soluția de furnizare a energiei termice.

Scenariul 1 - nerecomandat

Rețele alimentare cu apa

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la rețeaua de apa potabila din localitate, prin intermediul unui branșament. Clădirile vor fi prevăzute cu cămine de apometre pentru contorizarea apei potabile.

Rețele canalizare

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare va fi evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare , in rețeaua de canalizare locala existenta in zona

Rețeaua de canalizare pluviala va colecta apele pluviale de pe

suprafața carosabila aferenta drumului si dirijata intr-uri^rezerVdr subteran/bazin de retentie. Din acest bazin prin pompar^apa^se Va folosi pentru udat spatii verzi.                                     '

Arhitectura

Sistem constructiv:                                                     '

Clădirile se vor realiza un tronsoane de cate doua sau trei locuințe, cu rost seismic intre tronsoane.                          'S* v . ,

'        4 i''i Ș,

Finisaje exterioare:

La exterior pe fațada se va monta termosistem compact lipit cu vata mineral bazaltica 10 cm grosime, iar in zona de soclu termosistem cu polistiren extrudat 10 cm grosime.Tamplaria ferestrelor va fi din profile PVC pentacamerale cu geam termopan.

Finisaje interioare:

-pardoseli:

 • •       gresie portelanata in incaperile din parter, camera de zi, bucătărie, locul de luat masa

 • •       gresie la pardoselile holurilor si ale spatiilor umede (bai, bucătării, holuri)

 • •      gresie antiderapanta pentru terase

-finisaje pereți interiori: vopsitorie lavabila de interior; faianța in spatiile umede

Categoria de importanta : D redusa

Gradul II de rezistenta la foc

Risc mic de incendiu

Clasa de importanta a clădirii: III regim de inaltime P+1 sistem constructiv: fundații izolate din beton armat, sistem suprastructura pe cadre format din stâlpi, grinzi si placa de beton armat

pereți de inchidere din zidărie GVP 25 cm grosime, pereți de compartimentare interioara din zidărie BCA 12.5cm grosime.

termosistem pe fațada din vata mineral bazaltica 10 cm grosim, cu tencuiala decorativa

Clădirile vor fi configurate tinant cont de suprafețele indicate in Legea locuinței 114/1996 actualizata, după cum urmeaza:

-Hol acces S=4.86 mp

-Bucătărie S=7.80 mp

-Camera de zi S=17.00mp

-Depozitare S=1.50 mp

-Grup sanitar dotat cu chiuveta si closet S=2.48 mp

ETAJ:

-Hol acces S=2.64 mp -Dormitor 1 S=11.84 mp -Dormitor 2 S=16.54 mp

-Baie S=2.85 mp

Structura

Fundația unui tronson este realizata pe fundații izolate din beton armat, cu stâlpi, grinzi si placi de beton armat. Pereții de inchidere sunt din zidărie cărămidă GVP cu goluri, 25 cm grosime, iar pereții de compartimentare interior sunt din zidărie de BCA.

Acoperirea tronsoanelor se face in sistem terasa necirculabila.

Instalații sanitare

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din localitate, prin intermediul unui branșament. Clădirile vor fi prevăzute cu apometre pentru contorizarea apei reci.                                 ' ’

Apa calda menajera va fi produsa instant de centrala termica in condensatie, ce funcționează cu gaze naturale* Prepararea apei calde menajere se va realizează in regim prioritar fata de instalația de incalzire.

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare va fi evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare, in rețeaua de canalizare locala existenta in zona.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției va fi preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare, si va fi deversată gravitațional in rețeaua de canalizare locala existenta in zona.

Instalații electrice interioare

Soluția de alimentare cu energie electrica (inclusiv amplasarea posturilor de transformare P.T.A.B.) se va stabili prin avizul tehnic de racordare, ce se va elabora ulterior, in baza studiului de soluție privind alimentarea cu energie electrica, avizat de furnizorul de energie electrica

Din posturile de transformare alimentarea unităților locative se va realiza prin interemediul unor rețele de joasa tensiune realizate din cabluri de cupru armate,ingropate in pamant la adancimea de min 0.8 m intre doua straturi de nisip de 10 cm acoperite ci folie de avertizare.

Fiecare spațiu locativ va avea propriul bloc de măsură si protecție. Instalația de iluminat se va realiza folosind corpuri de iluminat LED iar comanda se va realiza folosind întrerupătoare locale montate la inaltimea de 0.8-1.5 m.

Prizele se vor monta perimetral in funcție de necesitați si vor avea contact de protecție.

întreg ansamblul de locuințe va fi prevăzut cu instalație de paratrăsnet de tip rețea si tije de captare.

Drumuri si parcari

Aleea de acces către clădire se va realiza incepand de la limita terenului din partea de sud către clădire, are o suprafața de 502 mp si cuprinde parte carosabila, acostamente si sânt de pamant. Aceasta alee este pietruita. Se vor amenaja si doua alei laterale care se intersectează cu accesul, avand același finisaj.

Platforma pentru parcarea mașinilor si peridocurilor, amplasata langa clădire, va fi pietruita. Platforma are o suprafața de 542 mp si cuprinde parte carosabila si sânt de pamant.

Instalații termice

Soluția propune ca sursa de incalzire sa fie realizata centralizat prin intermediul unei centrale termice de cartier, ce alimentează clădirile cu agent termic apa calda pentru incalzire, apa calda pentru consum menajer si recirculare apa calda menajera. Centrala termica va fi echipata cu cazane ce funcționează cu gaze naturale, ce prepara agent termic apa calda pentru incalzire la parametrii de 80/60gr C. Apa calda pentru consum menajer se prepara cu ajutorul unor boilere cu serpentina, alimentate cu agent termic de la instalația de incalzire. Rețeaua de distribuție a agentului termic apa calda pentru incalzire, si apa calda pentru consum menajer, este realizata prin intermediul unor conducte din otel, preizolate, montate direct in

sol. Pentru fiecare clădire se va prevedea in sistem de contorizare: a agentului termic pentru încălzire si a apei calde menajere^

Pentru climatizarea spatiilor se va folosi un sisțertjformat dintr-un chiller ce furnizează apa răcită pentru perioada <calda a anului.                                                                     \'

In spatiile de locuit vor fi prevăzute ventiloconvectoare carcasate de pardoseala, in sistem de doua conducte, ce vor funcționa atat iarna, cat si vara. In grupurile sanitare si holuri, vor fi prevăzute radiatoare din otel.

Dezavantajul acestei soluții consta in:

Echilibrarea greoaie a instalației de incalzire datorita traseelor mari de conducte începând de la centrala termica pana la consumatori;

Cantitati mari de rețele montate ingropat începând de la centrala termica pana la consumatori si săpătură suplimentara fata de reteua de gaze naturale care se va prevedea pentru alimentarea aparatelor de gătit;

Pierderi de căldură la conductele montate in sol;

Riscul ca toate locuințele sa ramana fara incalzire si apa calda menajera, daca apar defecte ale echipamenelor din centrala termica;

Costuri ridicate de investiție;

Scenariul 2 - recomandat

Rețele alimentare cu apa

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la rețeaua de apa potabila din localitate, prin intermediul unui branșament. Clădirile vor fi prevăzute cu cămine de apometre pentru contorizarea apei potabile.

Rețele canalizare

Idem scenariul 1

Arhitectura

Idem scenariul 1

Structura

Idem scenariul 1

Instalații sanitare

Idem scenariul 1

Instalații electrice

Idem scenariul 1

Drumuri si parcari

Idem scenariul 1

Instalații termice

Instalația de incalzire cu radiatoare.

Pentru încălzirea încăperilor, se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri statice. Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete montate pe conducta de tur si robinet de reglare pe conducta de retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) mansoane de protecție.

Dimensionarea conductelor se va face prin alegerea de diametre de țeava pe fiecare tronson astfel incit sa nu se depășească vitezele optime conform normativului 1-13-15, iar pompa de circulație a fost aleasa pentru a acoperi pierderile de presiune pe traseul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Prepararea agentului de răcire si incalzire

Prepararea agentului termic de încălzire pentru fiecarâ%asai.; in parte, se realizează cu ajutorul unei centrale termice apartament, in condensatie, cu tiraj fortat si camerag^4l^^ ■ etasa, ce funcționează cu gaze naturale.             ț%|      ■

Distribuția agentului termic apa calda, se realizȘj(za'-..prin , intermediul unui distribuitor-colector către citcuitele de irrcatee cu' radiatoare.

Instalația de climatizare

Instalația de climatizare este alcătuită din aparate de aer condiționat montate în incaperile climatizate. Aparatele funcționează cu freon ecologic R417A ecologic, cu clasa energetică minim A, agreat de legislația europeana si romaneasca.

Sistemul se bazează și în acest caz pe o circulație a freonului prin conducte de cupru, o evaporare în unitatea interioară și o condensare în cea exterioară, însă cu ceva deosebiri privind amplasarea unităților exterioare (în număr foarte mare, afectând arhitectura clădirii) și eficiență energetică.

 • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz)

Pentru ambele scenarii a fost analizat același amplasament.

Amplasamentul este situat adiacent CF Ploiești - Maneciu, fapt pentru care in zona funcționau o serie de intreprinderi de producție industriala, producție agricola si depozitare, unitati poluatoare atat prin activitatea desfasurata cat si prin traficul greu feroviar si rutier generat de activitatea lor. Din acest motiv, zona a fost incadrata in categoria “industrie poluanta”.

Deoarece mare parte din aceste intreprinderi au dispărut, terenul a devenit proprice construirii de locuințe sociale, Municipiul Ploiești realizând o serie de investiții in acea zona pentru modernizarea infrastructurii.

In anul 2014 a fost realizat un Plan Urbanistic Zonal pentru “Schimbare destinație teren din zona unitati industriale in zona rezidențiala”, strada Lucernei nr. 1, Ploiești, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 235/26.06.2014.

Terenul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești si are o suprafața de 32.535,OOmp din măsurători, 32.546,00mp (conform acte). Pe acesta se va realiza un cartier de locuințe sociale, avandu-se in vedere si amplasarea unui spațiu social/ spațiu comercial, spațiu de platforme gospodărești, un punct termic, conform PUZ aprobat.

Vor fi rezolvate astfel o serie de solicitări către Municipiul Ploiești privind acordarea de locuințe sociale familiilor defavorizate.

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Amplasamentul se afla in cartierul Bereasca si are următoarele vecinătăți: La NE - str. Fagului si teren proprietatea CL Ploiești;

La E - NC 124684 (fost TCIND);

La S - str. Lucernei;

La SV - str. Cuptoarelor (paralele cu CF);

La NV - str. Zăvoiului

Accesul se face din strada Cuptoarelor, aflata pe latura de nord a terenului, si din strada Zăvoiului, aflata pe latura de vest a terenului.

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Conform ridicării topografice, terenul are o panta de la sud spre nord, unde este zona mai înalta a terenului. Punctele de interes sunt cele construite, si anume străzile care mărginesc terenul pe laturile de sud si vest, precum si calea ferata fata de care este necesara retragerea, pentru asigurarea zonei de protecție.

d) surse de poluare existente în zonă

Nu sunt identificate surse de poluare existente in zona.

e) date climatice și particularități de relief

In municipiul Ploiești, respectiv amplasamentul de studiu, temperatura medie anuala este de 10.5 C, iar valorile minime si maxime înregistrate au fost de -30grade Celsius la 25 ianuarue 1942 si respectiv de 43 de grade Celsius la 19 iulie 2007.

In medie, pe an, sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatura moderata. Cantitatea medie multianuala de precipitații este de 600 mm cu 30-40mm in ianuarie si 88 mm in luna iunie.

Anul cel mai ploios a fost in 1901 cu 963.9 mm, iar cel mai secetos 1930 cu 305,3 mm. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orașul se afla sub influenta predominanta a vânturilor de nord est (40%) si de sud-est (23%), cu o viteza medie de 3.1 m/ec. In medie, sunt 11 zile pe an cu viteza de peste 11 m/s, si numai 2 zile cu vânt de peste 13m/s.

f) existența unor:
 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

In imediata vecinătate a terenului au fost identificate rețele de alimentare cu energie electrica, rețele de canalizare si alimentare cu apa, rețele de gaze. Nu exista rețele de alimentare cu energie termica.

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție - dacă este cazul;

Nu este cazul.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională - dacă este cazul;

Nu este cazul.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

•  date privind zonarea seismică;

Având in vedere ca a fost analiza același amplasament in cadrul ambelor scenarii, a fost realizat un singur studiu geotehnic pe amplasamentul studiat. Studiul geotehnic a fost elaborat de Geosond SA.

Conform acestui studiu, din punct de vedere seismic zona cercetata este caracterizata de valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR 225 ani si 20% probabilitate de depășire in 50 de ani si perioada de control (colt) Tc=1.6 sec (conform Codului de proiectare seismica- Partea 1-Provederi de proiectare pentru clădiri’’- indicativ P100-1/2013.)

•  date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

In raport cu condițiile geotehnice din amplasament si avand in vedere neomogenitatile spațiale ale Orizontului 1, conform NP 112/2014’’ Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafața” se poate lua in considerare o valoare a presiunii convenționale de baza pe teren: Pconv=250kPa. Valoarea presiunii convenționale de baza recomandata este valabila pentru o lățime a fundației B=1 si pentru adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df=2m. Pentru alte lățimi si adâncimi ale fundațiilor, presiunea convenționala de calcul se va corecta conform anexei D din NP 112/2014.

•  date geologice generale;

Municipiul Ploiești, care include amplasamentul, se situează la cca. 60 km nord de capitala tarii, municipiul București, respectiv la sud de zona colinara pericarpatica si la nord - vest de confluenta râurilor Prahova si Teleajen. Cele doua râuri menționate incadreaza zona municipiului Ploiești, ele constituind în timp principalele forme de modelare a morfologiei actuale, orașul intinzandu-se in stanga râului Prahova. Astfel, zona se prezintă ca o suprafața plana cu o ușoara inclinare NV-SE (5 o /oo), fiind perfect stabila si denumita Campia Ploiestiului ca subunitate situata in extremitatea nordica a marii unitati morfologice denumite Campia Romana; este alcatuita din depozite fluvio-lacustre si continentale de varsta cuatemara (pietrișuri, nisipuri, loess, luturi), ce corespund reliefului de câmpie. Zona amplasamentului înregistrează cote absolute cu valori de cca. + 154.00 * 156.00 m nMN.

 • •  date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Studiul geotehnic este anexat prezentei documentații.

In prezent amplasamentul este acoperit de vegetație arboricola, exista zone unde se afla fundații/ subsoluri/bazine îngropate nedemolate de la dezafectarile/demolarile anterioare, ce vor trebui identificate si inlaturate in timpul execuției construcțiilor preconizate.

Stratificatia In amplasament pe adancimea investigata s-a interceptat . următoarea stratificatie raportata la nivelul actual al terenului (y^ziffisele anexate): -de la 0.00 la 0.30/0.40 m- Umpluturi constituite din .re|turi.<;de materiale de construcții si bolovanis/pietris (Orizont 0 - Umplutu^;S^de%i 0.30/0.40 la 6.00 m- un strat de depuneri coezive constituite din arg ^argile nisipoase/ argile prăfoase, cenușii- gălbuii, rar cu oxizi de fier,'curare elemente de pietriș si local cu aspect mâlos, cu miros de hidrocarburi (Orizont 1). Din foraje mai adanci executate in imediata vecinătate a amplasametului, rezulta ca stratul de depuneri fine coezive este urmat in adâncime de un strat de pietrișuri cu bolovanisuri, uneori cu liant prafos, in stare aansata de indesare. Caracteristici fizico-mecanice ale terenului Valorile parametrilor geotehnici mai importanți ai terenului pe adancimea investigata sunt prezentați in tabelul următor

Caracteristica gsotehnica

Simbol

Unitate de măsură

Orizont 1

(0.30/0.40 - 6.00 m)

Limita de curgere

Wi

(%)

35.70 1 59.50

Limita de framantare

Wp

(%)

12.701 18.30

Indice de plasticitate

lp

(%)

23.00-r41.20

indice consistenta

Ic

(-)

0.65 1>1

Umiditate

w

(%)

7.60 1 26.60

Greutate volumica

V

(kN/m3)

18.25119.82

Porozitate

n

(%)

35.80 1 42.00

Indicele porilor

e

(-)

0.56 1 0.72

Gradul de umiditate

Sr

(-)

0.351 1.00

Modul de deformatie Edometric

Eoed

(kPa)

125001 13333

Tasare specifica

£2-3

(%)

1.551 2.35

Unghi de frecare interioara

©

(’)

22°

Coeziune

C

(kPa)

25

In concluzie, depunerile coezive (orizont 1) se caracterizează printr-o plasticitate marefoarte mare, o stare de consistenta situata in domeniul plastic consistenta - tare si o compresibilitate medie.

La data execuției investigațiilor de teren (septembrie 2018), pana la adancimea investigata (6.00 m) nu s-a interceptat nivelul apei subterane.

• încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Din punct de vedere seismic, zona cercetata este caracterizata de valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35 g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire in 50 de ani si perioada de control (colt) Tc=1.6 sec (conform “Codului de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” - indicativ P 100-1/2013).

Din punct de vedere hidrogeologic in zona de studiu pot fi deli


Din punct de vedere hidrogeologic in zona de studiu pot fi deliirH^e^zonă" " superficiala doua complexe acvifere distincte, ambele apartinâr&'Jepozttelor relative noi, cuaternare: - complexul inferior, al “Stratelor de Car|dtști5UhtâlrTfit la adâncime mai mari de 80-100 m si prezentând o grosime ^^jnsa: între 100 si 300 m. El este cantonat în depozite în general grosiere, Constituite din' pietrișuri si nisipuri, între care se pot intercala argile nisipoase, argile prăfoase sau argile; - complexul superior al conului de dejecție al Prahovei, cantonat în depozitele aluvionare constituite din pietrișuri, nisipuri si intercalatii de argile nisipoase sau prafuri argiloase. Având grosimi de cca. 80 m în partea de nord, la contactul cu dealurile subcarpatice, acestea descresc la. cca. 20 m în zona sudica, la contactul cu Capmia Româna. Datorita stratificatiei încrucișate si prezentei argilelor, pot lua nastre mai multe strate acvifere, unele putând avea chiar character ascensional. Alimentarea acviferului se face prin infiltrații ale apelor din precipitații si din preluarea pierderilor din albia majora a Prahovei si Teleajenului. Intre cele doua complexe acvifere se afla un pachet compact de argile marnoase cenușii, compacte, impermeabile.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Investiția consta in construirea unui cartier de locuințe sociale. Se vor realiza 249 de unitati locative in locația propusa din care, in aceasta prima etapa tratata de prezenta documentație, un număr de 17 unitati locative impartite in:

»  5 construcții de tip 2 cu suprafața totala construita desfasurata de 135 mp, a cate 3

unitati locative;

•  1 construcție de tip 1 cu suprafața totala construita desfasurata de 90 mp a cate 2

unitati locative,

cu regim de inaltime p+1, in regim insiruit. Se vor realiza drumurile de acces si drumurile interioare, precum si rețelele de utilitati din interiorul cartierului: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze.

Pag. 17/55


varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

SCENARIUL I

Obiectul 1

1. Arhitectura:

Sistem constructiv:

Clădirile se vor realiza un tronsoane de cate doua sau trei locuințe, cu rost seismic intre tronsoane.

Finisaje exterioare:

La exterior pe fațada se va monta termosistem compact lipit cu vata mineral bazaltica 10 cm grosime, iar in zona de soclu termosistem cu polistiren extrudat 10 cm grosime.Tamplaria ferestrelor va fi din profite PVC pentacamerale cu geam termopan.

Finisaje interioare:

-pardoseli:

•gresie portelanata in incaperile din parter, camera de zi, bucătărie, locul de luat masa

•gresie la pardoselile holurilor si ale spatiilor umede (bai, bucătării, holuri) •gresie antiderapanta pentru terase

-finisaje pereți interiori: vopsitorie lavabila de interior; faianța in spatiile umede

Categoria de importanta : D redusa

Gradul II de rezistenta la foc

Risc mic de incendiu

Clasa de importanta a clădirii: III

regim de inaltime P+1

sistem constructiv: fundații izolate din beton armat, sistem

__             SCENARIUL I_____, suprastructura pe cadre format din stâlpi, grinzi si placa de beton afrrfât pereți de inchidere din zidărie GVP 25 cm grosime,'pereți de compartimentare interioara din zidărie BCA 12.5cm grosime. _   '

termosistem pe fațada din vata mineral bazaltica 10 crrTgrosim, cu tencuiala decorativa

Clădirile vor fi configurate tinant cont de suprafețele indicate-Jh‘Legea locuinței 114/1996 actualizata, după cum urmeaza:

PARTER:

-Hol acces S=4.86 mp -Bucătărie S=7.80 mp -Camera de zi S=17.00mp -Depozitare S=1.50 mp -Grup sanitar dotat cu chiuveta si closet S=2.48 mp

ETAJ:

-Hol acces S=2.64 mp -Dormitor 1 S=11.84 mp -Dormitor 2 S=16.54 mp -Baie S=2.85 mp Finisaje exterioare:

La exterior pe fațada se va monta termosistem compact lipit cu vata mineral bazaltica 10 cm grosime, iar in zona de soclu termosistem cu polistiren extrudat 10 cm grosime.Tamplaria ferestrelor va fi din profile PVC pentacamerale cu geam termopan.

Finisaje interioare: -pardoseli:

 • •   gresie portelanata in incaperile din parter, camera de zi, bucătărie, locul de luat masa

 • •   gresie la pardoselile holurilor si ale spatiilor umede (bai, bucătării, holuri)

 • •  gresie antiderapanta pentru terase

-finisaje pereți interiori: vopsitorie lavabila de interior; faianța in spatiile umede                   __ ___

 • 2. Structura:

Fundația unui tronson este realizata pe fundații izolate din beton armat, cu stâlpi, grinzi si placi de beton armat. Pereții de inchidere sunt din zidărie cărămidă GVP cu goluri, 25 cm grosime, iar pereții de compartimentare interior sunt din zidărie de BCA.

Acoperirea tronsoanelor se face in sistem terasa necirculabila.

 • 3. Instalații sanitare:

Alimentarea cu apa rece a locuințelor se va efectua de la rețeaua de apa potabila din localitate, prin intermediul unui branșament. Clădirile vor fi prevăzute cu apometre pentru contorizarea apei reci.

Diametrele conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci, au fost determinate conform STAS 1478/1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum.

Instalația de preparare apa calda

Apa calda menajera este produsa instant de centrala termica in condensatie individuala, ce funcționează cu gaze naturale. Prepararea apei calde menajere se realizează in regim prioritar, fata de instalația de încălzire.

Canalizare menajera si pluviala.

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare este evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare in

SCENARIUL I

rețeaua de canalizare locala existenta in zona.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare, si deversată gravitațional in rețeaua de canalizare locala existenta in zona. _________

 • 4. Instalații HVAC:

Instalația de climatizare este alcătuită din aparate de aer condiționat montate în incaperile climatizate. Aparatele funcționează cu freon ecologic R417A ecologic, cu clasa energetică minim A, agreat de legislația europeana si romaneasca.

Sistemul se bazează și în acest caz pe o circulație a freonului prin conducte de cupru, o evaporare în unitatea interioară și o condensare în cea exterioară, însă cu ceva deosebiri privind amplasarea unităților exterioare (în număr foarte mare, afectând arhitectura clădirii) și eficiență energetică.                                             __

 • 5. Instalații electrice interioare:

Varianta aleasa pentru instalațiile electrice este

 • •       Cabluri si conductori electrici din Cupru cu izolație din PVC; Avantaje

-rezistenta mecanica mare; -rezistivitate electrica mica;

-căderi de tensiune mici pe circuite; -siguranța sporita in exploatare;

Dezavantaje

-prețul ridicat

 • •       Iluminat realizat cu corpuri de tip LED;

Avantaje

-consum redus de energie;

-nu sunt sensibile la variațiile de tensiune;

-durata de viata foarte mare,30000-50000 ore de funcționare;

-rezistenta buna la impact; -eficacitate luminoasa mare;

Dezavantaje

-prețul ridicat

Aceasta varianta a fost aleasa datorita fiabilității mai bune si datorita proprietăților ridicate ale cuprului fata de aluminiu si a corpurilor de iluminat cu LED fata de cele cu surse clasice deoarece au un consum redus de energie s^costuri reduse de ex loatare si mentenanta.

 • 6. Rețea de alimentare cu apa .

Caracteristicile tehnico-economice conduc la concluzia ca realizarea conductelor de alimentare cu apa din conducte din PEID este cea mai indicata.

Conducte de - olietilena de inalta densitate PEID Avantaje.

-Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

-Au o greutate mica;

-Rugozitate foarte scăzută;

-Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje:

-In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.


 • 7. Rețeaua de canalizare menajera si pluviala

Evacuarea apelor uzate menajere se va face gravitațional prin conducte de canalizare către colectorul existent B300 de pe str. Cuptoarelor.

Rețeaua de canalizare menajera prevăzută este cu tuburi PVC SN8 200mm, avand o lungime totala de L=135ml, 4 buc.camine de vizitare si 17 racorduri (la fiecare proprietate), Jnclusiv cămin de racord

SCENARIUL 1

04OOmm.Tronsonul C4-C5 este considerat racord, acesta va fi executat de Apa Nova Ploiești.

Rețeaua de canalizare pluviala propusa este din tuburi PVC-JSHtțj. 315m, avand o lungime totala de L=186ml, 5 buc.camine de vizitare și ”\ guri de scurgere, cu descărcare in rezervoarul de stocare ape pluviale din , fibra de sticla, 1 buc. capacitate 15mc/buc. Langa rezervor va fi o statie'de pompare pentru evacuarea apelor la teren(spatii verzi).

Pentru conductele de canalizare au fost analizate mai multe tipuri de materiale:

 • a.  Tuburile prefabricate din beton prezintă următoarele avantaje si dezavantaje:

Avantaje:

 • •   Fiabilitate în exploatare;

 • •   Preț de cost scăzut;

Dezavantaje:

 • •   Greutate mare pe metru liniar si deci manevrabilitate scăzută;

 • •   Număr mare de îmbinări care presupun dificultăți de etansare;

 • •   Tuburile se deterioreza cu ușurința.

 • b.  Tuburi din PVC de canalizare

Avantaje:

 • •   Greutate redusa pe metru liniar;

 • •   Reducerea timpului de realizare al rețelei;

 • •   Etansare buna la imbinari;

 • •   Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

 • •   Rugozitate redusa;

Dezavantaje:

 • •  în comparație cu alte tipuri de conducte de canalizare nu se cunosc dezavantaje.

 • c.   Tuburi din rășini poliesterice armate cu fibra de sticla

Avantaje:

 • •   Datorita imbinarilor uscate cu manșon si garnitura, se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

 • •  Au o greutate mica;

 • •   Toate piesele de legătură, inclusiv căminele de vizitare, sunt prefabricate;

 • •   Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare;

Dezavantaje:

 • 1.  Tuburile din fonta ductila si tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate;

 • 2.  Prețul unitar pe metru liniar ridicat;

 • 3.  Căminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe.

Caracteristicile tehnico-economice menționate conduc la concluzia ca rețeaua de canalizare menajera se va realiza din tuburi din PVC SN8, care se îmbina cu mufa și garnitura de cauciuc. Tuburile se vor poza pe pat de nisip, conform specificațiilor furnizorului.

Obiectul 2

Instalații de iluminat exterior:

Se propune realizarea iluminatului exterior prin intermediul unor stâlpi de iluminat metalici echipați cu lămpi LED 50 w si modul de telegestiune.Alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza prin intermediul unor rețele de cabluri electrice ingropate realizate din cabluri

__ SCENARIUL I___.<V.  .. de cupru armate si ingropate la adancimea de minm 0.8 m intrejd&uâ £,5 straturi de nisip de 10 cm.Corpurile de iluminat propuse asigur^g^tiuMie luminanta impus de reglementările in vigoare pentru clasele de drum din cadrul acestui proiect.Toti stâlpii de iluminat vor fi racordați la priza de \ ~ pamant artificiala realizata din cate un tarus vertical lanag fiecare.Stâlpsi interconectați cu conductor orizontal realizat din platbanda zincata de / j : 40x4 mm.

De asemenea se va realiza o canalizatie pentru rețelele de curenti slabi realizate cu tuburi gofrate de 63 mm,cate doua pentru fiecare parte a drumurilor iar la distenate de maxim 50 m vor fi prevăzute camerete de tragere.___

jDrumuri si platforme:

Rețea de alimentare cu apa:

Caracteristicile tehnico-economice conduc la concluzia ca realizarea conductelor de alimentare cu apa din conducte din PEID este cea mai indicata.

Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje:

-Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

-Au o greutate mica;

-Rugozitate foarte scăzută;

-Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje:

-In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia ca achiziționarea unui rezervor de inmagazinare metalic suprateran este soluția cea mai indicata.

Rezervor de inmagazinare apa suprateran din otel galvanizat cu membrana

Avantaje:rezervoarele cilindrice din otel verticale, datorita simplității materialelor si lucrărilor de execuție si montaj; aceste rezervoare se confecționează din virole de tabla de otel , sudate sau nituite, de dimensiuni variabile, determinate de capacitate;un rezervor cilindric vertical metalic cu capac fix pentru lichide, este constituit din 3 parti principale si anume :mantaua cilindrica, fund si capac .

Dezavantaje: Dezavantajul principal al acestui tip de rezervor este acela ca, in partea superioara a mantalei, capacitatea sa portanta nu este utilizata complet. Rezervoarele metalice cilindrice verticale se executa cu capace si funduri plate, conice, bombate sau de forme speciale, adoptarea unui anumit tip de capac sau fund fiind impusa de particularitățile si condițiile de exploatare, care la rândul lor sunt dictate de proprietățile lichidelor depozitate si de condițiile climaterice.

Rețea de canalizare

SCENARIUL II

Obiect 1 -clădire

1. ARHITECTURA:

Pentru termoizolarea exterioara a fațadelor clădirii s-a ales varianta cu termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica.

S-au analizat următoarele caracteristici ale materialului:

ECONOMIE DE ENERGIE-IZOLARE TERMICĂ: Caracteristica principală a produselor din vată minerală bazaltică este valoarea scăzută a coeficientului de conductivitate termica (pentru temperaturi de 4-10°C, în funcție de sortiment Ă= 0,035 - 0,039 W/mK)

SCENARIUL II____       ____ _____

COMPORTAMENT LA FOC: Vata minerală este complet ignifugă și rezistă până la temperaturi de 1000°C. Aceasta își menține structura și caracteristicile izolatoare chiar și la impactul cu focul. Vata minerală este neinflamabilă: inflamabilitate conform standardelor olandeze NEN’6064 și a standardelor franceze, în conformitate cu clasa MO a CECMI din aprilie 1993.

DURABILITATE: Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.

IMPACTUL ASUPRA SANATATII SI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR: Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

1 kg de vată minerală este fabricat utilizând aproximativ 10 - 20mJ de energie. Datorită proprietăților izolatoare, atunci când este utilizat în condiții atmosferice tipice pentru Europa de nord-vest, acest kilogram de vată minerală va duce la economisirea a 5 până la 10mJ de energie lunar, în funcție de aplicație. Astfel, bilanțul energetic devine pozitiv într-o perioadă de 1 - 4 luni. în plus, vata minerală nu distruge mediul înconjurător. Datorită faptului că este un material complet natural și inert, vata minerală este complet reciclabilă.

Avantajele acestui material sunt:

 • - Raport bun cost/performata termica;

 • - Non combustibil;

 • - Cel mai bun servici in regim temperaturi inalte;

 • - Stabilitate dimensionala;

 • - Rezistent UV;

 • - foarte bune performante acustice.

Dezavantaje:

 • - Rezistenta scăzută la factorii mecanici

Când se folosește in cadrul unui termosistem compact lipit, acest dezavantaj se poate remedia prin folosirea unor tencuieli armate structurate, cu rezistenta ridicata la factorii mecanici.

 • - Absoarbe apa in imersie/difuzie;

In perioada de depozitare sau in timpul montării, se poate intampla ca vata minerala sa fie expusa la precipitații; in acest caz, picaturile de apa se scurg de pe suprafața produsului, astfel impiedicand acumularea apei in material. Deși impermeabila la apa pe toata secțiunea, vata minerala bazaltica are capacitatea de permeabilitate la vaporii de apa, datorita structurii fibroase si poroase cu pori deschiși, vaporii de apa circulând liber in vata minerala bazaltica, nu creeaza condensatie la structuri. Prin aceasta asigura respirația structurilor, circulația vaporilor de apa si ajuta la evaporarea umidității.

In urma analizei, s- stabilit ca varianta cu termosisteme compact lipite cu element termoizolant vata minerala bazaltica răspunde mai bine cerințelor temei de proiectare, din punct de vedere al siguranței la incendiu si al izolării termice si fonice.

 • 2. STRUCTURA

Varianta aleasa este cea cu cadre de beton.

S-a analizat si varianta cu structura de lemn si s-a ales varianta cadre din beton armat din următoarele motive :

Structura din lemn prezintă următoarele avantaje si dezavantaje •Se construiește repede

•Este ecologică             

SCENARIUL II

•Implica un cost redus la facturile de căldură                  < Ă -

•Lemnul fiind un material poros (respiră) nu exista probleme cu umezeala sau cu efectele acesteia                                   \

Dezavantaje:                                                 \

•Izolare fonică slabă                                                         ‘

•Lemnul se lasă în timp (scârțâie)                                  *•

•Apariția dăunătorilor (rozătoare, carii) •Nu pot avea un regim de înălțime ridicat

•Necesita lucrări de intretinere meticuloase in timp •Durată de viață este mai scurtă

•Pericolul de incendiu este ridicat

•Muncitorii implicați in construirea caselor pe structura de lemn necesita un nivel ridicat de calificare

•Materialul de calitate este mai scump Structura din beton armat

Avantaje :

•Este mai rezistenta - necesită puține lucrări de întreținere în timp •Oferă posibilitatea extinderii pe verticală

•Suportă orice tip de acoperiș •Permite o gamă largă de finisaje •Prezintă o izolare fonică foarte bună •Rezistenta la incendii este crescută •Nivel minim de calificare a muncitorilor

Dezavantaje :

•Durată indelungată de execuție •Cost ridicat - oțel / beton

In cazul clădirilor pe structura din beton armat, intreaga greutate este suportata de fundație, de care se sprijină, dinspre partea inferioara spre cea superioara, stâlpii, grinzile si planseele de beton. Acestea au un grad mare de rezistenta seismica si, spre deosebire de cele din lemn, suporta un număr mare de niveluri.

 • 3. INSTALAȚII SANITARE

Varianta aleasa- Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Țeava de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă, circulație). Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a materialului, a seriei de presiune și a corectei aplicări.

•       îmbinarea părților din material plastic se efectuează prin sudare

polifuzionară, apoi prin sudare cu ajutorul electroformelor, sau prin sudarea cap la cap. în timpul sudurii apare o îmbinare omogenă, de înaltă calitate. Fluidele cu proprietăți acide si alcaline indiferent de concentrații si temperaturi sau valori ale PH 1-14, nu corodează conducta; PP-R-ul are excelente proprietăți izolatoare in ceea ce privește transportul termic.

Având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si a proprietăților izolatoare ale materialului, simplitate de montaj si siguranța de etansare a imbinarilor conductelor cu piesele de legătură, s-a ales aceasta varianta, si anume soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

 • 4. Instalații HVAC:

Instalația de climatizare este alcătuită din aparate de aer condiționat montate în incaperile climatizate. Aparatele funcționează cu freon ecologic R417A ecologic, cu clasa energetică minim A, agreat de legislația europeana si romaneasca.

SCENARIUL II                     J_

Sistemul se bazează și în acest caz pe o circulație a frejorifțlui Vpnn conducte de cupru, o evaporare în unitatea interioară și o condertSare în cea exterioară, însă cu ceva deosebiri privind amplasaretf^^nităților exterioare (în număr foarte mare, afectând arhitectura clădirii) și eficiență energetică.                                                                   ’■         .

 • 5. INSTALAȚII ELECTRICE

Varianta aleasa pentru instalațiile electrice este :

 • •       Cabluri si conductori electrici din Cupru cu izolație din PVC; Avantaje

-rezistenta mecanica mare; -rezistivitate electrica mica;

-căderi de tensiune mici pe circuite;

-siguranța sporita in exploatare;

Dezavantaje

-prețul ridicat

 • •       Iluminat realizat cu corpuri de tip LED;

Avantaje

-consum redus de energie;

-nu sunt sensibile la variațiile de tensiune; -durata de viata foarte mare,30000-50000 ore de funcționare;

-rezistenta buna la impact; -eficacitate luminoasa mare;

Dezavantaje

-prețul ridicat

Aceasta varianta a fost aleasa datorita fiabilității mai bune si datorita proprietăților ridicate ale cuprului fata de aluminiu si a corpurilor de iluminat cu LED fata de cele cu surse clasice deoarece au un consum redus de energie si costuri reduse de exploatare si mentenanta.

 • 6. REȚELE DE ALIMENTARE CU APA

Caracteristicile tehnico-economice conduc la concluzia ca realizarea conductelor de alimentare cu apa din conducte din PEID este cea mai indicata.

Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje:

-Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

-Au o greutate mica;

-Rugozitate foarte scăzută;

-Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje:

-In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • 7.Retea de CANALIZARE:

Rețeaua de canalizare menajera si pluviala

Evacuarea apelor uzate menajere se va face gravitațional prin conducte de canalizare către colectorul existent B300 de pe str. Cuptoarelor.

Rețeaua de canalizare menajera prevăzută este cu tuburi PVC SN8 200mm, avand o lungime totala de L=135ml, 4 buc.camine de vizitare si 17 racorduri (la fiecare proprietate), inclusiv cămin de racord 04OOmm.Tronsonul C4-C5 este considerat racord, acesta va fi executat de Apa Nova Ploiești.

Rețeaua de canalizare pluviala propusa este din tuburi PVC SN8 315m, avand o lungime totala de L=186ml, 5 buc.camine de vizitare si guri de scurgere, cu descărcare in rezervoarul de stocare ape pluviale din

SCENARIUL II

fibra de sticla,1 buc. capacitate 15mc/buc. Langa rezervor va fi o statie de pompare pentru evacuarea apelor la terenfspatii verzi).

8. INSTALAȚII TERMICE

Varianta aleasa - Rețele de alimentare cu apa calda incalzire si apa răcită climatizare prin conducte din țeava din PEX.

Țeava Pex reprezintă un sistem destinat instalațiilor de alimentare cu apa rece/calda si de incalzire, cu aplicabilitate in toate tipurile de clădire. Asigură un grad ridicat de protecție împotriva difuziei de oxigen în instalație, asigurând, astfel, o funcționare îndelungată pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire. Stratul de Pex nu suferă modificări generate de efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața tubulaturii nu va coroda in timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particule de rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea galvanica. Aceasta caracteristica este foarte importanta, in special in zona curbelor pe traseu, unde se mărește acțiunea abraziva a impurităților prezente in apa, in condițiile unei viteze mari a fluidului tranzitat. De asemenea, prezintă un grad ridicat de rezistenta la acțiunea aditivilor adaugati in apa si nu este afectat de prezenta materialelor de construcție, precum cimentul, gipsul etc. Rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni inalte. Rezistenta foarte buna la temperaturi scăzute. Țeava Pex utilizata in condiții normale de folosire, respectiv presiuni pana la 10 bar si temperatura de funcționare 0-95°C, prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de îmbătrânire. Tubulatura Pex cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului. Stratul coextrudat de protecție, format din alcool etilen vinilic (EVOH), polimerul cu cel mai puternic efect de protecție, reprezintă o bariera perfecta impotriva trecerii moleculelor gazoase. Acest strat de protecție elimina pericolul de coroziune, provocat de infiltrațiile de oxigen, precum si daunele provocate de expunerile la razele UV. Pericolul de pătrundere a oxigenului in tubulatura apare in cazul sistemelor „închise", precum sistemele de incalzire clasica, incalzire prin pardoseala, in care nu se folosește adaos de apa. Oxigenul in exces ataca părțile instalației care conțin fier.

Având în vedere durata de viata ridicata materialului, rezistenta la temperaturi scăzute, cat si temperaturi ridicate, varianta aleasa este cea cu soluția de montare a rețelelor de incalzire si răcire prin conducte din țeava tip PEX.

Obiect 2 amenajare incinta

Rețea de alimentare cu apa:

Caracteristicile tehnico-economice conduc la concluzia ca realizarea conductelor de alimentare cu apa din conducte din PEID este cea mai indicata.

Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje:

-Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

-Au o greutate mica;

-Rugozitate foarte scăzută;

-Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje:

-In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia ca achiziționarea unui rezervor de inmagazinare metalic suprateran este

SCENARIUL II

soluția cea mai indicata.

Rezervor de inmagazinare apa suprateran din otel galvanizat cu membrana

Avantaje:rezervoarele cilindrice din otel verticale, datorita simplității materialelor si lucrărilor de execuție si montaj; aceste rezervoare se confecționează din virole de tabla de otel , sudate sau nituite, de dimensiuni variabile, determinate de capacitate;un rezervor cilindric vertical metalic cu capac fix pentru lichide, este constituit din 3 parti principale si anume :mantaua cilindrica, fund si capac .

Dezavantaje: Dezavantajul principal al acestui tip de rezervor este acela ca, in partea superioara a mantalei, capacitatea sa portanta nu este utilizata complet. Rezervoarele metalice cilindrice verticale se executa cu capace si funduri plate, conice, bombate sau de forme speciale, adoptarea unui anumit tip de capac sau fund fiind impusa de particularitățile si condițiile de exploatare, care la rândul lor sunt dictate de proprietățile lichidelor depozitate si de condițiile climaterice.

echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

DENUMIRE OBIECT

Obiectul 1- Realizare clădire sociala


Branșamente

Cămin de apometru PEID complet echipat Dn 500 (contor Dn 20, robienti de izolare, capac )

Gospodărie de apa

Pompa de basa

Grup de pompare pentru incendiu exterior

Vas expansiune V=60 litri

Rezervor inmagazinare apa incendiu

Dotări SU si SSM

Rețea apa potabila

Pompa de basa

Rețea incendiu

Pompa de basa

Instalații HVAC

Centrala termica murala, in condensatie Q=35Kw

Aer condiționat tip Split 9000 BTU

Hota bucătărie

Ventilator baie


 • 3.3 Costurile estimative ale investiției:

• costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Scenariul I

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc în cadrul Anexei 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat.

Scenariul II

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc în cadrul Anexei 2 - Scenariul II- Scenariu Recomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizată pe baza prețurilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele propuse prin prezentul proiect de investiții.

• costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ de amortizare a investiției publice.

3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:
 • •  studiu topografic;

Studiul topografic a fost realizat de către SC INTERGROUP ENGINEERING SRL BUCUREȘTI .

 • •  studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

Studiul geotehnic a fost realizat de către SC GEOSOND SA, inginer Ciocaniu lonut.

 • •  studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul

 • •  studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • •   studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul

 • •  raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul

 • •  studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul

 • •  studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul

 • •  studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul


 • 3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

[4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e) |

 • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

 • 4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

4.3 Situația utilităților și analiza de consum:

• necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz;

• soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:
 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Prin asigurarea unei locuințe, a unui mediu propice de dezvoltare, de odihna se incurajeaza creșterea gradului de incluziune sociala a celor marginalizati si defavorizați. Acest demers conduce la creșterea gradului de ocupare profesionala a persoanelor vulnerabile social, diminuarea procentajului de abandon școlar, scăderea numărului persoanelor defavorizate, abuzate, maltratate. De asemenea, sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate prin construirea locuințelor sociale conduce la o diminuare a decalajului social si la o integrare armonioasa in societate a acestora, oferindu-le sanse egale de reușita.


 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în/^a de realizare, în faza de operare;

* k ••       * * ' Im’ Iț 'j'L'*

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității'și'aj/;” C siturilor protejate, după caz;

Terenul pe care se va interveni este in prezent teren neutilizat, intervenția in urma realizării investiției are un impact nesemnificativ asupra mediului sau biodiversitatatii.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Impactul proiectului raportat la contextul natural este, după cum a fost menționat anterior, unul minimal. In acest sens, realizarea investiției va avea un impact minimal pozitiv.

In ceea ce privește impactul cartierului de locuințe sociale asupra contextului antropic, amintim faptul ca impactul va fi pozitiv pe termen mediu si lung.

4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de

investiții


Analiza cererii de locuințe sociale se face avand la baza prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare si HOTĂRÂRII nr. 1.275/07.12.2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, prin care se stabilesc anumite criterii si standarde pentru locuințele sociale.

Prin această investiție se urmărește identificarea soluției optime pentru asigurarea unor condiții de locuit decente pentru categoriile sociale dezavantajate, promovarea investițiilor de locuințe sociale intrând în sarcina autorităților publice locale.

în ceea ce privește calitatea condițiilor de locuire, se au în vedere modalitățile de amplasare în vederea realizării unor criterii performante de însorire, iluminare, aerisire, grad de ocupare a terenului, accesul facil și racordurile la utilități.

In vederea rezolvării problemei locuințelor pentru persoanele care nu dispun de veniturile necesare accesării unei scheme de creditare, și/sau care nu posedă surplusul constant necesar economisirii, inclusiv pentru beneficiarii care la nivelul anului 2018 nu mai îndeplinesc condiția restrictivă referitoare la vârstă pentru a mai putea beneficia de repartizarea unei locuințe construite prin programele ANL și care necesită redistribuirea la altă categorie de locuință, se impune implementarea unui program de construcții de locuințe cu acces la proprietate.

Implementarea unui astfel de program are în vedere pe lângă acoperirea cererii de locuințe existente în acest moment pe plan local și următoarele beneficii:

 • •  îmbunătățirea sistemului de locuire;

 • •   creșterea calității spațiului public;

 • •  crearea unei ambianțe urbane atrăgătoare și a unei imagini arhitecturale contemporane și interesante prin dezvoltarea unui sistem de trasee pietonale și amenajarea de spații verzi;

 • •   dezvoltarea sectorului construcțiilor și a producției de bunuri și servicii;

 • •  crearea de noi locuri de muncă;


 • •   revigorarea societăților comerciale având ca principal obiect de activitate

proiectarea obiectivelor de investiții în domeniul locuințelor și/sau execuția de lucrări de construcții montaj;                                      _

 • •   îmbunătățirea activității tuturor societăților furnizoare de materii prime și materiale în domeniul construcțiilor, precum și a societăților producătoare de bunuri și servicii

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8 Analiza de senzitivitate

 • 4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

SCENARIUL l-nerecomandat

Instalații termice

Soluția propune ca sursa de incalzire sa fie realizata centralizat prin intermediul unei centrale termice de cartier, ce alimentează clădirile cu agent termic apa calda pentru incalzire, apa calda pentru consum menajer si recirculare apa calda menajera. Centrala termica va fi echipata cu cazane ce funcționează cu gaze naturale, ce prepara agent termic apa calda pentru incalzire la parametrii de 80/60gr C. Apa calda pentru consum menajer se prepara cu ajutorul unor boilere cu serpentina, alimentate cu agent termic de la instalația de incalzire. Rețeaua de distribuție a agentului termic apa calda pentru incalzire, si apa calda pentru consum menajer, este realizata prin intermediul unor conducte din otel, preizolate, montate direct in sol. Pentru fiecare clădire se va prevedea in sistem de contorizare a agentului termic pentru incalzire si a apei calde menajere.

Pentru climatizarea spatiilor se va folosi un sistem format dintr-un chiller ce furnizează apa răcită pentru perioada calda a anului.

In spatiile de locuit vor fi prevăzute ventiloconvectoare carcasate de pardoseala, in sistem de doua conducte, ce vor funcționa atat iarna, cat si vara. In grupurile sanitare si holuri, vor fi prevăzute radiatoare din otel.

Dezavantajul acestei soluții consta in:

Echilibrarea greoaie a instalației de incalzire datorita traseelor mari de conducte incepand de la centrala termica pana la consumatori;

Cantitati mari de rețele montate ingropat incepand de la centrala termica

SCENARIUL l-nerecomandat

pana la consumatori si săpătură suplimentara fata de reteua de gaze naturale care se va prevedea pentru alimentarea aparatelor de gătit;

Pierderi de căldură la conductele montate in sol;

Riscul ca toate locuințele sa ramana fara încălzire si apa calda menajera, daca apar defecte ale echipamenelor din centrala termica; Costuri ridicate de investiție;

SCENARIUL II - recomandat

Instalații termice

Instalația de încălzire cu radiatoare.

Pentru incalzirea incaperilor, se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri statice. Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete montate pe conducta de tur si robinet de reglare pe conducta de retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) mansoane de protecție.

Dimensionarea conductelor se va face prin alegerea de diametre de țeava pe fiecare tronson astfel incit sa nu se depășească vitezele optime conform normativului 1-13-15, iar pompa de circulație a fost aleasa pentru a acoperi pierderile de presiune pe traseul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Prepararea agentului de răcire si incalzire

Prepararea agentului termic de incalzire pentru fiecare casa in parte, se realizează cu ajutorul unei centrale termice murale de apartament, in condensatie, cu tiraj fortat si camera de ardere etasa, ce funcționează cu gaze naturale.

Distribuția agentului termic apa calda, se realizează prin intermediul unui distribuitor-colector către citcuitele de incalzire cu radiatoare.

Din punct de vedere financiar, economic si al sustenabilitatii, scenariile prezentate sunt sustenabil financiar si prezintă următoarea structura a costurilor:

SCENARIUL I

SCENARIUL II

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

Scenariul recomandat este scenariul II, deoarece:

 • •  costul de investiție este mai mic fata de cel aferent scenariului 1

 • •  costurile pe perioada de exploatare sunt mai reduse decât in cazul scenariului 1.

 • •  soluția tehnica se pretează mai bine modului de funcționare al cartierului - se are in vedere alimentarea cu energie termica individuala a fiecărei unitati locative, pentru ca, in cazul neplății facturilor de către unii locatari si intreruperii furnizării energiei termice, sa nu fie afectați in mod negativ ceilalți locuitori ai cartierului.


  Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:


  a)


  obținerea si amenajarea terenului;


  ■r


  ■j


  b)

  'S; ...

  Terenul este in proprietatea Municipiului Ploiești, conform actelor qe proprietate.

  Ambele scenarii au in vedere același amplasament pentru realizarea invqștitie'i.ț asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;


Scenariile analizate (scenariul 1 si scenariul 2) presupun realizarea investiției pe același amplasament, au in vedere aceeași soluție tehnico-functionala pentru clădirile de locuit, aceeași soluție pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, aceeași soluție pentru drumurile de acces si interioare cartierului. Pentru alimentarea cu energie electrica, ambele scenarii au in vedere aceeași soluție.

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Conform scenariului recomandat-scenariul 2, lucrările ce vor fi descrise in următorul capitol sunt:

SCENARIUL II

Arhitectura

ARHITECTURA:

Sunt prevăzute 249 loturi - 67,50mp/ parcela cu locuințe individuale parter de 58,00mp/locuinta (suprafața construita desfasurata), cu regim de inaltime P, P+1. Clădirile vor fi configurate tinant cont de suprafețele indicate in Legea locuinței 114/1996 actualizata, după cum urmeaza:

PARTER:

-Hol acces S=4.86 mp

-Bucătărie S=7.80 mp

-Camera de zi S=17.00mp

-Depozitare S=1.50 mp

-Grup sanitar dotat cu chiuveta si closet S=2.48 mp

ETAJ:

-Hol acces S=2.64 mp

-Dormitor 1 S=11.84 mp -Dormitor 2 S=16.54 mp

-Baie S=2.85 mp

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PENTRU REALIZAREA LOCUINȚELOR SOCIALE:

 • a. Fundații:

Fundațiile vor fi de tip izolat din beton.

 • b. Suprastructura:

Structura de rezistenta este cu cadre, cu stâlpi si grinzi din beton armat.

Pereții exteriori sunt din G.V.P. cu grosimea de 25 cm, iar pereții interiori sunt din cărămidă BCA cu grosimea de 10 cm, sau din gipscarton pe structura metalica, cu grosimea totala de 15 cm, cu vata minerala.

•       pardoseli

 • - gresie portelanata in incaperile din parter, camera de zi, bucătărie, locul de luat masa

 • - gresie la pardoselile holurilor si ale spatiilor umede (bai, bucătării, holuri)

 • - gresie antiderapanta pentru terase

 • •        finisaje pereți interiori: vopsitorie lavabila de interior; faianța' in spatiile

umede                                                  A 5?.

 • •       tamplarie exterioara - profile pvc cu rupere de punte'termica'si geam

termoizolator                                                        ‘

 • •        finisaje exterioare: tencuiala decorativa de culoare alb, cu inserții gri. Volumetria si rezolvarea fațadelor vor contribui la crearea unui cadru arhitectural adecvat. Astfel se vor folosi placaje si vopsitorii lavabile pentru exterior in diverse culori. Atât pereții exteriori din zidărie cat si elementele din beton (stâlpi, grinzi) care au contact cu exteriorul vor fi placați cu polistiren expandat pentru obținerea unui confort termic optim.

Se asigura hidroizolarea verticala pe contur a clădirii impotriva infiltrațiilor. Terasele sunt hidroizolate pe intreaga suprafața si au pantele corespunzătoare de scurgere a apelor.

Planseul este din beton armat de min.13 cm grosime.

Acoperirea este de tip terasa, realizandu-se straturile corespunzătoare de hidroizolatie si termoizolatie.

Se vor realiza amenajari exterioare - alei acces, zone verzi, imprejmuire.

Instalații electrice interioare

Soluția de alimentare cu energie electrica (inclusiv amplasarea posturilor de transformare P.T.A.B.) se va stabili prin avizul tehnic de racordare, ce se va elabora ulterior, in baza studiului de soluție privind alimentarea cu energie electrica, avizat de furnizorul de energie electrica

Din posturile de transformare alimentarea unităților locative se va realiza prin interemediul unor rețele de joasa tensiune realizate din cabluri de cupru armate,ingropate in pamant la adancimea de min 0.8 m intre doua straturi de nisip de 10 cm acoperite ci folie de avertizare.

Fiecare spațiu locativ va avea propriul bloc de măsură si protecție.

Instalația de iluminat se va realiza folosind corpuri de iluminat LED iar comanda se va realiza folosind intrerupatoare locale montate la inaltimea de 0.8-1.5 m.

Prizele se vor monta perimetral in funcție de necesitați si vor avea contact de protecție.

întreg ansamblul de locuințe va fi prevăzut cu instalație de paratrăsnet de tip rețea si tije de captare.

Instalații de iluminat exterior:

Se propune realizarea iluminatului exterior prin intermediul unor stâlpi de iluminat metalici echipați cu lămpi LED 50 w si modul de telegestiune.Alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza prin intermediul unor rețele de cabluri electrice ingropate realizate din cabluri de cupru armate si ingropate la adancimea de minm 0.8 m intre doua straturi de nisip de 10 cm.Corpurile de iluminat propuse asigura gradul de luminanta impus de reglementările in vigoare pentru clasele de drum din cadrul acestui proiect.Toti stâlpii de iluminat vor fi racordați la priza de pamant artificiala realizata din cate un tarus vertical lanag fiecare stâlp si interconectați cu conductor orizontal realizat din platbanda zincata de 40x4 mm.

De asemenea se va realiza o canalizatie pentru rețelele de curenti slabi realizate cu tuburi gofrate de 63 mm,cate doua pentru fiecare parte a drumurilor iar la distenate de maxim 50 m vor fi prevăzute camerete de tragere.

Rețea alimentare cu apa

Branșamentul de apa potabila

Zona studiata este echipata din punct de vedere edilitar, în imediata vecinătate a acestuia fiind prezente rețele de apa potabila. Prin urmare, rețelele de apa pentru consum igienico-sanitar din incinta vor fi branșate la rețeaua de alimentare cu apa a municipiului Ploiești.

Branșamentul proiectat este realizat din conducta existenta Azbo Dn 100 mm, de pe strada Cuptoarelor, cu conducta PEID De 110 mm cu o lungime de aproximativ 11 ml.

Căminul de branșament cu dimensiunile utile 2,00 m x 1,50 m, H=2,0 m, se va amplasa in carosabil conform planului de situație anexat. Acesta va fi echipat cu fitinguri si armaturi pentru indeplinirea scopului propus in condiții optime de exploatare.

Din căminul de branșament, apa este distribuita prin conducte PEID PE100 PN10

SDR17 ca si apa pentru consum menajer pentru alimentarea clădirilor sociale si pentru alimentarea cu apa a rezervorului de inmagazinare apa pentru incendii^ exterior.

Asa cum se poate observa, pentru alimentarea cu apa potabila sipe'ntrustingerea incendiilor exterioare din incinta cartierului Bereasca sunt prevăzute'rețele de incinta separate, dimensionate pentru debitul si presiunea necesara.' Rețeaua de alimentare apa potabila                          W"'

Rețeaua de alimentare cu apa potabila, cu legătură in căminul de branșament propus la limita de proprietate, este compusa din conducte PEID PE100 SDR17 PN10 cu diametre De 110 x 6,6 mm, De 63 x 3,8 mm.

Rețeaua de distribuție apa potabila pentru consum menajer are următoarele diametre si lungimi:

 • ■  Rețea De 110 mm, L = 6 ml;

 • ■  Rețea De 63 mm, L = 196 ml;

Lungimea totala a rețelei de apa potabila este de 202 ml.

Pe rețeaua de alimentare cu apa potabila sunt prevăzute următoarele elemente: vana de sectorizare montata in pamant (Dn 50 mm) prevăzută cu cutie de protecție din material geocompozit si tija de manevra; branșamente la clădirile sociale (cămin de apometru PE complet echipat)

Golirea rețelei de apa potabila se realizează in căminul de branșament propus a se executa in incinta cartierului de locuințe sociale, printr-un robinet Dn 50 mm, iar evacuarea apei se face la rețeaua de canalizare din incinta cartierului. Conducta folosita pentru golire este din material PEID De 63 x 3,8 mm si va fi conectata la un cămin de canalizare. In cazul in care nu se poate realiza gravitațional golirea acestei rețele, se va monta in basa căminului o pompa submersibila de epuisment.

In etapele ulterioare de dezvoltare aceasta conducta de distribuie apa potabila se va extinde pe toata incinta, si va fi prevăzută cu cămine de vane/golire si vane de sectorizare montate in pamant.

Branșamente imobile

Bransarea consumatorilor se va face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei. Este recomandabil ca branșamentele sa se execute pe cat posibil o data cu montarea conductelor rețelei de distribuție.

Conductele folosite la realizarea branșamentelor sunt din material PEID PE80 PN6SDR21 De 25x2,0 mm.

Branșamentele vor fi prevăzute cu următoarele:

robinet de concesie montat in pamant (cu cutie de protecție robinet si tija de manevra)

cămin de apometru complet echipat din PE Dn 500 mm (robineti de concesie, contor apa)

Robinetul de concesie se montează in apropierea conductei de distribuție, iar căminul de apometru in incinta proprietății, la o distanta de max. 1 m fata de limita de proprietate.

Rețea de alimentare cu apa pentru incendiu exterior

Rețeaua de distribuție apa pentru incendiu exterior este compusa din conducte din PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 110 x 6,6 mm cu o lungime totala de 190 ml.

Pe rețeaua de incediu exterior, se prevăd 3 hidranti subterani Dn 80 mm (cu racord Dn 65).

Hidrantii se amplaseaza lateral fata de conducta rețelei, in afara spațiului carosabil in trotuar, intre conducta si limita proprietății sau clădirile din zona, in locuri ușor accesibile. Racordarea hidrantilor la conducta rețelei se face prin intermediul unui tronson de țeava PEID Pn 10 PE100 SDR17 cu De=90 x 5,4 mm (L=9 ml), țeava pozata cu generatoarea superioara la limita de inghet.

Pe conducta de racord se prevede cate robinet de concesie Dn 80 prevăzut cu cutie din material geocompozit carosabila pentru tije robineti si tija de manevra. Hidrantii se amplaseaza la o distanta de maxim 100 m intre conform planului de situație.

'             B; ■

* <ce/ (j '

Pentru golirea rețelei de distribuție apa pentru incendiu exterior șe realizează o legătură in căminul de branșament ANP, printr-un robinet Dri^5Q mm, iar evacuarea apei se face la rețeaua de canalizare din incinta cartieruli^t. Conducta-" folosita pentru golire este din material PEID De 63 x 3,8 mm si va fftc^ejbtatala; un cămin de canalizare. In cazul in care nu se poate realiza gravitatidfta|.;g6lfKea^ acestei rețele se va monta in basa căminului o pompa submersibila de epuWefitT In etapele ulterioare de dezvoltare aceasta conducta de distribuie apa pentru incendiu exterior se va extinde pe toata incinta, si va fi prevăzută cu cămin de vane/golire si vane de sectorizare montate in pamant.

Gospodărie de apa aferenta rețelei de distribuție incendiu exterior

Pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu exterior se prevede în incinta cartierului de locuințe sociale un rezervor suprateran de înmagazinare cilindric din otel galvanizat cu membrana cu un volum de 62 mc din care 54 mc reprezintă volumul rezervei intangibile pentru stingerea incendiului exterior.

Rezervorul de inmgazinare este o construcție din otel, de forma cilindrica, protejata termic, amplasata pe o platforma betonata, avand dimensiunile in plan <t> 4680mm, H=4220 mm. Platforma betonata are diametrul de 6000 mm.

Pastrarea rezervei pentru incendiu se va face prin instalații hidraulice adecvate si prin sisteme automate de control a nivelului apei. Rezervorul va fi echipat cu toate instalațiile hidraulice necesare funcționarii în condiții normale de exploatare:

 • •   conducta alimentare cu apa cu robineti cu flotor;

 • •   conducta prea plin;

 • •  conducta de golire cu vana de golire;

 • •  racord de aspirație tip “A” Storz Dn 100 (pentru alimentare pompe mobile conform P118/2-2013);

 • •  sorb Dn 80 mm pentru grupul de pompare;

 • •   instalație de detecție si semnalizare nivele;

Rezervorul este alimentat printr-o conducta de aductiune ce se racordează la rețeaua de apa potabila pentru consum menajer din incinta cu asigurarea debitului si presiunii pentru umplerea rezervorului de stocare apa pentru incendiu exterior. Golirea si preaplinul rezervorului se colectează într-un cămin din beton turnat monolit cu dimensiunile 1,5 x 1,5m , H=2,0 m, amplasat în vecinătatea rezervorului. Din acest cămin apa este dirijata gravitațional sau prin pompare (pompa de epuisment) la rețeaua de canalizare proiectata în incinta cartierului. Conductele de golire si preaplin pentru rezervorul de înmagazinare sunt realizate din țeava PEID PE100 SDR 17 PN 10 cu diamentrul De 110 x 6,6 mm.

în scopul supravegherii permanente a alimentarii normale cu apa a rezervorului se prevăd instalații pentru semnalizarea optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu, care sa permită în caz de necesitate luarea masurilor de utilizare a rezervei de incediu în regim de avarii stabilite prin instrucțiunile de exploatare. Rezevorul se prevede cu traductoare de nivel pentru comanda automata a pompelor si indicatoare de nivel montate pe rezervorul subteran (conform Normativului P118/2-2013).

Pentru iluminarea in căminul pompelor sunt prevăzute prize si lămpi portative cu cablu flexibil la tensiuni nepericuloase.

Apa din rezervorul de înmagazinare este pompata în rețeaua pentru incendiu exterior prin intermediul unui grup de pompare. Grupul de pompare are următoarele caracteristici:

 • •  2 electropompe monobloc (1A+1R) de înalta presiune, etansare mecanica, cu rotor si carcasa din fonta;

Grupul de pompare (1A+1R) va avea următoarele caracteristici:

 • -  debit per pompa Q=5 l/s

 • -  înălțimea de pompare H= 35 mCA

 • -  putere maxima P= 2 x 4 kW/per pompa

 • •   1 pompa pilot; pentru pompa pilot compartimentele etajelor, rotoarele si rotile conducătoare sunt din otel inoxidabil. Carcasa este din fonta cenușie acoperita prin cataforeza. Racordurile sunt realizate cu flansa ovala.

Pompa este cu arbore continuu pompa-motor si etansare mecanica independenta de direcția de rotatie. Motor trifazat IE2 de înalta eficienta, fixat direct cu flansa.

Pompa pilot va avea următoarele caracteristici:

 • -  debit total Q= 1 l/s

 • -  înălțimea de pompare H= 45 mCA

 • -  putere instalata P= 1,1 kW

 • •  tablou de protecție si automatizare pentru 3 pompe, prevăzut cu rotirea pompelor în funcționare

 • •  colector zincat aspirație cu flanse DN 80 - 3”

 • •  colector zincat refulare cu flanse DN 80 - 3"

 • •   1 clapeta de reținere pentru fiecare pompa

 • •  2 robinete pentru fiecare pompa

 • •  vas expnasiune hidrofor avand volum 24 litri

 • •   regulator de nivel cu plutitor

 • •   vas pentru menținerea presiunii capacitate 60 litri

Pompa pilot este prevăzută pentru acoperierea eventualelor pierderi în rețea si menținerea presiunii în instalație.

Grupul de electropompe se montează într-un cămin din beton turnat monolit în imediata vecinătate a bazinului suprateran de înmagazinare, si va fi echipat cu capac metalic prefabricat. Fundația căminului pentru grupul de pompare este fi realizat din beton simplu si are dimensiunile în plan 2,00 x 2,00 m cu înălțimea de 2,40 m.

Pompele de incendiu se vor monta “înecat” iar conductele de legătură între pompe si rezervor se montează sub nivelul rezervei de apa pentru incendiu. Funcționarea automatizata a electropompelor se realizează prin intermediul hidroforului care asigura menținerea sub presiune a rețelei. Pompele sunt prevăzute si cu butoane pentru pornirea si oprirea manuala local în statia de pompe. Montajul echipamentelor si a instalației de conducte se va face respectandu-se prevederile normativelor în vigoare conform planului de montaj, echipament si conducte. Fiecare pompa din grupul de electropompe (1A+1R) este prevăzută cu conducta proprie de aspirație din rezervorul de inmagazinare apa pentru combaterea incendiului.

Camera pompelor se prevede si cu iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului conform Normativului P118/2-2013 si Normativului I7.

Pompele pentru incendiu vor fi alimentate cu energie electrica prin doua circuite electrice distincte, unul ce asigura legătură la rețeaua de distribuție a energiei electrice si altul ce asigura legătură către generatorul de rezerva prevăzut in proiect.

Instalațiile din camera pompelor vor permite acces ușor si posibilitatea de intervenție facila la armaturi. De asemena căminele vor fi prevăzute cu scări de acces.

Montajul conductelor din PEID se va face în „anvelopa de nisip” conform detaliului de pozare. înainte de astuparea sântului se va executa proba de presiune Pp=1.5*Pr, maxim 9 bar.

Lucrările ce se vor realiza in aceasta etapa vor fi completate in etapele ulterioare de dezvoltare a incintei cartierului de locuințe sociale Bereasca de rețele noi de alimentare cu apa potabila (conducte PEID PN6, cămine de vane/golire, branșamente imobile, vane de sectorizare montate in pamant) si rețele de distribuție apa pentru incendiu exterior (conducte PEID PN10, cămine de vane/golire, hidranti de incendiu subterani Dn80, vane de sectorizare montate in pamant).

Rețea de canalizare

Rețeaua de canalizare menajera si pluviala

Evacuarea apelor uzate menajere se va face gravitațional prin conducte de canalizare către colectorul existent B300 de pe str Cuptoarelor

Rețeaua de canalizare menajera prevăzută este cu tuburi PVC SN8;200mm, avand o lungime totala de L=135ml, 4 buc.camine de vizitare si 17 racorduri (la fiecare proprietate), inclusiv cămin de racord 04OOmm.Tronsonul C4-C5 este considerat racord, acesta va fi executat de Apa Nova Ploiești.        • ’fK, '•

Rețeaua de canalizare pluviala propusa este din tuburi PVC SN8 315m,'avand o lungime totala de L=186ml, 5 buc.camine de vizitare si guri de scurgere,1 cu descărcare in rezervoarul de stocare ape pluviale din fibra de sticla, 1 buc. capacitate 15mc/buc. Langa rezervor va fi o statie de pompare pentru evacuarea apelor la terenfspatii verzi).

d) probe tehnologice și teste.

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:
 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Indicator

  Valoare

  Rețele alimentare cu apa

  Rețea alimentare cu apa potabila

  202 ml

  Rețea alimentare cu apa pentru incendiu exterior

  190 ml

  Branșamente imobile

  17 buc

  Hidranti incendiu exterior Dn 80 subterani

  3 buc

  Gospodărie de apa pentru incendiu exterior

  1 buc

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Indicator

  Valoare

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului ^detaliere

al propunerilor tehnice

w .

5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare^ă^nalizeL financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Surse de finanțare

Valoare (lei)

6. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Anexat la documentație.

 • 6.2   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Anexat la documentație.

 • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Anexat la documentație.

 • 6.4   Avize conforme privind asigurarea utilităților

Anexate la documentație .

 • 6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Anexat la documentație .

 • 6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Anexate la documentație.

7. Implementarea investiției

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Unitatea de Implementare a Proiectului „Construire Locuințe Sociale Cartier Bereasca: din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, constituita prin Dispoziția privind nominalizarea membrilor acesteia.

 • 7.2   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare <obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție,icgraficul de \ implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare tx J ;-■>

In vederea implementării proiectului se vor parcurge procedurile de cdntrabtareiy cu respectarea cerințelor legii 98/2016 privind achizițiile publice si a legislației in^oi^Qhijjrț^' achizițiilor.                                                                                                            " ’ ’ •

Strategia va urmări selectarea celei mai bune oferte din punct de vedere al eficientei costurilor si calitatii serviciilor oferite. Contractarea va constitui prima etapa in implementarea Proiectului.

In funcție de tipul de lucrări, propunem următoarele forme de contractare :

 • a) contracte de proiectare pentru realizarea etapelor de proiectare ;

 • b) contracte de consultanta pentru coordonarea si urmărirea implementării proiectului;

 • c) contracte de lucrări pentru construirea locuințelor sociale ;

 • d) contracte pentru servicii de informare si publicitate a proiectului.

Perioada de realizare a proiectului:

 • - durata de implementare a obiectivului de investiții: ....luni calendaristice

 • - durata de execuție a investiției: .... luni calendaristice .

Graficul de implementare a investiției si eșalonarea investiției pe ani sunt prezentate in tabelele următoare:

7.3    Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Strategia de exploatare si intretinere a clădirii este elaborata de beneficiarul investiției in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind urmărirea comportării in exploatare, intervențiile in timp si postutilizarea construcțiilor”, aprobat cu HGR nr. 766 din 21.11.1997, precum si a Normativului P 130/99 - „Normativ privind comportarea in timp a construcțiilor”. Beneficiarul si locatarii vor asigura întreținerea si urmărirea in timp a locuințelor ca o activitate permanenta si obligatorie, conform legii nr. 10/1995 a calitatii construcțiilor cat si a normativului.

In scopul asigurării unei exploatări corespunzătoare a construcției pe toata durata de servicii a locuințelor, beneficiarul are obligația verificării comportamentului locuințelor o data pe trimestru.

Obiectivul urmăririi comportării in exploatare a locuințelor si al intervenției in timp este evaluarea stării tehnice a construcțiilor si menținerea aptitudinii la exploatare pe toata durata de existenta a acestora.

Proprietarul / utilizatorul are următoarele obligații si răspunderi:

 • a) răspunde la activitatea privind urmărirea comportării in exploatare a construcțiilor, sub toate formele, asigura personalul necesar , comanda expertizarea construcțiilor in cazul in care se considera ca este afectata exploatarea in condiții de siguranța a construcțiilor conform HGR 766/1997 Anexa nr. 4, art. 10, 12.

 • b) stipulează in contract indatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării in exploatare a construcțiilor, la înstrăinarea sau la inchiderea construcțiilor.

Administratorii / utilizatorii răspund de realizarea obligațiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării in exploatare a construcțiilor.

Responsabilul cu urmărirea curenta a comportării in exploatare are următoarele obligații si răspunderi:

 • a) sa cunoască toate detaliile privind construcțiile si sa tina la zi cartea tehnica a construcțiilor, inclusiv jurnalul evenimentelor;

 • b) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situațiile care pot determina efectuarea unei expertize tehnice.

Etape :

Proprietarul intocmeste anual o situație asupra stării construcției , caife-fcupfihde si principalele deficiente constatate.                                       ro/ W

Situația asupra construcției se pastreaza prin grija responsabilului cu urmarireălcorhportarii in exploatare a constructiilro si se prezintă organelor de control, Inspecția"1 de Stat in Construcții Lucrări Publice si Amenajarea Teritoriului.

Urmărirea curenta se face la următoarele categorii de lucrări, analizandu-se :

 • - situația terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata, alunecare );

 • - fundații (fisurare, deplasare);

 • - structura de rezistenta ;

 • - pereți exteriori, interiori, finisaje ;

 • - disconfort (hidrotermic, acustic);

 • - instalații.

Pentru orice modificare in destinație va fi informat proiectantul in vederea obținerii acceptului acestuia, ținând cont de sarcinile care au stat la baza dimensionării elementelor structurale. Metode si resurse

Urmărirea curenta se va efectua odata pe an si in mod obligatoriu după producerea unor evenimente deosebite (seism, inundații, incendii, explozii, alunecări de teren etc.).

In cadrul urmăririi curente, la apariția unor deteriorări ce se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea construcțiilor, proprietarul va comanda o inspecție tehnica extinsa asupra construcției, urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

Urmărirea se face pe toata pe viata a construcțiilor si cuprinde un ansamblu de activitati stabilite conform Legii 10/1995, privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si măsurare in scopul menținerii cerințelor de calitate .

 • 1. Urmărirea tasarilor terenului construcțiilor (conform STAS 2475/1990, efectuarea studiilor topografice in perioada de execuție, la darea in exploatare, in perioada de exploatare);

 • 2. Urmărirea comportării in timp a construcțiilor, urmarindu-se :

 • - schimbările in poziția obiectelor construcțiilor in raport cu mediul de exploatare al acestora (deplasări orizontale, verticale sau inclinari ; desprinderi de trotuare, disocieri de rosturi, crăpături etc.)

 • - schimbările in forma obiectelor de construcție (deformatii vizibile, orizontale sau rotiri)

 • - schimbările in gradul de protecție si confort (etanșeitatea izolațiilor fonice sau hidrofuge, umezirea pereților, infiltrații de apa, lichefieri ale pământului după cutremure, apariția condensului, ciupercilor, mucegaiului);

 • - defecte si degradări in structura de rezistenta (fisuri, crăpături, coroziunea elementelor metalice, flambajul unor elemente comprimate).

 • 3. Masuri de siguranța durabilității

Clădirile executate din materiale de folosința curenta, structura din beton armat, pereți bea, plansee din beton armat, au durata de serviciu de 100 ani. Cheltuielile de funcționare, intretinere, reparații, sunt direct proporționale cu principala exigenta economica, durata in care clădirile trebuie sa-si păstreze calitatile proiectate pentru a corespunde scopului, denumita durata de serviciu.

Beneficiarul locuințelor are obligația sa planifice, programeze si sa solicite asigurarea finanțării pentru lucrările de intretinere, reparații curente, reparații capitale, consolidări pentru menținerea calitatii construcțiilor pe durata normala de serviciu.

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Asigurarea capacitatii manageriale si instituționale se face la nivelul Unitatii de Implementare a Proiectului potrivit prevederilor legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare.

In vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe sociale,,; auțoritătijg '-x. administrației publice vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si analiza,'^^. solicitărilor primite.                                                                     4- ?$•

In acest scop, prin hotarari de consiliu se vor constitui comisii de analiza (a solicitărilor de\ locuințe sociale , se vor stabili si da publicității, prin afișare la sediul Primajiei, criteriile iri"' baza carora se repartizează locuințele sociale, actele justificative care insOtesc cererea si locul de primire a cererilor.                                                              < ...

In cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate se vor avea in vedere : '4.

 • a) condițiile de locuit ale solicitantilor;

 • b) numărul copiilor si al celorlalte persoane care locuiesc impreuna cu solicitantii ;

 • c) starea sanatatii solicitantilor sau a unor membri ai familiilor acestora ;

 • d) vechimea cererilor.

Comisiile constituite la nivelul autoritatii locale vor analiza cererile pentru locuințele sociale si vor prezenta spre aprobare lista/listele cuprinzând solicitantii indreptatiti sa primească in anul următor o locuința sociala, in ordinea de prioritate stabilita.

După aprobare, lista/listele se vor afișa la sediul Primăriei iar solicitantii vor fi instiintati prin comunicări scrise

8. Concluzii și recomandări

Investiția propusa asigura indeplinirea obiectivelor pentru dezvoltarea urbana durabila , prevăzută in cadrul Planuluui de Mobilitate Urbana Durabila si in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana, determinând :

 • - sprijinirea regenerării urbane sau a unor areale cu probleme din interiorul localității, in scopul diminuării diferentelor existente ;

 • - dezvoltarea urbana durabila, determinând dezvoltarea investițiilor in scopul dezvoltării economiei si competitivității;

 • - integrarea grupurilor etnice si revitalizarea fizica a mediului urban ;

 • - imbunatatirea standardului de viata prin asigurarea unor locuințe persoanelor cu nevoi sociale, dezvoltarea urbana in ansamblu ;

 • - creșterea rolului economic si social prin sprijinirea investițiilor in mediul urban , pentru revitalizarea economiilor locale si crearea de noi locuri de munca.

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

" CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BEREASCA”

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

139.500,00

26.505,00

166.005,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

32.200,00

6.118,00

38.318,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

171.700,00

32.623,00

204.323,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

258.700,00

49.153,00

307.853,00

Total capitol 2

258.700,00

49.153,00

307.853,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

16.700,00

3.173,00

19.873,00

3.1.1

Studii teren

16.700,00

3.173,00

19.873,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

-

-

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5

Proiectare

380.800,00

72.352,00

453.152,00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

208.700,00

39.653,00

248.353,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

7.800,00

1.482,00

9.282,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7.800,00

1.482,00

9.282,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

156.500,00

29.735,00

186.235,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

13.000,00

2.470,00

15.470,00

3.7

Consultanta

67.800,00

12.882,00

80.682,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

67.800,00

12.882,00

80.682,00

3.7.2

Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

74.000,00

14.060,00

88.060,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000,00

4.940,00

30.940,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11.100,00

2.109,00

13.209,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14.900,00

2.831,00

17.731,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

48.000,00

9.120,00

57.120,00

Total capitol 3

553.800,00

105.222,00

659.022,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.903.550,00

931 674,50*/

\ 5.835.224,50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5.200,00

988.00/ (,,

6.188,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

203.700,00

38^J§Vo

& 242.403,00

\ ... ' .' »

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

'-.r

4.5

Dotări

20.200,00

3.838,00 '

* "24 038.00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

5.132.650,00

975.203,50

6.107.853,50

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

283.600,00

53.884,00

337.484,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

80.000,00

15.200,00

95.200,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

203.600,00

38.684,00

242.284,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

74.700,00

2.850,00

77.550,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

27.100,00

-

27.100,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * (4.1+5.1.1))

5.500,00

-

5.500,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27.100,00

-

27.100,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de constru ire/desfi intare

15.000,00

2.850,00

17.850,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))

601.700,00

114.323,00

716.023,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

16.800,00

3.192,00

19.992,00

Total capitol 5

976.800,00

174.249,00

1.151.049,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

7.093.650,00

1.336.450,50

8.430.100,50

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

5.419.150,00

1.029.638,50

6.448.788,50


decembrie 2018


întocmit

Beneficiar

INTERGROUP ENGINEERING SRL


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


r

----------------------------------------------—

Deviz DO1 - Amenajări platforme carosabile incinta

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA \

Valoare '/(cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

816.800,00

155.192,00

971.992,00

4.1.2.

Rezistență

-

4.1.3.

Arhitectură

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

350.000,00

66.500,00

416.500,00

TOTAL I - subcap. 4.1

1.166.800,00

221.692,00

1.388.492,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

18.000,00

3.420,00

21.420,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

18.000,00

3.420,00

21.420,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1.184.800,00

225.112,00

1.409.912,00

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro                                  ©.i?

_

.t5                   ~

Deviz DO2 - Clădire de locuințe tip 1 - 90mp

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

41.900,00

7.961,00

49.861,00

4.1.2.

Rezistență

102.500,00

19.475,00

121.975,00

4.1.3.

Arhitectură

88.000,00

16.720,00

104.720,00

4.1.4.

Instalații

52.200,00

9.918,00

62.118,00

4.1.4.1

Electrice

27.200,00

5.168,00

32.368,00

4.1.4.2

Sanitare

6.200,00

1.178,00

7.378,00

4.1.4.3

HVAC/Termice

18.800,00

3.572,00

22.372,00

4.1.4.4

Apa

-

-

-

4.1.4.5

Canal

-

-

-

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL I ■ subcap. 4.1

284.600,00

54.074,00

338.674,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

600,00

114,00

714,00

TOTAL II - subcap. 4.2

600,00

114,00

714,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

16.400,00

3.116,00

19.516,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

16.400,00

3.116,00

19.516,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

301.600,00

57.304,00

358.904,00

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roDeviz DO3 - Clădire de locuințe tip 2 - 135mp

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

314.500,00

59.755,00

374.255,00

4.1.2.

Rezistență

768.750,00

146.062,50

914.812,50

4.1.3.

Arhitectură

660.000,00

125.400,00

785.400,00

4.1.4.

Instalații

391.500,00

74.385,00

465.885,00

4.1.4.1

Electrice

204.000,00

38.760,00

242.760,00

4.1.4.2

Sanitare

46.500,00

8.835,00

55.335,00

4.1.4.3

HVAC/Termice

141.000,00

26.790,00

167.790,00

4.1.4.4

Apa

-

-

-

4.1.4.5

Canal

-

-

-

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

2.134.750,00

405.602,50

2.540.352,50

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL II -subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

123.000,00

23.370,00

146.370,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

123.000,00

23.370,00

146.370,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

2.258.650,00

429.143,50

2.687.793,50Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz DO4 - Instalații exterioare                 ; v

.... r. / • -

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA a

'•cX'sValoafe

wă)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

242.100,00

45.999,00

288.099,00

4.1.2.

Rezistență

7.900,00

1.501,00

9.401,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

1.067.400,00

202.806,00

1.270.206,00

4.1.4.1

Electrice

394.900,00

75.031,00

469.931,00

4.1.4.2

Sanitare

-

■ -

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

198.000,00

37.620,00

235.620,00

4.1.4.5

Canal

335.000,00

63.650,00

398.650,00

4.1.4.6

Gaze

139.500,00

26.505,00

166.005,00

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1.317.400,00

250.306,00

1.567.706,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.700,00

703,00

4.403,00

TOTAL II - subcap. 4.2

3.700,00

703,00

4.403,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

64.300,00

12.217,00

76.517,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

2.200,00

418,00

2.618,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4 3+4.4+4.5+4.6

66.500,00

12.635,00

79.135,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1.387.600,00

263.644,00

1.651.244,00

1

Studiu de fezabilitate