Hotărârea nr. 599/2018

Hotãrârea nr. 599 privind aprobarea proiectului pentru autorizația de demolare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Demolare clădiri aflate în proprietatea Municipiului Ploiești“, str. Cosminele nr. 11A, Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 599privind aprobarea proiectului pentru autorizația de demolare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Demolare clădiri aflate în proprietatea Municipiului Ploiești", str. Cosminele nr. 11A, Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive nr. 435/10.12.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr.14456/07.12.2018 și al Direcției Economice nr. 247/07.12.2018 prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Demolare clădiri aflate în proprietatea Municipiului Ploiești", str. Cosminele nr. 1 IA, Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

în conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.67/10.12.2018;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă proiectul pentru autorizația de demolare și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Demolare clădiri aflate în proprietatea Municipiului Ploiești", str. Cosminele nr. 11A, Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ V ;

Contrasemnează:

p. SECRETAR, -Mj^Mihaela ZAHARIA


Șef Serviciu


ROMÂNIA


it Mi*


m .Servicii de Qospodârire CertRom


Urbană Ploiești vi. »«««■.


C.U I 27449967 J29/1212701.10 2010  RO27449967


I0C1M13Î

moi


Ploiești, Str. Văleni nr 32, tel:0244-544212, 525252, fjx;0244-5103S3 coci post.il 100046


PR.NR 8/2018

FAZA D.T.A.D.

DEMOLARE CLĂDIRI

AFLATE IN PROPRIETATEA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

STRADA COSMINELE, NR.11

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

Beneficiar : MUNICIPIU PLOIEȘTI

Proiectant: S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Director : CRISTINEL SCHIOPU

NOIEMBRIE 2018


ir

Servicii de Qpspodărire^^^m. Urbană Ploiești®'

‘ C    IMÎ402/ >2

C.u.l. 27449967 J29/1212/01.10.2010 802744^67 "    JMSOUlX

Ploiești. Str, Valoni nr. 32, tel:0244-544212. 525252, fax:02^1tÎ353 coâ

FAZAzD.T.A.D.

DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI STR. COSMINELE, NR.11, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

FISA RESPONSABILITĂȚI

DIRECTOR :

SEF SERVICIU PROIECTARE:

SEF PROIECT:

COLECTIV ELABORARE:


- DANA SELARU


- EMIL POPASERVlCM DE


URBANA P(_O


ORDINUL ARHITECTIIOF DIN ROMÂNIA I

2553


POPĂ


Ailiilect cu diepl de semnătura


- ING. CRINA IORDACHE- ING. CONSTANTA BALASU


-TEH. ALEXANDRINA DUMITRESCU..

- TEH. DANA RADULESCU


Servicii de Qospodârire fe;

Urbana Ploiești

,< mi«w \ -: --■" ■■

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO2744996ft"'£A              / £

Ploiești. Str. Valoni nr. 32, tel:0244-544212, 525252. lax:0244.5i;ij3fil‘cesi:{>oSt«if;Î00(W6t PR.Ni^8/2to«\^ f

FAZA:WWS'l

DEMOLARE CLĂDIRI

AFLATE IN PROPRIETATEA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

STR. COSMINELE, NR.11,

PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BORDEROU

PIESE SCRISE

 • 1. MEMORIU LUCRĂRI DE DEMOLARE

PIESE DESENATE

 • 1. PLAN ÎNCADRARE IN ZONA

 • 2. PLAN DE SITUTIE

CONSTRUCȚIE C2 - MAGAZII - G1

 • 3. RELEVEU PARTER

 • 4. RELEVEU INVELITOARE

 • 5. SECȚIUNE

 • 6. RELEVEU FAȚADA NORD SI SUD

 • 7. RELEVEU FAȚADA EST SI VEST

 • 8.

CONSTRUCȚIE C8 - DORMITOR- F1

 • 9. RELEVEU PARTER

 • 10. RELEVEU INVELITOARE

 • 11. SECȚIUNE

 • 12. RELEVEU FAȚADA NORD SI SUD

 • 13. RELEVEU FAȚADA EST SI VEST

 • 14.

CONSTRUCȚIE C9 - WC EXTERIOR

 • 15. RELEVEU PARTER

 • 16. RELEVEU FAȚADA VEST SI EST

 • 17. RELEVEU INVELITOARE

18.SECȚIUNE

 • 19. POZE

CONSTRUCȚIE C10 - SĂLI DE CLASA - F2

 • 20. RELEVEU PARTER

 • 21. RELEVEU INVELITOARE

 • 22. SECȚIUNE

 • 23. RELEVEU FAȚADA NORD SI SUD

 • 24. RELEVEU FAȚADA EST SI VEST

 • 25. POZE

ROMA^IA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 302808 din 18-04-2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.        641       Din:      j 8 W<7W]

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - STRADA COSMINELENR.11A

Ca urmare cererii adresate de __ __ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

cu domiciliuhsediul in județul ___PRAHOVA___________, localitatea_____________PLOIEȘTI

satul____-_________________________, sectorul -    , cod postai            100066

strada_____B-DL. REPUBLICII_____,nr. 2 ,hl__;

se.              et,            ap. -     , telJfax_________0244516699___, e-mail______________-

înregistrata la nr. _________302808__din        18-04-2018

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul __________________________-___.______> sectorul * cod postai:

strada______________COSMINELE___,nr. _ I1A ^1.____-__

sc. ~   . et, -   , ap.           sau identificat prin:__________         nr, cad. 143506

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr. ___________209____/_______1999

faza       PbIG______ aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 și 382/2009         ___

in temeați reglementarilor documentației de urbanism nr.______/__

faza      PUZ        aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 135 / 25.04.2018 privind aprobarea modioficariî

PUZ “Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL", cu termen de valabilitate pana la aprobarea noului PUGal municipiului Ploiești. _______________ ________ ___ _________

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind.autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Construcțiile C2, C8, C9 si CIO, a căror desființare se dorește, sunt situate pe terenul cu numărul cadastral 143506 si sunt proprietate privata a municipiului Ploiești, conform H.C.L. nr. 46 / 26,02.2018 si Actului de.Dezmembrare autentificat sub nr. 3224/15,12.2017 la Biroul Individual Notarial Minea Octavian.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația stabilita prin PUZ aprobai:

M-Zona mixta, respectiv Mlis - subzona locuințe individuale cu regim mic de înălțime si instituții si servicii

Utilizări admise:

-Instituții st servicii de interes general;

-Locuințe individuale pe lot propriu;

-Amenajări aferente construcțiilor: alei si platforme carosabile si pietonale, parcaje, garaje, chioșcuri pentru odihna, anexe gospodărești, pergole, copertine, spatii plantate;

-Împrejmuiri;

Utilizări admise cu condiționări:

-Locuințe cu partiu special care sa includă spatii pentru practicarea unor profesii liberale (birou notarial, de avocatura, cabinet medical, farmacie, atelier de arhitectura sau pentru arte plastice) sau pentru sedii de fuma in iimita a 35% din suprafața utila a locuinței;                             «fi

întocmit: GHEORGHEELENA ROXANA - CONStUER., W-0S~20/s'-f\'\.                                                     ț

Verificat: COCA-ELENA PATRASCU-SEFSERVICIU


-Construcții aferente echipării tehnico edilitare (posturi de trasformare, punct termic, microstatie pompare, etc.) care sa nu afecteze sanatatea locuitorilor si sa nu genereze elemente de disconfort pentru locuire;

Utilizări interzise:

-Orice alta activitate in afara celor prevăzute la utilizări permise si permise cu condiții, inclusiv orice activitate care ar constitui surse de risc sau de incomodare a bunei desfășurări a funcțiunii de baza;

V- zona verde, respectiv Voa - subzona spatii verzi pentru odihna si agreement.

Utilizări admise:

-Spatii verzi si plantații ornamentale si de protecție;

-Amenajări pentru odihna si promenada;

-Locuri de joaca pentru copii;

-Terenuri si amenajari pentru sport;

-Elemente de infrastructura tehnico-edilitara subterane;

Utilizări admise cu condiționări:

-Elemente de infrastructura tehnico-edilitara supraterane care sa fie mascate cu elemente decorative de lemn sau vegetație ornamentala si care sa ocupe maximum 20% din suprafața spațiului verde;

Utilizări interzise:

-Orice alta activitate în afara celor prevăzute la utilizările permise.

CC - zona pentru cai de comunicație si construcții aferente (circulații rutiere si trotuare).

Cr- subzona cai de comunicație rutiera

Utilizări admise:

-circulații rutiere;

-parcari;

Utilizări admise cu condiționări:

-elemente de infrastructura tehnico-edilitara (conform normativelor in vigoare);

Utilizări interzise:

-orice alte utilizări in afera celor menționate.

Cp - subzona cai de comunicație pietonala

Utilizări admise:

-circulații pietonale;

-elemente de mobilier urban;

Utilizări admise cu condiționări:

-elemente de infrastructura tehnico-edilitara (conform normativelor in vigoare);

Utilizări interzise:

-orice alta activitate in afara celor prevăzute anterior.

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Terenul se incadreazain zona valorica C, conform H.C.L. nr.553/20l 1 siH.C-L. nr.361/2012.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR M, POT max 45%, CUT max 0,8;

-suprafața totala teren 12.734 m.p -lot 1;

-terenul are acces la strada Cosminele printr-o artera de circulație propusa prin PUZ;

-parcelele vor avea latimea minima de 13,00 m pentru regimul de construire cuplat si 14,00 m pentru regimul de construire

izolat;


-adancimea parcelelor va fi de minimum 19, OOm;              .                                                  >

-numărul total al parcelelor create pentru locuințe individuale este de 21;

-pentru noile construcții de locuințe din cadrulacestei subzone funcționale se impun retrageri minime obligatorii de 2 si 3metrisiun regim de aliniere obligatoriu la 5,00 m fata de aliniament (vezi extras din PUZ arierat);

vor fi respectate prevederile din Codul Civil in ceea ce privește amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale

parcelelor.

-se admite construirea pe limita de proprietate doar a locuințelor cuplate si a garajelor, -locuințele vor menține o retragere de minimi            una dintre laturile laterale;


-clădirile vor fi realizate astfel tocat sa nu genereze calcane vizibile din spațiul public;

-construcțiile pe parcele vecine vor S amplasate astfel tocat sa fie îndeplinita condiția de insorire de 1,5 ore pentru încăperile de locuit la solstitîul de iama (conform ordinului 119/2014 al Ministerului Sanatatii);

•clădirile/constructiile propuse vor respecta între ele distantele minime impuse de legislația in vigoare privind securitatea la incendiu (P 118 - 2013 actualizat) si igiena si sanatatea populației (Ordin nr. 119/2014);

-se admite construirea garajelor alipite locuinței, cu respectarea distantelor stabilite de Codul Civil si a retragerilor fata de limite;

-toaitimea maxima admisa a locuințelor va fi de P+l, astfel: H maxim comisa = 6,50 m, H maxim coama = 9,50 m, H maxim atic = 8,50 m;

-toaitimea maxima admisa a garajelor si a altor anexe va fi de H maxim comisa = 3,00 m, H maxim coama = 5,00 m, H masm atic=3,50 nț

-înălțimile marame admise vor fi măsurate de la nivelul cotei terenului amenajat;

-fiecare parcela va beneficia de acces din spațiul public;

-accesele auto pe parcela vor avea minimum 3,00 m lățime;

-minimum20% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spațiu verde;

-spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca si grădini de fațada;

-spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de gardă sau echipamentele tehnico-edililare vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

-se recomanda ca locurile de parcare aflate la nivelul solului sa fie înconjurate de un gard viu cu toaitimea de 1,20 nț -gardurile aflate la strada vor avea toaitimea de maximum 1,80 m, din care un soclu opac de maximum 0,60 m, partea superioara fiind decorativa si preferabil transparenta;

-gardurile pe laturile laterale ale parcelelor vor avea o toaltime maxima de 2,00 m;

-pe toata lungimea limitei intre zona de locuințe ANL si UM 01410 se va amenaja un gard din prefabricate de beton pline, montat in fundație de beton cu h=2.00m, la care se adauga 4 fire de sarma ghimpata;

-împrejmuirile pot ft dublate de gard viu;

-orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de linia de hotar (conform Codului Civil); orice derogare de Ja distanta minima se poate face prin acordul pârtilor, exprimat printr-un înscris autentic;

4. REGIMUL DEA CTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus se poate realiza doar in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, cu modificările si completările ulterioare.

NOTA:

Documentația tehnica pentru obținerea autorizației de desființare se va întocmi si semna conform anexei nr.l din Legea nr.50/1991, cu modificările si completările ulterioare, va fi verificata conform HGRnr.925/1995 si se va prezenta in doua exemplare (originale), completata cu condițiile din avizele obținute.

Se vor mai anexa:

 • - plan de amplasament si delimitare a imobilului (de la înscriere la B.C.F.);

 • - anexa la cererea pentru emiterea autorizației de desființare - completata.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE DESFIINȚARE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE ANEXE - C2-M AGAZ1E, C8-DORM1TOR, C9-WC EXTERIOR C10-SALI DECLASA

CERTIFICATUL DEURBANISMNU TINE LOC DE AUFORJZATIEDECONSTRUIRESAU AUTORIZAȚIE

DE DES FIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI PE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII ALE TmiLARULUICERTMCATULUDEURBANBM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGfEGRIGORECANTACUZINO nr. 306 mun.

PLOIEȘTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliu iui 85/337/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1 1/CEsi prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 95/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru cb aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz; incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului de urbanism anterior depunerii documentației pentru autorizarea eacutarii lucrurilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecții mediului Stabilește rrecanismrl asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al fonrularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acotd cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta Ia autoritatea competenta pentru proiecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesitată evoluării efectelor acesteia asupra mediului In unrn evaluării inițiale a investiției se va erate actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru proiecția nediuiui stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligBtia de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice conțretente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrurilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanismori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice conțretente.

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE VA FI INS OTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de pian cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.T.A.C.                □ D.T.O.E                  Q D.T.A.D.

 • d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu


 • □ gaze naturale

 • □ telefon izare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

 • □ protecție civila


Alte avize/acorduri


□ sanatatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: -AVIZR.A.S.P. PRIVIND PLANUL DE ELIMINAREA DEȘEURILOR PROVENITE DIN LUCRĂRI DE CONSTRUIRE, REABILITĂRI, DEMOLĂRI SI AMENAJĂRI SPATII VERZI (conform ari. 2 dinH.C.L. 476 /20.12.2012);

- CERTIFICAT DE EVALUARE FISCALA - pentru construcțiile care se desființează;

d.4) Studii de specialitate

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA IMOBILULUI, VIZAT DEO.C.P.I. PRAHOVA (B.C.F.) -actualizat Ia zi;

 • e) punctul de wdere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);

întocmii: GHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER. 0MS-201S Verificat: COCA-ELENA PA TRASCJ- SEFSEIWIC1U


i) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romani a (1 exemplar original); g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):


Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de Ia data emiterii.

SECRETAR, jLAlJRENTIU DITCj / ur^^TSEF, , _ „ CRISTINA/li/7ÎA


£.5.1 7 MAI 2010


/director adjunct,

RITA-MARCELA GUPrezentul cetuScat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta ia data de—-—------

PROHJt.ERE

Mp

X

Zona mfado -

Subwno tacufnle IndMduaJe cu iwglm nUc de IrwWnw îl Indifuia if imHcfi (MJb)

» 483 mp

4MX

Zorxa penku cal de comunic atte|CC)

3 531 mp

27.77.

Subzona îpatil voal penhu odihno il ogrefTwrnl (Vou)

770 mp

5.«X

TOTAL

100%
Zona mixta (M)

I MB I Subzona locuințe individuale cu regim mic de înălțime sl instituiri si servicii (MKs)

Zona verde (V)

lEEmiiMă] Subzono spatii vera pentru odihna si agrement (Von)

Zona pentru instituții si servicii de Interes general (15)

3HS9H Subzona funcțiuni complexe (IScx)

Zona de locuințe (l)

laasawtl Subzona locuințe colective cu regim de înălțime 4-5 niveluri (P+3 - P+4] (Ic)

I         I Subzona locuințe individuale cu regim mic de

inaltime (P+M, P+l [constituite pe baza unei parcelori(P+M. P+1) (LI)

Za no cu destinație speciala (S)

I         I Subzona unitati militare apartinand Ministerului

Apărării NationalefSm)

Zona pentru cal de comunicație sl construcții aferente (CC)

l&Sfemait Circulații rutiere

valori maxime ole indicatorilor urbonislici Impuse prin prezentul PUZ pentru funcțiunea propusa pe parcela studiate

Zona mixta - Subzona locuințe individuale cu regim mic de inollime si instilulS si servicii (PtM - P+l [ (Mlls)


POT-mox


45%


Director:   Ovidlu Ncgulescu

VERIFICAI

1

VFWKATDL /FIXPCRT

TiltU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT-jCERINTA

REFERATZEXPERT1ZANR.'/DATÂ \

Servirii de Qpspodffrire (jșgjjiy Urbana Ploiești «x -isiSi—.

BENEFICIAR:          ’•                  <

MUNICIPIUL PLOIEȘTI    \

PROIECT

ELAKHATCf

TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

SCARA.

1/1000

rm.u proiect;       Moorricxxe puz z

RARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA OE LOCUINȚE INOIVIOUALE PHINÂNL « &«rr*v*. <r. CA

^..ptiz

SFF PROiSCT

urb. Vladlmlr Cazan

PROIECTAT

urb. Vtadimir Cazan

DATA:

TC3.3JJT

TITLU PLANȘA:    '<

ZONIFICAREFUNCȚIONALA

PLÂNSĂ NR. •X 3

deskhat [Urti.Vladlmlr Cazan


ANEXA N'R. ÎJS1* regulament


Plan de amplasament st delimitare a imobilului

Scara 1:1000


Nr, cadastral

1 Suprafața măsurată a Imobilului i îw)

Adresa imobilului

12734 nw

Strada Cosmicelor nr. HA

|

'__Cartea Hune _ ar.

UAT l        Plok^i, lud. PrahovaArhitect șNr,    | Categorie de i Suprafața

Parcela.       folosința       Cmn)

Mențiuni

t

Cc

12734

Lot L Tarea intravilan este împrejmuit cu gwd de beton irure

Total

12734

124-20-1 ii neimpTEjmmtpe restul laturilor

8. Date referitoare Îs «mțrastfl

Cod Comit»

Destinația

Suprsfota Construita ia sol (mp)

Mențiuni

CI

CA

470

Construcție din caramido eu fundație piatra, An construire 1911 Nr. niveluri» 1

C2

CAS

93

Consnucrie dinceramlda cu fandaife beton, An construire 1991 Nrniveluri=4

C3

OL

260

Constraaîfe din cărămidă cu fundutic piatra» An construire 1911 Nrjvvdm»!

«

CA

40

Construcție din caramida cu fondatre piatra» An construire IW l Njiivtd<iri=î

C5

CAS

256

Construcție din wramlde cu ftuidstie piatra* Au construire 1911 Nnnivehri»!

C6

CAS

256

Construcție din cărămida cu fundație piatra, An construire 1911 Nr.nivcluri*l

Total

1375

-

Sa ii ratata tataia nuaarata nimo'.ului = 12734 st
/^gv.c.Servicii de GospodărireUrbană Ploiești s.r.i.


;B'rtRow

s <2zț2Ey' sEtmiifuuimnnrarai id cura

BOSNI


C.U.I. 27449967  J29/1212/01 10.2010  RO27449967

Ploiești, Str.Valoni nr. 32. tel:0244 544212. 525252. fax:0244-510353 cod postai 10004C


D.T.A.D.- PROIECT PT. OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE

MEMORIU LUCRĂRI DE DEMOLARE

PROIECT                :“DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN PROPRIETATEA

municipiuluFploiesti”;

AMPLASAMENT          ~~: STR. COSMINELEI, NR.11A, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA;

PROIECTANT             :S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIESTÎ S.R.L.

~ ARH. EMILPOPA;

BENEFICIAR              : MUNICIPIUL PLOIEȘTI;-

URMARE SOLICITĂRII BENEFICIARULUI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI JUDEȚ PRAHOVA, S-A ÎNTOCMIT PREZENTA DOCUMENTAȚIE TEHNICA IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE, CONFORM PREVEDERILOR LEGII nr. 50 / 1991 REPUBLICATA IN 1997 SI MODIFICATA PRIN LEGEA nr. 453 / 2001, PENTRU PROIECTAREA SI EXECUȚIA URMĂTOARELOR TIPURI DE LUCRĂRI:

A - DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN PROPRIETATEA MNICIPILUI PLOIEȘTI

TERENUL PROPRIETATE A MUNICIPIULUI, SITUAT IN INTRAVILANUL municipiului PLOIEȘTI, PE strada COSMINELE, nr.11A, județul PRAHOVA, CONFORM PLANULUI DE SITUAȚIE ANEXAT, ARE CATEGORIA DE FOLOSINȚA CURȚI - CONSTRUCȚII .

PREZENTA DOCUMENTAȚIE TEHNICA A FOST ÎNTOCMITĂ IN BAZA CERTIFICATULUI DE URBANISM Nr. 641 DIN 18 mai 2018, EMIS DE PRIMĂRIA municipiului PLOIEȘTI.

 • 1 - ÎNCADRARE IN PLANUL URBANISTIC :

DIN PUNCT DE VEDERE AL AMENAJĂRII TERITORIULUI CONSTRUCȚIILE SE INCADREAZA IN PERIMETRUL CONSTRUIBIL AL municipiului PLOIEȘTI, CA ZONA LOCUINȚE CU REGIM MIXT DE ÎNĂLȚIME.

CONFORM ZONĂRII FISCALE A TERITORIULUI TERENUL SE INCADREAZA IN ZONA VALORICA “C”, CONFORM H.C.L. nr. 553 / 2011 si HCL nr. 361/2012 .

 • 2 - AMPLASAMENT CONSTRUCȚII:

CONSTRUCȚIILE PROPUSE PENTRU DEMOLARE RESPECTIV’

CONSTRUCȚIE C2 - MAGAZII- G1;

CONSTRUCȚIE C8 ■ DORMITOR - F1;

CONSTRUCȚIE C9 - WC EXTERIOR;

CONSTRUCȚIE C10 - SĂLI DE CLASA - F2 SUNT AMPLASATE IN INTRAVILANUL municipiului PLOIEȘTI, str. COSMINELE, nr. 11A, județul PRAHOVA, CONFORM PLANULUI DE SITUAȚIE ANEXAT, PE TERENUL PROPRIETATE PRIVAȚA-A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CONFORM HCL NR. 46/26.02.2018 SI A ACTULUI DE DEZMEMBRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 3224/15.12.2017 LA BIROUL NOTARIAL MINEA OCTAVIAN.

TERENUL PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCȚIILE ARE O SUPRAFAȚA TOTALA DE 12734 mp . ACCESUL CAROSABIL LA AMPLASAMENT SE VA FACE DIRECT DIN str. COSMINELE.

 • - FATA DE LIMITA PROPRIETĂȚII NORD - VEST - vecini UNITATEA MILITARĂ

 • - FATA DE LIMITA PROPRIETĂȚII NORD~EST - vecini UNITATEA MILITARĂ

 • - FATĂ DE LIMITA PROPRIETĂȚII SUD - VEST - vecinf BLOCURI LOCUINȚE P+4

 • - FATA DE LIMITA PROPRIETĂȚII SUD - EST - vecini UNITATEAMIUTARA ”

 • 3 ■ DESCRIEREA CONSTRUCTILOR:

ASTFEL, FATA DE NECESITĂȚILE BENEFICIARULUI, SE SOLICITA DEMOLAREA CONSTRUCTIIOR EXISTENTE, CARE AU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, URMĂTOARELE FUNCȚIUNI SI SUPRAFEȚE:

CONSTRUCȚIE C2-MAGAZII- G1;
 • - SUPRAFAȚA CONSTRUITA

  • - Ac = 470,00 mp

  • - Ad = 470,00 mp,

  • - Au = 381,80 mp,


 • - SUPRAFAȚA DESFASURATA TOTALA

 • - SUPRAFAȚA UTILA

CU URMĂTOARELE SPATII

-LA PARTER = HOL, 22 CAMERE - MAGAZII;

- INALTIMEA MAXIMA A CONSTRUCȚIEI 6 40m. IAR INALTIMEA LA STREASINA (CORNIȘA) A CONSTRUCȚIEI ESTE DE 3,05m

CONSTRUCȚIE C8 - DORMITOR - F1:
 • - SUPRAFAȚA CONSTRUITA

  • - Ac = 259,60 mp

  • - Ad = 259,60 mp,

  • - Au = 222,52 mp,


 • - SUPRAFAȚA DESFASURATA TOTALA

 • - SUPRAFAȚA UTILA

CU URMĂTOARELE SPATII

 • - LA PARTER = HOL, 12 CAMERE ,

 • - INALTIMEA MAXIMA A CONSTRUCȚIEI 6.60m, IAR INALTIMEA LA STREASINA (CORNIȘA) A CONSTRUCȚIEI ESTE DE 4,25m

CONSTRUCȚIE C9 - WC EXTERIOR:
 • - SUPRAFAȚA CONSTRUITA

  • - Ac = 40,,00 mp

  • - Ad = 40,00 mp,

  • - Au = 28,80 mp,


 • - SUPRAFAȚA DESFASURATA TOTALA

 • - SUPRAFAȚA UTILA

CU URMĂTOARELE SPATII

- LA PARTER = HOL, CABINE WC;

- INALTIMEA MAXIMA A CONSTRUCȚIEI 3.15m. IAR INALTIMEA LA STREASINA (CORNIȘA) A CONSTRUCȚIEI ESTE DE 2,65m

CONSTRUCȚIE C10 - SAU CLASA - F2:
 • - SUPRAFAȚA CONSTRUITA

  • - Ac = 256,00 mp

  • - Ad = 256,00 mp,

  • - Au = 217,29 mp,


 • - SUPRAFAȚA DESFASURATA TOTALA

 • - SUPRAFAȚA UTILA

CU URMĂTOARELE SPATII

- LA PARTER = HOL, 22 CAMERE - MAGAZII;

- INALTIMEA MAXIMA A CONSTRUCȚIEI “- 5 70m, IAR INALTIMEA LA STREASINA (CORNIȘA) A


CONSTRUCȚIEI ESTE DE 3,75m

 • 4. - FINISAJE INTERIOARE CONSTRUCȚII:

CONSTRUCȚIE C2-MAGAZII-G1;
 • - PARDOSELI DIN CIMENT, ZUGRĂVELI SIMPLE ,

 • - TAMPLARIA INTERIOARA = CHERESTEA DE BRAD - LEMN;

 • - TAMPLARIA EXTERIOARA = CHERESTEA DE BRAD - LEMN;


CONSTRUCȚIE C8 - DORMITOR - F1;
 • - PARDOSELI DIN MOZAIC, ZUGRĂVELI SIMPLE (HUMA);

 • - TAMPLARIA INTERIOARA = INEXISTENTA (CHERESTEA DE BRAD - LEMN);

 • - TAMPLARIA EXTERIOARA = INEXISTENTA (CHERESTEA DE BRAD - LEMN);

CONSTRUCȚIE C9- WC EXTERIOR:
 • - PARDOSELI DIN MOZAIC, PLACAJ FAIANȚA SI ZUGRĂVELI SIMPLE (HUMA);

 • - TAMPLARIA INTERIOARA = INEXISTENTA (CHERESTEA DE BRAD - LEMN);

 • - TAMPLARIA EXTERIOARA = INEXISTENTA (CHERESTEA DE BRAD - LEMN);

CONSTRUCȚIE C10-SAU CLASA-F2;
 • - PARDOSELI DIN CIMENT SI MOZAIC, ZUGRĂVELI SIMPLE (HUMA);

 • - TAMPLARIA INTERIOARA = INEXISTENTA (CHERESTEA DE BRAD - LEMN);

 • - TAMPLARIA EXTERIOARA = INEXISTENTA (CHERESTEA DE BRAD - LEMN);

 • 5. - FINISAJE EXTERIOARE CONSTRUCȚII:

CONSTRUCȚIE C2 - MAGAZII- G1;
 • - PEREȚII EXTERIORI - TENCUIELI DRISCUITE;

 • - INVELITOARE - ȚIGLA;

CONSTRUCȚIE C8 - DORMITOR - F1;
 • - PEREȚII EXTERIORI - TENCUIELI DRISCUITE;

 • - INVELITOARE - TABLA ZINCATA;

CONSTRUCȚIE C9 - WC EXTERIOR;
 • - PEREȚII EXTERIORI - TENCUIELI DRISCUITE SI STROP;

 • - INVELITOARE - CARTON BITUMAT;

CONSTRUCȚIE C10-SĂLI CLASA-F2;
 • - PEREȚII EXTERIORI - TENCUIELI DRISCUITE;

 • - INVELITOARE - TABLA ZINCATA;

 • 6. - SISTEM CONSTRUCTIV CONSTRUCȚII:

CONSTRUCȚIE C2 - MAGAZII - G1;

CONSTRUCȚIA PROPUSA PENTRU DEMOLARE ARE REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, SI ESTE EXECUTATA PE O STRUCTURA DE ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ, AVAND URMĂTOARELE CARACTERISTICI : * SÂMBURI SI CENTURI DIN BETON ARMAT       - NU;

 • * PLANSEE

 • * PEREȚI EXTERIORI

 • * PEREȚI INTERIORI

 • * FUNDAȚII

 • * ȘARPANTA

 • * INVELITOARE


- DIN LEMN;

 • - DIN CĂRĂMIDĂ, CU GROSIMEA DE 30 cm;

 • - DIN CĂRĂMIDĂ, CU GROSIMEA DE 30 cm; -CONTINUE, DIN BETON;

-DIN LEMN;

 • - DIN ȚIGLA.

  CONSTRUCȚIE C8 - DORMITOR - F1;

  CONSTRUCȚIA PROPUSA PENTRU DEMOLARE ARE REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, SI ESTE CARACTERISTICI :


  EXECUTATA PE O STRUCTURA DE ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ, AVAND URMĂTOARELE CĂI * SÂMBURI SI CENTURI DIN BETON ARMAT       - NU,

  - DIN LEMN;

  • - DIN CĂRĂMIDĂ, CU GROSIMEA DE

  • - DIN CĂRĂMIDĂ, CU GROSIMEA DE

  • - CONTINUE, DIN PIATRA;

  • - DIN LEMN;

  -DIN TABLA ZINCATA.


  • * PLANSEE

  • * PEREȚI EXTERIORI

  • * PEREȚI INTERIORI

  • * FUNDAȚII

  • * ȘARPANTA

  • * INVELITOARE


  30 cm;

  30 cm;  CONSTRUCȚIE C9 - WC EXTERIOR:

  CONSTRUCȚIA PROPUSA PENTRU DEMOLARE ARE REGIM

  EXECUTATA PE O STRUCTURA DE ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ, AVAND URMĂTOARELE CARACTERISTICI :

  • * SÂMBURI SI CENTURI DIN BETON ARMAT       - NU;

  • * PLANSEE                                   - DIN BETON;

  • - DIN CĂRĂMIDĂ, CU GROSIMEA DE

  • - DIN CĂRĂMIDĂ, CU GROSIMEA DE

  • - CONTINUE, DIN BETON;

  • - NU;

  • - CARTON BITUMAT.


  DE ÎNĂLȚIME


  PARTER, SI ESTE


  • * PEREȚI EXTERIORI

  • * PEREȚI INTERIORI

  • * FUNDAȚII

  • * ȘARPANTA

  • * INVELITOARE


  30 cm;

  20 cm SI 15 cm;


CONSTRUCȚIE C10 -SĂLI CLASA - F2:

DE ÎNĂLȚIME PARTER, SI ESTE


CONSTRUCȚIA PROPUSA PENTRU DEMOLARE ARE REGIM

EXECUTATA PE O STRUCTURA DE ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ, AVAND URMĂTOARELE CARACTERISTICI : * SÂMBURI SI CENTURI DIN BETON ARMAT       - NU;

 • * PLANSEE

 • * PEREȚI EXTERIORI

 • * PEREȚI INTERIORI

 • * FUNDAȚII

 • * ȘARPANTA

 • * INVELITOARE


- DIN LEMN;

 • - DIN CĂRĂMIDĂ, CU GROSIMEA DE 30 cm;

 • - DIN CĂRĂMIDĂ, CU GROSIMEA DE 30 cm;

 • - CONTINUE, DIN PIATRA;

 • - DIN LEMN;

 • - DIN TABLA ZINCATA.

 • 7. - DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE:

CONSTRUCȚIILE CE URMEAZA A FI DEMOLATE SUNT INTR-0 STARE AVANSATA DE DEGRADARE (RUINA).

OPERAȚIUNILE DE DEMOLARE LA O CLĂDIRE PARTER NU NECESITA MIJLOACE MECANICE DEOSEBITE SAU UTILAJE GRELE.

SE VA URMĂRI DEMONTAREA ÎNGRIJITĂ, MANUALA A FIECĂRUI ELEMENT IN VEDEREA RECUPERĂRII IN PROPORȚIE CAT MAI MARE A MATERIALELOR. IN ACEST SCOP OPERAȚIUNILE DE DEMOLARE SE VOR SUCCEDA IN URMĂTOAREA ORDINE:

- SE DESFACE INVELITOAREA SI ȘARPANTA CU ATENTIE PENTRU A EVITA PRODUCEREA DE ACCIDENTE, AVAND IN VEDERE GRADUL DE DETERIORARE AL CONSTRUCȚIEI (LEMNUL ESTE DE OBICEI PUTRED). DESFACEREA SE FACE PRIN SCOATEREA CUIELOR SAU SCOABELOR FARA A SE PRODUCE RUPEREA SAU DESPICAREA MATERIALULUI LEMNOS. DUPĂ ALEGEREA ELEMENTELOR BUNE CE SE MAI POT FOLOSI ACESTEA SE VOR CURATA DE CUIE SE VOR TRIA PE DIMENSIUNI SI SE VOR DEPOZITA INTR-UN LOC FERIT.

ODATA CU DESFACEREA ȘARPANTEI, DE SUS IN JOS SE VA URMĂRI SA NU SE PRODUCĂ PRĂBUȘIRI ALE ACESTEIA PRIN SLĂBIREA UNOR REAZEME SAU CONTRAVANTUIRI.

DE ASEMENEA IN PARALEL CU ȘARPANTA SE VA DESFACE SI ZIDARIA DE LA CALCAN CARE VA FI SUSȚINUTA PENTRU A NU RAMANE UN PERETE ÎNALT LIBER CARE SE POATE PRĂBUȘI.

RESTURILE CE NU POT FI UTILIZATE (MORTARUL SI CIOBURILE DE CĂRĂMIDĂ, CĂRĂMIZILE ÎNMUIATE, SFARAMICIOASE) SE VOR TRANSPORTA CU CONTAINERE SPECIALE LA GROAPA DE GUNOI.

SE VA DESFACE TAMPLARIA SI SE VA DEPOZITA SEPARAT

 • -  SE DESFAC TENCUIELILE INTERIOARE LA PEREȚI SI TAVANE IAR MOLOZUL REZULTAT SE VA CARA IN LOCURILE SPECIAL AMENAJATE.

 • -  LA PLANSEELE DIN LEMN SE DESPRINDE PLASA DE RABIT SAU TRESTIA APOI SE DESFAC SIPCILE DE LA PARTEA INFERIOARA A GRINZILOR DE LEMN. OPERAȚIA SE EXECUTA ÎNGRIJIT IN VEDEREA RECUPERĂRII SI REFOLOSIRII. ELEMENTELE NERECUPERABILE SE VOR DEPOZITA IN VEDEREA VALORIFICĂRII CA LEMN DE FOC.

 • -  SE DESFACE TAVANUL ORB DINTRE GRINZILE PLANSEULUI (LATUROAIE PE SIPCI)^TENT DEOARECE VA CADEA UMPLUTURA (TERMOIZOLATIA) DE DEASUPRA. SE VA PROCEDA LA SORTAREA MATERIALULUI PENTRU REFOLOSIRE IN CONSTRUCȚIE SAU CA LEMNTDE FOC. UMPLUTURA SE DEPOZITEAZĂ IN CONTAINERE SPECIALE. SE SCOT GRINZILE PLANSEULUI BUCATA CU BUCATA. SE SORTEAZĂ CELE BUNE, SE CURATA DE CUIE SI MOLOZ SI SE STIVUIESC ÎNGRIJIT PE LUNGIME.

 • -  PLANȘELE DIN BETON ARMAT SE SPARG PE BUCĂȚI ÎNCEPÂND DINTR-UN COLT, CU PICKHAMMERUL, PE FELII MICI. SE DISLOCA BETONUL PE O PORȚIUNE SI SE TAIE ARMATURILE. BUCĂȚILE SPARTE DIN BETON SE TRANSPORTA LA LOCURI DE DEPOZITARE SPECIAL AMENAJATE.

 • -  SE TRECE LA DESFACEREA ÎNGRIJITĂ A ZIDURILOR, MANUAL RÂND CU RÂND DE SUS IN JOS PE TOATA SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIEI EVITANDU-SE LASAREA DE ZONE ÎNALTE CARE SE POT PRĂBUȘI (PRIN DEMOLAREA COMPLETA A UNUI PERETE TRANSVERSAL CELALALT NU MAI ARE SPRIJINUL DE CONTRAFORT NECESAR STABILITATII LUI).

IN PRINCIPIU, LUCRĂRILE DE DEMOLARE TREBUIE SA INCEAPA CU ÎNDEPĂRTAREA ÎNCĂRCĂRILOR MOARTE, PE CAT POSIBIL FARA A AFECTA ELEMENTELE PRINCIPALE DE REZISTENTA. DEMOLAREA PÂRTILOR COMPONENTE ALE CLĂDIRII TREBUIE ASTFEL EXECUTATA, INCAT DEMOLAREA UNEI PARTI DIN CLĂDIRE SAU A UNUI ELEMENT DE CONSTRUCȚIE SA NU ATRAGA PRĂBUȘIREA NEPREVĂZUTĂ A ALTEI PARTI SAU ALTUI ELEMENT.

IN CAZUL UNEI REZISTENTE SI STABILITATI INSUFICIENTE ALE ELEMENTELOR CE SE DEMOLEAZĂ, MUNCITORII VOR FI LRGATI CU CENTURI DE SIGURANȚA DE ELEMENTELE FIXE SI REZISTENTE ALE CONSTRUCȚIEI.

AMPLASAMENTUL A BENEFICIAT DE ENERGIE ELECTRICA, ENERGIE TERMICA, APA. ÎNAINTE DE A SE TRECE LA DEMOLAREA CONSTRUCȚIILOR SE VOR VERIFICA UTILITĂȚILE, RESPECTIV APA, ENERGIA TERMICA, ENERGIA ELECTRICA. SE VOR CONVOCA TOTI DEȚINĂTORII DE REȚELE ÎNAINTE DE DEMOLAREA CLĂDIRILOR.

 • 8. - MASURI DE PROTECȚIE A FACTORILOR DE MEDIU

BENEFICIARUL ARE OBLIGAȚIA DE A ASIGURA SALUBRIZAREA ZONEI AFERENTE CONSTRUCȚIEI PE TOATA PERIOADA DEMOLĂRII. COLECTAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR REZULTATE DIN DEMOLARE SE VA FACE PE PRINCIPIUL SELECTIV IN LOCURILE PREVĂZUTE DE PRIMĂRIE ASTFEL INCAT SA NU BLOCHEZE CAILE PUBLICE DE ACCES CAROSABIL SI PIETONAL SI PROTEJATE CA SA NU POATA FI ANTRENATE DE VÂNT SAU APA PROVENITA DIN PRECIPITAȚIILE ATMOSFERICE. DESEURILE NEREUTILIZABILE SE VOR COLECTA IN RECIPIENTE PENTRU A FI EVACUATE LA RAMPA DE GUNOI A LOCALITĂȚII. TRANSPORTUL SE VA ASIGURA CU AUTOBASCULANTA. PENTRU RIDICAREA MATERIALELOR SE VA FOLOSI BULDOEXCAVATOR. TERENUL SE VA LAȘA LIBER PANA LA NIVELUL TROTUARULUI.

 • 9. - MASURI P.S.I. SI N.T.S.M. .

LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR SE VOR RESPECTA

 • -  " LEGEA 319/2006 A SECURITĂȚII SI SANATATII IN MUNCA”;

 • -  " NORME METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 319/2006” ;

 • -  HOTĂRÂRILE DE GUVERN REFERITOARE LA SECURITATEA SI IGIENA MUNCII, DUPĂ CUM URMEAZA

•   "H.G.300/2006 ; H.G.1091/2006 ; H.G. 1048/2006 ; H.G.971/2006 ; H.G.1051/2006 ;

H.G.1146/2006 ; H.G.1425/2006”

SE ATRAGE ATENTIA ASUPRA ÎNSUȘIRII AMANUNTITE A TEHNOLOGIILOR PREVĂZUTE PENTRU FIECARE LUCRARE IN PARTE, CU ÎNTREAGA FORMAȚIE DE LUCRU, ORGANIZAREA SI DOTAREA LOCULUI DE MUNCA, EFECTUAREA INSTRUCTAJELOR LA LOCUL DE MUNCA CU MUNCITORII, PERIODIC SI LA SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCA.

VERIFICAREA PERMANENTA A FUNCȚIONARII SI STĂRII UNELTELOR, DISPOZITIVELOR SI UTILAJELOR, DOTAREA CU MATERIALELE SI ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE NECESAR. J

PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR SE VOR APLICA SI RESPECTA :   ,v

 • -  "NORMELE GENERALE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR’OF^QBÂTE CU ORD.775/22.07.1998 DE CĂTRE M.I., DE CĂTRE M.L.P.T.L. PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR.384/PARTEA I 09.10.1998.

 • -  "NORMATIV DE SIGURANȚA LA FOC A CONSTRUCȚIILOR” INDICATIV P118-2013.

 • -  NORME DE PROTECȚIA MUNCII MEE-PE119/1982 PENTRU EXECUTAREA SI EXPLOATAREA CORECTA A INSTALAȚIILOR ELECTRICE

ÎNTOCMIT, arh. EMIL POPA

-invelitoare țigla


-astereala


-șarpanta lemn


-podina din scândura


-grinzi lemn 20x15cm


+6.40

5Z

+6.40

JSZ.


-0.30


RELEVEU SECȚIUNE A-A - CONSTRUCȚIE C2 (MAGAZII - G1)

SC. 1:00


-placa beton armat 10 cm


-strat nisip 10 cm grosime


-strat pietriș 10 cm grosime


-teren naturalpDIRECTOR.CRISTINE


CERINȚAMP

Servicii de Qpspodărire CertRoht

SSffflRîfeflKmT

OCI34W


BENEFICIAR:


Urbana Ploiești stn«

C.U.I. 2744S9B7  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

BW.VHlrn» '? tct:iU44.'.'t«21

ELABORATOR

I TITLU PROFESIONAL-NUME

SEF PROIECT

arh. Emil POPA

PROIECTAT

arh. Emil POPA

DESENAT

teh. Al. DUMITRESCU


SCARA

-1/100REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


TITLU PROIECT: DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

STR. COSMINELEI NR.11A. PLOIEȘTI. JUD. PRAHOVA


DATA: TITLU PLANȘA: CONSTRUCȚIE C2 (MAGAZII-G1) 10.2018


RELEVEU SECȚIUNE A-A


PROIECT NR.


8/2018


FAZA:

D.T.A.D.


PLANȘA NR.

A4


+6.40


i-invelitoare țigla

-pazie lemn

-zugrăveli exterioare huma

-tamplarie exterioara lemn -tencuieli exterioare driscuite

-tencuiala driscuita cu ciment ia soclu -trotuar de garda                              ■■


+6.40


+3.05

25ZL


+3.05

+2.30

32L


±0.00

^7


RELEVEU FAȚADA NORD - CONSTRUCȚIE C2 (MAGAZII - G1) SC. 1:00


-invelitoare țigla

-pazie lemn

-zugrăveli exterioare huma

-tamplarie exterioara lemn

-tencuieli driscuite

'-tencuiala driscuita cu ciment la soclu -trotuar de garda
RELEVEU.FAȚADA SUD - CONSTRUCȚIE C2 *£o«'es4®MAGAZII - G1)

" ^..1 4»\SC.1«

■ ” rC/y             J

: DIRECTOR:CRISTINEL SCHfWU

VERIFICAT.

VERIFICATOR /EXPERT

TITlfu PROFE^QNĂMuME

SEMNAT.

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. 1 DATA

Servirii de Gospodărire fetRbto sO&y          Urbana Ploiești «r

ROMÂNIA                                          ocn«m

|                                  C.U.I. 27449957  J20T1212/01.10.2010  RO27449S67        S8SDI

pjnji.ni Sir V«hf«>r tir 12 UifC»44-5Ș4M2.         »*n:0-44- 111",M uiH»       iae>1»4B

BENEFICIAR •

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECT

NR.

8/2018

ELABORATOF

1 TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SCARA

TITLU PROIECT: DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

STR. COSMINELEI. NR.11A PLOIEȘTI. JUD. PRAHOVA

FAZA:

SEF PROIECT

arh. Emil POPA

1/100

D.T.A.D.

PROIECTAT

arh. Emil POPA

> —i

>

TITLU PLANȘA: CONSTRUCȚIE C2 ( MAGAZII-G1)

PLANȘA NR.

DESENAT

teii. Al. DUM1TRESCU

„10.2018

RELEVEU FAȚADA NORD si SUD

A5


CONSTRUCȚIE C2 - MAGAZII - G1 FAȚADA NORDCONSTRUCȚIE C2 - MAGAZII - G1 FAȚADA SUD


ORDINUL ARHITECTILOR

DIN ROMÂNIA

2553

™Emil

~POPA ‘

Arhitect cu drept de semnolurâCAMERA

S=14,74 mp Ș pard. mozaic pereți huma


CAMERA

S=23,37 mp pard. mozaic pereți huma


hp=90

446


hp=90

456


30 200


hol 1033 S=1â,59~mp pard. mozaic pereți huma+lambriu h=1 40mCAMERA

S=15,38 mp pard. mozaic pereți huma


CAMERA

S=15,73 mp pard. mozaic pereți huma


CAMERA

S=6,90 mp pard. mozaic pereți huma


CAMERA

S=7,26 mp >ard. cimen jereti hum


— 0 '■ ____£2—

CAMERA

S=4,62 m


CAMERA

S=72,36 mp pard. mozaic pereți huma h incapere=4,00m


1122


hp=90


CAMERA S=6,60 mp cârd, ciment pereți huma o co CO 200


hp=90

110   115

220

l 115 I.

185 M 117

110

340

L 115

130   115

128   115

290

145 '

145

80

145

2245

145

' 145

145

210


I ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA


CARACTERSISTICI CONSTRUCTIVE

FUNDAȚII

PIATRA

PEREȚI

CĂRĂMIDĂ

PLANSEU

LEMN

INVELITOARE

TABLA

PARDOSELI

MOZAIC

ȘARPANTA

LEMN

TAMPLARIE

LEMN

INST.SANITARE

NU

INST.GAZE

NU

INST.ELECTRICA

NU

INST. TERMICA

NU

ANUL CONSTRUIRII

1911

STAREA CLĂDIRII

stare avansata de uzura


RELEVEU PARTER CONSTRUCȚIE C8 (DORMITOR - F1)
SC. 1:100

SUPRAFAȚA CONSTRUITA = 259,60 mp

SUPRAFAȚA UTILA = 222,52 mp

H ÎNCĂPERI = 4,00 m


SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALA A S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L. PLOIEȘTI SI i POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT.

DOCUMENTAȚIA NU POATE Fi REPRODUSA INTEGRAL SAU PARȚIAL FARA ACORDUL SCRIS AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.


[j SE-pyiCt DE pDIRECTORrCFjlfiTINEL. SCHIQPțj verificat, i

L "LA.

TIT-----------


SE DE

"1 ȘCHIOP'


VERIFICATOR

/EXPERT


X. T/f* V?'’

ITLU PROFESIONAL - NUME SEMNAT. CERINȚA


REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA


«.Servicii de (qpspodârire românia ar         Urbană Ploiești

KWI      IM                c.U.1.27449967  029/1212/01.10,2010  RO2744Q957


rC'S'-'Ș)

CcrtRoiH


BENEFICIAR


ELABORATOF

TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

SEF PROIECT^

arh. Emil POPA

RELEVAT

arh. Emil POPA

DESENAT

teh. Al. DUMITRESCU

SCARA

1/100

TA:

10.2018


•>.1.1. 5isnHKmEa'tB®ireir iocm»

ISCMM

.pi' cmatni mmhm.MUNICIPIUL PLOIEȘTI


TITLU PROIECT : DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

STR. COSMINELEI, NR.11A, PLOIEȘTI JUD. PRAHOVA

TITLU PLANȘA: CONSTRUCȚIE C8 (DORMITOR F1)

RELEVEU PARTER


PROIECT

NR.


8/2018


FAZA:

D.T.A.D.


PLANȘA NR.

A 7


-invelitoare tabla zincata


-aste rea la


-șarpanta lemn

-podina din scândura -grinzi lemn 20x15cm -podina din scândura -tencuiala pe rabit-0.30   57

--


-strat de uzura mozaic


RELEVEU SECȚIUNE B-B - CONSTRUCȚIE C8 (DORMITOR-F1) SC. 1:100


-placa beton armat 10 cm -strat nisip 10 cm grosime -strat pietriș 10 cm grosime -teren natural


pDIRECTOR'CRIS


VERIFICAT. VERIFICATOR

/EXPERT

| ORDINUL ARHIȚEcZL",

Emil * POPA


REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

BENEFICIAR “


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


8/2018


ELABORATOF

' TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SEF PROIECT

arh. Emil POPA

PROIECTAT

arh. Emil POPA             —

DESENAT

teh. Al. DUMITRESCU

Ă/X'j

SCARA

1/100

-DATA:

10.2018


TITLU PLANȘA: CONSTRUCȚIE C.gi-T4 "

RELEVEU SEC HUNE B-B


FAZA:

D.T.A.D.

PLANȘA NR'

A9


+6.60

XZ


+5.50

XZ

+4.25

XZ

+2.50

^7

+ 1.80

XZ

+1.00

XZ


±0.00

75Z

-invelitoare tabla zincata

-pazie lemn

-zugrăveli exterioare huma -invelitoare tabla zincata

-zugrăveli exterioare huma

-tencuiala driscuita cu ciment la soclu -trotuar de garda■ +4.70 . V


RELEVEU FAȚADA SUD - CONSTRUCȚIE C8 (DORMITOR - F1)

SC. 1:00


+6.60

T7


-invelitoare tabla zincata -pazie lemn

-zugrăveli exterioare huma -tamplarie lemn

-scări ciment rtrotuar de garda


+4.25

XZ


+6.60

JSZ.


din românia


VERIFICAT.

VERIFICATOR /EXPERT
r —--

~ -7^---- -

TtTLU PROCESIONAL -NUME SEMNAT. CERINȚA


REFERAT / EXPERTIZA NR. I DATA


BENEFICIAR:


nonm BasoM


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


8/2018


ELABORATOF

:   TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

SEF PROIECT

arh. Emil POPA

RELEVAT

arh. Emil POPA

DESENAT

teh. Al. DUMITRESCU

DATA:

10.2018FAZA:

D.T.A.D.


TITLU PLANSZCONSTRUCTIE C87DORMITOR F1)

RELEVEU FAȚADA SUD si NORD


PLANȘA NR.

A 10RELEVEU FAȚADA EST - CONSTRUCȚIE C8 (DORMITOR - F1)

SC. 1:00


'-invelitoare tabla zincata

Lpazie lemn tratat

-zugrăveli exterioare huma

-tamplarie exterioara lemn

-zugrăveli exterioare huma

-tencuiala driscuita cu ciment la soclu -trotuar de garda+6.60


+4.25


+2.45±0.00

-0.30 W7_

-

L—I


pDIRECTORiCRISTINETITLU PROFESI

/W


Servicii de Qpspodărire românia W?          Urbană Ploiești>...i.

C.U.I 27449967  429'1212.01,10.2010  RO2744S967


SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALA A S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S R L. PLOIEȘTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT.

DOCUMENTAȚIA NU POATE FI REPRODUSA INTEGRAL SAU PARȚIAL FARA ACORDUL SCRIS AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.


u

u


CertRom


SSlW«KUIM»DtT®IRW 10C1MIX îasflui


ELABORATOF

I TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

SEF PROIECT

arh. Emil POPA

dgt

RELEVAT

arh. Emil POPA

DESENAT

teh. Al. DUMITRESCU

DATA:

SCARA

1/100ORDINUL ARHITECTILOR .

DIN ROMÂNIA    |

2553

+1.00

Emil

/POPA

±0.00

25Z

| A.liilr^ tu pl .la-QuȘQ'” I


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


TITLU PROIECT : DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN

PROPRIETATEA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

STR. COSMINELEI NR.11A. PLOIEȘTI. JUD, PRAHOVAi

TITLU PLANȘA CONSTRUCȚIE C8 (DORMITOR F1)

RELEVEU FAȚADA VEST si EST


PROIECT

NR.


8/2018


FAZA:

D.T.A.D.


PLANȘA NR.

A A ACONSTRUCȚIE C8 - DORMITOR - FI FAȚADA ESTAihited cu dtept de semnotuio J

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE


FUNDAȚII

BETON

PEREȚI EXTERIORI

ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ 30cm

PEREȚI INTERIORI

ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ 15, 20cm

PLANSEU

BETON

ACOPERIȘ

TERASA

PARDOSELI

MOZAIC

TAMPLARIE

LEMN

INSTALAȚII SANITARE

NU

INSTALAȚII GAZE

NU

INSTALAȚII ELECTRICE

NU

INSTALAȚII TERMICE

NU

ANUL CONSTRUCȚIEI

1941

STAREA CLĂDIRII

STARE AVANSATA DE UZURA


S construita = 40.00mp

S utila = 28.80mp

H încăperi = 2.80m


RELEVEU - CONSTRUCȚIE C9 (WC EXTERIOR) Sc. 1:50

I ORDINUL ARHIȚECTILQS i din românia

2553! ^Emîl I Ț—ror*


cu di8|>l il» wmiiniui»

VERIFICAT.

x >* ■1 ■■       '              /

<A

VERIFICATOR /EXPERT

TITLU PROFESldfiATbîUME

SEMNAT.

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

BENEFICIAR :

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECT

8/2018

•(C:X0) zăSLx. ^.Servicii de Gospodărire   pertRom

poMĂNiA . W ,       Urbană Ploiești ...

<•                                   C.u.1. »7«4BtM7                          RO2744»W6?         ISJ3*B

PUM». ».r vmim r... 32. «,<'O»44 .*44*12. ^36392.               c«M< anW IMM-

elaborator

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SCARA:

L 1/50

TITLU PROIECT :

DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI STR. COSMINELE, NR.11A, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

FAZA:

D.T.A.D.

SEFPROIECT

arh.Emil POPA

~T

RELEVAT

arh.Emil POPA

-BATA:

TITLU PLANȘA: CONSTRUCȚIE C9 - WC EXTERIOR

RELEVEU

PLANȘA NR.

A12

DESENAT

th.Dana RADULESCU

10.2018

RELEVEU - INVELITOARE CONSTRUCȚIE C9
(WC EXTERIOR) Sc. 1:50

POPA I ™ taMe se"»'»’»»]
Emil


VERIFICAT.

/fX       <2 *■

Cu

VERIFICATOR /EXPERT

- TITLU PROREWJAL<^MȘ:.-

SEMNAT.

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

BENEFICIAR

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECT

8/2018

’vC. X X          Servicii de (qpspodărire Ccrtkoin

Urbană Ploiești«i «mssS5t«> ROMAN IA -&•                                           ««»»

C.u,t.            Jl'6fi2tHiat.'lV.2atO RQ2r«143âfiT         BOB®

ptaawMi. str.Vniț>.-j nr. 32. irtf-.«iSrfa.!>Ji4U'12. &2SSSS2. «a».-OS*4-ai’03IF3 Knet        toUBtMl

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SCARA: . 1/50

TITLU PROIECT

DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI STR. COSMINELE, NR.11A, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

FAZA:

D.T.A.D.

SEFPROIEC7

arh.Emil POPA

RELEVAT

arh.Emil POPA

DATA:

TITLU PLANȘA : INVELITOARE - WC EXTERIOR RELEVEU

PLANȘA NR.

A13

DESENAT

th.Dana RADULESCU

— iț.l

10.2018


l, ,

ry' . ■

Invelitoare 3straturi carton + 2 straturi bitum

- —--' ■

Atic beton 50cm inaltime

Placa b.a. 10cm grosimeVERIFICAT.


VERIFICATOR

/EXPERT


.n

Strat de uzura

Placa b.a. 10cm grosime

Strat nisip 8cm grosime

Pietriș 12cm grosime__

Teren natural


Perete din


lj: / zidărie cărămidă


Soclu din betonW W 7 âlllgl <67 677 77 777


k Fundație beton


RELEVEU - SECȚIUNE C - C CONSTRUCȚIE C9 (WC EXTERIOR) Sc. 1:50CERINȚA


/Ț«S?v.. .Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești mj.

C.U.F.            .sa&'UZlSrtJI W.atHO RO2>440Slâ7

pr.aawti. G«r.vargr>i w, a?, i0i,oa4-a.r^»aiz.         •LoK-'Ozaj.-anoaita natt,


Cert Rom

wixăftwGmujstHm

ic ou® ros®

■ l>w.tal 1 !>oc«nft


ELABORATOR TITLU PROFESIONAL - NUME


SEFPROIEC7


RELEVAT


DESENAT


arh.EmiLPOPA_ __ arh.Emil POPA th.Dana RADULESCU
I ORDINUL XRHHECTILOR |       românia__

2553_______.


REFERAT / EXPERTIZA NR. I DATA


BENEFICIAR :


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROIECT

8/2018


TITLU PROIECT:

DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI STR. COSMINELE, NR.11A, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

TITLU PLANȘA: CONSTRUCȚIE C9 - WC EXTERIOR

SECȚIUNE C - C - RELEVEU


FAZA:

D.T.A.D.


PLANȘA NR.

A14
FAȚADA NORD - Sc. 1:50

FAȚADA SUD - Sc. 1:50

■         C>.’:


Invelitoare 3straturi carton + 2 straturi bitum Atic beton 50cm inaltime Tencuieli strou Tencuieli driscuitela soclu__ -0.30


FAȚADA VEST - Sc. 1:50

FINISAJE


Invelitoare 3straturi carton + 2 straturi bitum Atic beton 50cm inaltime

Tencuieli strop

Tencuieli driscuitela soclu • - tencuieli exterioare strop

 • - tencuieli driscuite la soclu

 • - tamplarie exterioara lemn

 • - zugrăveli huma
FAȚADA EST- Sc. 1:50


Vf expert°R ^titlu PROFESII


CERINȚA


REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA


W

-Servicii de (qpspodarire Urbană Ploiești «c

C.U.I. 27449«ST                          RO25’«4»£>et

»»»•,—h.-             ^ir.vniani w. 32, înl-aXtA-aMaiz. sac-g-sg,. IțMcC) —--.gT-OJgB <ail


Î ELABORATOR


TITLU PROFESIONAL - NUME


sefproiect arh.Emil POPA


RELEVAT

.DESENAT


arh.Emil POPA

th.Dana RADULESCU


BENEFICIAR :


C^rțR4?m

w«s®iBtsi«fr

i»w


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROIECT

8/2018TITLU PROIECT :

DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI STR. COSMINELE, NR.11A, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

TITLU PLANȘA : CONSTRUCȚIE C9 - WC EXTERIOR

RELEVEU FAȚADE


FAZA:

D.T.A.D.


PLANȘA NR.

A15
ORDINUL ARHIȚECTIlOR I din romania___ORDINUL ARHITECT1LOR

DIN ROMÂNIA

Aihiled cu tap' '■nmiiiiliii”O o

x—

O

o

CM

o

O

LO

V”

O

o

CM

o

x—

in

LO

o

o

CM

o

T—

IO

o


290

BIROU S=7,54 mp pard. mozaic pereți huma


GRUP SANITAR

S=7,39 mp pard. mozaic pereți huma


HOL S=7,39 mp pard. mozaic pereți huma

290


hp=90


260

ATELIER

S=9,88 mp pard. ciment pereți huma


ATELIER S=19,50 mp pard. ciment pereți huma


105

210


205

SA___

00 mp ciment i huma


SALA PREGĂTIRE S=25,08 mp pard. mozaic pereți huma


S=8,36 mp pard. mozaic pereți huma


SALA PREGĂTIRE S=38,40 mp pard. mozaic pereți huma


SALA PREGĂTIRE S=23,31 mp pard. mozaic pereți huma


SALA PREGĂTIRE S=40,00 mp pard. mozaic pereți huma


SALA PREGĂTIRE S=24,96 mp pard. mozaic pereți huma


640


370


hp=90


105 I 90

245

105  80 I105

255

. 105

190

. J05 I

195

1100

200

l 105 I

190

I 105 I

370

L 105 I

220

200'

210

210

210

210

2975

65

210

210 '

80


CARACTERSISTICI CONSTRUCTIVE


FUNDAȚII

PIATRA

PEREȚI

CĂRĂMIDĂ

PLANSEU

LEMN

INVELITOARE

TABLA

PARDOSELI

MOZAIC+CIMENT

INST.ELECTRICA

DA

INST. TERMICA

DA

INST.SANITARE

DA

INST.GAZE

NU

ANUL CONSTRUIRII

1911

STAREA CLĂDIRII

stare avansata de uzura


RELEVEU CONSTRUCȚIE C10 (SĂLI DECLASA- F2) SC. 1:100

SUPRAFAȚA CONSTRUITA = 256,00 mp

SUPRAFAȚA UTILA = 217,29 mp H ÎNCĂPERI = 3,45m


jDIRECTOPvCRISȚlNEL


VERIFICAT.

VERIFICATOR /EXPERT
LU PROFESIONAL - NUME SEMNAT. CERINȚA


lg*k>..-.Servicii de (gospodărire Urbana Ploiești

C.U.1.27449967  42971212/01.10.2010  RO274499S7


CertRom

bciwji bdsmi


REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

BENEFICIAR7


SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALA A S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L. PLOIEȘTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT.

DOCUMENTAȚIA NU POATE FI REPRODUSA INTEGRAL SAU PARȚIAL FARA ACORDUL SCRIS AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.


ELABORATOR jȘEFPROIECT

i RELEVAT

DESENAT

A—


TITLU PROFESIONAL - NUME


SEMNAT.


arh. Emil POPA_ arh. Emil POPA teh. aFdumitrescu


—DATA: TITLU PLANȘA CONSTRUCȚIE C10 ( SĂLI CLASA-F2) 10.2018


RELEVEU PARTERINVELITOARE DIN

TABLA ZINCATA


RELEVEU INVELITOARE CONSTRUCȚIE C10 (SĂLI DE CLASA - F2)

SC. 1:100


SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALA A S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L. PLOIEȘTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT.

DOCUMENTAȚIA NU POATE FI REPRODUSA INTEGRAL SAU PARȚIAL FARA ACORDUL SCRIS AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.
. DIRECTOR:QRISTI <A SCHI A *?* VERIFICAT.!

VR toPRO&ÎW

/2|£\«.Servicii de Gospodărire


SEMNAT.


CERINȚA


CeitRom


REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

BENEFICIAR .


Urbană Ploiești S.J.I.

'                    W

,<** C.U.1.27449967 429/1212/01,10.2010 RO27449987        0

_ Pialti»ll Sl> Voient nr 1J.                țwai

ELABORATOR titlu PROFESIONAL - NUME


SEF PROIECT


arh. Emil POPA


RELEVAT


DESENAT


arh. Emil POPA

teh. Al. DUMITRESCU


TITLU PLANȘA CONSTRUCȚIE C10 ( SĂLI CLASA-F2)

RELEVEU INVELITOARE


-invelitoare tabla zincata


-astereala


-șarpanta lemn-podina din scândura


-grinzi lemn 20x15cm


-podina din scândura


+5.70+5.70

3ZL+2.10


±0.00

5Z

-placa beton armat 10 cm -strat nisip 10 cm grosime


-strat pietriș 10 cm grosime

-teren natural


RELEVEU SECȚIUNE D-D- CONSTRUCȚIE C10 ( SĂLI DE CLASA - F2)

SC. 1:100i ORDINUL ARHITECTILOR | din ROMÂNIA___

2553   __SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALA A S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L. PLOIEȘTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT.

DOCUMENTAȚIA NU POATE FI REPRODUSA INTEGRAL SAU PARTiAL FARA ACORDUL SCRIS AL1 S.C, SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.

VERIFICAT.

VERIFICATOR /EXPERT

£tLU PROFESi^^ME

SEMNAT.

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

lliC.;V <g^?Zervicii de Qpspoo România W        Urbană Plo

:                    C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010

Str.VnlorU nv. ,lî tel:r»44.S44 J 4 3 «JgSi

ărire CfcrtRbin ieStl ij.l ssgi'îiaiiuiHinKu ’                »€1M1»

*027449967        BOSOB

«»d»o»l.l '0004B

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECT NR.

8/2018

ELABORATOf

TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

SCARA

1/100

TITLU PROIECT :DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

STR. COSMINELEI. NR.11A. PLOIEȘTI. JUD. PRAHOVA

FAZA:

D.T.A.D.

SEF PROIECT

arh. Emil POPA

RELEVAT

arh. Emil POPA

-DATA:

,10.2018

TITLU PLANȘA :CONSTRUCTIE C10 ( SAU CLASA-F2)

RELEVEU SECȚIUNE D-D

PLANȘA NR.

A 18

DESENAT

teh. Al. DUMITRESCU

M ,+5.70


+3.75


-0.20

HZRELEVEU FAȚADA NORD- CONSTRUCȚIE C10 ( SĂLI DE CLASA - F2)

SC. 1:100


+5.70

J!Z

+3.75 HZ

+3.00 V


-invelitoare tabla zincata

-pazie lemn         ;

-zugrăveli exterioare huma -tamplarie exterioara lemn -

-zugrăveli exterioare huma

-tencuiala driscuita cu ciment la soclu -trotuar de garda ‘~:r


+2.40

+2.00

H7


+0.80

23Z

±0 00


-invelitoare tabla zincata

-pazie lemn

-zugrăveli exterioare huma

-tamplarie exterioara lemn

-zugrăveli exterioare huma -tencuiala driscuita cu ciment la soclu -trotuar de garda
+0.90

v

±0.00

hz__ rn________________


RELEVEU FAȚADA SUD- CONSTRUCȚIE C10 ( SĂLI DE CLASA - F2) SCjLdXlO


25Ș3___

Emil ”--POPA;DIRECTOR:QRISTINELITLU PROFESIONAL - NUME 'sEMNAT. IcERINTA


Servicii de Gospodărire CertRoin Urbană Ploiești ui SETffl!

C.U.I. 27449967  J29H212/01.10.20IC RO2744996?


SEÎfflattUIAraiBTKTBaT aoain rasK


ELABORATOI

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SEF PROIECT

arh. Emil POPA

Mm

RELEVAT

arh. Emil POPA                -j

DESENAT

teh. Al. DUMITRESCUREFERAT / EXPERTIZA NR. I DATA

BENEFICIAR.


ATA : fTITLU PLANȘA CONSTRUCȚIE C10 (SĂLI CLASA-F2) 10.2018


RELEVEU FAȚADA NORD si SUD
-invelitoare tabla zincata

-pazie lemn

-zugrăveli exterioare huma

-tamplarie exterioara lemn

-zugrăveli exterioare huma

-tencuiala driscuita cu ciment la soclu -trotuar de garda


ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA

+5.70

2553

Emil

«POPA y

• O. / 0

X7

+2.00

2SZ..


ABORATOR' TITLU PROFESIONAL - NUME


SCARA


F PROIECT

ELEVAT


3ESENAT


arh. Emil POPA

arh. Emil POPA

teh. Al. DUMÎTRESCU


TITLU PROIECT : DEMOLARE CLĂDIRI AFLATE IN

PROPRIETATEA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

STR. COSMINELEI. NR.11A, PLOIEȘTI. JUD, PRAHOVA


FAZA:

D.T.A.D.


_ JOATA : TITLU PLANȘA :CONSTRUCTIE C10 ( SĂLI CLASA-F2)

10.2018


RELEVEU FAȚADA VEST si EST

rfU®--

Lk POPA« Servicii de Qpspodarire Urbana Ploiești s.>.t.

. - ,.®

■ CertRom,


SKÎfH.Of Mmm «RTOAT

18 C134132 isosaoi

:od postai 100046


C.U.I. 27449967  J29/1212/O1.10.2010  RO27449Q67

Str. Valoni iw. 32. t«»J:O244-544212. S2S252. fax:0244-310333 ANSPDCP Număr Registrul Generat: 0O27G29

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

Demolare clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești - str. Cosminele nr. 11A

Nr. cit.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

lei

lei

lei

I

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea teritoriului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuilei pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

r 0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

100,00

19,00

119,00

3,3

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

12.035,04

2.286,66

14.321,70

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiul de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiul de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor d$

a execuție                                                                      ,

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

12.035,04

2.286,66

14.321,70

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investita

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

7.186,95

1.365,52

8.552,47

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

7.186,95

1.365,52

8.552,47

TOTAL CAPITOL 3

19.321,99

3.671,18

22.993,17

INI.

Cit.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare ( inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

4 -

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

& j

4,1

Construcții si instalații

718.694,87

136.552M/ ;

Vi 855^,90'

4,1,1

Demolări

524.285,00

99.614J.Ssl

T 62^8^9,1'51

4,1,1,1

Demolare clădire C2

253.281,05

48.123^40^;.

301.404,45    /

4,1,1,2

Demolare clădire C8

118.704,00

22.553,76

14L257,76V/'

4,1,1,3

Demolare clădire C9

17.054,52

3.240,36

S,....;20:294;88

4,1,1,4

Demolare clădire CIO                                  '

135.245,43

25.696,63

160.942,06

4,1,2

<

Amenajări exterioare

102.433,61

19.462,39

121.896,00

4,1,3

Spatii verzi

91.97$,26

17.475,49

109.451,75

4,2

Montaj utilaje echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

718.694,87

136.552,03

855.246,90

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.905,64

1.502,07

9.407,72

5.2.7

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3.593,47

682,76

4.276,23

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

718,69

136,55

855,25

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.593,47

682,76

4.276,23

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

73.801,69

14.022,32

87.824,01

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

81.707,33

15.524,39

97.231,72

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

819.724,19

155.747,60

975.471,78

Din care C + M

718.694,87

136.552,03

855.246,90

întocmit

Sef Serviciu Proiectare ine; Dana Șelarii

ing. Iordache Crina