Hotărârea nr. 6/2018

Hotãrârea nr. 6 privind aprobarea numirii candidaților înscriși în lista scurtă pentru ocuparea posturilor vacante de membru în cadrul Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

II SEC

HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea numirii candidaților înscriși în lista scurtă pentru ocuparea posturilor vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice PloieștiConsiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Ganea Cristian Mihai, Raportul comisiei de selecție nr. 121/28.12.2017, Raportul expertului nr. 212/19.12.2017 și Raportul de specialitate nr. 02./04.01.2018 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice, prin care se propune aprobarea numirii candidaților înscriși în lista scurtă pentru ocuparea posturilor vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.01.2018 și raportul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.01.2018;

în conformitate cu prevederile ari. 3 alin.l lit.b), lit.c) și lit.d), art. 3A2 alin.(l) și alin.(2), art. 5, art. 8, art.12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art. 1 alin.24 Anexa 1, Cap.I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 44 alin.(l), alin.(7), alin.(9) lit.a) secțiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidaților ” Anexa 1 Cap.I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza Raportului nr. 121/28.12.2017 privind propunerile de nominalizare finală a candidaților pentru posturile vacante de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, întocmit de comisia de selecție constituită conform H.C.L. nr. 330/29.09.2017;

în baza art. 36 alin. (1) alin. (2) și alin. (3) lit.c), art.37, art.45 alin.(l), art.61 alin.(2), art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numirea doamnei Iamandi Mihaela Irina, începând cu data de 01.02.2018, ca reprezentant al autorității publice tutelare - membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, selectat în baza Raportului nr. 121/28.12.2017 privind propunerile de nominalizare finală a candidaților întocmit de comisia de selecție, care reprezintă anexa nr.l și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă numirea doamnei Gogu Maria, începând cu data de 01.02.2018, ca membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, selectat în baza Raportului nr. 121/28.12.2017 privind propunerile de nominalizare finală a candidaților întocmit de comisia de selecție, care reprezintă anexa nr. 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă contractul de mandat pentru doamna Iamandi Mihaela Irina reprezentant al autorității publice tutelare - membru al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă contractul de mandat pentru doamna Gogu Maria membru al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Mandatează Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de mandat ale administratorilor aprobate la art.3 și art.4 din prezenta hotărâre.

Art. 6 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează: SECRfTAR, LaurenPREȘEDIJNT

George Scfțrin


E ȘEDINȚĂ, iculae BOTEZ <


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii candidațiloAîn^cr scurtă pentru ocuparea posturilor vacante de membru în cadrul Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieș

în conformitate cu prevederile art. 3, pct.l lit.b), lit.c) și lit.d), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

„1. la regiile autonome:

 • b) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;

 • c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

 • d) să încheie contractele de mandat cu administratorii; ”

Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație format din 3-7 persoane. Consiliul de administrație conform prevederilor art.5 alin.(2), alin.(3) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, este constituit din:

“a) un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic,contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;

 • b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;

 • c) 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

 • (3) Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară .în cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituții.

 • (4) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. “

Având în vedere art. 1 alin.24 Anexa 1, Cap.I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:


acționarii minoritari sau de Ministerul Finanțelor Publice, după caz, precum și o analiză a gradului în care consiliul va avea în mod colectiv capacitatea identificată ca fiind necesară, precum și existența unor combinații de candidați nominalizați care ar duce la capacități mai scăzute decât pragul minim identificat ca fiind necesar; ”

Ținând cont de prevederile art. 44 alin.(l), alin.(7), alin.(9) lit.a) secțiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte.Criterii de stabilire a clasamentului candidaților” Anexa 1 Cap.I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

ART. 44 alin. ”(1) Lista scurtă a candidaților este realizată de comisia de selecție, de expertul independent contractat sau de comitetul de nominalizare și remunerare, după caz, prin procedura prevăzută la art. 43. ”

ART. 44 alin. ”(7) După finalizarea interviurilor, comisia de selecție sau comitetul de nominalizare și remunerare întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia. ”

ART.44alin.” (9) Raportul prevăzut la alin. (7) se transmite astfel:

 • a) la conducătorul autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome. ”

Pe baza Raportului nr. 121/28.12.2017 privind propunerile de nominalizare finală, comisia de selecție face propuneri în vederea luării deciziei de numire de către conducătorul autorității publice tutelare a membrilor în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

Având în vedere cele mai sus menționate supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

VIC

GANEA CRI


MIHAI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

Nr.02/04.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii candidaților înscrișHnlîsta scurtă pentru ocuparea posturilor vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 330/2017 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești. Procedura de selecție și evaluare a candidaților s-a desfășurat de către comisia de selecție în colaborare cu expertul independent în recrutarea resurselor umane și anume societatea „Pluri Consultants România S.R.L.”. Acesta a procedat la întocmirea listei scurte de maximum 5 candidați pentru fiecare post, în funcție de clasamentul acestora.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație, a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Având în vedere prevederile art. 3, pct.l lit.b), lit.c) și lit.d), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

„7. la regiile autonome:

 • b) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;

 • c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

 • d) să încheie contractele de mandat cu administratorii; ”

în baza prevederilor art.3A2 alin.(l) și alin.(2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011:

„ (1) Lista administratorilor de întreprinderi publice se întocmește de autoritatea publică tutelară.

(2) înscrierea în lista administratorilor se face după finalizarea procedurii de selecție conform prezentei ordonanțe de urgență. Procedurile de selecție a administratorilor se pot desfășura de către autoritatea publică tutelară ori de câte ori este necesar, cu respectarea condițiilor de publicitate legale. ”

Desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație se face în conformitate cu prevederile art. 5, art. 8, art. 12 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, respectiv în baza unei evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității tutelare.

Având în vedere art.l alin.24 Anexa 1, Cap.I din Hotărârea Guvernului rir. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unorprevedcri dip \ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta- borpofâțîyă';^. întreprinderilor publice, termenii și expresiile de mai jos au următoarel»^n^^^fiij®f


”24. raportul privind numirile finale - documentul final prin car^^'^SZiiîtp^' ' rezumat al profilului fiecărui candidat aflat în lista scurtă, în — referințelor și a istoricului profesional al candidatului și prin care se explică motivarea evaluării specifice pentru fiecare candidat, pe baza punctajelor obținute de acesta vizavi de criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declarației de intenție a acestuia. Raportul conține propunerea de numire a membrilor consiliului de către acționarii minoritari sau de Ministerul Finanțelor Publice, după caz, precum și o analiză a gradului în care consiliul va avea în mod colectiv capacitatea identificată ca fiind necesară, precum și existența unor combinații de candidați nominalizați care ar duce la capacități mai scăzute decât pragul minim identificat ca fiind necesar; ”

Ținând cont de prevederile Anexa 1 Cap.I art. 44 alin.(l), alin.(7), alin.(9) lit.a) secțiunea a 1 l-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidaților” din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

ART. 44 alin. ”(1) Lista scurtă a candidaților este realizată de comisia de selecție, de expertul independent contractat sau de comitetul de nominalizare și remunerare, după caz, prin procedura prevăzută la art. 43. ”

ART. 44 alin. ”(7) După finalizarea interviurilor, comisia de selecție sau comitetul de nominalizare și remunerare întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia. ”

ART. 44 alin. ”(9) Raportul prevăzut la alin. (7) se transmite astfel: a) la conducătorul autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome. ”

Ca urmare a desfășurării procesului de selecție, expertul independent în recrutarea resurselor umane, societatea „Pluri Consultants România S.R.L.”, a întocmit lista lungă a candidaților în funcție de clasamentul acestora. Procedura de selecție a candidaților s-a finalizat prin întocmirea listei scurte, respectiv a Raportului final nr. 212/19.12.17, în cadrul proiectului de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de servicii Publice Ploiești. Conform raportului, lista finală a candidaților, stabilită pe baza totalului ponderat obținut de aceștia, este:

- Iamandi Mihaela Irina - 127,8 puncte

- Gogu Maria - 124,7 puncte.

în vederea luării deciziei de numire a administratorilor de către autoritatea publică tutelară, Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 330/29.09.2017, a întocmit Raportul nr. 121/28.12.2017 privind nominalizarea finală a candidaților pentru posturile vacante de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, făcând următoarele propuneri:

dna. Iamandi Mihaela Irina, ca reprezentant al autoritățiiȚpublice tutelare -membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome ’^ie. Servicii Publice


S.A. Ploiești;


..a '■

X? ' -

• A.


dna.Gogu Maria, pentru postul vacant de membru în ConsiliulĂe/Administrație


al Regiei Autonome de Servicii Publice S.A. Ploiești.


Potrivit art. 8(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, "Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani ”.

Conform art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016:

"alin. (1) Autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire; ”

"alin. (5) Forma și clauzele contractului de mandat care se încheie de autoritatea publică tutelară cu membrii consiliilor de administrație ale regiilor autonome se stabilesc de către autoritatea publică tutelară cu avizul Ministerului Finanțelor Publice ”.

Contactele de mandat încheiate cu membrii consiliului de administrație ai Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, au la bază forma cadru a contractului de mandat avizată de Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr.771389/NB/18.05.2017.

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat. Având în vedere cele mai sus menționate supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE


AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTECIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Director executiv,

Andreea CRISTEA/

Procedura evaluării și selectării candidaților pentru posturile vacante de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice R.A. Ploiești, s-a realizat de către o comisie de selecție formată din trei membri, asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane și anume societatea „Pluri Consultants România S.R.L.”, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalizarea consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, potrivit standardelor de guvemanță corporativă, astfel cum acestea au fost dezvoltate în Principiile de guvemanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Obiectivul comisiei a fost de a recruta un număr de 2 administratori în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice R.A. Ploiești:

 • •  1 post de administrator neexecutiv, reprezentant al autorității publice tutelare

 • •  1 post de administrator neexecutiv.

Componența comisiei de selecție a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 330/29.09.2017.

\.........-

fr-'r-'/-

Comisia de selecție și-a desfășurat activitatea în perioada octombrie ■-decembrie 2017, în colaborare cu expertul independent specializat în Recrutarea resurselor umane, parcurgând toate etapele din planul de selecție.                  ■ v.


Persoanele interesate care și-au depuns candidatura au fost evaluate de către expert, care a întocmit lista lungă/scurtă și Raportul final pe care le-a înaintat autorității publice tutelare și comisiei de selecție.

Expertul a participat alături de Comisia de selecție la derularea interviului final al candidatilor selectați din lista scurtă, care s-a desfășurat la sediul Consiliului Local Ploiești în data de 18 decembrie 2017.

Punctarea evoluției candidaților la interviu a fost făcută de către comisia de selecție în mod deschis și transparent pe aceeași grilă. A fost analizată experiența, studiile de specialitate, alinierea declarației de intenție a candidaților cu Scrisoarea de așteptări a autorității publice și interviul față în față. Consolidarea punctajelor și stabilirea listei finale a fost calculată de către expertul independent care a întocmit și prezentat Raportul final cu rezultatele finale obținute de candidați. Expertul a plecat de la filtrarea criteriilor impuse de matricea profilului consiliului și de scrisoarea de așteptări a autorității tutelare.

A

In urma clasificării candidaților conform Raportului final întocmit de expertul independent în recrutarea resurselor umane, Comisia de selecție, în vederea numirii de către conducătorul autorității publice, face următoarea nominalizare a candidaților- în funcție de punctajul total ponderat-, pentru posturile vacante de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice S.A. Ploiești:

1 .pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice S.A. Ploiești - reprezentant al autorității publice tutelare:

dna.Iamandi Mihaela Irina - 127,8 puncte

 • 2.pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice S.A. Ploiești:

dna.Gogu Maria          - 124,7 puncte

Comisia de selecție:
Raport final

în cadrul proiectului de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Elaborat de: Pluri Consultante Remania,

Ioana Mădălina Popescu

Pluti Consultante

Cuprins


 • 1. Procesul de recrutare si selecție derulat

 • 2. Rezultatele obținute de către candidați în etapa de selecție finală

 • 3. Considerații cantitative și calitative referitoare la rezultatele procesului de recrutare si selecție a candidaților pentru posturile de MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești


Pluri Comultants


 • 1. Procesul de recrutare și selecție derulat

în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, introduse prin Legea 111/2016 și ale HG 722/2016, dar și cu cele ale contractului de colaborare încheiat între Pluri Consultants și Municipiul Ploiești, procesul de recrutare și selecție a avut următoarele etape:

 • 1. Pregătirea preliminară a procesului de recrutare:

o constituirea comisiei de selecție,

o elaborarea planului inițial de selecție,

o contractarea expertului îndependent Pluri Consultants Romania SRL

 • 2. Depunerea și evaluarea dosarelor de candidatură:

o elaborarea anunțului de recrutare și publicarea acestuia pe toate canalele media alese,

o depunerea dosarelor de candidatură,

o evaluarea acestora,

o elaborarea și validarea listei lungi

 • 3. Selecția inițială:

o evaluarea candidaturilor pe baza rezultatelor unui centru de evaluare de selecție inițială,

o elaborarea și validarea listei scurte;

 • 4. Selecția finală:

o evaluarea declarațiilor de intenție ale candidaților de pe lista scurtă,

o derularea interviurilor de selecție finală,

o consolidarea și procesarea punctajelor din cele doua etape de selecție,

o alcătuirea clasamentului final în funcție de criteriile prioritizate

 • 5. Etapa de nominalizare :

o elaborarea de către comisia de selecție, pe baza punctajului final procesat de către expert, a propunerilor de nominalizare pe posturile de administrator.Evoluția și rezultatele procesului de recrutare și selecți^LQgtaărl


etape a fost în detaliu descrisă în Raportul Inițial, în Raportul de Pr Lista Lungă și în Raportul de Progres 2 Lista Scurtă.

Selecția finală a candidaților din lista scurtă pentru ocuparea celor 2 posturi de Administrator în cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești s-a făcut prin evaluarea și scorarea declarațiilor de intenție elaborate și depuse în termenul precizat, precum și în intervievarea candidaților de Comisia de Selecție și de către expert în cadrul interviurilor de selecție finală. Pe baza acestor două elemente, coroborat cu rezultatele obținute în urma evaluării selecției inițiale, expertul a scorat competențele și trăsăturile candidaților, așa cum acestea sunt descrise în profilul și matricea consiliului de administrație aprobate.

Astfel, au fost evaluate următoarele competente și trăsături:

Criterii

1. Competente

1. Competente specifice sectorului

1.1 Capacitatea de a integra specificitatile operatorilor de servicii publice

1.2 Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impacteraza activitatea operatorilor de servicii publice

1.3 Capacitatea de a dopași constrângerile operationaîe, sociale si financiare specifice unui operator de servicii publice

2. Competente profesionale de importanta strategica / tehnice

2.1 Planificare strategica

2.2 Leadership

2.3 Management prin bugete

2.4 Managementul proiectelor

2.5 Managementul riscurilor

2.6 Capacitatea de a lua decizii

2.7 capacitatea de a rezolva probleme                    '

3. Guvernanta corporativa                           ,

 • 3.1 Management prin obiective

 • 3.2 Organizare pe procese

1

3.3 Managementul talentelor

3.4 Dialogul social

3.5 Managementul performantei

4. Competente sociale si personale

4.1 Comunicare orala si scrisa la nivelul cerințelor postului

4.2 Asertivitate

4.3 Capacitate de relationare

4.4 Persuasiune

4.5 Reprezentativitate

5. Experiența pe plan local si național

5.1 Experiența similara pe plan local

5.2 Experiența similara pe plan național

Sub-total i

Sub-total ponderat!

1. Reputație personala si profesionala

II. Trasaturi

1.1 încredere in sine

2. Independenta

2.1 Spirit intraprenorial

2.2 Viziune

3. Expunere politica

3.1 Lipsa expunerii politice

4. Integritate

4.1 Integritate

5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor î

5.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Sub-total 1

® ?

1. Număr mandate

2. Studii economice sau tehnice si experiența in domeniul economic sau posturi de conducere cel puțin 5 ani

W <0

= £ S

3. înscrieri in cazierul judiciar

"" a c

Sub-total

TOTAL)

Total ponderat I

media ponderata |
Aceste criterii, parte din ele obligatorii, parte opționale, au fost prioritizate în funcție de imperativele impuse de scrisoarea de așteptări elaborată de Autoritatea publică tutelară și astfel au fost utilizate în procesarea punctajelor consolidate acordate de expert.

în procesarea rezultatelor s-a ținut cont de natura criteriilor evaluate, unele reprezentând cerințe care au fost folosite în etapa de evaluare a


dosarelor, având o relevanță scăzută în candidaților.


Pluri Consultant!


//

& -Sa

--------—-------„

definirea profilului

Evaluarea s-a făcut pe scara de punctaj de la 1 la 5, așa cum este aceasta descrisă în HG 722/2016.

La interviul de selecție finală au fost invitați să participe candidații de pe lista scurtă care și-au depus declarațiile de intenție, respectiv:

 • 1. Gogu Maria

 • 2. lamandi Mihaela Irina

 • 2. Rezultatele obținute de către candidați în etapa de selecție finală


Gnistdtants


I. Competente


Criterii

Obligatorii (Oblig.) sau Opțional (Opt.) j

Pondere

1. Competente specifice sectorului

1.1 Capacitatea de a integra specificitatile operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

1.2 Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impacteraza activitatea operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale si financiare specifice unui operator de servicii publice

lnn i‘

Oblig.

1

2. Competente profesionale de importanta strategica 1 tehnice

2.1 Planificare strategica

Oblig.

1

2.2 Leadership

Oblig.

0,8

2.3 Management prin bugete

Oblig.

1

2.4 Managementul proiectelor

Oblig.

1

2.5 Managementul riscurilor

Oblig.

'“"î

2.6 Capacitatea de a lua decizii

Oblig

1

2.7 capacitatea de a rezolva probleme

Oblig

1

3. Guvernanta corporativa

3.1 Management prin obiective

Oblig.

0,8


Gogu Maria

lamandi Mihaeia

Irina

J

Total

__i

1

] Total ponderat |

3,5

4

7,5

7,5

3,5

3,5

7

7

4

3,5

7,5

7,5

4

4

8

8

4

4

8

6,4

4

3,5

7,5

7,5

3,5

4

7,5

7,5

4

4,5

8,5

8,5

5

4,5

9,5

9,5

4,5

4,5

9

9

4

4

8

6,4Phtri Consultante

3.2 Organizare pe procese

Oblig.

0.7

3.3 Managementul talentelor

Oblig.

0,5

3.4 Dialogul social

Oblig.

1

3.5 Managementul performantei

Oblig.

1

4. Competente sociale si personale

4.1 Comunicare orala si scrisa la nivelul cerințelor postului

Oblig.

0,7

4.2 Asertivitate

Oblig.

0,7

4.3 Capacitate de relationare

Oblig.

1

4.4 Persuasiune

Oblig.

0,8

4.5 Reprezentativitate

Oblig.

0,8

5. Experiența pe plan local si național

5.1 Experiența similara pe plan local

Oblig.

1

5.2 Experiența similara pe plan național

Opt.

1

Sub-total

Sub-total ponderat

1. Reputație personala si profesionala

II. Trasaturi

1.1 încredere in sine

Oblig.

1

2. Independenta

2.1 Spirit intraprenorial

Oblig.

1

2.2 Viziune

Oblig.

1

3. Expunere politica

3.1 Lipsa expunerii politice

Oblig.

1

4. Integritate

4.1 Integritate

Oblig.

1

5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

5.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig.

1

Sub-total

= o§ 1

1. Număr mandate

Opt.

1

3,5

4

7,5

5,25

4,5

5

9,5

4,75

5

5

10

10

4,5

5

9,5

9,5

5

5

10

7

5

5

10

7

5

5

10

10

4,5

4,5

9

7,2

5

5

10

8

5

5

10

10

1

1

2

2

82,5

84,5

167

0

82,2

83,3

165,5

0

5

5

10

10

0

0

4,5

5

9,5

9,5

4

5

9

9

5

5

10

10

5

5

10

10

4

4,5

8,5

8,5

27,5

29,5

57

0

5

5

10

10
Phiri Consultante


2. Studii economice sau tehnice si experiența in domeniul economic sau posturi de conducere cel puțin 5 ani

Opt.

1

5

5

10

10

3. înscrieri in cazierul judiciar

Oblig.

1

5

5

10

10

Sub-total

15

15

30

0

TOTAL

155

28,8

125

129

Total ponderat

144

124,7

127,8

media ponderata

4,65

4,022581

4,122581


 • 3. Considerații calitative și cantitative referitoare la rezultatele procesului de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de Administratori ai Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

în stabilirea punctajului consolidat final care să stea la baza clasamentului final al candidaților, expertul a plecat de la filtrarea criteriilor în funcție de caracterul obligatoriu sau opțional, derivat din imperativele impuse de matricea profilului consiliului și de scrisoarea de așteptări a Autorității tutelare.

Astfel, lista finală a candidaților, stabilită pe baza totalului ponderat obținut de aceștia, este:

CANDIDAT

TP

STUDII

RANK

RECOMANDARE

Gogu Maria

124,7

SE

1

RN

lamandi Mihaela

Urina

127,8

STM/FP

1

RN

STM = Studii tehnice/experiență managerială SE = Studii economice

RN = Recomandat spre nominalizare

FP = Funcționar public

Lista ierarhizată a candidaților eligibili pe tip de post de administrator este:

Experiență

managerială/tehnică

Studii economice/

Statut funcționar public/personal i contractual

lamandi Mihaela Irina

1

Gogu Maria

1

lamandi Mihaela Irina

1

©

Pluri ConsultanteSugerăm Primăriei Municipiului Ploiești propunerea spre nominalizare a

celor 2 candidate, respectiv:

Gogu Maria

SE

lamandi Mihaela Irina

STM/FP                           |

Elaborat de

Expert Independent

Pluri Consultants România SRL

Ioana Mădălina Popescu

Director General


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

9

I W.

\< /’■»-? ...

CONTRACTUL DE MANDAT PENTRU ADMIN1STRAREA

REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

s

CONTRACT DE MANDAT

Nr.____________/__________________

Preambul:

Având în vedere dispozițiile art.12 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora „autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire”',

Art.l. Părțile contractante:

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-ul Republicii nr.2-4, Jud. Prahova, telefon: 0244 516 699, fax: 0244 513 829, cod fiscal: 2844855 cont: RO64TREZ24A51010320300IX, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian-Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr.17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl. Râul Alexandru PETRESCU,

si

3

Doamna IAMANDI MIHAELA-IRINA, cetățean român, domiciliat în Ploiești, ........................................, județul Prahova, având actul de identitate CI seria nr.........., eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de .........., CNP ..........................,

membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice

Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr....................., în calitate de

MANDA TAR/ADMINISTRA TOR, REPREZENTANT AL AUTORITĂȚII; PUBLICE TUTELARE - CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI,          f c

au convenit încheierea prezentului contract de mandat, numit în continuare contract de

mandat, obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Art.2. Obiectul contractului de mandat:

 • 2.1. Mandantul împuternicește pe mandatar să administreze, respectiv să conducă, să organizeze și să gestioneze activitatea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești R.A, potrivit legii, Regulamentului de Organizare și Funcționare, actului de înființare, ghidurilor și codurilor de guvemanță corporativă aplicabile, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract, în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite prin prezentul contract.

 • 2.2. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul Regiei, indicat la art. 1 din prezentul contract de mandat sau la locul unde acționează ca reprezentant al Regiei. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de Regie și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor Regiei, fie într-o altă locație stabilită de Regie. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Regiei, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

Art.3. Durata contractului de mandat:

Prezentul contract este valabil pe o durată de 4 (patru) ani de la data numirii prin Hotărâre a Consiliului Local, respectiv..............................., cu posibilitatea prelungirii

prin Hotărâre a Consiliului Local, în urma unui proces de evaluare, realizat de către mandant.

Art.4. Obligațiile și drepturile mandatarului:

A. Mandatarul are următoarele drepturi:

 • 4.1. Să primească lunar o indemnizație netă fixă în cuantum de 1.500 lei, indiferent de numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și alte atribuții specifice, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță și obiectivelor prezente în anexa la contractul de mandat. Remunerația lunară este unica formă de recompensare în bani a activității depuse de mandatar și se va asigura din bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, o dată pe lună.

 • 4.2. Să beneficieze de decontarea cheltuielilor cu diurna și a cheltuielilor de delegare în interesul Regiei autonome, pe baza de documente justificative conform legii:

4.3.Să beneficieze, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

 • 4.4. Să beneficieze de asigurare de răspundere profesională. Plata primelor aferenteacestei asigurări, al cărei cuantum se aprobă de către autoritatea publică tuteleră, va fi făcută de Regie, și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului..

 • 4.5. Să beneficieze de plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

B. Mandatarul are următoarele obligații:

 • 4.7. Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice. Dispozițiile art. 144A1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător;

 • 4.8. Să nu divulge informațiile confidențiale si secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitatea sa de administrator. Aceasta obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator;

A

 • 4.9. In termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membrii ai consiliului de administrație să elaboreze și să prezinte Consiliului Local Ploiești, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat;

 • 4.10. Să ia toate măsurile aferente conducerii mandantului, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Regulamentul de Organizare și Funcționare a consiliului de administrație.

 • 4.11. Să ducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract;

 • 4.12.  Să transmită, la termenele solicitate, direcțiilor de specialitate din Consiliul Local Ploiești, raportări și informări cu privire la situația economico-financiară a mandatarului, situația realizării lunare a criteriilor de performanță, însoțită după caz, de o analiză a cauzelor nerealizării acestora;

 • 4.13. Să prezinte lunar sau ori de câte ori se solicită, Consiliului Local Ploiești, situația economico-financiară a regiei precum și stadiul realizării indicatorilor, obiectivelor și criteriilor de performanță, măsurile luate privind modul de acordare a drepturilor bănești cuvenite mandatarului și alte documentații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora;

 • 4.14.  Să aducă la cunoștința mandantului toate faptele și actele ce ar putea sa-1

determine pe acesta a revoca sau modifica mandatul;                 <0 A

;       .                          . .                                             z/'v               \

 • 4.15. Să îndeplinească toate sarcinile care revin consiliului de administrație îtf\ conformitate cu dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța ^oi-^p^țțVa , întreprinderilor publice;

 • 4.16.  Să participe la un program de formare profesională cu durata săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvemanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;

 • 4.17.  Să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, să participe la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

 • 4.18. Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

 • 4.19. Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

 • 4.20. în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalați membrii ai Consiliului de Administrație, va adopta Codul de etică (politica privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia). Codul de etică va fi revizuit anual, dacă este cazul de auditul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a regiei autonome în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs;

 • 4.21.  Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;

 • 4.22. Să stabilească politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

 • 4.23. Să prezinte spre aprobare Consiliului Local, bugetul regiei autonome;

 • 4.24. Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori și să transmită semestrial rapoartele privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, informațiile referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

 • 4.25. Să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

 • 4.26. Să selecteze, să numească și să revoce directorii sau directoratul, să evalueze activitatea și să aprobe remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare;

 • 4.27. Să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

 • 4.28. Să elaboreze planul de administrare în colaborare cu directorii;

 • 4.29. Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

 • 4.30. Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

  • 4.31. Să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit,

  conform prevederilor legale in vigoare;                              z

  • 4.32. Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliulpfl^r— ' Administrație;

  • 4.33. Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executivca/?^g;


s ț

* * respectiv în competența directorui general și a celorlalți directori cu atributii^e^^ conducere, în vederea executării operațiunilor Regiei',                       —

 • 4.34. Să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general si directorilor, in limitele prevăzute de Actul Constitutiv;

 • 4.35. Să elaboreze un raport anual privind activitatea Regiei cu respectarea prevederilor art. 56 din OUGnr. 109/2011',

 • 4.36. Să implementeze Hotărârile Consiliului Local, să informeze autoritatea publică tutelară cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației Regiei',

 • 4.37. Să prezinte anual, Consiliului Local, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Regiei, bilanțul și contul de profit și pierderi, sa facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei',

 • 4.38. Să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/membrilor directoratului, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori/membrii directoratului;

 • 4.39. Să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, Conform Actului Constitutiv;

 • 4.40. Să acorde mandat directorului general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă si sa aprobe forma finala a acestuia;

 • 4.41. Să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Regiei, potrivit legii;

 • 4.42. Să propună autorității publice tutelere, majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, inființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;

 • 4.43. Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General/Directorat;

 • 4.44. Să nu fie legat de Regie printr-un contract de muncă;

 • 4.45. Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Regiei',

 • 4.46. Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Regiei',

 • 4.47. Sa declare si să evite conflictele de interese în raport cu Regia',

 • 4.48. Să nu încheie acte juridice cu Regia, decât în condițiile stabilite de lege;

 • 4.49. Să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consilfohjjj


 • 4.50. Să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare si conducere:

9                                  "

 • 4.51. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administrato îndeplinire planul de administrare și Hotărârile Consiliului Local;

 • 4.52. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de autoritatea publică tutelară pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate;

 • 4.53. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa de îndată autoritatea publică tuteleră, asupra oricărei tranzacții încheiate de Regie cu:

 • 4.53.1. persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este sub

nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Regiei, sau mai mare de 10% din

cifra de afaceri a Regiei potrivit ultimelor situații financiare auditate;

 • 4.53.2. o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei

a 100.000 euro.

 • 4.54. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta autorității publice tutelere/Consiliului Local, in cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art.4.52. și art. 4.53., cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Regiei',

 • 4.55. Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu

A

privire la activitatea Regiei. In acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul contract de mandat;

 • 4.56. Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale - potrivit definiției acestei noțiuni stabilită in Anexa nr.2 - direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces;

 • 4.57. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr.3 la prezentul contract de mandat;

 • 4.58.  Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese^la^iniyelul organelor de administrare și conducere;

 • 4.59.  Să îndeplinească alte obligații prevăzute dc lege și regulafheritele^interne

.......                          li el r"S- |

adoptate la nivelul regiei autonome;                                        Ivbw s-’J

 • 4.60. In cazul renunțării la mandat, mandatarul are obligația de a aduce^la.cunOșțln|a/ mandantului intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte. în această situățîe’^x^^unde pentru daunele cauzate prin renunțarea sa, cu excepția cazului în care acesta face dovada faptului că, exercițiul mandatului îi provoacă lui însuși prejudicii.

Art.5. Obligațiile și drepturile mandantului:

 • A. Mandantul are următoarele obligații:

 • 5.1. Să asigure mandatarului deplină libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul contract de mandat și cadrul legal aplicabil.

 • 5.2. Se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia.

 • 5.3. Are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Regiei și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

 • 5.4. Are dreptul să pretindă administratorului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin anexa la contractul de mandat.

 • 5.5. Are dreptul să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin anexa la contractul de mandat.

 • 5.6. Autoritatea publică tutelară are dreptul să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a Regiei și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.

 • 5.7. Are dreptul să evalueze activitatea Administratorului ori de cate ori este necesar sau cel puțin o dată într-un an calendaristic.

B. Mandantul are următoarele drepturi:

 • 5.8. în activitatea de urmărire, are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Regiei și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

 • 5.9. Are dreptul să pretindă administratorului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin anexa la contractul de mandat.

  • 5.10. Are dreptul să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de

  neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin anexa la contractul de mandat.                    n *

  / * / *

  • 5.11. Autoritatea publică tutelară are dreptul să solicite și să verificeJwar'^W©ri


 • 5.11. Autoritatea publică tutelară are dreptul să solicite și să verifice^ l^ar'^șauM.. câte ori este necesar situația economico-financiară a Regiei și stadiu obiectivelor și criteriilor de performanță.

 • 5.12. Are dreptul să evalueze activitatea Administratorului ori de cate ori este necesar sau cel puțin o dată într-un an calendaristic.


Art. 6. Obiectivele și criteriile de performanță:

 • 6.1. Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale Regiei, pe care mandatarul se angajează să le obțină prin conducerea, gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract de mandat.

 • 6.2. Criteriile și obiectivele de performanță se actualizează anual în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, încheindu-se act adițional la prezentul contract.

 • 6.3. Modificările și completările ulterioare, în timpul unei execuții bugetare, se fac prin corelarea cu bugetul de venituri și cheltuieli ori de câte ori acesta se rectifică.

Art. 7. Criterii de integritate și etică:

 • 7.1. Mandatarul/administratorul se obligă să respecte Codul de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

 • 7.2. Mandatarul/administratorul se obligă să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

 • 7.3. Mandatarul/administratorul trebuie să manifeste comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe mandatar/administrator într-o situație de conflict de interese;

 • 7.4. Mandatarul/administratorul se obligă să trateze informația confidențială și sensibilă cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar trebuie și să dețină și să mențină o reputație profesională excelentă;

  • 7.5. Mandatarul se obligă să respecte condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Ld^af’sdcietaților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • 7.6.   Mandatarul/administratorul înțelege și


/     ——i \ *

*f          .p

îndeplinește cîndațoțirilc

\ o        i-''/ £

responsabilitățile consiliului și menține cunoștințe în această privință^^^t profesională;


 • 7.7. Mandatarul/administratorul se obligă să plaseze interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;

 • 7.8. Mandatarul/administratorul trebuie să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;

 • 7.9. Mandatarul/administratorul trebuie să vorbească cu onestitate si sinceritate;

 • 7.10. Mandatarul/administratorul se obligă să păstreze angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;

 • 7.11. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală.

 • 7.12. Mandatarul/administratorul manifestă comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

 • 7.13. Condițiile încetării mandatului în circumstanțe de absență a integrității, agreate între părți conform contractului de mandat, precum situații de începere a urmăririi

penale și altele;

 • 7.14. Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale regiei.

Art.8. Independența

Mandatarul/administratorul posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori:

1.

2.

3.


Este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă ^ fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;


Solicită clarificări și explicații;

Este dispus/'ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a

Art.9. Remunerația mandatarului:

Remunerația mandatarului este stabilită prin prezentul contract și poate fi revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Art.10. Loialitate. Confidențialitate:

 • 10.1. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul său, a unor societăți/companii concurente, altor persoane juridice cu același domeniu de activitate sau altor persoane ce se află în relații de comerț cu mandantul, parte la contract. în îndeplinirea acestei obligații, mandatarul va înștiința consiliul de administrație și auditorii interni ori de câte ori, în anumite operațiuni, știe că are un interes, sunt interesate soțul/soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. în această situație, mandatarul nu va lua parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Pe toată durata contractului de mandat, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea mandantului. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract.

 • 10.2. Mandatarului i se aplică și toate celelalte prevederi legale referitoare la îndatoririle lui.

10.3 .Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului contract de mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului contract de mandat.

 • 10.4. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

 • 10.4.1.dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute,, de la

cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;                               ^ 0 ȘML XA

10.4.2.dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea a^^dteLscriș


celeilalte părți;                                                         f ș/ |XXȘ

 • 10.4.3. dacă informația era de notoriete la data dezvăluirii ei;                ;

 • 10.4.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pehîfu. >X-X?'

conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.                           <


pl crj

Art. 11. Modalitatea de evaluare a administratorilor:

Există două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:

 • 11.1. autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

 • 11.2. evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art. 12. Răspunderea părților:

 • 12.1. Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale contractului de mandat, a hotărârilor adoptate de consiliul de administrație al mandantului, și a prevederilor hotărârilor Consiliul Local.

 • 12.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat, oricare dintre părțile semnatare atrage răspunderea părții aflate în culpă, și răspund potrivit legislației în vigoare.

 • 12.3. Mandatarul răspunde civil, în condițiile legii, pentru daunele produse mandantului în exercițiul mandatului său.

 • 12.4. Dacă autoritatea publică tutelară - Consiliul Local, a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva mandatarului, contractul de mandat încetează de drept în termen de 30 de zile de la data la care a fost notificat cu privire la acest aspect.

n

 • 12.5. Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va~..,

,Z6 * Ă

răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el^stp-în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Regiei și informații adecvate, și dacă nu intervine un definit.


 • 12.6. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de mandatar prin depășirea atribuțiilor sale.

Art. 13. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice R.A. Ploiești:

 • 13.1. Să administreze Regia Autonomă de Servicii Publice R.A prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

 • 13.2. Să aprobe strategia de dezvoltare a Regiei Autonome de Servicii Publice R.A, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

 • 13.3. Să se asigure că Regia Autonomă de Servicii Publice R.A își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

 • 13.4. Să monitorizeze performanța conducerii executive;

 • 13.5. Să se asigure asupra faptului că informația financiară produsă de Regia Autonomă de Servicii Publice R.A este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

 • 13.6. Să stabilească și să aprobe remunerația directorilor sau directoratului și să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai Regiei Autonome de Servicii Publice R.A, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

 • 13.7. Să elaboreze rapoartele anuale și alte raportări, în condițiile legii.

Art. 14. Forța Majoră:

 • 14.1. Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligați® respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de Forță Majoră.

  I gr

  neevitâticare/ apare/Set


  ’M'i


 • 14.2. Forța Majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de

perioada de derulare a contractului de mandat, care este în afara controlfiluia^ărț^^'și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limitează la război, cutremur, incendiu, furtună, inundație, alte calamități naturale similare.

 • 14.3. Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de Forță Majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 5 (cinci) zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare la termen.

A

 • 14.4. In cazul în care evenimentul de Forță Majoră se prelungește o perioadă mai mare de 45 zile, fiecare parte poate cere rezilierea contractului de mandat fără niciun fel de despăgubiri în sarcina vreuneia dintre acestea.

Art. 15. Modificarea contractului de mandat:

 • 15.1. Prevederile contractului de mandat pot fi modificate, după o prealabilă notificare emisă de partea interesată, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • 15.2. Contractul de mandat va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

 • 15.3. Anexa nr. 1 la contractul de mandat, se revizuiește anual sau ori de câte ori este nevoie prin corelare cu prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru mandant.

A

Art. 16. încetarea contractului de mandat:

 • 16.1. Părțile semnatare ale contractului de mandat stabilesc că acesta își încetează efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

 • 16.1.1. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

 • 16.1.2. demararea în instanță a acțiunii în răspundere de către consiliul de administrație, împotriva mandatarului;

 • 16.1.3. în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari

V        '  \

înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau dincauza * încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prji^ey^^^ șig. nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului


.... , . întreprinderii publice;

 • 16.1.4. în cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligații prevăzute în contractul de mandat, în O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativa a întreprinderilor publice, a oricăror altor dispoziții legale cu incidență în administrarea Regiei

Autonome de Servicii Publice, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al

Regiei și al consiliului de administrație precum și în actul de înființare;

 • 16.1.5. nerespectarea hotărârilor mandantului de către consiliul de administrație;

 • 16.1.6. revocarea mandatului mandatarului, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 16.1.7. renunțarea mandatarului la contractul de mandat, din cauze neimputabile;

 • 16.1.8. acordul de voință al părților semnatare;

 • 16.1.9. intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

 • 16.1.10. decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;

 • 16.1.11. insolvabilitatea ori lichidarea Regiei;

 • 16.1.12. modificarea formei de organizare, divizarea sau fuziunea Regiei.

 • 16.2. Nerespectarea în mod culpabil a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a considera contractul încetat de drept, fără a fi necesară îndeplinirea procedurii privitoare la notificare, conciliere și chemare în judecată, fiind suficientă o adresă scrisă prin care se aduc la cunoștință motivele care duc la încetarea contractului. Partea lezată poate pretinde plata de daune-interese.

 • 16.3. Neîndeplinirea criteriilor de performanță prevăzute în Anexa nr.l, independent de acțiunea/inacțiunea mandatarului nu conduce la încetarea de drept a contractului de mandat.

Art. 17. Litigii:

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor contractului de mandat, nerezolvate pe cale amiabilă, în termen de 15 zile de la data notificării emise de partea interesată, vor fi soluționate ^d% îfistănțele judecătorești competente.

Art. 18. Dispoziții finale: 18.1. Contractul de mandat se completează după caz, cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativa a întreprinderilor publice, cu Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei, cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu oricare alte dispoziții legale cu incidență în administrarea Regiei

Autonome de Servicii Publice R.A., cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al consiliului de administrație precum și cu alte prevederi ale actului de înființare.

 • 18.2. Contractul se depune, împreună cu semnăturile părților, spre înregistrare la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială se află sediul Regiei.

 • 18.3. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Prezentul contract care conține un număr de ........ pagini, s-a încheiat astăzi

_________________, la sediul mandantului, în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

MANDANT                   MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Dl. Adrian-Florin DOBRE               Dna. Mihaela- Irina IAMAND1

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general

Dl.Râul Alexandru PETRESCU


Serviciul Economic, Contabil sef Carmen ZAHARIA

Anexa nr.2


REGULI DE CONFIDENȚIALITATE


1. Definiția

Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice inforifi^Hah^ privire la activitatea economică a Regiei care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) Hotărârilor Consiliului Local, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Regiei.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

 • a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Regiei, precum și condițiile în baza cărora Regia desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;

 • b) programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Regie',

 • c) informații de orice fel compilate de către Regie, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketimg, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;

 • d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Regie sau în alt fel cunoscute Regiei (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:

 • •  identificarea posibililor clienți;

 • •  comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;

 • •  reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.

 • e) faptul că Regia folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, preceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Regia (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr- un program de computer sau nu;

§ strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Regie, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;

 • g) informații cu privire la planurile de viitor ale Regiei, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Regiei, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Regiei, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Regiei-,

 • h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute

 • i)  orice alte informații dobândite de Administrator în cursdît/exef'cițarii\ A mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonalîil^ că'reflectă A $ vulnerabilități ale Regiei, și care ar ajuta un competitor sauAun potențial A competitor al Regiei, pentru a concura cu succes împotriva Regi'e\^'r

 • j)  orice informație primită de Regie, de la terțe persoane care, la rânduțlgr, au aA' obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Regicr,

 • k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și

 • l)  orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Regiei, precum și că folosirea. în scopul concurării Regiei, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Regiei de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Regia sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Regia, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Regie, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competențe, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Regia, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Regia să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Regia o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

în cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va

depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluitele

•A '

L|ț

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la, pe în scopuri


Administratorul înțelege că Regia primește uneori informații dd/â^i care Regia trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosea" limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Regia, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Regiei și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competențe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Administratorul se obligă să notifice Regia, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Regia să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. In cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica Regia ^i nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații de către Regie

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul va dezvălui și va preda prompt Regiei, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Regiei, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Regie, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

 • (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Regiei sau la activitatea Administratorului în cadrul Regiei, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Regiei, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

 • (ii)    toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații; cate arputea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite j?(de /la d/^.cei^a': persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de fed^piișț^or)^ decursul activității sale în cadrul Regiei}

 • (iii)    informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile'șkprjnpipiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Regiei și

 • (iv)    orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Regiei, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Regie.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

A

7. întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

MANDANT                 MANDATAR/ ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Dl. Adrian-Florin DOBRE              Dna. Mihaela- Irina IAMANDI

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general

Dl.Râul Alexandru PETRESCU


Serviciul Economic,

Contabil sef, Carmen ZAHAR1A

Anexa nr.3

OBLIGAȚII B

1. Neconcurență

Pe perioada exercitării mandatului său în

cadrul Regiei, Administratorul, îfi^sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

 • a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a Regiei, ori cu o activitate sau afacere pe care Regia o desfășoară sau își propune să o desfășoare;

 • b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Regiei.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în Regie, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

 • a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Regiei să înceteze relația sa cu Regia’,

 • b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Regiei.

A

3. încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește Regia să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Regiei.

MANDANT                MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian-Florin DOBRE                Dna. Mihaela- Irina IAMANDI

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general

Dl. Râul Alexandru PETRESCU

Serviciul Economic, Contabil sef Carmen ZAHARIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

OBIECTIVE ȘI INDICATORI   ERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL R   ÎI

AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2018 - 2021

I ■ Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Eormula de calcul

UM

Țintă/Nivel indicatori negociat pe perioada:

Pondere

anul

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

9

10

11

12

n

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale nentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii

lei/angajat

86

87

88

88

0,20

Nr. mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la începutul anului)

Cheltuieli totale     xlOOO

Venituri totale

%0

985

955

925

925

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<60

<60

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<60

<60

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contarctului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat Cheltuieli cu personalul planificat

mii lei

<100%

<100%

<100%

<100%

0,20

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

100%

100%

100%

100%

0,10

Număr total de sesizări

MANDANT                  MANDATAR/ ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primar

Adrian. Florin DOBRE


Dna. Mihaela - Irina IAMANDI

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Serviciul Economic,

Contabil Sef Carmen Zaharia


Dl. Râul Alexandru PETRF.SCU

V ■ .!/ %’/ ...... ,

II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor / Vc..

%

V 'CA

— - -                ...


A

ZI» țt/>

1. Calitatea serviciilor

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integratV^calftept^^mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea graduîui ^de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

9                    9

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

  O >-.........

  .....-.....

  / r<

  nțțori zarea și'

  '\f. r ._ ........gț


3. Transparență și comunicare

 • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, mo implementarea acestora.

4. Remunerația directorilor

9

4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.


MANDANT              MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBRE              Dna. Mihaela - Irina IAMANDI

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                         Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU          Contabil sef Carmen Zaharia

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

5

CONTRACTUL DE MANDAT PENTRU ADMINISTRAREAREGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

5

CONTRACT DE MANDAT

Nr.___________/_________________

Preambul:

Având în vedere dispozițiile art.12 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora „autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire”',

Art.l. Părțile contractante:

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-ul Republicii nr.2-4, Jud. Prahova, telefon: 0244 516 699, fax: 0244 513 829, cod fiscal: 2844855 cont: RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr.17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl.Râul Alexandru PETRESCU,

si

5

Doamna       GOGU MARIA, cetățean român, domiciliat în Ploiești

................................................. județul Prahova, având actul de identitate CI seria nr............., eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de.............., CNP..................., numită

prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr..................., în calitate de

MANDATAR/ADMINISTRATOR,

au convenit încheierea prezentului contract de mandat, numit în continuare contract de mandat, obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Art.2. Obiectul contractului de mandat:

 • 2.1. Mandantul împuternicește pe mandatar să administreze, respectiv să conducă, să organizeze și să gestioneze activitatea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești R.A, potrivit legii, Regulamentului de Organizare și Funcționare, actului de înființare, ghidurilor și codurilor de guvemanță corporativă aplicabile, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract, în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite prin prezentul contract.

 • 2.2. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul Regie, indicat la art. 1 din prezentul contract de mandat sau la locul unde actioneaza ca reprezentant al Regiei. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de Regiei și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor Regiei, fie într-o altă locație stabilită de Regie. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Regiei, conform Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului de Administrație.

Art.3. Durata contractului de mandat:

Prezentul contract este valabil pe o durată de 4 (patru) ani de la data numirii prin Hotărâre a Consiliului Local, respectiv..............................., cu posibilitatea prelungirii

prin Hotărâre a Consiliului Local, în urma unui proces de evaluare, realizat de către mandant.

Art.4. Obligațiile și drepturile mandatarului:

A. Mandatarul are următoarele drepturi:

 • 4.1. Să primească lunar o indemnizație netă fixă în cuantum de 1.500 lei, indiferent de numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și alte atribuții specifice, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță și obiectivelor prezente în anexa la contractul de mandat. Remunerația lunară este unica formă de recompensare în bani a activității depuse de mandatar și se va asigura din bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, o dată pe lună.

 • 4.2. Să beneficieze de decontarea cheltuielilor cu diurna și a cheltuielilor de delegare în interesul Regiei autonome, pe baza de documente justificative conform legii.

 • 4.3. Să beneficieze, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

 • 4.4. Să beneficieze de asigurare de răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum se aprobă de către autoritatea publică tuteleră, va fi făcută de Regie, și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.

 • 4.5. Să beneficieze de plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

B. Mandatarul are următoarele obligații:

 • 4.7. Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice. Dispozițiile art. 144A1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător;

 • 4.8. Să nu divulge informațiile confidențiale si secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitatea sa de administrator. Aceasta obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator;

A

 • 4.9.  In termen de 90 de zile de la data semnării prezentului contract, împreună cu ceilalți membrii ai consiliului de administrație să elaboreze și să prezinte Consiliului Local Ploiești, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat;

 • 4.10.  Să ia toate măsurile aferente conducerii mandantului, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Regulamentul de Organizare și Funcționare a consiliului de administrație.

 • 4.11. Să ducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract;

 • 4.12. Să transmită, la termenele solicitate, direcțiilor de specialitate din Consiliul Local Ploiești, raportări și informări cu privire la situația economico-fmanciară a mandatarului, situația realizării lunare a criteriilor de performanță, însoțită după caz, de o analiză a cauzelor nerealizării acestora;

 • 4.13. Să prezinte lunar sau ori de câte ori se solicită, Consiliului Local Ploiești, situația economico-fmanciară a regiei precum și stadiul realizării indicatorilor, obiectivelor și criteriilor de performanță, măsurile luate privind modul de acordare a drepturilor bănești cuvenite mandatarului și alte documentații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora;

 • 4.14.  Să aducă la cunoștința mandantului toate faptele și actele ce ar. putea sa-1

determine pe acesta a revoca sau modifica mandatul;                 /    ________■, ' x

A x^xxxxxxxoxxcx^ m «t yx.' " iița^co^pfătiva> d

Să participe la un program de formare profesională cu durata minimi de o


 • 4.15. Să îndeplinească toate sarcinile care revin consiliului de ^dnîinistfație conformitate cu dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guverna: întreprinderilor publice;

4.16.

săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvemanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;

 • 4.17.  Să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, să participe la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

 • 4.18.  Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

 • 4.19. Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

ZY

 • 4.20. In termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalați membrii ai Consiliului de Administrație, va adopta Codul de etică (politica privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia). Codul de etică va fi revizuit anual, dacă este cazul de auditul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a regiei autonome în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs;

 • 4.21. Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;

 • 4.22. Să stabilească politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

 • 4.23. Să prezinte spre aprobare Consiliului Local, bugetul regiei autonome;

 • 4.24. Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori și să transmită semestrial rapoartele privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, informațiile referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

 • 4.25. Să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

 • 4.26. Să selecteze, să numească și să revoce directorii sau directoratul, să evalueze activitatea și să aprobe remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare;

 • 4.27. Să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

 • 4.28. Să elaboreze planul de administrare în colaborare cu directorii;

 • 4.29. Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

  4.30. Să negocieze indicatorii de performanță financiari și ncfinanciaKpbu publică tutelară;


■ A M\

:u autoritatea

d C'

 • 4.31. Să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitem audiu conform prevederilor legale in vigoare;

 • 4.32. Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Administrație;

 • 4.33. Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Regiei, respectiv în competența directorui general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere, în vederea executării operațiunilor Regiei-,

 • 4.34. Să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general si directorilor, in limitele prevăzute de Actul Constitutiv;

 • 4.35. Să elaboreze un raport anual privind activitatea Regiei cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2017;

 • 4.36. Să implementeze Hotărârile Consiliului Local, să informeze autoritatea publică tutelară cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației Regiei-,

 • 4.37. Să prezinte anual, Consiliului Local, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Regiei, bilanțul și contul de profit și pierderi, sa facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei-,

 • 4.38. Să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/membrilor directoratului, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori/membrii directoratului;

 • 4.39. Să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, Conform Actului Constitutiv;

 • 4.40. Să acorde mandat directorului general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă si sa aprobe forma finala a acestuia;

 • 4.41. Să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Regiei, potrivit legii;

 • 4.42. Să propună autorității publice tutelere, majorarea capitalului social atunci

când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, inființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;

 • 4.43. Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General/Directorat;

 • 4.44. Să nu fie legat de Regie printr-un contract de muncă;

 • 4.45. Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Regiei-,

 • 4.46. Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Regiei-,


administrare si conducere;

 • 4.51. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și Hotărârile Consiliului Local;

 • 4.52. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa autoritatea publică tuteleră pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate;

 • 4.53. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa de îndată autoritatea publică tuteleră, asupra oricărei tranzacții încheiate de Regie cu:

 • 4.53.1. persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Regiei, sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Regiei potrivit ultimelor situații financiare auditate;

 • 4.53.2.  o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

 • 4.54. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta autorității publice tutelere/Consiliului Local, in cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art.4.52. și art. 4.53., cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare o. Regiei',

 • 4.55. Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu

A

privire la activitatea Regiei. In acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul contract de mandat;

 • 4.56. Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale - potrivit definiției acestei noțiuni stabilită in Anexa nr.2 - direct sau indirect, în folos personal sau în

folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosiți este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces;


 • 4.57. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcur^ prevăzute în Anexa nr.3 la prezentul contract de mandat;

 • 4.58.  Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

 • 4.59. Să îndeplinească alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul regiei autonome;

 • 4.60. In cazul renunțării la mandat, mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința mandantului intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte. în această situație, răspunde pentru daunele cauzate prin renunțarea sa, cu excepția cazului în care acesta face dovada faptului că, exercițiul mandatului îi provoacă lui însuși prejudicii.

Art.5. Obligațiile și drepturile mandantului:

 • A. Mandantul are următoarele obligații:

 • 5.1. Să asigure mandatarului deplină libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul contract de mandat și cadrul legal aplicabil.

 • 5.2. Se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia.

 • 5.3. Are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Regiei și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

 • 5.4. Are dreptul să pretindă administratorului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin anexa la contractul de mandat.

 • 5.5. Are dreptul să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin anexa la contractul de mandat.

 • 5.6. Autoritatea publică tutelară are dreptul să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a Regiei și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.

 • 5.7. Are dreptul să evalueze activitatea Administratorului ori de cate ori este necesar sau cel puțin o dată într-un an calendaristic.

 • B. Mandantul are următoarele drepturi:

 • 5.8. In activitatea de urmărire, are dreptul de a cere Administratoruluj/șa^șCexercite mandatul în interesul exclusiv al Regiei și să < exercită.

  dea socoteală pentru modul în xjâre\îl \ ț 5' ■.': ,W 1& v- ■■ . .- < /m A‘- ■'.:     ,.A<,.-‘ /c>j


 • 5.9. Are dreptul să pretindă administratorului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin anexa Ia contractul de mandat. 4L- i_l

  •A

  ?:.y


 • 5.10. Are dreptul să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin anexa la contractul de mandat.

 • 5.11. Autoritatea publică tutelară are dreptul să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a Regiei și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.

 • 5.12. Are dreptul să evalueze activitatea Administratorului ori de cate ori este necesar sau cel puțin o dată într-un an calendaristic.

Art. 6. Obiectivele și criteriile de performanță:

 • 6.1. Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale Regiei, pe care mandatarul se angajează să le obțină prin conducerea, gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract de mandat.

 • 6.2. Criteriile și obiectivele de performanță se actualizează anual în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, încheindu-se act adițional la prezentul contract.

 • 6.3. Modificările și completările ulterioare, în timpul unei execuții bugetare, se fac prin corelarea cu bugetul de venituri și cheltuieli ori de câte ori acesta se rectifică.

Art. 7. Criterii de integritate și etică:

 • 7.1. Mandatarul/administratorul se obligă să respecte Codul de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

 • 7.2. Mandatarul/administratorul se obligă să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

  • 7.3. Mandatarul/administratorul trebuie să exercitat în cadrul consiliului în cazul mandatar/administrator într-o situație de confl

  • 7.4. Mandatarul/administratorul se obligă să t


  manifeste comportamentu^ecesa^ a? fr situațiilor care

  ct de interese;

  ateze informația confidențială^cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar trebuie și să dețină și să mențină o reputație profesională excelentă;

 • 7.5. Mandatarul se obliga sa respecte condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7.6. Mandatarul/administratorul înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile consiliului și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională,

 • 7.7. Mandatarul/administratorul se obligă să plaseze interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;

 • 7.8. Mandatarul/administratorul trebuie să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;

 • 7.9. Mandatarul/administratorul trebuie să vorbească cu onestitate si sinceritate;

5                               7

 • 7.10. Mandatarul/administratorul se obligă să păstreze angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;

 • 7.11. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală.

 • 7.12. Mandatarul/administratorul manifestă comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese.

 • 7.13. Condițiile încetării mandatului în circumstanțe de absență a integrității, agreate între părți conform contractului de mandat, precum situații de începere a urmăririi penale și altele;

 • 7.14. Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale regiei.

Art.8. Independența

Mandatarul/administratorul posedă o gândire independentă si este câpabîl/ă^Șl\ ofere a'W’B provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea' unei înțel)egew globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard îhâlf/'dep^^r^a deciziilor.

Indicatori :

 • 1. Este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;

 • 2.  Solicită clarificări și explicații;

 • 3. Este dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.

Art.9. Remunerația mandatarului:

Remunerația mandatarului este stabilită prin prezentul contract și poate fi revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Art.10. Loialitate. Confidențialitate:

 • 10.1. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul său, a unor societăți/companii concurente, altor persoane juridice cu același domeniu de activitate sau altor persoane ce se află în relații de comerț cu mandantul, parte la contract. în îndeplinirea acestei obligații, mandatarul va înștiința consiliul de administrație și auditorii interni ori de câte ori, în anumite operațiuni, știe că are un interes, sunt interesate soțul/soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. In această situație, mandatarul nu va lua parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Pe toată durata contractului de mandat, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea mandantului. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract.

 • 10.2. Mandatarului i se aplică și toate celelalte prevederi legale referitoare la îndatoririle lui.

 • 10.3. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului contract de mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul

lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel leg^f-de ejcecutafea contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către pțârțea șemftatai I a

prezentului contract de mandat.


A '"pOr \ p

10.4. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații


în unul din următoarele cazuri:

 • 10.4.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

 • 10.4.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

 • 10.4.3. dacă informația era de notoriete la data dezvăluirii ei;

 • 10.4.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

Art. 11. Modalitatea de evaluare a administratorilor:

Există două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:

 • 11.1. autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

 • 11.2. evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art. 12. Răspunderea părților:

 • 12.1. Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale contractului de mandat, a hotărârilor adoptate de consiliul de administrație al mandantului, și a prevederilor hotărârilor Consiliul Local.

a                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ■. f ■                                                                               ,

 • 12.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzuteîn contractul de mandat, oricare dintre părțile semnatare atrage răspunderea părții aflate»

'?V.':

în culpă, și răspund potrivit legislației în vigoare.

 • 12.3. Mandatarul răspunde civil, în condițiile legii, pentru daunele produse mandantului în exercițiul mandatului său.

 • 12.4. Dacă autoritatea publică tutelară - Consiliul Local, a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva mandatarului, contractul de mandat încetează de drept în termen de 30 de zile de la data la care a fost notificat cu privire la acest aspect.

 • 12.5. Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Regiei și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

 • 12.6. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de mandatar prin depășirea atribuțiilor sale.

Art. 13. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice R.A. Ploiești:

 • 13.1. Să administreze Regia Autonomă de Servicii Publice R.A prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

 • 13.2. Să aprobe strategia de dezvoltare a Regiei Autonome de Servicii Publice R.A, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

 • 13.3. Să se asigure că Regia Autonomă de Servicii Publice R.A își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

 • 13.4. Să monitorizeze performanța conducerii executive;

 • 13.5. Să se asigure asupra faptului că informația financiară produsă de Regia Autonomă de Servicii Publice R.A este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

 • 13.6. Să stabilească și să aprobe remunerația directorilor sau directoratului și să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea,

J“A evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai Regiei Autonome'de Servicii^. Publice R.A, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;        [


 • 13.7. Să elaboreze rapoartele anuale și alte raportări, în condițiile legii.

Art. 14. Forța Majoră:

 • 14.1. Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de Forță Majoră.

 • 14.2. Forța Majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada de derulare a contractului de mandat, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limitează la război, cutremur, incendiu, furtună, inundație, alte calamități naturale similare.

 • 14.3. Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de Forță Majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 5 (cinci) zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare la termen.

 • 14.4. în cazul în care evenimentul de Forță Majoră se prelungește o perioadă mai mare de 45 zile, fiecare parte poate cere rezilierea contractului de mandat fără niciun fel de despăgubiri în sarcina vreuneia dintre acestea.

Art. 15. Modificarea contractului de mandat:

 • 15.1. Prevederile contractului de mandat pot fi modificate, după o prealabilă notificare emisă de partea interesată, cu acordul ambelor părți, prin act. adițional.

 • 15.2. Contractul de mandat va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

 • 15.3. Anexa nr. 1 la contractul de mandat, se revizuiește anual sau ori de câte ori este nevoie prin corelare cu prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru mandant.

Art. 16. încetarea contractului de mandat:

16.1. Părțile semnatare ale contractului de mandat stabilesc că acesta își încetează

efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

16.1.1. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

A,-                 .

16.1.2. demararea în instanță a acțiunii în răspundere de către consiliul de administrație,

împotriva mandatarului;

 • 16.1.3. în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

 • 16.1.4. în cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligații prevăzute în contractul de mandat, în O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, a oricăror altor dispoziții legale cu incidență în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei și al consiliului de administrație precum și în actul de înființare;

 • 16.1.5. nerespectarea hotărârilor mandantului de către consiliul de administrație;

 • 16.1.6. revocarea mandatului mandatarului, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 16.1.7. renunțarea mandatarului la contractul de mandat, din cauze neimputabile;

 • 16.1.8. acordul de voință al părților semnatare;

 • 16.1.9. intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

 • 16.1.10. decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;

 • 16.1.11. insolvabilitatea ori lichidarea Regiei;

 • 16.1.12. modificarea formei de organizare, divizarea sau fuziunea Regiei.

 • 16.2. Nerespectarea în mod culpabil a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a considera contractul încetat de drept, fără a fi necesară îndeplinirea procedurii privitoare la notificare, conciliere și chemare în judecată, fiind suficientă o adresă scrisă prin care se aduc la cunoștință motivele care duc la încetarea contractului. Partea lezată poate pretinde plata de daune-interese.

 • 16.3. Neîndeplinirea criteriilor de performanță prevăzute în Anexa nr.l, independent de acțiunea/inacțiunea mandatarului nu conduce la încetarea de drept a contractului de mandat.


Art. 17. Litigii:

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, îi

clauzelor contractului de mandat, nerezolvate pe cale amiabilă, în termen 3^45'zile de la data notificării emise de partea interesată, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art. 18. Dispoziții finale:

 • 18.1. Contractul de mandat se completează după caz, cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativa a întreprinderilor publice, cu Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei, cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu oricare alte dispoziții legale cu incidență în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice R.A., cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al consiliului de administrație precum și cu alte prevederi ale actului de înființare.

 • 18.2. Contractul se depune, împreună cu semnăturile părților, spre înregistrare la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială se află sediul Regiei.

 • 18.3. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Prezentul contract care conține un număr de ........ pagini, s-a încheiat astăzi

_________________, la sediul mandantului, în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

MANDANT                   MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE                Dna. Maria GOGU

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general

Dl.Râul Alexandru PETRESCU


Serviciul Economic, Contabil sef Carmen ZAHARIA

1. Definiția

Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Regiei care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) Hotărârilor Consiliului Local, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Regiei.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

 • a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Regiei, precum și condițiile în baza cărora Regia desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;

 • b) programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Regie',

 • c) informații de orice fel compilate de către Regie, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketimg, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;

 • d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Regie sau în alt fel cunoscute Regiei (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:

 • •  identificarea posibililor clienți;

 • •  comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;

 • •  reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.

 • e) faptul că Regia folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, preceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Regia (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr- un program de computer sau nu;

1) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Regie, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;

g) informații cu privire la planurile de viitor ale Regiei, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Regiei, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Regiei, cu excepția

/<a.         z-

\ *

lofc


acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform rcglcme interne ale Regiei’,                                                 Cîl

h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la j?uneiui 1) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării

său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulneHTOuități ale Regiei, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Regiei, pentru a concura cu succes împotriva Regiei’,

j)  orice informație primită de Regie, de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Regia-,

k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și

 • l)  orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Regiei, precum și că folosirea, în scopul concurării Regiei, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Regiei de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Regia sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Regia, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Regie, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competențe, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Regia, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Regia să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Regia o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

în cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația

li v \; Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în mză și va depune, toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamenfel Qoâfid^țial^ al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.                    C

 • 3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane Administratorul înțelege că Regia primește uneori informații de la terte persoane, pe care Regia trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Regia, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Regiei și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competențe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Administratorul se obligă să notifice Regia, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Regia să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. în cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica Regia și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații de către Regie

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul va dezvălui și va preda prompt Regiei, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Regiei, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Regie, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

(i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Regiei sau la activitatea Administratorului în cadrul Regiei, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Regiei, indiferent dacă


rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Regiei',

(iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Regiei și

(rv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Regiei, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Regie.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

7. întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

MANDANT

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


MANDATAR/ ADMINISTRATOR


Primar

Dl. Adrian- Florin DOBRE


Dna. Maria GOGU


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


Director general

Dl.Raul Alexandru PETRESCU


Serviciul Economic, Contabil sef Carmen ZAHARIA


OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ


1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în cadrul Regiei, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

 • a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a Regiei, ori cu o activitate sau afacere pe care Regia o desfășoară sau își propune să o desfășoare;

 • b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Regiei.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în Regie, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

 • a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Regiei să înceteze relația sa cu Regia',

 • b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Regiei.

3. încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește Regia să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Regiei.

MANDANT

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar Dl. Adrian- Florin DOBRE


MANDATAR/ADMINISTRATOR


Dna. Maria GOGU


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


Director general

Dl.Raul Alexandru PETRESCU


Serviciul Economic, Contabil sef Carmen ZAHARIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

OBIECTIVE ȘI INDICATORI D   .RFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RE

AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2018 - 2021

I ■ Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor         Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr.

crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Țintâ/Nivel indicatori negociat pe perioada:

Pondere

anul

2018

2019

2020

2021

L

2

3

4

5

9

HI

11

12

1.3

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale netilru activitatea de ha/ă

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii lei/angajat

86

87

88

88

0,20

Nr. mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la începutul anului)

Cheltuieli totale     xlOOO

Venituri totale

%O

985

955

925

925

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365

Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<60

<60

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<60

<60

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contarctului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

mii lei

<100%

<100%

<100%

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

Număr total de sesizări

%

100%

100%

100%

100%

0,10

MANDANT                   MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primar

Adrian Florin DOBRE

Dna. Maria GOGU


Serviciul Economic,

Contabil Sef Carmen Zaharia


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Dl. Râul Alexandru PETRESCU

■ ■■''

' • / f......V...........,

c;.r,                        .i

II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor ;  -■

'V- <«''       •' .-V

1. Calitatea serviciilor

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea gradului de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

9                    9

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

3. Transparență și comunicare • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitorizarea și implementarea acestora.

4. Remunerația directorilor

 • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.


MANDANT


MANDA TAR/ ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al Municipiului Ploiești


Primar


Adrian Florin DOBRE


Dna. Maria GOGU


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


Director general


Serviciul Economic,


Dl. Râul Alexandru PETRESCU

Contabil sef Carmen Zaharia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii candidaților înscriși în lista scurtă pentru ocuparea posturilor vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


DatazîX CM -SECRETAR,

Gheorghe Andrei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii candidaților înscriși în lista scurtă pentru ocuparea posturilor vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice PloieștipreședInt

George Sorin Nicyl

l

r

Data:          1