Hotărârea nr. 608/2018

Hotãrârea nr. 608 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la două imobile-terenuri situate în Ploiești, str. Râfov nr. 20B și Aleea Berceni nr.2A

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 608 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la două imobile-terenuri situate în Ploiești, str. Râfov nr. 20B si Aleea Berceni nr.2A

5

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive 501/20.12.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 409/19.12.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1959/19.12.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.317/19.12.20158 la Direcția Economică prin care se propune actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" referitor la două imobile-terenuri situate în Ploiești, str. Râfov nr.20B și Aleea Berceni nr.2A;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 19.12.2018;

Având în vedere Condițiile generale din diversele Ghiduri ale solicitantului pentru diversele proiecte ale municipiului Ploiești pentru care se dorește finanțarea din fonduri europene;

Luând în considerare faptul că imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii nr. 108/29.03.2018 și ale Hotărârii nr. 400/27.09.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și sunt înscrise în Cartea Funciară a U.A.T. Ploiești nr. 144465 având nr. cadastral 144465, respectiv Cartea Funciară a U.A.T. Ploiești nr. 144126 având nr. cadastral 144126;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 182/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârii nr.358/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești;

A

In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" cu Anexa I, cu denumirea "Diverse imobile".

Art. 2(1) Se aprobă includerea în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești", a imobilelor identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă completarea Anexei I cu 2 poziții, identificate potrivit prevederilor alineatului 1.

Art. 3 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, conform prevederilor art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Pentru imobilele prevăzute în Anexă, pentru care s-au stabilit valori prin raportare la Studiul de piață care conține informațiile privind valorile minime înregistrate la Camera Notarilor Publici Ploiești sub nr. 2801/15.12.2017, realizat pentru anul 2018, urmează ca pe parcursul anului 2019 să se procedeze la actualizarea corespunzătoare a acestora.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,% George-Sorin-Niculae BOTEZ '


Șef Serviciu


Anexa nr.

la H.C.L. nr.

Bunuri ce trebuie incluse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ANEXA I - „Diverse imobile”

1.

-

Teren str. Râfov nr.20B

Suprafața =4.702 mp str. Râfov nr.20B

Număr cadastral 144465

Vecinătăți :

J

La Nord - proprietăți particulare

La Sud - str.Traian Savulescu La Est -str. Rafov

La Vest - proprietate particulara

2001

1.151.990

  • - Hotărârea

nr. 108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

  • - Hotărârea       P ' J z >

nr.400/27.09,M-; Consiliului ^gLaw/'^ ' Municipiului Ploiești /

L41 ,1 1UIV0V1        ;“5

ȚX      / *

V4- N.                '/

«O/

2.

-

Teren Aleea

Berceni nr.2A

Suprafața = 634 mp

Aleea Berceni nr.2A

Numărul cadastral 144126 Vecinătăți:

La Nord - proprietate particulara

La Sud - Aleea Berceni

La Est -str. Pictor Rosenthal

La Vest - proprietate particulara, nr. cadastral 130623

2008

41.210

  • - Hotărârea

nr. 108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

  • - Hotărârea nr.400/27.09.2018 a

Consiliului Local al Municipiului Ploiești

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

p.Director Executiv, Amedeo Florin Tăbîrcă

Șef Serviciu SIEB, Gabriela Mîndruțiu