Hotărârea nr. 612/2018

Hotãrârea nr. 612 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploieşti, Cartier Pictor Rosenthal

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 612 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 504/20.12.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2402/19.12.2018 la Direcția Tehnic - Investiții, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Pictor Rosenthal”;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

Luând în considerare Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.74/20.12.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 -îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România;

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • -  Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;

 • -  Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020;

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

 • -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/

>

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 - alin. 2, lit. b și c, alin. 4, lit. d, art. 45 - alin. 2, art.l 15 - alin.

 • 1, lit.b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru proiectul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Pictor Rosenthal”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4.3, Obiectivul specific 4.3.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 22.685.458,00 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 17.381.735,00 lei, inclusiv TVA.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în valoare totală de 553.885,74 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește Domnul Adrian Florin DOBRE să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Poiesti.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu

AÎNTERGROUP

SI ENGINEERING


(âne&muâ/


■W"f        EN ISO 9001

f W      20100163000596

AtKTDIA

AUSTRIA 20104163000507 ---------------1OHSAS18001 20116163000598


CERTIFfED


MO*


d/v //?£


STUDIU DE FEZABILITATE

(mixt)

"REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - CARTIER PICTOR ROSENTHAL"


Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Data elaborării:

Decembrie 2018

Faza:

S.F. mixt

PROIECT Nr.:

PHPL 16726/18.09.2014

CONTRACT Nr.

016726/16.09.2014

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.interaroup.ro

E-mail: office@intergrouD.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


COORDONATOR PROIECT

SEF PROIECT:


LISTA DE SEMNATURI

ING. SILVIU NOVAC

ING. MUGUR VINTILAPROIECTANTI

SISTEMATIZARE   VERTICALA, ING. ALEXANDRU SELAGEA

DRUMURI SI PLATFORME:


VERIFICAT:

PROIECTANTI REȚELE EDILITARE:

PROIECTANTI REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE:

VERIFICAT:

PROIECTANTI ARHITECTURA:

VERIFICAT:

PROIECTANTI STRUCTURA:

VERIFICAT:

EXPERT MEDIU:


ING. FLORIN STANCU


ING. MIHAELA LUPU


ING. MUGUR VINTILAING. GEANI AMAXIMOAEI

1 “Torp W^M|TE<Tv0,i

ING. ANDREI MAGUREANU


COLECTIV ELABORARE ANALIZA COST BENEFICIU:


CONSULTANT FONDURI NERAMBURSABILE


DEVIZE(A) PIESE SCRISE


CUPRINS

 • 1.  Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1 “ ’ ..............

1.2

 • 1.3

 • 1.4

 • 1.5

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si ' ’ ....... ’ ” ’ " 6

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

7

9

Regimul juridic:..............................................................................................10

Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente:............11

Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul


Denumirea obiectivului de investiții..........

>

Ordonator principal de credite/ investitor..

Ordonator de credite (secundar/ terțiar)...

Beneficiarul investiției..............................

I

Elaboratorul studiului de fezabilitate.........


13 Situația utilităților tehnico-edilitare existente...................................................23

Starea tehnică, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de

 • 23 Actul doveditor al forței majore, după caz......................................................24 Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic, concluziile

 • 24


scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiză

 • 2.2

instituționale si financiare......................................................

!

 • 2.3   Analiza situației existente si identificarea deficientelor

i                                           1

 • 2.3.1

 • 2.3.2

 • 2.3.3 si/sau

!

imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică

 • 2.3.4

 • 2.3.5 vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 2.3.6

 • 2.3.7

studiilor de diagnosticare2):

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții.................28

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice........................28

 • 3.  Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

  • 3.1    “ ...........

  • 3.2

tehnologic:

 • 3.2.1

tehnologic a lucrărilor de construcții noi

 • 3.2.2 tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente

 • 3.3

 • 3.4

după caz:

 • 3.5

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale................................

 • 4.  Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

  • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință

 • 4.2   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Situația utilităților și analiza de consum:

Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

J

29

Particularități ale amplasamentului:

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si

............................................................................................’

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si 33

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural si .................. ’                  37 Costurile estimative ale investiției:

J

Studii de specialitate, în funcție de categoria si clasa de importantă a construcțiilor, ’ 49

Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 49

49


 • 4.3

 • 4.4


 • 4.5   Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifică dimensionarea obiectivului deZ k

Investiții........................................:...............................................................

 • 4.6   Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță fțpa^ie^ă^dxQk j - j cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară / >

52                                                                '/ '■■■ .■ F' 4

Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică:11 ----x.._i:--xx __xx —x_ :_x---x u----x_u!iu.x--:-----». .1---xi

 • 56 Analiza de senzitivitate

Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

 • 57

Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice


6.

6.1

6.2


 • 4.7   Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță eCQnQmțc^^ valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiusadpdupă^ caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8

 • 4.9

5.

 • 5.1

financiar, al sustenabilitătii si riscurilor

 • 5.2    ‘

 • 5.3

 • 5.4

 • 5.5

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice...................72

 • 5.6   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.....................................................................73

Urbanism, acorduri și avize conforme

Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

J

Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 74

Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de

6.3

diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Avize conforme privind asigurarea utilităților

Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de

 • 74

 • 75

Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de


 • 6.4

 • 6.5

 • 6.6

investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7.  Implementarea investiției..........................

  • 7.1       '

  • 7.2

investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3

 • 7.4

 • 8.  Concluzii si recomandări...............................

ANEXA 1 - ANÂLIZA ECONOMICO-FINANCIARA

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR...............

75

Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare78

Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale..............79

80 81

96


ANEXE

 • 1.  Certificatul de Urbanism

 • 2.  Studiul geotehnic

 • 3.  Expertiza tehnica drum


  (B) Piese desenate

  ABREVIERI

  SIDU

  Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

  DJFESI

  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale șide Investiții 2014-2020 a Municipiului Ploiești;

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții

"REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULyijPLOIEȘTI X CARTIER PICTOR ROSENTHAL "                                      F

 • 1.2    Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

 • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4    Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

cod poștal 100066

Telefon: +40 (0244) 516699

Fax: +40 (0244) 513829

E-mail: comunicare@ploiesti.ro

 • 1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

  Proiectant general:

  INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

  Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6 București, Romania

  Telefon:

  +40 (021)319.48.54, 55,

  Fax:

  +40 (021)319.48.58

  E-mail:

  consult@intergroup.ro

  Reg. Corn.

  J 40/6798/2000,

  C.U.I.

  RO 13215737

  Cod CAEN

  7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

 • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză


4/

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiceiul ^e^erțteK’^ documentații. Proiectul este inclus in lista prioritara de investiții din Pla|gl^e/j^O^iț|^te Urbana Durabila si in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana.           W           •'£ '

Prezentul proiect de investiții se regăsește in lista proiectelor prioritare îft^rmatoi^ e-documente strategice ale municipiului:

 • -   Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin HCL 163/ 30 mai 2016;

 • -   Strategia națională privind incluziunea socială si reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; ’

 • -  Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020.

 • 2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

»                     5

Prezentul proiect se afla in deplina concordanta atat cu legislația naționala in vigoare, cat si cu intregul context strategic la nivelul Uniunii Europene si al României. In acest sens, amintim următoarele documente relevante, cat si modul in care proiectul se supune prevederilor acestora:

Proiectul a fost prioritizat in cadrul STRATEGIEI INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI (SIDU) 2014-2020, avand la baza rezultatelor diagnosticului teritorial, coroborat cu obiectivele strategice si sectoriale. Municipiul dispune de o serie de cartiere exterioare, părți din zone de locuințe relativ izolate de restul orașului, care beneficiază de dotări tehnico-edilitare și de echipamente publice încă deficitare: precum Pictor Rosenthal, Râfov, Bereasca, Bărcănești, Moțoi, Mimiu, Buda.

în anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii. Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

Proiectul se va implementa într-o zonă urbană marginalizată (cartier Pictor Rosenthal) așa cum a fost identificată și în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești, respectiv la paginile:

 • -   Pag. 60: Municipiul dispune și de o serie de cartiere exterioare, părți din zone de locuințe relativ izolate de restul orașului, care beneficiază de dotări tehnico-edilitare și de echipamente publice încă deficitare: Bereasca, Bărcănești, Moțoi, Râfov, Mimiu, Pictor Rosenthal, Buda.

 • -   Pag 81 si 368: Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești, sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca

 • -   Pag 242: locuințele individuale din cartierele din afara centrului, unde multe sunt de tip rural, cu probleme de infrastructură și lipsă a dotărilor (fără canalizare, gaze, uneori apă) și care au fost și sunt locuite de o populație cu venituri medii spre mici (ex. Bereasca, Bărcănești, Moțoi, Râfov, Mimiu, Pictor Rosenthal, Buda).

  "k>7 \ ’F


/ $ 0x5? Y^ 5-.

sociala in Strategia de dezvoltare locala a Municipiului Ploiești. Astfel pripc^alefe/obiecțive ("* -i-----ix___               -i_ a---:_i:_              j _ a _x!---- i---7        '

Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești sunt:


Prezentul proiect este complementar cu obiectivele si masurile prevazuț^pentru incluziune de dezvoltare stabilite de Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploie§ti^-Dâzvoltș?ea w

Imbunatatirea infrastructurii rutiere din zonele urbane marginalizate

Creșterea calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala prin imbunatatirea condițiilor de locuit si a accesului la utilitati publice

 • -   Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor prin extinderea sistemului de iluminat public si imbunatatirea aspectului peisagistic al teritorului prin reamenajarea spatiilor publice urbane

 • -   Imbunatatirea iamginii zonei si creșterea gradului de coeziune sociala.

Planul de acțiune al SDL Ploiești punctează necesitatea combaterii segregării rezidențiale cu rolul de a face legătură intre comunitățile urbane marginalizate de zona urbana funcționala si de restul orașului. Lucrările prevăzute prin prezentul proiect sunt in acord cu masurile prevăzute in planul de acțiune al SDL Ploiești, astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea urbană Cartier Pictor Rosenthal, Ploiești.

De asemenea in cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești 2007-2025, a fost identificata necesitatea creșterii calitatii vieții locuitorilor cartierului Pictor Rosenthal prin reabilitarea infrastructurii urbane de baza, în domeniile asigurării cu apa potabila, canalizare, drumuri, educație preșcolara si școlara, susținute de programul de asigurare a accesului locuitorilor cartierului către locurile de munca si serviciile publice ale municipiului Ploiești.

Prezentul proiect este in acord cu Strategia Naționala pentru promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Sararciei - capitolul 3.2 Integrarea comunităților marginalizate. In vederea realizării integrării comunitatiilor marginalizate, UAT Municipiul Ploiești a elaborat Strategia de dezvoltare locala si a identificat activitatile de dezvoltare comunitare integrate - realizarea de analize cuprinzătoare la nivel de comunitate care să evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane și abilități, cererea locală/ a zonelor învecinate de pe piața forței de muncă, care să urmărească incluziunea socială a persoanelor/ grupurilor/ comunităților vulnerabile; elaborare de strategii de dezvoltare a comunității și de planuri de acțiune/dezvoltare comunitară pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă; acțiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale și promovarea incluziunii active (inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă prin combaterea tuturor formelor de discriminare și promovarea egalității de șanse); informare, consiliere, formare/ dezvoltare profesională (inclusiv prin schimbul de bune practici, activități de consolidare a capacității și transfer de know-how cu alte comunități și cu actori relevanți la nivel de țară sau din alte State Membre).

Municipiul Ploiești își propune realizarea proiectului de investiții REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 - îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Ca urmare a implementării proiectului se urmărește creșterea calitatii vieții persoanelor situate in aceasta zona marginalizata.

Proiectul se înscrie in contextul general de dezvoltare durabila, econdmicO-spgiâfe^n,’J7 5 politicile si programele regionale, județene si locale, fiind in același timp relevânt'diri punct1 -ț de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor de dezvoltare locali. Investiția de fata se afla pe lista de rezerva cu proiecte in cadrul DocumeA^lwd^W^ț^v? pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale si de Investiție (DJFESI).

 • 2.3 Analiza situației existente si identificarea deficientelor

9                                        9                                                                      9

Cartierul Pictor Rosenthal se află în intravilanul orașului Ploiești, în partea de Sud-Est, într-o zonă periferică, relativ izolat de zona concentrată a orașului.

Deși este un cartier al Ploieștiului, caracterul zonei este preponderent rural, predominând locuințele individuale pe loturi cu suprafață redusă, cu regim mic de înălțime. Infrastructura și dotările tehnico-edilitare sunt deficitare și insuficient extinse, astfel încât unele zone nu beneficiază de rețele de alimentare cu apă, canalizare și iluminat public.

Lipsa investițiilor în reabilitarea sistemului rutier în zonă este vizibilă prin starea avansată de degradare a unora dintre străzile din cartier și de asemenea lipsesc punctele de interes comunitare de tipul: parcuri, terenuri de sport, clădiri cu destinație educațională, socială și spațiile de recreere.

Proiectul se va implementa într-o zonă urbană marginalizată (cartier Pictor Rosenthal) așa cum a fost identificată și în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești, respectiv la paginile:

J Pag. 60: Municipiul dispune și de o serie de cartiere exterioare, părți din zone de locuințe relativ izolate de restul orașului, care beneficiază de dotări tehnico-edilitare și de echipamente publice încă deficitare: Bereasca, Bărcănești, Moțoi, Râfov, Mimiu, Pictor Rosenthal, Buda.

J Pag 81 si 368: Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești, sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal. Moțoi, Bereasca

J Pag 242: locuințele individuale din cartierele din afara centrului, unde multe sunt de tip rural, cu probleme de infrastructură și lipsă a dotărilor (fără canalizare, gaze, uneori apă) și care au fost și sunt locuite de o populație cu venituri medii spre mici (ex. Bereasca, Bărcănești, Moțoi, Râfov, Mimiu, Pictor Rosenthal Buda).

Se constată necesitatea regenerării fizice, economice și sociale, precum și necesitatea de creștere a calității vieții în cadrul comunităților marginalizate.

Regenerarea componentei materiale prespune un proiect complex, integrat.

Intervențiile prevăzute prin proiect vor contribui la ameliorarea stării de sănătate a populației, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională și culturală a comunităților marginalizate prin:

 • -   Creșterea mobilității;

 • -  Asfaltare -> Reducerea particulelor de praf din aer;

 • -   Creșterea accesibilității către oraș și în cartierele învecinate;

 • -   Reabilitarea spațiilor verzi;

 • -   Integrarea persoanelor cu dizabilități;

 • -   Măsuri de protecție a mediului;

In continuare sunt prezentate aspecte privind situația existenta si deficientele construcțiilor existente:

Străzile ce fac obiectul prezentei documentații fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt amplasate in intravilanul acestuia.

 • b) destinația construcției existente;

Beneficiarul UAT Municipiul Ploiești deține în proprietate conform actelor de proprietate imobilele:

NR. CRT

DENUMIRE

INTRAVILAN/ EXTRAVILAN

CATEGORIE DE FOLOSINȚA

01

STRADA PUȚUL CU APA RECE

intravilan

Dr

02

STRADA VOILA

intravilan

Dr

03

STRADA ULMULUI

intravilan

Dr

04

STRADA STELUȚELOR

intravilan

Dr

05

STRADA FREAMĂTULUI

intravilan

Dr

06

STRADA BOIAN

intravilan

Dr

07

STRADA MIRCEA CEL BATRAN

intravilan

Dr

08

STRADA MĂLINULUI

intravilan

Dr

09

STRADA RUGINOASA

intravilan

Dr

10

STRADA ALBISOR

intravilan

Dr

11

STRADA CALABREAZA

intravilan

Dr

12

STRADA STUPILOR

intravilan

Dr

13

STRADA INULUI

intravilan

Dr

14

STRADA ȚESĂTORILOR

intravilan

Dr

15

STRADA SPICULUI

intravilan

Dr

16

STRADA MUGURILOR

intravilan

Dr

17

STRADA TOPORASI

intravilan

Dr

18

STRADA CHILIA

intravilan

Dr

19

STRADA PICTOR ROSENTHAL

intravilan

Dr

20

INTRAREA PARAULUI

intravilan

Dr

21

ALEEA BERCENI

intravilan

Dr

22

INTRAREA MOARA NOUA

intravilan

Dr

23

ALEEA ROMANEȘTI

intravilan

Dr

24

INTRAREA CATUNU

intravilan

Dr

25

ALEEA BERCENI NR.2A

intravilan

Cc

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

 • d) informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

în scopul investiției a fost emis Certificatul de Urbanism nr.753 din 7.07.2018

Regimul economic:         f

Prevedere Certificat de Urbanism

STRĂZI

(punctele 01-24 - Tabel 01)

ALEEA^Berceni 2A (punctuft&Tabel 01) -     <

Folosința actuală a terenurilor

construcții și amenajări pentru căi de comunicații rutiere;

zona locuințdi^yV^î^'- /

Utilizări permise

Construcții, amenajări aferente căilor de comunicație rutiere, adiacente acestora sau aflate în zona de protecție, care se fac în baza planurilor urbanistie si de amenajare teritorială;

Locuințe individMleic^i'^(&* mic de înățime, " instituții publice aferente zonelor rezidențiale,            servicii

profesionale, sociale, comerț; activități nepoluante;

Utilizări interzise

Orice construcție care prin amplasare,     configurație    sau

exploatare     impedică     buna

desfășurare a traficului pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente;

Unități economice poluante, și care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front minim la stradă;

Utilizări permise cu condiționări

Orice construcție în zona de protecție a drumurilor publice, conform avizelor organelor de specialitate ale    administrației

publice;

Regim fiscal

Zonele valorice B,C,D

Regimul tehnic:

Prevedere Certificat de Urbanism

STRĂZI

(punctele 01-24- Tabel 01)

ALEEA Berceni 2A

(punctul 25-Tabel 01)

UTR

Străzi conform Tabel 01

UTR E-11: 03 până la 12 inclusiv, 17, 18, 19;

UTR E-12: 01, 02, 07, 13 până la 16 inclusiv;

UTR E-17:19 până la 24 inclusiv;

UTR E-17

POT, CUT

-

50%, 1.5

 • 2.3.2 Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente:

 • a) categoria și clasa de importanță;

Categoria de importanta a lucrării in conformitate cu HG 766/1997 (Anexa 3) este „C” lucrări de importanta normala.

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

 • c) an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

An construcție:

 • d) suprafața construită;

  Strada

  Suprafața (mp)

  Str. Putui cu apa rece

  3089

  Strada

  Suprafața (mp)

  Str. Voila

  355 ®'

  Str. Ulmului

  279 r

  Str. Steluțelor

  176

  Str. Freamătului

  231

  Str. Mălinului

  1467

  Str. Albisor Tronson 2

  179

  Str. Calabreaza

  180

  Str. Stupilor

  109

  Str. Boian Tronson 2

  157

  Str. Inului

  1031

  Str. Țesătorilor

  2080

  Str. Spicului

  1573

  Str. Mugurilor

  1088

  Str. Toporasi

  1475

  Str. Chilia

  324

  Pictor Rosenthal- tronson 1

  3149

  Str. Mircea cel Batran- tronson 1

  15441

  Str. Ruginoasa

  70

  Intrarea Paraului

  792

  Intrarea Moara Noua

  1130

  Aleea Berceni

  2218

  Aleea Romanești

  1232

  Intrarea Catunu

  1310

  Pictor Rosenthal- tronson 2

  9346 • e) suprafața construită desfășurată;

  Strada

  Suprafața (mp)

  Str. Putui cu apa rece

  3089

  Str. Voila

  355

  Str. Ulmului

  279

  Str. Steluțelor

  176

  Str. Freamătului

  231

  Str. Mălinului

  1467

  Str. Albisor Tronson 2

  179

  Str. Calabreaza

  180

  Str. Stupilor

  109

  Str. Boian Tronson 2

  157

  Str. Inului

  1031

  Str. Țesătorilor

  2080

  Str. Spicului

  1573

  Str. Mugurilor

  1088

  Str. Toporasi

  1475

  Str. Chilia

  324

  Pictor Rosenthal- tronson 1

  3149

  Str. Mircea cel Batran- tronson 1

  15441

  Str. Ruginoasa

  70

  Intrarea Paraului

  792

  Strada

  Suprafața « (mp)

  Intrarea Moara Noua

  1130

  Aleea Berceni

  2218

  Aleea Romanești

  1232

  Intrarea Catunu

  1310

  Pictor Rosenthal- tronson 2

  9346

 • f) valoarea de inventar a construcției; Nu este cazul

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

 • 2.3.3 Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

  Strada 1 - Strada Putui cu apa rece

  Drumuri si platforme

  Are un carosabil în lungime de 343 m, cu degradări multiple și trotuarul stânga cu lățime variabilă. Atât carosabilul cât și trotuarul au degradări multiple.

  Canalizare menajera

  Canalizare pluviala

  Alimentare cu apa

  • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 125 mm si Dn 50 mm;

  • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

  Iluminat public

  Supraveghere video

  Mobilier urban

  Strada

  Statii de așteptare

  Amenajare teren

  Deveri:

  Defrișării:

  Strada 2 - Strada Voila

  Drumuri si platforme

  Are o lungime de 118 m, cu o lățime a carosabilului mai mică de 3,5 m, delimitată de garduri înalte și existența conductei de gaz metan.

  Canalizare menajera

  Strada 3 - Strada Ulmului

  Drumuri si platforme

  are o lungime de 96 m, cu lățimea carosabilului sub 3,5 m, delimitat de garduri înalte. Carosabilul prezintă degradări multiple.

  Canalizare menajera

  Canalizare pluviala

  Alimentare cu apa

  • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 50 mm;

  • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

  Iluminat public

  Supraveghere video

  Mobilier urban

  Strada:

  Statii de așteptare

  Amenajare teren

  Deveri:

  Defrișării:

  Strada 4 - Strada Steluțelor

  Drumuri si platforme

  are o lungime de 92 m, cu lățimea carosabilului mai mică de 3,5 m, delimitat de garduri înalte. Pe partea dreaptă este amplasată conducta de gaz metan.

  Canalizare menajera

  Canalizare pluviala

  Alimentare cu apa

  • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 40 mm;

  • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

  Iluminat public

  Supraveghere video

  Mobilier urban

  Strada:

  Strada 4 - Strada Steluțelor

  X / î>     ’■

  Statii de așteptare

  < X --. -

  Amenajare

  Deveri:

  țif iS !     ■■ ' '^7 1 i

  ■\O‘-A "         / /?

  teren

  Defrișării:

--- ""

Strada 5 - Strada Freamătului

Drumuri si platforme

are o lungime de 80 m, cu o lățime a carosabilului mai mică de 3,5 m, delimitată de garduri înalte.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 50 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 6 - Strada Boian

Drumuri si platforme

cu lungimea de 55 m și o lățime a carosabilului sub 3,5 m. Delimitarea carosabilului se face între garduri înalte, iar pe partea stângă există conducta de gaz metan.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 50 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 7 - Strada Mircea cel Batran

Drumuri si platforme

are carosabilul asfaltat în lungime de 829 m, trotuare amenajate din asfalt.

Canalizare menajera


Strada 2 - Strada Voila

Canalizare pluviala

v/v-..

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material Azbo Dn 100 mm; '

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:


^NTERGROUP

Strada 7 - Strad

a Mircea cel Batran

Canalizare pluviala

. ' î > ' ’ '      '.'V

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID        mirif^ /

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 8 - Strada Mălinului

Drumuri si platforme

are o lungime de 150 m, cu un carosabil din mixtură asfaltică și două trotuare neamenajate, cu degradări și iarbă pe trotuar

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material FO Dn 100 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 9 - Strada Ruginoasa

Drumuri si platforme

cu lungimea de 38 m și cu un carosabil sub 3,5 m, cu ziduri înalte și două conducte de gaz metan.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 50 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Strada 9 - Strada Ruginoasa

...... rî

Statii de așteptare

’/'î ? -■- • ‘             '         Q J

Amenajare

Deveri:

teren

Defrișării:

-lir-li. n -         -----------------

Strada 10 - Strada Albisor

Drumuri si platforme

cu lungimea de 95 m, cu lățime variabilă, carosabilul de cca 2,5...3 m, zonă îngustă între clădiri, cu conductă gaz metan la marginea carosabilului.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 50 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 11 - Strada Calabreaza

Drumuri si platforme

are o lungime de 64 m , cu o lățime a carosabilului sub 3,5 m, cu delimitare de garduri înalte.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material Azbo Dn 100 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 12 - Strada Stupilor

Drumuri si platforme

cu lungime de 71 m, cu o lățime a carosabilului mai mică de 3,5 m, delimitat de garduri înalte si conducta de gaz metan.

Canalizare menajera

Canalizare

Strada 12 - Strada Stupilor                                                      nnJa

pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 50 mm;., Q / v

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 13 - Strada Inului

Drumuri si platforme

are o lungime de 163 m, cu un carosabil din material pietros, cu un trotuar pe partea dreaptă și stângă, cu denivelări variabile și degradări. între carosabil și trotuare există zone cu iarbă.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 110 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 14 - Strada Țesătorilor

Drumuri si platforme

are o lungime de 243 m și un carosabil din material pietros, cu defecțiuni sub formă de gropi, făgașe, etc. Are două trotuare cu lățimi variabile și degradări multiple.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material Azbo Dn 100 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Strada 14 - Strada Țesătorilor

ț

Statii de așteptare

IrP

Amenajare

Deveri:

teren

Defrișării:

Strada 15 - Strada Spicului

Drumuri si platforme

are o lungime de 220 m, cu lățimea carosabilului variabilă și trotuar partea stângă și dreaptă, cu lățimi variabile. Carosabilul și trotuarele au degradări multiple. Carosabilul are gropi și denivelări accentuate.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 110 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 16 - Strada Mugurilor

Drumuri si platforme

are o lungime de 161 m, cu un carosabil din material pietros, cu trotuar pe partea stângă, cu degradări multiple. Carosabilul are zone cu gropi pe suprafețe mari pline cu apă. Pe partea dreapta acostamentul este înierbat.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 100 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 17 - Strada Toporasi

Drumuri si platforme

are o lungime de 308 m. Carosabilul prezintă degradări și are lățimi variabile. Apa pluvială băltește pe carosabilul. Strada este delimitată de ziduri și garduri înalte.

Canalizare

Strada 17 - Strada Toporasi                                                      a '

menajera

©! WiV      l-> 4

i

Canalizare pluviala

O

XFz

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL Dn lOO'n’im.'OL Dn 50 mm, OL 80 mm si PEID De 50 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 18 - Strada Chilia

Drumuri si platforme

are o lungime de 82 m, cu un carosabil cu lățimea sub 3,5 m, betonat între garduri înalte. Conducta de gaz metan este pe partea dreaptă la nivelul acostamentului.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 50 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 19 - Strada Pictor Rosenthal

Drumuri si platforme

are o lungime de 135m sector Rosenthal 1 , L= 998 m lungime sector Rosenthall

2. Carosabilul din material pietros prezintă diverse degradări specifice, iar cele două trotuare au lățimi variabile.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa pana in dreptul imobilului cu nr. postai 55, din conducta material Azbo Dn 100 mm, OL Dn 65 mm, OL Dn 80 mm;

 • • pe aceasta strada exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare execuția de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

Iluminat public

Strada 19 - Strada Pictor Rosenthal

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 20 - Intrarea Paraului

Drumuri si platforme

în lungime de 100 m, are carosabilul din material pietros cu degradări, un trotuar pe partea dreaptă, cu borduri degradate. Nu este asigurată scurgerea apei pluviale.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 50 mm;

 • • exista branșamente de apa la imobilele aferente străzii.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 21 - Aleea Berceni

Drumuri si platforme

în lungime de 230 m, are carosabilul din material pietros cu făgașe, denivelări și gropi. Trotuarele laterale au bordurile de încadrare degradate. Lățimea trotuarelor este variabilă.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa pana in dreptul imobilului cu nr. postai 5, din conducta material PEID De 50 mm;

 • • pe aceasta strada exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare execuția de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Strada 21 - Aleea Berceni

| Defrișării:

----------------------------------P ***-1 !—

1 \

?       v.

1

Strada 22 - Intrarea Moara Noua                                          <       "'

Drumuri si platforme

în lungime de 140 m, are carosabilul din material pietros, cu acostamfenfejgii.6f^ate' și cu cote ridicate față de carosabil. Nu sunt șanțuri funcționale.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa pana in dreptul imobilului cu nr. postai 9, din conducta material OL Dn 65 mm;

 • • pe aceasta strada exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare execuția de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 23 - Aleea Romanești

Drumuri si platforme

în lungime de 166 m, are carosabilul din material pietros și din pământ, lățimea carosabilului fiind variabilă. Pe unele zone acostamentul este înierbat. Strada nu are trotuare. Pe sectorul cu carosabil din pământ, făgașele longitudinale sunt adânci. De asemenea, prezintă denivelări pronunțate, iar acostamentele sunt înierbate. Nu există șanțuri laterale.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa pana in dreptul imobilului cu nr. postai 1A, din conducta material PEID De 50 mm;

 • • pe aceasta strada exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare execuția de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 24 - Intrarea Catunu

Drumuri si platforme

în lungime de 153 m, are carosabilul din material pietros, cu lățime variabilă, acostamente înierbate, fără șanțuri de scurgerea apei pluviale. Pe unele sectoare,

Strada 24 - Intrarea Catunu

iarba se găsește și pe carosabil.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Alimentare cu apa

• nu exista rețea alimentare cu apa

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

Strada 25 - Strada Berceni

Drumuri si platforme

în lungime de 230 m, are carosabilul din material pietros cu făgașe, denivelări și gropi. Trotuarele laterale au bordurile de încadrare degradate. Lățimea trotuarelor este variabilă.

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Iluminat public

Supraveghere video

Mobilier urban

Strada:

Statii de așteptare

Amenajare teren

Deveri:

Defrișării:

 • 2.3.4 Situația utilităților tehnico-edilitare existente

J                      J

Străzile existente din cartierul Pictor Rosenthal, propuse a se moderniza prin prezenta investiție sunt echipate parțial cu rețele de alimentare cu apa conform avizului de la operatorul APA NOVA Ploiești.

 • 2.3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

I Drumuri si platforme:


Drumuri si platforme:                                                         -os?/

Rezistență mecanică și stabilitate

Starea tehnică a străzilor investigate este necorespunzătoare, atât din punct de vedere al suprafeței de rul     u^egr dări

multiple (gropi, denivelări longitudinale și transverl^țe;5făgââe),, cât și din punct de vedere al elementelor de sigui            ției/’

determinat de absența indicatoarelor rutiere, etc.

Analizând starea tehnică a străzilor expertizate se pot defini deficiențele principale, astfel:

 • - gropi în partea carosabilă : 25 %;

-fisuri și crăpături: 10 %;

-faianțări :10 %;

 • - denivelări : 35 %;

-făgașe : 15 %;

 • - tasări locale : 5 %.

Securitate la incendiu

Igienă, sănătate și mediu înconjurător

Siguranță și accesibilitate în exploatare

Protecție împotriva zgomotului

Economie de energie și izolare termică

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

2.3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.


 • 2.3.7 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

 • a) clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Structura rutiera carosabil si parcari pentru străzi cu latimea mai mare de 1=3.5m:

 • •  4 cm strat de uzura BA16

 • •  5 cm strat de binder BAD 22.4

 • •  20 cm strat de fundație din balast stabilizat cu ciment 6%

 • •  30 cm start de fundație din balast

 • •  7 cm start de nisip

Structura rutiera pentru străzi cu latimea mai mica de l=3.5m:

 • •  6 cm strat de uzura pavele autoblocante

 • •  5 cm strat de nisip

Structura rutiera pe trotuaresi piste de biciclete încadrate de borduri 20x25 si 10x15:

 • •  3 cm beton asfaltic BA8

 • •  10 cm beton de ciment C12/15

 • •  7 cm nisip

  Soluția 2:

  .........fi/-^/\


Structura rutiera carosabil si parcari pentru străzi cu iatimea mai mare de l=3.5m:                                                 M         *

 • •  25 cm strat de rulare din beton de ciment rutier BCR 4.5-*^

 • •  20 cm strat din balast stabilizat cu ciment;

 • •  25 cm strat din balast;

 • •  7 cm strat de formă din nisip.

Structura rutiera pentru străzi cu latimea mai mica de 1=3.5m:

 • •  6 cm strat de uzura dale de beton 50 x 50

 • •  5 cm strat de nisip

Structura rutiera pe trotuaresi piste de biciclete incadrate de borduri 20x25 si 10x15:

 • •  3 cm beton asfaltic BA8

 • •  10 cm balast stabilizat cu ciment

 • •  10 cm nisip

AUDIT ENERGETIC

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Structura rutiera carosabil si parcari pentru străzi cu latimea mai mare de 1=3.5m:

 • •  4 cm strat de uzura BA16

 • •  5 cm strat de binder BAD 22.4

 • •  20 cm strat de fundație din balast stabilizat cu ciment 6%

 • •  30 cm start de fundație din balast

 • •  7 cm start de nisip

Structura rutiera pentru străzi cu latimea mai mica de l=3.5m:

 • •  6 cm strat de uzura pavele autoblocante

 • •  5 cm strat de nisip

Structura rutiera pe trotuaresi piste de biciclete incadrate de borduri 20x25 si 10x15:

 • •  3 cm beton asfaltic BA8

 • •  10 cm beton de ciment C12/15

 • •  7 cm nisip

AUDIT ENERGETIC

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Caracteristicile principale ale străzilor propuse spre modernizare sunt prezentate tabelar și detaliat:

Plan de situație

dNTERGROUP

■V^ljENSlUte.lKS

ELEMENTE ÎN PLAN ORIZONTAL:

Nr. cri.

STRADA

Lungime

(ml)

Rmin în plan

(m)

Rtnax în plan

(m),

Vp

Categorie

' /

1.

Intrarea Moara Noua

140

50

300'-

25

IV

2.

Intrarea Catunu

153

200

3o6W

25

IV

3.

Intrarea Paraului

100

0

0

“25 '

IV

4.

Aleea Romanești

166

0

0

25

IV

5.

Aleea Berceni

230

0

0

25

IV

6.

Strada Albisor

95

100

100

25

IV

7.

Strada Boian

55

0

0

25

IV

8.

Strada Voila

118

0

0

25

IV

9.

Strada Stupilor

71

0

0

25

IV

10.

Strada Steluțelor

92

30

30

25

IV

11.

Strada Freamătului

80

100

100

25

IV

12.

Strada Ruginoasa

38

0

0

25

IV

13.

Strada Ulmului

96

3

3

25

IV

14.

Strada Calabreaza

64

0

0

25

IV

15.

Strada Putui cu apa rece

343

8

25

25

IV

16.

Strada Mălinului

150

100

200

25

IV

17.

Strada Pictor Pictor Rosenthall

135

0

0

25

III

18.

Strada Pictor Pictor Rosenthal2

998

0

0

25

IV

19.

Strada Chilia

82

100

100

25

IV

20.

Strada Toporasi

308

15

100

25

IV

21.

Strada Mircea cel Batran

829

100

100

25

III

22.

Strada Mugurilor

161

50

100

25

IV

23.

Strada Inului

163

300

300

25

IV

24.

Strada Spicului

220

5

300

25

IV

25.

Strada Țesătorilor

243

50

200

25

IV

ELEMENTE ÎN PLAN VERTICAL:

Nr. crt.

STRADA

Declivitate max.%

Declivitate min.%

Rmin în lung(m)

Rmax în lung(m)

1.

Intrarea Moara Noua

6.29

0.10

365

365

2.

Intrarea Catunu

0.22

0.11

0

0

3.

Intrarea Paraului

0.11

0.11

0

0

Aleea Romanești

0.64

0.34

0

' 6

5.

Aleea Berceni

0.44

0.34

0

3000

6-

Strada Albisor

1.05

0.08

0

2500

7.

Strada Boian

1.04

1.04

0

0

8.

Strada Voila

1.63

0.21

0

2000

9.

Strada Stupilor

0.60

0.60

0

0

10.

Strada Steluțelor

0.25

0.25

0

0

11.

Strada Freamătului

0.96

0.12

0

0

12.

Strada Ruginoasa

0.22

0.22

0

6

13.

Strada Ulmului

0.17

0.17

0

0

14.

Strada Calabreaza

1.61

0.43

0

1200

15.

Strada Putui cu apa rece

1.47

0.1 1

800

3500

16.

Strada Mălinului

1.07

0.34

3000

3700

17.

Strada Pictor Pictor Rosenthall

2.38

0.58

0

1500

18.

Strada Pictor Pictor Rosenthal2

8.31

0.03

0

600

ELEMENTE ALE PROFILULUI TRANSVERSAL

Nr. crt.

lățime

lățime

lățime

STRADA

carosabil

trotuar

trotuar

(m)

st(m)

dr(m)

1.

Intrarea Moara Noua

4

variabil

variabil

2.

Intrarea Catunu

4

variabil

variabil

3.

Intrarea Paraului

5

variabil

variabil

4.

Aleea Romanești

5

variabil

variabil

5.

Aleea Berceni

5

variabil

variabil

6.

Strada Albisor

variabil

0

0

7.

Strada Boian

variabil

0

0

8.

Strada Voila

variabil

0

0

9.

Strada Stupilor

variabil

0

0

10.

Strada Steluțelor

variabil

0

0

11.

Strada Freamătului

variabil

0

0

12.

Strada Ruginoasa

variabil

0

6

13.

Strada Ulmului

variabil

0

0

14.

Strada Calabreaza

variabil

0

0

15-

Strada Putui cu apa rece

6

variabil

variabil

16.

Strada Mălinului

5

variabil

variabil

ÎL..

Strada Pictor Pictor Rosenthall

7

variabil

variabil

18.

Strada Pictor Pictor Rosenthal2

5

variabil

variabil

19.

Strada Pictor Pictor Rosenthal3

4-6

variabil

variabil

20.

Strada Chilia

3

0

0

21- ..

Strada Toporasil

4

0

0

22.

Strada Toporasi2

4

variabil

variabil

23.

Strada Mugurilor

3.50

variabil

variabil

24.

Strada Inului

4

variabil

variabil

25.

Strada Spicului

3-5

variabil 1

variabil

26.

Strada Țesătorilor

5

variabil ■

variabil

19.

Strada Pictor Pictor

20.

Strada Chilia

21.

Strada Toporasil

22.

Strada Toporasi2

23.

Strada Mugurilor

24.

Strada Inului

25.

Strada Spicului

26.

Strada Țesătorilor

Rosenthal31.23

6.28

0.06

2500

6

0.28

0.72

0.26

0

0.50

0.50

0

8.0Î

0.07

6 J

0.42

0.42

0

0.76

0.10

0

0.49

0.26

0


Traseul proiectat are o lungime totala de 5130 ml. Viteza de proiectare este de 25 km/h. Străzile se încadrează în categoriile a lll-a si a IV-a.

Profilul în lung

Declivitatile longitudinale sunt cuprinse intre 0.00-8.31 %.

Structura rutiera

în conformitate cu standardele in vigoare s-a adoptat pentru partea carosabila următoarea structura rutiera:

Structura rutiera carosabil pentru străzi cu latimea mai mare de l=3.5m si pentru parcari: > 4 cm strat de uzura BA16

 • > 5 cm strat de binder BAD 22.4

 • > 20 cm strat de fundație din balast stabilizat cu ciment 6%

 • >  30 cm start de fundație din balast

 • > 7 cm start de nisip

Structura rutiera pentru străzi cu latimea mai mica de l=3.5m:

 • > 6 cm strat de uzura pavele autoblocante

 • > 5 cm strat de nisip

Pentru trotuare si piste de biciclete::

 • > 7cm substrat de nisip

 • >  10cm fundație din beton C12/15

 • > 3cm beton asfaltic BA8

Structura rutiera a fost dimensionata la acțiunea traficului si la acțiuni repetate de inghet -dezgheț.

Amenajare de intersecție

Pentru încadrare, in zona intersecțiilor străzilor cu pistele de bicicleta si/sau aleile pietonale, accese la proprietăți sau parcari, se vor folosi borduri “culcate” (montate la cota stratului de uzura) in vederea facilitării traversării străzii fara denivelări.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se realizează prin pantele longitudinale si transversale ale străzilor către gurile de scurgere proiectate..

Plantare de indicatoare rutiere de orientare - panouri verticale

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție și obligație) și de orientare - informare. S-au prevăzut 64 indicatoare rutiere și marcaje longitudinale in lungime de 5130ml.

Alte masuri:

 • -   realizarea de dispozitive de colectarea și evacuarea apelor pluviale;

 • -   amenajarea intersecțiilor prin asfaltare;

 • -   realizarea semnalizării orizontale și verticale;

 • -   realizarea de treceri de pietoni.

 • -  amplasarea pe fiecare trotuar de piste de cicliști cu o singura banda pe sens cu latimea minima de 1 m (unde este posibil).

AUDIT ENERGETIC

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

în anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii.

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a cartierului marginalizat Pictor Rosenthal situat in municipiul Ploiești.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • •  S.O.1 - îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban prin

realizarea unei zone de joaca si recreere, contribuind astfel și la înfrumusețară aspectului urbanistic al cartierului marginalizat, in termen de 28 de luni de' la semnarea contractului de finanțare.                                        .;

 • •  S.O.2 - Dezvoltarea comunitară si regenerarea fizica si economică -aMartierului Pictor Rosenthal prin realizarea de lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică: drumuri, iluminat public, alimentare cu apa si canalizare, in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

 • > M.1 - Amenajare loc de joaca

 • >  M.2 - Plaforme rutiere, pietonale, deșeuri in incinta

 • >  M.3 - Rețele in incinta

Masuri secundare necesare indeplinirii:

 • > Amenajare teren;

 • > Sistematizare

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni _______tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții__________________

Pentru fiecare scenariu/ opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

 • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Cartierul Pictor Rosenthal se află în partea de Sud-Est relativ izolat de zona concentrată a orașului. Cartierul Pictor Rosenthal este despărțit de zona centrală a Ploieștiului prin Calea Ferată Ploiești-Buzău la km.60+800 - Intersecția străzilor Râfov cu Lupeni. Momentan, accesul intre centrul orașului și cartierul Pictor Rosenthal se face prin trecerea la nivel cu calea ferată.

Investiția este distribuită astfel:

 • •  zonă concentrată, în care străzile propuse pentru intervenții sunt adiacente între ele respectiv pozițiile 07 până la 24 inclusiv conform Tabel OT,

 • •  zonă izolată: Strada Steluțelor, Strada Freamătului, Strada Ulmului, Strada Voila, Strada Puțul cu Apă Rece - respectiv pozițiile 01 până la 05 inclusiv conform Tabel 01;

 • •  Strada Boian

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

 • d) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

 • e) date climatice și particularități de relief;

Municipiul Ploiești, aparține sectorului cu climă continentală temperată moderată cu unele influențe estetice ce provoacă viscol în anotimpul rece, fiind situat la contacul dintre ținutul climatic al Câmpiei Române și cel al Subcarpaților.

Temperatura aerului. Valoarea temperaturii medii anuale este de 10.5°C.Valorile minime și maxime înregistrate au fost de -30o C la 25 ianuarie 1942, respectiv de 43o C la 19 iulie 2007. Numărul mediu anual al zilelor de îngheț este de 101.în medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale - restul fiind zile cu temperatură moderată.

Precipitațiile atmosferice. Cantitățile medii multi-anuale ale precipitațiilor sunt de 600 mm, cu 30-40mm în ianuarie și 88mm în luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901 cu 963.9mm iar cel mai secetos 1930 cu 305.3mm. Pe an sunt în medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros și 122 cu cer acoperit.

Predomină vânturile de Nord-Est (40%) și de Sud-Est (23%) cu o viteză medie de

 • 3.1 m/sec. în medie sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteză de peste 11m/s și numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s.

Numărul mediu al zilelor cu strat de zăpadă se cifrează la circa 50, grosimea acesteia depășind frecvent 50 - 60 cm.

în zona investigată, adâncimea maximă de îngheț este de 90 cm conform STAS 6054/84.

 • f)  existența unor:

• rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/ protejare, în măsura în care pot fi identificate;

 • •  posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

 • •  terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;


  date privind zonarea seismică;


 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - exțfȘ^drri geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzâncl: ** 7 'v.7’’ d est t l w

Din punct de vedere seismic zona cercetată este caracteri&rtW^^alo'are de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35 g                  e

având intervalului mediu de recurență IMR=225 ani și 20% probaiailitate de depășire în 50 de ani și perioada de control (colț) Tc=1.6 sec. (Conform Codului de Proeictare seismica - Partea l-Prevederi de proiectare pentru clădiri P100-1/2013).

 • •  date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Nivelul apelor freatice. La data execuției investigațiilor din teren, septembrie 2018, până la adâncimea maximă investigată (6.0m) nu s-a interceptat niveul apei subterane.

 • •  date geologice generale;

Din punct de vedere geologic zona aparține Avanfosei Carpatice constituită din formațiuni Paloegene cutat acoperite de depozite fluvio-lacustre și continentale, de vârstă Pleistocen și Holocen (conul de dejecție Prahova-Teleajen).

• date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz.

Pe adâncimea investigată, forajele au interceptat următoarea stratificație:

 • •  de la O.OOm la 0.50/1.80m - umpluturi din resturi de materiale de construcții și pietriș în matrice argiloasă - Orizont 0

 • •  de la 0.50 / 1.80 m la 1.40 / 3.60m - strat de depuneri fine coeziva argiloase prăfoase gălbui / gălbui cafenii / cenușii (arhilă, argilă prăfoasă, argilă nisipoasă), cu plasticitate mare și compresibilitate medie, plastic consistente-vârtoase - Orizont 1

 • •  de la 1.40/3.60 la 6.00m - orizont de pământuri grosiere necoezive construit din pietriș gălbui / pietriș nisipos-argilos gălbui, local argilă nisipoasă cafenie cu pietriș - Orizont 2

Fundarea obiectivelor proietate se poate realiza direct, în Orizontul 1 sau Orizontul, pentru care, conform NP 112-2014 „Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafață”se poate lua în considerare o valoare a presiunii convenționale de bază pe teren:

 • •  pentru Orizontul 1: p conv = 250 kPa

 • •  pentru Orizontul 2: p conv = 350 kP

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

ic <           t • ' • ■ ' •' *■

în conformitate cu Legea 572/ 2001 Privind aprobarea Plandjprâclș amenajare a teritoriului național Secțiunea aV-a - Zone de risc natiițal^șj anexele

aferente, orașul Ploiești se încadrează astfel:

• conform Anexe nr. 2,3: Zone de risc natural, cutremure de pământ

Nr. crt.

Județul

Unitatea administrativ-teritorială

Numărul de locuitori

Intensitatea seismică exprimată în grade MSK

Prahova

140.

Municipiul Ploiești

251.981

VIII

• Conform Anexe nr.4, 4a, 5 - Zone de risc natural inundații:

Nr.

Județul

Unitatea administrativ-

Tipuri de inundații

crt.

teritorială

pe cursuri de apă         pe torenți

Prahova

Municipiul

1.036.

Ploiești

• conform Anexa nr.6, 6a, 7: Zone de risc natural, alunecări de teren Municipiul Ploiești nu figurează ca fiind afectat de alunecări de teren

• caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Din punct de vedere hidrogeologic în zona de studiu pot fi delimitate în zona superficială două complexe acvifere distincte, ambele aparținând depozitelor relativ noi, cuaternare;

 • •  complexul interiore al „Stratelor de Cândești, întâlnit la adâncime mai mare de 80-1 OOm și prezentând o grosime cuprinsă între 100-300m; el este cantonat în depozite în general grosiere, constituite din pietrișuri și nisipuri, între care se pot intercala argile nisipoase, argile prăfoase sau argile;

 • •  complexul superior al conului de dejecție al Prahovei, cantonat în depozitele aluvionare constituite din pietrișuri, nisipuri și intercalații de argile nisipoase sau prafuri argiloase, având grosimi de cca.80m în partea de Nord la contactul cu dealurile subcarpatice și descresc la cca.20m în zona de Sud, la contactul cu Câmpia Română.

între cele două complexe acvifere se află un pachet compact de argile marnoase cenușii, compacte, impermeabile.

• recomandări pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare

 • h) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

  3.2

  3.2.1


Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitecțțjj tehnologic a lucrărilor de construcții noi                         1        '

Vi

si

J


• caracteristici tehnice și parametri varianta constructiva de realizare acesteia:


specifici obiectivului'-deLîrivestitii


rJ si a investiției, cu justificarea alegerii


încadrarea lucrărilor de construcții:

CATEGORIA "D - REDUSA,, DE IMPORTANTA CONFORM H.G.R. 766/1997, LEGII NR.10/1995 SI ORDINULUI M.L.P.A.T. 31/N/1995.

CLASA "IV" DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI IN CONFORMITATE CU NORMATIVUL P100/2013 SI STAS 10100/0/1975.

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - nu este cazul;

RISC DE INCENDIU - nu este cazul

Scenariul I - Amenajare loc de joaca

împrejmuire

Se propune imprejmuirea amplasamentului pe toate laturile. Se delimitează o suprafață de aproximativ 20mp pentru amplasarea unui post TRAFO. Acesta nu face obiectul prezentului proiect.

Lungime totala imprejmuire: aprox 100m.

Au fost analizate următoarele variante constructive de realizare a împrejmuirii:

1.Infrastructura si suprastructura beton (stâlpi beton, panouri pline din zidărie de cărămida.

2.Infrastructura beton, stâlpi metal, panouri metal

A fost aleasa varianta 2 pentru execuția rapida.

Alei pietonale

Se propune amemanajarea a aproximativ 33m de alei pietionale cu lățimi variabile.

Au fost analizate următoarele variante constructive:

1 .Alei din beton turnat

2.Alei din pavele cu substrat de nisip si balast

A fost aleasa varianta 2 deoarece este optimă sub aspect: estetic și din punct de vedere ai permeabilității la infiltrarea apei pluviale.

Plaforma pietonala -toaleta ecologică

Se propune realizarea unei platforme pentru amplasarea toaletei racordabile, cu dimensiuni adecvate pentru manevrarea fotoliului rulant. Variante constructive analizate:

1 .Strat de uzura: dale beton

2. Strat de uzura: asfalt

A fost aleasa varianta 1 pentru continuitatea vizuala dintre alei si platforma.

Platforme loc de joaca

Echipamentele pentru locul de joacă se amplasează pe o suprafață moale, cauciucata, pentru protecția copiilor la cădere.

Variantele analizate sunt:

1 .Pardoseala dale cauciuc pe strat de nisip

2.Pardoseala cauciuc turnat.

Varianta recomandată este varianta 2. Deși presupune realizarea unei platforme betonate, cu pante pentru evacuarea apelor pluviale - implicit costuri suplimentare, prezintă mai multă stabilitate, nu există riscul deplasării (ca in cazul dalelor).

Toaleta

Este necesară asigurarea unei toalete publice.

Au fost analizate următoarele variante:

 • 1. Construirea unui grup sanitar- structura beton, inchideri zidărie de cărămidă

 • 2. Achizitionare si montaj toaleta racordabila cu spalare automata.

Scenariul 1 - Amenajare loc de joaca

Varianta aleasa este varianta 2, deoarece este un ecftp’arhent coaI      s

agrement tehnic, cu metode proprii de autocurățare. *“   W..,’ .>$,

Umbrar

Se propune asigurarea protecției împotriva factorilor excesiva, intemperii) a zonei de ședere, cu dimensiuni ^rfiximatiVe^^ 12.5x4.2m.

Variante constructive analizate:

1 .Suprafața acoperire cu elemente de lemn sau metal 2.Suprafata acoperire din pânze ușoare

A fost aleasa varianta 2 deoarece este un sistem cu greutate redusă, care creează un element de identitate al locului de joacă.

Mobilier urban

Se propune amplasarea de mobilier urban de tip: bănci, coșuri de gunoi, panouri de informare, cișmea.

Variantele analizate sunt:

1 .Mobilier urban cu structura ușoară, metalică și placări decorative metal sau lemn

2.Mobilier urban din beton

A fost aleasa varianta 2 deși costurile mobilierului din beton sunt mai ridicate, obiectele sunt dificil de vandalizat.

Loc de joacă

Proiectul prevede amenajarea unui loc dejoacă pentru copii, cu echipamente specific pentru joacă pentru activități diverse , pentru a simula imaginația si intercațiunea dintre copii.

Variantele analizate sunt:

 • 1. Amenajarea unui loc dejoacă compact, cu spațiu de ședere perimetral

 • 2. Amenajarea a două zone de joacă, cu zonă de ședere centrală. Varianta recomadată este varianta 2, pentru că asigură o mai bună supraveghere a copiilor. De asemenea, prin amplasarea obiectelor de mobilier și echipamentelor, se creează puncta de acces ușor de controlat.

Cișmea

Cișmeaua va fi alimentata cu apa printr-o conducta PEID PE80 SDR21 PN6 cu diametrul De 25 x 2,0 mm si lungimea 8 ml.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •  Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizatjau o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic.

Iluminat exterior

Locul de joacă va fi iluminat pe timp de noapte, prin racord la rețeaua electrica stradală.

Variante constructive analizate:

1.Stâlpi de iluminat stradal

2.Obiecte de mobilier urban cu elemente de iluminat

A fost aleasa varianta 2 deoarece locul de joacă se află în vecinătatea proprietăților private si are o suprafață redusă.Corpurile de iluminat ale

^NTERGROUP

Scenariul 1 - Amenaiare loc de joaca

obiectelor de mobilier urban sunt amplasate la înălțime redusă, reducând astfel posibilitatea de a crea discomfort vecinătăților aflate in proprietate. privata.                                               vCaik '£ -vV, ' /■’-o.Z

Amenajare peisagistica

Prin proiect se prevede amenajarea unor spații verzi,^plănțșri de arbori, gard viu.

Variante constructive analizate:

1 .Păstrarea și integrarea vegetației existente (pomi tineri plantați perimetral față de limita de proprietate

2.Relocarea pomilor tineri sau înlocuirea lor cu pomi noi conform propunerii de amenajare

Varianta recomandată este varianta 2. Datorită suprafeței reduse a terenului se justifică plantarea pomilor cu înățimi mai mari (implicit cu spațiu necesar pentru dezvoltare mai amplu) pe latura de Sud.

Alimentare cu apa

Branșament apa potabila APA NOVA Ploiești

Branșamentul proiectat este realizat din conducta existenta OL Dn 65 mm, de pe strada Pictor Rosenthal, cu conducta PEID De 32 mm cu o lungime de aproximativ 5 ml.

Rețea alimentare cu apa:

Rețeaua de alimentare cu apa potabila, cu legătură in căminul de branșament propus, este compusa din conducte PEID PE80 SDR21 PN6 cu diametre De 32 x 2,0 mm si De 25 x 2,0 mm.

Lungimea totala a rețelei de apa potabila este de 15 ml

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •  Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;au o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic.

Rețea de irigații

Variante constructive analizate pentru sistemul de irigații:

S-au analizat următoarele variante:

Varianta 1: Sistem de irigații automat:

Necesarul de apa va fi asigurat in funcție de tipul speciei astfel:

Pentru arborii, arbuști se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray;

Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune.

Sistemul de irigații consta in următoarele componente:

Sursa de apa;

Sistem de distribuție a apei;

Sistem de udare;

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte


Aleea Berceni 2A, Număr Cadastral 144126

Loc de joaca

Conform HCL a Municipiului Ploiești 309 din 30.08.2017 se decide casarea echipamentelor dejoacă de pe amplasament.


Aleea Berceni 2A, Număr Cadastral 144126               ______

Loc de ioaca Conform HCL a Municipiului Ploiești 309 din 30.08.2017 se decide casarea echipamentelor dejoacă de pe amplasament.


AÎNTERGROUP

•wlewixtsitiMC

Scenariul 1 - Amenajare loc de joaca

magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate,cu senzor de ploaie.                                                             ,

Sistemul de udare automat pentru ariile cu gazon. Udarea'automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza-de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazonsi aspersoare statice tip spray.

Varianta 2: Udare manuala:

Udarea manuala cu cisterna se va face prin personalul aferent alocat pentru acestea.

S-a ales varianta varianta 1 ,din punct de vedere economic si tehnologic, nu exista personal sau utilaje pentru udarea manuala, astfel un sistem complet automat este mai fiabil si efficient.

Amplasare mobilier urban

Se propune amplasarea de coșuri de gunoi și rasteluri de biciclete pe străzile pe care se amenajează piste de biciclete.

Variante analizate:

1 .Amplasare coșuri de gunoi pe stâlpi 2.Amplarea coșuri de gunoi pe fundații, pe trotuare

A fost aleasa varianta 1 pentru a nu reduce suprafața utilă a trotuarelor.

Statii de transport

Se prevăd 3 structuri de acoperire a stațiilor de autobuze. Variante analizate:

1 .Desfacerea acoperirilor existente pe perioada de execuție si remontarea acestora

2.Amplasarea unoi stații noi.

Se optează pentru varianta 2, obiectul proiectului fiind modernizarea cartierului.

• echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Obiect

Dodari

OBIECT Străzi existente

 • • Acoperire statie de transport: care vor fi dotate în mod obligatoriu cu bancă, coș de gunoi, panou afișaj orar mjloc de transport. Design-ul lor va fi axat pe funcționalitate.Gabaritul unei structuri de acoperire va fi de minim 2.8 x1.5m. Silueta structurii de acoperire va avea linii drepte, design minimal, acoperișul -înclinat drept pentru evacuarea apelor pluvial. Pentru a nu reduce spațiul de circulație pe peroane, structurile de acoperire nu vor fi închise pe laterale. Materialele și detaliile de conformare vor fi alese astfel încât vor fi rezistente, durabile, ușor de înteținut și de curățat. Structura va fi din oțel galvanizat sau zincat, vopsit în mediu controlat la producător, peretele posterior de închidere din sticlă securizată. Panoul de afișaj va fi integrat în obiect, cu proprietăți antivandalism.

 • • Infrastructura structurii de acoperire se va adecva solicitărilor producătorului / furnizorului.

 • • Rastel de biciclete: din oțel zincat la cald sau galvanizat, vopsit în mediu controlat; permit parcarea a minim 5 biciclete simultan.

 • • Cos de gunoi cu montare pe stâlp: cel puțin 3 coșuri marcate distinctiv, montate cu console pe stâlp de iluminat;

OBIECT Amenajare loc de joaca

Toate dotările, echipamentele și sistemele vor deține agremente tehnice valabile în Romania.

• Toaleta racordabila complet echipată: se optează pentru un tip de toaleta accesibilă persoanelor cu dizabilități, racordabila la rețeaua de apă și canalizare,care să necesite intervenția minimă pentru

Obiect    |                               Dodari

mentenanță; toaletele prevăzute au o funcție de-SpălărOMtomât^-, atât a interiorului bazinului toaletei, după utili^argfcâțși aînte/iohjltf și exteriorului bazinului (cu jet de apa cu presiuri’e) după ce utilizatorul a părăsit cabina. Mentenanța toaletei va avea^în^/șdetefuhțționar^a la parametrii optimi si se face prin incheierea uhujfb^țracț.Sxr-' ■?/

 • • Mobilier urban: se va opta pentru obiecte de m'Sbîlier^u'd^'șign antivandalism, dificil de transportat și de vandalizaCste vot alege obicte din beton - bănci, coșuri de gunoi.

 • • Bănci: șezutul și spătarul băncilor va fi din lemn tratat pentru expunerea in aer liber (impotriva intemperiilor, dăunătorilor); nu se va opta pentru mobilier din lemn vopsit pentru că, o dată cu expunerea la factorii de mediu, aceasta poate ajunge in sol, aer etc.

 • • Umbrar pânze ușoare: va conferi o identitate locului de joacă și va proteja impotriva intemperiilor și insoririi excesive zona de ședere; va fi compus din pânze în culori naturale, cu siluetă dinamică, tip velă triunghiulara sau dreptunghiulara;

 • • Echipamente loc de joaca: vor respecta normele de siguranță europene pentru locurile de joacă impuse de către comitetul european pentru standardizare (standarde europene DIN EN 1176-1177); toate echipamentele vor avea certificate și/sau agremente tehnice care să susțină un standard de calitate ridicat; materialele componente vor fi tratate pentru rezistența la factori exteriori - cu elemente metalice galvanizate, zincate iar materialele plastice vor fi HDPE.

 • • Panouri informare: se prevăd panouri pe care va fi inscrictionat in clar regulamentul locului de joacă; informațiile vor fi inscripționate inclusiv in alfabet Braille.

 • • Se vor prevedea conform prevederilor P118/1999 pentru amenajări în aer liber: 1 pichet pentru incendiu si 3 extinctoare portabile

Alimentare cu apa:

rețele alimentare cu apa consum menajer - 1 buc cămin de apometru Dn500 din PE, complet echipat, cu contor Dn20 mm;

Plaforme rutiere, pietonale, deșeuri in incinta

3.2.2


Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

• consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Structura

• protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Arhitectura

Structura

.^NTERGROUP

,X ■ , X ''

intervenții de protejare/ conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;                       ferj

Nu este cazul.

demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructtirale^ cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Arhitectura

Structura

Rețele

• introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Arhitectura

Structura

Rețele

Alimentare cu apa străzi cartier Rosenthal:

 • -  conducte PEID pentru extinderea rețelelor de apa;

 • -  cămine de apometru complet echipate (PE Dn 500 mm), pentru branșamentele noi;

• introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Nu este cazul.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru

asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Scenariul 1 Aleea Berceni

Alee pietonala

lățime carosabil - 5.00 m trotuare stanga-dreapta - variabile ca lățime panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare    -1 %

Mobilier urban

Iluminat exterior

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede pe Aleea Berceni extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm îmbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 195 ml.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

^NTERGROUP

Scenariul 1 Aleea Berceni

6         /i %.

Scenariul 1 - Aleea Romanești

Alee pietonala

lățime carosabil - 5.00 m                                   /■’      ’^Jii

trotuare stanga-dreapta - variabile ca lățime                       ;

panta transversala carosabil     - 2,5% - dubla^X^-^ y' » /

panta transversala pe trotuare    -1%

Mobilier urban

Tî v>*

Iluminat exterior

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede pe Aleea Romanești extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 123 ml.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Intrarea Catunu

Alee pietonala

lățime carosabil - 4.00 m

trotuare stanga-dreapta - variabile ca lățime panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare    -1 %

Mobilier urban

Cișmea

Iluminat exterior

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede extinderea pe intrarea Catunu a unei rețele publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, PN 6 bar SDR26 De 50 mm, imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 154 ml.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Intrarea Moara Noua

Alee pietonala

lățime carosabil - 4.00 m trotuare stanga-dreapta - variabile ca lățime panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare    -1 %

Mobilier urban

Iluminat exterior

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede pe intrarea Moara Noua extinderea rețelei publice de distribuție

Scenariul 1 - Intrarea Moara Noua

apa potabila, pe zonele unde nu exista din tuburi* PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 37 ml.                \ ?.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Pictor Rosenthal

Alee pietonala

Strada Pictor Rosenthal 1 lățime carosabil - 7.00 m spațiu verde                       - variabil ca lățime

trotuare stanga-dreapta - variabile ca lățime panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare    -1 %

Strada Pictor Rosenthal 2 lățime carosabil - 4-6 m trotuare stanga-dreapta - variabile ca lățime panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare    -1 %

Mobilier urban

Iluminat exterior

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede pe strada Pictor Rosenthal extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila, pe zonele unde nu exista din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 75 x 4,5 mm imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 116 mi.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Aleea Berceni

Alee pietonala

lățime carosabil - 5.00 m

trotuare stanga-dreapta - variabile ca lățime panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare    -1 %

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Urgt I

Scenariul I - Strada Toporasi

Alee pietonala

Strada Toporasi 1

lățime carosabil - 4.00 m

panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

Strada Toporasi 2

lățime carosabil - 4.00 m trotuare stanga-dreapta - variabile ca lățime panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare    -1 %

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 16 corpuri de iluminat montate pe stâlpii de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Mircea cel Batran

Alee pietonala

lățime carosabil - 7.00 m

spațiu verde                       - variabil ca lățime

trotuare stanga-dreapta - variabile ca lățime panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare    -1%

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 34 corpuri de iluminat, unul montat pe un stâlp nou de metal iar celelalte pe stâlpii de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I ■ Strada Mălinului

Alee pietonala

lățime carosabil - 5.00 m trotuare stanga-dreapta panta transversala carosabil

 • - variabile ca lățime

 • - 2,5% - dubla

Scenariul 1 - Strada Mălinului

panta transversala pe trotuare    -1 %

Mobilier urban

: ..'."O

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări , in .. vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta im subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 7 'corpuri’’de iluminat montate pe stâlpii de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Ruginoasa

Alee pietonala

lățime carosabil - variabil ca lățime structura din pavele autoblocante încadrate de borduri 10x15

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 7 corpuri de iluminat montate pe stâlpii de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Albisor

Alee pietonala

lățime carosabil - variabil ca lățime structura din pavele autoblocante încadrate de borduri 10x15

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 3 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Calabreaza

Alee pietonala

lățime carosabil - variabil ca lățime                X1''    ''

structura din pavele autoblocante incadrate de borduri 10X15 "

Mobilier urban

,8.<\ V*

■,'v” (

.• ,)\ \

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descaijciâfj țn vaporKide/ sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W ^«țbipăte cU^iriodUf^de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta: imSybferan.ȘisterapI de iluminat nou proiectat va avea in componenta                ilu'minat

montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de'curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Supilor

Alee pietonala

lățime carosabil - variabil ca lățime

structura din pavele autoblocante incadrate de borduri 10x15

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 2 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Inului

Alee pietonala

lățime carosabil -4.00 m

trotuare stanga-dreapta           - variabile ca lățime

panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare -1 %

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 5 corpuri de iluminat montate pe stâlpii de beton existenti iar unul montat pe un stâlp nou de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Scenariul 1 - Strada Inului

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Țesătorilor

Alee pietonala

lățime carosabil - 5.00 m

trotuare stanga-dreapta - variabile ca lățime panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare    -1 %

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 7 corpuri de iluminat,2 montate pe stâlpii de beton existenti iar 5 montate pe un stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Măgurilor

Alee pietonala

lățime carosabil - 3.50 m

trotuare stanga-dreapta          - variabile ca lățime

panta transversala carosabil     - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare -1 %

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 6 corpuri de iluminat,5 montate pe stâlpii de beton existenti iar unul montat pe un stâlp nou de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Ulmului

Alee pietonala

lățime carosabil - variabil ca lățime

structura din pavele autoblocante incadrate de borduri 10x15

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de

^NTERGROUP

Scenariul 1 - Strada Ulmului

iluminat nou proiectat va avea in componenta 5 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi metalici cu inaltimea de 4m. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere. V, m '(>.•„

■. ** '■ ■■ •

T   v

Canalizare

Canalizare menajera:                                              '

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Voila

Alee pietonala

lățime carosabil - variabil ca lățime structura din pavele autoblocante incadrate de borduri 10x15

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 6 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi metalici cu inaltimea de 4m. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Steluțelor

Alee pietonala

lățime carosabil - variabil ca lățime structura din pavele autoblocante incadrate de borduri 10x15

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi metalici cu inaltimea de 4m. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Freamătului

Alee pietonala

lățime carosabil - variabil ca lățime structura din pavele autoblocante incadrate de borduri 10x15

Mobilier urban

Iluminat

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu

/dNTERGROUP

Scenariul 1 - Strada Freamătului

exterior

existente cu corpuri de iluminat LED 50 W ech^aț^cu-modup^e telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in'șubteran.$istemu.r.â0 iluminat nou proiectat va avea in componenta â':.dorpuri de ilumifiaț montate pe stâlpi noi metalici cu inaltimea de 4m. ReirtfruHr^erea retelefbr: de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canaftza^^Hi^iriten^lâ^ pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.                „ ,-r\ «/

Canalizare

Canalizare menajera:                                           &

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Putui cu Apa Rece

Alee pietonala

lățime carosabil - 6.00 m

trotuare stanga-dreapta           - variabile ca lățime

panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare    -1 %

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 12 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi metalici cu inaltimea de 7 m. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Boian

Alee pietonala

lățime carosabil - variabil ca lățime structura din pavele autoblocante încadrate de borduri 10x15

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 7 corpuri de iluminat montate pe stâlpii de beton existenti Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

__         ___________ Scenariul I - Strada Chilia

Alee          | lățime carosabil - 3.00 m

Scenariul I - Aleea Berceni

r "' '/    .-< -*\        '4

Canalizare pluviala

ijr' J.'f i .fei-AÂNTERGROUP

^£Kencinekihc

Scenariul 1 - Strada Chilia

pietonala

structura din pavele autoblocante incadrate de borduri 10x15

Mobilier urban

■     '■   ,X ]

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări^ in- vaporide șdcjiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipațekcumoduf gff telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subtetăfl^iâfeniul^e iluminat nou proiectat va avea in componenta 5 corpuri delluminat, unul montat pe un stâlp nou de metal iar celelalte pe stâlpii de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Spicului

Alee pietonala

lățime carosabil - 3.00-5.00 m

trotuare stanga-dreapta pe primul tronson - variabile ca lățime panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare -1 %

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 8 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi metalici cu inaltimea de 7 m. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Paraului

Alee pietonala

lățime carosabil - 5.00 m

trotuare stanga-dreapta - variabile ca lățime panta transversala carosabil      - 2,5% - dubla

panta transversala pe trotuare    -1 %

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri de iluminat montate pe un stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala


C)

d)


analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;


A se vedea capitolul 4.2

informații privind posibile interferențe cu monumente , istorice/ de

arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sauîhzona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul exișțănței^uhor zone? protejate;           ’         ’

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

J

Obiect

Dodari

Amenajare loc de joaca

SUPRAFAȚA ALEI, PLATFORME           100    15.8%

SUPRAFAȚA LOC DE JOACA             330    52%

SUPRAFAȚA SPATII VERZI,

ÎMPREJMUIRI                           204    32.2%

Amenajare loc de joaca

Alimentare cu apa:

rețele alimentare cu apa consum menajer -1 buc cămin de apometru Dn500 din PE, complet echipat, cu contor Dn20 mm;

Plaforme rutiere, pietonale, deșeuri in incinta

3.3 Costurile estimative ale investiției:

• costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Conform devizelor pe obiecte atașate.

• costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 26 ani de operare. Costurile de operare sunt detaliate in cadrul ANEXEI 1 - ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

Cod

Durata de viata

Ani

1.6.2.

Construcții pentru învățământ; știință; cultură și artă; ocrotirea sănătății; asistență socială; cultură fizică și agrement, în afară de:

40-60

1.3.7.2.

Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi și autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație):

- cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundație suplă.

20-30

1.7.1.2.

Rețele de alimentare, de iluminat și linii de transport a energiei electrice

- aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat.

32-48

1.8.13.

Construcții și instalații tehnologice pentru alimentare cu apă și canalizare.

32-48

AiNTERGROUP

 • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

studiu topografic;

studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului; '\ studiu hidrologic, hidrogeologic;                                    z , j J

studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative;de-eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

,<■


studiu de trafic si studiu de circulație;

raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

studiu privind valoarea resursei culturale; studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

 • 3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investiției: 28 luni (de la semnarea contractului de finanțare) pentru ambele scenarii.

Principalele etape de realizare a proiectului pentru cele doua scenarii propuse constau in:

 • •       Achiziții de lucrări, produse si servicii - 10 luni;

 • •      Implementarea contractului de execuție a investiției de baza - 16 luni;

 • •      Publicitatea proiectului - 28 luni;

 • •      Managementul proiectului - 28 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției este prezentat in cadrul Anexei 2 - Graficul activitatilor pentru ambele scenarii.

 • 4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

  • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

   IDENTIFICARE PROIECT

   DE INVESTIȚII

   Nume proiect

   "Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești, cartier Pictor Rosenthal”

   Denumire beneficiar

   UAT Municipiul Ploiești

   IDENTIFICARE PROGRAM

   1

   Denumire program

   POR 2014-2020

   Axa Prioritara

   Axa prioritara 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”

   Prioritatea de investiții

   Prioritatea de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

   Obiectivul specific

   Obiectiv specific 4.3 - îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

   Curs RON/EURO

   4,5744

/jNTERGROUP

^JUHCINEEItlNC

Perioada de referința diferă in funcție de sectorul de investiții iar in cadrul proiectului sunt cuprinse obiective ce fac parte din mai multe sectoare. Astfel, asa cum este specificat'in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, a fost selectata durata de 30 de ani pentru a putea fi incluse toate'perioadele de referința aferente obiectivelor investitionale cuprinse in cadrul proiectului.

■’l

Perioada de analiza a proiectului este impartita in doua etape:

 • •  etapa de pre-implementare si implementare (perioada 1-4)

 • •  etapa de operare (Anul 5 - Anul 30)


 • 4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

In vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție si finanțare.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri      de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea POR.

Tip risc

Instituțional

Probabilitate

Mică       | Importanța

Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale UAT Municipiul Ploiești astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. UIP-ul este format din personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic            Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar     | Probabilitate

Mică

Importanța    [ Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși termenele propuse, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate a e proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar Probabilitate    Medie          Importanța     Mare

^NTERGROUP

^>£KtK&|«tC«INE

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată/ cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum.ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca • fonduri suplimentare din bugetul loca până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar Probabilitate    Mică           Importanța     Medie

Descriere

Efectele factorilor antropici

Măsuri    de

reducere

Acțiunea utilizatorilor asupra investiției: poate avea drept efect distrugerea acestuia. Din acest motiv s-a optat pentru materiale rezistente care prezintă un grad mare de rezistenta in timp. In situația in care se vor constata degradări datorate acțiunii oamenilor, distrugerile provocate vor fi suportate financiar de aceștia.

Tip risc

Financiar | Probabilitate | Mică          | Importanța | Medie

 • 4.3 Situația utilităților si analiza de consum:

J                      »           J

 • •  necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

 • •  soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

In ceea ce privește impactul proiectului asupra combaterii segregării rezidențiale cu rolul de a face legătură intre comunitățile urbane marginalizate de zona urbana funcționala si de restul orașului, amintim faptul ca impactul va fi pozitiv pe termen mediu si lung. Intervențiile prevăzute prin proiect vor contribui la ameliorarea stării de sănătate a populației, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională și culturală a comunităților marginalizate prin:

 • -   Creșterea mobilității;

 • -  Asfaltare - Reducerea particulelor de praf din aer;

 • -   Creșterea accesibilității către oraș si în cartierele învecinate;

 • -   Reabilitarea spațiilor verzi;

 • -   Integrarea persoanelor cu dizabilități;

 • -   Măsuri de protecție a mediului.

Astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea urbană Cartier Pictor Rosenthal, Ploiești.

Din punct de vedere social, implementarea proiectului va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești.

Lucrările prevăzute prin prezentul proiect sunt in acord cu masurile prevăzute in planul de acțiune al SDL Ploiești, astfel se va atinge obiectivul preconizat,

dNTERGROUP

* t MKtiHifims

respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunitățjlor<defa^jn^^f. din regiunea urbană Cartier Pictor Rosenthal, Ploiești.                 XX

b)


estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza-de realizare, în faza de operare;                                    1 ?       7

In faza de execuție a investiției, daca este cazul, se vor crea IdcurGd^lîiHnca reprezentând personalul angrenat in realizarea lucrărilor de execuție a infrastructurii nou create, personal ce va fi angajat in cadrul firmei ce va realiza lucrările.

Personalul angajat va fi selectat prin concurs, strict pe baza competentelor profesionale, fara nici un fel de discriminare legata de sex, apartenența politica, religioasa, etnica sau orientări ale angajatilor.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

In urma realizării investiției, avand in vedere localizarea amplasamentului in planul de urbanism si in raport cu poziția fata de arii protejate, zone -tampon, monumente ale naturii sau arheologoice, zone cu restricții de construit si avand in vedere ca proiectul propus nu intra sub incidența HG 445/2009 si sub incidența art.28 din OUG nr.57/2007, APM Prahova decide Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

In zona studiata nu exista puncte de interes naturale sau antropice in raport cu care poate relationa proiectul propus.

 • 4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

în anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii.

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza Cost - Beneficiu a fost elaborata avand la baza indicațiile prezentate in cadrul următoarelor documente:

1. Secțiunea III - „Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete” si excepții de la aplicarea acestei metodologii din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014

 • 2.  Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu a proiectelor de investiții” - al Comisiei

Europene, 2014-2020.                                           ț - p q

 • 3. Anexa III - „Metodologia de realizare a Analizei cost-beneficiu”' din cadrul

Regulamentului (UE) nr. 207/2015.                             u                  4

 • 4. Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conțțnuțulrj

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor/dej investiții finanțate din fonduri publice                                 j            / -W

■ •• ■ •

Analiza Cost-Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor si costurilor) impactul socio-economic datorat implementării proiectului.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si cuantifica toate impacturile posibile ale proiectului luat in discuție, in vederea determinării costurilor si beneficiilor corespunzătoare.

Analiza Cost-Beneficiu este necesara pentru a justifica faptul ca proiectul propus, care se integrează in contextul obiectivelor politicii regionale a UE, este oportun din punct de vedere economic si necesita contribuția Fondurilor pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar.

In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanta financiara precum: rata de rentabilitate financiara, fluxul de numerar cumulat, valoarea neta actualizata corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați in Anexa 1 - Scenariul 2 - Scenariul Recomandat si in Anexa 1 - Scenariul 1.

De menționat este faptul ca, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, analiza financiara se impune a fi realizata prin includerea valorii TVA in cadrul costurilor si veniturilor operaționale daca aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este inregistrat ca plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), in consecința in cadrul analizei financiare costurile si veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată in considerare pentru verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reala recomandata de Comisia Europeana in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rata reala, datele previzionate au fost fundamentate in valori reale, s-au utilizat preturi constante, fara a lua in calcul impactul inflației.

Previziunile realizate in cadrul analizei financiare a proiectului se bazeaza pe datele publicate de “Economist Intelligence Unit” din data de 17 august 2018.

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific - POR 2014 - 2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.3, Obiectivul Specific 4.3, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul inforeuro din luna depunerii si anume de 4,5744 lei/euro.

Având in vedere ca proiectul propus nu aduce venituri nete, o analiza financiara este utila> doar pentru evaluarea fluxurilor de numerar.

Analiza financiara a fost realizata pentru o perioada de 30 de ani, fiind luate iftconsiderare^ V* veniturile si costurile generate de noile investiții.                                      C           * C

V"’       /

....."țf /

Au fost estimate costuri de operare corespunzătoare noii infrastructuri care vor âpareâ dupa^'-' implementarea noilor investiții pentru reparații, întreținere si operare.               ! ,.^o

Durata de amortizare a lucrărilor, echipamentelor si dotărilor a fost estimata in baza

legislației in vigoare -tivind legea amortizării:

Cod

Durata de viata

Ani

1.3.7.2.

Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi și autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație):

- cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundație suplă.

20-30

1.7.1.2.

Rețele de alimentare, de iluminat și linii de transport a energiei electrice - aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat.

32-48

1.8.13.

Construcții și instalații tehnologice pentru alimentare cu apă și canalizare.

32-48

Valoarea reziduala s-a calculat prin metoda amortizării liniare.

In situația „fara proiect”, costurile de investiție sunt considerate a fi 0 (zero).

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Ieșirile reprezintă costurile investitionale si costurile de operare. Intrările sunt reprezentate de veniturile operaționale si sursele de finanțare ale proiectului.

Fluxul de numerar cumulat este nul in fiecare an al perioadei de referința.

Fluxul de numerar cumulat este nul deoarece costurile de intretinere si operare vor fi acoperite in totalitate de venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

Insa, avand in vedere evoluția pe piața a costurilor cu materialele si cu forța de munca, atat la nivel național cat si european, consideram ca valoarea costurilor investitionale se poate majora semnificativ in perioada de implementare a proiectului.

Aceasta afirmație are la baza si evoluția ascendenta in ultimii ani a costurilor cu forța de munca in domeniul construcțiilor (cf. INSSE s-a inregistrat o creștere de 52,3% in anul 2018 fata de 2016) si a materialelor de construcții pentru proiectele de investiții (cf. INSSE s-a inregistrat o creștere de 20,2% in anul 2018 fata de 2016).

Astfel, putem sublinia faptul ca proiectul poate varia in ceea ce privește cheltuielile investitionale cu aproximativ 20% in următorii ani.

Ținând cont ca investiția care face obiectul proiectului va fi susținuta de la bugetul local, o creșterea a cheltuielilor nu reprezintă o amenințare a sustenabilitatii proiectului.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin calcularea y^nituiui net \ actualizat al investiției VAN si a ratei interne de rentabilitate financiara /și^â^capftâlpIuv^.X Actualizarea a fost realizata folosind rata de actualizare de 4%.                          ' \

I Indicatorii financiari, in general, arata capacitatea beneficiilor financiare ale ^hbieețuli^’de^^ susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia.jjFaptijj^ VFNA/C este negativ arata ca proiectul necesita intervenție financiara MhJejfendhri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției, prin definiție, este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

Pentru calcularea indicatorului RRF/C se utilizează fluxul de numerar al proiectului.

Proiectul prevede in cadrul analizei financiare venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local strict pentru acoperirea cheltuielilor de operare ulterioare. De aceea, veniturile operaționale sunt egale cu costurile din exploatare, in consecința fluxul de numerar este nul pe perioada de operare a proiectului.

De asemenea, veniturile atrase au menirea de a acoperi cheltuielile de mentenanta ale investiției si nu de a aduce venituri nete. Veniturile nete in cazul proiectului de fata sunt nule (diferența intre veniturile operaționale si costurile din exploatare este nula).

Din acest motiv, calcularea indicatorului RIR este practic imposibila (tinde spre -«) si nejustificata in cazul proiectului de fata.

Prezentul proiect nu generează venituri nete din desfasurarea activitatii propuse prin investiția ce se dorește a se realiza.

Amenajarea locului de joada si asigurarea utilităților de baza sunt investiții neproducatoare de venituri. Astfel, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestor investiții. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiești a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor pe perioada de exploatare.

SCENARIUL II - Recomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)*

%

-.00

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-17.311.767

SCENARIUL 1 - Nerecomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)*

%

-00

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-19.018.854

* Indicatorul financiar - RRF/C, se poate calcula doar pentru proiectele care generează VENITURI NETE, in caz contrar avand doar semnificație matematica si nu economica, rezultatul fiind -°°.

VAN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de pre-implementare si implementare ai proiectului din operare, care, datorita metodei de actualizare, are un impact mult superior fata de anii următori ai analizei financiare.

In cadrul Anexa 1 - Analiza financiara a proiectului la ambele scenarii pot fi gasiie-tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate.                        vL $ 0

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile legale, avand in vederea faptul ca valoarea totalâ’a f^pietâiȘui se afla sub pragul de 30 mii. lei, pentru aceasta investiție trebuie evaluat rapSnur cost-eficacitate.

Avand in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala prin imbunatatirea accesului la utilitățile publice si la o infrastructura de recreere.

Prin urmare raportul ACE va fi dat de valoarea totala actualizata a costurilor de investiție si de operare din ambele scenarii raportata la numărul locuitorilor cartierului care vor beneficia de infrastructura creata.

Astfel, pentru prezentul proiect de investiții, rezultatele sunt următoarele:

Scenariul 1 Recomandat

Orizontul de timp

ani

30

Rata de actualizare

%

4

Valoare totala actualizata costuri investitie+operare

Lei

14.314.377

Număr total locuitori cartier

nr. locuitori

4000

Raportul ACE

Lei/ locuitor

3.579

Scenariul II Nerecomandat

Orizontul de timp

ani

30

Rata de actualizare

%

4

Valoare totala actualizata costuri investitie+operare

Lei

14.949.122

Număr total locuitori cartier

nr. locuitori

4000

Raportul ACE

Lei/ locuitor

4.149

Prezentarea detaliata a Analizei Cost-Eficacitate se regăsește in cadrul Anexei 1 - Scenariul 1 Nerecomandat si Scenariul 2 Recomandat.

 • 4.8    Analiza de senzitivitate

Pentru prezentul proiect s-a elaborat analiza cost-eficacitate. Astfel, in conformitate cu prevederile legale, punctele 4.7 si 4.8 din structura Studiului de Fezabilitate din cadrul HG.907/2016 - analiza socio-economica si analiza de senzitivitate, nu mai sunt necesare a fi realizate.

In consecința, pentru prezentul proiect nu este cazul a se elabora o analiza de senzitivitate.

 • 4.9   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscurile investiției au fost detaliate in cadrul capitolului 4.2 aferent documentului de fata.

 • 5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor                         ; /n ‘

Criteriile de natura financiara si socio-economica ce determina scenariu^'rec^îgax^g^unt prezentate in tabelul de mai jos:

Criteriu

Scenariul 2

Scenariul 1

Raportul ACE ( Lei/ locuitor cartier)

3.579

4.149

Costuri totale de operare (26 ani) - Lei/an

14.314.377

14.949.122

 • 5.2   Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

Din punct de vedere financiar si socio-economic, scenariul recomandat este Scenariul II, deoarece:

 • •   raportul ACE - raport Analiza cost-eficacitate este mai bun

 • •   costurile de întreținere si reparații sunt mai reduse decât cele aferente din Scenariul I.

 • 5.3   Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

încadrarea lucrărilor de construcții:

 • -  CATEGORIA "D - REDUSA,, DE IMPORTANTA CONFORM H.G.R. 766/1997, LEGII NR.10/1995 SI ORDINULUI M.L.P.A.T. 31/N/1995.

 • -  CLASA "IV" DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI IN CONFORMITATE CU NORMATIVUL P100/2013 SI STAS 10100/0/1975.

 • -  GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - nu este cazul;

RISC DE INCENDIU - nu este cazul

Scenariul 1 - Amenajare loc de joaca

împrejmuire

împrejmuirea integrală a amplasamentului se prevede astfel:

 • - Spre limitele de proprietate privată, se propune o împrejmuire cu H:2.10, cu panouri cu lamele orizontale metalice si stâlpi metalici, interax 2.50m; cadrele sunt realizate din profile zincate ambutisate sau țeava zincata, vopsite in câmp electrostatic;

 • - Pe limitele de proprietate spre carosabil se prevede împrejmuire cu H:

1.30, cu stâlpi metalici si panouri bordurate din plasa;

 • - se prevede dublarea împrejmuirii cu gard viu;

 • - se prevăd porți metalice în canate batante, complet echipate - două porii pietonale corespunzătoare celor două accese (Strada Pictor Rosenthal, Aleea Berceni) și o poarta auto, pentru mentenanța toaletei racordabile - utilizat ocazional.

Alei pietonale

Se propun 3 alei:

- alee principala de acees, din Strada Pictor Rosenthal, lățime 4.20m -

Scenariul 1 - Amenajare loc de joaca

va constitui zona de ședere, amenajată cu bănci, cjȘn^a<4    " 4- \

 • - alee secundară de acces, din Aleea Berceni, lațim^^m./o.jy^X'■

 • - alee acces toaletă cu autospălare - lățime 1.2m â

Alcătuirea propusă este:                                             /*

 • -  balast compactat 25cm

 • - nisip 10cm                 VWv

 • -  dale beton 10cm

Dalele vor fi adecvate folosirii în spații publice cu trafic intens/cu proprietăți antiderapante.

Aleile vor fi încadrate de borduri de dimensiuni 10x15cm cu fundație de beton.

Racordurile cu platformele alăturate cu straturi de uzură diferite se vor face continuu, fără diferențe de nivel mai mari de 2cm.

Se prevăd marcaje tactile pentru direcționare pentru accesibilitatea persoanelor nevăzătoare sau slab-văzătoare.

Plaforma pietonala -toaleta ecologică

Platforma va avea dimensiuni de minim 2.4x4.9m si va fi astfel conformată pentru a nu permite alunecarea roții fotoliului rulant. Finisaj: dale de beton atiderapante.

Platforme loc de joaca

Platforma pentru locul dejoacă are următoarea alcăuire: balast compactat 30cm folie P.E. / hârtie Kraft pardoseala beton armata cu plasa de sarma - 20cm beton de panta cauciuc turnat, inclusiv liant - 7 cm

Se vor taia rosturi de dilatatare și se vor umple u mastic bituminos. Se prevăd borduri perimetrele, lăsate la cota pardoselii.

Toaleta

Sistemul de auto-curățare asigură o perfectă igienizare și uscare după fiecare folosire. Aceasta va fi adaptată utilizării de către persoanele cu dizabilități. Toaleta se va racorda la rețelele de alimentare cu apă și canalizare. Toaleta se va amplasa pe o platformă cu infrastructură de b.a.și va fi amplasată încât va fi ușor accesibilă pentru mentenanță din vecinătatea unui carosabil.

Pentru mentenanța data fiind complexitatea sistemului de automatizare, este necesara incheierea unui contract de mentenanta cu o firma specializata.

Umbrar

Structura de umbrire va fi alcătuită din stâlpi și prelată HDPE, impermeabilă și cu capacitate de filtrare raze UV.

Punctele de fixare a membranelor - triunghiulare sau dreptunghiulare, sunt situate la inălțimi diferite, pentru o dinamica vizuală

Stâlpii vor fi amplasați pe fundații, conform instrucțiunilor producătorului / furnizorului.

Sistemul va deține agrement tehnic, valabil în România.

Mobilier urban

Mobilierul urban va fi ales pentru a răspunde următoarelor criterii:

 • - Obiectele vor avea în vedere principiile protecției mediului: alegerea suprafețelor de lemn tratat pentru rezistența la factorii atmosferici și nu vopsite, vopseaua constituind un produs toxic, poluator, ușor de îndepărtat;

 • - Piesele din metal vor din oțel galvanizat sau vopsit în câmp electrostatic în mediu controlat pentru a putea oferi garanții de durabilitate;

 • - Se vor alege și obiecte adaptate folosirii de către persoane cu dizabilități - cișmele, promovându-se astfel egalitatea de șanse și nediscriminarea;

 • - Obiectele vor fi calitative și durabile, cu constituție antivandalism;

 • - Toate obiectele vor avea certificate de garanție;

 • - Instalarea și mentenața acestora se va face conform indicațiilor producătorului / furnizorului

 • - Imaginea obiectelor, volumetria, silueta, cromatica, materialele din care sunt alcătuite - componenta estetică - va fi în acord cu conceptul de

Scenariul I - Amenajare loc de joaca


amenajare;

Toate obiectele de mobilier urban vor avea un design moderv friinKhgl Obiectele alese sunt:

 • - bancă din beton cu șezut și spătar din lemn, dimensjmi^rox^X^

2.0x0.5m; betonul va avea culoare albă sau gri descHiș,7cu,aspecr?\ . „ neted; banca nu necesita ancorare in sol datorita greutății^ £ •         '

 • - cos de gunoi selectiv din beton tripartit, capacitate apfQ^70kj6ti/3' / ** receptacule pentru colectare selectiva;

 • - panou de informare: dimensiune minim 0.8x1,5m, structura d^riibfel vă

avea inscripționat regulamentul__________ __ *__

Propunerea include amenajarea unor locuri de joacă pentru copii. In

configurarea și mobilarea acestora se vor avea în vedere următoarele criterii:

Loc de joacă


Cișmea


 • - Siguranța în exploatare: toate echipamentele, inclusiv finisajul pardoselii, vor respecta normativele și standardele în vigoare; toate echipamentele vor fi certificate si agrementate;

 • - Asigurarea egalității de șanse - integrarea tuturor categoriilor de utilizatori: copii de orice vârsta până în 16 ani, copii cu dizabilități; echipamentele destinate utilizării și de către copii cu dizabilități vor fi amplasate astfel încât să fie ușor accesibile dinspre zona de acces și vor fi integrate în locul de joacă și nu marginalizate

 • - Diversitatea activităților de joacă: alunecare, cățărare, echilibru, adunare; asigurarea unei imagini atractive; gruparea copiilor în jurul atracțiilor pentru a favoriza interacțiunea, socializarea;

 • - Durabilitatea echipamentelor: implică o calitate superioră a materialelor utilizate și a tratamentelor aplicate acestora, a sistemelor constructive Toate echipamentele vor respecta normele de siguranță europene

pentru locurile de joacă impuse de către comitetul european pentru standardizare (standarde europene D/W Eti 1176-1177). Toate echipamentele vor avea certificate și/sau agremente tehnice care să susțină un standard de calitate ridicat.

în zona locurilor de joacă se vor monta panouri cu instructțiuni de folosire ale echipamentelor instalate pentru siguranța în exploatare.

Echipamentele se vor amplasa pe platformele destinate locurilor de joacă astfel încât se va respecta zona de siguranță a fiecăruia dintre echipamente.

Pentru amplasarea și montarea echipamentelor se vor respecta cu strictețe specificațiile furnizorului / producătorului.

Echipamentele alese sunt:

 • - Leagan pers, cu dizabilitati

 • - Leagan 2 scaune- unul cu protecție pentru copii mici, unul simplu, structura tubulara metal

 • - Echipament tip castel cu cel puțin 1 tobogan, elemente de catarare, acaoperire

 • - Balansoar cu 2 scaune tip balanța

 • - Balansoar pe arc cu 1 scaun, cu elemente de identitate

 • - Echipament activitati educative: socotit, animale, X si 0 etc

 • - Echipament cu 1 tobogan si elemente de identitate

 • - Carusel

 • - Echipament catarare tip piramida din plasa

 • - Echipament catarare in plan vertical

Cele două zone ale locului dejoacă vor fi distribuite astfel:

 • - Zona mai puțin dinamica - unde vor fi amplasate leagănul pentru copii cu dizabilitati si echipamentele adecvate pentru copii cu vârste mici

 • - Zona dinamica - echipamentele de cățărare, echipamente cu piese mobile etc - inconjurată de spații verzi, cu acces controlat prin amplasarea mobilierului urban si a echipamentelor de joacă;

Cișmeaua va fi alimentata cu apa printr-o conducta PEID PE80 SDR21 PN6 cu diametrul De 25 x 2,0 mm si lungimea 8 ml.

Scenariul 1 - Amenajare loc de joaca

Pentru golirea surplusului de apa de la cișmea este prșvăjițța o .'Conducta cu diametrul De 32 mm. Astfel apa este evacuata la r4țe^a'“9e,canaliâafte aferenta toaletei modulare cu spalare automata.                   \«wA

Iluminat exterior

Iluminarea pe timp de noapte se face cu corpuri de ilurțținațjncorporate îfi' obiectele de mobilier urban -stâlpișori tip bolard                       / C,

Iluminatul va fi de tip LED și va asigura un nivel minirif^ si^&fTța / necesar pentru obiectiv.                                                ,JX

Amenajare peisagistica

Amenajarea spațiilor verzi presupune următoarele activități;® c ă     ‘

 • - Relocare pomi tineri conform propunerii, sau, dacă starea lor nu o

permite, tăierea lor si plantarea unor noi exemplare;

 • - Plantare pomi

 • - Plantare arbuști

 • - Plantare gard viu

 • - Amenajarea zone decorative cu plante decorative, ierburi decorative și pietriș alb;

Arborii și arbuștii se vor amplasa astfel încât să nu afecteze vecinătățile construite (împrejmuiri, platforme, trotuare, construcții învecinate. Se vor alege specii a căror dezvoltare, atât a rădăcinilor cât și a habitusului, nu va afecta infrastructura obiectelor construite.

Se va planta cel puțin un pom fructifer care presupune un nivel minimal de întreținere - gutui, spre exemplu.

Alimentare cu apa

Branșament apa potabila APA NOVA Ploiești

Branșamentul proiectat este realizat din conducta existenta OL Dn 65 mm, de pe strada Pictor Rosenthal, cu conducta PEID De 32 mm cu o lungime de aproximativ 5 ml. In punctul de injecție se prevede o vana de sectorizare montata ingropat Dn 25 mm.

Soluția tehnica presupune realizarea a unei rețele in interiorul locului de joaca, contorizata prin apometrul ce se va monta intr-un cămin de apometru din PE complet echipat.

Căminul de apometru cu diametrul 0 500 mm, se amplaseaza în spațiul verde conform planului de situație anexat. Acesta este echipat cu fitinguri si armaturi pentru îndeplinirea scopului propus in condiții optime de exploatare.

Din căminul de branșament, apa este distribuita prin conducte PEID PE80 PN6 SDR21 pentru alimentarea cișmelei publice de apa si a toaletei modulare cu spalare automata.

Rețeaua de alimentare cu apa potabila, cu legătură in căminul de branșament propus, este compusa din conducte PEID PE80 SDR21 PN6 cu diametre De 32 x 2,0 mm si De 25 x 2,0 mm.

Lungimea totala a rețelei de apa potabila este de 15 ml, rețea ce alimentează cișmeaua publica de apa si toaleta modulara cu spalare automata.

Pentru golirea surplusului de apa de la cișmea este prevăzută o conducta cu diametrul De 32 mm. Astfel apa este evacuata la rețeaua de canalizare aferenta toaletei modulare cu spalare automata.

Rețele de irigații

Variante constructive analizate pentru sistemul de irigații: S-au analizat următoarele variante:

Varianta 1: Sistem de irigații automat: Necesarul de apa va fi asigurat in funcție de tipul speciei astfel:

Pentru arborii, arbuști se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray;

Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune.

Sistemul de irigații consta in următoarele componente:

Sursa de apa;

Xntergroup

Scenariul I - Amenajare loc de joaca

Sistem de distribuție a apei;

Sistem de udare;                                 x\r

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din reț^gtîM publică locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.            țr- j               /J'

Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat al^i^OIW^hâupt^' magistrale, conducte secundare care alimentează z^ne^^de^pd^rey armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electf^^^p^ntru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu'Senzor de ploaie.

Sistemul de udare automat pentru ariile cu gazon. Udarea automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazonsi aspersoare statice tip spray.

Varianta 2: Udare manuala:

Udarea manuala cu cisterna se va face prin personalul aferent alocat pentru acestea.

S-a ales varianta varianta 1 ,din punct de vedere economic si tehnologic, nu exista personal sau utilaje pentru udarea manuala, astfel un sistem complet automat este mai fiabil si efficient.

Plaforme rutiere, pietonale, deșeuri in incinta

Scenariul 1 - Aleea Berceni

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 7 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede pe strada Berceni extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 195 ml si are ca punct de legătură rețeaua de alimentare cu apa de pe strada Berceni, din tronsonul existent la intrarea pe strada din conducta PEID De 50 mm.

Branșamente de apa potabila

Pentru realizarea branșamentelor de apa (11 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -  robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil.

Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de

Scenariul 1 - Aleea Berceni

alimentare cu apa centralizata, se vor executa bransament'ele^^paja limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De       rsT©e&fip

mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un camiiț de branfeahiehb" complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limjfa;de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).          ;

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ceseexQcuta,;va fi! stabilit la momentul inceperii lucrărilor.                               "

Canalizare

Canalizare menajera:                                       -

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Aleea Romanești

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 5 corpuri de iluminat 3 montate pe stâlpi noi de metal iar celelalte doua pe stâlpii de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede pe Aleea Romanești extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm îmbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 123 ml si are ca punct de legătură rețeaua de alimentare cu apa de pe strada Romanești, din tronsonul existent la intrarea pe strada din conducta PEID De 50 mm.

Branșamente de apa potabila

Pentru realizarea branșamentelor de apa (8 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -  robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil.

Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Canalizare

Canalizare menajera: Canalizare industriala

____________Scenariul I - Aleea Romanești | Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Intrarea Catunu

Alee pietonala

l'l                                                    *71 ÎL

Mobilier urban

Izl

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarc^Kin vapprkde^sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W ec^p^ț^dS1 rWodul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in sutteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 5 corpuri de iluminat 3 montate pe stâlpi noi de metal iar celelalte doua pe stâlpii de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede extinderea pe intrarea Catunu a unei rețele publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, PN 6 bar SDR26 De 50 mm, imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 154 ml si are ca punct de legătură rețeaua de alimentare cu apa de pe strada Pictor Rosenthal.

Rețea noua are ca punct de injecție conducta existenta pe strada Pictor Rosenthal (conducta OL Dn 65 mm). Se prevede in punctul de injecție un robinet de sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat si flanse cu Dn 50 mm, Pn 10 bar, montat îngropat. Acesta este prevăzut cu cutie din fonta carosabilă pentru tije robineți și tijă de manevră.

Branșamente de apa potabila

Pentru realizarea branșamentelor de apa (6 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • - robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • - cămin de apometru complet echipat (robineți, contor)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil.

Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Intrarea Moara Noua

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de

XCvaanr

Scenariul 1 - Intrarea Moara Noua

telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta" 4 ' corpuri'de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la intervaKâe*pariă in 50 ml se vor monta camerete de tragere.                 V’/xȘi .^j

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede pe intrarea Moara Noua extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila, pe zonele unde nu exista din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 37 ml si are ca punct de legătură rețeaua de alimentare cu apa de pe strada Moara Noua, din tronsonul existent la intrarea pe strada din conducta OL Dn 65 mm.

Branșamente de apa potabila

Pentru realizarea branșamentelor de apa (2 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

- robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

- cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil.

Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Pictor Rosenthal

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 46 corpuri de iluminat,21 montate pe stâlpi noi de metal iar celelalte pe stâlpii de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede pe strada Pictor Rosenthal extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila, pe zonele unde nu exista din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 75 x 4,5 mm imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 116 ml si are ca punct de legătură rețeaua de alimentare cu apa de pe strada Pictor Rosenthal, din tronsoanele existente din conducta OL Dn 80 mm si Dn 65 mm.

Se prevede in punctul de injecție pe conducta de OL Dn 80 un robinet de

o .

y

"T*3 ț


_____ Scenariul I - Strada Pictor Rosenthal_____ ___ sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat si flanse cu Dn/SOjy'nrn, Pn bar, montat îngropat. Acesta este prevăzut cu cutie din fontararosabilă pentru tija robinet și tijă de manevră.                                               / ț

Branșamente de apa potabila                                    y

Pentru realizarea branșamentelor de apa (20 buc) se \           ivșf^in'

material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -  robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil.

Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Canalizare


Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Aleea Berceni

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariu! 1 - Strada Toporasi

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de

Scenariul 1 - Strada Toporasî

iluminat nou proiectat va avea in componenta 16 corpuri de iluminat montate pe stâlpii de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor d^cur^rifi’ slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana.'in.50* ml se vor monta camerete de tragere.

c ii ț. .

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Mircea cel Batran

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 34 corpuri de iluminat, unul montat pe un stâlp nou de metal iar celelalte pe stâlpii de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Mălinului

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 7 corpuri de iluminat montate pe stâlpii de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Ruginoasa

Alee pietonala

Mobilier urban

Scenariul 1 - Strada Ruginoasa

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 7 corpuri de iluminat montate pe stâlpii de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera: Canalizare industriala Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Albisor

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 3 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera: Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Calabreaza

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 3 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Supilor

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 2 corpuri de iluminat

^NTERGROUP

^UktXSlMmiHC

Scenariul 1 - Strada Supilor

montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea retelelorde'curentii șlab$r% subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50, vor monta camerete de tragere.                                     1

'    'S;;- 4.Q-

Canalizare

Canalizare menajera: Canalizare industriala

Canalizare pluviala

:< - ----------< .

■ A'iOiEȘ'i» •«Jr"

Scenariul 1 - Strada Inului

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 5 corpuri de iluminat montate pe stâlpii de beton existenti iar unul montat pe un stâlp nou de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera: Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Țesătorilor

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 7 corpuri de iluminat,2 montate pe stâlpii de beton existenti iar 5 montate pe un stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Măgurilor

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 6 corpuri de iluminat,5 montate pe stâlpii de beton existenti iar unul montat pe un stâlp nou de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută

Scenariul 1 - Strada Măgurilor

o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor mopt^jcameretede’ tragere-                                                                y

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala                                    v

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Ulmului

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 5 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi metalici cu inaltimea de 4m. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Voila

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 6 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi metalici cu inaltimea de 4m. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Steluțelor

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi metalici cu inaltimea de 4m. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Freamătului

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in.vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipat§^?u'* iâl 'ele telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subterain'SÎsterTTul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 3 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi metalici cu inaltimea de 4m. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul 1 - Strada Putui cu Apa Rece

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 12 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi metalici cu inaltimea de 7 m. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera: Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Boian

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 7 corpuri de iluminat montate pe stâlpii de beton existenti Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Chilia

Alee pietonala

Mobilier urban

Scenariul I - Strada Chilia

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări; 'inyVșpoțțcdîR sodiuv existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu moduL de' telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subt'eran>Șîștemul/die^ iluminat nou proiectat va avea in componenta 5 corpuri dejitfminât;,.^^^ montat pe un stâlp nou de metal iar celelalte pe stâlpii de' beton.exiăt&ntf Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va-fiFp^a^ta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta*dăfflfeiOe de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Spicului

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 8 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi metalici cu inaltimea de 7 m. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

Scenariul I - Strada Paraului

Alee pietonala

Mobilier urban

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri de iluminat montate pe un stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Canalizare industriala

Canalizare pluviala

d) probe tehnologice și teste.

Nu este cazul.

 • 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

  a)


indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;                '

> ..A'iX< V

Specificație

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

22.685.458,00

C+M inclusiv TVA

Lei

17.381.735,00

Valoare totala exclusiv TVA

Lei

19.089.100,00

C+M exclusiv TVA

Lei

14.606.500,00

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/ capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

  Valoarea ACE - lei/locuitor cartier

  3.579

  Număr locuitori cartier

  4.000

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției este de 28 luni de la semnarea contractului de finanțare.

 • 5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

  OBIECT străzi existente

  • a) rezistență mecanică și stabilitate

  • b) securitate la incendiu

  • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător

  • d)     siguranță     și

  accesibilitate         în

  exploatare

  • e)  protecție împotriva zgomotului

  • f) economie de energie și izolare termică

  • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

  OBIECT:

  Amenajare loc de joaca

  a) rezistență mecanică și stabilitate

  Conform specificațiilor proiect STRUCTURA. Echipamente pentru joacă vor deține agremente tehnice. Montarea se va face în strictă conformitate cu instrucțiunile producătorului / furnizorului.

  b) securitate la incendiu

  Conform P118/1999, pentru amenajări în aer liber se

  prevăd 1 pichet de incendiu complet echipat la fieeaue suprafață de 1000mp și 1 stingător portabil pentru'fiecăi 250mp.                               - / '         \\

  Locul de joacă va fi astfel echipat.             ;             ’■

  c) igienă, sănătate și mediu înconjurător

  Măsurile de protecție a mediului prevăzute sunt:     XLi ■

  -folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și a emisiilor de poluanți- iluminat tip LED, efidje)^.....--^

  • - utilizarea de materiale ecologice: lemn, pietriș, materișîe plastic reciclabile

  • - reabilitarea spațiilor verzi și plantarea de arbori pentru îmbunătățirea calității aerului și pentru ameliorarea componentei estetice a zonei;

  d)     siguranță     și

  accesibilitate         în

  exploatare

  Se asigura accesibilitatea tuturor persoanelor, indifferent de vârstă sau stare fizică în condiții de siguranță.

  • - pe traseele pietonale se vor amplasa finisaje antiderapante;

  • - platformele din vecinătatea spațiilor verzi vor fi prevăzute cu reborduri sau borduri pentru împiedicarea alunecării

  • - Pe traseele pietonale nu vor exista joncțiuni cu diferențe de nivel mai mari de 2cm A

  -Mobilierul urban va fi adaptat utilizării tuturor persoanelor;

  La amplasarea obiectelor de mobilier urban se vor respecta cu strictețe zonele de protecție ale echipamentelor.

  e) protecție împotriva zgomotului

  Se prevăd plantări de pomi și gard viu pentru atenuarea zgomotului de la locul de joacă.

  f) economie de energie și izolare termică

  Sursele iluminat vor fi de tip LED.

  g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

  Mobilierul urban, echipamentele pentru joacă, vor fi conformate cel puțin parțial din materiale reciclabile: lemn, cauciuc, mase plastice etc.

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Activitățile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publica locala.

In cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, se vor lua in calcul următoarele rate de cofinantare:

• rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinantare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Rata de cofinantare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe langa contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile ale proiectului.

Surse de finanțare

Costuri eligibile

împrumut nerambursabil (FEDR + Buget de stat)

Lei

22.131.572:26 T

%

h‘98%;

Contribuție Beneficiar

Lei

451.664 74/v

%

2%

Costuri neeligibile

Contribuție Beneficiar

Lei

85.900,00

%

100%

Costuri neeligibile aferente TVA

Contribuție Beneficiar

Lei

16.321,00

%

100%

Costul total cu investiția (inclusiv TVA)

Lei

22.685.458,00

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

 • 6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism Nr............din............emis de Primăria Municipiului Ploiești

 • 6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de carte funciara pentru numărul cadastral.............din data..................

 • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4   Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiu topo cu viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Prahova recepționat in baza procesului verbal de recepție numărul..................prezentat in anexa.

 • 6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este cazul

 • c) raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice; Nu este cazul.

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

7._____Implementarea investiției

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

’j

f


Entitatea responsabila cu implementarea este UAT Municipiul Ploiești j management ce se va contracta.                                         \


Entitatea responsabila cu implementarea este UAT Municipiul Ploiești si-^Echipa de / f / *■>

Mai jos au fost descrise atribuțiile serviciului de management de proiect:

 • a) Inițiază și implementează proiecte cu finanțare din bani publici și fonduri internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect;

 • b) Facilitează promovarea programelor cu finanțare internațională și diseminare a rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în Municipiul Ploiești;

 • c) Urmărește îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor de finanțare;

 • d) Elaboreză documentațiile specifice prevăzute de lege, în calitatea de beneficiar al proiectelor de investiții;

 • e) Coordonează elaborarea cererilor de finanțare ale Municipiul Ploiești;

 • f)  Elaboreză caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate elaborării/revizuirii documentațiilor conform prevederilor legale în domeniu;

 • g) Participă la elaborarea contractelor în materie, ținând cont de prevederile procedurilor de implementare a programelor de finanțare;

 • h) Certifică serviciile efectuate de prestator privind realitatea, regularitatea și legalitatea acestora;

 • i)  Notifică în termenele legale autoritățile competente în monitorizarea implementării proiectelor de finanțare;

 • j)  Propune prevederea în bugetul propriu a sumelor necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

 • k) Asigură eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmărind realizarea indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformității, controlul documentației proiectelor și păstrarea acestora, procesul cererilor de plată și activitățile specifice;

 • l)  Asigură utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu cofinanțare din partea unor organisme financiare terțe.

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Asa cum s-a mai precizat in cuprinsul prezentului Studiu de fezabilitate, durata de implementare a obiectivului de investiții este de 28 luni calendaristice (de la data semnării contractului de finanțare).

Graficul de implementare a investiției a fost detaliat la punctul 3.5, in cadrul caruia au fost reprezentate activitatile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP si a echipei de management ce se va contracta în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează;

Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în corn proiect;

Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca _____ _

unei etape sau subetape din pianul de proiect;                                    >

Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea termenelor

Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru staWrea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

 • a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

 • -  formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului, echipa externalizata de management și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

 • b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare

 • -   rapoartele vizitelor de monitorizare în teren;

 • -   rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

Solicitantul a înființat, deja, Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din 6 persoane care vor fi subordonate solicitantului (Primarului) și vor interacționa în mod direct cu AM, mediind relația Solicitantului cu aceasta. UIP va fi formata din următoarele posturi: Managerul de proiect; Asistent manager; Responsabil tehnic; Responsabilul economic; Responsabilul achiziții publice; Responsabil juridic.

în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

 • 1.   MANAGERUL DE PROIECT: coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanentă cu părțile implicate în implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților); coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect; conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului; asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului; soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului; urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și AM, referitoare la prezentul proiect; participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului; participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului.

 • 2.   ASISTENT MANAGER: participa la ședințele lunare de progres în cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor; oferă suport in pregătirea vizitelor in teren ale reprezentanților ADR; asigura activități de ^Bretâriat in pregătirea dosarelor de rambursare, a documentelor pentru audiț; a^doșarelor de plata; oferă asistenta in implementarea unui sistem de arhivare si;rtianagement.. al; documentelor; asista ceilalți membrii UIP in vederea respectării? regulilor eprivind’^ masurile de identitate vizuala în conformitate cu Contractul de finanțare? asigura ..șuport pentru întocmirea notelor informative, comunicăriilor oficiale, respedW?^~îa.c^j6r adiționale ale contractului de finanțare încheiat între beneficiar și finanțator; p^rtipîpa?a ședințele de monitorizare a progresului proiectului.

 • 3.   RESPONSABIL TEHNIC: supraveghează buna desfășurare a proiectului si menține relații de colaborare cu responsabilul tehnic din partea consultantului; va urmări executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa; va urmări conformitatea lucrărilor si serviciilor propuse a fi achiziționate; participa la elaborarea rapoartelor de progres impreuna cu managerul de proiect; participa la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren impreuna cu managerul de proiect si proiectant; urmărește executarea la termen a lucrariilor si serviciilor achiziționate in cadrul proiectului.

 • 4.   RESPONSABILUL ECONOMIC:asiqură îndeplinirea tuturor obligațiilor de natură economica, rezultate ca urmare a derulării proiectului în cauză; urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului; verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului; supraveghează și certifica încadrarea, în bugetul proiectului, a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli aferente proiectului; monitorizează efectuarea plăților către terți; asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu AM.

 • 5.   RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE: participa la evaluarea ofertelor primite in cadrul licitaților si la intocmirea de rapoarte către instituțiile avizate; va urmări indeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări si servicii necesare realizării proiectului; va respecta obligațiile asumate prin contractul de finanatre încheiat cu autoritatea de management; va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.

 • 6.   RESPONSABIL JURIDIC: menține strânse legături cu Autoritatea de Management privind stadiul implementării proiectului în domeniul juridic; avizează, din punctul de vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru realizarea activităților proiectului, cât și a actelor juridice subsecvente acestora; oferă consiliere echipei proiectului privind legislația națională și europeană aplicabilă;avizează legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului; participă la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute; asigură organizarea documentației și a fișierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficiala a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine ultima si posibilitatea accesării acestora în condiții optime de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului.

Situația completa a atribuțiilor membrilor UIP desemnați de către Beneficarul proiectului, poate fi regăsită in cadrul fiselor de post care se ataseaza prezentului proiect.

Au fost anexate prezentei documentații atât Dispoziția de numire a membrilor UIP, cât și CV-urile și fișele de post ale membrilor. Din CV-urile atașate se observă că echipa de proiect propusă are experiența, competențele profesionale și calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. în cazul apariției unor spețe de natură legală, acestea.vpr.fi rezolvate de către persoanele din departamentul juridic al UAT Municipiul Ploiești, lături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare â proiegțului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciilei Jîîner firme ,de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat culWcce^ ; anterior acestui proiect și să pună la dispoziție cinci persoane, ale cărpjr ppștgițîW;/ corespunde posturilor din UIP.

Consultantul va avea următoarele obligații (conform contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu UAT Municipiul Ploiești): asistă la monitorizarea riscurilor și punerea în aplicare a măsurilor de contractare; oferă consultanță pentru întocmirea rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și a tuturor documentelor solicitate de finanțator pentru buna implementare a proiectului, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare și anexelor acestuia, instrucțiunilor finanțatorului și legislației specifice în vigoare; asigură, împreună cu membrii UIP, respectarea calendarului de activități prevăzut în Contractul de finanțare și oferă consultanță în vederea revizuirii documentațiilor, ori de câte ori este cazul; oferă consultanță în vederea monitorizării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și încadrarea acestora în bugetul aprobat; oferă consultanță pentru urmărirea și verificarea eligibilității tuturor cheltuielilor efectuate, controlul costurilor proiectului; întocmește notele informative, comunicările oficiale, solicitările de clarificări, respectiv notificările și actele adiționale de modificare a contractului de finanțare încheiat între beneficiar și finanțator; asigură sprijin pentru pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanților finanțatorului sau orice alt organ abilitat să efectueze controlul proiectului; participa la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ale beneficiarului; asistă membrii UIP la verificarea respectării concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și situații de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului.

Consultantul se subordonează UIP și Solicitantului. Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

 • 7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Proiectul de investiții propus spre implementare isi demonstrează potențialul de autosustinere financiara in perioada de exploatare/ operare.

Acest lucru se poate observa din tabelul privind sustenabilitatea financiara prezentat in cadrul Anexei 1 - Scenariul II - Scenariu recomandat.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil^vă șustiRâ^ financiar, după incetarea finanțării solicitate prin cerere de finanțare, prin alqjsâjh dș^^grsd> financiare, in funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării si intretinqriignvestiției." v I ’-M ■'•■•ț;/ ’Esa| Resursele financiare necesare funcționarii infrastructurii nou create săy c^nățitd^      /

transferuri de la bugetul local al Municipiului Ploiești, in conformitate cu prevedeniș5|ea^jhX vigoare.                                                                              ”

Pentru proiectul de investiții propus putem menționa ca lucrări specifice ce pot fi încadrate intr-un plan de mentenanță, următoarele:

 • -  verificări si reparații, pentru partea de rețele edilitare (alimentare cu apa, canalizare), rețele de iluminat edilitar etc.

 • -  activități realizate după defectarea tabloului electric general sau racord electric din reteua electrica exterioara sau deteriorarea lucrărilor de amenajare scuaruri/parc de recreere prevăzut cu locuri de joaca pentru copii, activități care constau in localizarea si diagnosticarea defectelor si in intervenții pentru restabilirea bunei funcționări.

In urma analizei informațiilor existente referitoare la activitatea practică de mentenanță și a cerințelor care sa gestioneze activitatea de mentenanta s-a stabilit următoarea structura de mentenanta:

 • a) Pregătirea activităților de mentenanță - se determină tipurile de intervenții, se stabilesc echipamentele/instalațiile si lucrările pentru care se planifică, inregistreaza si urmărește activitatea de mentenanta si se definesc niște cicluri de reparații.

 • b) Fișe tehnologice de reparații - o fisa tehnologica se definește la nivel de intervenție și se preia cu posibilitatea de a fi modificată -conține operațiile, materiile prime și piesele de schimb care se folosesc în mod curent într-un tip de reparație.

 • c) Planificarea și urmărirea activităților de mentenanță - se realizează planuri de intervenții, programe de reparații și activități de mentenanță pe baza fișelor tehnologice asociate si a unor devize estimative pentru lucrările de amenajare.

Rapoarte - se întocmesc rapoarte de urmărire a intervențiilor de mentenanță și planuri de reparații.

Toate lucrările de reparații după implementarea proiectului vor fi realizate de firme de specialitate - după caz.

 • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

La nivel de management UAT Municipiul Ploiești va avea responsabilitatea, prin intermediul UlP-ului, sa implementeze si sa gestioneze in condiții bune noua investiție.

Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție sase persoane, ale căror posturi vor corespunde posturilor din UIP.

Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției faz^^prqie (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea' de \ £, întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei ..abordate și a ’.J fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea peri^i^șî^a^între,^ / persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiedtiyșlș{și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementarea' Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

8. Concluzii si recomandări

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnico-economice de realizare a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru acesta.

Consideram ca soluția aleasa este cea mai buna pentru amplasamentul studiat si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III - “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de execuție” in conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016.

De asemena recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți in cadrul acestui document de către Beneficiar

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA SCENARIUL I - RECOMANDAT

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

21.000,00

3.990,00

24.990,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

149.600,00

28.424,00

178.024,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

170.600,00

32.414,00

203.014,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

45.000,00

8.550,00

53.550,00

Total capitol 2

45.000,00

8.550,00

53.550,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

249.500,00

47.405,00

296.905,00

3.1.1

Studii teren

213.000,00

40.470,00

253.470.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

36.500,00

6.935,00

43.435,00

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

-

-

3.3

Expertizare tehnica

4.500,00

855,00

5.355,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5

Proiectare

737.500,00

140.125,00

877.625,00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

408.900,00

77.691,00

486.591,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

21.900,00

4.161,00

26.061,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

14.600,00

2.774,00

17.374,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

292.100,00

55.499,00

347.599,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

36.500,00

6.935,00

43.435,00

3.7

Consultanta

300.400,00

57.076,00

357.476,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

279.400,00

53.086,00

332.486,00

3.7.2

Auditul financiar

21.000,00

3.990,00

24.990,00

3.8

Asistenta tehnica

122.000,00

23.180,00

145.180,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000,00

4.940,00

30.940,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11.100,00

2.109,00

13.209,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14.900,00

2.831,00

17.731,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

96.000,00

18.240,00

114.240,00

Total capitol 3

1.451.900,00

275.861,00

1.727.761,00

/dNTERGROUP

*dJkEXCIKtt«<*5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

'W    .'W' ■•••

4.1

Construcții si instalații

14.236.600,00

2.704.954,0fr'

,Jl 6,941:554;00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.300,00

i,

817,00 \\

^'5.1{|7,>p6Z

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

305.000,00

57.950,00

X .<

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

542.800,00

103.132,00

645.932,00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

15.088.700,00

2.866.853,00

17.955.553,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

511.800,00

97.242,00

609.042,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

150.000,00

28.500,00

178.500,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

361.800,00

68.742,00

430.542,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

179.900,00

3.610,00

183.510,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

73.100,00

-

73.100,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * (4.1+5.1.1))

14.700,00

-

14.700,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

73.100,00

-

73.100,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))

1.616.300,00

307.097,00

1.923.397,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

24.900,00

4.731,00

29.631,00

Total capitol 5

2.332.900,00

412.680,00

2.745.580,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

19.089.100,00

3.596.358,00

22.685.458,00

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

14.606.500,00

2.775.235,00

17.381.735,00

*în prețuri la data de iulie 2017: 1 euro =4.5744 lei

decembrie 2018


Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING

S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.2 - Amenajarea terenului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.2 - Amenajarea terenului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

-

-

-

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

21.000,00

3.990,00

24.990,00

4

Instalații

-

4.1

Electrice

-

4.2

Sanitare

-

4.3

HVAC/Termice

-

4.4

Apa

-

4.5

Canal

-

4.6

Gaze

-

5

Drumuri

-

TOTAL I - subcap. 1.2

21.000,00

3.990,00

24.990,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.2

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

21.000,00

3.990,00

24.990,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING

1.3S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI:

RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email:

office@intergroup.ro

Deviz 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

24.700,00

4.693,00

29.393,00

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

124.900,00

23.731,00

148.631,00

4

Instalații

-

-

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.3

149.600,00

28.424,00

178.024,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.3

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.3

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

149.600,00

28.424,00

178.024,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roDeviz 2 - Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

3.800,00

722,00

4.522,00

2

Rezistență

10.700,00

2.033,00

12.733,00

3

Arhitectură

-

-

-

4

Instalații

30.500,00

5.795,00

36.295,00

4.1

Electrice

92.000,00

17.480,00

109.480,00

4.2

Sanitare

-

-

-

4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.4

Apa

8.500,00

1.615,00

10.115,00

4.5

Canal

-

-

-

4.6

Gaze

-

-

-

5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - cap. 2

45.000,00

8.550,00

53.550,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - cap. 2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - cap. 2

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

45.000,00

8.550,00

53.550,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 3 - Consultanta, proiectare si asistenta tehnica

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

I

Studii

3.1.1

Studii teren

213.000,00

40.470,00

253.470,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

36.500,00

6.935,00

43.435,00

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

TOTAL I - supcap. 3.1

249.500,00

47.405,00

296.905,00

II

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.2.1

Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

-

-

-

3.2.2

Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/desfiintare

-

-

-

3.2.3

Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie

-

-

-

3.2.4

Obținerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

-

-

-

3.2.5

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

-

-

-

3.2.6

Obținerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

-

-

-

3.2.7

Obținerea avizului de protecție civila

-

-

-

3.2.8

Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu

-

-

-

3.2.9

Alte avize, acorduri si autorizații

-

-

-

TOTAL II - subcap. 3.2

-

-

-

III

Expertizarea tehnica a construcțiilor existente

3.3.1

Expertizarea tehnica a construcțiilor existente, a structurilor si/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea raportului de expertiza tehnica

4.500,00

855,00

5.355,00

TOTAL III - subcap. 3.3

4.500,00

855,00

5.355,00

IV

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.4.1

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

A

285,00 i

—-1 \ ‘S&

Aoi .785,00

A’ 1

TOTAL IV - subcap. 3.4

1.500,00

285,00

1.785,Q0

V

Proiectare

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiul de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiul de fezabilitate / DALI si deviz general

408.900,00

77.691,00

486.591,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

21.900,00

4.161,00

26.061,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a PT si DDE

14.600,00

2.774,00

17.374,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

292.100,00

55.499,00

347.599,00

TOTAL V - subcap. 3.5

737.500,00

140.125,00

877.625,00

VI

Organizarea procedurilor de achiziție

3.6.1

Cheltuieli aferente intocmirii documentației de atribuire

36.500,00

6.935,00

43.435,00

3.6.2

Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnați in comisiile de evaluare

-

-

-

3.6.3

Cheltuieli aferente organizării si derulării procedurilor de achiziții publice

-

-

-

TOTAL VI - subcap. 3.6

36.500,00

6.935,00

43.435,00

VII

Consultanta

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

279.400,00

53.086,00

332.486,00

3.7.2

Auditul financiar

21.000,00

3.990,00

24.990,00

TOTAL VII - subcap. 3.7

300.400,00

57.076,00

357.476,00

VIII

Asistenta tehnica

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000,00

4.940,00

30.940,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11.100,00

2.109,00

13.209,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14.900,00

2.831,00

17.731,00

3.8.2

Dirigentie de șantier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat

96.000,00

18.240,00

114.240,00

TOTAL VIII - subcap. 3.8

122.000,00

23.180,00

145.180,00

Total deviz cap. 3 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III +TOTAL IV + TOTAL V + TOTAL VI + TOTAL VII + TOTAL VIII)

1.451.900,00

275.861,00

1.727.761,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING

DO3


S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

Bucuros ti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI:

RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email:

office@intergroup.ro

Deviz DO3 - împrejmuire

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

>

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2.200,00

418,00

2.618,00

4.1.2.

Rezistență

30.700,00

5.833,00

36.533,00

4.1.3.

Arhitectură

77.700,00

14.763,00

92.463,00

4.1.4.

Instalații

>

-

-

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 4.1

110.600,00

21.014,00

131.614,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

110.600,00

21.014,00

131.614,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

D04


Deviz D04 - Zona de joaca

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

10.800,00

2.052,00

12.852,00

4.1.2.

Rezistență

51.300,00

9.747,00

61.047,00

4.1.3.

Arhitectură

153.200,00

29.108,00

182.308,00

4.1.4.

Instalații

J

5.000,00

950,00

5.950,00

4.1.4.1

Electrice

-

-

-

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

5.000,00

950,00

5.950,00

4.1.4.5

Canal

-

-

-

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

13.700,00

2.603,00

16.303,00

TOTAL I - subcap. 4.1

234.000,00

44.460,00

278.460,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

99.200,00

18.848,00

118.048,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

355.500,00

67.545,00

423.045,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

454.700,00

86.393,00

541.093,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

688.700,00

130.853,00

819.553,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING

S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz DO5 - Toaleta publica

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1.100,00

209,00

1.309,00

4.1.2.

Rezistență

5.500,00

1.045,00

6.545,00

4.1.3.

Arhitectură

1.100,00

209,00

1.309,00

4.1.4.

Instalații

-

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

1.300,00

247,00

1.547,00

TOTAL I - subcap. 4.1

9.000,00

1.710,00

10.710,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

205.800,00

39.102,00

244.902,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

205.800,00

39.102,00

244.902,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

214.800,00

40.812,00

255.612,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DO6


Deviz DO6 - Alei pietonale

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

>

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

20.700,00

3.933,00

24.633,00

4.1.2.

Rezistență

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

-

4.1.4.

Instalații

1

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

397.400,00

75.506,00

472.906,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

418.100,00

79.439,00

497.539,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

418.100,00

79.439,00

497.539,00

2ÂNTERGR0UP

, LtNtlIiifUHț

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.                                  DQ7

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email:

office@intergroup.ro

Deviz DO7 - Străzi in cartierul Rosenthal

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

4.779.400,00

908.086,00

5.687.486,00

4.1.2.

Rezistență

-

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

4.963.200,00

943.008,00

5.906.208,00

4.1.4.1

Electrice

1.452.900,00

276.051,00

1.728.951,00

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

314.900,00

59.831,00

374.731,00

4.1.4.5

Canal

3.195.400,00

607.126,00

3.802.526,00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

3.726.600,00

708.054,00

4.434.654,00

TOTAL I - subcap. 4.1

13.469.200,00

2.559.148,00

16.028.348,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

187.300,00

35.587,00

222.887,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

187.300,00

35.587,00

222.887,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL '")

13.656.500,00

2.594.735,00

16.251.235,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.                              ______5

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email:

office@intergroup.ro

Deviz 5 - Alte cheltuieli

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 5 - Alte cheltuieli

I

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

150.000,00

28.500,00

178.500,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

361.800,00

68.742,00

430.542,00

TOTAL 1 - subcap. 5.1

511.800,00

97.242,00

609.042,00

II

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,5% * (4.1 +5.1.1))

73.100,00

-

73.100,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * (4.1+5.1.1))

14.700,00

-

14.700,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% * (C+M))

73.100,00

-

73.100,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

TOTAL II - subcap. 5.2

179.900,00

3.610,00

183.510,00

III

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10% *

(1.2+1.3+1.4+2+3.5+38+4))

1.616.300,00

307.097,00

1.923.397,00

TOTAL Iii - subcap. 5.3

1.616.300,00

307.097,00

1.923.397,00

IV

Cheltuieli pentru informare si publicitate

5.4.1

Informare si publicitate - obligațiile beneficiarului

18.900,00

3.591,00

22.491,00

5.4.2

Cheltuieli de promovare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL IV - subcap. 5.4

24.900,00

4.731,00

29.631,00

Total deviz cap. 5 (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV)

2.332.900,00

412.680,00

2.745.580,00

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR
Activitatea

Anii 2014-2017

Anul 2018

I. Activi

tati realizate Înainte de depunerea cererii de finanțare

Elaborare studii de teren

iv. 1.1.1

ctiv. I.


Anul 2019

Ian

Feb

ma

Ap

Ma-

Jun

Jul

AinJ

Sep

LI

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9liv. 1.1.3


iv. 1.1.4


Elaborare expertize tehnice si documentație tehnico-economica - SF_________________________________

Achiziția si elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv asistenta tehnica in evaluarea proiectului


II. Activitati ce se vor realiza

tiv. II.1

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

v. 11.1.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori

rtv. II.2

Realizarea DTAC. PT+CS+DDE. inclusiv verificarea proiectării

v. II.2.1

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor-faza PT

v. II.2.2

întocmirea DTAC, obținerea Autorizației de Construcție, realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea tehnica a proiectării si a DDE

tiv. 11.3

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

v. II.3.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

tiv. II. 4

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

v. II.4.1

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

tiv. II. 3

Activitatea de realizare a investiției de baza

v. II.5.1

Construcții si instalații

v. 11.5.2

Livrare dotări si echipamente, inclusiv montajul aferent echipamentelor

v. II.5.3

Organizarea de șantier

v. II.5.4

Comisioane, cote, taxe

v.II.5.5

Cheltuieli diverse si neprevăzute

v. II.5.6

Certificarea energetica

tiv. 11.6

Managementul proiectului

v. 11.6.1

Monitorizarea implementării proiectului

tiv. II. 7

Derularea activităților informare si publicitate

v. II.7.1

Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

tiv. II.8

Auditarea proiectului

v. II.8.1

Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final
Studiu de fezabilitate pentru investiție mixta


^NTERGROUP