Hotărârea nr. 596/2018

Hotãrârea nr. 596 privind modificarea poziţiei 142 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 32) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 596


privind modificarea poziției 142 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr. 32) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 425/10.12.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin, și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1895/11.12.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.766/11.12.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 250/11.12.2018 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea poziției 142 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr. 32) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că locuința situată în Ploiești: str. Vasile Lupu nr. 32, care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției nr. 142 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 05.12.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă modificarea poziției 142 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr. 32) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


PREȘEDINTE 1)1 ȘEDINȚA, George-Sof in-Niculae BOTEZ ^7

\\ i TContrasemnează:


Vil LI MU Vlllll

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

TABEL

privind modificarea privind modificarea poziției 142 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr. 32) din Anexa 1 Ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚI

A

SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

OBS.

142

Str. Vasile

Lupu nr. 32

Teren

315 mp cotă indiviză din

630 mp

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

locuință

57,41 mp

IRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur