Hotărârea nr. 61/2018

Hotãrârea nr. 61 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 61

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de


Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ”Eficientizare energetică

blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A"


Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan. Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduvă Sorin, Viscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate nr. 1848/22.02.2018 întocmit de Direcția Tehnic -Investiții și Direcția Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A";

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico- economica faza DALI pentru pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A" în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă descrierea investiției si valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A", conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A" de 1.488.982,38 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Aprobă contribuția inițiala a Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile si neeligibile ale proiectului in valoare de 655.725,55 lei inclusiv TVA, in condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Siorin-Niculae BOTEZ

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


EXPUNEREDEMOTIVELa proiectul de hotărâre privind aprobarea indi tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A"

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A -Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgență a prezentului proiect de hotărâre.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a Blocului 17C, B-dul Republicii nr. 195A, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat 1 nd că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea


-înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

 • 1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA                           lei

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA lei

Față de cele arătate mai sus, propunem

1.488.982,38

1.098.232,69


aprobarea indicatorilor


tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A”.


Andrei Ghec Bazavan Lar Bolocan Iuli Botez Georg Niculae

Cosma Marc Danescu Ste

Dinu Marius Dragulea Sai Viscan Robe

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

RAPORT DE SPECIALITATELa proiectul de hotărâre privind aprobarea indiWid^iE&P tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrarilor de Țntcnvefity pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiu- lo 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că data limită de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, Operațiunea A Clădiri rezidențiale este 28.02.2018 și ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior;

-Reducerea consumurilor energetice;

-Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră;

-Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii:

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri: -placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu

plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

1

acolo undese- poate

(o            \

poliurotăp/ș|)f^^L îțe

P N S 1ă corespunzător, cu


-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

-reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu strat de 140 mm grosime;

-termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

-schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare ternii tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

-închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

-înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.488.982,38

din care valoarea (C+M)

1.098.232,69

Valoarea totala exclusiv TVA

1.252.488,25

din care valoarea (C+M)

922.884,61

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare

(Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.488.982,38

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

100.221,00

1.2

Valoarea totala eligibila

1.388.761,38

2

Contribuția proprie, din care:

655.725,55./';

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

9 9

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

■ !

100.22^00 "

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

833.^256,83^

?          S J-Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A”

Direcția Tehnic-Investiții, Director ExecutivDirecția Relații Internationale, Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOIU

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Andreea Mihaela CRISTEA

Direcția Economică, Director Executiv,

ANENA NRXJ-A HCL Nr.       /  2-°^


DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

aferent! proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 17 C, BD. REPUBLICII NR. 195A”

1. SITUAȚIA EXISTENTA

Imobilul analizat blocul 17C, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, ia adresa b-dul Republicii 195A.

1.1 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul constructiei:1977-1982

Regim de inaltime:S+P+9, apartamente la toate nivelurile supraterane

Număr apartamente: 40

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitat!:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru incalzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

1.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 17 C b-dul Republicii 195 A.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila

- panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

2. DESCRIEREA SUMARA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

Lucrări de intervenție:

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •  se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolatei hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in


panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale. panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile sau monolitizarile de pe contur.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada


Perimetral in jurul ferestrelor pe 3 laturi in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistem ul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.______ ______ ___ __

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC , cu profil solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare-grile higroregalbile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profite speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm pentru a evita punțile termice.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu. Cantitatiie de tamplarie vor fi ajustate corespunzător.

Tamplaria performanta energetic cu tocuri si cercevele din PVC cu clasa de reacție ia foc C - s2,d0 in sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice gaivanizate, cu geam dublu termoizolant.

Având in vedere faptul ca structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplărie cu două foi de geam, ceea ce presupune montarea un cadru metalic suplimentar si ca probabilitatea ca prinderile parapeților de


placa si/sau de structurade rezistenta sa fi suferit in timp degradări majore, asociația de locatari a optat pentru desființarea acestora,' ■■sa=3*i’ urmând ca balcoanele sa fie închise cu tamplarie termorezistenta din placa in placa.

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei


Tamplaria va fi configurata din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Partea inferioara va fi închisa cu panouri tip Weiss, iar partea superioara cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou rmontate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Norme Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.).

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La incaperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Terasa se va reabilita prin efectuarea armatoarelor lucrări: -înlăturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BOA se va păstra, se va inlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei supiimentare-spuma poliuretanica PIR


-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.028> W/mK, dispus ih stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi

continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele


de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de

terasa.

Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului


Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter


Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat


Lift


Paratraznet


-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica.

-După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa _______-se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea termoizolatiei din placi de polistiren extrudat, cu

grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla._______________________________________________________________________

Termoizolare intrados placa peste subsol si parter( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli iavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.___________________________________

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parti commune

înlocuirea liftului existent

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si încălzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire' , și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite-cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robineti si conducte de încălzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de încălzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de încălzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de încălzire si apa calda menajera.

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o încăpere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENT! INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.488.982,38

din care valoarea (C+M)

1.098.232,69

Valoarea totala exclusiv TVA

1.252.488,25

din care valoarea (C+M)

922.884,61

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.488.982,38

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

100.221,00

1.2

Valoarea totala eligibila

1.388.761,38

2

Contribuția proprie, din care:

655.725,55

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

555.504,55

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

100.221,00

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

833.256,83

Indicatori tehnici ai investiției

indicator

Valoare

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone CO2 / an)

64,693

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

294.060,64
AVIZ

Nr. 9/22.02.2018

 • 1. Denumire proiect;

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2 - BLOC 17C, B-DUL REPUBLICII 195A

 • 2. Proiectant -S.C. INTERGROUPENGINEERINGS.R.L.

 • 3. Beneficiar - DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII - DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților, cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

 • - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

 • - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in

zona spațiilor comune ale blocului;                                      s' /        ‘’

 • - verificare tablou electric părți comune                                    j        ;' XâQ 1

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de l^ăriîe'^^^nl i

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea .lu^rărilor;-^

 • - demontarea si montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reaDflftare.^s

- VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA                                    1.488.982,38 lei

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA         1.098.232,69 lei

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL acestei documentații,


PREȘEDINTE COMIS VICEPRIM

Mihai Cristian G.LVE^IUNICIPIUL

i/

23. FEB. 2018 K

SECRETAR COMISIE MARIANA STOCHITA


I

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUIf PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești -lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 19 5A "SECRETAR, Andrei


GheorgluData:


2-0COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind