Hotărârea nr. 607/2018

Hotãrârea nr. 607 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren T36, P495, str. Ghighiului, Ploiesti – Schimbare destinatie teren din zonã retele tehnico-edilitare si culturi agricole in zona pentru locuinte individuale, zona amenajari sportive, institutii si servicii Str.Ghighiului, T36, P A 495, lot 2, Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                           _

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI      -

HOTĂRÂREA NR. 607 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „PARCELARE TEREN T36, P495, STR. GHIGHIULUI, PLOIEȘTI-SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ȘI CULTURI AGRICOLE ÎN ZONĂ PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE, ZONĂ AMENAJĂRI SPORTIVE, INSTITUȚII ȘI SERVICII” Str.Ghighiului, T36, P A 495, lot 2, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 498/18.12.2018 a Domnului Primar Adrian Florin DOBRE și a consilierilor Robert Ionuț VÎSCAN, George Sorin BOTEZ, Iulian BOLOCAN, Sorin VĂDUVA, Ștefan DĂNESCU și Marius MATEESCU, precum și Raportul de specialitate nr. 310213/18.12.2018 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, Planul Urbanistic Zonal „PARCELARE TEREN T36, P495, STR. GHIGHIULUI, PLOIEȘTI - SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ȘI CULTURI AGRICOLE ÎN ZONĂ PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE, ZONĂ AMENAJĂRI SPORTIVE, INSTITUȚII ȘI SERVICII”, Str.Ghighiului, T36, P A 495, lot 2, Ploiești;

Luând în considerare documentația Planului Urbanistic Zonal “PARCELARE TEREN T36, P495, STR. GHIGHIULUI, PLOIEȘTI - SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ȘI CULTURI AGRICOLE ÎN ZONĂ PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE, ZONĂ AMENAJĂRI SPORTIVE, INSTITUȚII ȘI SERVICII”, întocmit de urb Raluca TAMPA;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri conform certificatului de urbanism nr. 638/16.05.2018:

-

utilități urbane :

-

alimentare cu apă, canalizare:

nr.399/09.10.2018

o

alimentare cu energie electrică:

nr.3783/05.09.2018

o

alimentare cu energie termică:

nr.C 18-2206/16.08.2018

o

alimentare cu gaze naturale:

nr. 312.960.694/10.08.2018

o

telefonie:                        nr,100/05/03/01/B/PH/1483/20.08.2018

-

privind:

o

protecția mediului:

nr.15312/22.11.2018

o

sănătatea populației:

notificare nr.43 5/02.11.2018

-

altele:

o

poliția rutieră:

nr.237577/24.10.2018

o

Comisia Municipală ptr. Transport:

BMTUnr. 2825/19.11.2018

o

aviz S.N.C.F.R.:

nr.Th4/557/l 0.08.2018

o

proces verbal secție L6 Ploiești:

nr.5241/03.08.2018

o

pdv emis de R.A.S.P. privind rampa ecologică:

nr.20120/08.10.2018

o pdv emis de D.G.D.U. privind rampa ecologică:      nr.20120/08.10.2018

o Studiu geotehnic:           întocmit de dr. ing.geolog Mihai Alexandru Samoilă

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. 045 din 14.12.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr.020 din data de 14.12.2018;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură din data de 19.12.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „PARCELARE TEREN T36, P495, STR. GHIGHIULUI, PLOIEȘTI-SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ȘI CULTURI AGRICOLE ÎN ZONĂ PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE, ZONĂ AMENAJĂRI SPORTIVE, INSTITUȚII ȘI SERVICII”, Str. Ghighiului, T36, P A 495, lot 2, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art.l sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

W A \