Hotărârea nr. 600/2018

Hotãrârea nr. 600 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,SF - Amenajare maluri pârâu Dâmbu, zona Polux“

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 600

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

„SF - Amenajare maluri pârâu Dâmbu, zona Polux“

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive nr. 493/14.12.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic -Investiții nr.14641/10.12.2018 și al Direcției Economice nr. 249/10.12.2018 prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „SF - Amenajare maluri pârâu Dâmbu, zona Polux“;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

în conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.68/10.12.2018;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, „SF - Amenajare maluri pârâu Dâmbu, zona Polux“, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

45        Contrasemnează:


P- SECRETAR,

• •'<: Qt^'M^ihaela ZAHARIA

lot UcL

STUDIU DE FEZABILITATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
“AMENAJARE MALURI PÂRÂU DÂMBU, ZONA POLUX”
PROIECT NR. 364/2018

Beneficiar investiție: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Proiectant de specialitate: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE

Calea Domneasca, nr. 53 Târgoviste, jud. Dâmbovita Tel: 0245 210 170, 0245 640 582 Fax 0245-210 170

Exemplarul nr. 1

= 2018 =

■iiizar-FISA DE RESPONSABILITĂȚI


DENUMIREA LUCRĂRII

„AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX”
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT NR. 364/2018

PROIECTANT GENERAL

SNIF PROIECT S.A. Targoviste


fi? PR0\£c5 Sp


DIRECTOR GENERAL Ing. Costea Paul


PROIECTANT DE SPECIALITATE CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE SNIF PROIECT S.A. Targoviste


PROIECTANT

Dr.Ing.Petrescu NicolaSTUDIU TOPOGRAFIC


SNIF PROIECT S.A. Targoviste


Topograf autorizat - SNIF PROIECT S.A.

Topograf autorizat - Ambroze Constantin
2018

CUPRINS


CAP. 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții........................... • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul Studiului de Fezabilitate............................................................................

CAP.2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)

privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

 • 2.2.  Prezentarea contextului politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind

evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

CAP.3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1. Particularitati ale amplasamentului

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic 

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției

 • 3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor,

după caz

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

  fiecarui/fiecarei


  scenariu/optiuni


CAP.4.Analiza        fiecarui/fiecarei        scenariu/optiuni        tehnico-economic(e)

propus(e)

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si

prezentarea scenariului de referința

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3. Situația utilităților si analiza de consum

 • 4.3.1. Necesarul de utilitati si de relocare/protejare

 • 4.3.2. Soluții pentru asigurarea utilităților necesare

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

 • 4.4.1. Impactul social al realizării obiectivului de investiții se manifesta in următoarele direcții

 • 4.4.2. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de

realizare, in faza de operare

 • 4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate, după caz

 • 4.4.4. Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care

acesta se integrează, după caz

s.c.smif rKWiJtei s.a. iakgovisil

CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE-DAMBOVITA                               (FSy/Î) rGRlî'N’3

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

i E-mail: snifproiectt@yahoo.com

......

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de

investiții

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanfa^financiafă:^fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabîlitatea financiara

........................................................................................................................... 70

 • 4.7. Analiza economica inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după

  caz, analiza cost-eficacitate

  • 4.8. Analiza de senzitivitate

  • 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor


CAP.5. Scenariul/optiunea tehnico - economic(a) optim(a), recomandat(a)

 • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

 • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei

financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.......................................................................80

CAP. 6. Urbanism, acorduri si avize conforme

 • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

 • 6.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de

lege

 • 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de

diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 • 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de

investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

DATE GENERALE • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții: Servicii de proiectare pentru obiectivul „AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX”

Denumire obiect: Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux.

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Ploiești

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): Nu este cazul.

 • 1.4. Beneficiarul investiției: Municipiul Ploiești

 • 1.5. Elaboratorul Studiului de Fezabilitate

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE

Calea Domneasca, nr. 53, Tel/Fax: 0245-210 170

Targoviste, jud. Dambovita

Perioada realizării lucrărilor: 2019

Elemente generale.

Prezenta documentație s-a intocmit in baza:

 • ■  Contractului prestări servicii nr. 21.991 din 23.10.2018, încheiat cu beneficiarul lucrării - Primăria Municipiului Ploiești;

 • ■  Tema de proiectare si Caiet de Sarcini întocmite si vizate de beneficiar;

 • ■  Studiul geotehnic - elaborat de Momea C. Gheorghe Constantin, persoana fizica autorizata;

 • ■  Studiul hidrologic elaborat de către S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste;

 • ■  Studii topografice executate de către S.C. SNIF PROIECT S.A. Târgoviște;

 • ■  Identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmează a fi proiectată lucrarea, pentru a cunoaște cadrul general al amplasamentului - relief, regim hidrologic, precipitații, temperaturi;

 • ■  Verificarea încadrării lucrării ce urmeaza a fi proiectată in planul amenajărilor de perspectivă;

 • ■  Consultarea documentațiilor existente pe sectorul luat in calcul;

 • ■  Lucrări existente pe sectorul luat in calcul;

 • ■  Studii privind comportarea lucrărilor existente in zona.

Documentația a fost întocmită in conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Verificarea proiectului

Din punct de vedere al exigențelor de verificare lucrările hidrotehnice proiectate corespund exigenței A7 - verificare la rezistență si stabilitate la construcții hidrotehnice, conform HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor, proiectul conține lucrări

■li H mii Auimi-fTiiiî in i-iiiiii ii-ti

JtaraMoiii», 284-2 |: I V'-

hidrotehnice (apărări de mal) si conform legislației menționate proiectul;âș către verificatori de proiecte atestati M.D.R.A.P.

REALIZĂRII ^jEmȚ^îuI/


2. SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA PROIECTULUI DE INVESTIȚII

2.1. Concluziile studiului prealabil) privind situația obiectivului de investiții si propuse spre analiza.


o'.

de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in actuala, necesitatea si oportunitatea promovării scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si

Prezenta documentație formată din piese scrise și desenate, a fost întocmită în conformitate cu HG nr. 907/2016, cu modificările ulterioare, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, cu Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1215/2008, privind aprobarea Normativului tehnic pentru lucrări hidrotehnice NTLH-001 „Criterii si principii pentru evaluarea si selectarea soluțiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor”, cu Ordinul nr. 799 din 2012 - privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor si a autorizației de gospodărire a apelor.

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

Situația existentă ce a stat la baza investiției este următoarea:

- ca urmare a solicitării proprietarilor din zonă a fost efecuată deplasare in teren în urma căreia s-a constatat faptul că in dreptul blocurilor G14 și G15 malurile râului Dâmbu sunt parțial erodate, pline de vegetație, fiind necesară demararea unor lucrări hidrotehnice de regularizare a cursului de apă - calibrarea albiei si protecția malurilor cu pereu din beton. Lucrările propuse vor asigura o curgere fluentă, stoparea eroziunilor în maluri si a infiltrațiilor, în vederea reducerii și eliminării efectelor negative ale scurgerii naturale, necontrolate a apelor.

 • 2.2. Prezentarea contextului politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Obiectivul „Amenajare maluri pârâu Dâmbu, Zona Polux” a fost inclus in programul primăriei municipiului Ploiești pentru alocarea unor sume din bugetul local in vederea realizării, unor lucrări de punere in siguranța la obiective de interes local afectate de calamitățile naturale, obiectiv ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești.

Conform documentațiilor de urbanism, obiectivul este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești, in zona de nord a orașului, pe teren intravilan avand categoria de folosința neproductiv. Lucrările propuse vor duce la asigurarea stabilității albiei pârâului Dâmbu prin limitarea procesele de modelare (stoparea eroziunilor și infiltrațiilor), scopul preponderant fiind acela de a consolida albia în mod artificial pentru a se obține o albie stabilă pe o durată de timp mare. Tipul lucrărilor propuse se încadrează în categoria lucrărilor de regularizare și consolidare a albiilor.

Intr-un context global marcat de schimbările climatice, de încălzirea globala, de creșterea gradului de poluare, in special la nivelul centrelor urbane, dar si de preocupări instituționale intense de combatere a acestor fenomene, proiectul de față contribuie la imbunătățirea calității factorilor de mediu din această zonă a Municipiului Ploiești.

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

In urma deplasării in teren s-a constatat, in dreptul blocurilor G14, G15 ca malurile sunt erodate, pline de vegetație, toate aceste lucruri ducând la riscul unei deversări a pârâului Dâmbu in cazul unor precipitații abundente.

s.c. srsir rKuiJbCi s.a. iakwjvisil


■miMiCALEA DOMNEASCA; NR. 53 TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com

Terenul care face obiectul prezentului proiect este situat in albia râului Dârrrbu" .încadrat la categoria neproductiv. Sprafața terenului pe care sunt propuse lucrările este acoperit cu vegetație abundenta, crescută spontan, formată din tufărișuri și copaci letfcdiametre cuprinse intre 10 și 40 cm, vegetație ce obturează secțiunea albiei, Deasemenea in malurile cursului de apa au fost executate săpături, terenul nefiind refăcut, fapt ce favorizează infiltrarea apei înspre subsolurile blocurilor menționate, fiind necesară execuția de lucrări de calibrare a albiei si de protecție a malurilor.

Necesitatea si oportunitatea investiției

In urma solicitărilor din partea Asociației de proprietari din blocurile G14 și G15, situate pe malul drept al pârâului Dâmbu in zona Polux - Ploiești, este necesara demararea unei lucrări de aparare de maluri parau Dambu, in zona blocurilor G15, G14, zona Polux, pe o lungime de cca. 180m, pornind din aval de podul peste pârâul Dâmbu, de acces la depoul de tramvaie Ploiești Nord.

Zona este situata în intravilanul Municipiului Ploiești, in partea de nord a municipiului.

în urma deplasării in teren s-a constatat că in dreptul blocurilor G14 și G15 malurile sunt erodate, terasamente executate in maluri fără ca terenul să fie refăcut, albia este acoperită de vegetație formată din lăstăriș și arbori cu diametre de la 10cm până la 40cm, fapt ce duce la riscul unei deversări a pârâului Dâmbu in cazul unor precipitații abundente ce ar genera viituri.

Pe pârâul Dămbu, de la blocul G15 inspre amonte sunt 3 poduri din beton, din care două pentru trafic ușor (sub 5 tone) și un pod din beton pentru trafic greu (tramvaie, autocamioane), poduri a căror secțiune nu permit tranzitarea debitului cu asigurare de 1% propus pentru dimensionarea lucrărilor hidrotehnice, secțiunea podurilor nepermițând nici tranzitarea unor debite cu asigurare de 5%. Debitele ce tranzitează secțiunile podurilor (podurile din amonte spre aval) sunt următoarele:

 • -  Pod 1 trafic tramvaie - secțiunea asigură tranzitarea unui debit de 75,17 mc/s;

 • -  Pod 2 - secțiunea asigură tranzitarea unui debit de 30,11 mc/s;

 • - Pod 3 - secțiunea asigură tranzitarea unui debit de 57,73 mc/s.

Lucrările sunt amplasate in albia minora a pârâului Dâmbu, afluent dreapta al râului Teleajen, in secțiunea intrarea Polux - depou tramvaie Ploiești Nord.

In prezent in zona propusă pentru execuția lucrărilor de regularizare a pârâului nu sunt lucrări de interes public existente sau in execuție.

Lucrările proiectate in prezenta documentației sunt:

 • -  reprofilare albie pe o lungime de circa 150m, începând de la podul de beton de acces spre depoul de tramvaie, înspre aval;

 • -  protecție maluri cu pereu din beton in lungime totală de circa 280m, din care pe malul stâng în lungime de 150 m și pe malul drept în lungime de 130m.

Scopul realizării obiectivului de investiție este realizarea unei albii stabile. Putem afirma că lucrările propuse in prezentul studiu de fezabilitate se pot încadra și în categoria de lucrări de reconstrucție ecologica, datorită faptului că se asigură îndepărtarea vegetației si a depunerilor aluvionare din albia râului Dâmbu. Lucrările propuse asigură siguranța locuitorilor din vecinătatea cursului de apă.

Stabilirea soluțiilor constructive pentru lucrările propuse au avut ca bază următoarele:

 • - protecția mediului pe durata execuției si postexecutie.

 • -  realizarea unei albii stabile, curate și asigurarea unei curgeri fluente a apelor.

 • -  lucrările sunt în conformitate cu prevederile legislative, standardele si normativele in vigoare, pentru acest tip de lucrări, pe durata de existență a acestora.

Apărările de maluri propuse sunt construcții, cu caracter pasiv care au drept scop protejarea malului albiei râului împotriva acțiunii de erodare sau de degradare provocate de curentul apei, de scurgerea sloiurilor de gheață și a altor plutitori, de valuri, etc., fără să


modifice caracteristicile curentului. De asemenea lucrările propuse sto din albie înspre blocuri.

în alegerea soluțiilor de apărare se va ține seama de următoarele:

 • - condițiile de debit, viteză și pantă;

 • - natura terenului din albie și maluri;

 • - posibilitățile de evaluare în timp a eroziunii și afuierilor;

 • - posibilitățile de procurare a materialelor;

 • - criteriul economic.

Făcând o analiză a terenului din imediata apropiere a blocurilor nu s-au observat tasari ale terenului, fapt ce corespunde cu concluziile din studiul geotehnic din care reiese faptul că riscul geotehnic este MODERAT, CATEGORIA GEOTEHNICA 2, conform acestei clasificări la care adaugăm faptul ca pe intreg amplasamentul nu sunt alte fenomene geologo - tehnice (alunecări de teren, prăbușiri, sufoziuni, etc.) care să pună in dificultate siguranța obiectivului se constată că perimetrul propus pentru obiectivul care se proiectează este construibil.

In proiect sunt evitate soluțiile care produc modificări sau schimbări bruște în regimul de curgere.
Foto 1 - Aspect al malurilor paraului amonte de pod 3


Foto 2 - Pârâul Dâmbu, vedere din amonte, de pe podețul 3, spre aval in dreptul blocurilor G14, G15Foto 3 - Pârâul Dambu, vedere din aval spre amonte

Siticm cfp mg no nv rherți C ortll; c □ ’

ISO 9001

CcrWlcal 23FFC

ISO 14001

C«rtifico« HM M

CHSAS 18001pe

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Scopul realizării obiectivului de investiție este realizarea unei albii stabile. Putem afirma că lucrările propuse in prezentul studiu de fezabilitate sunt lucrări hidrotehnice, dar se pot încadra și în categoria de lucrări de reconstrucție ecologica, datorită faptului că se asigură indepărtarea vegetației si a depunerilor aluvionare din albia râului Dâmbu.Lucrările propuse asigură siguranța locuitorilor din vecinătatea cursului de apă.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Scopul realizării obiectivului de investiție:

- Lucrările propuse se încadrează în tipul de construcții hidrotehnice și au ca scop realizarea unei albii stabile. Lucrările propuse asigură siguranța locuitorilor din vecinătatea cursului de apă.

ioStabilirea soluțiilor constructive pentru lucrările propuse au avut ca baz^grpă'fâarețM ' £

 • - protecția mediului pe durata execuției si postexecutie.                             .v**

 • - realizarea unei albii stabile, curate și asigurarea unei curgeri fluente a ap^lo/juv»^ >•

 • - lucrările sunt în conformitate cu prevederile legislative, standardele si normativele in vigoare, pentru acest tip de lucrări, pe durata de existență a acestora.

Apărările de maluri propuse sunt construcții, cu caracter pasiv care au drept scop protejarea malului albiei râului împotriva acțiunii de erodare sau de degradare provocate de curentul apei, de scurgerea sloiurilor de gheață și a altor plutitori, de valuri, etc., fără să modifice caracteristicile curentului.

în alegerea soluțiilor de apărare se va ține seama de următoarele:

 • - condițiile de debit, viteză și pantă;

 • - natura terenului din albie și maluri;

 • - posibilitățile de evaluare în timp a eroziunii și afuierilor;

 • - posibilitățile de procurare a materialelor;

 • - criteriul economic.

In proiect sunt evitate soluțiile care produc modificări sau schimbări bruște în regimul de curgere.

La realizarea schemei de amenajare s-au avut in vedere următoarele:

 • > importanta economica si sociala a obiectivelor periclitate;

 • > amploarea fenomenelor si condițiile locale in evoluție;

 • > condițiile morfologice ale terenurilor;

 • > caracteristicile geotehnice ale terenurilor;

 • > efectul lucrărilor existente si modul de comportare.

Sub aspect funcțional, lucrările propuse, au in vedere asigurarea stabilitatii albiei si oprirea proceselor de eroziune, fapt ce va asigura siguranța zonelor adiacente.

Prin lucrările propuse in cadrul documentațiilor s-au respectat cerințele de calitate prevăzute de Legea 10/1995, republicata in 2016 cu modificările ulterioare.

Prin realizarea investiției se va asigura condiția tehnica, in conformitate cu normativele privind „Siguranța circulației autovehiculelor si a pietonilor, care presupune asigurarea protecției utilizatorilor, împotriva riscului de accidentare.

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții.

Anterior intocmirii studiului de fezabilitate nu a fost întocmit studiu de prefezabilitate.

 • 3.1. Particularitati ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan);

Lucrările hidrotehnice ce fac obiectul investiției “Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux” sunt amplasate pe malurile si in albia pârâului Dâmbu, în intravilanul municipiului Ploiești, zona de Nord.

Accesul in zona lucrărilor se face din strada Găgeni (venind dinspre spitalul județean Ploiești), la intersecția cu Șoseaua Nordului la stânga pe lângă autogară, se trece podul peste Dâmbu și se ajunge pe malul stâng al pârâului în zona lucrărilor propuse. Lucrările propuse se vor executa de pe malul stâng și din albie, pe malul drept nefiind posibilă circulația auto sau a utilajelor.

Identificarea locației se face conform planului de situație scara 1:500, planului de încadrare, ortofoto, in zona scara 1:10.000 si planului de amplasament scara 1:25.000.

Administrativ terenul este impartit astfel:

- in albia pârâului Dâmbu - A.N. Apele Române - A.B.A. Buzău-lalomița.

ISO 9001 «rrc isc : 4001

; »Ș4 M

OHS AS 13001

 • - teren neproductiv ocupat temporar pe U.A.T. Ploiești pentru accesai e^outie"lii^^ Regimul juridic: - terenul ocupat permanent de lucrări se afla în ăd^inisțra^a^'^N.

Apele Române, A.B.A. Buzau-lalomita, Sistemul de Gospodărire a apelor^Rț^^^fiind situat in albia paraului Dambu, iar suprafața de teren ocupata temporar cu execuția lucrărilor se afla in administrarea Primăriei Municipiului Ploiești si S.C. Transport Calatori Expres S.A.

Regimul economic:

 • - albie parau Dambu - neproductiv.

Suprafața ocupata permanent de lucrări se afla in albia parâului Dambu.

Suprafața ocupata temporar este situata U.A.T. Ploiești.

Suprafața totala ocupata permanent de lucrări, S = 2245,63mp. din care:

 • •  suprafața ocupata permanent de lucrări in zona amonte, S = 63,83mp.

 • •  suprafața ocupata permanent de lucrări in zona mediana, S = 171,36mp.

 • •  suprafața ocupata permanent de lucrări in zona aval, S = 2010,44mp.

Suprafața ocupata temporar pentru execuția lucrărilor, S = 2609.17mp. din care:

 • •  Suprafața ocupata temporar pentru execuția lucrărilor, pe malul stâng in zona amonte, S = 58,23mp. (27,80mp. pe malul stâng, 30,43mp. in albie).

 • •  Suprafața ocupata temporar pentru execuția lucrărilor, pe malul stâng in zona mediana, S = 153,22mp.( 129,47mp pe malul stâng si 23,75mp. in albie).

 • •  Suprafața ocupată temporar pentru execuția lucrărilor, pe malul stâng in zona aval, S = 2397,72mp. (1768,82mp. pe malul stâng si 628,90mp in albie).

Suprafața temporară ocupată cu amenajare drum si rampă acces in albie, S=897,02mp. din care:


 • •  suprafața ocupată temporar cu amenajare drum in incinta S.C. Transport Călători Expres S.A., S = 96,35mp.

 • •  suprafața ocupată temporar cu amenajare drum pe mal stâng intre albie si gard S = 716,74mp.

 • •  suprafața ocupată temporar cu amenajare acces albie, S = 83,93mp.

 • b) relațiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Prin execuția lucrărilor propuse in vederea asigurării stabilitatii albiei si punerii in siguranța a zonei, nu sunt afectate zonele invecinate, cai de acces existente in zonă sau căi de acces la proprietățile din zonă.

Accesul la lucrările propuse se fac pe drumuri de acces existente nefiind necesară execuția de cai noi de acces.

In timpul execuției nu sunt afectate vecinătățile, fapt ce reiese din planul de situație scara 1:500 anexat.

 • c) orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

Zona Polux este situată în partea de nord a municipiului Ploiești. Terenul pe care se va realiza investiția se învecinează:

 • - la nord cu depoul de tramvaie Ploiești;

 • - la est albia pârâului Dâmbu și depoul de tramvaie;

 • - la sud cu blocurile G15, G14, zona Polux;

 • - la vest cu autogara Ploiești Nord.

 • d) surse de poluare existente în zonă

Nu este cazul


| JWcm «le Mqim

ademeni ccftlUccrt

ISO 9001

5-

CvrtiK.ni .‘■i/rc

ISO 14001

Q*runc«rt «M M


 • e) date climatice și particularități de relief;

Concluziile celui de al 4-lea Raport al IPCC au evidențiat o creștere'^frdqve^ței și intensității fenomenelelor extreme de vreme ca urmare a intensificării fenâ^enulâi^âe încălzire globala a climei.

Vânturile sunt influențate de formele de relief.

Valea Prahovei și a Teleajenului, canalizeaza curentii de aer pe direcția nord-sud est.

Conform SR EN 1991-1-4/NB:2007, Acțiuni ale vântului, valoarea fundamentala a vitezei de referința, viteza caracteristica a vântului in zona luata in calcul este de 28m/sec, avand T = 50ani.

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentala, avand următorii parametri: temperatura medie anuala +10,6°C; temperatura minima absoluta -30,0°C; temperatura maxima absoluta +39,4°C.


Precipitațiile medii anuale au valoarea de 588mm si înregistrate de-a lungul a 10 ani.

reprezintă media valorilor


Repartiția precipitațiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: iarna 105,9 mm; primavara 138,3mm; vara 211,8mm; toamna 132,0mm. Sunt considerate “cu precipitații” toate zilele in care apa căzută sub forma de ploaie, lapovita, grindina, ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0.1 mm.

Direcția predominanta a vânturilor este cea nord-estica (14,9%) si estică (13,3%). Calmul înregistrează valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,3 + 3,1m/s.

Adâncimea maxima la inghet este de 0.80 + 0.90m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu T< 0°C este de 101.2 zile/an.încadrarea in zona macroseismica

Conform zonării teritoriului României in termeni de perioada de control (colt), Tc a timpului de răspuns si in termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR = 225 ani (20% probabilitate de depășire in 50 ani), din punct de vedere seismic zonele aferente lucrărilor proiectate se incadreaza astfel:

Din punct de vedere seismic, încadrarea seismică este în conformitate cu “Codul de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100 -1/2013 si se situează in interiorul izoliniei de gradul 81, pe scara MSK. Indicele 1


Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100/1- 2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului ag = 0,35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani, cu 20% probabilitate de depășire in 50 ani.

Conform zonării teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț), Tc a timpului de răspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc = 1,6s.

Jlitcm «Jc n»an«jQ4>'nc*<f ccsffcnt

-Mi

^<jgr taî&tati3W

£ < ^51W


» uAgi< tâ/'Z.^ .,

încadrarea in zone de risc                                      I

încadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariene care le gase’ste terenul cercetat s-a făcut in conformitate cu Legea nr. 575/2001- Lege privindjsp.olaarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a, zone de risc n^tural.c 0

Factorii de risc analizați sunt: litologic, geomorfologic, structural, hidrologi si climatic, hidrogeologic, seismic si antropic.

Conform legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a, zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic in interiorul carora exista un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive si anume cutremure de pamant, inundații si alunecări de teren.

Cutremure de pamant

Conform anexei 3 a legii 575/2001, care cuprinde unitățile administrativ - teritoriale urbane amplasate in zone pentru care intensitatea seismica este minimum VIII (exprimata in grade MSK), zona cercetata are intensitatea seismica 81 (exprimata in grade MSK) si perioada medie de revenire de 50 ani.


Inundații

Conform secțiunii V - Zone de risc natural - Inundații - anexa 4 din legea 575/2001, care conține lista cu unitățile administrativ - teritoriale afectate de inundații, pe sectorul cercetat cantitatea maxima de precipitații căzute in 24 de ore (in perioada 1901 - 1997) este de 100 - 150mm; inundații se pot manifesta datorita revărsării unui curs de apa si anume râul Dâmbu.

Alunecări de teren

Conform secțiunii V - Zone de risc natural - Alunecări de teren, anexa 6 din legea 575/2001 care conține lista cu unitățile administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren in zona cercetata, macrozonarea din punct de vedere al riscului la alunecările de teren indica pe sectorul de interes risc scăzut, cu probabilitate practic zero.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL SECȚIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL

i b.c. șnur rKUBsti s.a. i akguvisil


CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE - DAM BO VITA

TEL .-0245-210 170; FAX: 0245-210 170

I E-mail: snifproiectt@yahoo.com

 • f) existenta unor:                                                          ......

- rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare,;ir^aădra_ih;cară pot fi identificate.

In zona exista rețele edilitare care alimentează blocurile de locuințe: apa, canalizare, energie electrica, gaz (parțial subterane, parțial supraterane).

Investiția propusa nu necesita devieri de rețele edilitare, fiind in afara suprafeței ocupate de lucrări.

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție.

Nu sunt posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

Nu sunt terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sisitemul de aparare, ordine publica si siguranța națională.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare.

Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, harți de zonare geotehnica, arhive accesibile, după caz;

Studiul geotehnic a fost intocmit de ing. Momea C. Gheorghe Constantin - Persoana Fizica Autorizata, studiul fiind anexat prezentei documentații, avand ca scop determinarea condițiilor litologice, geotehnice, hidrogeologice si hidrologice din secțiunile cursului de apa Dâmbu, în vederea furnizării datelor necesare fundamentării soluțiilor propuse.

Studiul geotehnic a fost intocmit in conformitate cu prevederile si reglementările din “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare” - NP 074/2014. Investigarea terenului de fundare s-a efectuat in conformitate cu SR EN 1997- 2 (Eurocode 7: Proiectarea geotehnica Partea 2: Investigarea si încercarea pământului) precum si cu prevederile secțiunii 3 Date geotehnice din SR EN 1997-1: Proiectarea geotehnica: Partea 1: Reguli generale, fiind verificat de verificator ethnic atestat Af).

Date geomorfologice

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este reprezentata de o unitate de relief cu aspect de câmpie piemontana, cunoscuta sub numele de “Campia piemontana a Prahovei".

Mi »< a :w
Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este reprezentata de o unitate de relief cu aspect de câmpie piemontana, cunoscuta sub numele de “Campia piemontana a Ploieștilor”, delimitată la vest de râul Prahova si la est de râul Teleajen.

Zona in care s-au efectuat studiile se afla in extremitatea sudica a acestei unitatii geomorfologice, unitatea fiind rezultatul depunerii in Holocenul superior a unor depozite tinere, in general uniforme, alcătuite la partea superioara din argile, nisipuri argiloase iar spre baza din pietrișuri cu stratificatie torențiala si lentile subțiri de nisipuri grosiere si mărunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona este cunoscuta in literatura de specialitate si sub denumirea de conul de dejecție aluvionar Prahova - Teleajen.

Unitatea geomorfologica prezintă altitudini in general sub 200m si face trecerea de la zona subcarpatica situata la nord cu zona Câmpiei Romane situata la sud.

Ca aspect local aceasta unitate apare ușor boltita cu inclinatii divergente spre vest si spre est către văile râurilor amintite si in zona centrala spre sud - sud est. In general panta terenului, in aceasta zona a unitatii nu depășește 5 %.

Local, perimetrul cercetat se prezintă plan si nu este afectat de fenomene geomorfologice defavorabile amplasării obiectivului proiectat.

Geologia regiunii

Din punct de vedere geologic-structural zona care incadreaza obiectivul proiectat aparține flancului intern al avanfosei carpatice.

După cum s-a menționat in anterior, conul de dejecție Prahova - Teleajen ce se dezvolta in cuprinsul Câmpiei piemontane a Ploieștilor s-a format structural in ultima faza de evoluție a edificiului carpatic, mai precis in Holocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime maxima de 30 m. Aceste depuneri sunt constituite in general din nisipuri cu pietriș si bolovanis in alternanta cu argile si prafuri, avand o structura torențiala ce stau peste o argila cenușie verzuie de varsta Pleistocen mediu sub care se găsesc stratele de Candesti (orizont de pietrișuri si bolovanisuri).

Unitatea geomorfologica menționata se suprapune peste o entitate geologica bine individualizata, formata in Pleistocen prin combinarea unor mișcări de subsidenta cu reunirea sesurilor aluvionare ale râurilor Prahova si Teleajen.

In legătură cu compoziția petrografica a pietrișurilor din zona sesului aluvial, se constata predominarea elementelor originale din flisul cretacic (elemente de gresii si marnocalcare).

Menționam ca in perimetrul cercetat, in forajele executate s-a intalnit stratul constituit din pietrișuri cu nisipuri si bolovanisuri, apartinand unitatii geologice menționate.

ÂtcredilatiMi», 284-2:


■aaM


K3SESE333H

v, 1 T' ■ ■ -\) \ '

RISCUL GEOTEHNIC PRELIMINAT - STUDIU DE HAZARD PRIVIND ÎNCADRAREA TERENULUI DE PE AMPLASAMENTUL AMENAJĂRILOR MALURILOR: PĂRĂULUl DAMBU DIN ZONA POLUX A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI            V;         r

In analiza acestui studiu de hazard s-au luat in vedere următorii factori:       -® c

 • - factori legați de teren;

 • - factori legați de apa subterana si de suprafața;

 • - factori legați de structura si vecinătăți ale obiectivului;

 • - categoria de importanta a lucrării;

 • - seismicitatea zonei.

Ca urmare a studiilor geotehnice efectuate pe raza amplasamentului obiectivului menționat putem încadra zonal in categoria de risc geotehnic conform punctajului rezultat in condițiile factorilor prezentați după cum urmeaza:

 • - condiții de teren - terenuri medii..............................................3 puncte;

 • - apa subterana - cu/fara epuizmente.............................................1/2 puncte;

 • - clasificarea construcției - normala ...........................................3 puncte;

 • - vecinătăți - fara riscuri...............................................................1 punct;

 • - încadrarea seismica .......................................................................3 puncte.

TOTAL GENERAL....................................................................11/12 puncte.


CONFORM ACESTUI PUNCTAJ APLICAT LA NORMATIVUL NP 074/2014 RISCUL GEOTEHNIC PENTRU AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI CARE SE PROIECTEAZĂ ESTE RISC MODERAT, CATEGORIA GEOTEHNICA 2.

Conform acestei clasificări la care adaugam faptul ca pe întreg amplasamentul nu sunt cunoscute fenomene geologo - tehnice (alunecări de teren, eroziuni excesive, prăbușiri, sufoziuni, etc.) care sa pună in dificultate siguranța amplasamentului propus se poate afirma ca perimetrul propus pentru obiectivul menționat din Ploiești ESTE CONSTRUIBIL.

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI, LUCRĂRI EXECUTATE, LITOLOGIA INTALNITA

Perimetrul terenului care face obiectul studiului de fata, se află situat în intravilanul Municipiului Ploiești, pe strada Polux, județul Prahova.

Obiectivele care se proiectează - aparari ale ambelor maluri ale râului Dambu se proiectează si se vor realiza intr-un sector in lungime, conform propunerii tehnice, de 350m in dreptul blocurilor G15, G14, zona Polux, pornind din aval - 50m până în amonte -cca. 60m. In zona avuta in vedere malurile sunt sapate intr-un nivel de terasa al râului Teleajen. Se considera ca actualul șenal al paraului Dambu se situează pe un vechi traseu al râului Teleajen care a migrat către est.

In ansamblu, terenul pe care se proiectează si se va construi obiectivul din cadrul prezentului proiect - malurile paraului au aspect plat unui pod de terasă. La modul general profilul râului este trapezoidal. Malurile sunt acoperite cu o vegetație relativ abundenta ierboasa sau cu arbori si arbuști.

Malul drept are punctual, aspect ușor valurit in conditile in care au fost depozitate resturi de materiale de construcție, balast, moloz, probabil de la construcția celor doua blocuri din vecinătate. Depunerile de material au vechime mare, s-au compactat natural si sunt parțial acoperite de vegetație.

Au fost observate zone restrânse in care malul împreuna cu umpluturile au tendința de surpare.

Aparent malul stâng se caracterizează printr-o mai mare stabilitate, iar gradul de acoperire cu vegetație este mai mare.

La aspectul general al terenului de stabilitate a contribuit si gradul avansat de acoperire cu vegetație.

n»™»u»..iTuiwt 11.1Mwaaiy

AareditatiSDîw. 284-2

z\

In afara celor prezentate anterior, la data efectuării cercetărilor malurile^ngj'se^prezeqtap»4 afectate de alunecări, eroziuni excesive, sufoziuni - spălări subterane1d6\material/Lă^ gradul mare de stabilitate a contribuit litologia specifica unei terase de rau.                  *

In subteranul zonei obiectivului, in apropiere de suprafața terenulbi muZefu'^hșt semnalate semne ale prezentei unor săruri solubile sau nisipuri lichefiabile care.jir-ebffditii specifice - dizolvări datorate infiltrării apelor sau șocuri seismic - sa dea deformării nedorite la suprafața terenului.

Cercetările geotehnice au constat din patru foraje geotehnice executate cu mijloace manuale pentru determinarea structurii litologice a terenului din perimetrul viitorului obiectiv. Forajele au investigat pe intervalul de adâncime de pana la 6m.

Schița cu amplasarea forajelor geotehnice este anexat prezentului studiu geotehnic.

FORAJUL 1 executat pe malul stâng al paraului aval de pod, la jumatatea distantei dintre pod si o antena - releu, la cota 163,50m, conform schiței anexate si a interceptat:

- adâncimile sunt date de la nivelul terenului natural -

0,00 - 0,30 m = umpluturi in masa de sol vegetal;

0,30 - 1,50 m = APN - argila prafoasa nisipoasa cafenie plastic vartoasa cu elemente de pietrișuri;

 • 1,50 - 3,25 m = PA - praf argilos cafeniu roșcat, plastic vârtos;

 • 3.25 - 4,25 m = AN - argila nisipoasa, plastic consistent, cu multe elemente de nisipuri si pietrișuri;

 • 4.25 - 6,00 m = P+ N - pietrișuri si nisipuri, cu elemente de bolovanisuri.

La data efectuării forajului s-au intalnit infiltrării de apa de la adancimea de 3,25 m.

FORAJUL 2 executat pe malul stâng al paraului, in zona meandrului, la cota 163,71 m, conform schiței anexate si a interceptat:

- adâncimile sunt date de la nivelul terenului natural -

0,00 - 0,25 m = umpluturi in masa de sol vegetal;

0,25 - 1,00 m = APN - argila prafoasa nisipoasa cafenie plastic vartoasa cu elemente de pietrișuri;

1,00 - 4,00 m = PA- praf argilos cafeniu roșcat, plastic vârtos;

4,00 - 4,50 m = AN - argila nisipoasa, plastic consistent cu elemente de nisipuri si pietrișuri;

 • 4,50 - 6,00 m = P+ N - pietrișuri si nisipuri, cu elemente de bolovanisuri.

La data efectuării forajului s-au intalnit infiltrării de apa de la adancimea de la adancimea de 4,00 m.

FORAJUL 3 executat pe malul drept al paraului, in zona meandrului, la căpătui sudic al blocului G14, la cota 163,12m, conform schiței anexate si a interceptat:

- adâncimile sunt date de la nivelul terenului natural -

0,00 - 0,50 m = umpluturi in masa de sol vegetal;

0,50 - 2,50 m = APN - argila prafoasa nisipoasa cafenie plastic vartoasa cu multe elemente de pietrișuri;

 • 2.50 - 3,00 m = PA - praf argilos cafeniu roșcat, plastic vârtos, cu elemente de pietrișuri;

3,00 - 4,50 m = AN - argila nisipoasa plastic consistenta, cu lentile de nisip si cu pietrisur;

 • 4.50 - 6,00 m = P+ N - pietrișuri si nisipuri, cu elemente de bolovanisuri.

La data efectuării forajului s-au intalnit infiltrații de apa la adancimea de 4,Om.

FORAJUL 4 executat pe malul drept al paraului, la jumatatea lungimii blocului G15, la cota 162,20 m, conform schiței anexate si a interceptat:

- adâncimile sunt date de la nivelul terenului natural -

0,00 - 0,35 m = umpluturi in masa de sol vegetal;= AN - argila nisipoasa cu lentile de nisipuri si pietrism?Q^i<^y' = P+ N - pietrișuri si nisipuri, cu elemente de bolovanistir<^LO> '


0,35 - 3,00 m = APN - argila prafoasa nisipoasa cafenie plasți elemente de pietrișuri;

3,00 - 4,00 m = PA- praf argilos cafeniu roșcat, plastic vârtos,pui l^șf Pietriș;                                                                                               fe'

cu


4,00-4,75 m =

4,75 - 6,00 m :

La data efectuării forajului s-au întâlnit infiltrații de apa la adancimea de 3,50 m.

La data executării cercetărilor - octombrie 2018, în forajele geotehnice executate au fost interceptate infiltrații de apă la nivele comparabile cu cel al apei din talveg.

CARACTERIZAREA GEOTEHNICA A PĂMÂNTURILOR INTERCEPTATE

Urmare a cercetărilor de teren reprezentate prin forajele executate pe amplasamentul obiectivului care se proiectează se poate face o sinteză a naturii litologice a terenului din perimetrul cercetat.

S-au intalnit:

 • - umpluturi diverse, in special resturi de materiale de construcții, pe adâncimi de 0,25 -0,50m;

 • - pământuri coezive: argila prafoasa, praf argilos, argila nisipoasa, pana la adâncimi de 4,25-4,75m;

 • - pietrișuri si nisipuri cu elemente de bolovanisuri, pana la talpa forajelor de la adancimea de 6,00m.

Specificul pământurilor coezive din zona este starea de consistenta plastic vartoasa la plastic tare.

Referitor la parametrii fizico - mecanici, prezentam in sinteza, cativa dintre aceștia, după cum urmeaza:

 • a) pentru pământurile de pe intervalul 0,50 - 4,00/4,75 m: fracțiunea argila 19 - 27%; fracțiunea praf: 34 - 55%; fracțiunea nisip: 26 - 42 %; fracțiunea pietriș: 0 - 4%; umiditatea naturala: 13,4 - 20%; porozitatea n are valori de 35 - 43 %; indice de porozitate e = 0,54 -0,77; greutatea volumetrica in stare naturala are valori de 18,4 - 19,4 kN/m3;greutatea volumetrica in stare uscata are valori de 14.05 - 17,12 kN/m3; gradul de umiditate Sr = 0.48 - 0.72 valori caracteristice pământurilor umede; modul de compresibilitate M2-3: valori de pana la 8900 - 10200 kPa; - modulul de deformatie liniara: E = 11000 - 13 000 KPa, coeficientul de deformatie laterala(POISSON) □ =0,35; coeficientul de tasare specifica este cuprins intre £p2= 2,90 si 3,25%(cm/m) - compresibile; tasarea suplimentara la inundare im3 = 0,55; coeficient de pat (Ks) pe talpa fundației ptr. solicitări statice-argile = 34 000 + 63 000 kN/m3.

 • b) pentru depozitele necoezive de pe intervalul 4,00/4,75 - 6,00 m - pietrișuri si bolovanisuri cu liant nisipos prafos: - greutate volumica.yw = 19,42 kN/mc; coeficientul de frecare pe talpa fundației p = 0,50; unghi de frecare interna <p = 32°; coeziune; c = neglijabila; coeficient de deformatie laterala/ contracție transversala(POISSON) teren fundare (v)=0,27; coeficient de pat (Ks) pe talpa fundației ptr. solicitări statice 100 000^-200 000 kN/m3.

Menționam ca forajele au fost efectuate in luna octombrie 2018 intr-o perioada cu regim deficitar sever de precipitații/

Conform NP112-2014 se pot adopta ca valori de calcul pentru caractertisticile <t> si c, cele cuprinse in tabelul 1 al normativului amintit, in funcție de denumirea pământului si indicele porilor.

Ca urmare a parametrilor geotehnici rezultați in urma analizelor de laborator anexate studiului geotehnic de fata si prezentați in sinteza mai sus, pământurile coezive interceptate in foraj si analizate in laboratorul geotehnic au următoarele caracteristici fizice si mecanice:

Conform SR EN ISO 14688-1/2006 Cercetări si încercări geotehnice. Identificarea sj. clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare si descriere, pământurile interceptate se •' incadreaza in categoria pământurilor coezive (prafuri, argile) si necoezive (pietrișuri). y/i Pământurile coezive funcție de indicele de consistenta sunt pământuri .plastic vartoase, funcție de indicele de plasticitate sunt pământuri cu plasticitate mare.

CONCLUZII

Prezenta documentație a fost întocmită în conformitate cu prevederile si reglementările din “Normativ privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”-NP 074/2014.

Documentația are ca scop determinarea condițiilor geomorfologice, geotehnice si hidrogeologice din perimetrele obiectivelor care se proiectează in scopul furnizării datelor necesare pentru elaborarea proiectului de construire.

Prezentul studiu geotehnic cuprinde analiza situației geologo-tehnice la obiectivul “AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX”; AMPLASAMENT: PLOIEȘTI, STR. POLUX, JUDEȚUL PRAHOVA.

In subteranul zonei nu este menționata prezenta unor săruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in condiții specifice - dizolvări datorate infiltrării apelor sau șocuri seismic -sa dea deformatii nedorite la suprafața terenului.

Riscul geotehnic este MODERAT, CATEGORIA GEOTEHNICA 2.

In funcție de adancimea de fundare a obiectivului care se proiectează se poate preciza: Depozitele necoezive de pe intervalul 4,00 - 6,00 constituie “teren bun de fundare”. Pământurile coezive se prezintă compacte, consolidate; umpluturile dispuse pe suprafața malurilor au vechime mare dar punctual prezintă tendința de destabilizare a versantului.

Din punct de vedere al compoziției granulometrice pământurile interceptate pe intervalul 0,50 - 4,75 m sunt prăfoase - argiloase, fracțiile predominante fiind praful si argila; in funcție de indicele de consistenta pământurile coezive întâlnite sunt plastic vartoase; după gradul de saturație Sr pământurile interceptate sunt umede.

La data efectuării cercetărilor s-au întâlnit infiltrații de apa la adâncimi comparabile cu cota talvegului.

Menționăm că forajele au fost efectuate în perioada octombrie 2018, perioada caracterizată prin regim deficitar sever de precipitații.

Conform acestei clasificări la care adaugăm faptul ca pe întreg amplasamentul nu sunt alte fenomene geologo - tehnice (alunecări de teren, prăbușiri, sufoziuni, etc.) care să pună in dificultate siguranța obiectivului se constată că perimetrul propus pentru obiectivul care se proiectează este construibil.

RECOMANDĂRI DE PROIECTARE

Perimetrul cercetat se incadreaza intr-o zona de risc geotehnic moderat. Conform NP 074/2014, se poate aprecia ca in limitele acestuia se poate amplasa obiectivul de investiții proiectat - LUCRĂRI DE APĂRARE DE MALURI PÂRÂU DAMBU.

Amplasarea forajelor geotehnice si analizele de laborator, precum si celelalte date acopera necesarul de informație privind proiectarea obiectivului pe amplasamentul cercetat. Ținând cont de cele prezentate in capitolul anterior rezulta ca obiectivul care se proiectează se poate funda pe terenul investigat. Astfel, se recomanda:

Se recomanda fundarea directa a apararilor de mal in depozitele necoezive.

Pentru obiectivele fundate direct, se vor avea in vedere prevederile NP 112-2014: "Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafața”. Adancimea minima de fundare se stabilește conform aceluiași normativ, tabel 3.1., in funcție de adancimea maxima de inghet; nivelul apei subterane; natura terenului de fundare.

„---—---n w u          uufcMITitiUrM

ISO 14001

Certific»» 1354 M

OHSAS 18001

92S 53


tareditatio!ino.2M-2:

•<*©

Fundarea se poate face in terenul natural după inlaturarea umpluturilor!^ â oricăror, al'e materiale de umplutura nedepistate cu ocazia executării forajelor, sub adancimea de inghet ”

 • - rigiditatea fundațiilor va fi suficientă pentru a transmite la tereiy cât mai uniform,

eforturile primite la baza suprastructurii;                                   1 v

 • - calculul structural va fi bazat pe un model adecvat al structurii.-și va lua în considerare interacțiunea cu terenul de fundare, cu elemente structurale sau.cu clădirea învecinată;

 • - se va lua în calcul influența condițiilor locale ale amplasamentului asupra cerințelor seismice și asupra răspunsului structural corelat cu situația tectonica caracteristica a amplasamentului.

Se va putea funda pe terenul natural, ferm, omogen si uniform care pentru amplasamentul cercetat este cel dat de depozite aluvionare necoezive - pietrișuri si nisipuri cu elemente de bolovanisuri, la adâncimi de sub 4,50 m pe care, se recomanda o presiune convenționala de baza de 350 kPa pentru latimea fundațiilor de 1.00 m, conform normativelor. încastrarea fundațiilor in acest strat ca si soluția de fundare, va fi stabilita de proiectantul constructor de specialitate.

In urma executării corespunzătoare a lucrărilor din prezentul proiect - aparari de mal, poate fi menținută stabilitatea malurilor in zonele unde s-au executat studiile geotehnice din prezentul proiect.

Studii topografice

Lucrarea proiectata se afla pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești, jud. Prahova.

Pentru elaborarea prezentei documentații au fost folosite studii topografice, hidro, material didactic in domeniu după care au fost făcute calculele de dimensionare.

In vederea proiectării au fost luate in calcul următoarele elemente:

 • - identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeaza a fi proiectata lucrarea, pentru a cunoaște cadrul general al amplasamentului - relief, precipitații, temperaturi;

 • - verificarea incadrarii lucrării ce urmeaza a fi proiectata in planul amenajărilor de perspectiva;

 • - consultarea documentațiilor existente pe sectorul luat in calcul;

 • - măsurători topometrice;

 • - studii privind comportarea lucrărilor existente in zona.

CERINȚELE TOPOGRAFICE IN CADRUL LUCRĂRILOR DE PROIECTARE

Pentru faza de proiectare aceste cerințe sunt:

 • - O rețea topografica materializata prin minimum 4 borne topografice;

 • - Descrierea topografica si schița de reperaj pentru bornele topografice folosite la ridicare;

 • - Identificarea elementelor de la suprafața si subterane pentru întreaga arie de lucru;

 • - Planul de situație cu obiectivele proiectate in format AutoCAD (dwg) coordonate Stereo 70 (pentru x,y) si Marea Neagra 1975 (pentru coordonata z);

 • - Planurile de detaliu si execuție;

 • - Tabelul de coordonate;

 • - Studii privind comportarea lucrărilor existente in zona.

In vederea elaborării prezentei documentații au fost executate planuri topografice, intocmite in luna noiembrie 2018 și constau din:

 • • Plan de amplasament - scara 1:25.000

 • • Plan de încadrare în zonă - scara 1:10.000

 • • Plan de situație - scara 1:500

 • • Profi longitudinal - scara 1:200 prin cursul de apa

 • • Profil longitudinal prin lucrări - scara 1:200.

iringismBnl cvrtiflcct

ISO 9001

Ci.-rtlllii.it 3377 C

kctâtuunSH

ISO 14001

Cotlflcat     M

OHSAS 18001


COORDONATE STEREO PENTRU LUCRĂRILE PROIECTATE

A. Pinten longitudinal la baza malului drept (ZONA AMONTE)


x                 y             z

 • 1     384851.362       580096.479       160.55

 • 2    384849.126       580096.456       160.55


B. Pinten longitudinal la baza malului stâng (ZONA MEDIANA)

X

y

z

1

384833.362

580106.869

160.39

2

384830.613

580109.491

160.34

3

384825.861

580110.299

160.31

C. Pinten longitudinal la baza malului drept (ZONA MEDIANA)

x

384832.704

384825.223


y

580106.304


580107.710


160.34


160.31


D. Pinten de încastrare amonte

X

y

z

1

384809.732

580113.391

160.13

2

384808.934

580113.994

160.13

15

384807.357

580110.172

160.13

14

384808.155

580109.568

160.13

E. Pinten de încastrare aval

X

y

z

7

384727.141

580199.925

158.98

8

384727.260

580200.918

158.98

21

384723.379

580202.104

158.98

toi

20

384723.261

580201.111

158.98

F. Pinten longitudinal la baza malului stâng (ZONA AVAL)

X

y

z

2

384808.934

580113.994

160.13

3

384779.347

580136.376

159.80

4

384738.839

580168.895

159.31

5

384730.371

580177.655

159.21

6

384726.459

580194.126

159.06

7

384727.148

580199.924

158.98

G. Pinten longitudinal la baza malului drept (ZONA AVAL)

15

X

384807.357

y

580110.172

z

160.13

16

384776.881

580133.221

159.80

17

384736.138

580165.934

159.31

18

384726.732

580175.664

159.21

19

384722.396

580193.893

159.06

20

384723.261

580201.111

158.98

-Mi


H. Pinten longitudinal la baza malului stâng - aval

X

y

z

9

384729.054

580200.704

158.98

10

384729.909

580207.902

158.90

11

384729.345

580216.280

158.82

12

384725.000

580223.413

158.72I. Pinten de încastrare aval - pe mal stâng

X

y

z

12

384725.000

580223.413

158.72

13

384724.479

580224.267

158.72

INVENTAR DE COORDONATE PENTRU REPERI

x                  y               z

384 792.886       580 054.661       164.85 (cui metalic)

384 825.241       580 125.513        164.96 (cui metalic)

Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Studiu hidrologic

 • I. Introducere

Pentru punerea în siguranță împotriva inundațiilor a obiectivelor social - economice, a locuințelor și anexelor gospodărești, căi de comunicații se va realiza un proiect tehnic pentru amenajarea malurilor pârâului Dâmbu in zona Polux, Municipiul Ploiești.

S-au executat studii și cercetări în zona blocurilor G14 si G15 pentru întocmirea documentației necesare în vederea obținerii avizului de gospodărire a apelor.

Cercetările au presupus determinarea caracteristicilor hidrologice pe sectorul luat în calcul.

Calculele din studiul hidrologic au fost executate în conformitate cu prevederile legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările aduse prin Decretul 530/2004, Ordinul M.M.P. nr.799/2012 și a Normativului PD 95/2002.

 • II. Date generale

Pârâul Dâmbu face parte din bazinul hidrografic Ialomița, este afluent dreapta al râului Teleajen și are codul cadastral XI-1.20.13.14.

 • 11.1. Geomorfologia regiunii

Conform memoriu tehnic.

 • 11.2. Geologia regiunii

Conform memoriu tehnic.

 • 11.3. Date climatice

Conform memoriu tehnic.

 • 11.4. Date seismice

Conform memoriu tehnic.

 • 11.5. Descrierea geomorfologica a cursului de apa in secțiunea traversării

Conform memoriu tehnic.

 • III. Calcule si verificări hidraulice

în vederea dimensionării lucrărilor este necesară stabilirea prin calcule hidraulice a nivelului apelor corespunzătoare debitului de calcul.

Stabilirea debitului maxim de calcul se face în funcție de clasa de importanță a lucrării.

ISO 14001

C»rr>«c«t 1354 M

OHSAS 18001

Cununat w» 33

 • IV. Stabilirea clasei de importanta a lucrării

Stabilirea clasei de importanță a lucrării se face din punct de vedere al gospodăririi , apelor în conformitate cu STAS 4273-83, funcție de durata de exploatare, rolul funcțional și -categoria construcției.                                                                \ v j

 • 1. Categoria construcțiilor hidrotehnice                            / ;**'

Conform punctului 2.10 din STAS-ul menționat pentru construcțiile'Widrotehnice de" aparare, conform tabelului 10, construcția de traversare se încadrează la caMgB|ă 2.

 • 2. Durata de exploatare

Conform punctului 3.1. din STAS 4273-83, traversarea este o construcție definitivă.

 • 3. Rolul funcțional

Conform punctului 4 din STAS, construcțiile hidrotehnice proiectate sunt principale, avarierea parțială sau totală a ei provoacă fie scoaterea din funcțiune a amenajării respective, fie reducerea considerabilă a capacității de producție.

 • 4. Clasa de importanta

Construcția de traversare de categoria 2, definitivă și principală, conform punctului 5 și a tabelului 13, se încadrează în clasa a ll-a de importanță.

 • V.  Stabilirea asigurării de calcul si verificarea lucrărilor

Conform STAS 4068/2-87, lucrările care se încadrează în clasa a ll-a de importanță se dimensionează pentru condiții normale de exploatare la asigurarea de 1%.

 • VI. Parametrii hidrologici

Determinarea caracteristicilor de curgere a apelor în regim liber de curgere s-a făcut cu următoarele formule:

Q = A-Vm(mi!s)

Vm = C-j R-i(m/ s)

C = 1/ n - Ry

R = A!P (m)

unde:

A = aria secțiunii de scurgere

P = perimetrul udat

R = raza hidraulică

i = panta talvegului = 0,49%

C = coeficientul lui Chezy

V = viteza apei

Qi% = 150 mc/s (debit de calcul)

n = coeficient de rugozitate funcție de natura albiei:

n=0,055 - pentru albie minoră

n=0,050 - pentru albie majoră

y = exponent = 1/4 - pentru cursuri de apă din zona de deal.

Calculele s-au făcut pentru secțiunile sectorului de râu studiat: P3 - P3, P6 - P6, P8 - P8, Pw - Pi0, P12 - P12 , Pl4 - Pl4 si P-16 - Pl6-

 • VII. Rezultate obținute Nivelul maxim al apelor

  -Mi

  fctiuri-i iȔ iiiii iMf

  taelMaw, 284-2

  IW4


Profilul transversal P3-P3: Nmax 1 % Profilul transversal P6-P6: Nmax 1 % Profilul transversal P8-P8: Nmax 1% Profilul transversal P10-P10: Nmax 1% Profilul transversal P12-P12: Nmax 1% Profilul transversal P14-P14: Nmax 1% Profilul transversal P16-P16: Nmax 1 %

= 164,05 = 164,04 = 163,88

= 163,89

= 163,85

= 163,81

= 163,57BREVIAR DE CALCUL

Calculul nivelelor maxime în albia râului Dămbu - loc. Ploiești, județul Prahova. Metoda de calcul

Mișcarea apei în albia râului este gradual variată și prin urmare calculul cotelor suprafeței libere a apei se face prin metoda diferențelor finite. Aceasta este o metodă generală de calcul și se aplică pentru orice formă a secțiunii de curgere a albiei. Pentru calcul este necesar să se cunoască profilul longitudinal al albiei și forma secțiunilor de scurgere în diverse profile transversale, astfel determinate încât să delimiteze tronsoane de albie cu caracteristici geometrice și hidraulice cât mai uniforme.

Mișcarea permanentă gradual variată a apei în albia unui râu.

Metoda de calcul are la bază ecuația energiei scrisă pentru un tronson de albie de lungime a? în care mișcarea apei este permanentă și gradual variată. Dacă se are în vedere schema din figura de mai sus, conform ecuației energiei se poate scrie:

A-7 =                 - vt) + h,

în care h, este pierderea de sarcină pe lungimea As, care se exprimă cu panta hidraulică medie pe tronsonul de albie respectiv a=/.As- Termenul SL(V* ^este de

' m                                 v vav yam J

2g

obicei foarte mic în raport cu ceilalți termeni ai ecuației și se poate neglija. Mărimea necunoscută a ecuației este zam Dacă se notează cu Im și Iam, pantele hidraulice în secțiunile aval și amonte, atunci:

i =i(/ +i )=l(Șt+

Panta hidraulică medie se poate exprima în funcție de un modul de debit mediu pe tronsonul de albie de lungime As '.

i =2-

m j^2

astfel că:

_i_ LJ__i_ '

K* 2{Kl+K^

Ecuația se poate scrie deci:

Q2 A

=zov + -^-As

m

Deoarece Kam = f(zam) și Aam=f(zam) ecuația este implicită în zam și ca atare nu poate fi rezolvată decât prin metoda aproximațiilor succesive. Calculul suprafeței libere a apei în

»nu ......

A 0 ?

mișcarea gradual variată se face de obicei din aval către amonte, deoaîe£ef într-una^&rr secțiunile aval se cunoaște cota suprafeței libere, impusă de hidrotehnice în canal sau albie.


Pentru rezolvare se procedează în felul următor:

 • - cu valoarea cunoscută a cotei apei zm se calculează secțiunii aval: h a> p r c k mk2 ;

 • - se propune o valoare zam pentru cota nivelului liber al apei în secțiunea amonte: se

recomandă ca primă propunere           , în care hav este adâncimea apei în secțiunea

aval;

 • - cu valoarea zim se calculează caracteristicile geometrice și hidraulice ale secțiunii amonte:/; a> p r c k i/k2

rtam 9 wam 91 am 9 lvam 9 v am 9 am 917 lYamJ

 • - se determină 1/a?2 ;

 • - cu elementele astfel calculate se determină cota nivelului liber al apei zam potrivit ecuațiilor mai sus prezentate ;

 • - deoarece zom și zam reprezintă valori ale aceleiași mărimi, teoretic acestea trebuie să fie egale. Se admite totuși în calcul o diferență s care să nu depășească o valoare admisibilă Eadm.

Eroarea de calcul poate fi în raport cu eroarea admisibilă în două situații:

 • a) Iz* -z l>«r : în acest caz se corectează propunerea ,*         +7 1 și se reia

| “I"     “m| orf'»                                                          r ~                          2            zam> 7

calculul cotei apei în secțiunea amonte, până când este respectată condiția de eroare (eroarea efectivă să fie mai mică sau egală cu eroarea admisibilă ^). Noua valoare propusă pentru cota apei în amonte asigură convergența calculului numeric.

 • b)              în acest caz cota apei în secțiunea amonte va fi z = l(z +z- > și se continuă calculul pentru următorul tronson de canal sau albie, pentru care secțiunea amonte devine secțiune aval.

Condiții de calcul și rezultate obținute

Având la bază această metodă s-a întocmit un program de calcul cu ajutorul căruia elementele hidraulice în lungul curentului se obțin automat. Geometrizarea albiei s-a realizat prin 7 profile transversale de bază și 36 profile intermediare generate de program (câte 6 între profilele de bază).

Calculul hidraulic s-a efectuat pentru debitul cu asigurarea de 5% si pentru debitul cu asigurarea de 1% reprezentând debitul de calcul (Qi%).

Pentru interpretarea datelor se anexează tabelul cu calculul hidraulic in cele doua situații menționate.

PÂRÂUL:DAMBU, LOC. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

CALCULE HIDRAULICE EFECTUATE IN MIȘCARE PERMANENTA

ELEMENTE HIDRAULICE CALCULATE IN PROFILE TRANSVERSALE Ql%=150mc/s

NR.CRT NR.PR DIST DEBIT

Z.APA

Z.TALV

H.APA     S

1

PR.3

0.

150.

164.05

160.32

3.73

50.

3.01

2

k

3.

150.

164.04

160.28

3.77

50.

2.98

3

k k

6.

150.

164.03

160.23

3.80

51.

2.93

4

k *

8.

150.

164.03

160.19

3.85

52 .

2.86

5

* k

11.

150.

164.04

160.14

3.90

54 .

2.77

6

k k

14.

150.

164.04

160.10

3.95

56.

2.67

7

k k

17.

150.

164.05

160.05

4.00

58.

2.58

8

PR. 6

20.

150.

164.05

160.01

4.04

61.

2.48

9

* *

23.

10

A A

26.

11

* A

29.

12

* *

32.

13

A A

36.

14

* *

39.

15

PR. 8

42.

16

A

46.

17

* *

49.

18

* *

52.

19

A

56.

20

* *

59.

21

A A

62.

22

PR.10

65.

23

a a

68.

24

* *

71.

25

•A -k

73 .

26

•k k

76.

27

•k A

78.

28

A A

81.

29

PR. 12

83.

30

A A

86.

31

A A

88.

32

A A

91.

33

A A

93.

34

A A

96.

35

A A

98.

36

PR. 14

101.

37

A A

103.

38

A A

106.

39

A A

109.

40

A A

111.

41

A A

114 .

42

A A

117.

43

PR.16

119.150.

164.02

160.00

4.02

60.

150.

164.00

160.00

4.00

59.

150 .

163.97

159.99

3.98

59.

150.

163.94

159.99

3.96

59.

150 .

163.92

159.98

3.94

58 .

150.

163.89

159.98

3.92

58 .

/A

150.

163.88

159.97

3.91

58.

2.!

150.

163.88

159.91

3.97

61.

2 .

150.

163.89

159.85

4.03

63.

2.:

150.

163.89

159.79

4.09

65.

2.:

150.

163.89

159.74

4.15

68.

2.:

150.

163.89

159.68

4.21

70.

2.:

150.

163.89

159.62

4.27

72.

2.1

150.

163.89

159.56

4.33

74 .

2.1

150.

163.88

159.53

4.35

75 .

2J

150.

163.87

159.49

4.38

75.

2.1

150.

163.86

159.46

4.41

75 .

150.

163.86

159.42

4.44

77.

1.'

150 .

163.86

159.39

4.47

78 .

1.1

150 .

163.85

159.35

4.50

79.

1.1

150.

163.85

159.32

4.53

81.

1.1

150.

163.84

159.33

4.51

81.

1.1

150.

163.84

159.34

4.50

81.

1.1

150.

163.83

159.35

4.48

82.

1.1

150.

163.82

159.35

4.47

82.

1.1

150.

163.82

159.36

4.45

83.

1.1

150.

163.81

159.37

4.44

83.

1.1

150.

163.81

159.38

4.43

84.

1.'

150.

163.78

159.37

4.42

80.

1.1

150.

163.76

159.35

4.40

77 .

1. !

150.

163.73

159.34

4.39

73.

2.(

150.

163.69

159.33

4.37

69.

2.:

150.

163.66

159.32

4.34

66.

2.:

150.

163.61

159.30

4.31

62.

2.-

150.

163.57

159.29

4.28

59.

2.1


ISO 14001

Certificai 13MM


PÂRÂUL:DAMBU, LOC. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

CALCULE HIDRAULICE EFECTUATE IN MIȘCARE PERMANENTA ELEMENTE HIDRAULICE CALCULATE IN PROFILE TRANSVERSALE Q5%=96.20mc/s

NR.CRT NR.PR

DIST

DEBIT

Z. APA

Z.TALV

H.APA

SECT

VIT

1

PR.3

0.

96.

163.52

160.32

3.20

39.

2.47

2

A A

3.

96.

163.50

160.28

3.22

38.

2.51

3

A A

6.

96.

163.47

160.23

3.24

38.

2.54

4

A A

8.

96.

163.44

160.19

3.25

37 .

2.57

5

A A

11.

96.

163.41

160.14

3.26

37.

2.61

6

A A

14 .

96.

163.37

160.10

3.27

36.

2.66

7

A A

17.

96.

163.33

160.05

3.27

35.

2.73

8

PR. 6

20.

96.

163.28

160.01

3.27

35.

2.80

9

A A

23.

96.

163.26

160.00

3.25

35.

2.77

10

A A

26.

96.

163.23

160.00

3.23

35.

2.74

11

A A

29.

96.

163.21

159.99

3.22

36.

2.71

12

A A

32.

96.

163.18

159.99

3.20

36.

2.68

13

A A

36.

96.

163.16

159.98

3.18

36.

2.65

14

A A

39.

96.

163.14

159.98

3.16

37.

2.62

15

PR.8

42.

96.

163.12

159.97

3.15

37.

2.57

16

A A

46.

96.

163.10

159.91

3.19

38.

2.55

17

A A

49.

96.

163.08

159.85

3.23

38.

2.51

18

A A

52.

96.

163.07

159.79

3.27

39.

2.46

19

A A

56.

96.

163.05

159.74

3.32

40.

2.41

20

*

59.

21

k k

62.

22

PR. 10

65.

23

k

68.

24

k *

71.

25

k k

73.

26

k k

76.

27

k k

78.

28

k k

81.

29

PR. 12

83.

30

k k

86.

31

k k

88.

32

k k

91.

33

k k

93.

34

kk

96.

35

k k

98.

36

PR. 14

101.

37

* k

103.

38

k k

106.

39

k k

109.

40

k k

111.

41

k k

114.

42

k k

117 .

43

PR. 16

119.


taelttomîiH-

“      fisa

96.

163.04

159.68

3.36

41.

2.36

96.

163.03

159.62

3.41

42.

2.30

96.

163.03

159.56

3.47

43.

2.22

96.

163.01

159.53

3.49

43.

2.21

96.

163.00

159.49

3.51

44 .

2.20

96.

162.98

159.46

3.53

44 .

2.2,0

96.

162.97

159.42

3.55

44 .

2.19

96.

162.96

159.39

3.57

44 .

2.19

96.

162.94

159.35

3.59

44 .

2.19

96.

162.92

159.32

3.60

44 .

2.21

96.

162.92

159.33

3.59

44.

2.18

96.

162.91

159.34

3.57

45.

2.15

96.

162.90

159.35

3.56

45 .

2.12

96.

162.90

159.35

3.54

46.

2.10

96.

162.89

159.36

3.53

47.

2.07

96.

162.88

159.37

3.51

47 .

2.05

96.

162.88

159.38

3.50

48 .

2.02

96.

162.86

159.37

3.49

47 .

2.05

96.

162.84

159.35

3.48

46.

2.08

96.

162.82

159.34

3.48

46.

2.12

96.

162.80

159.33

3.47

45.

2.15

96.

162.78

159.32

3.46

44 .

2.18

96.

162.76

159.30

3.45

43.

2.22

96.

162.74

159.29

3.45

43.

2.25


Calculul afuierii. Calculul afuierii generale

Se face cu relația:


hf = ^-h = E-h , dacă vmp> vm

J v

m

unde:

E = coeficientul de afuiere generală medie;

haf = adâncimea apei în punctul respectiv, după producerea afuierii generale;

h = adâncimea medie a apei într-un punct oarecare al secțiunii de scurgere, înainte de afuiere;

vmp = viteza medie a apei în albia minoră în secțiunea lucrării, înainte de producerea afuierii;

vm = viteza medie de antrenare a apei în albia minoră.

zy/" — h — h

J gmax     af.max    m.max

vmp=^2m/s hlVo =4,18m

Conform PD 95-2002, pentru h-i% = 4,0 m și patul constitutiv al albiei format din argile si argile nisipoase de compactitate mare, viteza medie de antrenare vm = 1,80 m/s.

Rezultă:

/?o/= E-h = 1,29 -4,1= 5,39/7?

af =hf -h = 5,39//? - 4,18/?? - l,21m gmax '*af.max m.max >           ’          ’

y h inii ifii-iiHiiiii inrt um issisisa

IW5M

S-a determinat cheia limnimetrica in secțiunea celor trei poduri din sectorul 'de rau / studiat si s-a costatat ca acestea tranzitează pana la grinda superioara următoarele valori ale debitelor (podurile din amonte spre aval):

 • • Pod 1 trafic tramvaie - secțiunea asigură tranzitarea unui debit de 75,17 mc/s;

 • • Pod 2- secțiunea asigură tranzitarea unui debit de 30,11 mc/s;          '■

 • • Pod 3 - secțiunea asigură tranzitarea unui debit de 57,73 mc/s.

PESTE ACESTE DEBITE SE CREAZA EFECTUL DE REMU.

SECȚIUNEA: PR.S1— PÂRÂUL DAMBU, LOC. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA SECȚIUNEA PODULUI AMONTE (POD TRAFIC TRAMVAIE)

NR.CRT

Z.APA

(m)

Q.MIN

(mc/s)

Q.MAJ (mc/s)

Q. TOT

(mc/s)

V.MIN (m/s)

V.MAJ

(m/s)

1

160.55

.00

. 00

. 00

.00

.00

2

160.77

. 09

.00

. 09

.29

. 00

3

160.98

. 56

.00

.56

.50

.00

4

161.20

1.51

.00

1.51

. 68

. 00

5

161.42

2.94

.00

2.94

.82

. 00

6

161.63

4.62

.00

4.62

.86

. 00

7

161.85

7.39

.00

7.39

. 96

. 00

8

162.07

11.87

. 00

11.87

1.17

.00

9

162.29

17.16

. 00

17.16

1.35

. 00

10

162.50

23.20

. 00

23.20

1.52

. 00

11

162.72

29.95

.00

29.95

1.69

. 00

12

162.94

37.37

.00

37.37

1.84

. 00

13

163.15

45.44

.00

45.44

1.99

. 00

14

163.37

54.13

. 00

54.13

2.13

.00

15

163.59

63.41

. 00

63.41

2.27

. 00

16

163.80

73.28

.00

73.28

2.41

. 00

17

164.02

75.19

.00

75.17

2.26

.00

18

164.24

86.98

.35

87.33

2.40

2.02

19

164.46

99.45

.39

99.83

2.53

2.11

20

164.67

112.57

.43

113.00

2.66

2.19

21

164.89

126.35

. 47

126.81

2.78

2.27

22

165.11

140.75

. 51

141.26

2.90

2.35

23

165.32

155.77

.55

156.32

3.02

2.42

24

165.54

171.39

. 60

171.99

3.14

2.50

25

165.76

187.61

. 64

188.26

3.26

2.58

26

165.97

204.42

. 69

205.11

3.37

2.65

27

166.19

221.79

.74

222.53

3.48

2.72

28

166.41

239.73

.79

240.52

3.59

2.80

29

166.63

258.23

. 84

259.07

3.70

2.87

30

166.84

277.28

. 89

278.17

3.80

2.94

Rugozitatea albiei minore

.055

Rugozitatea a

lbiei majore

.050

Panta

longitudinala =

.004900

Cota

malului

albiei minore

164.02 m

Capacitatea a

lbiei minoren

75.17 mc/s

SECȚIUNEA: PR.S4


NR.CRT      Z . APA

(m)


- PÂRÂUL DAM3U, LOC. PLOIEȘTI, JUD. SECȚIUNEA PODULUI MEDIAN


Q.MIN     Q.MAJ     Q.TOT     V.MIN

(mc/s)     (mc/s)     (mc/s)      (m/s)1

160.51

.00

2

160.73

.06

3

160.94

.39

4

161.16

1.15

5

161.37

2.46

6

161.59

4.24

7

161.80

6.40

8

162.02

8.90

9

162.23

11.72

10

162.45

14.84

11

162.66

18.26

12

162.88

21.95

13

163.10

25.92

14

163.31

30.14

15

163.53

34.63

16

163.74

39.36

17

163.96

44.34

18

164.17

49.55

19

164.39

55.00

20

164.60

60.68

21

164.82

66.58

22

165.04

72.71

23

165.25

79.06

24

165.47

85.62

25

165.68

92.40

26

165.90

99.39

27

166.11

106.59

28

166.33

113.99

29

166.54

121.60

30

166.76

129.41


. 00

. 00

. 00

.00

. 00

.06

.29

. 00

.00

.39

.46

.00

. 00

1.15

. 65

. 00

. 00

2.46

.86

.00

.00

4.24

1.07

.00

.00

6.40

1.26

. 00

.00

8.90

1.43

. 00

. 00

11.72

1.59

.00

.00

14.84

1.75

.00

.00

18.26

1.90

. CO

.00

21.95

2.04

.00

. 00

25.92

2.18

. 00

.00

30.11

2.31

.00

.25

34.87

2.44

1.75

.28

39.64

2.56

1.84

. 31

4 4.65

2.68

1.93

.35

49.90

2.80

2.01

.38

55.38

2.92

2.10

. 42

61.10

3.03

2.18

.46

67.05

3.14

2.26

. 50

73.22

3.25

2.34

.55

79.61

3.35

2.41

. 59

86.21

3.46

2.49

. 64

93.04

3.56

2.56

. 68

100.07

3.66

2.64

.73

107.32

3.76

2.71

. 78

114.77

3.85

2.78

.83

122.43

3.95

2.85

. 88

130.29

4.04

2.92


Rugozitatea albiei minore = Rugozitatea albiei majore = Panta longitudinala =

Cota malului albiei minore:

.055

.050

. 004900

163.31 m

Capacitatea albiei minore:

30.11 mc/s

SECȚIUNEA: PR.P1 - PÂRÂUL DAMBU, LOC. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA SECȚIUNEA PODULUI AVAL

NR.CRT

Z .APA

(m)

Q.MIN (mc/s)

Q.MAJ (mc/s)

Q.TOT (mc/s)

V. MIN

(m/s)

V.MAJ

(m/s)

1

159.54

.00

.00

.00

.00

. 00

2

159.76

. 17

.00

.17

.29

. 00

3

159.97

1.-05

.00

1.05

.58

.00

4

160.19

2.59

.00

2.59

.82

. 00

5

160.41

4.63

.00

4.63

1.04

. 00

6

160.63

7.12

.00

7.12

1.23

.00

7

160.84

10.03

.00

10.03

1.41

. 00

8

161.06

13.31

. 00

13.31

1.58

. 00

9

161.28

16.96

.00

16.96

1.74

.00

10

161.50

20.96

.00

20.96

1.89

.00

11

161.71

25.30

.00

25.30

2.04

.00

12

161.93

29.95

13

162.15

34.91

14

162.37

40.18

15

162.58

45.75

16

162.80

51.60

17

163.02

57.73

18

163.24

64.13

19

163.45

70.81

20

163.67

77.75

21

163.89

84.96

22

164.11

92.42

23

164.32

100.13

24

164.54

108.09

25

164.76

116.30

26

164.98

124.75

27

165.19

133.44

28

165.41

142.37

29

165.63

151.53

30

165.85

160.93


.00

29.95

.00

34.91

. 00

40.18

. 00

45.75

. 00

51.60

.00

57.73

.35

64.49

.39

71.20

.43

78.18

.47

85.43

.51

92.93

. 55

100.69

. 60

108.69

. 65

116.95

. 69

125.44

.74

134.18

.79

143.16

. 84

152.38

.90    161.82


2.18

2.31

2.44

2.57

 • 2.70

2.82

2.94

3.05

3.17

3.28

3.39

3.49

3.60

 • 3.70

3.81

3.91

4.01


4.10


4.20


Rugozitatea albiei minore = Rugozitatea albiei majore = Panta longitudinala =

Cota malului albiei minore: Capacitatea albiei minore:


Planșele după care se va executa lucrarea VARIANTA 1

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.2.87


2.94


. 055

. 050

.004900

163.02 m

57.73 mc/s


Plan de amplasament rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:25.000 Plan de incadrare in zona rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:10.000 Plan de situație rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:500

Plan de situație - cu lucrări rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:500 Profil longitudinal prin talveg rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:200 Profil longitudinal mal stâng rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:200 Profil longitudinal mal drept rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:200 Profil transversal S1

Profil transversal S2


 • 10. Profil transversal S4

 • 11. Profil transversal S6

 • 12. Profil transversal P1

 • 13. Profil transversal P2

 • 14. Profil transversal P5


 • 51 rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:100

 • 52 rau

S4 rau

S6 rau

P1 rau

P2 rau Dambu, loc. Ploiești

P5 rau Dambu, loc. Ploiești


Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:100 Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:100 Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara , jud. Prahova - scara , jud. Prahova - scara


1:100

1:100

1:100

1:100


 • 15. Profil transversal P15 - P15 rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:100

 • 16. Profil transversal P16 - P16 rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:100

 • 17. Profil transversal P18 - P18 rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:100

 • 18. Profil transversal P191- P19' rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:100


VARIANTA 2

 • 1. Plan de amplasament rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:25.000

 • 2. Plan de incadrare in zona rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:10.000

 • 3. Plan de situație rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:500


—■t Kn.-i».a .-.r.Tgu>rjnnn« j... n-t- u

Aafedfefom 284-2


ISO 14001

Owfkm 1JM M

OHSAS 18001

CenWKMX Ml 88

-x                     .   x                  n ,       ,        r-ii ■ x‘ ■ l i-i i

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.


Profil longitudinal mal stâng rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova^Sc^ar1;2,^'\

Profil longitudinal mal drept rau Dambu, loc. Ploiești, jud. PrahovâM'Sc-araSlȘF2l)9^v, Profil transversal P2 - P2 rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 1:100\ !

Profil transversal P3 - P3 rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scara 4,"100' ,5?

Profil transversal P16 - P16 rau Dambu, loc. Ploiești, jud. PrahovaXscâra-4 ^î&Ox

Profil transversal P17 - P17 rau Dambu, loc. Ploiești, jud. Prahova - scawM-HOO

10. Geometria gabioanelor pentru consolidările de mal - scara 1:50

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții; DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Lucrări existente in zona

Nu sunt lucrări sau instalații in secțiunea luata in calcul.

Lucrări propuse Varianta I - Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. - Protecție maluri cu pereu din beton

Tipul lucrărilor si soluțiile tehnice din documentație se incadreaza in amenajarea cursurilor de apă, pentru asigurarea stabilitatii albiei, stoparea fenomenului erozional in vederea protecției obiectivului, fiind înlăturat efectul distructiv al viiturilor ce se produc pe cursul de apă menționat in secțiunile luate in calcul.

In documentație, ca urmare a analizei calculelor efectuate coroborate cu studiile hidraulice, topografice si geotehnice, pentru atingerea obiectivului, lucrările propuse sunt:

- calibrarea albiei si consolidarea malurilor in zona podețelor din beton si aval de acestea.

Calibrarea albiei este necesar a se face in vederea aducerii formei albiei de la una neregulata la o albie cu forma trapezoidala in vederea consolidării malurilor.

Consolidarea de maluri se realizează după următoarea structura:

 • - pinten longitudinal la baza malului;

 • - protecția malului pe taluz;

 • - protecția malului la partea superioara.

în funcție de amploarea lucrărilor și a condițiilor naturale sunt necesare date sau studii legate de analiza evoluției formei albiei în condițiile de amenajare actuală și de perspectivă.

Pentru elaborarea temelor necesare întocmirii acestor date sau studii este necesară recunoașterea terenului, unde se au în vedere următoarele:

 • - stabilirea scopului lucrărilor hidrotehnice și lungimea sectorului de aplicare;

 • - efectuarea releveului și stabilirea stării lucrărilor existente în zona studiată;

-delimitarea zonei pe care urmează să se execute studiile topohidrografice și stabilirea poziției profilelor transversale;

 • - identificarea construcțiilor, amenajărilor și proprietăților;

 • - examinarea naturii acoperirilor în albie, în vederea aprecierii coeficientului de rugozitate corespunzător, diferențiat pentru albia minoră și albia majoră;

 • - identificarea naturii terenului la suprafață și stabilirea studiilor geotehnice necesare;

 • - identificarea nivelurilor maxime istorice, înregistrate pe cursul de apă și efectele asupra zonei;

 • - culegerea de informații privind modificările de traseu ale albiei în timp;

-stabilirea surselor de materiale locale, a posibilităților de exploatare și distanțele de transport;

 • - stabilirea amplasamentului pentru organizarea șantierului;

 • - stabilirea posibilităților de acces în albie pentru execuția lucrărilor;

■•«u.uii-i         iMiiiiii iiiiii-if

Accredifebonno. 2S4-2 ■mb eiaw


-culegerea de date referitoare la elementele de mediu, privind țiăjairiwjd florei specifice în amplasamentul lucrării și aprecierea efectelor de ^o^r^^medliO înconjurător, cauzate de execuția lucrărilor.                           itfj          ■ î*

Lucrările de constructii-montaj se vor executa in conformitate cu pla^^W^rtuați^și profilele longitudinale.                                                       V


Succesiunea operațiilor realizate in perioada de constructii-montaj este u

1. Identificare in teren.

 • 2. Predare-primire amplasament între beneficiar, constructor, proiectant.

 • 3. Trasarea lucrărilor - beneficiar, constructor, proiectant.

 • - trasarea si marcarea pe teren a amplasamentului lucrărilor cu tarusi si șabloane, pe care se vor nota cotele, grosimea straturilor si panta taluzului.

 • 4. Amenajarea accesului in zona.

 • 5. Lucrări pregătitoare în vederea începerii lucrărilor de baza.

 • 6. Terasamente pentru pintenul longitudinal - pe ambele maluri.

 • 7. Turnare beton pentru pintenul longitudinal - pe ambele maluri.

 • 8. Montare strat drenant din balast pe taluz - pe ambele maluri.

 • 9. Montare covor geotextil - pe ambele maluri.

 • 10. Turnare beton pe taluz si la partea superioara a malului - pe ambele maluri.

 • 11. Verificarea lucrărilor executate:

 • - verificare cote si panta taluz.

 • - remedierea eventualelor neconcordante dintre execuție si proiect.

 • 12. Dezafectarea drumului de acces la lucrare.

 • 13. Recepția lucrărilor.

Descrierea lucrărilor

Deoarece in aceasta zona sunt executate podețe din beton de trafic ușor si trafic greu (cel pentru accesul tramvaielor la depou), consolidarea malurilor se va executa pe trei zone din amonte spre aval: zona amonte intre primul si al 2-lea podeț, zona mediana intre al 2-lea si al 3-lea podeț si zona aval de la al 3-lea podeț in aval cca.150m.

Consolidarea de maluri se realizează prin execuția unui pinten longitudinal din beton la baza malurilor pe care sprijină un pereu din beton cu panta taluzului m=1.5 ce va continua pe orizontala pe o lățime de 1.0m pe toata lungimea consolidărilor de mal. Pe malul stâng in aval, pe o lungime de cca. 27.Om a pereului din beton, din cauza configurației terenului si a limitei de proprietate, se va trece de la panta taluzului m=1.5 la panta taluzului m=1.0.

Pintenul longitudinal va avea forma dreptunghiulara cu latimea de 0,80m si inaltimea de 1,00m. Aceasta se realizează din beton C25/30. Lungimea pintenului longitudinal pe malul drept este de 130m, iar pe malul stâng de 124m, diferența de lungime fiind data de lungimea racordului dintre zonele in aliniament ce formeza consolidările de mal. Pe malul stâng aval de pintenul de încastrate din aval se va continua consolidarea malului cu un pinten longitudinal de 24m din cauza faptului ca in aceasta zona malul este de tip concav. Pintenul longitudinal se executa in vederea asigurării stabilitatii pereului din beton executat pe taluz. Pe malurile amenajate cu panta taluzului m=1,5 respectiv m=1.0 se așterne un strat drenant din balast in grosime de 10cm. Stratul drenant se executa pe toata suprafața consolidata si are rolul de a împiedica sufozia pământului din care este alcătuit malul sau antrenarea acestuia de către apele izvorâte din taluz. Stratul drenant constiutuie si stratul suport al pereului. Peste stratul drenant din balast se va monta un covor geotextil ca o măsură suplimentara in vederea stopării materialului. Utilizarea geosinteticelor se va face și în conformitate cu prevederile indicativului P 134-95 - Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice.

Pereul din beton constituie stratul protector al taluzului si are rolul de protecție împotriva eroziunii provocate de curentul apei. Acesta se toarna la fata locului intr-un start de beton C

B.C. SINII* rKUllSCl B.A. lAKLrUVlait


CALEA DOMNEASCA; NR. 53 TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com

25/30, in grosime de 15cm. Deschiderea albiei cuprinsa intre cota inferioara a persului de pe malul stâng si cea a pereului de pe malul drept este de 5,6m. Lungimea pereului pe malul drept este de 136.56m, iar pe malul stâng este de 117.43m cu panta tâluzului de m=1.5, diferența de lungime fiind data de lungimea racordului dintre zonele in aliniament ce formeza consolidările de mal. Pe malul stâng in zona unde malul este de tip concav, lungimea pereului din beton este de 26.89m cu panta tâluzului m=1.0.

Pereu pe ambele maluri se executa din beton turanat monolit (la fata locului) si se executa manual.

Imediat inainte de turnarea betonului, stratul suport (drenant) va fi bine umezit prin stropi re, pentru a nu permite pierderea umidității betonului, iar betonul va avea lucrabilitatea L2- L3. Depozitarea betonului se face la partea superioara a malului, iar de aici pana la punctul de punere in opera se aduce prin jgheaburi simple intrucat inaltimea malurilor nu depășește 4m. Se interzice aruncarea betonului cu lopata de pe mal in punctul de turnare a pereului. Imprastierea betonului se face cu lopata sau cu sapa, evitandu-se deranjarea stratului suport. La asternerea betonului se va avea in vedere ca prin vibrare betonul se taseaza cu cca. 10-20% din grosime. Vibrarea betonului se face numai cu vibratoare de suprafața. Turnarea betonului se face incepand de la baza tâluzului spre cota superioara a acestuia. Vor fi respectate întocmai dimensiunile câmpurilor stabilite prin proiect. Rosturile se realizează cu dulapi de 2,5 cm grosime, avand latimea cu minim 5cm mai mare decât grosimea pereului. Dulapi se vor mișca in rost după 3-4ore de la turnarea betonului si se scot după 10-12 ore. Rosturile intre câmpuri vor avea latimea de 2.5cm. Interspatiul dintre câmpuri se curata de pamant, se sufla cu un jet de aer comprimat după care se procedează la umplerea parțiala a rosturilor cu nisip indesat pana la 10cm de suprafața câmpurilor din beton. Se face amorsarea suprafețelor laterale ale câmpurilor pe adancimea de 5cm cu un strat de amorsa compatibila cu chitul folosit la rostuire; se executa rostuirea cu chit si se interzice rostuirea cu mortar de ciment.

Betonul se toarna in câmpuri delimitate de rosturi longitudinale (de-a lungul malului) si rosturi transversale realizate in sah pe rostul longitudinal astfel:

 • - câmpurile realizate la baza malurilor sunt delimitate la partea inferioara de pintenul longitudinal, iar la partea superioara de rostul longitudinal avand dimensiunile 4,Om de-a lungul malului si 4,Om perpendicular pe mal incepand de la partea inferioara.

 • - câmpurile realizate la partea superioara a malurilor au dimensiunile 4,Om de-a lungul malului si lungime variabila pana la cota superioara a malului. Pereul din beton se va continua pe orizontala pe o lățime de 1,0m pe toata lungimea consolidărilor de mal.

Tot pentru asigurarea stabilitatii lucrării in zona amonte si aval a consolidărilor de mal se executa cate un pinten de încastrare avand lungimea de-a lungul albiei de 1,0m si adancimea de 1,0m. Pintenul urmărește conturul ambelor maluri si al fundului albiei astfel incat apa sa nu pătrundă pe sub pereul din beton si consituie incastrarea ambelor consolidări in maluri. Baza mica a pintenului la fundul albiei este de 5,6m, iar panta tâluzului m=1,5.

înainte de începerea lucrărilor de terasamente se executa următoarele lucrări pe suprafața amprizei:

 • - defrișări.

 • - curățirea terenului.

 • - inlaturarea corpurilor si materialelor aduse de apa.

Mișcarea pământului se efectuează folosind pământul provenit din săpături in albie pentru profile cu umplutura.

Săpăturile se executa în albie mecanizat, cu excavator pe senile si buldozer pentru aducerea secțiunii albiei la o forma trapezoidala. Pentru execuția pintenului longitudinal săpăturile la baza malurilor se vor face manual.

IS.U. SINII1 VRUltCl S.A. lAKbUVlSlt
CALEA DOMNEASCA; NR. 53

FARGO VISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

| E-mail: snifproiectt@yahoo.com

Umplutura se executa in straturi succesive de 30cm, cu compactarea mecanica a fiecărui strat. La suprafața, pe o grosime de 20cm se așterne un strat de pamant.

Executarea lucrărilor de terasamente

în cadrul lucrărilor de consolidare și apărare a taluzurilor, lucrările de terasamente se execută pentru:

 • •  profilarea taluzurilor la panta cerută de proiect;

 • •  realizarea unor umpluturi locale, în cazul taluzurilor deteriorate.

Pentru realizarea pantei taluzurilor, este necesară trasarea atât a piciorului taluzului, cât și marginea sa superioară, iar verificarea se face cu dreptarul și echerul de taluz sau cu șabloane.

In vederea realizării acestor obiective constructorul isi va amenaja o platforma, pe teren neproductiv, in vederea staționarii utilajelor.

Terasamentele la pintenul longitudinal si la pintenul transversal vor începe după trasarea exacta a axului lucrărilor si după transmiterea cotelor de fundare.

Materialul rezultat din săpătură se va strânge în depozite si transportat cu încărcător frontal pe pneuri in zonele unde este necesara umplutura.

Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepții provizorii si unei recepții definitive. Recepțiile provizorii se fac:

 • -  parțial pe categorii de lucrări (sânt fundare, umpluturi);

 • -  integral pe tronsoane.

Recepțiile provizorii se fac la propunerea beneficiarului, au caracter intern pentru constatarea pe parcursul execuției a calitatii lucrărilor si luarea de urgenta a masurilor de remediere când este cazul.

Recepția definitiva se va face la un an de la data ultimei recepții provizorii, verificându-se daca este cazul executarea remedierilor semnalate la recepția provizorie.

Patul lucrărilor de consolidare

Pentru realizarea fundației lucrărilor de consilidare sunt necesare următoarele operațiuni:

 • -  trasarea si marcarea pe teren a amplasamentului lucrării cu tarusi si șabloane pe care se vor nota cotele, grosimea si panta taluzului;

 • -  săpătură pentru pozarea lucrării de consolidare se va executa conform tehnologiei de excavatii si finisare taluze.

Lucrările pentru pregătirea fundării consolidării se desfasoara pe fronturi de lungime limitate, evitându-se în acest fel degradările ce pot aparea în timpul execuției.

Nu se va trece la o noua deschidere de front de lucru fara execuția consolidării pe zona precedenta.

Verificările de ordin calitativ asupra fundării consolidării sunt cele specifice lucrărilor de terasamente si au in vedere:

 • -  verificarea de către șeful punctului de lucru, sef si diriginte de șantier, a cotelor, pantei taluzului si dimensiunii în conformitate cu prevederile proiectelor si consemnarea constatărilor făcute în Procesul verbal de verificare a cotei de fundare.

 • -  verificarea cotei de fundare si natura terenului de fundare constituie Faza Determinanta, pentru care vor fi încheiate Proces-Verbal de lucrări ascunse, Proces-Verbal de recepție calitativa, Proces-Verbal de Faza Determinanta.

Proprietăți, tolerante, probe ale materialelor componente lucrării

Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare si HG nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcției reglementează cerințele

miUliiI i        iiii ilin iillHTf


/ .. • —

privind certificarea produselor folosite in construcții (calitatile materialelor folosite in construcții).

Ciment                                                                       /,ZX'. >

Clasa de expunere a construcțiilor, in funcție de condițiile de mediu, conform codului de-practica pentru execuția lucrărilor din beton NE 012-99 - tab. 5.1., este 2.b. ?

Se va utiliza ciment hidrotehnic - ll/A-S 32,5 N-LH.

Lucrările din betoane sunt lucrări curente si nu impun cerințe speciale.

Clasa betonului este C25/30 (B400) pentru execuția pintenilor transversali si longitudinali si a pereului pe taluz. Nu este permis utilizarea betoanelor de marca inferioara.

Cimentul folosit la prepararea betonului este ciment PA35.

Lucrările din beton se vor executa cu beton livrat de la o statie de beton centralizata. Betonul livrat va fi insotit de certificat de calitate, urmarindu-se respectarea clasei betonului solicitat, transportul betonului se va face cu autobetoniera.

Se vor recolta probe din betonul proaspăt înainte de betonare.

Geotextil

Utilizarea geosinteticelor se va face și în conformitate cu prevederile indicativului P 134-95 - Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice.

Materialul utilizat va fi geotextil TECNODREN PP N 300 - PP VIRGINA - Dimensiuni: 1,50m x 50,Om. Constructorul va putea utiliza si alte tipuri cu aceleași caracteristici cu materialul prezentat.

Materialele puse în opera vor fi numai dintre cele care au AGREMENT TEHNIC eliberat de MLPTL.

Materialele geosintetice vor trebui recepționate în momentul aprovizionării, prin verificarea cu atenție a:

 • - însemnelor de marca ale produsului;

 • - existenței instrucțiunilor de folosire;

 • - corespondenței dintre sortimentul aprovizionat și sortimentul prevăzut în proiect. Manevrarea și depozitarea materialelor se vor face în stricta conformitate cu

instrucțiunile furnizorului.

Suprafețele pe care urmeaza a se așterne geosinteticele se vor nivela și curăță de obiecte ascuțite, voluminoase etc., care pot deteriora aceste materiale, atât în cursul punerii în opera, cât și ulterior, în timpul funcționarii.

Taierea geosinteticelor se va face cu foarfeci sau cuțite mari, bine ascuțite, care sa nu provoace rupturi.

Materialele realizate prin țesere se vor suda pe tăietură (contra destrămării) cu un aparat cu flacara. înnadirea fâșiilor se face și prin simpla suprapunere pe 20 cm. Se vor respecta instrucțiunile de punere în opera a materialului, elaborate de producător.

Pentru evitarea expunerii la radiații ultraviolete, la care sunt sensibile, materialele geosintetice se vor acoperi imediat după așternere în flux continuu, evitând însă ca în timpul așternerii materialului sa se desfaca suprapunerile de înnadire.

în cazul acoperirii cu materiale cu fragmente mari și forme neregulate (anrocamente, blocuri, moloz) modul de punere în opera al acestora trebuie sa țină seama de rezistența geosinteticului la sfâșiere, poansonare (străpungere), taiere etc.

Varianta I prezintă următoarele avantajez

 • - Asigura condițiile din tema de proiectare emisa de beneficiar.

 • - Costuri mai mici.

 • - Stoparea eroziunilor in maluri.

 • - Stoparea infiltrațiilor in malur.i

Aceasta opțiune tehnico-economică prezintă avantajul unei execuții intr-un termen mai scurt, costuri mai mici Asigura condițiile din tema de proiectare emisa de beneficiar

tastai n 84-1

Lucrări propuse Varianta II - Lucrări de apărări de maluri pârâu [ blocurilor G15, G14, zona Polux. Protecție maluri cu pereu din gabioat

Știrea cursurilor i ^aîyin "Vedereă/


Tipul lucrărilor si soluțiile tehnice din Varianta II se incadreaza în amerl de apă, pentru asigurarea stabilitatii albiei, stoparea fenomenului erozi protecției malurilor, prin lucrările propuse fiind înlăturat efectul distructiv al ^iițurițqrce-se produc pe cursul de apa.                                                       ......

In documentație, ca urmare a analizei calculelor efectuate coroborate cu studiile hidraulice, topografice si geotehnice, pentru atingerea obiectivului, lucrările propuse pentru asigurarea funcționării în regim de siguranță sunt:

• calibrarea albiei;

• consolidarea malurilor.

în funcție de amploarea lucrărilor și a condițiilor naturale sunt necesare date sau studii legate de analiza evoluției formei albiei în condițiile de amenajare actuală și de perspectivă.

Scopul lucrărilor propuse si prezentate în documentație este de stopare a eroziunilor active ce se pot produce in albia râului in timpul viiturilor.

Toate lucrările propuse vor avea un impact pozitiv in zona, prin asigurarea gradului de siguranța obiectivelor sociale.

Succesiunea operațiilor realizate in perioada de constructii-montaj este următoarea:

 • 1.  Identificare in teren.

 • 2. Predare-primire amplasament între beneficiar, constructor, proiectant.

 • 3. Trasarea lucrărilor - beneficiar, constructor, proiectant.

 • 4. trasarea si marcarea pe teren a amplasamentului lucrărilor cu tarusi si șabloane, pe care se vor nota cotele, grosimea straturilor si panta taluzului.

 • 5. Amenajarea accesului in zona.

 • 6. Lucrări pregătitoare în vederea începerii lucrărilor de baza.

 • 7. Calibrarea albiei - terasamente pentru aducerea secțiunii la forma trapezoidala.

 • 8. Terasamente pentru pintenul longitudinal - pe ambele maluri.

 • 9. Montare gabioane pentru pintenul longitudinal pe ambele maluri.

 • 10. Montare gabioane pentru protecție taluz inclusiv montarea gabioanelor la partea superioara a malurilor in poziție orizontala.

 • 11. Terasamente pentru pinten de încastrare amonte si pinten de încastrare aval.

 • 12. Montare gabioane pentru realizarea pintenului de încastrare amonte si a pintenului de încastrare aval.

 • 13. Montare saltea gabioane pe taluzul malurilor.

 • 14. Verificarea lucrărilor executate.

 • 15. Verificare cote si panta taluz.

 • 16. Remedierea eventualelor neconcordante dintre execuție si proiect.

 • 17. Recepția lucrărilor.

Descrierea lucrărilor

Calibrarea albiei este necesar a se face in vederea aducerii formei albiei de la una neregulata la o albie cu forma trapezoidala in vederea consolidării malurilor.

Consolidarea de maluri se realizează după următoarea structura:

 • - pinten longitudinal la baza maluLui;

 • - protecția malului pe taluz;

 • - protecția malului la partea superioara.

Pintenul longitudinal la baza malului are forma dreptunghiulara si se realizează din gabioane tip 3,0x1,0(0,75)x0,80(0,63)m, montate cu latura de 3,Om de-a lungul malului si cu latura de 1,0m spre albia râului constituind inaltimea pintenului. Latimea superioara a pintenului 0,63m si inaltimea 0,75m dinspre mal se realizează sub forma unei teșituri pe care vor sprijini gabioanele ce se vor monta pe taluz. Gabioanele ce formează pintenul

))


tattohtrnc ÎU-1

■ kWU.Ml

ISO 14001

Cort<14c at 1354 M

OHSAS 16001


longitudinal se vor monta cu fata superioara la cota talvegului (in seîncastrare amonte si pintenului de încastrare aval avand panta din amonte spre^șyâi ega._. cu panta cursului de apa). Consolidarea de maluri se realizează prin ex£Ciitib|kui ptptâh longitudinal din gabioane la baza malurilor pe care sprijină un perei^4i^seA**^gabioane cu grosimea de 30cm cu panta taluzului m=1.5 ce va continua pă pjazj^^pe o lățime de 1.0m pe toata lungimea consolidărilor de mal. Pe malul stâng in aval, pe o lungime de cca. 18.Om a pereului din gabioane, din cauza configurației terenului si a limitei de proprietate, se va trece de la panta taluzului m=1.5 la panta taluzului m=1.0.

Pintenul longitudinal va avea forma dreptunghiulara cu latimea de 0,80m si inaltimea de 1,00m. Aceasta se realizează din gabioane. Lungimea pintenului longitudinal pe malul drept este de 130,63m, iar pe malul stâng de 134,81 m, diferența de lungime fiind data de lungimea racordului dintre zonele in aliniament ce formeza consolidările de mal. Pe malul stâng aval de pintenul de încastrate din aval se va continua consolidarea malului cu un pinten longitudinal de 18m din cauza faptului ca in aceasta zona malul este de tip concav. Pintenul longitudinal se executa in vederea asigurării stabilitatii pereului din gabioane executat pe taluz. Pe malurile amenajate cu panta taluzului m=1,5 respectiv m=1.0 se așterne un strat drenant din balast in grosime de 10cm. Stratul drenant se executa pe toata suprafața consolidata si are rolul de a împiedica sufozia pământului din care este alcătuit malul sau antrenarea acestuia de către apele izvorâte din taluz. Stratul drenant constiutuie si stratul suport al pereului. Peste stratul drenant din balast se va monta un covor geotextil ca o măsură suplimentara in vederea stopării spălării si transportului de material din maluri. Utilizarea geosinteticelor se va face și în conformitate cu prevederile indicativului P 134-95 - Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice.

Pereul din gabioane constituie stratul protector al taluzului si are rolul de protecție împotriva eroziunii provocate de curentul apei. Pintenul longitudinal se executa in vederea asigurării stabilitatii protecției pe taluz.

Protecția malului pe taluz se realizează la același nivel pe cele doua maluri, astfel:

 • - pe malul stâng are lungimea de 126,81 m si se realizează din gabioane 3,20x3,0x0,30m montate la baza malului cu latura de 3,Om perpendicular pe linia malului si cu latura de 3,2m de-a lungul malului . La partea superioara a malului protecția taluzului se realizează din gabioane 3,2x2,00x0,30m montate cu latura de 2,Om perpendicular pe linia malului si cu latura de 3,20m de-a lungul acestuia. Protecția malului pe taluz se face avand panta taluzului m=1,5.

 • - pe malul drept are lungimea de 131,23m si se realizează din gabioane 3,20x3,0x0,30m montate la baza malului cu latura de 3,Om perpendicular pe linia malului si cu latura de 3,2m de-a lungul malului. La partea superioara a malului protecția taluzului se realizează din gabioane 3,2x2,00x0,30m montate cu latura de 2,Om perpendicular pe linia malului si cu latura de 3,20m de-a lungul acestuia. Protecția malului pe taluz se face avand panta taluzului m=1,5.

Protecția malului la partea superioara consta din montarea de gabioane 2,0x1,0x0,30m avand latura de 2,Om de-a lungul malului, latura de 1,0m perpendicular pe linia malului, iar latura de 0,30m pe înălțime.

Protecția de mal la partea superioara se face deoarece nivelul maxim al apelor corespunzător debitului de calcul depășește cota malurilor.

Pinten de incastrare

Pentru a fi asigurata stabilitatea consolidării de maluri in zona amonte si aval a acestora se va executa cate un pinten de incastrare avand lungimea pe direcția amonte-aval si va avea următoarea structura: pe fundul albiei se vor monta cate 2 gabioane 2,63x1,0x1,Om pentru pintenul de incastrare amonte si 2 gabioane 2,63x1,0x1,Om pentru pintenul de incastrare aval. Pe malul stâng la pintenii de incastrare se vor monta la baza malulului un

H.C. SIMT rKUlECl s.a. iakuuvisijs


CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com

gabion 3,10x1,0x1,Om cu latura de 3,1m perpendicular pe linia malului si cu latura de 1,Om de-a lungul malului, iar la partea superioara un gabion 3,10x1,0x1,Om cu latura de 3,1m perpendicular pe linia malului si cu latura de 1,0m de-a lungul malului după un taluz cu panta m=1,5.La partea superioara a malurilor in zona pintenilor se vor monta gabioane 1,0x1,0x1,Om.                                                                   X        ■ '''

înainte de începerea lucrărilor de terasamente se executa următoarele lucrări pe suprafața amprizei:

- Defrișări.

 • - Curățirea terenului.

 • - înlăturarea corpurilor si materialelor aduse de apa.

Excedentul de săpătură obtinut in zonele de calibrare va fi transportat pentru realizarea umpluturii in zona de eroziune a malului drept aval de secțiunea lucrărilor.

Săpăturile se executa în albie mecanizat, cu excavator pe senile si buldozer pentru calibrarea albiei prin aducerea secțiunii albiei la o forma trapezoidala. Pentru execuția pintenului longitudinal săpăturile la baza malurilor se vor face mecanizat.

Executarea lucrărilor de terasamente

în cadrul lucrărilor de consolidare și apărare a taluzurilor, lucrările de terasamente se execută pentru:

 • • profilarea taluzurilor la panta cerută de proiect;

 • • execuția săpăturii pentru pintenul longitudinal la baza malurilor.

Pentru realizarea pantei taluzurilor, este necesară trasarea atât a piciorului taluzului, cât și marginea sa superioară, iar verificarea se face cu dreptarul și echerul de taluz sau cu șabloane.

Lucrările de excavatii pentru amenajarea albiei, precum si pentru fundația lucrărilor de consolidare se vor executa mecanizat cu excavator si buldozer.

Terasamentele la pintenul longitudinal si la pintenul transversal vor începe după trasarea exacta a axului lucrărilor si după transmiterea cotelor de fundare.

Materialul rezultat din săpătură se va strânge în depozite si transportat cu încărcător frontal pe pneuri in zonele de eroziune a malului drept aval de secțiunea lucrărilor.

Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepții provizorii si unei recepții definitive.

Recepțiile provizorii se fac:

 • -  parțial pe categorii de lucrări (sânt fundare, umpluturi);

 • -  integral pe tronsoane.

Recepțiile provizorii se fac la propunerea beneficiarului, au caracter intern pentru constatarea pe parcursul execuției a calitatii lucrărilor si luarea de urgenta a masurilor de remediere când este cazul.

Recepția definitiva se va face la un an de la data ultimei recepții provizorii, verificându-se daca este cazul executarea remedierilor semnalate la recepția provizorie.

Patul lucrărilor de consolidare

Pentru realizarea fundației lucrărilor de consilidare sunt necesare următoarele operațiuni:

 • -  trasarea si marcarea pe teren a amplasamentului lucrării cu tarusi si șabloane pe care se vor nota cotele, grosimea si panta taluzului.

 • -  săpătură pentru pozarea lucrării de consolidare se va executa conform tehnologiei de excavatii si finisare taluzuri.

Lucrările pentru pregătirea fundării consolidării se desfasoara pe fronturi de lungime limitate, evitându-se in acest fel degradările ce pot aparea in timpul execuției.

Nu se va trece la o noua deschidere de front de lucru fara execuția consolidării pe zona precedenta.

S.C. SINI* KKUJJM_1 5. A. 1 AKLrO V ÎS IJtCALEA DOMNEASCA; NR. 53 TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com

Verificările de ordin calitativ asupra fundării consolidării sunt cele specifice lucrărilor de terasamente si au in vedere:

 • -  verificarea de către șeful punctului de lucru, sef si diriginte de șantier,<a cotelor, pantei taluzului si dimensiunii in conformitate cu prevederile proiectelor si consemnarea constatărilor făcute în Procesul verbal de verificare a cotei de fundare.

 • -  verificarea cotei de fundare si natura terenului de fundare constituie Faza Determinanta, pentru care vor fi încheiate Proces-Verbal de lucrări ascunse, Proces-Verbal de recepție calitativa, Proces-Verbal de Faza Determinanta.

Executarea lucrărilor de construcții

Prezenta documentație stabilește prevederi referitoare la lucrările necesare materializării pe teren a lucrărilor prin următoarele:

 • -  condițiile tehnice calitative pentru materialele (otel beton, plasa de sarma, bolovani de rau, agregate de balastiera) folosite in execuția consolidării de mal;

Constructorul are obligația sa cunoască si sa respecte legile, STAS-urile si normativele in vigoare, care au legătură cu lucrările din prezenta documentație.

Lucrările de construire vor începe numai după obținerea tuturor avizelor necesare si a autorizației de construcție.

Proprietăți, tolerante, probe ale materialelor componente lucrării

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții republicata in 2016 si HG nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcției reglementează cerințele privind certificarea produselor folosite în construcții (calitatile materialelor folosite în construcții).

Gabioanele sunt cadre metalice din otel beton, îmbrăcate cu plasa de sârma galvanizata de forme paralelipipedice ce se executa din cadre de otel beton OB 37 cu diametrul de 0 16mm pe care se montează plasa din sârma zincata cu diametrul de 2,8mm si ochiuri de 50 x 50mm, umplându-se apoi manual cu bolovani de râu.

Ochiurile plasei au forma patrata sau hexagonala si sunt dublu torsionate.

Materiale folosite:

Otel beton

 • -  trebuie sa îndeplinească condițiile tehnice prevăzute în SR 438-1:2012;

 • -  livrarea otelului beton pe șantier se face conform prevederilor legale in vigoare însoțita de certificat de calitate emis de producător si certificat de garanție corespunzător;

 • -  sudabilitatea se va verifica conform SR ISO/TR 581:2011;

 • -  pentru fiecare cantitate si sortiment aprovizionat operația de control a calitatii este obligatorie si va consta din: constatarea prezentei certificatului de calitate, verificarea dimensiunilor secțiunii conform reglementarilor normativelor in vigoare, examinarea aspectului, verificarea prin îndoiri la rece.

La întindere, alungirea maxima nu va depăși 1mm/m.

Plasa de sârma

Plasa va fi din sârma galvanizata cu grosimea de 2,8mm.

Greutatea plasei de sârma confecționată din sârma zincata de 2,8mm si ochiuri de 50 x 50mm este conform Normativului IF articol IFI04A1 de 2,156Kg/mp de împletitura pusa în opera.

Sârma de legătură (împletire) va fi aceeași ca si sârma din gabioane.

Greutatea sârmei reprezintă 10% din greutatea gabionului gol.

La gabioane se utilizează sârma galvanizata cu următoarele caracteristici:

 • -  încercarea la tracțiune se efectuează cu un efort de 42Kg/mm2 minim. La acest efort sa nu se obțină o alungire mai mare de 10%.

 • -  sa suporte 10 plieri la 90° în ambele sensuri fara sa se rupă;

s.c. șnur rKuitti s.a. iakguvisi k

CALEA DOMNEASCA; NR. 53 TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com


■.K.UBX.r^.T

tare® ta 284-2

1HM

h':3

/ ‘ ■'                  ■'s/^ . ■>. -A

/    >,<■

/                            ■*'

 • -  sa se învârtească de 10 ori pe un cilindru cu diametru de 2 ori-mai mare ca ah

sârmei, tara ca zincul sa se exfolieze sau sa se crape. învârtirea se face Cu o viteza de 15 ture/minut;

 • -  la torsiune, firul de 20cm lungime trebuie sa suporte 30 ture complete (360° fiecare

tura), fara sa se rupă sau sa se exfolieze.

Agregate de cariera si balastiera

Piatra bruta si bolovanii de râu se folosesc la umplerea gabioanelor de la consolidările de mal.


OHSAS 18001

W3 SB

S


Materialele din care se executa lucrările trebuie sa îndeplinească condițiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor de materiale si anume:

 • -  piatra bruta - SR EN 12620+A1:2008, SR EN 13242+A1:2008;

 • -  suprarefuz de ciur - SR EN 12620+A1:2008, SR EN 13242+A1:2008;

Bolovanii de râu procurați vor fi cu dimensiuni mai mari de 75mm.

Suprarefuzul de ciur ce intra în umplerea gabioanelor trebuie sa aiba dimensiunea minima obligatorie de 75mm, având curba granulometrica continua si se va încadra în condițiile prevăzute de SR EN 12620 si SR EN 13242.

Bololvanii de râu vor proveni din roci magmatice, metamorfice sau sedimentare si trebuie sa corespunda următoarelor condiții:

 • -  sa nu prezinte urme vizibile de dezagregare fizica, chimica sau mecanica;

 • -  sa fie omogena în ce privește culoarea si compoziția mineralogica;

 • -  sa se încadreze din punct de vedere al rezistentei mecanice (minim 800daN/cm2 la compresiune) si a coeficientului de gelivitate (minim 3% - SR EN 1925/2001);

 • -  sa fie rezistent la înghet-dezghet (100 cicluri de variație intre - 23°C si + 20°C).

In cazul in care piatra se livrează de la balastiere organizate se vor emite certificate de calitate la fiecare transport în parte conform legilor in vigoare.

Avantaje

 • - Stoparea eroziunilor in maluri

 • - Se pot executa in orice anotimp

 • - Asigura stabilitatea albiei

Dezavantaje fata de Varianta I

 • - Costuri mai mari

 • - Nu asigura stoparea infiltrațiilor in maluri

Aceasta opțiune tehnico-economica prezintă dezavantajul costului mai ridicat.


 • -  varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Varianta constructiva de realizare a investiției, selectata de către proiectant este

Varianta I - Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. - Protecție maluri cu pereu din beton

 • - Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere avantajele pe care le comporta, comparativ cu Varianta II - Protecție maluri cu pereu din gabioanerespectiv:

Varianta I prezintă următoarele avantaje:

 • - Asigura condițiile din tema de proiectare emisă de beneficiar.

 • - Costuri mai mici.

 • - Stoparea eroziunilor in maluri.

 • - Stoparea infiltrațiilor in maluri.

 • - Termen mai redus de execuție.

Aceasta opțiune tehnico-economică prezintă avantajul unei execuții intr-un termen mai scurt, costuri mai mici si asigura condițiile din tema de proiectare emisa


S.C. SIMJf fKUltCI S.A. 1AKGUV1S1E

CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGO VISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com

))de beneficiar.


3.3.Costurile estimative ale investiției:

costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții,


echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse. - Nu este cazul,*^-considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții.

Costurile estimate au avut la baza oferte de preț și prețurile pieței pentru diverse tipuri de lucrări.

- Valoarea totala a investiției este de 719.120,75 lei, din care valoarea fara TVA

114.817,60 lei. Devizul general și devizele pe obiecte sunt prezentate in continuare.

5i.tr orrlF           1 IsLv. >/ARGt, , xo l E

CALEA DOMNEASCA, NR. 53

TARGOVISTE - DAMBOVITAi'mfPîin'î'i


TEL =0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com


ANEXA 7


Proiectant:


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 1


1  Nr.    I

| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1                                             1

1                                              1

1 ---1 __ __ _  — _ __ __

1     Valoare      |

|      fara TVA     |

TVA         |

Valoare cu TVA

1 1

1          lei            |

1

lei         |

lei

III               2

1 - 1 --- --- --- _ _ __ _

1 “ 1

1                     3                        |

" 1

4                  1

5

| CAPITOLUL 1

1             _                          i -

_ 1 _

| Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

i                                                                     i__                                                                                                                                     ___ __ __ __ ___

ii

| 1.1  | Obținerea terenului

-1 1

| 0.00 |

1

0.00 |

0.00

i          i                                                                                                                      —

| 1.2  | Amenajarea terenului

i                   i _                                         __ __ ___ __ __

1 — 1 |         12500.00 |

—    I

2375.00 |

14875.00

i                                                                    i

I 1.3  | Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

i            __i                                          «                                        __ __ __ __

1 “ 1

| 8600.00 |

1

1634.00 |

10234.00

I          |                                                                     -                                             —

| 1.4  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

1 __ 1 ___ ___ _ ___ _

- __| _ |

| 0.00 |

1

0.00 |

0.00

II

| TOTAL CAPITOL 1

““ 1 --- 1

I         21100.00 1

------- _ _ |

4009.00 |

25109.00

i           ill

| CAPITOLUL 2

i                                             i

| 2    | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

i                                                                  i

| 0.00 1

i

0.00 |

0.00

i          |                                                                                    —                                _        ----

| TOTAL CAPITOL 2

1 _ ___ __ ___ ___ __

- 1 — 1 | 0.00 |

---- — 1

0.00 |

0.00

1

| CAPITOLUL 3

1 , -

1

| Cheltuieli pentpu proiectare si asistenta tehnica

1 1 --- ... - - .

I 3.1   | Studii

---1 ---- - 1

I                0.00 |

1 -

0.00 |

0.00

|       | 3.1.1    Studii de teren

i------i---------------------------------------------------------------------------------------

---1 _ — - -1

0.00 |

----1----------------1

---                     1 _

0.00 |

—         1

0.00
|       | 3.1.2    Raport privind impactul asupra mediului

|------1--------------------------------------------------------------------------------------

I       | 3.1.3    Alte studii specifice

|------]-------------------------------------------------------------------------------------

| 3.2  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

|------|-------------------------------------------------------------------------------------

| 3.3  | Expertizare tehnica

I------1-------------------------------------------------------------------------------------

| 3.4  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

|-------1-------------------------------------------------------------------------------------ErrvlJb           1 Slzv. ■*AKUlrcxo 1 E

CALEA DOMNEASCA; NR. 53 TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.comigomi


MttellH

E»W


1

3.5   |

___l

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1

Proiectare                                                                                        |

—------1 —

99000.00 |

1

18810.00 |

-1

117810.00 |

1

3.5.1

i

Tema de proiectare                                                                 |

_                  __ __ _  _                  __ __ _  i

1

0.00 (

1

0.00 |

- 1

0.00 |

1

1

3.5.2

1

Studiu de prefezabilitate                                                          [

_                  __ _                    __ ___ —                    __i

1

0.00 !

---- 1 —

0.00 ]

1

0.00 |

- 1

3.5.3

1

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si de|

__ __ __ __ __ __ i

1

33000.00 |

----- -     l_-

6270.00 |

39270.00

1

3.5.4

- __ — |

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autori|

__ ____ __ ___ __ __           i     .

1

0.00 |

' 1 ”

0.00 |

0.00

1

1

1

3.5.5

— ------ .... ----- — | ....

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție]

___ __ __        _        ___ __ __ i

“ 1 “

1000.00 |

— 1 190.00 |

1190.00

__ 1

3.5.6

1

Proiect tehnic si detalii de execuție                                             |

__ _                 __ __ _ __ _             _ i

1 _

65000.00 |

1

12350.00 |

77350.00

3.6   |

Organi

l zarea procedurilor de achiziție                                                       |

1 ~

8500.00 I

. ------ | _

1615.00 |

10115.00

3.7   |

1

Consultanta                                                                                  |

--- !

800.00 |

1

152.00 1

952.00

1

3.7.1

i

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții                          |

__ ___ __ __ __ ___ i

1

400.00 |

76.00 |

476.00

1

1

3.7.2

..... | ._

Auditul financiar                                                                  |

1

400.00 [

1

76.00 |

476.00

3.8   |

1

Asistenta tehnica                                                                            |

1 .

14000.00 |

--- 1

2660.00 |

16660.00

1

1

3.8.1

i

Asistenta tehnica din partea proiectantului                                         |

— 1

6000.00 |

--- 1

1140.00 |

7140.00

1

1

I 3.8.1.

■—            “■—             ‘ 1

1 pe perioada de execuție a lucrărilor                                              |

1

4500.00 [

1

855.00 |

5355.00

( 3.8.1.

-------- -— ---- - ..... -- — | .....

2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al |

1

1500.00 |

1

285.00 |

1785.00

| 3.8.2

i                                                                                                              __

. --- _ |

Dirigentie de șantier                                                              |

__                   —                 ——                 __ __ — — i

8000.00 |

1

1520.00 1

9520.00

| TOTAL

ii

CAPITOL

_ — |

3                                                                                                                                                                                     |

------------- 1 '

122300.00 |

--- 1 _

23237.00 |

145537.00


I

I

| CAPITOLUL 4

I Cheltuieli pentru investiția de baza

I------|

| 4.1  | Construcții si instalații

I------|

| 4.2  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

I------|

| 4.3  | Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

I------|

I 4.4  | Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de|

I------|

[  4.5   | Dotări

I------|


I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I ■I

I ■I

I

I

I

I

I

I

----------1----------------|

110808.60 |       694011.75 |

--------- |.—-----| O.M^j A,.r ' /jT^O.OO |

______|

\'O'.'oo I

—l

°;-.oo i

Ci00, >5"” . -"^/o . 00 |

______.V^i Xid'l____Z-Sii— I

'v ■ ' ______c/


48


CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL -.0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com
fcsăsa


ANEXA 7


Proiectant:


N E R A L

DEVIZ G E

al obiectivului de investiții

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 1

Nr.

1

1

Valoare

TVA

1

Valoare

Crt.

| Denumirea

1

capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                      1

fara TVA

1

cu TVA

1

1

1

----- ---.. 1 ..

lei

lei

---- 1 _

lei

1

1

.... ...------ .. ----- ------ 1

2 1

---i

3                  1

4

1

5

4.6

1 1

| Active necorporale                                                                               |

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...                                                         i

—   1

0.00 1

0.00 1

0.00

TOTAL

i

CAPITOL 4

i

1

- — --- 1 _

583203.16 1

1 ”

110808.60 1

694011.75

CAPITOLUL 5

1 .

_ — — |

1

Alte

cheltuieli

5.1

1 1

I Organizare de șantier                                                                            |

1

0.00 |

1

0.00 |

0.00

i

| 5.1.1

i

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier             |

1

0.00 |

1

0.00 |

0.00

1 ----

| 5.1.2

— ------- --------- ------- ... — .... .. |

'Cheltuieli conexe organizării șantierului                                         |

--- 1   -

0.00 1

" 1 “

0.00 1

0.00

5.2

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                i

| Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                     |

— — 1 _

6647.33 |

1

0.00 |

6647.33

i

| 5.2.1

i

i

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare                |

.                      _—_ _                  ___ __ ___ _ i

- 1

0.00 |

--- 1

0.00 |

0.00

1 5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții          |

1

3021.52 |

1

0.00 1

3021.52

1

| 5.2.3

1

------ _                - ■.....— ■ ------ ------ ■ ■ ■ • 1

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism |

. _ _ _                 —                       _ _ _               ____ _ i

— 1

604.30 |

1

0.00 |

604.30

1

| 5.2.4

[ ____

1

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                              |

——                     ___ ___ _               __ __ i

1

3021.52 |

1

0.00 |

3021.52

1------

| 5.2.5

. i----------

1

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare   |

---------------------------------------------------------------------------------1----

1

0.00 |

--------- __ 1 —

1

0.00 |

---1 _

0.00
I

I

I

I

I 5.3  | Cheltuieli diverse si neprevăzute

I

I

I

I

I
71730.32 |

1

5.4   |

l

Cheltuieli pentru informare si publicitate

— __ __ „ __

1 — [ —

| 0.00 |

---VI

0.00- |

TOTAL

CAPITOL 5

"“1 — 1

|         78377.65 |

--------------------1----------------1 —

■    --- — 7 • .■ .1

13628.7.6^

-----------

CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGO VISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.comISO 14001

Cervhcm 13S4 M

OHSAS 18001

MJ BS


ANEXA 7

Proiectant:


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 1


| Nr.

| Crt.

1

1

1

| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1

1

1     Valoare       |

|     fara TVA     1

TVA

|     Valoare      |

1     cu TVA        |

1 1 ■

1          lei            i

lei

1 ----1

1          lei            1

1 1

1 2

--- 1 1 ■

3

4

1 — 1

1                     5                       |

1 1               III --- 1

| CAPITOLUL 6                                                                                                                                                                1

| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

i

6.1  [ Pregătirea personalului de exploatare

i                                                                    _____ _____ ___

1 1

| 0.00 |

---- - |

0.00 |

0.00

i

6.2  | Probe tehnologice si teste

i                 ___ _____                                             ___

----- 1 .... . --------- 1

I                0.00 |

1

0.00 1

0.00

I

TOTAL CAPITOL 6

1 -----1

0.00 |

- - 1

0.00 |

0.00

| TOTAL GENERAL

------_ . . 1 _ 1

804980.81 |

“ 1

151683.36 |

956664.16

| din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

” 1 “

1       604303.16 |

----------- i                 --------- i

114817.60 1

i

719120.75

CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.comANEXA 8

Proiectant,

Investiția

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 1

obiectului TERASAMENTE51


DEVIZUL

Nr.     |

crt.    |

1

1

1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                            |

1-

Valoare     |

(fara TVA) |

1

TVA        |

Valoare      |

cu TVA

1

lei         |

1"

lei         |

— 1

lei

1 1

- — 1 _

2 1

1

3                1

1 “

4                  1

---- 1

5                  1

1

Cap. 4 -

1

Cheltuieli pentru investiția de baza

1 ___— — —                                                   — — — _ ____1 _

1

1"

— _ |

1

4.1     |

Construcții si instalațiile aferente acestora

_ ______ _____ »_

1

1

1 _

1

1

4.1.1 |

1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                   I

1 ~

134018.39 1

--- 1 _

25463.49 1

1

159481.89 |

1

1

DPP101 CURĂȚIRE AMPLASAMENT DE VEGETAȚIE LĂSTĂRIȘURI SI COPACI                                  |

-------- 1

25963.53 |

1_

4933.07 |

~ 1

30896.61 |

DPP102 TERASAMENTE DECOPERTA SOL VEGETAL SI REFACERE TEREN INTRE MAL STÂNG SI GARD DEPOU      |

7599.62 |

1443.93 |

9043.55

DPP103 AMENAJARî: DRUM ACCES MAL STÂNG                                                            |

11138.43 |

2116.30 |

13254.73

1

DPP104 AMENAJARE PLATFORMA MAL STÂNG                                                             |

4529.36 |

860.58 |

5389.93

1

DPP105 AMENAJARE RAMPE ACCES 2 BUC.                                                              |

959.38 |

182.28 |

1141.67

1

DPP106 TERASAMENTE IN ALBIE CALIBRARE ALBIE - SĂPĂTURĂ SI UMPLUTURA PE TALUZURI PT ASIGURAREA 1

66128.24 |

12564.36 |

78692.60

1

DPP107 SÂNT FUNDARE PRISM DE BETON                                                               |

________ ______ i _

17699.83 |

3362.97 |

21062.80

4.1.2 |

Rezistenta                                                                                               |

------ 1

0.00 |

1 ■

0.00 |

0.00

4.1.3 |

”                                                ..... ■ ■■          "    ------ -                                    Ir

Arhitectura

--- 1

0.00 1

1

0.00 |

0.00

4.1.4 |

---- —           ■ ■ ---------------- i *

Instalații

----- 1

0.00 |

i ■

0.00 |

0.00

1

4.1.4.1 Instalații electrice

— -- 1

0.00 |

1 ■

0.00 |

0.00

1

1

4.1.4.2 Instalații sanitare

— — ___ _____ ____1 .

-   _                                   j

0.00 |

1

0.00 |

0.00

1 1

1

1

4.1.4.3 Instalații termice                                                                             |

1

0.00 |

1 ■

0.00 |

0.00

1 1

1 1

-----                                                                                 l.

TOTAL I - subcap.4.1                                                                |

---- 1

134018.39 |

I-

25463.49 |

159481.89

14.2   |

1 -1

_ |.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                         |

1 _

1

7 • ,i

1

1--------1

---- ---- 1.

i       TOTAL II - subcap. 4.2                                                                       |

1 —

0.00 |

1

0.00 1

0.00CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com

IRîiFFt .TiblTi ■

JtaMomîîH mi


ISO 14001

CwrttflQrt I3M M


ANEXA 8

Proiectant,

Investiția

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 1

DEVIZUL obiectului TERASAMENTE

1 Nr.

1 crt.

1

l

1

| Denumirea capitolelor

1

. I           ..          __

si subcapitolelor de cheltuieli                                            |

1-

1

--- ------------------------- _

Valoare    1

(fara TVA)   |

1

TVA       |

Valoare      I

CU TVA       |

lei        |

— _   1

lei        |

lei         |

1 1

1

- 1 ___

2 1

1 —

3              1

_ 1 _

4

--- 1

5                  |

1

1

|       Procurare

i                                                                 __

_ .... --- ...... _ _ 1

1

i —

1

|.

1

---- - |

|   4.3

i

I Utilaje, echipamente

_ i           ____

■ - ■ ......■ ■ ■■■ “ 1

tehnologice si funcționale care necesita montaj                            1

" 1 —

0.00 I

- — — _ | _

0.00 1

--- 1

0.00 |

|   4.4

1

i

I Utilaje, echipamente

_ i        ___

__        _ _    ..... — — ----- _ |

tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de trans|

1 -

0.00 1

1 ■

0.00 |

1

0.00 1

|   4.5

i

| Dotări

_ i                                                              ___

i

1

— 1

0.00 1

“■ — 1 *

0.00 |

1

0.00 |

1   4.6

1

I Active necorporale

_ i

““ ---- - ---- 1

1

----- — 1 -

0.00 |

— —  I.

0.00 |

1

0.00 |

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      i

|                  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                           |

_ i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    i .

----- — 1

0.00 I

------1. 0.00 |

1

0.00 |

1

1--------

i

| Total deviz pe obiect

_ i----------------------

1

(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)                                              |

----------------------------------------------------- -------------- — i

---- 1

134018.39 |

--- i

— 1 ■

25463.49 |

1

159481.83 |

s.c.-o.-ur      t «auiVr^'E


CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL -.0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com


tgemi


ISO 14001

C«rtlhc«l OM M

OHSAS 18001


ANEXA 8

Proiectant,

Investiția

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 1

DEVIZUL

obiectului AMENAJARE MALURI ALBIE - PEREU DIN BETON


1

I

1

• -P            1

p  i-l              1

S O       1

1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1     Valoare     |

|     (fara TVA)   |

1

TVA        |

Valoare cu TVA

1 — 1

1          lei          |

1 “

lei        |

lei

1 1

2

1 “ 1

1                     3                     |

-

4

5

Cap. 4 -

Cheltuieli pentru investiția de baza

1“                     -Iii

4.1     1

Construcții si instalațiile aferente acestora

! 1

| _

1

1

4.1.1 |

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

- - -----. 1 _ _--- 1

1      449184.76 |

85345.10 |

534529.87

1

1

DPP201 PINTEN SI PEREU DIN BETON

- | --- |

|      445392.27 |

1 ’

84624.53 1

530016.81

1

DPP202 TRANSPORT UTILAJE

1         2081.33 |

395.45 (

2476.78

1

DPP203 TRANSPORT BARACI

1          1711.1:6 |

325.12 |

2036.2S

1

4.1.2 |

Rezistenta

---- 1 — _ 1 —

1 0.00 1

1 -

0.00 |

0.00

1

4.1.3 |

Arhitectura

— 1 — 1

1              0.00  1

--- 1.

0.00 |

0.00

4.1.4 |

Instalații

— ---- 1 1

0.00 1

--- 1 -

0.00 |

0.00

4.1.4.1 Instalații electrice

------------1 ---------- 1

0.00 |

1'

0.00 |

0.00

1

4.1.4.2 Instalații sanitare

----- ”"l                        1

1 0.00 |

1 *

0.00 |

0.00

1

1

4.1.4.3 Instalații termice

“ 1 — 1

| 0.00 1

1.

0.00 |

0.00

1

TOTAL I - subcap. 4.1

_ 1 .— _ 1 -

|      449184.76 |

“ 1 ■

1

534529.87

CALEA DOMNEASCA; NR. 53 TARGOVISTE - DAMBOVIT A

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com


ISO 9001

Cori.Dcat ?W7C

ISO 14001

CtrtVhturt 1354 M


Proiectant,

Investiția

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 1

DEVIZUL

obiectului AMENAJARE MALURI ALBIE - PEREU DIN BETON


Nr.    |

1     Valoare     |

|    (fara TVA) |

1

TVA        |

Valoare cu TVA

crt.

| Denumirea capitolelor

1

1

. i                             _        ____

si subcapitolelor de cheltuieli

1 " 1

I         lei         |

lei        |

lei

1

- 1 ___

2

1 — 1

1                3

1

4                t

5

4.5

1

I Dotări

1 ~__

1 ’ ” 1

1 0.001

---- _ 1.

0.00 |

0.00

4.6

1

| Active necorporale

i                                                       __

1 — 1

I              0.00 i

— ----- 1.

0.00 |

0.00

i

|                 TOTAL III

_|___ ___

- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

1 1

1 0.00 1

r

0.00 1

0.00

1

| Total deviz pe obiect

(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

— ț -- 1 _

I      449184.76 1

-----— 1.

85345.10 |

534529.87


Fltvrxis<J’l N.L. lâaKCtCz v irri E

CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com


—,H in-T-TTi7l TiM


ISO 9001

Cwrtrficwt 337T C

ISO 14001

CnrUftcm »□•»<» M


ANEXA 7

Proiectant: SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX

- VARIANTA 2

1 Nr. |

1     Valoare

TVA         1

Valoare

I Crt. |

i                                 i

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

I     fara TVA

i                                                                                                                                                                                                                                                                              __

cu TVA

1 1

i

I        lei

1

lei         1

lei

1 1 1

2

3

.......... • ------1 4

5

II

| CAPITOLUL 1.

-1“

— - | -

| Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

i                                                                     i

i                                             i

11.1  1

Obținerea terenului

1

| 0.00 1

1

0.00 |

0.00

1 1.2 |

Amenajarea terenului

._ • -" ■ — ■ - - - - ■ - -             ... — —.      —

_ 1 ----... __ 1 —

I         12500.00 1

1

2375.00 |

14875.00

11.3  |

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

----- 1 . .-------- —- |

| 8600.00 |

— — l_

1634.00 |

102.34.00

11.4  |

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

_ _____ __ __ _

.  —      |                              j

|                0.00 I

1

0.00 |

0.00

1 1

| TOTAL

CAPITOL 1

1 ---

I         21100.00 1

------1

4009.00 |

25109.00

 • i           iii

| CAPITOLUL 2

 • ii                                                          i          i      ... i

1 2

i

| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

i                                                                                   i

0.00 1

i

0.00 |

0.00

1

| TOTAL

1 -

i               ——            —   ---- —      _ --   _      _

CAPITOL 2

“ 1 “ 1 -

0.00 1

-------1------ --------1 —

1 “

0.00 |

- - — 1 _

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

1

| Studii

--- --- —            i

1

- — 1 0.00 1

0.00

■I -  — -

1

0.00

i                                          .

| 3.1.1

..... — ----- | -

Studii de teren                                                                        |

— 1

0.00 |

0.00

1

1

0.00

| 3.1.2

1---------

---------- .. ... |

Raport privind impactul asupra mediului                                           |

----------------------------------------------------------------------------------

1                        1

1                        1

1                 1

1                        1

1                 1

1 O 1

1 O 1 i         •      i

1 O 1 i                 I

i                       i

i                                    i

i                        i

i                        i

i                        i

i                 i

i                 i

0.00

■1

1 * >

•M; o;o

■- >

I 3.1.3

i

Alte studii specifice                                                              |

0.00

0.00

0.00

3.2

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               i

| Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații     |

1-------------------------- — --- _ _____ _ ____ __ ____ |

— 1

0.00 |

o.ool

■ 0.00

3.3

| Expertizare tehnica                                                                              |

1------------------------------------------------------------------------ —        --- i _  .

1

0.00 |

0.00

LOO

55E1U....T S.l„ „ .K(jL ™ 1E


CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.comISO 9001

Cortificm 23FT C

ISO 14001

CmUfrcwt 131M M

OHSAS 18001

0£J R3


ANEXA 7

Proiectant: SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 2


Nr.

Crt.

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1

1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                      |

1                                                                                                                                  1 —

1

Valoare      |

fara TVA     I

TVA

|     Valoare      |

1      cu TVA        |

1

lei         |

lei

■ 1 1

1         lei           l

1

1

1 2

1

1

1

3                     1

4

■ 1 1

1                        5                            |

3.4

i                                                                                    —— —

| Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1 ___ ___ ___ __

1

1

—     1

0.00 1

0.00

■ 1 — 1

I                 0.00 |

3.5

| Proiectare

1 ____ _ _ __ _

— 1

1

--- 1

99000.00 |

18810.00

• 1 --- 1

|        117810.00 |

| 3.5.1    Tema de proiectare

--- 1

1

0.00 |

0.00

-1

I                 0.00 |

I 3.5.2    Studiu de prefezabilitate

1

1

1

0.00 |

0.00

■ 1

I               0.00

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                i

I 3.5.3    Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si de|

• — 1

33000.00 i

6270.00

-1 _

|        39270.00

I 3.5.4    Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autori|

1

0.00 |

0.00

_ 1 ----

I               0.00

i

I 3.5.5    Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor

i                                    __ ___ ___ __

1

de execuție|

--- 1

1000.00 |

190.00

|         1190.00

| 3.5.6    Proiect tehnic si detalii de execuție

i           _  _                           __ ___ __

1 _

1

--- 1

65000.00 |

12350.00

_ ] ---

I        77350.00

3.6

| Organizarea procedurilor de achiziție

1 "

1

■ — 1

8500.00 |

1615.00

_ | ---

|        10115.00

3.7

| Consultanta

— 1 _

1

— 1

800.00 |

152.00

_ | —

|           952.00

i                                                     —

| 3.7.1    Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

1

1

400.00 |

76.00

~ 1

|           476.00

| 3.7.2    Auditul financiar

--- 1

1

--- 1

400.00 |

76.00

. | ---

|           476.00

3.8

| Asistenta tehnica

i__ ___ ___ ___

— 1 .

— 1

14000.00 |

2660.00

■ 1

| 16660.00

i

| 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

i__ __ ___ __ _

1 .

1

--- 1

6000.00 |

1140.00

1

1         7140.00

1 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

1__ __ __ __ ___

--- 1 _

1

--- 1 4500.00 |

855.00

1 « •{$^,.00

17'8.5.0t)\

'9520.00

1 — ---

| 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

--- 1 . control al |

1

1500.00 |

285.00'

|--------

I 3.8.2    Dirigentie de șantier

1--------------------------------------------------------------------------------

1 ■

1

------------I_.

1 “

8000.00 |

---------------1__

1520..00S.lkwrW nksmjCl sk. «iKG(U™l E l

CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE - DAMBOVU A

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com■iwiiii. ■■■■ taraftteiM-l


ISO 14001

CarVhcal 1194 M


ANEXA 7


Proiectant: SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

AMENAJARE MALURI PARAU

DAMBU,

ZONA POLUX - VARIANTA

2

Nr.    |

1

Valoare      1

TVA         |

Valoare

Crt.  |

1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1

fara TVA     |

1

cu TVA       1

1

1

1

lei         |

■ 1

lei         |

lei         |

1

1 1

2

1

1

■* 1 "-'Ș

3                |

- — |

4                     1

------- 1

5                I

i

" 1 TOTAL

CAPITOL 3

---1

1

— - — 1 — 122300.00 1

_ — — —

23237.00 1

1

145537.00 I

CAPITOLUL 4

---- — —_ 1

1 ~

1

--- _ ---|

1

Cheltuieli pentru investiția de baza

1

4.1   1

| Construcții si instalații

___ __ __

- 1

1

. ------- _... ------1

772919.47 |

-- |

146854.70 l

---1

919774.17 |

4.2   |

I Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

. _ ------, .

1

---- » _

--- 1

0.00 |

------ — 1

0.00 |

-----1

0.00 1

4.3

i

| Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

— 1

0.00 |

------ 1 -

0.00 |

0.00 |

4.4

i

| Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

i    ___ _  _                                 ____

montaj

-------- 1 -

si echipamente de 1

1

0.00 |

1

0.00 |

---- 1

0.00 1

4.5

1

| Dotări

i                                             ___ __ _________

| 1_L        _

1

_ . — 1 __

0.00 |

— 1

0.00 |

---------1

0.00 |

4.6

| Active necorporale

------- . _ ----- |-----

1

1

0.00 |

1

0.00 |

--- - 1

0.00 |

| TOTAL

1-------

1 ----- _.

CAPITOL 4

1----

1

------------------1----

1

772919.47 |

--- ----1

' —                1

146854.70 |

. _                               i -

1

919774.17 |

_ i


I

I

I

I

I

| CAPITOLUL 5

I Alte cheltuieli

I------1-----------------------

| 5.1  | Organizare de șantier

I------1------------------------
ANEXA 7

Proiectant: SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZ GENERAL

1                                                al obiectivului de investiții

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 2

Nr.     |

|

Valoare      I

TVA         |

Valoare

Crt. |

1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1

fara TVA     |

1

cu TVA

1

1

1

~ 1

lei         |

— - 1 -lei         |

lei

1 1

1

2

— — ___ — ___ ___ 1 ____

---1

3                |

— I

4                  1

5

1

__ 1

1----

5.2.3    Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism |

____                        _ _                       ____ _ _                    i

_ ---|

794.02 |

1

0.00 |

794.02

1

i

5.2.4    Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

l

3970.10 |

---- _ 1

0.00 1

3970.10

1

1

..... ■ “ 1*-

5.2.5    Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare   l

_ _ ___ __ ___ _

1 —

0,00 |

— — - _ 1 -

0.00 I

0.00

5.3   |

Cheltuieli diverse si neprevăzute

____ ____ ___ _     _                          __i ___

1 "

90701.95 |

1

17233.37 |

107935.32

5.4   |

1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

____ _____ ___ __ _

1

0.00 |

— 1 _

0.00 I

0.00

TOTAL

CAPITOL 5

1

99436.16 |

— 1

17233.37 |

116669.53

i                                                                                   i                                                                                   i

CAPITOLUL 6

I Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                                                                            |

6.1 |

Pregătirea personalului de exploatare

1 1

0.00 |

i

0.00 |

0.00

6.2 |

Probe tehnologice si teste

----------- _ 1 .... — 1

0.00 1

--- 1

0.00 ]

0.00

TOTAL

1                                   1

1                                   1

1                       1

1                       1

1

1                                   1

1                                   1

1                                   1

1

1                                   1

1                                   1

1                                   1

1                                   1

1                       1

!                       [

1

1

1                                   1

1                                   1

1

1

[

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

[

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

KO |

1

1

O 1

H l

i- i

1

< 1

O 1

— - - 1 ---------- _ 1 -

1 0.00 |

1

0.00 |

0.00

1

TOTAL GENERAL

” 1 1 —

|      1015755.63 1

1 ■

191334.07 |

1207089.70

1

din care: C + M (1.2 <■ 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

— 1 | —

I       794019.47 |

1 ■

150863.70 |

944883.17


CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com

ANEXA 8

Proiectant,

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

Investiția

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 2

obiectului TERASAMENTE

D E V I Z U L

Nr.      |

crt. 1

1

1

1

Denumirea capitalelor si subcapitolelor de cheltuieli                                            |

1-

1

Valoare     |

(fara TVA)   |

TVA

| Valoare      |

| cu TVA        1

1 -

lei        |

lei

. 1 — 1

1         lei            |

1 1

2

1

1

’■——     -1

3                1

4

■ 1 — 1

1                     5                            |

Cap. 4 -

Cheltuieli pentru investiția de baza

■ 1 -

1 _

■ 1 “ 1

4.1     |

Construcții si instalațiile aferente acestora

1 “

1

1 —

1

. | ---- _ |

1

4.1.1 |

Terasamente,sistematizare pe verticala si

amenajari exterioare

1

“ 1

134018.39 |

25463.49

■ 1

|      159481.88

1

DPP001 CURĂȚIRE AMPLASAMENT DE VEGETAȚIE

LĂSTĂRIȘURI

SI COPACI

1

------- .. — |

25963.53 |

4933.07

. [------

I       30896.60

1

DPP002 TERASAMENTE DECOPERTA SOL VEGETAL

SI REFACERE

TEREN INTRE MAL STÂNG SI GARD

DEPOU       |

7599.62 |

1443.93

|        9043.55

1

DPP003 AMENAJARE DRUM ACCES MAL STÂNG

1

11138.43 |

2116.30

1       13254.73

1

DPP004 AMENAJARE PLATFORMA MAL STÂNG

4529.36 |

860.58

1        5389.93

1

DPP005 AMENAJARE RAMPE ACCES 2 BUC.

1

959.38 |

182.28

1        1141.67

1

DPP006 TERASAMENTE IN ALBIE CALIBRARE ALBIE - SĂPĂTURĂ SI UMPLUTURA PE TALUZURI PT

ASIGURAREA |

66128.24 |

12564.36

|       78692.60

1

DPP007 SÂNT FUNDARE PRISM DE BETON

1

17699.83 |

3362.97

| 21062.80

4.1.2 |

Rezistenta

— 1“

1

1 .

0.00 |

0.00

-1 ---

| 0.00

4.1.3 |

Arhitectura

— 1

1

— 1 -

0.00 |

0.00

1          —

|             0.00

1

4.1.4 |

Instalații

! -

1

1 .

0.00 [

0.00

" 1

| 0.00

1

1

4.1.4.1 Instalații electrice

----1          .

0.00 |

0.00

■ 1

I             0.00

1

1

4.1.4.2 Instalații sanitare

--- 1 .

1 .

0.00 (

0.00

~ 1

I             0.00

1

1

1 1

4.1.4.3 Instalații termice

---1 .

1

---1

0.00 |

0.00

■ 1

I             0.00

1 1

TOTAL I - subcap. 4.1

--- 1 .

1

1 .

134018.39 |

2 54 63 zLQ-

“ 1

■*4—^     1 5 Q 4 R 1 R R

1 1

14.2   |

1                                                          1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

1'

1

i

al tr-cv.

-i-.       -

1 1

1--------1

TOTAL II - subcap. 4.2

1 ‘

1

------------1.

i                       i

i                 i

i                 i

i                 i

i                       i

i                                   i

i                                   i

i                 i

t                 i

1 O 1 i • i 1 O 1 1 O 1 1                       1

1             1

0.00

/} ; ■ •

” 1----&

!.. .      ;\^o.oo

,/£7


59


ANEXA 8

Proiectant,

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

Investiția

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 2


I

I

I

I

I

I

I


I

I

I

I

I

I

I


obiectului TERASAMENTE

DEVIZUL

Nr. crt.

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1

| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                            |

1                                                                                                                                                                                1-

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    I

Valoare    |

[fara TVA) |

1

TVA        |

Valoare cu TVA

1

lei         |

1

lei        |

lei         l

1

1 ... -----.----- ----------_ 1

1 2 |

--- 1 _

3                1

------1 -

4

5                1

--- 1

|       Procurare                                                                                                |

---- 1

1

— _ | . 1

1 t

4.3

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1

| Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj                            |

1

0.00 |

--- 1 _

0.00 |

0.00 1

4.4

1 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de trans|

— 1 -

0.00 |

1 ■

0.00 |

---- 1

0.00 1

4.5

1 — ... ---- ----- ----- •- ------- .

[ Dotări 1                                                                                                                              |

----1

0.00 |

1 ■

0.00 |

------ 1

0.00 |

4.6

_ [ ---- 1

| Active necorporale                                                                                      |

---[

0.00 |

--- — 1.

0.00 |

------ 1

0.00 |

|                  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                           |

--- 1

0.00 |

1 ■

0.00 |

—---- 1

0.00 |

| Total deviz pe obiect [TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)                                              |

_ |----------------------------------------------------------------------------------- ------i

---- 1

134018.39 |

—         i

— 1.

25463.49 |

—- — i.

1

159481.88 1

---i


60S.<L ^-,1»          l sL, .-.-kKu4-.-ra l E


CALEA DOMNEASCA; NR. 53

TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com
■ urna! -


UUb. —


ISO 14001

C«rrtlfk«1 tiM M

OHSAS 18001


ANEXA 8

Proiectant,

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

Investiția

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 2

obiectului LUCRĂRI DIN GABIOANE1 Nr.

1 crt.

1

1

1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1

1

1 ___ __ __ __

I     Valoare     |

|     (fara TVA) |

1

TVA       |

Valoare     |

Cu TVA       [

1 .1

1         lei         |

1 -

lei        |

1

lei         |

1 1

1

1 2

1 _____ ___ - ______

l                                                                                                        l

1                     3                     |

~ 1

4              1

5                1

1 Cap. 4

| - --- - - - - ...

- Cheltuieli pentru investiția de baza

. | |

1 _

— __ _|

1

1   4-1

| Construcții si instalațiile aferente acestora

— _ |---- _ _ | _

1 1

--- 1

1

1

|  4.1.1

i                                                                                                           —                                  _

| Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

l —                   1

I      638901.05 |

--- 1 -

12’1391.21 |

---- 1

760292.29 l

1

1

| DPP008 LUCRĂRI DIN GABIOANE

------ . _ 1----------- - | -

I      635108.60 1

I

120670.63 |

_— 1

755779.23 1

1

| DPP009 TRANSPORT UTILAJE

1         2081.33 |

395.45 |

2476.78 1

1

| DPP010 TRANSPORT BARACI

1 _________ ____ ____ ___

1         1711.16 |

325.12 1

2036.28 1

1

|   4.1.2

1

| Rezistenta

1 1 _.

| 0.00 1

1 ■

0.00 |

0.00 |

|  4.1.3

I Arhitectura

i           ___ _  _                                        ___ __

1 1 --

| 0.00 |

1 ■

0.00 |

0.00 1

|   4.1.4

1

I Instalații

i            ___ __                                ____ ____

1 1 -| 0.00 |

0.00 |

0.00 |

1

1

I 4.1.4.1 Instalații electrice

i            ___ ___ ____                                        ___

1 1 ’ | 0.00 |

1.

0.00 |

---- 1

0.00 |

1

1

| 4.1.4.2 Instalații sanitare

i___ ..       ___ __ __

1 - 1 -

| 0.00 |

1 ■

0.00 |

----- —     I

0.00 |

1

i

| 4.1.4.3 Instalații termice

i___ i                                                                                                                                    ____ ___

1 --- 1 -

1 0.00 |

— 1.

0.00 1

1

0.00 1

1

I                                                                                               _

|                TOTAL I - subcap. 4.1

_ 1 ---- 1

|      638901.09 |

---1.

121391.21 |

1

760292.29 |

|   4.2

1

l                                                                                                           -

| Montaj utilaje si echipamente tehnologice

i------------------------------------------------------------------- --- ----

---- I         —           1

1 1

------ _i    —        i .

1

1

1

----1

I


I

I

0.00 IANEXA 8

Proiectant,

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

Investiția

AMENAJARE MALURI PARAU DAMBU, ZONA POLUX - VARIANTA 2

obiectului LUCRĂRI DIN GABIOANE

I   Nr.

I  crt.  | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

I

I

1

’ 1---- ~ -----

1 2

4.6

I Dotări

4.6

| Active necorporale

---- - ----

TOTAL III - subcap.

_ i                        ____ _____

4.3+4.4+4.5+4 .6

1

| Total deviz pe obiect (TOTAL I +

i —               —

TOTAL II + TOTAL III)


tareWtaîlW


ISO 9001

Cwruncwt asrr c

ISO 14001

Cer Uf*.-• 1M


Bffli

DEVIZUL


I

I

I

I

I

I

I

I


Valoare 1

(fara TVA) |

-----I

-----1

-----1

0.00 |

-----1

0.00 |

—— I

0.00 |

------1

638901.09 |

----------|


TVA


lei


lei


I

I

I

I

I

I

I

0.00 |

-----1

0.00 |

------!

0.00 |

------1

760292.29 |

----------|


lei


62Ic manoQemvnl


taefctiwBwj


ISO 9001

Comficul 2377 C


ISO 14001

1354M

OHSĂS 18001

r>c .' MJM


costurile estimative de operare pe durata normata de viata/d^ arportizare^ a investiției publice. Nu sunt preturi de operare.                              \ ''  \    1

 • 3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de«importanta1â construcțiilor, după caz:                                                '" tV

studiu topografic;

Pentru amplasament s-a realizat o ridicare topografica in coordonate STEREO 70 de către SC SNIF PROIECT S.A. Targoviste, autorizat ANCPI

 • •  Conform ridicării topografice, terenul prezintă o panta transversala de la Nord la Sud si una longitudinala de la Vest la Est.

 • •  Diferența de nivel intre talvegul albiei si maluri este variabil, cuprins intre 4m si 5m.

Studiul topografic constituie Anexa la prezentul Studiu de Fezabilitate.

studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

Studiu geotehnic a fost elaborat de Momea C Gheorghe Constantin, persoana fizica autorizata si constituie Anexa la prezentul Studiu de Fezabilitate.

studiu hidrologic, hidrogeologic;

Studiul hidrologic a fost elaborat de către SC SNIF PROIECT S.A. Targoviste, autorizat in execuția de documentații in domeniul Gospodăririi Apelor.

studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice; - Nu este cazul.

studiu de trafic si studiu de circulație; - Nu este cazul.

raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica; - Nu este cazul.

studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investiții care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere;- Nu este cazul.

studiu privind valoarea resursei culturale; - Nu este cazul.

studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției. - Studiu hidrologic inclus in documentația S.F.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Durata investiției este de 6 luni, din care durata execuției este de 4 luni. Graficul fizic este anexat prezentei documentații.

IH dl -J < 4-ii i

7                     tarafatiornW-

©

-

W

GRAFIC FIZIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII FAZA: S^F% “AMENAJARE MALURI PÂRÂU DÂMBU, ZONA POLUXPj^^^

&

A'
 • 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)/W

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioade» tdeR referința si prezentarea scenariului de referința;

Terenul pe care se va realiza investiția se afla situat in Municipiul Ploiești — zona de

Nord adiacenta Străzii Polux, domeniul public, si este înscris in Cartea Funciara a Municipiului Ploiești.

Beneficiarul investiției este Primăria Muncipiului Ploiești.

Sunt analizate doua opțiuni tehnico-econmice de realizare a investiției, respectiv:


 • 1. Varianta I - Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. - Protecție maluri cu pereu din beton.

 • 2. Varianta ll: Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. Protecție maluri cu pereu din gabioane.

Scenariul de referința este reprezentat de opțiunea tehnico-economica 1, respectiv Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. -Protecție maluri cu pereu din beton, datorită avantajelor pe care le comporta.

Investiția in scenariul de referința este estimata pe o perioada de 6 luni, din care execuția pe o perioada de 4 luni. Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 21 de ani conform recomandărilor (minim 20 ani) din Documentul de lucru nr. 4 - „Orientări privind Metodologia de Realizare a Analizei Cost - Beneficiu", elaborat de Comisia Europeana.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Analiza vulnerabilităților cauzate de factorii de risc, prin raportare la cele doua opțiuni tehnico- economice este prezentata in tabelele de mai jos:

Varianta 1 - Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. - Protecție maluri cu pereu din beton.

Puncte forte

Puncte slabe

 • - Costuri investitionale mai reduse.

 • - Calibrarea albiei;

 • - Consolidarea malurilor.

 • - Asigura condițiile din tema de proiectare emisă de beneficiar

 • - Costuri mai mici

 • - Stoparea eroziunilor in maluri

 • - Stoparea infiltrațiilor in maluri

 • - Termen mai redus de execuție.

 • - Salubrizarea albiei

•Lucrările nu pot fi executate in perioada de iarna

Oportunități

Amenințări

 • • Crearea unei alibii stabile

 • • Crearea unei alibii salubre

 • • Curgerea fluentă

 • • Crearea unei alibii stabile care sa preia un debit sporit peste asigurarea de Q=5%

•Nu au fost identificate amenințări specifice obiectivului de investiții.

Accreditationno, 284-2

Varianta llz Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. Protecție maluri cu pereu din gabioane.                   \ .

Puncte forte

Puncte slabC^K?

 • - Calibrarea albiei;

 • - Consolidarea malurilor.

 • - Stoparea eroziunilor in maluri

 • - Salubrizarea albiei

•Consum mai mare de energi^j^^i&L necesara sudurilor;

•Atractivitate mai redusa;

•Costuri de mentenanta mai ridicate;

Oportunități

Amenințări

 • • Crearea unei alibii stabile

 • • Crearea unei alibii salubre

 • • Curgerea fluentă

 • • Crearea unei alibii stabile care sa preia un debit sporit peste asigurarea de Q=5%

 • • Nu pot fi stopate infiltrațiile in maluri

 • • Creșterea vegetației prin gabioane

Din istoricul zonei si datele preluate de la personae in varsta reiese faptul ca amplasamentul in exteriorul malurilor nu a fost inundat pana in prezent. Precipitațiile medii anuale au valoarea de 588mm si reprezintă media valorilor înregistrate de-a lungul a 10 ani.

4.3.Situatia utilităților si analiza de consum:

 • 4.3.1. Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, după caz;

- Nu sunt necesare lucrări de relocare sau protejare.

 • 4.3.2. Soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Soluțiile pentru asigurarea utilităților necesare sunt următoarele:

 • •  alimentarea cu energie electrica - nu este necesara.

 • •  racordarea la rețeaua de telecomunicații - nu este necesara.

 • •  alimentarea cu apa - nu este necesara.

 • •  Canalizare - nu este necesara.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

Sustenabilitatea financiară a proiectului presupune un flux de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare an al perioadei de previziune, în perioada de operare, tinănd cont de următoarele aspecte:

-cheltuielile de operare si mentenanta în scenariul (fără investiție) sunt egale cu cheltuielile de operare si mentenanta în scenariile cu investiție (scenariile 1 si 2);

-fluxul de numerar determinat prin metoda incrementală nu conduce la nici o valoare negativă în anii de operare din perioada de referința;

-lucrările de intervenție au drept scop punerea în siguranța a locuitorilor din zona protejata.

Se poate concluziona că proiectul nu generează pierderi financiare din operare ulterior punerii în funcțiune si este sustenabil.

4.4.1.Impactul social al realizării obiectivului de investiții se manifesta in următoarele direcții:

-beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranța sociala si confort ca urmare a faptului ca zona va fi amenajata si astfel va deveni mult mai sigura decât in prezent.

- beneficii rezultate din imbunatatirea condițiilor de viata a populației prin oferirea condiții de siguranța sporite. • 4.4.2.Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea inves realizare, in faza de operare;

Estimările privind forța de munca ocupata pentru realizarea in prezentate mai jos:

Perioada

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Realizarea investiției

15

20

Operarea investiției

0

0

Datorita fapului ca VARIANTA 1 este o varianta constructiva ce implca realizarea investiției utilizând mijloace mecanizate in procent mai mare, numărul de persoane necesar pentru punerea in opera a investiției este mai mic decât in cazul VARIANTA 2 unde procentul de forța de munca manuala este predominant.

 • 4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Impactul asupra factorilor de mediu este nesemnificativ. Investiția nu este poluanta. In plus prin proiect, in cadrul scenariului recomandat, este propusă salubrizarea albiei. Implementarea proiectului nu are efect asupra biodiversitatii si a ecosistemului.

Impactul asupra mediului este mai mic in cazul scenariului recomandat.

De asemenea, proiectul nu prezintă impact asupra siturilor protejate.

Prezenta documentație, prin soluțiile de proiectare alese respectă reglementările aplicabile în vigoare, referitoare la protecția mediului în Romania.

Prin execuția lucrărilor, care fac obiectul prezentei documentații, dacă este respectată tehnologia de execuție, nu se evacueaza în mediul ambiant substanțe reziduale sau toxice care sa altereze în vreun fel calitatea solului, aerului, apei de suprafața sau subterana.

Influenta lucrărilor asupra factorilor de mediu

In privința influentei activitatii asupra factorilor de mediu: apa, aer, sol, subsol in timpul execuției lucrărilor de montaj constructorul are următoarele obligații pe care le menționam:

 • - sa nu polueze solul si apele cu scurgeri de carburanți si lubrefianti în timpul alimentarii si activitatii sau prin spargerea accidentala a conductei;

 • - sa nu arunce gunoaie sau diverse piese schimbate de la utilaje în cursuri de apa, vai (daca este cazul) sau pe sol;

 • - sa protejeze lucrările de orice fel din zona.

Se vor lua masuri de siguranța cum ar fi:

 • - respectarea regulamentelor de lucru si prevederile actelor de reglementare;

 • - în vederea evitării riscului contaminării apei de suprafața, subterane, a solului, subsolului cu carburanți sau lubrefianti, scurse accidental de la utilajele folosite, parcarea, alimentarea cu carburanți, schimburile de ulei si reparațiile curente ale utilajelor se vor face numai în incinte si platforme special amenajate;

 • - se va acționa în scopul reducerii noxelor de emisie a motoarelor termice;

 • - nu va fi permisa depozitarea gunoaielor sau a deșeurilor decât in locuri special amenajate sau in lipsa acestora vor fi colectate pe șantier si transportate la depozitul de gunoi al beneficiarului.

După terminarea lucrărilor vor fi eliminate din teren si din zona de lucru toate materialele ramase de la lucrare.


-MiSe va dezafecta terenul ocupat cu drumuri de acces si platforme de lucru, daca este cazul.

In timpul execuției si la exploatarea lucrărilor se vor respecta următoarele reglementari aplicabile referitoare la protecția mediului:

 • A. Reglementari generale

 • 1. Ordonanța de urgență nr. 195/ 2005 privind protecției mediului, aprobata cu Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare

 • 2. Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

 • B. Factor de mediu aer

 • 1. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările si completările ulterioare.

 • C. Factor de mediu apa

 • 1. Lege nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificările si completările ulterioare.

 • 2. Lege nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările ulterioare.

 • D. Factor de mediu sol

 • 1. Ordinul 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referință pentru urme de elemente chimice în sol), cu modificările ulterioare.

 • E. Tratarea si eliminarea deșeurilor

 • 1. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, , cu modificările si completările ulterioare.

 • 2. Hotărâre nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

 • 3. Hotărâre de guvern nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4. Hotărâre de guvern nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările si completările ulterioare.

G. Substanțe periculoase

 • 1. HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deșeurilor de baterii si acumulatori, cu modificările si completările ulterioare.

 • 2. Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substanțe periculoase

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a înlătură riscurile in ceea ce privește securitatea si sanatatea muncii și are obligația de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica corespunzătoare, prevedere si orientare judicioasa in desfasurarea proceselor de execuție.

Prevederi specifice

 • 1  Deșeurile rezultate in timpul execuțiilor lucrărilor vor fi gestionate in mod exclusiv de către executantul lucrărilor.

 • 2  La terminarea lucrărilor, terenul va fi curatat de orice urma de deșeuri și adus la categoria de folosință inițială.

Prezentele reglemantări nu sunt limitative. Dacă la execuția lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecția mediului, constructorul și beneficiarul vor stabili masuri care să respecte legislația in vigoare și să preîntâmpine poluarea.

Analiza impactului de mediu

Amplasamentul lucrărilor a fost analizat din punct de vedere al protecției mediului având în vedere următoarele aspecte:

 • - prevederile legale in România privind protecția mediului;

 • - condiții climatice;  • - surse de poluare și zone contaminate;

  • - alunecări de teren, zone mlăștinoase;

  • - surse de alimentare cu apă pentru populație;


• *    115'                      ,

 • - evitarea afectării siturilor arheologice, a monumentelor naturii, monumentelor istorice

și altor obiective de interes public;                                                  ~

 • - accesul în zonă și realizarea de drumuri noi sau consolidarea acestora;

 • - existența, pentru organizarea de șantier, a facilităților de alimentare cu apă.

Prin execuția lucrărilor, care fac obiectul prezentei documentații nu se evacueaza în mediul ambiant substanțe reziduale sau toxice care sa altereze în vreun fel calitatea solului, aerului, apei de suprafața sau subterana, impactul asupra populației, faunei, florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei.

Este obligatorie respectarea normelor privind securitatea si sanatatea muncii, igiena în construcții, paza si stingerea incendiilor.

Materialele necesare execuției lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, depozitare si punere în opera, respectându-se ruta de transport, platformele de depozitare si de lucru indicate de beneficiar.

La sfârșitul lucrării, constructorul va dezafecta zona execuției, sistematizând si refăcând terenul.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura riscurile in ceea ce privește securitatea si sanatatea muncii si are obligația de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica corespunzătoare, prevedere si orientare judicioasa in desfasurarea proceselor de execuție.

- descrierea impactului lucrărilor asupra mediului - Constructorul are obligația ca prin activitatea ce o desfasoara în șantier sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

Are obligația de a instrui personalul pentru respectarea igienei, curățeniei si de a lua masuri pentru prevenirea bolilor.

Resturile menajere vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a localității, după obținerea in prealabil a acordului proprietarului acesteia.

Lucrările se vor executa în timpul zilei, personalul ce îsi va desfășura activitatea fiind transportat la și de la punctul de lucru cu mijloace auto de transport.

Măsurile pentru protejarea factorilor de mediu

Pe durata execuției lucrărilor, în vederea protejării factorilor de mediu, se vor respecta următoarele măsuri enumerate mai jos:

 • A. Protecția apelor

o toate lucrările realizate în vederea efectuării lucrărilor pe apele de suprafață se vor efectua astfel încât albia, malurile și/sau digurile să fie cât mai puțin afectate

o se interzice efectuarea oricăror lucrări în albia râului fără avizul organelor în drept

o se interzice orice deversare de substanțe poluante sau deșeuri în apele de suprafață sau pe malurile ori vecinătatea acestora

o se interzice spălarea mașinilor și/sau a utilajelor în apele de suprafață

 • B. Protecția aerului

o în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje și/sau autoutilitare

o La lucrările pozate îndeosebi în soluri prăfoase, din apropierea localităților, se vor lua măsuri de protejarea a solului decopertat și depozitat pe marginea șanțului pentru evitarea antrenării particulelor de praf în aer

o pe durata execuției lucrărilor la temperaturi de peste 30°C se vor executa platforme udate pe toata ampriza frontului de lucru in vederea protejării atmosferice de pulberi si praf.

 • C. Protecția solului, a florei și a faunei


  pentru vopsele etc.); deșeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; din polietilenă, metale etc.) în recipienți sau containere destinate colectării


o în ceea ce privește solul, funcție de tipul acestuia, se va decopertă^prima datări orizontul superior, care se va depozita separat de restul pământului care va fi

o umpluturile se vor realiza în final cu refacerea stratului vegetal, acolo una^ec^ar^ ’ o nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici'fiu sc-vOr îngropa deșeuri menajere sau alte tipuri de deșeuri (anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienți ambalaje acestora;

o se

sol;

o se

lucru;

interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor, a șlamului de carbid pe


vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de


o se interzice depozitarea materialelor ce vor fi puse in opera în afara zonei de lucru.

4.4.4.lmpactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Factorul antropic reprezintă totalitatea acțiunilor omului in raport cu natura, precum si urmărilor acestora asupra reliefului, condițiilor naturale, vegetației si faunei. De cele mai multe ori s-a constatat ca acest factor este negativ.

Riscul natural este o funcție a probabilității apariției unei pagube si a consecințelor probabile, ca urmare a unui anumit eveniment. Riscul este dat de nivelul așteptat al pierderilor in cazul producerii unui eveniment neașteptat.

Elementele de risc sunt oamenii, clădirile, terenurile cu diferite folosințe, infrastructura, servicii.

Obiectivul de investiții prezintă un impact pozitiv in plan antropic, întrucât are utilitate sociala, sporește siguranța locuitorilor si obiectivelor sociale.

Proiectul nu are impact negativ asupra mediului natural.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții.

Din punct de vedere social, a siguranței locuitorilor din zona, investiția este justificata.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Analiza financiara

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investitionale, a costurilor cu întreținerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

 • • Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

 • • Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

 • • Raportul Beneficiu - Cost; si

 • • Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară(VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero.

tafttto no. 2M-2 KiSfMfcSSil


Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință^ent^^a-^v^. performanța proiectului propus. în Documentul de lucru nr. 4 al Diribgțijei ^pepen ‘ ' Politică Regională din cadrul Comisiei Europene se prezintă tabeluLpiXprbfiț^Htâîe așteptată în cazul a diferite tipuri de infrastructuri. Din acest tabel reies* x' 1        ‘


proiectele de lucrări hidrotehnice nu se așteaptă nicio profitabilitate.                sj

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile p’roiectului acoperă costurile acestuia. în cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie

anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

în mod evident, o investiție pentru utilizarea căreia nu se percep taxe nu este o investiție rentabilă din punct de vedere financiar. Astfel, rezultă valori necorespunzătoare pentru rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C < 4%, VNAF/C <0) deoarece cash-flow-ul net este negativ pentru toți anii de operare a investiției, cu excepția ultimului an, când este luată în calcul valoarea reziduală.


Conform metodologiei in vigoare vizând fundamentarea proiectelor de investiții de acest tip, sunt întrunite condițiile pentru a susține necesitatea finanțării publice.

Analiza sustenabilitatii financiare a investiției evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect” - „Cu Proiect”.

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in condițiile in care costurile de operare si intretinere periodica pentru situația proiectata (Cu Proiect) vor fi susținute de către Beneficiar prin alocații bugetare.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor publice, VANF a investiției trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiției mai mică decât rata de actualizare (4%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiții se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanțare publica pentru a putea fi implementat.

Evoluția mai puțin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o evoluție favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit în special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

De altfel și obținerea unor indicatori ai performanței economice buni (VANE>0; RIRE>5%) reprezintă o condiție obligatorie pentru ca proiectul să primească finanțare. Verificarea îndeplinirii acestei condiții face obiectul capitolului de analiză economică.

Sustenabilitatea Financiara

Sustenabilitatea financiară a proiectului presupune un flux de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare an al perioadei de previziune, în perioada de operare, tinănd cont de următoarele aspecte:

 • -  cheltuielile de operare si mentenanta în scenariul fără investiție sunt egale cu cheltuielile de operare si mentenanta în scenariile cu investiție (scenariile 1 si 2);

 • -  fluxul de numerar determinat prin metoda incrementală nu conduce la nici o valoare negativă în anii de operare din perioada de referința;

 • -  lucrările de intervenție au drept scop punerea în siguranța a locuitorilor din zona.

Se poate concluziona că proiectul nu generează pierderi financiare din operare ulterior punerii în funcțiune si este sustenabil.

 • 4.7. Analiza economica inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

*L . . 'A Prin analiza economică se urmărește estimarea impactului si a contribuției prpiectuluîrla? creșterea economică la nivel regional si național.                              .

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăți (municipiu, regiune sau țară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. în vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanță cu:

 • • „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020;

 • • „General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural Instruments” -ACIS, 2009;

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la următoarele elemente:

 • • Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare și transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor și a senzitivității, costul marginal al fondurilor publice, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

 • • Costuri de mediu;

 • • Costurile și impactul indirect al investiției de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreținere, operare și administrare, valoarea reziduală).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăți nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcții si întreținere și elemente fără valoare de piață directă precum economia de timp și impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor și beneficiilor în cadrul proiectului și apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectul este dezirabil și merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul cănu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2018 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2018.

Lucrările de construcție vor fi realizate in perioada 2019. Perioada de calcul folosita este de 25 de ani. Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ -“Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.

Ca indicator de performanta a lucrărilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de

■ r *«                 ■» —w —» te


Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima beneficiile actualizatei raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub’ forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea NetaAtetualizata ar fi zero.                                                                                              r

Condițiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să'fie viabil economic sunt:

 • • ENPV să fie pozitiv;

 • • EIRR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%);

 • • BCR să fie mai mare decât 1.

Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor economice generate de implementarea proiectului.

Analiza cost eficacitate nu este utila pentru a decide dacă un proiect va obține finanțare sau nu, ci reprezintă o comparație între proiecte cu aceleași obiective sau o comparație între opțiuni ale aceluiași proiect, în vederea atingerii obiectivului sau.

Metoda aplicabilă în cazul acestui proiect este determinarea raportului cost -eficacitate, prin raportarea valorilor monetare (valoarea actualizată netă) la efectele fizice ale proiectului (dimensiunea lucrărilor).

Analiza cost-eficacitate

Proiectantul a optat pentru elaborarea Analizei Cost-Eficacitate, prelevandu-se de prevederea conform careia in cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totala estimata nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, se poate elabora analiza cost-eficacitate, care sa substituie analiza economica si analiza de senzitivitate.

Costurile estimative pentru realizarea investițiilor aferente celor doua scenarii, anterior prezentate, se regăsesc in devizele generale, întocmite pentru fiecare scenariu in parte.

Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizarea investiției se vor stabili conform reglementarilor si legislației in vigoare.

Cheltuielile de operare si mentenanta aferente soluțiilor prezentate nu se modifică în variantele cu investiție (scenariile 1 si 2) comparativ cu cele înregistrate în prezent (se considera scenariul ”0” - varianta fără investiție de continuare a exploatării în condițiile tehnice actuale).

Amortizarea investiției estimată în regim liniar si în conformitate cu HG 2139/2004 -"Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”, respectiv pentru construcții hidrotehnice - consolidări de maluri (24 - 36 ani, luând în considerare valoarea de 30 de ani), calculata pentru cele doua scenarii are următoarele valori:

Nr. crt.

Varianta/Scenariul investițional

Total investiție (mii lei,fără TVA)

Amortizare aferentă lucrări de intervenții (mii lei/an)

1.

Varianta I - Lucrări de aoărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. -Protecție maluri cu pereu din beton.

804,98081

26,8326 • 4.8. Analiza de senzitivitate

Obiectivul analizei este de a determina gradul de incertitudine in ceea ce privește implementarea proiectului si, de asemenea, de a evalua si identifica variabilele critice si impactul potențial asupra modificării indicatorilor de performanta financiara si economica.

In urma acestor intervenții, se va evalua: rata interna de rentabilitate financiara a investiției, valoarea actualizata neta financiara, rata interna de rentabilitate economica si valoarea actualizata neta economica.

In alegerea variabilelor am avut in vederea acoperirea prin analiza a riscului de venit, riscului de finalizare si riscului de operare.


 • 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune următoarele etape:

 • •  Identificarea riscului;

 • •  Analiza riscului;

 • •  Reacția la risc.

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea si arborii decizionali.

Reacția la Risc - cuprinde masuri si acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranța asociata oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care acesta se produce.

Riscul apare atunci când:

 • •  un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

 • •  efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigura;

 • •  atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea priorităților in alocarea resurselor pentru controlul si finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate. Pentru aceasta etapa, esențiala este matricea de evaluare a riscurilor, in funcție de probabilitatea de apariție si impactul produs.

Reacția la Risc

Tehnici de control al riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

 • •  Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

 • •  Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi momentul apariției riscului.De cele mai multe ori proiectele se aleg in funcție de gradul de risc pe care il au si gradul de beneficii pe care il pot aduce intr-o anumita perioada de timp. Astfel, exista proiecte cu un grad mare de risc si beneficii substanțiale, proiecte cu risc scăzut si beneficii scăzute, proiecte cu risc crescut si beneficii scăzute si proiecte cu risc scăzut si beneficii susbstantiale.

Cele mai importante criterii de analizat, din punctul de vedere al riscurilor sunt cele:

 • •  Tehnice;

 • •  Financiare;

 • •  Sociale;

 • •   Instituționale;

 • •  De mediu;

 • •  Legale/Juridice.

Aceste riscuri pot fi acceptate, diminuate, impartite sau transferate, depinde de importanta fiecăruia.

Impactul asupra proiectului va avea o scara de valori de la 1 la 3; 1 reprezentând impact negativ scăzut; 2 - impact negativ mediu; 3 - impact negativ crescut;

Probabilitatea de apariție a riscului in cadrul proiectului este categorisita ca si mica, medie si mare. Pentru a putea calcula un nivel general de risc le vom oferi o valoare numerica si acestor probabilități: mica -1 ; medie -1,5; mare - 2.

TABEL 1 - TIPURI DE RISC, PROBABILITATEA DE PRODUCERE, IMPACT

Tipul de risc

Proba

bilitat

e

Impact

1

2

3

Riscuri tehnice

1. Incompatibilitatea echipamentelor in condițiile in care in caietele de sarcini nu vor fi specificate caracteristici tehnice clare si definitorii pentru echipamentele care sunt necesare pentru realizarea investiției.

Mica

Medie

X

Mare

Riscuri financiare

1.Subevaluarea costurilor de exploatare (costurile de intretinere).

Mica

Medie

X

Mare

Risc legal/ juridic

1. Riscul de a se schimba multe din normele de reglementare, iar conformarea la aceste schimbări ar putea aduce costuri suplimentare.

Mica

X

Medie

Mare

Riscuri sociale

1. Șomaj ridicat

Mica

Medie

Mare

X

Risc de forța majora

1. Nerealizarea proiectului

Mica

X

Medie

Mare

210 170

TABEL 2 - RISCURI IDENTIFICATE, PROBABILITATEA DE PRODUCERE, IMPACT SI IERARHIZAREA RISCURILOR l ■

Risc identificat

Probabilitate de producere a riscului (1-mic; 5-mare)

Impactuh risburui'.. Asupra proiectului (1-scăzut;

10-maxim)

. z^ y V V ,

Ierarhizare riscuri

1. Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate

Modificarea costurilor de exploatare

3

5

6

Modificarea valorii investiției in perioada de implementare

2

3

7

II. Riscuri de ordin tehnic

Neexecutarea lucrării la calitatea proiectata in timpul si costurile stabilite

2

6

5

Soluțiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate lucrării

2

5

4

Lucrarea efectuata sa nu funcționeze la parametrii proiectați

2

6

6

III. Riscuri de mediu

Evenimente meteorologice si seismice care conduc la întârzierea si nerealizarea conforma a proiectului

1

5

8

IV. Riscuri financiare

Sistarea sau întreruperea finanțării proiectului

1

9

1

Depășirea costurilor preconizate (ca urmare a creșterii preturilor la materiale si manapera)

2

6

6

Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile neeligibile si conexe

2

7

2

V.Riscuri institutiona

e

Schimbarea administratorului obiectivului

1

3

10

VI. Riscuri legale

Schimbări ale cadrului legislativ in domeniu

1

2

9

Nerealizarea procedurilor de achiziție publica conform LEGEA 98/2016

2

5

3

TABEL 3 - RISCURI IDENTIFICATE, GRADUL DE RISC ACCEPTAT, STRATEGII DE ABORDARE SI CONTRACARARE A RISCURILOR

Risc identificat

Gradul de risc acceptat

Strategia de abordare a riscului

Contracararea riscului

I. Variabile critice identificate in ana

iza de senzitivitate

Modificarea costurilor de exploatare

controlat

impartire si control

Controlul periodic al documentelor, cheltuielilor si gradul de utilizare a investiției

Modificarea        valorii

investiției in perioada de implementare

controlat

control

Control financiar periodic al cheltuielilor cu investiția si fluxurilor de numerar


ISO 14001

C«fUr»c->r1 UMM OHSAS 18001 C-     WJM

II. Riscuri de ordin te

hnic

Neexecutarea lucrării la calitatea proiectata in timpul si costurile stabilite

asigurat

impartire si control

încheierea unor^coritracte^erțmfcu ajutorul unor \ firme specializate, astfel incat sa e^Șu^^uri de penalizare pentru netespectarea termenilor contractuali

Soluțiile           tehnice

proiectate sa nu fie adecvate lucrării

controlat

diversificare

Planificarea in detaliu a soluțiilor si stabilirea unor marje de eroare inca din faza de proiectare

Lucrarea efectuata sa nu funcționeze la parametri proiectați

controlat

diversificare

Realizarea unor caiete de sarcini cat mai detaliate si încheierea unor contracte de calitate cu firma furnizoare de lucrări

III. Riscuri de mediu

Evenimente meteorologice si seismice care conduc la intarzierea si nerealizarea conforma a proiectului

necontrolat

accept

Realizarea unor studii preliminare cu privire la condițiile de mediu ale zonei

IV. Riscuri financiare

Sistarea sau întreruperea finanțării proiectului

asigurat

control

Realizarea documentației conform ghidului solicitantului si atașarea tuturor avizelor solicitate. Verificare amanuntita a proiectului pe perioada    de    pregătire    si

implementare

Depășirea      costurilor

preconizate (ca urmare a creșterii preturilor la materiale si manapera)

controlat

control

Stabilirea unui sistem de control al costurilor si includerea in previziuni si bugetul local al unor factori de actualizare.

Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile neeligibile si conexe

asigurat

impartire si control

Stabilirea cat mai exacta a valorii cheltuielilor neeligibile si conexe, precum si planificarea acestora.

V. Riscuri institutionalizate

VI. R

Jscuri legale

Schimbări ale cadrului legislativ in domeniu

necontrolat

accept

Nerealizarea procedurilor de achiziție publica conform LEGEA 98/2016

asigurat

control

Specializarea sau angajarea unei persoane cu pregătire in achiziții publice. Verificarea exacta a indeplinirii condițiilor conform legislației.


5. Scenariul/Optiunea tehnico - economic(a) optim(a), recomandat(a)

5.1.Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabiiitatii si riscurilor


ISO 14001

1354 M

Ol ÎS AS 18001

Chifle» 4Z3 55

In prezenta documentație s-au analizat, in conformitate cu cerinței jtfin1 jter&ș țle proiectare emisa de Beneficiar, pentru punerea in siguranța a zonei und^sd^t am’^las^te^ blocurile, 2 scenarii, astfel:                                                              ' '"H'

Denumirea lucrării “AMENAJARE MALURI PÂRÂU DÂMBU, ZONA PO^W^fu^X Varianta I - Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blot?w+forG15, G14, zona Polux. - Protecție maluri cu pereu din beton.

- Avantaje: Costuri investitionale mai reduse, Calibrarea albiei, Consolidarea malurilor,

Asigura condițiile din tema de proiectare emisă de beneficiar,Costuri mai mici, Stoparea eroziunilor in maluri, Stoparea infiltrațiilor in maluri, Termen mai redus de execuție, Salubrizarea albiei.


 • - Dezavantaje: Lucrările nu pot fi executate in perioada de iarna.

 • - Amenințări: Nu au fost identificate amenințări specific obiectivului de investiții.

Varianta IL Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. Protecție maluri cu pereu din gabioane.

- Avantaje: Calibrarea albiei, Consolidarea malurilor, Stoparea eroziunilor in maluri, Salubrizarea albiei,

 • - Dezavantaje: Consum mai mare de energie electrica necesara sudurilor, Atractivitate mai redusa, Costuri de mentenanta mai ridicate, Costuri de execuție mai mari.

 • -  Amenințări: Nu pot fi stopate infiltrațiile in maluri, creșterea vegetației prin gabioane.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Scenariul selectat pentru execuția lucrărilor este Varianta I - Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. - Protecție maluri cu pereu din beton.

Scenariul recomandat se justifica prin următoarele: Costuri investitionale mai reduse, Durata de execuție mai mica, Realizarea condițiilor din Tema de Proiectare intocmita de beneficiar.

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

 • - Terenul pe care se vor executa lucrările este aflat in administrarea Primăriei Mumicipiului Ploiești, beneficiarul lucrărilor si in administrarea Apelor Romane de la care se va obține avizul de gospodărire a apelor pentru execuția lucrărilor propuse.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;

 • - Nu sunt necesare utilitati in vederea funcționarii obiectivului.

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

-Soluția tehnica este calibrarea albiei paraului Dambu pentru asigurarea secțiunii in vederea asigurării unei curgeri fluiente a apelor, betonarea secțiunii in sectorul luat in calcul.

Lucrările ce se vor executa sunt terasamente mecanizate si manual, turnare beton.

- «egu

jm)                            JtaraiilatiMii». 284-2

KHI

'"■x

Lucrările sunt descries detaliat in capitolul 3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic, Varianta r-^Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14^zona-Polux. -Protecție maluri cu pereu din beton.                            '

 • d) probe tehnologice si teste.

-Nu este cazul.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, tara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general.

Indicatorii maximali pentru cheltuielile de capital, rezultați din devizul general anexat (calculate conform Metodologiei prevăzute în HG 907/2017) sunt următorii:________

Nr. crt.

Denumire indicator

UM

Varianta 1

Varianta 2

1.

Valoare totală lucrări de intervenții ( inclusiv TVA)

din care:

• constructii-montaj (inclusiv TVA)

lei

lei

956.664,16

719.120,75

1.207.089,70

944.883,17

2.

Valoare totală lucrări de intervenții (fara TVA) din care:

• constructii-montaj (fara TVA)

lei

lei

804.980,81

604.303,16

1.015.755,63

794.019,47

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare.

Indicatorii tehnico-economici minimali relevanți pentru acest proiect de lucrări de intervenții, sunt următorii:

Nr. crt.

Denumire indicator

UM

(mp)

Variantal 1

(lei/mp)

Variantal 2

(lei/mp)

Varianta I - Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. -Protecție maluri cu pereu din beton.

956.664,16

2.245,63

- suprafața ocupata

2245,63

- Valoare Raport

426,011


Varianta II- Lucrări de apărări de maluri pârâu Dambu, în zona blocurilor G15, G14, zona Polux. Protecție maluri cu pereu din gabioane.

1.20^.089.7^

£ ț

- suprafața ocupata

2245,63

- Valoare Raport

537,528


 • c) durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, este de 4 luni pentru Varianta 1 si 6 luni Varianta 2.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Proiectarea si execuția lucrării se va realiza in conformitate cu prevederile normativelor, standardelor si legislației in vigoare

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare a investiției: Finanțarea obiectivului ce face obiectul prezentei documentații se face prin alocații de la bugetul local al primăriei Municipiului Ploiești.

 • 6. Urbanism, acorduri si avize conforme.

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

-A fost emis de Primăria Municipiului Ploiești.

 • 6.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.

-Se regăsesc in planurile de formalități.

 • 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica

Realizarea investiției se va face in conformitate cu reglementările de mediu in vigoare si se vor respecta condițiile impuse de Agenția de Protecția Mediului.

A fost intocmita documentația pentru etapa Notificare

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

-Au fost intocmite documentațiile pentru obținerea avizelor si acordurilor solicitate prin CU.

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara -Acesta a fost intocmit pentru varianta (scenariul) avizata de Beneficiar

 • 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

  S.C. SJN1F PKU1EC1 S.A. 1AKUUV1S1JL


  CALEA DOMNEASCA; NR. 53 TARGOVISTE - DAMBOVITA


  TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170

  E-mail: snifproiectt@yahoo.com  6.6.a.Studiul privind posibilitatea efectuării unor analize alternatrvg Nu este cazul.


 • 6.6. b.Studiul de trafic si studiu de circulație, după caz

Nu este cazul.

 • 6.6. c.Raport de diagnosticare arheologic in cazul intervenției in situri arheologice

Nu este cazul.

 • 6.6. d.Studiul istoric, in cazul monumentelor istorice

Nu este cazul.

 • 6.6. e.Studiul de specialitate necesar in funcție de specificul investiției

In funcție de varianta selectata de beneficiar, in zonele unde se vor realiza lucrări hidrotehnice de protejare maluri, lucrări prevăzute in cadrul varianteil, au fost realizate: studiu geotehnic si studiu hidrologic, in baza carora se va realiza Proiectul Tehnic.

Pe parcursul derulării investiției, daca se va constata necesara realizarea altor studii de specialitate specifice, se vor realiza la solicitarea Beneficiarului.

SEF PROIECT, Ing. Bobeica Ion


Verificat,

Dr. Ing. Pertres

seu Nicolae