Hotărârea nr. 597/2018

Hotãrârea nr. 597 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti, referitor la Şcoala Gimnazială “Sfântul Vasile”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 597 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Școala Gimnazială “Sfântul Vasile”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 421/10.12.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 390/10.12.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1945/18.12.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr. 314/18.12.2018 la Direcția Economică, prin care se propune actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Școala Gimnazială “Sfântul Vasile”;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și ale unor hotărâri ale consiliului local al municipiului Ploiești, fiind înscris in Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 142333;

Având în vedere Raportul din data de 05.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2

  • - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

A

In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

A

In temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea poziției 42 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, astfel:

coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : «Bulevardul Republicii, nr. 159A, Școala Gimnazială « Sfântul Vasile » »,

  • - coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins:

-«Bulevardul Republicii, nr. 159A, spațiu învățământ - CI, regim de înălțime S+P+2E, suprafață construită la sol 958 mp, suprafața construită desfășurată

2202,54 mp, fundație de beton, zidărie de cărămidă, învelitoare tabla, înscris în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 142333 cu nr. cadastral 142333 -CI, având ca vecinătăți pe latura de Nord trotuar aferent Bulevardului Republicii domeniu public al județului Prahova, pe latura de Vest trotuar aferent Bulevardului Republicii domeniu public al județului Prahova și teren aferent Școlii Gimnaziale « Sfântul Vasile », pe latura de Sud teren aferent Școlii Gimnaziale « Sfântul Vasile » și pe latura de Est teren aferent Școlii Gimnaziale « Sfântul Vasile » și trotuar aferent Bulevardului Republicii domeniu public al județului Prahova;

-teren aferent în suprafață de 3013 mp, intravilan, împrejmuit cu gard de zid cu metal și plasă, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 142333, cu nr. cadastral 142333, având ca vecinătăți la Nord trotuar aferent Bulevardului Republicii domeniu public al județului Prahova, la Vest spațiu verde domeniu public al municipiului și trotuar aferent Bulevardului Republicii, la Sud spațiu verde domeniu public al municipiului Ploiești și la Est trotuar aferent aleii de acces domeniu public al municipiului Ploiești și trotuar aferent Bulevardului Republicii;

- coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 4.199.687,10 lei » ;.

Art. 2(1) Se aprobă includerea în,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2001 cu poziții noi identificate în Anexa menționată la alineatul 1.

Art. 3 Se aprobă modificarea corespunzător prevederilor art. 1 și 2 a anexei la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 13 59/2001 și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și unitatea de învățământ menționată mai sus, în baza Hotărârii nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,

George-Sprin-


■țiculae BOTEZ


Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


Anexa la H.C.L./ nr.

Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr

crt

Codul de

clasifi

care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

254

1.6.3.2

Gard împrejmuire, Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, B-dul Republicii, nr. 159A

Gard împrejmuire din placi trafor TI -380 ml si placi trafor T2 - 180 ml, stâlpi 95 bucăți, Școala Gimnazială « Sfântul Vasile », B-dul Republicii, nr. 159A

1934

34.874,96

Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale

255

2.1.17.3

Cazan încălzire, Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, B-dul Republicii, nr. 159A

Cazan încălzire, Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, B-dul Republicii, nr. 159A, Viadrus 300G cu arzător Lamborghini 00578L99 - vas expansiune - pompă DAB Bpg/280/50M pompa VA/13098GAD

1999

65.876,05

Legea nr. 1/2011 Legea

Educației Naționale

256

2.1.17.3

Cazan încălzire, Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, B-dul Republicii, nr. 159A

Cazan încălzire, Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, B-dul Republicii, nr. 159A, Viadrus G 300 cu arzător radiant CD3007

2000

36.971,26

Legea nr. 1 /2011 Legea Educației Naționale

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur

Director Executiv Adjunct

Amedeo Florii) Tabirca

Sef Serviciu SIEB

Gabriela Mindrutiu


Sef serviciu SIB

Madalin Negoita