Hotărârea nr. 598/2018

Hotãrârea nr. 598 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public de Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor“

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 598 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

„Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public de Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor44

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive nr. 431/10.12.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr. 14457/07.12.2018 și al Direcției Economice nr. 246/07.12.2018 prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public de Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor44;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

în conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.66/10.12.2018;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public de Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor44, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată m Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-S^in-Niculae BOTEZ

c.Titlul lucrării:

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie,

Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de

Evidentă a Persoanelor

9


FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE REV. 0

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXECUTANT:


AUTOMATIC

DIRECTOR

Liliana

noiembrie - 2018


AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor

C ocfluc rare: .

291.SF.00/

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Pagîiha</4fl^

CUPRINS                                                      Pag

A. PIESE SCRISE

 • 1.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1.  DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 1.2.  INVESTITOR

  • 1.3.  BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

  • 1.4. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

 • 2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE

 • 2.3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE Șl IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR

 • 2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI Șl SERVICII

 • 2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

J

PUBLICE

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ

SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

  • 3.1.1.    Descrierea amplasamentului

  • 3.1.2.    Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

  • 3.1.3.    Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau

construite

 • 3.1.4.    Surse de poluare existente în zonă

 • 3.1.5.     Date climatice și particularități de relief

 • 3.1.6.    Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

 • 3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,

FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL Șl TEHNOLOGIC

 • 3.3.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

  AUTOMATIC SYSTEMS

  SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor     ?

  ’                                          Ei;

  Cod,lucrare:

  * * L-7   /

  291.SF.00

  Fază : SF k

  Contract nr. 18702/12.09.2018;                   '

  Comandă internă14014        Seria de modificări: 0<

  Pagina 3/40

3.4. STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA Șl CLASA DE

IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR

3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU PROPUS

  • 4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ Șl PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ...22

  • 4.2. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI Șl NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE POT AFECTA

INVESTIȚIA

 • 4.3. SITUAȚIA UTILITĂȚILOR Șl ANALIZA DE CONSUM

 • 4.4.  SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI Șl SERVICII, CARE JUSTIFICĂ

DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 4.6. ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

 • 4.7. ANALIZA ECONOMICĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE

PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ

 • 4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE

 • 4.9. ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE / DIMINUARE A

RISCURILOR

 • 5. SCENARIUL RECOMANDAT

  • 5.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,

ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII Șl RISCURILOR

 • 5.2. SELECTAREA Șl JUSTIFICAREA SCENARIULUI RECOMANDAT

 • 5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI RECOMANDAT

 • 5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI

DE INVESTIȚII

 • 5.5. CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE

  AUTOMATIC SYSTEMS

  SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor

  Cod lucrare:

  291.SF.00

  Fază : SF

  Contract nr. 18702/12.09.2018;

  Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

  Pagina 4/40

5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE......37

 • 6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

 • 7.  IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1. INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA

INVESTIȚIEI

 • 7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE

 • 7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE ÎNTREȚINERE

 • 7.4. RECOMANDĂRI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITĂȚII MANAGERIALE

 • 8. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

ANEXE

ANEXA 1 Deviz General FO Ploiești - Scenariul 1

ANEXA 2 Deviz General FO Ploiești - Scenariul 2

ANEXA 3 Analiza economica FO - Scenariul 1

ANEXA 4 Analiza economica FO - Scenariul 2

ANEXA 5 Ceritifcat de Urbanism

B. PIESE DESENATE

Borderou

291.SF.00.00

Plan de amplasare în zonă

Plan de situație

Traseu Fibra Optică

291 .SF.00.01

291 .SF.00.02

291.SF.00.03


CeâLom-

-■ STEM& !U«*SniTHT reWu L «o         \


Servicii de Qpspodarire Urbană Ploiești

C.U.I. 27449367  429/1212/01.10.2010   RO27449967 //'V5>

Ploiești. Str. Văleni nr. 32. teI:O244-S44212. 52S252. fax:O244-S1

ii

Către,


Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Tehnic Investiții


Referitor: Contract nr. 21171/12.10.2018 -'întocmire documentație pentru Demolare

Clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești - str. Cosminele nr.llA ”

Va inaintam alaturat listele de cantitati si devizul general, in 3 exemplare, in conformitate cu modificările cerute prin adresa dumneavoastră nr. 14008/29.U.2018, înregistrata la SC Servicii de Gospodărire Urbana SRL cu nr. 27067/03.12.2018.

Sef Serviciu Proiectare Ing. Dana fielaru

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie,

Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local?/ Comunitar de Evidentă a Persoanelor    0%:

Cod lucrare:

Z.’-  \\

29T.SF.00

Fază: SF /

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: Crx

Pagina 5/40

''t?'

A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Studiu de fezabilitate pentru investiția Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie,

Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a

» » »

Persoanelor

 • 1.2. INVESTITOR

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

>

Datele de identificare ale solicitantului:

Denumirea legala completa:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Ploiești, județul

Prahova

Numărul de înregistrare ca plătitor de TVA

neplătitoare TVA

Statutul legal (precizați forma de organizare - ONG, etc.)

Administrație publică locală

Adresa poștală

PALATUL ADMINISTRATIV

Bd. Republicii nr. 2, cod postai 100066

Nr. telefon:

+40/0244/515982 - cabinet primar

+40/0244/516699 - centrală

Nr. fax:

+40/0244/513829

Adresa de e-mail a ordonatorului

comunicar@Ploiești.ro

Site-ul ordonatorului

https://www.Ploiești.ro

1.3. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Beneficiarul Studiului de Fezabilitate este Primăria MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, județul Prahova.

Beneficiarul direct al investiției sunt instituțiile publice ce urmează a se conecta.

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor

CoUÎucrare; o#    Vv

oV 291;ȘF.OO '

FbzăT'SFX r

/

Contractor. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

1.4. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

SC AUTOMATIC SYSTEMS SRL

nr. înregistrare registrul comerțului J16/916/2004,

cod fiscal RO16411916;

telefon/fax: 0351801872;

COD CAEN

 • 7111 Activitati de arhitectura

 • 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie,

Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local, Comunitar de Evidentă a Persoanelor        '

Cod lucrare:

.-fe.X

291.SF.00/

•Fază : SF ' / j

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Pagina7/40

,-'.L VZ-r'J *• •'4S.

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

2.1.    CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

2.2.     PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE

Serviciile de proiectare presupun realizarea unui studiu prin care se va fundamenta cea mai buna soluție tehnico-economică pentru realizarea extinderii rețelei de fibră optică precum și realizarea conexiunilor între Serviciul Public Finanțe Locale, Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală a Municipiului Ploiești.

Scopul principal va fi transmiterea în deplina siguranță a datelor, fără costuri suplimentare prin operarea pe o rețea fizică de transmitere care aparține Municipiului Ploiești, și nu unui operator extern de servicii de comunicații.

Legislație

 • -  LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 - privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice

 • -  Legea nr. 10 - 1995 privind calitatea în construcții, actualizată cu legea 177/2015

 • -  LEGE nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice

 • -  Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/23.01.2008

 • -  Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu norme metodologice de aplicare aprobate prin Ordin MTCT Nr. 1430/2005

 • -  Standardul SR 13558:2014, Rețele de telecomunicații subterane în localități. Condiții de amplasare și execuție

 • -  HG 414/2015 Planul National de Dezvoltare a Infrastructurii NGN

  AUTOMATIC SYSTEMS

  SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie,.-. Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local » »

  Comunitar de Evidentă a Persoanelor

  Cod lucrare:

  291.SF.00

  Fază : SF

  Contract nr. 18702/12.09.2018;

  Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

  Pagina 8/40

Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii NGN sprijină obiectivele Agendei Digitale pentru România 2020 prin asigurarea implementării Domeniului de acțiune IV - Broadband și Infrastructura de servicii digitale. Aceste costuri vor fi acoperite doar pațrial de investiții private restul costurilor este de așteptat să provină din surse de finanare publică și/sau din alte surse.

NP I 7-02 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 v c.a. și 1500 v c.c

I 18/1-01 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție

 • -  H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și prezintă cerințele necesare și specificațiile tehnice

 • -  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor persoanelor;

 • -  HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003; care abroga HG 1010;

 • -  C - 56. Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora;

 • -  PE 107/1995 Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice EN 50131-2;

 • -  Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date;

 • -  PE119/90 - Norme de protecția muncii pentru activitati în instalațiile electrice;

 • -  PE 102/86 - Normativ pentru proiectarea instalațiilor de conexiuni si distribute cu tensiuni pana la1000 VCA în unitățile electrice;

2.3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE Șl IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR

Locațiile proiectului sunt:

• Spitalul de Pediatrie,

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Locali' Comunitar de Evidentă a Persoanelor

od lucrare:

291.SF.00

Fază : SF

J ;•

J-4--

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: Oif

Pagina 9/40

'-L

 • •  Serviciul Public Finanțe Locale

J

 • •  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor

 • •  Poliția Locală a Municipiului Ploiești

Municipiul Ploiești deține în proprietate următoarele imobile:

 • - imobilul situat în Ploiești, str. Mihai Eminescu nr. 4-6, potrivit Hotărârii nr. 22/28.01.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești fiind transmis în administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești.

 • - imobilul situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.16, potrivit Hotărârii Guvernului României nr.1359/2001 fiind transmis în administrarea Serviciului Public Finanțe Locale

I

Ploiești;

 • - imobilul situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 10, potrivit Hotărârii nr. 438/14.11.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești fiind transmis în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești;

 • - imobilul situat în Ploiești, B-dul Independentei nr.21, potrivit Hotărârii nr. 166/29.09.2005 a Consiliului Local al municipiului Ploiești fiind transmis în administrarea Politiei Locale Ploiești. Potrivit Hotărârii nr.45/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat a construcției - Birouri Cil, nr.inv.1529. în data de 25.06.2010, Consiliul local al municipiului Ploiești a aprobat Hotararea nr.189 cu privire la repartizarea către formațiunea politica Uniunea Naționala pentru Progresul României a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situât în imobilul din Ploiești, B-dul Independenței nr. 21.

în prezent nu există realizat un sistem de comunicații care să aparțină municipalității, există doar servicii oferite de diferiți operatori. Instiutuțiile beneficiare ale acestor servicii revendică întreruperi în sistemul de comunicații existent

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII

J

Nivelul tehnic actual impune ca orice instituție/administrație să fie prevăzută cu un sistem de comunicații de date.

J

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie,^ Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Lop$> Comunitar de Evidentă a Persoanelor

Cod lucrare: z 291.SF.00

-Fază: SF

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări:

Pagina 10/40

x/"' yDeasemenea traficul de date în creștere, precum și necesarul de transmisii dedicate, impune analizarea posibilităților de realizare și utilizare a unui sistem propriu, independent de terță parte.

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

»

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției sunt:

Realizarea unei infrastructuri proprii de Fibră Optică prin realizarea lucrărilor de construcții specifice privind prevederea de trasee sistematizate pentru instalarea de rețele de comunicații electronice.

Se are în vedere asigurarea infrastructurii de comunicație pentru transmiterea datelor în format digital, precum și a echipamentelor necesare în vederea realizării conexiunilor în locațiile desemnate ale proiectului. O infrastructură bazată pe FO ce permite viteze mari de transmitere a datelor având potențialul de a asigura servicii de transfer a informațiilor pentru aplicații viitoare, astfel încât sectorul public să opereze direct rețeaua, deținând controlul deplin.

Reducerea cu 50%, a timpului de așteptare, datorită timpilor de transmitere și/sau întrerupere datorate defecțiunilor lă transmisiile prin Internet.

Realizarea unei căi de comunicație securizate, de backup, față de sistemul de transmitere existent.

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie,^ Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Losăâ Comunitar de Evidență a Persoanelor     fteț,

Cod îucȚâf^: r^29l.SF:0Qj Fază : SF .>/

\                -v •

Contract nr. 18702/12.09.2018;                       <

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Pagina 11/40

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 3.1.    PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

3.1.1.    Descrierea amplasamentului

Terenul pe care se vor realiza lucrările obiectului de investiții, aparține Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform HCL 225/23.12.1999, HCL 438/14.11.2013, HG 1359/2001, HCL 22/28.01.2015, HCL 166/29.09.2005.

Canalizatia existentă în terenul municipalității este proprietatea unui operator de comunicații și se află în bună stare de funcționare, având un grad mic de încărcare în conductă.

3.1.2.    Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Zona de studiu ce cuprinde vecinătăți ale locațiilor proiectului, precum și căile de acces sunt detaliate conform planului de situație 291.SF.02.

 • 3.1.3. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Nu este cazul

3.1.4.    Surse de poluare existente în zonă

în zona de studiu, sursa de poluare o reprezintă traficul intens de vehicule de pe Bulevardul Independenței și zonele adiacente.

3.1.5.    Date climatice și particularități de relief

Pentru amplasamentul în care se va realiza sistemul de comunicație, condițiile climatice sunt următoarele:

Regimul temperaturilor

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie^-' Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local-Comunitar de Evidentă a Persoanelor    xș&i \

Cod lucrare:

X-A’* K \ * 1

-;EaZăi?SFs»/

..     o

Contract nr. 18702/12.09.2018; ,                   țV

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0^

^rflJ/40

- temperatura medie anuala a aerului:

8°C

- temperatura maxima absoluta:

37,8°C

- temperatura minima absoluta:

r26,6°C

Adâncimea maximă de îngheț:

0,90m

Vânturile dominante bat dinspre sud (11%) și nord (8%) încărcări date de zăpadă:

 • - presiunea dinamica de baza stabilizata, la 10 m deasupra terenului, pentru zona

A: 0,30 kN/m

 • - greutatea de referință a Stratului de zapadă, pentru o perioada de revenire de 10 ani, pentru zona B : 1,2 kN/mp

 • 3.1.6. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Date privind zonarea seismică;

 • •  conf. P100-1/2013

 • - perioada de colț (Tc)              1,0 sec.

 • - accelerația terenului (ag)          0,28 g

 • •  conf. CEI 60068-3-3

- accelerația la nivelul solului 0,30 g

 • 3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,

FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL Șl TEHNOLOGIC

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Realizarea unei infrastructuri proprii de Fibră Optică prin realizarea lucrărilor de construcții specifice privind prevederea de trasee sistematizate pentru instalarea de rețele de comunicații electronice.

Chiar dacă mediul fizic este fiabil - fibra optica, disponibilitatea conexiunii poate fi puternic influențată în cazul în care cablurile sunt montate aerian (pe stâlpi), fiind supuse intemperiilor, asemanator soluțiilor fără fir. Astfel se va lua în analiză cablarea subterană.

-I I \   . *5*

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor

>

Cod.lucrare:Cz

?  291.SF.00

Fază ; SF '

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internăl4014         Seria de modificări: 0

Sistemul de comunicații presupune amplasarea în subteran a tuburilor necesare pentru montarea FO, precum și în fiecare locație vizată, a echipamentelor necesare în vederea realizării conexiunilor cu rețelele de comunicații locale.

J                                                                 1

Infrastructura constituită va avea statutul de rețea WAN (wide area network), iar flecare locație de tip NOD va avea statutul de LAN (local area network).

în cadrul WAN, pentru flecare LAN în parte se vor face securizările și configurările considerate necesare, operații ce nu constiituie obiectul prezentului proiect.

Topologia Rețelei va fi proiectată astfel incât să asigure redundanța Infrastructurii.

Infrastructura va fi proiectată și implementată doar la nivel fizic.

Echipamentele din fiecare locație vor fi protejate fizic de un rack adecvat dotat cu panou de legături pentru FO.

Se propune proiectarea și realizarea unei infrastructuri de transmitere de date pe fibră optică între locațiile de conectat, complet funcțională.

Se denumesc în continuare :

 • -  Infrastructuri de transmitere de date pe fibră optică: Rețea

 • -  Locațiile de conectat: Noduri

»

 • -  FO - fibră optică

Sistemul de comunicație presupune.

 • A. Realizarea unei Rețele de FO care, odată implementată, va asigura continuitatea mediului de FO;

 • B. Echiparea Rețelei cu elemente active, care odată implementată va asigura componenta logică a Infrastructurii, posibilitate de adresare cu IP;

Cerințele rețelei

,                         I

Rețea optică pasivă punct-la-multipunct.

Capacitate de transport în fiecare locație min 1,2 Gbps uplink, 2,4 Gbps downlink.

Cerințele fibrei optice

Cablurile cu fibra optica (optical fiber/fibre cable) sunt cabluri care conțin una sau

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local; Comunitar de Evidentă a Persoanelor     î

Cpdlucrares

7 * 291;SF>oA

Fază : SF/

Contract nr. 18702/12.09.2018;                   V

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0\

Pagina 14/40 7

Ti-

mai multe fibre optice care servesc comunicației de mare viteza.

Cabluri pentru canalizare (Sewer cables), sunt cabluri special proiectate cu rezistență ridicată la umezeală, factori chimici și cu cămașă metalică pentru protecție împotriva rozătoarelor. Montarea se realizeză prin Monotub cu sau fără tubete care pot fi instalate in alte conducte mai mari sau care permit instalarea in interior a unor tubete sau cabluri.

Traseele cablurilor de fibră se vor realiza prin montare subterană ce vor urmări traseul străzilor existente în Municipiul Ploiești, în zona de studiu. Se vor reface terenurile afectate de lucrările de pozare cabluri, montare infrastructura FO și se vor aduce la starea inițiala.

Lucrări F.O.

 • •  Lucrări pentru pozare cablu FO în săpătura pentru canalizație nouă

 • •  Lucrări pentru pozare cablu FO în canalizație existentă

 • •  Pozare FO în sapatură/canalizație existentă

 • •  Montare Camerete de trecere

 • •  Ancoraj la zid în noduri

 • •  Montare FO în interior clădiri prin canalet sau paftalat

 • •  Montare ansamblu conectare rețea internă noduri

J

Marcarea cablurilor

Marcarea cablurilor se va realiza pentru identificarea corectă a traseelor și conexiunilor.

3.2.2. Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Se va realiza varianta constructivă în traseu subteran, disponibilitatea conexiunii poate fi puternic influențată în cazul în care cablurile sunt montate aerian (pe stâlpi), fiind supuse intemperiilor, precum și eventualelor acroșări accidentale.

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Localf Comunitar de Evidentă a Persoanelor        j

291.SF.00

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

'Pagina 15/40)?

VA’'

3.2.3. Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

Echiparea se va realiza în conformitate cu devizele de evaluare a obiectelor.

3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

SCENARIUL 1

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spital Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Perse -SCENAF

ul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și ranelorstatii de redresare si echipamente aferente ÎIUL1

Deviz General

Nr. crt.

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli

Valoare LEI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

0

1

2

4

6

PARTEA 1

Capitolul 1 -Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea ternului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

200.00

38.00

238.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Total Capitolul 1

200.00

38.00

238.00

Capitolul 2 ■ Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Total Capitolul 2

i

Capitolul 3 -Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2.000.00

380.00

2.380.00

3.1.1.

Studii de teren

2.000.00

380.00

2.380.00

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor

Cod lucrare: >

291;SF.OO. 1

Fază : SF    I

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

'Pagina 16/40

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Expertiza tehnica

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

23.706.50

4.504.24

28.210.74

3.5.1.

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.000.00

1.900.00

11.900.00

3.5.4.1

Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investitiiaferente CU

1.000.00

190.00

1.190.00

3.5.4.2

4. Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții DTAC, DTOE

1.000.00

190.00

1.190.00

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1.500.00

285.00

1.785.00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

10.206.50

1.939.24

12.145.74

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

-

3.7.1.

Plata serviciilor de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectuvul de investiții

3.7.2.

Plata serviciilor de consultanta pentru auditul financiar

3.8

Asistenta tehnica

1.470.98

279.49

1.750.46

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul când aceasta nu intra in tărifarea proiectării

882.59

167.69

1.050.28

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

882.59

167.69

1.050.28

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

3.8.2.

2. plata dirigintilor de șantier desemnați de autoritatea contractanta, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții si instalații

588.39

111.79

700.18

Total Capitolul 3

27.177.48

5.163.72

32.341.20

Capitolul 4 -Cheltuieli pentru investiții de baza

4.1

Construcții si instalații

94.515.00

17.957.85

112.472.85

4.2

Montai utilai tehnologic

3.350.00

636.50

3.986.50

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor

J

Cod lucrare: '■         ȚS,

291;ȘF.OO

Fază : SF -z :

t                                           â

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări^.-.

Pagina'17/^0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.200.00

798.00

4.998.00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total Capitolul 4         ♦-

102.065.00

19.392.35

121.457.35

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

-

-

-

5.1.1

Lucrări de construcții

-

-

-

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului, ISC, Casa Constructorilor

588.39

588.39

5.3

Cheltuieli diverse sineprevazute

1.294.42

245.94

1.540.37

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitolul 5

1.882.81

245.94

2.128.76

Capitolul 6 -Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

Total Capitolul 6

-

Total GENERAL

131.325.29

24.840.01

156.165.30

Din care C+M (1.2 +

1.3+1.4+2 + 4.1 +

4.2 +5.1.1)

98.065.00

18.632.35

116.697.35

Proiectant,

In preturi la data de:

14.11.2018

1 euro=

4,659

SC AUTOMATIC SYSTEMS SRL

Valoarea totală a investiției este de:

 • 131.325.29 fără TVA

 • 156.165.30 lei cu TVA

Din care C+M

98.065.01 lei fără TVA

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor

■'Fazărc^SF,

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0.Z

Pagina 18/40

SCENARIUL 2

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelorstatii de redresare si echipamente aferente - SCENARIUL 2

Deviz General

Nr. crt.

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli

Valoare LEI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

0

1

2

4

6

PARTEA 1

Capitolul 1 -Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea ternului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

200.00

38.00

238.00

1-3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Total Capitolul 1

200.00

38.00

238.00

Capitol ul 2 -Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Total Capitolul 2

-

■ț

Capitolul 3 -Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2.000.00

380.00

2.380.00

3.1.1.

Studii de teren

2.000.00

380.00

2.380.00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Expertiza tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local' » »

Comunitar de Evidentă a Persoanelor

Cod lucrare:

,    291.SF.00

Fază : SF

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Pagina 19/40

3.5

Proiectare

22.866.50

4.344.64

27.211.14

3.5.1.

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.000.00

1.900.00

11.900.00

3.5.4.1

Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investitiiaferente CU

1.000.00

190.00

1.190.00

3.5.4.2

4. Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții DTAC, DTOE

1.000.00

190.00

1.190.00

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1.500.00

285.00

1.785.00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

9.366.50

1.779.64

11.146.14

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanta

-

-

-

3.7.1.

Plata serviciilor de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectuvul de investiții

3.7.2.

Plata serviciilor de consultanta pentru auditul financiar

3.8

Asistenta tehnica

1.344,98

255.55

1.600.52

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul când aceasta nu intra in tarifarea proiectării

806.99

153.33

960.31

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

806.99

153.33

960.31

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

3.8.2.

2. plata dirigintilor de șantier desemnați de autoritatea contractanta, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții si instalații

537.99

102.22

640.21

Total Capitolul 3

26.211.48

4.980.18

31.191.66

Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiții de baza

4.1

Construcții si instalații

86.115.00

16.361.85

102.476.85

4.2

Montai utilaj tehnologic

3.350.00

636.50

3.986.50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu monta'

4.200.00

798.00

4.998.00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

I

-

Total Capitolul 4

93.665.00

17.796.35

111.461.35

Capitolul 5 - Alte

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor       ’i

• \

Cod lucrare: J i 291.SF.00/

Fază : SF

Contractor. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Pagina 20/40

cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

-

-

-

5.1.1

Lucrări de construcții

-

-

-

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane;cote, taxe, costul creditului, ISC, Casa Constructorilor

537.99

537.99

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1.200.76

228.15

1.428.91

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitolul 5

1.738.75

228.15

1.966.90

Capitolul 6 ■ Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

Total Capitolul 6

ii

Total GENERAL

121.815.23

23.042.68

144.857.91

Din care C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

89.665.00

17.036.35

106.701.35

Proiectant,

In preturi la data de:

14.11.2018

1 euro=

4,659

SC AUTOMATIC SYSTEMS SRL

Valoarea totală a investiției este de:

121.815,23 fără TVA

144.857.91 lei cu TVA

Din care C+M

89.665.00 lei fără TVA

3.4. STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA Șl CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR

Studiu topografic nr. executat de SC TOPING SRL

Pentru studii de specialitate, nu este cazul, având în vedere că investiția se realizează pe o structură existentă.

în conformitate cu Legea 10/1995, H.G. 766/1994 de aprobare a regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, lucrările se încadrează în categoria “C” - importanță normală.

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local 1 »

Comunitar de Evidentă a Persoanelor

»

06d lucrare^

291;SF:OO ,

Fază;:SF    ;

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Wgina 21/40 /

V,?*   . 'A''

3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

INVESTIȚIA SE VA REALIZA ÎN 2 ETAPE:

 • 1. ETAPA 1 - servicii de proiectare

 • 2. ETAPA 2 - execuție lucrări de investiții

I                                                                                J

 • a. achiziția echipamentelor

 • b. lucrări de montaj și PIF

Scenariul 1: Grafic de execuție

Luna

1

2

3

5

6

Faza de lucru

1.

Proiectare

Faza PT+CS, DE

2.

Obținerea de avize (dacă este cazul)

3.

Achiziții echipamente

4.

Realizare lucrări de construcții si

> 1 instalații în construcții

» 1

5.

Montaj echipamente

6.

Probe, verificări, PIF

7.

Verificarea si inchiderea proiectului

Scenariul 2: Grafic de execuție

Luna

1

2

3

5

6

Faza de lucru

1.

Proiectare

Faza PT+CS, DE

2.

Obținerea de avize (dacă este cazul)

3.

Achiziții echipamente

4.

Realizare lucrări de construcții si instalații în construcții

3                                 3

5.

Montaj echipamente

6.

Probe, verificări, PIF

7.

Verificarea si inchiderea proiectului

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, / Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public LocâT ’              ’                                a©

Comunitar de Evidență a Persoanelor      'țU

.Cod lucrare:

291 SF.00

Fază : SF

. iți \     , '              •        . '

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Pagina 22/40

. L j. '

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU PROPUS

  • 4.1.    PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ Șl PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ

Instituții ale municipalității utilizează sisteme de comunicații cu servici de internet, transmisii de date, care se confruntă cu situații de blocaj pentru anumite perioade de timp, ceea ce duce la disfuncționalități în rezolvarea problemlor publicului.

Rezolvarea acestor probleme se poate face prin realizarea unui sistem de comunicații independent din punct de vedere contractual al Serviciilor și prevăzut cu echipamente cu siguranță mare în exploatare și care nu necesită mentenanță.

 • 4.2.    ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI Șl NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTIȚIA

Având în vedere specificul lucrărilor din prezenta investiție și amplasamentul lucrărilor, factorii de risc antropici și naturali, inclusiv schimbări climatice (inundații, înghețuri) nu vor putea afecta aceste lucrări.

4.3. SITUAȚIA UTILITĂȚILOR Șl ANALIZA DE CONSUM

Investiția constă în realizarea unei infrastructuri suport pentru transmiterea datelor digitale, precum și montarea echipamentelor necesare în vederea conectării instituțiilor aferente proiectului.

Lucrările se vor desfășura în aceleași amplasamente și nu sunt necesare utilități suplimentare pentru nici o locație.

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local

> 1

Comunitar de Evidentă a Persoanelor

Codlfâcfere^

Fază : SF

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări; 0

Pagina23/40 j

4.4.     SUSTEN ABILITATE A REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Nu este cazul

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

 • •  pentru beneficiar nu se creează locuri noi de muncă

 • •  pentru executant

 • -  în faza de proiectare: forța de muncă ocupată în faza de proiectare va fi determinată de câștigătorul licitației și de atribuire a lucrării corelat cu încadrarea în graficul de execuție.;

 • -  în faza de realizare: forța de muncă ocupată în faza de execuție va fi determinată de câștigătorul licitației și de atribuire a lucrării corelat cu încadrarea în graficul de execuție.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Lucrările de execuție nu afectează factorii de mediu, în conformitate cu avizul de mediu.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Obiectivul de investiție nu va avea impact negativ asupra contextului natural și antropic în care va fi amplasat.

Echipamentele vechi vor fi demontate de către executant și depozitate în depozitele specializate ale beneficiarului:

4.5.     ANALIZA CERERII DE BUNURI Șl SERVICII, CARE JUSTIFICĂ DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Necesarul de transfer de date între instituțiile publice ale administrației municipalității Ploiești, precum și zona de studiu care înglobează prezența acestora, a condus la crearea cadrului pentru dimensionarea obiectivului.

Beneficiari de servicii de comunicații sunt:

 • •  Spitalul de Pediatrie,

 • •  Serviciul Public Finanțe Locale

>

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de PediatrieQ

Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Lotcii Comunitar de Evidentă a Persoanelor    V

\

Cod luprafe^ ^?9CSfK

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Pagina 24/40

 • •  Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor

 • •  Poliția Locală a Municipiului Ploiești

Zona de studiu se întinde pe o suprafață relativ foarte mică, de aproximativ 0,005km2

4.6. ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

 • 4.6.1. Cheltuieli totale

în perioada de implementare și perioada de exploatare nu este necesar personal suplimentar permanent de exploatare, fiind considerat din cel existent, același personal care deservește și celelalte instalații existente, ceea ce presupune că nu sunt cheltuieli aferente.

 • 4.6.2. Venituri totale

Veniturile generate de realizarea investiției sunt:

 • a) Venituri directe

Proiectul nu este generator de venituri directe.

 • b) Venituri indirecte

Se referă la economia realizată de instituțiile publice prin fluidizarea comunicațiilor. Cuantificarea valorică a pagubelor este prezumtivă și se consideră o valoare estimată pe baza experienței proprii.

Rezultatele sunt prezentate în Tabel 1A- Analiza economică.

 • c) Venituri din reciclare

Nu este cazul

 • d) Economii din cheltuieli de mentenanță

Nu este cazul

4.7. ANALIZA ECONOMICĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ

Analiza cost-beneficiu a investiției se face în conformitate cu

- Legislația românească privind analiza economico-financiară/cost-beneficiu (în mod special, Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor

Cod lucrare:

291.SF.00

Fază: SE ...

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări? 0'

Pagina 25/40

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor&de ^investiții

*•' "s 'jj&r

finanțate din fonduri publice);                                                       ‘

Analiza Cost - Beneficiu este cadrul conceptual aplicat oricărei evaluări cantitative, sistematice a unui proiect public sau privat pentru a determina dacă sau cât de mult acest proiect este valoros dintr-o perspectivă publică sau socială.

Analiza Cost - Beneficiu reprezintă un instrument de mare utilitate pentru luarea deciziei de alocarea resurselor pentru investițiile finanțate din fonduri publice. în România, în deceniile următoare, vor fi necesare investiții foarte mari în scopul acoperirii diferenței între nivelul infrastructurilor existente în țară și nivelul atins de țările membre ale Uniunii Europene.

Analiza Cost-Beneficiu identifică și măsoară costurile și beneficiile proiectului

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este de a identifica și evalua financiar impacturile posibile ale proiectului de investiție pentru calcularea costurilor și beneficiilor.

Practic analiza cost/beneficiu consta în:

 • - analiza financiară

 • - analiza economică

 • - analiza de senzitivitate

Orizontul de timp mediu recomandat - conform HG 2139-2004 privind durata de funcționare mijloace fixe, 1.3.21.1. - Suport de transmisiuni de telecomunicații pe sisteme de cabluri cu fibra optica, este de 8-12 ani.

Analiza economică trebuie să stabilească dacă investiția contribuie la îmbunătățirea eficienței energetice și la îmbunătățirea calității vieții în municipiul Ploiești.

Valoarea indicatorilor economici trebuie să îndeplinească următoarele:

 • Valoarea economică netă actualizată (VNAE) trebuie să fie pozitivă;

 • Rata de rentabilitate economică (RIRE) trebuie să fie superioară ratei de actualizare economice;

 • Raportul beneficii/cost trebuie să fie supraunitar

  AUTOMATIC SYSTEMS

  SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie,^ Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public LocaȚ., Comunitar de Evidență a Persoanelor        Ș

  \\

  ’ /-291;SF^0

  FazăzSF £

  Contract nr. 18702/12.09.2018;                    V

  Ti,'.

  Comandă internă14014        Seria de modificări: 0^

Din analiza rezultatelor prezentate în ANEXA 3, ANEXA 4, rezultă că investiția este rentabilă pentru oricare din scenarii.

Proiectul nu este generator de venit. Prin implementarea investiției, investitorul Municipiul Ploiești nu va introduce și nu beneficiază de TAXE.

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe si indirecte identificate pentru acest tip de proiect, incat sa se definească cât mai complet impactul socio-economic proiectului:

 • •  îmbunătățirea infrastructurii de comunicații:

9                                                                                                                                                                    I

 • •  Reducerea timpilor de transmitere date pentru instituțiile publice vizate -direct

 • •  Economii din scăderea costurilor de operare - direct

 • •  Asigurarea accesului la serviciile publice - indirect

 • •  Crearea locurilor de muncă temporare pe perioada de implementare a proiectului - direct

Principalii beneficiari finali ai proiectului

In vederea evidențierii tuturor efectelor benefice pe care le generează proiectul de investiții, in continuare sunt enumerate efectele asupra indivizilor:

 • •  Participare colectiva la bunăstarea economica;

 • •  Crearea de noi locuri de munca si oportunități pentru locuitorii municipiului

 • •  Crearea premiselor pentru dezvoltare economica durabila,

 • •  Creșterea șanselor de reușita, ca urmare directa a ridicării nivelului de instruire profesionala prin participare la proiect.

Valoarea timpului

Valoarea timpului publicului implicat în acțiuni legate de instituțiile publice aferente prpiectului este o componentă esențială în relația cu beneficiile asociate proiectului. Valoarea timpului publicului participant este cel mai dificil cost de cuantificat.

Se consideră în cazul cel mai favorabil că există o întrerupere de comunicații pe lună pentru fiecare din locațiile proiectului. Aceasta înseamnă că sunt afectectate aproximativ un număr de 15-16 persoane, atât funcționari publici cât și persoane private în fiecare locație. La un salariu mediu brut pe economie de 4162lei, rezultă o disfuncționalitate de 18726lei pe an.

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie,//s Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local/ Comunitar de Evidentă a Persoanelor

>

Cod lucrare:

291.SF.00

Fazâ:SF 7

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Pagina 27/40

4.8.     ANALIZA DE SENZITIVITATE

Analiza de senzitivitate studiază modul în care variația rezultatului unui proeict (output-ul) poate fi atribuită, calitativ sau cantitativ, unor diverse variații ale parametrilor de intrare (input-ul). De asemenea, analiza de senzitivitate reprezintă punctul de plecare al analizei riscurilor unui proiect

4.9.    ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE / DIMINUARE A RISCURILOR

Analiza riscurilor cuprinde următoarele activități:

o Identificarea riscurilor

o Calculul indexului de risc pentru fiecare risc identificat

o Stabilirea măsurilor pentru prevenirea/diminuarea riscurilor identificate

E1. Identificarea riscurilor (tehnice, financiare, legale, instituționale):

Tehnice:

 • • Proasta execuție a lucrării

Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

 • • Neaprobarea cererii de finanțare

 • • întârzierea plăților

Legale:

 • ■ Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

 • • Lipsa colaborării instituționale

 • • Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

E2. Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

 • ■ Interna - pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor.

 • ■ Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de

  AUTOMATIC SYSTEMS

  SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor J

  Cod lucrare:

  291.SF.00

  Fază : SF

  Contract nr. 18702/12.09.2018;

  Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

  Pagina 28/40

management al riscului.

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie ale managementulu de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta în compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre în acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de proiect au următoarele atribuții principale:

 • • a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

 • • autorizarea masurilor propuse

 • • implementarea schimbărilor propuse

 • • adaptarea planului de referința care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient.

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control și monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (în timp util) informațiile pe baza carora se va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

 • •   masurarea evoluției fizice

 • •  masurarea evoluției financiare

 • •   controlul calitatii

 • •  alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

E3. Mecanismul de control financiar

înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele si semnalizând la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la următoarele:

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, 4 Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local 1                             ’                                                                    ’ă

Comunitar de Evidență a Persoanelor        t

■pod lucrare:?/. 0 | /291.SFJD01*

Fază : SF C

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

 • • stabilirea unei planificări financiare

 • • confruntarea la intervale regulate stabilite a rezultatelor efective ale acestei planificări

 • • compararea abaterilor dintre plan si realitate

împiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit. Principalele instrumente de lucru operative se vor baza în principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

E4. Contabilitatea si managementul financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la îndeplinirea a trei sarcini fundamentale:

 • 1. planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

Presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzacțiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzacții si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a plăților si de depunere a fondurilor în contul bancar al proiectului.

Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operațiunilor cu bugetele aprobate.

 • 2. prezentarea informațiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia si rezumandu-le în rapoarte regulate si dare care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

 • 3. decizia în chestiuni financiare (atribuții ale conducerii)

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

în ceea ce privește riscurile potențiale în perioada de execuție și realizare a investiției se pot distinge în trei categorii în funcție de etapele de realizare și anume:

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local » »

Comunitar de Evidență a Persoanelor

Cod lucrare:

291.SF.00

Fază : SF

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Pagina 30/40

 • 1. Riscuri ce pot apare în perioada de construcție și care ar putea fi determinate de următoarele :

 • ■ întârzieri în implementarea proiectului;

 • ■ Costuri suplimentare;

 • ■ Acțiuni politice guvernamentale;

• Cursul de schimb valutar;

 • ■ Regim de impozitare;

 • 2. Riscuri la punerea în funcțiune;

 • ■ Nerealizarea parametrilor de performanță ale sistemului;

 • ■  întârzieri în punerea în funcțiune a instalațiilor;

 • 3. Riscuri ce pot sa apară în perioada de exploatare a echipamentelor.

 • ■  Nerealizarea parametrilor și indicatorilor de fiabilitate stabiliți prin proiect;

 • ■ Disponibilitate mai mica decât cea din proiect cu implicații majore în alimentarea de energie electrică;

în vederea minimizării sau evitării riscurilor este necesară identificarea măsurilor ce pot fi aplicate pentru realizarea acestui deziderat.

Aceste măsuri pot include următoarele aspecte :

 • ■  Evitarea riscului;

 • ■ Menținerea riscului la un nivel minim sau transformarea unui risc de nivel mare intr-unui de nivel mic sau cât mai redus;

 • ■ Reducerea frecvenței de manifestare ;

 • ■ Reducerea impactului asupra beneficiarului;

 • ■  Partajarea riscului cu altă Companie;

 • ■  Reținerea riscului.

în funcție de diferitele tipuri de riscuri cu care se poate confrunta beneficiarul și de nivelul pe care se situează acestea, se pot alege diferite metode de reducere a riscurilor, în cazul proiectului de fata se vor aplica cu precădere tehnicile de reținere și de control ale riscului.

Prin tehnicile de reținere a riscului, beneficiarul accepta eventuala pierdere cauzata de un anumit risc. Se poate aplica mai ales în cazul riscurilor cu nivel mic care pot fi acceptate dar care trebuie constant monitorizate pentru a evita creșterea impactului.

Tehnicile de control cuprind următoarele elemente:

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local J                                        »

Comunitar de Evidență a Persoanelor

Cod lucrare: /, 7'291 SF.00 ?

Fază: SF >

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Pagina 31740 ,

“'6- . .

 • •  Tehnici care reduc probabilitatea de apariție a riscurilor:

 • - Evitarea riscurilor;

 • - Prevenirea pierderilor;

 • •  Tehnici care reduc impactul riscurilor

 • - Reducerea riscurilor;

 • - Dispersia expunerii la risc;

 • - Transferul contractual al riscurilor.

Riscurile legate de contractarea lucrărilor vor fi eliminate prin contracte ferme cu beneficiarii, iar riscurile legate de resursele umane vor fi eliminate prin încheierea de contracte colective și individuale de munca. Riscurile legate de echipamente vor fi acoperite de garanțiile furnizorilor. Eventualele riscuri ce ar mai putea apare, altele decât cele menționate mai sus vor fi acoperite prin încheierea de contracte de asigurare.

Problemele de securitate sunt un factor important care ar putea impune constrângeri asupra dezvoltrii NGN. Prin urmare, infrastructura ar trebui să fie selectată în funcție de evaluările de securitate și de certificări, în plus față de celelalte criterii tehnice. Cele mai mari riscuri de securitate în ceea ce privește NGN sunt atacurile care vin de pe Internet prin intermediul dispozitivelor utilizatorului până în centrul rețelei, existând preocuparea că acestea ar putea ataca protocoalele de semnalizare în Next Generation NetWork. Nu este deloc de neglijat nici riscul de atacuri provenind din alte rețele de operatori prin interfețe de interconectare.

»

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Lo£af Comunitar de Evidență a Persoanelor

Cod lucrare:

£ 2%bSF.OO

\ •

Contract nr. 18702/12.09.2018;                       (

Comandă internă14014        Seria de modificarifO,

’ Pagina|2g0

ww

 • 5. SCENARIUL RECOMANDAT

5.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII Șl RISCURILOR

Pentru realizarea investiției se propun 2 scenarii tehnice. Aceste scenarii se diferențiază prin modul de realizare al pozării cablurilor, și anume:

Scenariul 1

o Realizare rețea de tip pseudo-lnel

o Realizare rețea de comunicație subterană prin canalizația existentă, proprietatea municipalității, cu dublă subtraversare a bulevardului din zona de studiu și completare cu canalizație nouă în săpătură

o Realizare puncte de conexiune către rețea internă în fiecare locație a proiectului

Conform planșa 291.SF.03

Scenariul 2

o Realizare rețea de tip Stea

o Realizare rețea de comunicație subterană prin canalizația existentă cu subtraversare a bulevardului din zona de studiu prin canalizație proprietatea municipalității și completare cu canalizație nouă în săpăturăRealizare puncte de conexiune către rețea internă în fiecare locație a proiectului

Conform planșa 291 .SF.03

Scenariu 1 - Caracteristici tehnice principale:

• Dezavantajul principal al acestui sistem este:

- Inelul de fibră optică, în zona de studiu se poate realiza doar prin dubla traversare a bulevardului, aceasta presupunând utilizarea aceluiași traseu de două ori

Avantajele sistemului:

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor

Cod lucrare:

291.SF.00

Fază : SF

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internai 4014        Seria de modificării^

®9Îna 33/40

—.    rw

Posibilitatea transmiterii de date chiar si în cazul îrrtr jperii/secționării mecanice a unui tronson                               ’"w

Posibilitate transmitere simultană în toate locațiile

Fără costuri ulterioare

o rețea subterană insensibilă la variațiile mediului și care garantează un serviciu tehnic de calitate superioară 365 zile pe an

Scenariu 2 - Caracteristici tehnice principale:

• Dezavantaje

o Nu sunt

• Avantajele ale acestui sistem sunt:

o Posibilitate transmitere simultană în toate locațiile

o Fără costuri ulterioare

o o rețea subterană insensibilă la variațiile mediului și care garantează un serviciu tehnic de calitate superioară 365 zile pe an

în conformitate cu Devizul General cheltuielile pentru scenariile propuse sunt estimate astfel:

Denumire

Valoare (lei)

TVA (lei)

Valoarea inclusiv TVA(lei)

Secnariul 1

Valoarea

totală

131.325,29

24.840,01

156.165,30

Scenariul 2

Valoarea

totală

121.815,23

23.042,68

144.857,91

Diferența majoră dintre cele 2 scenarii constă în faptul că scenariul 1 oferă posibilitatea redundanței comunicației, prin dublarea tronsoanelor de cablu de FO

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local. Comunitar de Evidență a Persoanelor

Cod lucrare:

;AW'1,SF.OO

Fază r ȘF

Contract nr. 18702/12.09.2018;                     U

Comandă internai 4014         Seria de modificăriy0 ■

Pagina 34/40

5.2. SELECTAREA Șl JUSTIFICAREA SCENARIULUI RECOMANDAT

S-a considerat scenariul 2 ca fiind avantajos din toate punctele de vedere:

 • - Are toate avantajele tehnice ale scenariului 1

 • - Valoare mai mică față de scenariu 1, de aproximativ 10%

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI RECOMANDAT

Alegerea soluției s-a făcut pe criteriul celei mai bune opțiuni tehnico-economice pentru beneficiar. Soluția presupune:

o Realizare rețea de comunicație subterană prin canalizația existentă, proprietatea municipalității, cu subtraversare a bulevardului din zona de studiu prin canalizație proprietate particulară

 • ■  procurare si instalare cablu Fibra Optica MM 12FO

o Completare canalizație, prin săpătură până în punctele de interes

 • ■  Canalizație in carosabil săpătură deschisa, inclusiv refacerea carosabilului

 • ■  canalizație in trotuar, săpătură deschisa, inclusiv refacere

 • ■  desfacere +refacere borduri din berton de ciment pe fundații de beton

 • ■  procurare si instalare tuburi PVC

o Montaj camerete de tragere

o Realizare puncte de conexiune în fiecare locație a proiectului, într-un tablou optic de distribuție (Optical Distribution Frame - ODF)

 • ■  patch-pannel FO

• procurare si montare patch-cord FO

 • ■  conectorizare fibra optica

 • ■  canalete interioare in clădire

  AUTOMATIC SYSTEMS

  SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor

  Cod lucrare:

  291.SF.00

  Fază :SF

  - dk

  Contract nr. 18702/12.09.2018;

  Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

  Pagina 35/40

 • 5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Tabelul 5.4.1. - Indicatori maximali

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

TOTAL GENERAL

121.815,23

23.042,68

144.857,91

din care: C + M

89.665,00

17.036,35

106.701,35

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Tabelul 5.4.2. - Indicatori minimali

Indicator

Valoare anterior implementării

Valoare estimata după implementare

Procent de îmbunătățire

1.

Sistem propriu de comunicație/ Soluție de backup

0

1

100%

2.

Costuri transmitere date

11800lei/an

7000lei/an

59%

 • c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Durata de realizare a proiectului este de 6 luni, de la semnarea contractului.

5.5. CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE

Principalele acte normative luate în considerare sunt:

 • - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice

 • - Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale

 • - H.G. nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie

 • - H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor in

  AUTOMATIC SYSTEMS

  SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Localii Comunitar de Evidență a Persoanelor

  Cod lucrare: ’1

  (2d1.SE.B0

  Fază : ȘF

  Contract nr. 18702/12.09.2018;

  Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

  EașgWâ'BB/46

domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

- Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si menținere a licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

Standarde si normative privind implementarea rețelelor de date

 • •  Normativul I-7 (Romania) privitor la realizarea rețelelor electrice de joasa și medie tensiune;

 • •  HG525/1996 modificată prin HG 490/2011

 • e) Conformitate cu normele în vigoare privind protecția muncii

La proiectarea și execuția lucrărilor se vor respecta normele privind sănătatea și securitatea în muncă prevăzute de :

 • - Legea nr.319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

 • - HG 1048/2006- Cerințe minime de securitate și sănătate pentru utlizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție la locul de muncă;

 • - HG 1051/2006- Cerințe minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare;

 • - HG 1091/2006 - Cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

 • - HG 1146/2006 - Cerințe minime de securitate și sănătate pentru utlizarea în muncă, decătre lucrători, a echipamentelor de muncă;

 • - HG 1425/2006 - Aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006;

 • - HG 493/2006 - Cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilorla riscurile generate de zgomot - modificată prin HG nr.601/2007;

 • - HG 971/2006 - Cerințe minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

 • - HG 1876/2005- Cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;

 • - Legea 130/2002 - Măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă actualizate prin Legea 450/2006;

 • - H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

  AUTOMATIC SYSTEMS

  SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, J Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor      v.--•

  £

  Cod lucrare:

  ' 291.SF.00

  Fază : SF

  Contract nr. 18702/12.09.2018;                    <■

  Comandă internă14014         Seria de modificări: 0 '

  Pagina 37/40

  □ a

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta:

 • - prevederile Regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții aprobat de MLPAT prin Ordinul nr. 9/N/1993

 • - Normativului C300-94 privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor

 • - Legea 307/2006-modificată prin OUG nr.70/2009 - privind apărarea impotriva incendiilor

în conformitate cu normele privind privind securitatea și sănătatea în muncă se vor realiza dotările corespunzătoare activităților specifice care fac obiectul prezentului proiect.

 • f) Protecția mediului

 • -  OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare

 • -  HGR nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, completata Hotărârea nr. 210/2007;

 • -  HG249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deșeurilor de ambalaje

 • -  HGR nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

 • -  Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor

g) Cadrul legal aplicabil

 • -  HG 907/2016-29-12 - Conținut cadru Documentație Tehnico-economică privind

Finanarea din fonduri publice

 • -  Legea 98 din 2016 privind achizițiile publice

 • -  Legea 99 din 2016 privind achizițiile sectoriale

5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

Finanțarea investiției se realizează din fondurile proprii ale Municipiului Ploiești.

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local ! »

Comunitar de Evidentă a Persoanelor

J

Cod lucrare:

Â291.SF.00

Fâză:SF _

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Pagina 38/40

6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

Avizele și acordurile emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare, se emit în conformitate cu Certificatul de Urbanism, conform Anexa.

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1.    INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Ploiești, Bulevard Republicii nr. 2,

Județ Prahova, Localitatea: Ploiești

7.2.    STRATEGIA DE IMPLEMENTARE

Strategia de implementare cuprinde:

 • ■  Durata de implementare a obiectivului de investiții

Sunt posibile 2 strategii pentru implementare: lucrare la cheie sau realizare servicii de proiecatre în fazele PT+CS și realizare lucrări de execuție lucrări de montaj

 • ■  Durata de execuție

>

Durata de execuție a investiției se preconizează ca este de 6 luni. în funcție de strategia aleasă pentru implementarea obiectivului, aceasta se poate mării, ca urmare a desfășurării etapelor de licitare, aprobării depunerii documentațiilor de atribuire în sistemul electronic și/sau eventuale contestații ale participanților

 • ■  Eșalonarea investiției pe ani

Investiția se încadrează în intervalul unui an calendaristic

AUTOMATIC SYSTEMS


SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor

Contractor. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 07.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE ÎNTREȚINERE

Instalațiile obiectivul de investiție îndeplinesc 2 funcții de bază:

o Asigură suportul fizic pentru transmiterea de date în format digital

o Asigură posibilitatea de conectare fizică și de transmitere de date în format digital

Sistemul va fi condus și monitorizat local prin interfața de operare a echipamentelor.

Prin grija beneficiarului, acest sistem se va putea extinde și/sau integra într-un sistem de monitorizare actual sau viitor.

Toate operațiile de conectare, configurare, partajare, securizare a rețelei de comunicații, nu fac obiectul prezentuui studiu.

7.4. RECOMANDĂRI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITĂȚII MANAGERIALE

>

După punerea în funcțiune a sistemului de transmitere date, aceasta va fi condus/exploatat de către municipalitate.

8. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

Investiția este necesară în primul rând pentru asigurarea unei cai de comunicații proprii între instuțiile desemnate de municipalitate. Investiția este deasemenea necesară pentru mărirea gradului de siguranță în exploatare și pentru aducerea la nivelul tehnic actual privind transmiterea de informații digitale, precum și pentru reducerea cheltuielilor existente la ora actuală.

Pe parcursul executării lucrărilor se vor avea în vedere respectarea acelorași legi, norme și normative ca și la executarea lucrărilor de construcții civile, Legea 10/1991, privind calitatea în construcții, Legea 50/1991 reactualizată, privind autorizarea lucrărilor

AUTOMATIC SYSTEMS

SF - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor

>

Cod lucrare:

291.SF.00

Fază : SF

Contract nr. 18702/12.09.2018;

Comandă internă14014        Seria de modificări: 0

Pagina 40/40

de construire, Legea 90/1996, republicată în 2001, Regulamentul M.L.P.A.T. 9/N/1993 privind protecția și igiena în construcții, OMMPS 508/2002 și OMSF 933/2002, precum și alte prescripții ce pot apărea ulterior pe parcursul lucrărilor (dacă este cazul).

începerea lucrărilor de construire se va face, numai după obținerea avizelor legale, a Autorizației de Construire, respectându-se datele din această documentație.

1

2

3

4

5

6

crt

Denumire

Cod

Tip

1

Borderou

291.SF.00.00

A4

2

Plan de amplasare în zonă

291.SF.00.01

A4

3

Plan de situație

291.SF.00.02

A4

4

Traseu fibra optica

291.SF .00.03

A4

5

Verificator

Nume

Semnătura

Cerințe

Referat nr./Data                        ț; Cf

SC AUTOMATIC SYSTEMS SRL

Beneficiar:   Municipiul Ploiești

Contractinr:

Str. Narciselor, nr.2, Craiova, Tel: 0351.801.872,

18702/12:09.18

wco; www.auLomaucsysiems.ro

Obiectiv: Transmitere date publice Spitalul de

AFaza:'Pagina:

Șef proiect

Dr. Ing. L. Vasile

Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și SPidEE;

'.^SF | 1/1

Proiectat

Ing. C. Ciobanu (

Data:

2018

Borderou

Planșa nr:

Desenat

Dodocea Ionut

291.SF.00.00


1.

2.

 • 3.

 • 4.


Spitalul de Pediatrie Ploiești

Politia Locala Ploiești

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor


Verificator

Nume

Semnătura

Cerințe

Referat nr./Data

SC AUTOMATIC SYSTEMS SRL Str. Narciselor, nr.2, Craiova, Tel: 0351.801.872, web: www.automaticsystems.ro

Beneficiar:   Municipiul Ploiești

Contr

18702/1

act nr:

2.09.18

Obiectiv: Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și SPLCEP

Faza: SF

Pagina:

1/1

Șef proiect

Dr. Ing. L. Vasile

Data:

— 2018

Proiectat

Ing. C. Ciobanu

Plan de amplasare

Planșa nr:

291.SF.00.01

Desenat

Dodocea Ionut

-X-


Fibra optica prin canal existent Telekom

Sublraversare

Verificator

Nume

Semnătura

Cerințe

Referat nr./Data

SC AUTOMATIC SYSTEMS SRL Str. Narciselor, nr.2, Craiova, Tel: 0351.801.872, web: www.automaticsystems.ro

Beneficiar Municipiul Ploiești

Contract nr:

18702/12.09.18

Obiecliv: Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale șiSPLCEP

Faza: 1 Pagina:

SF | 1/1

Șef proiect

Dr. Ing. L. Vasilc

Data: 2018

Proiectat

Ing. C. Ciobanu

Plan de Situație

Planșa nr

291.SF.00.02

Desenat

DodoceaIonul

1

2

3

4

5

6

•L

—c

4

TI

Bulevardul Indepedentei

T2

T3

Te

L

L2*

—UJ

M-

= * L3

O Sifon Telekom

□ Cămin vizibil Telekom

----- Canalizare noua subterana ----- Fibra optica

• Punct conectare LAN

.y-aCTa;;»..

Verificator

Nume

Semnătura

Cerințe

Referat nr./Data                      /

SC AUTOMATIC SYSTEMS SRL Str. Narciselor, nr.2, Craiova, Tel: 0351.801.872, web: www.automatiesyttfems.ro

Beneficiar:   Municipiul Ploiești

Contr

18702/1

M)18

Obiectiv: Transmitere date publice Spitalul dej.    s'y

Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și SPLCEP

MFâza:£ l'.SFS'

Pagina: , i/i

Șef proiect

Dr. Ing. L. Vasile

Data:

- 2018

Proiectat

Ing. C. Ciobanu

<L

Traseu fibra optica

— Planșa nr:

291.SF.00.03

Desenat

Dodocea Ionut

Informații generale Investitor


Nume Proiect


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și

Acțiune 1                     Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor - SCENARIUL 1

Acțiune 2

Beneficiar                 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant               SC AUTOMATIC SYSTEMS SRL

Curs DOLAR

Cure EURO

4,659

Data Curs EUI

14.11.2018 i

|T.V.A.              0,19     1

Cheltuieli diverse si neprevăzute

10% din (1.2. Amenajarea terenului + 1.3. Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala, + Capitolul2 + Capitolul 3)

Comisioane, cote, taxe, costul creditului, ISC, Casa Constructorilor

 • 5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5%             Din C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

 • 5.2.3. cota aferenta Inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul statului

în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1%              Din C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul când aceasta nu intra in tarifarea proiectării

1.5% din 60% din C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

Specialități

VERIFICATORI ATESTAȚI DE PROIECTE:

Plata dirigintilor de șantier desemnați de autoritatea contractanta, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții si instalații

1.5% din 40% din C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

Specialități

DIRIGINȚI DE ȘANTIER

Telecomunicații


Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Studiu Fezabilitate • Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor - SCENARIUL 1

Deviz General


Deviz General


Nr. crt.

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli

Valoare LEI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

0

1

2

4

6

PARTEA 1

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea ternului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

200.00

38.00

238.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolectia utilităților

-

-

Total Capitolul 1

200.00

38.00

238.00

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiect

• -

-

-

Total Capitolul 2

-

-

Capitolul 3 ■

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2.000.00

380.00

2.380.00

3.1.1.

Studii de teren

2.000.00

380.00

2.380.00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de a

-

-

-

3.3

Expertiza tehnica

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energeti

-

-

3.5

Proiectare

23.706.50

4.504.24

28.210.74

3.5.1.

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabilitale

-

-

-

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.000.00

1.900.00

11.900.00

3.5.4.1

Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investitiiaferente CU

1.000.00

190.00

1.190.00

3.5.4.2

4. Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții DTAC, DTOE

1.000.00

190.00

1.190.00

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1.500.00

285.00

1.785.00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

10.206.50

1.939.24

12.145.74

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

-

3.7.1.

Plata serviciilor de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectuvul de investiții

3.7.2.

Plata serviciilor de consultanta pentru auditul financiar

3.8

Asistenta tehnica

1.470.98

279.49

1.750.46

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul când aceasta nu intra in tarifarea proiectării

882.59

167.69

1.050.28

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

882.59

167.69

1.050.28

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in orogramul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

3.8.2.

2. plata dirigintilor de șantier desemnați de autoritatea contractanta, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții si instalații

588.39

111.79

700.18

Total Capitolul 3

27.177.48

5.163.72

32.341.20 .

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiții de baza

4.1

Construcții si instalații

94.515.00

17.957.85

112.472.85

4.2

Montaj utilaj tehnologic

3.350.00

636.50

3.986.50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.200.00

798.00

4.998.00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total Capitolul 4 ’

102.065.00

19.392.35

121.457.35

Capitolul 5 ■ Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

-

-

-

5.1.1

Lucrări de construcții

-

-

-

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului, ISC, Casa Constri

588.39

-

588.39

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1.294.42

245.94

1.540.37

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitolul 5               -1

1.882.81

245.94 .

2.128.76

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

6.2

Probe tehnologice si tesle

-

-

Total Capitolul 6

-

Total GENERAL                  (^rO

131.325.29

24.840.01

156.165.30

Din care C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + |^‘.1.1)    £3

98.065.00

18.632.35

116.697.35   |

euro=

ii

[lui

SC AUTOMATIC

* - > Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Studiu Fezabilitate • Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor


Capitolul 1 ■ Cheltuieli pentru Obținerea si Amenajarea TerenuluiValoare LEI

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar (fara TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

1

2

3

4

5

6

8

9

1.1. OBȚINEREA TERENULUI

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

1.2. AMENAJAREA

TERENULUI

200.00. ;

38.00

238.00 .

1

încărcare, transport si depozitare deșeuri nerecuperabile

tone

2.00

100.00

200.00

38.00

238.00

2

3

1.3. AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

v'

V

s

1

2

3

-

-

-

-

-

1.4. CHELTUIELI PENTRU: RELOCAREA/PROTEC TIA UTILITĂȚILOR

&

1

2

3

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL!

I

200.00

38.00

238.00SC AUTOMATI


Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

»

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor             ‘7'

Deviz capitolul 2 ■ Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

viz capitolul 5 ■ Alte cheltuieli

Cap.

D ev iz

Denumire capitole de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

2

Cap 2 .Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului •total, din care:

Alimentare cu apa

Canalizare

Alimentare cu gaze naturale

Alimentare cu agent termic

Alimentare cu energie electrica

Telecomunicații (telefonie, radio-tv.etc)

Alte tipuri de rețele exterioare

-

Drumuri de acces

-

Cai ferate industriale

-

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilitati

5

Cap 5- Alte Cheltuieli -total, din care:     ■

1        ' <•. J 588.39'

.

•3" 588.39: ,

5.1 Organizare de șantier

-

-

5.1.1.lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

5.1,2.cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

588.39

588.39

5.2.1. comisionele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții

490.33

490.33

5.2.3.cota aferenta Inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

98.07

98.07

- prime de asigurare din sarcina autorității contractante

- alte cheltuieli de aceeași natură, stabilite în condițiile legii

- cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute

1.294.42

245.94

1.540.37

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor

Devizul Financiar ■ Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Cap.

Deviz

Denumire capitole de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

3

1

Cheltuieli pentru studii

2.000.00

380.00

2.380.00

1.Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidritehnice, fotogrammetrice topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

2.000.00

380.00

2.380.00

2.Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.Alte studii specifice

-

-

-

2

Cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri si autorizații - total, din care

-

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

-

-

-

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/desfiintare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

-

-

3. obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

-

-

-

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar

-

-

-

5. obținerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

-

-

-

6. intocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

-

-

7. obținerea avizului PSI

-

-

-

8. obținerea acordului de mediu

-

-

9. alte avize, acorduri si autorizații solicitate prin lege

3

Cheltuieli pentru expertiza tehnica '

4

Cheltuieli pentru certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

fy                   :• .’r^î

5

Proiectare si inginerie - total, din care:

.   .23.706.50 ~

4.504.24

.. 28.210.74

1. Tema de proiectare

-

-

2. studiu de prefezabilitate

-

3. studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.000.00

1.900.00

11.900.00

4. Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente CU

1.000.00

190.00

1.190.00

4. Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții DTAC, DTOE

1.000.00

190.00

1.190.00

5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1.500.00

285.00

1.785.00

6. Proiect tehnic si detalii de execuție

10.206.50

1.939.24

12.145.74

6

Organizarea procedurilor de achiziție

7

Cheltuieli pentru consultanta - total, din care

1. plata serviciilor de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

2. plata serviciilor de consultanta pentru auditul financiar

-

-

-

8

Cheltuieli pentru asistenta tehnica ■ . total, din care:

1.470.98

c ... â

279.49

1750.46

1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul când aceasta nu intra in tarifarea proiectării

882.59

167.69

1.050.28

1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

882.59

167.69

1.050.28

1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

-

-

2. plata dirigintilor de șantier desemnați de autoritatea contractanta, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții si instalații

588.39

111.79

700.18

Total valoare fara TVA

27.177.48

5.163.72

32.341.20

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

»Studiu Fezabilitate ■ Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Devizul Centralizator

al ObiectelorNr. crt.

Denumire lucrare

Valoare (fara TVA)-

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

0

2

6

8

9

I-LUCRA RIDE

1

Terasamente

2.

Construcții: Rezistentă și Arhitectură

-

3.

Izolații

4.

Instalații Electrice

-

5.

Instalații Sanitare

-

6.

Instalații de încălzire, Ventilare, Climatizare, PSI, Radio-TV, IntranetNET

-

7.

Instalații pluviale

-

-

8

Instalații de Telecomunicații

94.515.00

17.957.85

112.472.85

TOTALI

94.515.00

'*■ ' - > ■■ -■ . ' ‘

17.957.85-

112.472.85

II-MONTĂ

J .'

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

3.350.00

636.50

3.986.50

TOTALII

. 3.350.00

7 636;50>

3.986.50;

III-PROCU, RARE

ti

Utilaje si echipamente tehnologice

4.200.00

798.00

4.998.00

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

-

Active necorporale

■ •

TOTAL'

111

4.200.00 '

- $

4798.00

’ ■. --

7 4.998.00

TOTAL GENER AL

' -102.065.00

719.39235 v

; ; -ț 121.457.35roiectant: ATIC SYSTEMS SBeneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local C<

Obiect: 000. STAȚIA 1

Deviz Obiecte

Nr. crt.

Denumire lucrare

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

0

2

6

8

9

1 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Terasamente

-

-

2.

Construcții: Rezistentă și Arhitectură

-

-

3.

Izolații

-

-

4.

Instalații Electrice

-

5.

Instalații Sanitare

-

-

6.

Instalații de încălzire, Ventilare, Climatizare, PSI, Radio-TV, IntranetNET

-

-

-

7.

Instalații pluviale

-

-

8

Instalații de Telecomunicații

94.515.00

17.957.85

112.472.85

TOTALI <

-.Ât.

• 94.515.00

«17.957.85

112.472.85

II-MONTAJ »

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

3.350.00

636.50

3.986.50

TOTALII; ■<*

".3.350.00

< ' . 636.50

3.986.50

III-PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

4.200.00

798.00

4.998.00

Utilaje si echipamente de transport

-

Dotări

TOTAL III

f 4.200.00

798.00

4.998.00

TOTAL GENERAL                             -;       -

s ? ,102.065.00

• k                   5        ■ ■ ■ •

^1939235

121.457:35


Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Studiu Fezabilitate ■ Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor

Obiect: 000. STAȚIA 1


3bIerte - EvaluăriNr. cri.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar (tara TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

1

2

3

4

5

6

8

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1. Terasa mente

-

1

2

3

2.'Construcții :R existentă țl Arhitecturi .

1

2

3. izolații

-

1

3

4. Instalații Electrice

1

ans

3

ans

5. Instalații Sanitare

-

1

2

6.fostalațri de încălzire, Ventilare, Cfimitizare, PSI/Radto-

1

7. Instalații pluviale ‘                                     »

-

1

2

3

6. Instalații de Telecomunicații

94.515.00

17,957185

112.472.85

3

Canalizate in carosabil sapalura deschisa, inclusiv refacere

m

10.00

450.00

4.500.00

855.00

5.355.00

4

canalizate in troluar, sapalura deschisa, inclusiv refacere

m

220.00

180.00

39.600.00

7.524.00

47.124.00

6

desfacere -nelacere borduri din berlon de cimen! pe fundații de beton

m

3.00

105.00

315.00

59.85

374.85

7

procurare si instalare tuburi PVC 75

m

250.00

18.00

4.500.00

855.00

5.355.00

camera tinere 64'64, inclusiv capac

buc.

5.00

2.000.00

10.000.00

1.900,00

11.900.00

9

procurare si instalare cablu Fibra Optica MM

m

1.360.00

15.00

20.400.DO

3.B76.00

24.276.00

10

palch-pannel FO

buc.

4.00

600.00

2.400.00

456.00

. 2.856.00

11

procurare si montare patch-cord Io

buc.

48.00

45.00

2.160.00

410.40

2.570.40

12

conectorizare fibra optica

buc.

96.00

90.00

8.640.00

1.641.60

10281.60

13

canalele interioare in clădire

m

200.00

10.00

2.000.00

380.00

2.380.00

TOTALI

-

94.515.00 -S

17.957.85

112.472.85

II-MONTAJ

Montaj utilaje sl echipamente tehnologice

3.350.00

636.50

3,986.50

Montare echipamente in noduri

ans

4.00

800.00

3.200.00

608.00

3.808.00

Utilaj de ridicat

ore

1

Transport

tone

1.00

150.00

150.00

28.50

178.50

56

Transport

tone

59

Utilaj de ridicat

ore

60

TOTALII

3.350.00

-636.50

*3.986.50

III- PROCURARE

-

Utilaje sl echipamente tehnologice

4200.00

798.00

4.998.00

1

Echipament conectare locație: rack, media convertor, sertar FO

ans

4.00

1.050.00

4.200.00

798.00

4.998.00

2

Utilaje si echipamente de transport

-

-

Dotări

-

-

1

2

6

TOTAL III

---—------

• ■

4200.00

- 796.00   |       4.998.00
Proiect

SC AUTOMATIC


Informații generale

Investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și

Nume Proiect

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și

Acțiune 1                     Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor - SCENARIUL 2

Acțiune 2

Beneficiar                 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant               SC AUTOMATIC SYSTEMS SRL

Curs DOLAR

Curs EURO

4,659

Data Curs EUI

14.11.2018 |

|T.V.A.              0.19     |

Cheltuieli diverse si neprevăzute

10% din (1.2. Amenajarea terenului + 1.3. Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala, + Capitolul2 + Capitolul 3)

Comisioane, cote, taxe, costul creditului, ISC, Casa Constructorilor

 • 5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5% :           Din C+M (1.2 + î.3+1 4 + 2 + 4.1+4.2+5,1.1)

 • 5.2.3. cota aferenta Inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul statului

în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1%            Din C+M (1.2 +1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul când aceasta nu intra in tarifarea proiectării

1.5% din 60% din C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

Specialități

VERIFICATORI ATESTAȚI DE PROIECTE:

Plata dirigintilor de șantier desemnați de autoritatea contractanta, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții si instalații

1.5% din 40% din C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

Specialități

Telecomunicații


DIRIGINȚI DE ȘANTIER

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                                             -

; %•     'V\ 1 -

Studiu Fezabilitate • Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Localeși / j& Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor ■ SCENARIUL 2 r                O

• * ■

Deviz General


Nr. crt.

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli

Valoare LEI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv

TVA)

RON

RON

RON

0

1

2

4

6

PARTEA 1

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea ternului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

200.00

38.00

238.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

Total Capitolul 1

200.00

38.00

238.00

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiect

-

-

-

|Total Capitolul 2

-

Capitolul 3 -

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2.000.00

380.00

2.380.00

3.1.1.

Studii de teren

2.000.00

380.00

2.380.00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de a

-

-

-

3.3

Expertiza tehnica

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energeti

-

-

-

3.5

Proiectare

22.866.50

4.344.64

27.211.14

3.5.1.

Tema de proiectare.

-

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.000.00

1.900.00

11.900.00

3.5.4.1

Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investitiiaferente Cil

1.000.00

190.00

1.190.00

3.5.4.2

4. Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții DTAC, DTOE

1.000.00

190.00

1.190.00

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1.500.00

285.00

1.785.00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

9.366.50

1.779.64

11.146.14

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

-

3.7.1.

Dlata serviciilor de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectuvul de investiții

3.7.2.

Plata serviciilor de consultanta pentru auditul financiar

3.8

Asistenta tehnica

1.344.98

255.55

1.600.52

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul când aceasta nu intra in tarifarea proiectării

806.99

153.33

960.31

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

806.99

153.33

960.31

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in crogramul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

3.8.2.

2. plata dirigintilor de șantier desemnați de autoritatea contractanta, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții si instalații

537.99

102.22

640'21'a:

Total Capitolul 3

26.211.48

. . 4.980.18 .

.... - 31.191.66;',=

Capitolul 4 •

Cheltuieli pentru investiții de baza

..■^n M

4.1

Construcții si instalații

86.115.00

16.361.85

102.476.85

4.2

Montaj utilaj tehnologic

3.350.00

636.50

3.986.50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.200.00

798.00

4.998.00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

4.6

Active necorporale

-

Total Capitolul 4

'    93.665.00

17.796.35

111.461.35

Capitolul 5 -

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

-

-

-

5.1.1

Lucrări de construcții

-

-

-

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului, ISC, Casa Constri

537.99

537.99

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1.200.76

228.15

1.428.91

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitolul 5         '         '

1.738.75

..   228.15

...   -1.966.90t

Capitolul 6 -

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

-

. -

Total Capitolul 6

Total GENERAL

121.815.23 ,

23.042.68

-.144.857.91

Din care C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

89.665.00.

17.036.35

106.701.35

Proiectant,

14.11.2018       1 euro= 4,659


Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciu -V1 Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor


Capitolul 1 ■ Cheltuieli pentru Obținerea si Amenajarea Terenului
Valoare LEI

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar (faraTVA)

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

1

2

3

4

5

6

6

9

1.1. OBȚINEREA TERENULUI

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

1.2.AMENAJAREA TERENULUI:

. ... 200.00

. 38.00 -.

238.00

1

încărcare, transport si depozitare deseori nerecuperabile

tone

2.00

100.00

200.00

38.00

238.00

2

3

1.3. AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

■ - 5-

1

2

3

-

-

-

-

-

1.4. CHELTUIELI PENTRU ' ,~ RELOCAREA/PROTEC TIA UTILITĂȚILOR

-

■ X.

•i

1

2

3

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL !

l

1

200.00

38.00

238.00Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

J

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor

Deviz capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

viz capitolul 5 - Alte cheltuieli

Cap.

D

ev

iz

Denumire capitole de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

2

Cap 2 .Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului -total, din care:

Alimentare cu apa

-

-

Canalizare

-

Alimentare cu gaze naturale

-

-

Alimentare cu agent termic

-

-

Alimentare cu energie electrica

-

-

Telecomunicații (telefonie, radio-tv,etc)

Alte tipuri de rețele exterioare

-

-

Drumuri de acces

-

-

Cai ferate industriale

-

-

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilitati

5

Cap5 -Alte Cheltuieli

- total, din care: / 7 ;

f / ,. ■     537.99.:'

537.99.

5.1 Organizare de șantier

-

-

-

5.1.1.lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

5.1,2.cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

537.99

537.99

5.2.1. comisionele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții

448.33

448.335.2.3.cota aferenta Inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

89.67

89.67

- prime de asigurare din sarcina autorității contractante

■ £

- alte cheltuieli de aceeași natură, stabilite în condițiile legii

- cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute

1.200.76

228.15

1.428.91

5 .4. Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-


Proiect#

SC AUTOMATIC SBeneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

>

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor

Devizul Financiar - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Cap.

Deviz

Denumire capitole de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

3

1

Cheltuieli pentru studii

2.000.00 ■

380.00

2.380.00

1.Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidritehnice, fotogrammetrice topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

2.000.00

380.00

2.380.00

2.Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.Alte studii specifice

-

-

-

2

Cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri si autorizații - total, din care

• -

-

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

-

-

-

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/desfiintare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

-

-

-

3. obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

-

-

-

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar

-

-

-

5. obținerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

-

-

-

6. intocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

-

-

-

7. obținerea avizului PSI

-

8. obținerea acordului de mediu

-

-

-

9. alte avize, acorduri si autorizații solicitate prin lege

3

Cheltuieli pentru expertiza tehnica

-

..

4

■i------------:—~—■.—;---—

Cheltuieli pentru certificarea     ?

performantei energetice si auditul energetic al clădirilor           .

• <

-

5

Proiectare si inginerie - total, din care: :

22.866.50..

4.344.64

?   .                           -t;

v '27.211.14.

A'

I.Tema de proiectare

-

2. studiu de prefezabilitate

-

3. studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.000.00

1.900.00

11.900.00

4. Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente CU

1.000.00

190.00

1.190.00

4. Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții DTAC, DTOE

1.000.00

190.00

1.190.00

5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1.500.00

285.00

1.785.00

6. Proiect tehnic si detalii de execuție

9.366.50

1.779.64

11.146.14

6

Organizarea procedurilor de achiziție

- e - •

7

Cheltuieli pentru consultanta-total,?, din care                               ' ■

-

"...

-x * v - /      :  »- z

1. plata serviciilor de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

2. plata serviciilor de consultanta pentru auditul financiar

-

-

-

8

Cheltuieli pentru asistenta tehnica -total, din care:1 '                 ț

■ ‘        . 1.344.98 - -.

.....

<-     .255.55

1.600.52 4.'

■ > ' • -A' •

1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul când aceasta nu intra in tarifarea proiectării

806.99

153.33

960.31

1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

806.99

153.33

960.31

1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al ucrarilor de execuție, avizat de către ISC

-

-

2. plata dirigintilor de șantier desemnați de autoritatea contractanta, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții si instalații

537.99

102.22

640.21

Total valoare fara TVA

26.211.48

4.980.18

31.191.66

Proiectant:

SC AUTOMATIC SYSTEMS SRL

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

I


Studiu Fezabilitate • Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale si Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor

I                                                                                                                                                     »

Devizul Centralizator

al Obiectelor


Nr. crt.

Denumire lucrare

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

0

2

6

8

9

I-LUCRA RIDE

s ■

1.

Terasamente

-

2.

Construcții: Rezistentă și Arhitectură

-

-

3.

Izolafii

-

-

4.

Instalații Electrice

-

-

5.

Instalații Sanitare

-

-

6.

Instalații de încălzire, Ventilare, Climatizare, PSI, Radio-TV, IntranetNET

-

7.

Instalații pluviale

-

-

8

Instalații de Telecomunicații

86.115.00

16.361.85

102.476.85

TOTALI

86.115.00

16.361.85

102.476.85

II-MONTA J

i

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

3.350.00

636.50

3.986.50

TOTALII

. .

3.350.00

636.50

3.986.50

III-PROCU RARE

Utilaje si echipamente tehnologice

4.200.00

798.00

4.998.00

Utilaje si echipamente de transport

-

Dotări

-

Active necorporale

-

TOTAL « III .

■     4.200.00

"a ”, "" ■

-798.00 -

. ■           4.998.00

r'..'              z

TOTAL GENER al

93.665.00

17.796.35.-

•111.461.35roiectant: ATIC SYSTE rBeneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public.Local Ci-Obiect: 000. STAȚIA 1 Deviz Obiecte

Nr. crt.

Denumire lucrare

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare'./'

(inclusiv TVA)

RON

RON

RON

0

2

6

8

9

1 > LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Terasamente

-

-

-

2.

Construcții: Rezistentă și Arhitectură

-

-

-

3.

Izolații

-

-

-

4.

Instalații Electrice

-

-

-

5.

Instalații Sanitare

-

-

-

6.

Instalații de încălzire, Ventilare, Climatizare, PSI, Radio-TV, IntranetNET

-

-

-

7.

Instalații pluviale

-

-

-

8

Instalații de Telecomunicații

86.115.00

16.361.85

102.476.85

TOTALI

86.115.00

' 16.361.85,,

102.476.85

II-MONTAJ.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

3.350.00

636.50

3.986.50

TOTALII

3.350.00

636.50

-3.986.50

III-PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

4.200.00

798.00

4.998.00

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL III ,

- . .. 4.200.00

798.00...

4.998.00

TOTAL GENERAL

93.665.00

17.796.35;

•111.461.35


SCAUTOMA
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Studiu Fezabilitate - Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor


#REF!


biecte ■ Evaluări


4,659 Lei la data de:


Valoare LEI/EURO
Nr. crt

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar (fara TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

1

2

3

4

5'

6

8

e

1 -LUCRĂRI DE CONSTRUCTH SI INSTALATA

I.Terasamente

-

1

2

-

-

3

-

-

2. Construcții: Rezistenti ți Arhitecturi

r

1

-

2

-

3; izolații

I

1

4. Instalații Electrice

-

-

1

-

-

2

JUnstatațUSanltare ...

- /

.-;r' ...•?••

1

-

6

-

6. Instalații -de încălzire. Ventilare, Cfimatizere. PSJ, Radio-TV,

1

7. instalații pluviale

-

1

2

3

-

. r

8a Instalații de Telecomunicații

66.116.00

.341626125

.<10227625 ■

1

Canaiizetie in carosabil săpătură deschisa, inclusiv refacere

m

10.00

450.00

4.500.00

855.00

5.355X0

2

canalizate in trotuar, săpătura deschisa, inclusiv refacere

m

220.00

180.00

39.600.00

7.524X0

47.124.00

3

desfacere -+refacere borduri din berton de ciment pe fundații de beton

m

3.00

105.00

315.00

. 59.85

374.85

4

procurare si instalare tuburi PVC 75

m

250.00

18.00

4.500.00

855.00

5.355.00

5

camera tragere 64*64, inclusiv capac

buc.

5.00

2.000.00

10.000.00

1.900X0

*11.900.00

6

procurare si instalare cablu Fibra Optica MM 12FO

m

600.00

15.00

12.000.00

2.280.00

14.280.00

7

patch-pannel FO

buc.

4.00

600.00

2.400.00

456.00

2.856.00

8

procurare si montare patch-cord fo

buc.

48.00

45.00

2.160.00

410.40

2.570.40

9

conectorizare fibra optica

buc.

96.00

90.00

8.640.00

1.641.60

10.281.60

10

canalele interioare in clădire

m

200.00

10.00

2.000.00

380.00

2.380X0

TOTAL

46.115X0

1626125

10227645

II-MONȚA J -

Montaj utilaje ai echipamente tehnologice

3.350X0

636.50

3X86.50

montaj ansamblu Echipament conectare locație: rack, media convertor, sertar FO

ans

4.00

800.00

3.200.00

608.00

3.808.00

Utilaj de ridicat

ore

-

Transport

tone

1.00

150.00

150.00

28.50

178.50

TOTAL

l «.<>

4

3.950.00 ‘

636X0

j 3.086.50

llb PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

4200X0

798X0

4298X0

1

Echipament conectare locație: rack, media convertor, sertar FO

ans

4.00

1.050.00

4.200.00

798.00

4.998.00

Utilaje si echipamente de transport

1

Dotări

1

4.6

TOTAL III

4200.00

798.00

4.998.00
Proiec

SC AUTOMATIC


TABEL 1A PROGNOZA CHELTUIELILOR - SCENARIU FARA PROIECT

AN1         AN2      AN3     AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10

I. Cheltuieli intretinere, reparații, mentenanță

UI3IUIICUUfll U1V

sistemului

informatic

18726

18726

18726

18726

18726

18726

18726

18726

18726

Cheluieli de transmitere d:

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

Cheltuieli cu personalul

II. Cheluieli de capital

TOTAL CHELUIELI

23526

23526

23526

23526

23526

23526

23526

23526

23526


18726

4800

23526


AN11        AN12

I. Cheltuieli intretinere, reparații, mentenanță

disfunctiuni ale sistemului informatic

Cheluieli de transmitere d: Cheltuieli cu personalul II. Cheluieli de capital TOTAL CHELUIELI

18726

18726

4800

4800

23526

23526


ANEXA 3 Analiza economica FO- SCENARIU 1

TABEL 2A

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Incestltiel (VNA/C)

Costuri Venituri                                Flux

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investit»

costuri de operare

costuri anuale

costuri totale acualizate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actuallzar

e

Suma totala

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

tei/an

lei/an

1

10

0.909

0

23.526

23.526

21.387

0

0

0

0

-21.387

-19.443

2

10

0.826

0

23.526

23.526

19.443

40.830

0

0

0

-40.830

-33.744

3

10

0.751

0

23.526

23.526

17.675

58.506

0

0

0

-58.506

-43.956

4

10

0.683

0

23.526

23.526

16.069

74.574

0

0

0

-74.574

-50.935

5

10

0.621

0

23.526

23.526

14.608

89.182

0

0

0

-89.182

-55.375

6

10

0.564

0

23.526

23.526

13.280

102.462

0

0

0

-102.462

-57.837

7

10

0.513

0

23.526

23.526

12.073

114.534

0

0

0

-114.534

-58.774

8

10

0.467

0

23.526

23.526

10.975

125.509

0

0

0

-125.509

-58.551

9

10

0.424

0

23.526

23.526

9.977

135.487

0

0

0

-135.487

-57.460

10

10

0.386

0

23.526

23.526

9.070

144.557

0

0

0

-144.557

-55.733

11

10

0.350

0

23.526

23.526

8.246

152.803

0

0

0

-152.803

-53.556

12

10

0.319

0

23.526

23.526

7.496

160.299

0

0

0

-160.299

-51.076

Total

6.814

VNAf/C

X

-1AO 7QQ

282.312

X

160.299

X

0

RIR                      %           DRA (ani)

B/C                      0

TABEL 1B


PROGNOZA CHELTUIELILOR - SCENARIU CU PROIECT

AN1 AN2


AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8


AN9 AN10


 • I. Cheltuieli intretinere, reparații, mentenanță

Cheltuieli reparații, întreținere

750


Cheltuieli de mentenata

Cheltuieli cu personalul

 • II. Cheluieli de capital

TOTAL CHELUIELI


0         0      0      0      0    750


AN11 AN12

 • I. Cheltuieli intretinere, reparații, mentenanță

Cheltuieli reparații, întreținere          750

Cheltuieli upgradari

personal

 • II. Cheluieli de capital

TOTAL CHELUIELI                 750        0

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Investiției (VNA/C)

Costuri                                                         Venituri                                             Flux

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de Investiții

costuri de operare

costuri anuale

costuri totale acuallzate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

10

0.909

131.325

0

131.325

119.386

131.325

23.526

21.387

21.387

-95.860

-87.146

2

10

0.826

0

0

0

119.386

23.526

19.443

40.830

-78.556

-64.922

3

10

0.751

0

0

0

0

119.386

23.526

17.675

58.506

-60.881

-45.741

4

10

0.683

0

0

0

0

119.386

23.526

16.069

74.574

-44.812

-30.607

5

10

0.621

0

0

0

0

119.386

23.526

14.608

89.182

-30.204

-18.755

6

10

0.564

0

0

0

0

119.386

23.526

13.280

102.462

-16.925

-9.553

7

10

0.513

0

750

750

385

119.771

23.526

12.073

114.534

-5.237

-2.687

8

10

0.467

0

0

0

0

119.771

23.526

10.975

125.509

5.738

2.677

9

10

0.424

0

0

0

0

119.771

23.526

9.977

135.487

15.716

6.665

10

10

0.386

0

0

0

0

119.771

23.526

9.070

144.557

24.786

9.556

11

10

0.350

0

750

750

263

120.034

23.526

8.246

152.803

32.769

11.485

12

10

0.319

0

0

0

0

120.034

23.526

7.496

160.299

40.265

12.830

Total

6.814

X

1.500

X

120.034

X

160.299

VNAf/C            40.265

RIR                  20.00 % DRA (ani)              7.0

Ip             1.335444764

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Incestitlel (VNA/C)

Rata

12 %

Costuri                                                    Venituri                                             Flux

An

rata %

Coef. de actuallzar r e

Costuri de investiții

costuri de operare

costuri anuale

costuri totale acuallzate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

12

0.893

131.325

0

131325

117254

131.325

23.526

21005

21005

-93728

-83686

2

12

0.797

0

0

0

0

117254

23.526

18755

39760

-77494

-61778

3

12

0.712

0

0

0

0

117254

23.526

16745

56505

-60749

-43240

4

12

0.636

0

0

0

0

117254

23.526

14951

71457

-45798

-29105

5

12

0.567

0

0

0

0

117254

23.526

13349

84806

-32448

-18412

6

12

0.507

0

0

0

0

117254

23.526

11919

96725

-20529

-10401

7

12

0.452

0

750

750

339

117594

23.526

10642

107367

-10227

-4626

8

12

0.404

0

0

0

0

117594

23.526

9502

116869

-725

-293

9

12

0.361

0

0

0

0

117594

23.526

8484

125352

7759

2798

10

12

0.322

0

0

0

0

117594

23.526

7575

132927

15333

4937

11

12

0.287

0

750

750

216

117809

23.526

6763

139690

21881

6290

12

12

0.257

0

0

0

0

117809

23.526

6039

145729

27920

7166

Total

6.194

X

1500

X

117809

X

145729

VNAf/C             27920

RIR

20.10 %

DRA (ani)

9

lp              1.236988989

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Incestltiel (VNA/C)

Rata

8 %

Costuri                                                                   Venituri                        Flux

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții

costuri de

oDerare

costuri anuale

costuri totale acualizate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

8

0.926

131.325

0

131325

121597

131.325

23.526

21783

21783

-98071

-90.806.69

2

8

0.857

0

0

0

0

121597

23.526

20170

41953

-79644

-68.282.01

3

8

0.794

0

0

0

0

121597

23.526

18676

60629

-60968

-48.398.71

4

8

0.735

0

0

0

0

121597

23.526

17292

77921

-43676

-32.103.26

5

8

0.681

0

0

0

0

121597

23.526

16011

93932

-27665

-18.828.15

6

8

0.630

0

0

0

0

121597

23526

14825

108758

-12839

-8.090.97

7

8

0.583

0

750

750

438

122035

23.526

13727

122485

450

262.70

8

8

0.540

0

0

0

0

122035

23.526

12710

135195

13161

7.110.26

9

8

0.500

0

0

0

0

122035

23.526

11769

146964

24929

12.470.93

10

8

0.463

0

0

0

0

122035

23.526

10897

157861

35827

16.594.62

11

8

0.429

0

750

750

322

122357

23.526

10090

167951

45595

19.554.82

12

8

0.397

0

0

0

0

122357

23.526

9342

177294

54937

21.816.35

Total

7.536

X

1500

X

122357

X

177294

VNAf/C               54937

DRA (ani)

7

Tabel 2B.4


Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Incestitiei (VNA/C)

Rata


RIR


19.50 %


DRA (ani)


Costuri                                                                             Venituri                      Flux

An

rata %

Coef. de

Costuri de

costuri de

costuri anuale

costuri totale

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala

Numerar net

Numerar actualizat

lel/an

lei/an

lei/an

1

6

0.943

131.325

0

131325

123892

131.325

23.526

22194

22194

-100366

-94.684.44

2

6

0.890

0

0

0

0

123892

23.526

20938

43132

-80759

-71.875.32

3

6

0.840

0

0

0

0

123892

23.526

19753

62885

-61006

-51.222.01

4

6

0.792

0

0

0

0

123892

23.526

18635

81520

-42371

-33.562.14

5

6

0.747

0

0

0

0

123892

23.526

17580

99100

-24791

-18.525.61

6

6

0.705

0

0

0

0

123892

23.526

16585

115685

-8207

-5.785.28

7

6

0.665

0

750

750

499

124390

23.526

15646

131331

6941

4.616.03

8

6

0.627

0

0

0

0

124390

23.526

14761

146092

21701

13.615.67

9

6

0.592

0

0

0

0

124390

23.526

13925

160017

35626

21.087.16

10

6

0.558

0

0

0

0

124390

23.526

13137

173153

48763

27.229.06

11

6

0.527

0

750

750

395

124785

23.526

12393

185547

60761

32.008.25

12

6

0.497

0

0

0

0

124785

23.526

11692

197238

72453

36.006.88

Total

8.384

X

1500

X

124785

X

197238

VNAf/C                  72453

RIR <P


19.50 %

1.44899346


Ip                 1.580620199


Venituri

Flux

MODIFICAREA VALORII INVESTIȚIEI +10 %

Costuri

An

rata

%

Coef. de actualizare

Costuri de Invmfltli

costuri de nnnrare

costuri anuale

costuri totale

acuali7ate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

10

0.909

144.458

0

144458

131325

144.458

23526

21387

21387

-107799

-97999

2

10

0.826

0

0

0

0

131325

23526

19443

40830

-90495

-74789

3

10

0.751

0

0

0

0

131325

23526

17675

58506

-72819

-54710

4

10

0.683

0

0

0

0

131325

23526

16069

74574

-56751

-38762

5

10

0.621

0

0

0

0

131325

23526

14608

89182

-42143

-26167

6

10

0.564

0

0

0

0

131325

23526

13280

102462

-28863

-16292

7

10

0.513

0

750

750

385

131710

23526

12073

114534

-17175

-8814

8

10

0.467

0

0

0

0

131710

23526

10975

125509

-6200

-2893

9

10

0.424

0

0

0

0

131710

23526

9977

135487

3777

1602

10

10

0.386

0

0

0

0

131710

23526

9070

144557

12847

4953

11

10

0.350

0

750

750

263

131973

23526

8246

152803

20830

7301

12

10

0.319

0

0

0

0

131973

23526

7496

160299

28326

9026

Total

6.814

X

1500

X

131973

X

160299

VNAf/C

RIR

DRA (ani)

9

28326

18.00 %


B/C


1.214636561


Venituri

Flux

MODIFICAREA VALORII INVESTIȚIEI -10 %

Costuri

An

rata

%

Coef. de actualizare

Costuri de investiții

costuri de ooerare

costuri anuale

costuri totale acualizate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

10

0.909

118.193

0

118193

107448

118.193

23526

21387

21387

-83922

-76292

2

10

0.826

0

0

0

0

107448

23526

19443

40830

-66617

-55056

3

10

0.751

0

0

0

0

107448

23526

17675

58506

-48942

-36771

4

10

0.683

0

0

0

0

107448

23526

16069

74574

-32873

-22453

5

10

0.621

0

0

0

0

107448

23526

14608

89182

-18266

-11342

6

10

0.564

0

0

0

0

107448

23526

13280

102462

-4986

-2814

7

10

0.513

0

750

750

385

107833

23526

12073

114534

6702

3439

8

10

0.467

0

0

0

0

107833

23526

10975

125509

17677

8246

9

10

0.424

0

0

0

0

107833

23526

9977

135487

27654

11728

10

10

0.386

0

0

0

0

107833

23526

9070

144557

36724

14159

11

10

0.350

0

750

750

263

108095

23526

8246

152803

44707

15670

12

10

0.319

0

0

0

0

108095

23526

7496

160299

52203

16634

Total

6.814

X

1500

X

108095

X

160299

VNAf/C

DRA (ani)

7

52203

22.00 %

MODIFICAREA BENEFICIULUI +10%

Costuri                                                      Venituri                                           Flux

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții

costuri de

operare

costuri anuale

costuri totale acualizate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

10

0.909

131.325

0

131.325

119.386

131.325

25.879

23.526

23.526

-93.508

-85.007

2

10

0.826

0

0

0

0

119.386

25.879

21.387

44.913

-74.473

-61.548

3

10

0.751

0

0

0

0

119.386

25.879

19.443

64.356

-55.030

-41.345

4

10

0.683

0

0

0

0

119.386

25.879

17.675

82.032

-37.355

-25.514

5

10

0.621

0

0

0

0

119.386

25.879

16.069

98.100

-21.286

-13.217

6

10

0.564

0

0

0

0

119.386

25.879

14.608

112.708

-6.678

-3.770

7

10

0.513

0

750

750

385

119.771

25.879

13.280

125.988

6.217

3.190

8

10

0.467

0

0

0

0

119.771

25.879

12.073

138.060

18.289

8.532

9

10

0.424

0

0

0

0

119.771

25.879

10.975

149.035

29.264

12.411

10

10

0.386

0

0

0

0

119.771

25.879

9.977

159.013

39.242

15.129

11

10

0.350

0

750

750

263

120.034

25.879

9.070

168.083

48.049

16.841

12

10

0.319

0

0

0

0

120.034

25.879

8.246

176.329

56.295

17.937

Total

6.814

X

1.500

X

120.034

X

176.329

VNAf/C             56.295

DRA (ani)

RIR

B/C


1.482938363


RIR                 21.00 %

B/C             1.46898924


MODIFICAREA BENEFICIULUI -10’/»


DRA (ani)


Costuri                                                        Venituri                                            Flux

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții

costuri de operare

costuri anuale

costuri totale acuallzate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

10

0.909

131.325

0

131.325

119.386

131.325

21.173

19.249

19.249

-98.213

-89.285

2

10

0.826

0

0

0

0

119.386

21.173

17.499

36.747

-82.639

-68.297

3

10

0.751

0

0

0

0

119.386

21.173

15.908

52.655

-66.731

-50.136

4

10

0.683

0

0

0

0

119.386

21.173

14.462

67.117

-52.270

-35.701

5

10

0.621

0

0

0

0

119.386

21.173

13.147

80.264

-39.123

-24.292

6

10

0.564

0

0

0

0

119.386

21.173

11.952

92.216

-27.171

-15.337

7

10

0.513

0

750

750

385

119.771

21.173

10.865

103.081

-16.690

-8.565

8

10

0.467

0

0

0

0

119.771

21.173

9.878

112.959

-6.813

-3.178

9

10

0.424

0

0

0

0

119.771

21.173

8.980

121.938

2.167

919

10

10

0.386

0

0

0

0

119.771

21.173

8.163

130.101

10.330

3.983

11

10

0.350

0

750

750

263

120.034

21.173

7.421

137.523

17.488

6.130

12

10

0.319

0

0

0

0

120.034

21.173

6.746

144.269

24.235

7.722

Total

6.814

X

1.500

X

120.034

X

144.269

VNAf/C            24.235

RIR

18.00 %

B/C          1.201900287

Calculul Ratei Interne de Actualizare (RIR)                                10

Rata de 10 %

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de Investit» (C)

Beneficii (B)

CB0

lei

lei

0

10

0.909

131.325

23.526

5.07

variabil

1/(1+IRR)n=1-20

1+IRR

20.00

21.000

0.047619047619047600000000000000

(1+1RRJ2

441.000

0.002267573696145120000000000000

(1+IRR)3

9.261.000

0.000107979699816435000000000000

(1+IRR)4

194.481.000

0.000005141890467449260000000000

(1+IRR)5

4.084.101.000

0.000000244851927021393000000000

(1+IRR)6

85.766.121.000

0.000000011659615572447300.000000

(1+IRR)7

1.801.088.541.000

0.000000000555219789164157000000

(1+IRR)8

37.822.859.361.000

0.000000000026439037579245600000

(1+IRR)9

794.280.046.581.000

0.000000000001259001789487890000

(1+IRR)10

16.679.880.978.201.000

0.000000000000059952466166089800

(1+1RR)11

350.277.500.542.221.000

0.000000000000002854879341242370

(1*IRR)12

7.355.827.511.386.640.000

0.000000000000000135946635297256

Sum (1...n) =1/(1+IRR)+...

+1/(1+IRR)n

5.00

ANEXA 3 Analiza economica FO- SCENARIU 1

Calculul Ratei Interne de Actualizare (RIR)

Rata de 12 %

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de Investiții (C)

Beneficii

CB0

lei

lei

0

12

0.893

131.325

23.526

4.98

variabil

1/(1+IRR)n=1-20

1+IRR

20.10

21.100

0.047393364928909900000000000000

(1+IRRJ2

445.210

0.002246131039284830000000000000

(1+IRRJ3

9.393.931

0.000106451708022978000000000000

(1+IRR)4

198.211.944

0.000005045104645638760000000000

(1+IRRJ5

4.182.272.021

0.000000239104485575297000000000

(1+IRR)6

88.245.939.633

0.000000011331966141009300000000

(1+IRRJ7

1.861.989.326.251

0.000000000537060006682906000000

(1+IRR)8

39.287.974.783.902

0.000000000025453080885445800000

(1+IRR)9

828.976.267.940.322

0.000000000001206307150968990000

(1+IRR)10

17.491.399.253.540.800

0.000000000000057170955022227200

<1+IRR)11

369.068.524.249.711.000

0.000000000000002709523934702710

(1+1RR)12

7.787.345.861.668.900.000

0.000000000000000128413456620982

Sum (1...n) =1/(1+IRR)+...

4.98

Calculul Ratei Interne de Actualizare (RIR)

Rata de B %

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de Investiții (C)

Beneficii (B)

CB0

lei

lei

0

8

0.926

131.325

23.526

5.17

variabil

1/(1+IRR)n=1-20

1+IRR

19.50

20.500

0,048780487804878100000000000000

(1+IRRJ2

420.250

0.002379535990481860000000000000

(1+IRRJ3

8.615.125

0.000116074926364969000000000000

(1+IRRJ4

176.610.063

0.000005662191529998470000000000

:1*IRR)5

3.620.506.281

0.000000276204464877974000000000

•:i+irr«

74.220.378.766

0.000000013473388530632900000000

(1+IRRJ7

1.521.517.764.695

0.000000000657238464908921000000

(1+IRR/8

31.191.114.176.254

0.000000000032060412922386400000

(1+IRR 9

639.417.840.613.205

0.000000000001563922581579820000

1+IRRJ1O

13.108,065.732.570.700

0.000000000000076288906418528000

(1*IRR)11

268.715.347.517.699.000

0.000000000000003721410069196490

(1+IRR112

5.508.664.624.112,840,000

0.000000000000000181532198497390

Sum (1...n) =W11RR1+...

5.13
Calculul Ratei Interne de Actualizare (RIR)

Rata de 8 %

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de Investiții (C)

Beneficii (B)

CB0

lei

lei

0

6

0.926

131.325

23.526

5.17

variabil

1/(1+IRR)n=1-20

1+IRR

19.50

20.500

0.048780487804878100000000000000

(1*1RR)2

420.250

0.002379535990481860000000000000

(1+IRRJ3

8.615.125

0.000116074926364969000000000000

(1+IRRJ4

176.610.063

0.000005662191529998470000000000

(1+1RR)5

3.620.506.281

0.000000276204464877974000000000

(1+IRR)6

74.220.378.766

0.000000013473388530632900000000

(1+IRR)7

1.521.517.764.695

0.000000000657238464908921000000

(1+IRR)8

31.191.114.176.254

0.000000000032060412922386400000

(1+IRR)9

639.417.840.613.205

0.000000000001563922581579820000

(1+IRR)10

13.108.065.732.570.700

0.000000000000076288906418528000

(1+IRR)11

268.715.347.517.699.000

0.000000000000003721410069196490

(1+IRR)12

5.508.664.624.112.840.000

0.000000000000000181532198497390

Sum (1...n) =1/(1+IRRW-...

5.13

Calculul Ratei Interne de Actualizare (RIR) cu Inv +10 %

Rata de 10 %

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de Investiții (C)

Beneficii (B)

CB0

lei

lei

0

10

0.909

144.458

23.526

5.58

are IRR

1/(1+IRR)n=1-20

1+IRR

18.00

19.000

0.052631578947368400000000000000

1+IRR>2

361.000

0.002770083102493070000000000000

-1+1RR)3

6.859.000

0.000145793847499636000000000000

(1+IRR14

130.321.000

0.000007673360394717660000000000

(1+IRRJ5

2.476.099.000

0.000000403861073406193000000000

(1+!RRj6

47.045.881.000

0.000000021255845968747000000000

(1+IRR)7

893.871.739.000

0.000000001118728735197210000000

(1+1RR18

16.983.563.041.000

0.000000000058880459747221500000

(1+IRRJ9

322.687.697.779.000

0.000000000003098971565643240000

i1+IRR 10

6.131.066.257.801.000

0.000000000000163103766612802000

(1+IRR 111'

116.490.258.898.219.000

0.000000000000008584408769094840

11+IRR 112

2.213.314.919.066.160.000

0.000000000000000451810987847097

Sum (1...n) =V(1+IRR)+...

5.56

Calculul Ratei Interne de Actualizare (RIR) cu Inv -10% Rata de 10 %

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții (C)

Beneficii (B)

CBO

lei

lei

0

10

0.909

118.193

23.526

4.57

—r—

are IRR

1/(1+IRR)n=1-20

1+IRR

22.00

23.000

0.043478260869565200000000000000

(1+IRRJ2

529.000

0.001890359168241970000000000000

(1+IRRJ3

12.167.000

0.000082189529053998500000000000

(1+IRR)4

279.841.000

0.000003573457784956460000000000

(1+IRR)5

6.436.343.000

0.000000155367729780716000000000

(1+IRR)6

148.035.889.000

0.000000006755118686118070000000

(1+IRR17

3.404.825.447.000

0.000000000293700812439916000000

(1+IRRJ8

78.310.985.281.000

0.000000000012769600540865900000

(1+!RR)9

1.801.152.661.463.000

0.000000000000555200023515909000

(1+1RR)1O

41.426.511.213.649.000

0.000000000000024139131457213400

(1+IRR)11

952.809.757.913.927.000

0.000000000000001049527454661450

(1+IRR)12

21.914.624.432.020.300.000

0.000000000000000045631628463542

Sum (1,..n) = 1/(1+1RRI+...

4,55

Calculul Ratei Interne de Actualizare (RIR) cu B+10 % Rata de 10 %

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții (C)

Beneficii (B)

CB0

lei

lei

0

10

0.909

131.325

25.879

4.61

oeiermi nare IRR

1/(1+IRR)n=1-20

1+1RR

21.00

22.000

0.045454545454545500000000000000

(1+IRR)2

484.000

0.002066115702479340000000000000

(1+IRR)3

10.648.000

0.000093914350112697200000000000

(1+1RRJ4

234.256.000

0.000004268834096031690000000000

(1+IRR)5

5.153.632.000

0.000000194037913455986000000000

(1+IRR)6

113.379.904.000

0.000000008819905157090270000000

(1*IRR)7

2.494.357.888.000

0.000000000400904779867740000000

(1+IRR)8

54.875.873.536.000

0.000000000018222944539442700000

(1+IRR)9

1.207.269.217.792.000

0.000000000000828315660883760000

(1+IRR)10

26.559.922.791.424.000

0.000000000000037650711858352700

(1+IRR)11

584.318.301.411.328.000

0.000000000000001711395993561490

(1+1RR)12

12.855.002.631.049.200.000

0.000000000000000077790726980068

Sum (1...n)

=1/(1+IRR1+...

4.76

Calculul Ratei Interne de Actualizare (RIR) cu B-10 %

Rata de 10 %

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții (C)

Beneficii (B)

CB0

lei

lei

0

10

0.909

131.325

21.173

5.64

111 I

are IRR

1/(1+!RR)n=1-20

1+1RR

18.00

19.000

0.052631578947368400000000000000

(1+IRR)2

361.000

0.002770083102493070000000000000

(1+IRR)3

6.859.000

0.000145793847499636000000000000

(1+IRRJ4

130.321.000

0.000007673360394717660000000000

(1+1RRJ5

2.476.099.000

0.000000403861073406193000000000

(1+IRR)6

47.045.881.000

0.000000021255845968747000000000

(1+IRR)7

893.871.739.000

0.000000001118728735197210000000

(1+IRRJ8

16.983.563.041.000

0.000000000058880459747221500000

(1+IRR)9

322.687.697.779.000

0.000000000003098971565643240000

(1+IRR)10

6.131.066.257.801.000

0.000000000000163103766612802000

(1+IRRJ11

116.490.258.898.219.000

0.000000000000008584408769094840

(1+IRRJ12

2.213.314.919.066.160.000

0.000000000000000451810987847097

Sum (1...n) a1K1+IRf?U

5.56

Tabel nr. 4.7.1 Variația investiției


Investiția (mii lei)

VNA (mii lei)

RIR

(%)

Ip

DRA (ani)

(+10%)

144.46

28.33

18.00

1.21

9

baza

131.33

40.26

20.00

1.34

7

(-10%)

118.19

52.20

22.00

1.48

7


52.20   131.325 144.4575

40.26

28.33


18

118.19       131.33      144.46

20

22.00

25

Variația RIR in raport cu investiția

20

______♦

*----*

5F

15

z* CC

10

tz -----------

o

118.19            131.33            144.46


Investiția [mii lei]

1.48               118.19    131.325 144.4575

1.34

1.217.00      118.19 144.4575

7.00

9.00


o.


2.00


1.50


1.00


0.50


0.00


Variația Ip in raport cu investiția


Variația DRA in raport cu investiția< ee Q


10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00118.19


131.325


144.4575


118.19


144.4575


Investiția [mii lei]


Investiția [mii lei]


Tabel nr. 4.7.2. Variația ratei de actualizare

72.45

54.94

40.26

27.92


Investiția (mii lei)

VNA (mii lei)

RIR

(%)

Ip

DRA (ani)

6 % an

72.45

19.50

1.58

7

8 % an

54.94

19.50

1.45

7

baza 10 % a;

40.26

20.00

1.34

7.0

12% an

27.92

20.10

1.24

9


6          8         10

%      %      %


12

%


10.00


8.00


^.00

oc

Q.OO


7.00


7.00

7.00

9.00


10

%


12

%2.00

0.00


5

e

< z

>


80.00

60.00

40.00

20.002.00


1.50


ol.00


10


0.00


0.50


8

Rata de act. [%"an]


120.00

8

10 12

Rata de act. [%”an]

1.58

1.45

8 10

12

1.34

% %

%

1.24

Tabel nr 4 7.3. Variația beneficiilor


Beneficiile obținute (mii lei)

VNA (mii iei)

RIR (%)

IP

DRA (ani)

(+10%)

56.29

21.00

1.47

7

baza

40.26

20.00

1.34

7

(-10%)

24.23

18.00

1.20

9

21.1734

23.526

25.8786


18.00


24.23


21.1734  25.8786


20.00


40.26


21.00


56.29


Variația RIR in raport cu beneficiile


Variația VNA in raport cu beneficiile


[% Jmih


 • 21.50

21.00

 • 20.50

20.00

 • 19.50

19.00

 • 18.50

18.00

 • 17.50

17.00

 • 16.5060.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.0021.1734


23.526


25.8786


0.00


Beneficiile totale [mii lei]


21.1734         25.8786

Beneficiile totale [mii lei]


TABEL 1A PROGNOZA CHELTUIELILOR - SCENARIU FARA PROIECT


AN1         AN2      AN3

I. Cheltuieli întreținere, reparații, mentenanță

UI5IUllUUtIIlt iile

sistemului

informatic

18726

18726

18726

Cheluieli de transmitere d<

4800

4800

4800

Cheltuieli cu personalul

II. Cheluieli de capital

TOTAL CHELUIELI

23526

23526

23526


AN4

AN 5

AN6

AN7

AN8   AN9

AN10

18726

18726

18726

18726

18726

18726

18726

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

23526

23526

23526

23526

23526

23526

23526


AN11        AN12

I. Cheltuieli întreținere, reparații, mentenanță


disfunctiuni ale sistemului informatic

Cheluieli de transmitere di Cheltuieli cu personalul II. Cheluieli de capital TOTAL CHELUIELI


18726

4800

18726

4800

23526

23526


ANEXA 4 Analiza economica FO- SCENARIU 2

TABEL 2A

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Incestltlei (VNA/C)                                                                               10

Costuri                                                   Venituri                                Flux

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții

costuri de operare

costuri anuale

costuri totale acualizate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actuallzar

e

Suma totala

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

10

0.909

0

23.526

23.526

21.387

0

0

0

0

-21.387

-19.443

2

10

0.826

0

23.526

23.526

19.443

40.830

0

0

0

-40.830

-33.744

3

10

0.751

0

23.526

23.526

17.675

58.506

0

0

0

-58.506

-43.956

4

10

0.683

0

23.526

23.526

16.069

74.574

0

0

0

-74.574

-50.935

5

10

0.621

0

23.526

23.526

14.608

89.182

0

0

0

-89.182

-55.375

6

10

0.564

0

23.526

23.526

13.280

102.462

0

0

0

-102.462

-57.837

7

10

0.513

0

23.526

23.526

12.073

114.534

0

0

0

-114.534

-58.774

8

10

0.467

0

23.526

23.526

10.975

125.509

0

0

0

-125.509

-58.551

9

10

0.424

0

23.526

23.526

9.977

135.487

0

0

0

-135.487

-57.460

10

10

0.386

0

23.526

23.526

9.070

144.557

0

0

0

-144.557

-55.733

11

10

0.350

0

23.526

23.526

8.246

152.803

0

0

0

-152.803

-53.556

12

10

0.319

0

23.526

23.526

7.496

160.299

0

0

0

-160.299

-51.076

Total

6.814

X

282.312

X

160.299

X

0

VNAf/C            -160.299

RIR                      %           DRA (ani)

B/C                      0

TABEL 1B


PROGNOZA CHELTUIELILOR - SCENARIU CU PROIECT

AN1 AN2


AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8


AN9    AN10


 • I. Cheltuieli întreținere, reparații, mentenanță

Cheltuieli reparații, întreținere

750


Cheltuieli de mentenata

Cheltuieli cu personalul

 • II. Cheluieli de capital

  TOTAL CHELUIELI


0      0      0      0

AN11 AN12

 • I. Cheltuieli întreținere, reparații, mentenanță

Cheltuieli reparații, întreținere

Cheltuieli upgradari

personal

 • II. Cheluieli de capital

TOTAL CHELUIELI                 750

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții

costuri de operare

costuri anuale

costuri totale acuallzate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

10

0.909

121.815

0

121.815

110.741

121.815

23.526

21.387

21.387

-87.215

-79.286

2

10

0.826

0

0

0

110.741

23.526

19.443

40.830

-69.911

-57.777

3

10

0.751

0

0

0

0

110.741

23.526

17.675

58.506

-52.235

-39.245

4

10

0.683

0

0

0

0

110.741

23.526

16.069

74.574

-36.167

-24.702

5

10

0.621

0

0

0

0

110.741

23.526

14.608

89.182

-21.559

-13.386

6

10

0.564

0

0

0

0

110.741

23.526

13.280

102.462

-8.279

-4.673

7

10

0.513

0

750

750

385

111.126

23.526

12.073

114.534

3.409

1.749

8

10

0.467

0

0

0

0

111.126

23.526

10.975

125.509

14.384

6.710

9

10

0.424

0

0

0

0

111.125

23.526

9.977

135.487

24.361

10.331

10

10

0.386

0

0

0

0

111.126

23.526

9.070

144.557

33.431

12.889

11

10

0.350

0

750

750

263

111.389

23.526

8.246

152.803

41.414

14.515

12

10

0.319

0

0

0

0

111.389

23.526

7.496

160.299

48.910

15.584

Total

6.814

X

1.500

X

111.389

X

160.299

VNAf/C            48.910

RIR               21.00%           DRA(anl)             7.0

fp             1.439095604

Venituri

Flux

An

rata %

Coef. de actualizar e

Costuri de investiții

costuri de operare

costuri anuale

costuri totale acuailzate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

12

0.893

121.815

0

121815

108763

121.815

23.526

21005

21005

-85237

-76105

2

12

0.797

0

0

0

0

108763

23.526

18755

39760

-69003

-55009

3

12

0.712

0

0

0

0

108763

23.526

16745

56505

-52258

-37196

4

12

0.636

0

0

0

0

108763

23.526

14951

71457

-37307

-23709

5

12

0.567

0

0

0

0

108763

23.526

13349

84806

-23957

-13594

6

12

0.507

0

0

0

0

108763

23.526

11919

96725

-12038

-6099

7

12

0.452

0

750

750

339

109103

23.526

10642

107367

-1736

-785

8

12

0.404

0

0

0

0

109103

23.526

9502

116869

7766

3137

9

12

0.361

0

0

0

0

109103

23.526

8484

125352

16250

5860

10

12

0.322

0

0

0

0

109103

23.526

7575

132927

23824

7671

11

12

0.287

0

750

750

216

109318

23.526

6763

139690

30372

8731

12

12

0.257

0

0

0

0

109318

23.526

6039

145729

36411

9346

Total

6.194

X

1500

X

109318

X

145729

VNAf/C              36411

DRA (ani)

Rata


12 %


RIR                  21.00 %

Ip              1.333069567
8 %

Flux

Rata Venituri

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții

costuri de

ODerare

costuri anuale

costuri totale acualizate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

8

0.926

121.815

0

121815

112792

121.815

23.526

21783

21783

-89266

-82.653.40

2

8

0.857

0

0

0

0

112792

23.526

20170

41953

-70839

-60.732.66

3

8

0.794

0

0

0

0

112792

23.526

18676

60629

-52163

-41.408.58

4

8

0.735

0

0

0

0

112792

23.526

17292

77921

-34871

-25.630.91

5

8

0.681

0

0

0

0

112792

23.526

16011

93932

-18859

-12.835.23

6

8

0.630

0

0

0

0

112792

23.526

14825

108758

-4034

-2.541.98

7

8

0.583

0

750

750

438

113229

23.526

13727

122485

9256

5.400.66

8

8

0.540

0

0

0

0

113229

23.526

12710

135195

21966

11.867.62

9

8

0.500

0

0

0

0

113229

23.526

11769

146964

33735

16.875.90

10

8

0.463

0

0

0

0

113229

23.526

10897

157861

44632

20.673.29

11

8

0.429

0

750

750

322

113551

23.526

10090

167951

54400

23.331.37

12

8

0.397

0

0

0

0

113551

23.526

9342

177294

63743

25.313.15

Total

7.536

X

1500

X

113551

X

177294

DRA (ani)

7

VNAf/C

R1R

>P

63743

21.00 %


1.561358815


Tabel 2B.4


Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Incestitlel (VNA/C)

Rata


RIR


21.00 %


DRA (ani)


Costuri                                                                                    Venituri                        Flux

An

rata %

Coef. de

Costuri de invawtifli

costuri de

costuri anuale

costuri totale

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala

Numerar net

Numerar actualizat

lel/an

lei/an

lei/an

1

6

0.943

121.815

0

121815

114920

121.815

23.526

22194

22194

-91394

-86.220.58

2

6

0.890

0

0

0

0

114920

23.526

20938

43132

-71787

-63.890.54

3

6

0.840

0

0

0

0

114920

23.526

19753

62885

-52035

-43.689.20

4

6

0.792

0

0

0

0

114920

23.526

18635

81520

-33400

-26.455.72

5

6

0.747

0

0

0

0

114920

23.526

17580

99100

-15820

-11.821.43

6

6

0.705

0

0

0

0

114920

23.526

16585

115685

765

539.41

7

6

0.665

0

750

750

499

115419

23.526

15646

131331

15913

10.582.72

8

6

0.627

0

0

0

0

115419

23.526

14761

146092

30673

19.244.62

9

6

0.592

0

0

0

0

115419

23.526

13925

160017

44598

26.397.49

10

6

0.558

0

0

0

0

115419

23.526

13137

173153

57735

32.238.81

11

6

0.527

0

750

750

395

115814

23.526

12393

185547

69733

36.734.43

12

6

0.497

0

0

0

0

115814

23.526

11692

197238

81425

40.465.54

Total

8.384

X

1500

X

115814

X

197238

VNAf/C                  81425

Ip                 1.703065539

MODIFICAREA VALORII INVESTIȚIEI +10 %

Costuri

Venituri

An

rata

%

Coef. de

ar.hialtairn

Costuri de investiții

costuri de

nnararA

costuri anuale

costuri totale actualizate

Suma totala costuri

Venituri

anuale

Actualizare

Suma totala veni Iu rl

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

10

0.909

133.997

0

133997

121815

133.997

23526

21387

21387

-98289

-89354

2

10

0.826

0

0

0

0

121815

23526

19443

40830

-80985

-66930

3

10

0.751

0

0

0

0

121815

23526

17675

58506

-63309

-47565

4

10

0.683

0

0

0

0

121815

23526

16069

74574

-47241

-32266

5

10

0.621

0

0

0

0

121815

23526

14608

89182

-32633

-20262

6

10

0.564

0

0

0

0

121815

23526

13280

102462

-19353

-10924

7

10

0.513

0

750

750

385

122200

23526

12073

114534

-7665

-3934

8

10

0.467

0

0

0

0

122200

23526

10975

125509

3310

1544

9

10

0.424

0

0

0

0

122200

23526

9977

135487

13287

5635

10

10

0.386

0

0

0

0

122200

23526

9070

144557

22357

8620

11

10

0.350

0

750

750

263

122463

23526

8246

152803

30340

10634

12

10

0.319

0

0

0

0

122463

23526

7496

160299

37836

12056

Total

6.814

X

1500

X

122463

X

160299

VNAf/C

37836

DRA (ani)


R1R                  19.00 %

B/C            1.30896071in

Venituri

MODIFICAREA VALORII INVESTIȚIEI -10 %

Costuri

An

rata

%

Coef. de actualizare

Costuri de investiții

costuri de ooerare

costuri anuale

costuri totale acuallzate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

10

0.909

109.634

0

109634

99667

109.634

23526

21387

21387

-76141

-69219

2

10

0.826

0

0

0

0

99667

23526

19443

40830

-58837

-48625

3

10

0.751

0

0

0

0

99667

23526

17675

58506

-41161

-30925

4

10

0.683

0

0

0

0

99667

23526

16069

74574

-25093

-17139

5

10

0.621

0

0

0

0

99667

23526

14608

89182

-10485

-6510

6

10

0.564

0

0

0

0

99667

23526

13280

102462

2795

1578

7'

10

0.513

0

750

750

385

100052

23526

12073

114534

14483

7432

8

10

0.467

0

0

0

0

100052

23526

10975

125509

25458

11876

9

10

0.424

0

0

0

0

100052

23526

9977

135487

35435

15028

10

10

0.386

0

0

0

0

100052

23526

9070

144557

44505

17159

11

10

0.350

0

750

750

263

100315

23526

8246

152803

52488

18397

12

10

0.319

0

0

0

0

100315

23526

7496

160299

59984

19113

Total

6.814

X

1500

X

100315

X

160299

DRA (ani)

6

VNAf/C RIR

B/C

59984

23.00 %

1 597962632


MODIFICAREA BENEFICIULUI +10%

Costuri

Venituri

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții

costuri de operare

costuri anuale

costuri totale acuallzate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

10

0.909

121.815

0

121.815

110.741

121.815

25.879

23.526

23.526

-84.862

-77.148

2

10

0.826

0

0

0

0

110.741

25.879

21.387

44.913

-65.828

-54.403

3

10

0.751

0

0

0

0

110.741

25.879

19.443

64.356

-46.385

-34.849

4

10

0.683

0

0

0

0

110.741

25.879

17.675

82.032

-28.709

-19.609

5

10

0.621

0

0

0

0

110.741

25.879

16.069

98.100

-12.641

-7.849

6

10

0.564

0

0

0

0

110.741

25.879

14.608

112.708

1.967

1.110

7

10

0.513

0

750

750

385

111.126

25.879

13.280

125.988

14.862

7.627

8

10

0.467

0

0

0

0

111.126

25.879

12.073

138.060

26.935

12.565

9

10

0.424

0

0

0

0

111.126

25.879

10.975

149.035

37.910

16.077

10

10

0.386

0

0

0

0

111.126

25.879

9.977

159.013

47.887

18.463

11

10

0.350

0

750

750

263

111.389

25.879

9.070

168.083

56.694

19.871

12

10

0.319

0

0

0

0

111.389

25.879

8.246

176.329

64.940

20.692

Total

6.814

X

1.500

X

111.389

X

176.329

VNAf/C

64.940

DRA (ani)

6

RIR

B/C


23.00 %

1.583005164


TABEL 4.2


MODIFICAREA BENEFICIULUI -10%

Costuri

Venituri

Flux

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții

costuri de operare

costuri anuale

costuri totale acuallzate

Suma totala costuri

Venituri anuale

Actualizare

Suma totala venituri

Numerar net

Numerar actualizat

lei/an

lei/an

lei/an

1

10

0.909

121.815

0

121.815

110.741

121.815

21.173

19.249

19.249

-89.568

-81.425

2

10

0.826

0

0

0

0

110.741

21.173

17.499

36.747

-73.994

-61.152

3

10

0.751

0

0

0

0

110.741

21.173

15.908

52.655

-58.086

-43.641

4

10

0.683

0

0

0

0

110.741

21.173

14.462

67.117

-43.624

-29.796

5

10

0.621

0

0

0

0

110.741

21.173

13.147

80.264

-30.477

-18.924

6

10

0.564

0

0

0

0

110.741

21.173

11.952

92.216

-18.525

-10.457

7

10

0.513

0

750

750

385

111.126

21.173

10.865

103.081

-8.045

-4.128

8

10

0.467

0

0

0

0

111.126

21.173

9.878

112.959

1.833

855

9

10

0.424

0

0

0

0

111.126

21.173

8.980

121.938

10.812

4.585

10

10

0.386

0

0

0

0

111.126

21.173

8.163

130.101

18.976

7.316

11

10

0.350

0

750

750

263

111.389

21.173

7.421

137.523

26.134

9.160

12

10

0.319

0

0

0

0

111.389

21.173

6.746

144.269

32.880

10.477

Total

6.814

X

1.500

X

111.389

X

144.269

VNAf/C            32.880

RIR                19.00 %

DRA (ani)


B/C          1.295186044

Calculul Ratei Interne de Actualizare (R1R)

Rata de 10 %

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de Investit» (C)

Benefic» (B)

CB0

lei

lei

0

10

0.909

121.815

23.526

4.71

variabil

1/(1*IRR)n=1-20

1+IRR

21.00

22.000

0.045454545454545500000000000000

(1+1RR)2

484.000

0.002066115702479340000000000000

(1+IRRJ3

10.648.000

0.000093914350112697200000000000

(1+IRRJ4

234.256.000

0.000004268834096031690000000000

(1+tRR)5

5.153.632.000

0.000000194037913455986000000000

(1+IRR)6

113.379.904.000

0.000000008819905157090270000000

(1+IRR)7

2.494.357.888.000

0.000000000400904779867740000000

(1+IRR)8

54.875.873.536.000

0.000000000018222944539442700000

(1+IRRJ9

1.207.269.217.792.000

0.000000000000828315660883760000

(1+IRR)10

26.559.922.791.424.000

0.000000000000037650711858352700

(1+IRR)11

584.318.301.411.328.000

0.000000900000001711395993561490

(1+IRR)12

12.855.002.631.049.200.000

0.000000000000000077790726980068

Sum (1..,n) =1/(1*|RR)+...

+1Z(1+IRR)n

4.76

ANEXA 4 Analiza economica FO- SCENARIU 2

Calculul Ratei Interne de Actualizare (R1R)

Rata de 12 %

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții (C)

Beneficii

CB0

lei

lei

0

12

0.893

121.815

23.526

4.62

variabil

1/(1+IRR)n=1-20

1+IRR

21.00

22.000

0.045454545454545500000000000000

(1+IRR)2

484.000

0.002066115702479340000000000000

(1+IRRJ3

10.648.000

0.000093914350112697200000000000

(1+IRR)4

234.256.000

0.000004268834096031690000000000

(1+IRR)5

5.153.632.000

0.000000194037913455986000000000

(1+IRRJ6

113.379.904.000

0.000000008819905157090270000000

(1+IRR)7

2.494.357.888.000

0.000000000400904779867740000000

(1+IRR)8

54.875.873.536.000

0.000000000018222944539442700000

(1+1RR)9

1.207.269.217.792.000

0.000000000000828315660883760000

(1+IRR)10

26.559.922.791.424.000

0.000000000000037650711858352700

(1+1RR)11

584.318.301.411.328.000

0.000000000000001711395993561490

(1+IRR)12

12.855.002.631.049.200.000

0.000000000000000077790726980068

Sum

=1/(1+IRR)+...

4.76

Calculul Ratei Interne de Actualizare (RIR)

Rata de 8 %

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de Investiții (C)

Beneficii (B)

CB0

lei

lei

0

8

0.926

121.815

23.526

4.79

variabil

1/(1+IRR)n-1-20

1+IRR

21.00

22.000

0.045454545454545500000000000000

(1+IRRJ2

484.000

0.002066115702479340000000000000

(1+IRR 3

10.648.000

0.000093914350112697200000000000

(1+IRR-4

234.256.000

0.000004268834096031690000000000

(1+IRR 5

5.153.632.000

0.000000194037913455986000000000

(1+IRR )6

113.379.904.000

0.000000008819905157090270000000

1+IRR Î7

2.494.357.888.000

0.000000000400904779867740000000

(1+IRRJ8

54.875.873.536.000

0.000000000018222944539442700000

1+IRR 19

1.207,269.217.792.000

0.000000000000828315660883760000

(1+IRR)10

26.559.922.791.424.000

0.000000000000037650711858352700

(1+IRRJ11

584.318.301.411.328.000

0.000000000000001711395993561490

(1+IRR .12

12.855.002.631.049.200.000

0.000000000000000077790726980068

Sum

«W1+1RRI+...

4.76

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții (C)

Beneficii (B)

CB0

iei

lei

0

6

0.926

121.815

23.526

4.79

— variabil

1/(1+IRR)n=1-20

1+IRR

21.00

22.000

0.045454545454545500000000000000

(1+1RRJ2

484.000

0.002066115702479340000000000000

(1+IRR)3

10.648.000

0.000093914350112697200000000000

(1+IRR)4

234.256.000

0.000004268834096031690000000000

(1+IRR)5

5.153.632.000

0.000000194037913455986000000000

(1+IRR)6

113.379.904.000

0.000000008819905157090270000000

(1+IRRJ7

2.494.357.888.000

0.000000000400904779867740000000

(1+IRRJ8

54.875.873.536.000

0.000000000018222944539442700000

(1+IRR)9

1.207.269.217.792.000

0.000000000000828315660883760000

(1*!RR)10

26.559.922.791.424.000

0.000000000000037650711858352700

(1+IRRJ11

584.318.301.411.328.000

0.000000000000001711395993561490

(1+IRR)12

12.855.002.631.049.200.000

0.000000000000000077790726980068

Sum (1...n)

-1/IHIRRH...

4.76

Calculul Ratei Interne de Actualizare (RIR) cu Inv +10 % Rata de 10 *7»

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de Investiții (C)

Beneficii (B)

CB0

lei

lei

0

10

0.909

133.997

23.526

5.18

are IRR

1/(1+'IRR)n=1-20

1+IRR

19.00

20.000

0.050000000000000000000000000000

(1+IRRJ2

400.000

0.002500000000000000000000000000

(1+IRRJ3

8.000.000

0.000125000000000000000000000000

1+IRR)4

160.000.000

0.000006250000000000000000000000

1+IRR15

3.200.000.000

0.000000312500000000000000000000

1+IRRJ6

64.000.000.000

0.000000015625000000000000000000

1+IRRY7

1.280.000.000.000

0.000000000781250000000000000000

1+IRR'8

25.600.000.000.000

0.000000000039062500000000000000

(1+IRRJ9

512.000.000.000.000

0.000000000001953125000000000000

.1-+IRR i10

10.240.000.000.000.000

0.000000000000097656250000000000

(1+IRRiH

204.800.000.000.000.000

0.000000000000004882812500000000

(1+IRR)12

4.096.000.000,000.000.000

0.000000000000000244140625000000

Sum

=1/(1+IRR)+...

5.26

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de Investiții (C)

Beneficii (B)

CB0

lei

lei

0

10

0.909

109.634

23.526

4.24

■?!'!■< ■■ .II.T

are IRR

1/(1+IRR)n=1-20

1+IRR

23.00

24.000

0.041666666666666700000000000000

(1+IRR)2

576.000

0.001736111111111110000000000000

(1+IRRJ3

13.824.000

0.000072337962962963000000000000

(1+IRRJ4

331.776.000

0.000003014081790123460000000000

(1+IRR)5

7.962.624.000

0.000000125586741255144000000000

(1+IRRJ6

191.102.976.000

0.000000005232780885631000000000

(1+IRR)7

4.586.471.424.000

0.000000000218032536901292000000

(1+IRRJ8

110.075.314.176.000

0.000000000009084689037553820000

(1+IRRJ9

2.641.807.540.224.000

0.000000000000378528709898076000

(1+1RRI10

63.403.380.965.376.000

0.000000000000015772029579086500

(1+IRR)11

1.521.681.143.169.020.000

0.000000000000000657167899128604

(1+IRR)12

36.520.347.436.056.600.000

0.000000000000000027381995797025

Sum (1,..n)

=1/(1*IRRH-.„

4.35

AUTOMATIC SYSTEMS


C                            (

ANEXA 4 Analiza economica FO- SCENARIU 2


An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții (C)

Beneficii (B)

CB0

lei

lei

0

10

0.909

121.815

25.879

4.28

t e ermi nare IRR

1/(1+IRR)n=1-20

1+IRR

23.00

24.000

0.041666666666666700000000000000

(1+IRR)2

576.000

0.001736111111111110000000000000

(1+IRR)3

13.824.000

0.000072337962962963000000000000

(1+IRR)4

331.776.000

0.000003014081790123460000000000

(1+IRR)5

7.962.624.000

0.000000125586741255144000000000

(1+IRR)6

191.102.976.000

0.000000005232780885631000000000

(1+IRR)7

4.586.471.424.000

0.000000000218032536901292000000

(1+IRR)8

110.075.314.176.000

0.000000000009084689037553820000

(1+IRRJ9

2.641.807.540.224.000

0.000000000000378528709898076000

(1+IRR)10

63.403.380.965.376.000

0.000000000000015772029579086500

(1+IRR)11

1.521.681.143.169.020.000

0.000000000000000657167899128604

(1+IRR)12

36.520.347.436.056.600.000

0.000000000000000027381995797025

Sum (1...n) = 1/I1+IRR)+...

4.35

Calculul Ratei Interne de Actualizare (RIR) cu B-10 %

Rata de 10%

An

rata %

Coef. de actualizare

Costuri de investiții (C)

Beneficii (B)

CB0

lei

lei

0

10

0.909

121.815

21.173

5.23

are IRR

1/(1+IRR)n=1-20

1+IRR

19.00

20.000

0.050000000000000000000000000000

(1+IRRJ2

400.000

0.002500000000000000000000000000

(1+IRRJ3

8.000.000

0.000125000000000000000000000000

(1+1RR)4

160.000.000

0.000006250000000000000000000000

(1+IRR)5

3.200.000.000

0.000000312500000000000000000000

(1+IRR)6

64.000.000.000

0.000000015625000000000000000000

(1+IRRJ7

1.280.000.000.000

0.000000000781250000000000000000

(1+IRR)8

25.600.000.000.000

0.000000000039062500000000000000

(1+IRRJ9

512.000.000.000.000

0.000000000001953125000000000000

(1+IRR)10

10.240.000.000.000.000

0.000000000000097656250000000000

(1+IRR)11

204.800.000.000.000.000

0.000000000000004882812500000000

(1+IRRJ12

4.096.000.000.000.000.000

0.000000000000000244140625000000

Sum (1...n)

5.26

Tabel nr. 4.7.1 Variația investiției


Investiția (mii lei)

VNA (mii lei)

RIR

(%)

Ip

DRA

(ani)

(+10%)

134.00

37.84

19.00

1.31

8

baza

121.82

48.91

21.00

1.44

7

(-10%)

109.63

59.98

23.00

1.60

6


59.98   121.815 133.9965

48.91

37.84


19

21

r

23.00

25

20

S"

15

K

10

ce

5

0


109.63       121.82__ 134.00

Variația RIR in raport cu investiția1

< z

>


Variația VNA in raport cu investiția


70.00 ---------------------


60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00109.63            121.82            134.00

investiția [mii lei]

1.60              109.63    12T815 133.9965

1.44

1.31

Variația Ip in raport cu investiția


0.00 -------------------


109.63       121.82

Investiția [mii lei]


134.00


6.00

7.00

8.00


109.63 133.9965


Variația DRA in raport cu investiția


2.00

1.50

o. 1.00

0.50

0.00

A—

-->

109.63

121.815

133.9965

Investiția [mii lei]


10.00 -------------------------------------------

8.00  --------------------—-x-

6.00 -

---------4----

......... JF

ce o

4.00

2.00 —

0.00


109.63          133.9965

Investiția [mii lei]Tabel nr. 4.7.2. Variația ratei de actualizare

81.42

63.74

48.91

36.41


Investiția (mii lei)

VNA (mii lei)

RIR

(%)

Ip

DRA (ani)

6 % an

81.42

21.00

1.70

6

8 % an

63.74

21.00

1.56

7

baza 10 % a

48.91

21.00

1.44

7.0

| 12% an

36.41

21.00

1.33

8


6          8         10            12

%      %      %       %


100.00 -

80.00

60.00

E

40.00

z

>

20.00

0.00
6.00

7.00

8

10

12

7.00

%

%

%

8.00


10.00Q.OO

2.00

0.00

8 10 12

Rata de act. [%"an]


2.00ol .00

0.50


0.00 ....................-—

8 10 12

Rata de act. [%"an]

1.70

1.56         8        10

1.44       %       %

1.33

12

%19.00


21.00


Tabel nr. 4.7.3. Variația beneficiilor


Beneficiile obținute (mii lei]

VNA (mii lei)

RIR

(%)

IP

DRA (ani)

(+10%)

64.94

23.00

1.58

6

baza

48.91

21.00

1.44

7

(-10%)

32.88

19.00

1.30

8

21.1734

23.526

25.8786


32.88


48.91


21.1734  25.8786


23.00


64.94


Variația RIR in raport cu beneficiile


Variația VNA in raport cu beneficiile


[% ]HIH


25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.0070.00

60.00

50.00

JȚ 40.00

~   30.00

<

> 20.0021.1734


23.526


25.8786


10.00

0.00


Beneficiile totale [mii lei]


21.1734         25.8786

Beneficiile totale [mii lei]


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr, 308307 din 16-10’2018


In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA REALIZĂRII EXTINDERII REȚELEI DE FIBRA OPTICA, PRECUM SI REALIZAREA_CONEXIUNILOR. INTRE_SERVLCJUL PUJBL1C_EINANTE. LOCALE,-SRITALUUDF, PEDIATRII.:, SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ca urmare cererii adresate de ___________________MUNICIPIUL PLOIEȘTI ____________

cu domicilîul\sediul in județul _______ PRAHOVA ___. localitatea _ _____ PLOIEȘTI

satul_______________, sectorul __     . cod postai _________100066   ___

strada______________B-DL. REPUBLICII___________ ,nr      2        __

se - .et. - .ap. -    , tei/fax___0244516699__. e^mail ____________-

înregistrata la nr.___308307__________ din 16-10-2018

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul____ -__________________ . sectorul -     . cod postai:_____

sat/strada__b-dl. INDEPENDENTEI__, nr_ •_______ , bl.___            

sc.____ eL____ap.______, sau identificat prin: B-DUL. INDEPENDENTEI NR. 10. NR.14. NR. 2L STR,

M1HAI EMINESCU NR.4-6

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr. ___ __ 209__ ___ /

faza PUG aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009 _________

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Terenul pe care se dorește extinderea rețelei de fibra optica si realizarea conexiunii cu Serviciul Public Finanțe Locale, Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Politia Locala a Municipiului Ploiești, pentru transmitere de date publice, aparține domeniului public al municipiului.

Conform PUG si RLU, terenul este situat in zona protejata arhitectural.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația terenului conform planurilor urbanistice actuale:

CC - zona pentru cai de comunicație si construcții aferente

CCR - cai rutiere

-funcțiunea dominanta; construcții si amenajari pentru cai de comunicații rutiere;

-funcțiuni complementare: sunt admise numai in condițiile art. 18 din R.G.U., in zona de protecție a drumurilor publice;

Utilizări permise:

-rețeaua de străzi din intravilan apartinand domeniului public, parcari publice, unitati ale întreprinderilor de transporturi teritoriale, orice construcții sau amenajari adiacente drumurilor publice si in zona de protecție a acestora, care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala;

Utilizări interzise:

-orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna desfășurare, organizare si desfășurare a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente sunt interzise in zona de siguranța si protecție a drumurilor;


Iniocmir: GHEORGEE ELENA ROXANA - CONSILIER.

Verificat: COC A-ELENA PATRASai-SEF SERVICIU


Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Terenul se incadreaza in zonele valorice A si B, conform H.C.L. nr.553/2011 si H.C.L. nr,361/2012.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR S-l.S-3;

-suprafața de teren afectata de lucrări va fi de 400 m.p.;

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a reglementărilor urbanistice mentionate rhai sus se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Documentația urbanistica PUG si RLU a localității este valabila pana la aprobarea noului Pian Urbanistic General al Municipiului Ploiești, conform HCL nr.382/24.11.2009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

ALTE SCOPURI - STUDIU FEZABILITATE - PENTRU REALIZAREA EXTINDERII REȚELEI DE FIBRA OPTICA, PRECUM SI REALIZAREA CONEXIUNILOR INTRE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, SPITALUL DE PEDIATRIE, SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (TRANSMITERE DATE PUBLICE)

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DE DESFIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFIC AIULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun. PLOIEȘTI j ud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliului X5/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/6l/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului dez~x urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.                )

in vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului Stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru proiecția mediului Stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situatîa in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, sol iritantul renunța la intentia de realizare a investitiei, acesta arc obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.

Iniocmlr: GHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER.. 06-II-20J8 Verificai: COCA-ELENA l’ATHASCU-SEF SERVICIU • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚAREVA FI INSOTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:


 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul deplânS cadastral actualizat Ia zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazfifm care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.T.A.C.                □ D.T.O.E.

□ D.T.A.D.


d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

H alimentare cu apa

0 canalizare

0 alimentare cu energie electric

0 alimentare cu energie termic

0 gaze naturale

0 tclefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

Alte avize/acorduri

d,2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu

□ protecție civila

□ sanatatea populației

d.3) avizele 1 acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - POLITIA RUTIERA PLOIEȘTI

 • - COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT SI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

 • - GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAȚIILOR SI TEHNOLOGIEI

 • - MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI SI INTERNELOR

 • - MINISTERUL APARARII NAȚIONALE

 • - SERVICIUL ROMAN DE INFORMAȚII

 • - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL PRAHOVA;

 • - DIRECȚIA TEHNICA A PRIMĂRIEI PLOIEȘTI;

d.4) Studii de specialitate

Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi;

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (nu este cazul);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

  LS.  c valabilitate de 12 luni de ia data emiterii.

  p. SECRETAR,

  MIHAELA ZAHARIA

  SEF SERVICIU

  JURIDIC- CONTENCIOS, contracte  TECT SEF,

  ■RTIA

  DIRECTOR ADJUNCT,

  RITA-MARCEEA


  ST1N^


  Achitat taxa de..........lei, conform chitanței nr.

  Scutire de taxe in conformitate cu Art 476 din Codul Fiscal.

  Prezentul certificat de urbanism a fost transmis soliei lanțului direct! prin posta la data de


  dinÎntocmit GHEORGHliELENA HOXANA ■ CONSILIER, 06-11-2018 ymficat COCA-ELENA PMRASCU - SEFSEIMCIU

• UTR.-S-3

 • • Delimitare

 • • Profite transversale

tip

11 regim de aliniere

j aliniament

;g”|3^>o |