Hotărârea nr. 595/2018

Hotãrârea nr. 595 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti, referitor la Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 595 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 428/10.12.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert Ionuț, Hodorog Bogdan, Văduva Sorin și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 391/10.12.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1946/18.12.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.315/18.12.2018 la Direcția Economică, prin care se propune actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, fiind inscrise in Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 142189 cu nr. cadastral 142189;

Având în vedere Raportul din data de 05.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/20011 Legea Educației Naționale; A

In temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea pozițiilor 82-85 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, care vor avea următorul cuprins:

- la poziția 82, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : « str. Minerva, nr. 4, Școala Gimnazială «Nicolae Iorga», coloana 4 va avea următorul cuprins : « str. Minerva, nr. 4, suprafață totală teren =13450 mp, teren împrejmuit cu gard de beton și metal între punctele 1-10, gard de metal între punctele 10-12, 14-16-1 și limita nematerializată între punctele 12-14, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nrJl-42189, cu nr. cadastral 142189, având ca vecinătăți: la Nqrdjâlee de^acces domeniul public al municipiului Ploiești, la Sud alee d^acces-dbmeniul Public al municipiului Ploiești, la Vest str. G-ral l^mfe Grigofescu domeniul public al municipiului Ploiești și spațiu verde' domeniu public al municipiului Ploiești și la Est strada Minerva domeniul e Public al municipiului Ploiești, iar coloana «valoarea de inventar» împrejmuire « 6.919,63 lei » .

la poziția 83, coloana “denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „ str. Minerva, nr. 4, spațiu învățământ”, coloana „elemente de identificare” va avea următorul cuprins „str. Minerva nr. 4, spațiu învățământ, regim de înălțime S+P+2E, structură , planșeu beton, suprafața construită la sol 1079 mp, suprafață construită desfășurată 3482 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 142189, cu nr. cadastral 142189 -CI, având ca vecinătăți la Nord parțial teren aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga și Corp C3 aferent Scolii Gimnaziale Nicolae Iorga, la Sud și Est teren aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga și la Vest parțial teren aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga și Corp C3 aferent Scolii Gimnaziale Nicolae Iorga, iar coloana « valoarea de inventar » va avea următorul cuprins: “6.472.812,59 lei”;

  • -  la poziția 84, coloana „denumirea bunului” va avea următorul cuprins:

” str. Minerva, nr. 4, sală de sport”, coloana „elemente de identificare” va avea următorul cuprins „str. Minerva nr. 4, sală de sport, suprafață construită la sol 583 mp, suprafață construită desfășurată 583 mp, pereți cărămidă, planșeu beton, înscrisă în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 142189, cu nr. cadastral 142189 - C2, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, iar coloana « valoarea de inventar » va avea următorul cuprins: „608.623,79 lei”;

  • -  la poziția 85, coloana „denumirea bunului” va avea următorul cuprins:,, str. Minerva, nr. 4, anexă- baracă metalică, coloana „ elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Minerva, nr. 4, anexă baracă metalică, suprafață construită la sol 25 mp, suprafață construită desfășurată 25 mp, structură metalică, înscrisă in Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 142189, cu nr. cadastral 142189 - C3, având ca vecinătăți la Nord teren aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, la Sud și Est spațiu învățământ construcția CI - spațiu de învățământ, la Vest teren aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, iar coloana « valoarea de inventar » va avea următorul cuprins: „1.906,55 lei”

Art. 2(1) Se aprobă includerea în,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2001 cu poziții noi identificate în Anexa menționată la alineatul 1.

Art. 3 Se aprobă modificarea corespunzător prevederilor art.l și art.2 a anexei la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și unitatea de invățământ menționată mai sus.

A

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 13 59/2001 și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și unitatea de învățământ menționată mai sus, în baza Hotărârii nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art.l și art.2 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


George-


>rin-


i :ulae BOTEZ


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu


Anexa la H.C.L./ nr.

Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr crt

Codul de clasifî care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

251

1.1.5.1

Teren tenis câmp, str. Minerva, nr. 4

Str. Minerva, nr. 4, teren tenis câmp din beton, pardoseli din granule de cauciuc reciclat, in suprafață de 32,20 m lungime și 17,35 m lățime și suprafață totală de 558,67 mp, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent unității de învățământ.

2018

153.337,49

-Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale; -Autorizație de Construire nr.

353/20.09.2017; -Proces-Verbal 938/16.07.2018.


252''

.uD"5'

^î ' 6 3 2

Gard împrejmuire teren tenis câmp, str. Minerva, nr. 4

Str. Minerva, nr. 4, gard îmrejmuire teren tenis câmp realizat din plase gard pe rame metalice si stâlpi metalici

2018

46.231,76

-Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

-Proces-Verbal

938/16.07.2018.

253

1.6.3.2

Gard împrejmuire Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Str. Minerva nr. 4

Gard împrejmuire Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Str. Minerva nr. 4, din panouri de fier beton montate in soclu de beton, 250 ml, 437,50 mp

1977

6.919,63

Legea nr. 1/2011 Legea

Educației Naționale


Director.Executiv,

Carmen Daniela Bucur


Director Executiv Adj un ■

Amedeo Florin Tăbîrcă


Sef Serviciu SIEB, Gabriela Mindrutiu


Sef Serviciu SIB

Madalin Negoita