Hotărârea nr. 603/2018

Hotãrârea nr. 603 privind majorarea impozitului pe clădire și/sau a impozitului pe teren pentru anul 2019, ca urmare a încadrării acestora în categoria imobilelor neîngrijite

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 603 privind majorarea impozitului pe clădire și/sau a impozitului pe teren pentru anul 2019, ca urmare a încadrării acestora în categoria imobilelor neîngrijite

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 495/17.12.2018 a Primarului municipiului Ploiești - domnul Adrian- Florin Dobre și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești nr. 139937/12.12.2018, prin care se propune majorarea impozitului pe clădire și/sau a impozitului pe teren pentru anul 2019, ca urmare a încadrării acestora în categoria imobilelor neîngrijite;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 311/17.12.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

A

In conformitate cu prevederile art. 489 alin. 5, 6, 7 și 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 168 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

a

In temeiul prevederilor art.l din Hotărârea Consiliului Local nr. 439/2017 privind aprobarea unei noi proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare și încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești;

Având în vedere adresele nr. 309927/07.12.2018,  nr.2334/10.12.2018,

nr.309997/11.12.2018 si 8899/12.12.2018, însoțite de documentațiile întocmite de Comisia mixtă privind încadrarea clădirilor și/sau terenurilor, în categoria celor neîngrijite;

A

In baza dispozițiilor prevederilor art. 36 alin. (4) lit. c) și ale art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă majorarea impozitului pe clădire și/sau a impozitului pe teren pentru anul 2019, ca urmare a încadrării acestora în categoria imobilelor neîngrijite, conform Anexelor nr.l-35 - parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 Impozitul majorat prevăzut la art. 1 se datorează de către proprietar.

Art.3 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-SoJ-in-Nictilae BOTEZ


Contrasemnează:


lae BOTEZ


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

^^eficișat-’ majorâfe impozit

1

clădire

B-dul    Republicii

nr.297B

SC Mangy Construct

SRL

40

500%

2

teren

B-dul    Republicii

nr.297B

SC Mangy Construct

SRL

100

500%


Documentele care stau Ia baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.lA din data de 02.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 40 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 500% ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 100 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.303676/18.05.2018 transmisă către SC Mangy Construct SRL, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.297B și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.lA din data de 03.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.


  ANEXA NR. 4 LA PROCEDURA?;


  Nr.


  ROMANIA

  JUDEȚUL PRAHOVA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

  .......4A.....i.....02....Q.4.......  2018


NOTA DE CONSTATARE INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești sra .deplasat in,teren in data de                     ...... in locația

....Q-'OUl—Cs£tU.6U.CU...rHL1.2jT..C!.............si a constatat următoarele:

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

A Balescu Lucian           I

Bratu Florian

Alexandru CosmirP /K/* /

ANEXA NR.1 LA PROCEDURĂ (HC^9/O® \


el /»%

V°<\ <-


FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)         rbv~T.

I U L

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresa/?Z> X^Zt/^L/C îl .       , ?Ci> g_________

 • 1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

  Șarpantă, învelitoare, cornișă, strea>

  ină, atic, jgheburi, burlane și elemente de tinichigerie

  Punctai

  □ Nu este cazul

  Nu există

  □ Fără degradări

  0

  □ Degradări minore

  Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

  Cornișă desprinsă

  2

  O Degradări medii

  învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

  Cornișa degradată până la 50% din lungime;

  Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

  5

  Ș,Degradări majore

  învelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

  Curburi, rupturi majore;

  Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

  Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

  Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

  10

 • 2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

  Fațade - zugrăveală, tencuială, tâmplărie, elemente decorative

  Puncta;

  O Fără degradări

  0

  d Degradări minore

  Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

  2

  D Degradări medii

  Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

  Zugrăveala exfoliată până Ia 50% din suprafața fațadelor,

  Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

  Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

  5

@\Degradări majorePorțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt pț umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prez risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători; Tencuială degradată peste 50% din suprafață; Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;


Elemente de tâmplărie lipsă,

Elemente de tinichigerie care lipsesc


 • 3. PEREȚI

  Pereți

  Punctai

  □ Fără degradări

  0 1

  D Degradări medii

  Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

  10

  /'^Degradări majore

  Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

  Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

  Pereți înclinați / prăbușiți;

  Clădire ruină

  20


  TOTAL:Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

£8 Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31 - 40 puncte

întocmit,


Adresă                         , Utl.           8

întreținere

Punctaj

□ întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

Ș^Neîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

25

Insalubru (Depozitare de deșeuri)

Punctai

Stfără depozitări de deșeuri

0

O Cu depozitări de deșeuri

25

împrejmuire

Punctaj

□ Există

Fără degradări

0

□ Există cu degradări

împrejmuirea lipsește parțial; împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

25

Qt Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50

TOTAL 77^

ANEXA NR. 2 LA PROCEDURĂ (HCL 439^17)/

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (TERENURI) NEÎNGRIJITE DIN 't MUNICIPIUL PLOIEȘTI


FIȘĂ DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (TEREN)


51 .a


>•


Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)

Categoria de impozitare □ Supraimpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

G^Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj cuprins între 26 de puncte și 100 de puncte.

întocmit,

Comisia mixtă

/TiROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


2018


CĂTRE,

S.C. Mangy Construct S.R.L.

B-dul Republicii, nr. 10, bl. 33C, sc. C. et. 6, ap. 18

PLOIEȘTI


In temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

In temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

In temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

In temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr, 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vâ pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați ta efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului si reabilitare / punere sub siguranță a clădirilor situate în Ploiești, B-dul Republicii, nc 297 B, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare terenul / clădirile în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădiri și teren cu 500%.

LAURE
COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

întocmit / Lucian Bătescu

15 05.2018/2 ex.


poștal da presentars

. prezentări trsnlterii poștal© ‘ iL\ trimiterii: ,.;

Paloare lai

t

srr
Destinatar trimitere:
Greutata -■ fttotivui nopradâril (daca este cazulj:

O AO<?355 :r>^ute:ens j: O©e»tî«SiW națiunciseu»

Etichetă cod de bare


A «e înapoia ta expeditor

.Ștefan Greceanu. nr.ll, bl.Kg]

v?n;îâiM i e»*8ftW«n V*\, tL


ANEXA NR. 4 LA PROCEDURAROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


2018

NOTA DE CONSTATARE

FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) peingrijite de pe raza municipiului Ploiești s-a deplasat in teren in^ data de                             in

locația                                                   .....si a constatat următoarele:


- Clădire

Masuri dispuse

......£..<£............

.......A                        .. /Tp.                            ...........

......Z’.Z?,           . ,zz...                                         .<&“

.....-XUzL*... &..........ș=..........

.... X.Z^C <?.. ,../y.?..<<r.ș.&.. .../.^...^£.^.^.<l^........

/^CD /<T C           € ^CC. "y~""

COMISIA MIXTA &                  3~v;> s

de identificare a imobilelor (tesenuri/dadiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Balescu Lucian / UiUZir________

Bratu Florian            i/...........

Alexandru Cosmin

' - ''ș..

!/"if ■‘Anexa' nr.l tt HCC tel W- ‘ ,^J

Nr. ort.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient majorare impozit

1

clădire

Putna, nr. 101

Huna Razvan Florin

40

500%

lk-


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.3A din data de 02.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 40 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.303674/18.05.2018 transmisă către Huna Razvan Florin, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, Putna, nr. 101 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.3A din data de 03.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTINOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuj/ciadiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești s-a di ........ SK.,.. J.UTW., ■


Masuri dispuseCOMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


ANEXA NR.l LA PROCEDURĂ (HCL 439/2017)

ir;FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN. MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă                              ...................

 • 1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI


  Șarpantă, învelitoare, cornișă, strea-

  >ină, atic, igheburi, burlane și elemente de tinichipcrie

  Punctaj

  O Nu este cazul

  Nu există

  O Fără degradări

  0

  □ Degradări minore

  Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

  Cornișă desprinsă

  2

  O Degradări medii

  învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșp;

  Cornița degradată până Ia 50% din lungime;

  Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, .Cure prezintă risc de cădere

  5

  SjDegradări majore

  învelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

  Curburi, rupturi majore;

  Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

  Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

  Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

  10

 • 2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

  Fațade-zugrăveală, tencuială, tâmplărie, elemente decorative

  Punctaj

  □ Fără degradări

  0

  O Degradări minore

  Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

  2

  □ Degradări medii

  Degradări ale tencuielii până Ia 50% din suprafața fațadelor

  Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor,

  Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibtle și/sau defecte

  Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

  5

£1 Degradări majore
Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic-umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc


 • 3. PEREȚI

  Pereți

  Punctaj

  O Fără degradări

  0

  O Degradări medii

  Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

  10

  ^-Degradări majore

  j

  Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

  Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

  Pereți înclinați prăbușiți:

  Clădire ruină

  20

  _

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

EJ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte [^Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

  întocmit, Comisia mixtăț:

|                                          ROMÂNIA

“’                                      JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


CĂTRE,

D-l Huna Răzvan Florin str. Temișana, r»r. 67

PLOIEȘTI

25Fn temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale,

In temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul 1)1, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

Ț                   în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța

Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până Ia data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de reabilitare / punere sub siguranță / desființare a clădirii situată în Ploiești, str. Putna, nr. 101, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată șl să mențineți în continuare clădirea și terenul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădire cu 500%,


COMISIA MIXTĂde identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Rotești


întocmit I Ludan Bălescu

15 05.20187 2 ex.


«1^-Primire (AR.)


egistrare


I de bare


giMdenta int cu flg .

A se înapoia la expeditor . t

NOTA DE CONSTATARE FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului RlșieștL- deplasat in teren in data de ................................ in

locația.........Z. .m...        ...4^    ......... .... si a constatat următoarele:

Teren


Clădire..              _

'X


...............&?........'.5?..

......

......./r.s.

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Balescu Lucian .— / l>-

Bratu Florian i

Alexandru Cosrriin ...

/Anexa

fk <03^10/)7

fa

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient^ majorare impozit

1

clădire

Str. Poligonului, nr.

11

SC

Electromontaj

SA

20

300%

2

teren

Str. Poligonului, nr.

11

SC

Electromontaj

SA

75

500%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr. 7A din data de 03.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 20 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 300% ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 75 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.303670/18.05.2018 transmisă către SC Electromontaj SA, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, Str. Poligonului, nr. 11 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.7A din data de 03.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr......


.Ql.sk.............2


NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești, s-a deplasat in teren in data de ...03..flHr...M?T.6....... in locația

......................si a constatat următoarele:Clădire

......

Sil

......$

jte&te.......................

.................

.....

...............

— ,.....


COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Balescu Lucian

Bratu Florian _ Alexandru Cosmfn


ANEXA NR.1 LA PROCEDURĂ giCL^Î


FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă M . Țf) U6chU (Ăli. HL. 4Î________________

 • 1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI


  Șarpantă, învelitoare, cornișă, streaț

  țină, atic, jgheburi, burlane și elemente de tinichigerie

  Punctai

  Q Nu este cazul

  Nu există

  □ Fără degradări

  0

  □ Degradări minore

  Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

  Cornișă desprinsă

  2

  ȘI Degradări medii

  învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

  Cornișa degradată până la 50% din lungime;

  Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

  5

  Q Degradări majore

  învelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

  Curburi, rupturi majore;

  Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

  Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

  Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

  10


 • 2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

  Fa |ade - zugrăveală, tencuială, tâmi

  dărie, elemente decorative

  Punctaj

  □ Fără degradări

  0

  O Degradări minore

  Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

  2

  EJ Degradări medii

  Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

  Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

  Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

  Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

  5

  EH Degradări majorePorțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt putefmicz uA umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc

 • 3. PEREȚI

  TOTAL:  Pereți

  Punctaj

  O Fără degradări

  0

  ȘL. Degradări medii

  Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

  10

  O Degradări majore

  Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

  Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

  Pereți înclinați / prăbușiți;

  Clădire ruină

  20

  i

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte

E Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21 - 30 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

A

întocmit,

Comisia mixtă             x V ;

flAlBCU mă (TH Xa

FioiX CA-/ z CGJ Atf

FIȘĂ DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (TEREN)


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (TERENURI) NEÎNGRI MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă_____5ÎV......LCubotf UUJt j NK. __________

întreținere

Punctaj

0 întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

Neîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

25

Insalubru (Depozitare de deșeuri)

Punctaj

) □ Fără depozitări de deșeuri

0

Ș3 Cu depozitări de deșeuri

25

împrejmuire

Punctaj

□ Există

Fără degradări

0

Există cn degradări

împrejmuirea lipsește parțial: împrejmuirea     prezintă     detorinaii,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

25

□ Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50

TOTAL

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)

)

Categoria de impozitare

□ Supraimpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

■^Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj cuprins între 26 de puncte și 100 de puncte.

întocmit,

Comisia mixtă                . V

6AVKCU UltiAI,^ ,l WV Fiori

htu COS Hi A


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI .............2018

CĂTRE,

S.C. Electromontaj S.A.

mun. București, str. Candiano Popescu, nr.

sector 4


în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale,

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

In temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții:

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b). c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5> — (8> din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare In municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului, refacerii / reparării împrejmuirii și reabilitării clădirilor situate în Ploiești, str. Poligonului, nr. 11, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și sâ mențineți în continuare terenul / clădirile în stare de întreținere / îngrijire.


Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești > Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bralu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


întocmit / Lucian Bălescu

16062018/2 ex.


. / ' ..

«/ fc-** s;

Confirmare de Brimire:!l|L,r ycvncUcwQ :

Î'&jB.

: W-


Se.


Ap


C<zJ pcjtal.......MUNICIPIUL PWEșTi

^°/o^


V c&


, stsfStefen 'Greceatiu, nr.ll*bLK6


Ssrrniatl,ra9ă®riaMwtpadâSsr . „


c.m j’cr       a a .ws -m w


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr.....7^?.... /               ......2018


NOTA DE CONSTATARE

FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza

municipiului ploiești s,-a deplasat in teren in data de .........C?/3>

locația................si a constatat următoarele:

Teren
Clădire _

.........Z.7Z........


Masuri dispuse

.....

..          k:<. sta.......

..........................


COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Balescu Lucian

Bratu Florian ^—^''1 LȘ/

Alexandru Cosmin ./A"'"'

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient majorare impozit

1

clădire

Str. Târgoviștei, nr.

4

SC Regency Company

SRL

40

500%

2

teren

Str. Târgoviștei, nr.

4

SC Regency Company

SRL

75

500%Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr. 10A din data de 03.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 40 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 500% ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 75 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.303667/18.05.2018 transmisă către SC Regency Company SRL, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, Str. Târgoviștei, nr. 4 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.lOA din data de 03.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr....                                  2018

NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA


W..

si a constatat următoarele:i|te de pe raza

In locația
......IO tO

...COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladn) neîngrijite de pe raza municipiului PloieștiANEXA NR.l LA PROCEDURĂ


FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă                              Jj______

 • 1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

  Șarpantă, învelitoare, cornișă, strea;

  ină, atic, jeheburi, burlane și elemente de tinichfaerie

  Punctaj

  O Nu este cazul

  Nu există

  □ Fără degradări

  0

  □ Degradări minore

  Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

  Cornișă desprinsă

  2

  D Degradări medii

  învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până Ia 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

  Cornișa degradată până la 50% din lungime;

  Coșuri de fiim cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

  5

  [^Degradări majore

  învelitoarea Hpșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

  Curburi, rapturi majore;

  Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

  Coșuri de fam și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

  Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

  10

 • 2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLÂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

  Fațade "-zugrăveală, tencuială, tâmpttrie,elemente decorative

  Punctaj

  O Fără degradări

  0

  LJ Degradări minore

  Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

  2

  O Degradări medii

  Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor                                  ,

  Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

  Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

  Elemente decorative desprinse care lipsesc de. pe. fațade

  5

53 Degradări majorePorțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc


 • 3. PEREȚI

  Pereți

  Punctaj

  D Fără degradări

  0

  Q Degradări medii

  Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

  10

  Degradări majore

  Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

  Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

  Pereți înclinați / prăbușiți;

  Clădire ruină

  20


  TOTAL:      p


Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

întocmit,

Conjisia mixtă               x

BLâTU      QXy


Adresă                        ____Uf___U____________

'               l

. împrejmuire

Punctai

' O Există

Fără degradări

0

IXțxIsH cu degradări

împrejmuirea lipsește parțial; împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

25

O Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50


TOTAL


’ întreținere                                                                           !    Punctaj

1

i □ întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

rz

1 Șl Neîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

25

Insalubru (Depozitare de deseori)

Punctai

□ Fără depozitări de deșeuri

0

j [ȘlCu depozitări de deșeuri

25

Punctaj teta!

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)

Categoria de impozitare

□ Supraimpozitareacu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

^Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj cuprins între 26 de puncte și 100 de puncte.

întocmit,

Comisia mixtă               , I

JkOUOXla Mj


în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural -ambientale-

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 838/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea iocaMăților urbane si rurale, actualizată;

In temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la date de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului, refacerii / reparării împrejmuirii și punere sub siguranță / desființare a clădirilor situate în Ploiești, str. Târgoviștel, nr. 4, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare terenul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren șl clădiri cu 500%.

PRIMAR,

ADRIAN FLOfsecre|!

LAURENȚHJ

( L/               COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/clăditi) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Cosmin Alexandru tordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bratu - Regla Autonomă de Servicii Publice Ploiești

întocmit l Lucian Bălescu

16.05.2018 / 2 ex.

Jiul poștal de prezentare ...

?ata prezentări; trimiterii poțsale


Fe-uî tr TOterii

Valoare iei...........

Greutate


,        , t s. : .

x~? ** ♦

Oesttamr trimit»?»:                  ’S?4»*<X :

aeeeMty dowftW

Bl y, 6t. 7 .... Sq....... Ap..

Loc. .fettCX&î^fcom......


%■»Q- a|.--               p.’:

|.lgl

■%jîJ Calitatea primterttfeMotivul neprtfMI (di^iwWasut):      r


O Atjr -

•’wkx»


Vj-


.str-Ștefa» ure-AraiKi. nr.l-, '•■    ■,


Semnătura saiattetulut                   ..,...

I 5 £»>ra> unrni-. xc®»»:


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
£2'2,2018NOTA DE CONSTATARE FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) /t.Qingryjte de^ pe _raza municipiuluj^-P^iesti s-a deplasat . in .teren^jn data de                           in

si a constatat următoarele:


COMISIA KIIXTA

de identificare a imubiMu. (teienuri/clddid) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


' ' L I U V*

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient majorare impozit

1

clădire

Str.      Veniamin

Costache, nr. 45

Beldeanu

Călin Laurian si Beldeanu Liliana

40

500%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr. 14A din data de 03.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 40 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.303663/18.05.2018 transmisă către Beldeanu Călin Laurian si Beldeanu Liliana, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, Str. Veniamin Costache, nr. 45 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.l4A din data de 03.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ROMAN LA JUDEȚUL PRAHOVA. PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

IM Ar / tA • CH

2018


* «■ « « a $ a ;S *. »..« 4 * »4 S *  « 9 * ® * ■- * * *# 9      i


NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobiielor (terenuri/dadîri). pptarijite de pe raza munidpiuM .Plaest’ s-a deplasat .n. teren Jn data de                   ....... in locația

.3Îlv..,A4CM!nMi.țL. ..(£5lfetk<i .sXn.jRj.,,...... si a constatat următoarele:

I

- Teren


- ClădireCOMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenurMadiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

A/T

Balescu Lucian * i. W Bratu Ftof ?an V._.AZw?/


Alexandru Cosmîn


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTIAdresă


V / W (/_Q + l
 • 1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOAJRE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

  1 Șarpantă, învelitoare, comisă, stres

  ină, atic, (gheburi, burlane ■ i elemente de tinichigerie

  Puncte'

  O Nu este cazul

  Nu există

  □ Fără degradări

  ................................................................ ...........-.......-

  0

  O Degradări minore

  Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

  Cornișă desprinsă

  2

  □ Degradări medii

  învelitoarea lipsește șî/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

  Cornișa degradată până la 50% din lungime;

  Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

  5

  !

  Degradări majore

  învelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

  Curburi, rupturi majore;

  Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

  Coșuri de fum .și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

  Jgheaburi ți burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

  10

 • 2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLÂME, ELEMENTE DECORATIVE

  Fa;ade - zugrăveală. tencuială, tâmniărie, elemente decorative

  Punctaj

  □ Fără degradări

  0

  El Degradări minore

  Degradări punctuale și Incidentale ale tencuielii; Zugrăveala .exfoliată parțial, decolorată

  2

  D Degradări medii

  Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

  Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor; .    ■

  Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

  Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fLade

  5

  ......... ......................................................... ..


Degradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc

 • 3. PEREȚI

  TOTAL:  Pereți

  Punctaj

  O Fără degradări

  0

  Q Degradări medii

  Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

  10

  [^Degradări majore

  Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

  Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

  Pereți înclinați / prăbușiți;

  Clădire ruină

  20

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

□ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

□ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte

□ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

□ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte 'ijZl Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

A

întocmit,

Comisia mixtă

CTtE-ku uiuMl '


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


CĂTRE,


D-l Beldeanu Călin Laurtan și D-na Beldeanu Liliana str. Veniamin Costache, nr. 45

PLOIEȘTI

în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

in temeiul prevederilor Legii nr. 50/1981 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul HI, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) șt a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul .prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta;

NOTIFICARE

prin care vă pune in vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de reabilitare / punere sub siguranță / desființare a clădirii situată în Ploiești, str. Veniamin Costache, nr, 45. cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată șt completată și să mențineți în continuare imobilul în star® de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădire cu 500%.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRECOMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Cosmin Alexandru iordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploii

întocmit i Lucian Bălescu

18 05 2018 / 2 ex.

.«tai ș£&țui: d&                 .,.

..•••1,'S • t.^ > >    ;            ; ;■■ y4:#-

€*........ "■■ .............................

? ri tj :ir',-*-*.


Vj'XSr^               :x-: •■>■> jaJ'l,;' (SC fe^â^Qjwx

Z*\            AO»aWi«fciff WffsrtswîS-      A Vj 4 '     >

|g țwa. |        tu iMittajrî

Ve?:î.uwî4 6<MaU’ 4-5 :

’.Tfeia^, *

* 4"■»“■“• *»■ ■■<■■«—■»»■-*•                      ^w><aLr>;qJa~^U<^^ag. J. |qJm<r ■•.■«W. W WWW.<~;<vx—-««-»?***?*. XX

hAf^         i

* •«• Mi--*’ •« .

"’’C55"lp


' . jt;          W

*4i ; 0®a^8/d©«®t4

Lig^aS------------—'


Greceaau, ar.ll,jn K8


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTINOTA DE CONSTATARE FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite ,de,j?ș raza municipiului Ploiești s-a .deplasat in teren irj data de                              in

locația ...                                                        si a constatat următoarele:â «■

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Nr. crt.


Tip proprietate


1 teren


Adresa imobil


Str. Tazlău, nr. 23


Proprietar


Moșt. Def.

Mantu Bibi


50”500%


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr. 17A din data de 03.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.304783/25.06.2018 transmisă către Moșt. Def. Mantu Bibi, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, Str. Tazlău, nr. 23 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.l7A din data de 04.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ANEXA NR. 4 LA PR


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTINr....


2018


NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/dadîn) nemgrijte de ps raza munidpMui Ploiești ,-s-a deplasat Ja teren în data de                         1|» locația

......xX,............... si a constatat următoarele:............

... X'ÂWMrt. f.                 w        . M... j.a

................................................................


’s

* * î


COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenurifciadW) neîngrijite de pe raza munîdpiyluf Ploiești

Balescu Lucian

Bratu Ftorlan                _

Alexandra Cnsrrtn....../

FIȘĂ DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (TEREN)


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (TERENURI) NEÎ^fȘ MUNICIPIUL PLOIEȘTI                 ' ’ *

Adresa M                  /Ji,


întreținere

Puncta;

; ÎȚI Întreținui (cosit, lipsă vegetație)

0

O Neîntreținut (necosît, vegetație abundentă)

25

Insalubra (Depozitare de deșeuri)

Punctai

: ‘ ’ ........

■ D Fără depozitări de deșeuri

”0

0 Cu depozitări de deșeuri

25

i Impjximdre . .

Punctaj

□ Există

Fără degradări

0

^Există cu degradări

1

........................................................... ...................

împrejmuirea lipsește parțial;

împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

25

| □ Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50

Punctaj total


TOTAL 5~(y

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)

Categoria de impozitare

□ Supraimpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte: ':£T Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj cuprins între 26 de puncte și 100 de puncte.

întocmit,

Comisia mixtă

„WMLXUUfHf

J2OzQ1MâJ lConfirmare rf

Ploiești 1


-

s,str...:^^U.C .........


trimitere:.                -. ~ £ ;j> “y

sr Cu am ut ’-^W“


S:L«nshiHi ce................«^«fraoesi

c-daSfeJs

5cr       d" ii?


' riUWîCTPWLWWiȘTi

I &-•/ s’O- / „

i -■

Istr. Ștefan Greceanu, nr.ll, bl-K
CĂTRE,

Moșt Def. Manta Bibi Str. Tazlău, nr. 23

PLOIEȘTI


în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambiental ■

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a}, b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

In temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fecal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal pnn Primar, dl. ADRIAN FLORIN COBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați ia efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului și reparare / refacere a împrejmuirii la imobilul situat în Ploiești, str. Tazlău, nr. 23, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere:/îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren cu 500%.


PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE .    "

............................

/ //                COMISIA MIXTĂ

de Identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești

Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Întocmit / Lucian Bălescu

13 06 2018/2 ex.

ROMAHIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

’l’lî... 2018
NOTA DE CONSTATARE FINALA

Comisia mixta de ideriifîcare a imobilelor (terenuri/oîacflri) * neîngrijite de pe raza munidpîuM Rotești s-a deplasat in teren »n date de                          in

focalei                                           ........ ............. si a constatat wmatoarete:• MasujWispusa

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenun/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Balescu Lucian

Bratu Florian

Alexandru Cosmin

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient majorare impozit

1

clădire

Str.      Veniamin

Costache, nr. 51

Stoica

Doinița Georgeta și

Stoica

Gabriel

40

500%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr. 19A din data de 03.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 40 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.306356/08.08.2018 transmisă către Stoica Doinita Georgeta și Stoica Gabriel, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, Str. Veniamin Costache, nr. 51 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.l9A din data de 03.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ROMÂNIA   -

JUDEȚUL PRAHOVA

primăria municipiului ploiești.... 2018


NOTA de constatare inițiala

Comisia mixta de identificare a imobfetar (terenuri£ctadiri> neîngrijite de pe raza mumcipiuM Rotești s-a deplasat in teren«Jn data de                         în locația

......... si a constatat următoarele:

- Teren
COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Balescu Luciani

Bratu Florian                L-

Atexandru Cosind /


FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT ;CLĂD


ANEXA NR.1 LA PROCEDt^?'(IiqL 43ftS»ra

XT^/ uM .....

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresa

L ACOPERIȘ - ÎNVELTFOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

Șarpantă, învelitoare, cornișă, stres?

fină, atic, juheburi, burlane și elemente de tinichigerie

Punctaj

0 Nu este cazul

Nu există

D Fără degradări

0

D, Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Cornișă desprinsă

2

□ Degradări medii

învelitoarea lipsește și/sau este degradată ta proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe; '

Cornișa degradată până la 50% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

5

^_Degradâri majore

Invelitoarea îipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rapturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă '

io

 • 2. FAȚADE ~ ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

  Fațade-zugrăveală, tencuială, tâmplărie, elemente decorative

  Punctai

  0 Fără degradări

  0

  □ Degradări minore

  Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliata parțial, decolorată

  2

  □ Degradări medii

  Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

  Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

  Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

  Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

  5


  oS Degradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt șui umede;                              \

Elemente decorative degradate/desprinse care pre risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători; Tencuială degradată peste 50% din suprafață; Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață; Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc

3. PEREȚI

Pereți

Punctaj

□ Fără degradări

0

O Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

10

Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

20

TOTAL:

D


Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

Eb Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

întocmit,

Comisia mixtă                  j

Rm fio


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CĂTRE,

D-na Stoica Doirtfța Georgeta și D-! Stoica Gabriel B-dui Republicii, nr. 143, bl. 31B2, et 6, ap. 17 PLOIEȘTI


In temeiul articolului 1 alineatul 1 2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind , autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

■■ în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului.serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitoiului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legai prin Primar, dl ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de reabilitare / punere sub siguranță / desființare a clădirii situată în Ploiești, str. Veniamin Costache, nr. 51, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.


Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


întocmit l Lucian Bâlescu

06 08 2018 / 2 ax■ Confirmare


ROMANȘA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


4.....Y.2Q18


NOTA DE CONSTATARE FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiriL neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești s-a deplasat in teren in data de                      ....... in

locația                                                       si a constatat următoarele:COMISIA iSIXTA

de identificare a imobilelor (terenurî/cladi. i) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Balescu Lucian ___

BratU

Alexandru Cosrtiin

/

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient majorare impozit

1

teren

Str. Elena Doamna, nr. 76

David Denisa și     David

Cătălin Victor

50

500%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr. 20A - 21 A din data de 04.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.303877/24.05.2018 transmisă către David Denisa și David Cătălin Victor, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, Str. Elena Doamna, nr. 76 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.20A din data de 03.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTINOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA

Comisia mixta d®: identificare a imobilelor (terenuri/qladiri) rWngraite de pe raza murfctoiuluL, Rpie^i s-a deplasat în, tem in data de                        W tocat ia

...5T1                                         . ... si a constatat următoarele.
COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza munidpiuîui Ploiești


xS<.«ss.M

ANEXA NR. 2 LA PROCEDUR^H

FIȘĂ DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (TEREN)


<g<4398(II7J -s

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (TERENURI) NEÎNGRIJITE A '

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă Sl^.. HJ?H ft bO^H 14 ’ K£ .

întreținere

Punctaj

□ Întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

^Neîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

25

Insalubru (Depozitare de deșeuri)

Punctaj

0 Fără depozitări de deșeuri

0

î/j Cu depozitări de deșeuri

25

împrejmuire

Punctaj

E&£xistă

Fără degradări

0

□ Există cu degradări

împrejmuirea lipsește parțial; împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

25

□ Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50

TOTAL

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)

Categoria de impozitare

O Supraimpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

’^Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj cuprins între 26 de puncte și 100 de puncte.

întocmit,

Comisia mixtă


Balescu Lucian Bratu Florian _ Alexandru Cosmin

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Nr             ...........2018


CĂTRE,


0 4 WH.2013


D-na David Denisa și D-l David Cătălin Victor com. Cerașu, sat Slon, nr. 445 BJUD. PRAHOVA


In temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientul

In temeiul articolului 1378 si articolului 1375 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul HI, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta;

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului și reabilitare / desființare a clădirii situată în Ploiești, str. Elena Doamnă, nr. 76, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și sâ mențineți în continuare terenul / clădirea în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădire și teren cu 500%.
COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice P

întocmit I Lucian Bătescu

17.0S.201B / 2 ex.

•I


7 ..'

/ .cluj postat ds preceotare ....» /■■ ’

/ ->ata prezentării trimlter I poțțatt» .


Fe ui troiței*:

Valoare iac<-.....

GrautaK» .


Str. ...


Bl......      . E’. .

Loc^em
GxtnJlîm


Ploiești 1 oj


Corespondenta w k,. Sfc :     .„ Ap. _ . .,.. .....

.....cora                 .•Sector

__Z2._________

Confirm primirea^,... Vi .......»»<


Cataea primitorul?


M&fciwî rmpracWii (dacâ caztiQ.;


3cam kcU ug) /    .

Ștefan Greceanu. nr. 1 i»yCK”)


âr^uîui pradâtor


OA<jr■ s>jr.&,. :L-;past-vjr’;-;..“         ■ «mi'«măS>4». =,<QFVr.a>m«»;War& CJAi^ri-wt

;p*b? :șrxi.-a


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


......2018


NOTA DE CONSTATARE

FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri)^ rj^ingrijjte de pe raza municipiului Ploiești s-a ^deplasat in teren in^data de                           in

locația                                                       si a constatat următoarele:

Teren
- Masuri dispuse .                                     _

..................

.../?..Qi.^^...............Qz... ...&..e..%..................

COMISIA MIXTA de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Baieșcu Luciu           

Bratu Florian

Alexandru Cosmm


Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctajz^o^cieitt^/

calculat

impozit

1

clădire

Str.    Ghe.    Gr.

Cantacuzino, nr. 74

Frusinoiu

Bogdan

Florin      și

Frusinoiu

Carmen

Antoaneta

40

500%


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr. 26A din data de 04.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 40 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.306371/08.08.2018 transmisă către Frusinoiu Bogdan Florin și Frusinoiu Carmen Antoaneta, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 74 si confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.26A din data de 03.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.


ANEXA NR. 4 LA PROCEDURA

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr...../..... 2018

NOTA DE CONSTATARE INIȚIALA


Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești s-a deplasat Jn teren in^data de                   ......... in locația

si a constatat următoarele:
COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Balescu Lucian ,

Bratu Florian               x'

Alexandru Cosmiw


FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN PLOIEȘTI
 • 1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

  Șarpantă, Invelitoare, cornișă, strea,

  tină, atic, jgheburi, burlane și elemente de tinichigerie

  Punctaj

  □ Nu este cazul

  Nu există

  □ Fără degradări

  0

  □ Degradări minore

  Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

  Cornișă desprinsă

  2

  □ Degradări medii

  Invelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

  Cornișa degradată până la 50% din lungime;

  Coșuri de fam cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

  5

  (^Degradări majore

  Invelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

  Curburi, rupturi majore;

  Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

  Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

  Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

  10

 • 2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLÂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

  Fațade-zugrăveală, tencuială, tâmplărie, elemente decorative

  Punctaj

  O Fără degradări

  0

  D Degradări minore

  Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

  2

  O Degradări medii

  Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

  Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor,

  Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

  Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

  5


  [^Degradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc

3. PEREȚI

Pereți

Punctaj

O Fără degradări

0

EJ Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

10

Jp Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

20

TOTAL 7

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte □ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

întocmit,

Comisia mixtă

Balescu Lucian ,

Bratu Florian r /w

---f --------

Alexandru CosminȚVs


str. Veniamin Costache, nr. 1, bl. 28B, et 4, ap. 14

PLOIEȘTI

fn temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambfen'afe;

In temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având in vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de reabilitare / punere sub siguranță a clădirii (corp față) situată în Ploiești, str. Gh, Gr. Cantacuzino, nr. 74, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în dor ’          “     ' rea impozitului pe clădire (corp față) cu 500%.


SECRE LAURENȚ


COMISIA MIXTĂ

identificare a imobilelor (terenuri/dădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Pubiice Pioieșf

întocmit I Lucian Bâlescu

06 08.2018/ 2 ex


•T.S.


, .SkMrfeGtU..,                         •

ss VWQjTM JcfcoU.......NfJ....... 1sy ...........


. ,     -4« Primire (A.R.)

sun

Jssă

la expl


Comisia mixta de identificare a imobilelor (îerenuri/dadiriL neîngrijite de pe raza municipiului RloiestL, s-a deplasat .in teren in data de                             in

locația W.                                    ......... si a constatat următoarele:

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Pioiesti

Baleșcu Luciag^/"

Bratu Floria^C-A^^Z

Alexandru Co^rnin


Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

ț^icieSt'

(m^'&ares

impo4^

1

clădire

Str.Gh.Gr.Cantacuzino,

Nr.159

Buliga Valentina

20


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.37 A din data de 11.04.2018 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 20 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 300% ;

 • -  Notificarea nr.304441/13.06.2018 transmisă către doamna Buligă Valentina, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.159 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.37A din data de 03.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.


NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA

Comisia mixta


de identificare a imobilelor (Wenuri/cladiri) neîngrijite de P® ^d^lasg in terenio^data de JUJKL..2tO„ in tocatia

T^ClA^n.O.j. M^r..lz3.. si a constatat următoarele:

£

Z-.
COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Balescu Lucian Bratu Florian _ Alexandru Cosrtii


7 7

, Avi v-'iOîZ/

ANEXA NR. 1 LA PROCEDURĂ

â

FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)

•.


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTA, CORNIȘĂ, JGHEABURI

  Șarpantâ, învelitoare, corniță, strea

  tină, atic, {gheburi, burlane $i elemente de tinichițterie

  Punctai

  □ Nu este cazul

  Nu există

  D Fără degradări

  0

  0 Degradări minore

  Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

  Cornișa desprinsă

  2

  1^1 Degradări medii

  Invelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

  Cornișa degradată până la 50% din lungime;

  Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

  5

  C] Degradări majore

  Invelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

  Curburi, rupturi majore;

  Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

  Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

  Jgheaburi ți burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

  10

 • 2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

  Fațade-zugrăveală, tencuială, tâmi

  rlărie, elemente decorative

  Punctai

  □ Fără degradări

  0

  □ Degradări minore

  Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

  2

  Degradări medii

  Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

  Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

  Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

  Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

  5

D Degradări majorePorțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt pțteErtic umede;                            .

Elemente decorative degradate/desprinse care prezinify risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători; " ■ Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;


Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc


3. PEREȚI

Pereți

Punctaj

Q Fără degradări

0

LJ; Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

10

r '

D Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

20

TOTAL n


Z v


Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare


Categoria de impozitare


 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte Ctf Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte


întocmit, Comisia mixtă


Balescu Lucian

Bratu Florian

Alexandru Cosmin
ROMÂNIA


Nr


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ...................


2018


CĂTRE,

D-na Buligă Valentina str. Bârsel, nr. S

PLOIEȘTID-na Docta Rodfca

str. Făt Frumos, nr. 16, bl. F3, sc. A, ap. 30

PLOIEȘTI


D-na Manea Gabrleia

str. Carpați, nr. 2, bl. E29, sc. A, et 3, ap. 10

PLOIEȘTI


Moșt Def. Manea Magdatena str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 95 PLOIEȘTI


In temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

In temeiul articolului 1378 si articolului 1376 atineatal (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839X2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr, 228X2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227X2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare Tn municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1X2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Prânar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE


prin care vă pune în vedere ca până te data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de reabilitare a a clădirilor (corpurile din spate) situate în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 159, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți tn continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după ane aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădiri cu 300%.      '


PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE ,

>7


SECREAR,

LAURENȚBJ..........................

/ //l             COMISIA MIXTĂ

de identificare â imobtietor (teranuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Întocmit l Lucian BStescu

04.062018/5 «.


Cosmin Alexandru lordache- Poliția Locală Ploiești

Lucian Bălescu - Directa Generală de Dezvoltare Urbană

Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


i/ll

■■ /Confirm prm r©


Calitatea primi|0rU|uj


Ramburs Ier


Str


.Cofeșppnden.tuJnt cu®


Bl            Ft ...


Lee. ...


Motivul nupradărli (dacă osto aaîut)’-

OAdr«#a I '. ;tu.lO’’V- Coestinaîftf (MÎCVW«M‘.,<fNOTA DE CONSTATARE FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijitei de pe raza municipiului Ploiești „s-a . declasat ■ in teren in-,data de                       ...... in

locația                                                   .....si a constatat următoarele:

i

- TerenTTinii

J"


. bQUbzL. ./M. to.HA’.Sq.

Ujnwna țWfzu. MvMvW.      \

Masuri dispuse

..                 . ck.fa.(... .B W? A ..VAiXO. tf.

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Balescu Lucian

Bratu Florian______

Alexandru Cosmin [

Anexa nr.ll L h-

go3/tol1

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj^ calculat'

i          ■    ■■

^Cpeficnent

W. isait mai orare

/gr .. impozit

1

clădire

Str.Gh.Gr.Cantacuzino,

Nr.23A

S.C.Faxmedia Consulting S.R.L.

22

400^8

Documentele care stau Ia baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.43A din data de 11.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 22 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 400% ;

 • -  Notificarea nr.306381/08.08.2018  transmisă către S.C.Faxmedia

Consulting S.R.L., în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino,nr.23A și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.43A din data de 03.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NOTA DE CONSTATARE INIȚIALA

Comisia mixta de identificam a irnobitetor (terenuri/ctedlri) neingrijte de pe raza municipiului Rtoiesti s-a cteRlasat in teren irrdata de                    ......... in locația

si a constatat următoarele:
COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

jaOcUuz


Balescu Lucian Bratu Florian S Alexandru Cosmij

ANEXA NR. 1 LA PROCEDURĂ (HCL 4WO17Ț^

FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă <Ș>                ..

 • 1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

  Șarpantă, învelitoare, cornișă, stres,

  rină, atic, {gheburi, burlane și elemente de tinichigerie

  Punctai

  D Nu este cazul

  Nu există

  □ Fără degradări

  0

  ^Degradări minore

  Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

  Cornișă desprinsă

  2

  □ Degradări medii

  invelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

  Cornișa degradată până la 50% din lungime;

  Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

  r 5

  □ Degradări majore

  invelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

  Curburi, rupturi majore;

  Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

  Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

  Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

  10

 • 2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

  Fațade-zugrăveală, tencuială, tâmplărie, elemente decorative

  Punctaj

  □ Fără degradări

  0

  O Degradări minore

  Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

  2

  LJ Degradaț i medii

  Degradări ale «momelii       ia 50% din -suprafața

  fațadelor

  Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

  Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

  Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

  >■

  Degradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichkerie care lipsesc


3. PEREȚI

Pereți

Punctaj

El Fără degradări

0

[^Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

10

O Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

20

TOTAL

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0 - 4 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

ES., Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

A

întocmit,

Comisia mixtă


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

aoea&A o&.og............2ma is.


CĂTRE,

S.C. Faxmedia Consulting S.R.L.

str. Gh. Gr Carrtacuzino, nr. 25C


PLOIEȘTI


21 ol- 2013In temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitecturi» ambientale,

In temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

In temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

In temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

In temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați 1a efectuarea lucrărilor de reabilitare / renovare a clădirii situată în Ploiești, str. Gh, Gr. Cantacuzino, nr. 23A, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Băiescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană . Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești ’

întocmit / Lucian Bătescu

08.08,2018/ 2 ax.


j®l d» prezentare.........

^ya/i,«W trimiterii poțtate

Fr>u trimiterii

Va bpreife

Grautaie ...


f.


uasssnatar >rim««e:            »         }i>,

s a: TAmEDiA tobtâULTIMG L»A;.........C


i'i ’>

Conirm primirea . . _■........


r

CaBtetaa


Motivul twpredăriî țttacâ este cazul): :-«•-rnare de Primire (A,R.)

vatnan' >;


cu $5“« ’ ■ •      a'""    '/■'

Str<^?42H'<* '         ....... " '"" "’"""

“ :*        ,.1Jt eggg -

Vcbrdte? I

Ș& Ste^^receanujșțnilAHSS


.M,.


OA£r«S& țihufic-i«ntâ U; '...??j.$i> «tarx;           OOiwwaateng sj«ișiȘ &n->rif®a O feeatitagar «numi O gx»»#ANEXA NR. 4 LA FROCEQUMw

1a

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

/ ...PÂAh..*...


" C>ro*J


2018


NOTA DE CONSTATARE

FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenurVcladirft «neir^rijite, țle-^pe raza municipiului Ploiești, s-a. .deplasat_Jn teren, in data' de .93..,in ,țlL-2Wi a constatat următoarele:


COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Balescu Lucian Bratu Florian Alexandru Cosmi

Anexa nr.12 l A

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj, calculat!

i

na-,"rarT impozit# A

*

?©.

1

teren

Str.Rudului,nr.209

SC Iktinos

Serv SRL

50

5oo%_

* JOHJk

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.56A din data de 12.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.304448/13.06.2018 transmisă către SC Iktinos Serv SRL, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești,str.Rudului, nr.209 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.56A din data de 05.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.HOTA DE CONSTATARE INIȚIALA

Comisia m&ta de identificare a imobiietor (terenurt/dadip) geinomte de pe raza monfcifflufoi Botesti s-a deptasaL irc teren in data de . ...ILoM..raân......... in tacatia .....W... .UAUUtLL.nK...20.2.. si a constatat urmatoamte:


* ClădireCOMISIA MIXTA

de îdcrjfiflcare a fabbăelcr (tstente'MadM) nfeMgripte de pe raza munfcpuiui Pioiesti

Balescu Lucian Bratu Flortan ■ Alexandru Cosn^n
ANEXA NR. 2 LA PROCEDURĂ

FIȘĂ DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (TEREN)»

v

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (TERENURI) NEÎNCRIJITE MUNICIPIUL PLOIEȘTI '

O       ....._______


Adresă _

j întreținere

Punctaj ”1

■ U întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

..............................

| O^leîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

25


Insalubru (Depozitare de deșeuri)

Punctai

ETFără depozitări de deșeuri

0

O Cu depozitări de deșeuri

25

; împrejmuire

...... 1

f—    •       - -......... • -      -

. ... .. ..

Punctai 1

[ □ Există

Fără degradări

.........»...... !

I

1' """"""

I $0. Există cu degradări

împrejmuirea lipsește parțial; împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

25

..............................................1

□ Nu există

împrejmuirea lipsește In proporție de peste 50%

50

J

TOTAL

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)

Categoria de impozitare

O Supraimpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

^Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj cuprins între 26 de puncte și 100 de puncte.

întocmit,

Comisia mixtă

Balescu Luc ian^-

Bratu Florian'^Z-^/

Alexandra Cosmîn   aA——


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTICĂTRE,           1 9

S,C. Jkfinos Serv S.R.L.

Al, Pichetului, nr. 1, bl. 14D, sc. A, ap. 25

PLOIEȘTI


In temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

In temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) dirt Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1391 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

In temeiul prevederilor articolului 3.1. capitalul ÎH, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum șl constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b). c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din HG. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codii fiscai;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta;

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până ta data de 30.11.2018 să procedați te efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului șl reparare / refacere a împrejmuirii ta imobilul situat în Ploiești, str. Sudului, nr. 209, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1891 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mer^neți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezente notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren cu 500%.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE J


COMISIA MIXTĂ

de, identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Cosmin Alexandru lordache - Poliție Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


întocmit / Lucian Bă sscu

0706,2018/ 2 ex.


Rarnburs tei


<3i.&SSîW£%


Destinatar trimitere:


no tal - .


... Jud./Sector..-^^•Nnn? f/?/

f^wti I of |


/"a® 7 T\ itfîv

-//^OTF-- ;l ©*

, ■ ,     2» a

J-f r *o' ............e ■^«sșâfsteU ini cu

(mjsns |e jKisr^W, £w®w'


- Nn...


Cod poștei ••:........., •

' '”WîSicmuL pWe>i/ J

<k(0                i

Șfefan Greceanu, nr.il, btK8j


Ap.


^©mnătuâ^aiariatu&i predător ...


O Aem k»a«gciefttS Oc-o^aîss necumsait                          D:'.^Hft&«rrnui&J OBspssH^me^păs sm O*» mc^ve:'

as Tw&e


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PR1MAR1A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr,*..3Lâ....L / ....££              2018


HOTA DE CONSTATARE

FINALA

Comisia mixta de identificare a îmobiiefof (terenurifcladiri)Jidparijițț, d§ pe raza munfcipiulu| ; Ploiești .g-a, deplasatin iewjp in data de                            m

locația j M. . W uU LîU.,,, >* d ...... «O............... si a constatat urmatoarefe;COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/dadiri) neîngrijite de pe raza municipiului PloieștiNr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj | calculat!

1

clădire

Str.Rudului, nr.143

Iliescu Ion,

Iliescu Oița

Marilena

40


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.58A din data de 12.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 40 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.306343/08.08.2018 transmisă către Iliescu Ion si Iliescu Oița Marilena, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiesti,str.Rudului,nr.l43 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.58A din data de 05.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA

de pe raza .. in locația

.. si a constatat următoarele:

•* Wen

COMISIA MIXTA

da identificare, a iaiobiUtor fterenuii/a«B«) neingrțftaife p§ faza nwrutipUui Ploiești

Batesm Luciww^ 11WUZ

Bratu Ftorian

Alexandru CosfanC»


FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE) \z

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă .

L ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

! Șarpantă, învelitoare, cornișă, strea<

ină, atic, jgheburi, burlane . i elemente de tinichigerie

Punctaj

□ Nu este cazul

Nu există

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

Elementele de includere sunt desprinse si .degradate punctual; ■

Cornișă desprinsă

2

□ Degradări medii

învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

Cornișa degradată până îa 50% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

5

^Degradări majore

învelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rupturi majore;

Elemente de lemn rupte și'sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

16

2. FAȚADE - ZUGRĂVEAI A, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

Fațade-zugrăveală, tencuială, tâmplărie, elemente decorative    ■:   '   '        r

' Punctaj

0 Fără degradări

0

□ Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

EJ Degradări medii

Degradări ale tencuielii până ta 50%. din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor; ■

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

5


lâjfDegradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic umede;                                              ,

Elemente decorative degradate/desprinse care prezin risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători; Tencuială degradată peste 50% din suprafață; Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață; Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc

3. PEREȚI

Pereți

Punctaj

□ Fără degradări

0

O Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

10

[^Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

20

TOTAL X

/ o

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte ^Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

întocmit, Comisia mixtă


Nr


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


CĂTRE,

D-l lllescu ton

D-na lllescu Ofta Mariana

str. Mocanilor, nr, 5, bl. 59, ap 35

PLOIEȘTI


în temeiul articolului 1 alineatul 1,2 si p din Legea nr. 153/2011 privind măsuri cK. creștere a arhitectural - ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 60/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale șl locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3,1, capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) ~ (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legai prin Primar, dl ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la date de 30,11.2013 sâ procedați la efectuarea lucrărilor de reabilitare / renovare a clădirii situată în Ploiești, str. Ruduîuî, nr. 143 (situată te limita de proprietate cu str. Dorului), cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și sâ mențnețt în continuare imobilul în stere de întreținere / îngrijire.Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bratu -■ Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

întocmit l Lucian Bălescu


d® pr&xenta?^ ...

Uimtedî poșiato


Vak?ors eL--..........—............ Rambwrs.’e-

e'3uîa,a -q^ y&iuu .


ZX        M n J>sstfnatar/rttnlțsfe'       t A / a

W&u COAȘa dXMsjyi cJi&ceJ^^'A se


I

I                    f

| s tr. Ș te fa r. -Jreceanu. n££j

’SS


RONIANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICiPIULUi PLOIEȘTI

Nr......

2018NOTA DE CONSTATARE

FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/ciadiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești s-a deplasai in teren in data de                    ........ in

locația.......S TEL.... ftU LUI . . MCr;..... J.M i........ ..... si a constatat armatoarele:
COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/ciadiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

/ .iSftXMr


Balescu Lucian____?___-   -

Bratu Florian

Alexandru Cosm'in
Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

^Coeficient ?

1

teren

Str. Rudului, nr.141

Linieru Daniel

Linieru Maria

75


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.59A din data de 12.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 75 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.304449/13.06.2018 transmisă către Linieru Daniel si Linieru Maria, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str.Rudului,nr.l41 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.59A din data de 05.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată*cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.


NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA


Comisia mixta de identificare a imobtetor (terenurMadiri) jetarfte de pe raza &Uul gloiesrti s-a degajat «.teren in date de                         în locația

sî a constatat următoarele:


Teren

’ ’I’V’


<4?
COMISIA MIXTA

de sfert Wcare a imoMetor (terenurifctadWj nertgrps de pe raza municipiului Ptofesti

A

Balescu Lucian,

Braîu Florîan q/ Alexandru CosmM

ANEXA NR. 2 LA PROCEDURĂ


FIȘĂ DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (TE
H 0.0


Adresă

întreținere

Punctaj

O întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

Neîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

25


Insalubru fDepozitare de deșeuri)

Punctai

□ Fără depozitări de deșeuri

0

(3 Cu depozitări de deșeuri

25

■împrejmuire

Punctaj

□ Există

Fără degradări

0

^Există cu degradări

împrejmuirea lipsește parțial; împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

25

O Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50

Punctaj total

TOTAL


După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)

Categoria de impozitare □ Supraimpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

|â\>upraimpozitarea cu 500% pentru punctaj cuprins între 26 de puncte și 100 de puncte.

întocmit,

Comisia mixtă


Balescu Lucian Bratu Florian J-— Alexandru Cosmiri

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

■y         MW

Nr „r.;.;,;..-....,?,. /                    ...........201 s

CĂTRE, 19 rf' 2:-''

D-l Lineriu Daniel șl D-na Lineriu Maria

AL Godeanu, nr. 10, bl. 114, sc. B, ap. 33

PLOIEȘTI


în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectura! - ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată șt a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

In temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul HI, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane s>. rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul.prevederilor articolului .117. litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare ta aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiu! Ploiești;

Având in vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctai 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta-

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până ia data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului și reparare / refacere a împrejmuirii la imobilul situat în Ploiești, str. Radului, nr. 141, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespeciarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren cu 500%.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE ..................


COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


întocmit! Lucian BSJescu

07 06.2018 / 2 ex.


tZK

g?W

dn Gmeanu, nnll, SțKgROMAN IA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTINOTA DE CONSTATARE FINALA.

Comisia mixta da identificare a imobilelor (terenuri/cladlri)^neing<te de pe raza municipiului Ploiești s-a deplasa^ în teren in data de GS 12....zMB,..in foca8a ...3 JX uMIUj. ,..y.Ws-....... $i a constatat urmatoawte:
COMISIA MiXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Salescu Lucian

Bratu Florian f—GZr Alexandru Cosi .in


Anexa nr.15 L A-

/,

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

PunctâJ: calculat

V

CoeficreMtj'’ "•OS—-W impozit «v7

1

clădire

Str. Marasesti, nr.48

Truta

Verginia

20

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.65A din data de 17.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 20 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 300% ;

 • -  Notificarea nr.304452/13.06.2018 transmisă către Truta Verginia, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str.Marasesti, nr.48 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.65A din data de 04.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

NOTA DE CONSTATARE INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuțifcladip) nejqgrijite de pe raza munidgolui Ploiești _>a deplasat in toen in data de                   ....... m tocate

............. si a constatat următoarele:

l » i

- Teren

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Balescu Lucian r I

Bratu Florian

Alexandru Cosmm /

yC5 Îlâ4>>î;

ANEXA NR. 1 LA PROCEDURĂ (HCL 439/2017)

FIȘA DE EVALUARE IMOBIL ixLÎNGkWl (CLĂDIRE)


O'r"'5-'' j&SîSA'țj

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL

PLOIEȘTI

Adresă /7?ZA                               7 ?

 • 1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

  Șarpanta. învelitoare, corniță, streas

  dnă, atic, (gheburi, burlane ți elemente de tinichigerie

  Punctaj

  □ Nu este cazul

  Nu există

  EU Fără degradări

  0

  □ Degradări minore

  Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

  Corniță desprinsă

  2

  (^Degradări medii

  învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

  Cornișa degradată până la 50% din lungime;

  Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

  5

  0 Degradări majore

  învelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

  Curburi, rupturi majore;

  Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

  Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

  Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

  10

 • 2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRffi, ELEMENTE DECORATIVE

  Fațade-zugrăveală, tencuială, tâm

  plărie, elemente decorative

  Punctaj

  O Fără degradări

  0

  □ Degradări minore

  Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

  2

  (^Degradări medii

  Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

  Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor,

  Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

  Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

  5


□ Degradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc

3. PEREȚI

Pereți

Punctaj

S Fără degradări

0

EL Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

10

d Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

20

TOTAL     n n

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte ^Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

A

întocmit,

Comisia mixtă


Balescu Lucian Bratu Florian _ Alexandru Cosmin

Nr


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ao-w.,


1 9      2111


CĂTRE,

D-na Costache Stellana str. Mărășești, nr. 48

PLOIEȘTID-na Truță Verginia str. Mărășești, nr. 48 PLOIEȘTI


în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 șl 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

In temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b). c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având in vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;


Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:


NOTIFICARE


prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați ia efectuarea lucrărilor de reabilitare / punere sub siguranță a clădirilor situate în Ploiești, str. Mărășești, nr. 48, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.


Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădiri cu 300%.


PRIMAR,      X

ADRIAN FLORIN DOBRE
LAURENȚI


'[,/                COMISIA MIXTĂ

itificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești

Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană f

Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiîntocmii I Lucian Bălescu

11.06.2018 / 3 ex.Confirmare de P


Număr de Înregistrare


... Cod poștal „••


:ud>/Sector


eceanu, nr.ll, bl.KS


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


/.................2018

NOTA DE CONSTATARE FINALA

Comisia mixta de identificare a înrobitelor (terenuri/cladiri) nemgtflte de oe raza munidpiuloi.^tefeșt^ s-a, ^deplasat ,Jn teren in data de ....klT.-..lfc8,.24.£..... in locația ....t XifX....H-B-.«<........ si a constatat următoarele:

Teren.

i «      •». ».0;

• ..... ’

- Clădire

.. OȘt dXt...            .

...          ... Im ..                             ,


. X- .nv4v... 1 wlL. ie.ii&iS -X..

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Balescu Lucian Bratu Florian J Alexandru Cosmin

Anexa nr.16 l 4-

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj-calculai

%

>majorare^

1

clădire

Str.Marasesti, nr.150

Marinescu Bogdan Mihai Marinescu Ioana

5

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.70A din data de 17.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 5 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.304456/13.06.2018 transmisă către, Marinescu Bogdan Mihai si Marinescu Ioana în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, Str. Marasesti,nr.l50 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.70A din data de 04.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ANEXA NR. 4 LA PROCEDURANOTA DE CONSTATARE

INIȚIALAComisia mixta do identificam a imobilelor (terenurifcladirO ngtarat municipiului Bldesti s-a deplasat in_ teren în data de

...........si a constatat următoarele;


de pe raza .. in locația

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă                    ......h^sL 4

 • 1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

  Șarpantă, învelitoare, cornișă, strea:

  >ină, atic, jgheburi, burlane și elemente de tinichigerie

  Punctai

  'jiJ Nu este căzu!

  Nu există

  O Fără degradări

  0

  □ Degradări minore

  Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

  Cornișă desprinsă

  2

  O Degradări medii

  învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

  Cornișa degradată până la 50% din lungime;

  Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

  5

  □ Degradări majore

  învelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

  Curburi, rupturi majore;

  Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

  Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

  Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

  10

 • 2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLÂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

  Fațade-zugrăveală, tencuială, tfim

  riărie, elemente decorative

  Punctaj

  □ Fără degradări

  0

  □ Degradări minore

  Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

  2

  ^Degradări medii

  Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

  Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

  Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

  Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

  5

3. PEREȚI

Pereți

Punctaj

P^Fără degradări

0

□ Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

10

□ Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

20

TOTAL

' Q Degradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;


Tencuială degradată peste 50% din suprafață;


Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;


Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsescPunctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte [^Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

O Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

A întocmit,

Comisia mixtă

Balescu Lucian Bratu Florian Țr. Alexandru Cosmm


Nr


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI z...../ok’.....

CĂTRE,

D-l Marinescu Bogdan Mihal

corn. Cocorăștii Colț, sat Cocorăștii Colț, nr. 91

JUD. PRAHOVA


D-na Marlnescu Ioana

str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 228A, bl. 129A, ap. 10

PLOIEȘTI

In temeiul articolului 1, alineatul 1,2 și 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

In temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

In temeiul prevederilor articolului 489. alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de reabilitare a clădirii situată în Ploiești, str. Mărășești, nr. 150, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădire cu 200%.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE

.............................


COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Cosmin Alexandru lordache- Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieșiț

întocmiti Lucian Băfescu

11.06.2018/3 ex.


y'^iat de prezentare ._3. /azentăriltri’Wrii poștale..

.•eU trimiterii

Valoare lei.

Greutate ....... IpZslgy........-IJPloiești I of


cWondenta inț cu i

■ •/.ir ș .1' ^enu?e. <wsum?w)


:p»^WFr

. '|&?^ȘtefanCrecftanu,Br.lA bh^».


JSjd________

Motivul Zopfoda^Țdacă osto cazul):rmare de


Ftambursles ...


—f

Număr de Irir&țjiska a

....................’'■>

*W -'■ •

- fW*     -

VțMif


f

ț&fr.^tefan Greceanu. nr.l 1, bLKgj


Loc inwcîpwL ^JutUSectOT.l .-iwi .a.,,».?, șait O Dnr.*natond rafiaâ pjvww®& O OwfrW rpu:»l O gxpfa# tomau»         O<’<-"8 mcIM, .■...


NOTA DE CONSTATARE

FINALA

Comisia nwda de identificare a imobilelor (terenuri/dadiri) neîngrijite ^Ș-tezPd faîa municipiului^ Ploiești ș^a ^deplasat .in termin data de locația                                                       si a constatat următoarele:

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenunVdadiri) neîngrijite de pe raza municipii iH Ploiești


Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

majorare impozit

1

clădire

Str. Marasesti,nr.l09

Stanescu

Daniel Ovidiu

5

200%


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.74A din data de 17.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire-corp fata) în care s-a acordat punctajul de 5 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.306346/08.08.2018 transmisă către Stanescu Daniel Ovidiu, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești,str. Marasesti,nr. 109 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.74A din data de 04.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.


NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA

Comisia

ipum^tlui^l


mixta de identificare a imobilelor (terenuțWadiri) ^eingrijite de'/ i ®apti,s-a deplasat in teren in data de                         in

K.,SL.>,lu8.(.CO£f...f4%/. si a constatat următoarele:

> r aza locația


- Teren
COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Balescu Lucian

Bratu Florian         /

Alexandru Cosmic /


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă 777^^^                ;/■ ț

1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

Șarpantă, învelitoare, cornișă, strea

>ină, atic, jgheburi, burlane și elemente de tinichigerie

Punctaj

©Nu este cazul

Nu există

O Fără degradări

0

□ Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Cornișă desprinsă

2

0 Degradări medii

Invelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până ia 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

Cornița degradată până la 50% din lungime;

Coșuri de fam cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

5

0 Degradări majore

Invelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rupturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fam și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

10

2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

Fațade - zugrăveală, tencuială, tâmț

iărie, elemente decorative

Punctaj

□ Fără degradări

0

O Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

Q^egradări medii

Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

5


EJ Degradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt pute umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prezint® risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

Tencuială degradată peste 50% din suprafață; Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplăric lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc

3. PEREȚI

Pereți

Punctaj

& Fără degradări

0

□ Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

10

EH Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

20

TOTAL


Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte (^Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

întocmit, Comisia mixtă


ROMANIANOTA DE CONSTATARE

PiNALAComisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/ciadiri) npingrwte „fe oe raza municipiului ■■Ploiești, s-a. ^0asat..zin teren in data de                           in

locația                                                     ...... si a constatat următoarele.*

'f /

* Teren

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/ciadiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Balescu Lucian Bratu Florian _ Alexandru Cosmin

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


... 2018


CĂTRE,


D-l Stănescu Daniel Ovidiu str. Baraoltului, nr. 9, bl. 42B, sc A. ap. 13 2 1 tfr

PLOIEȘTI

în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 137S alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contraveni;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) — (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Pioiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de reabilitare a clădirii (corp față) situată în Ploiești, str. Mărâșeștl, nr. 109, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare imobilul in stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după șine aplicarea prevederilor tegislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădire cu 200%.     /


COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Cosmic Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urba Ftorian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploi

întocmit / Lucian Bălescu

06.08 2016 1 2 ex.


Fe-U>frniteri;

Va^ar--m.>.-

Rapburs te ;■


GtaubteCorespondența int. cufiR


{țW&WS&i

Calitatea primit arului - • ;S*< >■<,. - ...

z

■■' $

Confirmare de FWmiffilA


Anexa nr.18 L fi-

HCc Hq .

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj/ calculat^

-- -- -—

CoeficfeM \ iimpoz^)

1

clădire

Str.Marasesti,nr. 127

Voicila Ana

Maria

17 \

300%v ' M ’

P'4 PKk’V % f

—--

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.78 A din data de 17.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 17 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 300% ;

 • -  Notificarea nr.306349/08.08.2018 transmisă către Voicila Ana Maria, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, Str. Marasesti,nr,127 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.78A din data de 04.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ROMANIA

ubuLiULPRAHOvA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr„


/ ....lîfesk......

2018NOTA DE CONSTATARE INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenurj/^ladir^


ri/cladiri) neingriji

in data de JÎ-OLW-.

........si a constatat următoarele;


neîngrijite de pe raza

in locația
COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Balescu Lucian Bratu Florian _ Alexandru Cosmin


V' *1.

>t2

..j.-*ȘA DE L TaLU/ukjL DviUblJU NLiiSGRiJil (CLĂDIRE)

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE D PLOIEȘTI

Adresă


n ArX’ 4 2-T-

1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

Șarpantă, învelitoare, cornișă, strea

Ină, atic, jgheburi, burlane și elemente de tinlchîgerie

Punctai

O Nu este cazul

Nu există

O Fără degradări

0

Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Cornișă desprinsă

2

U Degradări medii

învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

Cornișa degradată până la 50% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

5

0 Degradări majore

învelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rupturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

10

2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

Fațade - zugrăveală, tencuială, tâmplărie, elemente decorative

Punctaj

O Fără degradări

0

O Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

Ekpegradări medii

Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

5


o

i V   K

□ Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc

10 '

3. PEREȚI


Pereți

Punctaj

□ Fără degradări

0

Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

10

O Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

20

TOTAL


Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte -S Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

întocmit, Comisia mixtă


ROMÂNIA

2 1     2013JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CĂTRE,

D-na Voicilă Ana Marfa slr. Mărâșești, nr. 125 PLOIEȘTI

în temeiul articolului 1, alineatul 1 2 si 3 din Legea nr 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ~ ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum șl constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta;

NOTIFICARE

prin care vâ pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 sâ procedați la efectuarea lucrărilor de reabilitare a clădirii situată în Ploiești, str. Mărășești, nr. 127, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Fiorian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

întocmit t Lucian Bălescu

06 00 2013 / 2 exRamburs te»Motivul nepredărlt (dacă est» cazul):


O ii?, tț insule* -tâ O      w:^tșu. ■&&.

T&m n f»at!>cî


?-v V            tf

-----</.......—-/•-------------

SeoviâturaSițtatfMâprg0$tdf ..................

■.^î3eW.aia<v! ^-uxiă          Otte&Mar m»fat O~spifâ? sw-wn          O A«a       .............-■- ■. ........... > ,.:

CU FOSXft ‘UA4AL V 29 M» U


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr

I’S 1 »»■■•:» S: **.■»>:***■«: » *.*•*.*.*••»•#»** *#*•*:« »*»»«*-»** «*■■» *** AM ;« *4


NOTA DE CONSTATARE

FINALA

Cu.t-'Ai iKxla de .'.zuultxsie a imobilelor ;taicnu.i;c.-diri\zreingrijite de municipiului Ploi^O -s-a ^deplasat In teren in data de tocata.>?M.t......XZ#. .ZfejS.si a-constatat următoarele-:COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului PloieștiNr. ort.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculară

1

Teren

Str.Caliman,nr.89

Cuza Mieluta Mihai

50

500%


Documentele care stau Ia baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.93A din data de 20.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.304795/25.06.2018 transmisă către Cuza Mielua Mihai, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, Str.Caliman, nr.89 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.93A din data de 04.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.


ROMANIA jUDtetUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Nr.(NOTA DE CONSTATARE INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (twnu reclădiri) neîngrijite irtului PttMesțjjs-a deplășat in teren in data "de

municij


de pe raza in locația


..........si a constatat următoarele:

Teren

- ClădireCOMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


AM___Cy_____

întreținere

Punctaj

□ Întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

P Neîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

25

Insalubru (Depozitare de deșeuri)

Puncta,

O Fără depozitări de deșeuri

0

v£T] Cu depozitări de deșeuri

25

împrejmuire

Punctaj

® Există

Fără degradări

0

O Există cu degradări

împrejmuirea lipsește parțial; împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

25

O Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50

TOTAL

Punctaj total                                                                       J

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)

Categoria de impozitare

O Supraimpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

C^Supiăiinpoziturea cu 500% pentru punctaj cuprins intre 26 de puncte și 100 de puncte.

întocmit,

Comisia mixtă


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

W?95, £5 Ti

CĂTRE,


D-l Cuza Mieluta Mihai str. Cosmești, nr 1

PLOIEȘTI

în temeiul articolului 1 alrteMiil 1.2 șl 3 din l egea nr, 153/2011 privind măguri de creștere o calității arhitectural - ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

In temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr, 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) sl c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11,2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului situat în Ploiești, str. Căliman, nr. 89, și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren cu 500%.

PRIMAR, /

ADRIAN FLORIN DOBRE

r.......

z [/                     COMISIA MIXTĂ

\ de identificare a imobilelor (terenuri/clădiii) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești Lucian Bălescu-Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

întocmit / Lucian BSescu

18 09.2018/2ex.

Feu’trimiterii ...

Vatoarelisl........

Greutate.


W

-|S; Ca’itatea prim lonjltri .

1 11 ...... ,


Confirmare de PWni


Sc ......


MUJICIPTUUPÎWȘTi


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr v1' B fiNOTA DE CONSTATARE FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/dadiril neîngrijite cte,pe raza muntapuU Roiestl^s-a. deplasat in/tererujn data de                       in

locația.      ............... .. ,cf.x.. ..4.2c...... ..I si a constatat următoarele:
Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient J

oS\ FWWH /<5

ihțppzit^i^

1

clădire

Str.Vasile

Lucaciu,nr.l0

Catrina Niculae

20

300%'

2

teren

Str.Vasile

Lucaciu,nr.l0

Catrina Niculae

50

500%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.94A. din data de 20.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 20 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 300% ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.304796/25.06.2018 transmisă către Catrina Niculae, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str.Vasile Lucaciu,nr.l0 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.94A din data de 04.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.


NOTA oe CONSTATARE INIȚIALA

Comisia mixta ds identificare a imobilelor (terenurj(cradiri) .neîșgrtte de pe raia munigpiului Ploiești s-a deplasat in teren in data de                      ...... in locația

Ao.......... si a ranstataturrnatoarate:

I
SKWnx&M'.. .* .tMWUftu.....                    . .fct. • ■

...........................

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

1

Balescu Lucian

Bratu Florian

Alexandru Cosmin--"5*:^—^

o^m iX ANEXA NR. 1 LA PROCEDURALĂ- 4397301  Wk

FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLADIRE)\C   ,

V


XȚ/^pVĂ ' './ u L Sk '

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DĂNTUMCIPîUL

PLOIEȘTI

Adresă __EAr£/.C G. ...     ..............< .' - .........

1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

Șarpantă, învelitoare, cornișă, streașină, atic, L-.hetari, burlane și elemente de tinichigerie

Punctaj

0 Nu este cazul

Nu există

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Cornișă desprinsă

2

^Ljîegradări medii

L

învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

Cornișa degradată până la 50% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

5

? U Degradări majore

!

învelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rupturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi si buriane deteriorate în totalitate sau lipsă

10

2, FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

Fațade -zu răveală, tencuială, tâmplărie, elemente decorative

Punctai

1 ara îkydikitt

■ — -----1

I

D Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

ÎS. Degradări medii

Degradări ale tencuielii până ia 50% din. suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până Ia 50% din suprafața fațadelor; • ■

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibîle și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

5□ Degradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

Tencuială degradată peste 50% din suprafață; Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc

3. PEREȚI

Pereți

Punctaj

O Fără degradări

0

EbDegradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

10

O Degradări majore

_

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

20

j

TOTAL

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte £N>upraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

A

întocmit,

Comisia mixtă


Balescu Lucian

Bratu Florian '

Alexandru Cosmin_


ANEXA NR. 2 LA PROCEDURĂ

|

FIȘĂ DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (TEREN) \

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (TERENURI) NE MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă                        Cr< Cf’>- y

întreținere

Punctai    |

întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

................

O Neîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

25 I

! Insalubru (Depozitare de deșeuri)

Punctai

1

j □ Fără depozitări de deșeuri

0

}      c“’' ""...............— .......r-—•“» ““ l.                        ir...            ......

; G^Cu depozitări de deșeuri

25 _____________________________________________________________________________1

îm ;re muire

Punctaj    j

□ Există

Fără degradări

0

Efedstă cu degradări

împrejmuirea lipsește parțial;

împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative iipsâ, etc.

25

: O Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50

1

TOTAL

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)

Categoria de impozitare

□ Supraimpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

upraimpozilarea cu 500. o peniiu punctaj cuprins mire 26 de puncte și 100 de puncte.

întocmit,

Comisia mixtă


Balescu Luci

Bratu Florian

Alexandro Cosiriin


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


CĂTRE,

D-f Catrina Nicufae

str. Vaste Lucaciu, nr. 10

PLOIEȘTI


în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale

le temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17. alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literate a), b), c) șl a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

In temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Loca! nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codiți fecal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN COBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului, refacere / reparare împrejmuire și reabilitare a clădirii situată in Ploiești, str. Vasile Lucaciu, nr. 10, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului șl măsurilor dispuse crin prezenta notificare, atrage după sjne aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea Impozitului pe clădire cu 300% și t cu 500%.SECR LAUR


COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/dădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Cosrr.in Alexandre iordachs - Poliția Locală Ploiești Lucian Bâlescu ~ Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Honan Sratu - Regia Autonoma de bervfeu Publice Ploiești

tocmit / Lucian Bătescu

16 05.201812 ex.
' ipAHOV >


»  /! ^J3®<st*”î’*ar .rimUerț»:      f-> r.

rk/_ (Jd^nimcs.....O--caMdd

•«t


Cad pa;


... . Cad po^au^..........«:►.... . a

.. uH.X«513'^0^


HfefeMW1

S&nnâtpr.s. -ă


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI3018


NOTA DE CONSTATARE

FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (Wenuri/cladirtl netarite de pe raza municipttui Pioiesti, s«a deplasat Țin terep în data de                     ........ in

tocaOa ..... si a constatat următoarele:
COMISIA MIXTA

de kfenfficpr* a îmnbMor (tcremw'dadW ndngnp*? d» p? ran? mnn’dpjuM Pfsmnfl
Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

‘“'"W

calculat

Cțtâncîtafl majora® impozit.

1

clădire

Str.Eroilor ,nr.55

Pruteanu Dan Pruteanu Elena Most.Def.Pruteanu Ioana

7 vi

v ț n.

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.l25A din data de 03.05.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 7 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.304811 /25.06.2018 transmisă către Pruteanu Dan,Pruteanu Elena,Most.Def. Pruteanu Ioana, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, Str.Eroilor,nr.55 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.l25A din data de 04.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ANEXA NR, 4 LA PR


ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Nr.....l25/L. / ...QloJt............... 2018


NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA

Comisia mixta : de identificare a imobilelor (teren uri/dadipj neinmite de pe raza municipiului Ploiești s-a deplasat «v teren în data de                     ...... in locația

....... si a constatei următoarei©;

■ t

- Teren

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL

PLOIEȘTI

Adresă                             __________________

1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

Șarpantă, învelitoare, corniță, strea

ină, atic, jgheburi, burlane ți elemente de tinichigeric

Punctaj

0 Nu este cazul

Nu există

0 Fără degradări

0

Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Corniță desprinsă

2

0 Degradări medii

învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

Cornișa degradată până la 50% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

5

Q Degradări majore

învelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rupturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total;

Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

10

2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

Fațade - zugrăveală, tencuială, tâmi

rlărie, elemente decorative

Punctaj

□ Fără degradări

0

0"Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

Degradări medii

Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până Ia 50% din suprafața fațadelor;

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

5

CI Degradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic umede;

Elemente decorative degradate/desprinse. care prezintă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători; Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă; Elemente de tinichigerie carejipșesc3. PEREȚI

Pereți

Punctaj

ți Fără degradări

0

□ Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

10

□ Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

20

TOTAL


Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare


Categoria de impozitare


□ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte


^Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte


□ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte


□ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte


□ Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31 - 40 puncte


întocmit, Comisia mixtă


Balescu Lucian

Bratu Florian

Alexandru Cosmuv


/( Vv'


z

A-A-


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


2018


28 IW.201I


CĂTRE,


D-l Pruteanu Dan

D-na Pruteanu Elena

Most. Def. Pruteanu Ioana

Str. Eroilor, nr. 55

PLOIEȘTIIn temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3,1, capitolul III, din HCL nr, 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții:

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiu! Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din HG. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:


NOTIFICARE


prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de reabilitare / punere sub siguranță a clădirii situată în Ploiești, str. Eroilor, nr. 55, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire,

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădire cu 200%.


'BRE


SECREltÂR,

LAUREN JOI


COMISIA MIXTĂ                c

identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești

Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană" Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


Întocmit I Lucian Băiescu

210&201S/2ex.


/

/■i^psiSj«-fîntft«W,wU

/ OMa pxjwsat i .-IrhWițjtMa» ,:.

/»'”......... .......~

/ ftu- H.TWsrt

Va caro le

&8UWM ,

......;;.. fartb-’S l*i
f .................... N

5c------ . Ap CcdpcșwJ .......

r W^rciPiuL fW^rt'

str, Ștefan Grereanu nr,.ll, bUK8|

s.:


ANEXA NR. 4 LA PROC!


ROMANA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Nr /Z-5    ( &. a ■


NOTA DE CONSTATARE FINALA

Comisia mixta, de identificam a Imobilelor (tenmuri/dadlri) neinadjite«Cte,oe raza municipiului^ Ploiești s-s deplasat in terep in data de                           in

locația...                                                     si a constatat armatoarele-

,?- Teren- 'Masuri dispuse


Satescu Lucian : VM^j

Bratu Rprian . . kV 1

Alexandru Cdsrnin

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj® calculat

Coeficienf

impozit

1

teren

Str.Crisan, nr.3

Cain Vicentiu

Dragos; Cain Mihaela Felicia

25

250%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.l28A din data de 04.05.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 25 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 250%.

 • -  Notificarea nr.306378/08.08.2018 transmisă către Cain Vicentiu Dragos si Cain Mihaela Felicia, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești,str. Crisan,nr.3 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr,128A din data de 04.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

Nr..                                  .......... 2018

NOTA OE CONSTATARE

INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/clatM) j^etnarljite de pe raza municipiului Ptotesti O, deplasat ta teren in data de                    ........ in locația

........SIC.......J................... si a constatat următoarele;

' /

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


FIȘĂ DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (TEREN)


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELORMUNICIPIUL PLOIEȘTI


Adresă               XL 3----

întreținere

Punctaj

! r„..

LI Întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

(3 Neîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

25

. —.—*—

Insalubru (Depozitare de deșeuri)

Punctaj

Fără depozitări de deșeuri

0

O Cu depozitări de deșeuri

25

împrejmuire

Punctaj

E[ Există

Fără degradări

0

O Există cu degradări

împrejmuirea lipsește parțial; împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

25

□ Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50

TOTAL

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)

Categoria de impozitare

Supraimpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

D Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj cuprins între 26 de puncte și 100 de puncte.

întocmit, Comisia mixtă


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

„,ĂCW.g, Qg-Qg.....


2018


CĂTRE,

D-l Cain Vicențiu Oragoș șl Cain Mihaela Felicia Str. Târnava, nr. 3, bl. A3, ap. 39

JUD. PRAHOVA


în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectura! ^ambientale,

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

In temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X. Secțiunea 1. punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta;

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului și desființării clădirii prăbușite (afectată de incendiu), situată în Ploiești, str. Crișan, nr. 3, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor


legislației specifice fn domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădire cu 500% și terfsn cu 250%.
COMISIA MIXTĂ


de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Cesmin Alexandru lordache-Poliția Locala Ptoieșu

Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Pubiice Ploieșl

întocmit/Lucian Bălescu 07:08.2018 / 2 ex.
.Mi


hui tr«ni!eiîî îfcar® i« ; .....Confirmare dePrimire (A.R.)


t Of


■ Qe Coi™ xhat^ M

,/F | ~               DestinatarjHmîteW' . sțfpn K.

W (zj<m Covn cUlms&Q ^Mddq îiL^w^* ’~T„............J>


,<s3$JLț*Aa. .. Con1.

7


ir* î-Sîf I?»


Corgwnfelâ cu
tM;

j .i :        .. . .      ...... . ....                       __________________ __

U; . f, r-^rao

fs;

ifsii

i          >5 ItorUy.


,M«i»vuf nufiratiării {dacă este căzui)


3a32>%«. / fevîfcf 5rr Ștefan Greceanu, nr-lljUg


:O


. ‘ j.


Hr.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ,  <?< 42


NOTA DE CONSTATARE FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/dadiri) neîngrijite, de pe raza munîcipttuUPtofeștk^s-a degapt—in teren in date de                        in

locația                                                       si a constatat următoarele:


COMISIA MIXTA

de identificare a imobitetar (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Baiescu Lucian

Bratu Florian.....,.              -

Alexandru Cosmin î


r I \

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj; calcula^

1

teren

Str.Enachita

Vacarescu,nr.31

Culcer Mihaela Roxana;Dinca Cristina Daniela;Dinca Eugen Razvan;Mandica Elena

25

250%


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.l29A din data de 04.05.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 25 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 250%.

 • -  Notificarea nr.306380/08.08.2018 transmisă către Culcer Mihaela Roxana,Dinca Cristina Daniela,Dinca Eugen Razvan,Mandica Elena, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești,str. Enachita Vacarescu,nr.31 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.l29A din data de 04.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr.......U3A.. I                  2018


NOTA DE CONSTATARE INIȚIALA

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Balescu Lucian. . .. /IJ/LUM Bratu Florian '■ Ll^_ .

Alexandru Cosmin


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (TERENURI) NEÎNGRIJ1

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă___ M C" l                 C /P C s."       A


Insalubru (Depozitare de deșeuri)

Punctaj

Ui .Fără depozitări de deșeuri

0

□ Cu depozitări de deșeuri

25


împrejmuire

Punctaj

QJ Există

Fără degradări

0

□ Există cu degradări

împrejmuirea lipsește parțial; împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

25

O Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50

TOTAL    2 J


Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)


întreținere

Punctai

□ întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

Neîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

25

Categoria de impozitare

El\Șuprairnpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

Q Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj cuprins mire 26 de puseu, și 100 de puncte.

întocmit,

Comisia mixtă


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ................2018

CĂTRE,

D-na Culcer Mihaela Roxana

mun. București, str. Lt. Aviator Șerban Petrescu, nr. 29 SECTOR 1

D-na Dincă Cristina Daniela și D-i Dincă Eugen Răzvan str. Bahluiului, nr. 10A, bl. 148, sc. A, ap. 27 PLOIEȘTI

D-na Mandica Elena

str. Bahluiuiui, nr. 10A, bl. 148, sc. A, ap. 27

PLOIEȘTI


21     2913


în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului situat în Ploiești, str. Enăchiță Văcărescu, nr. 31, și să mențineți în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage dupafeine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren cu 250%.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOB


SECRE ’AR,

lauren'-----


U»DICOMISIA MIXTĂ                I

re a imobilelor (terenuri/dădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești

Lucian Băiescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Florian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieșt

întocmit / Lucian Băiescu

08.08 2018/4 ex.
C-sia-.aiș^t-A. ..


Atfeț.


-ii

Mativwl bepTSsJirli ftf«« eșt« cazul?.

. Oac’«»£?"* ~ Liv**- u!jwr          .ijțwwiw’!... .-a 1 j^w.’rir.> !.3Ș£siăiw


Ofieim :jWal <i« pwwntom

S rti creîvrtSr w itwM ps-j’s- 6

: <:■*


t;îțnfti|e.>;:                        ........                                      .........•. ;.. ...

v;.:iT'e..................... . .... Ra-rsufi.fci... .. .........

e^Uto^ ^^-Q. (j^hrico.            feao'

’l^uÂJcȘ"


Motlwui nnpr»<Sâril Idacâ ®=w tawli:

:F«;a»iMȘ»ș:

!«;....

Gf«u4a!S ,„„.....


£ 2 a a

3 2-

îs; O


-.           bestîwaur Wmlicrc

Ș A ,,

s.r "r>

B          "i

iloc


neMf? Ccr

..         . P>~~'       ;

ro-/fmcr >- rr=

sra.sJîuIsSw’B/Src-iiJtar.


Wwti f Of


:A «•Bwaeala ii wrtlftr


8t<.....


.:naSffi*îurWF:


ștr. ștefan; Gr^ffShâj8. ''ț             *<


L

VHativill R#cred«Hi țrfaes «ite razul

•                ir.sab'i’Ă.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


//       .         4?.      2018

’ i.                  șjii.*?^*.***»^.*?*«Sș.âri* >'*«*■ . tiHIr--1 W

HOTA DE CONSTATARE

FINALA
COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient . a majorare impozit

1

teren

Str.Jepilor, nr.8

Raducu Constantin,

Raducu Daniel

Stanciu Carolina

50

500%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.l31A din data de 07.05.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea    nr.304814/25.06.2018    transmisă către Raducu

Constantin,Raducu Daniel,Stanciu Carolina, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, Str.Jepilor,nr.8 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr,131A din data de 04.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ANEXA NR. 4 LA PROCED


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


2018


NOTA DE CONSTATARE . INITIAI A

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/ctadiri) neîngrijite de pe raza munidpiuiui Ploiești

ANEXA NR. 2 LA PROCEDURA

$ nt i / FIȘĂ DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (TEREN)

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (TERENURI) NEÎNGR MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Adresă

întreținere

Punctaj    ș

□ întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

Neîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

25

Insalubru (Depozitare de deșeuri)

Punctaj

[S Fără depozitări de deșeuri

0

O Cu depozitări de deșeuri

25

împrejmuire

Punctaj    i

O Există

Fără degradări

o         1

Există cu degradări

împrejmuirea lipsește parțial; împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

25         i

□ Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50

TOTAL    '5b

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)

Categoria de impozitare

□ Supraimpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

^Supraimpozitarea


cu 500% pentru punctaj cuprins între 26 de puncte și 100 de puncte.

întocmit,

Comisia mixtă


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CĂTRE,

D-l Răducu Constantin și D-l Răducu Daniel str. Jepilor, nr. 8

PLOIEȘTI


D-na Stanciu Carolina

str. Jepilor. nr. 8 PLOIEȘTI

în temeiul articolului 1, alineatul 1.2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

In temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) șl a articolului 10. literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

In temeiul prevederilor articolului 489. alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului și refacere / reparare a Împrejmuirii la imobilul situat în Ploiești, str. Jepilor, nr. 8, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să menține? în continuare imobilul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespeclarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren cu 500%.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE

SECRI

LAUREN


//               COMISIA MIXTĂ                 '

de idenificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Cosmin Alexandru lordache - Poliția Locală Ploiești /s Lucian Bălescu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbana Fforian Bratu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Întocmit / Lucian Bălescu

21.06 2018 / 3 ax.


>nelul poțui a» proxoot.ire ..

DaU pre.-crtâ' i Uirr,:icr ■ ppșo'F.


FeW uraiseci . .

W'asrîț îsi:,' ..

r..r .<1


W**SU< i


/po^ul oo projonUro .«...

Șra.’Wtâri :r mier. rcijU) o .

Șt

51 <i

cri c< X <uoirh


MC&r           -:i.


; ițOC >

/i . .. ...... .,..' ... .......'.J...

r>.f*c'm ’•• •.

Rți' Calja^a Bhff.wr d .

CL A - »>i »..'. ît « & L_ <’■•>' o "<•* < Jco-

?*; ■ HB te '■** V/?.

l A <X

/X

.,., Confirmare de J^rinwe (A^ X

Ploiești 1 of


ROMAN1A

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2018

NOTA DE CONSTATARE FINALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/dadirikjeirarijite de pe raza municipiului Ploiesfi , s^i deplasat,, in teren în data de                             in

locația                .4.^....,.....?/.(.' .Cr.............. si a constatat următoarele:

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Nr. ort.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

1

clădire

Str. Decebal nr.

36

Barbalata Daniel Bucur Marilena

5

200%


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr. 15B din data de 04.04.2018;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 5 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.304272/08.06.2018 transmisă către Barbalata Daniel si Bucur Mari lena, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Decebal nr. 36 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.l5B din data de 04.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ROMANÎA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. J.-ZX’./i / .......<2^.’....^...*.,. 2018


NOTA DE CONSTATARE INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (teiwurtfdadiri)/ ne’ de pe raza unfcipiulul           s-a deplasat in Jeren in data de                        .. in locația


mura


. Qf £$* SS.&wi»..... |si a constatat următoarele:COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

ANEXA NR.1 LA PROCEDURĂ (HCL439/2017) □

FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă _ LG -                              3J<S

1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

Șarpantă, învelitoare, cornișă, strea.

ină, atic, jgheburl, burlane ți elemente de tinichigerie

Punctaj

□ Nu este cazul

Nu există

□ Fără degradări

0

O Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Corniță desprinsă

2

D Degradări medii

invelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

Cornișa degradată până la 50% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

5

0 Degradări majore

invelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rupturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

10

2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

Fațade - zugrăveală, tencuială, tâmi

dărie, elemente decorative

Punctaj

□ Fără degradări

0

D Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ate tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

Degradări medii

Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

□ Degradări majorePorțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puterifi^r o ?**■] umede;


Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători; Tencuială degradată peste 50% din suprafață; Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc

 • 3. PEREȚI

  Pereți

  Punctai

  □ Fără degradări

  0

  □ Degradări medii

  Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

  10

  O Degradări majore

  T:

  Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

  Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

  Pereți înclinați / prăbușiți;

  Clădire ruină

  20

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

 • □ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5 — 10 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte

  întocmit, ciria<
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr

CĂTRE,

Barbalata Daniel, adresa:str. Decebai, nr.36, Ploiești

Bucur Marilena, adresa: str. Decebai, nr.36, Ploiești

In temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural -ambientale;

In temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991. articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1 capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

In temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată,

In temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul prevederilor articolului 117, litera mjdin Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având In vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1. punctul 168dinH.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta'

NOTIFICARE

prin care vă pune In vedere ca până ia data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de Întreținere / îngrijire si punere sub siguranța a clădirii situată fn Ploiești, str.Decebal, nr.36. cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți In continuare clădirea In stare de întreținere / îngrijire .

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice In domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădiri cu 200 %.COMISIA MIXTĂ                r.

de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza munidtpl


lui Ploiești


Melania Franco - Poliția Locală Ploiești ț jv Gabriel Burtoiu - Direcția Generală de Dezvoltare ortra ril Marius Ene - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

întocmit/Gabriet Burtoiu

24 05 2MB/2 ax /7 .
ZX            JDestinatar trimite w:      , .,

(Mm .. &ucuk....cMAâmQ....

{t^eexBc^ .................................«Jfcp

Sc ..   . Ap-........Cad poștal.


/ic&ei


str. șB'fan Greceantf- nr.ll, bl..KȘj;


Tr-;>1 ^s'jfra> -«î< f!y.-


Valoare toi.. ..


Raribu's. tei


"”v>X2 tt SW».


stxk

3 r. ?i .

•s -«; caMatea pnmstorului


' str. Ștefan Greceanu, nr Vi bl..K.0j-.

A.<              .. .....     ..-:-.».4.:.afe                           im- --


Motivul nepredârH (dacă este cazul):


Comisia mixta de identificare a imobilelor (țerenUN/cJadiri) neinejdjitc de pe. raza municipiului

Ploiești s-a deplasat in teren in data de                       in locatia^.C...“£s?fc.6ftÂ-....Al<râfî a

constatat următoarele:

zzzzzzr^^

Nr. crt.

rfîF

proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient 4 majorare14 3^ ■ impQOtp-p,^’..

2

teren

Str. Mos Ion Roata nr. 22-24

SC Domet SRL

50

500%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.5B din data de 02.04.2018;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.304315/08.06.2018 transmisă către SC Domet SRL, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Mos Ion Roata nr. 22-24 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.5B din data de 03.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
NOTA DE CONSTATARE INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ptafesb s-a deplasat in teren in data de .........................           in locația

a constatat următoarele.COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenurttdadiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

M ^aFa^SJULANEXA NR. 2 LA PROCEDURĂ (HCL

FIȘĂ DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (TEREN)

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (TERENURI) NEÎNGRIJITE MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă                 f {

întreținere

Punctaj

□ întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

0 Neîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

w

Insalubru (Depozitare de deșeuri)

Punctaj

O Fără depozitări de deșeuri

0

0 Cu depozitări de deșeuri

25

împrejmuire

Punctaj

□ Există

Fără degradări

0

ÎȘ Există cu degradări

împrejmuirea lipsește parțial; împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

^25,

□ Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50

TOTAL

Punctaj total                              .                                                          '

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)

Categoria de impozitare

□ Supraimpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

PsSupraimpozitarea cu 500% pentru punctaj cuprins între 26 de puncte și 100 de puncte.

întocmit,
ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ..........

CĂTRE,

S.C. DORNET S.R.L.

Str. Petrarca , nr 2A

PLOIEȘTI


In temeiul articolului 1. alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural •» ambientale;

In temeiul articolului 1378 sl articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1391 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

In temeiul prevederilor articolului 3,1 capitolul III, din HCLnr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

In temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

In temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

In temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare In municipiul Ploiești,

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

j ••

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta;

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați ta efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului situat în Ploiești, str.Mos Ion Roata, nr.22-24, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare terenul în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului Și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice in domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren cu 500%

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOSsRE (

SECRfi iar,

LAURENW DL
COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza mi^iicipiului Ploiești


Metania Francu - Poliția Locală Ploieș Gabriel Burtoiu - Direcția Generală de Dezvoltare Urba Marius Ene - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

întocmit / Gabriel Burtoiu 23,05:201872 ex.
> of

• >/*i'5V    ’

îi

*‘B _E< St.

J .^A2^Î2$Cl

■ * ■ ■ ■ ■


WMțUCmUL

SO4Ă^5 Me,® 4h;5ȘV>fan Greceanu^

ANEXA NR. 4 LA B«p®EDto^>\

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA PRLMARI^gNIC’PIU^UI ^QlgS'I^


/< / ^v


NOTA DE CONSTATARE TNITIALA/FINALA


Comisia mixta de identificare a ințobileloc(ter<m}jri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului

Ploiești s-a deplasat in teren in data de ^J_.h<.*.'?OAj7....... in locatia^./fj^./22^.Z^^Z??mr si a

constatat următoarele:                                                                     X/-”, 22."

.........................................,.._....

—...........
de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

........â...:......âtâfațL ■ȚvU'k. c-n eAiu'a.

.............Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient./?

"v

1

clădire

Str. Vasile Alecsandri nr. 32

Ungureanu

Lavinia Florica

5

200%


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr. 1OB din data de 04.04.2018;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 5 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.304275/08.06.2018 transmisă către Ungureanu Lavinia Florica, în calitate de proprietara a imobilului situat în Ploiești, Str. Vasile Alecsandri nr. 32 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.lOB din data de 03.12.2018 prin care s-a constatat că proprietara imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


NOTA DE CONSTATARE INIȚIALA


Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladirp municipiului Ploiești s-a deplasat in teren in data de ... JjV..     .$<(. L£....                  .... flf.. £> _2z.... si a constatat următoarele:

- Teren

“L..

'Î-Z

Masaiț dispuse '


■ ........

- Masuffidispuse ■   //' ;

.•■•/kk......(A.

K.

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladîri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă                                                 I^C

1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

Șarpantă, învelitoare, corniță, streașină, atic, jgheburl, burlane și elemente de tinichiaerîe

Punctaj

Li Nu este cazul

Nu există

□ Fără degradări

0

O Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Corniță desprinsă

2

3 Degradări medii

1

Invelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până Ia 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

Cornișa degradată până la $0% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

5

1

□ Degradări majore

Invelitoarea 1 ipșește șl/sau este degradată pește 50% din suprafața totală;

Curburi, rapturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișa degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

10

2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

Fațade-zugrăveală, tencuială, tânv

slSrie, elemente decorative

Punctaj

□ Fără degradări

..............IU" ■................... ' ■

0

D Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

Șf Degradări medii

Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până ia 50% din suprafața fațadelor;

Materiale componente deteriorate, deformate, nefoiosibiie și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

vr~


¥ \

O Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic

umede;                                       \ '^Tpr 5

Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă                    '

risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmpiăriei puternic deteriorate și deformare;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerte care lipsesc


 • 3. PEREȚI

  Pereți

  Punctaj

  Q Fără degradări

  0

  O Degradări medii

  Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

  IO

  D Degradări majore

  Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

  20

  Elemente componente ale structurii verticale lipsa parțial sau total;

  Pereți înclinați / prăbușiți;

  Clădire ruină

  .....

TOTAL: ' Ț'

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

□ Supraimpozîtarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

0jSupraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5—10 puncte

□ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

 • □ Supraimpozîtarea cu 400% pentru punctaj între 21 — 30 puncte

 • □ Supraimpozîtarea cu 500% pentru punctaj între 31-40 puncte


  ROMÂNIA


  JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTICĂTRE,

Ungureanu Lavînla Fiorica

Str Vasile Alecsandri Nr 32

PLOIEȘTI


In temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural -ambientale;

In temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltări! regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

In temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul Iii, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții,

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată,

In temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești;

Având In vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 16& din HG. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până ia data de 30.11.201C să procedați la efectuarea lucrărilor de întreținere / îngrijire s! punere sub siguranța a clădirii situată în Ploiești, str.Vasile Alecsandri, nr,32 , cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți In continuare clădirea in stare de întreținere / îngrijire .

Nerespeetarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice In domeniu, respectiv majorarea Impozitului pe clădiri cu 200 %.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE


COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/dădH) neîngrijite de pe razaMeiania Frânai - Poliția Locală Roi

Gabriel Burtoiu - Direcția Generală de Dezvoltare

Marius Ene -■ Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

întocmit/Gabr

24.05 2018 /2
jj* ~ ‘jOngrf?»prrațs? ...... .. ,,?:.,....... —......•. —y—-   -•

" ■?' ;'•                                                                                     . sL. .x.toi ;•               5-


Confirmare de Primire (A.R.J

) I ș

I


Ap ■ .. Cod poștei -

^ipfuLWWSTn*-

Ștefan vi.vceanit^nr *'1 J';..5?îComisia mixta dc identificare a           (te^nujî^adiri) neingjijitc^dc

Ploiești s-a deplasat in teren in data de£?

constatat următoarele:COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municip / <•Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculai^

O'

impozit

1

clădire

Str. Namoloasa nr. 2

-Toader Gheorghe -Arpad    Eugenia

Carmen

40

500%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.37B din data de 20.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 40 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.304319/08.06.2018 transmisă către Toader Gheorghe si Arpad Eugenia Carmen, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Namoloasa nr.2 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.37B din data de 05.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare).

ANEXA NR. 4 LA PROCEDU


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Nr..i3V.23.... I....
2018NOTA DE CONSTATARE INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenu&^JadirD /leingrijite^de pe raza municipiului Ploiești s-a deplasat in .teren in data de                           in locația

..........si a constatat următoarele:


COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/dadirl) neîngrijite de pe raza municipiului

-f-fet'N'Cu. A/ suOrANEXA NR.1 LAFIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresă                            , //<C <0—______


Nota de constatare nr.:1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

Șarpantă, învelitoare, cornișă, streas

înă, atic, jgheburi, burlane ți clemente de tinichigcrie

Punctaj

O Nu este cazul

Nu există

O Fără degradări

0

□ Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Corniță desprinsă

2

□ Degradări medii

Invelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

Comișa degradată până la 50% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

5

^S^Degradări majore

invelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rupturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

Fațade - zugrăveală, tencuială, tâni[

tlărie, elemente decorative

Punctaj

0 Fără degradări

0

□ Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

Q Degradări medii •

Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

5


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic j umede;                                            t

Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă; risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători; q \ ‘ Tencuială degradată peste 50% din suprafață; \ Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei puternic® deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă;

Elemente de tinichigerie care lipsesc

 • 3. PEREȚI

  Pereți

  Punctaj

  □ Fără degradări

  0

  □ Degradări medii

  Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire,

  10

  soclu)

  ^Degradări majore

  Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

  Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

  Pereți înclinați / prăbușiți;

  Clădire ruină


  TOTAL:Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

□ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

O Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte

□ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

□ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21 - 30 puncte

^Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31 -40 puncte

întocmit,


Comisip mixtă/     / f

ȚS^TOCu a/ A// ,■

U

l.ROMAN1A

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

........

2018


11, rm

CĂTRE,

D-nul Toader Gheorghe, str. Namoloasa nr 2, PLOIEȘTI

D-na Arpad Eugenia Carmen, str Namoloasa nr 2, PLOIEȘTI

L

în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

In temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

X

în temeiul prevederilor Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constfucții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3-1. capitolul HI,, din HCL nr, 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

In temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5)- (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

/ ' \

W-

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr, 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta.

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de întreținere I îngrijire a clădirii situată în Ploiești, str. Namoloasa , nr. 2 , cu respectarea prevederilor Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare clădirea în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după șipe pfcarea pr legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren cu..â)0%J,


PRIMAR,


'ii 3V'l^r -

\ ■/CTBET'^Xi

4    &

™ ™ ____


SECRE'AR,


ADRIAN FLORIN DOBRElaurențL DIȚU


COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

Metania Franco - Poliția Locală Ploiești

Gabriel Burtoiu - Direcția Generală de Dezvoltare UrbanăMarius Ene ~ Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

întocmit l Gobriel Burtoiu■’RWfcrpTus.iW^

țțjșIMțlfctfCgy* nr.l 1. «• Kfl|


ROMANȚA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTICĂTRE,

D-nut Toader Gheorghe, str. Namoloasa nr 2. PLOIEȘTI

D-na Arpad Eugenia Carmen, str, Namoloasa nr 2, PLOIEȘTI

In temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

In temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HOL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 409, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești,

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ptoieș’ti, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de întreținere / îngrijire a clădirii situată în Ploiești, str. Namoloasa , nr. 2 , cu respectarea prevederilor Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată modificată și completată și sâ mențineți in continuare clădirea în stare de întreținere / îngrijire

COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


întocmit I Gabrie’ Suitolu

30 05 2018 / 2 exComisia mixta do identificare a imobilelor fcrcnuri/cladiri) neîngrijite de pe raza munici;

Ploiești s-a deplasat in teren in data de                      in locat^y^L.//^.Wu/<OiiKnr^..

constatat următoarele:                                                                     " — '

licipiului

'si a


- Masuri dispuse


de identificare a


m,Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

țoefjdih^ majorare impozit

1

teren

Str. Nucilor nr. 32

Bartoc Alexandru

Dan

50

500%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.46B din data de 25.04.2018;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.304322/08.06.2018 transmisă către Bartoc Alexandru Dan, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploieștistr. Nucilor nr. 32 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.46B din data de 06.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

. ixS3zo^oX

ANEXA NR. 4 LĂPROCEDlM^V

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr.....4/                      2018

NOTA DE CONSTATARE INIȚIALA

Comisia mixta de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești s-a deplasat in teren in data de ................................ in locația

...... ....................................................................... ..;sia:ccmstataturmatoarete:


ANEXA NR. 2 LA PROCEDURĂ (HCL 439/20î^Zo\

FIȘĂ DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (TEREN)


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (TERENURI) NEÎNGRIJITE DIN,^-MUNICIPIUL PLOIEȘTI                               '

împrejmuire

Punctaj

□ Există

Fără degradări

0

[^Există cu degradări

împrejmuirea lipsește parțial; împrejmuirea    prezintă    deformări,

degradări, înclinări vizibile, elemente decorative lipsă, etc.

□ Nu există

împrejmuirea lipsește în proporție de peste 50%

50

TOTAL 5^3


Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)


Adresă

întreținere

Punctaj

□ întreținut (cosit, lipsă vegetație)

0

0 Neîntreținut (necosit, vegetație abundentă)

C2v

Insalubru (Depozitare de deșeuri)

Punctai

□ Fără depozitări de deșeuri

0

□ Cu depozitări de deșeuri

25

Categoria de impozitare

□ Supraîrnpozitarea cu 250% pentru punctaj de 25 de puncte;

□ Supraîrnpozitarea cu 500% pentru punctaj cuprins între 26 de puncte și 100 de puncte.puși«j ua prezenta ru

Q5KIU5ÎC

7.....b

L S

.*

i d .04?

f

1          y"**X     -2 »

Ap, Cod po$:al

.' Sector
c .Jtrr-i'râfy

err/Ștefan Greruanu,


<r

rkegs’

~J.


In temeiul articolului 1. alineatul 1.2 st 3 din Legea nr 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

îirtemeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuinței nr, 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr, 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare ta aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X. Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl, ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de salubrizare/imprejmuire a terenului situat în Ploiești, str. NUCILOR , nr. 32, cu respectarea prevederilor Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare terenul în stare de întreținere /îngrijire.


ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

........,osșL„.imCĂTRE,

D-nul Bartoc Alexandru Dan

Str. Int. Dridu „ nr 4 , bl. 26B, ap 4

BUCUREȘTI


în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural -ambientale;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții,

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;


în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G, nr, 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune in vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de salubrizare/imprejmuire a terenului situat in Ploiești, str. NUCILOR , nr. 32, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare terenul în stare de întreținere / îngrijire,


; /                     V

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage; după.,j prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren cu 500%   ‘ ■S?/ /o

’ sa 7


COMiSIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


Gabrie) Burtoiu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Marius Ene - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


întocmit i Gabriel Burtoși 30 05 2018/2 ex.

ixâ;

ANEXA NR. 4 LA PR


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMA

Nr.

NOTA DE CONSTATARE INITIALA/FINALA


*

----------

-—


Comisia mixta de identificare a imobil Ploiești s-a deplasat in teren in data de £%?._ constatat următoarele:

Anexa nr.30 < 4

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficiente majprare>7 in pozit

1

clădire

Str. Romana nr. 127

Constantinescu Scarlat Alexandru

15

300%’-sg^


U

is3 o

r


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.45B din data de 25.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 15 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 300% ;

 • -  Notificarea nr.304328/08.06.2018 transmisă către Constantinescu Scarlat Alexandra, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Romana nr. 127 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.45B din data de 06.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare).

ROJWANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


2018


NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA

munidi


Comisia mixta de identificare a imoMieior (taenurifci^iri) neîngrijite Je falul Ploiești s-a deplasat In teren ir* data de                           i

W#- -;r•                •* a constatat următoarele:


ui


s pe raz^ J. m tocata


ANEXA NR.Î LA PROCEDURĂ <1

i >>

w

FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJITE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adres»

Nota de constatare nr.:


1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

Șarpantă. învelitoare, cornișă streașină, atic, Lheburi, burlane și elemente de tinichigerie

Punctaj

Nu există

U Nu este cazul

O Fără degradări

0

0 Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Comisă desprinsă

2

□ Degradări medii

învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totala, ruginită, coamele neetanșe;

Cornișa degradată până ia 50% din lungime;

Coșuri de fam cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

O Degradări majore

învelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rupturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

"Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

10

2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

Fațade—zugrăveală, tencuială, tămplărie, elemente decorative

Punctaj

D Fără degradări

0

D Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

^Degradări medii

Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până ia 50% din suprafața fațadelor;

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

O


□ Degradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care prezinți., î risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători; Tencuială degradată peste 50% din suprafață; Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei' puternic

1 deteriorate și deformate; ’ Elemente de tâmpiărie lipsa;

! Elemente de tinichi ierie care li.jsesc             

 • 3. PEREȚI

  Pereți

  Punctai

  O Fără degradări

  0

  ’ț^Degradări medii

  Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

  □ Degradări majore

  Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

  Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

  Pereți înclinați / prăbușiți;

  Clădire ruină

  20


  TOTAL:Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

□ Supraimpozitarea cu 0%.pentni punctaj între 0-4 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5 ~ 10 puncte 5^ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11—20 puncte

 • □ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21-30 puncte

O Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31 - 40 puncte


ROMÂNIA


. JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr ..rttomârM......... / .C^XL.. 2018


CĂTRE,


D-nul Constantlnescu Scarlat Alexandru

Str Romana , nr 127

PLOIEȘTI

In temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale;

în temeiul articolului 1378 st articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

)n temeiul prevederilor Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată șt a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr, 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articoiuiut 3.1. capitolul !H, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții:

în temeiul prevederilor articolului S, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind'gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

In temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea.Consiliului Local nr 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN OO8RE, vă comunică prezenta;

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de întreținere / îngrijire a clădirii situată în Ploiești, str. Romana , nr. 127, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare clădirea în stare de întreținere / îngrijire

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren cu 300%

PRIMAR.
COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobileior (terenuri^clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploieștiwbchh poșsar cm pmsemam .


' <$l ,_r ueniâ.'j r ftgr p «la e        yr

• X


; /?0r

■ _• A îTi ^rsssȘ-t; .“eir r • b-W


.«»: V


FUmb -•'*.'


t


•fOrîstmatar Mmitere.*5


£


4r


Ase înapoi Ua«?pe'dh»^^


O Xj

■•VX.»     >"?                          a


â

<

?l


L.S


«      :■ A

V'';   ' .x Zw


,u' "*-**:tî’ <_ I V«


.0


. .5 iii
gțr Șt£tsî3 G r e c      P î.M


Comisia mixta de identificare a imobilelor (taenuri&iadiri) neingpjitc de pe raza municipiului

Ploiești s-a deplasat in teren in data de                    in locati^Z.Z^Ă.^^tfr.j^.Z^ a

constatat următoarele:

-AnQxa.nr.31 C h

11-feS 107,7 oV

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj! calculat

Coeficient

inipdșit

1

clădire

Str. Timiș nr. 5

-Radulescu George

Liviu

-Ciocan     Fontanine

Daniela Elena

10

200%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.44B din data de 24.04.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 10 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.306662/21.08.2018 transmisă Radulescu George Liviu Si Ciocan Fontanine Daniela Elena, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Timiș nr. 5 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.44B din data de 06.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare).

munichComisia mixte de identificare a imobilelor (teranurifaipdiri)

Ariui Hoiesfi s-a deplasat in teren în data de .

......


^pe raza In locația
COMISIA MIXTA

de identificare a imobitetor (terenurifctedirij neîngrijite de pe raza municipiului Rotești


AdresăANEXA NR.1 LA PRQCEBUrX^0eW&^

: ~;-7 / ’ ’


FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE) L ' .. '"7


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJIT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

77 W >3      â
Nota de constatare nr.:


1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

Șarpantă, învelitosre, cornișă, stres

ină, atic, îgheburî, burlane si elemente de iinichigene

Punctai

O Nu este cazul

Nu există

D Fără degradări

0

O Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Corniță desprinsă

2

p3^J)egradări medii

Invelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până Ia 50% din suprafața totală, ruginita, coamele neetanșe;

Cornișa degradată până ia 50% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

O Degradări majore

Invelitoarea 1 ipșeștc și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rupturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

10

2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

Fslade-zugrăveală, tencuială, tâm

iHric, elemente decorative

Punctaj

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

^-Degradări medii

Degradări ale tencuielii până ia 50% din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de «e fațade


O Degradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic umede;                                    | '/

Elemente decorative degradateZdesprinse care prlzjptă risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători^6® \ Tencuială degradată peste 50% din suprafață;       © j

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață; \

Materiale componente ale tâmplăriei putemfe-. t' deteriorate și deformate;

Elemente de tâmplărie lipsă; Elemente de ttnichigerie care lipsesc

3. PEREȚI

Pereți

Puncta’

D Fără degradări

0

□ Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

10

D Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

20

TOTAL:   R

Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

O Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0-4 puncte

^Supraimpozitarea


cu 200% pentru punctaj între 5  10 puncte

D Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

O Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21 - 30 puncte

□ Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31 -40 puncte

întocmit,

——
ROMANIA


D-nul RadulescuGacrge Livlu , sat Ploiestiori nr 278D-na Cioc          e Daniela Elena , str Sighet nr.2 , PLOIEȘTI

în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale.

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3,1. capitolul III, din HCL nr 228/2006 care aprobă Regulamentul: privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum șt constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10. literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489. alineatele (5) -(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești;

Având In vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești, reprezentat legai prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta.

NOTIFICARE

prin care vă pune in vedere ca până ia data de 30.11,2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de întreținere / îngrijire a clădirii situată în Ploiești, str. Timiș , nr. 5 , cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare clădirea în stare de întreținere / îngrijire. Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației spbcifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădire cu 200%.

DOBRE


COMISIA MIXTĂ


SECRETAR,
de identificare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe

tunicipidui Ploiești


Metania Francu - Poliția Locală Ploiești v

Gabriel Burtoiu- Direcția Generată de Dezvoltare jrian;

Marius Ene ~ Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieșl

întocmit / Cabra! Burtoiu


C on f ir m a rhx-#-


/~\ n r)r~ .»«stlnaîar trimtajo „ W< ^olu£c$cu


3O6G6& y &■& /

Wțr. Ștefan Grecear.


(t»

V ,w

x.Crfmto pesta* ite            .

Data p terții? Uinalte’*


„                     CteStinpl.

W$f7?a diOcom ‘


As» Ssapot* ia «KpedHe»


..... &4șejțăt... ,

p^RciWQL' iWWtT


ițjl

HI

& 2 c *


■• i'^-p , ■

^>"'7

, | t7’—’ _


„CW

* $w&» um^wti. yFl'-Mff»


Mothiul iiBprcdâril (dacă ost® caxult


-5Î


A.ANEXA NR. 4 LA PROCEDURA VL

ROMANȚA

JUDEȚUL PRAHOVA


Vp

NCTA DE CONSTATARE TNrriAL.A/FJNALA

Comisia mixta dc Identificare a imobilelor (tercnuri/cladiri) neîngrijite d$ pe raza municipiului

Ploiești s-a deplasat in teren in data dop*’......Z.S..X^2/4?. in locati^^-.ZZ.ZZZS ...Z^.5- si a

constatat următoarele:


COMISIA MIXTA


Anexa nr.32 L Z).

■ .....

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Cpefiejggt__'; majorare impozit ,

1

clădire

Str. Praga nr. 16

Stoicescu

Meropii

5

200%,.. ......

c

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.60 B din data de 16.05.2018;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 5 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr. 305646/18.07.2018 transmisă către Stoicescu Meropii, în calitate de proprietara a imobilului situat în Ploiești, str. Praga nr.16 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.60B din data de 07.12.2018 prin care s-a constatat că proprietara imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

ANEXA NR./tĂ .PrBBIoOra

<5- _     : c

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PJWARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

,0.52018


j-


*J7


NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA


de pe raza ...... in locația
COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/ciadiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești


-y.


ANEXA NR.l LA PROCEDURĂ


/

FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE^

A,

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRM<E,Bw 0 MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Adresă


, A/r

Nota de constatare nr.:


1. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

î Șarpantă, învclitoare, cornișă, streașină, atic, jgbeburl burlane și elemente dc tinichigerie

Punctai

i _

; U Nu este cazul

Nu există

i

i LJ Fără degradări

.........

0

EH Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Cornișă desprinsă

2

D Degradări medii

învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până ia 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

Cornișa degradată până la 50% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

5

Q Degradări majore

I

învelitoarea lipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rupturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi ți burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

16

s

... ...

2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

! Fațade -zugrăveală, tencuială, tâmțiărîc, clemente decorative

Punctaj

i D FSră degradări

6

□ Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

^Degradări medii

Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată pană la 50% din suprafața fațadelor,

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

□ Degradări majore


| Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic,, !

i


; umede;

Elemente decorative degradate.'desprinse care


|                          M8..& v V        uwaiv          80^ i»U8 V pjlwSJȘ»«.&,« f

' risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;Ț’ /j | Tencuială degradată peste 50% din suprafață; 1?^ î

i Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață; y


•^Pz/o\

te’-t-'iȘr/ o -


3. PEREȚI


j Materiale componente ale tâmplăriei

1 deteriorate și deformate;

j Elemente de tâmplărie lipsă;

; Elemente de tinichigerie care lipsesc _


puteai» \~


î Pereți

Punctai     i

: O Fără degradări

° J

; □ Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclul

10

3 Degradări majore

i

i

ș

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformata;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați z prăbușiți;

Clădire ruină

26

Punctaj total

TOTAL:

,


După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare


Categoria de Impozitare


O Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0 4 puncte


^Supraimpozitarea


cu 200% pentru punctaj între 5


□ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 1I


10 puncte

20 puncte


O Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 2! 30 puncte

□ Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31 40 puncteROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Mr.....z .............. ane

19 > W

CĂTRE,

Stoicescu Meropil, Adresa str. Fraga, w 16 Pieîesfi.


în temeiul articolului 1, alineatul 1,2 si 3 din Legea nr, 153/2011 privind mMuri de creștere a calităț.' wtâtecturat ambientaie;

în temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executări, lucrărilor da construcții, republicată, modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale ș. locuinței nr, 839/2009 pentru aprobarea, Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCL nr. 228/2006 care aprobă Regulamente prvind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții,

in temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b), c) și a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 48S, alineatele ț5) - (8) din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr 218'2015 referitoare ta aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile Capitolului X, Secțiunea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1-2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227’2015 privind Codul fiscal,

Municipiul Ploiești, reprezentat legal prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN COBRE, vă comunică prezenta

NOTIFICARE

prin care vă pune in vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați ia efectuarea lucrărilor de întreț nere îngrijire a clădirii situată în Ploiești, str. Praga, nr. 18, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată șt compelată ș' să mențineți în contnuare clădirea în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenuW și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice in domeniu. respectiv majorarea impozitului pe clădiri cu 200%.,■

COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor {teretnirVcîădirij neîngrijite de pe razaMetania Francu ■ Poliția Locală Ploiești Gabrîel Burtoiti Direcția Generală de Dezvoltat Marius Ens - Rega Autonomă de Servicii Publice Ploiești

ÎMocioiî Sabrsel Bvftahj

09.07.2218.2»,Comisia mixta de identificare a irmbjl$jor (iaenuriqpladiri} nelnftj^ite de pej'am mpnidâuiui

Pfciesîi s-a deplasst în. teren in data de                         in                                       a

constatat următoarele:

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punct|JL calculați

-mâjbraj^i

1

clădire

Str. Carpenului nr. 9

Radu Ion

Radu Mariana

40

500%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.70B din data de 18.05.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 40 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.305651/18.07.2018 transmisă către Radu Ion si Radu Mariana, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Carpenului nr. 9 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.70B din data de 07.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare).


anexa wr.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA SUHiCIPJOLMBLOfESTI


NOTA DE CONSTATAREINIȚIALA
Comisia mixta de identificare a imobilelor (lerertis^fadtek*,neli jlujui Rotești ■ s-a deplasat în teșea in data de o ......W-


pe raza ta locația si a constatat următoarele"

COMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenurifcladiri) neingrijite de pe r aza munfcipiyM PiefesB


Adresă N H^&Ub'Loi </ț) f


1. ACOPERIȘ - ÎNVEL1TOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

I Șarpantă, Invclitoare, cornișă, strca;

șină, atic, jaheburi, burlane și elemente de tinichigerie

Punctai

! " ......

| O Nu este cazul

Nu exista

□ Fără degradări

0

O Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Cornișă desprinsă

' 2

O Degradări medii

Invelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

Cornișa degradată până ia 50% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere

5

... |

■ ^fe-k&sgradări majore

i

1

U_____—___________

Invelitoarea lipșeștc și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rupturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

L J

2. FAȚADE -ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLÂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

1 Fațade - zugrăveală, tencuială, tâmplârie, elemente decorative

Punctaj     1

r

■ □ Fără degradări

0

D Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

0 Degradări medii

L-                            _

Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

5j Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt puternic umede;

Elemente decorative degradaie/desprinse care pri risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

î Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

• Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

j Materiale componente ale tâmplăriei

I deteriorate ți deformate;

i Elemente de tâmpiărie lipsă;

; Elemente de tinichigerie care lipsesc :

X PEREȚI

Perei

Punctat ■

□ Fără degradări

.................................... ........................ ......................................................................................................

0

.

D Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, .soclu)..................................

10

Sj^Degradări majore

: ..

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

Pereți înclinați / prăbușiți;

Clădire ruină

/' 20 ?

/..

TOTAL:

Punctaj total

/

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

□ Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0 4 puncte

□ Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5 -

□ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11:

10 puncte


20 puncte


30 puncte


□ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21 ^^Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31 - 40 puncteROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr                          2018

181» 2W

CĂTRE,

Radu lan, adresa sat Postarnacu, nr. 284, comuna Cernești, Prahova.

Radu Mariana, adresa: sat Postarnacu, nr. 284 comuna Cornesti, Prahova.

in temeiul arVcoluîui 1, alineatul 1,2 si 3 d n Legea nr 153 2011 pr.vind măsuri de creștere a calității arhitectural -ambientale;

în temeiul articoiulu 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederii» Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, repubîcată modificată si completată și a Ordinului ministrului dezvoltări; regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Norme or metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul preveder’-or articolului 31. capitolul III, din HCL nr 228/20CS care aprobă Regulamentul privind stabil rea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, î ferele a), b), c) si a articolului 10, literele a), b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) -38) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;


în temeiul prevederilor articolului 117 litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiu! Ploiești;

Având in vedere prevederile Capitolului X, Secț'unea 1, punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Munfdpăii Ptoiești, reprezentat lega? prin Primar, dl. ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de întreținere / îngrijire a clădirii situată în Ploiești, str. Carpenului, nr. 9, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modifeată și completată șî să mențineți în continuare clădirea în stare de întreținere / îngrijire.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe dadH cu 500%.


de identificare a imobilele? (lerenuri/clod ri i neîngrijite de pv raza municipiului Pțrfiet‘1

Anexa nr.34 <■

Nr. crt.

Tip proprietat e

Adresa imobil

Proprietar

calculata

ri^eficient majorare ÎSWt

1

clădire

Str. Carpenului nr. 69

-Ilie Cristina Mihaela -Ilie Nutu Constantin

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.73B din data de 18.05.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 5 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.305650/18.07.2018 transmisă către Ilie Cristina Mihaela si Ilie Nutu Constantin, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, Carpenului nr. 69 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.73B din data de 07.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare).


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr..^S..feu« / ..../X.W *

NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA


l ,zCOMISIA MIXTA

de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești

<£•       AU

țM


FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)I

\ -

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR (CLĂDIRI) NEÎNGRIJIT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresa > OtelMI /fe

I. ACOPERIȘ - ÎNVELITOARE, ȘARPANTĂ, CORNIȘĂ, JGHEABURI

Șarpantă, învelitoarc, cornișă, .streașină. atfc,.!gheburi, burlane ?i elemente de tinichi«erîe

Punctai     *

O Nu este cazul

Nu există

1

□ Fără degradări

0

1

| □ Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Corni ă desprinsă

2

D Degradări medii

i

i

învelitbarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până la 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

Cornișa degradată până la 50% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere.

5       4

\ □ Degradări majore

I

i

Invelitoarea iipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi, rupturi majore;

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne Hpșă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

jgheaburi ți burlane deteriorate în loialitate sau lipsă

10 I

.......,.................. ....,,   ...... I

2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLĂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

FaSadc - zugrăveală, tencuială, tâm|

Bric, elemente decorative

Punctaj

LJ Fără degradări

0

■ "

D Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată parțial, decolorată

2

j ^(^gradări medii

Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolpsibile și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade


| Q Degradări majore


Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind, sunt umede;

Elemente decorative degradate/desprinse care risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători;

Tencuială degradată peste 50% din suprafață;

Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tâmplăriei

j deteriorate și deformate;

j Elemente de lâmplărie lipsă;

[ Elemente 0e tinichîgerie care lipsesc ■                 __■ |

 • 3. PEREȚI


  ; Pereți

  Punctai

  I

  1 □ Fără degradări

  0

  (

  O Degradări medii

  Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu)

  10

  □ Degradări majore

  ■ ■ ' ?" ■ : ' :

  Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

  Elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total;

  Pereți înclinați / prăbușiți;

  Clădire ruină

  20


  TOTAL:Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

O Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0 - 4 puncte

Cp Supraimpozitarea


cu 200% pentru punctaj între 5


10 puncte


□ Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11 -20 puncte

□ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21 ~ 30 puncte


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

»..W5o....z

/*

s


.....2018


CĂTRE? ®    2018

Iile Cristina Mha»la, adresa: str. PteȘari.nriSI, Plșieștâ Hte Nutu Constantin, adresa: ștr. Retori; nr .81, PlciesV.

in temeiul articolului 1. alineatul 1,2 si 3 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale:

în temeiul articoiului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) dtn Codul C.vil;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată șt completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, articolul 17, alineatul 4;

în temeiul prevederilor articolului 3.1 capitolul UI, din HCL nr., 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea fapteftx ce constituie contravenții;

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b) c) și a artteokiiui 10, literele a}, b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 212002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale. actualizată,

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) ■ (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor articolului 117, litera m) dtn Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești,

Având în vedere prevederile Capitolului X. Secțiunea l. punctuL 168 din H.G. nr.,1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de apfcare a Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal;.

Mun'cipiut Ploiești,: reprezentat legat prin Prmar, dl ADRIAN FLORIN DOBRE, vă comunică prezenta:

NOTIFICARE

prin care vă pune in vedere ca până la data de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de întreținere îngrijire a clădirii situată în Ploiești, str. Carpenului, nr. 69, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, repub'icatâ, modificată și completată șitaă mențineți îh continuare clădirea în stare de întreținere îngrijire.

Nerespectarea termenului ș." măsuri or dispuse prin prezenta notificare, , atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domerau, respectiv majorarea impozitului pe clădiri cu 200%,


PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE

COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/clâdiri) neîngrijite de pe razaMetania Franco- Poliția Locală Ploiești A Gabriel Burtoiu - Direcția Generală de DezvoltareUrba Manus Ene - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


întocmit ZGabrla; Bun . i

08 075018- 3 exAWCÂNR.4 I.A PROCEPim

ROMANȚA

JEOETU. PRAHOVA

PRimR%WNi4'nn®4M i’WH'iSi i s

NOTA DE CONSTATARE WTIAIA/FINAI.A


Comisia Mixta de identificare                               .nnjL* jiu de pe > 2? stșwcipiului

Ploiești s-ș deplasai in teren in data                            in                                    si a

ceestatat wrnatearelc:                                                                    </'" x 5^Anexa nr.35

t«M l ^ÎSSS^ . ^®l,

1.1'

Nr. ort.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Pun<W calculat

Coeficient^ măforâr/^ Wpo^y

1

clădire

B-dul Independentei nr. 15

SC Veritas Development SRL

15

300%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.93B din data de 12.06.2018 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 15 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 300% ;

 • -  Notificarea nr.305911/25.07.2018 transmisă către SC Veritas Development SRL, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, B-dul Independentei nr. 15 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.93B din data de 11.12.2018 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2018 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.


NOTA DE CONSTATARE

INIȚIALA

Comisia mMa.de idertificare a imobilelor (teren«V0adfflk^emmRa^ pa raza municipiului Ploiești s-a deplasat in teren tio data de fc.T./P^.4..?O.Zcr in: tocata. '                                 ^^^aBonâatat uraatoerefe:
ANEXA NR.1 LA PROCEDURĂ (HCL439/2fef^o@


FIȘA DE EVALUARE IMOBIL NEÎNGRIJIT (CLĂDIRE)Adresă


Nota de constatare nr.: <73 6

■URI


l.ACOP

î Șarpantă înveiitoare, cornișă, streașină, atic, iabeburi, burlane d elemente de tinichlgerie

Puncta’

O Nu este cazul

Nu există

i

0 Fără degradări

o              j

i

□ Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual;

Cornișă desprinsă

2 ' ~

O Degradări medii

I

|

1

învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de până ia 50% din suprafața totală, ruginită, coamele neetanșe;

Cornișa degradată până la 50% din lungime;

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc decădere

” .......   5

□ Degradări majore

învelitoarea Jipșește și/sau este degradată peste 50% din suprafața totală;

Curburi,: rupturi majore;/ :

Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei;

Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total; Cornișă degradată peste 50% din lungime;

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă

10

WM//:///- ■:j

2. FAȚADE - ZUGRĂVEALA, TENCUIALĂ, TÂMPLÂRIE, ELEMENTE DECORATIVE

Fațade ~ zugrăveală, tencuială, tâmplSrie, elemente decorative

Punctaj   J

O Fără degradări

• 1

.....         ...                            rr      I.l.jrlll JJJ.I. 1 II

O Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii; Zugrăveala exfoliată sarțial, decolorată

' 2                 i

"^Degradări medii

Degradări ale tencuielii până la 50% din suprafața fațadelor

Zugrăveala exfoliată până la 50% din suprafața fațadelor;

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

Elemente decorative desprinse care lipsesc de pe fațade

j

O Degradări majorePorțiuni de tencuială ce cad, se desprind,;sunt:putemfc          JHi,

umede;                                       I •/              \

.......... " w


Elemente decorative degradate/desprinse care prezintă : risc de cădere sau un potențial risc pentru trecători; Tencuială degradată peste 50% din suprafață; Zugrăveală exfoliată peste 50% din suprafață;

Materiale componente ale tămplăriei puternic deteriorate ți deformate;

Elemente de tâmpiărie lipsă;

: Elemente de tinîchiger Se care lipsesc; )         ;


 • 3. PEREȚI

  Pereți

  Puncta'

  □ Fără degradări                 |

  0

  ! J3T3egradări medii

  ( Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, 1 soclu)

  O Degradări majore

  • Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată;

  j Elemente componente ale structurii verticale lipsă 1 parțial sau total; '

  ! Pereți înclinați / prăbușiți;

  [ Clădire ruină

  20
Punctaj total

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare

Categoria de impozitare

D Supraimpozitarea cu 0% pentru punctaj între 0 4 puncte

D Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj între 5-10 puncte

jxf Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj între 11-20 puncte

□ Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj între 21 30 puncte

O Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj între 31 ■■ 40 puncte


ROMANȘA

JUDEȚUL PRAHOVAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

01 SIS 2018

CĂTRE,

Veritas Development S.R.L.

Adresa' str.Grigore Gafencu,nr.78-84,vila B,birou 6,sector 1 .București


In temeiul artcoiufot 1. alineatul 1,2 si 3 din Legea nr, 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural -ambientale,

In temeiul articolului 1378 si articolului 1376 alineatul (1) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată modificată și completată și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuințeii.nn 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991. articolul 17, alineatul 4,

în temeiul prevederilor articolului 3.1. capitolul III, din HCl nr. 228/2006 care aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții,

în temeiul prevederilor articolului 9, literele a), b) c) și a articolului 10, literele a), b) si 0) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizată

în temeiul prevederilor articolului 489, alineatele (5) - (S) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul prevederilor articokrtji 117, litera m) din Hotărârea Consiliului Local nr 218/2015 referitoare la aprobarea QFtegulamențute serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești,;

Având în vedere prevederile Capitolului X Secțiunea 1, purictuMSB din H.G, nr 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologica de aplicare a Legilor. 227/2015 privind Codul fiscal;

Municipiul Ploiești reprezentat legal prin Primar, dl. AORIAN FLORIN DOBRE, vă comun că prezenta.

NOTIFICARE

prin care vă pune în vedere ca până ladată de 30.11.2018 să procedați la efectuarea lucrărilor de întreținere / îngrijire si punere sub siguranța a clădirii situată în Ploiești, B-dul independentei, nr.1S, cu respectarea prevederilor legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată și să mențineți în continuare clădirea în stare de întreținere/îngrijire .

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta notificare, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădiri cu 300 %.
COMISIA MIXTĂ

de identificare a imobilelor (terenuri/ctădiri) neîngrijite de pe raza muniii

Metania Francu - Poliția Locală Ploiești

Gabrie! Burtoiu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Marius Ene - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

întocmit / GaMel Burtotu 24,072018/2 ax. I) .> < s'XJpr&dârâ y v vj es,U-Comisia mixta de i&mîfcarc a imobîfefor (tqenun'riadiu) iidnfiwsK Je pe/azajnunuipitih’î

Ploiești s-a tteptam ir, teren in data de -ZZ.i.X^~...âSzcr in                            ......si a

constatat următoarele:

de identificare a imobilei» (terenuri clădiri) neîngrijite de pe raza


......

feME.^.s^y.â.......

i/U ■. -