Hotărârea nr. 610/2018

Hotãrârea nr. 610 privind aprobare indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Grădiniţă cu program normal, str. Trestioarei nr. 27

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 610 privind aprobare indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL” - STR. TRESTIOAREI NR. 27

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive nr. 509/20.12.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15403/20.12.2018 la Direcția Tehnic -Investiții și sub nr. 323/20.12.2018 la Direcția Economică prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația tehnico-economică - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul „GRĂDINIȚA ’ CU PROGRAM NORMAL” - STR. TRESTIOAREI NR. 27.

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

In conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.72/20.12.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

• Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016,

 • -  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești),

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești,

 • -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b și c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică

 • - faza Studiu de Fezabilitate pentru proiectul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL”

 • - STR. TRESTIOAREI NR. 27, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4.4, Obiectivul specific 4.4

Art. 2 Se aprobă descrierea investiției și indicatorii tehnico-economici precum și valoarea acestora conform Anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de: 3.880.225,50 (inclusiv TVA) din care C+M este 2.472.820,00 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în valoare totală de 146.643,55 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește Dl Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Poiești.

Art. 6 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018Contrasemnează:

;) p. SECRETAR, /ȚMihaela ZAHARIA * Șef Serviciu


TUV

AUSTRIA

tfciSS&Oî

20100163000586

20104163000587

I -CERTIF £0 |

201161630005»

/jpeXA c/y


KCC Ak Qiq/


STUDIU DE FEZABILITATE

„GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL” STR. TRESTIOAREI, NR. 27


Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Data elaborării: Faza: PROIECT NR. Contract nr.

DECEMBRIE 2018 S.F.

PHPL16363/2018 16363/11.07.2018


Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romama

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.interqroup.ro

LISTA DE SEMNATURI

SPECIALITATE

ȘEF PROIECT:

PROIECTANT ARHITECTURĂ:

VERIFICARE ARHITECTURĂ:

PROIECTANT STRUCTURĂ:

VERIFICARE STRUCTURĂ:

PROIECTANT! INSTALAȚII ELECTRICE :

VERIFICARE INSTALAȚII ELECTRICE:

PROIECTANTI INSTALAȚII SANITARE Șl TERMICE:’ VERIFICARE INSTALAȚII SANITARE Șl TERMICE: PROIECTANT REȚELE ALIMENTARE CU APĂ: VERIFICARE REȚELE ALIMENTARE CU APĂ: PROIECTANT REȚELE CANALIZARE:

VERIFICARE REȚELE CANALIZARE:

PROIECTANT SISTEM DE IRIGAȚII

VERIFICARE SISTEM DE IRIGAȚII

PROIECTANT SISTEMATIZARE VERTICALĂ, DRUMURI SI PLATFORME:

VERIFICARE SISTEMATIZARE VERTICALĂ, DRUMURI SI PLATFORME:

DEVIZE:

COLECTIV ELABORARE ANALIZĂ COST BENEFICIU' CONSULTANȚĂ:

NUME

ARH. ANA MARIA URSACHE

ARH. DIANA STERIAN

ARH. ANA MARIA URSACHE

ING. ADRIAN DEJAN-RIZEANU

ING. IONUT ȘTEFAN

ING. GEANI AMAXIMOAEI

ING. ANDREI MĂGUREANU

ING. GENI MANOLACHI

ING. GEANI AMAXIMOAEI

ING. ALEXANDRU DĂUȘ

ING. MUGUR VINTILĂ

ING. MIHAELA LUPU

ING. DORU POPA

ING. MUGUR VINTILA

ING. ALEXANDRU DAUS

ING. FLORIN STANCU

ING. ALEXADNRU SELAGEA

ING. MARIUS POPESCU

EC. VERUZI MARIA

GHEORGHE MĂNĂILESCU


(A) PIESE SCRISE

CUPRINS

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții.....................

s


 • 1.2 Ordonator principal de credite/ investitor............................................

 • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

 • 1.4    Beneficiarul investiției

 • 1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)

privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare

I

 • 2.3   Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1    Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2   Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic:

 • 3.3    Costurile estimative ale investiției:

 • 3.4    Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor,

după caz:

3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul


orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

  • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință

 • 4.2   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3    Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5   Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de

investiții

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 43

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate............................................................................................45

 • 4.8   Analiza de senzitivitate

 • 4.9   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1    Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2   Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

 • 5.3   Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite................................................................... 83

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

   • 6.2   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 84

   • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor


acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4   Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de

investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției.............

  • 7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de

investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3 Strategia de exploatare/ operare si întreținere: etape, metode si resurse necesare

88

 • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii si recomandări

  90


  91


  107


J

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

ANEXE

 • 1.  Certificatul de Urbanism

 • 2.  Studiul geotehnic

(B) Piese desenate

ABREVIERI PMUD SIDU

Planul de Mobilitate Urbana Durabila Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

1.______Informații generale privind obiectivul de investiții


1.1 Denumirea obiectivului de investiții


“GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL" - STR. TRESTIOAREI NR. 27


1.2    Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.


1.4    Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Ploiești, Bd. Republicii, nr 2, Județul Prahova, cod poștal 100066

Telefon: +40 (0244) 516699

Fax: +40(0244) 513829

E-mail: comunicare@ploiesti.ro

1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate


Proiectant general:


Telefon:


Fax:


E-mail:


Reg. Corn.


C.U.I.


Cod CAENINTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6

București, Romania


+40 (021)319.48.54, 55,


+40 (021)319.48.58


consult@intergroup.ro


J 40/6798/2000,


RO 13215737


7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea


2.______Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții


2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiectul prezentei documentații. Proiectul este inclus in lista prioritara de investiții din Planul de Mobilitate Urbana Durabila si in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana.


Proiectul se realizează în baza temei de proiectare întocmită de Beneficiarul investiției și a notei conceptuale.                                                              A o• 3-

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante,c structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se afla in deplina concordanta atat cu legislația naționala in vigoare, cat si cu intregul context strategic la nivelul Uniunii Europene si al României. In acest sens, amintim următoarele documente relevante, cat si modul in care proiectul se supune prevederilor acestora:

Proiectul a fost prioritizat in cadrul STRATEGIEI INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI (SIDU) 2014-2020, avand la baza rezultatelor diagnosticului teritorial, coroborat cu obiectivele strategice si sectoriale. SIDU Ploiești punctează necesitatea imbunatatirii nivelului de calitate a populației Municipiului Ploiești prin intermediul accesului la servicii de performanta pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional.

Pentru a se putea acoperi necesarul de spatii educaționale pentru copii de varsta preșcolara, UAT Municipiul Ploiești a initiat procedura de elaborare a documentației de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program normal in strada Trestioarei nr.27 (HCL 288/24.07.14 privind demararea proiectelor de investiții prioritare din municipiul Ploiești). Investiția răspunde nevoilor de dezvoltare a invatamantului preșcolar din Municipiul Ploiești, ce reprezintă prima treapta a sistemului de educație si constituie o etapa de tranziție in formarea copiilor întrucât are ca scop conturarea aspectului social și cognitiv și contribuie, în acest fel, la adaptarea mai facilă la activitățile școlare ulterioare. Astfel, investiția este necesara pentru indeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare copiilor din Municipiul Ploiești. Realizarea investiției este impusa de situația actuala a infrastructurii insuficiente din Municipiul Ploiești, data fiind importanta accesului copiilor la o platforma adecvata exigentelor impuse de legislația in vigoare care sa asigure un mediu optim dezvoltării si urmăririi evoluției acestora. Oportunitatea realizării acestui obiectiv o reprezintă imbunatatirea nivelului de calitate a populației Municipiului Ploiești prin intermediul accesului la servicii performante pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional.

Implementarea investiției va asigura capacitate, nivel de confort si dotare competitiva, va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești. Funcțiunea destinata invatamantului preșcolar, in regim normal, este oportuna in contextul studiat, intrucat in zona numărul unităților de acest fel este scăzut.

Prezentul proiect este in acord cu STRATEGIA PRIVIND MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE 2017-2023, Obiectivul strategic 2 „Creșterea capacitatii de școlarizare in invatamantul anteprescolar (crese si grădinițe) cu 15.000 locuri pana in 2023”.

Conform SIDU, diagnosticul teritorial semnalează o cerere ridicata de grădinițe, precum deficiente ale infrastructurii acestora legate de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier si echipamente.

Creșterea gradului de cuprindere a copiilor in invatamantul preșcolar a făcut ca grădinițele din municipiul Ploiești, mai ales cele cu program normal, sa se confrunte cu o criza a numărului de locuri in raport cu cererea.

In prezent, in Municipiul Ploiești unitățile de invatamant preșcolar funcționează la o capacitate care excede numărul de copii aferent unei grupe stabilit prin Legea Educației

s.


'O

$o>

"s.'fsj.-/ ••■ A ’. A> 'v'7,

I


_____ ______ _

VÂ .,. Naționale nr. 1/2011, fara a putea răspunde numărului de solicitări de inscrieri. Cif-atat mâi mult, numărul grădinițelor cu program normal din Municipiul Ploiești este limitat, PoMp^atjyJ cu cererea din prezent.                                                              ' A.A

Sprijinul acordat pentru realizarea investiției va contribui la consolidarea rolului Municipiului Ploiești ca motor de creștere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilității, calitatii si relevantei infrastructurii educaționale si al dotării. In al doilea rând, prin sprijinul ce va fi primit pentru realizarea investiției se va contribui la atingerea țintelor UE 2020 stabilite pentru educație.

Pentru a se putea acoperi necesarul de spatii educaționale pentru copii de varsta preșcolara, UAT Municipiul Ploiești propune construirea unei grădinițe pentru invatamantul preșcolar cu 2 grupe si cu program normal, pentru o capacitate de 40 de preșcolari, adaptata persoanelor cu dizabilitati, care cuprinde spatii destinate activitatilor de joaca, odhina, invatare, ingrijire si alimentație, inclusiv curte destinata activitatilor recreative si sportive. Necesitatea investiției rezida in deficitul prezent la nivel național de locuri in unitățile de invatamant preșcolar, majoritatea grupelor fiind supradimensionate ca număr de copii. Astfel, construirea unor noi unitati de invatamant preșcolar este necesara pentru îndeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare pentru copiii din orașul Ploiești.

Unitățile de invatamant din Romania nu utilizează eficient spatiile, care sunt fie supraaglomerate, fie subdimensionate. Peste 1,2 milioane de elevi din Romania sunt expuși acestui fenomen. Pana in anul 2023, trebuie realizate investiții in infrastructura educaționala care sa asigure corelarea capacitatii cu populația școlara. Conform STRATEGIEI PRIVIND MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE 2017-2023, aproximativ 10% dintre unitățile de invatamant din Romania sunt supraaglomerate, in timp ce aproape 60% dintre acestea au capacitate excedentara. Doar 30% dintre unitățile de învățământ au capacitate adecvată.

Ineficienta utilizării spațiului afectează și grădinițele din România, având în vedere faptul că aproximativ 60% dintre acestea au capacitate excedentară. în România, aproximativ 6.600 de grădinițe deservesc aproape 380.000 de copii. O treime dintre acestea sunt amplasate în mediul urban, deservind aproximativ două treimi dintre copii înscriși. în grădinițele cu spațiu insuficient sunt înscriși aproximativ 8% dintre copii, în timp ce grădinițele cu capacitate excedentară deservesc aproximativ 41% dintre copiii înscriși ta grădiniță.

Nivelul de educație este factor cheie al dezvoltării naționale, deoarece determina in mare măsură activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea forței de munca, creând premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii.Avand in vedere tendințele demografice din ultimii cinci ani, la nivelul Municipiului Ploiești, profilul educațional al populației este o condiție esențiala pentru o creștere inteligenta, durabila si favorabila a incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza insa fara o infrastructura adecvata/corespunzatoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educaționala este esențiala pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitați sociale si a capacitatii de integrare sociala.

Strategia Europa 2020 (EU 2020) este programul prin care Uniunea Europenă își propune să sprijine creșterea economică și ocuparea forței de muncă, printr-o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, urmărindu-se astfel, in mod prioritar, devansarea problemelor care continuă să afecteze economia europeană. în scopul atingerii acestor obiective până la sfârșitul anului 2020, Uniunea Europeană a stabilit 5 obiective esențiale interconectate referitoare la ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, energie/climă, educație, incluziune socială și reducerea sărăciei. Cele cinci obiective sunt sprijinite de șapte inițiative prin care UE și autoritățile naționale își susțin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020: inovarea, economia digitală, ocuparea forței de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei și eficiența energetică.

Strategia Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:

 • a. creșterea inteligentă - dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;

 • b. creșterea durabilă - promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;

 • c. creșterea favorabilă incluziunii - promovarea unei economii cu o rată ridicată a

ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.

Prezentul proiect este propus accesării de fonduri europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.4: Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. POR 2014-2020 se circumscrie priorităților care răspund obiectivelor Strategiei Europene 2020, precum și Fondului European pentru Dezvoltare Regională în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială și este corelat cu celelalte programe operaționale active în România în perioada 2014-2020.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.4 punctează necesitatea dezvoltării infrastucturii educaționale, ca instrument determinant în progresul economiei, productivității și mobilității forței de muncă, în acest fel stabilindu-se, pe termen lung, premisele pentru o creștere semnificativă a nivelului de trai și a calității vieții. Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzală între nivelul de dezvoltare a capacităților forței de muncă și starea infrastructurii (existența spațiilor și dotărilor adecvate) în care se desfășoară procesul educațional.

Investițiile planificate vor contribui la consolidarea rolului orașelor ca motoare de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării. Rezultatele așteptate vizează asigurarea accesului la educația timpurie în vederea asigurării unor rezultate educaționale mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea părinților pe piața muncii.

La nivel global, accesul la serviciile de educație, alături de serviciile de sănătate, este considerat un drept fundamental al individului. Cu toate acestea, sistemul educațional din România se confruntă cu dificultăți semnificative în asigurarea accesului copiilor și tinerilor la serviciile de educație, numărul unităților de învățământ fiind insuficient în raport cu tendința ascendentă a solicitărilor, generându-se în acest mod necesitatea construirii unor obiective noi de instituții de învățământ.

Proiectul de investiții „GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL” - STR. TRESTIOAREI NR. 27 contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategiile de dezvoltare care se adresează sectorului educațional.

Implementarea investiției va asigura capacitate, nivel de confort si dotare competitiva, va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești.

In procesul de proiectare, execuție și exploatare se vor respecta normativele și legislația în vigoare:

tf “ 1 \


Arhitectura:

& { ’Z*' ••

x\

Legea 10/1995

Lege privind calitatea in construcții                         * k'i        •

Legea 50/1991

Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcții " ■   ■' .

P 25-1985

Normativ pentru rețeaua cultural

C 47-1986

Instrucțiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si altor produse de sticla in construcții

NP 011-1997

Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii

NP 063-2002

Normativ privind criteriile de performanta specific rampelor si scărilor pentru circulația pietonala in construcții

GP 089-2003

Ghid privind proiectarea scărilor si rampelor la clădiri

NP 051-2012

Normativ privind adaptarea clădirilor civile si a spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap

NP 068-2002

Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare

OMS 119/2014

Ordinal pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației, igiena si sanatatea populației

ORD 1955/1995

Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

Legea 1/2011

Legea educației naționale

P 118/1999

Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

MP 008/2000

Manual privind exemplificări, detalieri si soluții de aplicare a jjrevederilor normativului P 188/1999

STAS 1478-90

Dimensionare grupuri sanitare

C 125/1/2015

Normativ privind acustica in construcții

STAS 6131-1979

Construcții civile, industriale si agricole. înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor

OM 4467/2000

Regulamentul de organizare si funcționare a invatamantului preșcolar

C 107-2005

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructive ale clădirilor

NP 135-2013

Normativ privind proiectarea fațadelor cu alcătuire ventilate

NP 102-2004

Normativ pentru proiectarea si montajul pereților Cortina pentru satisfacerea cerințelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995

P 41-1973

Instrucțiuni tehnice de proiectare a spatiilor verzi pentru localitățile urbane

NP 40-2002

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri

PT R 19-2002

Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele si instalațiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distracții si spatiilor de joaca

z?-


<o

■ .J s

-..- v/


Structura:

P 100-1/2013

Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social cultural, agrozootehnice si industrial

SR EN 1991-1-1

Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale - Greutati specific, greutati proprii, incarcari utile

CR 1-1-3/2012

Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

CR 1-1-4/2012

Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor

CR0-2012

Bazele proiectării structurilor

SR EN1992-1-1

Calculul structurilor din beton, Reguli generale si reguli pentru clădiri

NE012/2-2010

Normativ pentru producerea si executarea lucrărilor de beton, beton armat si beton precomprimat

C169-88

Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile si industriale


NP112-2013

Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafață

Instalații sanitare

1.9-2015

Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire si comasare normativele I9-1994 și 19/1-1996),

11-2000

Normativ pentru executarea instalațiilor cu conducte din PVC (prin asimilare și la conducte din alte materiale plastice);

P 118/2-2013

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a — Instalații de stingere;

SR EN 12845-

2015

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler Systems - Design, installation and maintenance

STAS 1478-90

Instalații sanitare. Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale. Prescripții generale;

STAS 1795-87

Instalații sanitare. Canalizări interioare. Prescripții fundamentale de proiectare;

SR 1846-1-06

Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;

SR 1846-2-07

Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice

SR 1343-2006

Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale;

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Solicitantul are o experiență relevantă în implementarea unor proiecte de infrastructură, cum ar fi; „Reabilitarea/modernizarea hipodromului din Ploiești- Centru Hipic și de agrement”; „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”; „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare”; "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces și a rețelelor edilitare specifice - centru de excelență în afaceri pentru tinerii întreprinzători”.

Proiectul este complementar cu alte investiții derulate în sensul dezvoltării infrastructurii educaționale din cadrul Municipiului Ploiești, din sectorul clădirilor publice. Este vorba despre proiecte de investiție anterioare, proiecte care au ca obiectiv eficientizarea energetica a următoarelor clădiri publice, după cum urmează:

în cadrul apelului POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI Municipiul Ploiești a depus mai multe proiecte care au ca obiectiv eficientizarea energetică a următoarelor clădiri publice:

 • •  EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL TEHNIC NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA. Cod SMIS: 118052 Dată depunere: 04.10.2017 Valoare totală proiect 4.529.844,80 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.488.078,51 lei.

 • •  EFICIENTIZARE ENERGETICA LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT. Cod SMIS: 117893 Dată depunere: 04.10.2017 Valoare totală proiect 1.953.308,49 RON. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.900.872,23 RON.

 • •  EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC. Cod SMIS: 117892. Dată depunere: 04.10.2017 Valoare totală proiect 1.773.694,59 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.703.643,48 lei.

 • •  EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANȚUL APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI. Cod SMIS: 117891. Dată depunere: 04.10.2017 Valoare totală proiect 1.238.168,04 RON. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.230.318,83 RON.

 • •  EFICIENTIZARE ENERGETICA: -GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SFANȚUL MUCENIC MINA. Cod SMIS: 117889. Dată depunere: 04.10.2017 Valoare' totală proiect 4.286.791,61 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.234.865,89 Jei.<.

 • •  EFICIENTIZARE ENERGETICA - GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGfl^jMR^Sh MUNICIPIUL PLOIEȘTI. Cod SMIS: 117888. Dată depunere: 04.10.2017 Valoare totală ■ proiect 4.140.392,03 RON. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.098.625,75 RON.

Pentru a asigura bună desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu planul de achiziții, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului.

Capacitatea operațională va fi asigurată de către unitatea de implementare a proiectului (UIP), înființată deja de solicitant pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. Echipa de proiect propusa are experiența, competente profesionale si calificările necesare pentru domeniul in care se incadreaza proiectul.

Capacitatea financiara a solicitantului, este reprezentata de capacitatea resurselor financiare din perioada de operare de a susține cheltuielile survenite după finalizarea investiției.

Conform SIDU diagnosticul teritorial semnalează o cerere ridicata de grădinițe in municipiul Ploiești, precum deficiente ale infrastructurii acestora legate de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier si echipamente.

Creșterea gradului de cuprindere a copiilor in invatamantul preșcolar a făcut ca grădinițele din municipiul Ploiești sa se confrunte cu o criza a numărului de locuri in raport cu cererea.

2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

înscrierea in învățământul obligatoriu (rata de participare la invatamantul preșcolar) este un indicator european care are ca țintă, pentru anul 2020, valoarea de 95%. Ultimele date comparative la nivel european publicate de Eurostat pentru toate țările se referă la anul 2016. Media UE-28 privind acest indicator a fost de 94,3%, în creștere față de anii anteriori. Valorile cele mai crescute s-au înregistrat în Franța, Belgia, Danemarca și Marea Britanie. Țările cu cele mai reduse valori ale indicatorului sunt Slovacia și Croația. în România s-au înregistrat creșteri importante ale valorii indicatorului de la 67,6% în 2000 la 86,4% în 2016. în România, valoarea indicatorului raportată pentru acest an a fost de 87,6%.

Prezentul proiect a fost prioritizat in cadrul SIDU 2014-2020, avand la baza rezultatelor diagnosticul teritorial, coroborat cu obiectivele strategice si sectoriale. SIDU Ploiești punctează necesitatea imbunatatirii nivelului de calitate a populației Municipiului Ploiești prin intermediul accesului la servicii de performanta pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional.

Pentru a se putea acoperi necesarul de spatii educaționale pentru copii de varsta preșcolara, UAT Municipiul Ploiești a initiat procedura de elaborare a documentației de finanțare pentru Construirea unei grădinițe cu program normal in strada Trestioarei nr 27 (HCL 288/24.07.14 privind demararea proiectelor de investiții prioritare din municipiul Ploiești).

Astfel, pe fondul deficientelor infrastructurii educaționale legate de numărul scăzut de grădinițe, de starea precara si de eficienta energetica scăzută a imobilelor, dotarea cu mobilier, echipament, infrastructura sportiva, investiția este necesara pentru îndeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare copiilor din Municipiul Ploiești. Realizarea investiției este impusa

'^NTERGROUr

de situația actuala a infrastructurii insuficiente din Municipiul Ploiești, data fiind importanta accesului copiilor la o platforma adecvata exigentelor impuse de legislația in vigoare care sa asigure un mediu optim dezvoltării si urmăririi evoluției acestora.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul General al proiectului il reprezintă: CREȘTEREA CALITATil INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN VEDEREA ASIGURĂRII ACCESULUI LA EDUCAȚIE TIMPURIE IN CADRUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Acest obiectiv general răspunde in mod direct Obiectivului Specific 4.4 al Axei Prioritare 4, POR 2014-2020, Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si spijinirea participării părinților pe piața forței de munca.

Sprijinul acordat pentru realizarea investiției va contribui la consolidarea rolului UAT Municipiul Ploiești ca motor de creștere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilității, calitatii si relevantei infrastructurii educaționale si al dotării. In al doilea rând, prin sprijinul ce va fi primit pentru realizarea investiției se va contribui la atingerea țintelor UE 2020 stabilite pentru educație.

Obiectivul general se poate indeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

 • > O.S.1 CREȘTEREA CAPACITATII DE ȘCOLARIZARE IN INVATAMANTUL PREȘCOLAR DIN CADRUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CU 40 DE LOCURI IN TERMEN DE 20 LUNI DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE.

Măsură 1 - Construire grădiniță pentru invatamantul preșcolar cu 2 grupe si cu program normal pentru o capacitate de 40 de locuri, in termen de 20 luni de la semnarea contractului de finanțare.

 • > O.S.2 ASIGURAREA CONDIȚIILOR CORESPUNZĂTOARE DESFĂȘURĂRII PROCESULUI EDUCAȚIONAL IN TERMEN DE 20 LUNI DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE.

Măsură 1 - Achiziționarea de echipamente de ultima generație, inclusiv echipamente IT si mobilier adecvat procesului educațional

Măsură 2 - Crearea unui spațiu destinat copiilor din categoria de varsta 3-6 ani in curtea grădiniței destinat activitatilor recreative si sportive

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Pentru investiția „GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL” - STR. TRESTIOAREI NR. 27 au fost studiate două scenarii care au la bază exigențele temei de proiectare și recomandările de principiu ale normativelor și legislației în vigoare:

Scenariul / - recomandat

Construire grădiniță cu program normal

Clădire Spartiai+P+1 E+2E (terara circulabila), cu furnizarea energiei termice prin sistem de pompe de căldură sol-apă pentru preluarea energiei din sol și transformarea în energie termică.

Principiul se bazează pe transferul temperaturii din sol, care este relativ constantă, prin intermediul sistemului de pompe de căldură și a unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare locală către instalația de încălzire/ răcire


'14 lr~US‘ :’o/


•y

,C'Z<5/

Scenariul II - nerecomandat

Construire grădiniță cu program normal

Conform acestui scenariu furnizarea energiei termice se va realiza cu ajutotul unei centrale termice, iar instalația de ventilație si climatizare se va realiza cu sistem de aer contitionat.


Scenariile analizate (scenariul I și scenariul II) presupun realizarea investiției pe același amplasament și vizează două soluții posibile de furnizare a energiei termice si de climatizare.

Cele două scenarii abordează aceleași soluții pentru:

Distribuirea funcțională, conformarea volumetrică, principiul structural, tratarea finisajelor clădirii și realizarea instalațiilor sanitare și electrice;

- Asigurarea racordurilor și branșamentelor la rețelele exterioare;

Instalația cu hidranți de incendiu exteriori.

3.1 Particularități ale amplasamentului:

Ambele scenarii se derulează pe același amplasament. Prin urmare, toate detaliile privind particularitățile acestuia sunt identice pentru ambele scenarii.

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Terenul studiat este amplasat in partea de sud-vest a orașului, in cartier Mitica Apostol, pe strada Trestioarei nr. 27.

Terenul studiat, in suprafața de 1.011 mp (cca. 50,80 x 20,60 m) - forma rectangulara - este situat in intravilanul Municipiului Ploeisti, si este identificat cu numărul cadastral 144633.

Regim Juridic

Imobilul cu numărul cadastral 144633 (teren in suprafața de 1.011 mp si construcția C1- grădiniță cu Suprafața construita desfasurata de 75 mp) este situat in intravilanul Municipiului Ploiești si face parte din domeniul public al municipiului, conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 108067/23.11.2018.

Regim economic:

 • •   Folosința actuala a terenului: curti-constructii

 • •   Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale :

- L - zona de locuire

Lm - zona predominant residentiala cu regim de inaltime maxim P+2; Funcțiunea dominanta: locuințe individuale cu regim mic de inaltime; Funcțiuni complementare: instituții si servicii complexe, activitati nepoluante, circulații pietonale, spatii verzi, scuaruri.Utilizări premise: locuințe individuale cu regim mic de inaltime, •țFristitutii publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale, feomert'; activitati nepoluante;                                                              .

Utilizări interzise: unitati economice poluante si care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima si front minim la strada;

Terenul se incadreaza in zona valorica D, conform H.C.L. 553/ 21.12.2011 si H.C.L. 361/2 8.09.2012.

Regimul Tehnic:

 • •  UTR-V-15a;

 • •  POTmax=50%,

 • •  CUTmax = 1,5,

 • •  Hmax=P+2niv.;

 • •  Suprafața teren amenajata: 1.011 mp

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Distante fata de construcții vecine:

 • •   Nord-Vest: proprietate private - locuința; distanta fata de limita de proprietate

- 3 m;

 • •   Nord-Est: strada Trestioarei; distanta fata de limita de proprietate - 26,25 m;

 • •   Sud-Est: proprietate private - locuința; distanta fata de limita de proprietate -5 m;

 • •   Sud-Vest: strada Lăstunului; distana fata de limita de proprietate - 5 m.

In prezent, accesul se poate realiza pe oricare din cele doua străzi ce delimitează amplasamentul.

Clădirile existente in apropierea amplasamentului si construcția propusa nu se afla in relație directa (alipire) cu alte construcții/ clădiri. Lucrările propuse prin prezenta documentație nu afecteaza clădirile invecinate.

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Se propun doua accese in incinta:

 • •   Nord-Est: acces secundar, exclusiv pietonal din strada Trestioarei si acces platforma pubele pentru evacuarea deșeurilor.

 • •   Sud-Vest: acces principal, carosabil si pietonal, destinat mașinilor de intervenție, personalului si preșcolarilor.

Pe teren se va amplasa un corp de clădire cu funcțiunea “GRĂDINIȚĂ” pe direcția de SV-NE a parcelei cu retragere de 5 metri fata de laturile de Sud-Est si Sud-Ves, 3 m fata de latura Nord-Vest si minim 25 m de latura Nord-Est.

d) surse de poluare existente în zonă;

Nu sunt surse cunoscute de poluare in zona.

e) date climatice și particularități de relief;

Terenul este orizontal si nu prezintă caracteristici topografice dezavantajoase.

Amplasamentul este situat intr-o zona de câmpie, altitudinea medie a așezării este de 150 m si un climat temperat continental.

Temperaturile minime si maxime (medii) inregistrate in ultimii ani se regăsesc in tabelul următor:

 • •  adancimea maxima de inghet: 0.8-0.9 m;

 • •  precipitații medii multianuale: 380 mm;

 • •  vânturile dominante bat din direcțiile SE (15%) si E (23%);

 • •  zapada (CR 1-1-3/2012) - gz=2.0 KN/m2;

 • •  vânt - valori caracteristice ale vitezei vântului - 31 m/s;

 • •  valori caracteristice ale presiunii de referința a vantului=0.5 Kpa.

Aspectul solului și subsolului este determinat de așezarea sa pe structurile vechiului con de dejecție al râului Prahova, ce trece prin albia situată în prezent la circa 25 km - vest și de vecinătatea râului Teleajen (latura de est), cu afluentul sau, pârâul Dâmbu, care străbate cartierele din nord-est.

 • f) existența unor:

•  rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/ protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

 • •  posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

•  terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

> date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic, conform SR11100 - 1/93, amplasamentul studiat se încadrează zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).

Conform reglementării tehnice Cod de proiectare seismică - Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0,35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență JMR=225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 ani. Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns este Tc=1,6”-sec

>  date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Adâncimea de îngheț este de 0,8*0,9m față de cota terenului natural sau decapat.

Apa freatică: -10,Om; sunt așteptate variațiuni pe verticală de cca 1,5-2,00m în funcție de regimul pluviometric.

Presiune convențională de predimensionare de bază (la adâncimea de 2m de la cota terenului de natural): 200KPa (2,0daN/cmz)

> date geologice generale;

Zona studiată este caracterizată din punct de vedere geologic de prezenta unor depozite cuaternare de vârstă Pleistocen Inferior - Holocen, depuse peste formațiuni pliocene slab cutate sau orizontale.

Formarea acestei structuri este legată de umplerea, in Cuantenar, a ultimelor vestigii ale lacului pliocen cu aluviuni fluviatile, mai grosiere în partea nordică (pietrișuri, bolovănișuri la contactul dealurilor cu câmpia) și mai fine în sud (nisipuri, pietrișuri).

 • >  date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

^NTERGROUP

S-a realiazat un foraj cu diametru de 160 mm, adancimea de 6,00 m (F1), in regim uscat, din care s-au recoltat probe tulburate si netulburate.

In forajul F1 s-a observant in coloana litologica următoarea succesiune de grosimi: 0,30 m sol vegetal, 1,10 m praf argifor cafeniu, 0,40 m praf nisipos argilor galben cafeniu cu concretiuni calcaroase si continua pana la adancimea de 6,00 m cu un pietriș cu nisip fin galben cafeniu in stare de indesare medie.

Stratificatia intalnita este conformată tabelului următor:

Foraj/ Lucrare

Adâncime/ Grosimi de foraj m

Strat l+ll

Strat lll+IV

NH m

F1

0,00-0,30

Sol vegetal Praf argilos cafeniu vârtos

Preaf nisipos argilos galben cafeniu cu conc. Calc.

Pietriș cu nisip fin galben cafeniu in stare de indesare medie.

-

PA

0,30-1,40

PNA

1,40-1,80

P+N

1,80-6,00

Apa subterana nu a fost intalnita in timpul executării forajului; in areale învecinate freaticul se gaseste la -22,0 m; sunt așteptate variații pe vertical de

 • 1,5 - 2,0 m in funcție de regimul de alimentare regional.

In raport cu datele obținute si condițiile geotehnice de amplasament se fac urmatorele recomandări privind condițiile de fundare:

 • •   Pe vertical alcătuirea geologica, descrisa mai sus, conform prevederilor STAS 3300/2-85, tabelul 1, reglemntarilor tehnice “Cod de proiectare seismica-partea l-Prevederi de proiectare pentru cladiri"-indicativ P100-1/2013 si N.P. 122/2010, poate accepta calculul definitv al fundațiilor pe seama presiunilor convenționale de baza; fundarea in amplasament pentru construirea unui imobil P+1E se poate face direct, in stratul de pietriș cu nisip prafos cafeniu.

 • •  Pentru calculul de dimensionare a fundațiilor se va considera o presiune convenționala de predimensionare de baza (la adancimea de 2m de la cota terenului natural) de 180 KPa (1,8 daN/cm2) la incarcari centrice din gruparea fundamentala.

 • •  pentru încărcările excentrice se vor respecta recomandările din STAS 3300/2-85, cu respectarea actului normativ NP-112-2014;

 • •   sistemul de fundare: fundații continue din beton armat, relizandu-se o fundație rigida si la cota +/- 0.00 se va tine cont de faptul ca terenul se afla sub cota drumului cu cca -20 cm.

 • •   Imobilul propus a fi construit trebuie ferit in timpul execuției si al utilizării de surse de apa (meteorica sau menajera).

> încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

La intocmirea studiului s-a avut in vedere “Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa” indicativ NP 112-2015. Conform “Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții” NP074/2014 punctajul definirii riscului geotehnic este 9, risc redus - categoria geotehnica 1 si a fost stabilit conform următorului punctaj;

Condiții teren

Terenuri bune

2

Apă subterană

Fără epuismente

1

Clasificarea cosntrucțiilor

După categoria de importantă

Redusă

Vecinătăți

Fără riscuri

1

Zonă seismică ag=0,35

3

TOTAL

9


> caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Din punct de vedere hidrogeologic, pe baza datelor existente la momentul de fata, sunt identificate doua intervale acvifere diffrentiate pe criterii de adâncime, facies si varsta după cum urmeaza:

Complex acvifer freatic prezintă variații mari din punct de vedere al capacitatii de debitare si este constituit din unul sau doua strate de legaturi hidrodinamice intre ele, plasate in general, intre adancimea de -20m si -55m de la cota terenuli. Acviferul este cantonat intre stratele de nisip si nisip cu pietriș apartinand zonelor de lunca a Văii Teleajenului. Acest acvifer se situează inte -20m si -55m adâncime, debitele obținute sunt cuprinse intre 1-3 l/s si este exploatat prin puțurile satesti.

Stratele acvifere de adâncime sunt cantonate in complexul pleistocen inferior reprezentat de Strate de Candesti. Acestea reprezintă vechi conuri de dejecție si sunt constituite din depozite psamoito-psefitice ce s-au depus in condiții torențiale. Nivelele de permeabilitate ale acestui complex scad atat ca granulozitate, cat si ca grosime odata cu afundarea lor de la nord spre sud cu o grosime de cca 40-60m si se extind in adâncime in medie la adâncimi de cca 80-100, dar se afunda si pana la -140 + -170m.

Deasupra complexului acvifer freatic si a stratelor acvifere de adâncime, exista la adancimea de cca 20-?-25m un interval cu temperature constanta numit si zona neutral; aceasta are cca 11-M20C in zona Ploiestului, cu cca doua grade peste media anuala; acasta zona neutral reprezintă un avantaj geotermic pentru viitoarele instalații de pompa de căldură ce se vor executa prin forarea sondelor termice verticlale in incinta beneficiarului.

Conform datelor obținute din arhiva, pentru zona studiata, temperatura medie multianuala a apei subterane are valori cuprinse intre 10-M50C cu variații funcție de adâncime, regimul hidrodinamic etc.

Atfel conform datele actuale, pentru zona studiata, si a celor de mai sus, se recomanda execuția unor foraje verticale cu adancimea de cca 100m, in vederea alimentarii unor pompe de căldură pe baza gradientului geotermic.

Forajele se vor executa:

 • •   In sistem hidraulic si va avea ca obiectiv identificarea acviferului cantonat in intervalul stratigrafie: -20m * -55m si -80m * -95m;

 • •  După executarea forajelor se vor efectua carotaje geofizice, pe baza carora se va stabili cu precizie intervalul freatic.

 • •  Saparea se va face la diamentru de 444 mm pe intervalul 0,00 - 100,00 m;


 • •  Colana tehnica de exploatare a puțurilor = metalica cu diametru de 160 ,A)

mm;                                                        1't?'

 • •   Intre colana metalica si peretele forajului se va realiza umpluturacu,

pietriș;                                                                        -'A / ;

 • •   Fiecare foraj va avea capac de protecție;

 • •   Conductele de transport agent termic montate in fiecare foraj vor fi din polietilena de diametru de 32 mm;

 • •   La suprafața, forajele vor avea ca protecție cămine ingropate parțial in pamant;

 • •   Pentru realizarea unei investiții cat mai rentabile, funcție de potențialul termic din amplasamentul propus, numărul optim de foraje se va stabili funcție de cerințele investiției si de spațiul liber din incinta beneficiarului;

 • •   Energia geotermica va fi preluata de un agent termic care va circula in circuit inchis prin conducte de polietilena cu specificația ca se vor lua toate masurile in timpul executării forajelor verticale pentru evitarea contaminării stratelor acvifere traversate de acestea;

 • •   Stratul de pietriș ce va umple spațiul dintre colana de exploatare si pereții găurii de foraj vor avea din loc in loc dopuri de argila pentru evitarea diminuării gradientului geotermic.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

Pe amplasamentul studiat se propune construirea unei unitati pentru invatamant preșcolar cu program normal pentru o capacitate de 40 locuri, care sa asigure spatii creative pentru educație si joaca.

In scopul realizării investiției se propun următoarele lucrări:

 • •  CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL - 2 grupe - capacitate 40 locuri;

 • •  AMENAJARE TEREN - curte recreație și instalații sport, spații verzi, alei și platforme recreație în aer liber, scări exterioare pentru evacuare, facilități suport (parcare cadre didactice, platforma carosabilă acces autospeciale, platforma colectare deșeuri, bazin gospodărire de apă alimentare hidranti)

 • •  ÎMPREJMUIRE TEREN

 • •  RACORDARE UTILITĂȚI


Conform NP 011-1997 - „Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii”, terenul va fi amenajat in patru zone:

Zona ocupata de construcție;

Zona curții de recreație;

Zona terenurilor si instalațiilor sportive; Zona verde, inclusiv gradina de flori.


Conform legislației in vigoare, P118 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor si P100-1/2013 - Codul de proiectare seismic - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ construcția propusa se incadreaza astfel:

 • •  CLASA DE IMPORTANTĂ: II

 • •  CATEGORIE DE IMPORTANTĂ: C-NORMALĂ

 • •  GRAD DE REZISTENTĂ LA FOC: II

 • •  RISC DE INCENDIU: MIC


In scopul atingerii exigențelor impuse prin tema de proiectare, amplasarea clădirii aferente grădiniței a fost propusă astfel încât să respecte aceste cerințe adaptate reglemetărilor impuse de legislația în vigoare, aspecte determinate, în principal de orientare cardinală, procent de ocupare a terenului, organizarea terenului, accese pietonale și carosabile.

Elemente de bilanț

 • •  S teren = 1.011,00 mp

 • •  Dimensiune clădire in plan = 19,1 Om x 11,65m

 • •   Regim de înălțime: Spartiai+P+1E+2E - terasa circulabila

 • •  Hmax = 11.00 m

 • •  Sc parter = 222.51 mp

 • •  Scd = 478.83 mp

 • •  POT propus = 22%

 • •  CUT propus = 0.4

 • •   capacitate: 40 locuri, respectiv 2 săli de grupa - spații pentru joacă

 • •   personal didactic si non-didactic: 2,5 persoane

 • •   S. teren amenajat (exclus construcție), astfel:

 • -   S. spații verzi, inclusiv grădină de flori;

S. platforme si scări acces;

S. alei pietonale;

S. spațiu de joacă + recreație;

 • -   S. trotuar de gardă;

 • -  Acces autospeciale, parcare, platformă evacuare deșeuri.

• caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții;

Proiectul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL" - STR. TRESTIOAREI NR. 27 va avea următoarele caracteristici:

SUPRAFAȚĂ TEREN

Clădire:

1.011

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER:

186,25

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ 1:

181,22

mp

SUPRAFAȚA UTILA ETAJ 2 -terasa circulabila

22,86

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ SUBSOL:

66,16

mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ - AMPRENTĂ LA SOL

(A)

222,51

mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ ETAJ (B)

222,51

mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA ETAJ 2 - terasa circulabila (C)

33,81

mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ SUBSOL

92,04

mp

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ (A+B+C)

478,83

mp

POT

22%

CUT

0,4

REGIM ÎNĂLȚIME

Spartial+P+1 E+2E - terasa circulabila

H max atic-

11,00m

CAPACITATE

40

Locuri

Amenajări exterioare:

SUPRAFAȚĂ TEREN AMENAJAT - exclus

788,50

mp

construcție

SUPRAFAȚĂ SPAȚII VERZI SI GRĂDINĂ DE FLORI

233,70

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME SI SCĂRI ACCES

25,70

mp

SUPRAFAȚĂ ALEI PIETONALE

87,80

mp

SUPRAFAȚĂ SPAȚIU DE JOACĂ SI RECREAȚIE

117,80

mp

SUPRAFAȚĂ TROTUAR DE GARDĂ

91,60

mp

SUPRAFAȚĂ PARCARE CADRE DIDCTICE.

168,20

mp

PLATFORMA CAROSABILĂ ACCES


AUTOSPECIALE, PLATFORMA DEȘEURI SUPRAFAȚĂ GOSPODĂRIRE DE APĂ


varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Clădire Grădiniță cu program normal

Arhitectura

Pentru alcătuirea pereților exteriori ai clădirii au fost analizate următoarele variante constructive:

Varianta 1;

 • •  Perete suport: perete de zidărie cu goluri verticale

 • •  Strat termoizolant: temosistem compact lipit cu material termoizolant - vată minerală bazaltică

 • •   Finisaj exterior: tencuială decorativă de exterior Varianta 2:

 • •  Perete suport: perete de zidărie cu goluri verticale

 • •  Strat termoizolant: vată minerală bazaltică

 • •  Finisaj exterior fațadă: sistem de fațadă ventilată cu placi de fibrociment

Pentru alegerea variantei constructive optime s-au avut în vedere următoarele criterii:

CRITERIU         VARIANTA 1     VARIANTA 2

ESTETIC          Finisajul de fațadă Finisajul de

- tencuiala          fațadă ventilată

decorativa - se      - plăcile de

realizează in situ,    fibrociment sunt

abaterile de         produse în

planeitate se        fabrică pe baza

rezolva cu mai      unor agremente

mare dificulatate     tehnice,

posibilele defecte sau vicii fiind astfel reduse.

Abaterile de planeitate pot fi mai ușor controlate.

ECONOMIA DE Caracteristica principală a produselor ENERGIE-        din vată minerală bazaltică este

CAPACITATEA    valoarea scăzută a coeficientului de

DE IZOLARE      conductivitate termica (pentru

TERMICA         temperaturi de 4-10°C, în funcție de

sortiment Ă= 0,035 ■ 0,039 W/mK).

DURABILITATE Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.

IMPACTUL        Vata minerală are o structură

ASUPRA          vitroasă-amorfă, nu conține material

Clădire Grădiniță cu program normal SANATATII SI cristalizat sub formațiuni de tip j>" MEDIULUI        azbest, nu este dăunătoare sănătății,

ÎNCONJURĂTOR nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

1 kg de vată minerală este fabricat utilizând aproximativ 10 - 20mJ de energie. Datorită proprietăților izolatoare, atunci când este utilizat în condiții atmosferice tipice pentru Europa de nord-vest, acest kilogram de vată minerală va duce la economisirea a 5 până la 10mJ de energie lunar, în funcție de aplicație. Astfel, bilanțul energetic devine pozitiv într-o perioadă de 1 - 4 luni. în plus, vata minerală nu distruge mediul înconjurător. Datorită faptului că este un material complet natural și inert, vata minerală este complet reciclabilă.

Avantajele acestui material sunt:

 • •  Raport bun cost/performata termica;

 • •  Non combustibil;

 • •  Cel mai bun servici in regim temperaturi inalte;

 • •  Stabilitate dimensionala;

 • •  Rezistent UV;

 • •  Foarte bune performante acustice.

  COSTURI

  Sistemul de

  Termosistemul

  fațadă ventilată

  compact lipit cu

  implică costuri

  vată minerală

  ridicate ale

  bazaltică, cu

  materialelor și

  tencuială

  necesitatea

  decorativă implică

  elaborării unui

  costuri semnificativ

  proiect

  mai scăzute, ca

  specializat în

  urmare a prețului

  vederea

  de achiziție a

  realizării

  materialelor și a

  structurii pe care

  modalității de

  se montează

  montare frecvent

  plăcile de

  executate

  fibrociment

  Varianta recomadată este Varianta 1

  deoarece este mai

  bine aspectată din punct de vedere cost-beneficiu, costurile

  reprezentând un criteriu, uneori, determinant în evaluarea și

  implementarea proiectelor realizate din fonduri publice

  Structura

  Varianta 1: Sistem constructiv de tip dual cu cadre si pereți

  structurali din beton armat monolit

Varianta 2: Sistem constructiv din metal

Pentru alegerea variantei constructive optime s-au avut în vedere următoarele criterii:

CRITERIU      VARIANTA 1       VARIANTA 2

EXECUȚIE Sistemul             1. Structurile

constructiv realizat metalice prezintă un din beton implică     timp mult mai scăzut

timpi mai mari de    de punere în operă

punere în operă a    daca se executa din

suprastructurii prin   elemente cu prinderi

cofrarea și turnarea  bulonate (nu

stâlpilor și a           sudate),

grinzilor.               2. Structurile

metalice prezintă un timp ridicat de


punere în operă daca se executa din elemente sudate. Execuția sudurilor pe șantier au calitate scăzută.

La fel, protecția imbinarilor sudate in șantier se face prin metalizare (spreiere) si nu se poate compara cu tratamentele termice de acoperire realizate intr-o baie de Zn. Verificarea in șantier a calitatii sudurilor (ultrasunete, lichide penetrante) este îngreunată din cauza poziției elementelor (nu pe banc ci pe schele). Deci dpdv al timpului de execuție si al calitatii eexecutiei soluția cu imbinari bulonate aduce beneficii.

3. Structurile metalice pot fi eficiente la deschideri ample (peste 10m) între elementele structurale verticale (dar nu este cazul aici.)

COSTURI Structurile realizate din beton sunt evaluate cu un procent de rezonabilitate a costurilor cuprins intre 40-60% în raport cu structurile realizate din metal în condițiile unor deschideri uzuale (3..8m) Structura din beton prezintă caracteristici favorabile din punct de vedere al protecției la foc prin acoperirea carcaselor de armatură cu beton. Structurile din beton armat nu implica costurile de mentenanță specifice structurilor metalice (verificare, eventual refacere acoperire protecție)

Structurile realizate metal devin eficiente -din punct de vedere al costurilor în cazul deschiderilor ample. Protecția la foc a elementelor structurale din metal (necesara in cazul proiectelor de tip Grădiniță) cu tratamente termospumante implică costuri ridicate.

Din punct de vedere al mentenanței. structurile metalice necesită verificarea periodică a pretensionărilor șuruburilor și buloanelor de ancoraj și refăcute protecțiile anticorozive, eventual anumite suduri afectate de coroziune, operații care implică costuri pentru desfacerea și refacerea finisajelor pentru a avea acces la elementele structurale, personal de specialitate pentru verificarea și, eventual reglarea pretensionării șuruburilor și buloanelor de ancoraj. Pe parcursul derulării operațiilor de mentenanță, circulația în zonele verificate este


obstrucționată și îngreunată.

Varianta recomandată este Varianta 1 deoarece este mai bine aspectată din punct de vedere al conformației planimetrice și volumetrice a construției și a costurilor implicate.


Alimentare cu apa Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Varianta 2: Conducte din fonta ductila

VARIANTA 1

Conducte de polietilena de inalta densitate PEID Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;au o greutate mica; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice;

Dezavantaje: In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.


VARIANTA 2

Conducte din fonta ductila Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri; Ușurința la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat; Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate; Preț unitar pe metru liniar mai mare;


Varianta recomadată este Varianta 1 având în vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic.

Rețea canalizare


de


Varianta T. Tuburile prefabricate din beton

Varianta 2: Tuburi din PVC de canalizare

Varianta 3: Tuburi din rășini polieslerice armate cu fibra de sticla

VARIANTA 1

Tuburile

VARIANTA 2

Tuburi din PVC

VARIANTA 3 Tuburi din rășini

prefabricate din

de canalizare

poliesterice

beton

Avantaje:

armate cu fibra

Avantaje:

• Greutate

de sticla

• Fiabilitate in

redusa pe

Avantaje:

exploatare;

metru liniar;

• Datorita

• Preț de cost

• Reducerea

imbinarilor

scăzut;

timpului de

uscate cu

realizare al

manșon si

rețelei;

garnitura, se

• Etansare buna

asigura o

la îmbinări;

etansare

• Sunt rezistente

sigura si ușor

la agresivitatea

de realizat;

apelor uzate;

• Au o greutate

• Rugozitate

mica;

redusa;

• Toate piesele

de legătură, inclusiv căminele de

vizitare, sunt

prefabricată;

• Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare;

Dezavantaje:

 • • Greutate mare pe metru liniar si deci manevrabilitate scăzută;

 • • Număr mare de imbinari care presupun dificultăți de etanșa re;

 • • Tuburile se deteriorează cu ușurința.


Dezavantaje;

• Nu se fabrica pe diametre mai mari de 500 mm.


Dezavantaje:

 • • Tuburile din fonta ductila si tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decât tuburile din polietilena de înalta densitate si PVC;

 • • Prețul unitar pe metru liniar ridicat;

 • • Căminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe.


Instalații sanitare


Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia ca varianta constructivă optimă este Varianta 2 -realizarea conductelor de canalizare din conducte din PVC. Având in vedere încărcările preconizate din trafic si adancimea de pozare a conductelor, se vor utiliza conducte PVC SN8, SDR 34.


Varianta 1: Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.


Varianta 2\ Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava de tip PP-R.


VAR/ANTA 7 Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL. Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa rece si apa calda menajera. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește


VAR/AA/TA 2

Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R Teva de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă).

Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a materialului, a


Clădire Grădiniță cu program normal

caracteristicile plasticului seriei de presiune și a cu cele ale metalului ductil, corectei aplicări. Materialul plastic utilizat     îmbinarea părților din

pentru stratul intern si        material plastic se

extern este Polietilena       efectuează prin sudare

reticulata (PE-X), pe când polifuzionară, apoi prin materialul stratului de        sudare cu ajutorul

mijloc este aluminiu.         electroformelor, sau prin

Stratul de aluminiu se       sudarea cap la cap. în timpul

formează in jurul celui din   sudurii apare o îmbinare

PEX si este sudat printr-o   omogenă, de înaltă calitate,

sudura longitudinala.        Fluidele cu proprietăți acide

îmbinarea conductelor se si alcaline indiferent de face cu ajutorul unor         concentrații si temperaturi

racorduri mecanice de      sau valori ale PH 1-14, nu

strângere. Etansietatea     corodează conducta; PP-R-

este garantata de            ul are excelente proprietăți

insurubarea unei piulițe pe izolatoare in ceea ce o ogiva (arc ogival) taiata privește transportul termic, care provoacă compresiunea progresiva asupra tubului, generând etansietatea imbinarii.

Etansietatea este garantata de O-ringurile plasate pe portcuciuc, o garnitura din palstic izolează metalul racordului de stratul metalic al multistratului.

Varianta recomadată este Varianta 2 având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si a proprietăților izolatoare ale materialului, simplitate de montaj si siguranța de etansare a imbinarilor conductelor cu piesele de legătură, Soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Instalații termice

Varianta 1: Rețele de alimentare cu aDa calda incalzire prin conducte din țeava tip PEXAL.

Varianta 2: Rețele de alimentare cu aDa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

VARIANTA 1             VARIANTA 2

Rețele de alimentare Rețele de alimentare cu apa cu apa calda incalzire calda inalzire prin conducte din prin conducte din țeava din PEX.

țeava tip PEXAL.       Țeava Pex reprezintă un sistem

Țeava de tip PEXAL destinat instalațiilor de alimentare este propusa pentru  cu apa rece/calda si de incalzire,

realizarea     rețelelor  cu aplicabilitate in toate tipurile

interioare          de  de clădire. Asigură un grad ridicat

distribuție  apa  calda  de protecție împotriva difuziei de


Clădire Grădiniță cu program normal

incalzire si apa răcită climatizare. Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, unește caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil. Materialul plastic utilizat pentru stratul intern si extern este Polietilena reticulata (PE-X), pe când materialul stratului de mijloc este aluminiu. Stratul de aluminiu se formează in jurul celui din PEX si este sudat printr-o        sudura

longitudinala, îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor         racorduri

mecanice        de

i strângere.

Etansietatea este garantata         de

insurubarea unei piulițe pe o ogiva (arc ogival) taiata care provoacă compresiunea

I progresiva asupra tubului, generând etansietatea îmbinării. Etansietatea este garantata de O-ringurile plasate pe portcuciuc, o garnitura din palstic izolează metalul racordului de stratul metalic al multistratului.

oxigen în instalație, asigurând,.;'; astfel, o funcționare îndelungată"’ pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire Stratul de Pex nu suferă


modificări generate de efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața tubulaturii nu va coroda in timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particule de rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea


galvanica. Aceasta caracteristica este foarte importanta, in special in zona curbelor pe traseu, unde se mărește acțiunea abraziva a impurităților prezente in apa, in condițiile unei viteze mari a fluidului tranzitat. De asemenea, prezintă un grad ridicat de rezistenta la acțiunea aditivilor adaugati in apa si nu este afectat de prezenta materialelor de construcție, precum cimentul, gipsul etc. Rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni inalte. Rezistenta foarte buna la temperaturi scăzute. Țeava Pex utilizata in condiții normale de


folosire, respectiv presiuni pana la 10 bar si temperatura de funcționare 0-95°C, prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de imbatranire. Tubulatura Pex cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului. Stratul coextrudat de protecție, format din alcool etilen vinilic (EVOH), polimerul cu cel mai puternic efect de protecție, reprezintă o bariera perfecta impotriva trecerii moleculelor gazoase. Acest strat de protecție elimina pericolul de coroziune, provocat de infiltrațiile de oxigen, precum si daunele provocate de expunerile la razele UV. Pericolul de pătrundere a oxigenului in tubulatura apare in cazul sistemelor „închise", precum sistemele de incalzire clasica, incalzire prin pardoseala, in care nu se folosește adaos de apa. Oxigenul in exces ataca părțile instalației care conțin fier.


Clădire Grădiniță cu program normal

Varianta recomadată este Varianta 2 având «în \ vedere i durata de viata ridicata materialului, rezistenta la tenjperațud; . scăzute, cat si temperaturi ridicate.                             *

Amenajare terenului - platforma carosabila si alei

Structura rutiera

Pentru alegerea soluției constructive au fost studiate

pentru platforma

următoarele variante:

auto in interiorul

Varianta 1: Structura rutiera riqida

incintei, acces

Varianta 2: Structura rutiera elastica

auto in

VARIANTA 1

VARIANTA 2

exteriorul

Structura rutiera riqida cu

Structura rutiera elastica cu

incintei:

următoarele caracteristici:

următoarele caracteristici:

•  25 cm beton de

4 cm strat de uzura

ciment rutier BcR4;

SMA16rul 50/70

• Hârtie kraft;

(MASF 16);

•  2 cm nisip;

6 cm strat de legătură

• 20 cm balast

EB 22.4 leg 50/70 cu

stabilizat cu ciment

aditiv de adezivitate

6%;

(BAD 22.4);

•  25 cm fundație de

15 cm strat de baza

balast;

din piatra sparta;

•  7 cm strat de

20 cm strat superior

forma din nisip.

de fundație din balast;

20 cm strat inferior de fundație din ballast;

Geotextil anticontaminant.

Este recomandata Varianta 1

structura rutiera propusa fiind

mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de

execuție sensibil apropiate.

Structura rutiera

Varianta T. Structura rutiera elastica

pentru platforme

Varianta 2: Structura rutiera riqida

si accese

VARIANTA 1

VARIANTA 2

pietonale:

Structura rutiera elastica cu

Structura rutiera riqida cu

următoarele caracteristici:

următoarele caracteristici:

• 4 cm beton asfaltic

Beton amprentat;

EB 8 rul 50/70;

Hârtie kraft;

• 10cm beton de

2 cm nisip;

ciment C8/10;

12 cm balast

• 10cm balast;

stabilizat cu ciment

• variabil umplutura

4%;

pamant compactat.

5 cm strat de nisip

Este recomandata Varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de

execuție sensibil apropiate.

• echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

ARHITECTURA:


Distribuția dotărilor în interiorul clădirii va fi conform necesităților funcționale:

•Parter:

 • •  zona destinată spațiilor de primire, circulație,

 • •  zona destinată inspecției medicale a copiilor,

 • •  zona destinată spațiilor de educație, joacă si activitatilor colective.

■Etaj:

 • •  zona destinată spațiilor de primire, circulație,

 • •  zona destinată spațiilor de educație, servire a mesei, joacă și odihnă, și activităților colective

 • •  zona destinată personalului care asigură curățenia și mentenanța clădirii.

•subsol:

 • •  zona destinată spațiilor tehnice,

 • •  zona destinata depozitarilor materialelor didactice,

 • •  zona destinată personalului care asigură curățenia și mentenanța clădirii.

Principiile pentru alegerea dotărilor sunt:

o egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți (locomotorii, de văz etc);

o caracterul interactiv - în vederea dezvoltării capacităților creative ale copiilor;

o criteriu estetic;

o durabilitate, rezistență, întreținere și curățare ușoară;

o eficiență energetică

o criteriul igienico-sanitar.

Principiile nu vor fi considerate ierarhic în ordinea enunțată, ci se va alege prioritatea lor în funcție de destinația dotării: în zonele cu caracter reprezentativ pentru copii vor avea prioritate criteriile estetice și interactive, în grupurile sanitare - posibilitatea de întreținere și curățare facilă.

Se vor respecta instrucțiunile de montaj ale furnizorului/ producătorului pentru fiecare echipament/dotare. Se va asigura mentenanța echipamentelor conform specificațiilor fiecărui produs. •

Caracteristicile minim necesare și definitorii ale dotărilor vor fi următoarele: Dotare

Zona destinată spațiilor de primire și circulație


CARACTERISTICI

în zonele de acces se vor încastra în pardoseală în rame proprii bariere profesionale de praf pentru spații cu trafic intens cu suprafețe alternative din cauciuc și texil.

Holul central îndeplinește și funcțiunea de vestiar, fiind organizat cu dulapuri-cuier și băncuțe pentru schimbarea copiilor. în zona centrală se va monta un televizor cu sistem audio.

Zona destinată inspecției medicale a copiilor


Zona destinată spațiilor de educație, joacă și activităților colective


Cabinetul medical si izolatorul vor fi dotate cu birou medic, scaun birou si scaune vizitatori, un scaun medic, vitrină medicamente, lampă bacteriacidă, configurație PC completă și imprimantă, trusă de prim ajutor, tensiometru profesional, cântar cu taliometru, pat spital copii cu bare de protecție și saltea.

Depozitarea deșeurilor medicale va fi prevăzută cu o unitate frigorifică pentru stocarea acestora.

Sălile de grupă au dubla funcțiune. Spațiile de joacă și educație sunt dotate cu mese de lucru pentru copii, din lemn, cu muchii rotunjite, scaune reglabile pe inăltime, dulapuri, rafturi si comode de depozitare, seturi de jucării, covor cu certificat de igienă, un birou educatoare, 1 scaun birou un PC configurație completă și un sistem audio.

Sala de activități colective are caracter polivalent - festivități,

recreație pe perioada rece. Pentru echiparea acesteia se' propun următoarele dotări: scaune pliante, taburet din spumă moiitan.tPC configurație completă, video-proiector, sistem audio si televizor.", , r..........

Zona destinată grupurilor sanitare


Zona destinată personalului care asigură curățenia si mentenanta

>                                           I

clădirii


Zona destinată personalului didactic și de intreținere


Sălile de grupa si sala activitati colective sunt prevăzute cu jaluzelei ÎZ ' Mobilierul va avea imagine unitară, se vor alege obiecte din aceeași gamă de materiale și cu cromatică și inserții prietenoase copiilor.

Sunt propuse dotări din otel inox (dispensere săpun, hârtie, uscătoare de mâini) ușor de întreținut și curățat, cu sisteme care permit înlocuirea rapidă a consumabilelor.

în fiecare zonă de lavoare a grupurilor sanitare pentru copii se propune amplasarea unui cos de gunoi cu capacitate minim 301. Se va opta pentru modele cu capac batant. Suplimentar, se vor prevedea și coșuri de gunoi cu capacitate de minim 51 - in zona closetelor grupurilor sanitare ale copiilor și în grupurile sanitare ale personalului.

Oficiile de curățenie sunt dotate astfel încât să se asigure curățarea permanentă și eficientă a spațiilor cu: cărucioare pentru curățeniemașină pentru curătat podele, dulap metaic suspendat cu sistem de încuiere pentru depozitarea sigură a produselor de curățenie și dezinfectare.

Biroul administrativ este dotat cu un birou, un scaun de birou, o configurație PC completa, o imprimanta color, dulapuri dosare.

Vestiarele destinate personalului cu grup sanitar vor fi dotate cu dulapuri metalice cu încuietoare proprie.

Clădirea se va dota cu cate 2 stingatoare de incediu la nivelul parterului si etajelelor, si doua la nivelul subsolului - total 8 (cate unul la fiecare suprafața construita maxima de 250mp, minim doua pe nivel)

MOBILIER URBAN Șl SPATII DE JOACA

Se va amplasa mobilier urban specific funcțiunii: coșuri de gunoi cu posibilitate de colectare selectivă, cișmele, panou de informare pentru zona dejoacă.

Principiile pentru alegerea obiectelor:

 • •   protecția mediului;

 • •  egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți (locomotorii, de văz etc);

 • •   criteriu estetic;

 • •  durabilitate, rezistență, perioadă de garanție;

Mobilierul urban va fi ales pentru a răspunde următoarelor criterii:

 • •  Obiectele vor avea în vedere principiile protecției mediului: alegerea suprafețelor de lemn tratat pentru rezistența la factorii atmosferici și nu vopsite, vopseaua constituind un produs toxic, poluator, ușor de îndepărtat;

 • •  Piesele din metal vor din oțel galvanizat sau vopsit în câmp electrostatic în mediu controlat pentru a putea oferi garanții de durabilitate;

 • •  Se vor alege și obiecte adaptate folosirii de către persoane cu dizabilități - cișmele și echipamente dejoacă, promovându-se astfel egalitatea de șanse și nediscriminarea;

 • •   Obiectele vor fi calitative și durabile.

 • •  Toate obiectele vor avea agremente.

 • •  Toate obiectele vor avea certificate de garanție;

 • •  Instalarea și mentenața acestora se va face conform indicațiilor producătorului / furnizorului

 • •  Imaginea obiectelor, volumetria, silueta, cromatica, materialele din care sunt alcătuite

- componenta estetică - va fi în acord cu conceptul de amenajare;

• Se vor respecta instrucțiunile de montaj ale furnizorului/ producătorului pentrii fiecare ’ echipament. Se va asigura mentenanța echipamentelor conform specificațiilor, fiecărui produs.                            ’

Toate obiectele de mobilier urban și echipamente de joacă vor.avea un design modern, minimal, adecvat vecinătății clădirii.

Caracteristicile principale ale dotărilor:

Zonă joacă


Dotări managementul deșeurilor


Echipamente de joacă

 • •  Echipament tip măsuță verticala cu elemente mobile. Zona de siguranță va avea diametrul maxim 4.1 Om. Destinat copiilor cu vârste între 1 și 5 ani.

 • •  Echipament compus din platforme înălțate de la sol, conectate între ele printr-un pod, accesibile prin cățărare, cu un tobogan. Destinată categoriei de vârstă 3-14 ani, activități principale: cățărare, alunecare. Elemente constructive: structură de lemn, cu cel puțin un tobogan din material metalic și protecții din material plastic și sfoară.

 • •  Balansoar de tip pârghie, susținută pe un element central, cu cel puțin două locuri în cele două capete și mânere. Destinat copiilor peste 2 ani. Activități posibile: balansare. Elemente constructive: structura de lemn sau metal susținută pe un element central; poate avea elemente de identitate din materiale plastice

 • •  Leagăn cu structură metalică tubulară. Dimensiunile maximale în plan ale zonei de siguranță vor fi de 8.10x3.20, acoperind zona maximă de balans a scaunelor. Se vor dota fie cu scaun normal fie cu scaun special pentru copii mici, cu protecție împotriva căderii. Destinate copiilor cu vârste începând cu 2 ani, în funcție de scaunul ales. Activitate principală: legănare. Elemente constructive: structură metalică tubulară, scaun din cauciuc, susținut prin coarda metalică.

• Groapa de nisip. Dimensiunile sunt de 2.00x2.00m, destinat copiilor cu vârste intre 1 si 5 ani. Structura realizata din dulapi de lemn laminat susținut cu elemente din metal.

Toate echipamentele vor respecta normele de siguranță europene pentru locurile de joacă impuse de către comitetul european pentru standardizare (standarde europene DIN EN 1176-1177). Toate echipamentele vor avea certificate și/sau agremente tehnice care să susțină un standard de calitate ridicat.

în zona locurilor de joacă se vor monta panouri cu instrucțiuni de folosire ale echipamentelor instalate pentru siguranță în exploatare.

Coșurile de gunoi vor avea interiorul din metal (otel galvanizat, sau vopsit în câmp electrostatic) pentru curățarea ușoară și reducerea dezvoltării microorganismelor. Toate coșurile de gunoi vor avea scrumiere încorporate. In zonele destinate fumatului se vor amplasa pentru scrumiere individuale. Exteriorul va fi placat cu lemn sau tablă galvanizată, zincată sau vopsită în câmp electrostatic, vor avea culori specifice colectării selective sau semne și inscripții vizibile.

Pubelele pentru colectarea deșeurilor pana la transportul la groapă vor fi selective. Se vor amplasa atât pubele galvanizate cu capacitate de 11001 în zona platformei de colectare deșeuri cât și pubele stradale pentru colectare selectivă, în special în zona

jJ|:jTFRGRGfu? ț'i

parcărilor.

Cișmele pentru apă potabilă

Mobilier urban

Dotări pentru mijloace de prima intervenție


Cișmelele propuse sunt din metal tratat pentru rezistența la coroziune, vopsit cu grund. Robineții, dispozitivele de acționare și accesoriile sunt tratate anticoroziv și antivandal. Se vor amplasa cișmele adaptate utilizării si de către personae cu dizabilități.

In zonele de reacreatie si zona de joaca se propun banei de exterior.Băncile de exterior vor fi realizate din placi de otel Amenajările exterioare se vor dota cu cate un pichet complet utilat pentru o suprafața de 1000mp. si cate un stinagator portativ de cel puțin 6kg la fiecare 250mp

INSTALAȚII TERMICE

Pompa de căldură aer-apa 21 Kw

Boiler bivalent v=500L

Panou solar cu tuburi vidate Su=1,9mp

Ventiloconvector caseta Bi=2,8 Kw, Br=2,0Kw

Centrala termica in condensatie 65 Kw

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=100 L

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=50 L

Pompa circulație Q=0,7mc/h, H=4 mCA

Pompa circulație Q=2,5mc/h, H=4 mCA

Ventilator D=3500mc/h, Hmax=100Pa

INSTALAȚII SANITARE

 • •  Pompa evacuare canalizare menajera cu racord pentru: vas closet, lavoar, cădită dus, mașina spalat rufe. înălțime de pompare min 5 m

 • •  Pompa evacuare canalizare menajera cu racord pentru: spălător, mașina spalat vase. înălțime de pompare min 5 m

INSTALAȚII ELECTRICE

 • •  Grup electrogen -125 kva

 • •  Kit fotovoltaic - 7.5 KVA

 • •  UPS 7.5 KVA

 • •  Centrala de detecție incendiu

REȚELE ALIMENTARE CU APĂ

Dotări SSM si SU

 • •  Stingator tip P6

 • •  Casca protecție

 • •  Mânuși protecție

 • •  Ochelari de protecție

 • •  Masca de protecție

 • •  Masca sudura de cap

 • •  Sort de protecție cauciuc

 • •  Salopeta doc

 • •  Halat de lucru

 • •  Cizme

REȚELE CANALIZARE

 • •  Separator de hidrocarburi

3.3 Costurile estimative ale investiției:


costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea ș?în;£ Z/* considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții:

I ’

Scenariul 1

Costurile estimate pentru realizarea investiției

3.880.225,50

Costurile estimative de operare pe durata normată de viată

88.550,05 lei

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc în cadrul Anexei 1 - Scenariul I - Scenariu Recomandat.

Scenariul II

Costurile estimate pentru realizarea investiției

Costurile estimative de operare pe durata normată de viată

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc în cadrul Anexei 1 - Scenariul II - Scenariu Nerecomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției aferente lucrărilor si construcțiilor a fost realizata pe baza preturilor unitare din baza de date WinDev, iar evaluarea costurilor investiției corespunzătoare echipamentelor/utilajelor cu montaj si dotărilor a fost realizata pe baza preturilor din cadrul ofertelor primite de la furnizori specializați in domeniu.

• costurile estimative de operare pe durata normală de viață/ de amortizare a investiției publice.

Construcțiile si instalațiile impreuna cu dotările si echipamentele propuse prin proiect se amortizează liniar conform legislației in vigoare.

S-a considerat durata de amortizare structurata conform HOTĂRÂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normala de funcționare a unei construcții.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 12 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se incadra in următoarele categorii: costuri cu utilitățile si cu materiale, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu întreținerea si reparațiile, cheltuielile generale de administrație si alte cheltuieli operaționale.

1 Cheltuieli materiale si cu utilitățile.

Costurile cu utilitățile sunt reprezentate de: costuri cu energia electrica, costuri cu energia termica, costuri cu apa si apa uzata. Aceste cheltuieli au fost estimate in baza cantitatilor anuale consumate si a tarifului unitar specific corespunzător.

Costurile totale materiale si cu materialele consumabile sunt date de consumabilele pentru grupuri sanitare si Săli de clasa din cadrul clădirii, costuri cu materiale de curățenie pentru corp grădiniță, cheltuieli cu furnituri birou si materiale pentru activitati educaționale.

 • 2. Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul responsabil cu operarea infrastructurii.

[NÎERGROL?

Cheltuielile salariale pentru personalul cu operarea infrastructurii sunt prezentate sub forma detalierii costurilor pentru salariile brute si cele aferente contribuțiilor salariale din partea angajatorului. Aceste costuri se regăsesc in cadrul tabelului nr. 2 -„Cheltuieli cu personalul" din cadrul Anexei nr.1 - Analiza financiara a proiectului -Scenariile I si II.

 • 3.      Cheltuielile cu intretinerea si reparațiile sunt următoarele: costuri de intretinere clădire grădiniță si instalații exterioare, costuri de intretinere zona de joaca, costuri de intretinere si reparații drumuri incinta.

 • 4.     Cheltuielile generale de administrație se refera la: costuri cu posta, telecomunicații, radio, TV, internet, precum si costuri cu servicii pentru SSM si medicina muncii.

 • 5.     Alte cheltuieli operaționale au in vedere costurile cu asigurarea infrastructurii create, precum si cele pentru pregătirea profesionala aferente cadrelor didactice care prestează servicii educaționale din cadrul grădiniței.

 • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

• studiu topografic;

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si face parte din anexele proiectului.

Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului în plan, profilul în lung și s-au întocmit profile transversale.

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat în coordonate STEREO 70.

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmărindu-se punctele caracteristice în plan, profil longitudinal și profil transversal. Stațiile de ridicare au fost materializate prin buloane și martori.

Aceste măsurători s-au materializat în:

 • - plan de situație, scara 1:1000;

 • - profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100;

 • - profiluri transversale curente, scara 1:100.

Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

•  studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

Studiul geotehnic a fost realizat de HIDROGEOTESTING S.R.L. - inginer Draganescu Liviu.

Studiul geotehnic este prezentat in anexele proiectului.

Recomandări finale:

„rigiditatea fundațiilor va fi suficienta pentru a transmite la teren, cat mai uniform, eforturile primite la baza suprastructurii;

calculul structural va fi bazat pe un model adecvat structurii si se va lua in considerare interactiuneaa cu terenul de fundare, cu elemente structurale sau cu clădiri invecinate;

se va lua in calcul influenta condițiilor locale ale amplasamentului asupra cerințelor seismice si asupra răspunsului structural;

^NTERGROUP

in exploatarea construcției proiectate se vor adopta masuri de funcționare si de intretinere, care sa asigure pastrarea nediminuata a capacitatii de rezistenta a structurii;

starea construcției va fi urmărită continuu in timp pentru a detecta promt eventualele degradări si a elimina cauzele acestora;

proiectarea seismica va urmări realizarea unei construcții sigure in raport cu hazardul seismic asociat amplasamentului, care sa îndeplinească, in condiții acceptabile de cost, condițiile fundamentala de siguranța.

Săpăturile adanci cu h>1m se vor executa in paralele cu turnarea betoanelor; excavatiile fasate un timp îndelungat libere duc la apariția tasarilor neuniforme Lucrările de infrastructura se vor executa intr-un ritm alert si in regim uscat, scăzut in precipitații;

Nu se va lașa timp îndelungat - mai multe cicluri inght-dezghet săpăturile deschise

Protejarea săpăturilor pe timpul execuției si a fundațiilor pe timpul exploatării in timp împotriva apelor de siroire din precipitații (ciu rigole, șanțuri de scurgere), care sa asigure indepartarea rapida a lor;

Protejarea de suprafața a terenului in jurul fundațiilor cu pamant argilos bine compactat care sa asigure un ecran i se va preciza in mod clar pe planurile de săpătură si pe secțiunile proiectului, distanta dintre cota ±0,00 a clădirii si cota terenului precum si distanta dintre cota terenului si cota săpăturii;

La executarea săpăturilor va fi chemat la fata locului atat autorul studiului geortehnic, cat si proiectantul de rezistenta, pentru întocmirea procesului verbal de recepție calitativa a terenului de fundare si confirmarea cotei de fundare a construcției pe baza celor precizate in studiu;

Ultimii 15 cm de săpătură se vor excava in ziua inceperii betonarii, pentru a nu se modifica caracteristicile parametrilor fizio-mecanici ai terenului de fundare; Se va proiecta un sistem unitar si etans-retea perimetrala construcției cu trotuare cu latimea >1.00m si 5% panta spre exterior in scopul eliminării surselor de apa care pot influenta negativ si grav fundațiile construcției proiectate in exploatare.

In contextul celor prezentate mai sus, se poate concluziona ca din punct de vedere geologo-tehnic, terenul aflat in studiu, amplasat in Ploiești, str. Trestioarei, nr. 27, județul Prahova, indeplineste condițiile pentru construirea unui imobil P+1E, doar pe amplasametul forajului executat.”

•  studiu hidrologic, hidrogeologic;

Studiu hidrogeologic pentru pompe de căldură realizat de HIDROGEOTESTING S.R.L. - inginer Draganescu Liviu.

 • •  studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice,-

•  studiu de trafic si studiu de circulație;

Nu este cazul.

 • •  raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul.

• studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

• studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investiției este prezentat pentru ambele scenarii.

Durata de realizare a investiției: 20 luni (de la semnarea contractului de finanțare) pentru ambele scenarii.

Principalele etape de realizare a proiectului pentru cele doua scenarii propuse constau in:

 • -   Achiziții de lucrări, produse si servicii -11 luni;

 • -   Implementarea contractului de execuție a investiției de baza - 14 luni;

 • -   Publicitatea proiectului - 19 luni;

 • -  Managementul proiectului - 20 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției este prezentat in cadrul Anexei 2 - Graficul activitatilor pentru ambele scenarii.

4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Nume proiect

„Grădiniță cu program normal" str. Trestioarei, nr. 27

Denumire beneficiar

UAT Municipiul Ploiești

IDENTIFICARE PROGRAM

Denumire program

POR 2014-2020

Axa Prioritara

Axa prioritara 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile"

Prioritatea de investiții

Prioritatea de investita 4.4 - „Investițiile in educație, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobândirea de competente si invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare”

Obiectivul specific

Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca”

Curs RON/EURO        4,6531

Perioada de referința diferă in funcție de sectorul de investiții. Astfel, asa cum este specificat in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții -Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, pentru sectorul „Alte sectoare” perioada de referința recomandata este de 10-15 ani. S-a optat pentru perioada de referința de 15 ani.

Perioada de analiza a proiectului este impartita in doua etape:

 • •  etapa de pre-implementare si implementare (Anul 1 - Anul 3)

 • •  etapa de operare (Anul 4 - Anul 15)                                             .

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Asemenea oricărui proiect, și proiectul investițional analizat este supus amenințării unor riscuri de natură tehnică, financiară, instituțională,legală, inclusiv cauzate de factori antropici si naturali. Descrierea acestor riscuri, consecințele și modalitățile de eliminare a acestora, precum și alocarea responsabilităților în gestionarea acestora sunt prezentate în continuare.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea POR.

Tip risc

Instituțional | Probabilitate | Mică        | Importanța | Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale UAT Municipiul Ploiești astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. UIP-ul este format din personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic         | Probabilitate | Medie       | Importanța | Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar     j Probabilitate | Mică          | Importanța    I Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși termenele propuse, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic      Probabilitate 1 Medie         | Importanța

Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate a e proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar Probabilitate | Medie         [ Importanța | Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată/ cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi

instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.             -

Tip risc

Financiar Probabilitate    Mică          | Importanța 1 Medie

Descriere

Efectele factorilor antropici

Măsuri    de

reducere

Acțiunea utilizatorilor asupra investiției: poate avea drept efect distrugerea acestora. Din acest motiv s-a optat pentru materiale rezistente care prezintă un grad mare de rezistenta in timp. In situația in care se vor constata degradări datorate acțiunii oamenilor, distrugerile provocate vor fi suportate financiar de aceștia.

Tip risc

Financiar i Probabilitate | Mică          | Importanta | Medie

Descriere

Efectele factorilor naturali

Măsuri    de

reducere

Pentru a proteja investita de factorii naturali de risc: seism, incarcari din zapada si vânt, clădirea a fost dimensionata corespunzător din punct de vedere al structurii de rezistenta.

Tip risc

Financiar | Probabilitate | Medie

| Importanța    | Medie

4.3 Situația utilităților și analiza de consum:

•  necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz;

U=230/400V,50Hz;

Pi=145.1 kw

Pa=98.6 Kw

•  soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Clădirea va fi racordata la utilitati după cum urmeaza:

 • -  alimentarea cu apa se va realiza din rețeaua oraseneasca existenta in zona;

alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua oraseneasca existenta in zona;

 • -  alimentarea cu energie termica se va realiza din centrala termica si pompa de căldură.

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

In ceea ce privește impactul proiectului asupra îmbunătățirii nivelului de calitate a populației Municipiului Ploiești prin intermediul accesului la servicii de performanta pentru invatamantul preșcolar, ca etapa esențiala a procesului educațional, amintim faptul ca impactul va fi pozitiv pe termen mediu si lung. Acest fapt se datoreaza implementării investiției, care va asigura:

 • •  capacitate de 40 de locuri pentru preșcolari, in regim de program normal, adaptat persoanelor cu dizabititati, care cuprinde spatii destinate activitatilor de joaca, invatare, ingrijire si curte destinata activitatilor recreative si sportive;

 • •  2 Săli de grupa dotate cu mobilier adecvat unităților de invatamant si adaptat vârstei si ușor de igienizat;

 • •  un cubaj de aer de minim 5m3 pentru fiecare copil pentru incaperile unde se vor desfasura activitatile instructive-educationale,

 • •  condiții optime de microclimat (temperatura, umiditate, ventilație etc.) precum si de iluminat natura) si artificial, conform normelor sanitare in vigoare;

• un cabinet medical.

Din punct de vedere cultural, investiția răspunde nevoilor de dezvolta^ aW < invatamantului preșcolar din Municipiul Ploiești, ce reprezintă prima treapta A'' " sistemului de educație si constituie o etapa de tranziție in formarea copiilor’/intrucat are ca scop conturarea aspectului social și cognitiv și contribuie, în acest ' - , fel, la adaptarea mai facilă la activitățile școlare ulterioare. Astfel, investiția este necesara pentru indeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare copiilor din Municipiul Ploiești.

Din punct de vedere social, implementarea proiectului va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești.

Privitor la principiul egalitatii de sanse, gen si nediscriminare, menționam faptul ca respectarea principiului este garantata de proiectarea clădirii in acord cu Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap (NP 051/2000) si in acord cu „Strategia europeana a dizabilitatii 2010-2020- Reinoirea angajamentului către o Europa fara bariere”.

Tema orizontală a egalității de șanse este tratată prin asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăți motorii în toate categoriile de spații. In acest sens, s-au propus rampe de acces/evacuare, platforma liftanta pentru accesul in clădire si un ascensor care realizează legătură între toate nivelurile clădirii. Pardoselile vor fi racordate astfel incat se vor diferențele de nivel intre spatii. Grupurile sanitare destinate copiilor si personalului sunt echipate și conformate pentru utilizarea de către persoanele cu dizabilități. Se propun coșuri de gunoi cu capac batant sau cu fantă. Suplimentar fata de prevederile legislației in vigoare, locul de joaca in aer liber va fi dotat cu echipament destinat persoanelor cu dizabilitati. La interior se vor amplasa dale tactile de direcționare si semnalizare pentru persoanele cu deficiente de vedere.

Dotările propuse au fost selectate pe baza următoarelor criterii: egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți; protecția mediului; asigurarea facilităților sanitare; durabilitate, rezistență, întreținere ușoară.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare,-

In faza de execuție a investiției, daca este cazul, se vor crea locuri de munca reprezentând personalul angrenat in realizarea lucrărilor de execuție a infrastructurii nou create, personal ce va fi angajat in cadrul firmei ce va realiza lucrările.

In faza de operare a investiției, proiectul va genera 3 locuri de munca (cu doua norme si jumătate) din care 2 posturi didactice si o jumătate de norma pentru postul nedidactic. Personalul angajat va fi selectat prin concurs, strict pe baza competentelor profesionale, fara nici un fel de discriminare legata de sex, apartenența politica, religioasa, etnica sau orientări ale angajatilor.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

In urma realizării investiției, avand in vedere localizarea amplasamentului in planul de urbanism si in raport cu poziția fata de arii protejate, zone - tâmpop; r,7 monumente ale naturii sau arheologoice, zone cu restricții de construit si avancf-îrr -vedere ca proiectul propus nu intra sub incidența HG 445/2009 si sub incidența art.28 din OUG nr.57/2007, APM Prahova decide Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după’caz.

In zona studiata nu exista puncte de interes naturale sau antropice in raport cu care poate relationa proiectul propus.

4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

J

Conform SIDU diagnosticul teritorial semnalează o cerere ridicata de grădinițe, precum deficiente ale infrastructurii acestora legate de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier si echipamente.

Creșterea gradului de cuprindere a copiilor in invatamantul preșcolar a făcut ca grădinițele din municipiul Ploiești, mai ales cele cu program normal, sa se confrunte cu o criza a numărului de locuri in raport cu cererea.

In pofida dinamicii pozitive din ultimii ani, infrastructura școlara ramane deficitara, unitățile de invatamant preșcolar funcționează la o capacitate care excede numărul de copii aferent unei grupe stabilit prin Legea Educației Naționale nr. 1/2011, fara a putea răspunde numărului de solicitări de înscrieri.

Infrastructura educaționala cuprinde 41 de unități de învățământ preșcolar dintre care: 23 de grădinițe cu program normal fără personalitate juridică, 18 grădinițe cu program prelungit, dintre care 17 cu personalitate juridică; 26 de școli primare și gimnaziale, din care 20 de școli gimnaziale cu personalitate juridică, 5 școli gimnaziale fără personalitate juridică și o școală primară fără personalitate juridică. Pentru copiii cu vârste între 1 și 3 ani, în Ploiești funcționează 6 crese.

> 1

Astfel, pe fondul deficientelor infrastructurii educaționale legate de numărul scăzut de grădinițe cu program normal, de starea si eficienta energetica a clădirilor, dotarea cu mobilier, echipament, infrastructura sportiva investiția este necesara pentru indeplinirea normelor actuale de buna funcționare a sistemului educațional si pentru acoperirea deficitului locurilor necesare copiilor din Municipiul Ploiești. Realizarea investiției este impusa de situația actuala a infrastructurii insuficiente din Municipiul Ploiești, data fiind importanta accesului copiilor la o platforma adecvata exigentelor impuse de legislația in vigoare care sa asigure un mediu optim dezvoltării si urmăririi evoluției acestora.

Prin lucrările propuse in cadrul proiectului se urmărește:

 • -  creșterea calității procesului educațional prin dimensionarea corespunzătoare a spațiilor destinate copiilor

 • -  asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării procesului educațional

 • -  reducerea deficitului de unități de învățământ preșcolar

 • -  creare de noi locuri de muncă.

Implementarea investiției va asigura capacitate, nivel de confort si dotare competitiva, va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului Ploiești.

Funcțiunea destinata invatamantului preșcolar, in regim normal, este oportuna in contextul.   .

studiat, intrucat in zona numărul unităților de acest fel este scăzut.                     ‘A \> •

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: ' -fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza Cost - Beneficiu a fost elaborata avand la baza indicațiile prezentate in cadrul următoarelor documente:

 • -  Secțiunea III - „Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete" si excepții de la aplicarea acestei metodologii din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014

 • -  Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu a proiectelor de investiții - al Comisiei Europene, 2014-2020.

 • -  Anexa III - „Metodologia de realizare a Analizei cost-beneficiu" din cadrul Regulamentului (UE) nr. 207/2015.

Analiza Cost-Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor si costurilor) impactul socio-economic datorat implementării proiectului. Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si cuantifica toate impacturile posibile ale proiectului luat in discuție, in vederea determinării costurilor si beneficiilor corespunzătoare.

Analiza Cost-Beneficiu este necesara pentru a justifica faptul ca proiectul propus, care se integrează in contextul obiectivelor politicii regionale a UE, este oportun din punct de vedere economic si necesita contribuția Fondurilor pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar.

In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanta financiara precum: rata de rentabilitate financiara, fluxul de numerar cumulat, valoarea neta actualizata corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați in Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Recomandat si in Anexa 1 - Scenariul II.

De menționat este faptul ca, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, analiza financiara se impune a fi realizata prin includerea valorii TVA in cadrul costurilor si veniturilor operaționale daca aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este inregistrat ca plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), in consecința in cadrul analizei financiare costurile si veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată in considerare pentru verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reala recomandata de Comisia Europeana in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rata reala, datele previzionate au fost fundamentate in valori reale, s-au utilizat preturi constante, fara a lua in calcul impactul inflației.


'■gt

Ăl.:, : Previziunile realizate in cadrul analizei financiare a proiectului se bazeaza pe â^tele^ publicate de “Economist Intelligence Unit” din data de 17 august 2018.

* 2 î’J J Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific - POR 2014 - 2020, Axa ’ Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectivul Specific 4.4, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul inforeuro din luna depunerii si anume de 4,6531 lei/euro.

Având in vedere ca proiectul propus nu aduce venituri nete, o analiza financiara este utila doar pentru evaluarea fluxurilor de numerar.

Analiza financiara a fost realizata pentru o perioada de 15 de ani, fiind luate in considerare veniturile si costurile generate de noile investiții.

Au fost estimate costuri de operare corespunzătoare noii infrastructuri care vor aparea după implementarea noilor investiții pentru reparații, intretinere, personal si operare.

Durata de amortizare a lucrărilor, echipamentelor si dotărilor a fost estimata in baza legislației in vigoare privind legea amortizării.

Valoarea reziduala s-a calculat prin metoda amortizării liniare.

In situația „fara proiect”, costurile de investiție sunt considerate a fi 0 (zero).

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Ieșirile reprezintă costurile investitionale si costurile de operare. Intrările sunt reprezentate de veniturile operaționale si sursele de finanțare ale proiectului.

Fluxul de numerar cumulat este nul in fiecare an al perioadei de referința.

Fluxul de numerar cumulat este nul deoarece costurile de intretinere si operare vor fi acoperite in totalitate de venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

Insa, avand in vedere evoluția pe piața a costurilor cu materialele si cu forța de munca, atat la nivel național cat si european, consideram ca valoarea costurilor investitionale se poate majora semnificativ in perioada de implementare a proiectului.

Aceasta afirmație are la baza si evoluția ascendenta in ultimii ani a costurilor cu forța de munca in domeniul construcțiilor (cf. INSSE s-a înregistrat o creștere de 52,3% in anul 2018 fata de 2016) si a materialelor de construcții pentru proiectele de investiții (cf. INSSE s-a inregistrat o creștere de 20,2% in anul 2018 fata de 2016).

Astfel, putem sublinia faptul ca proiectul poate varia in ceea ce privește cheltuielile investitionale cu aproximativ 20% in următorii ani.

Ținând cont ca investiția care face obiectul proiectului va fi susținuta de la bugetul local, o creșterea a cheltuielilor nu reprezintă o amenințare a sustenabilitatii proiectului.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN si a ratei interne de rentabilitate financiara si a capitalului. Actualizarea a fost realizata folosind rata de actualizare de 4%.

Indicatorii financiari, in general, arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VFNA/C este negativ arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției, prin definiție, este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

Pentru calcularea indicatorului RRF/C se utilizează fluxul de numerar al proiectului.

Proiectul prevede in cadrul analizei financiare venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local strict pentru acoperirea cheltuielilor de operare ulterioare. De aceea, veniturile operaționale sunt egale cu costurile din exploatare, in consecința fluxul de numerar este nul pe perioada de operare a proiectului.

De asemenea, veniturile atrase au menirea de a acoperi cheltuielile de mentenanta ale investiției si nu de a aduce venituri nete. Veniturile nete in cazul proiectului de fata sunt nule (diferența intre veniturile operaționale si costurile din exploatare este nula).

Prezentul proiect nu generează venituri nete din desfasurarea activitatii propuse prin investiția ce se dorește a se realiza.

Unitățile de invatamant public nu sunt producătoare de venituri. Astfel, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestor unitati. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiești a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor unităților de invatamant.

SCENARIUL 1 - Recomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)

%

-13,71%

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-2.647.581,23

SCENARIUL ? - Nerecomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)

%

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

VAN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de pre-implementare si implementare ai proiectului din operare, care, datorita metodei de actualizare, are un impact mult superior fata de anii următori ai analizei financiare.

In cadrul Anexei 1 - Analiza financiara a proiectului la ambele scenarii pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate.

 • 4,7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-efîcacitate

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este asigurarea accesului sporit la educația timpurie a preșcolarilor din cadrul Municipiului Ploiești care vor beneficia de infrastructura educaționala.

Prin urmare raportul ACE va fi dat de valoarea totala actualizata a costurilor de investiție sP,' de operare din ambele scenarii raportata la numărul de preșcolari care vor beneficia de' infrastructura educaționala.

Prezentarea detaliata a Analizei Cost-Eficacitate se regăsește in cadrul Anexei 1 - Scenariul I Recomandat si Scenariul II nerecomandat.

Astfel, pentru prezentul proiect de investiții, rezultatele sunt următoarele:

Scenariul 1 Recomandat

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Valoare totala actualizata costuri investitie+operare

Lei

3.325.801,47

Număr total preșcolari

nr.prescolari

40

Raportul ACE

Lei/ preșcolar

83.145,04

Scenariul 2 Nerecomandat

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Valoare totala actualizata costuri investitie+operare

Lei

Număr total preșcolari

nr.prescolari

40

Raportul ACE

Lei/ preșcolar

4.8 Analiza de senzitivitate

Pentru prezentul proiect s-a elaborat analiza cost-eficacitate.

Astfel, in conformitate cu prevederile legale, punctele 4.7 si 4.8 din structura Studiului de Fezabilitate din cadrul HG.907/2016 - analiza socio-economica si analiza de senzitivitate, nu mai sunt necesare a fi realizate.

In consecința, pentru prezentul proiect nu este cazul a se elabora o analiza de senzitivitate (punctul 4.8).

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Aceasta analiza a fost detaliata in cadrul capitolului analiza vulnerabilităților

5._____Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(â)

5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitătii si riscurilor

TI

Din punct de vedere financiar, economic si al sustenabilitătii, scenariile prezentate sunt sustenabil financiar si prezintă următoarea structura a costurilor

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul II

Raportul ACE (Lei/ preșcolar)

83.145,04

Costuri totale de operare (12 ani)-Lei/an

888.550,05

 • 5.2    Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

Din punct de vedere financiar si socio-economic, scenariul recomandat este Scenariul 1, deoarece:

 • -  raportul ACE - raport Analiza cost-eficacitate este mai bun

 • -  costurile de intretinere si reparații sunt mai reduse decât cele aferente din Scenariul li.

 • 5.3   Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

Imobilul cu numărul cadastral 144633 (teren in suprafața de 1011 mp si construcția C1- grădiniță cu Suprafața construita desfasurata de 75 mp) este situate in intravilanul Municipiului Ploiești si face parte din domeniul public al municipiului, conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 108067/23.11.2018.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Scenariile analizate (scenariul I si scenariul II) presupun realizarea investiției pe același amplasament, au in vedere aceeași soluție tehnico-functionala pentru clădire, aceeași sursa de apa - put forat de medie adâncime, aceeași soluție pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, aceeași soluție pentru aleea de acces si platforma carosabila din vecinătatea clădirii. Pentru alimentarea cu energie electrica, ambele scenarii au in vedere aceeași soluție

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

ARHITECTURA

*

în scopul atingerii exigențelor impuse prin tema de proiectare, amplasarea clădirii a fost propusă astfel încât să respecte aceste cerințe adaptate reglementărilor impuse de legislația în vigoare, aspecte determinate, în principal, de orientare cardinală, procent de ocupare a terenului, organizarea terenului, accese pietonale și carosabile.

Gabarite

Clădirea „GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL" ■ STR. TRESTIOAREI NR. 27 va avea următoarele caracteristici:

SUPRAFAȚĂ TEREN                                  1.011

CLĂDIRE:

SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER:                           186,25

SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ 1:                               181,22

SUPRAFAȚA UTILA ETAJ 2 -terasa circulabila                   22,86

SUPRAFAȚĂ UTILĂ SUBSOL:                            66,16

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ - AMPRENTĂ LA SOL (A)         222,51

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ ETAJ (B)                       222,51

SUPRAFAȚA CONSTRUITA ETAJ 2 - terasa circulabila (C)       33,81

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ SUBSOL                     92,04

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ (A+B+C)                    478,83

POT

CUT

REGIM ÎNĂLȚIME

Spart<al+P+E1+E2 -

CAPACITATE

terasa circulabila H max. atic-11 -OOlTl 40

Locuri

AMENAJĂRI EXTERIOARE:

SUPRAFAȚĂ TEREN AMENAJAT - exclus construcție

788,50

mp

SUPRAFAȚĂ SPAȚII VERZI SI GRĂDINĂ DE FLORI

233,70

mp

SUPRAFAȚĂ PLATFORME SI SCĂRI ACCES

25,70

mp

SUPRAFAȚĂ ALEI PIETONALE

87,80

mp

SUPRAFAȚĂ SPAȚIU DE JOACĂ Șl RECREAȚIE

117,80

mp

SUPRAFAȚĂ TROTUAR DE GARDĂ

91,60

mp

SUPRAFAȚĂ PARCARE CADRE DIDCTICE +

168,20

mp

PLATFORMA CAROSABILĂ ACCES AUTOSPECIALE +

PLATFORMA DEȘEURI

SUPRAFAȚĂ GOSPODĂRIRE DE APĂ

16,60

mp

Conform legislației in vigoare, P118 - Normativ de siguranța Ia foc a construcțiilor si P100-1/2013 - Codul de proiectare seismic - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ construcția propusa se incadreaza astfel:

 • •  CLASA DE IMPORTANȚĂ: II

 • CATEGORIE DE IMPORTANTĂ: C-NORMALĂ

 • GRAD DE REZISTENTĂ LA FOC: II

•  RISC DE INCENDIU: MIC

Expresia volumetrică a clădirii transpune distribuția funcțională a spațiilor interioare printr-un volum singular bine delimitat și raportul plin-gol specific fiecărei funcțiuni. în tratarea fațadelor, prin abordarea cromatică, practicarea golurilor și uilizarea finisajelor, s-a urmărit conturarea unei imagini prietenoase utilizatorilor programului. Se propun console pentru semnalizarea acceselor in clădire ceea ce oferă reprezentativitate obiectului. Estetica fațadelor variaza de la plin cu goluri trasate liniar minimalist in spatiile cu funcțiune conexa la vitraje ample la sălile de grupa si spatiile cu caracter polivalent.

Planimetrie

Configurația terenului (dimensiuni 50,80 - 20,60m) - forma rectangulara - a generat o planimetrie rectangulara a construcției dezvoltata pe direcția NE-SV - dimensiunile in plan ale construcției sunt 19,10x11,65m - astfel incat clădirea si amplasarea sa generează, in raport cu amplasamentul, o delimitare fizica in doua zone:

 • •  Zona acceselor principale in incinta si a construcției cu platformele aferente de acces, rezolvata la interior prin dispunerea spatiilor de acces, circulații orizontale si verticale;

 • •  zona curții de recreație si a spațiului de joaca spre care se deschid sălile de grupa si spatiile cu caracter polifunctional.

La interior, sub aspect funcțional, se delimitează doua zone, prin impartirea planimetrica realizata de circulația principala orizontala:

 • •  Zona comuna a preșcolarilor, zona destinata funcțiunii de educație, joaca si funcțiuni conexe (grupuri sanitare)

 • •  Zona de primire si zona destinata inspecției medicale a copiilor, zona personalului didactic/ non-didactic.

Deschiderea terenului spre străzi pe doua laturi opuse (NE si SV) este delimitată de panouri de gard dublat de gard viu (acolo unde este posibil). Clădirea grădiniței propusa este in jumatatea de sud-vest a terenului, inspre strada Lăstunului si dictează accesele in incinta: accesul principal pietonal, destinat preșcolarilor si cadrelor didactice, si cel carosabil destinat mașinilor de intervenție se propun din strada Lăstunului. Accesul secundar pietonal destinai preșcolarilor si personalului didactic se propune din strada Trestioarei. Din strada Trestioarei se propune accesul către platforma de pubele pentru evacuarea deșeurilor.

Sistemul constructiv

Clădirea este alcătuită din cadre de beton armat reprezentat prin sistem spațial de cadre (stâlpi si grinzi) din beton armat si placi din beton armat la nivelul fiecărui nivel. Sistemul de fundare de sub Subsol este de tip radier general cu grosimea de 40cm. Subsolul este cutie rigida avand pereți perimetrali cu grosimea de 30cm. Placa peste Subsol are grosimea de 15cm. Sistemul de fundare de sub zona de clădire fara Subsol este alcătuit dintr-o rețea de grinzi de fundație tip talpa pe 2 direcții.

Accesul

Accesul principal în clădire al copiilor si personalului didactic si non-didactic se realizează pe latura sud-estica, prin intermediul unui wind-fang, filtru de primire și examinare preliminară. Accesul se realizează la o înălțime de 45cm fata de cota terenului amenajat.

Racordurile pardoselilor interioare și exterioare se vor face continuu, fără praguri, conform normativelor în vigoare. Cota ±0,00 este situata la cota platformei exterioare de acces principal (+0,45m raportat la cota terenului amenjat).

Accesul principal in clădire al copiilor si educatorilor se realizează pe latura de S-E a clădirii prin intermediul pachetului de scări sau a rampei pentru persoane cu dizabilitati. Rampa preia difererenta de nivel de 45 cm data de cota terenului amenajat, este finisata cu beton amprentat si este prevăzută cu balustrada din panouri HPL, cu mana curenta dubla. Evacuarea se va realiza prin usi mobile, intr-un canat, semnalizate corespunzător, dotate cu mâner antipanica si sistem de autoinchidere sau inchidere automata. La nivelul etajului, sala cu caracter polifunctional beneficiază de evacuare directa spre exterior, prin intermediul unei scări exterioare. Acest acces secundar se regăsește si in parter.

In vederea unei evacuări facile din izolator s-a propus un acces secundar (fațada sud-vest)

Funcțiuni

Soluția funcțională propusă este dezvoltată pe un regim de înălțime Spar|iai+P+1E+2E -terasa circulabila, optându-se pentru o distribuire a spațiilor în funcție de destinația si categoria acestora, conform legislației în vigoare. Spațiile au fost conformate în funcție de fluxul funcțional, astfel;

 • •   In subsol - spatiile tehnice si depozitari;

 • •   In parter si etaj

o S-E - Săli de grupa;

o N-E - Sala polifunctionala;

o S-V - Cabinete/ spatii pentru personal didactic;

o N-V - Nod de circulație verticala.

Intrarea principala in clădire se realizează prin intermediul unui filtru de primire si examinare preliminară. In apropierea accesului se găsesc cabinetul medical-izolatorul, cu grupul sanitar aferent, vestiar si sala polifunctionala - loc de joaca, din care se acceseaza sala de grupa. Din zona de primire filtru se ajunge in nodul de circulație verticala.

In etajul 1, din nodul de circulație verticala se intra in spațiu de primire si vestiar pentru preșcolari dar si spre zona destinata personalului didactic si non-didactic (vestiare,grupuri sanitare, birou, oficiu). Din spațiul destinat primirii preșcolarilor se accede in sala polifunctionala si de aici spre sala de grupa.

Fiecare sala de grupa este alcatuita din spațiu de joaca, educație, grup sanitar alcătuit din 3 lavoare si 3 closete (dintre care un lavoar si un closet destinat persoanelor cu dizabilitati), 1 dus colectiv dotat cu doua capete mobile.

..

Etajul 2 reprezintă ieșirea pe terasa circulabila finisata cu beton amprentat. Aticuldin beton cu inaltimea de 90cm se continua apoi cu balustrada metalica cu inaltimea de siguranța 80cm.                                                                                'y. 7 i.

In subsol se ajunge prin nodul interior de circulație verticala, delimitat cu pereți rezistenti la foc. In subsol se afla spatii tehnice si depozitari. Spațiul pentru centrala termica amplasata in subsol este prevăzut cu fereastra si curte engleza acoperita cu gratar metalic.

Spatiile propuse vor fi conformate astfel incat sa asigure accesibilitatea integrala a persoanelor cu dizabilitati. In cadrul nodului interior de circulație verticala se propune o platforma pentru persoane cu dizabilitati ce realizează legătură intre parter si etaj. Cu toate acestea, in cadrul sălilor de grupa se recomanda distribuirea copiilor cu dizabilitati in grupa poziționată la nivelul parterului grădinițe, pentru o evacuare mai facila.

Subsol

Cod

Funcțiune

S01

Nod de circulație verticala

S02

Hol spațiu tehnic

S03

Spațiu tehnic

S04

Spațiu tehnic

S05

Spațiu tehnic

Suprafața utila subsol

Parter

Cod

Funcțiune

P01

Wind-fang

P02

Primire-filtru

P03

Sala polifunctionala

P04

Sala de grupa

P05

G.S. Preșcolari

P06

Izolator - cabinet medical

P07

G.S.

P08

Nod de circulație verticala

Suprafața utila parter

Etaj 1

Cod

Funcțiune

E01

Nod de circulație verticala

E02

Primire-filtru

E03

Sala polifunctionala

E04

Sala de grupa

P05

G.S. Preșcolari

E06

Birou conducere

E07

Hol personal

E08

Vestiar personal

E09

G.S. Personal

E10

Oficiu

Suprafața utila etaj 1

Etaj 2

- terasa circulabila

Cod

Funcțiune


Suprafață (mp) 21,10 10,08 12,30 15,10

7,65

66,23


Suprafață (mp) 4,80

 • 36.20 32,85 54,30 12,10

 • 12.90

 • 1.90

 • 21.20 176,25


Suprafață (mp) 22,60

 • 36.40 32,85 54,30 12,60

 • 12.50

 • 1.40 4,10

 • 2.50 2,80

182,05


Suprafață


E201 Nod de circulație verticala E202 Terasa circulabila

Suprafața utila etaj 2

(mp)

22,90 160,50 183,40


Pentru asigurarea circulației verticale se vor prevedea:

 • •  Nod interior de circulație verticala care asigura legătură intre parter, etaj si subsol -scara din beton armat in trei rampe cu trepte si contratrepte finisate cu beton amprentat. Scara este prevăzută cu balustrada cu panouri pline din HPL si mana curenta dubla din inox, montata la 60 respectiv 90cm.

 • •  Scara exterioara de evacuare, conform legislației in vigoare - Sala polifunctionala, atat cea din parter cat si cea din etaj 1, asigura evacuarea copiilor in exterior. In etajul 1, evacuarea se realizează prin intermediul unei scări metalice exterioare ce ajunge la cota terenului amenajat, iar din parter, evacuarea se realizează prin intermediul unui pachet de patru trepte ce face legătură dinte cota ±0,00 a clădirii si cota -0,45 a terenului amenajat.

 • •  Rampe acces persoane cu dizabilitati la nivelul parterului - este finisata cu beton amprentat si este prevăzută cu balustrada din panouri HPL, cu mana curenta dubla si preia diferența de nivel de 45 cm fata de cota terenului amenajat.

Elementele constructive ale caselor de scara se constituie din stâlpi de beton si zidărie de cărămidă si vor fi conformate în concordanță cu prevederile P118/199.

Se montează balustrada inox cu montanti verticali la maxim 10cm distanta in toate zonele unde parapetul ferestrei este sub 100cm.

Alcătuirea scărilor interioare si exterioare, a parapetelor si balustradelor vor respecta STAS 6131 înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor, STAS 2965 Scări prescripții generale de proiectare, CE I Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in utilizare, NP068-05, Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulația pietonala in construcții NP 063-02, Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru scoli si licee NP010-97.

Accesul pe terasa necirculabila peste etajul 2 se va face doar ocazional, printr-o scara retractabila actionata de pe terasa circulabila. Va fi permis accesul pe terasa numai persoanelor calificate si instruite in acest sens, prin grija beneficiarului.

Conformarea anvelopei are în vedere asigurarea unei bune termo-hidroizolări și reducerea pierderilor termice. Planșeele peste sol, planșeele peste ultimul nivel și pereții sunt elemente termoizolate, inclusiv grinda de soclu. Se asigură continuitatea termoizolației inclusiv la partea superioară a aticului.

Panourile vitrate vor avea coeficient de transfer termic în conformitate cu normele în vigoare.

Clasa de combustibilitate și reacție la foc a tuturor elementelor care intră în componența anvelopei vor fi în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

 • •  Pereții exteriori de închidere se vor realiza din zidărie de cărămidă cu goluri verticale, grosime 30 cm - Â=0,234 W/mK, reacția la foc “A1”, si se vor placa la exterior cu termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime - A= 0,035 W/mK , reacția la foc “A1”.

 • •  Tamplaria exterioara se va realiza din profil aluminiu Eficienta energetica ridicata (Uf=1,1 W/m2k si Uw=0,79 W/m2k) cu geam tripan avand Ug=0,5 W/m2k se obține un coefficient de izolare termica Uw=0,79 W/m2k.

 • •  Invelitoarea este de tip terasa circulabila cota +7,13 m si are următoarea alcătuire: strat de egalizare, DDC, folie BCV, amorsa, polistiren expandat 10 cm rezistent la compreisune mare, polistiren cu panta înălțime variabilă, strat suport hidroizolație,

A-'v'’ s"

‘t*£'/ ’îf .'    -■

V' >     ■ —.z ' i

membrană hidroizolntă dublă cu strat de ardezie, sapa protecție hidroizolătie’și beton amprentat pentru terasa.                                                '**// f O *

 • •  Se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atice. Se va acorda atentie întoarcerii ’ hidro si termoizolatiei la atice pentru prevenirea infiltrațiilor.

 • •  Colectarea apelor de pe invelitoare se va face prin intermediul unui sistem gravitațional alcătuit din receptori, coloane verticale, colectoare orizontale. Coloanele, executate din PVC, se vor poza in ghene, la interiorul imobilului.

Finisaje exterioare

Suprafețele opace sunt finisate cu tencuiala decorativa aplicata peste termosistem compact lipit cu element termoizolat vata minerala bazaltica.

Golurile sunt inchise cu tamplărie de exterior cu profile de aluminiu cu rupere de punte termică, geam termoizolant clar tratat low-e si grile de ventilație. Panourile vitrate cu deschidere pe laturile sud-estica si nord-estica sunt prevăzute cu sisteme de parasolare din plexiglas colorat pentru fitrarea luminii si pentru siguranța utilizatorilor, montate in tamplaria peretelui cortina. Golurile vor fi prevăzute, la interior si exterior, cu glafuri din aluminiu. La interior, se vor prevedea parapeti din metal cu inaltime de 1m si montanti verticali poziționați la interax mai mic de 10 cm pentru golurile al căror parapet este mai mic de 90 cm, conform legislației in vigoare.

Compartimentare interioara

Pereții interior de compartimentare se vor realiza din zidărie de cărămidă plina grosime 14 si 24 cm. Pereții din zidărie de cărămidă ce delimitează casa scării se vor placa cu gips carton rezistent la foc pentru a ajunge la timpul necesar de 180’ prevăzut in legislația in vigoare. Pereții interiori de compartimentare pentru vestiar, grupuri sanitare si oficiu se vor realiza din gips-carton de 10 cm grosime, placați cu placi rezistente la umezeala, cu miez din vata mineral bazaltica de 7.5 cm grosime.

Finisaje interioare

In selectarea finisajelor interioare s-au urmărit criterii precum durabilitatea, întreținerea și curățarea ușoară, în condiții de confort estetic și sunt în conformitate cu reglementările în vigoare privind siguranța în exploatare, igiena și sănătatea populației.

 • •  Pereți: vopsitorii lavabile, vopsitorii epoxidice - în spațiile umede si cu funcțiune medicala, punctual inserții de vopsea decorativa pentru interior cu aspect beton aparent si vopsea aspect tabla de scris, inserții placari sticla colorata grupuri sanitare.

 • •  Pardoseli: covor PVC, pardoseli epoxidice;

 • •  Plafoane: vopsitorii lavabile aplicate peste glet si plafoane tip grila metalica, cu excepția cabinetului medical si al aparatului izolatorului unde se propun vopsitorii cu proprietăți antifungice, aplicate peste glet.

 • •  Obiectele sanitare (lavoare, closete) vor avea dimensiunile recomandate fiecărui tip de uilizator, suspendate, cu rezervoarele incastrate in perete. Dusurile aferente grupurilor sanitare destinate copiilor vor fi cu cădere direcat in pardosela. Dusurile amplasate in vestiarele personalului vor fi dotate cu cădită.

 • •  Blaturile pe care sunt amplasate lavoarele sunt elemente din lemn, finisate cu tratament de impregnare hidrorepelent incolor.

Tâmplăria de interior

Ușile interioare aferente casei de scara, coridoarele de evacuare si spatiile tehnice din subsol sunt usi din aluminiu - EI90' prevăzute cu autoinchidere si mâner anti-panica. La grupurile sanitare si incaperile destinate personalului sunt prevăzute usi din aluminiu, iar pentru ușile ce delimitează spatiile destinate copiilor sunt propuse usi glisante din MDF pentru a sparge bariera spațiului si a crea zone libere pentru activitati.

Instalarea și mentenanța fiecărui tip de finisaj/produs se va face conform specificațiilor tehnice ale produsului.

înălțimi libere si înălțimi de nivel:

Parter

Etaj 1

Etaj 2

Subsol


cota ±0.00, inaltime libera 3.19m cota +3.45 inaltime libera 3.19m cota +6.90 inaltime libera 2.69m cota -3.45. inaltime libera 2.92m

Subsol

Cod

Funcțiune

Pardoseala

Pereți

Tavan

S01

Nod de circulație verticala

Beton amprentat

Tapet fibra de sticla

Vopsitorie lavabila

S02

Hol spațiu tehnic

Vopsitorie epoxidica

Vopsitorie epoxidica

Plafon suspendat permeabil tip grila metal, inclusiv placi 60x60cm, montate pe caroiaj

S03

Spațiu tehnic

Vopsitorie epoxidica

Vopsitorie epoxidica

Plafon fals gips-carton + vopsitorie lavabila antifungica antibacteriana

S04

Spațiu tehnic

Vopsitorie epoxidica

Vopsitorie epoxidica

Plafon fals gips-carton + vopsitorie lavabila antifungica antibacteriana

S05 Spațiu tehnic

Parter

Vopsitorie epoxidica

Vopsitorie epoxidica

Plafon fals gips-carton + vopsitorie lavabila antifungica antibacteriana

Cod

Funcțiune

Pardoseala

Pereți

Tavan

P01

Wind-fang

Vopsitorie epoxidica

Tapet fibra de sticla

Vopsitorie lavabila

P02

Primire-filtru

Vopsitorie epoxidica

Tapet fibra de sticla

Plafon suspendat permeabil tip grila metal, inclusiv placi 60x60cm, montate pe caroiaj

P03

Sala polifunctionala

Covor PVC trafic intens

Tapet fibra de sticla

Plafon suspendat permeabil tip grila metal, inclusiv placi 60x60cm, montate pe caroiaj

P04

Sala de grupa

Covor PVC trafic intens

Tapet fibra de sticla

Plafon suspendat permeabil tip grila metal, inclusiv placi 60x60cm, montate pe caroiaj

P05

G.S. Preșcolari

Vopsitorie epoxidica

Vopsitorie epoxidica

Plafon fals gips-carton + vopsitorie lavabila antifungica antibacteriana

P06

Izolator - cabinet medical

Covor PVC antifungic

Vopsitorie epoxidica

Plafon suspendat permeabil tip grila metal, inclusiv placi 60x60cm, montate pe caroiaj

P07

G.S.

Vopsitorie epoxidica

P08

Nod de circulație verticala

Beton amprentat

Etaj 1

Cod

Funcțiune

Pardoseala

E01

Nod de circulație verticala

Beton amprentat

E02

Primire-filtru

Vopsitorie epoxidica

E03

Sala polifunctionala

Covor PVC trafic intens

E04

Sala de grupa

Covor PVC trafic intens

P05

G.S. Preșcolari

Vopsitorie epoxidica

E06

Birou conducere

Covor PVC trafic intens

E07

Hol personal

Vopsitorie epoxidica

E08

Vestiar personal

Vopsitorie epoxidica

E09

G.S. Personal

Vopsitorie epoxidica

E10

Oficiu

Vopsitorie epoxidica

Etaj 2

Cod

Funcțiune

Pardoseala

E201

Nod de circulație verticala

Beton amprentat

E202

Terasa circulabila

Beton amprentat

Vopsitorie epoxidica

Tapet fibra de sticla


a/; .i

wrob r j

• —'-—----^-.?\ ! î

.;■..                \                ■ t y $

Plafon fals g,ip&-cărton # + vopsitorie Iavabila I "î. ^;Z antifungica

antibacteriana

Vopsitorie iavabila


Pereți

Tapet fibra de sticla

Tavan

Vopsitorie Iavabila

Tapet fibra de sticla

Plafon suspendat permeabil tip grila metal, inclusiv placi 60x60cm, montate pe caroiaj

Tapet fibra de sticla

Plafon suspendat permeabil tip grila metal, inclusiv placi 60x60cm, montate pe caroiaj

Tapet fibra de sticla

Plafon suspendat permeabil tip grila metal, inclusiv placi 60x60cm, montate pe caroiaj

Vopsitorie

Plafon fals gips-carton

epoxidica

+ vopsitorie Iavabila antifungica antibacteriana

Tapet fibra de sticla

Vopsitorie Iavabila

Vopsitorie

Plafon fals gips-carton

epoxidica

+ vopsitorie Iavabila antifungica antibacteriana

Vopsitorie

Plafon fals gips-carton

epoxidica

+ vopsitorie Iavabila antifungica antibacteriana

Vopsitorie

Plafon fals gips-carton

epoxidica

+ vopsitorie Iavabila antifungica antibacteriana

Vopsitorie

Plafon fals gips-carton

epoxidica

+ vopsitorie Iavabila antifungica antibacteriana

Pereți

Tavan

Tapet fibra de sticla

Vopsitorie Iavabila


Tema orizontală a egalității de șanse este tratată prin asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăți motorii în toate categoriile de spații. In acest sens, s-aupropus rampe de acces/evacuare, platforma liftanta pentru accesul in clădire si un ascensor care realizează legătură între toate nivelurile clădirii. Pardoselile vor fi racordate astfel încât se vor diferențele de nivel intre spatii. Grupurile sanitare destinate copiilor si personalului sunt echipate și conformate pentru utilizarea de către persoanele cu dizabilități. Se propun coșuri de gunoi cu capac batant sau cu fantă. Suplimentar fata de prevederile legislației in vigoare, locul de joaca in aer liber va fi dotat cu echipament destinat persoanelor cu dizabilitati. La interior se vor amplasa dale tactile de direcționare si semnalizare pentru persoanele cu deficiente de vedere.

Tema orizontală a utilizării resurselor naturale

 • •  folosirea de vată minerala întrucât nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

 • •  măsuri de izolare termică corespunzătoare funcțiunii și legislației în vigoare;

 • •  obiecte de iluminat LED;

 • •  întrebuințarea sistemelor prietenoase cu mediul pentru obținerea energiei regenerabile: pompe de căldură, panouri solare si fotovoltaice

 • •  orientarea și conformarea favorabilă a clădirii pentru reducerea însoririi directe a spațiilor si prevederea parasolarelor.

STRUCTURA

Condiții de amplasament

 • •  Conform hărții de zonare seismică din normativul P100-1/2013 construcția se amplasează în zona seismica care corespunde unei accelerații la nivelul terenului de ag=0.35g, asociata cu o perioadă de colț a spectrului seismic Tc = 1.6 sec, considerând un cutremur cu interval mediu de recurență de 225 ani (calculul la Starea Limita Ultima).

 • •  Clasa de importanță si expunere la cutremur este III, clădiri de tip curent, conform P100-1/2013, ceea ce conduce la un coeficient y)s=1.00.

 • •  Din punct de vedere al solicitărilor din vânt, amplasamentul corespunde unei presiuni de referință a vântului de 0.5 kPa, mediată pe 10 min la 10 m cu interval mediu de recurență de 50 ani (2% probabilitate anuală de depășire).(conf. CR1-1-4/2012).

 • •  Din punct de vedere al încărcărilor din zăpadă amplasamentul corespunde unei valori caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol so,k=2.OO kN/m2 avînd interval mediu de recurență de 50 ani. (conf. CR1 -1 -3/2012).

Date privitoare la rețelele de utilitati

Pentru întregul amplasament se vor indica traseele eventualelor rețele de utilități existente aflate în funcțiune: apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, energie electrică, telecomunicații, gaze etc. Pentru conductele aflate în apropierea incintei, se va verifica starea lor de etanșeitate.

în cazul în care în apropierea amplasamentului sunt rețele electrice, se va depista și eventuala prezență a curenților vagabonzi.

Se vor culege informații și despre eventuale rețele de utilități abandonate.

Pentru aflarea pozițieț rețelelor, se va apela la serviciile care administrează rețele de utilități din zona respectivă. în cazul în care nu există informații certe, se vor efectua sondaje pe întregul amplasament al incintei, în scopul depistării tuturor rețelelor de utilități existente.

Atunci când este necesară devierea unora dintre acestea, se va cere acordul administrațiilor respective. Lucrările de deviere a rețelelor de utilități se vor efectua în baza unor proiecte de specialitate.

Starea construcțiilor si utilităților aflate in zona de influenta a excavatei

Fundațiile noii clădiri nu interactioneaza cu structura altor clădiri existente. Din cate cunoaștem nu exista clădiri subterane care trebuie dezafectate sau demolate.

Condiții de fundare pe amplasament

Conform Studiului Geotehnic, la adancimea de fundare se intalneste:

 • •  Praf argilos cafeniu vârtos la fundațiile din zona fara subsol si

 • •  Praf nisipos argilos galben cafeniu cu concretiuni calcaroase sub radierul subsolului;

Apa subterană nu a fost interceptată în sondajul de investigare pana la adancimea de -6.0m. In areale invecinate panza freatica se gaseste la adâncimi de -22.00m cu variații de 1,50m...2.00m funcție de regimul pluviometric al Dunării.

Presiunea convenționala a terenului recomandata in Studiul Geotehnic este Pconv=180kPa.

Principii de alcătuire a fundațiilor

Structura de rezistenta a Grădiniței are regim de inaltime Subsol Partial+Parter+Etaj.

Sistemul de fundare de sub Subsol este de tip radier general cu grosimea de 40cm. Subsolul este cutie rigida avand pereți perimetrali cu grosimea de 30cm. Placa peste Subsol are grosimea de 15cm. Cota generala de săpătură a radierului este de -4.15m raportat la cota +0.00 a finitului parterului. Clasa de beton este C25/30. Hidroizolarea radierului general si a pereților de Subsol se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip HighSeal sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10. Sub radier exista 2 starturi de beton de egalizare clasa C8/10 cu grosimea de 5cm fiecare. Intre aceste straturi se va amplasa o hidroizolatie de tip EPDM. Primul strat de beton de egalizare va fi stratul suport al hidroizolatiei, iar cel de al 2 lea va fi stratul protector. Pe exteriorul pereților se va amplasa suplimentar o membrama hidroizolanta de tip EPDM care se va suprapune cu membrana de sub radier.

Sistemul de fundare de sub zona de clădire fara Subsol este alcătuit dintr-o rețea de grinzi de fundație tip talpa pe 2 direcții. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație sunt 40x140cm. La partea de jos a grinzilor de fundație se dezvolta o talpa cu lățime de 90cm si inaltime de 40 de cm. Sub talpa de fundație exista un strat de beton de egalizare clasa C8/10 cu grosimea de 10cm. Cota de fundare este -1.60m raportat la cota +0.00 a finitului parterului. Clasa de beton este C16/20. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C.

Cota pentru pardoseala Parter este -0.1 Om raportat la cota +0.00 a finitului Parterului si are grosimea de 15cm. Cota trotuarului perimetral este la -0.45m fata de cota finitului Parterului.

Detalii de alcătuire a suprastructurii

Suprastructura clădirii Grădiniței este formata din cadre de beton armat monolit. Cotele de nivel ale planseelor sunt -0.10, +3.35, + 6.80.

Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 11.35mx18.80m.

Stâlpii au dimensiunile de 30x50cm, respectiv 30x60cm in secțiune.

Grinzile au secțiunea de 30x40cm, respectiv 30x50cm in secțiune. Plăcile au grosimea de 13cm si sunt considerate șaiba rigida.

Materiale utilizate

Betonul de egalizare                        C8/10

Betonul armat din radier si pereți subsol       C25/30

Betonul armat fundații                        C16/20


Betonul armat in suprastructura

C30/37

BST500S clasa C


Oțelul pentru armaturi

Concluzii si recomandări

Structura de rezistență a fost concepută si calculată în conformitate cu normele și normativele în vigoare. S-au avut în vedere metode de calcul și analiză moderne, analiza statică echivalentă si analiza modala. La abordarea calcului seismic s-a utilizat normativul de calcul antiseismic P100-1/2013.

Au fost luate în analiză recomandări și încadrări ale construcției în acord cu prevederile din normative, iar calculele s-au efectuat în raport cu acestea.

INSTALAȚII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica este in sarcina beneficiarului prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ce este precizata in avizul furnizorului de energie.

Racordul la gospodăria electrica principala este echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor,indicativ 17-2011

Datele estimative de consum ale grădiniței sunt:

 • •  U=230/400V,50Hz;

 • •  Pi =72.7 kW

 • •  Pa =54.1 kW

De asemenea este asigurata o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen de 20 kva ce va asigura alimenta consumatorilor vitali in mometul in care este întrerupta alimentarea de baza.

Se propune implementare un sistem fotovoltaic de tip „hibrid" fara injectare in rețea de 2.7 Kw.Pentru energia electrica produsa cu ajutorul sistemului fotovoltaic si neutilizata va fi inmagazinata prin intermediul a trei acumulatori solari 48V/3KWh.Sistemul va fi alcătuit din 8 panouri de 265 de W si un invertor hibrid de 2.7 KW. Avantajul acestui sistem față de un sistem on-grid sau off-grid este că vă permite ca pe același circuit să se asigure consumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea astfel încît sistemul să funcționeze și ca un UPS dacă este nevoie, iar atunci cînd nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă consumul să se preia automat necesarul de energie din rețea.

Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru fara degajări de halogenuri si cu emisie redusa de fum de tip N2XH Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzătoare de protectie.Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stâlpi,pereți,plafoane etc. din materiale combustile.Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normtivul 17-2011.

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese de tip LED vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru de tip N2XH 3x1,5 mmp fara degajări de halogen si cu emisie redusa de fum.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Execuția instalațiilor electrice de iluminat interior se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.voltaic

Este interzisa montarea circuitelor electrice direct pe suprafețele combustibile.Excepțiile se vor rezolva cu respectarea condițiilor impuse de normativul 17-2011.

Instalații de iluminat de securitate

Lămpile iluminatului de securitate trebuie să fie în funcțiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă.

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru evacuare din clădire prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip N2XH 3x1,5mmp.

Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului va fi prevăzut la nivelul tabloului general,in camera ECS.in centrala termica,in camera grupului de pompare pentru hidranti si la nivelul tabloul general si vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cablu de cupru de tip N2XH 4x1.5mmp.

Iluminat de securitate pentru intervenții

Iluminatul de securitate pentru intervenții va fi prevăzut in zonele unde exista butoane manuale de acționare a IDSAI prin intermediul unor corpuri de iluminat,LED 5w ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute.Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cablu de cupru de tip N2XH 3x1,5mmp.

Iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate vor fi integrate în iluminatul normal și se vor folosi concomitent. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate sunt marcate sau sunt echipate cu lămpi de altă culoare pentru a se deosebi de lămpile iluminatului normal.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați.

Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice impuse de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru tip N2XH 3x2,5 mmp.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea. Toate prizele vor avea contact de protecție si protecție pentru copii.Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu se va realzia cu cabluri de cupru rezistente la foc de tipul NHXH FE 180/E90.

Instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice

Instalația contracarează efectele trăsnetului asupra construcției: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea in elementele metalice a unor potențiale periculoase. Instalația are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pamint sarcinile electrice din atmosfera pe măsură apariției lor, preintimpinind apariția trăsnetului.

La proiectarea si executarea instalației de protecție impotriva trăsnetului (IPT) se au in vedere cerințele normativului 17-2011, asigurindu-se o concepție optima tehnic si economic si echipamente agrementate conform legii 10/1995.

Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare si legata la pamant prin intermediul a doua coborâri.

Conductorul de coborire se realizează astfel incit apariția descărcărilor sa fie cit mai redusa. In acest scop se urmărește ca intre punctul de impact al trăsnetului si pamint, lungimea traseelui sa fie cit mai scurta posibil, acesta continuind cit mai direct dispozitivul de captare. Conductorul de coborire se executa de preferința dintr-o bucata, fara imbinari. Conductorul de coborire se prevede cu o piesa de separație la locul de racordare cu conductorul de legare la priza de pamint. Piesa de separație se amplaseaza de regula la inaltimea de cca. 2m de la nivelul solului. Piesa de separație este astfel realizata incit sa nu poata fi demontata decit cu ajutorul unor scule, atunci cind se executa măsurători.

Conductorul de coborire se instalează numai după ce in prealabil s-au montat priza de pamint si conductorul de legare la priza de pamint astfel incit legarea conductorului de coborire la priza de pamint sa se poata face imediat după instalare. Nu se admite ca traseul coboririlor sa treaca prin burlane, balcoane, logii, luminatoare. Distanta admisa a conductorului de coborire fata de marginile ușilor sau ferestrelor este de cel puțin 0,5m. Distanta dintre doua puncte de fixare pe elemente de construcție a conductorului de coborire poate fi de cel mult 1,5-2 m.

Pentru protecția împotriva supratensiunilor de origine atmosferică s-au prevăzut descărcătoare la nivelul tabloului electric general si a tablourilor secundare.

Instalații de protecție impotriva șocurilor electrice.Protecția prin legare la conductorul de protecție

Protecția prin legare la conductorul de protecție se va folosi ca măsură principala de protecție pentru aparatele si echipamentele care in caz de defect a izolației pot capata potențialul fazei defecte. Prin aceasta măsură de protecție se formează un scurcircuit monofazat, curentul de scurcircuit declansind intrerupatorul automat cel mai apropiat de receptorul defect. Conductorul de protecție se executa in varianta similara cu conductorii activi. Pentru evitarea unor intreruperi accidentale a rețelei de nu) de protecție aceasta va fi inscripționata distinct (culoarea izolației de regula verde-galben alternativ ) si va legata la pamint in apropierea sursei de alimentare.

Protecția prin deconectare automata

Protecția prin deconectare automata asigura intreruperea automata a alimentarii cu energie electrica a circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum si a tablourilor electrice in cazul apariției unor curenti de defect. Protecția se asigura prin blocuri diferențiale care actioneaza la apariția unei diferente de curent ce rezulta din compararea curentului inițial cu cel din momentul defectului.

Protecția prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ. Protecția prin legare la pământ se va realiza prin centuri din platbandă de oțel zincat OL Zn 25x4 mm sau de inox 25x4 in zona de producție. Centura va face legătura între priza de pământ existentă și instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere interioare (placa / bara de egalizare a potențialelor). Legarea echipamentelor din interiorul clădirii se face cu conductoare de cupru 010, 016 sau 020. La instalația de legare la pământ se vor conecta: tablourile electrice, echipamentele de curenți slabi, paturile de cabluri, armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune și armăturile cablurilor electrice de curenți slabi, conductele metalice de apă, canalizare, fațadele metalice, și toate elementele metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul pieselor de conexiune montate în firide, îngropate în elementele de construcție sau amplasate in tavanul fals .

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție impotriva șocurilor și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutiile de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Se vor respecta cu strictețe condițiile de recepție și de verificare a instalației de legare la pământ de protecție conform SR EN 61140-2002 Protecția împotriva șocurilor electrice.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează și la centura de legare de pământ existentă în clădire.

Obiectivul va fi dotat cu priză de pământ pentru instalațiile electrice si instalația de paratrăsnet. Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice respectiv la toate echipamentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

La instalația de priză de pământ vor fi legate de asemenea toate echipamentele din instalația de ventilație si climatizare, armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune, armăturile cablurilor electrice de curenți slabi, conductele metalice aferente instalațiilor tehnologice, și alte elemente metalice care pot fi puse accidental sub tensiune. Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbandă de Ol Zn 25x4mmp de la priza de pământ naturală a clădirii. Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi,

^ITERGfeuT \

apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariției tensiunii-:; electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.                                                     | »

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pământ naturală prin intermediul unei platbande de oțel zincat de 40x4mm sudata de aceasta).

Instalații de detecție incendiu

Obiectivul analizat va fi echipat cu instalații de detecție incendiu respectandu-se prevederile din Normativul P 118/3-2015.

Soluțiile alese prin proiect trebuie să corespundă legislației în vigoare referitoare la aceste tipuri de echipamente și să țină cont de sursele potențiale de producere a incendiilor din obiectivul protejat, precum:

 • •  surse de aprindere de natura termică (obiecte incandescente, căldura degajată de aparatele termice, etc.);

 • •  surse de aprindere cu flacără;

 • •  surse de aprindere de natură electrică (arcuri și scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică);

 • •  surse de aprindere naturale (căldura solară, trăsnet);

 • •  surse de autoaprindere (de natura chimică, fizico-chimică și biologică, reacții chimice exoterme);

 • •  surse de aprindere datorate exploziilor și compozițiilor incendiare;

 • •  surse de aprindere indirecte (radiația unui focar de incendiu);

 • •  acțiune intenționată;

Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI) va fi compusa din:

 • •  echipament de control si semnalizare (ECS);

 • •  detectoare punctuale optice de fum adresabile;

 • •  declanșatoare manuale de avertizare incendiu,

 • •  echipamente adresabile ( module de intari si ieșiri auxilare);

 • •  sirene adresabuile de interior si exterior

 • •  detector multicriiterial de fum si temperatura in camera centralei termice

 • •  module adresabile pentru comenzi oprire alimentare cu energie electrica a consumatorior fara rol de securitate la incendiu,

 • •  surse de alimentare 12 Vc.c.

Sistemul de detecție, semnalizare și avertizare incendiu va îndeplini următoarele funcții:

 • •  detectarea incendiilor, atât pe căile de circulație pentru funcționarea normală a construcției, cât mai ales, în spațiile și încăperile auxiliare, precum și în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;

 • •  anunțarea incendiului automat și/sau prin declanșatoare manuale de alarmă, precum și după caz, la unitatea de pompieri;

 • •  alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze și să asigure prima intervenție și evacuarea persoanelor din clădire în conformitate cu planurile de evacuare;

 • •  memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare);

Toate elementele sistemului vor fi numeric adresabile și vor fi legate în bucla pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului și în cazul unui defect.

Instalația se realizează cu cablu special de incendiu tip JEH (ST)Y 2X2X0.8 având o rezistență la foc de minim 30 minute. Cablurile se vor monta in tub PVC ignifugat îngropat

sau aparent pe elementele de construcție. Sistemul de prindere va fi metalic cu rezistenta la foc egala cu cea a cablului. Cablul trebuie să aibă o rezistență mecanică suficientă pentru modul de pozare ales.

De asemenea au fost prevăzute butoane manuale de semnalizare incendiu lângă ușa principală de acces, lângă ușile de evacuare, precum și pe elementele de construcție (pentru a nu se depăși distanța maximă de deplasare pentru acționarea butoanelor de incendiu), la înălțimea de 1,5 metri față de pardoseala finită.

în caz de avarie a rețelei de alimentare cu tensiune, sistemul va fi alimentat automat din sursa de rezervă pentru 48 ore de funcționare normală, iar după această perioadă 30 minute pentru funcționare în stare de alarmă;

Toate echipamentele propuse sunt omologate în România și corespund normelor în vigoare; Tipul de detector se alege în funcție de:

 • •   materialele din spațiul protejat și clasa de reacție la foc a acestora;

 • •   configurația spațiului;

 • •  efectele sistemelor și instalațiilor de ventilare și încălzire;

 • •  condițiile ambientale în încăperile supravegheate;

 • •  posibilitatea declanșării alarmelor false.

Detectoarele trebuie să reacționeze rapid și sigur în condițiile ambientale existente din spațiile unde sunt amplasate.

Detectoarele trebuie amplasate astfel încât produsele degajate de incendiul din suprafața supravegheată să ajungă la detectoare fără diluție, atenuare sau cu întârziere. Toate încăperile (cu excepția băilor, dușurilor și a grupurilor sanitare) trebuie să fie echipată cu cel puțin un detector. Trebuie montate detectoare și în spațiile ascunse, unde incendiul se poate iniția sau de unde se poate răspândi. Aceste spații pot include locuri sub pardoseli false, deasupra tavanelor false, sau în canale de cabluri.

Zona de supraveghere a fiecărui detector este limitată de o serie de factori:

 • •  suprafața protejată (performanța detectorului);

 • •  distanța orizontală dintre orice punct din spațiul supravegheat și cel mai apropiat detector;

 • •  distanța față de pereți;

 • •  înălțimea și configurația tavanului;

 • •  ventilarea și mișcarea aerului în spațiul respectiv;

 • •  obturațiile mișcării de convecție a produselor de ardere.

Nu se recomandă montarea detectoarelor de fum sau căldură în apropierea pereților, la o distanță mai mică de 500 mm.

INSTALAȚII TERMICE

Instalația de incalzire si climatizare cu ventiloconvectoare

Pentru menținerea unei tempraturi de confort pe intreaga perioada a anului, a fost prevăzut un sistem de climatizare cu ajutorul unor ventiloconvectoare de tip casetat, in sistem cu doua țevi, alimentate cu agent termici apa calda in periada rece a anului, si apa răcită in periada calda a anului.

Ventiloconvectoarele vor fi montate la nivelul plafonului si vor avea in componenta filtru lavabil, baterie de răcire, ventilator de introducere cu trei trepte de viteza, vana pe trei cai si controler.

In sala polivalenta capacitatea ventiloconvectoarelor a fost in asa fel stabilita pentru â putea acoperii atat pierderile de căldură pe perioada timpului friguros, cat si diminuarea aporturilor . de căldură pe perioada timpului călduros. Toate casetele vor fi legate la o rețea de eliminare a condensului.

Suportii conductelor pe care circula apa răcită vor fi izolați termic pentru a împiedica condensarea pe metalul susținerilor; iar trecerile prin pereți si plansee se vor executa cu țevi de protecție care vor asigura continuitatea izolării termice.

Conducte de distribuție vor pleca din camera tehnica. Aceste conducte vor fi plasate in ghene si in tavanul fals. Conductele utilizate pentru întreaga rețea vor fi izolate cu izolație cu bariera contra vaporilor.

Instalația de încălzire cu radiatoare.

Pentru încălzirea spatiilor anexe si grupuri sanitare, se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri statice. Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) mansoane de protecție.

Dimensionarea conductelor se va face prin alegerea de diametre de țeava pe fiecare tronson astfel incit sa nu se depășească vitezele optime conform normativului 1-13-15, iar pompa de circulație a fost aleasa pentru a acoperi pierderile de presiune pe traseul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Instalația de pompa de căldură

Pentru preluarea energiei din aer au fost prevăzute sondele termice verticale, care se vor introduce in sol pana la adancimea de 100 m. Acestea sunt compuse dintr-un capat de sonda si din țevi confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/colector amplasat intr-un cămin ingropat in exteriorul clădirii si directionat printr-un circuit, către pompa de căldură din camera tehnica.

Suprapresiune casa de scara subteran

Casa de scara subterana va fi presurizata, conform ari. 2.5.28 din P-118/99, prin intermediul unui ventilator cu turatie variabila (03600 rrP/h), amplasat pe tubulatura pentru introducere, fiind prevăzute cu elemente de fixare. Conform ari. 2.5.30 Suprapresiunea realizată la ușa închisa ale casei de scara, va fi cuprinsă între 20 și 80 Pa. Debitul trebuie să asigure o viteză de cel puțin 0,5m/s în dreptul ușilor de acces la nivelul incendiat, considerând ușile închise la celelalte niveluri.Turația ventilatorului este comandata prin intermediul unui traductor de presiune montat in casa de scara, care, la atingerea valorii de +50Pa, comanda oprirea turațiilor ventilatorului.

Refularea aerului in casa de scara se realizează prin intermediul unei grile din otel, dimensiuni, viteza maxima de trecere aer prin grila vmax=5.0m/s, avand cota inferiora de montaj Hi=+0.25m fata de pardoseala.

Prepararea agentului de răcire si incalzire

Montarea pompei de căldură presupune si o automatizare (sistem de control activ), care, in momentul in care pompa de căldură nu va mai face fata, datorita temperaturilor exterioare prea scăzute, va comuta pe instalația de preparare apa calda pentru incalzire de la rețeaua locala de termoficare.

INSTALAȚII SANITARE

Alimentare cu apa rece

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din localitate, prin intermediul unui bansament.

Determinarea diametreleor conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci, au fost determinate conform STAS 1478/1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum.

Instalația de preparare apa calda

Pentru instalația de producere a apei calde menajere pentru consum menajer sa prevăzut o instalație de panouri solare si boiler cu serpentina si rezistenta electrica.

Boilerul este amplasat in camera tehnica impreuna cu echipamentele perntru incalzire. Agentul termic primar necesar pentru prepararea apei calde pentru consum menajer, este asigurat de la instalația de incalzire.

De vor prevedea ventile de aerisire pe traseele de agent termic, ce vor fi amplasate la cota maxima.Anual se va verifica calitatea soluției de etilen glicol din instalația de panouri solare, pentru teste antiinghet.

Grupul de panouri solare capteaza energia solara prin intermediul unor captatori plani cu tuburi vidate si a unei rețele de conducte si din țeava de cupru si o transfera fluidului din circuitul primar. Agentul termic este un amestec de propylen-glycol, non-toxic, cu stabilitate la temperaturi inalte si calitati bune anti-inghet, agent vehiculat: apă si glicol. Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 2 - 3 %o si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima. Țevile circuitului solar trebuie sa fie omologate pentru instalații solare. Conexiunile sudate trebuie sa fie realizate cu aliaje de lipire puternice.

Materialele si conexiunile instalației solare trebuie sa fie rezistente la temperaturi de pana la 270 grC.

Fluidul din circuitul primar parcurge serpentina boilerului, degaja o cantitate de căldură preluata direct de apa de consum care se incalzeste pana la temperatura de stocare de 55°C. In lipsa radiațiilor solare sau in cazul in care incalzirea apei nu este posibila in totalitate cu ajutorul panourilor solare, apa calda se prepara utilizând aportul de căldură de la sursa auxiliara, respectiv cazanul pe gaz.

în condițiile meteo-solare din România, un captator solar-termic funcționează, în condiții normale de siguranță, pe perioada martie - octombrie, cu un randament care variază între 40% și 90%. Utilitatea sistemelor solar-termale se regăsește, în mod curent, la prepararea apei calde menajere din locuințele individuale.

«O

Vi -Depinzând de condițiile de radiație, tipul colectorului și specificul aplicației, un metru pătrat de colector termo-solar poate livra până la 860 kWh energie termică /an.              ' ■

Sistemele pentru apă caldă menajeră sunt uzual proiectate pentru a asigura 50-60 % din --consumul anual de energie prin energie solară, restul fiind acoperit prin alte căi - surse (gaz, combustibil solid, electricitate).

Canalizare menajera si pluviala.

Evacuarea apei uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, este evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele de canalizare in rețeaua de canalizare locala.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare, si deversată gravitațional in rețeaua de canalizare locala.

Instalația de colectare a condensului

Prin racirea aerului, prin bateria de răcire a ventiloconvectoareleor se va produce condens care se colectează in tava special prevăzută in echipamente, de unde condensul este eliminat prin intermediul unei rețele de conducte, la instalația de canalizare menajera din clădire.

INSTALAȚII DE STINGERE INCENDII

Instalația cu hidranti de incendiu interiori - clădirea cu funcțiunea de îngrijire sau cazare/adapostire copii preșcolari, cu un volum mai mare de 2000 mc, se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu instalație de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor art. 4.1. lit. g) din Normativul P118/2 - 2013, actalizata prin Ordin nr. 6026 din 2018.

Instalația cu hidranti de incendiu interiori va indeplini următoarele cerințe:

acționare

debit

presiunea necesara la robinetul de hidrant cu furtun plat, (L=20m) surse de alimentare

timp teoretic (normat) de funcționare

rezerva apa zonele echipate


manuala

1 x 2,10 = 2x1 l/sec (clădire cu Vci < 5.000 m3)

22,0 mCA

gospodărie proprie de apa pentru incendiu, prevăzută in incinta 10 minute

1,26 m3

toate spatiile din clădirea analizata


Amplasarea hidrantilor interiori se va realiza astfel incat fiecare punct sa fie protejat de 1 hidran in funcțiune.

Rețeaua de hidranti interiori va fi de tip ramificat si se va realiza din țevi de otel zincat. Rețeaua interioara de hidranti va fi alimentata prin intermediul unui racord la rețeaua exterioara de hidrant exteriori.

Hidrantii de incendiu interiori se vor amplasa in locuri vizibile si ușor accesibile in caz de incendiu, in funcție de raza lor de acțiune, lingă intrările in clădire, pe stâlpi, etc. Marcarea acestora se va realiza prin iluminat de siguranța.

Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun plat cu diametrul nominal Dn= 50 mm si lungimea maxima de 20 m, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei (țevi universale avind duza cu diametrul Dn = 13 mm)

^NTERGROUP

se montează intr-o cutie speciala amplasata la o inaltime cuprinsa intre 0,80 m si 1,50 m fata de pardoseala.

Instalația cu hidranti de incendiu exteriori - clădirea analizata nu se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu instalație de hidranti exteriori conform prevederilor art. 6.1 (4) lit. e) din Normativul P118/2 - 2013, actalizata prin Ordin nr. 6026 din 2018. Clădirea are suprafața construita mai mica de 600mp si sunt mai puțin de 100 de persoane simultan in clădire.

Gospodăria de apa hidranti interiori

Pentru alimentarea hidrantilor interiori s-a prevăzut o gospodărie de apa pentru stingere incendii cu hidranti interiori, amplasata ingropat in afara clădirii, formata dintr-un rezervor de apa, statie de pompare pentru hidrantii interiori;

Rezervorul va fi alimentat cu apa rece de la rețeaua locala de apa rece din localitate.

Calculul necesar pentru verificarea volumului de apa pentru incendiu:

hidranti interiori Vhi= 2.1 l/s x 10 min x 60s = 1260 I = 1.26 mc

Conform P-118-2-2013, tabel 21,1, durata pentru refacerea rezervei de apa pentru stingere incendiu este de 24 ore.

Parametrii gospodărie de apa pentru hidranti interiori:

1 pompa activa Q= 2.1 l/sec si Hp = 40,00 mCA

1 pompa pilot Q= 0,50 l/sec si Hp = 50,00 mCA

tablou electric de alimentare si control pentru întreg grupul de pompare

Descriere structurala gospodăria de apa

Gospodăria de Apa este o construcție îngropata (50cm sub cota terenului) cu dimensiunile interioare utile 4.00mx3.00m-2.20m. Pereții, radierul si placa sunt din beton armat monolit si au grosimea de 30cm. Clădirea este amplasata la 4m de limita de proprietate, astfel ca realizarea săpăturilor se poate face in taluz. Clasa de beton este C35/45. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Armarea structurii este calculata sa suporte mașina de pompieri.

Hidroizolarea radierului, a pereților si a capacului se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip HighSeal sau similar) adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10. Sub radier exista 2 starturi de beton de egalizare clasa C8/10 cu grosimea de 5cm fiecare. Intre aceste straturi se va amplasa o hidroizolatie de tip EPDM. Primul strat de beton de egalizare va fi stratul suport al hidroizolatiei, iar cel de al 2 lea va fi stratul protector. Pe exteriorul pereților se va amplasa suplimentar o membrama hidroizolanta de tip EPDM care se va suprapune cu membrana de sub radier. Armarea structurii este calculata sa suporte mașina de pompieri.

A. AMENAJARI exterioare

SUPRAFAȚA TEREN

1.011

mp

SUPRAFAȚĂ TEREN AMENAJAT - exclus

788,50

mp

construcție

SUPRAFAȚĂ SPATII VERZI SI GRĂDINĂ DE

233,70

mp

FLORI

SUPRAFAȚĂ PLATFORME SI SCĂRI ACCES

25,70

mp

SUPRAFAȚĂ ALEI PIETONALE

87,80

mp

SUPRAFAȚĂ SPAȚIU DE JOACĂ Șl RECREAȚIE

117,80

mp

SUPRAFAȚĂ TROTUAR DE GARDĂ

91,60

mp

SUPRAFAȚĂ PARCARE CADRE DIDCTICE +

168,20

mp

PLATFORMA CAROSABILĂ ACCESAUTOSPECIALE + PLATFORMA DEȘEURI

SUPRAFAȚĂ GOSPODĂRIRE DE APA                16,60       mp

ASIGURAREA ACCESELOR PE AMPLASAMENT

Se propun doua accese in incinta:

 • •  Nord-Est: acces secundar, exclusiv pietonal din strada Trestioarei + acces platforma pubele pentru evacuarea deșeurilor.

 • •  Sud-Vest : acces principal, carosabil si pietonal, destinat mașinilor de intervenție, personalului si preșcolarilor.

Deschiderea terenului spre străzi pe doua laturi opuse (NE si SV) este delimitată de panouri de gard dublat de gard viu. Clădirea grădiniței propusa este in jumatatea de sud-vest a terenului, inspre strada Lăstunului si dictează accesele in incinta: accesul principal pietonal, destinat preșcolarilor si cadrelor didactice, si cel carosabil destinat mașinilor de intervenție se propun din strada Lăstunului. Accesul secundar pietonal destinai preșcolarilor si personalului didactic se propune din strada Trestioarei. Din strada Trestioarei se propune accesul către platforma de pubele pentru evacuarea deșeurilor.

Alcătuire propusa pentru accesul auto la exteriorul incintei:

 • •  Suprafața afectata a accesului auto in exteriorul incintei este de 25 mp;

 • •  Structura rutiera:

o 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

o Hârtie kraft;

o 2 cm nisip;

o 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%,

o 25 cm fundație de balast;

o 7 cm strat de forma din nisip.

 • •  încadrarea accesului auto in exteriorul incintei se va realiza cu borduri 20x25.

Alcătuire propusa pentru accesul pietonal la exteriorul incintei:

 • •  Suprafața afectata a accesului pietonal in exteriorul incintei este de 3 mp;

 • •   Structura rutiera:

o Beton amprentat;

o Hârtie kraft;

o 2 cm nisip;

o 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

o 5 cm strat de nisip.

 • •  încadrarea accesului pietonal in exteriorul incintei se va realiza cu borduri 10x15.

In vederea realizării acceselor in incinta se va inlatura un număr de 10 copaci. In urma lucrărilor necesare realizării acceselor pe amplasamentul investiției se va aduce terenul afectat la starea inițiala.

SISTEMATIZARE VERTICALA

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere:

 • •  realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament

 • •  limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate

 • •  corelarea cotelor absolute in raport cu accesele in clădirea grădiniței.

PLATFORME ACCES

Pentru accesul de la cota terenului amenjat -0.45m la cota +0.00 se realizează trepte finisate cu beton amprentat si rampa pentru persoane cu dizabiliatati finisate cu beton amprentat si dotate cu balustrada din panouri HPL si mana curenta dubla la h=60 si 90cm.

Racordurile pardoselilor interioare și exterioare se vor face continuu, fără praguri, conform . normativelor în vigoare. Cota +0.00 este situata la cota platformei exterioare de acces principal (+0.45m raportat la cota terenului amenjat).                                    - 1 t...

Accesul principal in clădire al copiilor si educatorilor se realizează pe latura de S-E a clădirii prin intermediul pachetului de scări sau a rampei pentru persoane cu dizabilitati. Rampa preia difererenta de nivel de 45 cm data de cota terenului amenajat, este finisata cu beton amprentat si este prevăzută cu balustrada din panouri HPL, cu mana curenta dubla. Evacuarea se va realiza prin usi mobile, intr-un canat, semnalizate corespunzător, dotate cu mâner antipanica si sistem de autoinchidere sau inchidere automata. La nivelul etajului, sala cu caracter polifunctional beneficiază de evacuare directa spre exterior, prin intermediul unei scări exterioare. Acest acces secundar se regăsește si in parter. In vederea unei evacuări facile din izolator s-a propus un acces secundar (fațada sud-vest).

Platformele de acces sunt rezemate pe grinzi de fundație din beton clasa C25/30, armatura ste de tip BST500, categoria de ductilitate C si vor fi hidroizolate cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare adaugat in masa betonului.

ALEI PIETONALE

Aleile pietonale din interiorul incintei for fi finisate cy beton amprentat si vor fi racordate pentru accesibilitatea persoanelor in scaun rulant astfel incat sa nu existe diferente de nivel. Se realizează alei pietonale cu latimea de 1.50m si 0.75m pentru accesul preșcolarilor in incinta si pentru zona de recreație. Pe marginea aleilor se amplaseaza banei de exterior, coșuri de gunoi si cișmea.

Alcătuire propusa pentru platforma pietonala in interiorul incintei:

 • •  Suprafața afectata a platfomei pietonale in interiorul incintei este de 89 mp;

o Beton amprentat;

o Hârtie kraft;

o 2 cm nisip;

o 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

o 5 cm strat de nisip

 • •  încadrarea platformei pietonale in interiorul incintei se va realiza cu borduri 10x15.

SPAȚIUL DE JOACA

Spațiul pentru recreație are inclusa si zona echipamentelor de joaca pentru exterior. Acest spațiu este pavat cu dale de cauciuc grosime 7 cm pentru protecția utilizatorilor si se afla in imediata vecinătate a clădirii grădiniței, zona retrasa a amplasamentului, cu orientare estica. Acesta include balansoar, leagan, echipament complex de catarare cu tobogan, groapa de nisip si echipament vertical dinamic de joaca.

Alcătuire propusa pentru zona loc de joaca in interiorul incintei:

 • •  Suprafața afectata a zonei loc de joaca in interiorul incintei este de 118 mp;

 • •   Structura rutiera:

o 18 cm beton de ciment C30/37;

o Hârtie kraft;

o 2 cm nisip;

o 20 cm balast stabilizat cu ciment 4%,

o 10 cm strat de nisip.

 • •  încadrarea zonei loc de joaca in interiorul incintei se va realiza cu borduri 10x15

Toate echipamentele vor respecta normele de siguranță europene pentru locurile de joacă impuse de către comitetul european pentru standardizare (standarde europene DIN EN

1176-1177). Toate echipamentele vor avea certificate și/sau agremente tehnice care să -• susțină un standard de calitate ridicat.

în zona locurilor de joacă se vor monta panouri cu instrucțiuni de folosire ale echipamentelor instalate pentru siguranță în exploatare.

TROTUAR DE GARDA

Perimetral clădirii se va realiza un trotuar de garda din beton amprentat ce va avea panta de 2% pentru scurgerea apelor meteoritice sigilat cu dop de bitum in scopul protejării fundației. Alcătuire trotuar de garda:

 • •  Dop bitum

 • •  Beton C12/15

 • •  Nisip 10cm

 • •  Balast 10cm

ALEI SI PLATFORME CAROSABILE

In vederea asigurării accesului cu mașina pompierilor la doua fațade, se va amenaja o platforma carosabila pentru accesul autospecialelor.

Alcătuire propusa pentru platforma auto in interiorul incintei:

 • •  Suprafața afectata a platformei auto in interiorul incintei este de 138 mp;

 • •   Structura rutiera:

o 25 cm beton de ciment rutier BcR4;

o Hârtie kraft;

o 2 cm nisip;

o 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

o 25 cm fundație de balast;

o 7 cm strat de forma din nisip.

 • •  încadrarea platformei de autospeciale in interiorul incintei se va realiza cu borduri 20x25.

SPATII VERZI

Clădirea propusa este in jumatatea de sud-vest a terenului, astfel ramane jumatatea de nord-est pentru amenajarea spatiilor de recreație si facilităților suport pentru funcționarea grădiniței, cu pastrarea arborilor existenti in teren.

Spațiul verde este delimitat de bordurile aleilor si de imprejmuirea terenului.

Pe latura de nord-est a amplasamentului se propune gradina cu flori, prevăzută cu diferite specii de plante decorative.

Se propune amenajarea de spatii verzi si plantari de arbori adaptați condițiilor climatice ale amplasamentului. Se vor menține si proteja copacii care nu obstructioneaza lucrările de realizare a obiectivului. Pentru construirea unitatii de invatamant preșcolar si a acceselor necesare se va indeparta un număr de 10 de arbori In acest sens, se va prevedea o măsură compesatorie de plantare a unui număr de 10 arbori la fiecare 1 arbore inlaturat, conform prevederilor din certificatul de urbanism. întrucât dimensiunea terenului nu permite plantarea intregului număr de arbori rezultat in urma compensării, beneficiarul se obliga sa planteze diferența pe domeniul public din proximitatea obiectivului.

PLATFORMA EVACUARE DEȘEURI

Se va amplasa o platformă pentru colectarea deșeurilor care va avea racord pentru alimentare cu apă și canalizare, pentru spălarea pubelelor.

Din zona de recreație, pe o alee de 0.75m se accede către platforma de deșeuri, aceasta fiind delimitată cu gard de protecție, poarta de acces si gard viu specia Ligustrum Vulgare. Platfoma pentru pubele are acces spre exteriorul proprietății, cu ieșire directa in strada Trestioaei pentru evacuarea deșeurilor, fara a intra in conflict cu zona de recreație.

Se propune amplasarea unui număr de 5 pubele cu capac din metal galvanizat, dintre care cele sective vor avea capac colorat.

Colectarea deșeurilor va fi în acord cu prevederile legislative în vigoare.

Ridicarea deșeurilor se va face de către o firmă specializată, pe baza unui contract.

Alcătuirea platforma evacuare deșeuri:

 • •  25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •   Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  25 cm fundație de balast;

 • •  7 cm strat de forma din nisip.

Platforma de deșeuri va fi imprejmuita cu panouri din sarma bordurată zincata (h-2m) si stâlpi metalici, amplasați la interax de 1,50m. Se prevede gard viu pe tot perimetrul împrejmuirii. Se prevăd doua porti pietonale, una din zona de recreație, si una spre strada Trestioarei pentru evacuare.

împrejmuirea se realizează din panouri din plasa bordurată zincata 2000x2000 mm fixate cu piese metalice pe stâlpi din profile metalice 60x40x4 mm. Stâlpii sunt inglobati in fundații izolate din beton armat de dimensiuni 50x70x80 cm, așezate la interax 1.50 m. Sub fundații se realizează un strat de beton de egalizare C8/10 de 10 cm grosime. Săpătură se va face in gropi cu taluz vertical. Fundațiile sunt realizate din beton de clasa C25/30, armat cu bare de otel de clasa S500 cat. de ductilitate C. Stâlpii sunt realizați din otel S235JR zincat termic gr.min.200um, corozivitate C3-medie.

Descriere generala terasamente: săpăturile se vor executa cu taluz inclinat, cu panta de 1:1. Se vor lua toate masurile necesare pentru inlaturarea apelor accidentale. Ultimii 20 cm de la fundul gropii se vor sapa imediat inainte de turnarea betonului de egalizare. Se va compacta foarte bine fundul gropii inainte de turnarea betonului. Umpluturile in jurul construcțiilor se vor realiza din pamant bun, imediat după ce se ajunge cu construcția la nivelul terenului, in straturi de maxim 20 cm grosime, cu gradul mediu de indesare de 98%.

8 REȚELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA

Lucrările de alimentare cu apa realizate in mediul urban se incadreaza conform STAS 4273/83, in categoria si clasa de importanta IV. Categoria de importanta a obiectivului este C "NORMALA”, conform "Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor - metodologia de stabilire a categoriei de importanta a construcțiilor” aprobata prin HG. nr. 766/1997.

Alimentarea cu apa a obiectivului propus, apa pentru consum menajer se va face din rețeaua existenta pe strada Trestioarei. Alimentarea cu apa a rezervorului de inmagazinare apa pentru incendiu interior se va realiza tot din rețeaua existenta de pe strada Trestioarei prin intermediul branșamentului comun.

Pentru grădiniță cu anexele aferente ce se dorește a se realiza pe terenul situat in minicipiul Ploiești, str. Trestioarei nr. 27, județul Prahova, in urma analizării situației existente, in ceea ce privește numărul si tipul de consumatori indicat prin tema, s-au realizat calculele de dimensionare a necesarului de apa ce trebuie asigurata din rețeaua publica aflata in administrarea SC APA NOVA Ploiești.

Branșamentul de apa potabila

Zona studiata este echipata din punct de vedere edilitar, în imediata vecinătate a acestuia, pe strada Trestioarei, se regăsește rețea de apa potabila, OL Dn 100 mm. Prin urmare, rețelele de apa de incinta vor fi branșate la rețeaua de alimentare cu apa a municipiului Ploiești.

Branșamentul proiectat este realizat din conducta existenta OL Dn 100 mm, de pe strada Trestioarei, cu conducta PEID De 50 mm cu o lungime de aproximativ 13 ml.

Execuția lucrărilor de branșament se va efectua de către APA NOVA Ploiești S.R.L., in conformitate cu legea 51/2006 si a prevederilor Contractului de Concesionare a activitatii de alimentare cu apa incheiat de consiliul local al Municipiului Ploiești.

Căminul de brasament din beton armat monolit cu dimensiunile utile 1,50 m x 1,20 m, H=2,0 m, se va amplasa în spațiul verde conform planului de situație anexat Acesta va fi echipat cu fitinguri si armaturi pentru indeplinirea scopului propus in condiții optime de exploatare. Căminul respecta normativ STAS 6002/88.

Descriere structurala cămin de branșament

Căminul de branșament este o construcție îngropata (50cm sub cota terenului) cu dimensiunile interioare utile 1.50mx1.20m-2.00m. Pereții, radierul si placa sunt din beton armat monolit si au grosimea de 30cm. Clădirea este amplasata la 4m de limita de proprietate, astfel ca realizarea săpăturilor se poate face in taiuz. Clasa de beton este C35/45. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Armarea structurii este calculata sa suporte mașina de pompieri.

Din căminul de branșament, apa este distribuita prin conducte PEID PE80 PN6 SDR21 ca si apa pentru consum menajer pentru alimentarea clădirii grădiniței, pentru cișmeaua exterioara, hidrantul de gradina pentru spalat platforma deșeuri, sistem de irigații cat si către rezervorul de inmagazinare apa pentru incendiu interior.

Asa cum se poate observa, pentru alimentarea cu apa potabila si pentru stingerea incendiilor interioare din incinta grădiniței str. Trestioarei sunt prevăzute rețele de incinta separate, dimensionate pentru debitul si presiunea necesara.

Rețeaua de alimentare apa potabila

Rețeaua de alimentare cu apa potabila, cu legătură in căminul de branșament propus la limita de proprietate (separație tehnica de apa), este compusa din conducte PEID PE80 SDR21 PN6 cu diametre De 50 x 2,4 mm, De 40 x 2,0 mm si De 32 x 2,0 mm.

Rețeaua de distribuție apa potabila pentru consum menajer are următoarele diametre si lungimi:

 • •  Conducta PEHD De 50 mm, L = 5 ml;

 • •  Conducta PEHD De 40 mm, L = 54 ml - branșament la clădirea grădiniței;

 • •  Conducta PEHD De 32 mm, L = 4 ml - branșament la rezervor incendiu interior

Lungimea totala a rețelei de apa potabila este de aproximativ 63 ml.

Pe rețeaua de alimentare cu apa potabila sunt prevăzute următoarele elemente:

 • •  1 cămin de apometru din PEID (Dn 1000) complet echipat cu robineti de concesie si contor Dn 40 mm;

 • •  1 cișmea publica de apa;

 • •  1 hidrant de gradina cu diametrul de 1” pentru spalarea platformei pentru deșeuri

Cișmele publice apa

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează un racord din țeava PEID PE 80 PN 6 De 25 x 2 mm (cca.7 m) pentru cișmeaua din inox ce se amplaseaza in incinta grădiniței Trestioarei.

Pentru golirea surplusului de apa este prevăzută cișmeaua cu o conducta cu diametrul De 32 mm. Apa este evacuata la rețeaua de canalizare din incinta.

Hidranti de gradina

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează un racord din țeava PEID PE 80 PN 6 De 32 x 2mm, pentru alimentarea hidrantului de gradina (Dn 1”) folosit pentru spalarea platformei de deșeuri.

Montajul^ conductelor din PEID se va face în „anvelopa de nisip” conform detaliului de pozare. înainte de astuparea sântului se va executa proba de presiune Pp=1.5*Pr, maxim 6 bar.

Pentru alimentarea cu apa potabila si pentru instalațiile de stins incendiu exterior si interior a obiectelor din incinta grădiniței se realizează lucrări care sa asigure debitul si presiunea necesara acestora conform breviarului de calcul elaborat.

Refaceri drum/ trotuare și amenajari spații verzi

In urma realizării lucrărilor de montare a conductei de apa fie in spatii verzi, fie in traversări de drumuri si trotuare, sunt necesare lucrări de refacere a suprafețelor in vederea aducerii lor la starea inițiala.

Grădiniță din Str. Trestioarei nr.27 este dotata cu echipamente pentru securitatea și sănătatea muncii și pentru SU, după cum urmeaza:

 • •  Dotări SSM - casca de protecție, mânuși de protecție, ochelari de protecție, masca de protecție, masca sudura de cap, sort de protecție cauciuc, salopeta doc, halat de lucru, cizme;

 • •  Dotări SU - stingatoare tip P6

C. REȚELE EXTERIOARE CANALIZARE

Scopul si oportunitatea lucrării

Prin proiect se construiește o grădiniță cu program normal pe str. Trestioara, nr.27. Pentru preluarea apelor menajere si pluviale de la construcție, s-a prevăzut o rețea de canalizare mixta.

Situația existenta din punct de vedere al rețelelor din zona

Conform informațiilor actuale, in prezent se afla in execuție rețeaua de canalizare pe str. Trestioara si pe str. Lăstunului.Daca la momentul realizării investiției canalizarea din acest cartier nu va fi finalizata se va adopta temporar varianta evacuării apelor intr-un bazin vidanjabil.

Rețeaua de canalizare


‘■Vu.

-O'


Pe latura de sud-est si sud-vest a clădirii pana la căminul de evacuare se va executa “ un tronson de canalizare in care se vor prelua apele uzate menajeresi'pluviale colectate din interiorul clădirii si de pe acoperiș. Acest tronson va fi realizat din conducte PVC SN8 SDR 34 Dn 200 mm si va avea o lungime de L=35.50 ml. Au fost prevăzute 6 cămine de canalizare.

Pe latura de nord -vest a clădirii se colectează apele menajere si pluviale din interiorul clădirii si de pe acoperiș. Acest tronson va fi realizat din conducte PVC SN8 SDR 34 Dn 200 mm si va avea o lungime de L=39.5 ml. Au fost prevăzute 3 cămine de canalizare.

V

i b -ÂL

’.r'z-


Se vor prelua apele puviale si din rigola necarosabila amplasata pe platforma de depozitare deșeuri in căminul C7. Căminul de vizitare C7 fconf. STAS 2448/82) amplasat langa platforma de depozitare deșeuri are prevăzut si un cos de aluviuni.

Caracteristicile rețelei propuse in incinta grădiniței sunt următoarele:

 • •  lungime totala rețea de canalizare PVC SN8 SDR 34 Dn 200 mm L= 75ml

 • •  cămine de vizitare 9 buc conform STAS 2448/82 (capace carosabile)

 • •  7ml rigola necarosabila complet utilata pentru preluare apelor de pe platforma.

Conducta de canalizare dintre C10 si C11 se considera racord de canalizare la investiția “Construire grădiniță cu program normal" - Str, Trestioarei nr. 27 si nu face parte din prezentul proiect. Acesta va fi proiectat si executat de către APA NOVA PLOIEȘTI.

Căminul de vizitare C10 este considerat cămin de racord.

Rigola colectare ape

Rigola de colectare prevăzută este prefabricata din beton. Aceasta are prevăzut un gratar din fonta nervurat. Tronsoanele de rigola au cate 1 ml lungime si o lățime de 250 mm din care lățime utila de 200 mm. Descărcarea apelor colectate din rigola necarosabila amplasata langa platforma de depozitare deșeuri se va face prin intermediul unui cămin colector, realizat de asemenea din beton. Căminul colector are prevăzut si un cos de aluviuni.

Elemente generale

De-a lungul rețelei s-au prevăzut cămine de vizitare conform STAS 2448/82 situate în zonele de aliniament, precum și la fiecare intersecție sau schimbare de direcție în plan orizontal sau vertical al acesteia.

Căminele de vizitare din beton sunt prefabricate (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din fundație executată din beton simplu, clasa C8/10(Bc10), cos de acces cu diametrul de 800 mm, elemente de aducere la cota, placa superioară la capac si rama, ramă si capac carosabil din fontă prevăzut cu balama.

Patul de fundare al tuburilor de PVC se va realiza din nisip si va avea o grosime de 15 cm, iar in jurul lor se va umple transeea cu nisip pana la 30cm.

Deasupra intregii rețele de canalizare si deasupra fiecărui racord la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.

După executarea propriu-zisa a rețelei de canalizare se va efectua proba de etanșeitate a conductei.

Executarea rețelei de canalizarea se va face din aval spre amonte.

Săpăturile se vor executa mecanizat pe 1.5 m adâncime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru .montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a săpăturii.

Ultimii 25 cm deasupra cotei de fundare se vor sapa manual si numai inainte de pozarea canalului. Patul de pozare al canalului se nivelează la panta prevăzută in proiect, eventualele denivelări se elimina prin sapare, umpluturile realizandu-se cu nisip. Pozarea tuburilor nu se face decât după evacuarea apelor provenite accidental din ploi. Realizarea fundului sântului se va executa cu mare atentie: compactarea fundului sântului cu maiul mecanic, apoi se va turna un amestec de 15 cm, strat pe care se pozeaza tuburile de canalizare. Compactarea umpluturilor se face manual in straturi de 10 cm, 50 cm deasupra crestei canalului si apoi mecanizat in straturi de 10 20 cm, pana la cota terenului amenajat.

Pe toata durata lucrărilor, transeea va fi obligatoriu imprejmuita si se vor instala panouri avertizoare iar pe timp de noapte va fi semnalizata corespunzător pentru prevenirea oricăror accidente.

Se vor monta podețe pentru traversarea șanțurilor.

Săpătură pentru căminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1.50 x 1.50m. Malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar așezați orizontal.

Devierile si protejările de utilitati afectate

Toate utilitățile existente pe traseul canalizării (daca este cazul) se vor devia/reloca conform proiectelor de deviere si a soluțiilor tehnice stabilite impreuna cu fiecare deținător de rețele in parte.

Instalațiile existente intalnite in sântul sapat pentru montarea conductelor noi vor fi susținute si protejate pe toata perioada execuției, timp in care sântul va ramane deschis.

Constructorul are obligația sa intrerupa lucrările daca va întâlni alte rețele decât cele indicate in planurile de situație si sa solicite prezenta si asistenta tehnica din partea deținătorului rețelei respective si sa anunțe șefului de proiect eventualele nepotriviri..

Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrări definitive si provizorii

Din punct de vedere al asigurării utilităților, in zona sunt rețele de electricitate, gaze naturale, telefonie, rețea publica de apa si canalizare.

Caile de acces permanente, caile de comunicații si altele asemenea

In perioada de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentei documentații, circulația nu va fi stânjenită pe tronsonul sau tronsoanele de lucru.

Trasarea lucrărilor

Trasarea lucrărilor se va face de către executantul lucrărilor (constructor) in prezenta proiectantului si a dirigintelui de șantier numit de investitor. La trasarea si predarea -primirea amplasamentului vor participa si delegații împuterniciți ai societăților comerciale proprietare ale rețelelor edilitare existente in zona.

Constructorul si deținătorii de rețele sunt direct responsabili in cazul in care vor fi afectate rețelele edilitare, aceștia avand obligația ca inainte de inceperea săpăturilor si pe parcursul execuției lucrărilor sa localizeze rețelele prin sondaje si/sau indicații date de către imputernicitii societăților comerciale proprietare ale rețelelor edilitare din zona.

Trasarea lucrărilor se va realiza conform planurilor de situație, materializând axele cu tarusi amplasați la max. 20 m distanta unul fata de altul. Daca se prevede ca de la baterea


țărușilor pana la executarea săpăturii va trece un timp mai îndelungat, atunci țărușii de pe ax vor fi insotiti de tarusi martori. Traseul astfel materializat se confirma de către beneficiar. - ,

■\< •>'•> ■' Determinarea exacta a adâncimii săpăturii se face numai cu rigle de nivel, utilizând nivela cu luneta sau aparate cu laser.                                                                 s

Celelalte operații - săpături, execuția paturilor de pozare a conductelor, montarea tuburilor, respectiv a conductelor, a pieselor specifice din polietilena, realizarea umpluturilor, probele de presiune si etanșeitate - se vor executa in conformitate cu prescripțiile din legislația in vigoare.

Antemasuratoarea

Antemasuratorile s-au făcut pe baza lucrărilor identificate ca fiind necesare pentru toate obiectele ce fac parte din prezentul proiect.

Masuri pentru securitatea si sanatatea in munca si su

■Protecția, Siguranța si Igiena Muncii

La elaborarea proiectului s-au respectat:

 • •  Legea 319/2006 a securității si sanatatii in munca si Normele metodologice de aplicare HG 1425/2006 si HG955/2010

 • •  Prin proiect s-au prevăzut următoarele măsurii de securitate si sanatate in munca:

o sprijiniri de maluri la săpăturile efectuate pentru pozarea tuburilor de canalizare;

o sprijinirea si protecția rețelelor intalnite in săpătură;

o sondaje pentru determinarea execta a traseelor reteleor existente din amplasament;

o parapete de imprejmuire a săpăturilor deschise si podețe de trecere pietonala;

o semnalizare luminoasa pe timpul nopții si restricții de circulație in zona lucrărilor;

o capace la cămine;

o scări de acces in cămine.

In timpul execuției lucrărilor, antrepenorul va lua toate masurile de securitate si sanatate in munca pentru evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe parcursul execuției lucrărilor.

Antrepenorul va dota echipele ce executa lucrările cu echipamentul de protecție adecvat, conform art.1.4 din Ordinul nr. 225 din 21 iulie 1995, pentru diferitele momente ale fiecărui stadiu fizic.

Antrepenorul va urmări respectarea următoarelor norme ce reglementează activitatea de protecție a muncii pentru care va face instructajul intregului personal, conform Normelor generale de protecția muncii, cap.l, pct.13, ce se vor ocupa de derularea lucrărilor:

 • •  Legea Securității în muncă nr. 319/2006 și HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare, completea si modificate prin HG 955/2010

 • •  “Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții”, avizat de MLPAT cu nr. 9/N/15.03.1993 cap. 33 - Lucrări de alimentare cu apa si canalizare (art. 1583-1832)

 • •  Ordinul nr. 2104/2014 pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Normativ privind cerințele de proiectare di execuție a excavariilor adanci in zonele urbane” NP120-2014

 • •  Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si tăierea metalelor. Cod 2/1998.

 • •  Norme specifice de securitate a muncii pentru lucru la înălțime. Cod 12/2000.

 • •  Norme specifice de scâecuritate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populație și prin procesele tehnologice. Cod 19/1995.

 • •  Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprrm⣠Cod ,:A " î 40/1996.

 • •   Intrucțiuni pentru selecționarea și utilizarea mijloacelor de transport individuale de ,,^v

protecție a fesei și ochilor. Cod 2/1995.                                             plgî^

 • •  Norme specifice de protecție a muncii pentru îmbunătățiri funciare si irigații. Cod 71/1998.

 • •  Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate și finisaje în construcții. Cod 27/1996.

 • •  Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Cod 6/1996.

 • •  Norme specifice de protecție a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice. Cod 65/1997 + Cod 111/2000.

 • •  Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul și depozitarea acetilenei. Cod 4/1998.

 • •  Norme specifice pentru gospodărirea comunală și salubritate publică. Cod 31/1996.

 • •  Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul și depozitarea oxigenului și azotului. Cod 3/1994.

 • •  Normativul - cadru de acordare și utilizare E.l.i.-urilor (Conform cap.III - Criterii de acordare a echipamentului individual de protecție) cod 225/1995.

 • •   Instrucțiuni pentru selecția și utilizarea M.I.P.-lor. Cod 2/1995.

 • •  Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981

 • •  Decretul 328/66 plus modificările din 1999 + Cod rutier

 • •  HG 1091/2006 privind cerințe minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

 • •  HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile.

Normele specifice vor ține seama și de normele conexe colaterale specifice fiecărei activități în parte. Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui să aibă certificat de utilizare de ia factorii abilității din cadrul M.M.P.S.

In acest sens se interzice:

 • •  intervenția personalului in spatiile de lucru subterane fara pornirea prealabila a instalației de ventilație fortata portabila

 • •  accesul personalului in spațiul de lucru subteran fara echipamentul de lucru si de protecție individual

 • •  intervențiile periodice sau/si accidentale ale personalului in spatiile subterane fara o prealabila aerare de minim 1,5 ore, fara detectarea prealabila a eventualelor noxe si fara respectarea normelor specifice de protecția muncii in astfel de situații (număr minim de 2 oameni calificați si instruiti in acest sens si dotati cu echipamentul de lucru si de protecție individual, specific in astfel de situații).

 • •  intervenția la echipamentele de pompare in timpul funcționarii.

 • •  focul deschis sau fumatul in spațiul de lucru subteran.

 • •   improvizații electrice in spațiul de lucru subteran.

"Masuri privind prevenirea si stingerea incendiilor

La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile specifice PSI din legislația in vigoare, dintre care se menționează:

 • ■  Ordin pentru aprobarea „Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor ordinul 775/22.07.1998;

 • ■  Ordinul nr. 20/N din 11 iulie 1994 privind aprobarea „Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora" indicativ C 300/1994;

 • ■  Ordinul Ministrului de Interne nr. 138/05.09.2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor - DG PSI -005;

Țevile de PVC sunt ușor inflamabile (clasa C4), ard incet dar se autosting.


Producătorul recomanda ca produsele sa nu fie depozitate in apropierea substanțelor' ;... inflamabile, chiar si plante uscate.

Se vor respecta instrucțiunile din capitolul nr. 11 „Prevenirea si stingerea incendiilor” din „Ghid privind realizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare cu conducte din policlorura de vinii, polietilena, polipropilena.” - indicativ GP - 043/99.

Stasuri si normative

Proiectul va utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația UE. Aceste materiale sunt conforme cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 (republicata si cu modificările si completările in vigoare).

Dispoziții finale

Obligații si mențiuni specifice

 • ■  Beneficiarul si constructorul au obligația de a asigura condițiile necesare realizării recepțiilor pe faze determinate si de a comunica Inspecției de Stat in construcții, programul privind controlul de calitate.

 • ■  Recepția finala se va realiza in conformitate cu legislația in vigoare ("Regulamentul de recepție” aprobat prin HG 273/94).

 • ■  La recepția finala, antreprenorul va prezenta “Cartea construcției", intocmita conform reglementarilor in vigoare la data recepției.

• Constructorul va monta indicatoare pentru dirijarea circulației, podețe provizorii si parapete de protecție, iar pe timpul nopții se vor prevedea semnalizări luminoase.

 • ■  înainte de inceperea lucrărilor de săpătură, se vor face sondaje in prezenta delegațiilor deținătorilor de rețele pentru poziționarea exacta si stabilirea condițiilor de execuție.

 • ■  Realizarea lucrărilor in conformitate cu prevederile documentației va asigura o calitate corespunzătoare a acestora si o buna fiabilitate.

D. ÎMPREJMUIRE împrejmuirea se realizează către limitele de proprietate (nord-vest si sud-est) si către străzile ce delimitează terenul pe laturile scurte (nord-est si sud-vest) si va avea inaltimea de 2.00m. Se prevede poarta de acces pietonal de 80 cm din strada Trestioarei, poarta de evacuare deșeuri de 1.60m din strada Trestioarei si poarta pietonala si poarta pentru vehicule din strada Lăstunului.

Descriere imprejmuire

Infrastructura este realizata dni beton armat turnat monolit. Fundațiile sunt alcătuite din soclu cu dimensiune 25x150cm. Cota de fundare este de -1.00 fata de cota teren amenajat. Cota superioara a fundației gardului este de +0.70cm fata de cota teren amenajat.

Structura suport pentru gard este formata din stâlpi prefabricate din beton.

Intre stâlpii prefabricate de beton se montează panouri prefabricate din metal, cu montanti verticali cu interspatui de 10 cm.

Soclul gardului cu inaltimea de 70cm se finisează cu tencuiala de exterior. Acesta respecta inaltimea ceruta de legislația in vigoare, prevăzută pentru instituțiile de invatamant preșcolar.

împrejmuirea se va dubla de gard viu, pana la inaltimea de 2.00 m.

Materiale folosite pentru realizarea împrejmuirii sunt:

 • •  Beton C25/30 in grinzi, dozaj minim ciment 300kg/mc;

 • •  Beton C8/10 de egalizare;

 • •  Armatura otel beton BTS500.


Descriere generala terasamenteSăpăturile se vor executa cu taluz inclinat, cu panta de 1:1. Se vor lua toate masurile necesare pentru inlaturarea apelor accidentale. Ultimii 20 cm de la fundul gropii se vor sapa imediat inainte de turnarea betonului de egalizare. Se va compacta foarte bine fundul gropii inainte de turnarea betonului. Umpluturile in jurul construcțiilor se vor realiza din pamant bun, imediat după ce se ajunge cu construcția la nivelul terenului, in straturi de maxim 20 cm . grosime, cu gradul mediu de indesare de 98%.


d) probe tehnologice și teste.


ARHITECTURĂ


STRUCTURĂ


REȚELE ALIMENTARE CU APĂ


Proba de inundare a terasei

Verificarea etanșeității hidroizolatiilor prin inundare cu apă timp de 72 ore a acoperișurilor cu pante până la 7 % inclusiv. Nivelul apei va depăși cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat, iar pentru acoperișurile cu suprafața peste 20 m2 se va cere acordul scris al proiectantului; după această perioadă tavanul nu trebuie să prezinte semne de umezire;

 • •  La acoperișuri se vor verifica pantele, conform proiectului, amplasarea în punctele cele mai coborâte a gurilor de scurgere iar prin turnarea de apă în punctele mai ridicate se va verifica dacă gurile de scurgere funcționează bine;

 • •  conform C 112-86 verificarea se va face prin inundare cu apă de 2-4cm în punctele cele mai înalte, cu gurile de scurgere în prealabil înfundate;

 • •  la rezervor se realizează testul de verificare a impermeabilității structurii. Se umple bazinul cu apa, se observa daca exista infiltrații, apoi, daca exista, se remediază zonele prin care exista scurgeri. Se reface testul si eventuale refaceri de impermeabilizare, pana structura are parametrii pentru care a fost proiectata;

 • •  inainte de fiecare turnare de beton in șantier, se prevede turnarea de probe (in forme cu volum cubic) din acel beton, aceste probe se verifica in laboratoare acreditate la testul de compresiune daca au clasa de beton din proiect;

 • •  barele din otel BST500S clasa C aduse in șantier pentru realizarea carcaselor de armatura se verifica in laboratoare specializate pentru a se verifica parametrii specifici de rezistenta si ductilitate;

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare ape uzate si pluviale constituie ansambluri tehnologice si funcționale integrate care acopera intregul circuit tehnologic din incinta grădiniței Trestioarei de la punctul de branșament la rețeaua publica de apa pana la evacuarea in rețeaua de canalizare. După execuția instalațiilor de alimentare cu apa, se va executa proba de presiune, pentru care se vor consemna rezultatele intr-un proces - verbal. Conductele vor fi testate la 1,5 x presiunea de lucru; prin urmare, conductele Pn 10 vor fi testate la maxim9 bar.

Pentru conductele tehnologice montate in cadrul camerei -de; pompare se va realiza proba de etanșeitate a tuturor traseeldr^£ de conducte. Probele se vor efectua in conformitate cu " prevederile C-56, inainte de montarea armaturilor.

Pentru grupul de pompare aferent gospodăriei de apa pentru incendiu se va efectua proba de funcționare a intregii instalații (cu racordarea armaturilor de serviciu), verificandu-se asigurarea debitelor de calcul. La grupurile de pompare pentru combaterea incendiului exterior si interior se vor realiza teste ce trebuiesc executate in vederea probelor de casa si teste finale de recepție.

Pentru proba de etanșeitate la rețeaua de canalizare se vor executa mai intai parțial umpluturile de pamant, lasand libere îmbinările, închiderea etanșa a tuturor orificiilor si blocarea extremităților canalelor si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei.

Pierderea de apa admisa pentru canale circulare din tuburi este de 0.0021/mp (conf. STAS 3051/91). Presiunea de încercare masurata la căpătui aval al tronsonului va fi de 5x10'2 N/ mm(dar nu mai mult de nivelul terenului) si durata de 15min sau (30±1)min conf. SREN 1610/2016.

In cazul in care rezultatele incercarii la etanșeitate nu sunt corespunzătoare, se vor lua masuri de remediere stabilite cu consultarea proiectantului. Verificarea calitatii căminelor de vizitare si proba de etanșeitate a acestora se vor face concomitent cu verificarea si proba de etanșeitate a rețelei de canalizare.

 • 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Specificație

  UM

  Valoare

  Valoare totala inclusiv TVA

  Lei

  3.880.225,50

  C+M inclusiv TVA

  Lei

  2.472.820,00

  Valoare totala exclusiv TVA

  Lei

  3.264.350,00

  C+M exclusiv TVA

  Lei

  2.078.000,00

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Specificație

  UM

  Valoare

  Suprafața desfasurata clădire grădiniță

  mp

  Suprafața spatii verzi + gradina flori

  mp

  Suprafața spațiu de joaca si sport

  mp

  Săli de grupa

  buc

  Suprafața gospodărire de apa

  mp

  Suprafața parcare cadre didactice* platforma        carosabila        acces

  mp

^JNTERGROIJP

Specificație

UM

Valoare

autospeciale+platforma deșeuri

Cișmele publice apa

buc

Suprafața parcare cadre didactice+ platforma carosabila acces autospeciale

mp

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

  Valoarea ACE - lei/prescolar

  83.145,04

  Capacitate infrastructura de educație

  40

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției este de 20 luni (de la semnarea contractului de finanțare).

5.5


Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

a)rezistență mecanică si 1 stabilitate


b)securitate la incendiu;


Documentația DTAC si PTh (planurile, memorii tehnice, programul de control al calitatii lucarilor pe faze de control determinnate) se verifica, semnează si stampilează de către un verificator tehnic atestat la cerința A1 - Stabilitate si Rezistenta.

Clasa de importanta II - conf. normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor - P100- 1/2013.

Din punct de vedere funcțional clădirea a fost încadrată astfel:

Clădire invatamant, supraveghere, îngrijire sau adapostire a copiilor preșcolari

Cerința asigurata prin realizarea criteriilor de performante generale determinate de normele in vigoare si anume:

 • •  Normativ P118/1999;

 • •   Manual privind exemplificări, detalieri si soluții de aplicare a prevederilor P118/1999 - Siguranța la foc a construcțiilor MP 008-2002;

 • •  N94 Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru unitățile din ramura Ministerului Sanatatii,

Clădirea constituie compartiment unic de incendiu, cu o suprafața construita la sol de 222.51 mp construcția este amplasata respectând prevederile de la pct. 2.2.2/P 118-1999.

Clădirea va fi dotata cu echipament de control si semnalizare, hidranti interiori, stingatoare, picheți. Pentru alimentarea hidrantilor interiori se propune un bazin subteran pentru inmagazinare apa.

Pentru accesul autovehivulelor de intervenție se propune un acces carosabil din str. Lăstunului si o platforma amenajata pentru accesul facil la fațadele sud-est si sud-vest.

Clădirea este conformată astfel încât să permită evacuarea persoanelor în timp util si astfel încât să limiteze propagarea incendiilor:

 • •  grad de rezistenta la foc II: presupune protejarea la foc.a elementelor de construcție, conform timpului normat;

 • •  rezistenta la foc a elementelor constructive se va asigura prin caracteristicile materialelor folosite - beton, cărămidă si


suplimentați cu placari pentru a rezista la foc conform poziției in care sunt amplasați (90min pe cai de evacuare, 150min - case de scara, 180min - spatii tehnice);

Sistem din gips- carton pentru închiderile ghenelor de ventilație -vor fi astfel alcătuite pentru a rezista la foc - minim 30min, trapele de vizitare - minim 90min.


distante evacuare:

o in parter - evacuarea se face in doua direcții, distanta de evacuare nu depășește 20m.

o in etaj - evacuarea se realizează in doua direcții - o casa de scara închisa - interior si o scara exterioara accesibila din sala pentru activitati colective, distanta de evacuare nu depășește 20m.

 • •  caile de evacuare (usi -canat batant, cu sistem de autoinchidere si mâner antipanica)- sunt poziționate cu deschidere către exterior, evacuarea facandu-se astei in direcții diferite;

 • •  in caz de necesitate, se va evacua fumul ajuns in casa scării inchisa prin trape situate in treimea inferioara si superioara a acesteia.

 • •  elementele de construcții vor fi alcătuite si conformate pentru evitarea propagării focului si pentru a nu intretine arderea

Se vor prevedea:

o usi rezistente la foc minim 45min pe perimetrul coridoarelor rezistente la foc

o usi rezistente la foc minim 60min la casa scării

o usi rezistente la foc minim 90min la spatii tehnice

 • •  scara va fi alcatuita din materiale C0(CA1) cu rezistență la foc minim 1h

  c)igienă, sănătate și mediu înconjurător;


 • •  pe caile de evacuare se asigura iluminat natural de siguranța

 • •  se vor prevedea dotări specifice pentru stingerea incendiilor:

o stingatoare mobile la interior si exterior, minim 2 /nivel, 1 la 250mp;

o Picheți incendiu: 1 la 1000mp suprafața de teren.

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (incalzire), astfel:

 • •  se va asigura in sălile de grupa cu dubla funcțiune un cubaj cumulat de aer minim de 8mc/copil.

 • •  toate încăperile destinate copiilor vor fi ventilate si iluminate natural

 • •  pentru asigurarea unrei ventilații naturale permanente tamplaria va fi prevăzută cu grile higroreglabile si oberlichturi cu suprafața totala de 1/50 din aria padoselii iar unghiul de descghidere va fi spre interior si in sus.

 • •  dotarea cu mobilier va fi asigurata corespunzător virstei și dezvoltării fizice a copiilor și tinerilor, avind in vedere numărul acestora, caracterul activității și destinația incăperilor. Tipurile de mobilier vor fi avizate obligatoriu de către Ministerul Sănătății.

 • •  grupurile sanitare sunt dotate cu obiecte ușor de curatat, care nu favorizează dezvoltarea mediilor biologice; grupurile sanitare vor fi complet echipate: dispenser hârtie, cos de gunoi, etc.

 • •   grupurile sanitare, oficiile si spatiile medicale vor fi finisate cu vopsitorii epoxidice si antifungice;

 • •  apa care va alimenta cișmeaua exterioara este potabila;

 • •  se asigura iluminatul corespunzător al zonelor de lucru, precum si cele din imediata vecinătate a clădirii pentru securitatea

/jjKTERGROUF

ș '--S ■,î®c    -.V

pietonala;

 • •  se prevăd coșuri de gunoi individuale sau selective* âtat la exterior, cat si la interior;

 • •  se propune de asemenea amplasarea pubelelor selective; '<

 • •  se propune realizarea unei platforme de deșeuri - cu racord la apă si canal pentru evacuarea apelor după spălarea pubelor;

 • •  deseurile rezultate din activitatea medicala se vor depozita intr-o incapere distincta dotata cu unitate frigorifica si se vor ridica de o firma specilizata, in baza unui contract, conform legislației in vigoare -Ordin M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile medicale.

Protecția impotriva radiațiilor - Activitatile desfășurate in incinta si in interiorul imobilului proiectat, precum si instalațiile si echipamentele aferente acestuia nu reprezintă surse de radiații.

Protecția solului si a subsolului - Apele pluviale sunt deversate la canalizarea publica.

Gospodărirea deșeurilor - Deseurile rezultate in urma activitatilor sunt deșeuri menajere care nu prezintă potențial nociv pentru zona. Deseurile vor fi colectate in europubele si ridicate de către o unitate de salubritate.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase - Nu este cazul. Prevederi pentru monitorizarea mediului - Pe durata lucrărilor de execuție constructorul va lua masurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort (praf, zgomot) si incadrarea lucrărilor in standardele si legislația existenta.

Depozitarea materialelor de construcție se va face numai in limitele terenului detinut de titular.

djsiguranță și accesibilitate în exploatare;

 • •  siguranța in exploatare

o se propun finisaje antiderapante pentru prevenirea alunecării;

o pardoselile se vor racorda pentru prevenirea impiedicarii atat la interior cat si la exterior; nu se prevăd usi cu prag; scara propusa are un raport corespunzător treapta /contrareapta pentru evitarea oboselii excesive; se prevede contratreapta plina; parapeti sunt conformați conform STAS 6131-79;

o zonele vitrate se marchează în mod corespunzător cu benzi orizontale sablate pentru evitarea coliziunilor si prevăzute cu balustrade de protecție

o se propune amplasarea de marcaje tactile;

o ușile vitrate vor fi prevăzute cu cu geam securizat pentru a aevita posibilele acidentari;

o balustardele scării vor fi propuse astfel incat sa nu reprezinte o potențiala sursa de accidentare - mana curenta nu va putea fi folosita drept tobogan, se va realiza o a doua mana curenta la inaltimea de 60cm

o se vor asigura stabilitatea mobilierului prin ancorare si fixare astfel incat prin cădere, alunecare sau răsturnare acestea sa nu provoace accidente si sa blocheze evacuarea din clădire;

o echipamentele de joaca exterioare se vor monta pe suprafața de dale de cauciuc pentru minimizarea completa a impactului prin cădere

 • •  pentru a preveni riscuri provenite din instalații, accesul in zonele tehnice este proteajat fata de traseele de funcționale destinate


e)protecție împotriva zgomotului;


f)economie de energie și izolare termică;


g)utilizare sustenabilă a resurselor naturale.


r copiilor si cadrelor didactice;                                 x'*'1 v-

siguranța în timpul lucrărilor de întreținere: lucrările de curățenie se vor realiza numai cu personal special pregătit si echipatin acest sens; accesul pe terasele necirculabile pentru curatarea acestora si pentru realizarea lucrărilor de reparații se face exclusiv de către personal instruit pentru lucrul la inaltime; se prevăd accesorii pentru ancorarea persoanelor ocupate cu intretinerea in puncte fixe, stabile, pentru evitarea căderii in gol; suprafețele vitrate care nu pot fi curatate din interior se vor curata de către personal special instruit si echipat pentru lucrul suspendat pe fațada (alpinisti); pentru suprafețele care pot fi curatate cu dificultate se vor angaja firme specializate;

siguranța la intruziuni și efracții: tamplaria va fi prevăzută cu sisteme de inchidere; ușile de evacuare vor fi dotate cu bara antipanica pe interior si nu vor fi accesibile pentru intrare; perimetrul obiectivului va fi imprejmuit cu un gard si dublat de gard viu, iar accesul in incinta va fi controlat, cu sisteme de inchidere si luminate pe timp de noapte utilajele cu potențial generator de zgomot (chiller, etc) se vor amplasa pe covor elastic sălile de grupa si spatiile comune vor fi prevăzute cu panouri fonoabsorbante pentru asigurarea limitei admise a nivelului de zgomot interior.

nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele impuse de STAS 10.08. 1988 si de „Normele Tehnice de izolare fonica", nr. C 125.87 (valoarea de 50 dB, curba de zgomot Cz 45). inchiderile exterioare asigura un confort acustic ce se incadreaza in prescripțiile normativelor in vigoare.

In proiectare, la alegerea echipamentelor si instalațiilor s-au luat următoarele masuri: prevederea de aparate electrice care nu depasesc in funcționare cu mai mult de 5 dB, nivelul echivalent din incapere, când acestea nu funcționează.

 • •  elementele care alcătuiesc anvelopa sunt astfel conformate incat calcului coeficientului global de izolare este in limitele prevăzute de legislația in vigoare;

 • •  partea opaca a fațadei este termoizolata cu termosistem compact lipit cu vata minerala bazaltica; grinda de soclu este termoizolata cu termosistem pe baza de polistiren extrudat; sub placa pe sol este prevăzută termoizolatie - polistiren extrudat, terasele sunt termoizolate cu polistiren expandat cu panta.

Tema resurselor naturale este abordata prin:

 • •  utilizarea materialelor nturale: panouri termoizolante din vata minerala;

 • •  sunt prevăzute surse de energii regenerabile pentru consumurile specifice clădirii:

o Pompa de căldură sol-apa

o Recuperatoare de căldură

o Panouri fotovoltaice

o Panouri solare

5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Activitățile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidența ajutorului de stat.

... '■ >*$''■ "^f"- /            ■■ <'’•'*

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publica locala.               V

In cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.4/4.4/1, se vor lua in calcul următoarele rate de cofinantare:

• rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinantare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Rata de cofinantare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe langa contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile ale proiectului.

Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 4.4

3.733.581,95

Contribuție proprie, din care:

146.643,55

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

76.195,55

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

70.448,00

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

I                                       »

Certificat de urbanism Nr. 1679 din 03.12.2018 emis de Primăria Municipiului Ploiești

6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de carte funciara pentru numărul cadastral 144633 din data de 05.11.2018.

 • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Aviz nr. 54 din 13.09.2018

ALIMENTARE CU APA

Aviz favorabil nr. 484/2018

PUNCTUL DE VEDERE/ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Clasarea notificării nr. 18112/17.12.2018

6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiu topo cu viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Prahova recepționat in baza procesului verbal de recepție numărul 5889/2018, prezentat in anexa.

6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

ALIMENTARE CU APA

Aviz condiționat nr. 484/2018

7 Implementarea investiției

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea este UAT Municipiul Ploiești si Echipa de management ce se va contracta.

Mai jos au fost descrise atribuțiile serviciului de management de proiect:

 • a) Inițiază și implementează proiecte cu finanțare din bani publici și fonduri internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect;

 • b) Facilitează promovarea programelor cu finanțare internațională și diseminare a rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în Municipiul Ploiești;

 • c) Urmărește îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor de finanțare;

 • d) Elaboreză documentațiile specifice prevăzute de lege, în calitatea de beneficiar al proiectelor de investiții;

 • e) Coordonează elaborarea cererilor de finanțare ale Municipiul Ploiești;

 • f)  Elaboreză caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate elaborării/revizuirii documentațiilor conform prevederilor legale în domeniu;

 • g) Participă la elaborarea contractelor în materie, ținând cont de prevederile procedurilor de implementare a programelor de finanțare;

 • h) Certifică serviciile efectuate de prestator privind realitatea, regularitatea și legalitatea acestora;

 • i)  Notifică în termenele legale autoritățile competente în monitorizarea implementării proiectelor de finanțare;

 • j)  Propune prevederea în bugetul propriu a sumelor necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

 • k) Asigură eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmărind realizarea indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformității, controlul documentației proiectelor și păstrarea acestora, procesul cererilor de plată și activitățile specifice;

 • l)  Asigură utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu cofinanțare din partea unor organisme financiare terțe.

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Asa cum s-a mai precizat in cuprinsul prezentului Studiu de fezabilitate, durata de implementare a obiectivului de investiții este de 20 luni calendaristice (de la data semnării contractului de finanțare).

Graficul de implementare a investiției a fost detaliat la punctul 3.5, in cadrul caruia au fost reprezentate activitatile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Eșalonarea investiției pe ani este indicata in continuare:

Anul de eșalonare

Valoare (lei cu TVA)

Anul 2018

INV (Lei)

145.469,00

C+M (Lei)

0

Anul 2019

INV (Lei)

376.414,36

C+M (Lei)

84.646,86

^'TERGROUP

Anul de eșalonare

Valoare (lei cu TVA)

Anul 2020

INV (Lei)

3.358.342,14

C+M (Lei)

2.388.173,14

Strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP si a echipei de management ce se va contracta în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

 • -   Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;

Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

 • -   Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;

 • -  Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

 • a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului, echipa externalizata de management și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

 • b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare

rapoartele vizitelor de monitorizare în teren;

- rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

Solicitantul a înființat, deja, Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din 5 persoane care vor fi subordonate solicitantului (Primarului) și vor interacționa în mod direct cu AM, mediind relația Solicitantului cu aceasta. UIP va fi formata din următoarele posturi: Managerul de proiect; Responsabil tehnic; Responsabilul economic; Responsabilul achiziții publice; Responsabil juridic.

Cei patru responsabili se află în poziții de subordonare față de Managerul de Proiect și de colaborare între ei. în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

 • 1. MANAGERUL DE PROIECT: coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanentă cu părțile implicate în implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților); coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect; conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului; asigura și răspunde pentru corectitudinea,

legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementâWa^^vy proiectului; soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute^^esj y -i-parcusul implementării proiectului; urmărește respectarea obligațiilor asumate prin ~ contractele cu terții și AM, referitoare la prezentul proiect; participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului; participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului.

 • 2. RESPONSABIL TEHNIC: supraveghează buna desfășurare a proiectului si menține relații de colaborare cu responsabilul tehnic din partea consultantului; va urmări executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa; va urmări conformitatea lucrărilor si serviciilor propuse a fi achiziționate; participa la elaborarea rapoartelor de progres împreuna cu managerul de proiect; participa la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren impreuna cu managerul de proiect si proiectant; urmărește executarea la termen a lucrariilor si serviciilor achiziționate in cadrul proiectului.

 • 3.     RESPONSABILUL ECONOMIC:asiqură îndeplinirea tuturor obligațiilor de natură economica, rezultate ca urmare a derulării proiectului în cauză; urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului; verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului; supraveghează și certifica încadrarea, în bugetul proiectului, a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli aferente proiectului; monitorizează efectuarea plăților către terți; asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu AM.

 • 4.     RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE: participa la evaluarea ofertelor primite in cadrul licitaților si la intocmirea de rapoarte către instituțiile avizate; va urmări indeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări si servicii necesare realizării proiectului; va respecta obligațiile asumate prin contractul de finanatre încheiat cu autoritatea de management; va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.

 • 5.     RESPONSABIL JURIDIC: menține strânse legături cu Autoritatea de Management privind stadiul implementării proiectului în domeniul juridic; avizează, din punctul de vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru realizarea activităților proiectului, cât și a actelor juridice subsecvente acestora; oferă consiliere echipei proiectului privind legislația națională și europeană aplicabilă;avizează legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului; participă la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute; asigură organizarea documentației și a fișierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficiala a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine ultima si posibilitatea accesării acestora în condiții optime de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului.

Situația completa a atribuțiilor membrilor UIP desemnați de către Beneficarul proiectului, poate fi regăsită in cadrul fiselor de post care se ataseaza prezentului proiect.

Au fost anexate prezentei documentații atât Dispoziția de numire a membrilor UIP, cât și CV-urile și fișele de post ale membrilor. Din CV-urile atașate se observă că echipa de proiect propusă are experiența, competențele profesionale și calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. în cazul apariției unor spețe de natură legală, acestea vor fi rezolvate de către persoanele din departamentul juridic al UAT Municipiul Ploiești. Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a proiectului,

^NTERGROUP

în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei .firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să'vpoată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție cinci persoane, ale căror posturi'vor corespunde posturilor din UIP.

Consultantul va avea următoarele obligații (conform contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu UAT Municipiul Ploiești): asistă la monitorizarea riscurilor și punerea în aplicare a măsurilor de contractare; oferă consultanță pentru întocmirea rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și a tuturor documentelor solicitate de finanțator pentru buna implementare a proiectului, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare și anexelor acestuia, instrucțiunilor finanțatorului și legislației specifice în vigoare; asigură, împreună cu membrii UIP, respectarea calendarului de activități prevăzut în Contractul de finanțare și oferă consultanță în vederea revizuirii documentațiilor, ori de câte ori este cazul; oferă consultanță în vederea monitorizării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și încadrarea acestora în bugetul aprobat; oferă consultanță pentru urmărirea și verificarea eligibilității tuturor cheltuielilor efectuate, controlul costurilor proiectului; întocmește notele informative, comunicările oficiale, solicitările de clarificări, respectiv notificările și actele adiționale de modificare a contractului de finanțare încheiat între beneficiar și finanțator; asigură sprijin pentru pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanților finanțatorului sau orice alt organ abilitat să efectueze controlul proiectului; participa la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ale beneficiarului; asistă membrii UIP la verificarea respectării concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și situații de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului.

Consultantul se subordonează UIP și Solicitantului. Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

7.3 Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Proiectul de investiții propus spre implementare isi demonstrează potențialul de autosustinere financiara in perioada de exploatare/ operare.

Acest lucru se poate observa din tabelul privind sustenabilitatea financiara prezentat in cadrul Anexei 1 - Scenariul I - Scenariu recomandat.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, prin alocari de resurse financiare, in funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării si întreținerii investiției.

?*-> ț \'\!,. -;.      ;■ ;:<»»

Resursele financiare necesare funcționarii infrastructurii nou create se constituie din / f transferuri de la bugetul local al Municipiului Ploiești, in conformitate cu prevederile legale in -vigoare.                                                                            *\.      m

A.Ș.

In vederea operării obiectivului de investiții se vor crea 3 de posturi didactice (doua norme si jumătate) si un post nedidactic (ingrijitor). Programul de funcționare va fi de 4 ore/zi si 10 luni/an.

Pentru proiectul de investiții propus putem menționa ca lucrări specifice ce pot fi încadrate intr-un plan de mentenanță, următoarele:

 • -  verificări si reparații, pentru partea de rețele edilitare (alimentare cu apa, canalizare -stații de pompare, instalațiile sanitare), rețele electrice etc.

 • -  activități realizate după defectarea echipamentelor sau a instalațiilor sau deteriorarea lucrărilor de construcții, activități care constau in localizarea si diagnosticarea defectelor si in intervenții pentru restabilirea bunei funcționări.

In urma analizei informațiilor existente referitoare la activitatea practică de mentenanță și a cerințelor care sa gestioneze activitatea de mentenanta s-a stabilit următoarea structura de mentenanta:

 • a) Pregătirea activităților de mentenanță - se determină tipurile de intervenții, se stabilesc echipamentele/instalațiile si lucrările pentru care se planifică, inregistreaza si urmărește activitatea de mentenanta si se definesc niște cicluri de reparații.

 • b) Fișe tehnologice de reparații - o fisa tehnologica se definește la nivel de intervenție și se preia cu posibilitatea de a fi modificată pe echipamente; conține operațiile, materiile prime și piesele de schimb care se folosesc în mod curent într-un tip de reparație.

 • c) Planificarea și urmărirea activităților de mentenanță - se realizează planuri de intervenții, programe de reparații și activități de mentenanță pe baza fișelor tehnologice asociate si a unor devize estimative pentru lucrări de construcții.

Rapoarte - se întocmesc rapoarte de urmărire a intervențiilor de mentenanță și planuri de reparații.

Toate lucrările de reparații după implementarea proiectului vor fi realizate de firme de specialitate - după caz.

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

La nivel de management UAT Municipiul Ploiești va avea responsabilitatea, prin intermediul UIP-ului, sa implementeze si sa gestioneze in condiții bune noua investiție.

Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție cinci persoane, ale căror posturi vor corespunde posturilor din UIP.

Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

- Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

_______ _ _ _     _ _______țijfew A# *.

'%

 • -  Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei;etâpe sau subetape din planul de proiect;

 • -  Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

 • -  Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

 • -  Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;

 • -  Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

8. Concluzii si recomandări

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnico-economice de realizare a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru acesta.

Consideram ca soluția aleasa este cea mai buna pentru amplasamentul studiat si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III - “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV "Proiect tehnic de execuție" in conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016.

De asemena recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți in cadrul acestui document de către Beneficiar.

^NTERGROUP

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCiARA

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BL.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL I

"CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

105.900.00

20.121,00

126.021,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

52.200,00

9.918,00

62.118,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Total capitol 1

158.100,00

30.039,00

188.139,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

37.600,00

7.144,00

44.744 00

Total capitol 2

37.600,00

7.144,00

44.744.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

7.700,00

1.463.00

9.163,00

3.1.1

Studii teren

7.700,00

1.463,00

9.163,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0

-

3.3

Expertizare tehnica

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

138.300,00

26.277,00

164.577,00

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

I

93.200,00

17.708,00

110.908,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.100,00

589,00

3.689,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a

2.000,00

380,00

1

2.380,00

T/^liERGROU^ .<

j

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investit» - SCENARIUL I                     • ,'<

"CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL"

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

“    . C' O

Vaidete cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.7

Consultanta

70.000,00

13.300,00

83.300,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

55.000 00

10.450,00

65.450,00

3.7.2

Auditul financiar

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.8

Asistenta tehnica

54.000,00

10.260,00

64.260,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

14.000,00

2.660,00

16.660,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6.000,00

1.140,00

7.140 00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

40.000,00

7.600,00

47.600,00

Total capitol 3

276.000,00

52.440,00

328.440 00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.777.600 00

337.744,00

2.115.344,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.700,00

893,00

5.593,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

174.750,00

33.202,50

207.952,50

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

259.600,00

49.324,00

308.924,00

4.6

Active necorporale

0

0

Total capitol 4

2.216.650,00

421.163,50

2.637.813,50

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

254.500,00

48.355,00

302,855,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

100.000,00

19.000,00

119.000,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

154.500,00

29.355,00

183.855,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

41.900,00

3.610,00

45.510,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

10.400,00

0

10.400,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

2.100,00

0

----—_---L

2.100,00


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL I           0' ;

"CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL"            V'"*

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

lucrărilor de construcții

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

10.400,00

0

10.400,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19.000,00

3.610,00

22.610,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

260.400,00

49.476,00

309.876,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

19.200,00

3.648,00

22.848 00

Total capitol 5

576.000,00

105.089.00

681.089.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

3.264.350,00

615.875,50

3.880.225,50

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.078.000.00

394.820,00

2.472.820,00

* In preturi la data de decembrie 2018

1 euro = 4,6531 Lei


Data: 3 decembrie 2018


întocmit,

INTERGROUP ENGINEERING SRL


Beneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul PloieștiProiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 1.2 - Amenajarea terenului

Nr crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.2 - Amenajarea terenului

1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1.600,00

304,00

1.904,00

2

Rezistență

93.400,00

17.746,00

111.146,00

3

Arhitectură

-

-

4

Instalații

-

-

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

10.900,00

2.071,00

12.971,00

TOTAL I - subcap. 1.2

105.900,00

20.121,00

126.021,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.2

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

105.900,00

20.121,00

126.021,00

Proiectant; INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.


Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

1

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

-

-

-

2

Rezistență

-

-

-

3

Arhitectură

52.200,00

9.918,00

62.118,00

4

Instalații

4.1

Electrice

4.2

Sanitare

4.3

HVAC/Termice

4.4

Apa

4.5

Canal

4.6

Gaze

5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 1.3

52.200,00

9.918,00

62.118,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 1.3

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 1.3

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

52.200,00

9.918,00

62.118,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 2 - Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 2 ■ Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

13.000,00

2.470,00

15.470,00

2

Rezistență

12.700,00

2.413,00

15.113,00

3

Arhitectură

-

-

-

4

Instalații

11.900,00

2.261,00

14.161,00

4.1

Electrice

2.100,00

399,00

2.499,00

4.2

Sanitare

-

-

-

4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.4

Apa

500,00

95,00

595,00

4.5

Canal

-

-

-

4.6

Gaze

9.300,00

1.767,00

11.067,00

5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - cap. 2

37.600,00

7.144,00

44.744,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - cap. 2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - cap. 2

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

37.600,00

7 144,00

44.744,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titu!escu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 11, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tetffax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

*

boi


Deviz DOI - Zona de joaca

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fiara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

3.000,00

570,00

3.570,00

4.1.2.

Rezistență

16.000,00

3.040,00

19.040,00

4.1.3.

Arhitectură

21.900,00

4.161,00

26.061,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVACZT ermice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL 1 - subcap. 4.1

40.900,00

7.771,00

48.671,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

53.400,00

10.146,00

63.546,00

4.6

Active corporale

-

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4,3+4,4+4 5+4.6

53400,00

10.146,00

63.546,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL jy

94.300,00

17.917,00

112.217,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titufescu, nr.14, BI.21, Sc.A. Et.1, Ap.4, sector 1, București

NrJleg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tefffax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

D02


Deviz DO2 - Clădire grădiniță

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

27.500,00

5.225,00

32.725,00

4.1.2.

Rezistență

395.200,00

75.088,00

470.288,00

4.1.3.

Arhitectură

643.200,00

122.208,00

765.408,00

4.1.4.

Instalații

292.200,00

55.518,00

347.718,00

4.1.4.1

Electrice

191.200,00

36.328,00

227.528,00

4.1.4.2

Sanitare

35.300,00

6.707,00

42.007,00

4.1.4.3

HVAC/Termice                            65.700,00

12.483,00

78.183,00

4,1.4.4

Apa

-

-

-

4.1.4.5

Canal

-

-

-

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1.358.100,00

258.039,00

1.616.139,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.500,00

855,00

5.355,00

TOTAL II - subcap. 4.2

4.500,00

855,00

5,355,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

161.450,00

30.675,50

192.125,50

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

156.800,00

29.792,00

186.592,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

318.250,00

60.467,50

378.717,50

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL '»>

1.680.850,00

319.361,50

2.000.211,50

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz 003 - Platforme carosabile

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fata TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

5.600,00

1.064,00

6.664,00

4.1.2.

Rezistență

-

4.1.3.

Arhitectură

-

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

40.400,00

7.676,00

48.076,00

TOTAL 1 • subcap. 4.1

46.000,00

8.740,00

54.740,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

48.200,00

9.158,00

57.358,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

48.200,00

9.158,00

57.358,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

94.200,00

17.898,00

112.098,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz D04 - împrejmuire

Nr. crt.

Oenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1.600,00

304,00

1.904,00

4.1.2.

Rezistență

67.300.00

12.787,00

80.087,00

4.1.3.

Arhitectură

72.300,00

13.737,00

86.037,00

4.1.4.

Instalații

-

4.1.4.1

Electrice

-

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

TOTAL I - subcap. 4.1

141.200,00

26.828,00

168.028,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)     141.200,00     26.828,00     168.028,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: R013215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz D06 ■ Alei pietonale inel, trotuare de garda

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 • Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

>

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1.300,00

247,00

1.547,00

4.1.2.

Rezistență

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

-

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1 4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

30.000,00

5.700,00

35.700,00

TOTAL I - subcap. 4.1

31.300,00

5.947,00

37.247,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)      31.300,00      5.947,00

37.247,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1 București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: R013215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

^NȚERGROUP

i/ ■■

D07

.5


Deviz 007 - Platforma deșeuri

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAT!!

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

600,00

114,00

714,00

4.1.2.

Rezistență

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

6.700,00

1.273,00

7.973,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

7.300,00

1.387,00

8.687,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

A5 .

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)       7.300,00       1.387,00

8.687,00

/jțNTERGROUP

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz DOS - Instalații exterioare

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

33.900,00

6.441,00

40.341,00

4.1.2.

Rezistență

35.200,00

6.688,00

41.888,00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

4.1.4.

Instalații

83.700,00

15.903,00

99.603,00

4.1.4.1

Electrice

-

-

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4 j

Apa

22.900,00

4.351,00

27.251,00

4.1.4.5

Canal

60.800,00

11.552,00

72.352,00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL 1 -subcap. 4.1

152.800,00

29.032,00

181.832,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

200,00

38,00

238,00

TOTAL II - subcap. 4.2

200,00

38,00

238,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

13.300,00

2.527,00

15.827,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

1.200,00

228,00

1.428,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III ■ subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

14.500,00

2.755,00

17.255,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)      167.500,00     31.825,00     199.325,00

Cheltui». p< jp.> ectare si consultanta

.

121 242,B«

bt> V. *4

looo «a

CLwItsMfi cu organizarea xoțedurilor de achiziții rublice

lei fan

5.000 00

Cheftureli cu asistenta tehnica

lei/an

B.Ofiț.67

4593333

Cheltuieli lentru investiția de ba 2 a Inclusiv alte cheltuieli

lei an

21093539

2.739.214 61

Cheltuieli pentru informare si publicitate

teiran

9.094.74

10.105 26

Cheltuieli cu managementul proiectului

lei.an

11 79C.00

14.41Q.C0

Cheltuieli cu auditul traiectului

lei/an

6.176 47

8.823 53

Valoarea totală a jiroiectuluî - exclusivTVA

Lei/an

122242.16

317.620,41

2319.486,74

Valoarea totală a proiectului ■ inclusiv TVA

Lel/an

145.469,00

376414J6

3358.342,14

JIL U       I

CeHiff<Q|N«aip*Mi» perrtiu irweMiuaprnpw

Costuri totale cu enernia eectrica

Lei,an

0

0

0

1.120.27

1.142 67

Costuri totale cu cncrc'a termica

Lei ian

0

0

0

2.484 96

2.534 66

Costuri totale cu ava

lai. an

0

0

a

321117

3.275 39

Costuri totale cu apa uzata

leîj'an

0

0

0

412 *8^

420 73

ICosturi totale materiale si cu materialele consumabile

Lei/ar»

0

0

0

15.28140

15.Ș87 02

Costurile anuale cu energia electrica

Lel/an

1.120.27

1.142 67

[Costurile anuale cu a. a urata

Le Van

412.48

420.73

Costurile anuale cuerteriia termica

Lel/an

2.484 «

2.534,66

Număr luni

nr luni,an

5

Cheltuieli materiale si cu materialele consumabile

Le Van

15.281 40

15.587 02

Cheltuieli cu consumabilele Pentru trupuri sanitare si săli declasa

Lei,'an

4.200 00

4 .384 00

4.36968

4,457,07

4.546 22

Cheltuieli cu materialede curățenie corp na dini ta

Lei/an

3 000 00.

3.060 00

3.121 20

3 183 62

3.247 30

Cheltuieli cu Furnituri de birou si materiale pentruactivitati educaționale

Lei'an

7.200 00

7.344 OD

7.490 88

7.640 70

7 793 51

...

Total cheltuieli cu materialele si utllrtetiie

Le van

-S

0

0

22.510,27

22.960 41

Cheltuieli cu personalul

‘«.•ar

0

2

°

11.350 00

11.577 00

Cheltuieli cu asigurările;! protecția socială

lei, an

0

0

0

283 75

289 43

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

0

0

0

11.633 75

11366 '3

Cheltuieli de inlretinere cladiresi instalații exterioare

lei ,'an

0

0

0

0

0

Cheltuieli de întreținere si reparații zona de Loaca

lei/an

0

0

0

O

0

Cheltuieli deintretinereinfrastructuradrumur- incinta

Le.'an

0

0

0

0

6

Totd cheltuieli de întreținere sirepraiil

Letfan

0

0

0

0

9

Costuri cu soita leiecomunitatii. radio. TV. internet

Lei an

0

0

0

4.80QOO

4 896 00

Costuri cu servicii jientruSSMsi medic na muncii

Lei/an

0

0

0

14 400 00

14.688 00

Total cheltuieli'imersie de administrație

Le-/»

»

0

0

19.200 0

19'84

Cheltuieli cu asigurarea infrastructurii create

Lei an

4.775 44

4.870 94

Cheltuieli cu omatirea nrn'esiernata

Lei/an

5.336 04

5.412 1b

Alte cheltuieli operaționale

Lel/an

0

0

d

10.081, B

I»».11

toiai co* uri operetionște

le/an

0

. 0

w

ț|NT£RGROUF

J

1.16553

1.188,84

1.212 61

1.236 86

L     1-261.60

1-286.83

1312 57

1-338.82

1365.60

1-392.91

2.585 35

2.637 06

2.689 80

2.743 60

2.798 47

2.854 44

2.911.53

2.969 76

3.029 15

3.089 74

3.34U.9O

3 407 71

3.475 87

3.545 39

3.616,29

3.688 62

3.76239

3.837 64

3.914.39

3.992 68

429 15

437 73

446 48

455 41

464,52

473.11

483 29

492 96

SO2 81

512 87

15590.76

16 216 74

16.54107

16.8’190

17209.33

17.553 52

17.904 59

13.262 65

18,627.94

19.000 49

1.16553

1.18884

1.212 61

1.236.86

1.26160

1.286,83

1.31257

1.111.92

1.365.60

1.392.91

429.15

437.73

446 40

455,41

46452

473.11

48349

492.96

502J1

MW

-

LULiȘ

2.637,06

2.6B9.B0

2.743.£0

2.798^7

2.854,44

2311*3

2.969.76

3.02945

3.089.74

15.89876

16-216.74

16.541,07

16.871,90

17209,13

17.553,52

17.904,59

1*262,68

1BS2744

19.000,49

4.637 14

4.729 88

4.824 48

4.920 97

5.019 *9

5.119 78

5.222.17

5.326 62

5.433 ÎS

5.54181

3.312 24

Î.378 49

3.446 06

3.514 98

3.585 28

3.656 98

3,730 12

3.804 73J

3.880 82

3.95B 44

7.949 38

8.108 37

8.270 54

8.4 35 95

8.604 67

8.776 76

8.952 30

9.131.34

9.313.97

9.500,25

25.419.i9

23.8BBJ.-8

24385J4

24353 u

25-35022

25457,73

1*3?4JJ

26*0131

27-4*3.90

n iii.*’

11.808.54

12.044 71

12.285 61

12.531 32

12.78194

13.037 58

13.298 33

13,564.30

13.835,59

14.112.30

29S21

30112

307,14

313 28

319 55

325 94

332 46

339,11

345 89

352 81

12.103 75

12345.13

12344 6C

13.101 49

13363 52

13330 79

13.903 41

i4.iai.4S

14465,11]

0

0

10.615 87

0

0

0

0

11.720 77

0

0

2 082 30

0

0

2.209 75

0

0

2.345 00

0

0

2.488 54

0

0

3.050 91

0

0

0

0

3 368 45

0

0

2.082 J0

1.

1UM.T7

230975

0

J-M5JO

IBOHJtl

0

4.993 92

5.093 80

5.195.67

5299.59

5.405 58

5.513.69

5.623,97

5736.44

5.851.17

5.968,20

14.081,76

15.281 40

15.587 02

1S.898 76

16.21b 74

16 54107

15.871.90

17 209 33

17.553,52

17.904 59

19375.111

20375 !9

20.782.70

21498.15

21422J2

22454 76

22.495.sr

22445,78

23404 • •

23372.79

4.968 36

5.06? 73

5.169 09

5.272,47

5.37792

5.48547

5.595 18

5.70709

5.821 23

5 937 65

5.520,40

5.630 81

5.743 43

5.858 30

5.975 46

6.094 97

6.216,87

6.34121

6 468.03

6 597 39

10312^1

11.130 76

11-3*3.38

HMM»

11312.0*

12.O4i.50

124*946

12535 05

«aoroju

MMM!

HJJD.V

7> >5*,*7

>1^17.41

?6«**,£M

«C-IMrț*

7731*3*

*13*0.17

pmiru triWițWa ptBfrM____________

Venituri din alocau bugetarepentru întreținerea Infrastructurii [educaționalecreate .

Total venituri operaționale


|Tabelul nr.-H - SURSE DE FIN Ah TARE


Ai stanța tlHTctarS <*<rarnbuitaMi> iaiicneta ______

(contribuție benefic’ r j|uj_ din tare; _________.

(contribuție aferentă costurilor elUibile inclusiv TVA

[Contribu |ie aferentă costurilor neeli țibile inclusiv TVA

Total resurse Financiare ■ din care;________ _____

Valoarea totală eligibilă inclusivTVft _____________

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA


Utmhji itr. 5 SIJStrNABH-ITATfA HWANCIAAA A PROHCTUl'


■ •    • urilor operaționale

>1 țț» »>rrn« cheltuielilor operaționale____________________

1 iuk de numerar din a jivit »i r / de e • r Io - are |on r țional

Investlje__________________________________________

Flux de numerar din activitatea de invest’il ____________

FluKdc numerar - activitatea de exploatare ti de inveit’țll

Surse de finanțare_____   ______

Flux de numerar din activitatea de finanțare

[Flux de numerar total_________________________________

[Fiux_denumerartoța[uiniulat__________________________


| Tabelul "că-CALCULUI lADKAtOHAOR DE WTMTABAITA1E UNAnClAAA


Total incasarl deexjjparare Valoarea reziduală __

Total venituri încasări

[Costuri totale eu i nvești ția Costuri operaționale____

total costuri ptăți ___


|Fiux de numerar net

Factor de actualizare

Fluxdenumerar net actualizat


RentaHItatea financiară o Investiției fflRF/Ci_____

venitul net actualizat al invest Tei AFN L C_


EEBDffl


7 • ANALIZA COST EFICACITATE


' -2'-1 1 ' '«ertițif

Costuri de întreținere si o.-erate, din careț_ Chel tui e i cu materialele si cu vtibtatile


Cheltuieli cu personalul___

Cheltuieli de întreținere si reparații


Cheltuieli ueneralede administrație

Alte cheltuirii o. erationale_________

TOTAL costuri


Valoarea actualizata a costurilor totale


Valoarea actualizata a costurilor totale

Număr coi licevor beneficia de infraștructuia creata Sa. ortul ACE


țjfjTERGROUP68.070.13


57307 65


B232J.57 |     72.236,C2


71427.41


77.315,33


81.350,17


81350 17


56.205 94

-M392.93

47.030 61

-46.186 40

-58.594 al

■49309^6

-49.013 i8

-49.993 65

-52.964 11

_

-64.693 41

-53.053 66

1.192454 1

085

082

0 79

0 76

0 73

0 70

0 68

065

0 62

0.60 '

0 58

-37.947.J6

-38.655.74

-3650178

-44.527 24

-36.468 21

-34.43515

■33.773 92

-34.404 48

-40407 <1

■31362 65l

688612 65

____2_

_

56259 5

59.134 !7

58.532.23

71.187 56

62.75346

62.114 17

63357 17

66.59430

78.596J 2

67335.13

70371.04

19.294 52

19.680 41

20.074 02

2U.4 75 50

20.885 01

21.302 71

21.728 76

22.163 34

22.606 60

23.058 74

23.519 91

11.866 4 3

12.103 7$

12.345 83

12.592 75

12.844 60

13.101 49

13.363 52

13-630 79

13.903 41

14.181 48

14.4b5 11

1 749 83

r   “J

11.484 68

1856 93

1.970 59

12.680 02

2.091 21

16457 14

16.786 29

17.122 01

12464 45

17.813 74

18.170 02

18.533 42

18.904

19.282 17

19 667 81

20.06] 17

8.641 27

_   8.814 09

59.134 37

8 990 37

9.170 18

9.353 58

9.540 65

9.731 47

9.926 10

10.124 62

10.327 11

10.533 65

56259,45

58.532 23

71,187 56

62.75346

62,114,1?

63357 17

66.594.90

78.596 n2

67.235 13

70.671 04

— -1

_

_

----—- _____ ___^NÎERGROUP

SCENARIUL II NERECOMANDAT

Studiu de fezabilitate

Pag. 106/107

Activitatea

lan

Fet

1. Activitatî realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

Activ. 1.1

Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactiv. 1.1.1

Elaborare studii de teren

Subactiv. 1.1.2

tinere ertificat e urbanism, obținere avize/acorduri/autorizatii ce principiu • purtătoare de TVA

Subactiv. 1.1.3

Elaborare documentație tehnfco-economca • 5F

Subactiv. 1.1.4

lîtaborarea ereril • e măntare, inc - siv asistenta tehnica in evaluarea proiectului

II. Activîtati ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

Activ. II. 1

Activitatea de pregătire o documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Subactiv. 11.1.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si sennarea contractelor cu prestatori /furnizori

Activ. 11.2

Realizarea DTAC, PTE inclusiv verificarea proiectării

Subactiv. 11.2.1

Obținerea avizelor - faza DTAC

Subactiv. 11.2.2

întocmirea documentațiilor tehnice IDTAC), obținerea Autorizației de Construcție, realizarea PTE

Subactiv. 11.2.3

Obținere certificat energetic

Subactiv. 11.2.4

Verificarea tehnica fazele DTAC si PTE, Dispoziții de Șantier

Activ. 11.3

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Subactiv. K.3.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. U.4

Presta rea serviciilor de dirigentie de șantier

Subactiv. u.4.1

Prestarea serviciiilor de dirigentiede șantier

Activ. 11.5

Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactiv, 11.5.1

Amenajarea terenului

Subactiv. H.5.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

Subactiv. 11.5.3

Asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subactiv. II.5.4

Construcții si instalații

Subactiv. 11.5.5

Dotări si echipamente

Subactiv. 11.5.6

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

Subactiv. 11.5.7

Organizarea de santter - chettuieb conexe

Subactiv. 11.5.8

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subactiv. 11.5.9

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Activ. II.6

Managementul proiectului

Subactiv. 11.6.1

Monitorizarea implementării proiectului si a contractelor de achiziție / raportare /solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului

Subactiv. II.6.2

Taxe aferente avizelor si autorizațiilor de funcționare

Activ. 11.7

derularea activîtatt>or abtga torn de informare sl publicitate in cadrul proiectului

Subactiv. 11.7.1

Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

Subactiv. 11.7.2

Activitatea de promovare a proiectului

Activ. 11.3

A udltarea proiectului

Subactiv. 11.8.1

Realizare rapoarte deaudit intermediar siaudit final

^TERGROUP