Hotărârea nr. 613/2018

Hotãrârea nr. 613 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate mixt, pentru obiectivul de investiții Reabilitare bază materială şi transport depou tramvaie – Găgeni

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

1

HOTĂRÂREA NR. 613 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate mixt, pentru obiectivul de investiții “ REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE - GĂGENI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 505/20.12.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate nr. SRID/2411/20.12.2018, întocmit de Direcția Tehnic - Investiții, din cadrul Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul “REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE - GĂGENI”;

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

In conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.78/20.12.2018;

Având în vedere:

 • - Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1

 • -  Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.163/ 30 mai 2016;

 • - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești);

 • - Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

 • - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizelor pe etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art.36 - alin.2, lit.b si c, alin.4, lit.d, art.45 - alin.2, art.115 - alin. 1, lit.b, art.126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate mixt, pentru obiectivul de investiții “REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE -GĂGENI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 47.239.420,61 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 31.236.000,60 lei, inclusiv TVA.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligbilă a proiectului, în valoare totală de 1.045.527,83, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește domnul Adrian Florin DOBRE să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Poiești.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


&        Contrasemnează:


M p. SECRETAR, fWh \tfMihaeIa ZAHARIA


Sef Serviciu
STUDIU DE FEZABILITATE

(mixt)

"REABILITARE BAZA MATERIALA SI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE - GAGENI"


Beneficiar.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.interaroup.ro


E-mail: office@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


Data elaborării:

Decembrie 2018

Faza:

S.F. mixt

PROIECT NR.:

PHPL 20850/ 09.10.2018

Contract nr.

20850/ 09.10.2018

LISTA DE SEMNATURI

COORDONATOR PROIECT

ING. SILVIU NOVAC

SEF PROIECT:

ING. SILVIU NOVAC

PROIECTANTI ARHITECTURA:

ARH. ANA MARIA URSACHE

ARH. MARIA GHINIA

ARH. CARLA DUMITRESCU

ARH. Dl AN A STERIAN

PROIECTANTI STRUCTURA:

ING. IONUT MIHAITA

ING. IONUT ȘTEFAN

PROIECTANTI REȚELE EDILITARE:

ING. MIHAELA LUPU

ING. ALEXANDRU DAUS

PROIECTANTI REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE:

VERIFICAT:

ING. GEANI AMAXIMOAEI

ING. ANDREI MAGUREANU

PROIECTANTI SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME: VERIFICAT:

ING. FLORIN STANCU

ING. ALEXANDRU SELAGEA

EXPERT MEDIU:

ING. MIRCEA POPESCU

COLECTIV ELABORARE ANALIZA COST BENEFICIU:

EC. DIANA POPOIU

CONSULTANT FONDURI NERAMBURSABILE

EC. GHEORGHE MANAILESCU

EC. CORNEL GÎLIE

DEVIZE                          ING. MARIUS POPESCU

(A) PIESE SCRISE CUPRINS

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții.....................

  • 1.2    Ordonator principal de credite/ investitor.............


  • 1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

  • 1.4 Beneficiarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate........................................................................

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)

privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.3   Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

  • 2.3.1    Regimul juridic:

  • 2.3.2    Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente:

  • 2.3.3    Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice

și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică................................................................12

 • 2.3.4    Situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • 2.3.5    Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 2.3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 2.3.7    Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare2):

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1    Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2   Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic:

 • 3.2.1    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic a lucrărilor de construcții noi

 • 3.2.2    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente

Costurile estimative ale investiției:.......................................

Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de im


AjNȚERGROUP

_-

UWk As *

tanța a construcțiilor,


 • 3.3

 • 3.4

după caz:

 • 3.5 orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale.

4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)


Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 93

93


 • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

 • 4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3   Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5   Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de

investiții

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 96

 • 4.7   Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică:

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8   Analiza de senzitivitate

 • 4.9   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 5.1    Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2   Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

 • 5.3   Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4   Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

  nerambursabile, alte surse legal constituite

  6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire


  • 6.2   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 143

  • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor

   acordului de mediu în documentația tehnico-economică...............................................143

   6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților.......................................................143


,       £h>.            .--X- _ .

& Jțfyt? ' .. ’

 • 6.5   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară...?.. 143

 • 6.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de

investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice...............................................h.....v..S?S143

 • 7. Implementarea investiției..................................................................................

  • 7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de

investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3   Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 146

 • 7.4   Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

ANEXE

 • 1.  Certificatul de Urbanism

 • 2.  Studiul geotehnic

 • 3.  Expertiza tehnica.......... (B) Piese desenate

ABREVIERI

PMUD

Planul de Mobilitate Urbana Durabila

SIDU

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

GES

Gaze cu efect de sera

I

J

i

1.


Informații generale privind obiectivul de investiții


1.1 Denumirea obiectivului de investiții

"Reabilitare baza materiala si transport depou tramvaie - Gageni"

1.2 Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

1.4    Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

cod poștal 100066

Telefon: +40 (0244) 516699

Fax: +40 (0244)513829

E-mail: comunicare@ploiesti.ro

1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general;

INTERGROUP   ENGINEERING   S.R.L.

Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6 București, Romania

Telefon:

+40 (021)319.48.54, 55,

Fax:

+40 (021)319.48.58

E-mail:

consult@intergroup.ro

Reg. Corn.

J 40/6798/2000,

C.U.I.

RO 13215737

Cod CAEN

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

 • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în căzui în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiectul prezentei documentații.

2.2


2.3


Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri structuri instituționale și financiare

relevante, *’•,


Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Depoul de tramvaie este un complex amplasat in nordul orașului Ploiești, in vecinătatea Șoselei Gageni. Construit in anii 1980, este alcătuit din 12 clădiri cu diferite funcțiuni, administrative, hale de reparații, ateliere, vopsitorie, spălătorie, magazii depozitare.

Conform expertizei tehnice, majoritatea clădirilor existente în Depoul Găgeni satisfac cerința de rezistență mecanică și stabilitate. Lipsa investițiilor și a măsurilor de întreținere corespunzătoare este vizibilă prin starea finisajelor interioare și a finisajelor exterioare, a elementelor de tâmplărie, a sistemelor de evacuare a apelor pluviale.

Pe parcursul timpului au intervenit anumite cerințe funcționale în cadrul fluxurilor de lucru, cerințe care au fost soluționate local, prin compartimentarări realizate la fața locului din diverse materiale, intervenții care nu au fost autorizate nici realizate în cadrul unui sistem al calității.

Există în prezent necesitatea un spațiu pentru depozitarea / gararea uneltelor și utilajelor de intervenție, în special în vederea timpului nefavorabil si a căderilor de zăpadă. Acestea sunt depozitate actualmente în clădirile existente, pentru acele obiecte pentru care este posibilă depozitarea în clădire. Utilajele staționează pe platforme exterioare.

Conform normelor SSM, este necesară amenajarea unui spațiu pentru luat masa. In prezent, nu există un spațiu destinat pentru acest scop, locurile de luat masa fiind improvizate în punctele de lucru.

Clădirile, deși corespund cerinței de rezistență mecanica și stabilitate, prezintă multiple degradări la nivel interior și exterior, datorate lipsei de mentenanță și lipsei de investiții.

Depoul necesita lucrări ample de modernizare si dotare. De la momentul execuției acestuia au fost efectuare sporadic lucrări de întreținere si modernizare.

In continuare sunt prezentate aspecte privind situația existenta si deficientele construcțiilor existente

 • 2.3.1 Regimul juridic:

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Imobilul cu nr cadastral 139974 se afla in intravilanul municipiului Ploiești si aparține domeniului public al Municipiului Ploiești conform HOL 492/16.11.2018 privind actualizarea elementelor de indentificare ale imobilului situat in str. Gageni nr. 94B.

b) destinația construcției existente;

DENUMIRE

s.c.

S.C.D.

REG. H

H.MA X

C1

GRUP EXPLOATARE

296

592

P+1E

6.90

C2

S1 - SUBSTATIE REDRESARE, POST

214

214

P

4.45

TRAFO

r„ HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE

C4 STATIE SPALARE-VOPSIRE

r HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII SI HALA BOGHIURI

C6 BARACA APĂRATE CALE

C7 MAGAZIE SI ATELIER

C8 MAGAZIE

C9 Statie pompare

C10 POST TRAFO


43

101

471

411

1

112

580

267

22

8C11 PUNCT DE TRANSF METALIC

C12 DECANTOR

TOTAL


11

96

612


112 1160

267

22

8

11

96


P

P+1E

P

P

P


4.00


7008


 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

d) informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Conform PUG si RLU terenul se afla in zona de protecție a infrastructurii feroviare. Folosința actuala a terenului- curți construcții.

UTR-N 14, It. POT 35%, CUT 1.5.

 • 2.3.2 Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente:

 • a) categoria și clasa de importanță;

DENUMIRE

DESTINAȚIE

INTERVENȚIE

CATEG.DE IMPORTANTA

CLASA DE MPORTANTA

GRAD DE REZIST. LA FOC

RISC DE INCENDIU

CATEG. PERICOL DE INDENDIU

ENTE

C1

GRUP EXPLOATARE

Clădire administrativa

Reabilitare, consolidare

C- Normala

III

II

Mic

C2

S1 - SUBSTATIE REDRESARE POST TRAFO

Statie redresare, post

TRAFO

Reabilitare exclusiv anvelopa

III

II

Mare

C3

HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE

Existent: asimilat: producție, depozitare Propus: depozitare utilaje

Reabilitare, schimbare destinație

C- Normala

III

II

Existent: E (BE1b) Propus: E (BE1b)

C4

STATIE SPALARE-VOPSIRE

Asimilat: producție, depozitare (2 fire tramvai)

Reabilitare, înlocuire integral instalații spalare, vopsire

C- Normala

III

II

C

CONSTRUCȚII EXIȘTI

C5

HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

C5A

Asimilat: producție, depozitare (9 fire tramvai)

Reabilitare, introducere echipament

C- Normala

III

II

E(BE1b)

C5 A1

Asimilat: producție, depozitare (ateliere, vestiare)

C5 B

Depozitare

Demolare

V

C6

BARACA APARATE CALE

Asimilat: producție, depozitare - atelier

Demolare

D - Redusa

IV

V

E(BE1b)

C7

MAGAZIE SI ATELIER

Asimilat: producție, depozitare (ateliere, vestiare)

Reabilitare

C- Normala

III

II

E(BE1b)

C8

MAGAZIE

Depozitare

Demolare

D - Redusa

IV

V

E(BE1b.)

C9

STATIE POMPARE

Demolare

oî *

C10

POST TRAFO

Nu face obiectul proiectului

T \T

C11

PUNCT DE TRANSF. METALIC

Nu face obiectul proiectului

-

\

C12

DECANTOR

Demolare

-X

DENUMIRE

DESTINAȚIE

INTERVENȚIE

CATEG.DE IMPORTANTA

CLASA DE MPORTANTA

GRAD DE REZIST. LA FOC

RISC DE INCENDIU

CATEG. PERICOL DE INDENDIU

CONSTRUCȚII NOI

DEPOZITARE MATERIALE NECESARE IN PROCESE TEHNOLOGICE

Depozitare: acetilena, oxigen, lubrifianti,uleiuri si vopsele in cutii, diverse componente/ piese electrice, mecanice

Construcție propusa

C- Normala

III

Depozit deschis -echivalent grad IV-V conform Regulament*

C (BE2)

CENTRALA TERMICA AFERENTA C4

Centrala termcia

Construcție propusa

C- Normala

III

II

Mijlociu


1 REGULAMENT din 28 martie 2007 privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL*)


b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

c) an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Cod construcție

Destinația

Anul construirii

C1

GRUP EXPLOATARE

1988

C2

S1 - SUBSTATIE REDRESARE POST TRAFO

1987

C3

HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE

1997

C4

STATIE SPALARE-VOPSIRE

1988

C5

HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

1988

C6

BARACA APARATE CALE

1993

C7

MAGAZIE SI ATELIER

1988

C8

MAGAZIE

-

C9

STATIE POMPARE

1988

C10

POST TRAFO

1988

C11

PUNCT DE TRANSF. METALIC

1988

C12

DECANTOR

-

d) suprafața construită;

DENUMIRE

l Ș.C.

S.C.D.

REG.H

H.MAX

C1

GRUP EXPLOATARE

296

592

P+1E

6.90

C2

S1 - SUBSTATIE REDRESARE, POST TRAFO

214

214

P

4.45

43

43

P

6.20

C3

HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE

101

101

P

C4

STATIE SPALARE-VOPSIRE

471

471

P

6.50

C5

HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII SI HALA BOGHIURI

4111

4695

P+1Er

8.50

C6

BARACA APARATE CALE

112

112

P

C7

MAGAZIE SI ATELIER

580

1160

P+1E

8.30

C8

MAGAZIE

267

267

P

C9

STATIE POMPARE

22

22

P

4.00

C10

POST TRAFO

8

8

P

C11

PUNCT DE TRANSF METALIC

11

11

P

C12

DECANTOR

96

96

P

TOTAL

6128

7008

e) suprafața construită desfășurată;

DENUMIRE

S.C.

S.C.D.

REG.H

H.MAX

C1

GRUP EXPLOATARE

296

592

P+1E

6.90

C2

S1 - SUBSTATIE REDRESARE, POST TRAFO

214

214

P

4.45

43

43

P

6.20

C3

HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE

101

101

P

C4

STATIE SPALARE-VOPSIRE

471

471

P

6.50

C5

HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII SI HALA BOGHIURI

4111

4695

P+1Er

8.50

C6

BARACA APARATE CALE

112

112

P

C7

MAGAZIE SI ATELIER

580

1160

P+1E

8.30

Cod construcție

Destinația

Valoare de inventar a construcției

C1

GRUP EXPLOATARE

C2

S1 - SUBSTATIE REDRESARE POST TRAFO

C3

HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE

C4

STATIE SPALARE-VOPSIRE

C5

HALA ÎNTREȚINERE   REPARAȚII SI

REPARAȚII BOGHIURI

C6

BARACA APARATE CALE

C7

MAGAZIE SI ATELIER

C8

CLĂDIRE TCE MAGAZIE

C9

STATIE POMPARE

C10

POST TRAFO

C11

PUNCT DE TRANSF. METALIC

C12

DECANTOR

g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.


C8

MAGAZIE

267

267

£

; ' ’ i. ‘                       î.

C9

STATIE POMPARE

22

22

C10

POST TRAFO

8

8

C11

PUNCT DE TRANSF METALIC

11

11

• p

C12

DECANTOR

96

96

p

TOTAL

6128

7008

f) valoarea de inventar a construcției;


Nu este cazul.

 • 2.3.3 Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

  Clădirea C1 - (

  3RUP EXPLOATARE

  Arhitectura

  • •  Destinație: clădire administrativă- birouri;

  • • Gabarit: X; suprafața: 296 mp

  • • Amplasare: clădirea este situată în vecinătatea accesului în incintă, pe direcția majoră e orientare a incintei: NV -SE; clădirea este alipită la calcan de clădirea pe fațada Sud-Est de C2- Stație de redresare;

  • •  Elemente de volumetrie: clădirea are un volum compact, în care se identifică etapele de construcție succesive;

 • •  Alcătuiri constructive: clădirea C1 a fost construită în etape succesive, vizibile la nivel structural: prima etapa parter, etaj și casa scării, extindere parter+etaj; structura in cadre de beton arma- stâlpi și grinzi; închiderile si compartimentările sunt din zidărie de cărămidă plina; etajul, cu structura identica, a fost adaugat ulterior, astfel încât stâpii din etaj sunt decalați față de cei din parter cu 5-12cm;

 • •  Caracteristici de conformare exterior, interior:

o pe parcursul timpului au fost realizate diverse compartimentări neautorizate, la fața locului, din diverse materiale (zidărie, PFL, tabla etc); este necesară desfacerea acestora respectând distribuția actuala a spatiilor, deoarece aceasta satisface cerințele funcționale pentru fluxurile de lucru;si refacerea lor in conformitate cu prevederile legislației în vigoare cu privire la gradul de rezistenta la foc, o A fost realizată de asemenea o construcție cu structura de metal și învelitoare tip șarpantă, regim de înălțime Parter, cu rol de protecție a accesului secundar; deoarece nu se regăsesc informații despre autorizarea și execuția acesteia în extrasul de carte tehnică deținut de beneficiar, este necesară desfacerea acesteia și refacerea ei în condițiile calității în construcții;

 • •   Distribuție funcțională: birouri - parter și etaj;

 • •  Echipare: fără echipamente pentru detecție / stingere incendii;

 • •  Evacuare ape pluviale: învelitoarea în două pante line, fără atic pe direcția acestora permite evacuarea apelor prin jgheburi și burlane exterioare;

 • •  Starea clădirii: structura de rezistență nu necesită intervenții prin consolidare - conform expertizei tehnice; clădirea prezintă degradări la nivelul anvelopei, atât la nivelul finisajelor exterioare: vopsitorii scorojite, tencuieli fisurate, pete datorate obiectelor de pe fațade dar și degradări datorate apelor pluviale; clădirea nu are un trotuar de garda propriu, iar, pe o porțiune, acesta lipsește- sunt vizibile infiltrații prin vopsitoria degradată complet la partea

  Clădirea C1 - GRUP EXPLOATARE                           r O ț-"*/

  inferioară a clădirii; clădirea nu este termoziolată; sejmoune.-—-desfacererea construcțiilor neautorizate;          fi «-/

  ’ ).

  Structura

  Este o clădire compusa din trei tronsoane despărțite prin rost, Rostul -fhw tronsoane are dimensiunea de 2 cm.                          •

  C1 - 1 Grup de exploatare .Clădire de birourițtronson 1)            'A'

  Fundațiile sunt de tip izolat din beton simplu sub stâlpi și sunt legate cu grinzi de fundare din beton armat sub pereții de zidărie. Grinzile de fundare au grosimea de 30 cm.Blocurile de beton simplu sunt dispuse excentric sub stalpi.Cota de fundare este -3.35 m (-2.90 m fata de CTN) .Cota grinzilor de fundare este -1.05 . Suprastructura este realizată la parter din trei șiruri longitudinale de stâlpi din beton armat monolit de 30 x 30 cm (pe fațade si la interior), legați cu grinzi longitudinale, pe care reazema transversal doua rânduri de fasii prefabricate cu goluri de 6.00 x 1.50 m

  C1-2 Grup de exploatare.Scara de acces la etaj (tronson 2)

  Fundațiile sunt izolate cu bloc de beton simplu si cuzinet de beton armat.Blocul de beton simplu este așezat pe un pat de balast bine compactat de 1.25 m. Cota de fundare este -3.35 m (-2.90 m fata de CTN).

  Suprastructura scării de acces la etaj este alcatuita dintr-un perete central de 2.80 x 55 cm de beton armat din care ies in consola doua rampe si doua podește, cu inchidere exterioara din parapeti de beton armat de 10 cm. Clădirea asigura intrarea la parter si accesul in clădirile C1-1 si C1-3 la etaj. Datorita structurii flexibile rosturile cu clădirile invecinate sunt deschise vizibil.

  C1 - 3 Grup de exploatare .Clădire de birouri(tronson 3)

  Fundațiile sunt izolate sub stâlpi cu grinzi de fundare sub pereții de zidărie. Cota de fundare este -3.35 m (-2.90 m fata de CTN).

  Suprastructura este realizata in cadre si pereți de zidarie.Stalpii din beton armat monolit au dimensiunea de 30x30 cm. Pereții de zidărie plina au grosimea de 25 si 30 cm.

  Instalații hidranti exteriori

  • •  Pentru stingerea unui incendiu exterior se folosește rețeaua existenta din OL Dn 150 mm pentru hidranti exteriori, rețea ce inconjoara perimetral depoul si este aproape integral afectata de coroziune, fapt ce provoacă numeroase avarii;

  • •  Hidrantii existenti sunt de tip subterani Dn 100 mm;

  Rezerva intangibila pentru combaterea unui eventual incendiu, este asigurata din rezervoarele existente in incinta sediului administrativ si din branșamentul existent de la APA NOVA Ploiești aferente depoului de tramvaie ( conform declarațiilor reprezentantiilor depoului TCE); aceste surse asigura debitul si presiunea necesara stingerii incendiilor exterioare;

  Instalații sanitare

  Alimentare cu apa rece si calda menajera

  Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din incinta.

  Apa calda pentru consum menajer este preparata instant cu ajutorul unei centrale termice in condensatie, aferenta clădirii.

  Determinarea diametrelor conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci, au fost determinate conform STAS 1478/1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea

  Clădirea C1 - GRUP EXPLOATARE

  necesara a punctelor de consum.

  Canalizare menajera si pluviala.

  Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare in rețeaua de canalizare din incinta.

  Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din jgheaburi si burlane, si evacuate la nivelul terenului amenajat.

  Instalații HVAC

  Prepararea agentului termic de incalzire se realizează cu ajutorul unei centrale termice in condensatie prevăzută si cu schimbător de căldură pentru preparare apa canda pentru consum menajer. Cazanul pentru producere apa calda, are camera de ardere inchisa, aportul de oxigen necesar arderii facandu-se din exterior, cu ajutorul unui kit de admisie coaxial (cos in cos). Evacuarea gazelor de ardere se face fortat cu ajutorul unui ventilator incorporat in microcentrala.

  Pentru incalzirea spatiilor, se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri statice. Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete cu cap termostat montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur. Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Clădirea C2 Stație de redresare și Post TRAFO

 • •  Destinație: sistem de distribuție centralizată compus din stație de redresare și post trafo și celule de transformare;

 • •  Gabarit:; suprafața: 214mp, 43 mp;

 • •  Amplasare: alipit la calcan cu C1, pe latura Nord-Vest

 • •  Elemente de volumetrie: cele două funcțiuni se identifică în volum prin înălțimi diferite și au accese separate din exterior;

  ArhitecturaAlcătuiri constructive: cele două funcțiuni sunt adăpostite într-o

Clădirea C2 Stație de redresare și Post TRAFO singură structură - cu schelet din beton armat si pere^dejJtb^iderȘ'' din zidărie;

 • •  Caracteristici de conformare exterior interior: sfnîfetu^a^Se desfășoară pe verticala in trei registre: un compartiment semiingropat pentru ventilarea transformatorilor si colectarea scurgerilor de ulei, nivelul transformatorilor cu șinele de susținere si ghidaj si nivelul superior cu conexiunile electrice si volumul de ventilare;

 • •  Distribuție funcțională: în stația de redresare există două încăperi -punct de lucru pentru personalul de exploatare;

 • •  Echipare:

Pe secția de bare 20KV

 • - Celulă de măsură 20KV- 2 buc;

 • -  Celulă tip intrerupător ortoejector alimentare fideri 20KV -2 buc;

 • -  Celulă tip intrerupător ortoejector alimentare trafo putere (tracțiune electrică) 20KV - 2 buc;

 • -  Celulă tip intrerupător ortoejector cuplă secționare bară 20KV -1 bL

 • -  Celulă tip separator bară 20KV-1 buc;

 • -  Celulă tip intrerupător ortoejector alimentare PTM1 și PTM2 20KV

- 2 buc.

Pe secția de bare 0.6 KV

Celule 0.6Kv separatori alimentare din redresori CIRP 09, CIRP 10 (bară pozitivă) - 2 buc;

 • -  Celule 0.6Kv intrerupător ultrarapid de linie 1000A/825Vcc CIP 12 (bară pozitivă) 6 buc;

 • -   Celule 0.6Kv intrerupător ultrarapid de linie cuplă transversală

1000A/825Vcc CIC 06 (bară pozitivă) 1 buc;

 • -  Celulă 0.6Kv alimentare tip separator alimentare redresori de putere CIRS 03, CIRS 04 (bară negativă) 2 buc;

 • -  Celulă 0.6Kv alimentare tip separator de linie CIBN 007, CI 04 (bară negativă) 2 buc;

 • -   Celulă 0.4Kv servicii interne și redresori alimentare servicii 24V

1 buc;

Redresori 24V- 2 buc;

 • -   Redresori de putere (tracțiune electrică) 3000A-2 buc.

Transformatori de putere

 • -  Transformator TTU 1500KVA - 20Kv / 0.52Kv-2 buc;

 • -  Transformator TTU 40KVA - 20Kv / 0.4Kv-1 buc.

Auxiliare

 • -  Acumulatori 24V -180A   -2 buc;

 • -   Baterie -2 buc;

Panou comandă și control PCC24

 • •  Evacuare ape pluviale: învelitoarea în două pante line, fără atic pe direcția acestora permite evacuarea apelor prin jgheburi și burlane exterioare;

Starea clădirii: structura de rezistență nu necesită intervenții prin              consolidare - conform ex| ertizei tehnice; la nivelul finisajeloi^exterioare,

Clădirea C2 Stație de redresare și Post TRAFO

sunt vizibile desprinderi de tencuiala, pete și infiltrații laypașfea-irjf^hpară^; clădirii; primetrul clădirii este parțial bordat de trotqar'pietonal,,'pe'tr porțiune nu există trotuar de gardă; tâmplăria este^cea - montată laconstruirea clădirii: metal, lemn; jgheaburile și burlanele prezintă degradări;' este necesară repararea platformelor de accesă W^incăijpi^riie transformatorilor și refacerea structurilor metalice de acces; clădirăa nu este termoizolată.

Structura

• Fundațiile din beton simplu sunt continue sub stâlpi.Sub pereții de zidărie si stâlpi exista o centura continua din beton armat.Centura are dimensiunile 30x24 cm. Cota de fundare este -1.90 m (-1.65 m fata de CTN).

Suprastructura este alcatuita din doua linii de stâlpi din beton armat monolit pe fațadele lungi, cu centura la partea superioara, pe care reazema transversal chesoane curbe de 12.00 x 1.50 m.Stalpii au dimensiunea de 30x30 cm,iar centura 30x29 cm.

Instalații hidranti exteriori

 • •  Pentru stingerea unui incendiu exterior se folosește rețeaua existenta din OL Dn 150 mm pentru hidranti exteriori, rețea ce inconjoara perimetral depoul si este aproape integral afectata de coroziune, fapt ce provoacă numeroase avarii;

 • •  Hidrantii existenti sunt de tip subterani Dn 100 mm;

Rezerva intangibila pentru combaterea unui eventual incendiu, este asigurata din rezervoarele existente in incinta sediului administrativ si din branșamentul existent de la APA NOVA Ploiești aferente depoului de tramvaie (conform declarațiilor reprezentantiilor depoului TCE); aceste surse asigura debitul si presiunea necesara stingerii incendiilor exterioare;

Echipamente

Alimentarea cu energie electrică a substației este asigurată prin două alimentări cu tensiune de 20 kV, din două surse diferite ale sistemului energetic național, pentru a putea fi asigurată continuitatea alimentării mijloacelor de transport în comun în caz de avarie pe una dintre alimentări. De asemenea în caz de necesitate, în afară de alimentarea cu tensiune pentru servicii interne proprie de 0,4 kV, substația mai dispune de o alimentare de rezervă de la sistemul energetic național pentru cazuri de avarie.

Părțile componente ale substației de redresare se regăsesc mai jos:

• Echipare:

Pe secția de bare 20KV

 • - Celulă de măsură 20KV- 2 buc;

 • -  Celulă tip întrerupător ortoejector alimentare fideri 20KV -2 buc;

 • -  Celulă tip întrerupător ortoejector alimentare trafo putere (tracțiune electrică) 20KV - 2 buc;

 • -  Celulă tip întrerupător ortoejector cuplă secționare bară 20KV -1 bc

 • -  Celulă tip separator bară 20KV-1 buc;

 • -  Celulă tip întrerupător ortoejector alimentare PTM1 și PTM2 20KV

- 2 buc.

Pe secția de bare 0.6 KV

 • -  Celule 0.6Kv separatori alimentare din redresori CIRP 09, CIRP 10 (bară pozitivă) - 2 buc;

Clădirea C2 Stație de redresare și Post TRAFO

Celule 0.6Kv intrerupător ultrarapid de linie 1000A/825Vcc,CIR 12 (bară pozitivă) 6 buc;

 • -   Celule 0.6Kv intrerupător ultrarapid de linie cuplă transversală 1000A/825Vcc CIC 06 (bară pozitivă) 1buc;

 • -  Celulă 0.6Kv alimentare tip separator alimentare redresori de putere CIRS 03, CIRS 04 (bară negativă) 2 buc;

 • -  Celulă 0.6Kv alimentare tip separator de linie CIBN 007, CI 04

(bară negativă)     2 buc;

 • -   Celulă 0.4Kv servicii interne și redresori alimentare servicii 24V

1 buc;

Redresori 24V- 2 buc;

 • -   Redresori de putere (tracțiune electrică) 3000A-2 buc.

Transformatori de putere

 • -  Transformator TTU 1500KVA - 20Kv / 0.52Kv-2 buc;

 • -  Transformator TTU 40KVA - 20Kv / 0.4Kv-1 buc.

Auxiliare

 • -  Acumulatori 24V - 180A   -2 buc;

Baterie -2 buc;

Panou comandă și control PCC24

Clădirea C3 - HALA STRUNG BANDAJE

 • •  Destinație: clădirea adăpostește un utilaj pentru reparația bandajelor roților tramvaielor; clădirea nu este funcțională deoarece utilajul nu satisface necesitățile tehnice;

 • •  Gabarit: suprafață: 101 mp;

 • •  Amplasare: în zona centrală a liniilor de tramvai din incintă;

  Arhitectura • •  Distribuție funcțională: încăpere unică destinată strungului de bandaje;

 • •  Echipare:

o Strung de rectificat bandaje- invechit moral, fizic, nefuncțional;

o fără echipamente pentru detecție / stingere incendii;

Clădirea C3 - HALA STRUNG BANDAJE

 • •  Evacuare ape pluviale: receptori apa pluvială situati la nivelul

învelitorii, preluați prin burlane;                           ,        ț,

 • •  Starea clădirii: la momentul actual, clădirea nu este folosita; structura de rezistență nu necesită intervenții prin consolidare -conform expertizei tehnice; clădire prezintă degradări puține, datorate în special evacuării defectuoase a apelor pluviale; datorită tâmplăriei neperformante și lipsei unui sistemu de încălzire, clădirea nu constituie un mediu propice pentru desfășurarea activităților de exploatare;

Structura

 • •  Fundațiile sunt prefabricate tip pahar.Grinzile de fundare(soclurile) sunt prefabricate.Cota de fundare este -1.45 m (-1.30 m fata de CTN).

 • •  Structura de rezistenta se compune din doua șiruri longitudinale de stâlpi prefabricați cu dimensiunea 40x40 cm. Grinzile longitudinale prefabricate cu secțiunea 30x45 cm si grinzile transversale prefabricate cu secțiunea 30x40 cm sunt monolitizate la noduri cu stâlpii.

Instalații hidranti exteriori

 • •  Pentru stingerea unui incendiu exterior se folosește rețeaua existenta din OL Dn 150 mm pentru hidranti exteriori, rețea ce inconjoara perimetral depoul si este aproape integral afectata de coroziune, fapt ce provoacă numeroase avarii;

 • •  Hidrantii existenti sunt de tip subterani Dn 100 mm;

Rezerva intangibila pentru combaterea unui eventual incendiu, este asigurata din rezervoarele existente in incinta sediului administrativ si din branșamentul existent de la APA NOVA Ploiești aferente depoului de tramvaie (conform declarațiilor reprezentantiilor depoului TCE); aceste surse asigura debitul si presiunea necesara stingerii incendiilor exterioare;

Clădirea C4- VOPSITORIE SPĂLĂTORIE

 • •  Destinație: hală pentru întreținerea tramvaielor, cu 2 fire aferente a două încăperi cu funcțiuni distincte, pentru vopsire și spălare tramvaie;

 • •  Gabarit: 36.50 x 12.70m; suprafață: 471 mp

 • •  Amplasare: amplasată la distanțe corespunzătoare de clădirile învecinate astfel încât permite accesul tramvaielor în interior;

ArhitecturaClădirea C4- VOPSITOR1E SPĂLĂTORIE


-      . BML—_

funcționale distincte; fiecare dintre acestea perrțite\âCcpsu|®Șj ieșirea unui tramvai; în vecinătatea clădirii se alăXconâ^țîile, aferente acesteia: decantor etc;

 • •  Alcătuiri constructive: Hala de dimensiuni 12.20 x 36.sS0rjm.v^tf inaltime 5.60 - 6.00m; Structura de rezistenta se compune dirFdoua șiruri longitudinale de stâlpi prefabricați de beton la travee de 6.00 m pe care reazema grinzi longitudinale prefabricate si chesoane transversale prefabricate pretensionate curbe

 • •   Distribuție funcțională: spațiul interior este împărțit în două zone funcționale egale ca suprafață: vopsitorie, spălătorie;


 • •  Echipare:

o instalație vopsitorie, instalație spălătorie;

 • •  Evacuare ape pluviale: învelitoarea în două pante line, fără atic pe direcția acestora permite evacuarea apelor prin jgheburi și burlane exterioare;

Starea clădirii: structura de rezistență nu necesită intervenții prin consolidare - conform expertizei tehnice; clădirea prezintă degradări la nivelul fațadelor: vopsitorii scorojite, căzute, pete -datorate evacuării defectuoase a apelor pluviale; sunt vizibile degradări le nivelul inferior a clădirii, datorat infilatrațiilor; ușile de acces de mari dimensiuni sunt dificil de manevrat; de cele mai multe ori, ușile nu sunt închise; nu există un sistem de încălzire pentru personal; dat fiind specificul de funcționare, conformarea clădirii, starea acuală a clădirii dată de tâmplăria neperformantă și de lipsa sistemului de încălzire

Structura


Structura de rezistenta se compune din doua șiruri longitudinale de stâlpi prefabricați de beton la travee de 6.00 m pe care reazema grinzi longitudinale prefabricate si chesoane transversale prefabricate pretensionate curbe de catalog IPCT de 12 x 1.50 m. Stâlpii sunt prinși in fundații pahar prefabricate. Stâlpii prefabricați au dimensiunea de 40x40 cm.Adancimea de fundare este 1.75 m de la nivelul terenului natural.

Aproximativ la jumatatea lungimii,un număr de trei chesoane prefabricate au fost inlocuite cu o zona monolit cu grinzi transversale si o placa suprainaltate, de dimensiuni 4.33 x 2.10 m susținuta la colturi de stâlpi monoliti de la pardoseala, care susține o instalație de condiționare a aerului.

Datorita celor doua funcțiuni distincte, spălătorie si vopsitorie, structura este completata cu un zid longitudinal neportant, cu stâlpi de beton monoliti la 6.00m cu traveile intercalate intre cele ale structurii de baza, dimensionați pentru a prelua forța inerțiala seismica transversala proprie a zidului de cărămidă intre stâlpi si doua rânduri de centuri orizontale de solidarizare. Zidul neportant ajunge pana la chesoanele halei fara a constitui punct de reazem pentru acestea.

Instalații hidranti exteriori


Pardoseala este din beton, orizontala, cu cate un canal longitudinal central in ambele compartimente, mai adanc in spălătorie.Pereții de inchidere si compartimentare sunt realizați din zidărie GVP cu grosimea de 25 cm.

• Pentru stingerea unui incendiu exterior se folosește rețeaua existenta din OL Dn 150 mm pentru hidranti exteriori, rețea ce inconjoara perimetral depoul si este aproape integral afectata de coroziune, fapt ce provoacă numeroase avarii;

Clădirea C4- VO

PSITORIE SPĂLĂTORIE

• Hidrantii existenti sunt de tip subterani Dn 100 mm;              ^3

Rezerva intangibila pentru combaterea unui eventual in^n fk^^stC asigurata din rezervoarele existente in incinta sediului adminisfr     TȚdin

branșamentul existent de la APA NOVA Ploiești aferente depoufurae' tramvaie ( conform declarațiilor reprezentantelor depoului TCE); aceste surse asigura debitul si presiunea necesara stingerii incendiilor exterioare;

Clădirea C5- HALA ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII TRAMVAIE, HAL- BOGHIURI


 • •   Destinație: întreținere tramvaie, reparații zilnice , reparații capitale;

 • •  Gabarit: compusă din două construcții realizate în etape dist nete; pentr identificare, acestea vor fi denumite C5a- Hala întreținere reparații, C6t Hala boghiuri; suprafață totală: 3459 mp
Arhitectura


 • •  Alcătuiri constructive amplasare: ambele construcții au structuri de rezistență în cadre din beton armat și închderi perimetrale din panouri prefabricate de BCA; cele două corpuri sunt alipite la calcan, cu rost structural de 10cm; cele două clădiri sunt alipite la calcan pe partea de SE de C5, anexă (ateliere și vestiare), cu rost structural; structura învelitorii: chesoane transversale prefabricate pretensionate curbe; tâmplărie de metal; la nivelul terasei sunt amplasate între travee luminatoare cu structura metalică și geam de sticlă armată;

 • •  Elemente de volumetrie: cele două construcții se identifică una față de cealaltă prin diferența de înălțime, C5b, construit ulterior fiind mai înalt; ambele construcții sunt monobloc, cu bandouri orizontale de ferestre pe toată lungimea halei și cu porți de mari dimensiuni pe direcția de acces și ieșire a tramvaielor;

 • •  Caracteristici de conformare exterior interior: ambele hale permit intrarea tramvaielor în interior; ieșirea se face pe 3 canale destinate reparațiilor curente; C5a -6 canale; C5b- 3 canale; pentru ambele construcții, cota pardoselii este situată la cota terenului, șinele de tramvai fiind continue exterior-interior; punctele de lucru pentru personalul de exploatare sunt situate în canale cu adâncime aprox. 1,50m,, situate între șine;

C5a:


Clădirea C5- HALA ÎNTREȚINERE SI REPARA [HTRAMVAIE, HALA BOGHIURI


C5b:

o


11, respectiv 9 travee dispuse pe direcția Iu|g|, ddșchideftf 6.0m; 3 travee deschidere 15.0m dispuse pe direcția sc^a/ în cadrul primulului canal tehnologic, destinahjnsp^Gtiei^ intretinerii curente, șinele de tramvai sunt montate^yăr de rulare din grinzi de b.a. monolit rezemate pe stâlpi scurti, pardoseala curenta fiind amplasata la cota generala de -1.52 m - puternic degradați;

11 travee cu deshidere 3 sau 6m dispuse pe direcția lungă; 1 travee deschidere 15.0m dispusa pe direcția scurtă;

etaj parțial, fără acces din interiorul halei; accesul se face prin clădirea al 05, alipit;

 • •   Distribuție funcțională: spațiile interioare ale celor două construcții nu sunt compartimentate; cele două hale sunt separate printr-un perete longitudinal, cu uși de acces; organizarea spațiilor și circulația prin ele se face în funcție de canalele tehnice; în funcție de regimul de funcționare se identifică două zone distincte:

o canalele 1-3 - reparații zilnice: acces frecvent al tramavielor, cu porti pentru intrarea si ierirea tramvaielor;

o canalele 4-9 - reparații cu complexitate diferită, fără porți pentru ieșirea tramvaielor;

 • •  în interior sunt amplasate construcții metalice cu structură proprie, realizate ulterior pentru personalul de exploatare; unele zone tehnologice sunt împrejmuite cu panouri de tablă cu înălțime parțială (H ~90cm) pentru protecție; trecerea între cele două hale se face prin peretele central, închis cu tâmplărie cu profile metalice cu ochiuri glisante;

 • •  Echipare

o C5a, C5b- pod rulant;

o C5b- elevatoare mecanice, amplasate in locașuri sub nivelul general al pardoselii.

o Hidranti interiori;

 • •  Evacuare ape pluviale: preluarea aplor pluviale de pe terasa se face prin coloane interioare, apa pluvială fiind preluată receptori de la nivelul terasei;

 • •  Starea clădirii: conform expertizei, ambele structuri se prezintă în tare bună, cu excepția elementelor semnalate în cazul C6a, structura halelor se prezintă corespunzător, stâlpii si elementele de acoperiș fiind in stare buna, fara defecțiuni sau cedări vizibile; starea platformelor de lucru și aplatformelor de lucru la înălțime este rea și prezintă pericol pentru personalul de exploatare; în exploatare, între accesul dintre canalele 3 și 4 s-a dovedit necesară montarea unui parapet de protecție, dată fiind vecinătatea imediată a liniei de tramvai; beneficiarul solicită păstrarea unei structuri de protecție; tâmplăria metalică nu este performantă și se identifică numeroase probleme ale luminatoarelor; evacuarea defectuoasă a apelor pluviale a generat scurgeri, inundări, pete în interior; finisajele interioare și exterioare nu se prezintă într-o stare bună - tencuiala este fisurată în zona de prindere a panourilor prefabricate, vopsitoria exterioară;


 • •  Gabarit: suprafață 580 mp

 • •  Alcătuiri constructive: structură în cadre de beton armat, învelitoare chesoane, casetate peste parter si curbe peste etaj, închiderile exterioare sunt din fasii de B.C.A. armate cu fixare mecanica in stâlpii de fațada; traveea care conține casa de scară este realizată din stâlpi și planșee din beton monolit;

 • •  Amplasare: alipit la calcan pe latura de NV- cu C5a și C5b;

 • •  Elemente de volumetrie: volumetrie compusă: zona P+1E, zona P

 • - depozite prevăzute prin proiectul inițial pentru acetilena și oxigen

 • - momentan nu sunt folosite în acest scop;

 • •  Caracteristici de conformare exterior, interior

 • •  Distribuție funcțională:

o Parter: puncte de lucru: atelier electric, revizie zilnica, procese tehnologice mecanice, tamplarie, atelier prelucrare prin aschiere; depozitare: magazie gestiune, scularie; grupuri sanitare

o Etaj: puncte de lucru: atelier electric, reconditionari electrice, reconditionari mecanice, grupuri sanitare, vestiare;

 • •  Echipare:

o Atelier prelucrare prin aschiere: strunguri, freze

o hidranți interiori

o

 • •  Evacuare ape pluviale: prin coloane interioare, apa este preluata prin receptori de terasa

 • •  Starea clădirii: cu excepția pereților de cărămidă la rostul intre hale la parter care sunt puternic fisurați, probabil insuficient fundați și care vor trebui demolați si refacuti cu o fundație corespunzătoare, structura de rezistență se prezintă în stare bună conform expertizei

^NTERGROUP

Clădirea C5- HALA ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII TRAMVAIE, HALA BOGHIURI

tehnice; sunt vizibile fisuri, crăpăturiși desprind^i? de^^ri^ijșșla Wfe zona de montaj a panourilor din BOA; peste zopa; parter-7 a jo|p realizata o structura de tip balcon - cu acoperișul parapeji^je^e? se va propune spre desființare; tâmplăria^’b^-Jinv^^r’ neperformantă - cu profile din metal si geam de stiblăT^^^^ffe infiltrații la nivelul soclului; in zonele de preluarea a apelor pluviale prin coloane interioare sunt degradări ale chesoanelor datorate defecțiunilor hiroizolației;

Structura

C5A Tronson 1 - Hala de dimensiuni intre axe 42.25 x 63.00,orientata N/E -SA/. Structura de rezistenta se compune din patru șiruri longitudinale de stâlpi prefabricați de beton la travee de 6.00 m (trei șiruri de 11 travei, al patru-lea de 9 travei) la interax 15.00 m , intre primele doua șiruri, 12.00 m. la al treilea, pe care reazema grinzi longitudinale prefabricate si chesoane transversale prefabricate pretensionate curbe de catalog IPCT de 15 x 1.50 m, respectiv 12 x 1.5 m. Inaltimea la reazemele chesoanelor 5.40 - 5.50 m in primele doua deschideri, 7.40 - 6.50 in a treia deschidere unde exista si pod rulant. Stâlpii sunt prinși in fundații pahar prefabricate. Adâncimea de fundare este 2.65 m de la nivelul terenului. închiderile perimetrale pe laturile lungi sunt pe trei registre orizontale cel de la baza si cel de la partea superioara din fasii de b.c.a. armat solidarizate pe fata exterioara a stâlpilor cu plăcute cu șurub incastrat in stâlpi.

C5A Tronson 2 - Hala boghiuri este o extensie ulterioara a deschiderii N - E, cu conformarea structurala si cu dimensiunile identice cu aceasta. Alipirea se face cu rost de 10 cm, cu dublarea stâlpilor. Hala este prevăzută de asemenea cu pod rulant. Pentru ridicarea vagoanelor la montarea si demontarea boghiurilor exista mai multe perechi de elevatoare mecanice, amplasate in locașuri sub nivelul general al pardoselii. Diferența fata de deschiderea vecina este prezenta pe fiecare din laturile lungi a unei travei cu contravantuiri metalice masive, probabil pentru preluarea eforturilor din franarea podului rulant. Structura se prezintă, de asemeni, in stare buna. La căpătui S-V al halei, pe ultimele doua travei, exista un planseu intermediar de beton. Cele doua spatii (parter si etaj) rezultate sunt legate funcțional de corpul C5A1. Structura este in stare buna.

C5A1 - Pavilion ateliere-Tronson 3

Clădire parter - etaj de 45 x 13.15 m dimensiuni in plan. Structura se compune dintr-o rețea regulata de stâlpi prefabricați pe doua etaje de secțiune 50 x 50cm, dispusi pe doua rânduri x noua travei de 6 x 6 m. Pe stâlpi reazema grinzi prefabricate longitudinal cu chesoane, casetate peste parter si curbe peste etaj. Clădirea este alipita cu rost la căpătui S-V al halelor C5A (hale intretinere, reparații si boghiuri)

închiderile exterioare sunt din fasii de B.C.A. armate cu fixare mecanica in stâlpii de fațada.

C5B - Anexa magazie-Tronson 4

Este o construcție improvizata adosata corpului C5A1 cu shelet metalic din profile laminate sudate, acoperit cu tabla cutata, deformata vizibil.

Instalații hidranti exteriori


 • •  Pentru stingerea unui incendiu exterior se folosește WBatia' existenta din OL Dn 150 mm pentru hidranti extenorij^reț^aicpe' înconjoară perimetral depoul si este aproape integral afecfatâsde'' coroziune, fapt ce provoacă numeroase avarii;

 • •  Hidrantii existenti sunt de tip subterani Dn 100 mm;

Rezerva intangibila pentru combaterea unui eventual incendiu, este asigurata din rezervoarele existente in incinta sediului administrativ si din branșamentul existent de la APA NOVA Ploiești aferente depoului de tramvaie ( conform declarațiilor reprezentantiilor depoului TCE); aceste surse asigura debitul si presiunea necesara stingerii incendiilor exterioare;

Clădirea C6- BARACA APARATE CALE

Arhitectura

Construcție existenta din tabla cu structura metalica, propusa spre demolare. Nu are autorizație de construire.

Structura

Construcție metalica cu structura improvizata din țevi, prinse cu sudura, intarita pe alocuri cu cabluri înclinate, invelita si acoperita cu foi de azbociment prinse cu șuruburi.

Instalații hidranti exteriori

 • •  Pentru stingerea unui incendiu exterior se folosește rețeaua existenta din OL Dn 150 mm pentru hidranti exteriori, rețea ce înconjoară perimetral depoul si este aproape integral afectata de coroziune, fapt ce provoacă numeroase avarii;

 • •  Hidrantii existenti sunt de tip subterani Dn 100 mm;

Rezerva intangibila pentru combaterea unui eventual incendiu, este asigurata din rezervoarele existente in incinta sediului administrativ si din branșamentul existent de la APA NOVA Ploiești aferente depoului de tramvaie ( conform declarațiilor reprezentantiilor depoului TCE); aceste surse asigura debitul si presiunea necesara stingerii incendiilor exterioare;

Clădirea C7 MAGAZIE

Arhitectura

 • •  Destinație: maoazie, ateliere

 • •  Gabarit: suprafața 376 mp

 • •  Alcătuiri constructive: Sistemul constructiv simplu cu pereți de zidărie pe contur si in axul longitudinal pe care reazema doua șiruri de chesoane prefabricate precomprimate de 1.50 x 12.00 m. Panta transversala a acoperișului de 2 % realizata prin ridicarea reazemului central (peretele longitudinal); compartimentările interioare sunt din zidărie de cărămidă;

 • •  Elemente de volumetrie: reaim de inaltime parter

 • •  Caracteristici de conformare exterior interior: volumul interior este compartimentat în spații - puncte de lucru, majoritatea avand acces din exterior.

 • •  Distribuție funcțională: ateliere, puncte de lucru, spațiu de lucru acumulatori și redresor, birou, grupuri sanitare, vestiare, spațiu de lucru impregnare cu lac;

 • •  Echipare:

o Spațiu acumulatori - sistem entilare evacuare vapori acid

Structura

• Fundațiile din beton simplu sunt continue sub pereții de zidărie. Cota de fundare este variabila -3.05 si -3.25 m (max.-3.10 m fata de CTN).

%       fi'           *

s c< U'-i';••            

Sistemul constructiv este alcătuit din pereți de zidărie ș țȘonturtsi imax.. ‘ longitudinal, pe care reazema doua șiruri de ches^pe,xpre.febpcate precomprimate de 1.50 x 12.00 m. Panta transversala a s perisuluî..de 2 % realizata prin ridicarea reazemului central (peretele longitudinal) ou 18 cm fata de fațadele longitudinale.Stalpisorii de beton au secțiunea de 25x25 cm,25x37,5 cm si 37,5x37,5 cm. Compartimentările interioare din zidărie de cărămidă au grosime de 25 si 37,5 cm.Pereții de închidere exteriori au grosimea de 25 cm .Pardoseala din beton armat.

Clădirea C8- MAGAZIE

Arhitectura

Construcție existenta din tabla cu structura metalica, propusa spre demolare. Nu are autorizație de construire.

Structura

Construcție cu structura improvizata din țevi, prinse cu sudura, invelite cu foi de tabla si acoperita cu foi de azbociment.

Instalații hidranti exteriori

 • •  Pentru stingerea unui incendiu exterior se folosește rețeaua existenta din OL Dn 150 mm pentru hidranti exteriori, rețea ce inconjoara perimetral depoul si este aproape integral afectata de coroziune, fapt ce provoacă numeroase avarii;

 • •  Hidrantii existenti sunt de tip subterani Dn 100 mm;

Rezerva intangibila pentru combaterea unui eventual incendiu, este asigurata din rezervoarele existente in incinta sediului administrativ si din branșamentul existent de la APA NOVA Ploiești aferente depoului de tramvaie ( conform declarațiilor reprezentantiilor depoului TCE); aceste surse asigura debitul si presiunea necesara stingerii incendiilor exterioare;

Drumuri si platforme

Platforme carosabile:

• Platformele carosabile au următoarele deficiente principale: Faiantari;

 • -   Fisuri si crăpături longitudinale;

 • -   Fisuri si crăpături transversale; Suprafața exfoliata; Tasarea dalelor.

Rețele de alimentare cu apa____

Rețeaua exterioara de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor aferente incintei depoului de tramvaie este comuna cu cele pentru apa menajera si apa tehnologica.

Alimentare cu apa consum menajer:

Surse:

 • -   subteran : foraj situat in incinta sediului administrativ

 • -  rețea: racord Dn 100 mm la rețeaua oraseneasca de alimentare cu apa, utilizat in situații excepționale sau in caz de incendiu, pentru care s-a incheiat Convenția cu APA NOVA nr. 2006/10.11.2005

Funcționarea este: permanenta 365 zile/an , 8 ore/zi

r

Rețele de alimentare cu apa                                             (

Instalații de captare:                                          s             i

Vi ■ ■ -*• Â Alimentare cu apa: se realizează din sursa proprie subtera a (foraj, de. alimentare cu apa), amplasat in incinta sediului administrativ al societății. Apa extrasa din acest foraj alimentează si incinta depoului de tramvaie, traversarea paraului Dambu realizandu-se printr-o conducta de 4”.

Parametrii forajului sunt:

 • -  Adâncime = 140 m

 • -   Nivel hidrostatic = 10,32 m Nivel hidrodinamic = 13,14 m

 • -   Q capt =9 l/s

Instalații de tratare:

Privind gradul de potabilitate al apei din foraj, acesta corescpunde din punct de vedere bacteriologic, apa fiind analizata periodic de Laboratorul APA NOVA Ploiești. Apa inainte de a fi transmisa cater consumatori este dezinfectată prin instalațiile prevăzute.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Volum intangibil (mc): 110 mc (rezervoare amplasate in incinta sediului administrativ).

Debitul suplimentar acceptat pentru refacere rezerva intangibila: 1,26 l/s din rețeaua oraseneasca sau din sursa proprie prin restrângere consum.

Instalații de distribuire: rețea distribuție confecționată din țeava cu Dn 150 mm, Dn 100 mm si Dn 80 mm.

Instalații de măsurare a debitelor si volumelor de apa: apometru Dn 80 mm pentru racordul la rețeaua oraseneasca (APA NOVA Ploiești) din cadrul depoului tramvaie.

Rețeaua este formată dintr-un inel ce înconjoară perimetral Depoul. Aceasta este aproape integral afectată de coroziune si acest fapt duce la numeroase avarii.

Fiecare clădire din incinta depoului de tramvaie este alimentata din aceasta rețea de distribuție apa pentru consum menajer, tehnologic si pentru combaterea incendiilor

Rețele de canalizare

Menajera

In prezent rețeaua de canalizare colectează toate categoriile de ape din incinta: menajere, pluviale si tehnologice, conform convenției speciale de deversare a apelor uzate industriale cu Operatorul Apa Nova Ploiești

Datorita stării avansate de degradare a acestor colectoare sunt propuse lucrări de reabilitare pe toate categoriile: canalizare menajera, pluviala si drenaj.

Rețele de canalizare

In incinta Depolui de Tramvaie Gageni exista o rete^de" canalizare' care colectează si evacueaza apele uzate prin intermediul junei statii de pompare in canalizarea oraseneasca.          Vp<,

Aceasta rețea este executata din tuburi de azbociment cu diametrUr de 100-500mm.

In incinta exista si statie de spalare tramvaie, langa care este un decantor bicameral si o platforma de nămol.Platforma de nămol este folosita pentru inlaturarea pârtii grosiere din apa, parte care apoi este transportata după uscare cu mijloace auto proprii la rampa de gunoi a orașului Ploiești.

Rețeaua de canalizare menajera colectează apa de la halele existente (hala de revizie tramvaie, magazia de materiale,hale de boghiuri, atelierul de strungarie) hale echipate cu WC-uri si dusuri, cat si de la statia de spalat tramvaie (după o prealabile epurare in decantorul bicameral) si pavilonul administrative existent in partea vestica a incintei depoului de tramvaie. Aceasta rețea este prevăzută cu cămine de vizitare .

Pluviala

Apa pluviala din incinta este colectata si dirijata fara preepurare in Pârâul Dambu, parau ce desparte incinta depoului de tramvaie de incinta sediului administrativ. Evacuarea apelor pluviale se face prin intermediul a 3 guri de descărcare.

2.3.4 Situația utilităților tehnico-edilitare existente

Rețele alimentare cu apa:
 • ■  rețea distribuție confecționată din țeava cu Dn 150 mm, Dn 100 mm si Dn 80 mm.

 • ■  hidranti de incendiu subterani

 • ■  branșament Dn 100 APA Nova Ploiești

 • ■  hidranti de gradina

 • ■  cișmea apa potabila

 • ■  statie pompare utilizata pentru spalare respectiv recircularea apei in cadrul depoului de tramvaie

 • ■  rezervor metalic subteran V=5 mc

Rețele de canalizare:

 • •  Rețea de canalizare menajera, pluviala si drenaj cu tuburi de azbociment Dn100-500mm, L~2100ml

 • •  Cămine de vizitare

 • •  Decantor bicameral

 • •  Platforma de nămol

 • •  Separator de uleiuri la secția reparații

 • •  Rezervor din metal in cuva betonata la secția schimb ulei

 • •  Statie de pompare

 • •  Evacuarea apelor in rețeaua oraseneasca- Apa Nova Ploiești

 • 2.3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Clădiri

Rezistentă    mecanică    si

, » stabilitate

Pentru clădirea C1 - 1 se vor aplica masuri de consolidare conform indicațiilor din experttiza tehnica întocmită de expert tehnic Anton lonescu.

Restul structurilor de rezistenta ale clădirilor din ansamblul depou Gageni, nu prezintă defecțiuni sau vicii de conformare notabile, se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III si nu necesita lucrări de consolidare structurala.

Excepție fac grinzile monolite de b.a. la pardoseala halei C5A tronson 1, puternic corodate,si prost executate, pentru care recomandam demolarea si refacerea.

In ce privește instalațiile, multe dintre ele imbatranite si ieșite din uz, înlocuirea si/sau adaugarea unor trasee si echipamente noi vor trebui analizate împreuna cu inginerul structurist in ce privește eventualele penetrări prin elemente de beton, prinderi ale unor echipamente de greutate semnificativa si alte puncte de contact si influenta asupra structurii.

Intervențiile constructive vor fi efectuate in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

Securitate la incendiu

Conform P118-2/1999 actualizat 2018 clădirile nu necesita masuri suplimentare de securitate la incendiu. Compartimentările executate de beneficiar fara autorizație de construire sunt prezente in clădirile C1, C5, C7. Se vor desființa, urmând a fi realizate cu respectarea cerințelor de calitate in construcții.

Igienă, sănătate și mediu înconjurător

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), pentru spatiile de birouri, ateliere, vestiare si grupuri sanitare, astfel:

 • •  spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •  iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin înlocuirea tâmplăriei existente cu o tâmplărie mai performanta din punct de vedere al izolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat in sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •  iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală la spațiul de lucru

 • •  sunt prevăzute grupuri sanitare separate pe sexe, dimensionate corespunzător pentru asigurarea necesarului întregii clădiri; s-au prevăzut cabine pentru persoanele cu dizabilități, una pentru zona de adulți si una pentru zona de copii.

 • •  protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentală s-a asigurat prin legarea,la

nul și la pământ conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat și nivelele de iluminare ș^au^Ss» astfel încât să nu afecteze vederea utilizatorilor.                                                       ®

 • •  sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (iluminat natural ;și,

artificial) și STAS 6472 (încălzire).                                                                       .

 • •  cerințele de igienă se asigura prin utilizarea unor finisaje lavabile, ușor de întreținut, căre nu atrag’.

Clădiri

praful.

 • •  condițiile de calitate prevăzute pentru apă potabilă distribuită prin instalațiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

 • •  în grupurile sanitare este asigurată ventilația naturală sau mecanizată acolo unde nu sunt ferestre pentru evacuarea aerului viciat. S-au respectat prevederile normativului I5 privind proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și NP 008 privind puritatea aerului.

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •  colectarea reziduurilor menajere se face în recipienți închiși și se depozitează pe o platforma special amenajată din incinta. Deșeurile reciclabile se colectează și se depozitează distinct, pe platforma amenajată. Ridicarea și transportul cu autospeciale se face periodic, conform unui orar prestabilit al firmei de salubritate, nepermițându-se staționarea atât de îndelungată pe platforma încât să fie nocive pentru mediu.

 • •  canalizarea apelor uzate menajere este direcționată către rețeaua publică de canalizare.

 • •  nu exista surse de zgomote si vibrații, nu exista surse de radiații sau pericole de poluare a apelor sau aerului.

Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizolațiilor. Terasa are pantele corespunzătoare de scurgere a apelor.

Siguranță și accesibilitate în exploatare

Cod construcție

Destinația

Modul de indeplinire al cerinței esențiale siguranța si accesibilitate in exploatare

C1

GRUP EXPLOATARE

Clădirea se va adapta pentru a putea fi folosita de către persoanele cu dizabilitati. La parter se va amenaja un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Se realizează rampa de acces in clădire conform legislației in vigoare.

Protecție împotriva zgomotului

Construcțiile corespund cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.

■■

.\w'

■' |o

Clădiri ________ _______

Economie de energie și izolare termică


Cod construcție

Destinația

Modul de indeplinire al cerinței esențiale economie de energie si izolare termica

C1

GRUP EXPLOATARE

Clădirea se reabilitează termic, montandu-se termoizolatii la terasa, fațade si inlocuindu-se tamplaria existenta cu una ^perfromanta din punct de vedere energetic.

C2

S1 - SUBSTATIE REDRESARE POST TRAFO

Nu e cazul.

C3

HALA       STRUNG

RECTIFICAT BANDAJE

Clădirea se reabilitează termic, montandu-se termoizolatii la terasa, fațade si inlocuindu-se tamplaria existenta cu una perfromanta din punct de vedere energetic.

C4

STATIE      SPALARE-

VOPSIRE

Clădirea se reabilitează termic, montandu-se termoizolatii la terasa, fațade si inlocuindu-se tamplaria existenta cu una perfromanta din punct de vedere energetic.

C5

HALA    ÎNTREȚINERE

REPARAȚII

Clădirea se reabilitează termic, montandu-se termoizolatii la terasa, fațade si inlocuindu-se tamplaria existenta cu una perfromanta din punct de vedere energetic.

C7

MAGAZIE SI ATELIER

Clădirea se reabilitează termic, montandu-se termoizolatii la terasa, fațade si inlocuindu-se tamplaria existenta cu una perfromanta din punct de vedere energetic.


Utilizare sustenabilă a Aceasta cerința nu este îndeplinita de clădirile existente, pentru asigurarea iluminatului si încălzirii sunt resurselor naturale folosite exclusiv resurse neregenerabile de energie.   Drumuri si platforme:


Rezistență mecanică și stabilitate


Infrastructura:


Suprastructura:2.3.6  Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 2.3.7  Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

a) clasa de risc seismic;

Clasa de risc seism III cu masuri de intervenție pentru clădirea C1-1-tronson 1.

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

EXPERTIZA TEHNICA:

Pentru clădirea C1 - 1 se vor aplica masuri de consolidare.

Restul structurilor de rezistenta ale clădirilor din ansamblul depou Gageni, nu prezintă defecțiuni sau vicii de conformare notabile, se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III si nu necesita lucrări de consolidare structurala.

Excepție fac grinzile monolite de b.a. la pardoseala halei C5A tronson 1, puternic corodate,si prost executate, pentru care recomandam demolarea si refacerea.

In ce privește elementele nestructurale:

Izolarea acoperișurilor : invelitorile din panza bitumata sunt in general neizolate termic si imbatranite. Având in vedere si solicitarea utilizatorului de ridicare a gradului de confort termic, recomandam desfacerea in totalitate si refacerea cu termoizolatie si hidroizolatie din materiale moderne. Soluțiile vor fi alese de proiectantii de arhitectura. In general sporul de greutate este neglijabil si nu influențează rezistenta structurala.

Sunt de asemeni necesare lucrări atente de identificare si reparare a defecțiunilor la majoritatea scurgerilor de ape pluviale, cu materiale imbatranite si ineficiente. Vor trebui toate inspectate din apropiere, curatate si refăcute cu detalii si materiale moderne. Cu aceasta ocazie vor fi reparate si zonele in care betonul si armatura au fost afectate de infiltrații, prin curatare si tratare cu materiale si soluții disponibile la firme specializate (Mappei, Sika, Sypex, Ceresit, etc.).Se vor prevedea hidroizolatii la fundații si se vor reface trotuarele de garda pe tot conturul clădirilor cu panta spre exterior.

Protecția termica a pereților.

In zonele cu panouri B.C.A. cu prinderi mecanice, chiar si acolo unde panourile nu au defecte vizibile, recomandam înlocuirea acestora cu panouri tristrat din tabla cu umplutura poliuretanica sau alte soluții de catalog. In afara de imbunatatirea evidenta a aspectului, aceste soluții prezintă cel puțin doua avantaje: eficienta termica superioara si scăderea


^sgi

solicitărilor seismice prin reducerea masei. Operațiunile de inlocuire sunt^ipfp folosite punctele de prindere existente.

fer. ■■ ..

Panourile actuale de sticla armata vor fi înlocuite cu tamplarie fixa tip term^p^Jd^taiiilp defe' alcătuire si prindere fiind disponibile la furnizori.                                            aJ^V

In zonele cu zidărie se pot aplica soluțiile curente de termosistem cu vata minerala sau polistiren, Sporul de greutate este nesemnificativ si nu influențează rezistenta si stabilitatea structurala.

In ce privește instalațiile, multe dintre ele imbatranite si ieșite din uz, înlocuirea si/sau adaugarea unor trasee si echipamente noi vor trebui analizate împreuna cu inginerul structurist in ce privește eventualele penetrări prin elemente de beton, prinderi ale unor echipamente de greutate semnificativa si alte puncte de contact si influenta asupra structurii. Intervențiile propuse de arhitectura sunt grupate in tabelul următor:

C1-Grupde exploatare

-înlocuire pereți compartimentare ulteriori cu pereți de gips-carton;

-Desfacere structura metalica de acces pe zona de sud si refacere conform normelor tehnice:

C3-Cladire strung rectificare bandaje

-Reducere suprafața gol acces;

C5A-Hala intretinere si reparatii-Tronson 1

-Desfacere pardoseala pentru realizare nise tehnice in scopul amplasării unui strung nou;

-Desfacere platforme de lucru la înălțme din metal si refacere

9

-Desfacere platforme de lucru din beton si refacere; -Desfacere grinzi din beton pentru susținere cale de rulare tramvai si refacere;

C5A1-Pavilion ateliere-Tronson 3

-înlocuire compartimentări din tablă cu compartimentări din gips-carton;

C7-Magazie si ateliere

-Demolare perete zidărie cu tamplarie metalica, construit ulterior si refacere, intre P06(depozit scule si aparate cale de rulare) si P07(atelier reparații electrice);

Intervențiile constructive vor fi efectuate in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

AUDIT ENERGETIC:

Auditul energetic pentru clădirea C1 a fost intocmit de auditor energetic Valeanu Valentin.

Pe baza analizaei stării actuale a clădirii, a valorilor de consumuri specifice determinate in Certificatul de performanta a clădirii si discuțiilor cu beneficiarul. S-au propus analizarea urmatorelor soluții si pachete de soluții de reabilitare termica a clădirii conform tabelului următor:


SOLUȚII si PACHETE DE SOLUȚII PROPUSE                 SWW

A. ÎNCĂLZIRE

A.1) SOLUȚII REABILITARE ANVELOPA

M

Termosistem la fațada cu vata minerala bazaltica rigida 10 cm (A=0,036 W/mK)

A2

înlocuire ferestre cu ferestre mai performante (UFer=1,05 W/mpK)

A3

Termoizolare terasa cu polistiren expandat 15 cm qrosime (A=0.034 W/mK)

A4

Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm (A=0,038 W/mK)

AZ) PACHETE DE SOLUȚII

PI

P1 = A1+A2+A3+A4


 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Pentru clădirea C1-1-tronson 1 se vor realiza legaturi corespunzătoare intre parter si etaj prin fasii verticale exterioare armate pe toata inaltimea clădirii cu doua rânduri de armatura si o centura de 80 cm inaltime la nivelul plăcii peste parter (40 cm in sus, 40 cm. sub nivelul plăcii), de asemeni cu doua rânduri de armatura. întregul caroiaj exterior va fi legat cu structura inițiala printr-un caroiaj de ancore chimice.

La construcția C5A-tronson 1 se vor reface grinzile din beton armat pentru susținere cale de rulare tramvai.

Pentru toate clădirile se vor repara si zonele in care betonul si armatura au fost afectate de infiltrații, prin curatare si tratare cu materiale si soluții disponibile la firme specializate.

PENTRU CLĂDIREA C1

Din punct de vedere energetic și economic, conform punctelor 5.2 și 6.3 se alege Pachetul

1 de soluții de reabilitare termică a clădirii

Din punct ae vedere economic performanțele acestui pacnet sunt:

 • - costul energiei economisite (reducerea costului cu energia consumată) este de 0,0137 euro/kWh pentru încălzire

 • - reducerea costului la factura de încălzire este de 67,8 %,

 • - durata de recuperare a investiției este de 6,0 ani pentru încălzire

Din punct ae vedere energetic performantele acestui pachet sunt reflectate în următoarele consumuri specifice de energie (cu referire la energia finală):

 • - Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spațiilor la nivelul sursei de căldură aferentă clădirii:

«3sincan= 112,2 kWh/m2an (clasa energetică ”B”)

 • - Consumul specific anual de energie total al clădirii:

gTOT11" - 145,6 kWh/m2an (clasa energetică ”B”)

 • - Cantitatea anuală specifică de emisii echivalente CO2

qCOJan = 32,5 kgCCVm'an

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Clădiri

Rezistentă

>

mecanică și stabilitate

Pentru clădirea C1-1-tronson 1 se vor realiza legaturi corespunzătoare intre parter si etaj prin fasii verticale exterioare armate pe toata inaltimea clădirii cu doua rânduri de armatura si o centura de 80 cm inaltime la nivelul plăcii peste parter (40 cm in sus, 40 cm. sub nivelul plăcii), de asemeni cu doua rânduri de armatura. întregul caroiaj exterior va fi legat cu structura inițiala printr-un caroiaj de ancore chimice.

La construcția C5A-tronson 1 se vor reface grinzile din beton armat pentru susținere cale de rulare tramvai.

Pentru toate clădirile se vor repara si zonele in care betonul si armatura au fost afectate de infiltrații, prin curatare si tratare cu materiale si soluții disponibile la firme specializate.

Restul structurilor de rezistenta ale clădirilor din ansamblul depou Gageni, nu prezintă defecțiuni sau vicii de conformare notabile, se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III si nu necesita lucrări de consolidare structurala.

Excepție fac grinzile monolite de b.a. la pardoseala halei C5A tronson 1, puternic corodate,si prost executate, pentru care recomandam demolarea si refacerea.

In ce privește instalațiile, multe dintre ele imbatranite si ieșite din uz, inlocuirea si/sau adaugarea unor trasee si echipamente noi vor trebui analizate impreuna cu inginerul structurist in ce privește eventualele penetrări prin elemente de beton, prinderi ale unor echipamente de greutate semnificativa si alte puncte de contact si influenta asupra structurii.

Intervențiile constructive vor fi efectuate in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

Securitate la incendiu

Conform P118-2/1999 actualizat 2018 clădirile nu necesita masuri suplimentare de securitate la incendiu. Compartimentările executate de beneficiar fara autorizație de construire sunt prezente in clădirile C1, C5, C7. Se vor desființa, urmând a fi realizate cu respectarea cerințelor de calitate in construcții.

catfcoria               GRAD            CATEG.   COMPART. CAI     DE

dfmhmiff      hf^timatif               CLASA DE DE     RISC DE PERICOL  DE       EVACUARE

DENUMIRE      DESTINAȚIE   ™          IMPORTANTA REZIST. INCENDIU DE       INCENDIU

IMPORTANTA              LA pQC           INDENDIU

C1   GRUP          administrativ  C- Normala   III            II       Mic       -          individual  Scara

EXPLOATARE                                                                      deschisa,

lățime c^i de-», evacuare^,4;; minim-' 1.50m,/' lungime maxima cale de evacuare 12rh^

Clădiri

Corespunde tabel 3.6.5. din

P118/1999


C2

S1 -

SUBSTATIE REDRESARE POST TRAFO

Punct de transformare de la medie la joasa tensiune

C- Normala

III

II

Mare

C3

HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE

Industrial, hala depozitare

C- Normala

III

II

Mijlociu E


individual Clădire parter, lungimea caii de


C4

STATIE SPALARE-VOPSIRE

Industrial: spălătorie vopsitorie tramvaie - 2 canale

C- Normala

III

II

mare

C

C5

HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

Industrial: ateliere reparații

C- Normala

III

II

Mijlociu

E


individual


individual


evacuare este sub lungimea normata de tabel 5.6.13 din P 118/1999. Clădire parter, lungimea caii de


evacuare


este sub lungimea normata de


tabel 5.6.13 din P^MHdțo 118/1999.7"^-Cladirf’'*K parter, ;

lungimea

Clădiri

tramvaie - 9                                                                        caii de

canale                                                                       evacuare

este sub lungimea normata de tabel 5.6.13 din P 118/1999. Pentru zonele cu etaj (vestiare, grupuri sanitare, birouri si ateliere): Scări deschise, lățime rampa 1.30m, lățime cai de evacuare minim 1,90m, lungime cale de evacuare , sub*,*! o i ■ < dimensiunea normata prin - ? tabel 3.6:5.\ *3 din        O

' - P118/19^9/^

C7 MAGAZIE SI    industrial:     C-Normala III             II        Mic       -          individual ' Clădire «

dNTERGROUP

Clădiri

ATELIER       ateliere,                                                                             parter si

vestiare                                                                                     etaj, scara

deschisa, lățime rampa lungimea caii de evacuare este sub lungimea normata de tabel 5.6.13 din P 118/1999.

Igienă, sănătate și mediu înconjurător

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), pentru spatiile de birouri, ateliere, vestiare si grupuri sanitare, astfel:

 • •  spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •  iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin înlocuirea tâmplăriei existente cu o tâmplărie mai performanta din punct de vedere al izolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat in sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •  iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală la spațiul de lucru

 • •  sunt prevăzute grupuri sanitare separate pe sexe, dimensionate corespunzător pentru asigurarea necesarului întregii clădiri; s-au prevăzut cabine pentru persoanele cu dizabilități, una pentru zona de adulți si una pentru zona de copii.

 • •  protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentală s-a asigurat prin legarea la nul și la pământ conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat și nivelele de iluminare s-au ales astfel încât să nu afecteze vederea utilizatorilor.

 • •  sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (iluminat natural și artificial) șî, STAS*

6472 (încălzire).                                                                                                      .

 • •  cerințele de igienă se asigura prin utilizarea unor finisaje lavabile, ușor de întreținut, care nu atrag praful. /

 • •  condițiile de calitate prevăzute pentru apă potabilă distribuită prin instalațiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

 • •  în grupurile sanitare este asigurată ventilația naturală sau mecanizată acolo unde nu sunt ferestre pentru evacuareaaerului viciat. S-au respectat prevederile normativului I5 privind proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare ș;

___•

Clădiri

NP 008 privind puritatea aerului.

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •  colectarea reziduurilor menajere se face în recipienți închiși și se depozitează pe o platforma special amenajată din incinta. Deșeurile reciclabile se colectează și se depozitează distinct, pe platforma amenajată. Ridicarea și transportul cu autospeciale se face periodic, conform unui orar prestabilit al firmei de salubritate, nepermițându-se staționarea atât de îndelungată pe platforma încât să fie nocive pentru mediu.

 • •  canalizarea apelor uzate menajere este direcționată către rețeaua publică de canalizare.

 • •  nu exista surse de zgomote si vibrații, nu exista surse de radiații sau pericole de poluare a apelor sau aerului.

Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizolațiilor. Terasa are pantele corespunzătoare de scurgere a apelor.

Siguranță și accesibilitate în exploatare

Cod construcție

Destinația

Modul de indeplinire al cerinței esențiale siguranța si accesibilitate in exploatare

C1

GRUP EXPLOATARE

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica. Clădirea nu este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilitati.

C3

HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica.

C4

STATIE SPALARE-VOPSIRE

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica

C5

HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica.

C7

MAGAZIE SI ATELIER

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica. Clădirea nu este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilitati.

Protecție

J împotriva zgomotului

Construcțiile corespund cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.

Economie de energie     și

izolare termică

•'1 y5 \

'-.M

Cod construcție

Destinația

Modul de indeplinire al cerinței esențiale economie de energie si izolare termica

C1

GRUP EXPLOATARE

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind izolarea

Clădiri

termica, la momentul proiectării si execuției.

C2

S1 - SUBSTATIE REDRESARE POST TRAFO

C3

HALA       STRUNG

RECTIFICAT BANDAJE

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind izolarea termica, la momentul proiectării si execuției.

C4

STATIE     SPALARE-

VOPSIRE

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind izolarea termica, la momentul proiectării si execuției.

C5

HALA    ÎNTREȚINERE

REPARAȚII

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind izolarea termica, la momentul proiectării si execuției.

C7

MAGAZIE SI ATELIER

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind izolarea termica, la momentul proiectării si execuției.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Aceasta cerința nu este îndeplinita de clădirile existente, pentru asigurarea iluminatului si încălzirii sunt folosite exclusiv resurse neregenerabile de energie.

/'ș.. - ■

 • 2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung ' privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții 11 s** ” Proiectul de fata este unul prioritar pentru municipiul Ploiești in raport cu obiectivele locale-de reducere a emisiilor de GES generate de utilizarea autovehiculelor, inscriindu-se printre proiectele ce urmăresc creșterea gradului de utilizare a transportului public si a modurilor de transport nemotorizate in paralel cu scăderea gradului de utilizare al mijloacelor de transport motorizate individuale.

Pentru finanțarea proiectului se vor accesa fonduri prin POR/2017/4/4.1/1 (Cod nr. POR/182/4) - Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului il reprezintă creșterea numărului de utilizatori ai transportului public in defavoarea mijloacelor motorizate individuale de transport.

Obiectivul specifice ale proiectului este

> S.O.1 - întreținerea mijloacelor de transport public si asigurarea funcționarii acestora in condiții normale de exploatare.

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

 • > M.1 - Modernizare Grup expoatare

 • >  M.2 - Modernizare Statie spalare - vopsire

 • >  M.3 - Modernizare Hala intretinere reparații

 • >  M.4 - Modernizare Hala strung rectificat bandaje

 • >  M.5 - Modernizare Magazie si atelier

 • >  M.6 - Modernizare S1-Substatie redresare post trafo

 • >  M.7 - Modernizare rețele de incinta

 • >  M.8 - Modernizare platforme rutiere, pietonale si deșeuri

 • > M.9 - Modernizare împrejmuire

 • >  M.10 - Construire clădire pentru depozitare materiale necesare in procesele tehnologice

 • >  M.11 - Construire clădire centrala termica aferenta stafiei de spalare-vopsire

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni _______tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții___________________

Pentru fiecare scenariu/ opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

 • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică,


  informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiilede uf’banism, după caz);

  p este împrejmuit

  ■? i' v                      (     !

  / wJ

  A.


  Terenul identificat prin Număr Cadastral 139974, cu suprafața de integral cu gard din beton, stâlpi și panouri prefabricate.


  29654 îi


  Incinta cuprinde:


15 fire de tramvai

11 clădiri destinate activității de întreținere a tramvaielor,

 • -  construcții anexe care deservesc funcțiunea principală -decantor, stație de pompare pentru spălare, puncte de transformare, punct termic, 2 observatoare paza tip foișor, cabine de paza;

 • -   diverse platforme betonate, din beton, dale sau pietriș cu rol tehnologic ;

 • -   Trotuare, peroane;

 • -  Spații verzi amenajate, aflate în stare de degradare cu suprafața aproximativă de 310mp;

 • -   Zone cu vegetație spontană, inclusiv pomi crescuți spontan, în special în zonele perimetrele ale incintei;

Pentru intrarea și ieșirea tramvaielor din incinta există două fire, câte unul pentru fiecare direcție. Din cele 15 fire de tramvai, 9 fire / linii traversează 3 clădiri cu rol în întreținerea tramvaielor: hala întreținere, reparații, vopsitorie - spălătorie, hală strung bandaje.

Parcul de garare al tramvaielor pentru transportul public în comun în Municipiul Ploiești este în administrarea SC TCE SA.

Acesta deține toate facilitățile necesare pentru întreținerea și gararea flotei de tramvaie, respectiv pentru întreținerea șinelor, a firelor de contact și a echipamentelor electrice asociate.

Chiar dacă depoul de tramvaie a fost construit relativ recent, din 1985, atât clădirile, cât și echipamentele necesită modernizare și înlocuire, întrucât nu sunt adecvate pentru o flotă de tramvaie în curs de înnoire.

Se impune modernizarea spațiilor pentru întreținerea acestor mijloace de transport și dotarea cu echipamente specifice pentru întreținere și mentenanță.

în scopul proiectului a fost întocmit un Raport de Expertiză Tehnică, vizând starea clădirilor în scopul reabilitării sau, după caz, desființării.

Imobiliul aferent investiției, identificat prin Număr Cadastral 139974, se află în intravilanul Municipiului Ploiești, are categoria de folosință Cc și este compus din teren cu suprafață de 29654 mp și construcții cu Suprafața Construită Totală de: 5984 mp și Suprafața Construită Desfășurată Totală de 6963 mp.

Indicatori urbanistici actuali ai terenului sunt: POT: 20.2%, CUT: 0.23.

Tabel 01. Identificarea clădirilor conform PAD

C1

C2

C3

DENUMIRE

S.C.

S.C.D.

REG.H

H.MAX

GRUP EXPLOATARE

296

592

P+1E

6.90

S1 - SUBSTATIE REDRESARE,

214

214

P

4.45

POST TRAFO

43

43

P

6.20

HALA STRUNG RECTIFICAT

101

101

P

BANDAJE

C4

STATIE SPALARE-VOPSIRE

471

C5

HALA         ÎNTREȚINERE

REPARAȚII SI HALA BOGHIURI

4111

C6

BARACA APARATE CALE

112

C7

MAGAZIE SI ATELIER

580

C8

MAGAZIE

267

C9

STATIE POMPARE

22

C10

POST TRAFO

8

C11

PUNCT DE TRANSF. METALIC

11

C12

DECANTOR

96

TOTAL

6128


471

4695

112

1160

267

22

8

11


96


7008Procesele tehnologice desfășurate în clădirile afectate de investiție au scopul principal de a menține în funcțiune circulația tramvaielor și de a crește confortul și siguranța călătorilor prin: revizii zilnice, reparații de complexitate variată, îmbunătățiri (vopsitorie, înlocuire piese uzate etc), spălare etc.

Prin asimilare cu funcțiuni similare, în baza specificului activităților desfășurate, destinația clădirilor este industrială - zone conexe industriei.

Prin prezentul proiect se vor aplica măsurile prevăzute de normativele și reglementările tehnice precum și de alte documente cu caracter de reglementare specific destinației. Clădirile aferente investiției nu fac parte din categoria construcțiilor speciale, conform GE 032/1997.

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Vecinătăți:

 • -  Nord: CNCF C.F.R. S.A.

 • -   Est: proprietăți particulare

Sud: Pârâul Dâmbu

 • -   Vest: Domeniul public al Municipiului Ploiești

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Amplasamentul se afla in nordul orașului Ploiești, in vecinătatea Spitalului Județean, cu acces din Șoseaua Gageni.

d) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

e) date climatice și particularități de relief;

Conform studiului geotehnic atașat.

 • f)  existența unor:

• rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/ protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

jf            -Sjl '■'V-

v>^   •<*%

'..                  \.'yXi-

posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri^,» . arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

• terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

•  date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic zona cercetată este caracterizată de valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35 g,pentru cutremure având intervalului mediu de recurență IMR=225 ani cu 20% probabilitate de depășire în 50 de ani și perioada de control (colț) Tc=1.6 sec. ( Conform Codului de Proeictare seismica - Partea l-Prevederi de proiectare pentru clădiri P100-1/2013.

 • •  date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

•  date geologice generale;

Zona studiata este caracterizata din punct de vedere geologic de prezenta unor depozite cuaternare de varsta Pleistocen inferior-Holocen .depuse peste formațiuni pliocene slab cutate sau orizontale.

Formarea acestor structuri este legata de umplerea, in Cuaternar, a ultimelor vestigii ale lacului pliocen cu aluviuni fluviatile.mai grosiere in partea nordica (pietrișuri,bolovanisuri la contactul dealului cu campia) si mai fine in sud(nisipuri, pietrișuri).

 • •  date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

In forajul executat s-au observat următoarele straturi:

 • •  -0,00--2,30-umpluturi locale,neomogene cu resturi de cărămizi,pietriș

 • •  -2,30--2,70-praf argilos vârtos cafeniu cu intercalatii negricioase si pietriș mic

 • •  -2,70—8,00-pietris cu nisip fin galben cafeniu in stare de indesare medie;

Recomandări privind condițiile de fundare:

 • •  Se va executa o perna de balast compactat in straturi cu grosimea de 1m.

 • •  Se recomanda fundații continue din beton armat legate pe doua direcții sau fundații izolate de beton armat legate cu grinzi de beton armat.

• încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Conform normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții NP074/2014,punctajul definirii riscului geotehnic este 13,risc moderat-categoria geotehnica 2.

 • •  caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Din punct de vedere hidrologic,zona Ploiești se incadreaza in bazinul râului Prahova,bazin administrat de Direcția Apelor Buzau-lalomita,cu sediul in municipiul Buzău.

 • •  recomandări pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare

Nu este cazul.

 • h) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

 • 3.2.1 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a lucrărilor de construcții noi

• caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții, varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

DENUMIRE

S.C.

S.C.D.

CONSTRUCȚII EXISTENTE, MENȚINUTE

C1

! GRUP EXPLOATARE

296

592

C2

S1 - STATIE REDRESARE

257

257

C3

DEPOZITARE UTILAJE

101

101

C4

STATIE SPALARE-VOPSIRE

471

471

C5

HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

4111

4695

C7

MAGAZIE SI ATELIER

376

376

C10

POST TRAFO

8

8

C11

PUNCT DE TRANSF.METALIC

11

11

CONSTRUCȚII PROPUSE

DEPOZITARE

280

280

C.T. C4

TOTAL EXISTENT MENȚINUT

SUPRAF. TEREN

S.C. - DEMOLARE

S.C.D. - DEMOLARE

S.C. PROPUSA TOTALA S.C.D. PROPUSA ȚOALA

POT PROPUS:

CUT PROPUS:


12.2

12.2'

. ț.    \                             ~          J   t. '***

’ O

5566 5

6446 - v A/

29654

mp

562

mp

562

mp

5923.2

mp

6803.2

mp

19.8    %


0.23


CONSTRUIRE DEPOZITARE DESCHISA, ACOPERITA SI CONSTRUCȚIE CENTRALA TERMICA

Prin prezentul proiect se propune realizarea a 2 construcții și amplasarea unui container modular pentru adăpostirea echipamentelor aferente instalației de spălare care se propune pentru clădirea C4.

Toate construcțiile se vor amplasa în conformitate cu prevederile P118/1999 privind condițiile de amplasare în raport cu gradul de rezistență la foc.

ARHITECTURA

DEPOZITARE

încadrarea construcției propuse
 • • CATEGORIA C - NORMALA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII CONFORM H.G.R. 766/1997, LEGII NR.10/1995 SI ORDINULUI M.L.P.A.T. 31/N/1995.

 • • CLASA III DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI IN CONFORMITATE CU NORMATIVUL P100/2013 SI STAS 10100/0/1975.

 • •  GRADUL II - DE REZISTENTA LA FOC;

 • •  CATEGORIA DE PERICOL DE INCENDIU C (BE2) conform P118/1999

Scopul, destinația

Se impune construirea unei noi depozitari ulterior demolării C8, cu funcțiunea magazie gestiune/ depozitare materiale diverse utilizate în fluxul tehnologic; procesul tehnologic va fi detaliat și definitivat în cadrul proiectul tehnic; deoarece depozitarea propusă este în strânsă legătură cu acesta, conformarea construcției s-a făcut pe baza unor informații preliminare;

Variante constructive:

Au fost analizate următoarele variante constructive care au avut în vedere: destinația construcției, economia de resurse, măsuri de siguranță. Deoarece construcția are ca scop adăpostirea materialelor diverse necesare în procesul tehnologic și nu presupune adăpostirea personalului de exploatare, au fost analizate variantele:

 • 1.  Depozit deschis, acoperit, cu pereți neetanși

 • 2.  Depozit închis, acoperit

Varianta recomandată este varianta 1, cu pereți neetanși, pentru a asigura o ventilare naturala permanentă si deoarece materialele depozitate nu necesita un regim termic special.

Amplasare, orientare

Construcția se va amplasa la distanțele prevăzute prin normativul P118/1999 privind amplasarea construcțiilor raportat la gradul de rezistență la foc și la categoria de pericol de incendiu.

Construcția se va amplasa la distanța corepsunzătoare de terasamentul șinei de tramvai, conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Accese, conformare

Se propune realizarea construcției din cadre de beton armat, stâlpi și grinzi, cu învelitoarea de tip terasa, cu pereți exteriori și pereți nestructurali de compartimentare din zidărie de cărămidă.

Construcția propusă are o volumetrie monobloc, cu înălțime maximă față de CTA de 4.0m. Suprafața construita este de 280mp, gabaritul ei fiind de 22.8x12.3m. Construcția are regim de îmălțime P (parter).

Deoarece se impune accesul utilajelor de tip motostivuitor pentru manevrarea pieselor grele si foarte grele, cota 0.00 va fi situată aproximativ la aceeași cotă cu CTA. Pardoseala exterioară și cea interioară vor fi racordate, fără praguri. Pentru a reduce riscul de pătrundere a apei prin zonele golurilor de ușă se va prevedea un trotuar de garda perimetral cu panta ~5%.

Conform specificului zonelor de depozitare, se prevăd 7 accese, dintre care două conformate pentru accesul utilajelor de manevră.

Pentru asigurarea ventilării permanente se prevede un bandou orizontal perimetral de goluri protejate cu panouri din tabla perforata.

Funcț

uni

COD

DENUMIRE

DESCRIEREA MATERIALELOR DEPOZITATE

SUPRAF. [MP]

H

[M]

VOLUM [MC]

% DIN VOLUM TOTAL

01

DEP. LUBRIFIANTI

maxim simultan -10 butoaie 200I stivuite la nivelul solului pe europaleți

26.7

4

106.8

10.9

02

DEP. PIESE GRELE SI FOARTE GRELE

102.5

4

410

41.7

03

DEP. BUTELII OXIGEN

14

4

56

5.7

04

DEP. AFERENT CALE DE RULARE

butelii ungătoare, cricuri, vinciuri, plăci traverse cale rulare, lopeți, răngi, mături, rezistențe macaze electrice, șuruburi, tirfoane,

42.9

4

171.6

17.4

05

DEP. AFERENT ATELIER REPARAȚII ELECTRICE

Piese schimb tampon, piese recondiționate ce urmează a fi refolosite sau piese ce urmează a fi recondiționate: contactori. faruri lămpi de diverse tipuri pentru semnalizări si iluminat, componente de tip electric specific pentru tramvaie, motoare electrice de mici dimensiuni pentru stergătoare, ventilatoare căldură, panouri electrice echipamente electronice, izolatori ceramici sau alte materiale izolatoare, casete conexiune motoare tracțiune sau servicii

J

auxiliare, caburi cu izolație din cauciuc electroizolant sau pvc, trese din cupru diverse conexiuni placi textolit sau plăci electroizolante reziztente la arc electric, contacți electrici, comutatoare si butoane, module echipamente electronice și electrice.

14.3

4

57.2'. 'y

’j. »:

5.8 V

?) " —Ia

'••1?

06

DEP. AFERENT ATELIER REPARAȚII MECANICE

SAU LACATUSERIE

Piese schimb tampon, piese recondiționate ce urmează a fi refolosite sau piese ce urmează a fi recondiționate: timonerii frână, cruci cardanice, reductoare cuplaje subansamble mecanice, supape pneumatice sau hidraulice, arcuri, tije acționări, elemente componente reparații pantograf, rulmenți, tampoane cauciuc, inele/garnituri elastice, elemente suspensie, elemente dispozitive cuplare, patine frână electromagnetice

18.3

4

73.2

7.4

07

DEP. AFERENT SUBSTATII DE REDRESARE

colaci cabluri alimentare, papuci conexiune , separatori aerieni sau montați în cofrete pe stâlpi, intersecții si macaze aeriene

5          1

troleu, tramvai sau subansamble pentru aceste, izolatori, bride, suruburi/piulițe, manșoane înnădire cabluri, relee, contactori, traductoare aparate de măsură și defectoscopie

27.2

4

108.8

11.1

SUPRAFAȚA UTILA

245.9

983.6

100.0

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

280

SUPRAFAȚA   CONSTRUITA

DESFASURATA

280

REGIM DE ÎNĂLȚIME / H.MAX

P/

II

5.40m

Alcătuiri constructive anvelopa

1

C- c

\ r-

•\.C’ *"

*Z

v*. Le..:


Pereți exteriori - zidărie de cărămidă tencuita, finisaj tencuiala decorativă de exterior;5 Invelitoare - straturi suport hidroizolație, pentru asigurarea evacuării eficientă a apelor pluviale (beton de panta, strat de egalizare, hidroizolație)

Tămplăria propusă - uși, cu profile de aluminiu fără rupere de punte termică; ușile de mari dimensiuni vor fi usi sectionale; vor fi prevăzute sisteme antiefracție;

Bandoul perimetral de goluri situat la partea superioară va fi protejat cu panouri din tablă perforata;


Fiind o construcție deschisă, neetansă, nu se prevede termoizolarea ei.

Finisaje interioare
 • -   Pereți, tavane: mortar de nivelare aplicat peste tencuiala grosieră, vopsitorie epoxidica

 • -   Pardoseli: pardoseala epoxidică antistatucă și antiscânteti, aplicată peste sapa de egalizare; se vor prevedea plinte cu înălțimea de minim 15cm

Nu se prevăd uși inerioare, fiecare încăpere de depozitare având acces exclusiv din exterior.

Nivel de dotare/ echipare
 • -   Iluminat

 • -  Supraveghere video

 • -   Sistem antiefracție

 • -   Se prevăd rafturi industriale pentru depozitarea materialelor diverse

CERINȚE ESENȚIALE

a)         rezistență Conform specificațiilor proiect REZISTENȚĂ,

mecanică         și

stabilitate

b) securitate incendiu


la Grad de rezistență la foc II, categoria de pericol de incendiu C (BE2). Construcția constituie un compartiment de incendiu, cu suprafața de 280mp.

Construcția este amplasată la cel puțin 10m față de cea mai apropiată construcție cu pericol de incendiu, aceasta având de asemenea grad de rezistență la foc II.

Conform ari. 4.1, litera k), din P-118-2-2013, cu completările si modificările ulterioare, clădirea nu se echipează cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.

Conform art. 6.1, litera I), din P-118-2-2013, cu completările si modificările ulterioare, clădirea nu necesita protecția cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori.

Construcția a fost conformată astfel încât să nu contribuie la propagarea incediului, prin compartimentarea cu pereți rezistenți la foc (zidărie de cărămisă tencuita) a zonelor de depozitare cu specific diferit.

Destinația construcției nu impune prezența permanentă a personalului de


c) igienă, sănătate și mediu înconjurător


 • d)    siguranță și accesibilitate în exploatare

 • e) protecție împotriva zgomotului

 • f)   economie de energie și izolare termică


exploatare. Evacuarea din fiecare spațiu se face direptîn exterior Se prevede un sistem de iluminat nocturn. “|X"         iH?

y\bc ■j Zw

Finisajele interioare permit mentenanța ușoară. Depozitarea materialelor se face în cutii, pe paleți sau rafturi, in interior               M s; < '

Pentru protecția personalului de mentenanța a terasei a fost prevăzut un parapet metalic.

Nu este cazul - construcție deschisă.

Sistemul de iluminat va fi prevăzut cu corpuri LED.

Nu se prevede termoizolarea construcției.

Centrala termica T-C4

încadrarea construcției propuse

 • • CATEGORIA C - NORMALA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII CONFORM H.G.R. 766/1997, LEGII NR.10/1995 SI ORDINULUI M.L.P.A.T. 31/N/1995.

 • • CLASA III DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI IN CONFORMITATE CU NORMATIVUL P100/2013 SI STAS 10100/0/1975.

 • •  GRADUL II - DE REZISTENTA LA FOC;

 • •  RISC DE INCENDIU: MIJLOCIU

Scopul, destinația

Se impune asigurarea unui spațiu tehnic pentru amplasarea centralei termice aferente clădirii C4- spălătorie, vopsitorie, deoarece spațiul din inetriorul clădirii nu permite ampalsarea în interior.

Variante constructive

Deoarece prevederile P118/1999 impun rezistența la foc a elementelor de închidere (pereți 180 min , plansee 90 min), varianta constructivă recomandată este structura în cadre de b.a cu închideri din zidărie de cărămidă.

Amplasare, orientare

Se va amplasa conform planului de situație propus, dată fiind vecinătatea șinelor de tramvai. Se va amplasa la distanțele de siguranță conform gradului de rezistență la foc.

Accese, conformare, funcțiuni

Construcția este monobloc, cu o singură încăpere în interior. Se prevede un gol de acces cu usă dublă și supralumină pentru asigurarea suprafeței vitrate pentru decomprimare.

Alcătuiri constructive anvelopa

Se prevede termoizolarea construcției pentru reducerea pierderilor de căldură.

 • -   Pereți exterior: termosistem compact lipit cu termoizolație vata minerala bazaltica 10 cm grosime, Conductivitate termică(W/mk) 0.035, reacția la foc A1

 • -   In jurul golurilor de fereastra se va monta termosistem similar cu vata minerala bazaltica 3 cm grosime

 • -  Terasa: termoziolatie din polistiren expandat EPS 150 15 cm grosir®g^ii<to<^iyițâtd^

termică: A = 0,034 W/mK, rezistență la compresiune (tasare 10%): GS(10)150 ^|5tP kPa (15 t/m2) , membrane pentru strat de difuzie, bariera de vapori, ^membrană.* hidroizolante bituminoase dublu strat, autoadezive, lipite la rece,^ultimul strat cu protecție de ardezie                                                  "      ......

 • -  Tamplărie: profile de aluminiu cu rupere de punte termică, panouri pline si supralumina cu geam termopan

Se prevăr glafuri de protecție la atic.

Finisaje interioare

Pereți, tavane: vopsitorii lavabile aplicate pe glet

Pardoseli: epoxidice

Nivel de dotare / echipare

Iluminat

 • -   Sistem antiefractie

 • -  Centrala termica in condensatie complet echipata

CERINȚE ESENȚIALE

a)        rezistență Conform specificațiilor proiect REZISTENȚĂ,

mecanică        și

stabilitate

b) securitate incendiu


la Grad de rezistență la foc II, risc de incendiu mic

Construcția constituie un compartiment de incendiu, cu suprafața de 12.2mp.

Construcția este amplasată la cel puțin 10m față de construcția C4. Conform prevederilor P118/1999-2, art XX GENI, nu este necesară asigurarea sistemelor de detecție și stingere incendiu.

Construcția a fost conformată astfel încât să nu contribuie la propagarea incediului, prin compartimentarea cu pereți rezistenți la foc (zidărie de cărămisă tencuita) a zonelor de depozitare cu specific diferit.

Destinația construcției nu impune prezența permanentă a personalului de exploatare. Evacuarea din fiecare spațiu se face direct în exterior.

c) igienă, sănătate și            mediu

înconjurător

f) economie de energie și izolare termică


Se prevede un sistem de iluminat nocturn.

Finisajele interioare permit mentenanța ușoară.

Sistemul de iluminat va fi prevăzut cu corpuri LED.

Se prevede termoizolarea construcției cu materiale performante, în sisteme agrementate.

STRUCTURA

Clădirea pentru depozitare materiale

Are dimensiunile maxime in plan 12.80 x 23.20 m la nivelul fundațiilor. Regimul de inaltime este Parter, iar inaltimea maxima de la CTA pana la balustrada de peste atic este de 5.50 m. Structura clădirii este de tipul cadre din beton armat clasa C25/30, cu 2 dechideri de 6.00 m si 5 travei de 4.50 m, avand o forma regulata atat in plan orizontal cat si in plan vertical. Acoperișul este de tip terasa necirculabila.


In prima varianta constructiva, clădirea se va realiza din cadre si placi de beton armat, închideri si compartimentări din zidărie, si fundații continue din beton armat.

In a doua varianta constructiva, clădirea se mai poate realiza din cadre de rinetal ‘cu contravantuiri centrice dispuse perimetral, avand plansee colaborante din beton armat cu tabla cutata, inchideri si compartimentări ușoare, si fundații izolate cu grinzi de echilibrare din beton armat.

Dintre cele doua variante constructive analizate, recomand prima varianta constructiva, respectiv clădire in cadre de beton armat, datorita dimensiunilor spatiilor si funcțiunilor acestora, date prin tema de proiectare, fiind mai optima din punct de vedere al costurilor si al execuției.

Infrastructura este alcatuita dintr-o rețea ortogonala de fundații continue, din beton armat. Conform recomandărilor din studiul geotehnic se va realiza o perna de balast cu grosimea de 1.00 m imediat sub adancimea de inghet, urmând ca in jurul fundațiilor sa se faca umpluturi compactate cu pamant argilos. Fundațiile au tălpile cu inaltimea de 40 cm si latimea de 80 cm si sunt așezate pe beton de egalizare de 10 cm grosime. Inaltimea fundațiilor este de 1.20m iar latimea elevațiilor este de 35 cm si respectiv 45 cm. Pardoseala din beton armat, de 20cm grosime, se aseaza pe straturile: folie de polietilena si strat de rupere de capilaritate. In jurul construcției se dispune un trotuar etanș cu latimea de 1.50 m si o panta de 5% spre exterior.

Suprastructura este alcatuita din stâlpi de beton armat cu dimensiunile 60x40, 40x40 si 30x30cm. Grinzile de beton armat au dimensiunile 30x55 cm iar centurile 30x30 cm. Plăcile de beton au grosimea de 15 cm. Inaltimea de nivel este de 4.21 m la parter iar aticul de beton armat are dimensiunea 15x65 cm. Peste atic se realizează o balustrada cu inaltimea de 60 cm alcatuita din montanti si platbande din otel zincat. In dreptul ușilor de acces exterioare, exceptând ușile sectionale, se vor realiza copertine cu structura metalica acoperita cu tabla cutata.

Platforma pentru container instalații spalare.

Este alcatuita dintr-o rețea ortogonala de fundații continue, din beton armat clasa C25/30, cu dimensiunile maxime in plan de 3.80 x 7.50 m. Conform recomandărilor din studiul geotehnic se va realiza o perna de balast cu grosimea de 1.00 m imediat sub adancimea de inghet, urmând ca in jurul fundațiilor sa se faca umpluturi compactate cu pamant argilos. Fundațiile au tălpile cu inaltimea de 40 cm si latimea de 60 cm si sunt așezate pe beton de egalizare clasa C8/10 de 10 cm grosime. Inaltimea fundațiilor este de 1.00m iar latimea elevațiilor este de 30 cm si respectiv 40 cm. Trotuarul, din beton clasa C25/30 de 15 cm grosime, este armat cu doua plase sudate din otel tip STNB. Pardoseala, din beton clasa C25/30 de 25 cm grosime este armata cu bare din otel beton S500C. Plăcile de beton se realizează pe straturile: folie de polietilena si strat de rupere de capilaritate. In jurul construcției se dispune un trotuar etanș cu latimea de 1.00 m si o panta de 2% spre exterior.

Clădirea Centrala Termica pentru C4,

Are dimensiunile maxime in plan 5.80 x 3.10 m la nivelul fundațiilor. Regimul de inaltime este Parter, iar inaltimea maxima de la CTA pana la atic este de 4.50 m. Structura clădirii este de tipul cadre din beton armat clasa C25/30, cu o dechidere de 3.70 m si o travee de 2.40 m, avand o forma regulata atat in plan orizontal cat si in plan vertical. Acoperișul este de tip terasa necirculabila.

fj

Infrastructura este alcatuita dintr-o rețea ortogonala de fundații continue, din beton armat.


iiuiasLiuuiuia este aiuaiuua umu-u itatsa uriuyunaia ue lunuaui uuriuriue, uiii ueton<-ăitm^tîijj \ 01 Conform recomandărilor din studiul geotehnic se va realiza o perna de balasfZcu= grosimea!;/ ) !gjde 1.00 m imediat sub adancimea de inghet, urmând ca in jurul fundatiilor^M'se faca/ /a J umpluturi compactate cu pamant argilos. Fundațiile au tălpile cu inaltimea de '40 cm si latimea de 70 cm si sunt așezate pe beton de egalizare de 10 cm grosime, iiialtimeai > fundațiilor este de 1.30 m iar latimea elevațiilor este de 35 cm. Platforma exterioara este bordata de o grinda de fundare 25x90 cm ce reazema pe un bloc continuu din beton simplu 45x50 cm. Pardoseala din beton armata cu plase sudate, de 15cm grosime, se aseaza pe straturile: folie de polietilena si strat de rupere de capilaritate. In jurul construcției se dispune un trotuar etanș cu latimea de 1.00 m si o panta de 5% spre exterior.

Suprastructura este alcatuita din stâlpi de beton armat cu dimensiunile 30x30cm. Grinzile de beton armat au dimensiunile 25x40 cm. Placa de beton are grosimea de 13 cm. Inaltimea de nivel este de 3.41 m la parter iar aticul de beton armat are dimensiunea 15x65 cm. Pe conturul platformei exterioare se realizează o balustrada cu inaltimea de 90 cm alcatuita din montanti si platbande din otel zincat. In dreptul ușii de acces exterioare se va realiza o copertina cu structura metalica acoperita cu tabla cutata.

împrejmuirea cu panouri de beton noi.

Este alcatuita din stâlpi si panouri noi, prefabricate din beton armat. Panourile reazema pe o grinda din beton armat turnata monolit, de dimensiuni 25x40cm. Nivelul superior al grinzii este CTA+20cm.

împrejmuirea cu panouri de beton existente,

Este alcatuita din stâlpi noi si panouri vechi, in stare buna, prefabricate din beton armat. Panourile reazema pe o grinda din beton armat turnata monolit, de dimensiuni 25x30cm. Nivelul superior al grinzii este CTN+10cm.

Descriere generala împrejmuire: Infrastructura este realizata din beton armat turnat monolit. Fundațiile sunt alcătuite din blocuri izolate 50x50x60cm din beton simplu clasa C16/20, legate la partea superioara cu o grinda continua din beton clasa C25/30, armat cu bare de otel beton S500C. Stâlpii prefabricați sunt inglobati pe o lungime de 35cm in blocul de fundare. Stâlpii si blocurile de fundare sunt așezate la un interax de 1.90m (sau 1.80m), si se fundează la CTN-80cm. Intre blocuri, grinda se aseaza pe un strat de egalizare din beton simplu clasa C8/10, cu grosimea de 5cm. Nivelul superior al stâlpilor si al panourilor, este CTN+2.60m. Vor fi utilizate atat panouri noi cat si panouri vechi recuperate din imprejmuirea existenta, nefisurate si fara sparturi, care se vor acoperi cu un strat ce imita betonul aparent. La căpătui superior al stâlpilor se prinde, prin presare (fara gaurirea prefabricatelor), o consola metalica, din otel S235JR zincat, de care se leaga sarma ghimpata.

împrejmuirea cu panouri de plasa,

Este alcatuita din plase bordurate zincate 2500x2000 mm fixate cu piese metalice de stâlpi 60x60x4 mm din otel S235JR zincat. Nivelul superior al stâlpilor si al panourilor, este CTN+2.10m. Stâlpii sunt inglobati intr-o grinda continua din beton armat C25/30, de dimensiuni 20x30 cm. Nivelul superior al grinzii este CTN+10cm. Grinda este ancorata de fundații izolate din beton simplu 016/20, de dimensiuni 50x50x60 cm, așezate la interax 2.50 m. Sub grinda se realizează un strat de beton de egalizare C8/10 de 5 cm grosime. Armarea se face cu bare de otel beton clasa S500C.

Descriere generala terasamente: săpăturile se vor executa cu taluz vertical cu (sau fara, in funcție de adancimea săpăturii) sprijiniri metalice de inventar, sau cu taluz înclinat cu panta de 1:1 la anumite obiecte. Se vor lua toate masurile necesare pentru inlaturarea apelor accidentale. Ultimii 20 cm de la fundul gropii se vor sapa imediat înainte de turnarea

■ ...

betonului de egalizare. Se va compacta foarte bine fundul gropii inainle^ge"turnarea.© betonului. Umpluturile in jurul construcțiilor se vor realiza din pamant bun, -irit după ce j se ajunge cu construcția la nivelul terenului, in straturi de maxim 20 cm grdsiniej cu gradul. mediu de indesare de 98%.                                                        />7/

“1


REȚELE IN INCINTA - ALIMENTARE CU APA.

Rețeaua exterioara de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor aferente incintei depoului de tramvaie este comuna cu cele pentru apa menajera si apa tehnologica.

Rețea alimentare cu apa consum menajer si potabil:

Conductele pentru branșament la clădirile din incinta depoului ce nu subtraverseaza liniile de tramvai si sunt din alt material decât PEID se vor inlocui pana in dreptul clădirilor cu conducta PEID PN6 SDR26 si diametrul De 63 mm, pe o lungime L = 20 ml.

Pentru alimentarea obiectelor noi propuse in zona halei statie spalare-vopsire (container instalație de spalare si clădire centrala termica) se prevede o legătură in rețeaua existenta de apa ce alimentează hala de intretinere si reparații tramvaie (conducta OL 4”). Aceasta legătură se realizează cu conducta din material PEID PE 100 PN6 De 63 x 2,5 mm si are lungimea de 81 ml.

Rețea alimentare cu apa pentru hidranti exteriori:

Paralel cu conducta existenta OL Dn 100 si Dn 150 mm, la o distanta ce variaza intre 0,50 -0,60 m, va fi pozata o conducta de alimentare cu apa din țeava PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10 bar, De 160x9.5 mm, cu o lungime cumulata L=795ml.

Hidranti de gradina 1”

Din noua rețeaua de distribuție apa se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 32 x 2mm, pentru alimentarea celor 3 hidranti de gradina (Dn 1”) folosiți pentru irigarea spatiilor, spalarea aleilor si platformelor si pentru spalarea platformei de deșeuri.

Rețea de canalizare menajera

Reabilitarea conductelor de canalizare menajera se va face pe același traseu.

Lungimea acestei rețele de 620ml, prevăzută cu cămine de vizitare conform STAS 2448/82, se va reabilita statia de pompare ape uzate si se va echipa corespunzător cu pompe submersibile si contor pentru masurarea debitelor evacuate, se vor prelua toate grupurile sanitare din incinta.

De la instalația de spalare tramvaie apele evacuate vor respecta NTPA002/2002.

Rețea de canalizare pluviala

Apele pluviale din incinta vor fi dirijate spre rețeaua de canalizare pluviala care se va reabilita pe același traseu. înainte de evacuare in pârâul Dambu aceste vor fi preepurate prin separatoare de hidrocarburi. Vor fi trei evacuări toate prevăzute cu instalații specifice debitelor de pe care colectează (80l/s,1001/s, 1251/s).

Pe platformele amenajate, la intrarea si ieșirea din hale au fost prevăzute rigole de colectare apa pluviala care vor descarcă in canalizarea din incinta.Lungimea rigolelor carosabile este de312ml.

Lungimea acestei rețele este de 540ml, prevăzută cu cămine de vizitare conform STAS 2448/82.

Rețea de canalizare - cu tuburi de drenaj

Canalizarea cu drenuri se afla in zona liniilor de tramvai care au ca strat île'baz3 P'^țra- ȘH permite infiltrarea apei in sol. Lungimea acestei rețele este de 1175ml, dirijate spre rebelele? de canalizare pluviala pentru evacuare.

SISTEME SPECIFICE PROPUSE
 • •  se propune implementarea unui sistem de dispecerizare - monitorizare trafic;

 • •  se propune realizarea unei rețele intranet;

INTERVENȚII AMENAJARI EXTERIOARE
 • •  se propune reabilitarea spațiilor verzi din incintă - igienizare, înierbare, tăierea arborilor bolnavi, inclusiv a arborilor din vecinătatea fațadelor care impiedica lucrările de reabilitare. In lucrarrilor de amenajare, suprafața spatiilor verzi va fi de aprox. 15% din suprafața terenului, conform prevederilor certificatului de urbanism.

 • •  se propune construirea unei noi platforme pentru deșeuri pentru colectarea deșeurilor până la evacuarea de către o firmă specializată, cu racord de apă și canal pentru spălarea pubelelor și curățarea periodică a platformei de colectare;

 • •  imprejmuirea se va desface integral; se vor recupera panourile prefabricate existente care nu sunt degradate și se vor cosmetiza prin tencuire; se vor amplasa stâlpi prefabricați și se vor monta panouri prefabricate; se vor prevedea porți de acces corespunzătoare și bariere;

 • •  se va propune un sistem performant pentru supravegherea video a intregii curți;

 • •  se vor desființa punctelor de pază de tip foișor actuale, de asemenea cabina de paza din zona porții de acces; se va achiziționa și monta o cabină de pază complet echipată, cu un post de lucru;

• echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Obiect

Dotarisi echipamente

Birou , 5 bucăți

Scaune birou, 5 bucăți

Dulap depozitare documente , 5 bucăți

Scaune sala instruire, 20 bucăți

Mobilier bucătărie cu corpuri inferioare, blat si corpuri superioare, 3,5ml: 1 buc

Frigider: 1 buc

Set masa 4 scaune, 9 seturi

Dulapuri metalice, 2 bucăți

Rafturi metalice depozitare, 4 bucăți

clădiri Depou tramvaie

Banchete interior de 4 locuri, 4 bucăți

Cabine paza, 3 bucăți

Pubele selective 1100 I, 4 bucăți

Pichete de incendiu, 25 bucăți

Stingatoare portabile, distribuite la fiecare 250mp suprafața construita, dar nu mai puțin de 2 pe fiecare nivel, 33 bucăți Cișmea exterioara, 1 bucata

Strung prelucrare bandaje fara demontare de pe tramvai, 1 bucata

Statie spălătorie tramvaie, 1 bucata

Strung professional cu afisaj distant dintre centre 2000mm, diametru de lucru pe batiu 1000mm, 1 bucata

Strung universal 400x800, 2 bucăți


Obiect


Instalații termice sanitare


siDotarisi echipamente __

Freza universala, 1 buc_______

Pod rulant sarcina 51, 3 bucăți

Statie de aer comprimat, 1 buc

Generator sudura cu motor termic si priza 220v, 1 buc

Invertoare sudura electrica 250 A, 4 bucăți ______

Compressor mobil 1 bucata_______        _________ ____

Surse tensiune verificări electrice/incarcat acumulatori 24V/180 Ah 5 bucăți

F’resajnidraulica preset/depresat/bandaje          __________

Autoturn 1_buc

Motostivuitor 3,5 tone 1 buc_____             _______ _____

Remorcher tractare 1 buc

Automacara 25 T______________

Autospeciala pentru intervenții rapide si transport de materiale 1 bucata_______ ______

Autoutilitara p entru deplasare ersonal la intervenții 1 buc_________

Ansamblu ridicatoare-elevatoare in sase puncte de ridicare sarcina 30t, comanda centralizata _____ ______

Generator curent 220v 5 Kw________ ____________ _______

Mașina automata de incarcat bandaje cu sudura 1 buc__

Electropalan mobil (macara pe role) pentru sarcini pana la 2 t 2 bucăți_________________ _________________ ___________

Cuptor pentru uscare bobina' 1 buc        ______ __

Mașini de găurit montate pe banc 2 bucăți        ________

Mașina de găurit cu coloana pentru găuri pana la diametru 50 1 bucata________ ____________ ____________ _________

Polizor piatra d ia metru 300 4 bucăți___________

Instalație schimb ulei 1 buc                      __

Stivuitor :ietonal 1 tonal bucata__

Liza transport 500 kg 1 buc

Plita inducție pentru rulmenți 1 buc _____ _____

Instalație sudura mediu protejat 1 buc________ __________

Centrala termica in condensatie 50kw 1 buc           ________ ___

Aparat aer condiționat 9000 btu - 25 buc __    _________ ____

Centrala termica in condensatie 65kw1 buc       ________ _____

Pompa circulație agent termic debit maxi 7mc/h. H=5mCa - 1buc_______

Perdea aer cald electrica 12Kw -8^ buc

Centrala termica in condensatie 32kw1 buc__

Cazan incalzire in condensatie Q=150Kw 3 buc__

Boiler bivalent v=800L 1 buc _____________ ____________

Panou solar cu tuburi vidate Su=1,9mp -12 buc_________ __________

Ventilator axial extracțiejaer viciat D=3500mc/hJ buc

Ventilator Baie D=100mc/h 3 buc

Aeroterma aj a calda - 7 -17 Kw 33 buc_______________________________

Aeroterma a-a calda -18 - 43 Kw1 buc                     __

Aer condiționat Split 12000BTU 6 buc                  __

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=150 L1 buc______________

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=80 L1 buc ________

Vas de ex ansiune cu membrana cauciuc V=50 L1 buc_______________

Pompa circulație Q=2 mc/h, H=3mCA 2 buc___

Pompa circulație Q=3,3mc/h, H=2,5 mCA 1 buc____

Pompa circulație Q=3 mc/h, H=4,5 mCA 1 buc________

Pompa circulație Q=7,5mc/h, 1-1=12 mCA 1 buc___________ _________

Pompa circulație Q=20 mc/h, H= 2,5 mCA 2 buc

Obiect

Dotarisi echipamente

Rețele apa incinta

Alimentare cu apa:                                  V"’■ \ ; i

-1 buc cămin de apometru Dn1000 mm din PE, complet echipat, cu contor Dn40 mm;

- electropompa pentru ridicarea presiunii la containerul aferent instalației de spalare;

Instalație spalare    la

Statie Spalare Vopsitorie

container prefabricat cu dimensiunile (L x 1 x h): 6,16m x 2,44m x

3,5m

Instalație vopsire     la

Statie Spalare Vopsitorie

cabina vopsit 5x4x4m , cuptor uscare 9x4x4m

Rețele    de

canalizare

pentru statia de pompare ape uzate din incinta electropompe submersibile -2 buc, tablou electric, automatizare separatoare de hidrocarburi (3buc)

3.2.2


Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

• consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Structura clădire C1-1-Tronson

1

Se vor realiza legaturi corespunzătoare intre parter si etaj prin fasii verticale exterioare armate pe toata inaltimea clădirii cu doua rânduri de armatura si o centura de 80 cm înălțime la nivelul plăcii peste parter (40 cm in sus, 40 cm. sub nivelul plăcii), de asemeni cu doua rânduri de armatura.

Fâșiile vor avea grosimea minima de 12 cm.întregul caroiaj exterior va fi legat cu structura inițiala printr-un caroiaj de ancore chimice.

• protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu este cazul.

• intervenții de protejare/ conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

• demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Nu este cazul.

• introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Arhitectura

In clădirea C1 si C7 se desființează compartimenta^fe^W^W^ executate de beneficiar fara autorizație de construire Și se refac cu indeplinirea cerințelor de calitate in construcții.\\Jt *

W; ...

Structura

In clădirea C5A-Tronson 1-Hala intretinere si reparații se vor reface platformele de lucru din beton si grinzile care susțin calea de rulare a tramvaiului cu indeplinirea cerințelor de calitate in construcții.

Construcția C1-1-tronson 1-Grup de exploatare se consolidează prin introducerea unor fasii verticale in dreptul stâlpilor,respectiv orizontale in dreptul grinzilor.

Rețele

In clădirile cu pereți noi de zidărie pentru inchidere sau compartimentare se vor dispune stalpisori si centuri din beton armat..

• introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Nu este cazul.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

C1 Grup exploatare

Arhitectura:

LUCRĂRI ARHITECTURA PROPUSE:

lucrări pregătitoare

Se vor desface toate obiectele montate pe fațada si terasa.

Se vor desface confecțiile metalice de tipul: scări interioare si exterioare, paturi de cabluri, parapeti metalici, etc. Se va desface integral tamplaria interioara si exterioara.

Se vor desființa compartimentările interioare realizate de către beneficiar fara autorizație de construire urmând ca in cadrul acestui proiect sa se refaca compartimentările, cu respectarea cerințelor de calitate in construcții.

Protecția echipamentelor si utilajelor tehnologice existente

Lucrările pentru demontare a echipamentelor si utilajelor tehnologice se vor realiza numai in urma unui proiect tehnologic intocmit de proiectanti specializați pe aceste tipuri de lucrări.

Pe perioada lucrărilor de reabilitare echipamentele si utilajele din spațiul interior vor fi protejate / demontate / relocate, conform indicațiilor proiectului tehnologic intocmit de proiectanti specializați.

Lucrări de desfacere - elemente clădire

Se vor desface integral straturile invelitorii, inclusiv toate accesoriile: parafrunzare, receptori de terasa, glafuri etc. Se pastreaza termoizolatia existenta.

Se vor desface integral tencuielile exterioare si interioare la pereți si tavane, se desfac pardoselile existente (gresie, mozaic, inclusiv stratul de sapa suport) urmând a fi refăcute cu finisaje similare.

Se vor desface toate confecțiile si construcțiile neautorizate, exterioare si interioare. In aceasta categorie intra pereții de compartimentare menționați mai sus, precum si construcția de pe fațada Sud (construcția pentru acces).

Descriere anvelopa propusa

După curatarea fațadei se va monta termosistem compact lipit cu element termozolant - vata minerala bazaltica 10 cm grosime, si tencuiala decorativa - culoare alba.

In jurul golurilor de ferestre si usi se va monta termosistem similar, cu vata minerala - 3 cm grosime.

Tamplaria existenta va fi inlocuita cu tamplarie din profile Al cu rupere de punte termica cu geam termopan. Se vor monta glafuri la interior si exterior din tabla zincata vopsita minim 0,7 mm grosime. La golurile de ferestre se vor monta profile șolbanc si grille higroreglabile.                                                                                                            \

La soclu se va monta termosistem compact lipit cu element termoizolant polistiren extrudat 10 cm grosime, cu tencuiala structurata. Soclul va fi hidroizolat pe contur cu mortar impermeabil.

Pe conturul clădirii se va realiza trotuar de garda minim 1,5 m lățime in unele zone maxim 2,50 m, sigilat cu dop de bitufn -vezi plan parter propunere.                                                                                   —

La imbinarea dintre clădiri, in zona casei scării, se vor monta profile de rost seismic, atat la interior cat si la exterior.

Pe terasa se vor reface toate straturile de izolație. Sistemul nou montat va include termoziolatie din polistiren expandat EPS 150 conductivitate termică: Ă = 0,034 W/mK, rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)150 > 150 kPa (15 t/m2), 15 cm grosime, membrane pentru strat de difuzie, bariera de vapori, membrane hidroizolante bituminoase dublu strat, autoadezive, lipite la rece, ultimul strat cu protecție de ardezie. Se va monta glaf de atic din tabla zincata voprita, minim 0.7mm grosime, pe tot conturul terasei. Pe zonele de rost seismic se va monta profil special.

Descriere finisaje interior

- Pardoseala

Pe zona de circulații si in spatiile umede se va monta pardoseala din gresie portelanata antiderapanta cu plinta aferenta, in birouri si alte spatii de lucru se va monta pardoseala din covor PVC/parchet. In grupurile sanitare pe pereți se vor monta placari din faianța pana la H:2,10 m.

Pereți si tavane

După îndepărtarea finisajelor existente, pereții si tavanele se vor tencui după care se va aplica glet si zugrăveli lavabile.

Construcție anexa noua:

In zona accesului, după dezafectarea construcției existente din confecții metalice si panouri de tabla se va realiza o construcție noua cu destinația hol de acces si centrala termica. Dimensiunile in plan sunt 3,80x4,70, h utila 3,10 m, h max. 3,60 m . construcția va fi amplasata pe fațada de Sud intre axele 2-3. Sistemul constructiv este:

Structura din stâlpi si grinzi din beton armat cu planseu pe sol si peste parter din beton armat, pereți de inchidere din zidărie cărămidă 25 cm grosime.

Pereții de compartimentare interioara se realizează din zidărie cărămidă 25 cm grosime. La interior pereții si tavanele se finisează cu tencuieli -glet si zugrăveli lavabile, pardoselile - gresie pe suport sapa de mortar.

La exterior, se va monta termosistem compact lipit cu element termozolant - vata minerala bazaltica 10 cm grosime, si tencuiala decorativa - culoare alba, tamplaria va fi din profile Al cu rupere de punte termica cu geam termopan, cu profile solbanc si grile higroreglabile.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •  Termoizolatie fațada cu material termoizolant polistiren expandat

 • •  Termoizolatie fațada cu material termoizolant vata mineral bazaltica

S-a ales varianta cu vata balzatica datorita proprietăților de izolare termica si fonica mai bune ale materialului comparative^QLK ale polistirenului, precum si din rațiuni de securitate la incediu, vata mineral bazaltica avand proprietăți superioare făta de cele ale polistirenului.                                                                                                                    .'-L        :

Structura

La construcția C1-Grup de exploatare se vor realiza următoarele lucrări:

 • a) Se consolidează construcția C1-1-tronsonul 1 .

 • b) Se realizează lucrări de reparații pentru zidărie si elemente prefabricate din beton cu mortare speciale.

 • c) Se demolează aticele de zidărie si se refac cu atice din beton armat,cu ancoraje in centurile existente.

Construcție anexa noua:

Structura clădirii este de tipul cadre din beton armat clasa C25/30, cu o dechidere de 3.35 m si 2 travei de 1.65 si 2.30 m, avand o forma regulata atat in plan orizontal cat si in plan vertical. Acoperișul este de tip terasa necirculabila. Clădirea este independenta si se executa la calcan cu clădirea existenta C1-1 - Grup Exploatare-tronson 1, cu rost seismic/tasare de 10cm la nivelul suprastructurii si de 5cm la nivelul infrastructurii.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •  Realizarea de camasuieli exterioare din beton armat, de forma unor fasii orizontale, cu ancoraje chimice in grinzile de beton armat si realizarea de camasuieli exterioare din beton armat, de forma unor fasii verticale, cu ancoraje chimice in stâlpii de beton armat, pe cele 3 fațade libere;

 • •  Demolarea etajului si refacere pentru a avea legaturi corecte cu parterul;

S-a ales prima varianta pentru ca presupune execuție mai simpla,costuri mai mici.monolitizarile elementelor prefabricate nu sunt afectate,iar durata de execuție este redusa comparativ cu refacerea etajului;

Instalații sanitare

Alimentare cu apa rece si calda menajera

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din incinta.

Canalizare menajera si pluviala.

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare in rețeaua de canalizare din incinta.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din jgheaburi si burlane, si evacuate la nivelul terenului amenajat.

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de alimentare cu apa rece si apa calda, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa rece si apa calda menajera. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Țeava de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă)^ Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a

materialului, a seriei de presiune și a corectei aplicări. îmbinarea părților din material plastic se efectuează prin sudare polifuzionară, apoi prin sudare cu ajutorul electroformelor, sau prin sudarea cap la cap. în timpul sudurii apare o îmbinare omogenă, de înaltă calitate. PP-R-ul are excelente proprietăți izolatoare in ceea ce privește transportul termic.

Varianta recomandat de către elaborator

Având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si a proprietăților izolatoare ale materialului, simplitate de montaj si siguranța de etansare a imbinarilor conductelor cu piesele de legătură, elaboratorul propune adoptarea variantei 2, Soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Instalații HVAC

Prepararea agentului termic de incalzire se realizează cu ajutorul unei centrale termice in condensatie prevăzută si cu schimbător de căldură pentru preparare apa canda pentru consum menajer. Cazanul pentru producere apa calda, are camera de ardere inchisa, aportul de oxigen necesar arderii facandu-se din exterior, cu ajutorul unui kit de admisie coaxial (cos in cos). Evacuarea gazelor de ardere se face fortat cu ajutorul unui ventilator incorporat in microcentrala.

Pentru incalzirea spatiilor, se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri statice. Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete cu cap termostat montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur. Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Scenarii propuse

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de distribuție a apei calde pentru incalzire si a apei răcite pentru climatizare, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda incalzire prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa calda incalzire si apa răcită climatizare. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere.

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

Țeava Pex reprezintă un sistem destinat instalațiilor de alimentare cu apa rece/calda si de incalzire, cu aplicabilitate in toate tipurile de clădire. Asigură un grad ridicat de protecție împotriva difuziei de oxigen în instalație, asigurând, astfel, o funcționare îndelungată pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire Stratul de Pex nu suferă modificări generate de efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața tubulaturii nu va coroda in timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particule de rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea galvanica. Rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni inalte. Țeava Pex utilizata in condiții normale de folosire, respectiv presiuni pana la 10 bar si temperatura de funcționare 0-95°C, prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de imbatranire. Tubulatura Pex cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului.

Scenariul recomandat de către elaborator

Având în vedere durata de viata ridicata materialului, rezistenta la temperaturi scăzute, cat si temperaturi ridicate, elâbpratdtu(; propune adoptarea variantei 2, Soluția de montare a rețelelor de incalzire si răcire prin conducte din țeava tip PEX.        r

Instalații

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul deelectrice

transformare din incinta..

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Prizele se vor monta perimetral pe pereți in funcție de necesitați si vor fi cu contact de proetcetie.

Toate circuitele de iluminat interior si prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice impuse de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ                                                                          i         }

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal.nu sunt sub1 tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Studiu de fezabilitate pentru investiție mixtaPag. 65/164


C2 SUBSTATIE REDRESARE POST TRAFO

Arhitectura

Se va interveni in vederea refacerii tencuielii exterioare, după curatarea si repararea zonelor degradate din fațada. S eva inlocui tamplaria exterioara.

Se va realiza tencuiala decorativa.

Structura

Intervenția presupune lucrări de reparații pentru beton si zidărie la fațada, refacere copertine metalice si scara de acces metalica in postul trafo.

Instalații electrice

C2 INSTALAȚII ELECTRICE 230/400 V,50 Hz

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta..

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii.Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

întrerupătoarele vor fi de tip industrial iar coborârile către intrerupatoare vor fi pozate in țevi metalice.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalații de prize

Prizele uzuale care nu fac parte din tehnologia substatiei se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice impuse de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f.                                                                                                                        ■ '

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.                                                                                       7

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric                                       -f. ,

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Echipamente

Substațiile de tracțiune electrică de curent continuu reprezintă acele instalații fixe de tracțiune care primesc eneraia electrică din sistemul electroenergetic național, reduc nivelul tensiunii și modifică felul curentului din c.a. în c.c., iar, în final, distribuie energia electrică secțiunilor liniei de contact, în vederea alimentării tramvaiului/troleibuzului.

Substațiile de tracțiune electrică de curent continuu sînt instalații de interior, amplasate în clădiri sau containere. Acestea pot fi acționate local, manual sau automat sau de la distanță, dintr-un post dispecer prin instalația de telecomandă. Majoritatea echipamentelor sînt modulare, aranjate în structură de tip celulă.

Substațiile de tracțiune în curent continuu sînt formate din circuite primare și circuite secundare.

Circuitele secundare sînt echipamente de comandă, semnalizare, măsură, blocare și protecție.Circuitele primare sînt formate din următoarele subansambluri:

 • -  Instalația de medie tensiune;

 • -  Grupuri trafo/redresoare de putere;

 • -  Instalația barei pozitive;

 • -  Instalația barei negative;

 • -  Instalația pentru servicii proprii;

- Instalația de alarmă incendiu și antiefracție; Instalația de telecomandă a substației.

___   ___ C3 HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE        ______

După reabilitare, clădirea va fi folosita ca spațiu de depozitare. In acest scop se vor efectua următoarele lucrări:

lucrări pregătitoare

Se vor desface toate obiectele montate pe fațada si terasa

Se vor desface confecțiile metalice de tipul: scări interioare si exterioare, paturi de cabluri, parapeti metalici, etc. Se va desface integral tamplaria interioara si exterioara.

Protecția echipamentelor si utilajelor tehnologice existente

Se vor demonta echipamentele si utilajele din interiorul halei. După demontarea utilajelor se va realiza operațiunea de aducere la nivel a pardoselii, prin completarea canalelor tehnice cu umplutura compactată peste care se vor realiza terasamente in vederea trunarii unei placi de beton armat.

Nota :

Lucrările pentru demontare a echipamentelor si utilajelor tehnologice se vor realiza numai in urma unui proiect tehnologic intocmit de proiectanti specializați pe aceste tipuri de lucrări.

Arhitectura


Pe perioada lucrărilor de reabilitare echipamentele si utilajele din spațiul interior vor fi protejate/demontate/relocate, conform indicațiilor proiectului tehnologic intocmit de proiectanti specializați.

Se va dezafecta firul de contact si șina de tramvai.

Lucrări de desfacere - elemente clădire

Se vor desface integral straturile invelitorii, inclusiv toate accesoriile: parafrunzare, receptori de terasa, glafuri etc.

Se vor desface integral tencuielile exterioare si interioare. Se vor desface toate confecțiile si construcțiile neautorizate, exterioare si interioare.

Descriere anvelopa propusa

La exterior, pe fațada, se vor monta panouri sandwich cu fete din tabla zincata si miez din spuma poliuretanica conductibilitate termica de 0,022w/mk, PIR 5 cm grosime, montate pe structura metalica -dinpirpfile 0100x41x48x3 la interax 80cm, fixate cu prinderi mecanice. In zona muchiilor si a îmbinărilor cu tamplaria se vor mori^gișf^ din tabla zincata vopsita, minim 0,7mm grosime, compatibile ca material si sistem de fixare cu panourile sandiwch. Se varealiza fixarea corespunzătoare a acestor glafuri de panourile sandwich, pentru a asigura un sistem de fațada eficient xiih<punct vedere al rezistentei, stabilitatii si a izolării hidrotermice.                                                                              p/

Pe terasa se vor reface toate straturile de izolație. Se vor monta membrane pentru strat de difuzie, bariera de vapOțif^iemorarife . hidroizolante bituminoase dublu strat, autoadezive, lipite la rece, ultimul strat cu protecție de ardezie. Se va monta glâf de atic din tabla zincata voprita, minim 0.7mm grosime, pe tot conturulterasei.v ;

La soclu se va monta termosistem compact lipit cu polistiren extrudat 6 cm grosime, montat după hidroizolarea soclului cu mortar impermeabil.

Se va realiza trotuar pe tot conturul clădirii, sigilat cu dop de bitum.

De -a lungul fațadelor paralele cu linia de tramvai se vor realiza rigole pentru colevctarea apelor pluviale de langa clădire, in vederea protejării fundației.

Unul din golurile aferente porților va fi închis cu zidărie de cărămidă, care se va finisa prin tencuire atat la interior cat si la exterior.

Poarta ramasa se va inlocui cu o poarta metalica in doua canate mobile.

Panourile de usa sunt realizate cu cadru intern din profil rectangular de minim 50x50x2 zincat si cu cele doua fete reimbracate cu foaie de tabla de 0.7mm. Panourile au material izolant in interior cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat, ignifug, densitate 30 kg/mc, clasa I.

Panourile vor avea garnituri centrale si laterale de bataie din EPDM< perie de tinuta superioara si inferioara din nylon inserata pe profil din Al negru.

Cadrul de susținere exterior realizat cu profil-rectangular din otel zincat pe care sunt fixate balamalele din aluminiu de culoare neagra de legătură intre ante cu dublu rulment de rezistenta, in timp ce profilul zincat superior este de bataie pentru inchiderea antelor ce vin blocate cu un sistem de închidere .

Transmisie termica: 0.610 W (mpK).

Se vor reface integral toate confecțiile metalice: parapeti de protecție, scări de acces pe terasa, etc.

Descriere finisaje interior

La interior, clădirea va fi finisata după cum urmeaza:

Pardoseala: sapa de mortar de ciment, sapa autonivelanta, pardoseala epoxidica.

Pereți si tavane: mortar de reparații, mortar de nivelare, emulsie epoxidica.

După desfacerea tamplariei exterioare, se vor monta panouri de tamplarie din profile de Al cu rupere de punte termica, cu geam termopan

Se vor monta glafuri interioare si exterioare din tabla zincata minim 0.7mm grosime.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:                                                                                         v

 • •  Termoizolatie fațada cu material termoizolant vata bazaltica

 • •  Termoizolatie fațada cu material panouri sandwich cu fete din table zincata si miez din spuma poliuretanica PIR, 5 cm grosime, montate pe structura metalica.

S-a ales varianta cu panouri sandwich datorita proprietăților de izolare termica mai bune ale poliuretanului comparativ cu ale polistirenului, precum si datorita ușurinței execuției, pe fațadele preponderent pline ale halei panourile pot fi montate mai ușor decât termosistemul compact lipt cu vata mineral bazaltica.

Structura

Lucrările de intervenții presupun dispunerea de stalpisori si centuri din beton armat pentru zidaria care închide golul de poarta.Pentru operațiunea de aducere a pardoselii la același nivel se realizează lucrări de compactare a umpluturii.Noua placa de pardoseala va avea grosimea de 15cm,beton C25/30 si se va fixa cu ancore chimice in grinzile de fundații si in placa de pardoseala existenta.

Se vor realiza lucrări de reparații pentru zidărie,beton si se vor umple rosturile dintre chesoanele de acoperiș cu mortare speciale.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta..

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Coborârile aparente către întrerupătoare vor fi protejate cu țevi metalice.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f sau in cazul receptoarelor cu soliciatri mecanice grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monța^pe^ aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.                                                                    ' '77^7'*

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.                             7 A ' '

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice,

direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

C4 STATIE SPALARE VOPSITORIE

Arhitectura

LUCRĂRI ARHITECTURA PROPUSE:

lucrări pregătitoare

Se vor desface toate obiectele montate pe fațada si terasa

Se vor desface confecțiile metalice de tipul: scări interioare si exterioare, paturi de cabluri, parapeti metalici, etc. Se va desface integral tamplaria interioara si exterioara.

Protecția echipamentelor si utilajelor tehnologice existente

Se vor realiza intervențiile necesare pentru introducerea echipamentelor si utilajelor specifice procesului tehnologic.

Lucrările pentru demontarea si montarea echipamentelor si utilajelor tehnologice se vor realiza numai in urma unui proiect tehnologic intocmit de proiectanti specializați pe aceste tipuri de lucrări.

In aceasta categorie intra lucrările necesare demontării si montării instalaților de spalare si vopsire.

Pe perioada lucrărilor de reabilitare echipamentele si utilajele din spațiul interior vor fi protejate/demontate/relocate, conform indicațiilor proiectului tehnologic intocmit de proiectanti specializați.

Lucrări de desfacere - elemente clădire

Se vor desface integral straturile invelitorii, inclusiv toate accesoriile: parafrunzare, receptori de terasa, glafuri etc.

Se vor desface integral tencuielile exterioare si interioare. Se vor desface toate confecțiile si construcțiile neautorizate, exterioare si interioare.

Descriere anvelopa propusa

La exterior, pe fațada, se vor monta panouri sandwich cu fete din tabla zincata si miez din spuma poliuretanica conductibilitate termica de 0,022w/mk, 5 cm grosime, montate pe structura metalica din profile C100x41x48x3 la interax 80cm, fixate cu prinderi mecanice. In zona muchiilor si a imbinarilor cu tamplaria se vor monta glafuri din tabla zincata vopsita, minim 0,7mm grosime, compatibile ca material si sistem de fixare cu panourile sandiwch. Se va realiza fixarea corespunzătoare a acestor glafuri de panourile sandwich, pentru a asigura un sistem de fațada eficient din punct de vedere al rezistentei, stabilitatii si a izolării hidrotermice.

Pe terasa se vor reface toate straturile de izolație. Sistemul nou montat va include termoziolatie din polistiren expandâ|iS@R^o1-6O conductivitate termică: A = 0,034 W/mK, rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)150 > 150 kPa (15<^m^r^55^' grosime, membrane pentru strat de difuzie, bariera de vapori, membrane hidroizolante bituminoase dublu strat,:Șut6ădezive,’ lipite la rece, ultimul strat cu protecție de ardezie. Se va monta glaf de atic din tabla zincata voprita, minim 0.7mm grosime;.pe^ tot conturul terasei. Pe zonele de rost seismic se va monta profil special.                                                     / /

La soclu se va monta termosistem compact lipit cu polistiren extrudat 6 cm grosime, montat după hidroizolar^a--spcLulukcu

mortar impermeabil.

Se va realiza trotuar pe tot conturul clădirii, sigilat cu dop de bitum.

Porțile exterioare se vor înlocui cu porti metalice cu doua canate mobile.

Panourile de usa sunt realizate cu cadru intern din profil rectangular de minim 50x50x2 zincat si cu cele doua fete reimbracate cu foaie de tabla de 0.7mm. Panourile au material izolant in interior cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat, ignifug, densitate 30 kg/mc, clasa 1.

Panourile vor avea garnituri centrale si laterale de bataie din EPDM< perie de tinuta superioara si inferioara din nylon inserata pe profil din Al negru.

Cadrul de susținere exterior realizat cu profil-rectangular din otel zincat pe care sunt fixate balamalele din aluminiu de culoare neagra de legătură intre ante cu dublu rulment de rezistenta, in timp ce profilul zincat superior este de bataie pentru închiderea antelor ce vin blocate cu un sistem de închidere .

Transmisie termica: 0.610 W (mpK).

Se vor reface integral toate confecțiile metalice: parapeti de protecție, scări de acces in partea superioara a vagoanelor, paturi de cablu.

Descriere finisaje interior

La interior, clădirea va fi finisata după cum urmeaza:

Pardoseala: sapa de mortar de ciment, amorsa bituminoasa, asfalt.

Intervențiile noi la pardoseala se vor realiza in asa fel incat cota finita din prezent sa nu fie modificata.

Pereți si tavane: mortar de reparații, mortar de nivelare, emulsie epoxidica.

După desfacerea tamplariei exterioare, se vor monta panouri de tamplarie din profile de Al cu rupere de punte termica, cu geam termopan

Se vor monta glafuri interioare si exterioare din tabla zincata minim 0.7mm grosime.

Structura

Se vor realiza lucrări de reparații pentru zidărie,beton si se vor umple rosturile dintre chesoanele de acoperiș cu mortare speciale.

Pentru montarea de instalații pentru spalare si vopsire in interiorul stafiei se realizează lucrări de spargere pardoseala,săpătură si fundații noi.

Instalații sanitare

Alimentare cu apa rece

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din incinta.                      """"xV

Determinarea diametrelor conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci, au fost determinate cbhȚprm STAS 1478/1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum.                                                 :

Canalizare menajera si pluviala.                                                                                           «■

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuatajjravitational prin intermediul'uhei rețele

de canalizare in rețeaua de canalizare din incinta.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare, si evacuata in rețeaua exterioara de canalizare din incinta

Instalații HVAC

Prepararea agentului termic de încălzire se realizează cu ajutorul unei centrale termice in condensatie prevăzută si cu schimbător de căldură pentru preparare apa canda pentru consum menajer. Cazanul pentru producere apa calda, are camera de ardere închisa, aportul de oxigen necesar arderii facandu-se din exterior, cu ajutorul unui kit de admisie coaxial (cos in cos). Evacuarea gazelor de ardere se face fortat cu ajutorul unui ventilator incorporat in microcentrala.

Pentru incalzirea spatiilor, se va folosi sistemul de incalzire cu radiatoare din fonta. Radiatoarele vor fi echipate cu robinete montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur. Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

In dreptul ușilor de acces au fost prevăzute perdele de aer cald electrice.

Instalații electrice

C4 INSTALAȚII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta..

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Coborârile aparente către întrerupătoare vor fi protejate cu țevi metalice.

In spălătorie corpurile de iluminat,dozele si întrerupătoarele vor fi de tip industrial cu grad de protecție IP67 iar in vopsitortejvdr'frde’ tip antiex.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.                                   ,?

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f satiri căzut. receptoarelor cu soliciatri mecanice grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.                                     %%

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează ..

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

DE SCRIS DESPRE DEMONTAT SI MONTAT ȘINA

Studiu de fezabilitate pentru investiție mixta

/{ntergroup


C5 HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

LUCRĂRI ARHITECTURA PROPUSE: lucrări pregătitoare

Se vor desface toate obiectele montate pe fațada si terasa. Se vor desface confecțiile metalice de tipul: scări interioare si exterioare, paturi de cabluri, parapeti metalici, etc.

Protecția echipamentelor si utilajelor tehnologice existente

Se vor realiza intervențiile necesare pentru introducerea echipamentelor si utilajelor specifice procesului tehnologic.

Lucrările pentru demontarea si montarea echipamentelor si utilajelor tehnologice se vor realiza numai in urma unui proiect tehnologic intocmit de proiectând specializați pe aceste tipuri de lucrări.

Pe perioada lucrărilor de reabilitare echipamentele si utilajele din spațiul interior, vor fi protejate/demontate/relocate, conform indicațiilor proiectului tehnologic intocmit de proiectanti specializați.

Lucrări de desfacere - elemente clădire

Se va desface integral tamplaria interioara si exterioara, inclusiv luminatoarele de pe terasa. Se vor desface construcțiile realizate pentru adapostirea punctelor de lucru, construcții cu structura metalica si panouri din table

Se vor desface integral straturile invelitorii, inclusiv toate accesoriile: parafrunzare, receptori de terasa, glafuri etc.

Arhitectura


Se vor desface integral tencuielile exterioare si interioare. Se vor desface toate confecțiile si construcțiile neautorizate, exterioare si interioare.

Descriere anvelopa propusa

La exterior, pe fațada, se vor monta panouri sandwich cu fete din tabla zincata si miez din spuma poliuretanica, conductibilitate termica de 0,022w/mk , 5 cm grosime, montate pe structura metalica din profile C100x41x48x3 la interax 80cm, fixate cu prinderi mecanice. In zona muchiilor si a imbinarilor cu tamplaria se cvor monta glafuri din tabla zincata vopsita, compatibile ca material si sistem de fixare cu panourile sandiwch. Se va realiza fixarea corespunzătoare a acestor glafuri de panourile sandwich, pentru a asigura un sistem de fațada eficient din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii si a izolării hidrotermice.

Pe terasa se vor reface toate straturile de izolație. Sistemul nou montat va include termoziolatie din polistiren expandat EPS 150 conductivitate termică: Ă = 0,034 W/mK, rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)150 S 150 kPa (15 t/m2), 15 cm grosime, membrane pentru strat de difuzie, bariera de vapori, membrane hidroizolante bituminoase dublu strat, autoadeziya, lipite la rece, ultimul strat cu protecție de ardezie. Se va monta glaf de atic din tanbla zincata voprita, minim 0.7mm grosirno^pe. tot conturul terasei. Pe zonele de rost seismic se va monta profil special.

Luminatoarele de pe terasa se vor realiza din profile pentru vitraje de plafon, cu geam termopan.                      . •■£/!

La soclu se va monta termosistem compact lipit cu polistiren extrudat 6 cm grosime, montat după hidroizolarea soclului' cu mortar impermeabil.    

-----\o

“tOj


> . V

Se va realiza trotuar pe tot conturul clădirii, sigilat cu dop de bitum.

Porțile exterioare se vor înlocui cu porii metalice cu doua canate mobile.

Panourile de usa sunt realizate cu cadru intern din profil rectangular de minim 50x50x2 zincat si cu cele doua fete reimbracate cu foaie de tabla de 0.7mm. Panourile au material izolant in interior cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat, ignifug, densitate 30 kg/mc, clasa I.

Panourile vor avea garnituri centrale si laterale de bataie din EPDM< perie de tinuta superioara si inferioara din nylon inserata pe profil din Al negru.

Cadrul de susținere exterior realizat cu profil-rectangular din otel zincat pe care sunt fixate balamalele din aluminiu de culoare neagra de legătură intre ante du dublu rulment de rezistenta, in timp ce profilul zincat superior este de batatie pentru inchiderea antelor ce vin blocate cu un sistem de închidere .

Transmisie termica: 0.610 W (mpK).

Descriere finisaje interior

La interior, clădirea va fi finisata după cum urmeaza:

Pardoseala: sapa de mortar de ciment, sapa autonivelanta, pardoseala epoxidica.

Intervențiile noi la pardoseala se vor realiza in asa fel incat cota finita din prezent sa nu fie modificata. Pereți si tavane: tencuieli, glet, zugrăveli lavabile.

In zonele de vestiare se vor monta pardoseli din gresie, placaje la pereți cu faianța pana la h=2,10m.

In zona de dusuri pereții de compartimentare se vor reface din pereți cu strutura metalica si placari din gipscarton rezistenti la umezeala, placați cu faianța.

Se vor dezafecta pereții de compartimentare realizați de beneficiar fara autorizație de construire, si se vor reface din compartimentări ușoare din profile Al de interior cu geam termopan/panouri Weiss.

După desfacerea tamplariei exterioare si interioare, se vor monta panouri de tamplarie din profile de Al cu rupere de punte termica, cu geam termopan, atat la interior cat si la exterior.

Se vor monta glafuri interioare si exterioare din tabla zincata minim 0.7mm grosime.

Se vor reface integral toate confecțiile metalice: parapeti de protecție, scări de acces in partea superioara a vagoanelor, paturi de cablu.

Pentru punctele de lucru se vor achiziționa containere similare celor de paza, care se vor conecta la instalația de alimentarecu energie electrica.                                                                                               .^«6^

Structura

In clădirea C5A-tronson 1-hala de intretinere si reparații se vor realiza lucrări de desfacere pentru platforme metalice .balustrazi metalice .platforme din beton si grinzi pentru susținere cale de rulare tramvai.Aceste subansambluri se vor. reface si se vor dispune stâlpi suplimentari din beton cu fundații corespunzătoare pentru structura ce susține calea de rulare a tr^rhyaiuluL: in interiorul halei.Se va imbunatatii structura platformelor metalice si se va reface balustrada metalica.                  V


Instalații sanitare


Instalații HVAC


Se vor realiza lucrări de spargere placa pardoseala si terasamente pentru o cuva tehnica in interiorul careia se va monta strungul nou.

Se vor realiza lucrări de reparații pentru zidărie,beton si se vor umple rosturile dintre chesoanele de acoperiș cu mortare speciale.

In clădirea C5A-tronson 2-hala boghiuri se vor realiza lucrări de reparații pentru zidărie,beton si se vor umple rosturile dintre chesoanele de acoperiș cu mortare speciale.

Pentru clădirea C5A-tronson 3-Pavilion ateliere se vor realiza lucrări de reparații pentru zidărie,beton si se vor umple rosturile dintre chesoanele de acoperiș cu mortare speciale.Se vor desface pereții de zidărie puternic fisurați si se vor reface cu centuri si stalpisori din beton armat.Se va sparge placa pardoseala si se vor dispune grinzi de fundații pentru pereții de zidărie .Grinzile de fundații se vor ancora de fundațiile clădirii.

Alimentare cu apa rece si calda menajera

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din incinta.

Pentru instalația de producere a apei calde menajere pentru consum menajer sa prevăzut o instalație de panouri solare si boiler bivalent cu doua cu serpentine si rezistenta electrica.

Boilerul este amplasat in camera tehnica impreuna cu echipamentele perntru încălzire. Agentul termic primar necesar pentru prepararea apei calde pentru consum menajer, este asigurat de la instalația de încălzire.

Grupul de panouri solare capteaza energia solara prin intermediul unor captatori plani cu tuburi vidate si a unei rețele de conducte si din țeava de cupru si o transfera fluidului din circuitul primar. Agentul termic este un amestec de propylen-glycol, non-toxic, cu stabilitate la temperaturi inalte si calitati bune anti-inghet, agent vehiculat: apă si glicol. Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 2 - 3 %o si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Determinarea diametrelor conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci si calde menajere, au fost determinate conform STAS 1478/1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum.

Canalizare menajera si pluviala.

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare in rețeaua de canalizare din incinta.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizai evacuate gravitațional in reteua exterioara de canalizare din incinta.    

Prepararea agentului termic de încălzire se realizează cu ajutorul a trei centrale termice in condensatie. Cazanefe pentru V producere apa calda, au camera de ardere inchisa, aportul de oxigen necesar arderii facandu-se din exterior, cu ajptbrul-tinUkiț \ '. de admisie coaxial (cos in cos;. Evacuarea gazelor de ardere se face fortat cu ajutorul unui ventilator anobrporat in

--—--


microcentrala.

Pentru încălzirea spatiior se folosește un sistem mixt format din radiatoare din orei, sau aeroterme cu apa calda, in funcție de specificul si dimensiunile spatiilo. Radiatoarele vor fi echipate cu robinete montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur. Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

In dreptul ușilor de acces au fost prevăzute perdele de aer cald electrice.

Atelierul de sudura a fost prevăzut cu o instalație de ventilare mecanica, format din tubulatura si grile de extracție, ventilator axial de tubulatura pentru extracție, tubulatura si aeroterma cu apa calda pentru introducere aer proaspăt.

Grupurile sanitare nepevazute cu feresre vor fi prevăzute cu instalație de ventilație mecanica, formata din tubulatura si ventilatorea de extracție montate local in grupurile sanitare.

Atelierele de lucru si birourile au fost prevazate cu instalații de climatizare pentru perioada calda a anului. Instalația de climatizare este alcătuită din aparate de aer condiționat tip split montate în fiecare încăpere climatizată. Aparatele funcționează cu freon ecologic R417A, cu clasa energetică A, sau alt freon agreat de către legislația in vigoare din romania si uniunea europeana. Sistemul se bazează și în acest caz pe o circulație a freonului prin conducte de cupru, o evaporare în unitatea interioară și o condensare în cea exterioară, însă cu ceva deosebiri privind amplasarea unităților exterioare (în număr foarte mare, afectând arhitectura clădirii) și eficiență energetică.

Instalații electrice

Internet:

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta..

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S" cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de,, nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protăbțijeS’si’ vor fi de tip LED.                                                                                                                               <

Coborârile aparente către întrerupătoare vor fi protejate cu țevi metalice.                                                   jî1-?/

Instalații de prize                                                                                                          \&.

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.                                   -

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f sau in cazul receptoarelor cu soliciatri mecanice grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție împotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

DE SCRIS DESPRE DEMONTAT SI MONTAT ȘINA

C7 MAGAZIE ATELIER

Arhitectura

LUCRĂRI ARHITECTURA PROPUSE:

lucrări pregătitoare

Se vor desface toate obiectele montate pe fațada si terasa.

Protecția echipamentelor si utilajelor tehnologice existente

Pe perioada lucrărilor de reabilitare echipamentele si utilajele vor fi protejate/demontate/relocate, conform indicațiilor proiectului tehnologic întocmit de proiectanti specializați.

Lucrări de desfacere - elemente clădire

Se va desface integral tamplaria interioara si exterioara.

Se vor desface integral straturile invelitorii, inclusiv toate accesoriile: parafrunzare, receptori de terasa, glafuri etc. Se pastreaza termoizolatia existenta.

Se vor desface integral tencuielile exterioare si interioare la pereți si tavane.

Se vor desface pardoselile existente împreuna cu sapa suport.

Se vor desface toate confecțiile si construcțiile neautorizate, exterioare si interioare.

Se desființează compartimentări interioare realizate fara autorizație, urmând a se reface in cadrul acestui proiect, conform cerințelor de calitate a construcțiilor.

Descriere anvelopa propusa

La exterior, pe fațada, se va monta termosistem compact lipit cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime, Conductivitate termică(W/mk) 0.035, reacția la foc A1. In jurul golurilor de fereastra se va monta termosistem similar cu vata minerala bazaltica 3 cm grosime.

Tamplaria exterioara pentru ferestre se va înlocui cu tamplarie din profile Al cu rupere de punte termica, cu geam termopan, cu profile solbanc si grile higroreglabile. Ușile exterioare se vor inlocui cu usi din profile de Al cu rupere de punte termica, cu geam termopan si panou weiss.

Se vor monta glafuri interioare si exterioare la ferestre, din tabla zincata vopsita, minim 0.7mm grosime.

Pe terasa se vor reface toate straturile de izolație. Sistemul nou montat va include termoziolatie din polistiren expandat EPS 150 15 cm grosime, conductivitate termică: Ă = 0,034 W/mK, rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)150 s 150 kPa (15 t/m2) , membrane pentru strat de difuzie, bariera de vapori, membrane hidroizolante bituminoase dublu^tW?* autoadezive, lipite la rece, ultimul strat cu protecție de ardezie. Se va monta glaf de atic din tanbla zincata vopritâ^ffftnim' 0.7mm grosime, pe tot conturul terasei. Pe zonele de rost seismic se va monta profil special.

La soclu se va monta termosistem compact lipit cu polistiren extrudat 10 cm grosime, conductivitate termică: cĂ7= 0,034 W/mK montat după hidroizolarea soclului cu mortar impermeabil.

Se va realiza trotuar pe tot conturul clădirii, sigilat cu dop de bitum.                                                             '

Descriere finisaje interior

La interior, clădirea va fi finisata după cum urmeaza:

Pardoseala: sapa de mortar de ciment, sapa autonivelanta, pardoseala epoxidica.

In spatiile pentru birouri se va monta pardoseala din covor pvc cu plinta.

Pereți si tavane: tencuieli, glet, zugrăveli lavabile.

In zonele de vestiare, grupuri sanitare se vor monta pardoseli din gresie, in spatiile umede placaje la pereți cu faianța pana la h=2,10m.

După desfacerea tamplariei exterioare si interioare, se vor monta panouri de tamplarie din profile de Al cu rupere de punte termica, cu geam termopan, atat la interior cat si la exterior.

Se vor monta glafuri interioare si exterioare din tabla zincata minim 0.7mm grosime.

Structura

Intervențiile asupra structurii de rezistenta sunt:

 • •  Demolare atice zidărie si refacerea acestora din beton armat, cu ancoraje chimice in centurile de beton armat;

 • •  Reparații crăpături zidărie de cărămidă si consolidarea zidăriei portante prin camasuire, daca va fi cazul (se va stabili după desfacerea tencuielilor);

 • •  Matare rosturi intre chesoanele de planseu;

 • •   Reparații centuri si stâlpi din beton armat;

 • •  Centuri si stâlpi noi din beton armat, pentru zidarii sau goluri propuse;

 • •  Refacere confecții metalice la copertine.

Instalații sanitare

Scenarii propuse

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de alimentare cu apa rece si apa calda, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa rece si apa calda menajera. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Teva de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă). Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a materialului, a seriei de presiune și a corectei aplicări. îmbinarea părților din material plastic se efectuează prin^5*^ sudare polifuzionară, apoi prin sudare cu ajutorul electroformelor, sau prin sudarea cap la cap. în timpul sudurii apare^^'" îmbinare omogenă, de înaltă calitate. PP-R-ul are excelente proprietăți izolatoare in ceea ce privește transportul termidȘ <

Scenariul recomandat de către elaborator

Având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si a proprietăților izolatoare ale măiefiâlultii,

simplitate de montaj si siguranța de etansare a imbinarilor conductelor cu piesele de legătură, elaboratorul propune adoptarea variantei 2, Soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Instalații HVAC

Scenarii propuse

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de distribuție a apei calde pentru încălzire si a apei răcite pentru climatizare, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda incalzire prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa calda incalzire si apa răcită climatizare. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere.

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

Țeava Pex reprezintă un sistem destinat instalațiilor de alimentare cu apa rece/calda si de incalzire, cu aplicabilitate in toate tipurile de clădire. Asigură un grad ridicat de protecție împotriva difuziei de oxigen în instalație, asigurând, astfel, o funcționare îndelungată pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire Stratul de Pex nu suferă modificări generate de efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața tubulaturii nu va coroda in timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particule de rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea galvanica. Rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni înalte. Țeava Pex utilizata in condiții normale de folosire, respectiv presiuni pana la 10 bar si temperatura de funcționare 0-95°C, prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de imbatranire. Tubulatura Pex cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului.

Scenariul recomandat de către elaborator

Având în vedere durata de viata ridicata materialului, rezistenta la temperaturi scăzute, cat si temperaturi ridicate, elaboratorul propune adoptarea variantei 2, Soluția de montare a rețelelor de incalzire si răcire prin conducte din țeava tip PEX.

Instalații electrice

C7 INSTALAȚII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta..

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S" cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat                                                                                                   '

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental; impuse

V

X’.

de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Coborârile aparente către intrerupatoare vor fi protejate cu țevi metalice.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f sau in cazul receptoarelor cu soliciatri mecanice grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei,.arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției ^âe) scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare" (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.                                      *

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va, Jeca în două locuri cu priza de pamant sau se vor folosi masuri artificiale entru inbanatatirea rezistentei de dis ersie prih

folosirea de bentonita.

Instalații electrice curenti tari

Iluminat forța: general, siguranțe

Alimentare de rezerva: sursa backup

Plaforme rutiere, pietonale, deseuri in incinta             ___

Platforma pentru depozitare deșeuri, este alcatuita dintr-o' retea ortogonala de fundații continue, din beton armat "efes^g^25/Ș^?sgiu dimensiunile maxime in plan de 12.30 x 13.50MOc*ffișjiform recomandărilor din studiul geotehnic se va realiza o perna de balast cu grosimea de 1.00 m imediat sub adancimea de inghet, urmând ca in jurul fundațiilor sa se faca umpluturi compactate cu pamant argilos. Fundațiile au tălpile cu inaltimea de 40 cm si latimea de 60 cm si sunt așezate pe beton de egalizare clasa C8/10 de 10 cm grosime. Inaltimea fundațiilor este de 1.00m iar latimea elevațiilor este de 30 cm si respectiv 40 cm. Trotuarul, din beton clasa C25/30 de 15 cm grosime, este armat cu doua plase sudate din otel tip STNB. Pardoseala, din beton clasa C25/30 de 25 cm grosime este armata cu bare din otel beton S500C. Plăcile de beton se realizează pe straturile: folie de polietilena si strat de rupere de capilaritate. In jurul construcției se dispune un trotuar etanș cu latimea de 1.00 m si o panta de 2% spre exterior. Peste pardoseala se toarna un strat de beton de panta clasa C25/30, cu grosimea medie de 7 cm. In suprastructura se realizează un grup de pereți, din beton C25/30, cu grosimea de 30cm si inaltimea de 160cm fata de pardoseala.

Variante constructive analizate pentru platforme rutiere: S-au analizat următoarele variante:

Varianta 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici

 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MAS 16);

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

 • • 15 cm strat de baza din piatra sparta;

 • • 20 cm strat superior de fundație din balast;

 • • 20 cm strat inferior de fundație din balast;

 • • Geotextil anticontaminant.

Varianta 2: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •  Hârtie kraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%,

 • • 25 cm fundație de balast;

 • • 10 cm strat de forma din nisip.

S-a ales varianta 2 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate^

Rețele in incinta

Alimentare cu apa

Retea alimentare cu apa:

Căminul de vane/golire are dimensiunile maxime in plan de 2.20x2.70m si inaltimea maxima de 2.90m. Radierul, pereții si placa sunt din beton armat, avand grosimea de 20cm. In planseu se lașa un gol de acces circular cu diametrul de 64cm, prevăzut cu parapete perimetral de 15x17cm. Golul va fi acoperit cu capac din fonta STAS, ce iese 5 cm deasupra terenului amenajat.

Descriere generala cămine si rezervor: construcție rectangulara subterana, din beton armat clasa C25/30. Radierul este așezat pe un

/;•••7 K

j—......~   ' -v

Rețele in incintabeton de egalizare de clasa C8/10, cu grosimea de iOCm.^eretiix^ toarna cu inglobarea pieselor de trecere pentru instăjgițyjuH^|bJe metalice se fixeaza in pereți cu rasina epoxidica bicomponenta.-Peste radier si peste placa se toarna beton simplu de panta, de clasa C8/10. Colturile se acopera cu scafe din mortar M100T. Pe exteriorul pereților, sub radier si deasupra plăcii se face hidroizolatie. La interior se aplica o tencuiala impermeabila. Rama capacului de fonta STAS se pozeaza pe un strat subțire din mortar M100T.

Rețeaua exterioara de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor aferente incintei depoului de tramvaie este comuna cu cele pentru apa menajera si apa tehnologica.

Rețea alimentare cu apa consum menajer si potabil:

Conductele pentru branșament la clădirile din incinta depoului ce nu subtraverseaza liniile de tramvai si sunt din alt material decât PEID se vor înlocui pana in dreptul clădirilor cu conducta PEID PN6 SDR26 si diametrul De 63 mm, pe o lungime L = 20 ml.

Pentru alimentarea obiectelor noi propuse in zona halei statie spalare-vopsire (container instalație de spalare si clădire centrala termica) se prevede o legătură in rețeaua existenta de apa ce alimentează hala de întreținere si reparații tramvaie (conducta OL 4”). Aceasta legătură se realizează cu conducta din material PEID PE 100 PN6 De 63 x 2,5 mm si are lungimea de 81 ml.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • • Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;au o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la îmbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic.

Rețea alimentare cu apa pentru hidranti exteriori:

Paralel cu conducta existenta OL Dn 150 mm, la o distanta ce variaza intre 0,50 - 0,60 m, va fi pozata o conducta de alimentare cu apa din țeava PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10 bar, De 160x9,5 mm, cu o lungime cumulata L=795ml.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

• Varianta 1: Conducte de polietilena de înalta densitate PEID Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si I

Rețele in incinta

conducta se asigura o etansare sigura si ușor de Bâlikafcau o greutate, mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata ?Jtf>î,șze^iavjp®W substanțe chimice;

Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de ali^ntăWcu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic.

Hidranti de gradina 1”

Din noua rețeaua de distribuție apa se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 32 x 2mm, pentru alimentarea celor 3 hidranti de gradina (Dn 1") folosiți pentru irigarea spatiilor, spalarea aleilor si platformelor si pentru spalarea platformei de deșeuri.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • • Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;au o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic.

Stafie          de

pompare - Put

Pentru statia de pompare se realizează următoarele masuri de intervenție:

 • •  Se demontează toate confecțiile metalice(scari si capace de vizitare,platforme metalice interioare) si se refac;

 • •  Se demontează podina din lemn si se reface;

 • •  Curatarea suprafețelor de beton prin hidrosablare;

Aplicarea de tencuieli cu mortar de impermeabilizare si mortare speciale de reparații pentru beton;

Canalizare

Reabilitarea conductelor de canalizare menajera se va face pe același traseu. Lungimea acestei rețele de 620ml, prevăzută cu cămine de vizitare conform STAS 2448/82, se va reabilita statia de pompare ape uzate si se va echipa corespunzător cu pompe submersibile si contor pentru masurarea debitelor evacuate.

se vor prelua toate grupurile sanitare din incinta.

^ITERGROUP


Rețele in incinta


x;respecta


-----------------=

De la instalația de spalare tramvaie apele evacuate vb

NTPA002/2002.

S-au analizat următoarele variante:

• Tuburi din PVC de canalizare

Avantaje:

Greutate redusa pe metru liniar;

Reducerea timpului de realizare al rețelei;

Etansare buna la imbinari;

Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate; Rugozitate redusa;

Dezavantaje:

Datorita liniilor de tramvai existente care nu pot fi nefunctinale pe durata execuției lucrărilor, varianta cu săpătură deschisa nu este considerata optima.

Tuburi din PEID pentru varianta de tehnologie fara săpătură Pipe bursting - este o tehnologie de înlocuire a rețelelor de conducte (gaz, apă, canalizare) care datorită gradului de uzură (îmbătrânire) nu mai prezintă siguranța în funcționare.


S-a ales varianta cu tuburi din PEID, caracteristicile tehnico-economice menționate conduc la concluzia ca rețeaua de canalizare menajera din tuburi PEID este optima pentru aceasta investiție

Rețea de canalizare pluviala

Apele pluviale din incinta vor fi dirijate spre rețeaua de canalizare pluviala care se va reabilita pe același traseu. înainte de evacuare in pârâul Dambu aceste vor fi preepurate prin separatoare de hidrocarburi. Vor fi trei evacuări toate prevăzute cu instalații specifice debitelor de pe care colectează (80l/s,100l/s,125l/s).

Pe platformele amenajate, la intrarea si ieșirea din hale au fost prevăzute rigole de colectare apa pluviala care vor descarcă in canalizarea din incinta.Lungimea rigolelor carosabile este de 312ml.

Lungimea acestei rețele este de 540ml, prevăzută cu cămine de vizitare conform STAS 2448/82.

• Rețea de canalizare - cu tuburi de drenaj

Canalizarea cu drenuri se afla in zona liniilor de tramvai care au ca strat de baza piatra si permite infiltrarea apei in sol. Lungimea acestei rețele este de 1175ml, dirijate spre rețelele de canalizare pluviala pentru evacuare.

Iluminat ...

Iluminat exterior curenti tari


Monitorizare video


Control acces

Instalații gaze naturale


Instalații termice

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat

  DENUMIRE

  S.C.

  S.C.D.

  CONSTRUCȚII EXISTENTE, MENȚINUTE

  C1

  GRUP EXPLOATARE

  296

  592

  C2

  S1 - STATIE REDRESARE

  257

  257

  C3

  DEPOZITARE UTILAJE

  101

  101

  C4

  STATIE SPALARE-VOPSIRE

  471

  471

  C5

  HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

  4111

  4695

  C7

  MAGAZIE SI ATELIER

  376

  376

  C10

  POST TRAFO

  8

  8

  C11

  PUNCT DE TRANSF.METALIC

  11

  11

CONSTRUCȚII PROPUSE

DEPOZITARE

280

280

C.T. C4

12.2

12.2

TOTAL EXISTENT MENȚINUT

5566

6446

SUPRAF. TEREN

29654

mp

S.C. - DEMOLARE

562

mp

S.C.D. - DEMOLARE

562

mp

S.C. PROPUSA TOTALA

5923.2

mp

S.C.D. PROPUSA ȚOALA

6803.2

mp

POT PROPUS:

19.8

%

CUT PROPUS:

0.23

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției:

 • •  costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Conform devizelor pe obiecte atașate.

 • •  costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

 • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

studiu topografic;

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEEf si face parte din anexele proiectului.

Pentru intocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului in plan, profilul in lung si s-au întocmit profile transversale.

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat in coordonate STEREO 70.

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmarindu-se punctele caracteristice in plan, profil longitudinal si profil transversal. Stafiile de ridicare au fost materializate prin buloane si martori.

Aceste măsurători s-au materializat in:

plan de situație, scara 1:1000;

 • -   profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100;

 • -   profiluri transversale curente, scara 1:100.

 • -  Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

• studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

•  studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

 • •  studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

•  studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul.

 • •  raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

•  studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul.

•  studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

 • •  studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.


Nu este cazul.

3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele are orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investiției: 24 luni (de la semnarea contractului de finanțare) pentru ambele scenarii.

Principalele etape de realizare a proiectului pentru cele doua scenarii propuse constau in:

 • •       Achiziții de lucrări, produse si servicii - 4 luni;

 • •      Implementarea contractului de execuție a investiției de baza - 18 luni;

 • •      Publicitatea proiectului - 24 luni;

 • •      Managementul proiectului - 24 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției este prezentat in cadrul Anexei 2 - Graficul activitatilor pentru ambele scenarii.

Adițional, sunt incluse si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de investiții.

 • 4._____Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

  • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiza

HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  Programul de finanțare: POR/2018/4/4.3/ AXA PRIORITARA 4, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.3; Obiectiv Specific 4.3.

Perioada de referința

Perioada de referința diferă in funcție de sectorul de investiții iar in cadrul proiectului sunt cuprinse obiective ce fac parte din mai multe sectoare. Astfel, asa cum este specificat in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, a fost selectata durata de 30 de ani pentru a putea fi incluse toate perioadele de referința aferente obiectivelor investitionale cuprinse in cadrul proiectului.

Aceasta perioada este impartita in trei etape:

Etapa de preimplementare - 2014-2019 (asimilata in 2 ani),

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (24 de luni) din care etapa de Construcții si instalații de 18 luni,

 • -  Etapa de operare a proiectului - cu durata de 26 ani.

4.2    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

In vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție si finanțare.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele probleme ce pot întârzia semnarea contn astfel încât să nu fie necesare clarificări su

astfel încât toâteA'eventualele actului să fie dep^ș^iin.tihip^ plimentare din @sart^.^>&Rj'tivț(^

Tip risc

Instituțional     Probabilitate

Mică

Importanța

Medie      '

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale UAT Municipiul Ploiești astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare si să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau

>

al contestațiilor. UIP-ul este format din personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic

Probabilitate

Medie

Importanța     Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar     1 Probabilitate 1 Mică

Importanța

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși termenele propuse, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate a e proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar Probabilitate     Medie          Importanța     Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată/ cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o aten rambursare în conformitate care întârzierile se datorează instabilitatea politică la ni suplimentare din bugetul loca

ție deosebită întocmirii cererilor de plată și de :u procedurile de lucru ale POR. în cazul în unor motive externe beneficiarului cum ar fi vel guvernamental, se vor aloca fonduri până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

Descriere

Efectele factorilor antropici

Măsuri    de

reducere

Acțiunea utilizatorilor asupra investiției: clădire centru multifuncțional, utilitati, sala multifuncționala, avea drept efect distrugerea acestora. Din acest motiv s-a optat pentru materiale rezistente care prezintă un grad mare de rezistenta in timp. In situația in care se vor constata degradări datorate acțiunii oamenilor, distrugerile provocate vor fi suportate financiar de aceștia.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

Descriere

Măsuri reducere


de


Tip riscEfectele factorilor naturali........

Pentru a proteja învestită de factorii naturali de risc: seisrC^irtcă^Sff djri, ■    >      iii*        r      !■                               ■ W St»?

— — — — —j                    — ■ — —J - — —- — — ■* - —■ — — —--------— j. ••-qȚyyfl -


zapada si vânt, clădirea a fost dimensionata corespunzător' dl vedere al structurii de rezistenta. De asemenea acest risc a fos&uat


considerare si in momentul proiectării utilităților de baza Financiar Probabilitate 1 Medie


Importanța


Medie


 • 4.3 Situația utilităților și analiza de consum:

• necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

• soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

In ceea ce privește impactul social, investiția de reabilitare si modernizare a depoului de tramvaie Sporește calitatea si siguranța transportului in comun, cu efecte directe asupra locuitorilor municipiului Ploiești.

Reabilitarea are in vedere amenajarea clădirilor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Grupurile sanitare si vestiarele sunt amenajate pe sexe, pentru femei si barbati.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Reabilitarea clădirilor va reduce consumurile energetice, aceasta reducere avand efect pozitiv asupra protecției mediului.

Depoul este amplasat in oraș, nu este amplasat intr-un sit protejat.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Avand in vedere ca investiția are in vedere intervenții pe un complex existent, reabilitarea clădirilor si modernizarea utilajelor si echipamentelor din cadrul atelierelor de reparații nu are efecte asupra cotextului natural si antropic.

 • 4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară:^ fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate;^/ sustenabilitatea financiară

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost*beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

4.8    Analiza de senzitivitate

Pentru prezentul proiect s-a elaborat analiza cost-eficacitate. Astfel, in conformitate cu prevederile legale, punctele 4.7 si 4.8 din structura Studiului de Fezabilitate din cadrul HG.907/2016 - analiza socio-economica si analiza de senzitivitate, nu mai sunt necesare a fi realizate.

In consecința, pentru prezentul proiect nu este cazul a se elabora o analiza de senzitivitate.

4.9   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscurile investiției au fost detaliate in cadrul capitolului 4.2 aferent documentului de fata.

 • 5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Criteriile de natura financiara si socio-economica ce determina scenariul recomandat sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul 2

Raportul ACE ( Lei/ locuitor cartier)

14.748

14.949

Costuri totale de operare (26 ani) - Lei/an

14.748.296

14.949.122

5.2    Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

Din punct de vedere financiar si socio-economic, scenariul recomandat este Scenariul 1, deoarece:

 • •  raportul ACE - raport Analiza cost-eficacitate este mai bun

 • •  costurile de intretinere si reparații sunt mai reduse decât cele aferente din Scenariul II.

 • 5.3   Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

  1

  c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de ved^Mel^logi^,. constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, ă\principarp lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic’Side


w.

- Jy* constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, Ivfrrincipareior"' lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic ^i de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;


____       ____ ____ ____ C1 Grup exploatare LUCRĂRI ARHITECTURA PROPUSE:
Lucrări pregătitoare

Se vor desface toate obiectele montate pe fațada si terasa.

Se vor desface confecțiile metalice de tipul: scări interioare si exterioare, paturi de cabluri, parapeti metalici, etc. Se va desface integral tamplaria interioara si exterioara.

Se vor desființa compartimentările interioare realizate de către beneficiar fara autorizație de construire urmând ca in cadrul acestui proiect sa se refaca compartimentările, cu respectarea cerințelor de calitate in construcții.

Protecția echipamentelor si utilajelor tehnologice existente

Lucrările pentru demontare a echipamentelor si utilajelor tehnologice se vor realiza numai in urma unui proiect tehnologic intocmit de proiectanti specializați pe aceste tipuri de lucrări.

Arhitectura:


Pe perioada lucrărilor de reabilitare echipamentele si utilajele din spațiul interior vor fi protejate/ demontate/ relocate, conform indicațiilor proiectului tehnologic intocmit de proiectanti specializați.

Lucrări de desfacere - elemente clădire

Se vor desface integral straturile invelitorii, inclusiv toate accesoriile: parafrunzare, receptori de terasa, glafuri etc. Se pastreaza termoizolatia existenta.

Se vor desface integral tencuielile exterioare si interioare la pereți si tavane, se desfac pardoselile existente (gresie, mozaic, inclusiv stratul de sapa suport) urmând a fi refăcute cu finisaje similare.

Se vor desface toate confecțiile si construcțiile neautorizate, exterioare si interioare. In aceasta categorie intraiperetiA.de1 compartimentare menționați mai sus, precum si construcția de pe fațada Sud (construcția pentru acces).               ....."X

Descriere anvelopa propusa

După curatarea fațadei se va monta termosistem compact lipit cu element termozolant - vata minerala bazaltica

------—
C1Grup exploatare

grosime, si tencuiala decorativa - culoare alba.

In jurul golurilor de ferestre si usi se va monta termosistem similar, cu vata minerala - 3 cm grosime.

Tamplaria existenta va fi inlocuita cu tamplarie din profile Al cu rupere de punte termica cu geam termopan, cu profil solbanc si grile higroreglabile. Se vor monta glafuri la interior si exterior din tabla zincata vopsita minim 0,7 mm grosime.

La soclu se va monta termosistem compact lipit cu element termoizolant polistiren extrudat 10 cm grosime, cu tencuiala structurata. Soclul va fi hidroizolat pe contur cu mortar impermeabil.

Pe conturul clădirii se va realiza trotuar de garda minim 1,5 m lățime in unele zone maxim 2,50 m, sigilat cu dop de bitum -vezi plan parter propunere.

La imbinarea dintre clădiri, in zona casei scării, se vor monta profile de rost seismic, atat la interior cat si la exterior.

Pe terasa se vor reface toate straturile de izolație. Sistemul nou montat va include termoziolatie din polistiren expandat EPS 150 conductivitate termică: Ă = 0,034 W/mK, rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)150 > 150 kPa (15 t/m2), 15 cm grosime, membrane pentru strat de difuzie, bariera de vapori, membrane hidroizolante bituminoase dublu strat, autoadezive, lipite la rece, ultimul strat cu protecție de ardezie. Se va monta glaf de atic din tabla zincata voprita, minim 0.7mm grosime, pe tot conturul terasei. Pe zonele de rost seismic se va monta profil special.

Descriere finisaje interior

Pardoseala - Pe zona de circulații si in spatiile umede se va monta pardoseala din gresie portelanata antiderapanta cu plinta aferenta, in birouri si alte spatii de lucru se va monta pardoseala din covor PVC/parchet. In grupurile sanitare pe pereți se vor monta placari din faianța pana la H:2,10 m.

Pereți si tavane - După indepartarea finisajelor existente, pereții si tavanele se vor tencui după care se va aplica glet si zugrăveli lavabile.

Construcție anexa noua:


C1 Grup exploatare

Sistemul constructiv este:

 • •  Structura din stâlpi si grinzi din beton armat cu planseu pe sol si peste parter din beton armat, pereți de închidere din zidărie cărămidă 25 cm grosime.

 • •  Pereții de compartimentare interioara se realizează din zidărie cărămidă 25 cm grosime. La interior pereții si tavanele se finisează cu tencuieli —glet si zugrăveli lavabile, pardoselile - gresie pe suport sapa de mortar.

 • •  La exterior, se va monta termosistem compact lipit cu element termozolant - vata minerala bazaltica 10 cm grosime, si tencuiala decorativa - culoare alba, tamplaria va fi din profile Al cu rupere de punte termica cu geam termopan.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •  Termoizolatie fațada cu material termoizolant polistiren expandat

 • •  Termoizolatie fațada cu material termoizolant vata mineral bazaltica

S-a ales varianta cu vata balzatica datorita proprietăților de izolare termica si fonica mai bune ale materialului comparative cu ale polistirenului, precum si din rațiuni de securitate la incediu, vata mineral bazaltica avand proprietăți superioare fata de cele ale polistirenului.

Structura

La construcția C1-Grup de exploatare se vor realiza următoarele lucrări:

 • •  Se consolidează construcția C1-1-tronsonul 1 .

 • •  Se realizează lucrări de reparații pentru zidărie si elemente prefabricate din beton cu mortare speciale.

 • •  Se demolează aticele de zidărie si se refac cu atice din beton armat,cu ancoraje in centurile existente.

Construcție anexa noua:

Structura clădirii este de tipul cadre din beton armat clasa C25/30, cu o dechidere de 3.35 m si 2 travei de 1.65 si 2.30 m, avand o forma regulata atat in plan orizontal cat si in plan vertical. Acoperișul este de tip terasa necirculabila. Clădirea este independenta si se executa la calcan cu clădirea existenta C1-1 - Grup Exploatare-tronson 1, cu rost seismic/tasare de 10cr la nivelul suprastructurii si de 5cm la nivelul infrastructurii.

Infrastructura este alcatuita dintr-o rețea ortogonala de fundații continue, din beton armat. Conform recomandărilor din studiul geotehnic se va realiza o perna de balast cu grosimea de 1.00 m imediat sub adancimea de inghet, urmând’ca'IrfJuruT fundațiilor sa se faca umpluturi compactate cu pamant argilos. Fundațiile au tălpile cu inaltimea de 40 cm si latimea d.e 70 cm si sunt așezate pe beton de egalizare de 10 cm grosime. Inaltimea fundațiilor este de 95 cm iar latimea elevațiilor este ^35:0^? Platforma si rampa exterioara este bordata de o grinda de fundare 25x55 cm ce reazema pe un bloc continuu din bâld^'lții^lys 45x50 cm. Pardoseala din beton armata cu plase sudate, de 15cm grosime, se aseaza pe straturile: folie de polietilena stșfcat

C1 Grup exploatare

de rupere de capilaritate. In jurul construcției se dispune un trotuar etanș cu latimea de 1.50 m si o panta de 5% spre exterior. Suprastructura este alcatuita din stâlpi de beton armat cu dimensiunile 30x30cm. Grinzile de beton armat au dimensiunile 25x40 cm. Placa de beton are grosimea de 13 cm. Inaltimea de nivel este de 3.31 m la parter iar aticul de beton armat are dimensiunea 15x75 cm. In dreptul ușilor de acces exterioare se va realiza o copertina cu structura metalica acoperita cu tabla cutata.

Materialele folosite pentru reabilitarea clădirii sunt:

 • •  Beton C25/30, dozaj minim ciment 300kg/mc;

 • •  Mortar M100T pe baza de ciment;

 • •  Mortare speciale de reparații pentru elemente din beton armat;

 • •  Armatura otel beton S500C (Categ. de Rezistenta 5 si Categ. de Ductilitate C);

 • •  Plase sudate tip STNB;

 • •  Rasina epoxidica bicomponenta.

 • •  Confecții din otel laminat S235JR, zincate la cald.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •  Realizarea de camasuieli exterioare din beton armat, de forma unor fasii orizontale, cu ancoraje chimice in grinzile de beton armat si realizarea de camasuieli exterioare din beton armat, de forma unor fasii verticale, cu ancoraje chimice in stâlpii de beton armat, pe cele 3 fațade libere;

 • •  Demolarea etajului si refacere pentru a avea legaturi corecte cu parterul;

S-a ales prima varianta pentru ca presupune execuție mai simpla,costuri mai mici.monolitizarile elementelor prefabricate nu sunt afectate,iar durata de execuție este redusa comparativ cu refacerea etajului;

Instalații sanitare

Scenarii propuse

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de alimentare cu apa rece si apa calda, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.              ~

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa rece si apa calda menajerâ/Tubul' multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu'.Cel ale, metalului ductil.                                                                                                             î       Sv

1 M \C1 Grup exploatare

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Teva de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă). Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a materialului, a seriei de presiune și a corectei aplicări. îmbinarea părților din material plastic se efectuează prin sudare polifuzionară, apoi prin sudare cu ajutorul electroformelor, sau prin sudarea cap la cap. în timpul sudurii apare o îmbinare omogenă, de înaltă calitate. PP-R-ul are excelente proprietăți izolatoare in ceea ce privește transportul termic.

Scenariul recomandat de către elaborator

Având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si a proprietăților izolatoare ale materialului, simplitate de montaj si siguranța de etansare a imbinarilor conductelor cu piesele de legătură, elaboratorul propune adoptarea variantei 2, Soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Instalații HVAC

Scenarii propuse

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de distribuție a apei calde pentru incalzire si a apei răcite pentru climatizare, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda incalzire prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa calda incalzire si apa răcită climatizare. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere.

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

Țeava Pex reprezintă un sistem destinat instalațiilor de alimentare cu apa rece/calda si de incalzire, cu aplicabilitate in toate tipurile de clădire. Asigură un grad ridicat de protecție împotriva difuziei de oxigen în instalație, asigurând, astfel, o funcționare îndelungată pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire Stratul de Pex nu suferă modificări generate de efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața tubulaturii nu va coroda in timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particule de rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea galvanica. Rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni înaltei Țeava Pex utilizata in condiții normale de folosire, respectiv presiuni pana la 10 bar si temperatura de funcționare 0r95°6^ prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de îmbătrânire. Tubulatura Pex cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului.                                                                                                                 1, . , *

Scenariul recomandat de către elaborator                                                       v \


C1 Grup exploatare

Având în vedere durata de viata ridicata materialului, rezistenta la temperaturi scăzute, cat si temperaturi ridicate, elaboratorul propune adoptarea variantei 2, Soluția de montare a rețelelor de încălzire si răcire prin conducte din țeava tip PEX.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Instalații electrice

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Prizele se vor monta perimetral pe pereți in funcție de necesitați si vor fi cu contact de proetcetie.

Toate circuitele de iluminat interior si prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalații de prize                                                                                                    >7 1

. F Z A Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați.                                                        ^7 / *

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice impuse de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f.                                                                                                                                                           .          -
C1 Grup exploatare

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 40 sau 10 daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea debentonita.C2 SUBSTATIE REDRESARE POST TRAFO

Arhitectura

Se va interveni in vederea refacerii tencuielii exterioare, după curatarea si repararea zonelor degradate din fațada. Se va înlocui tamplaria exterioara, similar cu cea de la C1.

Se va realiza tencuiala decorativa.

Structura

Intervenția presupune lucrări de reparații pentru beton si zidărie la fațada,refacere copertine metalice si scara de acces metalica in postul trafo.

Materialele folosite pentru reabilitarea clădirii sunt:

 • •  Beton C25/30 ;

 • •  Mortar M100T pe baza de ciment;

 • •  Mortare speciale de reparații pentru elemente din beton armat;

 • •  Armatura otel beton S500C (Categ. de Rezistenta 5 si Categ. de Ductilitate C);

 • •  Rasina epoxidica bicomponenta.

Echipamente

în cadrul lucrărilor de modernizare vor fi înlocuite toate echipamentele existente, atât echipamentele de joasă tensiune cât și cele de medie tensiune.

Lucrările proiectate cuprind și cablurile de circuite primare și secundare aferente echipamentelor noi.

Cablurile de circuite primare și secundare dintre echipamente se vor monta în canale de cabluri pe stelaje metalicesau jgheaburi speciale prinse de tavan.

De asemenea, se vor include și lucrări pentru fixarea echipamentelor și cablurilor: rame în fundație, stelaje pentru susținerea echipamentelor și cablurilor, etc.

Toate echipamentele proiectate se vor amplasa în sala de echipamente, cu excepția transformatorilor de forțăși de servicii auxiliare, care se vor monta în remize separate.

Lucrările de modernizare se vor executa etapizat cu asigurarea continuități alimentării cu energie electrică a rețelei de contact aferente acestei substații. în cazul în care unele lucrări implicăîntreruperea alimentării rețelei de contact, acestea se vor executa numai pe timpul nopții, în pauza de circulație (între orele 0 - 4).

Substația de redresare va fi compusă din următoarele elemente:                                                         :: L '

1. Substatia de tracțiune electrică S1:                                                                                               , si "■*,.K* ■

 • >  Instalația de medie tensiune 20kV:2 celule de sosire, 2 celule alimentare transformatoare tracțiune, 2 celule de măsură,

1 celulă de alimentare transformator auxiliar, 1 celulă de cuplă;                                                ^7 ,4

 • >  Instalația de distribuție în curent continuu (bară pozitivă + bară negativă): 2 celule de sosire, 7 (6+1) cilule de alimentare-centru, 1 dulap negativ, 1 dispozitiv electronic de protecție împotriva electrocutării inclus în "dulap, 2

___        02 SUBSTATIE REDRESARE POST TRAFO __ ____ _____ _____ redresoare de tracțiune;

 • > Transformatorul de tracțiune2x1500 kVA;

 • > Transformator servicii auxiliare 40 kVA;

 • >  Instalația de alarmă incendiu și antiefracție;

 • >  Instalația de climatizare;

 • >  Instalația de telecomandă a substației;

 • >  Dispecerat centralizat.

în conformitate cu STAS 12604-5 -90 cu privire la tensiunile de atingere și de pas și legarea la pământ a substației, se va realiza o instalație de legare la pământ și de dirijare a distribuției potențialelor în exteriorul și interiorul substației, a cărei rezistență de dispersie trebuie să fie mai mică de 1Q.
C3 HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE

Arhitectura

După reabilitare, clădirea va fi folosita ca spațiu de depozitare. In acest scop se vor efectua următoarele lucrări:

Lucrări pregătitoare

 • •  Se vor desface toate obiectele montate pe fațada si terasa

 • •   Se vor desface confecțiile metalice de tipul: scări interioare si exterioare, paturi de cabluri, parapeti metalici, etc. Se va desface integral tamplaria interioara si exterioara.

Protecția echipamentelor si utilajelor tehnologice existente

 • •  Se vor demonta echipamentele si utilajele din interiorul halei. După demontarea utilajelor se va realiza operațiunea de aducere la nivel a pardoselii, prin completarea canalelor tehnice cu umplutura compactată peste care se vor realiza terasamente in vederea trunarii unei placi de beton armat.

Nota :

 • •  Lucrările pentru demontare a echipamentelor si utilajelor tehnologice se vor realiza numai in urma unui proiect tehnologic întocmit de proiectanti specializați pe aceste tipuri de lucrări.

 • •  Pe perioada lucrărilor de reabilitare echipamentele si utilajele din spațiul interior vor fi protejate/demontate/relocate, conform indicațiilor proiectului tehnologic intocmit de proiectanti specializați.

 • •  Se va dezafecta firul de contact si șina de tramvai.

Lucrări de desfacere - elemente clădire

 • •  Se vor desface integral straturile invelitorii, inclusiv toate accesoriile: parafrunzare, receptori de terasa, glafuri etc.

 • •  Se vor desface integral tencuielile exterioare si interioare. Se vor desface toate confecțiile si construcțiile neautorizate, exterioare si interioare.

Descriere anvelopa propusa

La exterior, pe fațada, se vor monta panouri sandwich cu fete din tabla zincata si miez din spuma poliuretanica conducțibilitate termica de 0,022w/mk, PIR 5 cm grosime, montate pe structura metalica din profile C100x41x48x3 la interax 80cm,;fixate’cy prinderi mecanice. In zona muchiilor si a imbinarilor cu tamplaria se vor monta glafuri din tabla zincata vopsita, mfnirii 0«7mm^ grosime, compatibile ca material si sistem de fixare cu panourile sandiwch. Se va realiza fixarea corespunzătoarei a aceștor^ glafuri de panourile sandwich, pentru a asigura un sistem de fațada eficient din punct de vedere al rezistentei, stabilității si a? izolării hidrotermice.                                                                                                                 ’■ £4

y ''-<X Pe terasa se vor reface toate straturile de izolație. Se vor monta membrane pentru strat de difuzie, bariera de vapori, merfiftan£v

____    ___ C3 HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE ______ ________ hidroizolante bituminoase dublu strat, autoadezive, lipite la rece, ultimul strat cu protecție de ardezie. Se va monta glaf de atic din tabla zincata voprita, minim 0.7mm grosime, pe tot conturul terasei.

La soclu se va monta termosistem compact lipit cu polistiren extrudat 6 cm grosime, montat după hidroizolarea soclului cu mortar impermeabil.

Se va realiza trotuar pe tot conturul clădirii, sigilat cu dop de bitum.

De -a lungul fațadelor paralele cu linia de tramvai se vor realiza rigole pentru colevctarea apelor pluviale de langa clădire, in vederea protejării fundației.

Unul din golurile aferente porților va fi inchis cu zidărie de cărămidă, care se va finisa prin tencuire atat la interior cat si la exterior.

Poarta ramasa se va înlocui cu o poarta metalica in doua canate mobile.

Panourile de usa sunt realizate cu cadru intern din profil rectangular de minim 50x50x2 zincat si cu cele doua fete reimbracate cu foaie de tabla de 0.7mm. Panourile au material izolant in interior cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat, ignifug, densitate 30 kg/mc, clasa I.

Panourile vor avea garnituri centrale si laterale de bataie din EPDM< perie de tinuta superioara si inferioara din nylon inserata pe profil din Al negru.

Cadrul de susținere exterior realizat cu profil-rectangular din otel zincat pe care sunt fixate balamalele din aluminiu de culoare neagra de legătură intre ante cu dublu rulment de rezistenta, in timp ce profilul zincat superior este de bataie pentru inchiderea antelor ce vin blocate cu un sistem de inchidere .

Transmisie termica: 0.610 W (mpK).

Se vor reface integral toate confecțiile metalice: parapeti de protecție, scări de acces pe terasa, etc.

Descriere finisaje interior
 • •  La interior, clădirea va fi finisata după cum urmeaza:

 • •  Pardoseala: sapa de mortar de ciment, sapa autonivelanta, pardoseala epoxidica.

 • •  Pereți si tavane: mortar de reparații, mortar de nivelare, emulsie epoxidica.C3 HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE

 • •  După desfacerea tamplariei exterioare, se vor monta panouri de tamplarie din profile de Al cu rupere de punte termica, cu geam termopan

 • •  Se vor monta glafuri interioare si exterioare din tabla zincata minim 0.7mm grosime.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •  Termoizolatie fațada cu material termoizolant vata bazaltica

 • •  Termoizolatie fațada cu material panouri sandwich cu fete din table zincata si miez din spuma poliuretanica PIR, 5 cm grosime, montate pe structura metalica.

S-a ales varianta cu panouri sandwich datorita proprietăților de izolare termica mai bune ale poliuretanului comparativ cu ale polistirenului, precum si datorita ușurinței execuției, pe fațadele preponderent pline ale halei panourile pot fi montate mai ușor decât termosistemul compact lipt cu vata mineral bazaltica.

Structura

Lucrările de intervenții presupun dispunerea de stalpisori si centuri din beton armat pentru zidaria care închide golul de poarta.Pentru operațiunea de aducere a pardoselii la același nivel se realizează lucrări de compactare a umpluturii.Noua placa de pardoseala va avea grosimea de 15cm,beton 025/30 si se va fixa cu ancore chimice in grinzile de fundații si in placa de pardoseala existenta.

Se vor realiza lucrări de reparații pentru zidărie,beton si se vor umple rosturile dintre chesoanele de acoperiș cu mortare speciale.

Materialele folosite pentru reabilitările clădirii sunt:

 • •  Beton C25/30, dozaj minim ciment 300kg/mc;

 • •  Mortar M100T pe baza de ciment;

 • •  Mortare speciale de reparații pentru elemente din beton armat;

 • •  Armatura otel beton S500C (Categ. de Rezistenta 5 si Categ. de Ductilitate C);

 • •  Plase sudate tip STNB;

 • •  Rasina epoxidica bicomponenta.                                                                                   . .. . ..

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent..

c.r

_       C3 HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE__    _______

Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii.Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

întrerupătoarele vor fi de tip industrial iar coborârile către întrerupătoare vor fi pozate in țevi metalice.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalații de prize

Prizele uzuale care nu fac parte din tehnologia substatiei se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice impuse de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy_f-


Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași; verticală cu acestea.                                                                                                        ;

Toate prizele vor avea contact de protecție.


C3 HALA STRUNG RECTIFICAT BANDAJE_____   _________

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

C4 STATIE SPALARE VOPSITORIE                                   __

LUCRĂRI ARHITECTURA PROPUSE:

Lucrări pregătitoare
 • •  Se vor desface toate obiectele montate pe fațada si terasa

 • •  Se vor desface confecțiile metalice de tipul: scări interioare si exterioare, paturi de cabluri, parapeti metalici, etc. Se va desface integral tamplaria interioara si exterioara.

Protecția echipamentelor si utilajelor tehnologice existente
 • •  Se vor realiza intervențiile necesare pentru introducerea echipamentelor si utilajelor specifice procesului tehnologic.

 • •  Lucrările pentru demontarea si montarea echipamentelor si utilajelor tehnologice se vor realiza numai in urma unui proiect tehnologic intocmit de proiectanti specializați pe aceste tipuri de lucrări.

 • •  In aceasta categorie intra lucrările necesare demontării si montării instalaților de spalare si vopsire.

  Arhitectura


 • •  Pe perioada lucrărilor de reabilitare echipamentele si utilajele din spațiul interior vor fi protejate/ demontate/ relocate, conform indicațiilor proiectului tehnologic intocmit de proiectanti specializați.

Lucrări de desfacere - elemente clădire
 • •  Se vor desface integral straturile invelitorii, inclusiv toate accesoriile: parafrunzare, receptori de terasa, glafuri etc.

 • •  Se vor desface integral tencuielile exterioare si interioare. Se vor desface toate confecțiile si construcțiile neautorizate, exterioare si interioare.

Descriere anvelopa propusa

La exterior, pe fațada, se vor monta panouri sandwich cu fete din tabla zincata si miez din spuma poliuretanica conductibilitate termica de 0,022w/mk, 5 cm grosime, montate pe structura metalica din profile C100x41x48x3 la interax 80cm, fixate cu prinderi mecanice. In zona muchiilor si a îmbinărilor cu tamplaria se vor monta glafuri din tabla zincațai vopsita, minim 0,7mm grosime, compatibile ca material si sistem de fixare cu panourile sandiwch. Se va realiza fixarea corespunzătoare a acestor glafuri de panourile sandwich, pentru a asigura un sistem de fațada eficient din punct de" vedere al rezistentei, stabilitatii si a izolării hidrotermice.                                                            '   \ '

C4 STATIE SPALARE VOPSITORIE

Pe terasa se vor reface toate straturile de izolație. Sistemul nou montat va include termoziolatie din polistiren expandat EPS 150 conductivitate termică: Ă = 0,034 W/mK, rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)150 > 150 kPa (15 t/m2), 15 cm grosime, membrane pentru strat de difuzie, bariera de vapori, membrane hidroizolante bituminoase dublu strat, autoadezive, lipite la rece, ultimul strat cu protecție de ardezie. Se va monta glaf de atic din tabla zincata voprita, minim 0.7mm grosime, pe tot conturul terasei. Pe zonele de rost seismic se va monta profil special.

La soclu se va monta termosistem compact lipit cu polistiren extrudat 6 cm grosime, montat după hidroizolarea soclului cu mortar impermeabil.

Se va realiza trotuar pe tot conturul clădirii, sigilat cu dop de bitum.

Porțile exterioare se vor inlocui cu porii metalice cu doua canate mobile.

Panourile de usa sunt realizate cu cadru intern din profil rectangular de minim 50x50x2 zincat si cu cele doua fete reimbracate cu foaie de tabla de 0.7mm. Panourile au material izolant in interior cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat, ignifug, densitate 30 kg/mc, clasa I.

Panourile vor avea garnituri centrale si laterale de bataie din EPDM< perie de tinuta superioara si inferioara din nylon inserata pe profil din Al negru.

Cadrul de susținere exterior realizat cu profil-rectangular din otel zincat pe care sunt fixate balamalele din aluminiu de culoare neagra de legătură intre ante cu dublu rulment de rezistenta, in timp ce profilul zincat superior este de bataie pentru închiderea antelor ce vin blocate cu un sistem de închidere .

Transmisie termica: 0.610 W (mpK).

Se vor reface integral toate confecțiile metalice: parapeti de protecție, scări de acces in partea superioara a vagoanelor, paturi de cablu.

Descriere finisaje interior

La interior, clădirea va fi finisata după cum urmeaza:

 • •  Pardoseala: sapa de mortar de ciment, amorsa bituminoasa, asfalt.

 • •   Intervențiile noi la pardoseala se vor realiza in asa fel incat cota finita din prezent sa nu fie modificata.

C4 STATIE SPALARE VOPSITORIE

 • •  Pereți si tavane: mortar de reparații, mortar de nivelare, emulsie epoxidica.

 • •  După desfacerea tamplariei exterioare, se vor monta panouri de tamplarie din profile de Al cu rupere de punte termica, cu geam termopan

 • •  Se vor monta glafuri interioare si exterioare din tabla zincata minim 0.7mm grosime.

Structura

 • •  Se vor realiza lucrări de reparații pentru zidărie,beton si se vor umple rosturile dintre chesoanele de acoperiș cu mortare speciale.

 • •  Pentru montarea de instalații pentru spalare si vopsire in interiorul statiei se realizează lucrări de spargere pardoseala,săpătură si fundații noi.

Materialele folosite pentru reabilitarea clădirii sunt:

 • •  Beton C25/30 ;

 • •  Mortar M100T pe baza de ciment;

 • •  Mortare speciale de reparații pentru elemente din beton armat;

 • •  Armatura otel beton S500C (Categ. de Rezistenta 5 si Categ. de Ductilitate C);

 • •  Rasina epoxidica bicomponenta.

Instalații sanitare

Scenarii propuse

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de alimentare cu apa rece si apa calda, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa rece si apa calda menajera. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Teva de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă). Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a materialului, a seriei de presiune și a corectei aplicări. îmbinarea părților din material plastic se efectuează prin sudare polifuzionară, apoi prin sudare cu ajutorul electroformelor, sau prin sudarea cap la cap. în timpul sudurii apare o îmbinare omogenă, de înaltă calitate. PP-R-ul are excelente proprietăți izolatoare in ceea ce privestei__      __C4 STAȚIE SPALARE VOPSITORIE                      __ __ transportul termic.

Scenariul recomandat de către elaborator

Având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si a proprietăților izolatoare ale materialului, simplitate de montaj si siguranța de etansare a îmbinărilor conductelor cu piesele de legătură, elaboratorul propune adoptarea variantei 2, Soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Scenarii propuse

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de distribuție a apei calde pentru încălzire si a apei răcite pentru climatizare, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda incalzire prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa calda incalzire si apa răcită climatizare. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere.

Instalații HVAC


Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

Țeava Pex reprezintă un sistem destinat instalațiilor de alimentare cu apa rece/calda si de incalzire, cu aplicabilitate in toate tipurile de clădire. Asigură un grad ridicat de protecție împotriva difuziei de oxigen în instalație, asigurând, astfel, o funcționare îndelungată pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire Stratul de Pex nu suferă modificări generate de efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața tubulaturii nu va coroda in timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particule de rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea galvanica. Rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni inalte. Țeava Pex utilizata in condiții normale de folosire, respectiv presiuni pana la .10^ bar si temperatura de funcționare 0-95°C, prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de imbatranire. Tubulaturii^' cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului.Scenariul recomandat de către elaborator

Având în vedere durata de viata ridicata materialului^ rezistenta la temperaturi scăzute, cat sȚtemperaturi ridicate

C4 STATIE SPALARE VOPSITORIE

elaboratorul propune adoptarea variantei 2, Soluția de montare a rețelelor de încălzire si răcire prin conducte din țeava tip PEX.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011.

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Coborârile aparente către întrerupătoare vor fi protejate cu țevi metalice.

In spălătorie corpurile de iluminat,dozele si întrerupătoarele vor fi de tip industrial cu grad de protecție IP67 iar in vopsitorie vor fi de tip antiex.

Instalații de prize


C4 STATIE SPALARE VOPSITORIE

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f sau in cazul receptoarelor cu soliciatri mecanice grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție împotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ


Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nil sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele’Jcare le alimentează .                                                                                                 :'z /

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, a; ariției de scântei, ’â

C4 STATIE SPALARE VOPSITORIE

electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

Instalație     spalare

automata

Pentru instalația de spalare se prevede in imediata vecinătate a statiei de spalare vopsitorie un container prefabricat montat pe o platforma de beton.

Pentru alimentarea acestui container se prevede o legătură in rețeaua existenta de apa ce alimentează hala de intretinere si reparații tramvaie (conducta OL 4"). Aceasta legătură se realizează cu conducta din material PEID PE 100 PN6 De 63 x 2,5 mm si are lungimea de 81 ml.

In punctul de injecție in rețeaua existenta se prevede o vana de sectorizare (Dn 50 mm) montata in pamant, prevăzută cu cutie de protecție si tija de manevra ascendenta.

In imediata vecinătate a containerului aferent instalației de spalare se prevede un cămin de apometru din PE Dn 1000 mm complet echipat, cu contor apa Dn 40 mm, pentru inregistrarea consumului aferent instalației pentru spalare tramvaie.

Containerul aferent instalației pentru spalare are dimensiunile (L x I x h): 6,16m x 2,44m x 3,5m, cu următoarele caracteristici:

 • -  fara podea

usa metalica dubla 1800x2050mm;

 • -  fereastra dubla 1600x1100 fix si oscilobatant

3 buc convectir electric 2000 W

Instalație electrica si de iluminat standard 220V

Platforma pentru container instalații spalare, este alcatuita dintr-o rețea ortogonala de fundații continue, din beton armat clasa C25/30, cu dimensiunile maxime in plan de 3.80 x 7.50 m
C5HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

LUCRĂRI ARHITECTURA PROPUSE:

Lucrări pregătitoare

Se vor desface toate obiectele montate pe fațada si terasa. Se vor desface confecțiile metalice de tipul: scări interioare si exterioare, paturi de cabluri, parapeti metalici, etc.

Protecția echipamentelor si utilajelor tehnologice existente

Se vor realiza intervențiile necesare pentru introducerea echipamentelor si utilajelor specifice procesului tehnologic.

Lucrările pentru demontarea si montarea echipamentelor si utilajelor tehnologice se vor realiza numai in urma unui proiect tehnologic intocmit de proiectând specializați pe aceste tipuri de lucrări.

Pe perioada lucrărilor de reabilitare echipamentele si utilajele din spațiul interior, vor fi protejate/demontate/relocate, conform indicațiilor proiectului tehnologic intocmit de proiectând specializați.

Arhitectura


Lucrări de desfacere - elemente clădire

Se va desface integral tamplaria interioara si exterioara, inclusiv luminatoarele de pe terasa. Se vor desface construcțiile realizate pentru adapostirea punctelor de lucru, construcții cu structura metalica si panouri din table

Se vor desface integral straturile invelitorii, inclusiv toate accesoriile: parafrunzare, receptori de terasa, glafuri etc.

Se vor desface integral tencuielile exterioare si interioare. Se vor desface toate confecțiile si construcțiile neautorizate, exterioare si interioare.

Descriere anvelopa propusa

La exterior, pe fațada, se vor monta panouri sandwich cu fete din tabla zincata si miez din spuma poliuretanica, conductibilitate termica de 0,022w/mk , 5 cm grosime, montate pe structura metalica din profile C100x41x48x3 la interax 80cm, fixateSbu prinderi mecanice. In zona muchiilor si a imbinarilor cu tamplaria se cvor monta glafuri din tabla zincata vopsita, compatibile^, material si sistem de fixare cu panourile sandiwch. Se va realiza fixarea corespunzătoare a acestor glafuri de/pap^O^ sandwich, pentru a asigura un sistem de fațada eficient din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii si a izolării hidrbtermice.' Pe terasa se vor reface toate straturile de izolație. Sistemul nou monțatva include termoziolatie din polistiren expandat EPS 150*

___              __C5 HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚI»

conductivitate termică: Ă = 0,034 W/mK, rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)150 > 150 kPa (15 t/m2), 15 cm grosime, membrane pentru strat de difuzie, bariera de vapori, membrane hidroizolante bituminoase dublu strat, autoadezive, lipite la rece, ultimul strat cu protecție de ardezie. Se va monta glaf de atic din tanbla zincata voprita, minim 0.7mm grosime, pe tot conturul terasei. Pe zonele de rost seismic se va monta profil special.

Luminatoarele de pe terasa se vor realiza din profile pentru vitraje de plafon, cu geam termopan.

La soclu se va monta termosistem compact lipit cu polistiren extrudat 6 cm grosime, montat după hidroizolarea soclului cu mortar impermeabil.

Se va realiza trotuar pe tot conturul clădirii, sigilat cu dop de bitum.

Porțile exterioare se vor inlocui cu porti metalice cu doua canate mobile.

Panourile de usa sunt realizate cu cadru intern din profil rectangular de minim 50x50x2 zincat si cu cele doua fete reimbracate cu foaie de tabla de 0.7mm. Panourile au material izolant in interior cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat, ignifug, densitate 30 kg/mc, clasa I.

Panourile vor avea garnituri centrale si laterale de bataie din EPDM< perie de tinuta superioara si inferioara din nylon inserata pe profil din Al negru.

Cadrul de susținere exterior realizat cu profil-rectangular din otel zincat pe care sunt fixate balamalele din aluminiu de culoare neagra de legătură intre ante du dublu rulment de rezistenta, in timp ce profilul zincat superior este de batatie pentru inchiderea antelor ce vin blocate cu un sistem de închidere

Transmisie termica: 0.610 W (mpK).

Descriere finisaje interior

La interior, clădirea va fi finisata după cum urmeaza:

 • •  Pardoseala: sapa de mortar de ciment, sapa autonivelanta, pardoseala epoxidica.

 • •   Intervențiile noi la pardoseala se vor realiza in asa fel incat cota finita din prezent sa nu fie modificata.

 • •   Pereți si tavane: tencuieli, glet, zugrăveli lavabile.

• In zonele de vestiare se vor monta pardoseli din gresie, placaje la pereți cu faianța pana la h=2,10m.

^ntergroup

C5 HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

 • •  In zona de dusuri pereții de compartimentare se vor reface din pereți cu strutura metalica si placari din gipscarton rezistenti la umezeala, placați cu faianța.

 • •  Se vor dezafecta pereții de compartimentare realizați de beneficiar fara autorizație de construire, si se vor reface din compartimentări ușoare din profile Al de interior cu geam termopan/panouri Weiss.

 • •  După desfacerea tamplariei exterioare si interioare, se vor monta panouri de tamplarie din profile de Al cu rupere de punte termica, cu geam termopan, atat la interior cat si la exterior.

 • •  Se vor monta glafuri interioare si exterioare din tabla zincata minim 0.7mm grosime.

 • •  Se vor reface integral toate confecțiile metalice: parapeti de protecție, scări de acces in partea superioara a vagoanelor, paturi de cablu.

 • •  Pentru punctele de lucru se vor achiziționa containere similare celor de paza, care se vor conecta la instalația de alimentare cu energie electrica.

Structura

In clădirea C5A-tronson 1-hala de intretinere si reparații se vor realiza lucrări de desfacere pentru platforme metalice .balustrazi metalice .platforme din beton si grinzi pentru susținere cale de rulare tramvai.Aceste subansambluri se vor reface si se vor dispune stâlpi suplimentari din beton cu fundații corespunzătoare pentru structura ce susține calea de rulare a tramvaiului in interiorul halei.Se va imbunatatii structura platformelor metalice si se va reface balustrada metalica.

Se vor realiza lucrări de spargere placa pardoseala si terasamente pentru o cuva tehnica in interiorul careia se va monta strungul nou.

Se vor realiza lucrări de reparații pentru zidărie,beton si se vor umple rosturile dintre chesoanele de acoperiș cu mortare speciale.

In clădirea C5A-tronson 2-hala boghiuri se vor realiza lucrări de reparații pentru zidărie,beton si se vor umple rosturile dintre chesoanele de acoperiș cu mortare speciale.

Pentru clădirea C5A-tronson 3-Pavilion ateliere se vor realiza lucrări de reparații pentru zidărie,beton si se vor umple rosturile dintre chesoanele de acoperiș cu mortare speciale.Se vor desface pereții de zidărie puternic fisurați si se vor reface cu centuri si stalpisori din beton armat.Se va sparge placa pardoseala si se vor dispune grinzi de fundații pentru pereții de zidărie .Grinzile de fundații se vor ancora de fundațiile clădirii.

Materialele folosite pentru reabilitarea clădirilor sunt:

 • •  Beton C25/30 si 030/37;

 • •  Mortar M100T pe baza de ciment;                                                                          ,

 • •  Mortare speciale de reparații pentru elemente din beton armat;

 • •  Armatura otel beton S500C (Categ. de Rezistenta 5 si Categ. de Ductilitate C);                               ■\ Wk. • •  Rasina epoxidica bicomponenta.

 • •  Confecții din otel laminat S235JR.

Instalații sanitare

Scenarii propuse

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de alimentare cu apa rece si apa calda, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa rece si apa calda menajera. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Teva de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă). Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a materialului, a seriei de presiune și a corectei aplicări. îmbinarea părților din material plastic se efectuează prin sudare polifuzionară, apoi prin sudare cu ajutorul electroformelor, sau prin sudarea cap la cap. în timpul sudurii apare o îmbinare omogenă, de înaltă calitate. PP-R-ul are excelente proprietăți izolatoare in ceea ce privește transportul termic.

Scenariul recomandat de către elaborator

Având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si a proprietăților izolatoare ale materialului, simplitate de montaj si siguranța de etansare a imbinarilor conductelor cu piesele de legătură, elaboratorul propune adoptarea variantei 2, Soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Instalații HVAC

Scenarii propuse

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de distribuție a apei calde pentru încălzire si a apei răcite pentru climatizare, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au, analizat următoarele variante:                                                                                                    i

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda incalzire prin conducte din țeava tip PEXAL.                  q \     'T

C5 HALA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa calda incalzire si apa răcită climatizare. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere.

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

Țeava Pex reprezintă un sistem destinat instalațiilor de alimentare cu apa rece/calda si de incalzire, cu aplicabilitate in toate tipurile de clădire. Asigură un grad ridicat de protecție împotriva difuziei de oxigen în instalație, asigurând, astfel, o funcționare îndelungată pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire Stratul de Pex nu suferă modificări generate de efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața tubulaturii nu va coroda in timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particule de rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea galvanica. Rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni înalte. Țeava Pex utilizata in condiții normale de folosire, respectiv presiuni pana la 10 bar si temperatura de funcționare 0-95°C, prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de imbatranire. Tubulatura Pex cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului.

Scenariul recomandat de către elaborator

Având în vedere durata de viata ridicata materialului, rezistenta la temperaturi scăzute, cat si temperaturi ridicate, elaboratorul propune adoptarea variantei 2, Soluția de montare a rețelelor de incalzire si răcire prin conducte din țeava tip PEX.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din 17-2011                 ,/■      ,rx

Instalații de iluminat

h i m

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

*    Ș"’”b

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Coborârile aparente către intrerupatoare vor fi protejate cu țevi metalice.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f sau in cazul receptoarelor cu soliciatri mecanice grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

In timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează.

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

l’V,&■V ?

ZîM

C7 MAGAZIE ATELIER


LUCRĂRI ARHITECTURA PROPUSE:

Lucrări pregătitoare

Se vor desface toate obiectele montate pe fațada si terasa.

Protecția echipamentelor si utilajelor tehnologice existente

Pe perioada lucrărilor de reabilitare echipamentele si utilajele vor fi protejate/ demontate/ relocate, conform indicațiilor proiectului tehnologic intocmit de proiectanti specializați.

Lucrări de desfacere - elemente clădire

Se va desface integral tamplaria interioara si exterioara.

Se vor desface integral straturile invelitorii, inclusiv toate accesoriile: parafrunzare, receptori de terasa, glafuri etc. Se pastreaza termoizolatia existenta.

Arhitectura


Se vor desface integral tencuielile exterioare si interioare la pereți si tavane.

Se vor desface pardoselile existente impreuna cu sapa suport.

Se vor desface toate confecțiile si construcțiile neautorizate, exterioare si interioare.

Se desființează compartimentări interioare realizate fara autorizație, urmând a se reface in cadrul acestui proiect, conform cerințelor de calitate a construcțiilor

Descriere anvelopa propusa

La exterior, pe fațada, se va monta termosistem compact lipit cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime, Conductivitate termică(W/mk) 0.035, reacția la foc A1. In jurul golurilor de fereastra se va monta termosistem similar cu vata minerala bazaltica* 3 cm grosime.

Tamplaria exterioara pentru ferestre se va inlocui cu tamplarie din profile Al cu rupere de punte termica, cu geam termopari,: cu profil solbanc si grile higroreglabile. Ușile exterioare se vor inlocui cu usi din profile de Al cu rupere de punte termica, cu geam termopan si panou Weiss.    

C7 MAGAZIE ATELIER

Se vor monta glafuri interioare si exterioare la ferestre, din tabla zincata vopsita, minim 0.7mm grosime.

Pe terasa se vor reface toate straturile de izolație. Sistemul nou montat va include termoziolatie din polistiren expandat EPS 150 15 cm grosime, conductivitate termică: Ă = 0,034 W/mK, rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)150 > 150 kPa (15 t/m2), membrane pentru strat de difuzie, bariera de vapori, membrane hidroizolante bituminoase dublu strat, autoadezive, lipite la rece, ultimul strat cu protecție de ardezie. Se va monta glaf de atic din tanbla zincata voprita, minim 0.7mm grosime, pe tot conturul terasei. Pe zonele de rost seismic se va monta profil special.

La soclu se va monta termosistem compact lipit cu polistiren extrudat 10 cm grosime, conductivitate termică: Ă = 0,034 W/mK montat după hidroizolarea soclului cu mortar impermeabil.

Se va realiza trotuar pe tot conturul clădirii, sigilat cu dop de bitum.

a)     Descriere finisaje interior

La interior, clădirea va fi finisata după cum urmeaza:

Pardoseala: sapa de mortar de ciment, sapa autonivelanta, pardoseala epoxidica.

In spatiile pentru birouri se va monta pardoseala din covor pvc cu plinta.

Pereți si tavane: tencuieli, glet, zugrăveli lavabile.

In zonele de vestiare, grupuri sanitare se vor monta pardoseli din gresie, in spatiile umede placaje la pereți cu faianța pana la h=2,10m.

După desfacerea tamplariei interioare, se vor monta panouri de tamplarie din profile de Al cu rupere de punte termica, cu geam termopan.

Structura

Intervențiile asupra structurii de rezistenta sunt:

 • •  Demolare atice zidărie si refacerea acestora din beton armat, cu ancoraje chimice in centurile de beton armat;

 • •  Reparații crăpături zidărie de cărămidă si consolidarea zidăriei portante prin camasuire, daca va fi cazul (se va stabili după desfacerea tencuielilor);

 • •  Matare rosturi intre chesoanele de planseu;

 • •  Reparații centuri si stâlpi din beton armat;                                                                     X/

 • •  Centuri si stâlpi noi din beton armat, pentru zidarii sau goluri propuse;

 • •  Refacere confecții metalice la copertine.

Materialele folosite pentru reabilitarea clădirii sunt:

C7 MAGAZIE ATELIER

 • •  Beton C25/30, dozaj minim ciment 300kg/mc;

 • •  Mortar M100T pe baza de ciment;

 • •  Mortare speciale de reparații pentru elemente din beton armat;

 • •  Armatura otel beton S500C (Categ. de Rezistenta 5 si Categ. de Ductilitate C);

 • •  Plase sudate tip STNB;

 • •  Cărămizi de tip vechi;

 • •  Rasina epoxidica bicomponenta.

 • •  Confecții din otel laminat S235JR, zincate la cald.

Instalații sanitare

Scenarii propuse

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de alimentare cu apa rece si apa calda, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa rece si apa calda menajera. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Teva de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă). Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a materialului, a seriei de presiune și a corectei aplicări. îmbinarea părților din material plastic se efectuează prin sudare polifuzionară, apoi prin sudare cu ajutorul electroformelor, sau prin sudarea cap la cap. în timpul sudurii apare o îmbinare omogenă, de înaltă calitate. PP-R-ul are excelente proprietăți izolatoare in ceea ce privește transportul termic.

Scenariul recomandat de către elaborator

Având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si a proprietăților izolatoare ale materialului, simplitate de montaj si siguranța de etansare a îmbinărilor conductelor cu piesele de legătură, elaboratorul propune adoptarea variag^fe2j« Soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Instalații HVAC

Scenarii propuse                                                                            4^ '^

C7 MAGAZIE ATELIER

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de distribuție a apei calde pentru încălzire si a apei răcite pentru climatizare, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romanești in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

Varianta 1 - Rețele de alimentare cu apa calda incalzire prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa calda incalzire si apa răcită climatizare. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere.

Varianta 2 - Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

Țeava Pex reprezintă un sistem destinat instalațiilor de alimentare cu apa rece/calda si de incalzire, cu aplicabilitate in toate tipurile de clădire. Asigură un grad ridicat de protecție împotriva difuziei de oxigen în instalație, asigurând, astfel, o funcționare îndelungată pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire Stratul de Pex nu suferă modificări generate de efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața tubulaturii nu va coroda in timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particule de rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea galvanica. Rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni înalte. Țeava Pex utilizata in condiții normale de folosire, respectiv presiuni pana la 10 bar si temperatura de funcționare 0-95°C, prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de imbatranire. Tubulatura Pex cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului.

Scenariul recomandat de către elaborator

Având în vedere durata de viata ridicata materialului, rezistenta la temperaturi scăzute, cat si temperaturi ridicate, elaboratorul propune adoptarea variantei 2, Soluția de montare a rețelelor de incalzire si răcire prin conducte din țeava tip PEX.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din postul de transformare din incinta.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv? sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de funcționare/ diferențial rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform ari 4.2.2.8 din 17-2011

C7 MAGAZIE ATELIER

Instalații de iluminat

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local.Aparatele de comanda iluminat vor fi de tip industrial se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Coborârile aparente către întrerupătoare vor fi protejate cu țevi metalice.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați si vor fi de tip industrial.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f sau in cazul receptoarelor cu soliciatri mecanice grele se vor folosi cabluri de tip HO7RN-F.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție.

Traseele electrice aparente care pot suferi șocuri si deteriori se vor poza in țevi metalice.


Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice,6 o direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric

A'        Z/s.

Protecția prin legare la pamint


___________C7 MAGAZIE ATELIER_____ ________

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul piesei de conexiune montata într-o firida speciala.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutia de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează .

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

In cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau 1Q daca este comuna cu cea de paratrsanet va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbanatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de bentonita.

CONSTRUCȚII NOI - Structura

Clădirea      pentru

depozitare materiale

Are dimensiunile maxime in plan 12.80 x 23.20 m la nivelul fundațiilor. Regimul de inaltime este Parter, iar inaltimea maxima de la CTA pana la balustrada de peste atic este de 5.50 m. Structura clădirii este de tipul cadre din beton armat clasa C25/30, cu 2 dechideri de 6.00 m si 5 travei de 4.50 m, avand o forma regulata atat in plan orizontal cat si in plan vertical. Acoperișul este de tip terasa necirculabila.

In prima varianta constructiva, clădirea se va realiza din cadre si placi de beton armat, inchideri si compartimentări din zidărie, si fundații continue din beton armat.

In a doua varianta constructiva, clădirea se mai poate realiza din cadre de metal cu contravantuiri centrice dispuse perimetral, avand plansee colaborante din beton armat cu tabla cutata, inchideri si compartimentări ușoare, si fundații izolate cu grinzi de echilibrare din beton armat.

Dintre cele doua variante constructive analizate, recomand prima varianta constructiva, respectiv clădire in cadre de beton armat, datorita dimensiunilor spatiilor si funcțiunilor acestora, date prin tema de proiectare, fiind mai optima din punct de vedere al costurilor si al execuției.

Infrastructura este alcatuita dintr-o rețea ortogonala de fundații continue, din beton armat. Conform recomandărilor din studiul geotehnic se va realiza o perna de balast cu grosimea de 1.00 m imediat sub adancimea de inghet, urmând ca in jurul fundațiilor sa se faca umpluturi compactate cu pamant argilos. Fundațiile au tălpile cu inaltimea de 40 cm si latimea de 80 cm si sunt așezate pe beton de egalizare de 10 cm grosime. Inaltimea fundațiilor este de 1.20m iar latimea elevațiilor este de 35 cm si respectiv 45 cm. Pardoseala din beton armat, de 20cm grosime, se aseaza pe straturile: folie de polietilena si strat de rupere de capilaritate. In jurul construcției se dispune un trotuar etanș cu latimea de 1.50 m si o panta de 5% spre exterior.

Suprastructura este alcatuita din stâlpi de beton armat cu dimensiunile 60x40, 40x40 si 30x30cm. Grinzile de beton armat au dimensiunile 30x55 cm iar centurile 30x30 cm. Plăcile de beton au grosimea de 15 cm. Inaltimea de nivel este de 4.21 m la parter iar aticul de beton armat are dimensiunea 15x65 cm. Peste atic se realizează o balustrada cu inaltimea de 60 cm alcatuita din montanti si platbande din otel zincat. In dreptul ușilor de acces exterioare, exceptând ușile sectionale, se vor realiza copertine cu structura metalica acoperita cu tabla cutata.

Platforma    pentru

container instalații spalare,

Este alcatuita dintr-o rețea ortogonala de fundații continue, din beton armat clasa C25/30, cu dimensiunile maxime in plan de 3.80 x 7.50 m. Conform recomandărilor din studiul geotehnic se va realiza o perna de balast cu grosimea de 1.00 m imediat sub adancimea de inghet, urmând ca in jurul fundațiilor sa se faca umpluturi compactate ^panjațit argilos. Fundațiile au tălpile cu inaltimea de 40 cm si latimea de 60 cm si sunt așezate pe beton de egaiifcar^iâasă»

CONSTRUCȚII NOI - Structura

C8/10 de 10 cm grosime. Inaltimea fundațiilor este de 1.00m iar latimea elevațiilor este de 30 cm si respectiv 40 cm. Trotuarul, din beton clasa C25/30 de 15 cm grosime, este armat cu doua plase sudate din otel tip STNB. Pardoseala, din beton clasa C25/30 de 25 cm grosime este armata cu bare din otel beton S500C. Plăcile de beton se realizează pe straturile: folie de polietilena si strat de rupere de capilaritate. In jurul construcției se dispune un trotuar etanș cu latimea de 1.00 m si o panta de 2% spre exterior.

Clădirea    Centrala

Termica pentru C4

Are dimensiunile maxime in plan 5.80 x 3.10 m la nivelul fundațiilor. Regimul de inaltime este Parter, iar inaltimea maxima de la CTA pana la atic este de 4.50 m. Structura clădirii este de tipul cadre din beton armat clasa C25/30, cu o dechidere de 3.70 m si o travee de 2.40 m, avand o forma regulata atat in plan orizontal cat si in plan vertical. Acoperișul este de tip terasa necirculabila.

Infrastructura este alcatuita dintr-o rețea ortogonala de fundații continue, din beton armat. Conform recomandărilor din studiul geotehnic se va realiza o perna de balast cu grosimea de 1.00 m imediat sub adancimea de inghet, urmând ca in jurul fundațiilor sa se faca umpluturi compactate cu pamant argilos. Fundațiile au tălpile cu inaltimea de 40 cm si latimea de 70 cm si sunt așezate pe beton de egalizare de 10 cm grosime. Inaltimea fundațiilor este de 1.30 m iar latimea elevațiilor este de 35 cm. Platforma exterioara este bordata de o grinda de fundare 25x90 cm ce reazema pe un bloc continuu din beton simplu 45x50 cm. Pardoseala din beton armata cu plase sudate, de 15cm grosime, se aseaza pe straturile: folie de polietilena si strat de rupere de capilaritate. In jurul construcției se dispune un trotuar etanș cu latimea de 1.00 m si o panta de 5% spre exterior.

Suprastructura este alcatuita din stâlpi de beton armat cu dimensiunile 30x30cm. Grinzile de beton armat au dimensiunile 25x40 cm. Placa de beton are grosimea de 13 cm. Inaltimea de nivel este de 3.41 m la parter iar aticul de beton armat are dimensiunea 15x65 cm. Pe conturul platformei exterioare se realizează o balustrada cu inaltimea de 90 cm alcatuita din montanti si platbande din otel zincat. In dreptul ușii de acces exterioare se va realiza o copertina cu structura metalica acoperita cu tabla cutata.

Materialele folosite pentru realizarea clădirilor sunt:

 • •      Beton de egalizare si blocuri C8/10;

 • •      Beton armat C25/30 in infrastructura si suprastructura;

 • •      Armatura otel beton S500C (Categ. de Rezistenta 5 si Categ. de Ductilitate C);

 • •      Plase sudate din otel tip STNB;                                                          iz        z

 • •      Confecții din otel laminat S235JR, zincate la cald;

 • •      Ancore chimice si șuruburi gr. 8.8 zincate.

CONSTRUCȚII NOI - Structura

împrejmuirea     cu

panouri de beton noi,

Este alcatuita din stâlpi si panouri noi, prefabricate din beton armat. Panourile reazema pe o grinda din beton armat turnata monolit, de dimensiuni 25x40cm. Nivelul superior al grinzii este CTA+20cm.

împrejmuirea     cu

panouri de beton existente,

Este alcatuita din stâlpi noi si panouri vechi, in stare buna, prefabricate din beton armat. Panourile reazema pe o grinda din beton armat turnata monolit, de dimensiuni 25x30cm. Nivelul superior al grinzii este CTN+10cm.

Descriere generala imprejmuire: Infrastructura este realizata din beton armat turnat monolit. Fundațiile sunt alcătuite din blocuri izolate 50x50x60cm din beton simplu clasa C16/20, legate la partea superioara cu o grinda continua din beton clasa C25/30, armat cu bare de otel beton S500C. Stâlpii prefabricați sunt inglobati pe o lungime de 35cm in blocul de fundare. Stâlpii si blocurile de fundare sunt așezate la un interax de 1.90m (sau 1.80m), si se fundează la CTN-80cm. Intre blocuri, grinda se aseaza pe un strat de egalizare din beton simplu clasa C8/10, cu grosimea de 5cm. Nivelul superior al stâlpilor si al panourilor, este CTN+2.60m. Vor fi utilizate atat panouri noi cat si panouri vechi recuperate din imprejmuirea existenta, nefisurate si fara sparturi, care se vor acoperi cu un strat ce imita betonul aparent. La căpătui superior al stâlpilor se prinde, prin presare (fara gaurirea prefabricatelor), o consola metalica, din otel S235JR zincat, de care se leaga sarma ghimpata.

împrejmuirea     cu

panouri de plasa

Este alcatuita din plase bordurate zincate 2500x2000 mm fixate cu piese metalice de stâlpi 60x60x4 mm din otel S235JR zincat. Nivelul superior al stâlpilor si al panourilor, este CTN+2.10m. Stâlpii sunt inglobati intr-o grinda continua din beton armat C25/30, de dimensiuni 20x30 cm. Nivelul superior al grinzii este CTN+10cm. Grinda este ancorata de fundații izolate din beton simplu C16/20, de dimensiuni 50x50x60 cm, așezate la interax 2.50 m. Sub grinda se realizează un strat de beton de egalizare 08/10 de 5 cm grosime. Armarea se face cu bare de otel beton clasa S500C.

Descriere generala terasamente: săpăturile se vor executa cu taluz vertical cu (sau fara, in funcție de adancimea săpăturii) sprijiniri metalice de inventar, sau cu taluz inclinat cu panta de 1:1 la anumite obiecte. Se vor lua toate masurile necesare pentru inlaturarea apelor accidentale. Ultimii 20 cm de la fundul gropii se vor sapa imediat înainte de turnarea betonului de egalizare. Se va compacta foarte bine fundul gropii înainte de turnarea betonului. Umpluturile in jurul construcțiilor se vor realiza din pamant bun, imediat după ce se ajunge cu construcția la nivelul terenului, in straturi de maxim 20 cm grosime, cu gradul mediu de indesare de 98%.

Drumuri si platforme

Platforma pentru depozitare deșeuri,

Este alcatuita dintr-o rețea ortogonala de fundații continue, din beton armat clasa C25/30, cu dimensiunile maxime in plan de 12.30 x 13.50 m.                                                                                               •• -

Conform recomandărilor din studiul geotehnic se va realiza o perna de balast cu grosimea de 1.00 m imediat sub adancimea de inghet, urmând ca in jurul fundațiilor sa se faca umpluturi compactate cu pamant argilos. Fundațiile au tălpile cu inaltimea de 40 cm si latimea de 60 cm si sunt așezate pe beton de egalizare clasa C8/10 de 10 cm grosime. Inaltimea fundațiilor este de 1 .OOrn iar latimea elevațiilor este de 30 cm si respectiv 40 cm.

Trotuarul, din beton clasa C25/30 de 15 cm grosime, este armat cu doua plase sudate din otel tip STNB. Pardoseala, din beton clasa C25/30 de 25 cm grosime este armata cu bare din otel beton S500C.

Plăcile de beton se realizează pe straturile: folie de polietilena si strat de rupere de capilaritate. In jurul construcției se dispune un trotuar etanș cu latimea de 1.00 m si o panta de 2% spre exterior.

Peste pardoseala se toarna un strat de beton de panta clasa C25/30, cu grosimea medie de 7 cm. In suprastructura se realizează un grup de pereți, din beton C25/30, cu grosimea de 30cm si inaltimea de 160cm fata de pardoseala.

Platforme auto

Suprafața afectata a platformelor auto este de 2263 mp; Structura rutiera:

 • • 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •  Hârtie kraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • • 10 cm strat de forma din nisip.

încadrarea platformelor auto se va realiza cu borduri 20x25.

Rețele in incinta

Alimentare cu apa

Rețeaua exterioara de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor aferente incintei depoului de tramvaie este comuna cu cele pentru apa menajera si apa tehnologica.

Rețea alimentare cu apa consum menajer si potabil:

In incinta depoului TCE pentru tramvaie sunt alimentate cu apa potabila si pentru consum igienico-sanitar următoarele clădiri:

 • -   clădire administrativa;

 • -   clădire statie redresare;

 • -   hala intretinere si reparații tramvaie;

 • -   hala statie spalare-vopsire si container aferent instalației de s pa la re

hala magazie si atelier;

 • -   clădire centrala termica

Rețele in incinta

- cișmele publice de apa                               '

hidranti de gradina                         ?            <

Având in vedere ca pe timpul execuției nu se poate întrerupe circulația tramvaielor din depou, conform declarațiilor reprezentanților TCE, conductele existente ce subtraverseaza liniile de tramvai se vor păstră si nu se vor înlocui. Aceste conducte vor fi preluate in noua conducta de apa ce inconjoara perimetral Depoul. In cazul in care conductele de apa existente de sub calea de rulare tramvai sunt foarte avariate se vor inlocuii prin foraj orizontal.

Conductele pentru branșament la clădirile din incinta depoului ce nu subtraverseaza liniile de tramvai si sunt din alt material decât PEID se vor înlocui pana in dreptul clădirilor cu conducta PEID PN6 SDR26 si diametrul De 63 mm, pe o lungime L = 20 ml.

Pentru alimentarea obiectelor noi propuse in zona halei statie spalare-vopsire (container instalație de spalare si clădire centrala termica) se prevede o legătură in rețeaua existenta de apa ce alimentează hala de întreținere si reparații tramvaie (conducta OL 4”). Aceasta legătură se realizează cu conducta din material PEID PE 100 PN6 De 63 x 2,5 mm si are lungimea de 81 ml.

In punctul de injecție in rețeaua existenta se prevede o vana de sectorizare (Dn 50 mm) montata in pamant, prevăzută cu cutie de protecție si tija de manevra ascendenta.

In imediata vecinătate a containerului aferent instalației de spalare se prevede un cămin de apometru din PE Dn 1000 mm complet echipat, cu contor apa Dn 40 mm, pentru înregistrarea consumului aferent instalației pentru spalare tramvaie.

Sectorizarea rețelei de apa pentru consum menajer (branșamente la caldiri) din incinta depoului se realizează prin vane/robineti (Dn 20 mm, Dn 50 mm, Dn 80 mm) montati in pamant, prevazuti cu cutie de protecție carosabila si tije de manevra ascendente.

După preluarea, înlocuirea tuturor branșamentelor la clădiri, conductele existente de apa propuse pentru înlocuire, fie se vor umple cu beton fluid si se va realiza blindarea tuturor legaturilor funcționale la conductele de serviciu, fie sunt desfăcute si scoase din pamant in timpul lucrărilor la noua conducta de alimentare cu apa.

Cișmea apa potabila

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID PE 100 PN 6 De 25 x 2 mm pentru cișmeaua din inox ce se amplaseaza in incinta depoului de tramvaie

Pentru golirea surplusului de apa este prevăzută cu o conducta cu diametrul De 32 mm, astfel incat apa este evacuata la rețeaua de canalizare din incinta.

Rețea alimentare cu apa pentru hidranti exteriori:

Rețele in incinta

Aceasta rețea este formata dintr-un inel ce înconjoară perimetral. Depoul.                                                              -    <" . K ’.

Paralel cu conducta existenta OL Dn 150 mm, la o distanta ce variaza intre 0,50 - 0,60 m, va fi pozata o conducta de alimentare cu apa din țeava PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10 bar, De 160x9.5 mm, cu o lungime cumulata L=795ml.

Noua conducta de apa se alimentează din conducta OL 4” existenta ce traversează pârâul Dambu si transporta apa de la forajul existent in incinta sediului administrativ, la debitul si presiunea necesara.

In noua conducta se vor prelua branșamentele la toate clădirile din incinta depoului de tramvaie.

Având in vedere ca pe timpul execuției nu se poate întrerupe circulația tramvaielor din depou, conform declarațiilor reprezentanților TCE, conductele existente ce subtraverseaza liniile de tramvai se vor păstră si nu se vor inlocui. In cazul in care conductele de apa existente de sub calea de rulare tramvai sunt foarte avariate se vor inlocuii prin foraj orizontal.

Prin proiect se prevăd si lucrări de dezafectare a tuturor anexelor existente pe rețeaua de apa din incinta depoului, după montarea noilor conducte proiectate: vane de sectorizare existente in cămin, hidranti de incendiu subterani existenti, branșamente existente din otel.

Pe traseul noii conducte de alimentare cu apa se prevede un cămin de vane si golire, prevăzut cu basa (vezi plan de situație AA01 si planurile de structura) cu dimensiunile utile in plan de 2,0 x 1,5 m, h=2 m si se va realiza o legătură in conducta de canalizare existenta pentru golirea rețelei.

Căminul de vane/ golire are dimensiunile maxime in plan de 2.20x2.70m si inaltimea maxima de 2.90m. Radierul, pereții si placa sunt din beton armat, avand grosimea de 20cm. In planseu se lașa un gol de acces circular cu diametrul de 64cm, prevăzut cu parapete perimetral de 15x17cm. Golul va fi acoperit cu capac din fonta STAS, ce iese 5 cm deasupra terenului amenajat.

Căminul este o construcție rectangulara subterana, din beton armat clasa C25/30. Radierul este așezat pe un beton de egalizare de clasa C8/10, cu grosimea de 10cm. Pereții se toarna cu înglobarea pieselor de trecere pentru instalații. Treptele metalice se fixeaza in pereți cu rasina epoxidica bicomponenta. Peste radier si peste placa se toarna beton simplu de panta, de clasa C8/10. Colturile se acopera cu scafe din mortar M100T. Pe exteriorul pereților, sub radier si deasupra plăcii se face hidroizolatie. La interior se aplica o tencuiala impermeabila. Rama capacului de fonta STAS se pozeaza pe un strat subțire din mortar M100T.

Hidranti supraterani pentru incendiu exterior

S-a prevăzut montarea a 11 hidranti de incendiu supraterani, Dn

Rețele in incinta


Statie de pompare


Canalizare100mm, conform SR EN 14339/2006 P118/2-2013 si NP 133/2013. Diametrul conductei de legătură pentru hidranti este De j 10mm. Racordarea hidrantilor la conducta rețelei de distribuție se face .prin intermediul unui tronson de țeava PEID Pn 10 PE100 SDRÎ7 cu De=110 x 6,6 mm ce distribuie apa către cei doi hidranti de incendiu supraterani.


Hidrantii se amplaseaza lateral fata de conducta rețelei de distribuție, in afara spațiului carosabil intre conducta si limita de proprietate sau clădirile din zona, in locuri ușor accesibile. Pe conducta de racord se prevede cate un robinet de concesie Dn 100 prevăzut cu cutie din fonta carosabila pentru tije robineti si tija de manevra.


Hidrantii se amplaseaza la o distanta de maxim 100 m intre ei si sunt ingraditi de un ansamblu de protecție conform schemei de montaj.


Deasupra generatoarei superioare a conductelor, la 50 cm, se pozeaza o banda avertizoare cu fir metalic inoxidabil, legata pentru continuitate electrica la firul metalic din lungul conductei de serviciu, la hidrant si cutiile de protecție carosabile ale hidrantului si robinetilor


Hidranti de gradina 1”

Din noua rețeaua de distribuție apa se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 32 x 2mm, pentru alimentarea celor 3 hidranti de gradina (Dn 1”) folosiți pentru irigarea spatiilor, spalarea aleilor si platformelor si pentru spalarea platformei de deșeuri.


Pentru statia de pompare se realizează următoarele intervenție;


Se demontează toate confecțiile metalice(scari si vizitare,platforme metalice interioare) si se refac; Se demontează podina din lemn si se reface; Curatarea suprafețelor de beton prin hidrosablare;


masuri de


capace de


si mortare


Aplicarea de tencuieli cu mortar de impermeabilizare speciale de reparații pentru beton;______________

Reabilitarea conductelor de canalizare menajera se va face pe același traseu.


Lungimea acestei rețele de 620ml, prevăzută cu cămine de vizitare conform STAS 2448/82, se va reabilita statia de pompare ape uzate si se va echipa corespunzător cu pompe submersibile si contor pentru masurarea debitelor evacuate.


se vor prelua toate grupurile sanitare din incinta.

De la instalația de spalare tramvaie apele evacuate vor respecta NTPA002/2002.

S-au analizat următoarele variante:

Rețele in incinta

 • •  Tuburi din PVC de canalizare

 • -  Avantaje:

 • >  Greutate redusa pe metru liniar;

 • >  Reducerea timpului de realizare al rețelei;

 • >  Etansare buna la îmbinări;

 • >  Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

 • > Rugozitate redusa;

 • -  Dezavantaje:

 • >  Datorita liniilor de tramvai existente care nu pot fi nefunctinale pe durata execuției lucrărilor, varianta cu săpătură deschisa nu este considerata optima.

 • •  Tuburi din PEID pentru varianta de tehnologie fara săpătură Pipe bursting - este o tehnologie de înlocuire a rețelelor de conducte (gaz, apă, canalizare) care datorită gradului de uzură (îmbătrânire) nu mai prezintă siguranța în funcționare.

S-a ales varianta cu tuburi din PEID, caracteristicile tehnico-economice menționate conduc la concluzia ca rețeaua de canalizare menajera din tuburi PEID este optima pentru aceasta investiție

 • •  Rețea de canalizare pluviala

Apele pluviale din incinta vor fi dirijate spre rețeaua de canalizare pluviala care se va reabilita pe același traseu. înainte de evacuare in pârâul Dambu aceste vor fi preepurate prin separatoare de hidrocarburi. Vor fi trei evacuări toate prevăzute cu instalații specifice debitelor de pe care colectează (80l/s,100l/s,125l/s).

Pe platformele amenajate, la intrarea si ieșirea din hale au fost prevăzute rigole de colectare apa pluviala care vor descarcă in canalizarea din incinta.Lungimea rigolelor carosabile este de 312ml. Lungimea acestei rețele este de 540ml, prevăzută cu cămine de vizitare conform STAS 2448/82.

 • •  Rețea de canalizare - cu tuburi de drenaj

Canalizarea cu drenuri se afla in zona liniilor de tramvai care au ca strat de baza piatra si permite infiltrarea apei in sol. Lungimea acestei rețele este de 1175ml, dirijate spre rețelele de canalizare pluviala pentru evacuare.

Iluminat exterior curenti tari

Iluminat...

Monitorizare video

Control acces Descriere ce se face:

Instalații      gaze

naturale

Descriere ce se face:

Instalații termice

Descriere ce se face:

A."' ’4t3Țoț

d) probe tehnologice și teste.

i ’

Instalații

Alimentare cu apa:                                               L;

inainte de astuparea sântului aferent conductelor de alimentare cu'â^a se va executa proba de presiune Pp=1.5*Pr, maxim 9 bar.                %£

1

Lucrări de alimentare cu apa care se vor efectua in cadrul investiției sunt:

 • •  lungime rețea alimentare cu apa consum menajer, tehnologic si incendiu:

o PEID De 160 mm - 795 ml

 • •  hidranti de incendiu supraterani Dn 80 -11 buc

 • •  hidranti de gradina 1” - 3 buc

 • •  cămin de vane/golire - 1 buc

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Specificație

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

C+M inclusiv TVA

Lei

Valoare totala exclusiv TVA

Lei

C+M exclusiv TVA

Lei

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 24 luni (de la semnarea contractului de finanțare).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 18 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat in cadrul Anexei 2 - Graficul activitatilor.

 • 5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINȚA A - REZISTENȚĂ MECANICA Șl STABILITATE ~

Conform expertizei tehnice, pentru clădirea C1 - 1 se vor aplica masurile de consolidare descrise la capitolele specifice.

Restul structurilor de rezistenta ale clădirilor din ansamblul depou Gageni, nu prezintă defecțiuni sau vicii de conformare notabile, se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III si nu necesita lucrări de consolidare structurala.

Excepție fac grinzile monolite de b.a. la pardoseala halei C5A tronson 1, puternic corodate si prost executate, pentru care recomandam demolarea si refacerea.

CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU

In cadrul lucrărilor de reabilitare termica a clădirilor existente s-a tinut cont de impunerle legsilative specifice pentru termosistemele de fațada. Cladiriel nou propuse respecta in ampalsare si sisteme constructive prevederile P118 /1999 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor.

CERINȚA C - IGIENA, SANATATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR___

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), pentru spatiile de birouri, ateliere, vestiare si grupuri sanitare, astfel:

 • •  spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •  iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin înlocuirea tâmplăriei existente cu o tâmplărie mai performanta din punct de vedere al izolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat in sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •  iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală la spațiul de lucru

 • •  sunt prevăzute grupuri sanitare separate pe sexe, dimensionate corespunzător pentru asigurarea necesarului întregii clădiri; s-au prevăzut cabine pentru persoanele cu dizabilități, una pentru zona de adulți si una pentru zona de copii.

 • •  protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentală s-a asigurat prin legarea la nul și la pământ conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat și nivelele de iluminare s-au ales astfel încât să nu afecteze vederea utilizatorilor.

 • •  sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (iluminat natural și artificial) și STAS 6472 (încălzire).

 • •  cerințele de igienă se asigura prin utilizarea unor finisaje lavabile, ușor de întreținut, care nu atrag praful.

 • •  condițiile de calitate prevăzute pentru apă potabilă distribuită prin instalațiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

 • •  în grupurile sanitare este asigurată ventilația naturală sau mecanizată acolo unde nu sunt ferestre pentru evacuarea aerului viciat. S-au respectat prevederile normativului I5 privind proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și NP 008 privind puritatea aerului.

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •  colectarea reziduurilor menajere se face în recipienți închiși și se depozitează pe o platforma special amenajată din incinta. Deșeurile reciclabile se colectează și se depozitează distinct, pe platforma amenajată. Ridicarea și transportul cu

-!

CERINȚA C - IGIENA, SĂNĂTATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

autospeciale se face periodic, conform unui orar prestabilit al firmei de salubritate, nepermițându-se staționarea atât de îndelungată pe platforma încât să fie nocive pentru mediu.

 • •  canalizarea apelor uzate menajere este direcționată către rețeaua publică de canalizare.

 • •  nu exista surse de zgomote si vibrații, nu exista surse de radiații sau pericole de poluare a apelor sau aerului.

Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizolațiilor. Terasa are pantele corespunzătoare de scurgere a a peIor.

CERINȚĂ D - SIGURĂNȚĂȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Siguranța la circulația pietonală:

Grupurile sanitare sunt dotate cu uși cu gol de trecere minim 0.80m, cu spații de trecere dimensionate și dotate corespunzător. Ușile interioare nu au praguri, ușile coridoarelor se deschid în sensul ieșirii din clădire, pardoselile sunt antiderapante și rezistente la uzură și întreținere. Pereții de pe căile de evacuare sunt plani, netezi, fără asperitati, balustradele și parapetele scărilor sunt dimensionate pentru asigurarea siguranței circulației conform STAS 6131-79 si NP 063-02.

CERINȚA E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Tâmplăria propusa, profile Al cu rupere de punte termica, cu geam termoizolant low-e , se va încadra in clasa de protecție fonica 5 (VDI 2719:.

CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA________________

Lucrările de termoizolare propuse anvelopa clădirilor in care isi desfasoara activitatea personalul angajat, rezultând astfel scăderea consumului de energie termica necesara asigurării climatului intern conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolație propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK, si/sau panouri sandwich cu fete din table zincate si miez din spuma poliuretanica 5 cm grosime,

 • •  Tâmplărie ferestre profile Al cu rupere de punte termica U=1.10 W/mpK

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii după modernizare mai mari ca rezistentele minime normate, conform anexei 3.1. B-3F.

 • •  Termoizolație terasa necirculabila , cu element termoizolant polistiren expandat EPS 150 15 cm grosime, conductivitate termică: Ă = 0,034 W/mK, rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)150 s 150 kPa (15 t/m2)

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica. CERINȚA G - UTILIZAREASUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzătoare a clădirilor (ex. montare de sisteme de autoînchidere la uși, setarea automatizării sistemului de încălzirii pentru diminuarea temperaturii in perioadele de repaus-weekenduri, vacante, etc, verificarea de către personalul unitatii ca la încheierea programului toate ochiurile mobile sa fie închise pe timp rece, etc.)


 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Activitățile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publica locala. In cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, se vor lua in calcul următoarele rate de cofinantare:

• rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinantare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Rata de cofinantare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe langa contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile ale proiectului.

Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 4.3

Contribuție proprie, din care:

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

6. Urbanism, acorduri și avize conforme

6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism Nr............din............emis de Primăria Municipiului Ploiești

6.2   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de carte funciara pentru numărul cadastral.............din data..................

 • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților

6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiu topo cu viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Prahova recepționat in baza procesului verbal de recepție numărul..................prezentat in anexa.

 • 6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul.

b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este cazul.

c) raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

 • 7. Implementarea investiției

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea este UAT Municipiul Ploiești si Echipa de management ce se va contracta.

Mai jos au fost descrise atribuțiile serviciului de management de proiect:

 • a) Inițiază și implementează proiecte cu finanțare din bani publici și fonduri internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect;

 • b) Facilitează promovarea programelor cu finanțare internațională și diseminare a rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în Municipiul Ploiești;

 • c) Urmărește îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor de finanțare;

 • d) Elaboreză documentațiile specifice prevăzute de lege, în calitatea de beneficiar al proiectelor de investiții;

 • e) Coordonează elaborarea cererilor de finanțare ale Municipiul Ploiești;

 • f)  Elaboreză caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate elaborării/ revizuirii documentațiilor conform prevederilor legale în domeniu;

 • g) Participă la elaborarea contractelor în materie, ținând cont de prevederile procedurilor de implementare a programelor de finanțare;

 • h) Certifică serviciile efectuate de prestator privind realitatea, regularitatea și legalitatea acestora;

 • i)  Notifică în termenele legale autoritățile competente în monitorizarea implementării proiectelor de finanțare;

 • j)  Propune prevederea în bugetul propriu a sumelor necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

 • k) Asigură eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmărind realizarea indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformității, controlul documentației proiectelor și păstrarea acestora, procesul cererilor de plată și activitățile specifice;

 • I) Asigură utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu cofinanțafedin partea unor organisme financiare terțe.                                       "/./>■'x;Z „Z

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Asa cum s-a mai precizat in cuprinsul prezentului Studiu de fezabilitate, durata de implementare a obiectivului de investiții este de 24 luni calendaristice (de la data semnării contractului de finanțare).

Graficul de implementare a investiției a fost detaliat la punctul 3.5, in cadrul caruia au fost reprezentate activitatile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Eșalonarea investiției pe ani este indicata in continuare:

Anul de eșalonare

Valoare (lei cu TVA)

Anul 2018

INV (Lei)

C+M (Lei)

Anul 2019

INV (Lei)

C+M (Lei)

Anul 2020

INV (Lei)

C+M (Lei)

Strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP si a echipei de management ce se va contracta în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

 • -   Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

 • -   Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;

 • -   Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

 • -   Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

 • -   Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

 • -   Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;

 • -  Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

- formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului, echipa externalizata de management și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare rapoartele vizitelor de monitorizare în teren; rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

Solicitantul a înființat, deja, Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din 6 persoane care vor fi subordonate solicitantului (Primarului) și vor interacționa în mod direct cu AM, mediind relația Solicitantului cu aceasta. UIP va fi formata din următoarele posturi: Managerul de proiect; Asistent manager, Responsabil tehnic; Responsabilul economic; Responsabilul achiziții publice; Responsabil juridic.

7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Proiectul de investiții propus spre implementare isi demonstrează potențialul de autosustinere financiara in perioada de exploatare/ operare.

Acest lucru se poate observa din tabelul privind sustenabilitatea financiara prezentat in cadrul Anexei 1 - Scenariul I - Scenariu recomandat.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după incetarea finanțării solicitate prin cerere de finanțare, prin alocari de resurse financiare, in funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării si intretinerii investiției.

Resursele financiare necesare funcționarii infrastructurii nou create se constituie din transferuri de la bugetul local al Municipiului Ploiești, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

La nivel de management UAT Municipiul Ploiești va avea responsabilitatea, prin intermediul UlP-ului, sa implementeze si sa gestioneze in condiții bune noua investiție.

Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție sase persoane, ale căror posturi vor corespunde posturilor din UIP.

Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care

să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.                                                                                         V/ -.■/

a.#*        ■" •• -.y

■A.<

 • 8. Concluzii și recomandări

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnico-economice de realizarea a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru aceasta.

Consideram ca soluțiile alese sunt cele mai bune pentru amplasamentul studiat si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III - “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de execuție” in conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016;

De asemenea recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți in cadrul acestui document de către Beneficiar.

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA SCENARIUL I - RECOMANDAT

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: otfice@intergroup.ro

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

849.200,00

161.348,00

1.010.548,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

172.200,00

32.718,00

204.918,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

319.000,00

60.610,00

379.610,00

Total capitol 1

1.340.400,00

254.676,00

1.595.076,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

68.000,00

12.920,00

80.920,00

Total capitol 2

68.000,00

12.920,00

80.920,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

55.000,00

10.450,00

65.450,00

3.1.1

Studii teren

55.000,00

10.450,00

65.450,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

-

-

3.3

Expertizare tehnica

5.000,00

950,00

5.950,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5

Proiectare

938.000,00

178.220,00

1.116.220,00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

71.800,00

13.642,00

85.442,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

39.400,00

7.486,00

46.886,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

39.300,00

7.467,00

46.767,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

787.500,00

149.625,00

937.125,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.7

Consultanta

170.300,00

32.357,00

202.657,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru

143.300,00

27.227,00

170.527,00

obiectivul de investiții

3.7.2

Auditul financiar

27.000,00

5.130,00

32.130,00

3.8

Asistenta tehnica

145.000,00

27.550,00

172.550,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

105.000,00

19.950,00

124.950,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

52.500,00

9.975,00

62.475,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

52.500,00

9.975,00

62.475,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

40.000,00

7.600,00

47.600,00

Total capitol 3

1.323.300,00

251.427,00

1.574.727,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

24.686.740,00

4.690.480,60

29.377.220,60

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

53.600,00

10.184,00

63.784,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

9.607.179,00

1.825.364,01

11.432.543,01

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

116.600,00

22.154,00

138.754,00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

34.464.119,00

6.548.182,61

41.012.301,61

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

374.100,00

71.079,00

445.179,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

100.000,00

19.000,00

119.000,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

274.100,00

52.079,00

326.179,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

307.900,00

3.610,00

311.510,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

131.300,00

-

131.300,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * (4.1+5.1.1))

26.300,00

-

26.300,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

131.300,00

-

131.300,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (5% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4j)

1.847.700,00

351.063,00

2.198.763,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

17.600,00

3.344,00

20.944,00

Total capitol 5

2.547.300,00

429.096,00

2.976.396,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

39.743.119,00

7.496.301,61

47.239.420,61

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.2 - Amenajarea terenului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.2 - Amenajarea terenului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

530.000,00

100.700,00

630.700,00

2

Rezistență

319.200,00

60.648,00

379.848,00

3

Arhitectură

4

Instalații

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.2

849.200,00

161.348,00

1.010.548,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III-subcap. 1.2

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

849.200,00

161.348,00

1.010.548,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.3- Amenajări pentru protecția mediului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

-

-

-

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

172.200,00

32.718,00

204.918,00

4

Instalații

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTALI-subcap. 1.3

172.200,00

32.718,00

204.918,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II-subcap. 1.3

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.3

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

172.200,00

32.718,00

204.918,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.                            _____1.4

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737                                   c t ți:

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz 1.4 - Relocarea, protecția utilităților

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.4 - Relocarea si protecția utilităților

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

292.600,00

55.594,00

348.194,00

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

-

-

-

4

Instalații

26.400,00

5.016,00

31.416,00

4.1

Electrice

-

-

-

4.2

Sanitare

-

-

-

4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.4

Apa

26.400,00

5.016,00

31.416,00

4.5

Canal

-

-

-

4.6

Gaze

-

-

-

5

Drumuri

-

-

-

TOTAL I - subcap. 1.4

319.000,00

60.610,00

379.610,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.4

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.4

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

319.000,00

60.610,00

379.610,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 2 - Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

28.100,00

5.339,00

33.439,00

2

Rezistență

12.700,00

2.413,00

15.113,00

3

Arhitectură

-

-

-

4

Instalații

25.400,00

4.826,00

30.226,00

4.1

Electrice

3.300,00

627,00

3.927,00

4.2

Sanitare

-

-

-

4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.4

Apa

3.200,00

608,00

3.808,00

4.5

Canal

-

-

-

4.6

Gaze

18.900,00

3.591,00

22.491,00

5

Drumuri

-

-

-

TOTAL I - cap. 2

66.200,00

12.578,00

78.778,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - cap. 2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.800,00

342,00

2.142,00

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - cap. 2

1.800,00

342,00

2.142,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL HI)

68.000,00

12.920,00

80.920,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.                             ______3

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email:

office@intergroup.ro

Deviz 3 - Consultanta, proiectare si asistenta tehnica

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

I

Studii

3.1.1

Studii teren

55.000,00

10.450,00

65.450,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

TOTAL I - supcap. 3.1

55.000,00

10.450,00

65.450,00

II

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.2.1

Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

-

-

-

3.2.2

Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/desfiintare

-

-

-

3.2.3

Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie

-

-

-

3.2.4

Obținerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

-

-

-

3.2.5

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului in Cartea Funciara

-

-

-

3.2.6

Obținerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

-

-

-

3.2.7

Obținerea avizului de protecție civila

-

-

-

3.2.8

Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu

-

-

-

3.2.9

Alte avize, acorduri si autorizații

-

-

-

TOTAL II - subcap. 3.2

-

-

-

III

Expertizarea tehnica a construcțiilor existente

3.3.1

Expertizarea tehnica a construcțiilor existente, a structurilor si/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea raportului de expertiza tehnica

5.000,00

950,00

5.950,00

TOTAL III - subcap. 3.3

5.000,00

950,00

5.950,00

IV

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.4.1

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5.000,00

950,00 s

5.950,00 .

TOTAL IV - subcap. 3.4

5.000,00

950,00

5.950,00

V

Proiectare

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiul de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiul de fezabilitate / DALI si deviz general

71.800,00

13.642,00

85.442,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

39.400,00

7.486,00

46.886,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a PT si DDE

39.300,00

7.467,00

46.767,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

787.500,00

149.625,00

937.125,00

TOTAL V - subcap. 3.5

938.000,00

178.220,00

1.116.220,00

VI

Organizarea procedurilor de achiziție

3.6.1

Cheltuieli aferente intocmlrii documentației de atribuire

5.000,00

950,00

5.950,00

3.6.2

Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnați in comisiile de evaluare

-

-

-

3.6.3

Cheltuieli aferente organizării si derulării procedurilor de achiziții publice

-

-

-

TOTAL VI - subcap. 3.6

5.000,00

950,00

5.950,00

VII

Consultanta

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

143.300,00

27.227,00

170.527,00

3.7.2

Auditul financiar

27.000,00

5.130,00

32.130,00

TOTAL VII - subcap. 3.7

170.300,00

32.357,00

202.657,00

VIII

Asistenta tehnica

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

105.000,00

19.950,00

124.950,00

3.8.2

Dirigentie de șantier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat

40.000,00

7.600,00

47.600,00

TOTAL VIII - subcap. 3.8

145.000,00

27.550,00

172.550,00

Total deviz cap. 3 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III +TOTAL IV + TOTAL V + TOTAL VI + TOTAL VII + TOTAL VIII)

1.323.300,00

251.427,00

1.574.727,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.                                   DOI

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email:

office@intergroup.ro

Deviz D01 - împrejmuire

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

10.400,00

1.976,00

12.376,00

4.1.2.

Rezistență

169.000,00

32.110,00

201.110,00

4.1.3.

Arhitectură

1.538.300,00

292.277,00

1.830.577,00

4.1.4.

Instalații

-

-

-

4.1.4.1

Electrice

-

-

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 4.1

1.717.700,00

326.363,00

2.044.063,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1.717.700,00

326.363,00

2.044.063,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING

S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz D02 - Clădiri

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiga de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

335.900,00

63.821,00

399.721,00

4.1.2.

Rezistență

1.927.500,00

366.225,00

2.293.725,00

4.1.3.

Arhitectură

5.767.200,00

1.095.768,00

6.862.968,00

4.1.4.

Instalații

11.085.600,00

2.106.264,00

13.191.864,00

4.1.4.1

Electrice

10.157.800,00

1.929.982,00

12.087.782,00

4.1.4.2

Sanitare

219.600,00

41.724,00

261.324,00

4.1.4.3

HVAC/T ermice

708.200,00

134.558,00

842.758,00

4.1.4.4

Apa

-

-

-

4.1.4.5

Canal

-

-

-

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL I - subcap. 4.1

19.116.200,00

3.632.078,00

22.748.278,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

13.000,00

2.470,00

15.470,00

TOTAL II - subcap. 4.2

13.000,00

2.470,00

15.470,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

9.444.479,00

1.794.451,01

11.238.930,01

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

87.700,00

16.663,00

104.363,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

9.532.179,00

1.811.114,01

11.343.293,01

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

28.661.379,00

5.445.662,01

34.107.041,01

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING

S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


DO3


Deviz DO3 - Platforme carosabile incinta

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

67.500,00

12.825,00

80.325,00

4.1.2.

Rezistență

562.700,00

106.913,00

669.613,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

4.1.4.

Instalații

-

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 4.1

630.200,00

119.738,00

749.938,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

28.900,00

5.491,00

34.391,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

28.900,00

5.491,00

34.391,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

659.100,00

125.229,00

784.329,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.                                  DQ7

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email:

office@intergroup.ro

Deviz D07 - Platforma deșeuri

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2.100,00

399,00

2.499,00

4.1.2.

Rezistență

75.000,00

14.250,00

89.250,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

4.1.4.

Instalații

-

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/T ermice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

6.700,00

1.273,00

7.973,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

83.800,00

15.922,00

99.722,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

83.800,00

15.922,00

99.722,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING

S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz D08 - Instalații exterioare

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

954.400,00

181.336,00

1.135.736,00

4.1.2.

Rezistență

178.900,00

33.991,00

212.891,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

1.972.640,00

374.801,60

2.347.441,60

4.1.4.1

Electrice

1.012.800,00

192.432,00

1.205.232,00

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

307.100,00

58.349,00

365.449,00

4.1.4.5

Canal

587.640,00

111.651,60

699.291,60

4.1.4.6

Gaze

65.100,00

12.369,00

77.469,00

4.1.5

Drumuri

32.900,00

6.251,00

39.151,00

TOTAL I - subcap. 4.1

3.138.840,00

596.379,60

3.735.219,60

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

40.600,00

7.714,00

48.314,00

TOTAL II - subcap. 4.2

40.600,00

7.714,00

48.314,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

162.700,00

30.913,00

193.613,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

162.700,00

30.913,00

193.613,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

3.342.140,00

635.006,60

3.977.146,60

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roDeviz 5 - Alte cheltuieli

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 5 - Alte cheltuieli

I

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

100.000,00

19.000,00

119.000,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

274.100,00

52.079,00

326.179,00

TOTAL I - subcap. 5.1

374.100,00

71.079,00

445.179,00

II

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,5% * (4.1 +5.1.1))

131.300,00

-

131.300,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * (4.1+5.1.1))

26.300,00

-

26.300,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% * (C+M))

131.300,00

-

131.300,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

TOTAL II - subcap. 5.2

307.900,00

3.610,00

311.510,00

III

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (5% *

(1.2+1.3+1,4+2+3.5+3.8+4))

1.847.700,00

351.063,00

2.198.763,00

TOTAL III - subcap. 5.3

1.847.700,00

351.063,00

2.198.763,00

IV

Cheltuieli pentru informare si publicitate

5.4.1

Informare si publicitate - obligațiile beneficiarului

11.600,00

2.204,00

13.804,00

5.4.2

Cheltuieli de promovare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL IV - subcap. 5.4

17.600,00

3.344,00

20.944,00

Total deviz cap. 5 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV)

2.547.300,00

429.096,00

2.976.396,00

SCENARIUL II - NERECOMANDAT

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

Pag. 165/165