Hotărârea nr. 601/2018

Hotãrârea nr. 601 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă unități industriale în zonă instituții și servicii” Ploieşti, str. Târgoviștei nr. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 601


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă unități industriale în zonă instituții și servicii”

Ploiești, str. Târgoviștei nr. 1

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 411.05.12.2018 a domnului Primar Dobre Adrian Florin, a doamnei și domnilor consilieri Sălceanu Claudia Oana, Botez George Sorin Niculae, Vîscan Robert Ionuț, Dănescu Ștefan, Văduva Sorin, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate nr. 309714/29.11.2018 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. CIOCÂRLIA S.A., Planul Urbanistic Zonal "SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂTI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSTITUȚII SI SERVICII’’ strada Târgoviștei nr. 1;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 4 "Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 29.11.2018;

Văzând documentația Planului Urbanistic Zonal "SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” strada Târgoviștei nr. 1, întocmit de S.C. BIG STUDIO ARH - DESIGN S.R.L. - arh. Bogdan Florin GEORGESCU;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri, conform Certificatului de urbanism nr. 594/27.04.2018, privind :

- privind utilități urbane :

o alimentare apa și canalizare :         - nr.216/30.05.2018

o alimentarea cu energie electrică, acord de principiu

-nr.7444/08.06.2018

o alimentare cu gaze naturale :

-nr.312.721.076/04.06.2018

privind :

o protecția mediului -decizie

-nr. 8017/25.06.2018

o telefonie

-

nr. 100/05/02/02/01 /03/PH/l 005/31.05.2018

o termoficare

-nr. C18- 1342/ 13.06.2018

altele:

o Direcția de Sănătate

-nr. 216/08.06.2018

o Biroul Rutier:

-nr. 237500/24.09.2018

o Comisia Municipală ptr.Transport:

-nr. 2474/01.10.2018

o Taxă C.T.A.T.U.:

-nr. 130534/11920/13.09.2018

o Tarif R.U.R.: 220 Eu

-O.P. nr. 534/30.10.2018

= 1025,82 lei

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 043 din 21.11.2018, fără condiții, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șefnr. 019/28.11.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 316/30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr.3 50/2001, privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal "Schimbare destinație din zonă unități industriale în zonă instituții și servicii” str. Târgoviștei nr. 1, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.l sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

Contrasemnează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George-Sp. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu