Hotărârea nr. 606/2018

Hotãrârea nr. 606 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la SC Hale și Piețe SA Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA Nr. 606


privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 497/18.12.2018 a domnului consilier local Palaș-Alexandru Paul precum și Raportul de specialitate nr. 21571 din 18.12.2018 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 313/17.12.2018 al Direcției Economice;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

Având în vedere prevederile art. 28 (1) din Legea nr. 329 / 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

în conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1,2,3 si art. 10 alin 1 si 2 din Ordonanța nr. 26 / 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/29.06.2006 -privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

9

Art. 1 - Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, Anexei nr.2, Anexei nr.3, Anexei nr.4 și Anexei nr.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI AN 2018 Revizia a IV-aINDICATORI

Nr. rd

Arobat cf.

HCL..2018

Propuneri an curent Rev IV (2018)

%

Estimări an 2019

--

Estimări an 2020

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

12140.00

12140.00

100.00

12140.00

12140.OC

100.0C

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12132.00

12132.00

100.00

12132.00

12132.00

100.00

100.00

ajsubvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

8.00

8.00

100.00

8.00

8.00

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

12010.00

11725.00

97.63

11725.00

11725.00

100.00

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11938.00

11650.00

97.59

11650.00

11650.00

100.00

100.00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

4087.00

4008.00

98.07

4008.00

4008.00

100.00

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

695.00

666.00

95.83

666.00

666.00

100.00

100.00

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

|  6412.00

6219.00

96.99

6219.00

6219.00

100.00

100.00

co

Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)

12

5930.00

5715.00

96.37

5715.00

5715.00

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

13

5460.00

5281.00

96.72

5281.00

5281.00

100.00

100.00

C2

bonusuri

14

470.00

434.00

92.34

434.00

434.00

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

22.00

0.00

22.00

22.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu dreptierile saleariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

22.00

22.00

22.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

341.00

346.00

101.47

346.00

346.00

100.00

100.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

141.00

136.00

96.45

136.00

136.00

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

744.00

757.00

101.75

757.00

757.00

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

72:00

75.00

104.17

75.00

75.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

130.00

415.00

319.23

415.00

415.00

100.00

100.00

IV

MPOZIT PE PROFIT

23

52.00

101.00

194.23

101.00

101.00

100.00

100.00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

78.00

314.00

402.56

314.00

314.00

100.00

100.00

1

îezerve legale

25

7.00

21.00

300.00

21.00

21.00

0.00

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

71.00

293.00

412.68

293.00

293.00

0.00

0.00INDICATORI

Nr. rd

Arobat cf.

HCL..2018

Propuneri an curent Rev IV (2018)

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020V O

’yA Al

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

1Qj"'

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

O

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în căzu regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

• dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

■ dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C)

■ dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 ■ rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

18635.00

635.00

3.41

635.00

635.00

100.00

100.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

18635.00

635.00

3.41

635.00

635.00

100.00

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

198.00

198.00

100.00

198.00

198.00

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

178.00

178.00

100.00

178.00

178.00

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe >aza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2776.22

2675.56

96.37

2675.56

2675.56

100.00

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

2556.18

2472.38

96.72

2472.38

2472.38

100.00

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

68.16

68.16

100.00

68.16

68.16

100.00

100.00

6

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1 )x1000

55

989.29

965.82

97.63

965.82

965.82

100.00

100.00

9

’lăți restante

56

10

Creanțe restante

57

745.00

745.00

100.00

745.00

745.00

100.00

100.00

DIRECTOR GENERAL,

ING. PEPELEA MARIANA


DIRECTOR ECONOMIC,EC. STANCIULESi


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic.SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa.Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI REVIZIA A a IV-a 2018
INDICATORI

Nr. rd.

An precedent-2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influente (+/-)

(

Aprobat

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat trim III .2018

Propunere rectificare an curent 2018REV1V

din care:

Conform HCL 437/ 28.11.2017

Conform

HCL

....../.2018

Triml

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

6

7

8

9

10a

10b

10c

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

12620.00

12170.06

12312.00

8958.47

12140.00

3039.50

6050.00

9474.00

12140.00

-172.00

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

12615.00

12167.62

12304.00

8953.16

12132.00

3039.00

6047.00

9470.00

12132.00

-172.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 * rd. 7), din care:

3

9374.00

8593.71

8895.00

6559.75

8723.00

2260.00

4439.00

7191.00

8723.00

-172.00

al)

din vânzarea produselorct.703

4

35.00

8.95

16.00

11.50

16.00

2.00

4.00

12.00

16.00

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii: ct.706 -ct.706.9+ ct.708.7

6

9235.00

8356.62

8700.00

6543.00

8700.00

2240.00

4433.00

7174.00

8700.00

a4)

alte venituri: ct.706.9+ct.758.8+ct.758.14+ct.

758.3+ct.758.4

7

104.00

228.14

179.00

5.25

7.00

18.00

2.00

5 00

7.00

-172

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

X £ /

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

joci

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

\'<-

î

d)

din producția de imobilizări ct 722

12

0.00

0.00

83.00

58 97

83.00

0.00

68.00

68.00

83.00INDICATORI

An precedent-2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influente (+/■)

Aprobat

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

rd.

Conform HCL437/ 28.11.2017

Realizat

31.12.2017

Conform

HCL

......7.2018

Propunere rectificare an curent 2018REVIV

Trim I

Trim II

Trim III

An

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 +rd. 19 + rd. 20 +-rd. 21), din care:

14

3241.00

3573.91

3326.00

2334.45

3326 00

779.00

1540.00

2211.00

3326.00

fi)

din amenzi și penalitățict.758.1

15

168.00

137.74

90.00

71.75

90.00

54.00

52.00

81.00

90.00

12)

din vânzarea activelor și alte operați de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri ct.704+ct 708-

ct.708.7-ct.711+758 2

21

3073 00

3436.17

3236.00

2262.69

3236.00

725.00

1480.00

2130.00

3236.00

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

5.00

2.44

8.00

5.31

8.00

0.50

3.00

4.00

8.00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi: ct.766

26

5.00

2.44

8.00

5.31

8.00

050

3.00

4.00

8.00

e)

alte venituri financiare: ct.768

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

12540.00

12023.19

11897.00

8218.64

11725.00

3385.00

5850.00

8792.50

11725.00

■172.00

III

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

12475.00

11963.75

11822.00

8165.93

11650.00

3370.00

5814.00

8732.50

11650.00

■1J2.00

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

3873.00

3668.69

4040.00

2779.57

4008.00

1259.00

2050.00

3082.50

4008.00

f <^>42.00

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39). din care:

32

2189.00

2072.63

2169.00

1525.69

2164.00

777.00

1117.00

1635.00

2164.00

(W /■$

'O Ci -5.00

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

a i ’ Q

3UU.14

ooo.Ub

358.U' ■

'121.OU

—TtTTW—

■'V     '-5

bi)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

17.00

16.79

21.00

9 84

16.00

8 00

12.00

22.00

16.00

Wr®INDICATORI

An precedent • 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influente (+/-)

Aprobat

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

rd.

Conform HCL 437/ 28.11.2017

Realizat

31.12.2017

Conform

HCL

....../.2018

Propunere rectificare an curent 2018REVIV

Triml

Trim II

Trim III

An

b2) |cheltuieli cu combustibilii

36

25.00

19.72

26.00

18.26

26.00

7.00

14.00

21.00

26.00

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

20.00

17.28

51.00

29.13

51.00

16.00

16.00

30.00

51.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1858.00

1755.21

1755.00

1252.17

1755.00

640.00

899.00

1300.00

1755.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.

41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

113.00

105.21

188.00

79.25

183.00

34.00

78.00

116.50

183.00

■5.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

35.00

34.43

67.00

25.33

62.00

12.00

42.00

50.00

62.00

-5

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

33.00

28.56

81.00

25.20

81.00

7.00

10.00

26.50

81.00

0 00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

18.00

17.98

71.50

18.96

71.50

5.00

650

20.00

71.50

0

b2)

- către operatori cu capital pavat

44

15.00

TU3S

930

CT

930

—nro

3.5U

---530---

9 5U

c)

prime de asigurare

45

45.00

42.22

40.00

28.73

40.00

15.00

26.00

40.00

40.00

0

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1571.00

1490.85

1683.00

1174.64

1661.00

448.00

855.00

1331.00

1661.00

•22.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

30.00

1.24

15.00

11.12

15.00

10.00

10.00

20.00

15.00

0

b1) (cheltuieli privind consultanța juridică

49

30.00

29^““

15.00

ÎTÎ2

15.00

1W

10.M

—2W—

1330

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

33.00

28.08

45.00

25.39

45.00

9.00

14.00

28.00

45.00

0

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

4.00

1.68

8.00

3.19

8.00

2.00

3.00

4.00

8.00

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

29.00

26.4

37.00

22.20

37.00

7.00

11.00

24.00

37.00

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

f -

INDICATORI

An precedent-2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influente (+/-)

Nr. rd.

Aprobat

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

Conform HCL437/ 28.11.2017

Realizat

31.12.2017

Conform

HCL

....../.2013

Propunere rectificare an curent 2018REVIV

Trim I

Trim II

Trim III

An

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.

58 +rd. 59 +rd. 61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

4.00

3.49

6.00

3.63

6.00

2.00

3.00

5.00

6.00

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

6.00

4.06

11.00

4.29

11.00

5.00

7.00

8.00

11.00

0

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

200

0.67

2.00

0.47

2.00

4.00

4.00

4.00

2.00

0

-interna

65

2.00

0.67

2.00

0.47

2.00

1.00

4.00

4.00

2.00

0

-externa

66

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

68 00

62.92

55.00

36.01

55.00

23.00

33 00

40.00

55.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16.00

15.03

17.00

10.89

17.00

4.00

8.00

12.00

17.00

0

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1344.00

1333.74

1472.00

1056.07

1472.00

370.00

750.00

1188.00

1472.00

0.00

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

70

737.00

663.63

910.00

649.44

910.00

275.00

550.00

700.00

910.00

,0

■2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

8.00

5.26

9.00

4.77

9.00

3.00

6.00

8.00

9.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

3.00

2.9

15.00

5.03

15.00

10.00

14.00

14.00

15.00

,■ 0

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

9.00

0.00

10.00

8.50

10.00

8.50

8.50

8.50

10.00

0

INDICATORI

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influente (+/-)

Aprobat

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

rd.

Conform HCL437/ 28.11.2017

Realizat

31.12.2017

Conform

HCL

....../.2018

Propunere rectificare an curent 2018REVIV

Trim I

Trim II

Trim III

An

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

7.00

6.50

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

3.00

2.33

6.00

2.64

6.00

100

4.00

6.00

6.00

0

j)

alte cheltuieli

78

70.00

42.29

62.00

27.24

40.00

25.00

30.00

30.00

40.00

-22

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

536.00

529.11

666.00

491.99

666.00

189.00

364.00

550.00

666.00

0.00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

81

60.50

60.04

64.00

46.90

64.00

18.00

33.00

49.00

64.00

0

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.50

0.03

1.00

0.03

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte pt. Fd. handicapați

85

475.00

469.04

601.00

445 06

601.00

170.00

330.00

500.00

601.00

0

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

7084.00

6995.79

6197.00

4414.76

6219.00

1740.00

3040.00

4662.00

6219.00

22.00

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

5341.00

5283.45

5715.00

4076.84

5715.00

1623.00

2812.00

4310.00

5715.00

0.00

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

4863.00

4819.59

5281.00

3808.49

5281.00

1550.00

2630.00

4032.00

5281.00

0.00

a) salarii de bază

89

4287.00

4254.73

4845.00

3562.76

4845.00

1316.00

2410.00

3764.00

4845.00

a

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

260.00

255.19

136.00

91.02

136.00

85.00

66.00

110.00

136.00

/ ■<£

A 4?    .<■

c) alte bonificații (conform CCM)

91

316.00

309.67

300.00

154.71

300.00

149.00

154.00

158.00

300.00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

478.00

463.86

434.00

268.35

434.00

73.00

182.00

278.00

434.00An precedent-2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influente (+/■)

Nr. rd.

Aprobat

Aprobat

din care:

INDICATORI

Conform HCL 437/ 28.11.2017

Realizat

31.12.2017

Conform

HCL

......f.2018

Realizat trim III .2018

Propunere rectificare an curent 2018REVIV

Trim I

Trim II

Trim III

An

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

465.00

452.26

410.00

255.05

410.00

67.00

170.00

260.00

410.00

0

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM

99

13.00

11.60

24.00

13.30

24.00

6.00

12.00

1800

24 00

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

279.00

277.70

0.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

22.00

22.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

201.00

200.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

102

78.00

77.37

0.00

0.00

22.00

0 00

0.00

0.00

22.00

22

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

225.00

220.55

346.00

246.88

346.00

82.00

163.00

252.00

346.00

0.00

a) pentru directori/directorat

105

98.00

97.02

149.00

106.82

149.00

37.00

72.00

108.00

149.00

0

-componenta fixă

106

98.00

97.02

149.00

106.82

149.00

37.00

72.00

108.00

149.00

0

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

86.00

85.08

154.00

111.04

154.00

34.00

70.00

112.00

154.00

-componenta fixă

109

86.00

85.08

154.00

111.04

154.00

34.00

70.00

112.00

154.00

1

-componenta variabilă

110

r ■

J


INDICATORI

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influente {+/-)

Nr. rd.

Aprobat

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

Conform HCL 437/ 28.11.2017

Realizat

31.12.2017

Conform

HCL

......(.2018

Propunere rectificare an curent 2018REVIV

Trim I

Trim II

Trim III

An

c) pentru cenzori

111

26.00

25.49

31.00

23.95

31.00

9.00

16.00

24.00

31.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

15.00

12.96

12.00

5.07

12.00

2.00

5 00

8.00

12.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1239.00

1214.09

136.00

91.04

136.00

35.00

65.00

100.00

136.00

0

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd 118+re.119+rd.120+rd.121+rd.122), din care:

114

982.00

770.16

919.00

479.61

757.00

182.00

360.00

438.00

757.00

-162.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:

115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transfenrrilor pentru plata

119

d)

alte cheltuieli

120

116.00

29.58

50.00

29.82

60.00

15.00

36.00

40.00

60.00

10

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

790.00

747.17

615.00

456.92

615.00

170.00

330.00

440.00

615.00

0

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

76.00

-6.59

254.00

-7 13

82.00

-3.00

-6.00

-42.00

82.00

-172.00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

80.00

0.00

302.00

0.00

130.00

000

0.00

0.00

130.00

-172

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

4.00

6.59

48.00

3.06

48.00

3.00

6.00

42.00

48.00

..■■50.00

y ...-.....'

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 +rd. 129 + rd. 130), din care:

127

4.00

6.59

48.00

3.06

48 00

3.00

6.00

42.00

48.00

0.00

- din participarea salariaților la profit

128

V - - £ AINDICATORI

Nr. rd.

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influente (+/-)

Aprobat

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

Conform HCL437I 28.11.2017

Realizat

31.12.2017

Conform

HCL

....../.2018

Propunere rectificare an curent 2018 REVIV

Trim l

Trim II

Trim III

An

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0.00

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

130

4.00

0.00

48.00

3.06

48.00

3.00

6.00

42.00

48.00

0

provizioane in legătură cu contactul de

130a

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

65.00

59.44

75.00

52.71

75.00

15.00

36.00

60.00

75.00

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

65.00

59.44

75.00

52.71

75.00

15.00

36.00

60.00

75.00

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

REZULTATUL BRUT (profitipierdere) (rd. 1 -rd. 29)

140

80.00

146.87

415.00

739.83

415.00

-345.50

200.00

681.50

415.00

0.00

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

530.00

433.12

590.00

225.81

590.00

100.00

250.00

385.00

590.00

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

102.00

91.60

101.00

96.56

101.00

0.00

45.00

107.00

101.00

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd.2)

144

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

•>

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii conform legii anuale a bugetului de stat

146

fi*

1

2

Cheltuieli de natură salarială (rd- 87) din care

147

5341.00

5283.45

5715.00

4076.84

5715.00

1623.00

2812.00

4310.00

5715.00

\,Z

INDICATORI

An precedent-2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influente (+/-)

Aprobat

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

rd.

Conform HCL 437/ 28.11.2017

Realizat

31.12.2017

Conform

HCL

......7.2018

Propunere rectificare an curent 2018REVIV

Trim I

Trim II

Trim III

An

a)

148

b)

149

c)

150

2

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

4863.00

4819.59

5281.00

3808.49

5281.00

1550.00

2630.00

4032.00

5281.00

0.00

3

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

196

198

198.00

167

198

198

198

198

198.00

4

5

Nr. mediu de salariați

153

196

187

178.00

163

178

178

178

178

178.00

5

6

a)Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151 (rd.

153)712*1000

154

1938.78

2147.77

2472.38

2596.11

2472.38

X

X

X

2472.38

b (.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000

155

3406.25

2354.48

2675.56

2779.03

2675.56

X

X

X

2675.56

6

7

a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

64.36

65.07

69.12

73.24

68.16

X

X

X

68.16

b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana )w=QPF/Rd. 153

158

c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

l

- preț mediu (p)

161

X

X

X

£

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd.159/rd.2

163

X

X

X

W ---"7?

■ S f     jțZ*

Loc*    z/z;

I r •< V.

7

8

Plăți restante

164

i’’7 £ /

8

9

Creanțe restante, din care:

165

1092.00

745.00

745.00

747122.00

745.00

745.00

745.00

745.00

745.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

_

J

.- °°

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent-2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influente (+/-)

Aprobat

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat trim III .2018

Propunere rectificare an curent 2018 REVIV

din care:

Conform HCL437/ 28.11.2017

Conform

HCL

......(.2018

Trim 1

Trim II

Trim III

An

- de la operatori cu capital privat

167

1092.00

745.00

745.00

747122.00

745.00

745.00

745.00

745.00

745.00

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte en ti ta ti

170

9

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

Profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit

-22.00

55.27

314.00

643.27

314.00

-345.50

155.00

574.50

314.00

0.00

d-


DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR ECONOMIC

ING.PEPELEA MARIANA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Operatorul economic.SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

ANEXA 3 L A

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

PROPUNERI AN 2018 REVIV                                      - mii lei •

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2016

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (2017)

% 7 = 6/5

Aprobat an curent 2018

Propuneri revizia IV 2018

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

12661.00

11345.68

89.61

12620.00

12170.06

96.43

12140.00

12140.00

1

Venituri din exploatare *)

12649.00

11340.96

89.66

12615.00

12167.62

96.45

12132.00

12132.00

2

Venituri financiare

12.00

4.72

39.33

5.00

2.44

48.80

8.00

8.00

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Propunere program de investiții, dotări și sursele de finanțare*

REVIZIA a IV-3E


INDICATORI

VALOARE

Aprobat An 2018

Influente

Pondere

RevViV 2018

1 7

2

3

4

5

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

5,635.00

-5,000.00

635.00

1

Surse proprii, din care:

635.00

0.00

635.00

a) - amortizare

635.00

0.00

635.00

b) - profit

0.00

2

Alocații de la buget

-

0.00

3

Credite bancare, din care:

-

0.00

a) - interne

0.00

b) - externe

0.00

4

Alte surse, din care:

5.000.00

-5.000.00

0.00

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

5,000.00

-5,000.00

0.00

l

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

5,635.00

-5,000.00

635.00

1

Investiții în curs, din care:

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

2

Investiții noi, din care:

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

5,615.00

-5,000.00

615.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

5,615.00

-5,000.00

615.00

t>. 1 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu

20.00

0.00

20.00

b.2 Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu - execuție

60.20

0.00

60.20

b.3 Amplasare corturi pe structura metalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

208.00

0.00

208.00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44 -execuție

32.00

0.00

i .

32.00


REVIZIA a IV-a

INDICATORI

VALO

Aprobat An 2018

ARE         Â'

f

Influente-,

. mlî lei fara TVA

. „ z

.Propunere

i . Rev.l V

6 2018

Z

2

3

4 Lt,

b.5 Desființare închideri cu usi automate imobil Halele Centrale

3.00

0.00

^■3.00

, fi

b.6 Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structuta metalica Piața Centrala Ploiești

10.00

0.00

10.00

b.7 Lucrări de modernizare - Sistem parcare automat Halele Centrale

14.00

0.00

14.00

b.8 Lucrări de constructi - Înlocuirea jgheaburilor de scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halelor Centrale (proiectare si execuție).

24.30

0.00

24.30

b.9 Desființare si construire Piața Centrala Agroalimentara

5,200.00

-5,000.00

200.00

b.10 Reparație instalație brumizare Piața Centrala nr. inventar 2064 risaie oroorie

3.00

0.00

3.00

b.ll Reparație instalație brumizare Piața Nord nr. inventar 2070 -regie proprie

2.00

0.00

2.00

b. 12 Reparație instalație brumizare Piața Vest nr. inventar 2068 -regie proprie

1.00

0.00

1.00

b.13 Modernizare curenta grup sanitar Piața Vest-regie jiroiirie

20.00

0.00

20.00

b.l4Lucrari de instalare sistem supraveghere video Piața 9 Mai

5.50

0.00

5.50

b.15 Lucrări de instalare sistem supraveghere video Piața Mihai Bravu

6.00

0.00

6.00

b.16 Lucrări de instalare sistem supraveghere video Piața Malu Roșu

6.00

0.00

6.00

Total lucrări an 2018

5.615.00

-5.000.00

615.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale )

20.00

0.00

20.00

4.1 Achiziționare agregat frig pentru instalația situata in subsolul imobilului Halele Centrale

20.00

0.00

20.00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externe

Director General, Ing.Pepelea Mariana

Serviciul Investiții ing.Dumitrescu VeroniAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

anexa s t A


Cod unic de înregistrare :R 1356295

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante

An 2018 REVIZIA a IV a

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2017)

An curent (2018)

An 2019

An 2020

Preliminat/Realizat

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Rezultat brut ( + /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

146.87

0

415

0

203

0

203

0

1

Măsura 1.

X

X

0

0

0

TOTAL pct. I

X

X

415

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

X

X

0

TOTAL pct. II

X

X

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

146.87

415

0

203

0

203

0

DIRECTOR GENERAL,


ING.PEPELEA MARIANA