Hotărârea nr. 60/2018

Hotãrârea nr. 60 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 365/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

■»

HOTĂRÂREA NR. 60 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 365/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104"

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Drăguăin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate nr. 1853/22.02.2018 întocmit de Direcția Tehnic -Investiții și Direcția Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 365/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104";

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017.

A

In temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea titlului proiectului de investiții de la “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești - bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104” la "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”, în vederea corelării cu obiectivul specific al sursei de finanțare.

Art. 2 Aprobă indicatorii tehnico-economici și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții actualizată și revizuită pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexei nr. 1.

Art. 3 Aprobă descrierea investiției si valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104", conform Anexei nr. 2.

Art. 4 Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104" de 1.329.923,60 Iei (inclusiv TVA).

Art. 5 Aprobă contribuția inițiala a Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile si neeligibile ale proiectului in valoare de 550.542,98 lei inclusiv TVA, in condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 6 Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe

J                                               9    7                  5                                      7                                                                 J Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

Contrase nnează: SECRETAR, Laureipiu Dljt


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


L. k R Q-C HV 2.018

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 12 C, BD. REPUBLICII NR. 104”

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

Splaiul Independentei, nr. 294


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.intergroup.ro

E-mail: office@interqroup.ro


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Șef proiect: Arh. Ursache Ana-Maria


Arh. Ana Maria Ursache Arh. Diana Sterian Ing. Geni Manol&chi Ing. Geani Amaximoaei Ing. Șerban Diana Ing. Marius Popescu Ec. Georgiana Vintilesc Ec. Guler Mihaela

Februarie 2018

Cuprins:A.1

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.DATE GENERALE..................................................................................J

Denumirea obiectivului de investiții/Identificarea blocului de locuințe/clăditeJ Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul) Titularul investiției.......................................................

Beneficiarul investiției.................................................

Elaboratorul documentației/Proiectantul lucrărilor de intervenție Date tehnice


A.2 DESCRIEREA INVESTITIEI/LUCRARI DE INTERVENȚIE

1.


Situația existenta a obiectivului de investiții

1.2. Valoarea de inventar a construcției........

1.3 Actul doveditor al forței majore..............

Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic

 • 2.1. Expertiza tehnică......................

 • 2.2. Auditul energetic......................

A.3 DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI


2.


 • 1.     Descrierea lucrărilor de baza și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării

lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a - d din OUG 18/2009) ................................................................................................Error! Bookmark not defined.

 • 2.     Descrierea, după caz, a lucrărilor de conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenție

prevăzute la art. 4 lit. e - f din OUG 18/2009).......................Error! Bookmark not defined.

 • 3.     Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din OUG

18/2009).................................................................................Error! Bookmark not defined.


4. Consumuri de utilități:

 • a) Necesarul de utilitari

 • b) Estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilitari

A.4 DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


A.5 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI


22


 • 1.     Valoarea totală cu detaliere pe structura devizului general

 • 2.     Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

A.6 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE


A.7 SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR


DE INTERVENȚIE..................................................................................................

A.8 ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA


28


INVESTIȚIEI

 • 1. Număr de locuri de munca create în faza de execuție

 • 2. Număr de locuri de munca create în faza de operare

A.9 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI


 • 1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • 3. Durata de realizare (luni)

 • 4. Capacitati (in unitati fizice și valorice)

 • 5. ALȚI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE ÎN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ

A.10 AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU


Anexe:

Expertiza tehnica


“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 12 C, BD. REPUBLICII NR. 104”

 • 2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

Tara:        România

Județul:      Prahova

Municipiul:    Ploiești

Lucrările de reabilitare termică propuse în prezenta documentație sunt realizate pentru BLOC 12C B-DUL REPUBLICI1104, Municipiul Ploiești, Jud. Prahova.

 • 3. Titularul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 5. Elaboratoruldocumentației/Proiectantul lucrărilor de intervenție

Proiectant general: S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.            /

ROMÂNIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independenței nr. 294, sector 6,           /L&

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail consult@intergroup.ro Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737


Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea^

 • 6. Date tehnice

- anul construirii

 • - regim de înălțime

 • - număr de apartamente

 • - suprafața construită totală - m2

 • - aria utilă totală bloc - m2

 • - sistem constructiv anvelopă


S+ P+10E, 40 3086.6 2778 pereți exteriori de închidere din panouri prefabricate autoportante din beton armat, placat BCA tencuieli zidărie; acoperiș tip terasă necirculabilă pe planșeu beton armat

Adresa imobil

Suprafața construita desfasurata nivele locuibile [m2]

Supr construita [m2]

Aria utila rezultata

[m2]

Nr. etaje

Spatii comerciale parter

Scări / tronsoane

B-dul Republicii

104

3.086

280.6

2778

S+P+10

Subsol tehnic, parter comercial

DA

1

A.2 DESCRIEREA INVESTITIEI/LUCRARI DE INTERVENȚIE

 • 1. Situația existenta a obiectivului de investiții

Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii

Clădirea studiată reprezintă blocuri de locuințe colective ce a fost proiectată și executată în perioada anilor 70-80.

Dimensiunile gabaritice ale clădirii sunt:________ _______ înălțimea de nivel este de 2,75 m. Clădirea analizată este de tip punct, 12C - S+P+10. Subsolul este general și este de tip tehnic.

L terasa

I terasa

cota atic

cota soclu

17.85

17.55

31.34

0,75


Clădirea dispune de 40 apartamente de cate 2 camere, dispuse cate 4 pe nivel.

Finisajele existente sunt: tencuieli interioare, pe bază de ciment, de circa 1 cm grosime, zugrăveli obișnuite din lapte de var; pe pereții grupurilor sanitare, spălătorului, dușului etc. au fost aplicate plăci de faianță, pe pereții exteriori există tencuieli de circa 1 cm grosime la exterior, cu similipiatră, pe zona soclului este aplicată o tencuială de ciment de circa 3 cm grosime, în grupurile sanitare a fost prevăzut mozaic de 4 cm grosime, în dormitoare a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment; pe casa scării, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var.

Pereții exteriori de la suprastructură sunt realizați din panouri prefabricate de 25 cm grosime (4,5 cm beton armat, 15 cm b.c.a., 5,5 cm beton armat). Zonele din dreptul nervurilor dar

Intergroup Engineering ___________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, și cel din dreptul legăturilor cu pereții interiori și planșeele de fațada sunt insuffâent-prdtejatetermic (sunt placate cu doar 2 cm polistiren expandat).

Acoperișul este de tip terasa necirculabilă, cu pante interioare. Invelitoarea este realizată;? din carton bitumat. Accesul pe terasă se realizează printr-o usa a casei liftului .[lâfcare se ajunge pe o scara metalica de la ultimul nivel locuibil.                                     Â^.’’   \            y

Termoizolația fațadei este din blocuri de b.c;a. de tip GBNT de 20 cm grosime. Nivelul de protecție, termică este la nivelul normelor din anii 70. în prezent clădirea este insuficient protejată termici ?

Planșeul peste subsol nu este în prezent termoizolat. Nu există termoizolații 'aplfcate la nivelul plăcii de pe sol, la nivelul planșeului de peste subsol, la planșeul și pereții din zona windfangului, la pereții comuni cu casa scării. Conductele de distribuție încălzire și a.c.m. din subsol și robineți de golire sunt degradate și fisurați în mare parte.

Tâmplăriile sunt în marea majoritate cele originale dar există și tâmplării din profile PVC cu geam termopan. Ferestrele inițiale din construcția blocului sunt realizate cu tâmplărie din lemn cu două foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 240x120 cm, 120x120 cm. înălțimea parapeților este de 90 cm. Ușile de acces în scară sunt din tablă metalică ambutisată.

Perimetral clădirii există, dar nu pe toată lungimea, un trotuar de gardă realizat din dale din beton.


Splaiul Independentei, nr. 294


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.interqroup.ro


E-mail: office@interqroup.ro
Bloc 12C-fațada lateralaBloc 12C- fațada spate


Clădirea are asigurate următoarele utilitati:

• alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

 • • alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

 • • alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala;

 • • agent termic pentru incalzire de la punctul termic;

 • • apa calda menajera de la punctul termic;

 • • telefonie.

Clădirea este prevăzută cu instalații interioare de incalzire, alimentate cu agent termic, apa calda 90/70° C, agent termic produs de punctul termic de zona, aflat in apropierea blocului.

Distribuția agentului termic in clădire se realizează la nivelul subsolului printr-un-sistem bitubular. Conductele de distribuție au termoizolatia degradata.                               v '

Corpurile statice din incaperile apartamentelor sunt:

 • -   radiatoare din fonta tip 600/150/2 in camerele de zi si dormitoare

 • -   in bai, incalzirea se face cu serpentine verticale 0 3/4”, si 0 1/2” cu excepția ultimului etaj unde sunt amplasate radiatoare 600/150/2.

Corpurile statice din spatiile comune sunt:

 • -   radiatoare din fonta tip 600/150/2;

Blocul are contoar pentru masurarea consumului de căldură pentru incalzire.

Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare aferente băilor si bucătăriilor.

Băile si bucătăriile au fost dotate cu următoarele tipuri de obiecte sanitare:

 • •  lavoar din porțelan sanitar

 • •  cada de baie din fonta emailata

 • •  closet din porțelan sanitar

 • •  spălător cu picurator

Consumul de apă caldă este contorizat la nivel de apartament și la nivel de bloc.

Iluminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat tip aplică cu lămpi incandescente sau fluorescente, normale sau etanșe, funcție de destinația încăperilor.

Circuitele de lumina sunt protejate cu siguranțe fuzibile.

Circuitele de iluminat sunt pozate îngropat în tencuială pereților și în placă.

Instalațiile electrice existente sunt bune și nu necesită intervenții.

INTERVENȚII REALIZATE DE LOCATARI:

-tamplaria ferestrelor a fost inlocuita la unele apartamente cu tamplarie din profile PVC cu geam termopan

-pe casa scării au fost montate corpuri de iluminat cu LED si senzori crepusculari si de prezenta.

-cateva balcoane au fost inchise cu tamplarie din profile PVC cu geam termopan

TOATE CONSTRUCȚIILE EXECUTATE DE CĂTRE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SE VOR DEZAFECTA.

ELEMENTE STRUCTURALE

Blocul este un tronson tip punct, cu regim de înălțime S+P+10E, cu 40 apartamente. Anul execuției este 1982. Funcțiunea este de locuire la etajele 1-10, cu subsol tehnic, cu spatii comerciale la parter.

Structura de rezistenta este din b.a. monolit, cu diafragme dispuse pe doua direcții ortogonale, in sistem celular, cu închideri si compartimentări de zidărie. Spatiile comerciale mici nu necesita modificarea structurii la parter.

In spiritul prevederilor codului P100-3/2008, volumul de informații asupra clădirii indica nivelul de cunoaștere KL1, cu un coeficient CF = 1.35.

Având in vedere caracteristicile structurii si scopul expertizei s-a apreciat ca o evaluare calitativa si o metodologie de nivel 1 sunt suficiente.

In ce privește criteriile de încadrare in clasele de risc seismic:

• Condiții constructive R1 =80;


 • •  Afectare structurala R2 = 100;

 • •  Grad de asigurare R3 = 90;


Indica incadrarea structurii in gradul IV de risc seismic, ceea ce inseamria ca in cazulHinai cutremur cu perioada de revenire de 100 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificativei»

Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.


. ... ■

SITUAȚIA MODULUI DE ASIGURARE A CERINȚELOR DE CALITATE CONFORM'LEGII nr. 10/1995

CERINȚA A - REZISTENȚĂ MECANICĂ Șl STABILITATEA

Conform Expertiza Tehnică.

CERINȚA B - SECURITATEA LA INCENDIU

Asigurată prin realizarea criteriilor de performante generale determinate de normele în vigoare și anume:

 • -  Normativ P 118/99

 • -   Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor P118/99.

 • -  Siguranța la foc a construcțiilor MP 008-2002.

 • -  clădirea constituie compartiment unic de incendiu. Construcția este amplasată respectând prevederile de la pct. 2.2.2/P 118-99.

 • -  Clădirea se încadrează astfel:

Categoria C normală de importanță conform HGR nr. 766/1997;

Clasa de importanță a construcției III conform P100/1-2013;

Grad II de rezistență la foc;

Risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu / mare nu depășesc 30% din totalul construcției (risc mijlociu de incendiu pentru bucătării, risc mic pentru restul încăperilor);

 • -   Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 5.2.5./ P 118-99.

 • -  Căile de evacuare sunt în conformitate cu cap. 2.6, 3.6 și 4.2 din P 118/99

 • -  Ușile de pe holurile comune se deschid în sensul de circulație spre exterior

 • -   Spațiile sunt luminate și ventilate natural.

 • -  încălzirea se face cu corpuri statice de oțel cu agent termic provenit de la rețeaua de termoficare localității.

Proiectul de față are ca obiectiv strict reabilitarea termică.

CERINȚA C - IGIENA, SANATATE SI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

 • -  Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (iluminat natural și artificial) și STAS 6472 (încălzire).

 • -  încălzirea și apa caldă menajeră sunt asigurate de la rețeaua localității sau cu centrale de apartament.

 • -   în cadrul șantierului se vor respecta cerințele conform legislației în vigoare, pentru limitarea producerii de praf, zgomot, precum și normele în vigoare de depozitare temporara, valorificare/eliminare a deșeurilor rezultate. Executantul are obligația de a respecta, pe lângă prevederile caietului de sarcini, și indicațiile producătorilor/furnizorilor de materiale folosite, în ceea ce privește protecția mediului.

 • -  Conform HG 856/2002 executantul are obligația sa tina evidenta stricta a cantităților și tipurilor de deșeuri/materiale rezultate din desfaceri, valorificarea, depozitarea și circuitul acestora.

 • -   Pe perioada șantierului se vor limita pe cat posibil sursele de zgomote și vibrații

CERINȚA D - SIGURANȚA SI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Va fi asigurata de suma măsurilor constructive și de echipare tehnică conform normativ NP068.

 • -  Rampe - configurare și dimensionare cu respectarea integrală a prescripțiilor din STAS 2965-87;

Parapete, balustrade - dimensionate pentru asigurarea siguranței circulației,conform STAS 6131 -79 și NP 063-02;


Căile de circulație sunt luminate și ventilate natural.                             /fi".

Ușile coridoarelor se deschid în sensul ieșirii din clădire.                        '

Pardoseli - sunt alese materiale antiderapante pentru exterior.

Accesele în scările de bloc vor fi asigurate cu sisteme speciale de închidere ș^ihjminate timp de noapte.

CERINȚA E - PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protecția față de zgomotul stradal se asigură prin suplimentarea grosimii pereților exteriori și prin montarea de geamuri termoizolante.

Activitatea desfășurată în clădire nu produce zgomote sau vibrații peste limitele normale.

CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLARE TERMICĂ

Economia de energie

Asigurarea izolării termice corespunzătoare realizată prin măsurile de reabilitare duce la un consum rațional de energie pentru încălzire. Prin măsurile de reabilitare sunt diminuate considerabil pierderile de căldură prin fațadă (parte opacă și parte vitrată), terasă, planșeu peste subsol, instalații de încălzire și apă caldă menajeră. în urma reabilitării se asigură un confort termic ridicat al blocului de locuințe, acest lucru reflectându-se într-un consum rațional de energie și scăderea costurilor necesare încălzirii pe timp de iarnă și, de asemenea, un confort sporit în lunile calde.

Izolarea termică

Se va îmbunătăți izolarea termică a spațiilor de locuit prin adoptarea măsurilor descrise anterior ce vizează lucrări la fațadă, terasă și subsolul clădirii.

Izolare hidrofugă

Se va reabilita hidroizolarea clădirii pe contur (trotuar de garda, soclu, intrados placa parter), hidroizolarea terasei. Se va acorda o atentie deosebita detaliilor de conexiune cu finisajele alaturate.

ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIILOR ÎN CLASA DE IMPORTANȚĂ

Caracteristici esențiale de calcul

Denumire

Clasa/Nivel de performanta

Caracteristica macroseismică a amplasamentului

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica

ag = 0,35 g; Tc = 1,6; Zona seismica de calcul C, ks = 0,20 zona de seismicitate 81, indicele “1” corespunzând unei perioade de revenire de 50 ani

Clasa de importanta și expunere

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica

III

Categoria de importanta

Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a construcției

C

construcție de importanță normala

Zona climatica

C 107-2005 Partea a III - a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor

II

Grad de rezistenta la foc

P 118/1999 Normativ de siguranța la foc a

II

risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu /

^construcțiilor

mare nu depășesc 30% din totalul construcției (risc mijlociu de incendiu pentru bucătăriile ' comune de pe fiecare nivel, risc mic pentru. restul încăperilor)                 N

Clasa de performanta energetica

MC 001/3-2006 Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor

B

Presiunea convenționala a terenului de fundare

NP 112/2004 Normativ pentru proiectarea [structurilor de fundare directa

Pconv = 300 kPâ

 • 1.2. Valoarea de inventar a construcției Nu este cazul.

1.3 Actul doveditor al forței majore

Nu este cazul.

 • 2. Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic

Recomandarea expertului/auditorului energetic

In urma analizelor Expertizei Tehnice și al Raportului de Audit Energetic, se fac următoarele Concluzii și Recomandări pentru reabilitarea clădirilor ce fac parte din acest obiectiv: 2.1. Expertiza tehnică

 • a) Elaborator - Expert tehnic atestat

Expert tehnic lonescu C. Anton A1, A2, A3 - MLPAT DCLP 112 domeniul construcții civile

 • b) Concluziile raportului de expertiză tehnică

La examinarea vizuala nu se constata nici un fel de degradare structurala provenind din depășirea capacitatii portante sau de cedări de fundație. Fisurile verticale prezente uneori in soclu, sub ferestrele parterului, sunt normale pentru varsta clădirii, nu sunt periculoase si nu necesita masuri speciale de remediere. Desprinderile locale ale tencuielii de fațada se vor remedia cu ocazia tratării termice a blocului. Trotuarul in jurul blocului nu prezintă semne de desprindere. Rostul nu prezintă urme de deplasare semnificativa.

Imobilul prezintă o stare de uzura moderata. In ceea ce privește izolarea termica si fonica, acestea nu se mai incadreaza in parametrii prevazuti de actualele reglementari tehnice.

Pe parcursul existentei s-au efectuat de către locatari pe spatiile vizionate amenajari si modificări, precum:

inlocuirea de către unii locatari a tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC sau aluminiu; inchiderea unor balcoane cu tamplarie metalica sau tamplarie din PVC cu geam termopan; refacerea hidroizolatiei terasei;

zugrăveli si vopsitorii, aplicare de gresie si faianța in apartamente;

Nu se observa si nu s-au raportat intervenții asupra structurii de rezistenta.

Structura de rezistenta a blocului 12C, din B-dul Republicii nr. 104, cu subsol, parter si 10 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.              y : w

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate. ) '-?■ Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare^ V Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica. V .y. Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

“fsJConcluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de riscse'ismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator - Auditor energetic atestat

Inginer auditor energetic LAZIN CIPRIAN Certificat de atestare seria UA 01431/20.08.2010 -MDRT

b) Concluziile raportului de audit energetic

Pentru reabilitarea termică a clădirii se propun următoarele lucrări:

1. Modernizarea pereților de suprastructură

Zonele din dreptul nervurilor dar și cel din dreptul legăturilor cu pereții interiori și planșeele de fațadă sunt insuficient protejate termic.

Se propune izolarea termică a fațadelor cu plăci de vată minerală, în grosime de 100 mm, având densitatea 100-M50 kg/m1, valoarea coeficientului de permeabilitate termică fiind de maxim 0,042 W/m*K. Poate fi utilizată orice soluție tehnologică agrementată, dar realizarea lucrării se va face pe baza unui proiect tehnic și detalii de execuție care să adapteze soluțiile de detaliu ale sistemului la situația concretă a clădirii.

Prin proiectul tehnic al lucrării de modernizare trebuie prevăzute cu atenție elementele de detaliu ale rezolvărilor din zonele muchiilor, ale protecției glafurilor exterioare, împotriva acțiunii focului (se recomandă clasa B), ale protecției hidrofuge din zona solbancurilor, rosturi structurale de dilatare etc.

2. Modernizarea pereților de la subsol (pe zona soclului), la exterior

Clădirea este prevăzută cu subsol tehnic general. Pereții de la subsol sunt realizați din beton armat. Planșeul peste subsol este realizat din beton armat.

Pentru zona soclului se propune izolarea cu plăci de polistiren extrudat, cu grosimea de 10 cm, cu densitatea minimă de 30 kg/m1.Se recomandă ca înainte de aplicarea termosistemului să fie refăcute lucrările de hidroizolații, din aceste zone.

Poate fi utilizată orice soluție tehnologică agrementată, dar realizarea lucrărilor se va face pe baza unui proiect tehnic și detalii de execuție care să adapteze soluțiile de detaliu ale sistemului la situația concretă a clădirii.

Pe zona soclului, plăcile din polistiren extrudat se vor proteja cu tencuială decorativă.

4. Modernizarea planșeului peste subsol

Se propune izolarea planșeului peste subsol, la intrados, cu plăci de polistiren expandat de minim 6 cm grosime. Stratul termoizolant se va coborî pe pereții laterali ai subsolului pe o înălțime de 0,50 m pentru a „închide” punțile termice. Termoizolația se va proteja cu masă de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă

Se vor utiliza numai materiale agrementate termic.

5. Modernizarea ferestrelor și a ușilor de balcon

Se propune înlocuirea actualelor ferestre utilizând tâmplărie din PVC cu minim 5 camere și geam termoizolant cu tratament low-e împreună cu dotarea tuturor apartamentelor cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de exemplu grile higroreglabile de admisie și evacuare aer). Rezistența la transfer termic a ferestrelor și ușilor de balcon exterioare va fi de minim 0,77m2K/W.

Ușile exterioare se vor realiza din tâmplărie metalică cu rupere de punte termică și geam termoizolant și vor fi dotate cu dispozitive automate de închidere, cu amortizor.

6. Modernizarea instalației de încălzire și de distribuție a apei calde de consum

Se propune refacerea termoizolațiilor conductelor instalației de încălzire și de a.c.m. amplasate în subsolul clădirii, cu vată minerală cu grosimea de minim 20 mm. Se propune montarea de robineți de echilibrare termohidraulică și de golire, la baza fiecărei coloane de încălzire, montarea de robineți cu cap termostatic și robineți de aerisire la radiatoarele care sunt legate la instalația de încălzire centralizată a blocului de locuințe.

Recomandarea expertului/auditorului energetic:

Pentru reabilitarea termoenergetică a clădirii, se propun adoptarea pachetului de măsuri PM1 care constă în următoarele intervenții:

 • •  placarea exterioară a părții opace a fațadelor de la suprastructură cu plăci de vată minerală de 10 cm grosime;

 • •  termoizolarea planșeului peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu plăci din polistiren expandat de 6 cm grosime;

 • •  termoizolarea pereților de la subsol, pe zona soclului, cu plăci din polistiren extrudat de 6 cm grosime;

 • •  schimbarea actualei tâmplării din lemn și geam simplu cu tâmplărie PVC, minim 5 camere, cu geam termoizolant;

 • •  termoizolarea suplimentară a structurii actuale de terasă cu spumă poliuretanică în grosime de 8 cm;

 • •  refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

 • •  montarea de robineți de echilibrare termohidraulică și de golire la baza fiecărei coloane, în cazul în care aceștia nu există;

 • •  montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare pentru iluminatul pârtilor comune

A.3 DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a - d din OUG 18/2009)____

  Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

  Se vor realiza următoarele lucrări:

 • •  termoizolarea planseului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • •  schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • •  inchiderea balcoanelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacamerala si geam termoizolant/panel PVC, si izolarea parapetilor (in eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm

 • •  schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent;

 • •  înlocuirea instalației din subsol de încălzire si apa calda menajera.

 • •  izolarea termica a conductelor de distribuție pentru încălzire si a.c.m. din subsol

 • •  montarea robinetelor de echilibrare termohidraulica la baza fiecărei coloane, in subsolul blocului.

 • •  montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa

 • •  înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului

 • •  Verificare tablou electric parti commune

 • •  Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

 • •  refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

 • •  demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

Conform GP 123/2013, componenta termoizolanta si componenta de protecție si finisaj se vor aplica pe pereții exteriori ai blocului de locuințe, numai după efectuarea operațiunilor de pregătire a acestora si a balcoanelor, care constau in:

 • (1) localizarea si inlaturarea porțiunilor de tencuiala neaderenta si a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • (2) inlaturarea tencuielilor afectate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. si a placărilor ceramice; încheierea acestor operațiuni va constitui o faza determinanta pentru rezistenta si stabilitatea construcției, la care vor participa proiectantul, verificatorul, expertul, executantul si reprezentantul autorizat al beneficiarului si care vor stabili: necesitatea intervențiilor la structura de rezistenta si neinceperea / întreruperea lucrărilor de termoizolare si/sau inlaturarea panourilor prefabricate deteriorate ale parapetelor balcoanelor si/sau vor da acceptul pentru continuarea lucrărilor de reabilitare cu următoarele operațiuni de pregătire a suportului:

 • (3) curatarea de rugina si protejarea anticoroziva a armaturilor vizibile ale panourilor prefabricate utilizate la parapetul balcoanelor;

 • (4) demontarea profilelor metalice utilizate la inchiderile balcoanelor si colectarea lor in vederea reciclării;

 • (5) demontarea si colectarea in vederea reciclării panourilor din sticla armata ale balcoanelor, înlocuirea elementelor deteriorate ale scheletului metalic de susținere a parapetului balcoanelor, curatarea de rugina si protejarea anticoroziva a scheletului metalic si realizarea parapetului suport al termoizolatiei;

 • (6) rectificarea tencuielii pe suprafețele decopertate, curatate si desprafuite, precum si acoperirea armaturilor, utilizandu-se mortar compatibil;

 • (7) rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate de fațada sa blocurilor de locuințe învecinate;

 • (8) efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, coșuri de centrale

 • (9) încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tamplariei exterioare si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice.

- IZOLAREA TERMICA A PEREȚILOR EXTERIORI

__________________t Z V-’*''__-____

u dintre țrogșoanele termicei         £ ț

(ferestre\șFj)siVpr^cum a ?

i/ L v u


Proiectul de reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Vor fi izolați termic prin aplicarea unui sistem termoizolant compact lipit, avand in componenta sa ca element termoizolant vata minerala bazaltica de 10 cm grosime.

Componenta termosistemului este următoarea:

 • -   -adeziv specific pentru lipirea termoizolatiei pe suport

 • -  -plăcile termoizolante: placi din vata minerala bazaltica, 10 cm grosime, densitate minim 100kg/mc, Conductivitatea termica = 0.035 W/mK

-mijloace de fixare mecanica, se vor determina in funcție de stratul suport si stării actuale a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem. In zonele parapetiilor logiilor se vor folosi dibluri de prindere adaptate grosimii si tipului de strat suport.

 • -   -profile (de intarire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • -  -straturi de protectie(grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • -  -material de finisare-tencuiala decorativa

Plăcile de vata minerala au uzual dimensiunile: lungime 1000-1250mm x lățime: 500-600 mm.

Clasa de reacție la foc a termosistemului va fi de A1 sau A2-s1,d0.

Vata bazaltica este un material natural, care asigura o termoizolare eficienta. Vata minerala bazaltica pentru fațade are un coeficient de conductibilitate termica intre 0,038 W/mK si 0,042 W/mK. Spre deosebire de alte variante de termoizolare, sistemele de izolare termica la exterior cu vata bazaltica sunt permeabile la vapori, ceea ce permite pereților sa "respire", eliminând astfel posibilitatea de producere a condensului si mucegaiului. Nu numai vata bazaltica, dar si mortarele si tencuielile decorative care se folosesc in aceste sisteme sunt permeabile la vapori. Astfel, se realizează un climat interior plăcut si cu adevarat confortabil.

O alta caracteristica a vatei bazaltice este incombustibilitatea. Fiind un material din fibre bazaltice, vata nu produce si nu intretine arderea, oferă protecție împotriva propagării flăcărilor, fiind astfel un material care poate salva vieți si bunuri in cazul izbucnirii unui incendiu, prin întârzierea extinderii focului.

Zgomotul excesiv are efecte negative asupra oamenilor, afectând atat sanatatea cat si capacitatea de concentrare sau calitatea somnului. Vata bazaltica are foarte bune proprietăți de acustica si izolare fonica. Astfel, acest material imbunatateste calitatea vieții, separând casa de zgomotul străzii.

Se vor face toate verificările si lucrările necesare: verificarea stratului suport, pregătire planeitate strat suport, consolidare si refacere elemente structurale daca e cazul.

Placarea exterioara a pereților pe zone greu accesibile (curți de lumina, calcane etc.) se va face tot cu sistem compozit compact lipit, cu element termoizolant vata minerala bazaltica, folosindu-se alpinisti sau alte tehnici de acces in vederea executării lucrărilor (inclusiv remedieri si consolidări, daca e cazul).

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata minerala bazaltica 3 cm grosime, pe 3 laturi. Sub zona de glaf se va monta termoizolatie din polistiren expandat 3 cm grosime.

Soclul: Se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței           ,X

 • •  aplicarea termoizolatiei din placi de polistiren extrudat conductivitate termica minihn 0.038 W/mK, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 30 kg/m3; plăcile'de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat *

 • •  aplicarea unei tencuieli decorative de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata

cu fibra de sticla                                                                   Y

 • •  in cazul scărilor de bloc cu societăți comerciale la parter, soclul se reabilitează parțial pe zona comuna a blocului

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC 5 camere cu solbanc Uminim =1.10 W/mpK, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie din polistiren expandat 3 cm grosime pentru a evita punțile termice.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede înlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu. Cantitatile de tamplarie vor fi ajustate corespunzător.

Balcoanele vor fi închise cu tamplarie din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE -2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplărie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu îmbinări sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

d Engineering Având in vedere ca la momentul intocmirii documentației tehnico economice nufa î^st- poșibilâ-^ investigarea stării prinderilor parapetilor balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul pifpprigterilof, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GR423/2013, arii 20.,' y

v-'i -"->:„■       .,4? '■

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanprîtita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapetilor balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm. conductivitate termica minim 0.038 W/mK

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK

Către interior cadrul va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor inchide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.).

Ușile si ferestrele de la spatiile comune (casa scării, camera troliului, ghena etc) vor fi inlocuite utilizând tamplarie PVC cu minim 5 camere U=1.10 W/mpK si geam termoizolant cu tratament low-e de emisivitate 0.5. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare). In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ușile exterioare de acces locatari de la nivelul parterului se vor realiza din tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu sistem de securizare si dispozitive automate de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Panoul vitrat care include si usa de acces principala va fi prevăzut cu goluri de ferestre mobile, oscilobatante.

Prin proiect nu se vor modifica poziția si dimensiunile golurilor din fațada si nu se vor face modificări la structura de rezistenta a clădirii si nici la pereții exteriori de inchidere.

- TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI NECIRCULABILE/ TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL IN CAZUL EXISTENTEI ȘARPANTEI:

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

-înlăturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstra, se va înlocui pe zonele degradate.

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelorde terasa de colectare pluviale., adaptate noii grosimi a starturilor de terasa

pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.


-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate/dujâdlbzi^sL mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării .uhyi rț\ pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.                                   f

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie afereijțteȘerașei '”•/// ’ *. -aplicarea unui strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidrbizolant, peste'7 ' spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatiavvă^fi compatibila^ cu spuma poliuretanica.

-După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla^galvariizăta la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa

-se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

- IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL SI PARTER, IN CAZUL IN CARE DEASUPRA SUNT APARTAMENTE

In zona subsolului si parterului, in spatiile neincalzite ale casei scării (wind-fang), precum si in camera pubelelor, uscatorii, (acolo unde sunt apartamente deasupra acestor spatii), s-a prevăzut montarea unei termoizolatii cu polistiren expandat de 10 cm grosime conductivitate termica minim 0.038 W/mK, aplicat la intradosul plăcii peste subsol si parter. Finisarea peste aceasta termoizolatie se va face cu tencuiala subțire armata cu plasa din fibra de sticla si zugrăveala simpla cu lapte de var.

Protecția termica se va realiza la intradosul planseului peste subsol si parter, se vor izola inclusiv grinzile si pe o inaltime de aprox. 50 cm zidurile sau diafragmele aferente.

2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e - f din OUG 18/2009)_____________________________________________________


In vederea realizării termoizolatiei de fațada se vor demonta si remonta toate confecțiile metalice existente (aparate de aer condiționat, interfon acces bloc, inclusiv suporturile metalice, antenele de satelit, glafuri, burlane, streșini, glaful de tabla de pe aticul blocului, grile de aerisire) si alte elemente (cabluri, etc.)

De asemenea se va realiza etansarea rostului seismic.

Copertinele degradate peste zonele de acces in bloc se vor recondiționa, urmând a se efectua termohidroizolarea acestora.

In cazul in care, pentru executarea lucrărilor de reabilitare pe fațadele si terasa clădirii, este necesara dezafectarea instalației de paratraznet (daca aceasta exista), atunci după terminarea acestor lucrări, executantul va reface instalația de paratraznet.

Se va monta invelitoare panou sandwich de acoperiș, la balcoanele ultimului nivel, acolo unde este cazul.

Se vor recondiționa/ inlocui piesele deteriorate de pe terasa: parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire, demontare si remontare alte echipamente de pe terasa, montare deflectoare pe terasa, protecție aerisiri instalații sanitare.

Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din OUG 18/2009)

Trotuarul de garda: Se va reface in zonele degradate si i se va da corect panta de minim 2% către exteriorul clădirii. De asemenea se va monta trotuar de garda similar cu cel existent in zonele unde lipsește complet, pe zona spatiilor comune ale blocului de locuințe. La contactul cu finisajul de fațada se va reface dopul de bitum, conform detaliilor de execuție.

Daca sunt degradate, se vor reface pardoselile exterioare din zonele de acces, pe trepte, contratrepte, podește si rampe pentru acces persoane cu handicap.

Se vor inlocui balustradele metalice exterioare existente cu unele noi dimensionate corespunzător, acolo unde este cazul.

- LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE A AGENTULUI TERMIC PENTRU ÎNCĂLZIRE SI APA CALDA MENAJERA AFERENTA PÂRTILOR COMUNE ALE BLOCULUI DE LOCUINȚE

Se vor efectua lucrări de inlocuire a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol, care cuprind:

 • -   golirea instalației interioare                                                     1

 • -   desfacerea izolației conductelor de distribuție                                      v \

 • -  demontarea - montarea conductelor de distribuție, realizarea protecției anticorozive si a termoizolatiei

 • -  inlocuire suportilor de susținere a conductelor

Se va realiza echilibrarea termohidraulica a instalației interioare de încălzire, care cuprinde:

 • -  demontarea robinetelor de pe conductele de distribuție

 • -  montarea robinetelor de echilibrare termohidraulica la baza fiecărei coloane, in subsolul blocului

 • -  demontarea robinetelor existente de la radiatoare si montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur si robinete de aerisire. La solicitarea locatarilor se pot monta si repartitoare de căldură pe fiecare radiator.

 • -   spalarea instalației interioare de incalzire

 • -  efectuarea probei de presiune, insemnand verificarea imbinarilor, a probei de funcționare - la cald si reglajul instalației.

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA INSTALAȚIA ELECTRICA DE ILUMINAT PARTI COMUNE

 • -  - Se vor inlocui cablurile circuitelor de alimentare care nu mai corespund cerințelor impuse de normativele in vigoare.

 • -  -Se va întrerupe alimentarea din tabloul electric pentru părțile commune si se vor alimenta circuitele din sistemul fotovoltaic.ln subsol se vor inlocui toate lămpile alimentate la 24 V si se vor monta corpuri de iluminat LED 10 W cu senzor de mișcare inclus.

CONCLUZII

în prezentul proiect sunt prevăzute o serie de cantități estimate vizual sau prezumtive. Acest lucru este datorat faptului că unele cantități de lucrări nu pot fi depistate, certificate și dimensionate din faza de proiectare, ci doar în anumite etape ale execuției. Prin urmare, pot apărea diferente între cantitățile estimate în proiect și cele reale din teren deoarece:

 • - verificarea stării tencuielilor de pe întreaga suprafață opacă, și stabilirea măsurilor de remediere necesare, este posibilă după montarea schelei și îndepărtarea polistirenului aplicat de locatari fără suport tehnic adecvat (autorizație de construcție și proces verbal de recepție).

 • - verificarea stratului suport al pereților exteriori este posibilă după îndepărtarea tencuielii degradate pe zona respectivă.

 • - evaluarea și stabilirea stării stratului de termoizolație de pe terasă este posibilă numai după îndepărtarea pietrișului și hidroizolației degradate.

 • - evaluarea stării parapeților de la balcoane și eventual expertizarea detaliată a acestora poate fi făcută după îndepărtarea straturilor superficiale de tencuială sau termoizolații, inchideri cu tâmplarii de cornier/lemn improvizate de locatari.

 • - stabilirea cantității finale de tâmplărie de înlocuit este posibilă în momentul începerii lucrărilor de desfacere și dezafectare, moment în care se verifică și actele tâmplăriei montate de locatari. Verificarea amănunțită a tâmplăriei în acest moment al execuției poate avea drept consecință modificarea valorilor din tablourile de tâmplărie în sensul măririi sau scăderii cantităților de executat.

Aceste inconveniente în estimarea cantitativă și calitativă a situației existente reale, enumerate mai sus, pot duce la apariția unor lucrări suplimentare și/sau la scăderea cantităților inițiale prevăzute de proiectant pe măsura parcurgerii etapelor execuției reabilitării.

Lucrările și cantitățile care nu pot fi prevăzute din faza de proiectare, vor fi acoperite din punct de vedere al costurilor, din capitolul „Diverse și neprevăzute".

în timpul execuției lucrărilor de reabilitare termică a blocului, nu se va interveni asupra instalației de gaze de pe fațada blocului. De-a lungul conductelor de gaze sistemul termoizolant va fi decupat și se va propune de către antreprenor, de la caz la caz, o soluție de asigurare a continuității izolației termice a blocului.

Intern o Engineering t_______________'%■/ &vÂ_ .'f     _________

După placarea exterioară a blocului cu termosistem, este i^te^sa^mâni^Gfârea materialelor prin exteriorul clădirii (sistem scripete, macara pionier, sau orice sistefrfcăre'jar pupe în pericol deteriorarea aspectului exterior a sistemului termoizolant prin lov|re)‘ Trebuie evitată cu strictețe efectuarea oricărei activități, după executarea placării exterioare, care să pună în pericol termosistemul. Aprovizionarea cu materialele necesare executării lucrărilor de'la terasele blocurilor se va face ori înaintea placării exterioare, ori prin interiorul clădirii, ori cu schele autdridicațoare.

Geamurile de la ferestrele din interiorul balcoanelor nu s-au calculat în vederea înlocuirii cu tâmplărie tip termopan, în cazul în care proprietarii apartamentelor doresc și aceasta reabilitare vor negocia separat cu constructorul.

Se vor folosi sisteme insotite de declarația de conformitate/de performanta, de agremente tehnice si avizele tehnice aferente in valabilitate, ale căror performante determinate si prevăzute in agrementul tehnic corespund prevederilor din proiectul de reabilitare termica a clădirii.

3. Consumuri de utilități:


a) Necesarul de utilități

Apa: consumul de apă se rezumă la cel necesar uzului menajer. Este realizat branșament la rețeaua de apă existentă.

Canalizare: Este realizat branșament la rețeaua publică de canalizare pentru preluarea apei uzate menajere. Evacuarea apelor pluviale se va face la teren.

Energie electrica: Este realizat branșament la rețeaua electrică existentă.

Gaze naturale: Este realizat branșament la rețeaua existentă în zonă.

Enerqie termică: blocul este branșat la rețeaua de termoficare a localității sau există centrale de apartament

b) Estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

Se constată că prin aplicarea pachetului de măsuri adoptat pentru reabilitarea termică a blocului se obține o reducere a consumului cu energia termică de 40 - 42%.

A.4 DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


Durata de implementare a proiectului este de 32 luni


Activitatea


1. Ac tivita ti realizate înainte de depunerea cererii de finanțare


Activ. 1.1


Subactiv. 1.1.1


Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

I Liberare si revzirre exper-iza te’nca, au<i>t energet;c si certificat perfomanta energetic inițial


Subactiv. 1.1.2


Subactiv. 1.1.3


Subactiv. 1.1.4


Subactiv. 1.1.5


Obținere Certificat de urbanism, Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, faza DALI, obținere avize/acorduri/autorizații de principiu - purtătoare de TVA


Obținerea de avize/acorduri/autorizatii de principfu - nepurtatoare de TVA


Elaborare si revizuire documentație tehnico-econorrtca - DALI


Elaborarea Cererii de finanțare


II Ac tivitati ce se vor realiza după depunerea cererii de finanța»


Activ. II. 1


Asistenta tehnica in evaluarea proiectului


Subactiv. 11.1.1


Activ. 11.2


Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

<ct:~ tatea □ ? pregat re a documentatelor t- atr t uire si dr rularea procedurilor de achiziție


Subactiv. 11.2.1


Activ, fi. 3


Subactiv. 11.3.1


Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii (management de proiect, informare si publicitate, audit financiar, dirigentie de șantier, verificarea proiectării) si execuție lucrări si furnizare echipamente/dotări Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării


întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor - faza PT


Subactiv. II.3.2


Subactiv. II.3.3


Activ. 11.4


Subactiv. 11.4.1


Activ. 11.5


întocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție


Realizarea PT+C5+DDE, inclusiv verificarea proiectării


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Prestarea serviciilor de dirlgentie de șantier


Subactiv. 11.5.1


Activ. H.6


Prestarea servfciiilor de dirigentie de șantier


Activitatea de realizare a Investiției de baza


Subactiv. 11.6.1


Subactiv. II.6.2


Subactiv. II.6.3


Subactiv. II.6.4


Subactiv. II.6.5


Subactiv. II.6.6


Subactiv. II.6.7


Activ. 11.7


Subactiv. 11.7.1


Activ, li.8


Subactiv. li.8.1


Activ. 11.9


Construcții si instalații


Livrare echipamente/datari

Activitati conexe investiției de baza


Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier


Organizarea de șantier - cheltuieli conexe


Comisioane, cote, taxe, costulcreditului


Cheltuieli diverse si neprevăzute


Managementul proiectului


Monitorizarea implementării proiectului si a contractelor de achiziție incheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului; activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului

Derularea activitatttor obligatorii de informare si publicitate in cadrut proiectului Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului


Audi ta rea proiectului


Subactiv. 11.9.1


Activ. II. 10


Subactiv. 11.10.1


Realizare rapoarte de audit intermediar si audft final


întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale


întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale


Splaiul Independentei, nr. 294


Sector 6, București, PO 060031, Romania


Perioada de implementare include si durata de desfășurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finanțare.

In estimarea perioadei de implementare a proiectului s-a luat in considerare inclusiv perioada de depunere a cererii de rambursare finale.

NOTA: 2012* reprezintă anul in care s-a semnat contractul de prestări servicii de proiectare nr.21156 / 4.12.2012 si predare la beneficiar la următoarelor livrabile: elaborare DALI si elaborare expertiza tehnica, audit energetic, certificat de performanta energetica.

A.5 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări care participa la realizarea obiectivului final.

 • 1. Valoarea totală cu detaliere pe structura devizului general

Valoarea totala a investiției pentru proiectul propus “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 12 C, BD. REPUBLICII NR. 104” este de 1.313.614,65 Lei inclusiv TVA, respectiv 287.166,54 Euro inclusiv TVA.

Devizul general al investiției s-a realizat, pe baza Metodologiei privind elaborarea Devizului general pentru investiții si lucrări de intervenție, inclusa in Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

Cursul valutar utilizat este cel precizat in cadrul Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI si POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, la subsectiunea 2.4, respectiv cursul inforeuro din luna iulie 2017 de 4,5744 lei/euro.

In continuare este prezentat Devizul General al proiectului de investiții propus:

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 12 C, BD. REPUBLICII NR.104"

In mii lei/mii euro la cursul 4,5744 lei/euro

curs valutar

4,5744

Lei/Euro

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

0

0

Intergroup Engineering

■ ■

DEVIZ GENERAL                           >

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:             ' ■       X**'

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 12 C,BD. REPUBLICII NR.104"

In mii lei/mii euro la cursul 4,5744 lei/euro         XX,' '               /

curs valutar

V,4,5744

Lei/Euro'ff

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 2

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

3.1

Studii de teren

0

0

0

0

0

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,80261

0,39406

0,14123

1,94384

0,42494

3.3

Proiectare și inginerie

31,74809

6,94038

6,79723

38,54532

8,42631

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

9,14880

2,00000

1,73827

10,88707

2,38000

3.5

Consultanță

28,75527

6,28613

5,46350

34,21877

7,48049

3.6

Asistența tehnică

39,04520

8,53559

7,41859

46,46379

10,15735

TOTAL CAPITOL 3

110,49997

24,15616

21,55882

132,05879

28,86909

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

865,45440

189,19517

164,43634

1.029,89074

225,14226

4.2

Montaj utilaje tehnologice

1,07345

0,23466

0,20395

1,27740

0,27925

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

23,27220

5,08749

4,42172

27,69392

6,05411

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

889,80005

194,51732

169,06201

1.058,86206

231,47562

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

45,00000

9,83735

8,55000

53,55000

11,70645

5.1.1 Lucrări de construcții

9,00000

1,96747

1,71000

10,71000

2,34129

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

36,00000

7,86988

6,84000

42,84000

9,36516

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9,62000

2,10301

0

9,62000

2,10301

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

50,02000

10,93477

9,50380

59,52380

13,01237

TOTAL CAPITOL 5

104,64000

22,87513

18,05380

122,69380

26,82183

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

ți predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

0

0

Intergroup Engineering

— — . ' ■

DEVIZ GENERAL                        V A"-"-

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:                      z A,     \

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 12 C, BD.^PUBLICII NR.104"^ s

In mii lei/mii euro la cursul 4,5744 lei/euro               \            ,/> X

curs valutar

4,5744

‘Lei/Euro.joX*

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclu£iV TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.104,94002

241,54861

208,67463

1.313,61465

287,16654

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

875,52785

191,39730

166,35029

1.041,87814

227,76280

Nota: Punctul reprezintă separator mii unități, iar virgula reprezintă separator zecimale

Data elaborării Devizului General: 5.02.2018


Proiectant

Beneficiar,

Primăria Municipiului Ploiești


INTERGROUP ENGINEERING SRL

Cheltuielile centralizate in cadrul Devizului General intra in categoria cheltuielilor eligibile, dar si a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC si CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea si anumite taxe pentru obținerea de avize si acorduri, in consecința acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19% (in conformitate cu Codul Fiscal, incepand cu 1 ianuarie 2017 cota TVA este de 19%).

De asemenea, anumitor valori s-a aplicat cota de 24% (acele cheltuieli care au fost realizate si plătite in anul 2012 - întocmire DALI si elaborare expertiza tehnica, audit energetic, certificat de performanta energetica).

Mai jos s-au prezentat costurile asupra carora nu s-a aplicat cota de 19%:

Nr.crt.

Categorie cheltuieli carora nu li s-a aplicat cota de 19%

UM

Valoare

1

Taxe obținere avize/acorduri/autorizatii - act administrativ mediu

Lei

500,00

2

Taxe obținere avize/acorduri/autorizatii - taxa timbru arhitectura

Lei

559,32

3

Comisioane, cote, taxe legale

Lei

9.620,00

TOTAL CHELTUIELI

Lei

10.679,32

Valoarea totala a proiectului include si alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adaugate in structura bugetului proiectului prezentat in cadrul Cererii de finanțare, si anume:

Nr. crt.

Specificație

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoarp(inclusivTVA) \

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii iei^

Mii euro

1

2

3

4

5

6 V.T,

.     7         .<

1

Publicitate proiect - ce rezultă din obligațiile beneficiarului

3,33000

0,72796

0,63270

3,96270 \

0.86628■'*

•'■i«             ... 'fi

2

Realizare audit financiar

10,37500

2,26806

1,97125

12,34625

2,69899

TOTAL

13,70500

2,99602

2,60395

16,30895

3,56527

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.118,64502

244,54463

211,27858

1.329,92360

290,73181

Costurile pentru fiecare dintre obiectele propuse prin proiectul de investiții sunt redate in continuare in cadrul Devizului pe obiect:
DEVIZUL obiectului: Lucrări de reabilitare termica Bloc de locuinte^^.-^/^.

în Mii Lei/ Mii Euro la cursul valutar

4,5744

Lei/Euro

.7

J* JX \     y.

Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA |ț-

r ’ Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei \\c

Mii Lei// ,^Mif Euro

I.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

0

0

0

0

2

Construcții: rezistență și arhitectură

822,20692

179,74093

156,21932

978,42624

213,89170

2.1

Fațada partea opaca

399,60610

87,35705

75,92516

475,53126

103,95489

2.2

Fațada partea vitrata

309,94022

67,75538

58,88864

368,82886

80,62890

2.3

Termoizolare terasa

107,71080

23,54643

20,46505

128,17585

28,02025

2.4

Planseu peste parter

3,60340

0,78773

0,68465

4,28805

0,93740

2.6

Alte lucrări

1,34640

0,29434

0,25582

1,60222

0,35026

3

Izolații

0

0

0

0

0

4

Instalații electrice si fotovoltaice

7,62000

1,66579

1,44780

9,06780

1,98229

5

Instalații sanitare

0

0

0

0

0

6

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet

35,62748

7,78845

6,76922

42,3967

9,26825

6.1

Reabilitare termica sistem de incalzire si rețea A.C.M

35,62748

7,78845

6,76922

42,3967

9,26825

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0

0

0

0

0

8

Instalații de telecomunicații

0

0

0

0

0

TOTAL I

865,45440

189,19517

164,43634

1.029,89074

225,14224

II.

MONTAJ

1

Montaj pe fațada

0,57275

0,12521

0,10882

0,68157

0,14900

1.1

Demontarea si remontarea aparatelor de aer condiționat

0.44475

0,09723

0,08450

0,52925

0,11570

1.2

Demontare si remontare interfon acces bloc.

0,12800

0,02798

0,02432

0,15232

0,03330

2

Montaj pe partea vitrata

0

0

0

0

0

3

Montaj pe terasa

0,21570

0,04715

0,04098

0,25668

0,05611

3.1

Montaj panouri solare

0,21570

0,04715

0 04098

0,25668

0.05611

4

Montaj in subsol

0,28500

0,06230

0,05415

0,33915

0,07414

4.1

Montaj contor energie termica primara

0,28500

0,06230

0.05415

0,33915

0,07414

TOTAL II

1,07345

0,23466

0,20395

1,27740

0,27925

III.

PROCURARE

1

Utilaje și echipamente tehnologice cu montaj

23,27220

5.08749

4.42172

27,69392

6,05411

2

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

0

3

Dotări

0

0

0

0

0

TOTAL III

23,27220

5,08749

4,42172

27,69392

6,05411

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

889,80005

194,51732

169,06201

1.058,86206

231,47560£? I

&

Sursa de preturi folosita: Baza de preturi a firmei SC INTERGROUP ENGINEERING SRL la nivel național, preturi preluate din programul WINDEV si Oferte de preț de la producători.


 • 2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

  I fit?

  graficul de realizare a investiției, după cum se poate


Pentru a descrie valoarea totala a investiției pe categorii de activitati ce compun proiectul propus, s-a realizat un tabel care cuprinde eșalonarea costurilor coroborate cu observa mai jos:

EȘALONAREA COSTURILOR COROBORATA CU GRAFICUL ACTIVITATILOR

Activitatea

Valoare totala (Mii LeifaraTVA)

Anul 2012

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

April

Mai

Iun

Iul

AUg

Sept

Oct

Nov

Dec

lan

Feb

Mar

April

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

lan

Feb

Mar

April

Mal

iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Activitati reaHz

ale înainte de depunerea cererii de finanțare

Activ. 1.1

Activitatea de pregătire a proiect ui ui de investiții

Subactfv. 1.1.1

Aiurare si revizuire exper1 iza fel nica, au.fn energ-i ic s certificat ae perfomanta energetic inițial

4,86878

4,86878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subactiv. 1.1.2

Obținere Certificat de urbanism, Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, faza DALI, obținere avize/acorduri/autorizatii de principiu ■ purtătoare de TVA

1,64842

0

0,20605

0,20605

0,20605

0,20605

0,20605

0,20605

0,20605

0,20605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subactfv. 1.1.3

Obținerea de avize/acorduri/au tor iz ații de principiu - nepurtatoare de TVA

1,05932

0

0,13242

0,13242

0,13242

0,13242

0,13242

0,13242

0,13242

0,13242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subactfv. 1.1.4

Elaborare si revizuire documentație tehnico-economic a -DALI

10,43310

10,43310

Subactfv. 1.1.5

Elaborarea Cererii de finanțare

8,31751

0

0

0

0

0

0

0

0

2,77

2,77

2,77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U. Activitati ce se

vor realiza după depunerea cererii de finanțare

Activ. If.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

Subactiv. II.1.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectubi

0,43776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,11

0,11

0,11

0,11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Activ.».2

a ctrntatea dr pregătire o cc<cirni»ntatir.'or 9 ătriuresr          (iroîedii Hor jv

achiziție

Subactiv. 11.2.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii Imanagement de proiect, informare si publicitate, audit financiar, dirigentîe de șantier, verificarea proiectării) si execuție k/crari si furnizare echipa mente/dotări

9,14880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Activ. 11.3

Realizarea DTAC, PT+C5+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Subactfv. 11.3.1

1 ntocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor - faza PT

1,20816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,40

0,40

0,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subactfv. 11.3.2

1 ntocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție

0,51329

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,17

0,17

0,17

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

Subactiv. II.3.3

Realizarea PT+CS+DDE, inckjstv verificarea proiectării

13,81963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,61

4,61

4,61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Activ. ».4

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Subactiv, u.4.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

3,50211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0

0

0

0

0

Acttv. ».5

Prestarea serviciilor de dirigentîe de șantier

Subactiv. 11.5.1

Prestarea servfciiilor de dirigentie de șantier

35,54309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

0

0

0

0

Activ. 11.6

Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactiv. tl.6.1

Construcții si instalații

802,08535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133,68

133,68

133,68

133,68

133,68

133,68

0

0

0

0

0

Subactiv. f 1.6.2

Livrare echipa mente/dotări

23,77290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,92

7,92

7,92

0

0

0

0

0

Subactiv. 11.6.3

Activitati conexe investiției de baza

63,94180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,66

10,66

10,66

10,66

10,66

10,66

0

0

0

0

0

Subactiv. H.6.4

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9,00000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

0

0

0

0

0

Subactiv. 11.6.5

Organizarea de șantier ■ chettuieti conexe

36,00000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

0

0

0

0

0

Subactiv. 11.6.6

Comisioane, cote, taxe, costulcreditukii

9,62000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

0

0

0

0

0

Subactiv. 11.6.7

Cheltuieli diverse si neprevăzute

50,02000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,34

8,34

8,34

8,34

8,34

8,34

0

0

0

0

0

Activ. ».7

Managementul proiectului

Subactiv. 11.7.1

Monitorizarea implementării proiectukii si a contractelor de achiziție încheiate si activitatea de raportare In cadrul proiectului; activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului

15,00000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0

Acttv. II.8

Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactfv. 11.8.1

Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

3,33000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0

Activ.». 9

Auditarea proiectului

Subactiv. 11.9.1

Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final

10,37500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0

Activ. II. 10

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Subactiv. 11.10.1

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

5,00000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,50

2,50

TOTAL GENERAL FARA TVA

1.118,64502

0,33847

0,33847

0,33847

0,33847

0,33847

0,33847

O,33B47

3,11097

2,77250

2,77250

0,10944

0,10944

0,10944

0,10944

2,90800

2,90800

2,90800

3,64907

3,64907

6,99967

11,44255

173,80410

168,62374

168,62374

176,54804

176,54804

176,54804

6,26219

1,81931

1,81931

4,31931

2,50000

Splaiul Independentei, nr. 294


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.intergroup.ro

E-mail: officeainteraroup.ro

A.6 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE


_____X

Valoarea totala a costului realizării lucrărilor de intervenții pentru obiectele de investiții propuse este de 1.329.923,60 lei inclusiv TVA.


Datorita lucrărilor de intervenții executate se realizează o imbunatatire a clădirii rezidențiale. ~

De asemenea, se vor înregistra sensibile reduceri ale costurilor de intretinere, reduceri de consumuri anuale de energie primara ale clădirii rezidențiale, scăderi anuale estimate ale gazelor cu efect de sera la nivel de clădire rezidențiala.

Acestea sunt evidențiate in cadrul raportului de audit energetic pentru blocul de locuințe 12C.

A.7 SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE_______________________________________________________________

Proiectul propus reprezintă realizarea de investiții pentru creșterea eficientei energetice a clădirii rezidentiale/bloc de locuințe - situata in mediul urban.

Pentru finanțarea investiției se dorește accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A -Clădiri rezidențiale.

Beneficiarul proiectului, Primăria Municipiului Ploiești, va finanța din surse proprii cheltuielile eligibile ale proiectului ce-i revin, reprezentând 40% din valoarea eligibila a proiectului (25% din cheltuielile eligibile ale proiectului urmând a fi recuperate de la Asociația / Asociațiile de proprietari), iar din partea FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala) si a bugetului de stat va beneficia de fonduri nerambursabile , reprezentând 60% din valoarea eligibila a proiectului.

Cu privire la valoarea neeligibila a proiectului, Municipiul Ploiești, va finanța din surse proprii cuantumul cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, urmând ca valoarea de 25% din costurile neeligibile sa fie recuperata de la Asociația / Asociațiile de proprietari.

De asemenea, beneficiarul proiectului de investiții acorda ajutoare de natura sociala, in baza legislației in vigoare. Cota de participare proprie aferenta proprietarilor care beneficiază de ajutoare de natura sociala este de 3,5% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, proporțional cu cota-indiviza de proprietate. Diferența pana la 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (costuri eligibile si neeligibile) va fi suportata de către Solicitant si nu va mai fi recuperata de la Asociația de proprietari.

Având in vedere ca proiectul nu este unul generator de venituri, iar scopul sau nu este unul financiar, aducător de profituri pentru beneficiar, ci, in principal, unul social, nu se va calcula deficitul de finanțare al proiectului, ci se vor aplica procentele menționate mai sus.

Costurile neeligibile ale proiectului sunt reprezentate de:

Nr.crt.

Cheltuielile neeligibile ale proiectului

UM

Valoare tara TVA

1

Servicii de audit energetic/certif perform energetica/expertiza tehnica

Lei

4.868,78

2

Elaborare DAU

Lei

10.433,10

Nr.crt.

Cheltuielile neeligibile ale proiectului

UM

Valoare rara

TVA

3

Documentație obținere avize faza DAU

Lei

^313,29  "-

4

Elaborare Cerere de finanțare

Lei

<0^8.317,51

5

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

Lei

^^437,76

TOTAL

Lei

25.370,44


\ V*

i ‘f,* <i> I

_______________________________r

Astfel, cuantumul surselor de finanțare ale proiectului de investiții se prezintă in tabelul următor:

Splaiul Independentei, nr. 294


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.intergroup.ro


E-mail: office@interqroup.ro


Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

I

Valoare totala proiect, din care:

Lei

1.329.923,60

1

Valoare eligibila

Lei

1.298.967,69

2

Valoare neeligibila, inclusiv TVA aferent

Lei

30.955,91

1

Valoarea eligibila a proiectului, din care:

Lei

1.298.967,69

1.1

Finanțare nerambursabila solicitata (FEDR+Buget de stat)

Lei

779.380,61

%

60%

1.2

Contribuție eligibila a Beneficiarului (inclusiv cota aferenta asociațiilor de proprietari) - UAT+AP

Lei

519.587,08

%

40%

2

Valoarea neeligibila a proiectului, din care:

Lei

30.955,91

2.1

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

Lei

25.370,44

2.2

Cheltuieli neeligibile aferente TVA

Lei

5.585,47

II

Contribuție totala UAT, din care:

Lei

299.123,26

1

Contribuție UAT la cheltuieli eligibile:

Lei

268.167,35

1.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

169.364,38

%

15%

1.2

Contribuție UAT ajutoare de natura sociala - 21,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

30.854,24

%

21,5%

1.3

Contribuție UAT cheltuieli eligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

67.948,73

%

40%

2

Contribuție UAT la cheltuieli neeligibite:

Lei

30.955,91

2.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt neeligibite aferente C+M+E

Lei

0

%

15%

2.2

Contribuție UAT cheltuieli neeligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

30.955,91

%

100%

III

Contribuție totala AP, din care:

Lei

251.419,73

1

Contribuție AP la cheltuieli eligibile:

Lei

251.419,73

1.1

Contribuție AP - 25% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

246.396,94

%

25%

1.2

Contribuție AP ajutoare de natura sociala - 3,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

5.022,78

%

3,5%

2

Contribuție AP la cheltuieli neeligibile:

Lei

0

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

2.1

Contribuție AP ■ 25% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

25%

2.2

Contribuție AP in funcție de destinația apartamentului sau a tipului

Lei

0

de proprietari - 100% din val chelt C+M+E

%

.100%

IV

Contribuție totala UAT+AP, din care:

Lei

550.542,98

1

Contribuție UAT+AP la cheltuieli eligibile

Lei

519.587,07

2

Contribuție UAT+AP la cheltuieli neeligibile

Lei

30.955,91

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.329.923,60

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

30.955,91

1.2

Valoarea totala eligibila

1.298.967,69

2

Contribuția proprie, din care:

550.542,99

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

519.587,08

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

30.955,91

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

779.380,61

A.8 ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

1. Număr de locuri de munca create în faza de execuție

în faza de execuție nu se vor crea locuri de munca, constructorul va veni cu propria echipa (estimata la minim 19-25 angajați implicați în reabilitare).

2. Număr de locuri de munca create în faza de operare.

în faza de operare nu se vor crea locuri de muncă.

A.9 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

In cadrul acestui capitol se vor detalia indicatori tehnico-economici ai investiției precum: valoarea totala a investiției esalonata pe ani de realizare a proiectului, durata de realizare a proiectului exprimata in luni, capacitati prezentate in unitati fizice si valorice si alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiția, după caz.

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA (1 euro = 4,5744 lei)

Lei

1.329.923,60

Euro

290.731,81

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

1.041.878,14

Euro

227.762,80


Eșalonarea investiției (INV/C+M):


Anul 2017

INV (Lei)

25.905,37

C+M (Lei)

0 j

Anul 2018

INV (Lei)

34.311,81

C+M (Lei)

0

Anul 2019

INV (Lei)

1.269.706,42

C+M (Lei)

1.041.878,14 • 3. Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a proiectului de investiții “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 12 C, BD. REPUBLICII NR. 104” este de 32 luni.

Durata activitatii majore a proiectului este activitatea de execuție lucrări de amenajare/reabilitare care se va realiza pe parcursul a 6 luni.

 • 4. Capacitati (in unitati fizice și valorice)

Capacitatile in unitati valorice reprezintă acele beneficii socio-economice așteptate, efectul multiplicator, iar capacitatile in unitati fizice sunt reprezentate de indicatorii fizici de infrastructura.

In cazul proiectului evaluat se vor prezenta atat indicatori calitativi, cat si cantitativi care se incadreaza in definițiile menționate mai sus.

Indicator

UM

Valoare

Scăderea consumului anual de energie primara totala

Kwh /an

245.973

Scăderea consumului anual de energie pentru incalzire

Kwh /an

205.139

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

tone/an

43,10

Sistem de panouri solare

buc

1

5. ALȚI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE ÎN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ.

Nr. Crt

Descriere

1

Economie de energie, reducerea cheltuielilor cu combustibilii pentru încălzire

2

Scăderea facturilor de intretinere

3

Confort termic pe timp de vara

4

Protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

5

Schimbarea aspectului blocurilor si implicit a localității

6

Crearea de noi locuri de munca pe durata execuției lucrărilor

7

Reabilitarea fațadelor care in multe cazuri sunt deteriorate si cu potențial risc de prăbușire

8

Dispariția fenomenului de igrasie

A.10 AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

Nr. crt.

AVIZ

NR. AVIZ

1.

Certificat de Urbanism

2.

Dovada OAR

O1 IVe zi ^S'X.

3.

Notificare de mediu

4.

Aviz Securitate la incendiu

5.

Aviz ISC

■ ■.                                J

ACTE NORMATIVE AVUTE ÎN VEDERE

Proiectul a fost întocmit și în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

 • -  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificări și completări ulterioare

 • -  Ordinul 23/2009 pentru aprobare NORME METODOLOGICE din 19 martie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe modificat cu Ordin nr. 103 din 26 martie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificări și completări ulterioare.

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • -  Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1061 /2012 pentru completarea și modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. - “Standard de cost privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe”.

 • -  Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări și completările ulterioare;

 • -  Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativei 07/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002

 • -  Cod de proiectare seismică - Partea a IIl-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • -  Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • -  Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • -  Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;

 • -  SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;

 • -  SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;

 • -  SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • -  SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de^^i^rsș^/

 • -  Reglementare tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor îh dorîstru^i"y ihdicativ CR 0-2005, din 27/12/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 188bi/^n’16/02/2006;^

 • -  STAS 10101/1-91-Greutati tehnice și încărcări permanente                         J

 • -  STAS 10101/2A1-78-Acțiuni datorite procesului de exploatare

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării Și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, Indicativ NP-082-04, publicată în M.Of. partea I, nr. 349 bis, din 25-04-2005, ce înlocuiește STAS 10101/20-90, privind încărcările date de acțiunea vântului;

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, Indicativ CR 1-1-3-2005, aprobată cu Ord. MTCT nr. 2228 din 27-12-2005, ce înlocuiește STAS 10101/21-92 - încărcări date de zăpada;

 • -  STAS 10108/0 - 78 - Construcții civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din otel.

 • -  Normativ NP 042 - 2000

 • -  Normativ C190 - 99

Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție, SC INTERGROUP ENGINEERING SRL L.S.


Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Diana STERIAN

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE'&////

L 3.00 L1

2.40


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. DlanaSTERIAN

Verificat

Arh. Ana Marfa URSACHE

Sef proiect specia

itafe-h. Ana Marfa URSACHE-

Sef proiect comple

Arh. Ana Marfa URSACHE,


Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

PLAN SUBSOL SI PLAN PARTER SITUAȚIE EXISTENTA

Specialitate: ARH

Cod planșa: 02


PLAN TERASANOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

GRAD II DE REZISTENTA LA FOC CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"_NORMALA RISC MIC DE INCENDIU

Nr. proiect: PHPL 21156/2012


Investiția:


o e

CB î e □_3.00

2.40

jc-l-------------------------------Scientizare energetica blocuri in municipiul ploiești -

LOT 1 - BLOC 12C, B-DUL REPUBLICII 104

//£ IHTEiWW p ijj. EKS'Ș-feEtzfJiG H 'A          S St L * >

\\ C-                     ii

ri-«O'>■

^NTERGROUP

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: R013215731       BricsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428


CJ

O C <D CQ


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTINumele


Denumire


planșa:


Proiectant


Arh. Dlana STER1AN


Verificat


Sef proiect specia itafe-h, Ana Maria URSACHE


Sef proiect comple,Specialitate: ARH


PLAN TERASA SI ETAJ CURENT SITUAȚIE EXISTENTA


+19.9C

+1932


+11.66

+1Î37


+6J6 i53?


+3.4

+332L^,;

1 2 881


+31.65


—^AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

_

+28 151 ■ TAMPLARIE INIȚIALA A BLOCULUI DE LOCUINȚE 2. TAMPLARIE FERESTRE ÎNLOCUITE DE LOCATARI Z7-973. BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI

FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE


+§072


LEGENDAPATII COM


^2.40-?


+25.404. TERMOIZOLATIE MONTATA DE LOCATARI J^/ARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE


5. GRILAJE METALICE, ANTENE ETC. UNITATE APARAT DE AER CONDIȚIONAT MONTATA DE LOCATARI +22.65NQȚE

+52471- TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA

„-RESPECTIVILOR PROPRIETARI,

UIN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

+1372 FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL).

+17 -i 5LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII),

+T6.97|n FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE

+Î440DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

+f472


+X1-65

+ÎT47


+LL90

+§72


+6J5 +£97


+3.40

+£22


Semnătură:


[ordinul ARHITEC HtOf 1

< DIN ROMÂNIA j


Ana-Mariâ URSACHEMotivul revizuirii si documentul:


1O-----------------------

-0.30 ^EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -yy-             LOT 1 - BLOC 12C, B-DUL REPUBLICII 104


L -y/

Site: www.lntergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: R013215731        BricsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428


Numele


Proiectant


Arh. DlanaSTERlAN


Verificat


Sef proiect specia itaferh. Ana Maria URSACHE


Sef proiect complet


*>

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

FAȚADA PRINCIPALA SI LATERALA STANGA SITUAȚIE EXISTENTA

Specialitate: ARH

Cod planșa: 04AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE


+28.15

+2797


+25.40

+2fL22


+22.65

+2747


+19.90

+f9?72


Qd


’-4dLEGENDA

 • 1. TAMPLARIE INIȚIALA A BLOCULUI DE LOCUINȚE I

 • 2. TAMPLARIE FERESTRE ÎNLOCUITE DE LOCATARI

 • 3. BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI " ~ FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE


4. TERMOIZOLATIE MONTATA DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE


I i!


+17.15

+Î6?97


+14.40

+f<22


+8.90

+§72


ajcces secure Iar scjara qlegnizg se: UTJDAR BLOC


+6.15 +£97


+3.40

+£22


±0.00

W8Q


+16^7

co

+14^4° +U32


Ț65 +fî^7


-5^7


•iSJO

-3.^2


5. GRILAJE METALICE, ANTENE ETC.

UNITATE APARAT DE AER CONDIȚIONAT MONTATA DE LOCATARI NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI,

IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


'< NUL AKHITtCntOK DIN ROMÂNIA


61S


Ana-Maria(

URSACHE


- 0 (i(Șemnatura:


Motivul revizuirii si documentul:


dEi*1ClENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -LOT 1 - BLOC 12C, B-DUL REPUBLICII 104


SOUP


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: RO 13215731        BricsCAD SN: 7124-0530-0015-39399


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. DlanaSTERlAN

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specia

itajțrh. Ana Maria URSACHE-

Sef proiect comple

Arh. Ana Maria URSACHE.


Denumire planșa:FAȚADA POSTERIOARA SI LATERALA DREAPTA SITUAȚIE EXISTENTA


Cod planșa: 05El IS


NOTE

3. TAMPLARIE FERESTRE SI BALCOANE DIN PROFILE PVC MINIM 5 CAMERE CU GEAM

CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

 • 3. BALCONUL DE LA ULTIMUL NIVEL FARA ACOPERIȘ DIN CONSTRUCȚIA BLOCULUI SE VA ACOPERI CU PANOU SANDWICH 5 CM CU FETE DIN TABLA ZINCATA, MONTAT PE O STRUCTURA DIN ȚEAVA RECTANGULARA


TERMOPAN CU TRATAMENT LOW-E.

TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCOANELOR SE MONTEAZĂ PE CADRU METALIC MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI

 • 4. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE

DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS

 • 5. TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA

10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1 dO

 • 6. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVAB1LA, MONTATA LA INTRADOSUL PLĂCII PESTE PARTER SI SUBSOL, IN ZONA PÂRTILOR COMUNE,

SAU UNDE DEASUPRA SUNT APARTAMENTE

 • 7. TERMOSISTEM CU COMPACT LIPIT CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME MONTAT PE PARAPET!! BALCOANELOR


Revizia:


Data:


Numele:


Semnătură:


OROiNUL ARHIIECTIIO-OIN ROMÂNIA


6190


Ana-Maria

URSACHE


Arâiuctcu lupi <ri


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -MV          LOT 1BL0C 12CB-DUL REPUBLICI1104

:                            70 IMTF5SPOU55 1

/jÎNTERGROUP  (fc

V&jkFNGINeERING

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: RO 13215731        BrlcsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428


Nr. proiect: PHPL 21156/2012


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. DianaSTERlAN

Verificat

Arh. Ana Marla URSACHE

Set proiect specia

itafeh. Ana Maria URSACHE.

Sef proiect comple

Arh. Ana Marla URSACHE.

01.2018

Scară

1:150

Faza

D.A.L.I.


Denumire planșa:


PLAN SUBSOL SI PLAN PARTER SITUAȚIE PROPUSA


Specialitate: ARH


Cod planșa: 061.3$'


 • 1. SUPRAINAuTARE ATIC PE TOT CONTURUL TI EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE

 • 2. INLOCUIREIGLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA

 • 3. INVELITOARE MULTISTRAT: -HIDROIZOLANTE FLEXIBILA -TERMOIZOLATIE SPUMA POUURETANICA14CM


OJ

8

3.00_____L___


ERASEI CU POLISTIREN


V---


NOTE

 • 3. TAMPLARIE FERESTRE SI BALCOANE DIN PROFILE PVC MINIM 5 CAMERE CU GEAM 1T0ATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA TERMOPAN CU TRATAMENT LOW-E.

TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCOANELOR SE MONTEAZĂ PE CADRU METALIC

MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI

 • 4. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS

 • 5. TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1dO

 • 6. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA LA INTRADOSUL PLĂCII PESTE PARTER SI SUBSOL, IN ZONA PÂRTILOR COMUNE, SAU UNDE DEASUPRA SUNT APARTAMENTE

 • 7. TERMOSISTEM CU COMPACT LIPIT CU POLISTIREN

EXPANDAT 10 CM GROSIME MONTAT PE PARAPETII BALCOANELOR


CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEIl TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

 • 3. BALCONUL DE LA ULTIMUL NIVEL FARA ACOPERIȘ DIN CONSTRUCȚIA BLOCULUI SE VA ACOPERI CU PANOU SANDWICH 5 CM CU FETE DIN TABLA ZINCATA, MONTAT PE O STRUCTURA DIN ȚEAVA RECTANGULARA


o c © O)

c £

0

2 □_


^NTERGROUP

^OkENGINEERING

Tr

Site: www.lntargroup.ro

Nr. înregistrare: J40/8798/2000

CUI: RO 13215731       BricsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428Proiectant


Verificat


Sef proiect comple


Numele


VA sst


Arh. Diana STERIAN


Semnătură


01.2018


OBDim A8HITEC1H0S

DIN ROMÂNIA


6190Denumire planșa:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PLAN SUBSOL SI PLAN PARTER SITUAȚIE PROPUSA


Cod planșa: 07(

|D

1


CD


+22.65


+25347


+19.90


+15372


+17.15


+15397


31.95


CD


+14.40


+15322


+11.65


+15347


+8.90

+£55


+6.15


+£57


+3.40


+28.15

+27^7


25.401


>22.651


^19.90

3Î9?>2


14.40


3Î435?


H 1.651


•TT57


+8.901


+8?ki


+6.151


+5^7


+3.401


LEGENDA SI INDICAȚII

 • 1. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA- FERESTRE DIN PROFILE LEMN,

METAL SAU PVC CU TAMPLARIE PROFILE PVC ,    ,/

5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT LOW-E.         fi ■ : J

 • 2. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA BALCOANE DIN PROFILE LEMN, METAL SAU PVC (FERESTRE SI BALCOANE) CU TAMPLARIE PROFILE

DIN PVC, PROFILE DE EXTERIOR MIN. 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT ANTIEMISIV CLAR. TAMPLARIA SE VA MONTA PE UN CADRU METALIC, J'--i ■ Q DIN ȚEAVA RECTANGULARA, MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUl WUiU^'

 • 3. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS.


>3)


CD


CD


^■’T

ACCE:

(3

SEC


+£55


+3^2


±0.00

I -c


Nr”nregistrare:

CUI: RO 13215731 • 4. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT VATA BAZALTICA (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1dO

 • 5. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR

 • 6. TERMOSISTEM PENTRU SOCLU: POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME, PLASA DIN FIBRA DE STICLA, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR


 • 7. SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTIREN EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE

 • 8. ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA

 • 9. INVELITOARE MULTISTRAT:

-HIDROIZOLANTE FLEXIBILA

-TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA14CM -STRATURI EXISTENTE TERMOIZOLANTE


10. UNITATI APARAT DE AER CONDIȚIONAT REMONTATE PE FAȚADA IN URMA INTERVENȚIILOR


NOTE

-TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE IN TIMP UTIL PE CHELTUIALA PROPRIETARILOR PENTRU A PUTEA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT

 • - TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TÂMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR

 • - BALCONUL DE LA ULTIMUL NIVEL FARA ACOPERIȘ DIN CONSTRUCȚIA BLOCULUI SE VA ACOPERI CU PANOU SANDWICH 5 CM CU FETE DIN TABLA ZINCATA, MONTAT PE 0 STRUCTURA DIN ȚEAVA RECTANGULARA


Semnătură:


.1 A9HITECTIL0R k SOMĂNIAMotivul revizuirii si documentul:


tEFIGIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -LOT 1 - BLOC 12C, B-DUL REPUBLICI1104


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. DlanaSTERIAN

Verificat

Arh. Ana Marfa URSACHE

Sef proiect specia

itaj&h. Ana Marfa URSACHE.

Sef proiect comple

Arh. Ana Marfa URSACHE.planșa:


FAȚADA POSTERIOARA SI LATERALA DREAPTA SITUAȚIE PROPUSA


Cod planșa: 08


Allplan 2011
+3072


+25.40


+22.65


+3.40

+3^2


cb


c

3


cr

1

G

a


G

1

G

(

D

1

1


©

l

©

1 1

©

©

D

®

©

®

®

®

1


EB>


EB


□Bl


E>


EB


CIALE


Numele

Semnătura

Proiectant

Arh. Olana STERIAN

Verificat

Arh. Ana Marla URSACHE

Sef proiect specia

itafeh. Ana Marla URSACHE

Sef proiect comple

Arh. Ana Marla URSACHE.


+31.65

^—LEGENDA SI INDICAȚII

 • 1. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA- FERESTRE DIN PROFILE LEMN, +357^ETAL SAU PVC CU TAMPLARIE PROFILE PVC

5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT LOW-E.

 • 2. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA BALCOANE DIN PROFILE LEMN,

METAL SAU PVC (FERESTRE SI BALCOANE) CU TAMPLARIE PROFILE +28.1 fflIN PVC, PROFILE DE EXTERIOR MIN. 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT

1= ANTIEMISIV CLAR. TAMPLARIA SE VA MONTA PE UN CADRU METALIC, +27.97b|N țeava RECTANGULARA, MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI

 • 3. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS.

+^i°4. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT +^2^/ATA BAZALTICA (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA

DECORATIVA DE EXTERIOR CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1dO

5. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU +22.65TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR

I. TERMOSISTEM PENTRU SOCLU: POLISTIREN EXTRUDAT10 CM GROSIME, ’LASA DIN FIBRA DE STICLA, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR


+1 q qj. SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTI REN «---EXTRUDAT fixat cu tije metalice

+1§720. ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA

9. INVELITOARE MULTISTRAT:

-HIDROIZOLANTE FLEXIBILA

-TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA14CM

+17.15STRATURI EXISTENTE TERMOIZOLANTE


+^10. UNITATI APARAT DE AER CONDIȚIONAT REMONTATE PE FAȚADA IN URMA INTERVENȚIILOR


+14.4CtL0TE

-TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU +<22F0ST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI

DEZAFECTATE IN TIMP UTIL PE CHELTUIALA PROPRIETARILOR PENTRU A PUTEA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT

 • - TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE +1J-6fr)EM0NTEAZA SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE

1 ' MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. +8 go CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR

 • - BALCONUL DE LA ULTIMUL NIVEL FARA ACOPERIȘ +872 DIN CONSTRUCȚIA BLOCULUI SE VA ACOPERI CU

PANOU SANDWICH 5 CM CU FETE DIN TABLA ZINCATA,

MONTAT PE O STRUCTURA DIN ȚEAVA RECTANGULARA


ORBINUL ARHIItCfltoc j

DIN ROMÂNIAURSAC^p


ca i’«o'


Semnătura:


Motivul revizuirii si documentul:


ÎARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI --LGT4—BLOC 12C, B-DUL REPUBLICII 104


D.A.L.I.

1

ffl

UP Ț

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

FAȚADA PRINCIPALA SI LATERALA STANGA

SITUAȚIE PROPUSA

Specialitate: ARH

Cod planșa: 08


ROMÂNIA

/C *

*■_______>

A/X % târârii Coif^lîtriîtFLoc tehnico-economicj și a


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind modificarea Hc nr. 365/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor

Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ''Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104"

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A -Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgență a prezentului proiect de hotărâre.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a Blocului 12C, B-dul Republicii nr. 104, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu p oii st i ren?expandat 10 -schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad le izplaâx.târ^ijgă corespunzător, cu tâmplarie din aluminiu cu rupere de punte -termica’, șț> gcafn termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră. V/

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m.

-montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontarc/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

 • 1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA                            lei         1.329.923,60

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA lei         1.041.878,14

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea proiectul de hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 365/12.11.2016 privind a

/V

in


aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Efîcientizare energetică blocuri Municipiul Ploiești - lot 1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104".


Andrei Gheorghe Bazavan Lansai << Bolocan Iulian Botez Gcorge Sori Niculae Cosma Marcian Danescu Ștefan Dinu Marius Andrei Dragulea Sanda Viscan Robert Ionut
Dragusin P

Ganea Cristian Mi hai

Hodorog Bogdan inea Constantin Gabrie


Pana George       >

Popa Gheorghe / Salceanu ClaudiazOana 1 Sicoie Florin Lucian

' Sorescu Florina Alina Tudor Aurelian Dumi
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE M          ZUL-

RAPORT DE SPECIALITATE f 1

sî^iîții'Local


La proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

nr. 365/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecoaomi.ei/șfh Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obieetiVul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că data limită de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, Operațiunea A Clădiri rezidențiale este 28.02.2018 și ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin;

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior;

-Reducerea consumurilor energetice;

-Reducerea costurilor de întreținere pentru incălzire și apă caldă menajeră;

-Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 12C, B-dul Republicii nr. 104, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii:

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin DALI, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

-placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;          / '

-reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat,unt strat de 140 mm grosime;                                            il -A’t-K'.

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo un^eS^eâsUpfa^Zsfini

apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;                        V

-schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică coresjîtinzator, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

Valoarea totala a investiției

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA

(1 euro = 4,5744 lei)

Lei

1.329.923,60

Euro

290.731,81

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

1.041.878,14

Euro

227.762,80

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare

(LeiW

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.329.^60

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

30.9^1h’>?

1.2

Valoarea totala eligibila

1.298.967^

2

Contribuția proprie, din care:

550.542,99 '

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

519.587,08

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

30.955,91

3

ASISTENTA FINANCIARA

NERAMBURSABILA SOLICITATA

779.380,61


Față de cele arătate mai sus, propunem proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 365/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești -Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104"

Direcția Tehnic-Investiții, Director Executiv

Mihaela MANDIDirecția Relații Internaționale, Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOSU


Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv, Andreea Mihaela CRISYEA


Direcția Economică,

Director Executiv,


Mariana GAVRILĂANENA NR JțyLA HCL Nr. $>° /  Z<>18


DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI aferent! proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 12 C, BD. REPUBLICII NR. 104”

1. SITUAȚIA EXISTENTA

1.1 Date tehnice ale imobilului

 • - anul construirii

 • - regim de înălțime

 • - număr de apartamente

 • - suprafața construită totală - m2

 • - aria utilă totală bloc - m2

 • - sistem constructiv anvelopă


1981

S+ P+10E,

40 3086.6 2778 pereți exteriori de închidere din panouri prefabricate autoportante din beton armat, placat BCA tencuieli zidărie; acoperiș tip terasă necirculabilă pe planșeu beton armat

Adresa imobil

Suprafața construita desfasurata

Supr construita

[m2J

Aria utila rezultata

[m2]

Nr. etaje

Spatii comerciale parter

Scări / tronsoane

B-dul Republicii

104

3.086

280.6

2778

S+P+10 Subsol tehnic, parter comercial

DA

1

1.2 Situația existenta a obiectivului de investiții

Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii

Clădirea studiată reprezintă blocuri de locuințe colective ce a fost proiectată și executată în perioada anilor 70-80.

Dimensiunile gabaritice ale clădirii sunt:__________________________

L terasa

I terasa

cota atic

cota soclu

17.85

17.55

31.34

0,75


înălțimea de nivel este de 2,75 m. Clădirea analizată este de tip punct, 12C - S+P+10. Subsolul este general și este de tip tehnic.

Clădirea dispune de 40 apartamente de cate 2 camere, dispuse cate 4 pe nivel.

Finisajele existente sunt: tencuieli interioare, pe bază de ciment, de circa 1 cm grosime, zugrăveli obișnuite din lapte de var; pe pereții grupurilor sanitare, spălătorului, dușului etc. au fost aplicate plăci de faianță, pe pereții exteriori există tencuieli de circa 1 cm grosime la exterior, cu similipiatră, pe zona soclului este aplicată o tencuială de ciment de Circa 3 cm grosime, în grupurile sanitare a fost prevăzut mozaic de 4 cm grosime, în dormitoare a fost


prevăzut covor PVC pe sapa de ciment; pe casa scării, pardoseala este din pereți, zugrăveala din var.

Pereții exteriori de la suprastructură sunt realizați din panouri prefabricate de grosime (4,5 cm beton armat, 15 cm b.c.a., 5,5 cm beton armat). Zonele din dreptul nervurilor dar și cel din dreptul legăturilor cu pereții interiori și planșeele de fațada sunt insuficient protejate termic (sunt placate cu doar 2 cm polistiren expandat).

ajunge pe o scara metalica de la ultimul nivel locuibil.

Termoizolația fațadei este din blocuri de b.c.a. de tip GBNT de 20 cm grosime. Nivelul de protecție termică este la nivelul normelor din anii '70. în prezent clădirea este insuficient


Acoperișul este de tip terasă necirculabilă, cu pante interioare. învelitoarea este realizată din carton bitumat. Accesul pe terasă se realizează printr-o usa a casei liftului , la care se protejată termic.

Planșeul peste subsol nu este în prezent termoizolat. Nu există termoizolații aplicate la nivelul plăcii de pe sol, la nivelul planșeului de peste subsol, la planșeul și pereții din zona windfangului, la pereții comuni cu casa scării. Conductele de distribuție încălzire și a.c.m. din subsol și robineți de golire sunt degradate și fisurați în mare parte.

Tâmplăriile sunt în marea majoritate cele originale dar există și tâmplării din profile PVC cu geam termopan. Ferestrele inițiale din construcția blocului sunt realizate cu tâmplărie din lemn cu două foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 240x120 cm, 120x120 cm. înălțimea parapeților este de 90 cm. Ușile de acces în scară sunt din tablă metalică ambutisată.

Perimetral clădirii există, dar nu pe toată lungimea, un trotuar de gardă realizat din dale din beton.


Clădirea are asigurate următoarele utilitati:

 • • alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

 • • alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

 • • alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala;

 • • agent termic pentru încălzire de la punctul termic;

 • • apa calda menajera de la punctul termic;

 • • telefonie.

Clădirea este prevăzută cu instalații interioare de încălzire, alimentate cu agent termic, apa calda 90/70° C, agent termic produs de punctul termic de zona, aflat in apropierea blocului.

Distribuția agentului termic in clădire se realizează la nivelul subsolului printr-un sistem bitubular. Conductele de distribuție au termoizolatia degradata.

Corpurile statice din încăperile apartamentelor sunt:

 • -  radiatoare din fonta tip 600/150/2 in camerele de zi si dormitoare

 • -   in bai, încălzirea se face cu serpentine verticale 0 3/4", si 0 1/2" cu excepția ultimului etaj unde sunt amplasate radiatoare 600/150/2.

Corpurile statice din spatiile comune sunt:

 • -   radiatoare din fonta tip 600/150/2;

Blocul are contoar pentru măsurarea consumului de căldura pentru încălzire.

Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare aferente băilor si bucătăriilor.

Băile si bucătăriile au fost dotate cu următoarele tipuri de obiecte sanitare:

 • •  lavoar din porțelan sanitar

 • •  cada de baie din fonta emailata

 • •  closet din porțelan sanitar

 • •  spălător cu picurator

  Consumul de apă caldă este contorizat la nivel de apartament și la nivel de

  Iluminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat tip aplică cu lămpi incandescente^


sau fluorescente, normale sau etanșe, funcție de destinația încăperilor. Circuitele de lumina sunt protejate cu siguranțe fuzibile.

Circuitele de iluminat sunt pozate îngropat în tencuială pereților și în placă. Instalațiile electrice existente sunt bune și nu necesită intervenții.

INTERVENȚII REALIZATE DE LOCATARI:

-tamplaria ferestrelor a fost înlocuita la unele apartamente cu tamplarie din profile PVC cu geam termopan

-pe casa scării au fost montate corpuri de iluminat cu LED si senzori crepusculari si de prezenta.

-cateva balcoane au fost inchise cu tamplarie din profile PVC cu geam termopan

TOATE CONSTRUCȚIILE EXECUTATE DE CĂTRE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SE VOR DEZAFECTA.

2. DESCRIEREA SUMARA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

 • •  placarea termica exterioara a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructura cu placi din vata minerala bazaltica de 100 mm grosime;

» izolarea soclului cu polistiren extrudat in grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind ca blocul are spatii comerciale la parter

 • •  reabilitarea termica a acoperișului de tip terasa necirculabila cu poliuretan spreyat, in strat de 140 mm grosime;

 • •  termoizolarea planseului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • •  schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • •  închiderea balcoanelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacamerala si geam termoizolant/panel PVC, si izolarea parapetilor (in eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm

 • •  schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent;

 • •  înlocuirea instalației din subsol de încălzire si apa calda menajera.

 • •  izolarea termica a conductelor de distribuție pentru încălzire si a.c.m. din subsol

 • •  montarea robinetelor de echilibrare termohidraulica la baza fiecărei coloane, in subsolul blocului.

 • •  montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru partite comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa

 • •  înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului

 • •  Verificare tablou electric parii commune

 • •  Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare


refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizi demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma reabilitare

 • 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA

Lei

1.329,923,60

(1 euro = 4,5744 lei)

Euro

290.731,81

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

1.041.878,14

Euro

227.762,80

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.329.923,60

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

30.955,91

1.2

Valoarea totala eligibila

1.298.967,69

2

Contribuția proprie, din care:

550.542,99

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

519.587,08

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

30.955,91

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

779.380,61

Capacitati in unitati fizice si valorice

Indicator

UM

Valoare

Scăderea consumului anual de energie primara totala

Kwh /an

245.973

Scăderea consumului anual de energie pentru încălzire

Kwh /an

205.139

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

tone/an

43,10

Sistem de panouri solare

buc

1

SC INTERGROUP ENGINEERING SRL


AVIZ

Nr. 10/22.02.2018 • 1. Denumire proiect:

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 1 - BLOC 12 C, BD. REPUBLICII NR. 104

 • 2. Proiectant -S.C. INTERGROUPENGINEERINGS.R.L.

3 Beneficiar -DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII - DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților, cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

 • - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

 • - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in

zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lUCrărilȘ^\ feja

 • - demontarea si montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărildCde reabilitatO h* Jl

- VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)        W

inclusiv TVA                                  1.329.923,60 lei^

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA         1.041.878,14 lei

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL acestei documentații,


PREȘEDINTE COMI VICEPRIMAR Mihai Cristian GANiîA

Y

23. FEB. 2010 v


SECRETAR COMISIE MARIAN A7STOCHITA


RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 365/12.11.2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104"Data: 22O 2- % UZ
COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURÎLI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind__ ________

/'2 c


N \

PREȘEDINTE, George Sori


Data:      P \       &


1

Modernizarea planșeului peste ultimul etaj

Terasa blocului este de tip necirculabil, cu pante interioare. Termoizolația este rezolvată cu blocuri de B.C.A. de 12,5 cm grosime. Nivelul de protecție termică este corespunzător normelor în vigoare în perioada construirii blocului. De-a lungul timpului s-au efectuat lucrări de refacere a hidroizolației.

Se propune sporirea rezistenței termice a terasei prin îndepărtarea straturilor exterioare existente până la hidroizolație și montarea unui nou strat termoizolant alcătuit dintr-un strat de minim 8 cm spumă poliuretanică având coeficientul de conducție termică de minim 0,027 [W/mK], Termoizolația terasei se va continua și pe pereții interiori ai aticului.

Spuma poliuretanică se va proteja împotriva Infiltrațiilor de apă și împotriva acțiunii razelor ultraviolete conform indicațiilor producătorului cuprinse în agrementul tehnic.

Se vor utiliza numai materiale agrementate tehnic.