Hotărârea nr. 611/2018

Hotãrârea nr. 611 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploieşti, Cartier Râfov

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 611 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 502/20.12,2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2394/19.12.2018 la Direcția Tehnic - Investiții prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Râfov”;

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

Luând în considerare Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.75/20.12.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 - îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România;

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

 • -  Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;

 • -  Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020;

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

 • -  prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art.36 - alin.2, lit.b si c, alin.4, lit.d, art.45 - alin.2, art.l 15 - alin. 1, lit.b, art.126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru proiectul „Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Râfov”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4.3, Obiectivul specific 4.3.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 22.775.463,70 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 16.441.432,70 lei, inclusiv TVA.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în valoare totală de 551.021,06 lei, conform Anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește Domnul Adrian Florin DOBRE să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Poiesti.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,George-Sorin-Niculae BOTEZ

i IZ)

NTERGROUP

• ENGINEERINGTUV

AUSTRIA


CERTirlED


EN ISO 9001

20100163000596

EN IS014001 20104163000597 OHSAS 18001 20116163000598


A W-gka o Hoc


STUDIU DE FEZABILITATE


(mixt)


REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A ' MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - CARTIER RAFOV"


Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Data elaborării:

Decembrie 2018

Faza:

S.F. mixt

PROIECT NR.:

PHPL 016721/2014

CONTRACT

016721/18.09.2014

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.interqroup.ro

LISTA DE SEMNATURICOORDONATOR PROIECT

SEF PROIECT:

ING. MUGUR VINTILA

PROIECTANT SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME:

ING. FLORIN STANCU

VERIFICARE SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME:

ING. ADRIAN SELAGEA

PROIECTANTI REȚELE EDILITARE:

REȚELE CANALIZARE:

ING. MIHAELA LUPU      //

VERIFICARE REȚELE CANALIZARE

ING. DORU POPA

REȚELE ALIMENTARE CU APA:

ING. ALEXANDRU DAUS

VERIFICARERETELE ALIMENTARE CU APA:

ING. MUGUR VINTILA

PROIECTANT REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE:

ING. GEANI AMAXIMOAEI

VERIFICARERETELE ELECTRICE EXTERIOARE:

ING. ANDREI MAGUREANU

PROIECTANT ARHITECTURA:VERIFICAREARHITECTURA:


ARH. ANA MARIA URS ACI- £


PROIECTANT STRUCTURA:


ING. ADRIAN DEJAN --VERIFICARESTRUCTURA:ING. IONUT MIHAITA


PROIECTANT INSTALAȚII INTERIOARE:

PROIECTANT INSTALAȚII SANITARE SI lk,r ren, mamhi Arui

-ri-nm^r-                                   ING. GENI MANOLACHI

TERMICE_____________

VERIFICARE INSTALAȚII SANITARESI TERMICE


PROIECTANTI INSTALAȚII ELECTRICE


VERIFICARE INSTALAȚII ELECTRICE


ING. ING. GEANI AMAXIMOAEI

ING. ANDREI MAGUREANU


EXPERT MEDIU:


COLECTIV ELABORARE ANALIZA COST n.AMA DnDni|.

BENEFICIU:                               EC. DIANA POPOIU


CONSULTANT FONDURI NERAMBURSABILE


DEVIZE


ING. MARIUS POPESCU(A)PIESE SCRISE


' A- .

..........

5

5

5

5

Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)


Denumirea obiectivului de investiții.........

Ordonator principal de credite/ investitor. Ordonator de credite (secundar/ terțiar).. Beneficiarul investiției.............................

1

Elaboratorul studiului de fezabilitate........


6

7 Regimul juridic:..............................................................................................12

Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente:............13

Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul


14 Situația utilităților tehnico-edilitare existente

J

Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de -------- - - -’ 18

Actul doveditor al forței majore, după caz

Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic, concluziile 19


CUPRINS

 • 1.  Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1 ’ ’ ..............

1.2

 • 1.3

 • 1.4

 • 1.5

 • 2.  Situația existentă si necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1 ’’ .....’ * ..........

privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare......................................................

9

 • 2.3   Analiza situației existente si identificarea deficientelor

I                                                    !

 • 2.3.1

 • 2.3.2

 • 2.3.3

si/sau

9

imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică

 • 2.3.4

 • 2.3.5

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 2.3.6                      ’.......

 • 2.3.7

studiilor de diagnosticare:

Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

21 propunerea si prezentarea a minimum două scenarii/optiuni 

Particularități ale amplasamentului:

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si ............................................................................................’...........................27 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si 27

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si

40 Costurile estimative ale investiției:........................................................................52

Studii de specialitate, în funcție de categoria si clasa de importantă a construcțiilor,

’ 53

Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

 • 54

 • 55

  • 2.4

  privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

  • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.......

  • 3.   Identificarea, tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

   • 3.1    ’ ....."" ’

   • 3.2

  tehnologic:

  • 3.2.1

  tehnologic a lucrărilor de construcții noi

  • 3.2.2 tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente

  • 3.3

  • 3.4

  după caz:

  • 3.5

  orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale................................

  • 4.  Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

   • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

  prezentarea scenariului de referință

  • 4.2   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

  schimbări climatice, ce pot afecta investiția

  Situația utilităților si analiza de consum:

  !                                        9

  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:


  • 4.3

  • 4.4 • 4.7   Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică:

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8   Analiza de senzitivitate

 • 4.9   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5.  Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1    Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2   Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

 • 5.3   Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.....................................................................99

 • 6.  Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 6.2   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 100

  • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de

diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4   Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de

investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de

   investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției,


eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3   Strategia de exploatare/ operare si întreținere: etape, metode si resurse necesare 105

 • 7.4   Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii si recomandări

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

ANEXE

 • 1.  Certificatul de Urbanism

 • 2.  Studiul geotehnic

 • 3.  Expertiza tehnica drum

(B) Piese desenate

ABREVIERț_______                        _________________________

SIDU ________ Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

DJFESÎ Documentul justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014- 2020 a Municipiului Ploiești

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

9

"REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI CARTIER RAFOV "

1.2 Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova cod poștal 100066

Telefon: +40 (0244) 516699

Fax: +40 (0244) 513829

E-mail: comunicare@ploiesti.ro

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

Cod CAEN


Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6 București, Romania

Telefon:

+40 (021)319.48.54, 55,

Fax:

+40 (021)319.48.58

E-mail:

consult@intergroup.ro

Reg. Corn.

J 40/6798/2000,

C.U.I.

RO 13215737

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiectul prezentei documentații.

• • ' '-■<

țs .'

Prezentul proiect de investiții se regăsește in lista proiectelor prioritare ]n /următoarele documente strategice ale municipiului:                                          ■■ <;

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale, și de

Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești                                          / ■

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere PloiășțP201^-2020, aprobate prin HCL 163/ 30 mai 2016,

 • -   Strategia națională privind incluziunea socială si reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020

 • -  Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020

>

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

1                     9

Prezentul proiect se afla in deplina concordanta atat cu legislația naționala in vigoare, cat si cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene si al României. In acest sens, amintim următoarele documente relevante, cat si modul in care proiectul se supune prevederilor acestora:

Proiectul a fost prioritizat in cadrul STRATEGIEI INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI (SIDU) 2014-2020, avand la baza rezultatelor diagnosticului teritorial, coroborat cu obiectivele strategice si sectoriale. Municipiul dispune de o serie de cartiere exterioare, părți din zone de locuințe relativ izolate de restul orașului, care beneficiază de dotări tehnico-edilitare și de echipamente publice încă deficitare: precum Pictor Rosenthal, Râfov, Bereasca, Bărcănești, Moțoi, Mimiu, Buda.

în anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii. Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

Proiectul se va implementa într-o zonă urbană marginalizată (cartier Rafov) așa cum a fost identificată și în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești.

Prezentul proiect este complementar cu obiectivele si masurile prevăzute pentru incluziune sociala in Strategia de dezvoltare locala a Municipiului Ploiești. Astfel, principalele obiective de dezvoltare stabilite de Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești -Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești sunt:

 • -  Imbunatatirea infrastructurii rutiere din zonele urbane marginalizate

 • -  Creșterea calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala prin imbunatatirea condițiilor de locuit si a accesului la utilitati publice

 • -  Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor prin extinderea sistemului de iluminat public si imbunatatirea aspectului peisagistic al teritorului prin reamenajarea spatiilor publice urbane

 • -  Imbunatatirea iamginii zonei si creșterea gradului de coeziune sociala.

Planul de acțiune al SDL Ploiești punctează necesitatea combaterii segregării rezidențiale cu rolul de a face legătură intre comunitățile urbane marginalizate de zona urbana funcționala si de restul orașului. Lucrările prevăzute prin prezentul proiect sunt in acord cu masurile


prevăzute in planul de acțiune al SDL Ploiești, astfel se va atinge ob respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavc urbană Cartier Rafov.

De asemenea in cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești 2007-2025 a-foșt identificata necesitatea creșterii calitatii vieții locuitorilor cartierului Rafov (xinXr^fflitarea infrastructurii urbane de baza, în domeniile asigurării cu apa potabila, canalizare, drumuri, educație preșcolara si școlara, susținute de programul de asigurare a accesului locuitorilor cartierului către locurile de munca si serviciile publice ale municipiului Ploiești.

Prezentul proiect este in acord cu Strategia Naționala pentru promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Sararciei - capitolul 3.2 Integrarea comunităților marginalizate. In vederea realizării integrării comunitatiilor marginalizate, UAT Municipiul Ploiești a elaborat Strategia de dezvoltare locala si a identificat activitatile de dezvoltare comunitare integrate -realizarea de analize cuprinzătoare la nivel de comunitate care să evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane și abilități, cererea locală/ a zonelor învecinate de pe piața forței de muncă, care să urmărească incluziunea socială a persoanelor/ grupurilor/ comunităților vulnerabile; elaborare de strategii de dezvoltare a comunității și de planuri de acțiune/dezvoltare comunitară pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă; acțiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale și promovarea incluziunii active (inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă prin combaterea tuturor formelor de discriminare și promovarea egalității de șanse); informare, consiliere, formare/ dezvoltare profesională (inclusiv prin schimbul de bune practici, activități de consolidare a capacității și transfer de know-how cu alte comunități și cu actori relevanți la nivel de țară sau din alte State Membre).

Municipiul Ploiești îsi propune realizarea proiectului de investiții REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RAFOV, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 - îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Ca urmare a implementării proiectului se urmărește creșterea calitatii vieții persoanelor situate in aceasta zona marginalizata. Proiectul se înscrie in contextul general de dezvoltare durabila, economico-sociala, in politicile si programele regionale, județene si locale, fiind in același timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor de dezvoltare locali.

Investiția de fata se afla pe lista prioritara de proiecte in cadrul Documentului Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale si de Investiție (DJFESI).

2.3 Analiza situației existente si identificarea deficientelor

5                                               9                                                                                  I

Conform SIDU au fost identificate numeroase deficiente la nivelul cartierului Rafov:

 • •  zona relativ izolata cu dotări tehnico-edilitare și de echipamente publice deficitare (pag. 60)

 • •  zona vulnerabila din punct de vedere social (pag. 81)

 • •  zona periferica cu locuințe individuale de tip rural, cu probleme de infrastructură și lipsă a dotărilor (fără canalizare, gaze, uneori apă), care a fost și este locuita de o populație cu venituri medii spre mici (pag. 242). Majoritatea locuințelor sunt în regim de închiriere pentru tineri sau locuințe sociale

^NTERGROUP

kEsaiMtît!*®

■ș ■'.. ..-

De asemenea si in cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiesti.ț2007-2025, a fost identificata necesitatea creșterii calitatii vieții locuitorilor cartierului Rafov‘prin reabilitarea infrastructurii urbane de baza, în domeniile asigurării cu apa potabila, Canalizare, drumuri, educație preșcolara si școlara, susținute de programul de asigurare a accesului locuitorilor cartierului către locurile de munca si serviciile publice ale municipiului Ploiești.

In momentul actual străzile cartierului Rafov ce fac obiectul prezentei documentatii nu mai corespund exigentelor necesare unei circulații rutiere civilizate din cauza stării actuale a suprafeței de rulare.

Intrarea Lanului prezintă infrastructura drumului din pietriș, nisip, argila si materiale de construcție degradate compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Intrarea Lanului are latimea de 3,80 - 4,90 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 147 m.


Intrarea Ogorului prezintă infrastructura drumului din pietriș, nisip, argila si materiale de construcție degradate compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Intrarea Ogorului are latimea de 3,80 - 4,30 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 71 m.

Strada Târgului prezintă infrastructura drumului din pietriș, nisip si argila compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosasbila.

Strada Târgului are latimea de 3,60 - 5,25 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 258 m.

Strada Trenului prezintă infrastructura drumului din pietriș, nisip si argila compactată mediu, iar partea carosabila este încadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosasbila.

Strada Trenului are latimea de 7,20 - 10,40 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 257 m.

Strada Islazului prezintă infrastructura drumului din pietriș, nisip si argila compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosasbila.

Strada Islazului tronson 1 are latimea de 8,70 - 10,00 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 342 m.

Strada Islazului tronson 2 are latimea de 7,30 - 9,00 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 219 m.

Strada Uzinei prezintă infrastructura drumului din pietriș, nisip si argila compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are-' sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Uzinei are latimea de 5,50 - 8,90 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 179 m.                                                     X''/ ■

Strada Traian Savulescu prezintă infrastructura drumului din pietriș, nisip si argila compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosasbila.

Strada Traian Savulescu tronson 1 are latimea de 9,30 - 11,00 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 128 m.

Strada Traian Savuelscu tronson 2 are latimea de 10,00 - 10,50 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 376 m.

Strada Pietii prezintă infrastructura drumului din pietriș, nisip, argila si materiale de construcție degradate compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosasbila.

Strada Pietii are latimea de 3,90 - 6,80 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 111 m.

Strada Atelierului prezintă infrastructura drumului din pietriș, pamant, bitum si materiale de construcție compactată mediu, iar partea carosabila este încadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosasbila.

Strada Atelierului tronson 1 are latimea de 9,00 - 10,60 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 331 m.

Strada Atelierului tronson 2 are latimea de 8,60 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 128 m.

Strada Rafov tronson 2 prezintă infrastructura drumului din pietriș, nisip, argila si materiale de construcție degradate compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizări pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosasbila.

Strada Rafov tronson 2 are latimea de 9,00 - 14,00 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 175 m

In continuare sunt prezentate aspecte privind situația existenta si deficientele construcțiilor existente

Important:

Soluția tehnica a fost elaborata in mod integrat avand in vedere si modernizarea carosabilului si trotuarelor recum si modernizarea sistemului de iluminat public.

Avand in vedere ca lucrările de modernizare carosabil si trotuare sunt incluse intr-un alt proiect ce va fi finanțai printr-un credit bancar, costurile acestora nu sunt incluse in prezentul studiu de fezabilitate, cu excepția celor aferente străzilor Rafov si Intr. Lanului.

De asemenea modernizarea instalației de iluminat stradal va fi arte dintr-un rroiect mai amplu de modernizare a SIP a municipiului Ploiești: prin urmare costurile aferente nu sunt incluse in buget, iar soluția proiectata va fi inclusa in studiul de fezabilitate pentru extinderea si modernizarea SIP in aceasta parte a municipiului.

2.3.1 Regimul juridic:
a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preempțiune;

Străzile ce fac obiectul prezentei documentații fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt amplasate in intravilanul acestuia.

b) destinația construcției existente;

Conform Ordinului MLPTL 49/1998, străzile din localitățile urbane se clasifica in raport de intensitatea traficului si funcțiile pe care le indeplinesc. Astfel străzile ce fac obiectul prezentei documentații sunt străzi de cateogia III, IV, strada cu una sau doua benzi de circualtie.

c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

 • d) informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism;^ după caz.                                                   ’        '     \ VS

  Nu este cazul.


7\

2.3.2 Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente:*JV
a) categoria și clasa de importanță;

Categoria de importanta a lucrării in conformitate cu HG 766/1997 (Anexa 3) este „C” lucrări de importanta normala.

Conform prevederilor STAS 10100/0-75 „Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor”, lucrările acestei documentații se incadreaza in clasa de importanta III - construcții de importanta normala a construcțiilor din „Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr.31/N din 2 oct 1995.

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; Nu este cazul.

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

 • d) suprafața construită;________________________________________

  Strada

  Suprafața (mp)

  Corlatesti

  8.967

  Uzinei

  1.396

  Atelierului tronson 1

  3.219

  Atelierului tronson 2

  1.094

  Târgului

  2.643

  Traian Savulescu tronson 1

  1.341

  Traian Savulescu tronson 2

  3.742

  Pietii

  618

  Rafov si Strada Rafov tronson 2

  41.748

  Trenului

  2.237

  Lanului

  626

  Islazului tronson 1

  3.336

  Islazului tronson 2

  1.839

  Intrarea Ogorului

  285

e) suprafața construită desfășurată;

Strada

Suprafața (mp)

Corlatesti

8.967

Uzinei

1.396

Atelierului tronson 1

3.219

Atelierului tronson 2

1.094

Târgului

2.643

Traian Savulescu tronson 1

1.341

Traian Savulescu tronson 2

3.742

Pietii

618

Rafov si Strada Rafov tronson 2

41.748

Trenului

2.237

Lanului

626 1


Strada

Suprafața (mp)

Islazului tronson 1

3.336

Islazului tronson 2

1.839

Intrarea Ogorului

285valoarea de inventar a construcției; Nu este cazulg) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente. Nu este cazul.

 • 2.3.3 Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

  Strada 1: Intrarea Lanului

  Drumuri si platforme

  • • la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietriș mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu închis/ negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari;

  • • sub acest strat argilos se găsește pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș cu rar nisip/ nisip cafeniu inchis - cenușiu.

  Canalizare menajera

  In prezent nu exista rețea de canalizare.

  Canalizare pluviala

  In prezent nu exista rețea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.

  Alimentare cu apa

  • •  exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 63 mm si OL Dn 50 mm pe o lungime de 42 ml;

  • •  pe acest tronson de rețea exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare execuția de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

  Iluminat public

  Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.

  Strada 2: Intrarea Ogorului

  Drumuri si platforme

  • • la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietriș mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari;

  • • sub acest strat argilos se găsește pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenușiu.

  Canalizare menajera

  In prezent nu exista rețea de canalizare.

  Canalizare pluviala

  In prezent nu exista rețea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.

  Alimentare cu apa

  • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 63 mm;

  • • exista branșamente pentru imobilele aferente acestei străzi.

AÎNTERGROUP

^*JVENGI«»te«!W<4

Strada 2: Intrarea Ogorului

Iluminat public

Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.

Strada 3: Strada Târgului

Drumuri si platforme

 • • la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietriș mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/ negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari;

 • • sub acest strat argilos se găsește pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș cu rar nisip/ nisip cafeniu inchis - cenușiu.

Canalizare menajera

In prezent exista rețea de canalizare menajera in curs de execuție.

Canalizare pluviala

In prezent nu exista rețea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 50 mm;

 • • pe acest tronson de rețea exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare execuția de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

Iluminat public

Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.

Strada 4: Strada Trenului

Drumuri si platforme

 • • la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietriș mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari;

 • • sub acest strat argilos se găsește pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenușiu.

Canalizare menajera

In prezent exista rețea de canalizare menajera in curs de execuție.

Canalizare pluviala

In prezent nu exista rețea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 50 mm si OL Dn 50 mm;

 • • pe acest tronson de rețea exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare prevederea de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

Iluminat public

Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.

Strada 5: Strada Islazului tronson 1 si tronson 2

Drumuri si platforme

 • • la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietriș mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari;

 • • sub acest strat argilos se găsește pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenușiu.

Canalizare menajera

In prezent exista rețea de canalizare menajera in curs de execuție.

Strada 6: Strada Uzinei

Drumuri si platforme

 • • la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietriș mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari;

 • • sub acest strat argilos se găsește pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenușiu.

Canalizare menajera

In prezent exista rețea de canalizare menajera in curs de execuție.

Canalizare pluviala

In prezent nu exista rețea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 50 mm;

 • • pe aceasta strada exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare execuția de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

Iluminat public

Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.

Strada 7: Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2

Drumuri si platforme

 • • la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietriș mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari;

 • • sub acest strat argilos se găsește pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenușiu.

Canalizare menajera

In prezent exista rețea de canalizare menajera in curs de execuție.

Canalizare pluviala

In prezent nu exista rețea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 50 mm pe tronsonul 1;

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 100 mm pe tronsonul 2;

 • • pe aceasta strada exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare execuția de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

Strada 7: Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2

Iluminat public


Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echi ate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu. >

Strada 8: Strada Pietii

Drumuri si platforme

 • • la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argilă prafoasa cu rar pietriș mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari;

 • • sub acest strat argilos se găsește pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș cu rar nisip/nisip cafeniu închis - cenușiu.

Canalizare menajera

In prezent exista rețea de canalizare menajera in curs de execuție.

Canalizare pluviala

In prezent nu exista rețea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 50 mm;

 • • exista branșamente pentru imobilele aferente acestei străzi.

Iluminat public

Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.

Strada 9: Strada Atelierului tronson 1 si tronson 2

Drumuri si platforme

 • • la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietriș mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari;

 • • sub acest strat argilos se găsește pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenușiu.

Canalizare menajera

In prezent exista rețea de canalizare menajera in curs de execuție..

Canalizare pluviala

In prezent nu exista rețea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material Azbo Dn 100 mm pe tronsonul 1 ;

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 50 mm pe tronsonul 2;

 • • pe aceasta strada exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare execuția de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

Iluminat public

Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.

Strada 10: Strad

a Corlatesti

Drumuri si platforme

• carosabilul si trotuarele sunt realizate din imbracaminte bituminoasa

Canalizare menajera

In prezent nu exista rețea de canalizare.

Canalizare pluviala

In prezent nu exista rețea de canalizare pluviala.

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 160 mm;

 • • pe aceasta strada exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare execuția de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

-V


a ii"" '•>.

Strada 5: Strada Islazului tronson 1 si tronson 2

Canalizare pluviala

MP     •

*irP-î I •        . :<-.y .

In prezent nu exista rețea de canalizare pluviala, strada nu este rrijg.aernteata.

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL        mnr'pe^

tronsonul 1 OL Dn 100 mm;

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 50 mm pe tronsonul 2 OL Dn 50 mm;

 • • pe acest tronson de rețea exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare execuția de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

Iluminat public

Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.


AÎNTERGR0UP

**r - LEUsininmti

Strada 10: Strad

a Corlatesti

Iluminat public

Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.

Strada 11: Strada Rafov

Drumuri si platforme

 • • De la poziția kilometrica km 0+000 la km 1+500 carosabilul si trotuarele sunt realizate din imbracaminte bituminoasa;

 • • De la poziția kilometrica km 1+500 la km 2+562 stratul rutier este din pamant.

Canalizare menajera

In prezent exista parțial rețea de canalizare.Pe tronsonul dintre calea ferata si B-dul Petrolului exista o canalizare industriala. Pe tronsonul dintre str. Târgului si str. Pietii exista canalizare unitara, tuburi PVC 200-400mm, cu 2 statii de pompare care evacueaza efluentul in colectorul B3000/3000.Tronsonul de la str. Târgului pana la limita UAT nu are rețea de canalizare.

Canalizare pluviala

In prezent exista parțial rețea de canalizare pluviala.

Alimentare cu apa

 • • exista rețea alimentare cu apa din conducta material PEID De 160 mm si De 110 mm pana ina dreptul imobilului cu număr postai 76;

 • • pe aceasta strada exista branșamente de apa, dar mai sunt necesare execuția de branșamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

Iluminat public

Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.

Strada 12: Strada Rafov tronson 2

Drumuri si platforme

 • • la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietriș mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari;

 • • sub acest strat argilos se găsește pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenușiu.

Canalizare menajera

In prezent nu exista rețea de canalizare.

Canalizare pluviala

In prezent nu exista rețea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.

Alimentare cu apa

 • • exista un branșament aferent acestei străzi din rețeaua publica existenta pe strada Rafov;

 • • nu exista branșamente de apa la imobilele aferente acestei străzi;

Iluminat public

Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.

2.3.4 Situația utilităților tehnico-edilitare existente

Străzile existente din cartierul Rafov, propuse a se moderniza prin prezenta investiție sunt echipate parțial cu rețele de alimentare cu apa conform avizului de la operatorul APA NOVA Ploiești.

 • 2.3.5  Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

2.3.6  Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 2.3.7 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

EXPERTIZA TEHNICA

AUDIT ENERGETIC

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitatea:

PARTE CAROSABILA SI PARCARI:

VARIANTA 1:
 • - 4cm beton asfaltic BA16

 • - 5cm beton asfaltic deschis BAD22.4

 • - 6cm anrobat bituminos AB22.4

 • - 20cm fundație din balast stabilizat cu 6% ciment

 • - 30cm fundație din balast

 • - 7cm nisip strat forma.

VARIANTA 2:
 • - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic MAPI 6;

 • - 6 cm strat de legătură de tip BAD22.4;

 • - 15 cm strat balast stabilizat cu ciment 6 %;

 • - 20 cm fundație din balast;

 • - 10 cm strat de formă din nisip.

VARIANTA 3:
 • -  5 cm mixtura asfaltica MAS 16

 • -  5 cm beton asfaltic deschis BAD22.4

 • -  8 cm anrobat bituminos AB31.5

 • -  25 cm strat de fundație din piatra sparta

 • -   30 cm strat de fundație din balast

 • -  20 cm strat de forma din nisip.

VARIANTA 4:
 • - 25 cm strat de rulare din beton de ciment rutier BCR 4.5;

 • - 20 cm strat din balast stabilizat cu ciment 6%;

 • - 25 cm strat din balast;

 • - 7 cm strat de formă din nisip.

VARIANTA 5:
 • - 4 cm strat de rulare din beton asfaltic de tip MAS16;

 • - 6 cm strat legătură din mixtura BAD22.4;

 • - 8 cm anrobat bituminos AB31.5;

 • - 25 cm strat de fundație din piatra sparta ;

-15 cm balast amestec optimal;

 • - 25 cm strat fundație din balast;

-10 cm strat de forma din nisip.

TROTUARE SI PISTE DE BICICLISTI:

VARIANTA T1:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 8;

 • - 10 cm balast;

 • - 10 cm nisip pilonat.

VARIANTA T2:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 8;

 • - 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • - 10 cm balast.

VARIANTA T3:

-4 cm beton asfaltic BA 8;

-10 cm fundație de beton de ciment C12/15;

 • - 10 cm substrat de nisip.

VARIANTA T4:
 • - pavele din beton de ciment de 6 cm grosime;

 • - 5 cm din nisip pilonat;

-15 cm balast.

EXPERTIZA TEHNICA

AUDIT ENERGETIC

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Recomandăm proiectantului alegerea unei structuri rutiere elastice (imbrăcăminți asfaltice).

 • -   Trebuie sa se acorde o atentie deosebita reabilitării si modernizarea carosabilului de pe străzile Cartierului Rafov, cu scopul de a imbunatati condițiile de circulație si de a evita băltirea apelor meteorice sau infiltrarea acestora in subteran.

 • -   Se va acorda o atentie sporita utilităților existente si se vor prezenta soluții alternative pentru protejarea acestora.

 • -   Linia roșie se va proiecta in funcție de cotele străzilor intersectate (capetele traseului);

 • -  Se vor amenaja trotuarele corespunzător;

 • -  Trotuarele vor fi proiectate astfel încât să faciliteze accesul persoanelor cu handicap;

 • -   Pentru protejarea utilităților se solicita soluții constructive, iar în cazul amplasamentelor existente chiar mutări de rețele, in funcție de particularitățile din teren (daca este cazul).

 • -  Se va amenaja spațiu verde prin insamantare de iarba;

 • -   Pentru determinarea condițiilor de construire, a naturii solului de fundare se impune întocmirea studiilor si rapoartelor geotehnice.

 • -   Proiectantul este îndreptățit să facă investigații suplimentare pentru determinarea situației reale din teren.

Alte RECOMANDĂRI:

 • -   realizarea de dispozitive de colectarea și evacuarea apelor pluviale;

 • -   amenajarea intersecțiilor prin lărgire si modernizare;

 • -   realizarea semnalizării orizontale și verticale;

 • -   realizarea de treceri de pietoni;

 • -  amplasarea pe trotuar de piste de cicliști cu o singura banda pe sens cu latimea minima de 1,00 m.(unde este cazul)

EXPERTIZA TEHNICA


AUDIT ENERGETIC


fa r Ir <51 l

2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung/^f privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

în anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii.

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

Conform informațiilor din SIDU, la nivelul cartierului Rafov se regăsesc circa 1000 de persoane.

In prezent, la cadrul cartierului Rafov, nu exista un centru cu funcțiune culturala, sociala sau recreaționala.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a cartierului marginalizat Rafov situat in municipiul Ploiești.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • •  S.O.1 - Integrarea sociala si culturala a populației cartierului Rafov prin construirea unui centru multifuncțional cultural/ recreațional si amenajare zona de recreere in strada Rafov 20B, in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

 • •  S.O.2 - Dezvoltarea comunitară si regenerarea fizica si economica a cartierului Rafov prin realizarea de lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică: drumuri, iluminat public, alimentare cu apa si canalizare, in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

 • >  M.1 - Reabilitare si modernizare străzi

 • >  M.2 - Construire clădire centru multifuncțional

 • > M.3 - Amenajare loc de joaca

 • >  M.4 - Plaforme rutiere, pietonale, deșeuri in incinta

 • >  M.5 - Rețele in incinta

Masuri secundare necesare indeplinirii:

 • > Amenajare teren;

 • > Sistematizare.

 • 3._Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni ______tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții__

Pentru fiecare scenariu/ opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

^TIERGROUP

e. ji

.■■■■ - ' &

3.1 Particularități ale amplasamentului:

K p. .

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietățiișau titlul de proprietate, servituti, drept de preempțiune, zonă de utilitatepublică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Străzile ce fac obiectul prezentei documentații, sunt amplasate pe raza administrativa a Municipiului Ploiești si aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești, conform HGR. 1359/2001 si HOL nr.225/1999.

Denumirea străzii

Lungime

(m)

Lățime

(m)

Suprafața (mp)

Strada Corlatesti

657

7,10-7,80

8.967

Strada Uzinei

179

5,50 - 8,90

1.396

Strada Atelierului tronson 1

331

9,00-10,60

3.219

Strada Atelierului tronson 2

128

8,60

1.094

Strada Târgului

258

7,35-10,00

2.643

Strada Traian Savulescu tronson 1

128

9,30-11,00

1.341

Strada Traian Savulescu tronson 2

376

10,00-10,50

3.742

Strada Pietii

111

3,90 - 6.80

618

Strada Rafov

2562

8,80-13,70

41.748

Strada Rafov tronson 2

175

9,00-14,00

Strada Trenului

257

7,20-10,40

2.237

Intrarea Lanului

147

3,80 - 4,90

626

Strada Islazului tronson 1

342

8,70-10,00

3.336

Strada Islazului tronson 2

219

7,30 - 9,00

1.839

Intrarea Ogorului

71

3,80 - 4,30

285

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Străzile sunt amplasate pe raza administrativa a Municipiului Ploiești, in partea de sud accesul pe fiecare strada realizandu-se după cum urmeaza: pe Intrarea Lanului accesul se face din strada Corlatesti sau din strada Pietii, pe Intrarea Ogorului accesul se face doar din strada Corlatesti, pe strada Târgului accesul se face din strada Rafov sau din strada Tanarul Muncitor, pe strada Trenului accesul se face doar din strada Rafov, pe strada Islazului accesul se face doar din strada Rafov, pe strada Uzinei accesul se face doar din strada Rafov, pe strada Traian Savulescu accesul se face din strada Rafov, din strada Islazului sau din strada Atelierului, pe strada Corlatesti accesul se face doar din strada Rafov, pe strada Rafov tronson 2 accesul se face doar din strada Rafov, pe strada Pietii accesul se face din strada Rafov si din Intrarea Lanului, pe strada Rafov accesul se face doar din strada Bulevardul Petrolului, pe strada Atelierului accesul se face din strada Rafov sau din strada Traian Savulescu.

Intrarea Lanului asigura legătură riveranilor spre strada Corlatesti si strada Pietii Intrarea Ogorului asigura legătură riveranilor spre strada Corlatesti, Strada Rafov tronson 2 asigura legătură riveranilor spre strada Rafov, Strada Corlatesti asigura legătură riveranilor spre strada Rafov, Strada Pietii asigura legătură riveranilor spre strada Rafov si Intrarea Lanului, Strada Islazului asigura legătură riveranilor spre strada Rafov, strada Atelierului si strada Corlatesti,

Strada Traian Savulescu asigura legătură riveranilor spre strada Rafov si strada Islazului,

Strada Atelierului asigura legătură riveranilor spre strada Islșzjfțui M străga Rafov,                                                 | < f


Strada Trenului asigura legătură riveranilor spre strada Rafov, \

Strada Târgului asigura legătură riveranilor spre strada Rafov si'Ș^dkTâri^aful Muncitor,                                                 M 7^ Q*

Strada Uzinei asigura legătură riveranilor spre strada Rafov,

Strada Rafov

Intrarea Lanului, Intrarea Ogorului, Strada Pietii, Strada Islazului, Strada Traian Savulescu, Strada Atelierului, Strada Trenului, Strada Târgului, Strada Uzinei, Strada Rafov (zona de pamant) si Strada Rafov tronson 2

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;


d) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

e) date climatice și particularități de relief;

In Municipiul Ploiești, respectiv amplasamentul de studiu, temperatura medie anuala este de 10,5 °C, iar valorile minime si maxime inregistrate au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007.

In medie, pe an sunt 17 zile georase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatura moderata.

Cantitatea medie multianuala de precipitații este de 600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si 88 mm in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

&/ Ik? '1 /'W XPO6!

Orașul se afla sub influenta predominanta a vânturilor de nord|e^ (40%) șildejȘ jfe sud-est (23%), cu o viteza medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt                   /'

vânt cu viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vânt de peste 1

 • f) existența unor:

• rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/ protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

• posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

• terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

 • •  date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic, zona cercetata este caracterizata de valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35 g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire in 50 de ani si perioada de control (colt) Tc=1,6 sec (conform „Codului de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentr clădiri” - indicativ P100-1/2013).

^NTERGROUP

Citit Ml KG

Caracteristica geotehnica

Simbol

Unitate de măsură

Orizont 1

(0.20/1.20^6

1.10/3.20

A„;, VAOBiyf,

' 6,00 ml J'

Compoziția granulometrica: -Argila

-Praf

-Nisip

-Pietriș

(%) (%) (%) (%)

•?

31.1 + 41^*

34.4 + 42.4

15.8 + 32.1

0.00 +10.50

^k5+£o>

45.7 + 96.0

Limita de curgere

Wi

(%)

45.03 + 5343

-

Limita de framantare

Wp

(%)

19.83 + 25.86

-

Indice de plasticitate

Ip

(%)

20.93 + 31.29

-

Indice consistenta

Ic

(-)

>1

Umiditate

w

(%)

13.80 + 17.59

-

Greutate volumica

V

(kNZm3)

17.17 + 19.91

21

Greutate volumica in stare uscata

Vd

(kN/m3)

13.90 + 17.07

-

Porazitate

n

(%)

37.40 + 46.90

28 + 32

Indicele porilor

e

(-)

0.53 + 0.88

040 + 045

Gradul de umiditate

Sr

(-)

0.47 + 0.83

-

Modul de deformatie Edometric

(kPa)

11905 + 12987

£25000

Tasare specifica

(%)

2.56+2.96

-

Unghi de frecare interioara

®cu

C)

15°. 33’ +20*-67’

35*

Coeziune

*

(kPa)

115.82+116.05

0

'valori apreciate

Apa subterana: La data execuției investigațiilor de teren (septembrie 2018), pana la adancimea maxima investigata (6,00 m) nu s-a interceptat nivelul apei subterane.

• date geologice generale;

Din punct de vedere geologic zona aparține Avanfosei Carpatice constituita din formațiuni Paleogene cutat acoperite de depozite fluvio-lacustre si continentale, de varsta Pleistocen si Holocen (conul de dejecție Prahova -Telejean).

Pleistocenul inferior este reprezentat printr-un complex de pietrișuri si nisipuri cu liant argilos.


Pleistocenul superior este reprezentat prin bolovanisuri cu jietnsu^si ; rțjșțpuBrț cu liant argilos.


Holocenul inferior este alcătuit din depozite apartina constituite din nisipuri si pietrișuri acoperite cu loessuri.

Holocenul superior este alcătuit din pietrișuri, nisipuri, bolovanisuri si argile apartinand sesului aluvionar, conul de dejecție dintre râurile Prahova si Teleajan.

Geologia recenta a zonei a fost influențată in urma acțiunii celor doua râuri care au depus aluviuni grosiere reprezentate de pietrișuri si bolovanisuri cu grosimi de peste 100 m.

Pietrișurile si bolovanisurile aluvionare sunt, pe alocuri, acoperite de o cuvertura de argile - argile prăfoase.

In cadrul sedimentelor menționate, datorita depunerilor incrucisate ale râurilor, apar frecvente intercalatii lentiliforme de pământuri argiloase -prăfoase situate la diverse adâncimi si avand dezvoltări in plan si spațiu foarte diferite.

De asemenea amintim ca in multe zone urbane, diversele activitati antropice (unele neinregistrate), au condus la acoperirea vechilor locații ale pâraielor, exploatărilor de materiale sau depozitelor de deșeuri, situații greu sesizabile fara cercetări adecvate.

• date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Pe baza cercetărilor de teren, se constata ca amplasamentul analizat are următoarea succesiune litologica:

 • a) zona forajelor F1-F7 (străzile Târgului, Trenului, Uzinei, Atelierului, Islazului, Pieței)

 • -   de la 0,00 m la 0,20/ 0,40 m - umpluturi din pietriș cu nisip prafos si resturi de materiale de construcții (umpluturi);

 • -  de la 0,20/ 0,40 m la 1,10/ 3,20 m - strat de depuneri fine coezive argiloase prafose cu rar pietriș mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari (Orizont 1);

 • -  de la 1,10/ 3,20 m la 6,00 m - orizont de pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenușiu (Orizaint 2);

 • b) zona forajelor F1-F4 (străzile Intrarea Lanului, Intrarea Ogorului)

 • -   de la 0,00 m la 0,90/ 1,20 m - umpluturi din pietriș cu nisip prafos si resturi de materiale de construcții (umpluturi);

 • -  de la 0,90/ 1,20 m la 4,00/ 6,00 m - orizont de pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș gălbui/ cenușiu (Orizont 2).

J8»

■ ’Sj’ =--" 'X

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;


Pg^atii) în

\ *

• caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza-Studiitbr existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

STUDIU HIDRO

• recomandări pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare

 • c) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

  • 3.2.1 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a lucrărilor de construcții noi

• caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții si varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Proiectul CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE va avea următoarele caracteristici:

SUPRAFAȚĂ TEREN

4702

mp

Clădire:

a

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ - AMPRENTĂ LA SOL

626

mp

b

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ ETAJ

169

mp

c

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ (a+b)

795

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER:

567

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ:

131

mp

SUPRAFAȚĂ TERASA VERDE:

385

mp

POT

14%

CUT

0.2

REGIM ÎNĂLȚIME

>

P+ERetras

H cornișa* 9.00m

CAPACITATE

217

Locur

i

încadrarea clădirii

 • - CATEGORIA "C" - NORMALA DE IMPORTANTA a clădirii conform h.g.r. 766/1997, Legii nr.10/1995 si Ordinului M.L.P.A.T. 31/N/1995.

 • - CLASA III de importanta a construcției in conformitate cu normativul P100-1/2013

 • - GRADUL II de rezistenta la foc;

 • - RISC MIC de incendiu

Scenariul I


Mntergroup


Soluția funcțională este dezvoltată pe un regim de înălțime P+ERetras, optându-se pentru o distribuire a spațiilor în funcție de destinația si categoria acestora. La nivelul parterului, spațiile au fost conformate în raport cu fluxul funcțional in trei zone:

zona publica : hol central cu garderoba si scara acces etaj, sala activitati, si grupurile sanitare aferente publicului (grupuri sanitare diferențiate pe sexe si destinate persoanelor cu dizabilitati) si incapere destinata familieii si copilului

zona privata: birourile aferente personalului si spatiile conexe acestora (birou de tip open space cu 5 puncte de lucru, birou separat pentru psiho-terapeut, oficiu, vestiare minimale diferențiate pe sexe si un grupo sanitar) zona spatiilor tehnice, complet separata funcțional de spațiul principal al centrului, cu acces direct din exterior -spațiu tehnic, kit panouri fotovoltaice, tablou electric general, E.C.S.

La nivelul etajului, la interior, se delimitează un spațiu destinat publicului reprezentat de o mediateca cu acces direct pe terasa ineierbata de tip intensiv, pe intreaga suprafața a parterului, direct conectata cu amenajarea exterioara.

Pereții de închidere sunt din blocuri din beton celular autociavizat (BOA) grosime de 30cm, iar iar pereții interiori de compartimentare sunt, preponderent, sunt din BOA cu grosime 25cm și 15cm grosime.

Acoperirea parterului este de tip terasa inierbata de tip intensiv, parțial plata, parțial in panta.

Construire clădire centru multifuncțional


Arhitectura:


Acoperirea etajului este de tip teresă necirculabilă, pe care se vor monta strat de egalizare, DDC, folie BCV, amorsă, plăcui de poliizocianurat 14cm, strat suport hidroizolație, membrană hidroizolntă dublă cu strat de ardezie.

Finisajele propuse au scopul de a contura unitatea spațiilor interioare și exterioare, optandu-se pentru materiale definite prin durabilitate, întreținere și curățare facilă și care să asigure cerințele de ordin estetic, sanitar, singuranță în exploatare și securitate la incendiu.

Finisaje exterioare: termosistem compact lipit cu vată minerală bazaltică 10 cm grosime, iar în zona decontact cu platformele exterioare termosistem cu polistiren extrudat 10 cm grosime. Golurile vor fi prevăzute cu tâmplarie din profile de aluminiu cu rupere de punte termică cu geam termoizolant clar, glafuri din aluminiu și grile de ventilație din aluminiu.

Finisaje interioare:

Hol central: pardoseala - Beton elicopterizat, pereți - vopsitorie lavabila, vopsea aspect beton aparent, vopsea aspect table de scris, plafon suspendat permeabil lamele lemn

Sala activitati: pardoseala - parchet din lemn triplu stratificat, pereți - vopsitorie lavabila, vopsea aspect tabla^ie scris, plafon suspendat permeabil tip grila metal

Mediateca: pardoseala - parchet din lemn triplu stratificat, pereți - vopsitorie lavabila, vopsea aspecttăblMte scris,j plafon suspendat permeabil tip grila metal                                                         / 'T /


Scara: pardoseala - table metalica vopsita

Zona birouri - pardosela: parchet din lemn triplu stratificat, pereți - vopsitorie lavabila, parțial vopseâ aspect, tabla'de1 scris.                                                                                                                                    ’

Scenariul IOficiu: - pardosela: vopsea epoxidica, pereți - vopsitorie epoxidica, parțial vopsea aspect tabla de scria, parțial placare sticla.

Grupuri sanitare: vopsea epoxidica, pereți -vopsea epoxidica placare sticla, placare oglinda, compartimentări closete HPL

Spatii tehnice: vopsea epoxidica, pereți -vopsea epoxidica

Usi interioare: aluminiu, parțial El in funcție de amplasare

Dotările propuse sunt amplasate în exterior si interior au fost selectate pe baza următoarelor criterii: egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți (locomotorii, de văz etc); criteriu estetic și interactiv ;

protecția mediului; caracterul interactiv; asigurarea cerințelor de ordin sanitar și igienic;

durabilitate, rezistență, întreținere ușoară, perioadă de garanție

Variante constructive:

Varianta 1:

Perete suport: perete din blocuri de BCA

Temosistem compact lipit cu material termoizolant - vată minerală bazaltică și tencuială decorativă de exterior

Varianta 2:

Perete suport: perete din blocuri de BCA

Strat termoizolant: vată minerală bazaltică

Finisaj exterior fațadă: sistem de fațadă ventilată cu placi de fibrociment

ESTETIC


CRITERIU


VARIANTA 1

Finisajul de fațadă - tencuiala decorativa - se realizează in situ, abaterile de planeitate se rezolva cu mai mare dificultate. Finisajul de tencuiala decorativa asigura o suprafața unitar definita din punct de vedere vizual


VARIANTA 2

Finisajul de fațadă ventilată -plăcile de fibrociment sunt produse în fabrică pe baza unor agremente tehnice, posibilele defecte sau vicii fiind astfel reduse.

Abaterile de planeitate^. pot fi


ECONOMIA DE CAPACITATEA DE


_________________________________________________maj_usor controlate

Caracteristica principală a produselor din vată minerală'bâîâltică^este:

ENERGIE- valoarea scăzută a coeficientului de conductivitațe^terpiica' (peritrțp IZOLARE temi eraturi de 4-10°C, în funcție de sortiment K- 0)035 - 0,039


Scenariul i


/dNTERGROUP


termica


W/mK)._____________________________________________________________________________________

DURABILITATE


Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.         _____

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

IMPACTUL ASUPRA SANATATII SI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR


1 kg de vată minerală este fabricat utilizând aproximativ 10 - 20mJ de energie. Datorită proprietăților izolatoare, atunci când este utilizat în condiții atmosferice tipice pentru Europa de nord-vest, acest kilogram de vată minerală va duce la economisirea a 5 până la 10mJ de energie lunar, în funcție de aplicație. Astfel, bilanțul energetic devine pozitiv într-o perioadă de 1 - 4 luni. în plus, vata minerală nu distruge mediul înconjurător. Datorită faptului că este un material complet natural și inert, vata minerală este complet reciclabilă.

Avantajele acestui material sunt:

 • - Raport bun cost/performata termica;

 • - Non combustibil;

 • - Cel mai bun servici in regim temperaturi inalte;

 • - Stabilitate dimensionala;

 • - Rezistent UV;

- foarte bune performante acustice.

COSTURI


Termosistemul compact lipit cu vată minerală bazaltică, cu tencuială decorativă implică costuri semnificativ mai scăzute, ca urmare a prețului de achiziție a materialelor si a modalității de montare frecvent ! ! executate

Sistemul de fațadă ventilată

J

implică costuri ridicate ale materialelor și necesitatea elaborării ^uriujT^f^piect specializat învederec feăj^arii structu ri i pe >Care se - montează plăcile de fitep^iSiht vo’~;

S >                    v î ; ;; -Scenariul I

Varianta recomadată este Varianta 1 deoarece asigura din punct de vedere estetic o suprafața unitara si continua a volumelor si este mai bine aspectată din punct de vedere cost-beneficiu, costurile reprezentând un criteriu, uneori, determinant în evaluarea și implementarea proiectelor realizate din fonduri publice

Structura

Infrastructura

Clădirea grădiniței este alcatuita dintr-o structura cu cadre si diafragme din beton armat.

Sistemul de fundare este alcătuit dintr-o rețea rectangulara de grinzi de fundație tip talpa pe 2 direcții. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație sunt 40x120cm, respectiv 50x120. La partea de jos a grinzilor de fundație se dezvolta o talpa cu lățime de 70cm, (respectiv 90cm) si inaltime de 40 de cm. Sub talpa de fundație exista un strat de beton simplu de egalizare cu grosimea de 10cm. Pentru realizarea fundatiiilor s-a optat pentru beton clasa C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundațiilor se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip XYPEX Admix 1000 sau similar) adaugat in masa betonului. Cota pentru pardoseala Parter este -0.10m raportat la cota +0.00 a finitului Parterului si are grosimea de 15cm.

Suprastructura

Structura de rezistenta are regim de inaltime Parter+Etaj Retras.

Suprastructura clădirii este formata din 3 corpuri independente de structuri in cadre de beton armat monolit. Pentru realizarea suprastructurii s-a optat pentru beton clasa C30/37.

Datorita varietatii de deschideri si a formei neregulate in plan, stâlpii au secțiuni cu dimensiuni variate 30x34, 30x50, 50x50, 40x100, sau forme de trapez. Grinzile deasemenea au secțiuni cu dimensiuni variate 30x30, 30x40, 30x50, 30x60, 30x80cm etc. Plăcile au grosimea de 13cm si sunt considerate șaiba rigida. Terasa peste Parter este de tip mediteranean cu straturi de termo si hidroizolatie. Terasa peste Etaj este de tip terasa inclinata cu pante in 2 ape.

Instalații sanitare

Instalații HVAC

Instalații electrice curenti slabi

Va fi prevăzut o instalație de cablare structurata,realizata cu cablu UTP cat 6 si prize UTP RJ 45.Va fi prevăzut un sisitem de control acces deoarece in unele zone accesul va fi restricționat

De asemenea va fi prevăzut un sistem de supraveghere video,atat la interior cat si la exterior.

Instalații electrice curenti tari

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ce va fi precizata in avizul furnizorului deefi^gie..

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea conSumuldi^nergetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului^ șir ipsîalătiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv® Sferepfișl Idymax-:; 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip ,,âf^\teiilj5drizârea tip „S”

Scenariul I

cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din normativul 17-2011.

Instalațiile de iluminat se vor realiza cu corpuri LED.

Pentru consumatorii prioritari va fi prevăzută o alimentare de rezerva dintr-un grup electroqen de 25 de KVA.

Detecție incendiu

Subsistemul de detecție și semnalizare la început de incendiu este conformă cu cerințele familiei de standarde EN 54 și asigură:

Detecția și semnalizarea din fază incipientă a incendiilor în toate camerele clădirii;

Detecția și semnalizarea din fază incipientă a incendiilor în spațiile prevăzute cu tavane false;

Semnalizarea manuală a începutului de incendiu;

Transmiterea semnalizărilor și comenzilor de bază la panoul de operare.

Subsistemul de detecție și semnalizare la început de incendiu va fi coordonat de o centrală analogică, adresabilă, dotată cu două bucle de detecție, fiecare putând gestiona câte 512 de echipamente adresabile.

Detectoarele automate vor fi detectoare cu inteligență proprie, care folosesc protocoale avansate de analiză și evaluare a situației din zona supravegheată, care le permit adaptarea progresivă la evoluțiile lente, nepericuloase ale mediului ambiant.

Se vor folosi următoarele tipuri de detectoare automate:

Detectoare de fum cu cameră optică;

Detectoare de fum multicriteriu, cu cameră optică și senzor termic;

Pentru semnalizarea manuală a incendiului sunt prevăzute butoane de incendiu adresabile, amplasate conform cerințelor legale pe căile de evacuare și în vecinătatea punctelor de acces.

Semnalizarea situațiilor de pericol se va realiza acustic cu sirene piezoelectrice de interior multitonale, adresabile (alimentate din bucla de detecție), amplasate astfel încât să asigure avertizarea sonoră în toate spațiile în care se desfășoară activități cu personal propriu sau persoane din afara obiectivului.

Instalații de

Sprinclere

Hidranti interiori

Instalații fotovoltaice

Se propune implementare un sistem fotovoltaic de tip „hibrid” fara injectare in rețea de 7.5 Kw.Pentru energia electrica produsa cu ajutorul sistemului fotovoltaic iar energia neutilizata va fi inmagazinata prin intermediul a trei acumulatori solari 48V/3KWh.Sistemul va fi alcătuit din 28 de panouri de 265 de W si un invertor hibrid de 5KW. Avantajul acestui sistem față de un sistem on-grid sau off-grid este că va permite ca pe același circuit să se asigure consumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea astfel încît sistemul să funcționeze și ca un UPS dacă este nevoie, iar atunci cînd nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă conștlrhyljșă^.^f^ia automat necesarul de energie din rețea.                                                             >                 A

Platforma loc de joaca

Variante constructive analizate pentru platforma loc de joaca:                                          ZȘ s-.k\

S-au analizat următoarele variante:                                                                   su-.ik            ■


Scenariul I

Varianta 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici

 • • 4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  10 cm strat de nisip.

Varianta 2: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici

 • • 18 cm beton de ciment C30/37;

 • •  Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  10 cm strat de nisip.

S-a ales varianta 2 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

Cișmea

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 25 x 2 mm pentru cele 3 cișmelele din inox ce se amplaseaza in incinta centrului multifuncțional

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •  Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;au o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice; Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic

Iluminat exterior

Spațiul va fi echipat cu o instalație video de exterior.Camerele video vor fi de inalta rezoluție,IR 40 ml si vor fi amplasate astfel incat tot obiectivul sa fie supravegheat.

Va fi prevăzută o instalație de iluminat exterior realizata prin intermediul a trei stâlpi de iluminat metalici cu h=4m echipați cu lămpi LED de 50 w si a unor reflectoare LED antivandalism.

Amenajare peisagistica

Amenajare spatii verzi in interiorul incintei - 2044 mp                                                   o

Se propune ameneajarea spatiilor verzi cu arbori, arbuști si plante decorative adaptați condițiilor 'bl.mșțEfli®ț|f âlet amplasamentului. Se vor menține si proteja arborii existenti care nu obstructioneaza lucrările de realizare^oblectivulujr Pentru realizarea accesului din strada Rafov este necesara indepartarea sau, in măsură in care este po^ibilM/WsiȘ§^â\ arborilor existenti, in zona piațetei urbane.                                                                                 -Șd ’

fi I /


u.


2ÂNTERGR0UP

Scenariul I

împrejmuirea terenului va fi dublata parțial de gard viu dublu.

Plaforme rutiere, pietonale, deșeuri in incinta

Pacari auto

Variante constructive analizate pentru parcarea auto:

S-au analizat următoarele variante:

Varianta 1: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

 • •  25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •   Hârtie kraft;

 • •   2 cm nisip;

 • •   20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   25 cm fundație de balast;

 • •   7 cm strat de forma din nisip.

Varianta 2: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • •  4 cm strat de uzura EB 16 rul 50/70 (BA 16);

 • •   6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

 • •   20 cm strat de balast stabilizat cu ciment;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip;

S-a ales varianta 2 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

Variante constructive analizate pentru alei pietonale:

S-au analizat următoarele variante:

Varianta 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici

 • •   4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

 • •  10cm beton de ciment C8/10;

 • •   10cm balast;

 • •  variabil umplutura pamant compactat.

Varianta 2: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici

 • •  Beton amprentat;

 • •   Hârtie kraft;

 • •   2 cm nisip;

 • •   12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •   5 cm strat de nisip

/£ntergroup

Scenariul I

S-a ales varianta 2 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

Rețele in incinta

Platforma deșeuri

Rețea alimentare cu apa:

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 32 x 2mm (L=3 ml), pentru alimentarea hidrantului de gradina (Dn 1”) folosit pentru pentru spalarea platformei de deșeuri.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •  Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;au o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice; Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic

Alimentare cu apa

Branșament de apa potabila APA NOVA Ploiești:

Branșamentul proiectat este realizat din conducta existenta PEID De 160 mm, de pe strada Rafov, cu conducta PEID De 75 mm cu o lungime de aproximativ 10 ml.

Rețea alimentare cu apa consum menajer:

Rețeaua de alimentare cu apa potabila, cu legătură in căminul de branșament propus la limita de proprietate (separație tehnica de apa), este compusa din conducte PEID PE80 SDR21 PN6 cu diametre De 50 x 2,4 mm,De 40 x 2,0 mm. Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •  Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizatjau o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice; Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț upitărj|

liniar mai mare;                                                                                                           4*

/V-%77  ....r,r—

^NTERGROUP

Scenariul I

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic

Hidranti exteriori:

In conformitate cu prevederile incidente privind securitatea la incendiu pentru aceasta clădire este necesar a fi prevăzută instalația de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori si interiori.

Rețeaua de distribuție apa pentru incendiu exterior si interior este compusa din conducte din PEID cu diametrul De 110 x 6,6 mm si De 75 x 4,5 mm cu o lungime totala de 42 ml.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •  Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;au o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice; Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic

Gospodărie de apa incendiu exterior si interior:

Pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu exterior si interior se prevede în incinta centrului multifuncțional un rezervor subteran de înmagazinare din beton cu un volum util de aproximativ 73 mc din care 56 mc reprezintă volumul rezervei intangibile pentru stingerea incendiului exterior si incendiului interior.

Dimensiunile utile in plan ale rezervorului subteran din beton sunt de : 9,0 m x 3,0 m cu inaltimea de 2,7 m.

Grupul de electropompe se montează într-o camera a pompelor realizata subteran în imediata apropiere a a bazinului subteran de înmagazinare, din beton armat, si va fi echipata cu capac metalic prefabricat. Fundația camerei pompelor va fi realizata din beton simplu si are dimensiunile în plan 3,00 x 2,00 m cu înălțimea de 2,70 m.

Rețele de irigații

Variante constructive analizate pentru sistemul de irigații:

S-au analizat următoarele variante:

'•>

A

Varianta 1: Sistem de irigații automat:                                                                                 'r

Necesarul de apa va fi asigurat in funcție de tipul speciei astfel:

Scenariul I

Pentru arborii, arbuști se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray;

Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune.

Sistemul de irigații consta in următoarele componente:

Sursa de apa;

Sistem de distribuție a apei;

Sistem de udare;

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie.

Sistemul de udare automat pentru ariile cu gazon. Udarea automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazonsi aspersoare statice tip spray.

Varianta 2: Udare manuala:

Udarea manuala cu cisterna se va face prin personalul aferent alocat pentru acestea.

S-a ales varianta varianta 1 ,din punct de vedere economic si tehnologic, nu exista personal sau utilaje pentru udarea manuala, astfel un sistem complet automat este mai fiabil si efficient.

Canalizare

Canalizare menajera:

Descriere pe scurt ce se face:

In incinta Centrului Muntifunctional rețeaua de canalizare proiectata cu tuburi PVC 200mm, L= 146ml va prelua apele uzate menajere de la grupurile sanitare, apa pluviala de pe clădire si din parcarea amenajata langa obiectiv. Tronsonul dintre C1 si C2 este considerat racord pentru aceasta incinta, L=13ml aceasta se va executa de către Apa Nova Ploiești.

Pentru evacuarea apei de pe platforma de depozitare deșeuri se va executa un tronson de canalizare cu descărcare in canalizarea de pe str. Traian Savulescu.Preluarea apei din rigola se va face intr-un cămin de vizitare prevăzut cu cos de aluviuni.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

• Tuburi din PVC de canalizare

Avantaje:

 • >  Greutate redusa pe metru liniar;

 • >  Reducerea timpului de realizare al rețelei;

 • >  Etansare buna la imbinari;

 • >  Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

Scenariul I

 • >  Rugozitate redusa;

Dezavantaje:

 • >  în comparație cu alte tipuri de conducte de canalizare nu se cunosc dezavantaje.

 • •   Tuburi din rășini poliesterice armate cu fibra de sticla

Avantaje:

 • >  Datorita imbinarilor uscate cu manșon si garnitura, se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

 • >  Au o greutate mica;

 • >  Toate piesele de legătură, inclusiv căminele de vizitare, sunt prefabricate;

 • >  Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare;

Dezavantaje:

 • >  Tuburile din fonta ductila si tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate;

 • >  Prețul unitar pe metru liniar ridicat;

 • >  Căminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe.

S-a ales varianta cu tuburi din PVC, caracteristicile tehnico-economice menționate conduc la concluzia ca rețeaua de canalizare menajera din tuburi PVC este optima pentru aceasta investiție

Canalizare pluviala

Descriere pe scurt ce se face:

Apa pluviala de pe acoperișul clădirii este dirijata spre rețeaua de canalizare din incinta.

Apa pluviala din parcare va fi dirijata spre rigolele carosabile L=74ml, apoi spre separatorul de hidrocarburi (cu o capacitate de cca. 101/s) amplasat in spațiu verde cu descărcare in rețeaua din incinta. Pe platforma de depozitare deșeuri se va monta o rigola L=4ml pentru dirijarea apelor spre rețeaua de canalizare.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •   Rigole carosabile amplasate in parcare

La rigolele standard grătarele sunt încadrate de muchiile de beton și pot fi fixate cu ajutorul unor sisteme de cleme de prindere sau de fixare. Corpul masiv din beton de calitate superioară este ideal pentru intrările la case și în curți sau pentru depozite și parcări.

 • •   Rețea de canalizare pluviala, prevăzută cu cămine de vizitare si guri de scurgere

S-a ales varianta cu rigole carosabile deoarece pentru suprafața aferenta parcării nu se justifica o rețea de canalizare pluviala.

echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

ObiectConstruire clădire centru multifuncțional


Dodari


coșuri de gunoi colectare selectiva mobntati pe stâlpii de ilumipat^ doua statii de autobuz pe strada Rafov

rastel; entru biciclete pe strada Rafov __________ ____________

In zonele de acces se vor încastra în pardoseală în rame proprii bariere profesionale de praf pentru spații cu trafic intens cu suprafețe alternative din cauciuc și texil.

Holul central si sala de activitati permite o compartimentare flexibila a spațiului astfel incat sa răspundă unei palete cat maivaste de activitati. In acest sens, se propun următoarele dotări:

ascensor panoramic interior

canapele modulare si tabureti de stat

vitrine pentru expoziție

sistem de sonorizare

rulouri interioare pentru zona saliii de activitati pentru impiedicarea pătrunderii luminii in cazul evenimentelor cu proiecție ecran de proiecție interior

canapele si taburete modulare de 75, 130, 150, 200cm pentru mobilarea holului central si a mediatecii

mese de lucru plianta pentru diverse ateliere cu tabureti stivuibili scaune stivuibile cu masuta retractabila pentru zona de conferințe Masa de lucru cu scaune pentru copii lampa pendul kit antifurt tablete

coșuri de gunoi colectare selectiva

Masa de conferințe

Scaun birou

Scaun vizitator

Tabureti din material textil

Scaune înalte pentru oficiu si pentru mediateca

Video-proiector si suport

Tabla magnetica de scris

Televizor

Microfon vocal

Tablete

Laptopuri

Imprimanta color

Birouri

Dulapuri dosare

Cuptor cu microunde profesional

Fierbator profesional de ceai

Espressor automat

Frigider

Mese de lucru inox 70 si 100cm lunigime

Dulapuri suspendate pereți din inox

Set de cești, câni si pahare pentru personalul centrului

Vestiar metalic

Stingator portativ minim 6 kg interior si exterior

Stativ umerașe si seturi de umerașe

Cos de gunoi 5I si 30I

Comode si măsuțe si rafturi mediateca

Obiect

Dodari

Seturi colecții pentru copii, beletristica si aventura Dulap depozuitare produse de curățenie

Mașina de curata pardoseli

Cărucior de curățenie profesional

Raft metalic

Trusa medicala de prim ajutor

Amenajare loc de joaca si sport

Echipamament joaca exterior complex Echipament joaca exterior persoane cu dizabilitati Echipament joaca exterior masuta Panou regulamentt exterior

Echipament joaca exterior balansoar Echipament joaca balans a Echipament joaca balans b Aparat gimnastica talie aparat gimnastica piept aparat gimnastica brațe aparat gimnastica schiat aparat gimnastica eliptic

Plaforme rutiere, pietonale, deșeuri in incinta

Banca tip insula 1

Banca tip insula 2

Banca spatar înalt 3m

Banca profil arc de cerc

Pubele

Cișmea exterior - accesibil inclusiv persoane cu dizabilitati

Banca otel zincat vopsit la cald

Masa exterior HPL

Scaun de exterior HPL

Suport biciclete

Picheți exterior incendiu

Sistem orientare

Coșuri de gunoi colectare selective

Stingator portativ minim 6kg - interior si exterior

Rețele in incinta

Alimentare cu apa:

rețele alimentare cu apa consum menajer - 1 buc cămin de apometru Dn1000 din PE, complet echipat, cu contor Dn40 mm; gospodărie de apa pentru incendiu exterior si interior:

 • •  grup de pompare pentru incendiu exterior si interior

 • • pompa submersibila de epuisment

 • •  vas expansiune V=150 litri

 • •  dotări SSM si SU

Rețea de canalizare:

In incinta Centrului Muntifunctional rețeaua de canalizare proiectata cu tuburi PVC 200mm, L= 146ml va prelua apele uzate menajere de la grupurile sanitare, apa pluviala de pe clădire si din parcarea amenajata langa obiectiv.

 • 3.2.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

consolidarea elementelor, subansamblurilor structural;


protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea v elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;"'/

Nu este cazul.

intervenții de protejare/ conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

• introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Rețele

Alimentare cu apa străzi cartier Rafov :

 • -  conducte PEID pentru extinderea rețelelor de apa;

 • -  cămine de vane/golire pe conductele de extindere rețele de apa;

 • -  cămine de apometru complet echipate (PE Dn 500 mm), pentru branșamentele noi;

hidranti de incendiu subterani Dn 80 mm

• introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Nu este cazul.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații,    te rm o izolații,

repararea/înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Scenariul I - Intrarea Lanului

Alee pietonala

Lungimea totala a aleii pietonale este de 147 ml.

Se va proiecta cu o lățime de 3,00 m si va fi tratata ca o alee pietonala deoarece nu respecta condițiile de proiectare pentru strada de categoria a-IV-a cu o banda de circulație. Pe aceasta se va circula si mașini pentru accesul in proprietățile private.

Sistem rutier elastic

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Mobilier urban

Pe stâlpii de iluminat se vor monta coșuri de gunoi cu colecater selective

Iluminat

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu

Scenariul I - Intrarea Lanului

exterior

existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu frigul ’de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subterarr.S^țemuL de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri d®H^ninăt' montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi.' in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 5oMil/f|^ vor monta camerete de tragere.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede pe strada Lanului extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 137 ml

Canalizare

Canalizare menajera:

Rețeaua de canalizare pe str. Lanului a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=150ml si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Corlatesti

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

Modernizarea străzilor se va face după realizarea sistemului de canalizare pluviala.

Scenariul I - Intrarea Ogorului

Alee pietonala

Lungimea totala a aleii pietonale este de 71 ml sistem rutier elastic

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Mobilier urban

Pe stâlpii de iluminat se vor monta coșuri de gunoi cu colecater selective

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 3 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Rețeaua de canalizare pe str. Ogorului a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=75ml si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Corlatesti

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

Scenariul I - Strada Pietii

Parte

Lungimea totala a străzii este de 111 ml.

carosabila

sistem rutier elastic

Mntergroup

•fe , yXBIKffDNC

Scenariul I - Strada Pietii

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16

conform AND 605);                                  ■ >

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR'Ehk.l3108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •   20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •  10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Canalizare

Canalizare menajera:

- la momentul intocmirii studiului de fezabilitate sunt in execuție lucrările de canalizare menajera pe aceasta strada, de către firma Alpenside

Canalizare pluviala

preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Pe str. Pietii se va monta 1 buc. sistem infiltrare.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •   rețea de canalizare unitara.

In aceasta zona nu se poate propune aceasta soluție deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiești.

 • •   Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol

S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitații si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

Scenariul 1 - Strada Atelierului tronson 1 si tronson 2

Parte carosabila

Lungime totala a celor doua tronsoane de strada este de 459 m. sistem rutier elastic

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •   20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Mobilier urban

Pe stâlpii de iluminat se vor monta coșuri de gunoi cu colecater selective

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de

Scenariul I - Strada Atelierului tronson 1 si tronson 2

telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subterar' Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 15 corpii deMliirhinat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de'citfenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pahajp 50 mi se vor monta camerete de tragere

» 1

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede pe strada Atelierului extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 93 ml.

Canalizare

Canalizare menajera:

- la momentul intocmirii studiului de fezabilitate sunt in execuție lucrările de canalizare menajera pe aceasta strada, de către firma Alpenside

Canalizare pluviala preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Pe str. Atelierului se vor monta 5 buc. sisteme infiltrare.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •   rețea de canalizare unitara.

In aceasta zona nu se poate propune aceasta soluție deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiești.

 • •   Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol

S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitații si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

Scenariul I - Strada Islazului tronson 1 si tronson 2

Parte carosabila

Lungime totala a celor doua tronsoane de strada este de 561 m. sistem rutier elastic

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

S-a ales varianta 1 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 18 corpuri de iluminat montate pe stâlpi de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti

Scenariul I - Strada Islazului tronson 1 si tronson 2Alimentare cu apa


Canalizare menajera:

- la momentul întocmirii studiului de fezabilitate sunt in execuție lucrările de canalizare menajera pe aceasta strada, de către firma Alpenside

Canalizare pluviala

Descriere pe scurt ce se face: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Canalizare


Pe str. Izlazuluise va monta 9 buc. sisteme infiltrare.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •   rețea de canalizare unitara.

In aceasta zona nu se poate propune aceasta soluție deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiești.

 • •   Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol

S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitații si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

s

cenariul 1 - Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2

Parte carosabila

Lungime totala a celor doua tronsoane de strada este de 504 m. sistem rutier elastic

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •   20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime pe strada Traian Savulescu tronson 2 si trotuare stanga variabile ca lățime pe strada Traian Savulescu tronson 1.

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Mobilier urban

Pe stâlpii de iluminat se vor monta coșuri de gunoi cu colecater selective

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 16 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in

Scenariul I - Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2

subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de paria in SO-'friLse vor monta camerete de tragere.                                \     V

Amenajare peisagistica

Amenajare spatii verzi pe strada Traian Savulescu trqgșpnM :-L1Q2?mp./.f-' f

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Pentru realizarea branșamentelor de apa (6 buc) se va utiliza dea va din material PEID PE80 PN6.

Canalizare

Canalizare menajera:

- la momentul intocmirii studiului de fezabilitate sunt in execuție lucrările de canalizare menajera pe aceasta strada, de către firma Alpenside

Canalizare pluviala

Descriere pe scurt ce se face: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Pe str. Traian Savulescu se va monta 11 buc. sisteme infiltrare.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •   rețea de canalizare unitara.

In aceasta zona nu se poate propune aceasta soluție deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiești.

 • •   Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol

S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitații si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

Scenariul I Strada Uzinei

Parte carosabila

Lungime totala a străzii este de 179 m. sistem rutier elastic

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •   20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime

 • •   4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Mobilier urban

Pe stâlpii de iluminat se vor monta coșuri de gunoi cu colecater selective

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul

Scenariul I Strada Uzinei

de iluminat nou proiectat va avea in componenta 6 corpuri/de iluminaț montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor cu ren ti slabi-in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval depanain50 ml se vor monta camerete de tragere.                                d       ..

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:                            W     ;■>

Pentru realizarea branșamentelor de apa (2 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Canalizare

Canalizare menajera:

Descriere pe scurt ce se face:

- la momentul intocmirii studiului de fezabilitate sunt in execuție lucrările de canalizare menajera pe aceasta strada, de către firma Alpenside

Canalizare pluviala

Descriere pe scurt ce se face: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Pe str. Uzinei se va monta 3 buc. sisteme infiltrare.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •   rețea de canalizare unitara.

In aceasta zona nu se poate propune aceasta soluție deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiești.

 • •   Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol

S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitații si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

Scenariul I - Strada Trenului

Parte carosabila

Lungime totala a străzii este de 257 m. sistem rutier elastic

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •   20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Mobilier urban

Pe stâlpii de iluminat se vor monta coșuri de gunoi cu colecater selective

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 7 corpuri de iluminat

/ĂNTERGROUP

**ț LEkSliiEfRING

Scenariul I - Strada Trenului

montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea reteleloț^^dyrențpstșbi irC subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de'panâ in 50 ml ■ vor monta camerete de tragere.                                        ;

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Pentru realizarea branșamentelor de apa (2 buc) se va utiîizâ^a^a dirî material PEID PE80 PN6.

Canalizare

Canalizare menajera:

Descriere pe scurt ce se face:

- la momentul întocmirii studiului de fezabilitate sunt in execuție lucrările de canalizare menajera pe aceasta strada, de către firma Alpenside

Canalizare pluviala

Descriere pe scurt ce se face: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Pe str. Trenului se va monta 5 buc. sisteme infiltrare.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •   rețea de canalizare unitara.

In aceasta zona nu se poate propune aceasta soluție deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiești.

 • •   Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol

S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitații si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

Scenariul 1 - Strada Târgului

Parte carosabila

Lungime totala a străzii este de 258 m. sistem rutier elastic

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Mobilier urban

Pe stâlpii de iluminat se vor monta coșuri de gunoi cu colecater selective

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 9 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi

Scenariul I - Strada Târgului

in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml.se vor monta camerete de tragere.                              ■ n'*

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Pentru realizarea branșamentelor de apa (4 buc) se va utiliza țeava gin’ material PEID PE80 PN6.

Canalizare

Canalizare menajera:

Descriere pe scurt ce se face:

- la momentul întocmirii studiului de fezabilitate sunt in execuție lucrările de canalizare menajera pe aceasta strada, de către firma Alpenside

Canalizare pluviala

Descriere pe scurt ce se face: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Pe str. Târgului se va monta 3 buc. sisteme infiltrare.

Variante constructive analizate:

S-au analizat următoarele variante:

 • •   rețea de canalizare unitara.

In aceasta zona nu se poate propune aceasta soluție deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiești.

 • •   Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol

S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitații si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

Scenariul I - Strada Rafov

Parte carosabila si parcari auto

Lungime totala a străzii este de 2562 m din care se modernizează 1062 m.

sistem rutier elastic

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale si piste de biciclisti

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime

Piste de biciclisti stanga - dreapta cu lățime de 1.00 m

 • •   4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Mobilier urban

Se vor amplasa doua echipamente de statii de autobuz si rastel de biciclete.

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie

Scenariul I - Strada Rafov

iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de

La fiecare intersecție pe stâlpii de iluminat vor fi prevazut^pâte .doua camera video de exterior,in constructive antivandalism. XX XX    A

O-cp-J /X

Amenajare peisagistica

Amenajare spatii verzi - 6767 mp                      X-v 'i; i > -

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:                           X.XX-X

Se prevede extinderea pe prelungirea strada Rafov a unei rețele publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, PN 10 bar SDR17 De 110 mm si De 63 mm, imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate pe aceasta strada este 1104 ml.

Pentru realizarea branșamentelor de apa se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Hidranti exteriori:

Hidrantii se amplaseaza lateral fata de conducta rețelei, în afara spațiului carosabil între conducta si limita proprietății sau clădirile din zona, în locuri ușor accesibile. Racordarea hidrantilor la conducta rețelei se face prin intermediul unui tronson de țeava PEID Pn 10 PE100 SDR17 cu De =90 x 5,4 mm.

Rețele de irigații

Sistem de irigații automat:

Necesarul de apa va fi asigurat in funcție de tipul speciei astfel:

Pentru arborii, arbuști se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray;

Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune.

Sistemul de irigații consta in următoarele componente: Sursa de apa;

Sistem de distribuție a apei; Sistem de udare;

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie.

Sistemul de udare automat pentru ariile cu gazon. Udarea automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazonsi aspersoare statice tip spray.

Canalizare

Canalizare menajera:

• Rețeaua de canalizare pe str. Rafov a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315-500mm, lungime de L=630ml si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in

 • -  căminul proiectat pe str Corlatesti, tronsonul dintre calea ferata si intersecția cu str. Corlatesti

 • -   căminul existent aflat la intersecție cu str. Pietii care descarcă in colectorul existent 3000/3000

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.______________Scenariul I - Strada Rafov______________________ Rețeaua de canalizare de pe str. Rafov PVC 250mm,/I^J^20jnțs^ \ \ț (tronsonul dintre str. Târgului si limita UAT) cu descărcare in ’ ț str.Rafov. Având in vedere configurația terenului naturafe^Vâcuarea î>) \  »

apelor menajere de pe acest tronson nu se poate face decât'prin/' -intermediul unei statii de pompare montata in căpătui strCp^Ijapgirea-x Rafov. Din statia de pompare propusa apele menajere surit'cl^yatC^rintf-o conducta de refulare PEID L=1110ml, in căminul de canalizare existent pe str. Rafov.

Scenariul I - Strada Rafov tronson 2

Parte carosabila

Lungime totala a străzii este de 175 m.

- sistem rutier elastic

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •   20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime

 • •   4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Mobilier urban

Pe stâlpii de iluminat se vor monta coșuri de gunoi cu colecater selective

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

La fiecare intersecție pe stâlpii de iluminat vor fi prevăzute cate doua camera video de exterior,in constructive antivandalism.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede extinderea pe strada Rafov tronson 2 a unei rețele publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, PN 10 bar SDR17 De 63 mm, imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate pe aceasta strada este 166 ml.

Pentru realizarea branșamentelor de apa se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Canalizare

Canalizare menajera:

Rețeaua de canalizare pe str. Rafov tronson 2 a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=175ml si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Rafov.

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

Scenariul I - Strada Corlatesti

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime

 • •   4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

/{ntergroup

.^șnf *

Scenariul I - Strada Corlatesti

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu ț existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate : cu modul de telegestiune.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 20 de corpuri de iluminat,17 dintre ele montate pe stâlpii existentLiar 3 pe stâlpi noi de metal.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Pentru realizarea branșamentelor de apa (3 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Canalizare

Canalizare menajera:

Rețeaua de canalizare pe str. Corlatesti a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 500mm, lungime de L=290ml si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Fagarasi

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

A se vedea capitolul 4.2

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Obiect

  Dodari

  Rețele in incinta

  Alimentare cu apa:

  rețele alimentare cu apa consum tehnologic - 1 buc cămin de apometru Dn1000 din PE, complet echipat, cu contor Dn40 mm; gospodărie de apa pentru incendiu exterior si interior:

  • •  grup de pompare pentru incendiu exterior si interior

  • •  pompa submersibila de epuisment

  • •  vas expansiune V=150 litri

  • •  dotări SSM si SU

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției:

 • •  costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Conform devizelor pe obiecte atașate.

 • •  costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Construcțiile si instalațiile impreuna cu dotările si echipamentele progtfș^ proiect se amortizează liniar conform legislației in vigoare.

5) I


S-a considerat durata de amortizare structurata conform HOTARARIE Nr. 2139 ; din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea ^iăLi / duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durată-normala de funcționare a unei construcții.                                          c

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 26 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se incadra in următoarele categorii:

A. Centru multifuncțional
 • •  A.1. Cheltuieli cu materii prime si materiale

 • •  A.2. Alte cheltuieli materiale

 • •  A.3. Cheltuieli salariale

 • •   A.4. Cheltuieli de intretinere si reparații

 • •   A.5. Cheltuieli cu utilitățile

 • •  A.6. Alte cheltuieli de exploatare

B. Zona de recreere
 • •  B.1. Cheltuieli cu materii prime si materiale

 • •   B.2. Cheltuieli cu utilitățile

 • •   B.3. Cheltuieli de intretinere si reparații

 • •   B.4. Alte cheltuieli de exploatare

C. Modernizare drumuri

•  C.1 Cheltuieli cu întreținerea si reparația drumurilor

 • -   Marcaje orizontale

Indicatoare rutiere

 • -   Covor asfaltic

D. Iluminat public
 • •  D.1 Cheltuieli cu întreținerea si reparația iluminatului public

 • -  Mentenanta sistemului

 • -   înlocuirea corpurilor de iluminat

 • •  D.2 Cheltuieli cu energia electrica pentru iluminat

E. Canalizare
 • •  E.1 Cheltuieli cu întreținerea si reparația canalizării

F. Alimentare cu apa
 • •  F.1 Cheltuieli cu întreținerea si reparația rețelei de alimentare cu apa

 • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

• studiu topografic;

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si face parte din anexele proiectului.

Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului in plan, pr<

si s-au intocmit profile transversale.

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efe< STEREO 70.

:tuat in cbprdonate.

- i - "1

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urn

larindu-șe punctele.'

caracteristice in plan, profil longitudinal si profil transversal. Stațiile de ridicare au fost materializate prin buloane si martori.

Aceste măsurători s-au materializat in:

 • -   plan de situație, scara 1:1000;

 • -   profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100;

 • -   profiluri transversale curente, scara 1:100.

 • -  Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

•  studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

Studiul geotehnic verificat pentru cerința Af face parte din anexele proiectului.

 • •  studiu hidrologic, hidrogeologic;

 • •  studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

•  studiu de trafic si studiu de circulație;

Nu este cazul.

 • •  raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

•  studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul.

 • •  studiu privind valoarea resursei culturale;

• studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investiției: 28 luni (de la semnarea contractului de finanțare) pentru ambele scenarii.

Principalele etape de realizare a proiectului pentru cele doua scenarii propuse constau in: Achiziții de lucrări, produse si servicii - 10 luni;

Implementarea contractului de execuție a investiției de baza - 16 luni-Publicitatea proiectului - 28 luni;                                    o *f

Managementul proiectului - 28 luni.

/yr- .£“/                  j \ 'i

Graficul orientativ de realizare a investiției este prezentat in cadrul AneițeiȘ?/ activitatilor pentru ambele scenarii.                                                 ? ■ j I ’

V .sC-X

A

Adițional, sunt incluse si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de investiții.

 • 4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

  • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiza
 • -  HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  Programul de finanțare: POR/2018/4/4.3/ AXA PRIORITARA 4, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.3; Obiectiv Specific 4.3.

Perioada de referința

Perioada de referința diferă in funcție de sectorul de investiții iar in cadrul proiectului sunt cuprinse obiective ce fac parte din mai multe sectoare. Astfel, asa cum este specificat in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, a fost selectata durata de 30 de ani pentru a putea fi incluse toate perioadele de referința aferente obiectivelor investitionale cuprinse in cadrul proiectului.

Aceasta perioada este impartita in trei etape:

 • -  Etapa de preimplementare - 2014-2019 (asimilata in 2 ani),

 • -   Etapa de implementare a proiectului - cu durata de circa 2 ani (28 de luni) din care etapa de Construcții si instalații de 16 luni,

 • -  Etapa de operare a proiectului - cu durata de 26 ani.

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

In vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție si finanțare.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea POR.

Tip risc

Instituțional     Probabilitate Mică       Importanta Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale UAT Municipiul Ploiești astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau

^NTERGROUP

** ț XiM5IME«INC

al contestațiilor. UIP-ul este format din personal (^specialftațe^y experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofbîî^pri :ep^e^'PpM duce la contestații.                                       Iri 1' T- \J \

Tip risc

Juridic

Probabilitate     Medie

Importanta . Î-Mare ‘ j

/S/

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului                 * /

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite..fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar     | Probabilitate | Mică

Importanța    | Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși termenele propuse, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic      Probabilitate

Medie

Importanta

Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate a e proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar Probabilitate    Medie         | Importanta     Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată/ cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate | Mică          | Importanta     Medie

Descriere

Efectele factorilor antropici

Măsuri    de

reducere

Acțiunea utilizatorilor asupra investiției: clădire centru multifuncțional, utilitati, sala multifuncționala, avea drept efect distrugerea acestora. Din acest motiv s-a optat pentru materiale rezistente care prezintă un grad mare de rezistenta in timp. In situația in care se vor constata degradări datorate acțiunii oamenilor, distrugerile provocate vor fi suportate financiar de aceștia.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanta

Medie

Descriere

Efectele factorilor naturali

Măsuri    de

reducere

Pentru a proteja investita de factorii naturali de risc: seism, incarcari din zapada si vânt, clădirea a fost dimensionata corespunzător din punct de vedere al structurii de rezistenta. De asemenea acest risc a fost luat in considerare si in momentul proiectării utilităților de baza

Tip risc

Financiar

Probabilitate    Medie         Importanta

Medie

 • 4.3 Situația utilităților și analiza de consum:


•  necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz;

Nu este cazul.

 • •  soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

In ceea ce privește impactul proiectului asupra combaterii segregării rezidențiale cu rolul de a face legătură intre comunitățile urbane marginalizate de zona urbana funcționala si de restul orașului, amintim faptul ca impactul va fi pozitiv pe termen mediu si lung. Intervențiile prevăzute prin proiect vor contribui la ameliorarea stării de sănătate a populației, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională și culturală a comunităților marginalizate prin:

 • -   Creșterea calitatii vieții locuitorilor prin construirea centrului multifuncțional

 • -   Creșterea mobilității;

 • -  Asfaltare - Reducerea particulelor de praf din aer;

Creșterea accesibilității către oraș si în cartierele învecinate;

 • -   Reabilitarea spațiilor verzi;

 • -   Integrarea persoanelor cu dizabilități;

Măsuri de protecție a mediului.

Astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea urbană Cartier Rafov, Ploiești.

Din punct de vedere social, implementarea proiectului va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului.

Lucrările prevăzute prin prezentul proiect sunt in acord cu masurile prevăzute in planul de acțiune al SDL Ploiești, astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea urbană Cartier Rafov.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de execuție a investiției, daca este cazul, se vor crea locuri de munca reprezentând personalul angrenat in realizarea lucrărilor de execuție a infrastructurii nou create, personal ce va fi angajat in cadrul firmei ce va realiza lucrările.

Personalul angajat va fi selectat prin concurs, strict pe baza competentelor profesionale, fara nici un fel de discriminare legata de sex, apartenența politica, religioasa, etnica sau orientări ale angajatilor.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității si a siturilor protejate, după caz;

Nu este cazul.


#&/ /fe&x ■. W j

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natur^ăi anțrp^Wi care acesta se integrează, după caz.

X.

4.5    Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

»

Conform SIDU, in anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii.

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

 • 4.6   Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza Cost - Beneficiu a fost elaborata avand la baza indicațiile prezentate in cadrul următoarelor documente:

 • 1. Secțiunea III - „Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete” si excepții de la aplicarea acestei metodologii din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014

 • 2. Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu a proiectelor de investiții" - al Comisiei Europene, 2014-2020.

 • 3. Anexa III - „Metodologia de realizare a Analizei cost-beneficiu” din cadrul Regulamentului (UE) nr. 207/2015.

 • 4. Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Analiza Cost-Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor si costurilor) impactul socio-economic datorat implementării proiectului.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si cuantifica toate impacturile posibile ale proiectului luat in discuție, in vederea determinării costurilor si beneficiilor corespunzătoare.

Analiza Cost-Beneficiu este necesara pentru a justifica faptul ca proiectul propus, care se integrează in contextul obiectivelor politicii regionale a UE, este oportun din punct de vedere economic si necesita contribuția Fondurilor pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar.

In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finâiifar’e’^îe acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.                                         *

!i‘~s

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a ifiyșstitiei ce va fi -determinată cu indicatorii de performanta financiara precum: rata de rentabilitate financiara, fluxul de numerar cumulat, valoarea neta actualizata corespunzătoare. Acești'indicatori sunt prezentați in Anexa 1 - Scenariul 2 - Scenariul Recomandat si in Anexa 2 - Scenariul 1

De menționat este faptul ca, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, analiza financiara se impune a fi realizata prin includerea valorii TVA in cadrul costurilor si veniturilor operaționale daca aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat ca plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), in consecința in cadrul analizei financiare costurile si veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată in considerare pentru verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reala recomandata de Comisia Europeana in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rata reala, datele previzionate au fost fundamentate in valori reale, s-au utilizat preturi constante, fara a lua in calcul impactul inflației.

Previziunile realizate in cadrul analizei financiare a proiectului se bazeaza pe datele publicate de “Economist Intelligence Unit” din data de 17 august 2018.

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific - POR 2014 - 2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.3, Obiectivul Specific 4.3, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul inforeuro din luna depunerii si anume de 4,5744 lei/euro.

Având in vedere ca proiectul propus nu aduce venituri nete, o analiza financiara este utila doar pentru evaluarea fluxurilor de numerar.

Analiza financiara a fost realizata pentru o perioada de 30 de ani, fiind luate in considerare veniturile si costurile generate de noile investiții.

Au fost estimate costuri de operare corespunzătoare noii infrastructuri care vor aparea după implementarea noilor investiții pentru reparații, întreținere, personal si operare.

Durata de amortizare a lucrărilor, echipamentelor si dotărilor a fost estimata in baza legislației in vigoare privind legea amortizării.

Valoarea reziduala s-a calculat prin metoda amortizării liniare.

In situația „fara proiect”, costurile de investiție sunt considerate a fi 0 (zero).

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Ieșirile reprezintă costurile investitionale si costurile de operare. Intrarile^sp^rfepr^t-1 de veniturile operaționale si sursele de finanțare ale proiectului.         /

Fluxul de numerar cumulat este nul in fiecare an al perioadei de

'''

Fluxul dp numArar cumulat aste nul deoarece costurile de intretinereX^


iqtate

ți

Fluxul de numerar cumulat este nul deoarece costurile de intretiner^șWpuî^ „ acoperite in totalitate de venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul î local al Municipiului Ploiești.

perăre vor fi


Insa, avand in vedere evoluția pe piața a costurilor cu materialele si cu forța de munca, atat la nivel național cat si european, consideram ca valoarea costurilor investitionale se poate majora semnificativ in perioada de implementare a proiectului.

Aceasta afirmație are la baza si evoluția ascendenta in ultimii ani a costurilor cu forța de munca in domeniul construcțiilor (cf. INSSE s-a înregistrat o creștere de 52,3% in anul 2018 fata de 2016) si a materialelor de construcții pentru proiectele de investiții (cf. INSSE s-a inregistrat o creștere de 20,2% in anul 2018 fata de 2016).

Astfel, putem sublinia faptul ca proiectul poate varia in ceea ce privește cheltuielile investitionale cu aproximativ 20% in următorii ani.

Ținând cont ca investiția care face obiectul proiectului va fi susținuta de la bugetul local, o creșterea a cheltuielilor nu reprezintă o amenințare a sustenabilitatii proiectului.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN si a ratei interne de rentabilitate financiara si a capitalului. Actualizarea a fost realizata folosind rata de actualizare de 4%.

Indicatorii financiari, in general, arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VFNA/C este negativ arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției, prin definiție, este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

Pentru calcularea indicatorului RRF/C se utilizează fluxul de numerar al proiectului.

Proiectul prevede in cadrul analizei financiare venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local strict pentru acoperirea cheltuielilor de operare ulterioare. De aceea, veniturile operaționale sunt egale cu costurile din exploatare, in consecința fluxul de numerar este nul pe perioada de operare a proiectului.

De asemenea, veniturile atrase au menirea de a acoperi cheltuielile de mentenanta ale investiției si nu de a aduce venituri nete. Veniturile nete in cazul proiectului de fata sunt nule (diferența intre veniturile operaționale si costurile din exploatare este nula).

Din acest motiv, calcularea indicatorului RIR este practic imposibila (tinde spre -°°) si nejustificata in cazul proiectului de fata.

dNTERGROUP

Prezentul proiect nu generează venituri nete din desfasurarea activitatii propuse, prin investiția ce se dorește a se realiza.

Centrul multifuncțional precum si exploatarea utilităților publice sunt investiții neproducatoare ^ de venituri. Astfel, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilorfnecesare bunei funcționari ale acestor unitati. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare1se rezuma la a constata ca municipiul Ploiești a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor pe perioada de exploatare.                                 v f el \

SCENARIUL II - Recomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)*

%

-OO

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-20.377.085

SCENARIUL I - er comandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)*

%

_co

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-22,392,024

‘Indicatorul financiar - RRF/C, se poate calcula doar pentru proiectele care generează VENITURI NETE, in caz contrar avand doar semnificație matematica si nu economica, rezultatul fiind

VAN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de pre-implementare si implementare ai proiectului din operare, care, datorita metodei de actualizare, are un impact mult superior fata de anii următori ai analizei financiare.

In cadrul Anexa 1 - Analiza financiara a proiectului la ambele scenarii pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate.

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile legale, avand in vederea faptul ca valoarea totala a proiectului se afla sub pragul de 30 mii. lei, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Avand in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala prin imbunatatirea accesului la utilitățile publice si la o infrastructura de recreere.

Prin urmare raportul ACE va fi dat de valoarea totala actualizata a costurilor de investiție si de operare din ambele scenarii raportata la numărul locuitorilor cartierului care vor beneficia de infrastructura creata.

Astfel, pentru prezentul proiect de investiții, rezultatele sunt următoarele:

Scenariul 2 Recomandat

Orizontul de timp

ani

30

Rata de actualizare

%

4

Valoare totala actualizata costuri investitie+operare

Lei

40.599.447

Număr total locuitori cartier

nr. locuitori

1000

Raportul ACE

Lei/ locuitor

40.599

Scenariul 1 Nerecomandat

Orizontul de timp

ani

30

Rata de actualizare

%

4

Valoare totala actualizata costuri investitie+operare

Lei

42.245.126

Număr total locuitori cartier

nr. locuitori

1000

Raportul ACE

Lei/ locuitor

42.245

Prezentarea detaliata a Analizei Cost-Eficacitate se regăsește in cadrul Anexei 1 - Scenariul 2 Recomandat si a Anexei 2 - Scenariul 1 nerecomandat.

4.8    Analiza de senzitivitate

Pentru prezentul proiect s-a elaborat analiza cost-eficacitate. Astfel, in conformitate cu prevederile legale, punctele 4.7 si 4.8 din structura Studiului de Fezabilitate din cadrul HG.907/2016 - analiza socio-economica si analiza de senzitivitate, nu mai sunt necesare a fi realizate.

In consecința, pentru prezentul proiect nu este cazul a se elabora o analiza de senzitivitate.

4.9   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscurile investiției au fost detaliate in cadrul capitolului 4.2 aferent documentului de fata.

 • 5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitătii si riscurilor

7                             ’                                                 9 J

Criteriile de natura financiara si socio-economica ce determina scenariul recomandat sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Criteriu

Scenariul 2

Scenariul 1

Raportul ACE ( Lei/ locuitor cartier)

40.599

42.245

Costuri totale de operare (26 ani) - Lei/an

40.599.447

42.245.126

5.2    Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

Din punct de vedere financiar si socio-economic, scenariul recomandat este Scenariul 2, deoarece:

 • •  raportul ACE - raport Analiza cost-eficacitate este mai bun

 • •  costurile de întreținere si reparații sunt mai reduse decât cele aferente din Scenariul II.

 • 5.3    Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

-z & *

a principalelor


 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere/ț^hnolp^i^? ^ constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, l lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și dă performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; ,   "

•’ ■ • • «r

11

Important:

Soluția tehnica a fost elaborata in mod integrat avand in vedere si modernizarea carosabilului si trotuarelor, precum si modernizarea sistemului de iluminat public.

Avand in vedere ca lucrile de modernizare carosabil si trotuare sunt incluse intr-un alt proiect ce va fi finanțat printr-un credit bancar, costurile acestora nu sunt incluse in prezentul studiu de fezabilitate cu excepția celor aferente străzilor Rafov si Intr. Lanului.

De asemenea modernizarea instalației de iluminat stradal va fi parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a SIP a municipiului Ploiești: prin urmare costurile aferente nu sunt incluse in buget, iar soluția proiectata va fi inclusa in studiul de fezabilitate pentru extinderea si modernizarea SIP in aceasta parte a municipiului.

încadrarea clădirii

 • •  CATEGORIA "C" - NORMALA DE IMPORTANTA a clădirii conform h.g.r. 766/1997, Legii nr.10/1995 si Ordinului M.L.P.A.T. 31/N/1995.

 • •  CLASA III de importanta a construcției in conformitate cu normativul P100-1/2013

 • •  GRADUL II de rezistenta la foc;

 • •  RISC MIC de incendiu

dNTERGROUP

Scenariul I - Construire clădire centru multifuncțional


In scopul integrării socio-culturale, a dezvoltării comunitare si regenerării economica a cartierului Rafov se propune construirea unui centru multifuncțional si amenajarea unor spatii de recreere care sa deservească comunitatea cartierului Rafov din Municipiului Ploiești si sa asigure condițiile optime pentru utilizarea spațiului public pentru toate categoriile de varsta prin realizarea de spatii de recreere si agrement. Scopul proiectului este de a imbunatati calitatea vieții comunitare prin realizarea unei clădiri care sa devină reper la nivelul comunității, susținuta de ameajarea unor spatii de recreere si socializare. Clădirea propusa contribuie la programul de regenerare urbana a zonei marginalizate a cartierului Rafov, conturandu-se un centru urban configurat pe doua niveluri. La nivelul parterului sunt propuse un foyer urban, care realizează legătură dintre strada Rafov si zona de proiecție in aer liber, si o sala pentru conferințe si proiecții, un birou si o zona de grupuri sanitare care sa deservească intregul obiectiv, si spatiile tehnice, complet separate de funcțiunile centrului cu acces direct din exterior, din strada Traian Savulescu. Etajul parțial al clădirii este reprezentat de un volum excentric, in console raportat la amprenta clădirii si este orientat pe direcția NE-SV. Volumul etajului semnalizează, pe de o parte, accesul principal din strada Rafov, iar pe cealalta direcție servește ca suprafața de proiecție pentru zona amenajata in aer liber. In etajul centrului se propune o zona multimedia cu acces pe o terasa circulabila parțial verde, dotata cu echipamente destinate recreearii in aer liber.

Arhitectura:


SUPRAFAȚĂ TEREN

4702

mp

Clădire:

a

SUPRAFAȚA CONSTRUITA - AMPRENTĂ LA SOL

626

mp

b

SUPRAFAȚA CONSTRUITA ETAJ

169

mp

c

SUPRAFAȚA DESFĂȘURATA (a+b)

795

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER:

567

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ:

131

mp

SUPRAFAȚĂ TERASA VERDE:

385

mp

POT

14%

CUT

0.2

REGIM ÎNĂLȚIME

P+E Retras

H cornișa: 9.00m

CAPACITATE

217

Locuri

Amenajări exterioare:

SUPRAFAȚĂ TEREN AMENAJAT - exclus construcție

4076

mp

SUPRAFAȚĂ SPAȚII VERZI

2044

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME SI ALEI PIETONALE

1670

mp

SUPRAFAȚA SPAȚIU DE JOACĂ SI SPORT

208

mp 7/'

SUPRAFAȚA PARCARE

133

mp.'’'

PLATFORMA DEȘEURI

21

mpi

SUPRAFAȚĂ GOSPODĂRIRE DE APĂ

44

p


Scenariul I - Construire clădire centru multifuncțional

Expresia volumetrică a clădirii transpune distribuția funcțională a spațiilor interioare prin volume bine delimitate și raportul plin-gol specific fiecărei funcțiuni prin caracterul public-privat. în tratarea fațadelor, prin abordarea cromatică, practicarea golurilor și uilizarea finisajelor, s-a urmărit conturarea unui obiect unitar care sa devină reper la nivelul comunității cartierului Rafov. Se propune un volum ieșit in console pentru semnalizarea accesului in clădire si care oferă reprezentativitate oobiectului. Planimetrie

Configurația terenului a generat o planimetrie a construcției retrasa de la aliniamentul străzii Rafov astfel incat clădirea generează, in raport cu amplasamentul, o delimitare fizica in doua zone: o zona dinamica - piateta urbana de acces in clădire, si o zona liniștita destinata promenadei si activitatilor in aer liber - proiecție, zone de socializare/relaxare, spațiu de joaca si sport. Pentru a asigura securitatea si un mediu controlat se propune o clădire de „tip poarta”, accesul din starda rafov asigurndu-se numai prin intermediul clădirii.

La interior, sub aspect funcțional, se delimitează doua zone:

zona publica : hol central cu garderoba si scara acces etaj, sala activitati, si grupurile sanitare aferente publicului (grupuri sanitare diferențiate pe sexe si destinate persoanelor cu dizabilitati) si incapere destinata familieii si copilului zona privata: birourile aferente personalului si spatiile conexe acestora (birou de tip open space cu 5 puncte de lucru, birou separat pentru psiho-terapeut, oficiu, vestiare minimale diferențiate pe sexe si un grupo sanitar)

zona spatiilor tehnice, complet separata funcțional de spațiul principal al centrului, cu acces direct din exterior - spațiu tehnic, kit panouri fotovoltaice, tablou electric general, E.C.S.

Sistem constructiv este format din cadre si diafragme din beton armat.

Accesul principal în clădire se realizează pe nord-estica, din Strada Rafov, prin intermediul unui hol central, care realizează conexiunea cu zona de recreere, devenind in acest fel un hol urban.

Cota ±0.00 este situata la cota piateti urbane de acces.

Evacuarea se va realiza prin uși mobile, într-un canat, semnalizate corespunzător, dotate cu mâner antipanică și sistem de autoînchidere sau închidere automată.

Funcțiuni

Soluția funcțională propusă este dezvoltată pe un regim de înălțime P+Eretras, optându-se pentru o distribuire a spațiilor în funcție de destinația si categoria acestora, Spațiile au fost conformate în funcție de fluxul funcțional, delimitandu-se spatiile publice de cele private. Holul central si sala destinata activitatilor beneficiază de o planimetrie flexibila prin separarea cu pereți mobili in funcție de caracterul activitatilor diverse propuse. Pe latura nord vestica s-a propus zona destinata personalului centrului.Scenariul I - Construire clădire centru multifuncțional

P03

GARDEROBA

4.7

P04

HOL

13.1

P05

OFICIU

7.4

P06

VESTIAR BARBATI

2.3

P07

VESTIAR FEMEI

2.3

P08

GRUP SANITAR PERSONAL

4

P09

BIROU PSIHOLOG

11.7

P10

BIROU

32.9

P11

HOL GRUPURI SANITARE

29.3

P12

OFICIU CURĂȚENIE

6.3

P13

GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI

6.2

P14

GRUP SANITAR FEMEI

14.8

P15

GRUP SANITAR BARBATI

13

P16

FAMILIA SI COPILUL

7.5

P17

HOL SPATII TEHNICE

8.3

P18

E.C.S.

2.5

P19

KIT PANOURI FOTOVOLTAICE

6

P20

TEG

1.1

P21

SPAȚIU TEHNIC

27.6

total

567

Etaj

E01

MEDIATECA

131

total

131

E02

TERASA INERBATA DE TIP EXTENSIV

385

/,: v- . — ..... /’/

...

Pentru asigurarea circulației verticale se vor prevedea:                                                       .<      Z

un nod de circulație deschis care asigura legătură intre parter si mediateca amplasata in etaj: scaraȚable metalica' alcatuita din trei rampe egale cu doua podește intermediare, finisata cu table vopsita, Se vor prevede^ mâini curente

Scenariul I - Construire clădire centru multifuncțional

duble (h:60cm si h:90cm) montate pe ambele deschideri ale rampelor (atat in lungul pereților, cat si in lungul deschiderii către gol).

Ascensor interior tip panoramic pentru transport persoane, inclusv persoane cu dizabilitati, cu 2 opriri amplasat in proximitatea scării de acces in etaj

Accesul pe terasa necirculabila a etajului se realizează prin intermediul unui chepeng complet exchipat, cu ajutorul unei scări metalice (fixe si mobile).

Accesul pentru întreținere pe terasa necirculabila a parterului, amplasata pe latura nord vestica se va realiza controlat, in scopul mentenantei, prin intermediului unui gol din spațiul mediatecii.

Conformarea anvelopei are în vedere asigurarea unei bune termo-hidroizolări și reducerea pierderilor termice. Planșeele peste sol, planșeele peste ultimul nivel și pereții sunt elemente termoizolate, inclusiv grinda de soclu. Se asigură continuitatea termoizolației inclusiv la partea superioară a aticului.

Panourile vitrate vor avea coeficient de transfer termic în conformitate cu normele în vigoare.

Clasa de combustibilitate și reacție la foc a tuturor elementelor care intră în componența anvelopei vor fi în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Finisaje exterioare

Suprafețele opace sunt finisate cu tencuiala decorativa aplicata peste termosistem compact lipit cu element termoizolat vata minerala bazaltica. Platformele de recreere sunt finisate cu beton amprentat si cauciuc turnat - zonele de sport si joaca. Golurile sunt inchise cu tamplărie de exterior cu profile de aluminiu cu rupere de punte termică, geam termoizolant clar tratat low-e si grile de ventilație. Panourile vitrate sunt prevăzute cu sisteme de rulouri exterioare pentru a gestiona pierderile de căldură pe perioada aanotimpului rece. Golurile vor fi prevăzute, la interior si exterior, cu glafuri din aluminiu. La interior, se vor prevedea parapeti din metal cu inaltime de 1m si montanti verticali poziționați la interax mai mic de 10 cm pentru golurile al căror parapet este mai mic de 90 cm, si exista diferente de cote interior-exterior, conform legislației in vigoare.

In selectarea finisajelor interioare s-au urmărit criterii precum durabilitatea, întreținerea și curățarea ușoară, în condiții de confort estetic și sunt în conformitate cu reglementările în vigoare privind siguranța în exploatare, igiena și sănătatea populației.

Pereți: vopsitorii lavabile, vopsitorii epoxidice - în spațiile umede, punctual inserții de vopsea decorativa pentru interior cu aspect beton aparent si vopsea aspect tabla de scris, inserții placari sticla colorata si oglinda - grupuri sanitare. Pereți de compartimentare HPL: în grupurile sanitare, preparări bucătărie Pardoseli: beton elicopterizat, pardoseli epoxidice, lemn triplu stratificat;

Plafoane: vopsitorii lavabile aplicate peste glet si plafoane tip grila metalica si lambriuri de lemn - parțial hol central Obiectele sanitare (lavoare, closete) vor avea dimensiunile recomandate fiecărui tip de uilizator, suspendate, cu rezervoarele încastrate in perete. Dusurile aferente grupului sanitar destinat personalului va fi cu cădere direcat in pardosela.                                                                                                                   -îrw.

Blaturile pe care sunt amplasate lavoarele sunt elemente din lemn, finisate cu tratament de impregnare hjdf!0F¥peȘ^it.,

Tâmplăria de interior propusă este din profile de aluminiu fără rupere de punte termică, cu sisteme de autoîppt^eret-^ T77 V Instalarea și mentenanța fiecărui tip de finisaj/produs se va face conform specificațiilor tehnice ale produsului.g’f .. '7 \ Tema orizontală a egalității de șanse este tratată prin asigurarea accesibilității , ersoanelor cu dizabilităfegiu cu- difieultăți

Scenariul I - Construire clădire centru multifuncțional

motorii în toate categoriile de spații. In acest sens, se asigura accesul in clădire la nivel cu platoformele exterioare si un ascensor care realizează legătură între toate nivelurile clădirii. Pardoselile vor fi racordate astfel incat se vor diferențele de nivel intre spatii. Grupurile sanitare destinate publicului si personalului sunt echipate și conformate pentru utilizarea de către persoanele cu dizabilități. Se propun coșuri de gunoi cu capac batant sau cu fantă. Suplimentar fata de prevederile legislației in vigoare, locul de joaca si sport in aer liber vor fi dotate cu echipamente destinate persoanelor cu dizabilitati. La interior si exterior, se vor amplasa dale tactile de direcționare si semnalizare pentru persoanele cu deficiente de vedere.

Tema orizontală a utilizării resurselor naturale

folosirea de vată minerala întrucât nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

măsuri de izolare termică corespunzătoare funcțiunii și legislației în vigoare; obiecte de iluminat LED;

întrebuințarea sistemelor prietenoase cu mediul pentru obținerea energiei regenerabile: pompe de căldură, panouri solare si fotovoltaice

orientarea și conformarea favorabilă a clădirii pentru reducerea însoririi directe a spațiilor

Structura

Condiții amplasament

Conform hărții de zonare seismică din normativul P100-1/2013 construcția se amplasează în zona seismica care corespunde unei accelerații la nivelul terenului de ag=0.35g, asociata cu o perioadă de colț a spectrului seismic Tc = 1.6 sec, considerând un cutremur cu interval mediu de recurență de 225 ani (calculul la Starea Limita Ultima).

Clasa de importanță si expunere la cutremur este III, clădiri de tip curent, conform P100-1/2013, ceea ce conduce la un coeficient yls=1.00.

Din punct de vedere al solicitărilor din vânt, amplasamentul corespunde unei presiuni de referință a vântului de 0.5 kPa, mediată pe 10 min la 10 m cu interval mediu de recurentă de 50 ani (2% probabilitate anuală de depăsire).(conf. CR1-1-4/2012).

Din punct de vedere al încărcărilor din zăpadă amplasamentul corespunde unei valori caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol s0,k=2.00 kN/m2 avînd interval mediu de recurență de 50 ani. (conf. CR1-1-3/2012).

Fundațiile noii clădiri nu interactioneaza cu structura altor clădiri existente. Din cate cunoaștem nu exista clădiri subterane care trebuie dezafectate sau demolate.

Conform Studiului Geotehnic, la adancimea de fundare se intalneste:

- un complex coeziv format din prafuri argilos nisipoase, brun si cafenii, plastic virtoase.

Apa subterană a fost interceptată în sondajul de investigare la adancimea de -3.6m, cu variații anuale de +/- 1.00m funcție de regimul pluviometric al râurilor Prahova si Teleajen.

Presiunea convenționala a terenului recomandata in Studiul Geotehnic pentru acest strat este Pconv=210kPa.            4

Infrastructura:                                                                                        /o,/"

1. Clădirea principala                                                                                                                  ’

Sistemul de fundare este alcătuit dintr-o rețea rectangulara de grinzi de fundație tip talpa pe 2 directii:?<Dimensiunild.\in secțiune ale grinzilor de fundație sunt 40x120cm, respectiv 50x120. La partea de jos a grinzilor de fundație se dezvolta o talpa

__________Scenariul I ■ Construire clădire centru multifuncțional _____ _____ _________ cu lățime de 70cm, (respectiv 90cm) si inaltime de 40 de cm. Sub talpa de fundație exista un strat de beton simplu de egalizare cu grosimea de 10cm. Pentru realizarea fundatiiilor s-a optat pentru beton clasa C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundațiilor se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip XYPEX Admix 1000 sau similar) adaugat in masa betonului. Cota pentru pardoseala Parter este -0.1 Om raportat la cota +0.00 a finitului Parterului si are grosimea de 15cm.

Suprastructura

Structura de rezistenta are regim de inaltime Parter+Etaj Retras.

Suprastructura clădirii este formata din 3 corpuri independente de structuri in cadre de beton armat monolit. Pentru realizarea suprastructurii s-a optat pentru beton clasa C30/37.

Datorita varietatii de deschideri si a formei neregulate in plan, stâlpii au secțiuni cu dimensiuni variate 30x34, 30x50, 50x50, 40x100, sau forme de trapez. Grinzile deasemenea au secțiuni cu dimensiuni variate 30x30, 30x40, 30x50, 30x60, 30x80cm etc. Plăcile au grosimea de 13cm si sunt considerate șaiba rigida. Terasa peste Parter este de tip mediteranean cu straturi de termo si hidroizolatie. Terasa peste Etaj este de tip terasa inclinata cu pante in 2 ape.

Structura de rezistență a fost concepută si calculată în conformitate cu normele și normativele în vigoare. S-au avut în vedere metode de calcul și analiză moderne, analiza statică echivalentă si analiza modala. La abordarea calcului seismic s-a utilizat normativul de calcul antiseismic P100-1/2013.

Au fost luate în analiză recomandări și încadrări ale construcției în acord cu prevederile din normative, iar calculele s-au efectuat în raport cu acestea.

Instalații sanitare

Instalații HVAC

Instalații electrice curenti slabi

Va fi prevăzut o instalație de cablare structurata,realizata cu cablu UTP cat 6 si prize UTP RJ 45.Va fi prevăzut un sisitem de control acces deoarece in unele zone accesul va fi restricționat.

De asemenea va fi prevăzut un sistem de supraveghere video,atat la interior cat si la exterior.

Instalații electrice curenti tari

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ce va fi precizata in avizul furnizorului de energie.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S“ cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din normativul 17-2011. Instalațiile de iluminat se vor realiza cu corpuri LED.

Pentru consumatorii prioritari va fi prevăzută o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen de 25 de KVA.    /X* An-tas?»

Detecție incendiu

Subsistemul de detecție si semnalizare la început de incendiu este conformă cu cerințele familiei de standardesi.

Scenariul I - Construire clădire centru multifuncțional

asigură:

Detecția și semnalizarea din fază incipientă a incendiilor în toate camerele clădirii;

Detecția și semnalizarea din fază incipientă a incendiilor în spațiile prevăzute cu tavane false;

Semnalizarea manuală a începutului de incendiu;

Transmiterea semnalizărilor și comenzilor de bază la panoul de operare.

Subsistemul de detecție și semnalizare la început de incendiu va fi coordonat de o centrală analogică, adresabilă, dotată cu două bucle de detecție, fiecare putând gestiona câte 512 de echipamente adresabile.

Detectoarele automate vor fi detectoare cu inteligență proprie, care folosesc protocoale avansate de analiză și evaluare a situației din zona supravegheată, care le permit adaptarea progresivă la evoluțiile lente, nepericuloase ale mediului ambiant. Se vor folosi următoarele tipuri de detectoare automate:

Detectoare de fum cu cameră optică;

Detectoare de fum multicriteriu, cu cameră optică și senzor termic;

Pentru semnalizarea manuală a incendiului sunt prevăzute butoane de incendiu adresabile, amplasate conform cerințelor legale pe căile de evacuare și în vecinătatea punctelor de acces.

Semnalizarea situațiilor de pericol se va realiza acustic cu sirene piezoelectrice de interior multitonale, adresabile (alimentate din bucla de detecție), amplasate astfel încât să asigure avertizarea sonoră în toate spațiile în care se desfășoară activități cu personal propriu sau persoane din afara obiectivului.

Instalații fotovoltaice

Se propune implementare un sistem fotovoltaic de tip „hibrid” fara injectare in rețea de 7.5 Kw.Pentru energia electrica produsa cu ajutorul sistemului fotovoltaic iar energia neutilizata va fi inmagazinata prin intermediul a trei acumulatori solari 48V/3KWh.Sistemul va fi alcătuit din 28 de panouri de 265 de W si un invertor hibrid de 5KW. Avantajul acestui sistem față de un sistem on-grid sau off-grid este că va permite ca pe același circuit să se asigure consumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea astfel încît sistemul să funcționeze și ca un UPS dacă este nevoie, iar atunci cînd nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă consumul să se preia automat necesarul de energie din rețea.

împrejmuire

Spre strada Rafov imprejmuirea devine corp comun cu volumul clădirii centrului multifuncțional pentru siguranța utilizatorilor. Astfel, se propun următoarele tipuri de împrejmuire:

pe limitele de proprietate cu vecinii privați se va propune împrejmuire realizata din panouri fonoabsorbante

spre străzi - blocuri BCA cu stâlpi din beton armat.

Zonele de acces -                                                                                 ț „f-

Fundațiile gardului perimetral au in secțiune 30x110cm. Cota de fundare este -1.00m fata de CTA. Cota superioara afundației gardului este +0.170 fata de CTA. Clasa de beton este C35/45. Armatura este de tip BST500. Structura suport pehtri/gărd este formata din:                                                                                               '      .

 • - stâlpi metalici, tip HEA 160, care susțin panouri fonoabsorbante pe limita de proprietate;               (

 • - stâlpi metalici, tip Tv 100x100x6, care susțin panouri plasa bordurată in jurul planformei cu deșeuri;    w \

Scenariul I - Construire clădire centru multifuncțional

- stâlpi si centuri din beton armat de 25x25cm, pentru gardul din zidărie de langa zona de parcare exterioara;

Platforma loc de joaca

Platforma zona loc de joaca

Suprafața afectata a zonei loc de joaca in interiorul incintei este de 214 mp. Acestea este realizata din:

 • •  18 cm beton de ciment C30/37;

 • •  Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  10 cm strat de nisip.

încadrarea zonei loc de joaca se va realiza cu borduri 10x15.

Mobilier urban

Se propun zone de stat cu băncuțe, coșuri de gunoi, mese si scaune in aer liber, ecipamente de joaca si sport.

Cișmea

Alimentare cu apa

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 25 x 2 mm (cca. 18 m) pentru cele 3 cișmelele din inox ce se amplaseaza in incinta centrului multifuncțional.

Pentru golirea surplusului de apa este prevăzută fiecare cișmea cu cate o conducta cu diametrul De 32 mm. Apa este evacuata la rețeaua de canalizare din incinta.

Amenajare exterioara

Amenajare spatii verzi in interiorul incintei - 2044 mp

Se propun zone de joaca si sport in aer liber, un spațiu de proiecție in aer liber, traseu de promenade si zone de socializare.

Parcare auto

Suprafața afectata a parcării auto este de 213 mp;

Structura rutiera:

 • • 4 cm strat de uzura EB 16 rul 50/70 (BA 16);

 • •  6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment;

 • •  30 cm strat de balast;

 • •  10 cm strat de nisip;

încadrarea parcării auto se va realiza cu borduri 20x25.                                                                 s'i

Platforma pietonala in interiorul incintei

Suprafața afectata a platfomei pietonale in interiorul incintei este de 1298 mp;                              y'           ;

 • • Beton amprentat;


__JJcenariul I - Construire clădire centru multifuncțional

 • •  Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  5 cm strat de nisip

  Platforma deșeuriîncadrarea platformei pietonale in interiorul incintei se va realiza cu borduri 10x15.___________ ________________ _____

Alimentare cu apa

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID PE 80 PN 6 De 32 x 2mm (L=3 ml), pentru alimentarea hidrantului de gradina (Dn 1”) folosit pentru pentru spalarea platformei de deșeuri.

Branșament de apa potabila APA NOVA Ploiești:

Zona studiata este echipata din punct de vedere edilitar, în imediata vecinătate a centrului multifucntional propus fiind prezente rețele de apa potabila. Prin urmare, rețelele de apa de incinta vor fi branșate la rețeaua de alimentare cu apa a municipiului Ploiești.

Branșamentul proiectat este realizat din conducta existenta PEID De 160 mm, de pe strada Rafov, cu conducta PEID De 75 mm cu o lungime de aproximativ 10 ml. In punctul de injecție se prevede o vana de sectorizare montata ingropat Dn 65 mm. Soluția tehnica presupune realizarea a doua rețele la interior contorizate separat prin apometre individuale montate in căminul de apometru

Căminul de brasament cu dimensiunile utile 1,50 m x 1,20 m, H=2,0 m, se amplaseaza în spațiul verde conform planului de situație anexat. Acesta este echipat cu fitinguri si armaturi pentru îndeplinirea scopului propus in condiții optime de exploatare.

Alimentare cu apa


Din căminul de branșament, apa este distribuita prin conducte PEID PE100 PN10 SDR17 ca si apa pentru consum menajer pentru alimentarea clădirii centrului multifuncțional, pentru cișmele exterioare si instalație de irigat, cat si către rezervorul de inmagazinare apa pentru incendiu exterior si interior.

Asa cum se poate observa, pentru alimentarea cu apa potabila si pentru stingerea incendiilor exterioare/interioare din incinta centrului multifuncțional sunt prevăzute rețele de incinta separate, dimensionate pentru debitul si presiunea necesara.

Rețea alimentare cu apa consum menajer:

Rețeaua de alimentare cu apa potabila, cu legătură in căminul de branșament propus la limita de proprietate (separație tehnica de apa), este compusa din conducte PEID PE80 SDR21 PN6 cu diametre De 50 x 2,4 mm,De 40 x 2,0 mm

Rețeaua de distribuție apa potabila pentru consum menajer are următoarele diametre si lungimi:

 • ■  Rețea De 50 mm, L = 64 ml;

 • ■   Rețea De 40 mm, L = 27 m - branșament la clădirea centrului multifuncțional;


____ Scenariul I - Construire clădire centru multifuncțional                            _____________ Lungimea totala a rețelei de apa potabila este de 91 ml.

Pe rețeaua de alimentare cu apa potabila sunt prevăzute următoarele elemente:

 • •  un cămin de apometru din PEID (Dn 1000) complet echipat cu robineti de concesie si contor Dn 40 mm

 • •  3 cișmele publice de apa

 • •   1 hidrant de gradina cu diametrul de 1” pentru spalare platforma deșeuri

Rețea alimentare cu apa hidranti exteriori:

In conformitate cu prevederile incidente privind securitatea la incendiu pentru aceasta clădire este necesar a fi prevăzută instalația de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori si interiori.

Rețeaua de distribuție apa pentru incendiu exterior si interior este compusa din conducte din PEID cu diametrul De 110 x 6,6 mm si De 75 x 4,5 mm cu o lungime totala de 42 ml.

Lungimea rețelei pentru incediu exterior si interior se împarte astfel:

 • ■ Rețea PEID PE 100 PN10 SDR 17 De 110 mm, L = 39 ml - rețea distribuție apa incendiu exterior;

 • ■ Rețea PEID PE 100 PN10 SDR 17 De75 mm, L = 3 ml - racord rețea distribuție apa incendiu interior.

Din căminul de branșament al operatorului APA NOVA Ploiești este alimentat printr-o rețea separata din conducte PEID De 50 mm (L=117) rezervorul de inmagazinare apa pentru combatarea incendiilor exterioare si interioare.

Pe rețeaua de incediu exterior, se prevede 1 hidrant suprateran Dn 80 mm dotat cu doua capete TIP B (Dn 65).

Hidrantul se amplaseaza lateral fata de conducta rețelei, in afara spațiului carosabil intre conducta si limita proprietății sau clădirile din zona, in locuri ușor accesibile. Racordarea hidrantului la conducta rețelei se face prin intermediul unui tronson de țeava PEID Pn 10 PE100 SDR17 cu De=110 x 6,6 mm (L=6 ml), țeava pozata cu generatoarea superioara la limita de inghet.

Pe conducta de racord se prevede un robinet de concesie Dn 100 prevăzut cu cutie din fonta carosabila pentru tija robineti si tija de manevra. Hidrantul de incendiu este ingradit de un ansamblu de protecție conform planșei schemei de montaj.

Gospodărie de apa incendiu exterior si interior:

Pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu exterior si interior se prevede în incinta centrului multifuncțional un rezervor subteran de înmagazinare din beton cu un volum util de aproximativ 73 mc din care 56 mc reprezintă volumul rezervei intangibile pentru stingerea incendiului exterior si incendiului interior.

Dimensiunile utile in plan ale rezervorului subteran din beton sunt de : 9,0 m x 3,0 m cu inaltimea de 2,7/ffi ’(ye3 Irte^d’e. structura)                                                                                                       \

Scenariul I -jConstruire clădire centru multifuncțional

La interiorul rezervorului, pereții si radierul se prevăd cu tencuiala hidrofuga, executata conform prescripțiilor tehnice specifice.

Pastrarea rezervei pentru incendiu se va face prin instalații hidraulice adecvate si prin sisteme automate de control a nivelului apei. Rezervorul va fi echipat cu toate instalațiile hidraulice necesare funcționarii în condiții normale de exploatare:

 • •  conducta alimentare cu apa cu robineti cu flotor;

 • •  conducta prea plin;

 • •  conducta de golire cu vana de golire;

 • •  racord de aspirație tip “A” Storz Dn 100 (pentru alimentare pompe mobile conform P118/2-2013);

 • •  doua sorburi Dn 100 mm pentru grupul de pompare;

 • •   instalație de detecție si semnalizare nivele;

 • •   robinet de închidere cu flotor.

Rezervorul este alimentat printr-o conducta de aductiune ce se racordează la rețeaua publica de apa potabila din strada Rafov, prin intermediul branșamentului proiectat si a separației tehnice pentru instalația de incendiu, cu asigurarea debitului si presiunii pentru umplerea rezervorului de stocare apa pentru incendiu exterior si interior.

Golirea si preaplinul rezervorului se colectează într-un cămin prefabricat din beton (Dn 1000mm) executat conform STAS, amplasat în vecinătatea rezervorului. Din acest cămin apa este dirijata gravitațional sau prin pompare (pompa de epuisment) la rețeaua de canalizare proiectata în incinta centrului Multifuncțional. Conductele de golire si preaplin pentru rezervorul de inmagazinare sunt realizate din țeava PEID PE100 SDR 17 PN 10 cu diamentrul De 110 x 6,6 mm.

în scopul supravegherii permanente a alimentarii normale cu apa a rezervorului se prevăd instalații pentru semnalizarea optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu, care sa permită în caz de necesitate luarea masurilor de utilizare a rezervei de incendiu în regim de avarii stabilite prin instrucțiunile de exploatare. Rezervorul se prevede cu traductoare de nivel pentru comanda automata a pompelor si indicatoare de nivel montate pe rezervorul subteran (conform Normativului P118/2-2013).

Pentru iluminarea in camera pompelor sunt prevăzute prize si lămpi portative cu cablu flexibil la tensiuni nepericuloase.

Apa din rezervorul de înmagazinare este pompata în rețeaua pentru incendiu exterior si interior prin intermediul unui grup de pompare.

Grupul de pompare are următoarele caracteristici:

•   1 buc electropompa (1A), orizontala, monoetajata din fonta, cu următoarele caracteristici:

 • —  debit per pompa Q=5 l/s

 • -  înălțimea de pompare H= 45 mCA

— putere maxima P= 1x5,5 kW/per pompa

Scenariul I - Construire clădire centru multifuncțional

 • •   1 buc electropompa pilot, verticala, multietajata, din fonta, cu următoarele caracteristici:

 • —  debit total Q= 1 l/s

 • — înălțimea de pompare H= 55 mCA

 • —  putere instalata P= 1,1 kW

 • •  panou electric de comanda si control automat, cu următoarea componenta:

disjunctor magneto-termic pentru protecție la scurt-circuit si suprasarcina pentru fiecare pompa in parte contactor de pornire pentru fiecare pompa in parte comutator Manual / Automat pentru fiecare pompa in parte;

 • •  semnalizări luminoase

 • •  colector aspirație dotat cu robinet de inchidere / deschidere pentru fiecare pompa in parte;

 • •  colector refulare dotat cu robinet de inchidere / deschidere si supape de sens pentru fiecare pompa in parte;

 • •  presostate care permit cuplarea / decuplarea pompelor funcție de presiune;

 • •  2 buc. recipiente de presiune cu membrana de 24 litri /10 bar;

 • •  manometru;

 • •   1 buc. senzor electric de nivel lipsa apa in rezervorul de aspirație

 • •  postament comun;

 • •  vas pentru menținerea presiunii capacitate 150 litri

Pompa pilot este prevăzută pentru acoperierea eventualelor pierderi în rețea si menținerea presiunii în instalație.

Grupul de electropompe se montează într-o camera a pompelor realizata subteran în imediata apropiere a a bazinului subteran de înmagazinare, din beton armat, si va fi echipata cu capac metalic prefabricat. Fundația camerei pompelor va fi realizata din beton simplu si are dimensiunile în plan 3,00 x 2,00 m cu înălțimea de 2,70 m.

Pompele de incendiu se vor monta “înecat” iar conductele de legătură între pompe si rezervor se montează sub nivelul rezervei de apa pentru incendiu. Funcționarea automatizata a electropompelor se realizează prin intermediul hidroforului care asigura menținerea sub presiune a rețelei. Pompele sunt prevăzute si cu butoane pentru pornirea si oprirea manuala local în stafia de pompe. Montajul echipamentelor si a instalației de conducte se va face respectandu-se prevederile normativelor în vigoare conform planului de montaj, echipament si conducte. Fiecare pompa este prevăzută cu conducta propri^e'aspirafie din rezervorul de înmagazinare apa pentru combaterea incendiului.                                                    \

Camera pompelor se prevede si cu iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului conform Normativului PÎ18/2-20'l3>%fâs kl_____x:____i..« I-T                                                                                                                                                                       ;<■      /                      \


I

Scenariul I - Construire clădire centru multifuncțional

Pompe de căldură

Rețele de irigații

Sistem de irigații automat:

Necesarul de apa va fi asigurat in funcție de tipul speciei astfel:

Pentru arborii, arbuști se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray;

Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune.

Sistemul de irigații consta in următoarele componente:

Sursa de apa;

Sistem de distribuție a apei;

Sistem de udare;

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie.

Sistemul de udare automat pentru ariile cu gazon. Udarea automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazonsi aspersoare statice tip spray.

Canalizare

In incinta Centrului Muntifunctional rețeaua de canalizare proiectata cu tuburi PVC 200mm, L= 146ml va prelua apele uzate menajere de la grupurile sanitare, apa pluviala de pe clădire si din parcarea amenajata langa obiectiv.

Canalizare pluviala

Apa pluviala de pe acoperișul clădirii este dirijata spre rețeaua de canalizare din incinta.

Apa pluviala din parcare va fi dirijata spre rigolele carosabile L=74ml, apoi spre separatorul de hidrocarburi (cu o capacitate de cca. 101/s) amplasat in spațiu verde cu descărcare in rețeaua din incinta. Pe platforma de depozitare deșeuri se va monta o rigola L=4ml pentru dirijarea apelor spre rețeaua de canalizare.

Iluminat exterior curenti tari

Spațiul va fi echipat cu o instalație video de exterior.Camerele video vor fi de înalta rezoluție,IR 40 ml si vor fi amplasate astfel incat tot obiectivul sa fie supravegheat.

Va fi prevăzută o instalație de iluminat exterior realizata prin intermediul a trei stâlpi de iluminat metalici cy<heWj.''e.chipâfTc& lămpi LED de 50 w si a unor reflectoare LED antivandalism.4NTERGR0UP

LENSIHtflIIHC

Scenariul I - Intrarea Lanului

Alee pietonala

Lungimea totala a aleii pietonale este de 147 ml.                     «/

Lățime alee pietonala 3.00 m.                                                  -

Panta transversala alee pietonala 2.5% de tip panta unica.                    . W

Suprafața carosabil 441 m2.

încadrarea aleii pietonale se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 p^trtp^î'"â^o incadrare - 294 ml.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

Marcaje orizontale transversale - 4.80 m2.

In total sunt prevăzute un număr de 5 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Pe intrarea Lanului exista un tronson de rețea de apa potabila format din conducte PEID De 50 mm si OL Dn 50 mm (L=42 ml) cu legătură in strada Corlatesti.

Se prevede pe strada Lanului extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm îmbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 137 ml si are ca punct de legătură rețeaua existenta de alimentare cu apa de pe strada Lanului si strada Pietii. Se înlocuiește prin aceasta investiție si tronsonul existent de țeava OL Dn 50 mm, iar branșamentele existente se vor prelua in noua conducta. Branșamente de apa potabila

Pentru realizarea branșamentelor de apa (3 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele: robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra) cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil.

Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Canalizare

Canalizare menajera:

Rețeaua de canalizare pe str. Lanului a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=150ml si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Corlatesti

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe

Scenariul I - Intrarea Lanului


strada-                                                7 57 /£>,

Căminele de vizitare sunt din beton (conform STAS 2448/82) fiind<a|gătuite'dîh? fundație, executata monolit sau prefabricat din beton simplu clas4j^4/5, (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000mm si cos de acces cu diametr^l:1^,800mm/( executate prefabricat din beton, elemente de aducere la cota realizatori^ betbn-turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton^rtfiaf iăf capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevăzut cu balama.

Guri de scurgere proiectate

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 160 mm.


Adâncimea medie a rețelei este cuprinsa intre 1.70-3.00m. Latimea transeei de pozare este de 0.90m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 15cm, după care se va îngloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30cm.

Scenariul I - Intrarea Ogorului

Alee pietonala

Lungimea totala a aleii pietonale este de 71 ml

Lățime alee pietonala 3.00 m.

Suprafața carosabil 213 m2.

Panta transversala alee pietonala 2.5% de tip panta unica.

încadrarea aleii pietonale se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru încadrare -142 ml.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare: Marcaje orizontale transversale - 4.80 m2.

In total sunt prevăzute un număr de 4 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 3 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare menajera:

Rețeaua de canalizare pe str. Ogorului a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=75ml si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Corlatesti

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

Căminele de vizitare sunt din beton (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din fundație, executata monolit sau prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000mm si cos de acces cu diametrul de 800mm executate prefabricat din beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevăzut cu balama.

Guri de scurqere proiectate

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS


Scenariul I - Intrarea Ogorului


e ~ „

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------._________________

6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Conducta de rafcoe;' a gurii - de-,

leaMran.șeei;.de

scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC cu mufe si șfanfearpcu inel avand diametrul 160 mm.

Adâncimea medie a rețelei este cuprinsa intre 1.70-3.00m. Latii pozare este de 0.90m. Pozarea conductei se va realiza pe un 15cm, după care se va ingloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de'MahV^’o


Scenariul I - Strada Pietii

Parte carosabila

Lungimea totala a străzii este de 111 ml.

Lățime carosabil 3.00 - 4.00 m.

Suprafața carosabil 388 m2.

Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta unica.

încadrarea străzii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare -222 ml.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

Marcaje orizontale transversale - 6.00 m2.

In total sunt prevăzute un număr de 4 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime Suprafața trotuare 198 m2.

Panta transversala trotuar 2.0%.

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Borduri prefabricate 10x15 - 222 ml.

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Canalizare

Canalizare pluviala preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Pe str. Pietii se va monta 1 buc. sistem infiltrare.

Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol

Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai multe guri de scurgere care colectează apa pluviala, o dirijează prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un cămin de filtrare. In căminul de filtrare are loc o decantare (in situația in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevăzute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deversează apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese

AâNTERGROUP

*rkT”j.....

Scenariul I - Strada Pietii

fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbție; plumbul, cadmiâp^jpgJ^|i^iRcph ramanin substrat prin absortie si precipitare. Compoziția tmfcrobiologica'a’ substratului are o capacitate foarte mare de descompunej^Vbj^^iga substanțelor poluante in special in anotimpul cald.

După trecerea prin căminul de filtrare, apele sunt dirijate catre^c^3ucfa^&' infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC având J*)Fr4t)0 mm si o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem in parte. La căpătui conductei de dren se prevede un cămin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspecție si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie.

In cadrul proiectului vor fi prevăzute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a apei pluviale in sol sub zona carosabila.

Scenariul 1 - Strada Atelierului tronson 1 si tronson 2

Parte carosabila

Lungime totala a străzii Atelierului tronson 1 este de 331 m.

Lungime totala a străzii Atelierului tronson 2 este de 128 m.

Lățime carosabil Atelierului tronson 1 - 6.00 m.

Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta acoperiș.

Lățime carosabil Atelierului tronson 2 - 5.00 m.

Panta transversala caroabil 2.5% de tip panta unica.

Suprafața carosabil Atelierului tronson 1 - 1986 m2.

Suprafața carosabil Atelierului tronson 2 - 640 m2. încadrarea străzii Atelierului tronson 1 se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru încadrare - 662 ml.

încadrarea străzii Atelierului tronson 2 se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru încadrare - 256 ml.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

Marcaje orizontale transversale - 14.40 m2.

Marcaje longitudinale - 330 ml.

In total sunt prevăzute un număr de 6 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime pe ambele tronsoane de strada. Suprafața trotuare Strada Atelierului tronson 1 -1228 m2

Suprafața trotuare Strada Atelierului tronson 2 - 449 m2

Panta transversala trotuar 2.0%.

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Borduri prefabricate 10x15 Strada Atelierului tronson 1 - 662 ml.

Borduri prefabricate 10x15 Strada Atelierului tronson 2 - 256 ml.

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 15 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede pe strada Atelierului extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm îmbinate cu

Scenariul I - Strada Atelierului tronson 1 si tronson 2___

•7 , v

4 £


mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 93 ml i'FWe ca. punct de legătură rețeaua existenta de alimentare cu apa de pe strada F t        ,

k

//*•<


In punctul de injecție in rețeaua existenta se prevede un robinet de sectorizatedin F.D. cu sertar cauciucat si flanse cu Dn 50 mm, Pn 10 bar, mom^ț?i^grpg^ Acesta este prevăzut cu cutie din fonta carosabilă pentru tija robinet^^j^ige. manevră.

Branșamente de apa potabila

Pentru realizarea branșamentelor de apa ( 9 buc ) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • - robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • - cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil.

Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Canalizare pluviala preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Pe str. Atelierului se vor monta 5 buc. sisteme infiltrare

Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol

Canalizare


Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai multe guri de scurgere care colectează apa pluviala, o dirijează prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un cămin de filtrare. In căminul de filtrare are loc o decantare (in situația in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevăzute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deversează apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbție; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul ramanin substrat prin absortie si precipitare. Compoziția microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a substanțelor poluante in special in anotimpul cald.

După trecerea prin căminul de filtrare, apele sunt dirijate către conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC avand Dn 400 mm si o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem in parte. La căpătui conductei de dren se prevede un cămin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspecție si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie.

In cadrul proiectului vor fi prevăzute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a apei pluviale in sol sub zona carosabila.

Scenariul I - Strada Islazului tronson 1 si tronson 2

Parte carosabila

Lungime totala a străzii Islazului tronson 1 este de 342 m. Lungime totala a străzii Islazului tronson 2 este de 219 m.

Scenariul I - Strada Islazului tronson 1 si tronson 2

Lățime carosabil Islazului tronson 1 - 6.00 m.

Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta acoperiș.

Lățime carosabil Islazului tronson 2 - 5.00 m.

Panta transversala caroabil 2.5% de tip panta unica.

Suprafața carosabil Islazului tronson 1 - 1881 m2.

Suprafața carosabil Islazului tronson 2 - 1130 m2. încadrarea străzii Islazului tronson 1 se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru încadrare - 684 ml.

încadrarea străzii Islazului tronson 2 se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare - 438 ml.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

Marcaje orizontale transversale - 15.60 m2.

Marcaje longitudinale - 561 ml.

In total sunt prevăzute un număr de 7 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime pe ambele tronsoane de strada. Suprafața trotuare Strada Islazului tronson 1 -1431 m2.

Suprafața trotuare Strada Islazului tronson 2 - 581 m2.

Panta transversala trotuar 2.0%.

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Borduri prefabricate 10x15 Strada Islazului tronson 1 - 684 ml.

Borduri prefabricate 10x15 Strada Islazului tronson 2 - 438 ml.

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 18 corpuri de iluminat montate pe stâlpi de beton existenti. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Pentru realizarea branșamentelor de apa (4 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • - robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • - cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Canalizare

Canalizare pluviala

preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri

Scenariul I - Strada Islazului tronson 1 si tronson 2

de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul deMtrar-e-^ este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorir^pr^jitfșv de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care'are suprafața de colectare de 600mp.

Pe str. Izlazului se vor monta 9 buc. sisteme infiltrare                              X

Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol

Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai multe guri de scurgere care colectează apa pluviala, o dirijează prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un cămin de filtrare. In căminul de filtrare are loc o decantare (in situația in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevăzute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deversează apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbție; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul ramanin substrat prin absortie si precipitare. Compoziția microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a substanțelor poluante in special in anotimpul cald.

După trecerea prin căminul de filtrare, apele sunt dirijate către conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC avand Dn 400 mm si o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem in parte. La căpătui conductei de dren se prevede un cămin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspecție si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie.

In cadrul proiectului vor fi prevăzute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a apei pluviale in sol sub zona carosabila.

Scenariul I - Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2

Parte carosabila

Lungime totala a străzii Traian Savulescu tronson 1 este de 128 m.

Lungime totala a străzii Traian Savulescu tronson 2 este de 376 m.

Lățime carosabil Traian Savulescu tronson 1 - 6.00 m.

Panta transversala caroabil 2.5% de tip panta acoperiș.

Lățime carosabil Traian Savulescu tronson 2 - 5.00 - 6.00 m.

Panta transversala caroabil 2.5% de tip panta acoperiș.

Suprafața carosabil Traian Savulescu tronson 1 - 768 m2.

Suprafața carosabil Traian Savulescu tronson 2 - 2216 m2. încadrarea străzii Traian Savulescu tronson 1 se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru încadrare - 256 ml.

încadrarea străzii Traian Savulescu tronson 2 se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare - 752 ml.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

Marcaje orizontale transversale - 38.40 m2.

Marcaje longitudinale - 514 ml.

In total sunt prevăzute un număr de 15 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime pe ambele tronsoane de strada. Suprafața trotuare Strada Traian Savulescu tronson 1 - 291 m2.

Suprafața trotuare Strada Traian Savulescu tronson 2 -1524 m2 Panta transversala trotuar 2.0%.

Scenariul I - Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);             8 Ș(             1

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;                                 ’       jp

 • •   10 cm substrat de nisip

Borduri prefabricate 10x15 Strada Traian Savulescu tronson 1 -

Borduri prefabricate 10x15 Strada Traian Savulescu tronson 2 -              âX

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu dxist&nte cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 16 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Amenajare peisagistica

Amenajare spatii verzi pe strada Traian Savulescu tronson 1-192 mp.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Pentru realizarea branșamentelor de apa (6 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -  robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Canalizare

Canalizare pluviala preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Pe strTraian Savulescu se vor monta 11 buc. sisteme infiltrare

Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol

Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai multe guri de scurgere care colectează apa pluviala, o dirijează prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un cămin de filtrare. In căminul de filtrare are loc o decantare (in situația in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevăzute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deversează apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbție; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul ramanin substrat prin absortie si precipitare. Compoziția microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a substanțelor poluante in special in anotimpul cald.

După trecerea prin căminul de filtrare, apele sunt dirijate către conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC avand Dn 400 mm si o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem in parte. La căpătui conductei de dren se prevede un cămin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspecție si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie.

In cadrul proiectului vor fi prevăzute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a acei


Parte carosabila


Alei pietonale


Iluminat exterior


Alimentare cu apa


Canalizare


__ȘcenariuH - Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2 pluviale in sol sub zona carosabila.

Scenariul I - Strada Uzinei


Lungime totala a străzii este de 179 m.

Lățime carosabil 4.00 m.

Panta transversala caroabil 2.5% de tip panta unica.

Suprafața carosabil 728 m2.

încadrarea străzii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru încadrare -' 358 ml.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

Marcaje orizontale transversale - 7.20 m2.

In total sunt prevăzute un număr de 3 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

30 cm strat de balast;

10 cm strat de nisip.


Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime

Suprafața trotuare 662 m2.

Panta transversala trotuar 2.0%.

Structura rutiera

 • •   4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Borduri prefabricate 10x15 - 358 ml._____________________________________________

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 6 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.___________

Rețea alimentare cu apa:

Pentru realizarea branșamentelor de apa (2 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -  robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Canalizare pluviala preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație / pentru epurarea a: elor meteorice | rovenite

Scenariul I - Strada Uzinei

de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are suprafața de colectare de 600mp.                           / £./

Pe str. Uzinei se vor monta 3 buc. sisteme infiltrare                f Bf

»© C\        ■ W’

Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol                               k kZ Z Z

Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai rn^îÎQjgdrrde-scurgere care colectează apa pluviala, o dirijează prin intermediul unor c0rtdubt^; Dn 200 mm la un cămin de filtrare. In căminul de filtrare are loc o decantare (in situația in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevăzute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deversează apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbție; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul ramanin substrat prin absortie si precipitare. Compoziția microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a substanțelor poluante in special in anotimpul cald.

După trecerea prin căminul de filtrare, apele sunt dirijate către conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC avand Dn 400 mm si o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem in parte. La căpătui conductei de dren se prevede un cămin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspecție si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie.

In cadrul proiectului vor fi prevăzute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a apei pluviale in sol sub zona carosabila.

Scenariul I - Strada Trenului

Parte carosabila

Lungime totala a străzii este de 257 m.

Lățime carosabil 4.00 - 5.00 m.

Panta transversala caroabil 2.5% de tip panta unica.

Suprafața carosabil 1159 m2.

încadrarea străzii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare -514 ml.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

Marcaje orizontale transversale - 8.40 m2.

In total sunt prevăzute un număr de 3 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime Suprafața trotuare 1067 m2.

Panta transversala trotuar 2.0%.

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Borduri prefabricate 10x15 - 514 ml.

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 7 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Scenariul I - Strada Trenului

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Pentru realizarea branșamentelor de apa (2 buc) se va utiliza teav^xhn material PEIDPE80PN6.                                      Hed!

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:     V'<' \

 • -  robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)             v

 • -  cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)               ;      .

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Canalizare

Canalizare pluviala

preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Pe str. Trenului se vor monta 5 buc. sisteme infiltrare

Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol

Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai multe guri de scurgere care colectează apa pluviala, o dirijează prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un cămin de filtrare. In căminul de filtrare are loc o decantare (in situația in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevăzute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deversează apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbție; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul ramanin substrat prin absortie si precipitare. Compoziția microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a substanțelor poluante in special in anotimpul cald.

După trecerea prin căminul de filtrare, apele sunt dirijate către conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC avand Dn 400 mm si o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem in parte. La căpătui conductei de dren se prevede un cămin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspecție si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie.

In cadrul proiectului vor fi prevăzute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a apei pluviale In sol sub zona carosabila.

Scenariul I - Strada Târgului

Parte carosabila

Lungime totala a străzii este de 258 m.

Lățime carosabil 5.00 - 6.00 m.

Panta transversala caroabil 2.5% de tip panta unica.

Suprafața carosabil 1408 m2.

încadrarea străzii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru încadrare -516 ml.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

Marcaje orizontale transversale - 8.40 m2.

In total sunt prevăzute un număr de 3 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

•  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform

Scenariul I - Strada Târgului

AND 605);                                         /

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 43^$ (^322.A

conform AND 605);                                               '

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.                                     M

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime                              i      5

Suprafața trotuare 1227 m2.

Panta transversala trotuar 2.0%.

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •  10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Borduri prefabricate 10x15-516 ml.

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 9 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Pentru realizarea branșamentelor de apa (4 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -  robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Canalizare

Canalizare pluviala

preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Pe str. Targuluii se vor monta 3 buc. sisteme infiltrare

Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol

Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai multe guri de scurgere care colectează apa pluviala, o dirijează prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un cămin de filtrare. In căminul de filtrare are loc o decantare (in situația in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevăzute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deversează apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbție; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul ramanin substrat prin absortie si precipitare. Compoziția microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a

Scenariul I - Strada Târgului

substanțelor poluante in special in anotimpul cald.                  nța/

După trecerea prin căminul de filtrare, apele sunt dirijate catfș8conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC^lfl^biM00.mm si o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem in parte. La capatuî^^wfâcțejrfle^ dren se prevede un cămin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentrtf^nâpj^Gtfe si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie.

In cadrul proiectului vor fi prevăzute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a apei pluviale in sol sub zona carosabila

Scenariul I - Strada Rafov

Parte carosabila si parcari auto

Lungime totala a străzii este de 2562 m din care se modernizează 1062 m. Se vor realiza un număr de 100 de locuri de parcare.

Lățime carosabil 6.00 m.

Panta transversala caroabil 2.5% de tip panta acoperiș.

Suprafața carosabil 6558 m2.

Suprafața parcare 1875 m2.

încadrarea străzii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare -5400 ml.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

Marcaje orizontale transversale - 676.85 m2. Marcaje longitudinale - 2.840 ml.

In total sunt prevăzute un număr de 96 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •   30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale si piste de biciclisti

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime

Piste de bicilisti stanga-dreapta cu latimea de 1.00 m.

Suprafața trotuare 7634 m2.

Suprafața piste de biciclisti 3696 m2.

Panta transversala trotuar si piste de biciclisti 2.0%.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare: Marcaj transversal plin amprentat biciclisti - 3714 mp. Marcaj orizontal longitudinal pista de biciclisti - 742.80 mp. Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Borduri prefabricate 10x15 - 10248 ml.

Iluminat exterior

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

La fiecare intersecție pe stâlpii de iluminat vor fi prevăzute cate doua camera video de exterior,in constructive antivandalism

Amenajare peisagistica

Amenajare spatii verzi - 6767 mp

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Se prevede extinderea pe prelungirea strada Rafov a unei rețele publice de

_________________ Scenariul I - Strada Rafov_______________________________ distribuție apă potabila din tuburi PEID PE100, PN 10 bar SDRțf’D^' 1 De 63 mm, îmbinate cu mufe de electrofuziune.

Lungimea rețelei proiectate pe aceasta strada este 1104 ml SpieSteTm partita astfel:

 • - conducta PEID De 110 mm, L=1008 ml

 • - conducta PEID De 63 mm, L= 96 ml

Rețea noua are ca punct de injecție conducta existenta pe strada Rafov (conducta PEID De 110 mm). Se prevede in punctul de injecție un robinet de sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat si flanse cu Dn 100 mm, Pn 10 bar, montat ingropat. Acesta este prevăzut cu cutie din fonta carosabilă pentru tije robineți și tijă de manevră.

Pe traseul conductei pentru alimentarea cu apa s-au prevăzut următoarele obiecte:

 • -  1 cămin de vane/golire pe rețeaua PEID De 110 mm

 • -  1 cămin de vane/golire pe rețeaua PEID De 63 mm

 • -  11 hidranti subterani Dn 80 mm, pe rețeaua PEID De 110 mm

Căminele de vane/golire rețea au dimensiunile utile in plan de 1.50x1.50m si inaltimea de 2.00m. Radierul, pereții si placa sunt din beton armat clasa C25/30, avand grosimea de 20cm. Radierul este prevăzut cu basa de colectare de dimensiuni 50x50x50cm.

Aceasta construcție rectangulara subterana, din beton armat. Radierul este așezat pe un beton de egalizare de clasa C8/10, cu grosimea de 10cm. Pereții se toarna cu înglobarea pieselor de trecere si a treptelor de otel, protejate anticoroziv. Peste radier si peste placa se toarna beton simplu de panta, de clasa C8/10. Colturile se acopera cu scafe din mortar M100T. Pe exteriorul pereților, sub radier si deasupra plăcii se face hidroizolatie. La interior se aplica o tencuiala impermeabila. Accesul in cămine se face printr-un gol de vizitare <|>80cm cu rebord 15x20cm, pe care sunt așezate capace carosabile STAS din fonta. Rama se pozeaza pe un strat subțire din mortar M100T.

Branșamente de apa potabila

Pentru realizarea branșamentelor de apa se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele: robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra) cămin de apometru complet echipat (robineți, contor)

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Hidranti exteriori:

Hidrantii se amplaseaza lateral fata de conducta rețelei, în afara spațiului carosabil între conducta si limita proprietății sau clădirile din zona, în locuri ușor accesibile. Racordarea hidrantilor la conducta rețelei se face prin intermediul unui tronson de țeava PEID Pn 10 PE100 SDR17 cu De =90 x 5,4 mm, țeava pozata cu generatoarea superioara la limita de îngheț.

Pe conducta de racord se prevede si robinet de concesie Dn 80 prevăzut cu cutie din fonta carosabila pentru tije robineți si tija de manevra.

Hidrantii se amplaseaza la o distanta de maxim 100 m între ei si sunt îngrădiți de un ansamblu de protecție conform planșei de montaj.


Pompe de căldură

Descriere pe scurt ce se face:


Rețele de irigații

Sistem de irigații automat:

Necesarul de apa va fi asigurat in funcție de tipul speciei astfel:

Pentru arborii, arbuști se va asigura udare cu aspersoare'statice tip spray;

Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune.


Sistemul de irigații consta in următoarele componente: Sursa de apa;

Sistem de distribuție a apei; Sistem de udare;

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie.

Sistemul de udare automat pentru ariile cu gazon. Udarea automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazonsi aspersoare statice tip spray.

Canalizare


Canalizare menajera:

• Rețeaua de canalizare pe str. Rafov a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315-500mm, lungime de L=630ml si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in

 • •   căminul proiectat pe str Corlatesti, tronsonul dintre calea ferata si intersecția cu str. Corlatesti

 • •   căminul existent aflat la intersecție cu str. Pietii care descarcă in colectorul existent 3000/3000

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

Rețeaua de canalizare de

pe str. Rafov PVC 250mm, L=1120ml (tronsonul dintre str. Târgului si limita UAT) cu descărcare in str.Rafov. Având in vedere configurația terenului natural evacuarea apelor menajere de pe acest tronson nu se poate face decât prin intermediul unei statii de pompare montata in căpătui str. Prelungirea Rafov. Din statia de pompare propusa apele menajere sunt dirijate printr-o conducta de refulare PEID L=1110ml, in căminul de canalizare existent pe str. Rafov.

Căminele de vizitare sunt din beton (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din fundație, executata monolit sau prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000mm si cos de acces cu diametrul de 800mm executate prefabricat din beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevăzut cu balama.

Guri de scurgere proiectate

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 160 mm.

Adâncimea medie a rețelei este cuprinsa intre 1.70-3.00m. Latimea transeei de pozare este de 0.90m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de

____Scenariul I - Strada Rafov______ 15cm, după care se va îngloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30cm. />■ ,

-yc- '-i»              -V-.

Datorita configurației terenului natural este propusa o statie de pompare pe str. Rafov (limita UAT) - echipata cu pompe cu montaj uscat si prevăzute'cu instalație de separare a solidelor pentru reținerea materiilor solide.           - r'

Aceasta este o construcție subterana, monobloc, integral prefabricate din PEID.cu> instalație de separare a solidelor, complet echipate avand in componenta:    .i .9 -

 • >  tablou electric și de automatizare cu pornire directă/ SD care asigură toate funcțiile și protecțiile necesare ;

 • >  accesorii: cot refulare, scara de acces din inox cu ajutor de acces extensibil din inox, pompa de basa cu senzori de nivel, senzor pentru delimitarea spațiului uscat;

 • >  traductoare de nivel hidrostatice pentru nivel minim (oprire pompă), maxim (pornire pompă) și de avarie;

 • >  instalații hidraulice complete (conducte, robineti de secționare, clapet antiretur) cu montare si funcționare in mediu cu umiditate ridicata;

 • >  instalații electrice de comanda si de automatizare complete, inclusiv integrare in sistemul SCADA;

 • >   instalație de ventilație naturala (priza de aer proaspăt si gura de evacuare aer viciat);

 • >   instalație fixa de ventilație fortata (ventilator axial, canale de aer, etc.).

 • >  sistem de separare a solidelor realizat integral din materiale plastice rezistente la coroziunea apei uzate - polietilena PEID - calitate minima PE 100.

 • >  sistemul de separare al solidelor va fi dotat cu funcție automata de antinisipare, care nu permite decantarea materialului nisipos in rezervorul de acumulare

  Scenariul I - Strada Rafov tronson 2

  Parte carosabila

  Lungime totala a străzii este de 175 m.

  Lățime carosabil 5.00 m.

  Panta transversala caroabil 2.5% de tip panta unica.

  Suprafața carosabil 875 m2.

  încadrarea străzii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare -294 ml.

  In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

  Marcaje orizontale transversale - 7.20 m2.

  In total sunt prevăzute un număr de 3 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

  Structura rutiera

  • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

  • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

  • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

  • •   30 cm strat de balast;

  • •   10 cm strat de nisip.

  Alei pietonale

  Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime Suprafața trotuare 1369 m2.

  Panta transversala trotuar 2.0%.

  Structura rutiera

  • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

  • •   10 cm beton de ciment C12/15;

  • •   10 cm substrat de nisip

  Borduri prefabricate 10x15 - 350 ml.

  Iluminat exterior

  Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de

Scenariul I - Strada Rafov tronson 2

alimentare va fi trecuta in subteran.Pentru trecerea rețelelor de cur,en^.slâBîjh subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 mlOor nlp.nta. camerete de tragere.                                                       z '    *

La fiecare intersecție pe stâlpii de iluminat vor fi prevăzute cate doueucamefă video de exterior,in constructive antivandalism.                              v-?’'. .. //

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:                                           ''X.i f'r^ c'

Se prevede extinderea pe prelungirea strada Rafov a unei rețele publicelie distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, PN 10 bar SDR17De 63 mm, îmbinate cu mufe de electrofuziune.

Lungimea rețelei proiectate pe aceasta strada este 166 ml.

In punctul de injecție in rețeaua existenta se prevede un robinet de sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat si flanse cu Dn 50 mm, Pn 10 bar, montat ingropat. Acesta este prevăzut cu cutie din fonta carosabilă pentru tija robinet și tijă de manevră.

Branșamente de apa potabila

Pentru realizarea branșamentelor de apa (3 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele: robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra) cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Canalizare

Canalizare menajera:

Rețeaua de canalizare pe str. Rafov tronson 2 a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=175ml si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Rafov.

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

Căminele de vizitare sunt din beton (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din fundație, executata monolit sau prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000mm si cos de acces cu diametrul de 800mm executate prefabricat din beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevăzut cu balama.

Guri de scurqere proiectate

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 160 mm.

Adâncimea medie a rețelei este cuprinsa intre 1.70-3.00m. Latimea transeei de pozare este de 0.90m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 15cm, după care se va ingloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30cm.

X'r o •

Scenariul I - Strada Corlatesti

Parte carsabila

Nu se intervine la structura rutiera.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:                r”/'

Marcaje orizontale transversale - 43.20 m2.                    CW/

Marcaje longitudinale - 657 ml.                                     z--

In total sunt prevăzute un număr de 23 indicatoare de diverse tipuri (cbmofețn Z'.. -.' planului de semnalizare).                                                       v

Alei pietonale

Trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime Suprafața trotuare 2609 m2.

Panta transversala trotuar 2.0%.

Structura rutiera

 • •   4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •   10 cm beton de ciment C12/15;

 • •   10 cm substrat de nisip

Iluminat exterior

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune.Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 20 de corpuri de iluminat,17 dintre ele montate pe stâlpii existenti iar 3 pe stâlpi noi de metal.

Alimentare cu apa

Rețea alimentare cu apa:

Pentru realizarea branșamentelor de apa (3 buc) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -  robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Canalizare

Canalizare menajera:

Rețeaua de canalizare pe str. Corlatesti a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 500mm, lungime de L=290ml si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Fagarasi

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

Căminele de vizitare sunt din beton (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din

fundație, executata monolit sau prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000mm si cos de acces cu diametrul de 800mm executate prefabricat din beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevăzut cu balama.

Guri de scurqere proiectate

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 160 mm.

Adâncimea medie a rețelei este cuprinsa intre 1.70-3.00m. Latimea transeei de pozare este de 0.90m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 15cm, după care se va îngloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30cm.

d) probe tehnologice și teste.

Alimentare cu apa:


Instalații


- înainte de astuparea sântului aferent conductelor^-alimentare' cu apa se va executa proba de presiune Pp=1.5Tr^maxim 9 bar.,?

r                                           1                 1                      \        vă;-■<

- se vor realiza probe de funcționare la grupul de pompare incendiu exterior si interior;

«iun,

n •■* I i                                                                                                                    ___Canalizare:

Verificarea lucrărilor de canalizare se efectuează eșalonat pe toata durata lucrării si are drept scop sa verifice corespondenta cu terenul pentru toate acele lucrări care după execuție raman ascunse sau greu accesibile, precum si verificarea calitatii si modul de punere in opera a materialelor.

In acest scop, in timpul executării lucrărilor se vor verifica fata de prevederile proiectului:

adancimea transeelor de săpătură; panta canalului si natura terenului de fundare; respectarea dimensiunilor tuburilor si a tuturor celorlalte construcții care alcătuiesc rețeaua aliniamentul canalului;

corecta amplasare a căminelor de vizitare si a gurilor de scurgere;

modul de compactare;

aducerea sistemului rutier la starea inițiala.

La verificarea rețelei proiectate se admit (conf. STAS 3051/91) următoarele abateri limita fata de proiect:

la pante 10%

la cote ± 5cm fara a depăși abaterile admise pentru pante.

Asupra constatărilor se incheie procese verbale in care se consemnează rezultatele verificărilor. Fiecare lot de livrare al materialelor trebuie sa fie insotit de documentele de certificare a calitatii.

După terminarea lucrărilor de montaj, inainte de execuția umpluturilor, se va executa proba de etanșeitate a canalizării (conf. STAS 3051/91 si SR EN 1610/2016).

Pentru proba de etanșeitate se vor executa mai intai parțial umpluturile de pamant, lasand libere imbinarile, închiderea etanșa a tuturor orificiilor si blocarea extremităților canalelor si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei.

Pierderea de apa admisa pentru canale circulare din tuburi este de 0.002l/mp (conf. STAS 3051/91). Presiunea de încercare masurata la căpătui aval al tronsonului va fi de 5x10-2 N/ mm2 (dar nu mai mult de nivelul terenului) si durata de 15min sau (30±1)min conf. SR EN 1610/2016.

In cazul in care rezultatele încercării la etanșeitate nu sunt corespunzătoare, se vor lua masuri de remediere stabilite cu consultarea proiectantului. Verificarea calitatii căminelor de vizitare si proba de etanșeitate a acestora se vor face concomitent cu verificarea si proba de etanșeitate a rețelei de canalizare.

Apele evacuate trebuie sa corespunda calitativ NPTA 002/2002.

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

^>4/ ,4N.

Lucrări de drum care se vor efectua in cadrul investiției sunt:

lungime străzi

'5.-941. hfiP’

suprafața carosabil străzi

20;391mț>V

lățime parte carosabila

3,00-6,00m<x

suprafața trotuare

20.270 mp ; V"?

suprafața piste de biciclisti

3.696 mp

suprafața parcari

1.875 mp

suprafața spatii verzi

6.959 mp

lungime pista de biciclisti

3.696 ml

borduri 20x25 din beton

10.788 ml

borduri 10x15 din beton

15.256 ml

marcaje orizontale longitudinale benzi de circulație si pentru delimitare locuri de parcare

4.750 ml

marcaje orizontale pentru demarcarea pistelor de biciclete

7.392 ml

marcaje plin amprentat pista de biciclisti

3.696 mp

marcaje orizontale transversale

835,25 mp

indicatoare rutiere

Lucrări de alimentare cu apa care se vor efectua in cadrul investiției sunt:

Străzi cartier Rafov

lungime extindere rețea alimentare cu apa potabila:

PEID De 110 mm

1008 ml

PEID De 63 mm

262 ml

PEID De 50 mm

230 ml

Hidranti de incendiu

11 buc

Cămine de vane/golire

2 buc

Branșamente imobile

67 buc

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Specificație

  UNI

  Valoare

  Valoare totala inclusiv TVA

  Lei

  22.800.096,70

  C+M inclusiv TVA

  Lei

  16.441.432,70

  Valoare totala exclusiv TVA

  Lei

  19.184.030,00

  C+M exclusiv TVA

  Lei

  13.816.330,00

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

  Valoarea ACE - lei/locuitor cartier

  40.599

  Capacitate centru multifuncțional

  100 persoane/luna

^NTERGROUP

; <eHSin:E»r«G

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 28 luni (Gțf^ă semnarea' contractului de finanțare).                                      pU

\\ț* V'Î’A                 yZ

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 16 lur^

<<z AfX

I h C »-’• Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat in cadrul Anexei 2 - Graficul activitatilor.

 • 5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

  a)rezistență mecanică și stabilitate

  Documentația DTAC si PTh (planurile, memorii tehnice, programul de control al calitatii lucarilor pe faze de control determinnate) se verifica, semnează si stampilează de către un verificator tehnic atestat la cerința A1 - Stabilitate si Rezistenta.

  b)securitate la incendiu;

  Din punct de vedere funcțional clădirea a fost încadrată astfel:

  - Clădire pentru cultura

  Clădirea nu intră în categoria clădirilor cu săli aglomerate, suprafața cumulata a sălii de activitati si a holului central gestionând un număr de maxim de 177 utilizatori

  Clădirea va fi dotata cu echipament de control si semnalizare, hidranti interiori si exteriori, stingatoare, picheți. Pentru alimentarea hidrantilor interiori se propune un bazin subteran pentru inmagazinare apa.

  Fațadele cu deschidere din străzile Rafov (NE) si Traian Savulesc (SE) benefiaza de acees direct al autovehivulelor de intervenție.

  Clădirea este conformată astfel încât să permită evacuarea persoanelor în timp util si astfel încât să limiteze propagarea incendiilor:

  • - Grad de rezistenta la foc II: presupune protejarea la foc.a elementelor de construcție, conform timpului normat;

  • - rezistenta la foc a elementelor constructive se va asigura prin caracteristicile materialelor folosite - beton, BCA si suplimentați cu placari pentru a rezista la foc conform poziției in care sunt amplasați (90min pe cai de evacuare, 180min - spatii tehnice si oficiu)

  • - Sistem din gips- carton pentru inchiderile ghenelor de ventilație - vor fi astfel alcătuite pentru a rezista la foc - minim 30min, trapele de vizitare - minim 90min.

  • - distante evacuare:

  • -  in parter - evacuarea se face in trei direcții, distanta de evacuare nu depășește 20m.

  • - In etaj - evacuarea se face in dpua direcții - nodul cde circulație verticala la interior si tereasa circulabila ineirbata ( parțial plata, parțial in panta) care asigura accesul direct cu cota terenului amenejat printr-o scara exterioara.

  • - caile de evacuare (usi -canat batant, cu sistem de autoinchidere si mâner antipanica)- sunt distribuite, către exterior, evacuarea facandu-se astei in direcții diferite;

  • - Elementele de construcții vor fi alcătuite si conformate pentru evitarea propagării focului si pentru a nu intretine arderea

  • -  rosturile seismic situat la joncțiunea dintre corpuri se vor etanșa cu vata minerala;

  • - se vor prevedea:

 • -  usi rezistente la foc minim 45min p^TpăfirrBttui^S. coridoarelor rezistente la foc

 • -   usi rezistente la foc minim 90min la spatii tehni   șj.ECS \

 • -   usi rezistente la foc minim 15min la oficii

 • -   Scara va fi alcatuita din materiale C0(CA1) cd^ztștei^ță la foc minim 1h

 • -   Pe caile de evacuare se asigura iluminat de sigdrapțâ |stingatoare mobile la interior si exterior, minim 2 /nivel, 1 la 250mp->4 stingatoare la nivelul parterului, 4 in etaj si doua in demisol;

Picheți incendiu: 1 la 1000mp suprafața de teren.

c)igienă, sănătate si mediu

J

înconjurător;


d)siguranță și accesibilitate în exploatare;


 • - pentru asigurarea unrei ventilații naturale permanente tamplaria va fi prevăzută cu grile higroreglabile

 • - Dotarea cu mobilier va fi asigurata corespunzător caracterul activității și destinația încăperilor.

 • - Grupurile sanitare sunt dotate cu obiecte ușor de curatat, care nu favorizează dezvoltarea mediilor biologice; se propune compartimentarea grupurilor sanitare cu HPL pentru curatare facila; grupurile sanitare vor fi complet echipate: dispenser hârtie, cos de gunoi, etc.

 • - grupurile sanitare, oficiile si spatiile medicale vor fi finisate cu vopsitorii epoxidice si antifungice;

 • - Apa care va alimenta cișmelele exterioare si interioare este potabila;

 • - Se asigura iluminatul corespunzător al zonelor de lucru, precum si cele din imediata vecinătate a clădirii pentru securitatea pietonala;

 • - Se prevăd coșuri de gunoi individuale sau selective atat la exterior, cat si la interior;

 • - se propune de asemenea amplasarea pubelelor selective;

 • - Se propune realizarea unei platforme de deșeuri - cu racord la apă si canal pentru evacuarea apelor după spălarea pubelor;

siguranța in exploatare

 • • se propun finisaje antiderapante pentru prevenirea alunecării;

 • • pardoselile se vor racorda pentru prevenirea impedicarii atat ala interior cat si la exterior; nu se prevăd usi cu prag; scara propusa are un raport corespunzător treapta /contrareapta pentru evitarea oboselii excesive; se prevede contratreapta plina; parapeti sunt conformați conform STAS 6131-79;

 • • zonele vitrate se marchează în mod corespunzător cu benzi orizontale sablate pentru evitarea coliziunilor si prevăzute cu balustrade de protecție

 • • se propune amplasarea de marcaje tactile;

 • • Ușile vitrate vor fi prevăzute cu cu geam securizat pentru a aevita posibilele acidentariș

 • • se vor asigura stabilitatea mobilierului prin ancorare si fixare astfel incat prin cădere, alunecare sau răsturnare acestea sa nu provoace accidente si sa blocheze evacuarea din clădire;

 • • echipamentele de joaca interioare si exterioare se vor monta pe suprafața de cauciuc turnat petnru minimizarea completa a impactului prin cădere

 • -  pentru a preveni riscuri provenite din instalații, accesul in zonele tehnice este proteajat fata de traseele de funcționale destinate copiilor si cadrelor didactice;

 • -  siguranța în timpul lucrărilor de întreținere: lucrările de curățenie se

  * ... vor realiza numai cu personal special pregătit si echipat i^f^StSehș;. accesul pe terasele necirculabile pentru curatarea ace^tc^Sîi pentru realizarea lucrărilor de reparații se face exclusiv          personal

  instruit pentru lucrul la inaltime; se prevăd accesorii pe^^Uf^pcprăfea-persoanelor ocupate cu intretinerea in puncte fixe.Vștșbile, pentru evitarea căderii in gol; suprafețele vitrate care nu pot ^pfătaW din.'' interior se vor curata de către personal special instrdiUsi^echîpăȚ pentru lucrul suspendat pe fațada (alpinisti); pentru suprafețele’câre pot fi curatate cu dificultate se vor angaja firme specializate;

  • -  siguranța la intruziuni și efracții: tamplaria va fi prevăzută cu sisteme de inchidere; ușile de evacuare vor fi dotate cu bara antipanica pe interior si nu vor fi accesibile pentru intrare;

  • -  perimetrul obiectivului va fi imprejmuit cu un gard fonoabsorbante si dublate de gard viu, iar accesul in incinta va fi controlat, cu sisteme de inchidere si luminate pe timp de noapte

  e)protecție împotriva zgomotului;

  • - imprejmuirea centrului pe limita de proprietate cu vecini privați (laturile nors vest si sud vest) se va realiza din panouri fonoabsorbante de tip sandwich cu interior mineral, iar pe laturile NE si sud est, se va realiza imprejmuire parțial opcaa din blocuri de BCA, finisate cu tentuiala decorativa.

  • - utilajele cu potențial generator de zgomot (chiller, etc) se vor amplasa pe covor elastic

  f)economie de energie și izolare termică;

  - elementele care alcătuiesc anvelopa sunt astfel conformate incat calcului coeficientului global de izolare este in limitele prevăzute de legislația in vigoare;

  partea opaca a fațadei este termoizolata cu termosistem compact lipit cu vata minerala bazaltica; zona de contact a clădirii cu platoifrma exterioara este termoizolata cu termosistem pe baza de polistiren extrudat; sub placa pe sol este prevăzută termoizolatie -polistiren extrudat, terasele sunt termoizolate cu polistiren expandat cu panta.

  g)utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

  Tema resurselor naturale este abordata prin:

  • - utilizarea materialelor nturale: panouri termoizolante din vata minerala;

  • - sunt prevăzute surse de energii regenerabile pentru consumurile specifice clădirii:

  • -  Pompa de căldură sol-apa

  • -  Recuperatoare de căldură

  • -   Panouri fotovoltaice.

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Activitățile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publica locala.

In cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, se vor lua in calcul următoarele rate de cofinantare:

AâNTERGROUP

** t tEXaiUf «>H«

rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regiopala^te de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de a6fi|a^tare?diri; u..__x. .1   —     a___-__x_             ___t___— —   __ix ’_ri_  _i ■     \ <• ,-

bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale prjpi^gtulgj.< Rata de cofinantare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe langa contribuția proprie la costurile eligibile ale^p'rOk' costurile neeligibile ale proiectului. __________ ______

• PLoi . C


-------------dOO/ -1--------------l.-.U.I- _l_                      ,.v.

rectului si

,1-*^

Surse de finanțare

Costuri eligibile

împrumut nerambursabil (FEDR + Buget de stat)

Lei

22.248.582,98

%

98%

Contribuție Beneficiar

Lei

454.052,72

%

2%

Costuri neeligibile

Contribuție Beneficiar (fara TVA)

Lei

81.900,00

%

100%

Costuri neeligibile aferente TVA

Contribuție Beneficiar

Lei

15.561,00

%

100%

 • 6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism Nr............din............emis de Primăria Municipiului Ploiești

6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de carte funciara pentru numărul cadastral.............din data..................

 • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiu topo cu viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Prahova recepționat in baza procesului verbal de recepție numărul................., prezentat in anexa.

 • 6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz; Nu este cazul.

  C)


  d)


-q

raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situriărheologice;

Nu este cazul.

L ii


studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

nr. crt

AVIZATOR

NR.AVIZ

1

Agenția pentru protecția mediului

16976 din 26.11.2018

2

Alimentare cu apa si canalizare -APANOVA

464/2018

3

Administrația Naționala “Apele Romane”

9950/28.11.2018

4

Alimentare cu energie electrica - SDEE MUNTENIA NORD

16663/06.12.2018

5

Gaze naturale - DISTRIGAZ SUD

313.321.591/05.12.2018

6

Telefonizare - TELEKOM

100/ 05/ 02/02/ 01/ 03/ PH/ 2200 din

04.11.2018

7

Transport urban

96/05.12.2018

8

Regia Autonoma de Servicii Publice

8144/05.12.2018

9

SC CONPET SA

47511/05.12.2018

10

Politia rutiera si

237653/04.12.2018

11

Comisia municipala pentru transport si siguranța circulației

3928/11.12.2018

7._____Implementarea investiției

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea este UAT Municipiul Ploiești si Echipa de management ce se va contracta.

Mai jos au fost descrise atribuțiile serviciului de management de proiect:

 • a) Inițiază și implementează proiecte cu finanțare din bani publici și fonduri internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect;

 • b) Facilitează promovarea programelor cu finanțare internațională și diseminare a rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în Municipiul Ploiești;

 • c) Urmărește îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor de finanțare;

 • d) Elaboreză documentațiile specifice prevăzute de lege, în calitatea de beneficiar al proiectelor de investiții;

 • e) Coordonează elaborarea cererilor de finanțare ale Municipiul Ploiești;

 • f)  Elaboreză caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate elaborării/revizuirii documentațiilor conform prevederilor legale în domeniu;

 • g) Participă la elaborarea contractelor în materie, ținând cont de prevederile procedurilor de implementare a programelor de finanțare;

 • h) Certifică serviciile efectuate de prestator privind realitatea, regularitatea și legalitatea acestora;

 • i)  Notifică în termenele legale autoritățile competente în monitorizarea implementării proiectelor de finanțare;

 • j)  Propune prevederea în bugetul propriu a sumelor necesare implementării proiectelor

cu finanțare nerambursabilă;                                                  >

 • k) Asigură eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmărind realizarea indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformității, controlul documentației proiectelor și păstrarea acestora, procesul cererilor de plată și activitățile specifice;

 • l)  Asigură utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu cofinanțare din partea unor organisme financiare terțe.

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Asa cum s-a mai precizat in cuprinsul prezentului Studiu de fezabilitate, durata de implementare a obiectivului de investiții este de 28 luni calendaristice (de la data semnării contractului de finanțare).

Graficul de implementare a investiției a fost detaliat la punctul 3.5, in cadrul caruia au fost reprezentate activitatile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Eșalonarea investiției pe ani este indicata in continuare:

Anul de eșalonare

Valoare (lei)

Anul 2018

INV (lei fara TVA)

774.192,47

INV (lei cu TVA)

921.289,04

Anul 2019

INV (lei fara TVA)

6.907,53

INV (lei cu TVA)

8.219,96

Anul 2020

INV (lei fara TVA)

6.720.768,23

INV (lei cu TVA)

7.986.475,70

Anul 2021

INV (lei fara TVA)

11.682.161,77

INV (lei cu TVA)

13.884.112,00

Strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP si a echipei de management ce se va contracta în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

 • -   Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

 • -   Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;

 • -   Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

 • -   Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

 • -   Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

 • -   Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;

- Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

 • a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

 • -   formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului, echipa externalizata de management și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

 • b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare

 • -   rapoartele vizitelor de monitorizare în teren;

 • -   rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

Solicitantul a înființat, deja, Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din 6 persoane care vor fi subordonate solicitantului (Primarului) și vor interacționa în mod direct cu AM, mediind relația Solicitantului cu aceasta. UIP va fi formata din următoarele posturi: Managerul de proiect; Asistent manager, Responsabil tehnic; Responsabilul economic; Responsabilul achiziții publice; Responsabil juridic.

în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

 • 1.    MANAGERUL DE PROIECT: coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanentă cu părțile implicate în implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților); coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect; conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului; asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului; soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului; urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și AM, referitoare la prezentul proiect; participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului; participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului.

 • 2.     ASISTENT MANAGER: participa la ședințele lunare de progres în cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor; oferă suport in pregătirea vizitelor in teren ale reprezentanților ADR; asigura activitati de secretariat in pregătirea dosarelor de rambursare, a documentelor pentru audit; a dosarelor de plata; oferă asistenta in implementarea unui sistem de arhivare si management al documentelor; asista ceilalți membrii UIP in vederea respectării regulilor privind masurile de identitate vizuala în conformitate cu Contractul de finanțare; asigura suport pentru întocmirea notelor informative, comunicăriilor oficiale, respectiv a actelor adiționale ale contractului de finanțare încheiat între beneficiar și finanțator; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.

  3.RESPONSABIL TEHNIC: supraveghează buna desfășurare a proiectului sLmentine; relații de colaborare cu responsabilul tehnic din partea consultantului;

executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate către echip^Wuțj^^1 conformitatea lucrărilor si serviciilor propuse a fi achiziționate; participa Ij^â^area rapoartelor de progres împreuna cu managerul de proiect; participa Iâ741aborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreuna cu managerul de proiect s^*^^eSW; urmărește executarea la termen a lucrariilor si serviciilor achiziționate Jn «cadrul proiectului.

 • 4.     RESPONSABILUL ECONOIVIIC:asiqură îndeplinirea tuturor obligațiilor de natură economica, rezultate ca urmare a derulării proiectului în cauză; urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului; verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului; supraveghează și certifica încadrarea, în bugetul proiectului, a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli aferente proiectului; monitorizează efectuarea plăților către terți; asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu AM.

I

 • 5.     RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE: participa la evaluarea ofertelor primite in cadrul licitaților si la întocmirea de rapoarte către instituțiile avizate; va urmări îndeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări si servicii necesare realizării proiectului; va respecta obligațiile asumate prin contractul de finanatre încheiat cu autoritatea de management; va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.

 • 6.    RESPONSABIL JURIDIC: menține strânse legături cu Autoritatea de Management privind stadiul implementării proiectului în domeniul juridic; avizează, din punctul de vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru realizarea activităților proiectului, cât și a actelor juridice subsecvente acestora; oferă consiliere echipei proiectului privind legislația națională și europeană aplicabilă;avizează legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului; participă la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute; asigură organizarea documentației și a fișierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficiala a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine ultima si posibilitatea accesării acestora în condiții optime de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului.

Situația completa a atribuțiilor membrilor UIP desemnați de către Beneficarul proiectului, poate fi regăsită in cadrul fiselor de post care se ataseaza prezentului proiect.

Au fost anexate prezentei documentații atât Dispoziția de numire a membrilor UIP, cât și CV-urile și fișele de post ale membrilor. Din CV-urile atașate se observă că echipa de proiect propusă are experiența, competențele profesionale și calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. în cazul apariției unor spețe de natură legală, acestea vor fi rezolvate de către persoanele din departamentul juridic al ÎIAT Municipiul Ploiești. Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție cinci persoane, ale căror posturi vor corespunde posturilor din UIP

Consultantul va avea următoarele obligații (conform contractului de prestări s^rvișik.ce urmează a fi încheiat cu UAT Municipiul Ploiești): asistă la monitorizarea riscurijp^^punefe^x. în aplicare a măsurilor de contractare; oferă consultanță pentru întocmires^poarteJpF^de< progres, a cererilor de rambursare și a tuturor documentelor solicitate de fînanța^fp^țițfu : buna implementare a proiectului, cu respectarea prevederilor contractulu^Să finanțare .și anexelor acestuia, instrucțiunilor finanțatorului și legislației specifice în viggar^^jg^fă; împreună cu membrii UIP, respectarea calendarului de activități prevăzut îh^ojjttăcțu£.^ă ’ finanțare și oferă consultanță în vederea revizuirii documentațiilor, ori de câte oW^g&^tîil;.'' oferă consultanță în vederea monitorizării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și încadrarea acestora în bugetul aprobat; oferă consultanță pentru urmărirea și verificarea eligibilității tuturor cheltuielilor efectuate, controlul costurilor proiectului; întocmește notele informative, comunicările oficiale, solicitările de clarificări, respectiv notificările și actele adiționale de modificare a contractului de finanțare încheiat între beneficiar și finanțator; asigură sprijin pentru pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanților finanțatorului sau orice alt organ abilitat să efectueze controlul proiectului; participa la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ale beneficiarului; asistă membrii UIP la verificarea respectării concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și situații de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului.

Consultantul se subordonează UIP și Solicitantului. Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

7.3 Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Proiectul de investiții propus spre implementare isi demonstrează potențialul de autosustinere financiara in perioada de exploatare/ operare. Acest lucru se poate observa din tabelul privind sustenabilitatea financiara prezentat in cadrul Anexei 1 - Scenariul II -Scenariu recomandat.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după încetarea finanțării solicitate prin cerere de finanțare, prin alocari de resurse financiare, in funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării si întreținerii investiției.

Resursele financiare necesare funcționarii infrastructurii nou create se constituie din transferuri de la bugetul local al Municipiului Ploiești, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Pentru proiectul de investiții propus putem menționa ca lucrări specifice ce pot fi încadrate intr-un plan de mentenanță, următoarele:

 • -   verificări si reparații petnru clădirea centrului multifuncțional                              J

 • -   verificări si reparații, pentru partea de rețele edilitare (alimentare cu apa,'caWăl1zare), '' rețele de iluminat edilitar etc.

 • -   activități realizate după defectarea tabloului electric general sau racord?electric din reteua electrica exterioara sau deteriorarea lucrărilor de amenajare scuăruri/parc de recreere prevăzut cu locuri de joaca pentru copii, activități care constau in localizarea si diagnosticarea defectelor si in intervenții pentru restabilirea bunei funcționări

In urma analizei informațiilor existente referitoare la activitatea practică de mentenanță și a cerințelor care sa gestioneze activitatea de mentenanta s-a stabilit următoarea structura de mentenanta:

 • a) Pregătirea activităților de mentenanță - se determină tipurile de intervenții, se stabilesc echipamentele/instalațiile si lucrările pentru care se planifică, înregistrează si urmărește activitatea de mentenanta si se definesc niște cicluri de reparații.

 • b) Fișe tehnologice de reparații - o fisa tehnologica se definește la nivel de intervenție și se preia cu posibilitatea de a fi modificată -conține operațiile, materiile prime și piesele de schimb care se folosesc în mod curent într-un tip de reparație.

 • c) Planificarea și urmărirea activităților de mentenanță - se realizează planuri de intervenții, programe de reparații și activități de mentenanță pe baza fișelor tehnologice asociate si a unor devize estimative pentru lucrările de amenajare.

Rapoarte - se întocmesc rapoarte de urmărire a intervențiilor de mentenanță și planuri de reparații.

Toate lucrările de reparații după implementarea proiectului vor fi realizate de firme de specialitate - după caz.

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

La nivel de management UAT Municipiul Ploiești va avea responsabilitatea, prin intermediul UlP-ului, sa implementeze si sa gestioneze in condiții bune noua investiție.

Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție sase persoane, ale căror posturi vor corespunde posturilor din UIP.

Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

8. Concluzii si recomandări

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnicț^ furnice de realizarea a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru aceastâL- ^.

/SoV ■<".     '■ :    ,

y ■      ■

Consideram ca soluțiile alese sunt cele mai bune pentru amplasamentulv studiat. si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III V^rptebt pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic âS^e^cuție” in conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016;                          '

De asemenea recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți in cadrul acestui document de către Beneficiar.

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA SECANRIUL II - Recomandat

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - CARTIER RAFOV

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

6.800,00

1.292.00

8.092,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

171.700,00

32.623,00

204.323,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

14.200,00

2.698,00

16.898,00

Total capitol 1

192.700,00

36.613,00

229.313,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

46.700,00

8.873,00

55.573,00

Total capitol 2

46.700,00

8.873,00

55.573,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

240.200,00

45.638,00

285.838,00

3.1.1

Studii teren

205.700,00

39.083,00

244.783,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

34.500,00

6.555,00

41.055,00

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

-

-

3.3

Expertizare tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5

Proiectare

697.600,00

132.544,00

830.144,00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

386.800,00

73.492,00

460.292,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

20.700,00

3.933,00

24.633,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

13.800,00

2.622,00

16.422,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

276.300,00

52.497,00

328.797,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

34.500,00

6.555,00

41.055,00

3.7

Consultanta

290.200,00

55.138,00

345.338,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

269.200,00

51.148,00

320.348,00

3.7.2

Auditul financiar

21.000,00

3.990.00

24.990,00

3.8

Asistenta tehnica

122.000,00

23.180,00

145.180,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000,00

4.940,00

30.940,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11.100,00

2.109,00

13.209,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14.900,00

2.831,00

17.731,00

1     3.8.2

Dirigentie de șantier

96.000,00

18.240,9^6

XSajfeH-SsQj.OO

Total capitol 3

1.386.000,00

263.340,00

1.649.340,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

13.422.630,00

2.550.299W'

15 972.929,70

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.300,00

817,00-?^

^■7^5.1-17,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

310.300,00

58.957,00

369.257,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

1.456.400,00

276.716,00

1.733.116,00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

15.193.630,00

2.886.789,70

18.080.419,70

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

543.800,00

103.322,00

647.122,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

150.000,00

28.500,00

178.500,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

393.800,00

74.822,00

468.622,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

171.100,00

3.610,00

174.710,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

69.100,00

-

69.100,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * (4.1+5.1.1))

13.900,00

-

13.900,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

69.100,00

-

69.100,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4J)

1.625.200,00

308.788,00

1.933.988,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

24.900,00

4.731,00

29.631,00

Total capitol 5

2.365.000,00

420.451,00

2.785.451,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

TOTAL GENERAL

19.184.030,00

3.616.066,70

22.800.096,70

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

13.816.330,00

2.625.102,70

16.441.432,70

*în prețuri la data de iulie 2017: 1 euro =4.5744 lei

decembrie 2018


Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.                                   1.2

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email:

office@intergroup.ro

Deviz 1.2 - Amenajarea terenului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.2 - Amenajarea terenului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

6.800,00

1.292,00

8.092,00

2

Rezistență

3

Arhitectură

4

Instalații

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.2

6.800,00

1.292,00

8.092,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.2

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

6.800,00

1.292,00

8.092,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

14.200,00

2.698,00

16.898,00

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

157.500,00

29.925,00

187.425,00

4

Instalații

»

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.3

171.700,00

32.623,00

204.323,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II-subcap. 1.3

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.3

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

171.700,00

32.623,00

204.323,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@i ntergrou p. ro


Deviz 1.4 - Relocarea, protecția utilităților

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.4 - Relocarea si protecția utilităților

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

J

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

14.200,00

2.698,00

16.898,00

2

Rezistență

3

Arhitectură

4

Instalații

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.4

14.200,00

2.698,00

16.898,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.4

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.4

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL HI)

14.200,00

2.698,00

16.898,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 2 - Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

3.800,00

722,00

4.522,00

2

Rezistență

10.700,00

2.033,00

12.733,00

3

Arhitectură

-

-

-

4

Instalații

30.500,00

5.795,00

36.295,00

4.1

Electrice

24.200,00

4.598,00

28.798,00

4.2

Sanitare

-

-

-

4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.4

Apa

8.500,00

1.615,00

10.115,00

4.5

Canal

-

-

-

4.6

Gaze

-

-

-

5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - cap. 2

45.000,00

8.550,00

53.550,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - cap. 2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.700,00

323,00

2.023,00

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - cap. 2

1.700,00

323,00

2.023,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

46.700,00

8.873,00

55.573,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roDeviz 3 - Consultanta, proiectare si asistenta tehnica

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

I

Studii

3.1.1

Studii teren

202.400,00

38.456,00

240.856,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

34.500,00

6.555,00

41.055,00

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

TOTAL I - supcap. 3.1

236.900,00

45.011,00

281.911,00

II

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.2.1

Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

-

-

-

3.2.2

Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/desfiintare

-

-

-

3.2.3

Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie

-

-

-

3.2.4

Obținerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

-

-

-

3.2.5

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului in Cartea Funciara

-

-

-

3.2.6

Obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

-

-

-

3.2.7

Obținerea avizului de protecție civila

-

-

-

3.2.8

Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu

-

-

-

3.2.9

Alte avize, acorduri si autorizații

-

-

-

TOTAL II - subcap. 3.2

-

-

-

III

Expertizarea tehnica a construcțiilor existente

3.3.1

Expertizarea tehnica a construcțiilor existente, a structurilor si/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea raportului de expertiza tehnica

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL III - subcap. 3.3

3.300,00

627,00

3.927,00


IV

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor          ■■■•

3.4.1

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

285,M

k

,O.

TOTAL IV - subcap. 3.4

1.500,00

285,00

<   1.785.00

X.O C

V

Proiectare

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiul de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiul de fezabilitate / DALI si deviz general

386.800,00

73.492,00

460.292,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

20.700,00

3.933,00

24.633,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a PT si DDE

13.800,00

2.622,00

16.422,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

276.300,00

52.497,00

328.797,00

TOTAL V - subcap. 3.5

697.600,00

132.544,00

830.144,00

VI

Organizarea procedurilor de achiziție

3.6.1

Cheltuieli aferente intocmirii documentației de atribuire

34.500,00

6.555,00

41.055,00

3.6.2

Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnați in comisiile de evaluare

-

-

-

3.6.3

Cheltuieli aferente organizării si derulării procedurilor de achiziții publice

-

-

-

TOTAL VI - subcap. 3.6

34.500,00

6.555,00

41.055,00

VII

Consultanta

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

269.200,00

51.148,00

320.348,00

3.7.2

Auditul financiar

21.000,00

3.990,00

24.990,00

TOTAL VII - subcap. 3.7

290.200,00

55.138,00

345.338,00

VIII

Asistenta tehnica

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000,00

4.940,00

30.940,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11.100,00

2.109,00

13.209,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14.900,00

2.831,00

17.731,00

3.8.2

Dirigentie de șantier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat

96.000,00

18.240,00

114.240,00

TOTAL VIII - subcap. 3.8

122.000,00

23.180,00

145.180,00

Total deviz cap. 3 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III +TOTAL IV + TOTAL V + TOTAL VI + TOTAL VII + TOTAL VIII)

1.386.000,00

263.340,00

1.649.340,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48,54/55, Email: office@intergroup.ro

DO1


Deviz DO1 - Străzi in cartierul Rafov

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

3.939.500,00

748.505,00

4.688.005,00

4.1.2.

Rezistență

195.000,00

37.050,00

232.050,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

2.434.300,00

462.517,00

2.896.817,00

4.1.4.1

Electrice

-

-

-

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

474.000,00

90.060,00

564.060,00

4.1.4.5

Canal

1.960.300,00

372.457,00

2.332.757,00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

824.900,00

156.731,00

981.631,00

TOTAL I - subcap. 4.1

7.393.700,00

1.404.803,00

8.798.503,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

174.200,00

33.098,00

207.298,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

174.200,00

33.098,00

207.298,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL 1»)

7.567.900,00

1.437.901,00

9.005.801,00

^NTERGROUP

'*lJ5R.EMGHiEHI«G


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro------- -

Deviz DO2 - Clădire centru multifuncțional

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

64.900,00

12.331,00

77.231,00

4.1.2.

Rezistentă

>

781.500,00

148.485,00

929.985,00

4.1.3.

Arhitectură

1.547.600,00

294.044,00

1.841.644,00

4.1.4.

Instalații

400.100,00

76.019,00

476.119,00

4.1.4.1

Electrice

247.900,00

47.101,00

295.001,00

4.1.4.2

Sanitare

49.900,00

9.481,00

59.381,00

4.1.4.3

HVAC/Termice

102.300,00

19.437,00

121.737,00

4.1.4.4

Apa

-

-

-

4.1.4.5

Canal

-

-

-

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

2.794.100,00

530.879,00

3.324.979,00

ii

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.300,00

817,00

5.117,00

TOTAL II - subcap. 4.2

4.300,00

817,00

5.117,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

298.700,00

56.753,00

355.453,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

443.700,00

84.303,00

528.003,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

742.400,00

141.056,00

883.456,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

3.540.800,00

672.752,00

4.213.552,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.


DO3


Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

- A

Deviz D03 - împrejmuire

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2.200,00

418,00

2.618,00

4.1.2.

Rezistență

185.000,00

35.150,00

220.150,00

4.1.3.

Arhitectură

290.500,00

55.195,00

345.695,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 4.1

477.700,00

90.763,00

568.463,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

477.700,00

90.763,00

568.463,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz DO4 - Zona de joaca

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

»

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

5.100,00

969,00

6.069,00

4.1.2.

Rezistență

-

4.1.3.

Arhitectură

-

4.1.4.

Instalații

1

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

59.200,00

11.248,00

70.448,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

64.300,00

12.217,00

76.517,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

158.300,00

30.077,00

188.377,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

158.300,00

30.077,00

188.377,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

222.600,00

42.294,00

264.894,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz DO5 - Parcari

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

430,00

81,70

511,70

4.1.2.

Rezistență

13.600,00

2.584,00

16.184,00

4.1.3.

Arhitectură

-

4.1.4.

Instalații

-

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 4.1

14.030,00

2.665,70

16.695,70

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

14.030,00

2.665,70

16.695,70

Xntergroup

^tKȘNSlHEEtlNB


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email:

off i ce© i ntergrou p. ro


Deviz DO6 - Alei pietonale

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

20.700,00

3.933,00

24.633,00

4.1.2.

Rezistență

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

397.400,00

75.506,00

472.906,00

TOTAL I - subcap. 4.1

418.100,00

79.439,00

497.539,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

679.000,00

129.010,00

808.010,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III ■ subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

679.000,00

129.010,00

808.010,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1.097.100,00

208.449,00

1.305.549,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.                                  DO7

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email:

office@intergroup.ro

Deviz DO7 - Platforma deșeuri

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

7.100,00

1.349,00

8.449,00

4.1.2.

Rezistență

-

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

39.200,00

7.448,00

46.648,00

TOTAL I - subcap. 4.1

46.300,00

8.797,00

55.097,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL I»)

46.300,00

8.797,00

55.097,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.


Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz DO8 - Instalații exterioare

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1.387.700,00

263.663,00

1.651.363.00

4.1.2.

Rezistență

132.200,00

25.118,00

157.318,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

694.500,00

131.955,00

826.455,00

4.1.4.1

Electrice

46.400,00

8.816,00

55.216,00

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

449.500,00

85.405,00

534.905,00

4.1.4.4

Apa

175.100,00

33.269,00

208.369,00

4.1.4.5

Canal

23.500,00

4.465,00

27.965,00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

2.214.400,00

420.736,00

2.635.136,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

11.600,00

2.204,00

13.804,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

1.200,00

228,00

1.428,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

12.800,00

2.432,00

15.232,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL UD

2.227.200,00

423.168,00

2.650.368,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 5 - Alte cheltuieli

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 5 - Alte cheltuieli

I

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

150.000,00

28.500,00

178.500,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

393.800,00

74.822,00

468.622,00

TOTAL I - subcap. 5.1

543.800,00

103.322,00

647.122,00

II

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,5% *(4.1+5.1.1))

69.100,00

-

69.100,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * (4.1+5.1.1))

13.900,00

-

13.900,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC (0,5% * (C+M))

69.100,00

-

69.100,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

TOTAL II - subcap. 5.2

171.100,00

3.610,00

174.710,00

III

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10% *

(1.2+1.3+1,4+2+3.5+3.8+4))

1.625.000,00

308.750,00

1.933.750,00

TOTAL III - subcap. 5.3

1.625.000,00

308.750,00

1.933.750,00

IV

Cheltuieli pentru informare si publicitate

5.4.1

Informare si publicitate - obligațiile beneficiarului

18.900,00

3.591,00

22.491,00

5.4.2

Cheltuieli de promovare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL IV - subcap. 5.4

24.900,00

4.731,00

29.631,00

Total deviz cap. 5 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV)

2.364.800,00

420.413,00

2.785.213,00
ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIV


Activitatea


I, Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finanțare


cttv. LI

Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

iv. 1.1.1

Elaborare studii de teren

iv. 1.1.2

Obținere Certificat de urbanism, obținere avize/acorduri/autorizatii de principiu

iv. 1.1.3

Elaborare expertize tehnice si documentație tehnico-economica - SF

iv. 1.1.4

Achiziția si elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv asistenta tehnica in evaluarea proiectului


11. Activi ta ti ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțaretiv. II. 1

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

v. 11.1.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori

tiv. II.2

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

v. II.2.1

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor-faza PT

v. II.2.2

întocmirea DTAC, obținerea Autorizației de Construcție, realizarea PT+CSt-DDE, inclusiv verificarea tehnica a proiectării si a DDE

tiv. II. 3

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

v. II.3.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

tiv. II. 4

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

v. 11.4.1

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

tiv. II. 5

Activitatea de realizare a investiției de baza

v. II.5.1

Construcții si instalații

v. 11.5.2

Livrare dotări si echipamente, inclusiv montajul aferent echipamentelor

v. II.5.3

Organizarea de șantier

v. II.5.4

Comisioane, cote, taxe

v. II.5.5

Cheltuieli diverse si neprevăzute

v. II.5.6

Certificarea energetica

tiv. U.6

Managementul proiectului

v. 11.6.1

Monitorizarea implementării proiectului

tiv. II. 7

Derularea activitatilor informare si publicitate

v. II.7.1

Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

tiv. II. 8

Auditarea proiectului

v.II.8.1

Realizare rapoarte de aucfit intermediar si audit finalIan

Feb

mar

Api

May

Jun

Jul

AUi

LI

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8


Studiu de fezabilitate pentru investiție mixta
Pag. 127H27


1

 date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Caracteristici fizico-mecanice ale terenului

Valorile parametrilor geotehnic importanții ai terenului pe adancimea investigata sunt prezentați in tabelul următor