Hotărârea nr. 614/2018

Hotãrârea nr. 614 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate mixt, pentru obiectivul de investiții Reabilitare bază materială transport auto-autobază troleibuze și autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativă, centrală termică, gospodărie de apă, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire intreținere și reparații autobuze electrice, clădire pentru parcarea și încărcarea autobuzelor electrice, parcare acoperită pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, refacere acoperiș C6-spălătorie și vopsitorie și C7-hală întreținere

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 614 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate mixt, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare bază materială transport auto-autobază troleibuze și autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativă, centrală termică, gospodărie de apă, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire întreținere și reparații autobuze electrice, clădire pentru parcarea și încărcarea autobuzelor electrice, parcare acoperită pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, refacere acoperiș C6-spălătorie și vopsitorie și C7-hală întreținere"

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 503/20.12.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate nr. SRID/2409/20.12.2018, întocmit de Direcția Tehnic - Investiții, din cadrul Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul „Reabilitare bază materială transport auto-autobază troleibuze și autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativă, centrală termică, gospodărie de apă, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire întreținere și reparații autobuze electrice, clădire pentru parcarea și încărcarea autobuzelor electrice, parcare acoperită pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, refacere acoperiș C6-spălătorie și vopsitorie și C7-hală întreținere";

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

In conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.79/20.12.2018;

Având în vedere:

 • - Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1

 • -  Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.l63/ 30 mai 2016;

 • - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești);

 • - Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene-Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

 • - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind apr^bareăncontinutului

cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor feȘblîgeJTpfebum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizelor pe etapele de eiabora^și'conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/pr()ie|fejpr5,(j^''investiții finanțate din fonduri publice;                                             ° c

Luând în considerare prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art.36 - alin.2, lit.b si c, alin.4, lit.d, art.45 - alin.2, art.115 - alin. 1, lit.b, art.126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificările și completările ulterioare,

cu


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea și revizuirea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate mixt, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază materială transport auto-autobază troleibuze și autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativă, centrală termică, gospodărie de apă, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire întreținere și reparații autobuze electrice, clădire pentru parcarea și încărcarea autobuzelor electrice, parcare acoperită pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, refacere acoperiș C6-spălătorie și vopsitorie și C7-hală întreținere", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art. 2 Se aproba valoarea proiectului in cuantum de 44.219.201,70 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 34.435.922,50 lei, inclusiv TVA.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligbilă a proiectului, în valoare totală de 976.630,45 lei, conform Anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește Dl. Adrian Florin DOBRE să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Poiești.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


George-Sorin-Niculae BOTEZ

Vl \\ l /!

nltRGROU.

ENGINEERINGSTUDIU DE FEZABILITATE

(mixt) "REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE:

CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVA, CENTRALA TERMICA, GOSPODĂRIE DE APA, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA SI INCARCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITA PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPALATORIE SI VOPSITORIE SI C7-HALA ÎNTREȚINERE"


Data elaborării:

Decembrie 2018

Faza:

S.F. mixt

PROIECT NR.:

PHPL16947/22.09.2014

Contract nr.

16947/ 22.09.2014

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.interqroup.ro

LISTA DE SEMNATURI


COORDONATOR PROIECT

ING. SILVIU NOVAC         <•

SEF PROIECT:

ING. FLORIN STANCU

PROIECTANTI SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME:

ING. FLORIN STANCU

VERIFICAT:

ING. ALEXANDRU SELAGEA

PROIECTANTI REȚELE EDILITARE:

ING. MUGUR VINTILA

ING. ALEXANDRU DAUS

PROIECTANTI REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE:

ING. GEANI AMAXIMOAEI

VERIFICAT:

ING. ANDREI MAGUREANU

PROIECTANTI ARHITECTURA:

ARH. CLAUDIA LORENTZ

VERIFICAT:

ARH. CRISTU SMARANDA

PROIECTANTI STRUCTURA CONSTRUCȚII NOI:

ING. ADRIAN DEJAN

VERIFICAT:

ING. IONUT MIHAITA

PROIECTANTI STRUCTURA CONSTRUCȚII EXISTENTE:

ING. IONUT ȘTEFAN

VERIFICAT:

ING. IONUT MIHAITA

PROIECTANTI INSTALAȚII INTERIOARE:

ING. GENI MANOLACHI

ING. GEANI AMAXIMOAEI

EXPERT MEDIU:

ING. MIRCEA POPESCU

COLECTIV ELABORARE ANALIZA COST BENEFICIU:

EC. MARIA VERUZI

CONSULTANT FONDURI NERAMBURSABILE

EC. GEORGIANA VINTILESCU

DEVIZE

ING. MARIUS POPESCU

1.3


1.4


1.5


Ordonator principal de credite/ investitor. Ordonator de credite (secundar/terțiar).. Beneficiarul investiției.............................

Elaboratorul studiului de fezabilitate........


 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)

privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.3   Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

  • 2.3.1    Regimul juridic:

  • 2.3.2    Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente:

  • 2.3.3    Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice

și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau

alte cauze identificate prin expertiza tehnică

 • 2.3.4    Situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • 2.3.5    Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 2.3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 2.3.7    Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare:

2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții


2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

  • 3.1    Particularități ale amplasamentului:

  • 3.2   Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic:

 • 3.2.1    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic a lucrărilor de construcții noi

 • 3.2.2    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente


Costurile estimative ale investiției:....................................

Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de im anță

"D date^prevaztrte'în/ g raficul '•», .-                    ’ / 47

.............. ■ .■ ■ ■ ’


 • 3.3

 • 3.4

după caz:...................................................................................

 • 3.5   Durata de realizare și etapele principale corelate cu (

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale...........................

4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)........48.46 ilor,

46


4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință................................................................................48


 • 4.2   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3   Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5   Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de

investiții


4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 50


4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după


caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8   Analiza de senzitivitate

 • 4.9   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 5.1   Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2   Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

 • 5.3   Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

Linia aeriană de contact


Stîlpii rețelei de contact

 • 5.4   Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe


nerambursabile, alte surse legal constituite

6. Urbanism, acorduri și avize conforme

6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire


6.2 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 84


 • 6.3 Actul administrativ al autorității competente pentru protecW'^edîului, . J^asiiri*|le diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de ii^^Vare'^ij^veâ^rifor acordului de mediu în documentația tehnico-economică..................

  • 6.4

  • 6.5


Avize conforme privind asigurarea utilităților

Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de

investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3 Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 86

 • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

88


103


ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR........................................................................

ANEXE

 • 1.  Certificatul de Urbanism

 • 2. Studiul geotehnic

 • 3. Expertiza tehnica drum

(B) Piese desenate

ABREVIERI PMUD

Planul de Mobilitate Urbana Durabila

SIDU

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana                                  I

i

- i


_____________________________________________________________ A x

|1.     Informații generale privind obiectivul de investiții                                 |

1.1    Denumirea obiectivului de investiții

t* \ ■■■


•a.   !2.Oț,

-                                                                 ' A* Or

"REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVA, CENlW^p' TERMICA, GOSPODĂRIE DE APA, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA SI INCARCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITA PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPALATORIE SI VOPSITORIE SI C7-HALA ÎNTREȚINERE"

1.2    Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

 • 1.3    Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

cod poștal 100066

Telefon: +40 (0244) 516699

Fax: +40 (0244) 513829

E-mail: comunicare@ploiesti.ro

 • 1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

  Proiectant general:

  INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

  Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6

  București, Romania

  Telefon:

  +40 (021)319.48.54, 55,

  Fax:

  +40 (021)319.48.58

  E-mail:

  consult@intergroup.ro

  Reg. Corn.

  J 40/6798/2000,

  C.U.I.

  RO 13215737

  Cod CAEN

  7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

-ta.. , -j *•

jff **>"•*’

1


2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții


.1 ț            / H°P

 • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în ., prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiectul prezentei documentații.

Prezentul proiect de investiții se regăsește in lista proiectelor prioritare in următoarele documente strategice ale municipiului:

 • a.  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești

 • b. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin HCL 163/ 30 mai 2016,

 • 2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA operează in prezent in municipiul Ploiești 2 trasee de troleibuz, repectiv traseul 202 Pod înalt - Gara de sud și traseul 44 Malu Roșu - Gara de Sud. Lungimea totală a traseelor este de 23,1 km. Primul are 12,2 km (202) și al doilea 10,9 km (44), circulând pe un traseu comun cu o distanță de 6,25 km. De asemenea mai există o linie suplimentară de incadrare și retragere din traseul 44 cu o lungime de 1,48 km.

Rețeaua aeriană de contact pentru alimentarea mijloacelor de transport în comun cu troleibuzul totalizează 18,3 km. Pentru elemente de comutare a direcției de mers, rețeaua dispune de trei macazuri electrice și trei macazuri mecanice și de asemeni un număr de 10 intersecții aeriene Tb- Tb și Tb-Tv.

Flota depoului de troleibuze se compune din 24 de troleibuze de tip Neoplan N6121 și un troleibuz ROCAR 312 folosit ca utilaj de ungere a firului de contact.

Troleibuzele Neolan N6121 au o vechime de 17, fiind fabricate în anul 2001 după o tehnologie foarte avansata pentru acea perioadă. Troleibuzele Neolan au un grad deosebit de înaltă complexitate electrică-electronică cât și mecanică. întreținerea lor este foarte greoaie datorită faptului că au fabricate in serie limitata și piesele de schimb se mai găsesc foarte existstand repere care deja nu se mai fabrică.

Modelul Neolan N6121 a fost fabricat într-un număr total de 29 bucăți, 24 dintre acestea fiind achiziționate de către beneficiari. In Municipiul Ploiești au fost utilizate din august 2010 și din cele 24 de bucăți achiziționate mai funcționează in prezent doar 17 bucăți.

Se dorește ca prin programul de achiziție și reînnoire al parcului de troleibuze, al Primăriei Municipiului Ploiești, să poată fi achiziționate un număr minim de 20 troleibuze noi.

Locul de garare al troleibuzelor pentru transportul public în comun al Municipiului Ploiești este în administrarea a SC TCE SA și este situat în Depoul Troleibuze la adresa str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 283A.

'    " „'.-kfeZoy O

Majoritatea facilităților de întreținere pentru troleibuze sunt asigurate în depoul de UQleibuze.7?^

Conform H.C.L. nr. 269/ 31.07.201 si Anexa 1 la aceasta, terenul atribuit functluriii^fpowji >=>;. are o suprafață de 34033 m2 si face parte din domeniul public al Munici:. i^juj !‘Bt0îeMMn^7 prezent din intreaga suprafața depoul utilizează 23221.6m m2și functioează^îvanijl .1.9^6^' cu un an înaintea introducerii transportului în comun de persoane cu troleibi>Z^I7â^apd'' toate facilitățile necesare pentru întreținerea și gararea flotei de troleibuze.

în fața depoului funcționează căpătui de întoarcere al traseului 202, precum și spațiul de parcare pentru salariați, acestea însumând 5934 m2.

Depoul de troleibuze, asigura spații de parcare, pentru staționarea troleibuzelor pe timp de noapte, având o capacitate de parcare pentru un număr de 50 de troleibuze simple sau 30 articulate.

De asemeni în incinta Depoului de troleibuze se găsesc:

 • ■   Hala întreținere și reparații troleibuze cu un total de 3 linii de reparații (cu capacitate maximă de șase mașini articulate pentru RZ, procese tehnologice , reparații complexe). Atașat de corpul halelor de întreținere se află un număr de 3 ateliere, respectiv întreținere electrică și mecanică și tură, atelier strungărie și ultimul din acest corp de clădire atelierul unde se fac lucrări de reparație complexe de mecanică și lacătușerie, hidraulică și pneumatică. Tot în acest corp de clădire există și vestiarele pentru personalul angajat, precum și magazia de piese de schimb. Suprafața totală a acestei clădiri este de 1211 m2, la care se adaugă o suprafață de aproximativ 80 m2 cu o extindere pentru magazia de piese.

 • ■   Un corp clădire cu ateliere fir contact și electroniști, birou maiștri de sector, magazii, sală de mese, vestiare personal și grupuri sanitare, dușuri. Suprafața totală este de 343 m2.

 • ■  Un corp de clădire cu rezervor de apă de aproximativ 8 tone. în spațiul îngrădit rezervat acestei clădiri, există de asemenea puțul de apă săpat la o adâncime de minim 60 m și cu un debit de 60 m3/h. Suprafața totală este de 64 m2.

 • ■  Un corp clădire ce cuprinde spălătorie pentru troleibuze și hala vopsitorie care momentan este transformată în magazie de materiale. Suprafața totală este de 464 m2.

 • ■  Un corp de clădire cu casă de pompe și un bazin dublu de decantare, platformă pentru depozitare nămol ce însumează 205 m2.

 • ■  Corp centrala termică cu o suprafață totală de 68 m2.

 • ■  Locuri amenajate pentru depozitarea deșeurilor rezultate în urma desfășurării activităților din atelierele depoului.

 • ■  Punctul de transformare și alimentare cu energie electrică.

 • ■  Un corp pavilion administrativ cu birouri, grup sanitar dublu, sală de ședințe, dispecerat și încăpere pentru supraveghere video, aparținând Secției Transport Electric - Depou Troleibuze. Suprafața totală este de 188 m2.

 • ■  Spații de manevră, trecere, întoarcere și încercări tehnologice pentru troleibuze.

 • ■  Rețea Fir Contact de alimentare cu energie electrică a troleibuzelor.

 • ■  Rețea de iluminat perimetral al depoului de troleibuze.

Toate aceste clădiri și instalații sunt într-o stare avansată de degradare ^căpȘ . urât și cu mari probleme de izolație termică, hidroizolație, scurgeri pluviale cu priari probleme.; Spațiile vitrate sunt total degradate, ușile de acces sunt neizolante, anvelopei permițând pierderi de energie termică.

In continuare sunt prezentate aspecte privind situația existenta si deficientele corfepructiilor existente

In continuare sunt prezentate aspecte privind situația existenta si deficientele construcțiilor existente

 • 2.3.1 Regimul juridic:

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Construcțiile ce fac obiectul prezentei documentații fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt amplasate in intravilanul acestuia.

b) destinația construcției existente;

Pe teren exista construcții in stare avansata de degdradare ce nu corespund cerințelor actuale de funcționare a depoului si neceseita lucari de reabilitare.

Amplasarea TERMINAL- ului MULTIMODAL pe terenul existent al depoului de troleibuze a fost conditonata de demolarea unor clădiri existente respectiv:

 • ■  C1 - Grup exploatare depou - regim de inaltime P

Construit in 1994 conform cadastru, cu suprafața desfasurata de 190 mp

 • ■  C2 - Post de transformare depou - regim de inaltime P

Construit in 1994 conform cadastru, cu suprafața desfasurata de 26 mp

 • ■  C3 - Gospodărie de apa depou - regim de inaltime P

Construit in 1997 conform cadastru, cu suprafața desfasurata de 127 mp

 • ■  C4 - Decantor platforma nămol

Construit in 1997 conform cadastru, cu suprafața desfasurata de 153 mp

 • ■  C5 - Magazie materiale - regim de inaltime P

Construit in 1994 conform cadastru, cu suprafața desfasurata de 345 mp

 • ■  C8 - Punct Termic de măsură - regim de inaltime P

Construit in 1994 conform cadastru, cu suprafața desfasurata de 6 mp

 • ■  C9 / C10 / C11 - construcții temporare necadastrate ce nu fac obiectul inatabularii

Pentru proiectul "REABILITARE BAZA MATERIALA SI TRANSPORT DEPOU TROLEE - CANTACUZINO" s-au propus spre realibitatre următoarele clădiri.

C6 - STAIE SPALARE VOPSIRE

Construita in 1997 conform cadastru.

Clădirea spălătorie si vopsitorie este formata din 2 zone, una pehtrU...spălâre^^i(ia pentru vopsitorie, separate prin pereți de BCA/beton, cu acce^pb.a^^îăs^turi scurte. Ambele zone au la nivelul pardoselii finisaje de asfalt. «Jg

 • ■  Zona pentru spalare este prevăzută cu cabina de Cbmanoă^i^KaSi

capace tabla striata la nivelul pardoselii.                 «0-

 • ■  Zona de vopsitorie este impartita in 3 zone: zona de pregajjp, delimitată prin canale de ventilație si dale de beton cu gratare metaiice.tle. atelierul vopsitorie, cacontinuat cu zona de uscare.

închiderile interioare sunt realizate cu pereți din panouri de BCA si închideri ursoare din gips carton.

Acoperirea este realizata din tabla metalica perforata prevăzută cu hidro si term izolații, dar care sunt in stare de degradere, existând urme de infiltrații de apa.

C7 - HALA ÎNTREȚINERE

Construita in 1994 conform cadastru.

Hala întreținere este formata din 2 secțiuni, una pentru acces troleibuze si una destinata angajatilor.

Secțiunea destinata troleibuzelor este alcatuita din 3 zone :

 • ■  Zona 1 - este compusa din culoare pentru statioanare 3 troileibuze, cu acces pe ambele laturi scurte ale clădirii.

 • ■  Zona 2 - este prevăzută cu canale de lucru ingropate 1.40m, cu acces de la nivelul solului printr-un pachet de trepte pentru accesul angajatilor. Canalele sunt amplasate central pe traseul troleibuzelor, dintr-o parte in alta, pentru reparații la partea inferioara.

 • ■  Zona 3 - Intre canalele ingropate si culoarele de staționare este prevăzută o platforma metalica pentru revizii captatoare.

Accesul in hala se face prin usi glisant-rotative, cu deschidere către interior.

Secțiunea destinata angajatilor este prevăzută cu accese din interior (din secțiunea destinata troleibuzelor) si direct din exterior către zona de vestiare si cele 4 ateliere: atelier tinichigerie sudura, atelier motoare prelucrări mecanice si doua ateliere generale.

Vestiarele sunt impartite pe sexe (vestiar - barbati / vestiar - femei) si sunt prevăzute cu camera comuna de masa.

Accesul către vestiare se face din camera de masa. Vestiarele sunt prevăzute cu încăpere de schimbare, spalatoare, WC-uri si dusuri, bai si pisoare pentru barbati. Având in vedere ca număr de barbati angajați este mai mare fata de numărul de femei, zona destinata bărbaților este mai mare si este prevăzută cu mai multe dusuri si grupuri sanitare.

închiderile interioare sunt realizate cu pereți din panouri de BCA si inchideri ursoare din gips carton.

Acoperirea este realizata din tabla metalica perforata prevăzută cu hidro si term izolații, dar care sunt in stare de degradere, existând urme de infiltrații de apa. Pentru iluminarea spațiului sunt amplasate la nivelul acoperișului 14 luminatoare triunghiulare cu schelete metalice si cu geam simplu armat dublu.

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.


 • d) informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentați după caz.

Nu este cazul.

 • 2.3.2 Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente:

 • a) categoria și clasa de importanță;

HALA ÎNTREȚINERE - C7

Grad II de rezistenta la foc Categorie de pericol de incendiu C

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

 • c) an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

An construcție C1: 1994

An construcție C2: 1994

An construcție 03: 1997

An construcție C4: 1997

An construcție C5: 1994

An construcție C6: 1997

An construcție 07: 1994

An construcție C8: 1994

 • d) suprafața construită;

Suprafața construita C1: 190 mp

Suprafața construita C2:   26

Suprafața construita C3: 127 mp

Suprafața construita C4:   23

Suprafața construita 05: 345 mp

Suprafața construita C6: 469 mp

Suprafața construita 07: 1179 mp

Suprafața construita C8:    6

 • e) suprafața construită desfășurată;

Suprafața desfasurata C1: 190 mp

Suprafața desfasurata C2:  26

Suprafața desfasurata 03: 127 mp

Suprafața desfasurata C4:   23

Suprafața desfasurata 05: 345 mp

Suprafața desfasurata C6: 469 mp

Suprafața desfasurata C7: 1179 mp

Suprafața desfasurata 08:   6

 • f) valoarea de inventar a construcției;

Valoare de inventar a C1:


Valoare de inventar a C2: Valoare de inventar a C3: Valoare de inventar a C4: Valoare de inventar a C5: Valoare de inventar a C6: Valoare de inventar a C7: Valoare de inventar a C8:


 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

 • 2.3.3 Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

  Clădirea C6 - SPĂLĂTORIE SI VOPSITRIE

  Arhitectura

  Finisaje Interioare: pardoselaa asfalt

  Finisaje exterioare: spoieli lapte var pe cărămidă aleasa rostuita, tencuieli similipiatra la soclu, tencuieli spoieli lapte si var

  Acoperiș: hidroizolatii (1 strat impalsitura bitumata, 2 straturi panza bituminata, 3 straturi bitum), strat difuzie impalsitura bitumata, strat suport mortar, termoizolatie BCA 10cm, strat nisip, bariara de vapori, strat difuzie (impalsitura bitumata perforata la ambele), amorsaj din soluție slaba de bitum, strat corecție din mortar ciment, elemnt de suprafața

  Structura

  Stâlpi beton armat monolit

  Clădirea C7 - HALA ÎNTREȚINERE

  Arhitectura

  Finisaje Interioare: pardoseli asfalt turnat, mozaic turnat+PVC si ciment sclivisit, pereți tencuieli driscuite, zugrăveli lapte de var, glet de ipsos, vopsitorie ulei, tavane tencuieli drisuite, zugrăveli lapte var

  Finisaje exterioare: finisaj de tip "strop" pe panouri prefabricate - gris deschis, tencuieli driscuite -alb, tencuieli stropite - gris inchis, tencuieli similipiatra la soclu Acoperiș: hidroizolatii (1 strat impalsitura bitumata, 2 straturi panza bitumata, 3 straturi bitum), strat difuzie impalsitura bituminata, strat suport mortar, termoizolatie PEX 4.8cm, bariara de vapori, strat difuzie (impalsitura bitumata perforata la ambele), amorsaj din soluție slaba de bitum, strat corecție din mortar ciment, elemnt de suprafața, luminator triunghiular cu schelet metalic cu egam dublu armat

  Structura

  Structura de beton prefabricata

  Drumuri si platforme

  Platforme carosabile:

  •       Platformele carosabile au următoarele deficiente principale:

  Faiantari;

  Fisuri si crăpături longitudinale;

  Fisuri si crăpături transversale; Suprafața exfoliata;

  Tasarea dalelor.

  Rețele de alimentare cu apa

  Sistem alimentare cu apa incinta

  Surse de alimentare cu apa:

  o    subteran - foraj amplasat in incinta depoului, H=69 m,

  NHs=20,8 m, NHd=32 m, Q=4,45 l/s; forajul este echipat cu o pompa submersibila Q=15,4 mc/h, H=60mCA;

  Clădirea C6 - SPĂLĂTORIE SI VOPSITRIE


  (jl^'ApajțNoyg kjțl I îMI QlțOpGIUK/l tl tzl b W

  ;?.......

  statie de pompare echipata cu doua electropdmpe : Q=25 mc/h si H=40 mCA si o pompa cu Q=40 mc/h si H=40 mCA (in conservare, alimentare cu apa a unitatii se face prin pompare din foraj in rețeaua de distribuție, fara inmagazinare) de la rețeaua APA NOVA Ploiești - conducta OL


  o rețeaua oraseneasca administrata**1          .

  Ploiești - sursa de rezerva printr-|^bvraî^^^nt 100 mm;                    *

  instalații de aductiune si inmagazinare a apei;

  o


  Dn


100 mm;

o rezervor suprateran din beton aferent forajului cu V=200 mc (folosit doar pentru sticarea rezervei de incendiu)

rețeaua de distribuție a apei potabile, tehnologice si de incendiu;

o rețeaua metalica Dn 80-150 mm, cu lungimea totala de

300 m, pentru apa distribuita din rețeaua oraseneasca si rețea metalica cu lungimea totala de 650 m pentru apa distribuita din foraj.

2.3.4 Situația utilităților tehnico-edilitare existente

Depoul pentru troleibuze si autobuze prezintă următoare echipare edilitara:

 • -  Surse de alimentare cu apa:

o subteran - foraj amplasat in incinta depoului, H=69 m, NHs=20,8 m, NHd=32 m, Q=4,45 l/s; forajul este echipat cu o pompa submersibila Q=15,4 mc/h, H=60mCA;

o rețeaua oraseneasca administrata de Apa Nova Ploiești - sursa de rezerva printr-un branșament Dn 100 mm;

instalații de aductiune si inmagazinare a apei:

o statie de pompare echipata cu doua electropompe : Q=25 mc/h si H=40 mCA si o pompa cu Q=40 mc/h si H=40 mCA (in conservare, alimentare cu apa a unitatii se face prin pompare din foraj in rețeaua de distribuție, fara inmagazinare)

o de la rețeaua APA NOVA Ploiești - conducta OL Dn 100 mm;

o rezervor suprateran din beton aferent forajului cu V=200 mc (folosit doar pentru sticarea rezervei de incendiu)

 • -   rețeaua de distribuție a apei potabile, tehnologice si de incendiu:

o rețeaua metalica Dn 80-150 mm, cu lungimea totala de 300 m, pentru apa distribuita din rețeaua oraseneasca si rețea metalica cu lungimea totala de 650 m pentru apa distribuita din foraj.

 • 2.3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

  Drumuri si platforme:

  Rezistență mecanică și stabilitate

  Securitate la incendiu

  In prezent depoul nu deține autorizație de Securitate la Incendiu.

  Igienă, sănătate și mediu înconjurător

  Grupurile sanitare sunt funcționale insa se poate constata o avansata stare de degradare a finisajelor si a obiectelor sanitare.

  Drumuri si platforme:

  -

  Siguranță și accesibilitate în exploatare

  Clădirile au fost proiectate conform normelor. N^exîsta— deficiente privind siguranța in exploatare.                        *

  Economie de energie și izolare termică

  Clădirile nu sunt izolate termic, suprafețele vilrȘfe sijht.realizăte din tâmplari metalice simple fara rupere de pUnțe teri^ică;^

  Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

  In incinta depoului existent nu s-a depistat utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

2.3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

2.3.7 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

EXPERTIZA TEHNICA

AUDIT ENERGETIC

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

EXPERTIZA TEHNICA

AUDIT ENERGETIC

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

EXPERTIZA TEHNICA

AUDIT ENERGETIC

2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Proiectul de fata este unul prioritar pentru municipiul Ploiești in raport cu obiectivele locale de reducere a emisiilor de GES generate de utilizarea autovehiculelor, inscriindu-se printre proiectele ce urmăresc creșterea gradului de utilizare a transportului public si a modurilor de transport nemotorizate in paralel cu scăderea gradului de utilizare al mijloacelor de transport motorizate individuale.

Pentru finanțarea proiectului se vor accesa fonduri prin POR/2017/4/4.1/1 (Cod nr. POR/182/4) - Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe

planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operațional Remonăl

2014-2020.                                                 iSiZS

•c' z«


Ir                                                                                      2

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Wo>r Obiectivul general al proiectului ii reprezintă creșterea numărului de utilizatori ai tradsp&nutyj public in defavoarea mijloacelor motorizate individuale de transport.

Obiectivul specifice ale proiectului este

> S.O.1 - întreținerea mijloacelor de transport public si asigurarea funcționarii acestora in condiții normale de exploatare.

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

 • •   Arhitectura, structura si instalații:

M.1        Reabilitare si modernizare hala de intretinere si reparații troleibuze;

M.2       Reabilitare si modernizare hala spălătorie/ vopsitorie;

M.3 Construire hala de intretinere si reparații pentru autobuzele electrice;

M.4       Construire clădirea administrativa si centrala termica

M.5       Construire hala pentru parcarea autobuzelor electrice noi;

M.6       Construire copertine pentru troleibuzele noi;

M.7      Construire magazie;

M.8      Gospodărie de apa.

 • •  Incinta depou:

M.1       Sistematizare verticala;

M.2       Drum perimetral;

M.3      Zone de manevra;

M.4 Locuri de parcare pentru troleibuzele noi, vechi si autobuze noi;

M.5       Locuri de parcare pentru autoturismele angajatilor ai depoului;

M.6       Platforma depozitare utilaje;

M.7       Platforma depozitare deșeuri.

M.8       Amenajare spatii verzi.

M.9       Rețea de contact troleibuz;

M.10 Substatii de redresare S2 si S4.

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni _______tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții__________________

Pentru fiecare scenariu/ opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

 • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Terenul identificat prin Număr Cadastral 144430, cu suprafața de 34384 mp este împrejmuit integral cu gard din beton, stâlpi și panouri prefabricate.

Locul de garare al troleibuzelor pentru transportul public în comun în Municipiul Ploiești este în administrarea a SC TCE SA și este situat în Depoul Troleibuze la adresa str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 283A.Majoritatea facilităților de întreținere pentru troleibuze sunt asigur, troleibuze.

Acesta se întinde pe o suprafață de 21000 m2 și datează din arf.

înaintea introducerii transportului în comun de persoane cu trdprELUzui^^țin^ toate facilitățile necesare pentru întreținerea și gararea flotei de depoului mai există și capul de întoarcere al traseului 202, precum^L^^ățiul de parcare pentru salariați, acestea însumând 5934 m2.

în interiorul depoului de troleibuze, există un spațiu de parcare, pentru staționarea troleibuzelor pe timp de noapte, având capacitatea de parcare pentru un număr de 50 de troleibuze simple sau 30 articulate.

De asemeni în incinta Depoului de troleibuze se găsesc:

 • 1.  Hale întreținere și reparații troleibuze cu un total de 3 linii de reparații (cu capacitate maximă de șase mașini articulate pentru RZ, procese tehnologice , reparații complexe). Atașat de corpul halelor de întreținere se află un număr de 3 ateliere, respectiv întreținere electrică și mecanică și tură, atelier strungărie și ultimul din acest corp de clădire atelierul unde se fac lucrări de reparație complexe de mecanică și lacătușerie, hidraulică și pneumatică. Tot în acest corp de clădire există și vestiarele pentru personalul muncitor, precum și magazia de piese de schimb. Suprafața totală a acestei clădiri este de 1211 m2 , la care se adaugă o suprafață de aproximativ 80 m2 cu o extindere pentru magazia de piese.

 • 2.  Un corp clădire cu ateliere fir contact și electroniști, birou maiștri de sector, magazii, sală de mese, vestiare personal și grupuri sanitare, dușuri. Suprafața totală este de 343 m2.

 • 3. Un corp de clădire cu rezervor de apă de aproximativ 8 tone. în spațiul îngrădit rezervat acestei clădiri, există de asemenea puțul de apă săpat la o adâncime de minim 60 m și cu un debit de 60 m3/h. Suprafața totală este de 64 m2.

 • 4.  Un corp clădire ce cuprinde spălătorie pentru troleibuze și hala vopsitorie care momentan este transformată în magazie de materiale. Suprafața totală este de 464 m2.

 • 5. Un corp de clădire cu casă de pompe și un bazin dublu de decantare, platformă pentru depozitare nămol ce însumează 205 m2.

 • 6.  Corp de clădire în care se află centrala termică cu o suprafață totală de 68 m2.

 • 7. Locuri amenajate pentru depozitarea deșeurilor rezultate în urma desfășurării activităților din atelierele depoului.

 • 8.  Punctul de transformare și alimentare cu energie electrică.

 • 9.  Un corp pavilion administrativ cu birouri, grup sanitar dublu, sală de ședințe, dispecerat și încăpere pentru supraveghere video, aparținând Secției Transport Electric - Depou Troleibuze. Suprafața totală este de 188 m2.

 • 10. Spații de manevră, trecere, întoarcere și încercări tehnologice pentru troleibuze.

11 Rețea Fir Contact de alimentare cu energie electrică a troleibUzelM:;

''      \                         AS'

/.C'

12. Rețea de iluminat perimetral al depoului de troleibuze. " jț, ... \7 ->5 “■ ......./

b)


relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;


d) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

e) date climatice și particularități de relief;

In Municipiul Ploiești, respectiv amplasamentul de studiu, temperatura medie anuala este de 10,5 0C, iar valorile minime si maxime inregistrate au fost de -30 0C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 0C la 19 iulie 2007.

In medie, pe an sunt 17 zile georase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatura moderata.

Cantitatea medie multianuala de precipitații este de 600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si 88 mm in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orașul se afla sub influenta predominanta a vânturilor de nord-est (40%) si de sud-est (23%), cu o viteza medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s.

 • f)  existența unor:

 • •  rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocațp^prOte^r^^în

măsura în care pot fi identificate;                     <

F

 • •  posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectura sau pituri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată;, existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

•  terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

•  date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1/93, amplasamentul studiat se incadreaza zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depășire in 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este Tc = 1,6” - sec.

•  date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

 • -  compoziția granulometrica: pietriș: 51,0 - 90,0%, nisip: 10,0 - 24,0%, praf 3,0 - 18,0%, argila: 1,0- 7,0%;

 • -  Indici de structura: greutatea volumetrica: 18,14- 20,76 KN/mc;

 • -  Porozitatea n=25,0 - 40,0%;

 • -  Indicele de porozitate: 0,34 - 0,67;

 • -  Gradul de umiditate: 0,14 - 0,83.

Caracteristicile geotehnice prezentate mai sus sunt tipice depozitelor de terasa reprezentate de pietriș cu nisip fin galben cafeniu in stare de indesare: foarte îndesat, cu o intercalatie de nisipuri prăfoase si fine.

Apa subterana nu a fost intalnita in timpul executării forajelor; in areale invecinate freaticul se gaseste la - 38,Om; sunt așteptate variații pe verticala de cca 1,5-2,0 m funcție de regimul pluviometric.

 • •  date geologice generale;


Zona studiata este caracterizata din punct de vedere geologic 36 unor depozite cuaternare de varsta Pleistocen inferior - Hllpcen,z£depuse g.® peste formațiuni pilocene slab cutate sau orizontale.

/ Formarea acestei structuri este legata de umplerea, in Cuaternâr,jâj;U^iT|^far vestigii ale lacului pliocen cu aluviuni fluviatile, mai grosiere in partea fibrefica (pietrișuri, bolovanisuri la contactul dealurilor cu campia) si mai fine in sud (nisipuri, pietrișuri).

• date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

In forajul F1 s-a observat in coloana litologica următoarea succesiune cu grosimi: 0,80 m umpluturi locale, 4,60 m pietriș cu nisip fin galben cafeniu in stare de indesare: foarte îndesat, 0,40 m nisip prafos cafeniu roșcat cu pietriș si continua pana la adancimea de 8,00 m cu un nisip fin cafeniu cu pietriș.

In forajul F2 s-a observat in coloana litologica următoarea succesiune cu grosimi: 0,90 umpluturi locale, 2,50 m pietriș cu nisip fin galben cafeniu in stare de indesare: foarte indesat, 0,50 m nisip prafos cafeniu roșcat cu pietriș si continua pana la adancimea de 8,00 m cu pietriș cu nisip fin in stare de indesare: foarte indesat.

•  încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

La întocmirea studiului s-a avut in vedere si Normativ pentru proiectarea structurilor

De fundare directa, indicativ NP 112-2014. Conform „Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții” NP 074/2014 punctajul definirii riscului geotehnic este 9, risc redus - categoria geotehnică 1 si a fost stabilit conform următorului punctaj:

 • •  condiții de teren - terenuri bune 2

 • •  apa subterana - fara epuismente 1

 • •  clasificarea construcțiilor după categoria de importanta - redusa 2

 • •   vecinitati - fara riscuri 1

 • •  zona seismica ag=0,35 g         3

 • •  caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

• recomandări pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare

 • h) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic:

 • 3.2.1 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic a lucrărilor de construcții noi


• caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Scenariul I * M3 Hala de întreținere si reparații pentru autobuzele electrice;

Arhitectura:

Finisaje interioare:

pardoseala: asfalt turnat

pereți: vopsitorie lavabila

tavan: gips carton/vopsitorie lavabila

Finisaje exterioare:

termosistem cu tencuieli decorative de exterior, pe inchideri exterioare de BCA

Structura

Infrastructura

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații izolate echilibrate cu o rețea de grinzi de fundație pe 2 direcții. Dimensiunile in secțiune ale fundațiilor izolate sunt 2.95x2.00x2.OOm. Cota de fundare este -2.15m raportat la cota +0.00 a finitului parterului. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație transversale sunt 60x60cm si au aceeași cota de fundare. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație longitudinale perimetrale sunt 40x80cm. Pardoseala este groasa de 25cm si este traversata de 2 canale de mentenanta longitudinale cu dimensiunile de gol de 1.00x1.40m si lungi de ~40m. Cota de fundare este -1.80m raportat la cota +0.00 a finitului parterului. Clasa de beton este C30/37. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundaților se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip HighSeal sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10. Cota pentru pardoseala Parter este -0.1 Om raportat la cota +0.00 a finitului Parterului si are grosimea de 25cm. Cota trotuarului perimetral este la +0.00m fata de cota finitului Parterului.

Suprastructura

Structura de rezistenta a Halei are regim de inaltime Parter. Hala este formata din cadre de beton armat monolit. Cotele de nivel ale planseelor sunt -0.10, +6.20.

Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 10.00mx42.50m.

Stâlpii au dimensiunile de 50x70cm in secțiune.

Grinzile au secțiunea de 30x70cm in secțiune. Placa are grosimea de 13cm si este considerata șaiba rigida.

Soluții alternative

Scenariul I - M3 Hala de intretinere si reparații pentru autobuzele electrice;

Structura metalica:

Avantaje:                                                          X:

1. Avantajul unei astfel de soluții este viteza de executie®a stâlpilor-si grinzilor, pentru care nu mai este necesar cofraj si turnare.                /

Dezavantaje:                                                  \      / 4

 • 1. Protecția la foc a stâlpilor si grinzilor metalice este costisitoare^ln^ comparație cu structura din beton armat care are ca protecție la fbb insasi acoperirea cu beton a carcaselor de armatura.

 • 2. Mentenanta structurilor metalice:

 • - trebuiesc periodic verificate pretensionarile șuruburilor si butoanelor de ancoraj;

 • - trebuiesc periodic verificate si refăcute protecțiile anticorozive;

Aceste operații implica costuri pentru desfacerea si refacerea finisajelor pentru a avea acces la structura, personal de specialitate pentru verificarea si eventual reglarea pretensionarilor șuruburilor si butoanelor de ancoraj. Pe parcursul derulării acestor operații de mentenanta, circulația in zonele verificate este obstructionata si îngreunată.

S-a optat pentru varianta de structura din beton armat

Instalații sanitare

Alimentare cu apa rece si calda menajera

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din incinta.

Pentru instalația de producere a apei calde menajere pentru consum menajer sa prevăzut o instalație de panouri solare si boiler bivalent cu doua cu serpentine si rezistenta electrica care este amplasat in centrala termica din clădirea administrativa, alaturi de echipamentee de inclazire, ce asigura debitul necesar atat pentru consumatorii din clădirea administrativa, cat si cei pentru hala de intretinere si reparații troleibuze.

Agentul termic primar necesar pentru prepararea apei calde pentru consum menajer, este asigurat de la instalația de încălzire.

Grupul de panouri solare capteaza energia solara prin intermediul unor captatori plani cu tuburi vidate si a unei rețele de conducte si din țeava de cupru si o transfera fluidului din circuitul primar. Agentul termic este un amestec de propylen-glycol, non-toxic, cu stabilitate la temperaturi înalte si calitati bune anti-inghet, agent vehiculat: apă si glicol. Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 2 - 3 %o si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Determinarea diametrelor conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci si calde menajere, au fost determinate conform STAS 1478/1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum.

Canalizare menajera si pluviala.

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare in rețeaua de canalizare din incinta.

Scenariul I - M3 Hala de intretinere si reparații pentru autobuzele electrice;

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare si'| evacuate, gravitațional in reteua exterioara de canalizare din incinta^                f

v                           J               Z;

Instalații termice

Sursa de incalzire este asigurata de la centrala teHnipâxairr^adițe^ administrativa unde a fost prevăzut un racord in distribuilor^l/jn^alștiei'de incalzire, prevăzut cu pompa de circulație vane, clapeta de sehtrfooinet de reglare, manometre si termomere .

Pentru încălzirea spatiior se folosește un sistem mixt format din radiatoare din otel si aeroterme ce funcționează cu apa calda. Radiatoarele vor fi echipate cu robinete montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur. Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcționa si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Coborârile aparente către intrerupatoare vor fi protejate cu țevi metalice.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.

Scenariul I - M3 Hala de intretinere si reparații pentru autobuzele electrice:

'■iF             H

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu, cabluri de cupru tip cyy-f sau in cazul receptoarelor cu soliciștri mecanicei grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.                  '

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Protecția prin legare la pamant

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin

Scenariu

I - M3 Hala de intretinere si reparații pentru autobuzele electrice;

folosirea de bentonita.

Scenariul I - M4 Clădirea Administrativa si Centrala Termica

Arhitectura:

Finisaje interioare: pardoseala: covor PVC, gresie pereți: vopsitorie lavabila, faianța tavan: gips carton/vopsitorie lavabila

Finisaje exterioare:

termosistem cu tencuieli decorative de exterior, pe închideri exterioare de BCA

Structura

Infrastructura

Structura de rezistenta a Clădirii Administrative are regim de inaltime Parter+Etaj.

Sistemul de fundare este alcătuit dintr-o rețea de grinzi de fundație tip talpa pe 2 direcții. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație sunt 50x140cm. La partea de jos a grinzilor de fundație se dezvolta o talpa cu lățime de 90cm si inaltime de 40 de cm. Sub talpa de fundație exista un strat de beton de egalizare clasa C8/10 cu grosimea de 10cm. Cota de fundare este -1.60m raportat la cota +0.00 a finitului parterului. Clasa de beton este C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea grinzilor de fundație se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip HighSeal sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10. Cota pentru pardoseala Parter este -0.1 Om raportat la cota +0.00 a finitului Parterului si are grosimea de 15cm. Cota trotuarului perimetral este la -0.50m fata de cota finitului Parterului. Suprastructura

Suprastructura Clădirii Administrative este formata din cadre de beton armat monolit. Cotele de nivel ale planseelor sunt -0.10, +3.40, + 6.90. Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 11.80mx16.80m.

Stâlpii au dimensiunile de 40x40cm in secțiune.

Grinzile au secțiunea de 30x60cm, respectiv 30x50cm in secțiune. Plăcile au grosimea de 13cm si sunt considerate șaiba rigida.

Soluții alternative Structura metalica: Avantaje:

1. Avantajul unei astfel de soluții este viteza de execuție a stâlpilor si grinzilor, pentru care nu mai este necesar cofraj si turnare. Dezavantaje:

 • 1. Forma geometrica structurala cu grinzi cu lungimi medii (3..8m), aduce un dezavantaj major dpdv al costurilor. Structura metalica fiind mai scumpa cu 40%..60% decât cea din beton armat. La deschideri mult mai mari soluția pe metal ar fi cea indicata, dar nu este cazul aici.

 • 2. Protecția la foc a stâlpilor si grinzilor metalice este costisitoare. In comparație cu structura din beton armat care are ca protecție la foc insasi acoperirea cu beton a carcaselor de armatura.

 • 3. Mentenanta structurilor metalice:

 • - trebuiesc periodic verificate pretensionarile șuruburilor si butoanelor de ancoraj;

 • - trebuiesc periodic verificate si refăcute protecțiile anticorozive; Aceste operații implica costuri pentru desfacerea si refacerea finisajelor

Scenariul I - M4 Clădirea Administrativa si Centrala Termica

pentru a avea acces la structura, personal de specialitate pentrgvșrifi^ar^ si eventual reglarea pretensionarilor șuruburilor si buloane'f$r de âncoraj. Pe parcursul derulării acestor operații de mentenanta, cifeylâti<iK3Melzer verificate este obstructionata si îngreunată.                 >         o a

S-a optat pentru varianta de structura din beton armat.

Instalații sanitare

Alimentare cu apa rece si calda menajera

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din incinta.

Pentru instalația de producere a apei calde menajere pentru consum menajer sa prevăzut o instalație de panouri solare si boiler bivalent cu doua cu serpentine si rezistenta electrica.

Boilerul este amplasat in camera tehnica împreuna cu echipamentele perntru incalzire si asigura debitul necesar atat pentru consumatorii din clădirea administrativa, cat si cei pentru hala de întreținere si reparații troleibuze.

Agentul termic primar necesar pentru prepararea apei calde pentru consum menajer, este asigurat de la instalația de incalzire.

Grupul de panouri solare capteaza energia solara prin intermediul unor captatori plani cu tuburi vidate si a unei rețele de conducte si din țeava de cupru si o transfera fluidului din circuitul primar. Agentul termic este un amestec de propylen-glycol, non-toxic, cu stabilitate la temperaturi înalte si calitati bune anti-inghet, agent vehiculat: apă si glicol. Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 2 - 3 %o si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Determinarea diametrelor conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci si calde menajere, au fost determinate conform STAS 1478/1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum.

Canalizare menajera si pluviala.

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare in rețeaua de canalizare din incinta.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare si evacuate gravitațional in reteua exterioara de canalizare din incinta.

Instalații termice

Prepararea agentului termic de incalzire se realizează cu ajutorul a trei cazane ce funcționează cu gaze naturale, ce produc apa calda pentru incalzire. Evacuarea gazelor de ardere se face natural prin intemediul unor coșuri de fum din inox, izolate.

Centrala termica amplasata in clădirea administrativa, asigura incalzirea tuturor clădirilor din incinta.

Pentru incalzirea spatiior se folosește un sistem format din radiatoare din

^NTERGROUP

Scenariul I - M4 Clădirea Administrativa si Centrala Termica

otel. Radiatoarele vor fi echipate cu robinete montate                    si

robinet pe conducta de retur. Conductele de distributiefvwfi bfSVăzuteâ® ventile automate de aerisire in punctele de cota m^cffîa precum si|iut robinete de golire in punctele de cota minima.         țL, V               S

Grupurile sanitare nepevazute cu feresre vor fi prevăzute cu instalațiede ventilație mecanica, formata din tubulatura si ventilatorea de extracție montate local in grupurile sanitare.

Birourile au fost prevazate cu instalații de climatizare pentru perioada calda a anului. Instalația de climatizare este alcătuită din aparate de aer condiționat tip split montate în fiecare încăpere climatizată. Aparatele funcționează cu freon ecologic R417A, cu clasa energetică A, sau alt freon agreat de către legislația in vigoare din romania si uniunea europeana. Sistemul se bazează și în acest caz pe o circulație a freonului prin conducte de cupru, o evaporare în unitatea interioară și o condensare în cea exterioară, însă cu ceva deosebiri privind amplasarea unităților exterioare (în număr foarte mare, afectând arhitectura clădirii) și eficiență energetică.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcționa si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice impuse de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f.


Âr        • H VAf /

~ "                 — -    MmmmM

Scenariul I - M4 Clădirea Administrativa si Centrala Termica


Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția ‘“celor&de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceăaMwelfeălS^cu acestea-                                           ’v

âî//


Toate prizele vor avea contact de protecție.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție împotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează.

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Scenariul I - M5 Hala pentru parcarea autobuzelor electrice noi

Arhitectura:


Finisaje interioare: pardoseala: asfalt turnat pereți: vopsitorie lavabila

Scenariul I - M5 Hala pentru parcarea autobuzelor electrice noi

tavan: gips carton/vopsitorie lavabila Finisaje exterioare: panouri termoizolante

Structura

Infrastructura Sistemul de fundare este alcătuit din fundații izolate de tip pahar, echilibrate cu o rețea de grinzi de fundație pe 2 direcții. Fundația are 2 trepte, talpa si cuzinet. Dimensiunile in plan ale tălpii sunt 4.00x4.00 cu o grosime de 90cm. Dimesiunile exterioare ale cuzinetului cu pahar sunt 2.00x2.00x1.00 Cota de fundare este -2.50m raportat la cota +0.00 a finitului pardoselii. Grinzile de echilibrare transversale sunt in general 50x60cm si au aceeași cota de fundare -2.50m. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație transversale sunt suport pentru pereții de fațada si au dimensiunile in secțiune 50x240cm. Clasa de beton este C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundaților se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip SYPEX admix 1000 sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10.

Straturile rutiere sunt descrise la specialitatea drumuri. Fundațiile se opresc la cota -0.50m.

Suprastructura Structura de rezistenta a Halei are regim de inaltime Parter. Suprastructura Halei este formata din cadre de beton armat prefabricat. Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 42.60mx48.50m.

Traveele de pe direcția longitudinala au interax de 5.90m (2buc.), respectiv 9.00m (4buc.).

Deschiderile de pe direcția transversala au interax de 11.40m (2buc.), respectiv 19.1 Om (1buc. central).

Stâlpii prefabricați au dimensiunile de 70x70cm in secțiune. La partea superioara secțiunea este traversata de un gol (sa) prevăzut pentru fixarea grinzilor principale. Clasa de beton este C50/60. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C.

Grinzile prefabricate principale sunt in 2 ape, au lungimea de 42.60m si secțiunea in forma de T cu inaltimea variabila de la 1.00m la capete crescător spre 2.00m la vârf. Grosimea inimii este de 20cm, latimea tălpii este de 25cm. Clasa de beton este C50/60. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C.

Grinzile prefabricate secundare au dimensiunile in secțiune de 25x60. Clasa de beton este C35/45. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Planseul este contravatuit in planul lui cu o rețea de tiranti pentru a indeplini rolul de șaiba rigida.

Pe fațadele laterale (in lungul axelor 1 si 4), sunt prevazuti pereți pana la cota +2.00m, pentru protecția fațadelor la impact accidental cu autobuzele. Pereții sunt din beton armat monolit si au grosimea de 25cm.

Soluții alternative Structura metalica: Avantaje:

1. Avantajul unei astfel de soluții este greutatea mai mica a stâlpilor si grinzilor;

Dezavantaje:

 • 1. Structura metalica este mai scumpa cu 20%..40% decât cea din beton armat prefabricat.

 • 2. Protecția la foc a stâlpilor si grinzilor metalice este costisitoare. In

^NTERGROUP

—    ------------------------------------------------------7*1

Scenariul 1 - M5 Hala pentru parcarea autobuzelor electrice noi

comparație cu structura din beton armat care are ca protectfe^fbcfeșasi acoperirea cu beton a carcaselor de armatura.                           ț

3. Mentenanta structurilor metalice:

 • - trebuiesc periodic verificate pretensionarile șuruburilor si buloanelor de «

ancoraj;                                                          ■

 • - trebuiesc periodic verificate si refăcute protecțiile anticorozive;

Aceste operații implica costuri pentru desfacerea si refacerea finisajelor pentru a avea acces la structura, personal de specialitate pentru verificarea si eventual reglarea pretensionarilor șuruburilor si buloanelor de ancoraj. Pe parcursul derulării acestor operații de mentenanta, circulația in zonele verificate este obstructionata si ingreunata.

S-a optat pentru varianta de structura din beton armat.

Instalații sanitare

Canalizare menajera si pluviala.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din jgheaburi si burlane, si evacuate la nivelul terenului amenajat.

Instalații termice

Sursa de incalzire este asigurata de la centrala tehnica din clădirea administrativa unde a fost prevăzut un racord in distribuitorul instalației de incalzire, prevăzut cu pompa de circulație vane, clapeta de sent, robinet de reglare, manometre si termomere .

Pentru incalzirea spatiilor, se va folosi sistemul de incalzire cu aeroterme ce funcționează pe apa calda.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat de la un post nou de transformare amplasat langa garaj.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului

Scenariul I - M5 Hala pentru parcarea autobuzelor electrice noi împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si led-

■ f mW Coborârile aparente către intrerupatoare vor fi protejate cu tevrmdfalice. '

Instalații de prize si forța

Stafiile de incarcare electrice pentru autobuze vor fi amplasate in exterior si vor fi 18 unitati de incarcare pentru timp de noapte,modulare 40-60 kw si doua statii de incarcare rapida 120/230 Kw. Alimentarea stafiilor din tabloul electric de exterior se va realiza cu cabluri armate tip cyaby.

Se vor monta prize pentru curățenie,intervenții si mentenanta. Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f sau in cazul receptoarelor cu soliciatri mecanice grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Protecția prin legare la pamant

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .


Scenariul I - M5 Hala pentru parcarea autobuzelor electrice noi____________

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de: atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o: temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de cur^nți-vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii., electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioarei (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 40 sau 10 daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Scenariul I - M6 Copertine pentru troleibuzele noi

Arhitectura:

S-au propus copertine metalice pentru acoperirea troleibuzelor parcate pe platformele exterioare cu rol de protecție a vechiculelor in condiții meteo dificile (zapada, grindina, etc)

Structura

Infrastructura

Structura de rezistenta a Copertinei are regim de inaltime Parter. Sunt 3 tronsoane independente de Copertine, dispuse paralel. Doua dintre acestea (copertinele tip C1) sunt identice avand dimesiunile in plan de 45.00mx10.00m, iar cea centrala (copertina tip C2) are dimesiunile in plan de 60.00mx10.00m.

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații izolate, echilibrate cu o rețea perimetrala de grinzi de echilibrare. Fundația are 2 trepte, talpa si cuzinet. Dimensiunile in plan ale tălpii sunt 3.00x2.00 cu o grosime de 90cm. Dimesiunile exterioare ale cuzinetului sunt 1.00x1.00x1.00. Cota de fundare este -2.00m raportat la cota +0.00 a finitului pardoselii. Grinzile de echilibrare sunt 50x40cm si au aceeași cota de fundare -2.00m. Clasa de beton este C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundaților se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip SYPEX admix 1000 sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10. Straturile rutiere sunt descrise la specialitatea drumuri. Fundațiile se opresc la cota -0.30m. Buloanele de ancoraj se vor proteja cu bucșe cu capac apoi se va turna beton simplu impermeabilizat pana la cota +0.00.

Suprastructura

Structura de rezistenta a Copertinei are regim de inaltime Parter. Sunt 3 tronsoane independente de Copertine, dispuse paralel. Doua dintre acestea (copertinele tip C1) sunt identice avand dimesiunile in plan de 45.00mx10.00m, iar cea centrala (copertina tip C2) are dimesiunile in plan de 60.00mx10.00m.

Suprastructura Copertinelor este formata din cadre metalice executate in ateliere specializate, transportate si asamblate la fata locului cu buloane pretensionate. Traveele de pe direcția longitudinala au interax de 5.00m (8buc. la Copertina tip C1,11buc. la Copertina tip C2). Copertina are o singura deschidere cu 10.00m distanta intre stâlpi. Stâlpii si grinzile de cadru transversal se realizează din profile cu secțiune HEA200. Grinzile de

^NTERGROUP

Scenariul I - M6 Copertine pentru troleibuzele noi

pe direcția longitudinala se realizează din profile cu sectiyj^fPE^80^A\ Panele de acoperiș se realizează din profile cu secțiune

Acoperișul este in 2 ape si este contravantuit in planul lutoșjftru a putea fi | considerat șaiba rigida.

Soluții alternative

Structura beton armat:                                       :

Avantaje:

 • 2. Protecția la foc a stâlpilor si grinzilor metalice este costisitoare. In comparație cu structura din beton armat care are ca protecție la foc insasi acoperirea cu beton a carcaselor de armatura.

 • 3. Mentenanta structurilor din beton armat. Periodic se verifica acoperirea cu beton a structurii

In cazul structurile metalice:

 • - trebuiesc periodic verificate pretensionarile șuruburilor si butoanelor de ancoraj;

 • - trebuiesc periodic verificate si refăcute protecțiile anticorozive; Aceste operații implica personal de specialitate pentru verificarea si eventual reglarea pretensionarilor șuruburilor si butoanelor de ancoraj. In cazul structurilor de beton armat aceste costuri nu sunt necesare. Dezavantaje:

 • 1. Gabaritul mare al stâlpilor si grinzilor. Greutatea mai mare a structurii implica fundații mai mari si costuri crescute pentru execuția infrastructurii;

 • 2. Aspectul structurii copertinei;

S-a optat pentru varianta de structura din beton armat.

Scenariul 1 - M7 Magazie

Arhitectura:

Finisaje interioare: pardoseala: covor PVC pereți: vopsitorie lavabila tavan: gips carton/vopsitorie lavabila

Finisaje exterioare:

termosistem cu tencuieli decorative de exterior, pe inchideri exterioare de BCA

Structura

Infrastructura

Sistemul de fundare este alcătuit dintr-o rețea de grinzi de fundație tip talpa pe 2 direcții. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație sunt 50x120cm. La partea de jos a grinzilor de fundație se dezvolta o talpa cu lățime de 90cm si inaltime de 40 de cm. Sub talpa de fundație exista un strat de beton de egalizare clasa C8/10 cu grosimea de 10cm. Cota de fundare este -1.80m raportat la cota +0.00 a finitului parterului. Clasa de beton este C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea grinzilor de fundație se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip HighSeal sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10.

Cota pentru pardoseala Parter este -0.1 Om raportat la cota +0.00 a finitului Parterului si are grosimea de 15cm. Cota trotuarului perimetral este la +0.00m fata de cota finitului Parterului.

Suprastructura

Structura de rezistenta a Depozitului are regim de inaltime Parter. Suprastructura Clădirii Administrative este formata din cadre de beton armat monolit. Cotele de nivel ale planseelor sunt -0.10, +4.00. Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu

Scenariul I - M7 Magazie

laturile 11.80mx16.80m.

Stâlpii au dimensiunile de 40x40cm in secțiune.       ’/fc//P’?' '          .

Grinzile au secțiunea de 30x50cm in secțiune. Placa ațe^r6simea d|/| 13cm si este considerata șaiba rigida.

Soluții alternative                                        v

Structura metalica:

Avantaje:

1. Avantajul unei astfel de soluții este viteza de execuție a stâlpilor si grinzilor, pentru care nu mai este necesar cofraj si turnare.

Dezavantaje:

 • 1. Forma geometrica structurala cu grinzi cu lungimi medii (3..8m), aduce un dezavantaj major dpdv al costurilor. Structura metalica fiind mai scumpa cu 40%..60% decât cea din beton armat. La deschideri mult mai mari soluția pe metal ar fi cea indicata, dar nu este cazul aici.

 • 2. Protecția la foc a stâlpilor si grinzilor metalice este costisitoare. In comparație cu structura din beton armat care are ca protecție la foc insasi acoperirea cu beton a carcaselor de armatura.

 • 3. Mentenanta structurilor metalice:

 • - trebuiesc periodic verificate pretensionarile șuruburilor si butoanelor de ancoraj;

 • - trebuiesc periodic verificate si refăcute protecțiile anticorozive;

Aceste operații implica costuri pentru desfacerea si refacerea finisajelor pentru a avea acces la structura, personal de specialitate pentru verificarea si eventual reglarea pretensionarilor șuruburilor si butoanelor de ancoraj. Pe parcursul derulării acestor operații de mentenanta, circulația in zonele verificate este obstructionata si ingreunata.

S-a optat pentru varianta de structura din beton armat

Instalații sanitare

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare, si evacuata in rețeaua exterioara de canalizare din incinta

Instalații termice

Sursa de incalzire este asigurata de la centrala tehnica din clădirea administrativa unde a fost prevăzut un racord in distribuitorul instalației de incalzire, prevăzut cu pompa de circulație vane, clapeta de sent, robinet de reglare, manometre si termomere .

Pentru incalzirea spatiilor, se va folosi sistemul de incalzire cu aeroterme ce funcționează pe apa calda.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul unui tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Instalații de iluminat

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de

^TERGROUP

Scenariul I - M7 Magazie

1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție'a o'fnuM împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție vor fi de^ led.                             VA

Prizele se vor monta perimetral pe pereți in funcție de necesiO'si vor fi cu' contact de proetcetie.                                           $ VT '

Toate circuitele de iluminat interior si prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție împotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 40 sau 10 daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Scenariul I - M8 Gospodărie de apa

Scenariul I - M8 Gospodărie de apa

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul 7 unui tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de^trânșformare din incinta.

Alimentarea de rezerva se va realiza dintr-un grup electrogen de 90 kva cu rezervor pentru autonomie de minim 8 ore.

Instalații de iluminat

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate si vor avea grad de protecție IP44.

Va fi prevăzut un circuit de iluminat exterior prin intermediul unor lămpi LED montate pe 4 stâlpi metalici.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri

Scenariul 1 - M9 Incinta depou

Alimentare cu apa

Branșament apa potabila APA NOVA Ploiești:

Având in vedere ca amplasamentul Terminalului Cantacuzino afecteaza branșamentul existent al depoului se realizează un nou branșament cu legătură in conducta de PEID De 560 mm de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

• Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizatjau o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;Scenariul I - M9 Incinta depou


Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte ^e^^jgie^âr^ cu apa nu se cunosc dezavantaje.

• Varianta 2: Conducte din fonta ductila■â^cu

•   vai iarna z; uotiuuae um loma aucuia                             l

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Usui’^^lf'îmbjFiate/ Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice/teiraHpSVsdnâl specializat;                                                        : 4 ~~

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare; S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic

Rețea alimentare cu apa consum menajer:

Rețeaua de apa proiectata din incinta depoului este realizata din conducta PEID PE 100 SDR 17 PN 10 si PE 80 SDR 21 PN6, cu o lungime totala de 295 ml.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • • Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizatjau o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic

Rețea alimentare cu apa consum incendiu:

Rețeaua de distribuție apa pentru incendiu exterior si interior este compusa din conducte din PEID cu diametrul De 160 x 9,5 mm si De 75 x

 • 4,5 mm cu o lungime totala de 785 ml.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • • Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizatjau o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

^NTERGROUP

Scenariul I - M9 Incinta depou

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalatiațr'^^ corelata cu prețul unitar mai mic                                   -5;

Rețea alimentare cu apa consum tehnologic:

Rețeaua de distribuție apa pentru consum tehnologic este compusa din conducte din PEID cu diametrul De 90 x 5,4 mm cu o lungime totala de 420 ml.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • • Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;au o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic

Gospodărie de apa consum incendiu si consum tehnologic:

Noua gospodărie de apa se compune din:

 • - sursa de alimentare - foraj de medie adâncime (H=70 m);

 • - statie de pompare apa pentru combaterea incendiului exterior si interior

 • - statie de pompare apa pentru consum tehnologic

 • - rezervor exterior de inmagazinare, suprateran si metalic (1 buc) cu capacitatea de 300 mc.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante pentru rețele de alimentare cu apa:

 • • Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;au o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic

Plaforme

Variante constructive analizate pentru drumuri in incinta, spatii de

Scenariul I - M9 Incinta depou

rutiere, pietonale, deșeuri in incinta

manevra, locuri de parcare pentru troleibuze si autobuze, locurideparcare pentru autoturismele angajatilor depoului si platforma de de^z!fife|j^(jyfâje

S-au analizat următoarele variante:                              '*^2- S --

Varianta 1: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •  Hârtie kraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • •  10 cm strat de forma din nisip.

Varianta 2: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • • 4 cm strat de uzura EB 16 rul 50/70 (BA 16);

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

 • • 8 cm strat de baza AB 31.5 baza 50/70 (AB31.5 );

 • • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment;

 • • 30 cm strat de balast;

 • •  10 cm strat de nisip;

S-a ales varianta 1 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

Variante constructive analizate pentru trotuare si platforme de deșeuri:

S-au analizat următoarele variante:

Varianta 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici

 • • 4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

 • • 10cm beton de ciment C12/15;

 • • 10cm nisip;

Varianta 2: Structura rutiera cu următoarele caracteristici

 • • Pavele autoblocante;

 • • 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • • 5 cm strat de nisip

S-a ales varianta 1 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

Substatii de redresare S2 si S4

Substația de redresare S2 se află pe strada Bunavestire nr.8;

Substația de redresare S4 se află pe strada Carol Davila nr.4;

Substațiile de tracțiune electrică de curent continuu reprezintă acele

instalații fixe de tracțiune care primesc energia electrică din sistemul electroenergetic național, reduc nivelul tensiunii și modifică felul curentului din c.a. în c.c., iar, în final, distribuie energia electrică secțiunilor liniei de contact, în vederea alimentării tramvaiului/troleibuzului.

Substațiile de tracțiune electrică de curent continuu sînt instalații de interior, amplasate în clădiri sau containere. Acestea pot fi acționate local, manual sau automat sau de la distanță, dintr-un post dispecer prin instalația de telecomandă. Majoritatea echipamentelor sînt modulare, aranjate în structură de tip celulă.

Substațiile de tracțiune în curent continuu sînt formate din circuite primare și circuite secundare.

Circuitele secundare sînt echipamente de comandă, semnalizare, măsură, blocare și protecție.Circuitele primare sînt formate din următoarele
Scenariul I - M9 Incinta depou


subansambluri:

 • -  Instalația de medie tensiune;

 • -  Grupuri trafo/redresoare de putere;

 • -  Instalația barei pozitive;

 • -  Instalația barei negative;

 • -  Instalația pentru servicii proprii;

 • -  Instalația de alarmă incendiu și antiefracție;

 • -  Instalația de telecomandă a substației.Alimentarea cu energie electrică a fiecărei substații este asigurată prin două alimentări cu tensiune de 20 kV, din două surse diferite ale sistemului energetic național, pentru a putea fi asigurată continuitatea alimentării mijloacelor de transport în comun în caz de avarie pe una dintre alimentări. De asemenea în caz de necesitate, înafară de alimentarea cu tensiune pentru servicii interne proprie de 0,4 kV, fiecare substație mai dispune de o alimentare de rezervă de la sistemul energetic național pentru cazuri de avarie.


Echipare:

Componență substații S2 și S4 (sunt identice):

Instalația de medietensiune (20kV), formată din următoarelecelulemetalice prefabricate:

Celulă de măsură 20 kV

2 buc;

Celulă cuîntrerupător pentru alimentare fideri 20 kV        2 buc;

Celulă cu întrerupător pentru alimentare transformator de tracțiune 2 buc;

Celulă

1 buc;

Celulă

1 buc;

Instalația următoarelecelulemetalice prefabricate:

Celule 0,6 kV separatori alimentare din redresori (bară pozitivă) 2 buc;

Celule de plecare cu întrerupător ultrarapid de linie (bară pozitivă) 6 buc;

Celulă de linie cuplă transversală echipată cu întrerupător ultrarapid      1 buc;

(bară pozitivă)

Celulă 0,6 kV alimentare tip separator alimentare redresori de putere 2 buc;

(bară negativă)

Celulă 0,6 kV alimentare tip separator de linie(bară negativă) 2 buc;

Celulă 0,4 kV servicii interne și redresori alimentare servicii 24V 1 buc;

Redresori 24V

Redresori de putere (tracțiune electrică) 3000A

Transformatori de putere

Transformator 1500 kVA - 20 kV / 0,52 kV

Transformator 40 kVA - 20 kV / 0,4 kV

Instalația de serviciiauxiliare, cuprinzând:


cuplă


de


secționare


alimentare


de distribuție de


bară


20


kV


transformator


auxiliar


0,6 kV, formată din


2 buc;

2 buc.


2 buc;

1 buc.


Scenariul I - M9 Incinta depou

 • > Acumulatori 24V - 180A                          4^’' ț - 2 buc;

 • > Baterie condensatori                                      2b?ic;

 • > Panou comandă și control PCC24                     . S'ÎXpbcf

Rețea de contact troleibuz

Activitatea de transport public electric ghidat de suprafa^ ^Ss^oipii^ Ploiești, a început în anii 1985-^1987, odată cu realizarea primei liriiPde tramvai: Gara de Sud + Spital Județean, a depoulu^'4e\)hfeetfiiere și reparații, precum și a primei stații de redresare “S1”, prin tranzitarea zonei centralefBă/cescu, Coșbuc, P-ța Mihai Viteazul). Iar în 1990 s-au demarat introducerea transportului în comun cu troleibuze.

în anul 1997 se pune în folosință primul tronson de troleibuze în Ploiești pe zona Vest - Centru, urmat 4 ani mai târziu de al doilea tronson care leagă central Municipiului Ploiești cu partea de sud a orașului.

Rețeaua existentă de troleibuze care deservește Orașul Ploiești este:

 • > Traseu 44: Malul Roșu - Gara de Sud;

 • > Traseu 202: Pod înalt - Gara de Sud.

Rețeaua de contact din incinta depoului de troleibuze, a fost construită în perioada martie-august 1997, cu materiale și tehnologie românească la nivelul acelui an, fără automatizări complexe și cu elemente puțin fiabile. Rețeaua actuală dispune de o linie de intrare generală, care se ramifică la intrarea în hala de revizie, pentru cele trei canale de lucru, dar fără nici un fel de automatizare de schimbare a direcției de mers dorită.

în prezent, linia aeriană de contact studiată este necompensată, susținută de stâlpi de beton armat centrifugat. Susținerea se face cu ajutorul consolelor și traverseelor, izolarea fiind realizată cu izolatori tip șa. Suspensia este rigidă.

Datorită exploatării îndelungate, firul de contact și suspensia prezintă o uzură avansată impunându-se înlocuirea sa. Pentru creșterea duratei de viața a liniei aeriene de contact, în condițiile creșterii vitezei de circulație și a frecvenței de trecere a captatoarelor, se impune realizarea unei noi linii aeriene de contact.

Așadar, în cadrul lucrărilor de modernizare, se vor demonta în totalitate elementele vechii rețele de contact pe secțiile afectate, urmând a fi montate alte elemente noi, moderne și fiabile.

• echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Obiect

Dotări

Rețele apa incinta

Rețea alimentare cu apa consum menajer:

 • -  cămine de apometru Dn 1000 mm din PE complet echipate, la clădirile din incinta depoului:

Gospodărie de apa consum incemdiu si tehnologic:

 • -  pompa submersibila put forat

 • -  grup de pompare incendiu exterior si interior

 • -  grup de pompare consum tehnologic

 • -  rezervor de inmagazinare apa Vu=300 mc

 • -  container aferent statiei de pompare

 • -  vas hidrofor V=1000 I

 • -  pompa submersibila de epuisment

 • -  dotări SSM si SU

3.2.2


^NTERGROUP


Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru: • consolidarea elementelor, subansamblurilor sau structural;

  4"“^! v' v. i® ■ /

  a^-ansamblului


Nu este cazul.

• protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu este cazul.

• intervenții de protejare/ conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

• demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Arhitectura

M1 - HALA ÎNTREȚINERE

se vor transforma incaperile Acetilena, Oxigen, Compresor in zone acces intre construcția existenta - Hala intretinre treibuze si construcția noua - hala intretinere autobuze electrice.

M2 - SPĂLĂTORIE SI VOPSITORIE

se eliberează spațiul interior, pastrandu-se numai peretele despărțitor dintre cele doua 2 zone

introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Arhitectura

M1 - HALA ÎNTREȚINERE

se refac finisajele, pastrandu-se compartimentarea existenta. Eventual se vor realiza pereți despărțitori in fiecare atelier, creandu-se cate 2 incaperi in fiecare atelier, una cu acces din exterior si una cu acces din interior.

Se vor termoizola pereții exteriori

Se va reface acoperișul cu straturi termo si hidro izolante conforme cu cerințele actuale de proiectare.

M2 - SPĂLĂTORIE SI VOPSITORIE

 • - Se vor termoizola pereții exteriori

 • - Se va reface acoperișul cu straturi termo si hidro izolante conforme cu cerințele actuale de proiectare

• introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Nu este cazul.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/

Scenariul I - M1 Hala de intretinere si reparații troleibuze; ________

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului' electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Instalații electrice


Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Coborârile aparente către întrerupătoare vor fi protejate cu țevi metalice.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f sau in cazul receptoarelor cu soliciatri mecanice grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in


Scenariul I - M1 Hala de întreținere si reparații troleibuze;__

țevi metalice.                                           ^bț^anr


Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor difer^iâMe^țJ^lA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct Sa|iȘ ipclj^ct Wn amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Protecția prin legare la pamant


__-

•'* 4 .l

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție împotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Scenariul I - M2 Hala spălătorie/ vopsitorie;

Instalații

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

electrice

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si

Mntergroup

Scenariul I - M2 Hala spălătorie/ vopsitorie;

instalațiile consumatorului.                                   z

________"%\

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul -auiornat -t'rebuie\ echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv șâ^fier echipat cu ’ dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual temporizarea tip „S" cu curentul nominal de functionare/dife'renfi^rezidiial nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din Î7~2dî î.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcționa si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Coborârile aparente către intrerupatoare vor fi protejate cu țevi metalice.

In spălătorie corpurile de iluminat,dozele si intrerupatoarele vor fi de tip industrial cu grad de protecție IP67 iar in vopsitorie vor fi de tip antiex.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f sau in cazul receptoarelor cu soliciatri mecanice grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte

^jNTERGROUP

Scenariul I - M2 Hala spălătorie/ vopsitorie;

din circuitul de lucru, la priza de pământ.                                A

Conectarea cu priza de pământ se face prin interm^^l^eș.eijâe/ conexiune montata într-o firida speciala.                                     '

In timpul execuției se va urmări in permanență conțiftUitatea^-intre r; elementele componente ale instalației de protecție impotrivâ^socurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune* utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Instalații sanitare

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare, si evacuata in rețeaua exterioara de canalizare din incinta

Instalații termice

Sursa de incalzire este asigurata de la centrala tehnica din clădirea administrativa unde a fost prevăzut un racord in distribuitorul instalației de incalzire, prevăzut cu pompa de circulație vane, clapeta de sent, robinet de reglare, manometre si termomere .

Pentru încălzirea spatiilor, se va folosi sistemul de incalzire cu radiatoare din fonta. Radiatoarele vor fi echipate cu robinete montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur. Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

In dreptul ușilor de acces au fost prevăzute perdele de aer cald electrice.

C)


analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antrop’’ inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;


d)


o.W ( t -       \

Wy/,

monumente istorice/ < de


/ o/ . a/ informații privind posibile interferențe cu monumente iștprtcș/^de' arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zoh’a imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;


Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Obiect

  Dotări

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției:

• costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

• costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

 • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

• studiu topografic;

Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului in plan, profilul in lung si s-au intocmit profile transversale.

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat in coordonate STEREO 70.

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmarindu-se punctele caracteristice in plan, profil longitudinal si profil transversal. Stațiile de ridicare au fost materializate prin buloane si martori.

Aceste măsurători s-au materializat in:

 • -   plan de situație, scara 1:1000;

 • -   profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100;

 • -   profiluri transversale curente, scara 1:100.

 • -  Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

 • •  studiu hidrologic, hidrogeologic;

 • •  studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficientă ridicată pentru creșterea performantei energetice;

 • •  studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul.

 • •  raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

 • •  studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul.

 • •  studiu privind valoarea resursei culturale;

• studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

 • 3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investiției: 24 luni (de la semnarea contractului de finanțare) pentru ambele scenarii.

Principalele etape de realizare a proiectului pentru cele doua scenarii propuse constau in:

 • •       Achiziții de lucrări, produse si servicii - 4 luni;

 • •      Implementarea contractului de execuție a investiției de baza - 18 luni;

 • •      Publicitatea proiectului - 24 luni;

 • •      Managementul proiectului - 24 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției este prezentat in cadrul Anexei 2 - Graficul activitatilor pentru ambele scenarii.

Adițional, sunt incluse si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de investiții.


X’/V .«‘AĂ           ''x?\

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință prezentarea scenariului de referință


Cadrul de analiza


«S/ ■ ° ?

HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru af‘ Sbcumentatiilor/ tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Programul de finanțare: POR/2018/4/4.3/ AXA PRIORITARA 4, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.3; Obiectiv Specific 4.3.

Perioada de referința

Perioada de referința diferă in funcție de sectorul de investiții iar in cadrul proiectului sunt cuprinse obiective ce fac parte din mai multe sectoare. Astfel, asa cum este specificat in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, a fost selectata durata de 30 de ani pentru a putea fi incluse toate perioadele de referința aferente obiectivelor investitionale cuprinse in cadrul proiectului.

Aceasta perioada este impartita in trei etape:

 • -  Etapa de preimplementare - 2014-2019 (asimilata in 2 ani),

 • -  Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (24 de luni) din care etapa de Construcții si instalații de 18 luni,

 • -  Etapa de operare a proiectului - cu durata de 26 ani.

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

In vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție si finanțare.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea POR.

Tip risc

Instituțional

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale UAT Municipiul Ploiești astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. UIP-ul este format din personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar      Probabilitate

Mică

Importanța

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execj(țte^Jucîărifor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului ac^fțoîi^Ayâri^n ' vedere că nu se poate depăși termenele propuse, în contfâctuljdeexecuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de strîgțe, (cui f riațizab corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul' convenit.                                         7%.

Tip risc

Tehnic

Probabilitate

Medie         Importanța    'Marc, -A

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate a e proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar Probabilitate    Medie          Importanta     Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată/ cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul loca până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar | Probabilitate    Mică           Importanța     Medie

Descriere

Efectele factorilor antropici

Măsuri    de

reducere

Acțiunea utilizatorilor asupra investiției: clădire centru multifuncțional, utilitati, sala multifuncționala, avea drept efect distrugerea acestora. Din acest motiv s-a optat pentru materiale rezistente care prezintă un grad mare de rezistenta in timp. In situația in care se vor constata degradări datorate acțiunii oamenilor, distrugerile provocate vor fi suportate financiar de aceștia.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

Descriere

Efectele factorilor naturali

Măsuri    de

reducere

Pentru a proteja investita de factorii naturali de risc: seism, incarcari din zapada si vânt, clădirea a fost dimensionata corespunzător din punct de vedere al structurii de rezistenta. De asemenea acest risc a fost luat in considerare si in momentul proiectării utilităților de baza

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Medie

Importanța

Medie

4.3 Situata utilităților și analiza de consum:

• necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

• soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

reabilitare si modernizare a transportului ^comun,'^^ t-ei I x ' J' ''i~f


In ceea ce privește impactul social, investiția de depoului de trolee sporește calitatea si siguranța efecte directe asupra locuitorilor municipiului Ploiești.

Reabilitarea are in vedere amenajarea clădirilor pentru accesul peroanelor c dizabilitati. Grupurile sanitare si vestiarele sunt amenajate pe sexe, pentru fenției'^ si barbati.                                                                                  ‘         -

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Reabilitarea clădirilor va reduce consumurile energetice, aceasta reducere avand efect pozitiv asupra protecției mediului.

Depoul este amplasat in oraș, nu este amplasat intr-un sit protejat.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Avand in vedere ca investiția are in vedere intervenții pe un complex existent, reabilitarea clădirilor si modernizarea utilajelor si echipamentelor din cadrul atelierelor de reparații nu are efecte asupra cotextului natural si antropic.

 • 4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

4.8 Analiza de senzitivitate

Pentru prezentul proiect s-a elaborat analiza cost-eficacitate. Astfel, in conformitate cu prevederile legale, punctele 4.7 si 4.8 din structura Studiului de Fezabilitate din cadrul HG.907/2016 - analiza socio-economica si analiza de senzitivitate, nu mai sunt necesare a fi realizate.

In consecința, pentru prezentul proiect nu este cazul a se elabora o analiza de senzitivitate.

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor


Riscurile investiției au fost detaliate in cadrul capitolului 4.2 aferent document

5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)


■■■           ........v ■

5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabiiității și riscurilor

Criteriile de natura financiara si socio-economica ce determina scenariul recomandat sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul 2

Raportul ACE ( Lei/ locuitor cartier)

Costuri totale de operare (26 ani) - Lei/an

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

Din punct de vedere financiar si socio-economic, scenariul recomandat este Scenariul 1, deoarece:

 • •   raportul ACE - raport Analiza cost-eficacitate este mai bun

 • •   costurile de întreținere si reparații sunt mai reduse decât cele aferente din Scenariul

 • II.

 • 5.3 Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

  Scenariu

  I - M3 Hala de întreținere si reparații pentru autobuzele electrice;

  Arhitectura:

  Se propune cuntruirea unei hale de intretinere si reparații autobuze electrice, cu regim de inaltime Parter, cu lungime cat este hala existenta (42.60m) si lățime cat sa poata fi introduse 2 autobuze (10.60m), suprafața construita va fi de 450mp.

  Aceasta construcție se va amplasa paralel cu hala existenta, la distanta de 2.25m.

  închiderile exterioare se vor realiza din BCA 25cm, termoizolate către exterior cu polistiren extrudat cu grosime de 10cm.

  Se va realiza acoperiș tip terasa, termo si hidro izolata conform cerințelor actuale.

  Accesul auto se va realiza pe laturile scurte ale clădirii, cate doua accese pe fiecare parte.

  Scenariu

  i I ■ M3 Hala de întreținere si reparații pentru autobuzele electrice:

  Structura

  Infrastructura                                                 mo

  Sistemul de fundare este alcătuit din fundații izolate echilibrat^^^d&fieB^» de grinzi de fundație pe 2 direcții. Dimensiunile in secțiune ajș^tonjiațtilpr izolate sunt 2.95x2.00x2.00m. Cota de fundare este -2.15m-țșportadâ cota +0.00 a finitului parterului. Dimensiunile in secțiune ale grirwSț be- ; ■ fundație transversale sunt 60x60cm si au aceeași cota de fundare. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație longitudinale’pWiimetrale < sunt 40x80cm. Pardoseala este groasa de 25cm si este traversata'de 2 canale de mentenanta longitudinale cu dimensiunile de gol de 1.00x1.40m si lungi de ~40m. Cota de fundare este -1.80m raportat la cota +0.00 a finitului parterului. Clasa de beton este C30/37. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundaților se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip HighSeal sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10.

  Cota pentru pardoseala Parter este -0.1 Om raportat la cota +0.00 a finitului Parterului si are grosimea de 25cm. Cota trotuarului perimetral este la +0.00m fata de cota finitului Parterului.

  Suprastructura

  Structura de rezistenta a Halei are regim de inaltime Parter. Suprastructura Halei este formata din cadre de beton armat monolit. Cotele de nivel ale planseelor sunt -0.10, +6.20.

  Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 10.00mx42.50m.

  Stâlpii au dimensiunile de 50x70cm in secțiune.

  Grinzile au secțiunea de 30x70cm in secțiune. Placa are grosimea de 13cm si este considerata șaiba rigida.

  INSTALAȚII SANITARE

  Alimentare cu apa rece si calda menajera

  Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din incinta.

  Pentru instalația de producere a apei calde menajere pentru consum menajer sa prevăzut o instalație de panouri solare si boiler bivalent cu doua cu serpentine si rezistenta electrica care este amplasat in centrala termica din clădirea administrativa, alaturi de echipamentee de inclazire, ce asigura debitul necesar atat pentru consumatorii din clădirea administrativa, cat si cei pentru hala de intretinere si reparații troleibuze.

  Agentul termic primar necesar pentru prepararea apei calde pentru consum menajer, este asigurat de la instalația de incalzire.

  Grupul de panouri solare capteaza energia solara prin intermediul unor captatori plani cu tuburi vidate si a unei rețele de conducte si din țeava de cupru si o transfera fluidului din circuitul primar. Agentul termic este un amestec de propylen-glycol, non-toxic, cu stabilitate la temperaturi inalte si calitati bune anti-inghet, agent vehiculat: apă si glicol. Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 2 - 3 %o si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

  Determinarea diametrelor conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci si calde menajere, au fost determinate conform STAS 1478/1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si

Scenariu

I - M3 Hala de intretinere si reparații pentru autobuzele electrice;

de presiunea necesara a punctelor de consum.

Canalizare menaiera si pluviala.                                            \

-

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele ;sanitare, este1 evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare^-rețeaua de canalizare din incinta.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare si evacuate gravitațional in reteua exterioara de canalizare din incinta.

INSTALAȚII TERMICE

Sursa de incalzire este asigurata de la centrala tehnica din clădirea administrativa unde a fost prevăzut un racord in distribuitorul instalației de incalzire, prevăzut cu pompa de circulație vane, clapeta de sent, robinet de reglare, manometre si termomere .

Pentru incalzirea spatiior se folosește un sistem mixt format din radiatoare din otel si aeroterme ce funcționează cu apa calda. Radiatoarele vor fi echipate cu robinete montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur. Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcționa si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului


Scenariul I -JVI3 Hala de întreținere si reparații pentru autobuzele ejectrice: împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție .sirvo^ LED.
Coborârile aparente către întrerupătoare vor fi protejai =§ii tpvi me||kpe. $ Instalații de prize                                              A■/

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f sau in cazul receptoarelor cu soliciatri mecanice grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Protecția prin legare la pamant

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție împotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare

Scenariu

I - M3 Hala de întreținere si reparații pentru autobuzele electrice*

(in raport cu masa generala a pământului) asociate cu uri ec^ipamen^ electric.                                                                                '

In cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Scenariul 1 - M4 - Construire Clădirea Administrativa si Centrala Termica

Arhitectura:

Se propune construirea unei clădiri administrative cu regim de inaltime parter+1 etaj, ce va avea inclusa la nivelul parterului o zona unde se va ampalsa centrala termica. Clădirea va avea lungime 17.00m si lățime 12.00m, orientata către Est. Suprafața construita va fi de 204mp, iar desfasurata de 408mp.

Aceasta construcție se va amplasa paralel cu hala existenta, la distanta de 3.00m.

închiderile exterioare se vor realiza din BCA 30cm, termoizolate către exterior cu polistiren extrudat cu grosime de 10cm. Tamplaria va fi de tip PVC cu geam termoizolant, cu balustrata exterioara acolo unde parapetii sunt mai mici de 90cm.

Se va realiza acoperiș tip terasa, termo si hidro izolata conform cerințelor actuale.

Accesul către nivelul superior se va realiza printr-o scara interioara din beton armat, in 2 rampe, cu treapa pe podest.

La ambele niveluri se vor amplasa adiacent scării, hol cu grupuri sanitare separate pe sexe, cel pentru femei avand prevăzute 2 cabine de WC si 2 lavoare, iar cel pentru barbati cu o cabina de WC, 2 lavoare si 2 pisoare.

La parter se vor amenaja incaperi pentru supraveghere video, dispecerat si oficiu/sala de mese.

La etajul 1, in consola peste terasa de acces se va amplasa sala de conferințe. Deasemeena au fost pravazute birou pentru șeful de depou, cu încăpere adiacenta pentru asistenta, cat si birou serviciu exploatare si birou open space.

Structura

Infrastructura

Structura de rezistenta a Clădirii Administrative are regim de inaltime Parter+Etaj.

Sistemul de fundare este alcătuit dintr-o rețea de grinzi de fundație tip talpa pe 2 direcții. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație sunt 50x140cm. La partea de jos a grinzilor de fundație se dezvolta o talpa cu lățime de 90cm si inaltime de 40 de cm. Sub talpa de fundație exista un strat de beton de egalizare clasa C8/10 cu grosimea de 10cm. Cota de fundare este -1.60m raportat la cota +0.00 a finitului parterului. Clasa de beton este C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea grinzilor de fundație se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip HighSeal sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10.

Cota pentru pardoseala Parter este -0.1 Om raportat la cota +0.00 a finitului Parterului si are grosimea de 15cm. Cota trotuarului perimetral este la -0.50m fata de cota finitului Parterului.

Suprastructura

Scenariul I - M4 - Construire Clădirea Administrativa si Centrala Termica

Suprastructura Clădirii Administrative este formata din cadr^^b^jffî^, armat monolit. Cotele de nivel ale planseelor sunt -0.10/^^S+ Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un ^^(ung'tii^H $ laturile 11.80mx16.80m.                                 f; J         ol

Stâlpii au dimensiunile de 40x40cm in secțiune.                         ârj?

Grinzile au secțiunea de 30x60cm, respectiv 30x50cm in secțiune. Plăcile^/ au grosimea de 13cm si sunt considerate șaiba rigida.             ,

Instalații sanitare

Alimentare cu apa rece si calda menajera

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din incinta.

Pentru instalația de producere a apei calde menajere pentru consum menajer sa prevăzut o instalație de panouri solare si boiler bivalent cu doua cu serpentine si rezistenta electrica.

Boilerul este amplasat in camera tehnica impreuna cu echipamentele perntru incalzire si asigura debitul necesar atat pentru consumatorii din clădirea administrativa, cat si cei pentru hala de intretinere si reparații troleibuze.

Agentul termic primar necesar pentru prepararea apei calde pentru consum menajer, este asigurat de la instalația de incalzire.

Grupul de panouri solare capteaza energia solara prin intermediul unor captatori plani cu tuburi vidate si a unei rețele de conducte si din țeava de cupru si o transfera fluidului din circuitul primar. Agentul termic este un amestec de propylen-glycol, non-toxic, cu stabilitate la temperaturi inalte si calitati bune anti-inghet, agent vehiculat: apă si glicol. Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 2 - 3 %o si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Determinarea diametrelor conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci si calde menajere, au fost determinate conform STAS 1478/1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum.

Canalizare menaiera si pluviala.

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare in rețeaua de canalizare din incinta.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare si evacuate gravitațional in reteua exterioara de canalizare din incinta.

Instalații termice

Prepararea agentului termic de incalzire se realizează cu ajutorul a trei cazane ce funcționează cu gaze naturale, ce produc apa calda pentru incalzire. Evacuarea gazelor de ardere se face natural prin intemediul unor coșuri de fum din inox, izolate.

Centrala termica amplasata in clădirea administrativa, asigura încălzirea tuturor clădirilor din incinta.

Scenariul I - M4 - Construire Clădirea Administrativa si Centrala Termica

Pentru incalzirea spatiior se folosește un sistem format din\râqiâfâșțre dta otel. Radiatoarele vor fi echipate cu robinete montate pe conducta detiol robinet pe conducta de retur. Conductele de distribuție vo^fiÂpreyazuie/cJ ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima^'pYecum^r cuv robinete de golire in punctele de cota minima.

Grupurile sanitare nepevazute cu feresre vor fi prevăzute cu instalație de ventilație mecanica, formata din tubulatura si ventilatorea de extracție montate local in grupurile sanitare.

Birourile au fost prevazate cu instalații de climatizare pentru perioada calda a anului. Instalația de climatizare este alcătuită din aparate de aer condiționat tip split montate în fiecare încăpere climatizată. Aparatele funcționează cu freon ecologic R417A, cu clasa energetică A, sau alt freon agreat de către legislația in vigoare din romania si uniunea europeana. Sistemul se bazează și în acest caz pe o circulație a freonului prin conducte de cupru, o evaporare în unitatea interioară și o condensare în cea exterioară, însă cu ceva deosebiri privind amplasarea unităților exterioare (în număr foarte mare, afectând arhitectura clădirii) și eficiență energetică.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcționa si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați.


Scenariul I - M4 - Construire Clădirea Administrativa si Centrala Termica


-------------------------------

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice gimpuse^de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru tip cy^fg/

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția cblor de^^iub/ întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași WticaTa cu acestea.                                                           - V1

Of


Toate prizele vor avea contact de protecție.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție împotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează.

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Scenariu

1 - M5 - Construire hala pentru parcarea autobuzelor electrice noi

Arhitectura:

Se propune construcția unei hale pentru parcarea autobuzelor electrice

Scenariul I - M5 - Construire hala pentru parcarea autobuzelor electrice noi

noi, cu o lungime de 49.1 Om si lățime de 42.60m pentru a permite a 20 de autobuze, suprafața construita fiind de 2092mp.      ^4^

Aceasta construcție se va amplasa pe zona de Sud a terenului^va^pg^ acces pe ambele laturi scurte.                               ■'"U

închiderile exterioare se vor realiza din panouri izolante.                    /

Se va realiza acoperiș tip șarpanta pe cadre din beton, termo si hidro izolata conform cerințelor actuale.                                          '

Structura

Infrastructura                                                            ""

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații izolate de tip pahar, echilibrate cu 0 rețea de grinzi de fundație pe 2 direcții. Fundația are 2 trepte, talpa si cuzinet. Dimensiunile in plan ale tălpii sunt 4.00x4.00 cu 0 grosime de 90cm. Dimesiunile exterioare ale cuzinetului cu pahar sunt 2.00x2.00x1.00 Cota de fundare este -2.50m raportat la cota +0.00 a finitului pardoselii. Grinzile de echilibrare transversale sunt in general 50x60cm si au aceeași cota de fundare -2.50m. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație transversale sunt suport pentru pereții de fațada si au dimensiunile in secțiune 50x240cm. Clasa de beton este C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundaților se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip SYPEX admix 1000 sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10.

Straturile rutiere sunt descrise la specialitatea drumuri. Fundațiile se opresc la cota -0.50m.

Suprastructura

Structura de rezistenta a Halei are regim de inaltime Parter. Suprastructura Halei este formata din cadre de beton armat prefabricat. Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 42.60mx48.50m.

Traveele de pe direcția longitudinala au interax de 5.90m (2buc.), respectiv 9.00m (4buc.).

Deschiderile de pe direcția transversala au interax de 11.40m (2buc.), respectiv 19.10m (1buc. central).

Stâlpii prefabricați au dimensiunile de 70x70cm in secțiune. La partea superioara secțiunea este traversata de un gol (sa) prevăzut pentru fixarea grinzilor principale. Clasa de beton este C50/60. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C.

Grinzile prefabricate principale sunt in 2 ape, au lungimea de 42.60m si secțiunea in forma de T cu inaltimea variabila de la 1.00m la capete crescător spre 2.00m la vârf. Grosimea inimii este de 20cm, latimea tălpii este de 25cm. Clasa de beton este C50/60. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C.

Grinzile prefabricate secundare au dimensiunile in secțiune de 25x60. Clasa de beton este C35/45. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Planseul este contravatuit in planul lui cu 0 rețea de tiranti pentru a indeplini rolul de șaiba rigida.

Pe fațadele laterale (in lungul axelor 1 si 4), sunt prevazuti pereți pana la cota +2.00m, pentru protecția fațadelor la impact accidental cu autobuzele. Pereții sunt din beton armat monolit si au grosimea de 25cm.

Instalații sanitare

Canalizare menajera si pluviala.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din jgheaburi si burlane, si evacuate la nivelul terenului amenajat.

Instalații

Sursa de încălzire este asigurata de la centrala tehnica din clădirea

^Jntergroup

Scenariu

I - M5 - Construire hala pentru parcarea autobuzelor electrice noi

termice

administrativa unde a fost prevăzut un racord in distribuitorul instalației de incalzire, prevăzut cu pompa de circulație vane, clapeta d^seWȚâ^jnetde reglare, manometre si termomere .

Pentru încălzirea spatiilor, se va folosi sistemul de inlaSire^u aerotferrffe ' ce funcționează pe apa calda.                                   : 7/    ,'r

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat de la un post nou de transformare amplasat langa garaj.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2 8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Coborârile aparente către intrerupatoare vor fi protejate cu țevi metalice.

Instalații de prize si forța

Stațiile de incarcare electrice pentru autobuze vor fi amplasate in exterior si vor fi 18 unitati de incarcare pentru timp de noapte,modulare 40-60 kw si doua statii de incarcare rapida 120/230 Kw. Alimentarea stațiilor din tabloul electric de exterior se va realiza cu cabluri armate tip cyaby.

Se vor monta prize pentru curățenie,intervenții si mentenanta. Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f sau in cazul receptoarelor cu soliciatri mecanice grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub

Scenariu

I - M5 - Construire hala pentru parcarea autobuzelor electrice noi

întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală CU acestea.                                                   '

Toate prizele vor avea contact de protecție.                       ■   ~

X '' ■’ ' /A-?

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Protecția prin legare la pamant

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Scenariul I - M6 - Construire copertine pentru troleibuzele noi

Arhitectura:

S-au propus copertine metalice pentru acoperirea troleibuzelor parcate pe

g Q i

Scenariul I - M6 - Construire copertine pentru troleibuzele noi

platformele exterioare cu rol de protecție a vechiculelor in con^țîfmgjșo dificile (zapada, grindina, etc)                                '

Structura

Infrastructura                                                                      /

Structura de rezistenta a Copertinei are regim de inaltime Parțec? Sunt3/ / tronsoane independente de Copertine, dispuse paralel. Doua        ......

acestea (copertinele tip C1) sunt identice avand dimesiunile inplanzde t > 45.00mx10.00m, iar cea centrala (copertina tip C2) are dimesiunile in plan de 60.00mx10.00m.

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații izolate, echilibrate cu o rețea perimetrala de grinzi de echilibrare. Fundația are 2 trepte, talpa si cuzinet. Dimensiunile in plan ale tălpii sunt 3.00x2.00 cu o grosime de 90cm. Dimesiunile exterioare ale cuzinetului sunt 1.00x1.00x1.00. Cota de fundare este -2.00m raportat la cota +0.00 a finitului pardoselii. Grinzile de echilibrare sunt 50x40cm si au aceeași cota de fundare -2.00m. Clasa de beton este C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundaților se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip SYPEX admix 1000 sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10. Straturile rutiere sunt descrise la specialitatea drumuri. Fundațiile se opresc la cota -0.30m. Buloanele de ancoraj se vor proteja cu bucșe cu capac apoi se va turna beton simplu impermeabilizat pana la cota +0.00.

Suprastructura

Structura de rezistenta a Copertinei are regim de inaltime Parter. Sunt 3 tronsoane independente de Copertine, dispuse paralel. Doua dintre acestea (copertinele tip C1) sunt identice avand dimesiunile in plan de 45.00mx10.00m, iar cea centrala (copertina tip C2) are dimesiunile in plan de 60.00mx10.00m.

Suprastructura Copertinelor este formata din cadre metalice executate in ateliere specializate, transportate si asamblate la fata locului cu buloane pretensionate. Traveele de pe direcția longitudinala au interax de 5.00m (8buc. la Copertina tip C1, 11buc. la Copertina tip C2). Copertina are o singura deschidere cu 10.00m distanta intre stâlpi. Stâlpii si grinzile de cadru transversal se realizează din profile cu secțiune HEA200. Grinzile de pe direcția longitudinala se realizează din profile cu secțiune IPE180. Panele de acoperiș se realizează din profile cu secțiune UPN120. Acoperișul este in 2 ape si este contravantuit in planul lui pentru a putea fi considerat șaiba rigida.

Scenariul I - M7 - Construire magazie

Arhitectura:

Se propune construirea unei clădiri magazie cu regim de inaltime parter, cu o suprafața construita de 204mp.. Clădirea va avea lungime 17.00m si lățime 12.00m, orientata către Nord-Sud, cu acces pe laturile scurte. Aceasta construcție se va amplasa paralel cu hala existenta, la distanta de 3.00m fata de aceasta si la o distanta de 10.82m fata de noua clădire administrativa.

închiderile exterioare se vor realiza din BCA 30cm, termoizolate către exterior cu polistiren extrudat cu grosime de 10cm. Tamplaria va fi de tip PVC cu geam termoizolant, cu balustrata exterioara acolo unde parapetii sunt mai mici de 90cm.

Se va realiza acoperiș tip terasa, termo si hidro izolata conform cerințelor actuale.

Structura

Infrastructura

Sistemul de fundare este alcătuit dintr-o rețea de grinzi de fundație tip talpa

Scenariul I - M7 - Construire magazie

pe 2 direcții. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație

50x120cm. La partea de jos a grinzilor de fundație se dezvolm^feaM^ lățime de 90cm si înălțime de 40 de cm. Sub talpa de fundati^'exișta un; strat de beton de egalizare clasa C8/10 cu grosimea de 10cm. Cota de fundare este -1.80m raportat la cota +0.00 a finitului parterului>6lașa dSt/ . beton este C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C;; > Hidroizolarea grinzilor de fundație se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip HighSeal sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10.

Cota pentru pardoseala Parter este -0.1 Om raportat la cota +0.00 a finitului Parterului si are grosimea de 15cm. Cota trotuarului perimetral este la +0.00m fata de cota finitului Parterului.

Suprastructura

Structura de rezistenta a Depozitului are regim de inaltime Parter. Suprastructura Clădirii Administrative este formata din cadre de beton armat monolit. Cotele de nivel ale planseelor sunt -0.10, +4.00. Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 11.80mx16.80m.

Stâlpii au dimensiunile de 40x40cm in secțiune.

Grinzile au secțiunea de 30x50cm in secțiune. Placa are grosimea de 13cm si este considerata șaiba rigida.

Instalații sanitare

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare, si evacuata in rețeaua exterioara de canalizare din incinta

Instalații termice

Sursa de incalzire este asigurata de la centrala tehnica din clădirea administrativa unde a fost prevăzut un racord in distribuitorul instalației de incalzire, prevăzut cu pompa de circulație vane, clapeta de sent, robinet de reglare, manometre si termomere .

Pentru incalzirea spatiilor, se va folosi sistemul de incalzire cu aeroterme ce funcționează pe apa calda.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul unui tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Instalații de iluminat

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Prizele se vor monta perimetral pe pereți in funcție de necesitați si vor fi cu contact de proetcetie.

Scenariul I - M7 - Construire magazie

Toate circuitele de iluminat interior si prize vor fi protejate^cp. disjuricttir diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotrivă șocurilor electricei direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe'iMrârea in’tablcfâL electric.                                                                       Zaț’l

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție împotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Scenariul I - M8 - Gospodărie de apa

Structura

8.1 Fundație rezervor suprateran cilindric

Rezervorul suprateran are diametrul exterior de 9.80m si inaltime de 4.80m. Capacitatea de stocare a rezervorului este de 300mc. Dimensiunile in plan ale fundației sunt 10.50mx10.50m cu o grosime de 200cm pe fâșiile perimetrale(2.75m lățime). In zona centrala (5.00mx5.00m) grosimea fundației este de 50cm. Cota de fundare este -2.00m raportat la cota +0.00. Clasa de beton este C35/45. Armatura este

Scenariul I - M8 - Gospodărie de apade tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundației se va fape^dM aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip SYPEX admix 1000 similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10.

 • 8.2 Cămin put.

Este o construcție ingropata (50cm sub cota terenului) cu dimensiunile interioare utile 2.40mx1.80m-2.00m. Pereții, radierul si placa sunt dii^beton armat monolit si au grosimea de 30cm. Clasa de beton este C35/45.'^^-Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Armarea structurii este calculata sa suporte mașina de pompieri.

Hidroizolarea radierului, a pereților si a capacului se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip SYPEX admix 1000 sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10. Sub radier exista 2 starturi de beton de egalizare clasa C8/10 cu grosimea de 5cm fiecare. Intre aceste straturi se va amplasa o hidroizolatie de tip EPDM. Primul strat de beton de egalizare va fi stratul suport al hidroizolatiei, iar cel de al 2 lea va fi stratul protector. Pe exteriorul pereților se va amplasa suplimentar o membrama hidroizolanta de tip EPDM care se va suprapune cu membrana de sub radier.

Accesul in interior se face printr-un gol cu diametrul de 80cm, prevăzut cu capac necarosabil.

8.3Camin Golire preaplin Rezervor

Este o construcție ingropata (50cm sub cota terenului) cu dimensiunile interioare utile 2.00mx1.50m-2.00m. Pereții, radierul si placa sunt din beton armat monolit si au grosimea de 30cm. Clasa de beton este C35/45. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Armarea structurii este calculata sa suporte mașina de pompieri.

Hidroizolarea radierului, a pereților si a capacului se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip SYPEX admix 1000 sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10. Pe interiorul pereților se va amplasa suplimentar o membrama hidroizolanta de tip EPDM care se va suprapune cu membrana de sub radier.

Accesul in interior se face printr-un gol cu diametrul de 80cm, prevăzut cu capac necarosabil.

 • 8.4. Platforma rectangulara statie de pompare

Platforma este suport pentru containere care stocheza stafiile de pompare. Dimensiunile in plan ale platformei sunt 6.00mx7.00m. cu o grosime de 20cm. Perimetral si central platforma este prevăzută cu grinzi de fundație cu dimensiuniile in secțiune de 25x120cm. Cota de fundare este -1.30m raportat la cota +0.00. Clasa de beton este C35/45. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundaților si a platformei se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip SYPEX admix 1000 sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10.

 • 8.5. împrejmuire Gospodărie de Apa si Put Forat

împrejmuirea se va realiza din panouri de gard bordurat din sarma zincata cu H=2,0 m. Stâlpii metalici sunt realizați din țeava rectangulara cu dimensiunile de 60x40x3mm, otel S235JR protejat anticoroziv, si sunt înglobați pe o lungime de 500mm in fundațiile de beton. Acestea se montează la interax de 2.50m. Fundațiile gardului perimetral au in secțiune 30x1 OOcm. Cota de fundare este -1.00 fata de CTA. Cota superioara a fundației gardului este CTA. Clasa de beton este C20/25. Armatura este de tip BST500.     ______ __ ________ _______

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul unui tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.


« S N O

*■

Scenariul I - M8 - Gospodărie de apa


--7 /" /j                *“vȘ

Alimentarea de rezerva se va realiza dintr-un grup electrogen de 90 kv’^cu rezervor pentru autonomie de minim 8 ore.

Instalații de Huminat                                       Z

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate‘srvor avea grad de protecție IP44.

Va fi prevăzut un circuit de iluminat exterior prin intermediul unor lămpi LED montate pe 4 stâlpi metalici.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 40 sau 10 daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri

Scenariul I - incinta depou

Instalații electrice exterioare

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din tabloul de joasa tensiune a postului de tranformare si va fi comandat prin intermediul unui punct de aprindere.

Instalații de iluminat

Corpurile de iluminat exterior vor fi de tip stradal de 100 W si se vor monta in incinta cu precădere pe stâlpii existenti iar unde este cazul se vor monta stâlpi noi de metal

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Toate circuitele de iluminat vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric din care este

Scenariul I - Incinta depou

alimentat circuitul de iluminat.

Protecția prin legare la pamint                     *

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.                                1 ■’

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție împotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Supraveghere video

Obiectivul va fi prevăzut cu instalație de supraveghere video.Transmiterea semnalelor se va realiza pe cablu SFTP.Fiecare canal va fi echipa video transceiver BNC la UTP - receptori activi. Distanta maxima va fi de 1200m cu transmitator activ. Imunitate la interferențe puternice. Alimentare 12-40V DC/9-24V AC.

Camerele video vor fi de exterior de mare rezoluție,3 MP cu IR 50 ml.înregistratorul se propune a fi montat in rack-ul din clădirea de birouri C1 iar pe HDD rackabil vor fi păstrate inregistrarile timp de 30 de zile.

Drumuri si platforme

Drumuri in incinta depoului

Lungimea totala a drumurilor din incinta depoului este de 663 ml. Latimea drumurilor este de 6.00 m;

Suprafața afectata a drumurilor din incinta depoului este de 4091 mp; Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta unica;

Borduri carosabile 20x25.

Scenariul I - Incinta depou

Structura rutiera:

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •  Hârtie kraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • • 10 cm strat de forma din nisip.

Spatii de manevra in incinta depoului

Suprafața afectata a spatiilor de manevra din incinta depoului este de 6554 mp;

Panta transversala carosabil 2.5%;

Structura rutiera:

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •  Hârtie kraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • •  10 cm strat de forma din nisip.

Locuri de parcare pentru troleibuze si autobuze

Lungimea locurilor de parcare este de 20.00 m pentru troleibuzele articulate, 14.00 m pentru troleibuzele nearticulate si autobuzele electrice. Latimea locurilor de parcare este de 4.00 m;

Suprafața afectata a locurilor de parcare din incinta depoului este de 4548 mp;

Panta transversala carosabil 2.5%;

Structura rutiera:

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •  Hârtie kraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • •  10 cm strat de forma din nisip.

Locuri de parcare pentru autoturismele angajatilor depoului

Se vor amenaja un număr de 36 de locuri de parcare.

Lungimea locurilor de parcare este de 6.00 m.

Latimea locurilor de parcare este de 2.00 m;

Suprafața afectata a locurilor de parcare pentru autoturismele angajatilor din incinta depoului este de 790 mp;

Panta transversala carosabil 2.5%;

Structura rutiera:

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •  Hârtie kraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • •  10 cm strat de forma din nisip.

Platforma depozitare utilaje

Suprafața afectata a plaformei de depozitare a utilajelor din incinta

Scenariul I - Incinta depou

depoului este de 241 mp; Structura rutiera:

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •  Hârtie kraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%,

 • • 25 cm fundație de balast;

 • • 10 cm strat de forma din nisip.

Trotuare si platforme de deșeuri

Suprafața afectata trotuarelor din incinta depoului este de 763 mp;

Suprafața platformei de deșeuri este de 120 mp.

Structura rutiera:

Varianta 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici

 • • 4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

 • • 10cm beton de ciment C12/15;

 • • 10cm nisip;

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

 • -  Marcaje orizontale transversale - 33.38 m2.

 • -  Marcaje longitudinal - 2180 ml.

In total sunt prevăzute un număr de 10 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Amenajare spatii verzi

Se vor amenaja spatii verzi in incinta depoului pe o suprafața de 3576 mp;

Alimentare cu apa

Branșament apa potabila APA NOVA Ploiești:

Prin proiectul de reabilitare a străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino (nu face obiectul acestei investiții) se inlocuieste un tronson din conducta FO Dn 500 mm cu un tronson din PEID De 560 mm.

Având in vedere ca amplasamentul Terminalului Cantacuzino afecteaza branșamentul existent al depoului se realizează un nou branșament cu legătură in conducta de PEID De 560 mm de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino.

Se prevede prin proiect pentru bransarea depoului de troleibuze si autobuze cu construcțiile anexe, la sistemul public de alimentare cu apa, următoarele

 • •  teu de derivație PEID De 560/110 mm;

 • •  vana de sectorizare cu sertar pana Dn 100 PN10 prevăzută cu tija ascendenta;

 • •  conducta branșamentului PEID PN 10 SDR 17 De 110 x 6,6 mm prevăzută in tub de protecție OL Dn 250 mm

 • •  căminul de branșament

Astfel branșamentul proiectat este din PEID De 110 mm cu o lungime de aproximativ 200 ml prevăzut cu un contor combinat Dn80/20. Fitingurile si armaturile prevăzute in căminul de branșament vor fi achiziționate si montate de către SC APA NOVA Ploiești, conform proiectului elaborat si a devizului general, respectiv devizul oferta intocmit.

Căminul de branșament se va amplasa în carosabil conform planului de situație anexat.

Scenariul I - Incinta depou


Căminul de branșament are dimensiunile utile in plahȘi^^ ,Q( 1.50<^§^, inaltimea de 2.00m. Radierul, pereții si placa sunt dii^l^tonșarmătî^clațsa’; C25/30, avand grosimea de 20cm. Radierul este prevăzut cu b# colectare de dimensiuni 50x50x50cm.               V

Căminul este o construcție rectangulara subterana, din beton, armat. Radierul este așezat pe un beton de egalizare de clasa C8/10, cu grosimea de 10cm.


Rețea alimentare cu apa consum menajer:

In incinta depoului TCE pentru troleibuze si autobuze sunt alimentate cu apa potabila si pentru consum igienico-sanitar următoarele obiecte:

 • •  clădire administrativa;

 • •  clădire ateliere, birouri, magazii, sala de mese, vestiare personale, grupuri sanitare si dusuri;

 • •   hala întreținere si reparații troleibuze;

 • •  hala noua întreținere si reparații autobuze electrice si atelier;

 • •  cișmele publice de apa

Rețeaua de apa proiectata din incinta depoului este realizata din conducta PEID PE 100 SDR 17 PN 10 si PE 80 SDR 21 PN6, cu o lungime totala de 295 ml si cu următoarele diametre:

De 63 x 3,8 mm,

De 50 x 2,4 mm,

De 40 x 2,0 mm, De 25 x 2,0 mm,

Pe rețeaua de alimentare cu apa potabila sunt prevăzute următoarele elemente:

 • •  cămin de apometru din PEID (Dn 1000) complet echipat cu robineti de concesie si contor Dn 40 mm - alimentarea cu apa a clădirilor

 • •  2 cișmele apa potabila

Cișmele publice apa

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 25 x 2 mm pentru cele 2 cișmelele din inox ce se amplaseaza in incinta depoului de troleibuze.. Pentru golirea surplusului de apa este prevăzută fiecare cișmea cu cate o conducta cu diametrul De 32 mm, astfel incat apa este evacuata la rețeaua de canalizare din incinta.

Rețea alimentare cu apa consum incendiu:

Rețeaua de distribuție apa pentru incendiu exterior si interior este compusa din conducte din PEID cu diametrul De 160 x 9,5 mm si De 75 x 4,5 mm cu o lungime totala de 785 ml.

Pe rețeaua de incediu exterior, se prevăd 14 hidranti supraterani Dn 100 mm de tipul 2B+1A. Pentru asigurarea debitului pentru stins incendiu, pentru compartimentul de incendiu cel mai mare, (Qie=20 l/s) se vor monta cate 2 hidranti unul langa altul, conform schemei de montaj. Racordarea hidrantilor la conducta rețelei de distribuție se face prin intermediul unui tronson de țeava PEID Pn 10 PE100 SDR17 cu De=160 x 9,5 mm ce distribuie apa către cei doi hidranti, prin conducta PEID De 110 x 6,6 mm.

; M O 3^

Scenariul I - Incinta depou

Hidrantii se amplaseaza lateral fata de conducta rețelei de,dj^ri)suîteJjin afara spațiului carosabil intre conducta si limita de propjfetîate sau»7 clădirile din zona, in locuri ușor accesibile. Pe conductaW^lracord’se/ prevede cate un robinet de concesie Dn 100 prevăzut cu cuti^din fonta carosabila pentru tije robineti si tija de manevra.

Hidrantii se amplaseaza la o distanta de maxim 100 m intre ei si sunt ingraditi de un ansamblu de protecție conform schemei de montaj.

Legătură din căminul de branșament ANP si rezervorul de inmagazinare apa pentru rezerva de incendiu se realizează din conducte PEID cu diametrul De 110 mm si De 63 mm, si o lungime cumulata L=355 ml.

Intre conducta PEID De 110 mm si conducta de distribuție pentru incendiu exterior din incinta depoului TCE se realizează o legătură, astfel incat in caz de avarie sa se poata alimenta rețeaua de incendiu si din branșamentul APA NOVA Ploiești, prin separația tehnica ce se realizează in căminul de apometru. In punctul de injecție se va monta un cămin prefabricat conform STAS cu 0 1000 mm, prevăzut cu vana de sectorizare si clapet de sens.

Golirea si sectorizarea rețelei de alimentare a rezervorului se va realiza in același cămin de vane/golire prevăzut pe rețeaua de distribuție incendiu exterior, întrucât cele doua conducte, de alimentare cu apa a rezervorului si apa pentru incendiu, sunt amplasate pe acel tronson în sânt comun.

Golirea si sectorizarea rețelei de distribuitie apa pentru incediu exterior se va realiza într-un cămin din beton armat turnat monolit prevăzut pe aceasta rețea.

Căminul de vane/golire are dimensiunile utile in plan de 2.00x1.50m si inaltimea de 2.00m. Radierul, pereții si placa sunt din beton armat clasa C25/30, avand grosimea de 20cm. Radierul este prevăzut cu basa de colectare de dimensiuni 50x50x50cm.

Căminul este o construcție rectangulara subterana, din beton armat. Radierul este așezat pe un beton de egalizare de clasa C8/10, cu grosimea de 10cm.

Apa rezultata din golirea rețelei pentru incendiu exterior se va evacua prin pompare sau gravitațional în rețeaua de canalizare din zona căminului de vane/golire (CVG).

în căminul de golire/vane se prevăd vane cu sertar cauciucat montaj cu flanse, iar pe traseul conductei de incendiu exterior si interior vane simple de sectorizare îngropate, necesare pentru o buna funcționare a rețelelor. Prin montarea acestor vane, în caz de avarie pe o bucata de rețea, se pot închide doar acele tronsoane de rețea pe care sunt avarii, fara a afecta restul rețelelor. Vanele îngropate vor fi dotate cu cutii din fonta carosabile pentru robineti si tijele de acționare.

Rețea alimentare cu apa consum tehnologic:

Rețeaua de apa pentru consum tehnologic va asigura prin intermediul

Scenariul I - Incinta depougrupului de pompare din cadrul gospodăriei de apa si a re^er inmagazinare apa pentru compensarea consumului tehnol presiunea pentru următoarele obiecte:

centrala termica clădire administrativa hala spălătorie auto si vopsitorie hidranti de gradina

Rețeaua de distribuție apa pentru consum tehnologic este compusa din conducte din PEID cu diametrul De 90 x 5,4 mm cu o lungime totala de 420 ml.

Golirea si sectorizarea rețelei de distribuitie apa pentru consum tehnologic se va realiza într-un cămin din beton armat turnat monolit prevăzut pe aceasta rețea.

Căminul de vane/golire are dimensiunile utile in plan de 1.50x1.50m si inaltimea de 2.00m. Radierul, pereții si placa sunt din beton armat clasa 025/30, avand grosimea de 20cm. Radierul este prevăzut cu basa de colectare de dimensiuni 50x50x50cm.

Căminul este o construcție rectangulara subterana, din beton armat. Radierul este așezat pe un beton de egalizare de clasa C8/10, cu grosimea de 10cm.

Apa rezultata din golirea rețelei pentru consum tehnologic se va evacua prin pompare sau gravitațional în rețeaua de canalizare din zona căminului de vane/golire (CVG).

în căminul de golire/vane se prevăd vane cu sertar cauciucat montaj cu flanse necesare pentru o buna funcționare a rețelelor.

Alimentare cu apa tehnologica centrala termica

Centrala termica ce se depozitează in clădirea administrativa va fi alimentata cu apa din rețeaua pentru consum tehnologic la debitul si presiunea necesara funcționarii in parametrii normali.

Alimentare cu apa tehnologica hala spălătorie si vopsitorie

Pentru hala de spălătorie se va monta in imediata vecinătate a acesteia un container pentru depozitarea instalației de spalare si recirculare apa. Aceasta instalație va fi alimentata cu apa din rețeaua pentru consum tehnologic printr-o țeava PEHD De 63 x 3,8 mm.

Pentru contorizarea debitului se va monta si un cămin de apometru din PE (DN 1000 mm) complet echipat pe conducta de alimentare.

Containerul aferent instalației pentru spalare are dimensiunile (L x I x h): 6,16m x 2,44m x 3,5m, cu următoarele caracteristici:

fara podea

usa metalica dubla 1800x2050mm; fereastra dubla 1600x1100 fix si oscilobatant

3 buc convectir electric 2000 W

Instalație electrica si de iluminat standard 220V

Platforma pentru container instalații spalare, este alcatuita dintr-o rețea ortogonala de fundații continue, din beton armat clasa C25/30, cu dimensiunile maxime in plan de 3.80 x 7.50 m. Conform recomandărilor din studiul geotehnic se va realiza o perna de balast cu grosimea de 1.00

Scenariul I - Incinta depou

m imediat sub adancimea de inghet, urmând ca in jurul funda ti ildf'sa<s$ faca umpluturi compactate cu pamant argilos. FundaOg^^^lpjljș^âLT® inaltimea de 40 cm si latimea de 60 cm si sunt asezâțe pe betojf'/le® egalizare clasa C8/10 de 10 cm grosime. Inaltimea f^.datiii0i^e$țe/de ă» 1.00m iar latimea elevațiilor este de 30 cm si respectiv 4ț cm. Trotua jl, ' din beton clasa C25/30 de 15 cm grosime, este armat cuJ3o.ua plase sudate din otel tip STNB. Pardoseala, din beton clasa C25/30 de‘25 cm grosime este armata cu bare din otel beton S500C. Plăcile de beton se realizează pe straturile: folie de polietilena si strat de rupere de capilaritate. In jurul construcției se dispune un trotuar etanș cu latimea de 1.00 m si o panta de 2% spre exterior.

Hidranti de gradina

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum tehnologic se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 32 x 2mm, pentru alimentarea celor 5 hidranti de gradina (Dn 1”) folosiți pentru irigarea spatiilor, spalarea aleilor si platformelor si pentru spalarea platformei de deșeuri.

Gospodărie de apa consum incendiu si consum tehnologic:

Noua gospodărie de apa se compune din:

 • 1. Sursa de alimentare - foraj de medie adâncime (H=70 m)

 • 2. Statie de pompare apa pentru combaterea incendiului exterior si interior

 • 3. Statie de pompare apa pentru consum tehnologic

 • 4. Rezervor exterior de inmagazinare, suprateran si metalic (1 buc) cu capacitatea de 300 mc.

1. Frontul de captare

Ținând cont ca gospodăria de apa existenta in incinta depoului TCE de troileibuze si autobuze (put forat, rezervor de inmagazinare si statie de pompare) se demoleaza/dezafecteaza ca urmare a realizării clădirii Statie de Așteptare - capat de linie din cadrul Terminalului, beneficiarul dorește sursa proprie pentru captarea apei subterane necesara la combaterea incendiului exterior si interior si pentru consum tehnologic. Astfel a fost adoptata soluția de captare apa subterana printr-un nou put forat si casarea forajului existent.

Captarea apei se va face dintr-un put nou forat de 70 m adâncime. Apa bruta va fi transportata prin pompare la rezervorul de inmagazinare apa pentru combaterea incendiilor si consum tehnologic.

Aductiunea, reprezentata de conducta intre foraj si rezervorul de inmagazinare are o lungime de cca. 10 ml, forajul fiind amplasat in incinta gospodăriei de apa.

Transportul apei de la put la rezervorul de inmagazinare se va asigura prin conducta tip PEID PE 100, PN10 SDR 17 cu diametrul De 90 x 5,4 mm.

Transportul apei de la rezervorul de inmagazinare apa pentru incendiu si consum tehnologic la grupurile de pompare depozitate in container se va asigura prin conducte tip PEID PE 100, PN 10, SDR 17 cu diametrele De 160 x 9,5 mm si De 110 x 6,6 mm. Conform normativelor in vigoare (P118/2-2013) s-au prevăzut doua conducte de aspirație pentru grupul de pompare incendiu.

Forajul va fi echipat cu coloana PVC/100 rigid <t> 160 mm, R<£Tplina si 'cu^s. filtre tip Johson cu fanata de 1 mm. In spatele coloanei PVCfcsfe vă< turri^Z pietriș margaritar <t> 3 — 7 mm, iar in zona filtrelor se va folosi pietriș^ margaritar sort 1-3 mm (2 m sub si 4 m deasupra filtrelor). StrafcitȘșcvifer se la suprafața se izolează prin cimentare iar decantorul se fizeaza intr-un strat impermeabil.

Cabina subterana a forajului este o construcție din beton armat avand dimensiunile utile in plan 2.40 x 1.80 m, prevăzută cu scări metalice de acces, vane de protecție si un gol de 1,0x1,Om, acoperit cu un capac metalic.

Apa rezultata accidental in cabina puțului forat va fi evacuata prin pompare la căminul de golire/preaplin aferent rezervorului de inmagazinare apa, si de aici apa va fi dirijata gravitațional sau prin pompare la rețeaua de canalizare din incinta depoului TCE.

Alimentarea cu energie electrica se realizează printr-un racord electric. In cabina puțului se montează tabloul electric al pompei submersibile si al pompei de epuisment.

Putui va fi echipat cu pompa individuala, submersibila, montata la adancimea recomandata prin studiul hidrogeologic preliminar Pompa va avea următoarele caracteristici:

 • •   debit Q= 5 l/s

 • •  inaltimea de pompare H= 60 mCA

 • •   putere instalata P= 5,5 kW

Terenurile cuprinse in zona de protecție sanitara cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea exploatării si întreținerii sursei. Zona de protecție sanitara cu regim sever cuprinde terenul din jurul captării, unde este interzisa orice activitate care ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea sursei de apa. Marimea acestei zone sanitare se determina astfel incat sa fie asigurat un timp de tranzit in subteran de minimum 20 de zile pentru particula de apa care s-ar infiltra in subteran la limita zonei si ar ajunge la punctul de captare al apei.

Zona de protecție sanitara cu regim sever a incintei gospodăriei de apa se va imprejmui si se va marca prin plăcute avertizoare. Inaltimea si tipul imprejmuirii, marcajele si distanta dintre acestea se stabilesc de către deținătorul captării, construcțiilor si instalațiilor, de comun acord cu autoritatea de gospodărire a apelor, astfel incat sa fie oprit accesul populației, animalelor si utilajelor de orice fel.

Amplasamentul frontului de captare se va imprejmui cu gard metalic din stâlpi prefabricați H=2300 mm 0 10 cm si panouri de gard bordurat din sarma zincata de 4 mm. împrejmuirea va avea o lungime de 31 ml. Se va prevede deasemenea o poarta de acces pentru personal.

 • 2. Container statie de pompare

In cadrul gospodăriei de apa se prevede un container prefabricat cu dimensiunile (L x I x H): 6,16m x 4,88m x2,67, pentru:

Scenariul I - Incinta depou

 •  statie de pompare pentru combaterea incendiului'exterior si x

interior                                      fâ /‘'

 •  statie de pompare pentru consum tehnologic      -ț ,

Structura metalica de rezistenta a containerului este realizata dihiț^ava rectangulara cu următoarele dimensiuni:                    ’"5>      ■'x ■

 • •        180 x 80 x 3mm la podea                          t

 • •        150 x 50 x 3 mm la tavan

 • •        80 x 80 x 3 mm la stâlpi

Izolația containerului este completa si calculata pentru a face fata unui ecart de temperaturi de 50° C vara-iarna:

 • •   la pereți: panou sandwich cu miez din vata mienrala de 120 mm, EH 20 minute

 • •   la podea: nu este cazul

 • •   la tavan: vata bazaltica de 100 mm;

Tavanul este realizat din tabla profilata 0,5mm galvanizata, vopsita in câmp electrostatic sia coperita cu un strat de 25 p poliester.

Pereții sunt in interior din tabla micro-profilata 0,5 mm galvanizata, vopsita in câmp electrostatic si acoperita cu un strat de 25 p de poliester. Acoperișul este realizat din tabla profilata 0,5 mm galvanizata, vopsita in câmp electrostatic si acoperita cu un strat de 25 p poliester , inaltimea profilului fiind de 38mm. Scurgerile se realizează prin stâlpii de pe colturile contaienrulu. Jgheaburile sunt incorporate in structura si sunt realizate din tabla de 4 mm protejata anticoroziv.

Platforma pentru container are dimensiunile in plan de 7,00 m x 6,00m. Ansamblul de 2 containere de depozitare statii de pompare prevăzut, adăpostește următoarele grupuri de pompare:

> Grup de pompare pentru incendiu exterior si interior gata asamblat format din:

 • •   2 buc. electropompe monobloc tip CS 50-200A fiecare cu următoarele caracteristici: construcție: monobloc, cu rotor si carcasa din fonta, etansare mecanica;motor electric cu grad de protecție IP 55, clasa de izolație F, ventilare externa

Grupul de pompare (1A+1R) va avea următoarele caracteristici:

debit per pompa Q=15 l/s

inaltimea de pompare H= 50 mCA putere instalata P= 15 kW/per pompa

 • •   1 pompa pilot; construcție: monobloc, multietajata, carcasa din otel inox etansare mecanica; motor electric cu grad de protecție IP 55, clasa de izolație F, ventilare externa

Pompa pilot va avea următoarele caracteristici: debit total Q= 1 l/s

inaltimea de pompare H= 60 mCA putere instalata P= 2,2 kW

 • •   panou electric de comanda si control automat:

 • •   presostat care permite cuplarea/decuplarea pompelor funcție de presiune

 • •   colector, distribuitor din otel galvanizat DN125;

 • •   3 buc rezervoare hidrofor cu membrana elastica V=24 I, PN8 bar

Scenariul I - Incinta depou

Manometru postamentGrup pompare pentru consum tehnologic          *4

2 buc. electropompe monobloc tip CS 50-200AXfiecafe^cu următoarele caracteristici: construcție: monobloc, ^S^totor sijA carcasa din fonta, etansare mecanica;motor electric cu grad de -protecție IP 55, clasa de izolație F, ventilare externa

Grupul de pompare (1A+1R) va avea următoarele caracteristici: debit per pompa Q=10 l/s inaltimea de pompare H= 45 mCA putere instalata P= 7,5 kW/per pompa

 • • panou electric de comanda si control automat;

 • • presostat care permite cuplarea/decuplarea pompelor funcție de presiune

 • • colector, distribuitor din otel galvanizat DN100;

 • • 2 buc rezervoare hidrofor cu membrana elastica V=241, PN8 bar

 • • Manometru

 • • Postament

 • • vas hidrofor V=1000 I - funcționarea automatizata a electropompelor pentru consum tehnologic se realizează prin intermediul unui vas de hidrofor care asigura menținerea sub presiune a rețelei.

Apa rezultata accidental in containerul aferent stafiilor de pompare va fi evacuata printr-un sifon de pardoseala la căminul de golire/preaplin aferent rezervorului de inmagazinare apa, si de aici apa va fi dirijata gravitațional sau prin pompare la rețeaua de canalizare din incinta depoului TCE.

 • 3. Rezervor exterior suprateran metalic de inmagazinare - 1 buc Rezervorul de inmagazinare este o construcție din otel, de forma cilindrica, protejata termic, amplasata pe o platforma betonata, avand dimensiunile in plan O 9170 mm, H=4800 mm, avand o capacitate de stocare de 300 mc.

Conform breviarului de calcul, volumul rezervei de incendiu exterior si interior este de Vri =219 mc.

Rezervorul este dotat cu :

 • -   racorduri pentru alimentare, preaplin, golire, aspirație, racord pompieri

robineti cu flotor

 • -  2 x 3 kW incalzitir imersat

Placa, contraplaca anti-vortex si sor

 • -  Scara de acces

 • -   Izolație termica

 • -   Robineti fluture pentru racord pompieri si golire de fund

 • -   Indicator de nivel hidrostatic

 • -  Panou de avertizare acustica si luminoasa la nivelul minim Toate conductele exterioare sau aflate peste adancimea de inghet vor fi izolate termic cu cochilii de poliuretan.

Golirea si preaplinul se vor colecta intr-un cămin prevăzut in vecinătatea rezervorului de inmagazinare. Din acest cămin apa va fi dirijata gravitațional sau prin pompare om a de e: uisment) la rețeaua de


Scenariul I - Incinta depou ..........

canalizare proiectata in incinta depoului TCE. Aceșt cămin/ are dimensiunea in plan de 2,0 m x 1,5 m cu inaltimea libera de 2,0 m. *7 Conductele de golire si preaplin pentru rezervor sunt reatizate^tfin^ ■ jtW PEID PE100 SDR 17 PN 10 cu daimentrul De 110 x 6,6 mrO^      '

Fundația pentru rezervorul cilindric metalic suprateran este ajG^jârwtie din beton armat cu diametrul de 10070 mm.

Pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu in cazul in care sursa de captare nu poate asigura debitul in timp util si la cantitatea necesara s-a prevăzut si un racord din rețeaua de apa potabila proiectata in incinta depoului TCE. Pe traseul acestei conducte de alimentare a rezervorului din cadrul gospodăriei de apa se va monta si o vana de sectorizare. In cazul in care se dorește refacerea rezervei intangibile de incendiu se deschide aceasta vana, astfel putând fi asigurata dubla alimentare a rezervorului de inmagazinare apa pentru combaterea incendiului exterior si interior si consum tehnologic.

Rețele incinta gospodărie de apa

 • •  transport apa cu conducte din PEID cu diametrele: De 63 mm,De 90 mm,De 110 mm De 160 mm

 • •  evacuare apa cu conducte PVC cu diametrul Dn 50 mm

 • •   rețele electrice forța si iluminat exterior

Construcțiile propuse in incinta gospodăriei de apa se vor amplasa cu respectarea prevederilor Codului Civil, normele sanitare, PSI si de protecția mediului. Se vor insitui zone de protecție sanitara conform avizelor de specialitate.

Amplasamentul gospodăriei de apa se va imprejmui cu gard metalic din stâlpi prefabricați H=2300 mm 0 10 cm si panouri de gard bordurat din sarma zincata de 4 mm. împrejmuirea va avea o lungime de 102 ml. Se va prevede deasemenea o poarta de acces pentru personal si o poarta de acces pentru auto.

Se va realiza in incinta gospodăriei de apa un trotuar din pavele autoblocante prefabricate ce face legătură intre containerul statie de pompare, rezervorul de inmagazinare si cabina puțului. Aceasta cale de acces are o lungime de 40 m.

De asemenea se va monta si un generator de curent care va porni automat in cazul unei avarii la rețeaua de electricitate. Acest generator va avea capacitatea de a menține in funcțiune toate echipamentele prevăzute cu curent electric pana la refacerea avariei la rețeaua de electricitate.

Gospodăria de apa este dotata cu echipamente pentru securitatea și sănătatea muncii și pentru SU, după cum urmeaza:

 • Dotări SSM - casca de protecție, mânuși de protecție, ochelari de protecție, masca de protecție, masca sudura de cap, sort de protecție cauciuc, salopeta doc, halat de lucru, cizme;

 • Dotări SU - stingatoare tip P6; Pichet PSI

  Substatii de redresare S2 si S4


în cadrul lucrărilor de modernizare vor fi înlocuite toate echipamentele existente, atât echipamentele de joasă tensiune cât și cele de medie tensiune.

Lucrările proiectate cuprind și cablurile de circuite primare și secundare aferente echipamentelor noi.

Cablurile de circuite primare și secundare dintre echipamente se vor monta în canale de cabluri pe stelaje metalice sau jgheaburi speciale prinse de

Scenariul I - Incinta depou

tavan.                                                                                     ';'k,

De asemenea, se vor include și lucrări pentru fixarea/ej^i^^^ntelpr și cablurilor: rame în fundație, stelaje pentru susținerea echip mente și cablurilor, etc.                                                                   &

Toateechipamentele proiectate se vor amplasa în sala de^ni^amlhte.-^j excepția transformatorilor de forțași de servicii auxiliare, ca^|Wvpr'moîita în remize separate.                                            ■     *

Lucrările de modernizare se vor executa etapizat cu asigurarea continuități alimentării cu energie electrică a rețelei de contact aferente acestor substații.în cazul în care unele lucrări implică întreruperea alimentării rețelei de contact, acestea se vor executa numai pe timpul nopții, în pauza de circulație (între orele 0 - 4).

Substațiile de redresare vor fi compuse din următoarele elemente:

 • 1.  Substația de tracțiune electrică S2:

 • >  Instalația de medie tensiune 20 kV:2 celule de sosire, 2 celule alimentare transformatoare tracțiune, 2 celule de măsură, 1 celulă de alimentare transformatorauxiliar, 1 celulă de cuplă;

 • >  Instalația de distribuție în current continuu (bară pozitivă + bară negativă): 2 celule de sosire, 7 (6+1) celule de alimentare-centru, 1 dulap negativ, 1 dispozitiv electronic de protecție împotriva electrocutării inclus în dulap, 2 redresoare de tracțiune;

 • > Transformatorul de tracțiune 2x1500 kVA;

 • > Transformator servicii auxiliare 40 kVA;

 • >  Instalația de alarmă incendiu si antiefractie;

 • >  Instalația de climatizare;

 • >  Instalația de telecomandă a substației.

 • 2. Substatia de tracțiuneelectrică S4:

 • >  Instalația de medie tensiune 20 kV:2 celule de sosire, 2 celule alimentare transformatoare tracțiune, 2 celule de măsură, 1 celulă de alimentare transformator auxiliar, 1 celulă de cuplă;

 • >  Instalația de distribuție în current continuu (bară pozitivă + bară negativă): 2 celule de sosire, 7 (6+1) celule de alimentare-centru, 1 dulap negativ, 1 dispozitiv electronic de protecție împotriva electrocutării inclus în dulap, 2 redresoare de tracțiune;

 • > Transformatorul de tracțiune 2x1500 kVA;

 • >  Transformator servicii auxiliare 40 kVA;

 • >  Instalația de alarmă incendiu si antiefractie;

 • >  Instalația de climatizare;

 • >  Instalația de telecomandă a substației.

înconformitate cu STAS 12604-5 -90 cu privire la tensiunile de atingereși de pas șilegarea la pământ a substației, se va realiza o instalație de legare la pământ și de dirijare a distribuției potențialelor în exteriorul și interiorul substației, a cărei rezistență de dispersie trebuie să fie mai mică de 1Q.

Rețea de contact troleibuz

LINIA AERIANĂ DE CONTACT

Linia aeriană de contact este acea parte a instalațiilor fixe de tracțiune electrică care asigură transportul energiei electrice de la substația de tracțiune până la vehiculul electric, de unde, prin intermediul captatorilor de curent, ajunge la bornelemotorului de tracțiune.

Linia aeriană de contact este formată din:

 • i.    Firele de contact;

 • ii.   Sistemul de suspens\e(susținere) a firelor de contact;

 • iii.    Izolatoarele și elementele de prindere și de fixare a acestora.

Linia aeriană de contact trebuie concepută și construită astfel încât să |


______ ScenariulJ - incinta d pou ___________ ______ permit circulația troleibuzelor cu viteză sporită - 50km/h în linie cur îtăși 30 km/h în interiorul buclelor de întoarcere.                  q


Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluți4"Cp^€ sată^ susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum ^și i’b^jtftoru].. consolelor din material electroizolant.

Pentru prinderea firului de contact și susținere a acestuia la poziție se folosesc suspensii cu pendul,izolante.Aceste suspensii sunt de mai multe feluri, definite în funcție de modul de prindere - pe consolă sau traverseu -și de unghiul de deviație al firului - de la 0°corespunzător aliniamentului, pînă la 30°, unghiul maxim ce poate fi obținut în zone de curbă. Din punct de vedere constructiv, aceste pendule constituie un paralelogram deformabil, astfel încât clema de suspensie a firului de contact este în permanență perpendiculară pe firul de contact. în curbe, începând cu 3°, pentru asigurarea trecerii captatorilor și micșorarea uzurii firului, se vor monta bare de curbă, cu lungimea variabilă, în funcție de mărimea unghiului.

La cel mult 500m se prevăd legături echipotențiale între sensurile de circulație pentru polaritatea pozitivă, respective negative, confecționate din cablu flexibil, din cupru, cu secțiunea de 120mm2.

Firul de contact pentru sistemul de transport public va fi confecționat din cupru profilat cu secțiunea de 100 mm2, se va poziționa în formă de zigzag cu pasul egal cu 2, la o distanță între polarități de 0,7 m.înălțimea nominală a firului de contact, față de planul carosabilului, va fi de 5,50 m. La treceri pe sub viaducte, poduri sau depouri, înălțimea firului de contact poate fi redusă pînă la minim 4,30 m.

în depou se prevăd montarea de elemente de rețea automatizate pentru fiecare linie, pentru schimbarea direcției de mers pe linia indicată sau dorită.Susținerea macazului se face cu ajutorul consolelor sau traverseelor. Halele de spălătorie și întreținere vor fi secționate electric față de restulre țelei prin intermediul izolatorilor de secțiune. Alimentarea firului de contact pe acest tronson se va face prin unificarea cu sectorul vecin cu ajutorul cofreților de unificare. Cofreții de unificare se vor realiza în cofrete metalice individuale pentru fiecare polaritate și se vor monta cu console pe stâlpi, echipate cu separator cu acționare manuală.Unificarea firelor de contact, prin intermediul separatorului, se va face cu 4 (patru) cabluri flexibile, de cupru având secțiunea de 120 mm2 (câte două pentru fiecare fir de contact). Cablurile vor fi pozate pe stâlp prin țevi PEHD, legate de stâlpi. Pentru fiecare cofret de unificare va fi prevăzut o priză de pământ cu 4 electrozi, a cărei rezistență de dispersie trebuie să fie mai mică de 4Q. Se vor monta izolatori de secțiune atât pe firul de contact pozitiv, cât și pe cel negativ al liniei aeriene de contact, montați cu ajutorul traverseelor. Se prevăd descărcători pentru a face protecția la supratensiunile rețelei de contact. Descărcătorii se leagă între ei printr-un cablu, care merge la priza de pământ prevăzută pentru stâlp.

ȘTILPII REȚELEI DE CONTACT

Un element important în structura rețelei de contact, îl constituie stîlpii pentru susținerea acesteia, ce se amplasează, de regulă, la maxim 35 m distanță unul față de celălalt, această distanță reducându-se în curbe. Stîlpii ce susțin suspensia firului de contact vor fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

La alegerea locului de amplasare a stîlpilor rețelelor de contact se va ține seamade următoarele considerații:

Scenariul I - Incinta depou

 • > Se vor asigura, pe cît posibil, deschideri longitudin^egale;.,' \ -

 • >  în jurul stîlpilor vor trebui să existe spații sufa^te...necesar© exploatării;

Fiecare stîlp nou va fi prevăzut cu priză de pămînt artificiaTa^ăfe^ț^stența , de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp s 10Q.

Fundațiile pentru stîlpii noi de susținere ai rețelei de contact, ce/au'iălul de" a asigura stabilitatea necesară acestora împotriva răsturnării, se vor proiecta în funcție de încărcarea pe care o vor prelua (fir de contact, traversee, console, vânt, seism), precum și în funcție de situația locală (având în vedere construcțiile subterane existente pe amplasament):

 • -   Canale, alte fundații, etc;

 • -   Galerii edilitare și tehnologice;

 • -  Natura și adâmcimea terenului bun de fundare.

Dimensiunea gropilor pentru fundația de beton a stîlpilor se determină prin calcul în funcție de tipul stîlpului, de categoria solului și a nivelului de îngheț al acestuia.

d) probe tehnologice și teste.

Instalații

Alimentare cu apa:

 • - inainte de astuparea sântului aferent conductelor de alimentare cu apa se va executa proba de presiune Pp=1,5*Pr, maxim 9 bar.

 • - se vor realiza probe de funcționare la grupul de pompare pentru incendiu exterior si interior;


 • 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

  Lucrări de alimentare cu apa care se vor efectua in cadrul investiției sunt:


 • -  Branșament apa potabila APA NOVA Ploiești - 1 buc Rețea apa consum menajer si potabil: L=295 ml Rețea apa consum incendiu exterior si interior: L=785 ml

 • -  Rețea apa consum tehnologic : L= 420 ml

 • -  Rețea apa alimentare rezervor gospodărie de apa: L= 355 ml

 • -  Gospodărie de apa formata din:

o sursa de alimentare - foraj de medie adâncime (H=70 m) o statie de pompare apa pentru combaterea incendiului exterior si interior -1 buc

o statie de pompare apa pentru consum tehnologic - 1 buc

o rezervor exterior de inmagazinare, suprateran si metalic (1 buc) cu capacitatea de 300 mc.

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Specificație

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

C+M inclusiv TVA

Lei

Valoare totala exclusiv TVA

Lei

C+M exclusiv TVA

Lei


reglementările tehnice în vigoare;


indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente fjzjcei capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de invdsf^r-șt,. după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și

•A;

c)


indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicator

Valoare

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 24 luni (de la semnarea contractului de finanțare).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 18 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat in cadrul Anexei 2 - Graficul activitatilor.

 • 5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINȚA A - REZISTENȚĂ MECANICĂ Șl STABILITATE

Conform expertizei tehnice, pentru clădirea C1 - 1 se vor aplica masurile de consolidare descrise la capitolele specifice.

Restul structurilor de rezistenta ale clădirilor din ansamblul depou Gageni, nu prezintă defecțiuni sau vicii de conformare notabile, se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III si nu necesita lucrări de consolidare structurala.

Excepție fac grinzile monolite de b.a. la pardoseala halei C5A tronson 1, puternic corodate si prost executate, pentru care recomandam demolarea si refacerea.

CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU

In cadrul lucrărilor de reabilitare termica a clădirilor existente s-a tinut cont de impunerle legsilative specifice pentru termosistemele de fațada. Cladiriel nou propuse respecta in ampalsare si sisteme constructive prevederile P118 /1999 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor.

CERINȚA C - IGIENA, SANATATE Șl MEDIULJNCONJURATOR___

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), pentru spatiile de birouri, ateliere, vestiare si grupuri sanitare, astfel:

 • •  spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •  iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin înlocuirea

■-

CERINȚA C - IGIENA, SĂNĂTATE Șl MEDIULÎNCONJURATOR          ».»■' '

tâmplăriei existente cu o tâmplărie mai performanta din punct de vețl^rfe aTizolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este af< ?tat(iri sens)' negativ iluminatul in spatiile existente.                                  ■

 • •  iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală lâ^spșțiul de.

lucru                                                 X^opșffZ

 • •  sunt prevăzute grupuri sanitare separate pe sexe, dimensionate corespunzător pentru asigurarea necesarului întregii clădiri; s-au prevăzut cabine pentru persoanele cu dizabilități, una pentru zona de adulți si una pentru zona de copii.

 • •  protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentală s-a asigurat prin legarea la nul și la pământ conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat și nivelele de iluminare s-au ales astfel încât să nu afecteze vederea utilizatorilor.

 • •  sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (iluminat natural și artificial) și STAS 6472 (încălzire).

 • •  cerințele de igienă se asigura prin utilizarea unor finisaje lavabile, ușor de întreținut, care nu atrag praful.

 • •  condițiile de calitate prevăzute pentru apă potabilă distribuită prin instalațiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

 • •  în grupurile sanitare este asigurată ventilația naturală sau mecanizată acolo unde nu sunt ferestre pentru evacuarea aerului viciat. S-au respectat prevederile normativului I5 privind proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și NP 008 privind puritatea aerului.

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •  colectarea reziduurilor menajere se face în recipienți închiși și se depozitează pe o platforma special amenajată din incinta. Deșeurile reciclabile se colectează și se depozitează distinct, pe platforma amenajată. Ridicarea și transportul cu autospeciale se face periodic, conform unui orar prestabilit al firmei de salubritate, nepermițându-se staționarea atât de îndelungată pe platforma încât să fie nocive pentru mediu.

 • •  canalizarea apelor uzate menajere este direcționată către rețeaua publică de canalizare.

 • •  nu exista surse de zgomote si vibrații, nu exista surse de radiații sau pericole de poluare a apelor sau aerului.

Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizqlațiilor. Terasa arepantele corespunzătoare de scurgere a apelor.

CERINȚĂ D - SIGURANȚĂ Șl ACCESIBILITATE ÎNEXPLOATARE “ ZZ Siguranța la circulația pietonală:

Grupurile sanitare sunt dotate cu uși cu gol de trecere minim 0.80m, cu spații de trecere dimensionate și dotate corespunzător. Ușile interioare nu au praguri, ușile coridoarelor se deschid în sensul ieșirii din clădire, pardoselile sunt antiderapante și rezistente la uzură și întreținere. Pereții de pe căile de evacuare sunt plani, netezi, fără asperitati, balustradele și parapetele scărilor sunt dimensionate pentru asigurarea siguranței circulației conform STAS 6131-79 si NP 063-02.

CERINTAE - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Tâmplăria propusa, profile Al cu rupere de punte termica, cu geam termoizolant low-e , se va încadra in clasa de protecție fonica 5 VDI 2719).

CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA

Lucrările de termoizolare propuse anvelopa clădirilor in care isi desfesgara^âctivițșteh personalul angajat, rezultând astfel scăderea consumului de energie termica nec sara? asigurării climatului intern conform normelor in vigoare.                    ;            y

Elementele de termoizolație propuse, cu următoarele caracteristici:


•{..iz î

Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK, si/sau panouri sandwich cu fete din table zincate si miez din spuma poliuretanica 5 cm grosime, Tâmplărie ferestre profile Al cu rupere de punte termica U=1.10 W/mpK vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii după modernizare mai mari ca rezistentele minime normate, conform anexei 3.1. B-3F.

Termoizolație terasa necirculabila , cu element termoizolant polistiren expandat EPS 150 15 cm grosime, conductivitate termică: Ă = 0,034 W/mK, rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)150 s 150 kPa (15 t/m2)

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica. CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzătoare a clădirilor (ex. montare de sisteme de autoînchidere la uși, setarea automatizării sistemului de încălzirii pentru diminuarea temperaturii in perioadele de repaus-weekenduri, vacante, etc, verificarea de către personalul unitatii ca la încheierea programului toate ochiurile mobile sa fie închise [ e timp rece, etc.

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Activitățile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publica locala.

In cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, se vor lua in calcul următoarele rate de cofinantare:

• rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinantare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Rata de cofinantare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe langa contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile ale proiectului.

Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 4.3

Contribuție proprie, din care:

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

6. Urbanism, acorduri și avize conforme

6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire


Extras de carte funciara pentru numărul cadastral


emis de Primăria Municipiului Ploiești p

/

 • 6.2 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute deț

lege                                                                   )■:           ■

fa

1- L '

din data


6.3 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică


 • 6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiu topo cu viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Prahova recepționat in baza procesului verbal de recepție numărul..................prezentat in anexa.

 • 6.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este cazul.

 • c) raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

 • 7. Implementarea investiției

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea este UAT Municipiul Ploiești si Echipa de management ce se va contracta.

Mai jos au fost descrise atribuțiile serviciului de management de proiect:

 • a) Inițiază și implementează proiecte cu finanțare din bani pudici /șî), fonduri?

internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect; $             /țl j '

 • b) Facilitează promovarea programelor cu finanțare internațional^^ diseminare jg rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în Municipiul Ploiești;

 • c) Urmărește îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Hotărârea Guvernujui^^75.9/^^y privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul opăfețiunjj'o^’de finanțare;

 • d) Elaboreză documentațiile specifice prevăzute de lege, în calitatea de beneficiar al proiectelor de investiții;

 • e) Coordonează elaborarea cererilor de finanțare ale Municipiul Ploiești;

 • f)  Elaboreză caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate elaborării/ revizuirii documentațiilor conform prevederilor legale în domeniu;

 • g) Participă la elaborarea contractelor în materie, ținând cont de prevederile procedurilor de implementare a programelor de finanțare;

 • h) Certifică serviciile efectuate de prestator privind realitatea, regularitatea și legalitatea acestora;

 • i)  Notifică în termenele legale autoritățile competente în monitorizarea implementării proiectelor de finanțare;

 • j)  Propune prevederea în bugetul propriu a sumelor necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

 • k) Asigură eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmărind realizarea indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformității, controlul documentației proiectelor și păstrarea acestora, procesul cererilor de plată și activitățile specifice;

 • l)  Asigură utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu cofinanțare din partea unor organisme financiare terțe.

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Asa cum s-a mai precizat in cuprinsul prezentului Studiu de fezabilitate, durata de implementare a obiectivului de investiții este de 24 luni calendaristice (de la data semnării contractului de finanțare).

Graficul de implementare a investiției a fost detaliat la punctul 3.5, in cadrul caruia au fost reprezentate activitatile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Eșalonarea investiției pe ani este indicata in continuare:

Anul de eșalonare

Valoare (lei cu TVA)

Anul 2018

INV (Lei)

C+M (Lei)

Anul 2019

INV (Lei)

C+M (Lei)

Anul 2020

INV (Lei)

C+M (Lei)

Strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP si a echipei de management ce se va contracta în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:■**

Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparând 'cu planul dă-1 proiect;                                           O

Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare ^finaHzăn^un^p/ etape sau subetape din planul de proiect;

Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în partMgjj;j. ‘

Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);


Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

 • a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

 • -   formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului, echipa externalizata de management și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

 • b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare

 • -   rapoartele vizitelor de monitorizare în teren;

 • -   rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

Solicitantul a înființat, deja, Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din 6 persoane care vor fi subordonate solicitantului (Primarului) și vor interacționa în mod direct cu AM, mediind relația Solicitantului cu aceasta. UIP va fi formata din următoarele posturi: Managerul de proiect; Asistent manager, Responsabil tehnic; Responsabilul economic; Responsabilul achiziții publice; Responsabil juridic.

7.3 Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Proiectul de investiții propus spre implementare isi demonstrează potențialul de autosustinere financiara in perioada de exploatare/ operare.

Acest lucru se poate observa din tabelul privind sustenabilitatea financiara prezentat in cadrul Anexei 1 - Scenariul I - Scenariu recomandat.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după incetarea finanțării solicitate prin cerere de finanțare, prin alocari de resurse financiare, in funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării si întreținerii investiției.

Resursele financiare necesare funcționarii infrastructurii nou create se constituie din transferuri de la bugetul local al Municipiului Ploiești, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

La nivel de management UAT Municipiul Ploiești va avea responsabilitatea, prin intermediul^ UlP-ului, sa implementeze si sa gestioneze in condiții bune noua investiție.              ***


Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de proiectului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la servfâ^ de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va treB$3 demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementafW'șuSces anterior acestui proiect și să pună la corespunde posturilor din UIP.

persoane, ale căror posturi vor


dispoziție sase


Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

 • 8. Concluzii și recomandări

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnico-economice de realizarea a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru aceasta.

Consideram ca soluțiile alese sunt cele mai bune pentru amplasamentul studiat si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III - “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de execuție” in conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016;

De asemenea recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți in cadrul acestui document de către Beneficiar.

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1,

Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax. 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

iei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

1.122.700,00

213.313,00

1.336.013,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

171.700,00

32.623,00

204.323,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

76.900,00

14.611,00

91.511,00

Total capitol 1

1.371.300,00

260.547,00

1.631.847,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

-

-

-

Total capitol 2

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

504.800,00

95.912,00

600.712,00

3.1.1

Studii teren

432.500,00

82.175,00

514.675,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

72.300,00

13.737,00

86.037,00

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

-

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5

Proiectare

1.461.200,00

277.628,00

1.738.828,00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

810.200,00

153.938,00

964.138,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

43.400,00

8.246,00

51.646,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

28.900,00

5.491,00

34.391,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

578.700,00

109.953,00

688.653,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

72.300,00

13.737,00

86.037,00

3.7

Consultanta

486.700,00

92.473,00

579.173,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

465.700,00

88.483,00

554.183,00

3.7.2

Auditul financiar

21.000,00

3.990,00

.24.990,00 j.

3.8

Asistenta tehnica

122.000,00

23.180,00

V 145.180,00-

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000,00

4.940,00

^30.940,00'-/^

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11.100,00

2.109,00

;    13.209,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14.900,00

2.831,00

' 17.731,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

96.000,00

18.240,00

114.240,00

Total capitol 3

2.648.500,00

503.215,00

3.151.715,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

27.385.950,00

5.203.330,50

32.589.280,50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

30.500,00

5.795,00

36.295,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

3.080.680,00

585.329,20

3.666.009,20

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

108.300,00

20.577,00

128.877,00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

30.605.430,00

5.815.031,70

36.420.461,70

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

543.800,00

103.322,00

647.122,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

150.000,00

28.500,00

178.500,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

393.800,00

74.822,00

468.622,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

337.400,00

3.610,00

341.010,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

144.700,00

-

144.700,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * (4.1+5.1.1))

29.000,00

-

29.000,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

144.700,00

-

144.700,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (5% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))

1.677.900,00

318.801,00

1.996.701,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

25.500,00

4.845,00

30.345,00

Total capitol 5

2.584.600,00

430.578,00

3.015.178,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

TOTAL GENERAL

37.209.830,00

7.009.371,70

44.219.201,70

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

28.937.750,00

5.498.172,50

34.435.922,50

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, EL1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.2 - Amenajarea terenului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.2 - Amenajarea terenului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1.122.700,00

213.313,00

1.336.013,00

2

Rezistență

-

3

Arhitectură

4

Instalații

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.2

1.122.700,00

213.313,00

1.336.013,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.2

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.2

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL IU)

1.122.700,00

213.313,00

1.336.013,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

14.100,00

2.698,00

16.898,00

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

84.200,00

29.925,00

187.425,00

4

Instalații

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.3

171.700,00

32.623,00

204.323,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.3

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.3

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL HI)

171.700,00

32.623,00

204.323,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

1.4


Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz 1.4 - Relocarea, protecția utilităților

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.4 - Relocarea si protecția utilităților

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

52.800,00

10.032,00

62.832,00

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

-

-

-

4

Instalații

24.100,00

4.579,00

28.679,00

4.1

Electrice

-

-

-

4.2

Sanitare

-

-

-

4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.4

Apa

24.100,00

4.579,00

28.679,00

4.5

Canal

-

-

-

4.6

Gaze

-

-

-

5

Drumuri

-

-

-

TOTAL I - subcap. 1.4

76.900,00

14.611,00

91.511,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.4

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III-subcap. 1.4

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

76.900,00

14.611,00

91.511,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roDeviz 3 - Consultanta, proiectare si asistenta tehnica

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

I

Studii

3.1.1

Studii teren

432.500,00

82.175,00

514.675,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

72.300,00

13.737,00

86.037,00

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

TOTAL I - supcap. 3.1

504.800,00

95.912,00

600.712,00

II

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.2.1

Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

-

-

-

3.2.2

Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/desfiintare

-

-

-

3.2.3

Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie

-

-

-

3.2.4

Obținerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

-

-

-

3.2.5

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

-

-

-

3.2.6

Obținerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

-

-

-

3.2.7

Obținerea avizului de protecție civila

-

-

-

3.2.8

Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu

-

-

-

3.2.9

Alte avize, acorduri si autorizații

-

-

-

TOTAL II - subcap. 3.2

-

-

-

III

Expertizarea tehnica a construcțiilor existente

3.3.1

Expertizarea tehnica a construcțiilor existente, a structurilor si/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea raportului de expertiza tehnica

-

-

-

TOTAL III - subcap. 3.3

-

-

-


-

IV

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.4.1

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

i

285,00    ’

\ 1.78.5,00ph

TOTAL IV - subcap. 3.4

1.500,00

285,00

1.785,00

V

Proiectare

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiul de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiul de fezabilitate / DALI si deviz general

810.200,00

153.938,00

964.138,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

43.400,00

8.246,00

51.646,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a PT si DDE

28.900,00

5.491,00

34.391,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

578.700,00

109.953,00

688.653,00

TOTAL V - subcap. 3.5

1.461.200,00

277.628,00

1.738.828,00

VI

Organizarea procedurilor de achiziție

3.6.1

Cheltuieli aferente intocmirii documentației de atribuire

72.300,00

13.737,00

86.037,00

3.6.2

Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnați in comisiile de evaluare

-

-

-

3.6.3

Cheltuieli aferente organizării si derulării procedurilor de achiziții publice

-

-

-

TOTAL VI - subcap. 3.6

72.300,00

13.737,00

86.037,00

VII

Consultanta

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

465.700,00

88.483,00

554.183,00

3.7.2

Auditul financiar

21.000,00

3.990,00

24.990,00

TOTAL VII - subcap. 3.7

486.700,00

92.473,00

579.173,00

VIII

Asistenta tehnica

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000,00

4.940,00

30.940,00

3.8.2

Dirigentie de șantier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat

96.000,00

18.240,00

114.240,00

TOTAL VIII - subcap. 3.8

122.000,00

23.180,00

145.180,00

Total deviz cap. 3 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III +TOTAL IV + TOTAL V + TOTAL VI + TOTAL VII + TOTAL VIII)

2.648.500,00

503.215,00

3.151.715,00

Mntergroup


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz DO1 - împrejmuire

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiga de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

12.600.00

2.394,00

14.994,00

4.1.2.

Rezistență

598.300,00

113.677,00

711.977,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

4.1.4.

Instalații

-

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL 1 - subcap. 4.1

610.900,00

116.071,00

726.971,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL UD

610.900,00

116.071,00

726.971,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro
Deviz DO2 - Intervenții clădiri existente

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

96.700,00

18.373,00

115.073,00

4.1.2.

Rezistență

603.400,00

114.646,00

718.046,00

4.1.3.

Arhitectură

1.093.500,00

207.765,00

1.301.265,00

4.1.4.

Instalații

1.357.000,00

257.830,00

1.614.830,00

4.1.4.1

Electrice

1.235.600,00

234.764,00

1.470.364,00

4.1.4.2

Sanitare

59.800,00

11.362,00

71.162,00

4.1.4.3

HVAC/Termice

61.600,00

11.704,00

73.304,00

4.1.4.4

Apa

-

-

-

4.1.4.5

Canal

-

-

-

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL I - subcap. 4.1

3.150.600,00

598.614,00

3.749.214,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

700,00

133,00

833,00

TOTAL II - subcap. 4.2

700,00

133,00

833,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2.693.780,00

511.818,20

3.205.598,20

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

2.693.780,00

511.818,20

3.205.598,20

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

5.845.080,00

1.110.565,20

6.955.645,20


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roDeviz D03 - Clădiri noi

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

257.800,00

48.982,00

306.782,00

4.1.2.

Rezistență

2.251.800,00

427.842,00

2.679.642,00

4.1.3.

Arhitectură

1.366.800,00

259.692,00

1.626.492,00

4.1.4.

Instalații

2.146.900,00

407.911,00

2.554.811,00

4.1.4.1

Electrice

1.698.000,00

322.620,00

2.020.620,00

4.1.4.2

Sanitare

98.100,00

18.639,00

116.739,00

4.1.4.3

HVAC/Termice

350.800,00

66.652,00

417.452,00

4.1.4.4

Apa

-

-

-

4.1.4.5

Canal

-

-

-

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

6.023.300,00

1.144.427,00

7.167.727,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7.400,00

1.406,00

8.806,00

TOTAL II - subcap. 4.2

7.400,00

1.406,00

8.806,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

43.700,00

8.303,00

52.003,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

77.500,00

14.725,00

92.225,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

121.200,00

23.028,00

144.228,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

6.151.900,00

1.168.861,00

7.320.761,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roDeviz DO5 - Parcare trolee acoperita

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

196.100,00

37.259,00

233.359,00

4.1.2.

Rezistență

2.249.500,00

427.405,00

2.676.905,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

-

-

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 4.1

2.445.600,00

464.664,00

2.910.264,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL '")

2.445.600,00

464.664,00

2.910.264,00


c

Deviz DO6 - Rețea contact

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

-

-

-

4.1.2.

Rezistență

-

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

5.250.000,00

997.500,00

6.247.500,00

4.1.4.1

Electrice

5.250.000,00

997.500,00

6.247.500,00

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL 1 - subcap. 4.1

5.250.000,00

997.500,00

6.247.500,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

5.250.000,00

997.500,00

6.247.500,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz D07 - Platforma carosabil

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

237.150,00

45.058,50

282.208,50

4.1.2.

Rezistență

40.800,00

7.752,00

48.552,00

4.1.3.

Arhitectură

-

4.1.4.

Instalații

-

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

1.581.000,00

300.390,00

1.881.390,00

TOTAL I ■ subcap. 4.1

1.858.950,00

353.200,50

2.212.150,50

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

28.900,00

5.491,00

34.391,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

28.900,00

5.491,00

34.391,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1.887.850,00

358.691,50

2.246.541,50

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz D08 - Instalații exterioare

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiga de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2.686.436,00

510.422,84

3.196.858,84

4.1.2.

Rezistență

177.400,00

33.706,00

211.106,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

5.182.764,00

984.725,16

6.167.489,16

4.1.4.1

Electrice

3.936.400,00

747.916,00

4.684.316,00

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

155.900,00

29.621,00

185.521,00

4.1.4.4

Apa

195.000,00

37.050,00

232.050,00

4.1.4.5

Canal

616.464,00

117.128,16

733.592,16

4.1.4.6

Gaze

279.000,00

53.010,00

332.010,00

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL I - subcap. 4.1

8.046.600,00

1.528.854,00

9.575.454,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

22.400,00

4.256,00

26.656,00

TOTAL II - subcap. 4.2

22.400,0

4.256,00

26.656,0

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

343.200,00

65.208,00

408.408,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

1.900,00

361,00

2.261,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

345.100,C

65.569,00

410.669,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

8.414.100,00

1.598.679,00

10.012.779,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 5 - Alte cheltuieli

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 5 - Alte cheltuieli

I

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

150.000,00

28.500,00

178.500,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

393.800,00

74.822.00

468.622,00

TOTAL I - subcap. 5.1

543.800,00

103.322,00

647.122,00

II

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,5% * (4.1+5.1.1))

144.700,00

-

144.700,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * (4.1+5.1.1))

29.000,00

-

29.000,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% * (C+M))

144.700,00

-

144.700,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

TOTAL II - subcap. 5.2

337.400,00

3.610,00

341.010,00

III

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (5% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))

1.677.900,00

318.801,00

1.996.701,00

TOTAL III - subcap. 5.3

1.677.900,00

318.801,00

1.996.701,00

IV

Cheltuieli pentru informare si publicitate

5.4.1

Informare si publicitate - obligațiile beneficiarului

19.500,00

3.705,00

23.205,00

5.4.2

Cheltuieli de promovare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL IV - subcap. 5.4

25.500,00

4.845,00

30.345,00

Total deviz cap. 5 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV)

2.584.600,00

430.578,00

3.015.178,00

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

Studiu de fezabilitate pentru investiție mixta


Pag. 103/103