Hotărârea nr. 609/2018

Hotãrârea nr. 609 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la diverse drumuri din municipiul Ploiesti şi la imobilele care compun Depoul de tramvaie, situat în str. Găgeni nr. 94B, imobile care fac obiectul unor proiecte pentru obţinerea de fonduri europene

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 609

privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la diverse drumuri din municipiul Ploiești și la imobilele care compun Depoul de tramvaie, situat în str. Găgeni nr. 94B, imobile care fac obiectul unor proiecte pentru obținerea de fonduri europene

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 506/20.12.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 401/14.12.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1962/20.12.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 322/20.12.2018 la Direcția Economică, prin care se propune actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la diverse drumuri din municipiul Ploiești și la imobilele care compun Depoul de tramvaie, situat în str. Găgeni nr. 94B, imobile care fac obiectul unor proiecte pentru obținerea de fonduri europene;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 19.12.2018;

Având în vedere Condițiile generale din diversele Ghiduri ale solicitantului pentru diversele proiecte ale municipiului Ploiești pentru care se dorește finanțarea din fonduri europene;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

în temeiul Hotărârilor nr. 492/16.11.2018, nr. 453/31.10.2018, nr. 474/31.10.2018 și nr. 537/22.11.2018 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești și sunt înscrise în Cartea Funciară a UAT Ploiești;

In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă completarea ''Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” conform Anexei nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea ''‘Inventarului bunu^tb^^^^Icătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la poziția 661, referitoare la Intr. Catunu, coloana IJenunîifeltradfeva avea următorul cuprins: Intrarea Cătunu, iar coloana elemente <>MdentiScăre/văl avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața =1310 mp ^Lungime = O>153 km, număr cadastral 144804, având ca vecinătăți proprietăți particulari^^^ujh:și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare "de inventar va avea următorul cuprins :85.150 lei;

la poziția 752, referitoare la strada Ruginoasa, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 70mp; Lungime = 0,038 km, număr cadastral 144808, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 17.150 lei;

la poziția 505, referitoare la strada Ulmului, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 279mp; Lungime = 0,096 km, număr cadastral 144792, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 136.710 lei;

la poziția 540, referitoare la Aleea Berceni, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 2218mp; Lungime = 0,230 km, număr cadastral 144775, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 144.170 lei;

la poziția 138, referitoare la strada Chilia, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 324mp; Lungime = 0,084 km, număr cadastral 144796, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :21.060 lei;

la poziția 635, referitoare la strada Freamătului, coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Freamătului, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 231 mp; Lungime = 0,080 km, număr cadastral 144797, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :56.595 lei;

la poziția 473, referitoare la strada Țesătorilor, coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Țesătorilor, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 2080mp; Lungime = 0,243 km, număr cadastral 144795, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 135.200 lei;

la poziția 743, referitoare la strada Putui cu Apa Rece, coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Puțul cu Apă Rece, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 3089mp; Lungime = 0,343 km, număr cadastral 144810, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 1.513.610 lei;

la poziția 673, referitoare la strada Inului, coloana elenjehtl^l^identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața =103                   163

km; număr cadastral 144776, având ca vecinătăți proprietăți particulare ^ precum șndiverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana vâloâre de^ inventar va avea următorul cuprins :252.595 lei;

la poziția 763, referitoare la strada Steluțelor, coloana Denumire "strada va avea următorul cuprins: Steluțelor, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 176mp; Lungime = 0,092 km, număr cadastral 144809, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :43.120 lei;

la poziția 312, referitoare la strada Mugurilor, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 1088 mp; Lungime = 0,161 km, număr cadastral 144790, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :70.720 lei;

la poziția 37, referitoare la Aleea Romanești, coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Aleea Românești, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 1232mp; Lungime = 0,166 km, număr cadastral 144791, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :80.080 lei;

la poziția 639, referitoare la strada Furnalului, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 3072mp; Lungime = 0,637 km, număr cadastral 144835, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 199.680 lei;

la poziția 676, referitoare la strada Izlazului, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața = 5177 mp;

-Tronson I, Tip carosabil = balast; Suprafața = 3337mp; Lungime = 0,343 km; număr cadastral 144732, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :216.905 lei;

-Tronson II, Tip carosabil = balast; Suprafața =1840mp; Lungime = 0,220km; număr cadastral 144680, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 119.600 lei;

la poziția 702, referitoare la strada Mălinului, coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Mălinului, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 1467mp; Lungime = 0,150 km, număr cadastral 144805, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 359.415 lei;


(2) Aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului


la poziția 73, referitoare la depou tramvaie, coloana «elemente de


Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, după cum urmează: identificare » va avea următorul cuprins: Ploiești, str. Găgeni nr. 94B, Suprafața teren=29654 mp, număr cadastral 139974, având ca vecinătăți: Nord -CNCF CFR SA, Vest- diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, Sud-Paraul Dambu, Est-proprietățiparticulare cu numere cadastrale 133020 și 125754, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 14.530.460 lei ;

la poziția 74, referitoare la grup exploatare+modernizare rețea distrib.,


coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: CI, Suprafața construită la sol = 296 mp, Suprafața desfașurată=592 mp, P+l, cadre beton cu cărămidă, număr cadastral 139974-C1,, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest si Sud - teren aferent depou tramvaie, pe latura Est -substație redresare SI, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 711.519,94 lei ;

la poziția 75, referitoare la statiepomparept.spalare, coloana « elemente de


identificare » va avea următorul cuprins: C9, Suprafața construită la sol=22 mp , Suprafața desfașurată=22 mp, beton, număr cadastral 139974-C9, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren aferent depou tramvaie, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 24.727.01 lei ;

la poziția 77, referitoare la stație spălare+vopsire constr., coloana

« elemente de identificare » va avea următorul cuprins: C4, Suprafața construită la sol=471 mp, Suprafața desfașurată=471 mp, P, cadre beton cu cărămidă, număr cadastral 139974-C4, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren aferent depou tramvaie, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 653.009,61 lei;

la poziția 78, coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins:


hala întreținere reparații și hala boghiuri II, coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: C5,hala întreținere reparații, P+l, cadre beton cu cărămidă si hala boghiuri II, P, cadre beton cu cărămidă, Suprafața construită la sol=41 11 mp, Suprafața desfășurată 4695 mp; număr cadastral 139974-C5, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren aferent depou tramvaie, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 5.753.728,21 lei;

la poziția 79, referitoare la magazie și atelier, coloana « elemente de


identificare » va avea următorul cuprins: C7, Suprafața construită la sol =376 mp beton, Suprafața desfașurată=376 mp, P,cadre beton cu cărămidă, număr cadastral 139974-C7, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren aferent depou tramvaie, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 521.298,37 lei;

la poziția 80, referitoare la baraca aparate cale, coloana « elemente de identificare» va avea următorul cuprins: C6, Suprafața construită la sol =112 mp, Suprafața desfașurată=112 mp, P, construcție metalică, număr cadastral 139974-C6, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren aferent depou tramvaie, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :10.603,10 lei;

la poziția 81, referitoare la clădire strung rectif bandaje, coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: C3, Suprafața construită =101 mp, Suprafața construita desfașurată=101 mp, P, cadre beton cu cărămidă, număr cadastral 139974-C3., având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren aferent depou tramvaie, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 161.613,99 lei;

la poziția 83, referitoare la post trafo PTM 400 KVA, coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: CIO, Suprafața construită la sol =8 mp , Suprafața construita desfășurată=8 mp, P, construcție metalică, număr cadastral 139974-C10, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest și Sud teren depou tramvaie, iar pe latura Est - construcție punct de transf metalic, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :2.823,12 lei;

la poziția 84, referitoare la punct de transf metalic, coloana « elemente de identificare» va avea următorul cuprins: Cil, Suprafața construită la sol =11 mp , Suprafața construita desfășurată=11 mp, P, construcție metalică, număr cadastral 139974-C11, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Sud și Est teren aferent depou tramvai, pe latura Vest-post trafo PTM400 KVA, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :4.165,50 lei;

Art.4. Pentru imobilele prevăzute în Anexa nr. 1, pentru imobilele de la pozițiile nr.505,540,661,752, 138, 635, 473, 743, 673, 763, 312, 37, 639, 676 și 702 din Anexa Al ce se regăsesc în art.2, precum si pentru imobilul de la poziția nr.73 din Anexa G ce se regăsește în art.3, pentru care s-au stabilit valori prin raportare la Studiul de piață care conține informațiile privind valorile minime înregistrate la Camera Notarilor Publici Ploiești sub nr. 2801/15.12.2017, realizat pentru anul 2018, urmează ca pe parcursul anului 2019 să se procedeze la actualizarea corespunzătoare a acestora.

Art. 5. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.6. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

Contrasemnează: PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              p. SECRETAR,

George-Sorin-Niculae BOTEZ              Mihaela ZAHARIA

*\\  .                          ■            Șef Serviciu

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.


Bunuri ce trebuie incluse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești ”


Nr

Crt.


0.


Codul de clasifi


care


1.


ANEXA AlDenumirea bunului


2.


Elementele de identificare


3.


Anul dobândir ii sau, după caz, al dării

A in folosință


Valoare de inventar (lei)


Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare1.3.7.2

Acces pietonal 1 din str.Gh.Gr. Cantacuzino spre cabina poartă a imobilului    cu

Suprafața = 74 mp

Acces pietonal 1 din str. Gh.Gr.Cantacuzino spre cabina poartă a imobilului cu adresa poștală str. Cantacuzino, nr.330(conform Theotop), Număr cadastral 144826 Vecinătăți :

2018

36.260

adresa poștală

La Nord - nr.cadastral 2249 -proprietate particulară

str. Cantacuzino,

La Sud - nr.cadastral 144313- domeniu public al

nr.330(conform

municipiului Ploiești; str.Gh.Gr.Cantacuzino;

Theotop)

La Est - nr.cadastral 144313 și număr cadastral 143701 domeniu public al municipiului Ploiești;

La Vest - nr.cadastral 144310-domeniu public al municipiului Ploiești,


Hotărârea nr. 453/31.10.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

A Ar


909

1.3.7.1

Stupilor

Tip carosabil = asfalt; Suprafața =109 mp; Lungime = 0,071 km, număr cadastral 144773, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești

1970

26.705

Hotărârea nr. 5 3 7/22.11.20 18a Consiliului Local al municipiului Ploiești

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Sef Serviciu Inventariere si Evidentă Bunuri,

9                                                                     9                        9                        "

Gabriela Mîndruțiu
Sef Serviciu Intabulări Bunuri, Mădălin Negoită fi'