Hotărârea nr. 594/2018

Hotãrârea nr. 594 privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Ploieşti, situat în Ploiești, str. Cerna nr. 1H, județul Prahova, Carte Funciară 143794, număr cadastral 143794

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 594

privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat în Ploiești, str. Cerna nr. 1H, județul Prahova, Carte Funciară 143794, număr cadastral 143794

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 427/10.12.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.400/2/12.12.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1926/17.12,2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Public, Contracte și sub nr. 308/17.12.2018 la Direcția Economică privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Cerna nr.lH, Carte Funciară 143794, număr cadastral 143794;

Luând act de faptul că terenul în suprafață de 62 mp, situat în Ploiești, str.Cema nr. 1H se află în domeniul privat al Municipiului Ploiești conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.379/2017, fiind înscris în Cartea Funciara nr. 143794, cu număr cadastral 143794;

Văzând procesul verbal și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 05.12.2018;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 77/11.05.2018, revizuit în data de 29.06.2018, întocmit de către S.C. Opinion S.R.L., pentru terenul situat în Ploiești, str. Cerna nr. 1H, județul Prahova, Carte Funciară 143794 număr cadastral 143794, ce constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului situat în Ploiești str. Cerna nr. 1H, județul Prahova, Carte Funciară 143794 număr cadastral 143794, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, identificat conform planului de amplasament și ^e^rfiitare^- T^bxa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta, în următoarele condiții:

 • a) plata contravalorii imobilului adjudecat se face integral înainte de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare (la^prețul. ădjud&cat se adaugă cota legală de T.V.A.);

 • b) în cazul în care câștigătorul licitației nu va achita prețul de adjudecare (inclusiv cota legală de T.V.A.), în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, nu se va încheia contractul de vânzare - cumpărare.

 • c) contractul de vânzare-cumpărare ce are ca obiect imobilul adjudecat prin licitație publică deschisă cu strigare va fi încheiat în termen maxim de 60 de zile de la data achitării prețului de adjudecare (inclusiv cota legală de T. V.A.);

 • d) toate cheltuielile privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Ploiești și câștigătorul licitației publice deschise cu strigare vor fi achitate de câștigătorul licitației.

Art. 3 Prețul de pornire al licitației publice deschisă cu strigare pentru vânzarea terenului situat în Ploiești str. Cema nr. 1H, județul Prahova, Carte Funciară 143794 număr cadastral 143794, ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, este de 36.923 lei (valoarea nu conține TVA), conform raportului de evaluare nr. 77/11.05.2018, revizuit în data de 29.06.2018 transmis de către S.C. Opinion S.R.L.

Art. 4 Aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului situat în Ploiești str. Cema nr. 1H- ce constituie Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5 Aprobă constituirea Comisiei pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului situat în Ploiești str. Cema nr. 1H, județul Prahova, Cartea Funciara nr. 143794, cu număr cadastral 143794, în următoarea componență:

 • - Dl Robert-Ionut Vîscan - Consilier local

5

 • - Dl Constantin Gabriel Minea - Consilier local

 • - Dl Sorin Văduva - Consilier local

 • - Dl Daniel-Puiu Neagu - Consilier local

 • - Dra Claudia Oana Sălceanu - Consilier local

-reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

-reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu;

-reprezentant al Direcției Economice;

 • - reprezentant al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești -membri în comisia de licitație vor fi desemnați prin Dispoziția acestuia.

Art. 6 Aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea componență:

 • - Dl Marcian Cosma - Consilier local

 • - Dna Zoia Staicu - Consilier local

 • - Dl Paul Palaș-Alexandru - Consilier local

-reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

-reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești -membri în comisia de contestații vor fi desemnați prin Dispoziția acestuia.

Art. 7 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vanzare-cumparare cu câștigătorul licitației.

Art. 8 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 9 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

PREȘEDINTE Dl ȘEDINȚA, George-Soi'in-Niculae BOTEZ
Contrasemnează: |lp. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA


Sef Serviciu

■J

SC OPIN1ON SRLRAPORT DE EVALUARE -

TEREN PLOIEȘTI, STR. CERNA

NR.1H, JUD. PRAHOVA,

NR.CAD. 143794, SUPRAFAȚĂ

DE 62 MP


BENEFICIAR

Municipiul Ploiești DATA

30.04.2018


Nr. Raport


77/11.05.2018

Revizuit 29.06.2018


CĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 1731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan situat în Ploiești, str. Cema nr.lH, județul Prahova, nr.cad. 143794, Ploiești, in suprafața de 62 mp. Conform adresei 12495/19.06.2018, prezentul raport revizuit inlocuieste raportul nr.77/11.05.2018.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR

2018.

Cuprins

Capitolul 1

 • 1.1 .Certificarea evaluatorului

  • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

 • 2.2 Identificarea evaluatorului

  • 2.3. Identificarea clientului

2.4.Identificarea utilizatorului

5. Scopul evaluării

z. 6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

apitoiul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

Capitolul I

evaluatorului


!'" W’z"'

V

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse „m ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.


Opinion SRL

Expert evaluator:


Rezumatul concluziilor importante

OBIECTUL EVALUĂRII

TEREN INTRAVILAN, NR.CAD. 143794, SUPRAFAȚĂ DE 62 MP

LOCALIZARE

PLOIEȘTI, STR CERNA NR.1H, JUD. PRAHOVA

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Municipiul Ploiești

ACTE DE PROPRIETATE

HCL 379/31.10.2017

TOPIL EVALUĂRII

Estimarea valorii de piață

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

19.04.2018

DATA EVALUĂRII

30.04.2018

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.6526 LEI/EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ TEREN

7936 euro / 36.923 lei (128 euro/mp)

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

i ■

SC QPiNION SRL

Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

Capitolul II

2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.


 • 2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. Grigore Plesoianu nr.26, bl.33, sc.l, ap.l, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Marilena Delia Udroiu nr. Leg. 16903. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2. jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018.

2.4. Iden tificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren intravilan, este situată în Ploiești, str.Cema nr.lH, jud. Prahova.

Terenul are suprafață totală de 62 mp destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 3164/15.01.2018 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat pe baza documentației puse la dispoziție înainte de efectuarea verificărilor in teren iar vizualizarea acestuia s-a realizat in prezenta reprezentantului Municipiului Ploiești. Conform contractului subsecvent, amenajările nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.

Localizare:
Vicomputers

riorin Comisei                            Strada Cerna 1                       %

9       0 T

9   9 B

Comerciant

Fig.2 Imobil subiect, Str.Cema nr. 1H, Ploiești - Vedere Google Maps

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 267/2006, Act administrativ 379/2017 emis de CL Ploiești menționat în extrasul de carte funciară nr. 3164/15.01.2018 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

2.8. Tipul valorii și definiția acesteia


Îf«î’u/A''x\ ' i -ri \

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe.^re^.^ro^feta|^ ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințm^feSig^cbrespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2018 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât. într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât41 se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

»                                                                                                                                                            •                                                        A                                                                                     '       -ț"/?   ’ ■ •

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între păr® pare nu au d relație

deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale șra^întfe, proprietate și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață,'; șău țșa fie?mâjfii'af. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între elpf fiecare agțibtțând în mod independent.                                                                                .  '

 • (g) „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 30.04.2018. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 30.04.2018 este : 1€ - 4.6526 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 19.04.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivulI neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate


Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: ' Informații generale:                                                                     t

Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ald^^Mmgb^j^e, verificări personale;                                                                  '

Informații publice de pe internet.

Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - încheiere și Extras CF 3164/15.01.2018

 • - Memoriu tehnic;

 • - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

 • - Hotărârea 379/31.10.2017 CL Ploiești

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de ,.rbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefacându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

- Terenul a fost evaluat ca fiind liber, neținându-se cont de alte bunuri mobile/imobile prezente la adresă.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

W

SC OPINION SRL

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în ^scopul i l             'X-

menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoana, carb.

'        ' X* A

să poată face uz de el).                                                                                       ' - \ \

■ •

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV                            ' /&■/

y •} 2 Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR

'"''fi. y

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 379/31.10.2017 menționat în extrasul de carte funciară nr. 3164/15.01.2018 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 379/31.10.2017.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform studiilor de piață întocmite de compania Darian DRS, "piața tranzacțiilor imobiliare din România a crescut în primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% față de aceeași perioada a anului precedent. Totalul investițiilor din primul semestru al anului se găsește undeva în jurul valorii de 360 de milioane de euro. în ceea ce privește defalcarea pe regiuni, Capitala ocupă primul loc cu aproximativ jumătate din valoarea tranzacțiilor, urmată de Sibiu cu aproximativ 30%. în ceea ce privește defalcarea pe segmente imobiliare, aproximativ jumătate din tranzacții s-au derulat în sectorul de retail, 35% în cel de

4b

SC OPINION SRL

A                                                      ,•/&> s z            O V

birouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de creditare corobpf^țu^ppti^l c^ăpit al băncilor și investitorilor mari pentru produse de calitate ridicată nu fac decât să încurajeze noile invenții în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, lichiditatea pe piață este totuși limitată                    /iar

produsele de calitate aflate în diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare.                                /

.   ....     n .   & ^OIEȘTI .f

Referitor la anul 2017, conform antena3.ro, piața imobiliară din România se''‘afi^pe^uh trend ascendent, nivelul dezvoltării acestui domeniu fiind în strânsă legătură cu creșterea economică înregistrată de România în ultimul an. Atât Guvernul, Parlamentul și instituțiile publice și locale, cât și investitorii și dezvoltatorii imobiliari au un scop comun și anume menținerea, în 2017, a acestei tendințe de creștere. Fiind un domeniu viu, în permanentă mișcare, evoluția și fluctuațiile din acest domeniu îi interesează în egală măsură pe cumpărătorii de locuințe. în sprijinul lor, dar și al constructorilor și al oamenilor de afaceri din sectorul imobiliar, statul, prin puterea sa de reglementare, propune o serie de măsuri care să ducă la stimularea pieței imobiliare.

Anul 2018 vine cu noi provocări pentru piața imobiliară. Prețurile au început să crească încă de anul trecut, iar specialiștii se așteaptă la noi scumpiri și în perioada următoare. Cu toate acestea, cererea este mare, astfel că la nivel național, se construiește în ritm alert. Printre piedicile care se pot pune în calea

umpărătorilor se numără majorarea dobânzilor bancare, deprecierea monedei naționale în raport cu euro sau modificările anunțate la Programul „Prima Casă”.

Deși tendințele generale arată un anumit trend, există foarte multă fragmentare în piața imobiliară. Surprinzător este că cele mai mari creșteri de preț pe metrul pătrat simt în orașele mai mici din sudul țării. Ne aflăm, în momentul de față, pe un val de creștere economică, care se reflectă clar în prețurile

proprietăților rezidențiale. Pentru 2018, estimările indică o creștere moderată a prețurilor pe piața imobiliară. Cel mai important motor al pieței imobiliare îl reprezintă cererea și, în acest moment, cererea este

extrem de puternică. Practic, în ultimii doi ani, cererea a crescut ținând cont de faptul că și veniturile au avut o tendință de creștere, iar dobânda s-a situat la un minim istoric. Acest lucru nu a făcut decât să impulsioneze cererea de locuințe.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 26 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, din diferite zone ale municipiului, având aceeași "’itrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare. Valorile variază între 29 euro/mp și 275 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate, la nivelul Municipiului Ploiești este de 155 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:Informași


Afinele pfafca analizata 42 A proprietăți)


medie


minim


maxim


Preț ofeita/v^t>zarft

Preț     p)

teren (mp)

Front stradal


4S.SOO


ioxjoo


t4.i3.2O4>


Utflltat» generale


<504

O


1’13

220

424


25?

200

12


497

600


Cjrenr., apa-gei. ®ai-Wih'2s»ref


apa. canalizare


Curent apa, ,șgi3z. carnal (zare-


w

SC OPINION SHL

,.;>r Wvi -•<. K // ’ f. . ■                   •      ■,

.......\ X

Restrângând analiza la zona subiect, au fost identificate 11 proprietăi având prețuri între, 120

- jt--------------■--------------- -......fi ! V

și 268 euro/mp. Media se situează în jurul valorii de 155 euro/mp.


-f/-v

Jll

Informații


Proprietatea evaluata

Preț oferta/vanzare {€)

Pret(€/mp)

Zile piața

Suprafața teren (mp)          604

Fron t stradal

Utiîitati generate

Aria de piața analizata (11 proprietari)

medie

minim

maxim

60.000

42.000

105.000

192

ISO

268

38

6

419

312

280

420

24

12

1.388

Curent, apa, gaz. canalizare

Curent.

apa

Curent

apSv gaz. canalizare

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie icadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, are o suprafață de 62 mp. Accesul la imobil se face din str.Cema, prin terenul proprietate a utilizatorului imobilului de evaluat, nr. cad 125350 fara a avea drept de servitute direct conform planului de amplasament furnizat. Terenul este situat într-o zonă rezidențiala, pe str.Cema, cu case de locuit in regim P-P+2. Terenul are următoarele vecinătăți:

-LaN-n. Cad. 131658;

 • - la S -nr.cad. 125350;

 • - la E : teren Primăria mun Ploiești;

 • - la V : teren Primăria Ploiești.


Conform contractului subsecvent, amenajările terenului nu fac obiectul e ca fiind liber.

Amenajările terenului sunt următoarele

 • - terenul este imprejmuit;

 • - utilitățile existente pe proprietate , sunt apă curentă, canalizare, gaze, energie eld^țiicăț,

 • - străzile sunt asfaltate iar trotuarele amenajate.                                              .Jk ...

Descrierea proprietății este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 100 lei pentru intravilanul orașului Ploiești.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii;

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori: terenul este situat intr-o zonă rezidențiala;

poziționarea terenului foarte bună;

utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este rezidențiala existenta deschiderii la o strada asfaltata;

zona liniștita.

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențiala, destinația actuala a terenului.

-4*

w

SC OPINION SRL

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca Ași' construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de tred&®gentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare^terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

anticiparea;

schimbarea;

cererea și oferta;

substituția;

echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

Drepturile de proprietate evaluate;

Condiții de vanzare;


SC OPINION SRL

Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

  Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551- Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții ’emolabile..

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren; CMBU, Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

COMPAR ABIL E

A

B

C

D

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

AMPLASAMENT

str Cerna nr.1H

str.Rudului/Dorului

str

Rudului/Anul

1907

Zona Rudului /Jupiter

Rudului/Ana ipatescu

PROPRIETAR

Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

Suprafața

62

150

1,800

275

640

Data evaluării

aprilie 2018

aprilie 2018

aprilie 2018

aprilie 2018

aprilie 2018

pret/mp-oferta

?

167

140

218

156

front stradal

6.13

7.5

25

9.45/28.10

6.85/acces

2.74m

valoare oferta

?

136000

250000

60000

100000

id anunț

REF321115564

X2L8130HG

MSH8131QX

MSH878306

Contact

0729219900

073335813

0,

0733358130

0344140154

0733358130

0344140154

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

D

Suprafața teren (mp)

62.00

150.00

1,800.00

275.00

640.00

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

167

140

218

156

Date disponibile

30.04.2018

aprilie 2018

aprilie 2018

aprilie 2018

aprilie 2018

Marja negociere (%)

-5%

-5%

-12%

-5%

Marja negociere (EURO/mp)

-8.35

-7.00

-26.16

-7.80

Preț corectat (EURO/mp)

159

133

192

148

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o ajustare negativa cuprinsa intre 5%-12% , reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertând si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

159

133

192

148

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

159

133

192

148

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

Independent

Independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

159

133

192

148

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

nu exista

nu exista

nu exista

nu exista

ch demolare

Ajustare (EURO)

0

o

0

11

Ajustare (%)

0%

0%

0%

7%

Preț ajustat (EURO)

159

133

192

159

034414015

3

/■

Ag Imob Refinder

AG.IMOB Marshall

AG.IMOB Marshall

AG.IMOB

Marshall

alte caracteristici

TEREN LIBER

TEREN LIBER

teren liber

constr pe teren

180mp

2 deschideri

1 deschidere

2 deschideri

1 deschidere
4^

SC OPINION SRL

Motivare ajustare

, A,      _____■?

i      ...... "f

s-a aplicat ajustare pozitiva comparabilei D cu construcții demolabile.Ajustare^-s-a determinat prin diferența intre prețul comparabilei A si cel al comparabilei D, fiind de 11 eV.ro^rip A. Ajustarea procentuala rezultata este de 7%                                      -A,

Condiții de piața

aprilie 2018

aprilie 2018

aprilie 2018

aprilie 2018

aprilie^oML,

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Preț ajustat (EURO/mp)

159

133

192

159

Motivare ajustare

| Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății

Localizare

str Cerna nr.1H

str.Rudului/Dorului

str Rudului/Anul 1907

Zona Rudului /Jupiter

Rudului/Ana ipatescu

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

Motivare ajustare

Nu au fost realizate ajustări

Suprafața teren (mp)

62

150

1800

275

640

Ajustare (%)

2%

44%

4%

14%

Ajustare (EURO/mp)

3

59

8

22

Motivare ajustare

s-au aplicat ajustări comparabilelor B si D cu suprafețe superioare subiectului si celorlalte comparabile. Ajustarea s-a determinat in urma analizei pe perechi de date prin diferența intre preturile comparabilelor C si B 192-133 = 59 euro/mp pentru o diferența de 1525 mp, preturile comparabilelor fiind ajustate corespunzător

Utilitati

Curent,apa, gaze, canalizare e teren

Curent,apa, gaze, canalizare la limita

Curent,apa, gaze, canalizare la limita

Curent,apa, gaze, canalizare la limita

Curent,apa, gaze, canalizare pe teren

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

_

8

1

5 I

0

Motivație ajustare

Au fost aplicate ajustări comparabilelor A, B si D cu utilitati la limita.

Costul aducerii utilităților pe teren a fost estimat la 2000 euro, repartizat corespunzător pe metrul

patrat, in funcție de suprafața fiecărei comparabile.

Costul utilităților a fost preluat din ofertele de la societățile din domeniu

Deschidere (ml)

6.13

7.50

25.00

9.45

6.85/acces

2.74m

Ajustare (%)

0%

12%

0%

12%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

16

0.00

19

Motivație ajustare

j

s-au efectuat ajustări comparabilelor B si D cu raportul front stradal/suprafata mai mare decât subiectul. Diferența s-a determinat in cadrul analizei peperechi de date intre prețul comparabilei A si cel al comparabilei B. 159-133= 26 euro/mp, reprezentând o procentuala a fost de 12%,cu care s-au realizat ajustări negativa comparabilelor B si D

Acces

fara acces           strada

strada

strada

stradaAjustare (%)

-40%

-40%

-40%

-40%

Ajustare (EURO/mp)

-63

-53

-77

• 1

-64

Motivație ajustare

Au fost aplicate ajustări negative tuturor comparabilelor cu acces direct din strada său alei de acces, accesul la terenul evaluat fiind făcut prin curțile altor proprietari. Conform analizei."•i6J'xLș datelor secundare,ajustarea apreciata a fost de 40%

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

Utilizare

rezidențiala

rezidențiala

rezidențiala

rezidențiala

rezidențiala

'justare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

nu au fost necesare ajustări

Regim de inaltime zonal

P+2

similar

similar

similar

similar

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

Nu s-au aplicat ajustări

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

-52.46

22.76

-63.74

-22.58

Preț ajustat (EURO/mp)

106

156

128

137

Ajustare totală netă (EURO)

-52.46

22.76

-63.74

-11.58

-Ajustare totală netă (%)

-31%

16%

-29%

-7%

Ajustare totală brută (EURO)

74.46

129.16

89.74

115.78

Ajustare totală brută (%)

44.59%

92.26%

41.16%

74.22%

Suprafața teren (mp)

62.00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

128

EURO/mp

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA

7,936

EURO

36,923

LEI

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

£,

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 128euro/mp, adică 7.936 euro / 36.923 lei. Terenul a fost evaluat ca fiind liber. Valoarea nu include TVA.

vf

SC OPlNION SRL

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezujltațgldf ^F-roncluiiilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru tereiT‘1ău*'fdst obținute următoarele valori :

 • 1.      Abordarea prin piață:

Valoare de piață teren = 7.936 euro / 36.923 Iei (128 euro/mp)

Valoarea de piață teren = 7.936 euro / 36.923 lei (128 euro/mp)

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 11.05.2018.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluatori autorizați, membri titulari ANEVAR, cu specialitatea EPI. EI, EBM.

v"

SC GPINION S«L


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551


ANEXE

P

SC OPiNiON SRL

l^^iiDELtMirAR£5 Date'referitoare ie const/vctil


I                              Suprafațatotaiamasurets 3 tmobrlukb *62 mp

?________                Suprefate din act* 62 mp

E>euutam smg. OtteanuP^^         I

Aut A NC Pi

Seria RO~PH.p n/


° >r[


-4sr - -•- —inspector

Confirm introducerea Pnobifuiui m baza de date integrate st atribuirea numărului cndastra’

Stampila srpșrsfaf

3t&fJ ttM'
Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA

Cadastru și Publicitate imobiliară Ploiești

Dosarul nr. 3164/ 15-01-2018

ÎNCHEIERE Nr. 3164Registrator: NlCOLETA RADMILA POLEACU                 Asistent: ILEANA MIHAELA VASILE

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL PLOIEȘTI domiciliat in Loc. Ploiești, Bdul Republicii,

A 2-4 Et. 3 Jud Prahova privind Prima înregistrare a imobilelor/unitatdor individuale (u.ij i’1 calea funciara, in baza:                                    _

-Act Administrativ nr.379/31-10-2017 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, f md mdepi'nite cond tiiie prevăzute !a art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr.

7 1996 republicata, cu modificările si couipieiarife: ulterioare, tariful achitat in tuma de 0 lei, cu documentul de plata pentru serviciul avand codul 211

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE

Admite-ea cererii cu privire la.

 • - îrrob Iul cu nr. cadastral 143794

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire lege in cota de 1/1 asupra A.l in favoarea M JNICIPIU- PLOIEȘTI (DOMENIU PRIVAT ), sub B.l din cartea funciara 143794 UAT Ploiești;

Prezenta se va comunica părților:

O-TEANU PETRE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

■*i Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cacastru s. Publicitate Imobiliara Ploiești, se insene in cartea funciara si se soluționează de către reg'stratorul-sef

Data soluționării

Asistent Registrator,


31-01-2018

Registrator,

NICOLETA PADM

/sC

.V <1

Y l'J<S

(parafa


UA WEACU

< AV--'

s5i-, , £ > « v o

A-(parafy si semnătura)


V Cu ercepț a situațiilor prevăzute ia Art. 62 ali^^'^^eg^amentul de avizare, recepție și înscriere in evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat pApiiiBBjif. 700/2014

k             1 tru și Pi          imobili = pRA ■* vA

B o          iastru P                    i loiest

-’ĂV i                EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

te F nciarj i 13794 loiesti


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN

Adresa:    . p'otesti. Str Cerna. Nr 1H. ud. Prahova

1 Nr, Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

543794

62

Teren împrejmuit;                                                                i

 • B. Partea II. Proprietari și acte

■ înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale            Referințe

3164 / 15/01/2018                   __ _________

Act Adn nistrativ nr 379, din 31/10/2017 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; î- aix lare, drept de PROPRIETATE, dobandIFprin Lege, cota actuala]-       ~ ai

8 ■ 1 1 '

_J MUNICIPIUL PLOIEȘTI tDd-MENJU~PRÎVÂT~)'~~~__         __ ~~

 • C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

SUNT

e nnțțrtț date cu caracter pertonal, proleja'.e de prevederile Legu Nr. 677/2001.

Referințe


Pagina 1 dm 3Teren


143794Date referitoare la teren

, ■. ! Categorie , intra j‘2'rl folosință ■''■lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1 1     Curî'     DA

(    co^struchi

62

> •"

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

.   Punct

1 sfârșit

Lungime segment

(m)

1

I,

10.128

............2

3

6 .131

3

4(

10.159

L<

1

6.134


_ a * j- 7              ,     -----------------~~ Proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru.

Distanța dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.cari i? cw.'e


iȘ'ș^erșon^pnCe{ete de prevederile Leg» 'Ir.677/2001.
Oficiul at Cadastru și Publicitate Imobiliara prahova Bi-oul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ploiești


UICH

A '•


extras de carte funciara

PENTRU INFORMARE

Carte F./nc'Mâ Nr. 143794 Pto.cst


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN intrav lan’  '* a-■■>«sti. StrCerna, Wr. 1H. lucLPrahova

Nr. i Nr, cadastral       'T~T~T~,— ~7~~

Crț'Nr. topografic ’ Suprafața* (mpj .___________

/ A’J____343794    /        62        peren imprejmuit;


62Observații Referințe


B. Partea II. Proprietari și acte            

. înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate șl alte drepturi reale j

Referințe

3164 / 15,01/2010

Ac: Aamimstran, nr. 379, din 31/10'2017 emis da CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI;

B- frtabi are cirept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege cota actuala'

Al

1 MUNICIPIUL PLOIEȘTI. (DOMENIU PRIVAT )

       C. Partea III, SARCINI .

înscrieri privind dQZfti&nTtârarnfn&&iG dreptului de proprietate,    1

drepturi reale de garanție și sarctm             '    /

Kd SuN 1                                                    —-L————— __

Referințe

pozițiile n vigoare din cartea funciară origina!#;,‘p^njtă de aces

.inciara este afabil la autentificarea de cătr<- notarul

: '    *■ reale precum și pentru dezbaterea esi iilor, iar |

■ ■ ' ' :e orice mod ai in condițiile legii                                  / &

de o RON p ru rviclul de publicitate Imobil a ă c codul nr.SiîLp ă actelor^ qpjJke p» «1 ’     '           '          sunt


ij .3


Asistent Registrator,

ILEANA MIHAELA VASiLEimwlațiile prez’dmX' ! O"'                   * 1 1 ’’

< f ' <^Meferent,~'y/

- 1rrr>re Corone care cs caracter personal, proteja'? de prevederile Legii Nr 677/2001.


Pagina


MEMORIU TEHNIC


“ ADRESA IMOBILULUI Mun. Ploiești, str. Cerna, nr 1H jud. Prahova.

 • 2 TIPUL LUCRĂRII Recepție si infiintare carte funciara

Numărul lucrării in registrul propriu: 9


 • 3 SCURTA PREZENTARE A SITUAȚIEI DIN TEREN:

Imobilul este situat tn intravilanul mun. Ploiești str. Cerna, nr. 1H, cu acces la strada Cerna Este comous cum

-teren. S. teren (of. act)- 62 mp,

S teren masurata- 62 mp

Proprietar:

MUNICIPiUL PLOIEȘTI cu sediul in mun. Ploiești, b-uld. Republicii, nr. 2- 4.

Hotarele: sunt materializate

Vecini: -N :

-S:

-E :

-V:

Nr cad. 131658 - construcție

Nr. cad 125350 - gard zid

Primăria Municipiului Ploiești - limita nematerializata Primăria Municipiului Ploiești - limita nematerializata

 • 4 OPERAȚIUNI TOPO-CADASTRALE EFECTUATE:

Metodele de măsurare:

Pentru legarea la rețeaua geodezică în sistemul de proiecție Stereografic 1970 s-a executat măsurătorile cu GPS STONEX S4, sistemul Stonex SurvCE Version 5.02. prin metoda RTK - cinematic în timp rea. determinau-se statuie 4,5.6 .

Pentru a realiza trecerea coordonatelor determinate din sistem Stonex SurvCE la coordonatele in sistem raționa! s-a realizat cu programul de transformare SurvCE RW5 Report, determinindu-se coordonate in sistem Stereo 70.

Masurarea detaliilor de planimitetrie s-a făcut din stațiile nou determinata 4,5.6 cu statia totala TOPCON.Coordonatele punctelor de detaliu s-au obtinut in Sistem de Referința european ETRS '89. Lucrarea s-a executat in sistem de proiecție STEREO'70 ; sistem altimetric : MAREA NEAGRA 1975.

Lucrării topografice si cadastrale efectuate:

- transferul de date de pe cartela Stafiei Totale la sistemul de calcul, realizat cu programul TOPCON LINK V 5 2 3.

 • - transformarea coordonatelor din Sistem de Referința European (ETRS ’89) in Sistem de Proiecție Stereografic 1970 s-a realizat folosind soft-ul TransDat versiunea 4.04 , generând coordonatele definitive folosite in lucrare

 • - raportarea punctelor din rețeaua de sprijin, a punctelor de ridicare si a punctelor radiate in fișier dxf realizat cu programul TOPO LT 10.3.

 • - realizarea planului de situație (topo-cadaslral) in programul AutoCad, ținând cont de straturile tematice si de modul de numerotare si cartare imobiliara in conformitate cu Ordinul nr 700/2014

 • - calculul analitic al suprafețelor s-a executat cu programul Poli LSP, care respecta normativele tehnice in vigoare

 • - realizarea in AutoCad a schiței punctului de sprijin si a punctelor de ridicare

 • - realizarea in AutoCad a descrierilor topografice a punctelor rețelei de ridicare Planul de situație a fost realizat la scara 1: 200.

Data Ianuarie 2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ițvSZĂT

L


T.


HOTĂRÂREA NR. 379 privind modificarea poziției 1149 (referitoare la imobilul situat în Pinî^Lsțr.' T Rodului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al muîti^pjului^' Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și modificarea poziției 112 (referitoare Ia imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.133/27.06.2007privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda. Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 185/26.10.2017 prin care se propune modificarea poziției 1149 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” și modificarea poziției 112 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că părți din imobilul situat în Ploiești: str. Rudului nr. 95 care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea. Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 20.09.2017 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind administrarea bunurilor proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1). Aprobă modificarea poziției 1149 (referitoare la imobilulf-situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 'Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și a poziției 112 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Imobilele terenuri situate în Ploiești str. Rudului nr. 95, str. C’erna nr.


nr.l H, str. Cerna nr. II, str. Cema nr. 1F, str. Cerna nr. 1G, str Cernanr. 3A, Cema nr. 7A, str. Cerna nr. 9A, str. Cema nr. 11A și str. Cicero nr. 14A se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de persoana fizică autorizată - Olteanu N. Petre, care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 și nr. 133/2007 rămân neschimbate.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

Contrasemnează,SECRETAR,.

Laurențjfu DIȚTJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI       ANEXA NR.l LA

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ

a-


ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

TABEL

La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 1149 (referftoâjhe situat în Ploiești, str. Rodului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea^Cbdsiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și modificarea poziției 112 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ruduiui nr.

95) din Anexa nr.l Ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI

PRENUME

CHIRIAȘ

' DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

.....

OBS.

Ruduiui nr.95

Dedu Ion

Teren curte

202

Cema nr.lH

-

Teren curte

62

Cerna nr.ll

-

Teren curte

56

Cerna nr.lF

Radu Ni colac

Teren curte

lîî........~

Cema nr.l G

Tudose Virgil

Teren curte

96

Imobil aflat în

Ovidiu

domeniul

< Cemanr. 3A

Ristea Gabriel

Teren curte

114

privat al

1149

și Ristea

Municipiului 1

Victorița

Ploiești

Cema nr. 9A

Marin Comei

Teren curte

Alexandru

145

’ Cerna nr.l IA

Tudor Silvia

Teren curte

83

Tudor Bogdan-

1

Alexandru

Tudor Cătălin-

i

George

Cicero nr. 14A

Duțu Neagu și

Teren curte

107

Duțu Maria

NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI

PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

112

Cema nr. 7 A

Călugăreanu

Ovidiu

Călugăreanu Daniela Cristina

Teren curte

181

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului PloieștiJ                >rtt

Ww^sjwb^î

1 ®


a ®:         1.

jU


► -• S» f. î


S" *

L


n rrt.j

Țin


Autentificare


Creare Cont


Ajutor


ADAUGĂ ANUNȚ ?

GRATUIT


Toata România


Toate categoriileAnunțuri Imobiliare in Ploiești Anunțuri Terenuri in Ploiești


Anteriorul


Teren 150 mp in Ploiești strada Rudului

Ploiești, Prahova

Acum o săptămână

daniel

PERSOANĂ FIZICĂ


teren


TRIMITE MESAJ


sa    'Jmrw

i^ii r

«nn

QC

CE

El

53

SJ

roche

Q9

cr


SALVEAZĂ ANUNȚUL


Radului Tip teren


Teren construcții


Intravilan Suprafață teren (m2)


150


Nu

in str. Ruduiui colt cu

Dorului

Pretabil construcție casa .spațiu comercial,afacere.

Terenul este in diviziune cadastru + intabulare efectuate

Vând sau schimb cu Auto sau Imobiliare

Mai multe detalii la telefon sau pe email.

PROIECTE


IMOBILIARE NOI


=1600,00 mp
Teren intravilan de vanzare,             ,

1800 mp

250.000 EUR              0733 358 130

10 OFERTA: X2L8130HGmp


Front stradal:


m Construcție >


Nr. Fronturi:


Suprafața


Utihtati

Utilitati: Apa, Utilitatî în uim

Ake informații

Alte caracteristici: Oportunitate de investiție, La sosea, - auto, împrejmuit

Detalii zona: Străzi asfaltate, Mijloace de transport, Iluminat stradal

lei: 1.165.450,00 Lei

10.754,07 Lei

200 n-.


Raportați •aesjĂre pe haru

site folosește cookies. ■        in continuare, acceptați modul in care utilizam cookie-urile.                       X


200 m


Acest


PROIECTEIMOBILIARE NOI

*• „o              i .

Teren intravilan de             .?

275 mp


60.000 EUR

PREȚ negociabil

ID OFERTA: MSH8131QX


0733 358 130


Caracteristici

Suprafața teren:

275 mp

Categorie:

Front stradal:

9.45 m

Construcție pe teren:

Nr. Fronturi:

Suprafața


Utilitati: Apa, Canalizare. Gaz, Utilitati pe c

Alte informații


Alte caracteristici: Oportunitate de investiție, sosea, Acces Teren imprejmuit

Detalii zona: Străzi asfaltate, Iluminat stradal, Mijloace

Taxe notariale

Valoare preț imobil in lei: 279.708,00

3.926,93 Lei

Vezi detaliat


Raportați o eroare pe hattă


Ns\i and in continuare, acceptați


in care utilizam cookie-uriie.


P R O IEC E


IMOBILIARE


Sup-afață teren = 640,00 mp


200 rnTeren intravilan vanzare, zona

Ipatescu, 640 mp


100.000 EUR

OFERTA: MSH873306


aracienstici


Suprafața teren:

Front stradal:


Nr. Fronturi:

Descriere


Utilitari

Utilitati: Apa. Canalizare,


0733 358 130


640 mi

o »5 m Construcție ru» teren


Intravilan
Raportați o eroare pe harții


Alte caracteristici: Oportunitate de investiție,

Acces auto, Teren împrejmuit

.       1 i - asfaltate, Iluminat stradal, i


axe not


Valoare preț imobil in lei: 466.180,00 Lei


5.709,37 Lei


modul in
PLAN de AMPLASAMENT si DELIMITARE

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

62

mun. Ploiești, str. Cerna, nr. 1H, jud. Prahova


Nr. Cartea Funciara                                   Unitate Administrativ Teritoriala ( UAT)


PLOIEȘTIANEXA NR. 1.35 la regulament


A. Date referitoare la teren

Nr. : arcele

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

62

gard zid, construcție, limita nematerializata

TOTAL

62B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața masurata a imobilului (mp) Mențiuni (mp.

--

'C/X

TOTAL

l'a JS'         S'i®.


Suprafața totala masurata a imobilului = 62 mp

Suprafața din act - 62 mp


Executant: sing. Olteanu Petre

Aut. A.N.C.P.I.

Seria RO-PH-F, nr. 0033

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intogTmdocuineotatiei cadastrale si corespodentațacesteia pureahtatea la teren SejrinaiSFasi:Stafr:p>la


Data: lanuarie'2018 'Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Stampila si parafa'

3!&f / n;


Data:Stampila BCPI


MUNICIPIUL PLOIEȘTICAIET DE SARCINI

Privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Cerna nr. 1H, județul Prahova, Carte Funciară 143794, număr cadastral 143794

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

■ X

CAIET DE SARCINI         77 Z

Privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Cerna nr.lH, județul Prahova, Carte Funciară 143794, număr cadastral 143794

Xj,. >5^'

1. OBIECTUL LICITAȚIEI                                   '

Obiectul licitației îl constituie vânzarea terenului în suprafața de 62 m2 din domeniul privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Cerna nr.lH, județul Prahova, Carte Funciară 143794, număr cadastral 143794.

Obiectul licitației este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE IMOBILUL SCOS LA LICITAȚIE ÎN VEDEREA VANZARII

Terenul situat în Municipiul Ploiești str. Cerna nr.lH, județul Prahova, Carte Funciară 143794, număr cadastral 143794, scos la licitație în vederea vânzării este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.379/2017.

Suprafața este de 62 m2.

3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE ȘI CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa în număr nelimitat orice persoană fizică sau juridică, în situația în care sunt declarate calificate de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • A. Persoane fizice

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - conform anexa

nr. 1

 • b) Copie după actul de identitate

 • c) Declarație pe proprie răspundere, în forma autentica (notariala), din care să rezulte că:

 • 1. documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu originalele;

 • 2. nu se află în litigii cu Primăria Municipiului Ploiești;

 • 3. în cazul adjudecării licitației, va achita contravaloarea imobilului integral înainte de încheierea contractului de vânzare cumpărare;

 • 4. în cazul adjudecării licitației va achita toate cheltuielile notariale privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare.

d) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local și bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Generala a Finanțelor Publice) - (prezentate în original, în copie legalizată sau în copie conformă cu originalul și care să nu fie mai vechi de 30 de zile);

 • e) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • f) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • g) Dovada constituirii garanției de participare la licitație


B. Persoane juridice
 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitați^ conform aheka

  nr. 1


VW:   W

 • b) Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv pentru persoane juridice;

 • c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment;

 • d) Copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (după caz);

 • e) Declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (notarială), din care să rezulte că:

 • 1. documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu originalele;

 • 2. nu se află în litigii cu Primăria Municipiului Ploiești;

 • 3. în cazul adjudecării licitației, va achita contravaloarea imobilului integral înainte de încheierea contractului de vânzare cumpărare;

 • 4. în cazul adjudecării licitației va achita toate cheltuielile notariale privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare.

 • f) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local și bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Generala a Finanțelor Publice) - (prezentate în original, în copie legalizată sau în copie conformă cu originalul și care să nu fie mai vechi de 30 de zile);

 • g) împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, în forma autentică (notarială);

 • h) Informații generale despre firma, conform anexa nr.2;

 • i) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • j) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • k) Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de participare la licitație.

4. ELEMENTE DE PREȚ
 • 4.1. Prețul de pornire a licitației publice deschise, cu strigare pentru vânzarea terenului situat în Municipiul Ploiești, str. Cerna nr.lH, județul Prahova, Carte Funciară 143794, număr cadastral 143794, în suprafața de 62 m2, este de 36.923 lei fără TVA. Acesta a fost stabilit având în vedere Raportul de evaluare nr. 77/11.05.2018, revizuit în data de 29.06.2018.

4.2. Prețul de adjudecare al licitației va deveni preț în contractul de vânzare cumpărare, la care se va adăuga cota legala de TVA.
 • 4.3. Termenul încheierii contractului de vânzare-cumpărare al imobilului este 60 de zile, de la data achitării prețului de adjudecare (inclusiv cota legală de T.V.A.).

 • 4.4. Pasul de strigare la licitație este 500 lei;

 • 4.5. Garanția de participare la licitație este 5.000 lei;

 • 4.6. Taxa de participare la licitație este de 500 lei;

Această taxă reprezintă un venit al organizatorului și nu se mai restituie.

 • 4.7. Contravaloarea caietului de sarcini este de 500 lei.

Caietul de sarcini se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, Piața Eroilor nr. IA, etaj 4, cam. 409, Ploiești'3,

 • 4.8. Criteriul de atribuire                                         AcA

Prețul cel mai mare oferit peste prețul de pornire al licitației cu mmim trei p^A ' \

 • 4.9. Valoarea adjudecată va fi achitată integral până la data semrwif contrâctujiți de vânzare/cumpărare la un Notariat public, prin virament în contul M^fiicipiului-^ptoiești R009TREZ521502205X013584 deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2382846»^:;

5.INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANT!

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, județul Prahova în calitate de proprietar, organizează licitație publică deschisă cu strigare în vederea vânzării terenului în suprafața de 62 m2, din domeniul privat al Municipiului Ploiești, situat în Municipiul Ploiești, str. Cema nr.lH, județul Prahova, Carte Funciară 143794, număr cadastral 143794.

Data, ora și locul de desfășurare a licitației ..vor fi menționate în anunțul publicitar privind organizarea licitației.

Anunțul publicitar aprobat constituie anexa nr. 4 la Caietul de sarcini și va fi predat către solicitanți la achitarea Caietului de sarcini.

A. Condiții de eligibilitate
 • 1. La licitație pot participa în număr nelimitat orice persoană fizică sau juridică, română, care îndeplinește condițiile de eligibilitate, conform legislației în vigoare, în situația în care este declarată calificată de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație prevăzute în capitolului 3 al prezentului caiet de sarcini.

 • 2. La licitație vor fi calificați participanții care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini și fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local și bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice participant care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare participant poate depune un singur dosar de participare la licitație pentru imobilul licitat.

 • 5. Documentele din dosarul de participare la licitație vor fi redactate în limba română și se depun într-un singur exemplar semnat și stampilat de către participant. Dosarul are valabilitate 60 zile de la data depunerii.

 • 6. Revocarea dosarului de participare la licitație după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

B. Garanția de participare la licitație
 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru vânzarea terenului, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat în Municipiul Ploiești, str.Cerna nr.lH, județul Prahova, Carte Funciară 143794, număr cadastral 143794, în suprafața de 62 m2, este în suma de 5.000 lei.

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament în contul Municipiului Ploiești R023TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855.

 • 3. Participantul va pierde garanția de participare daca își retrage dosarul de participare la licitație după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare și de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a participantului declarat câștigător și a celui clasat pe locul al doilea va fi reținută de Municipiul Ploiești, până la momentul semnării contractului de vânzare cumpărare de către câștigătorul licitației, urmând ca după aceasta dată garanția să fie restituită la cerere.

  5. Celorlalți participanți declarați necâștigători li se restituie garanția de>participare depusă, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

  H


 • C. Modul de prezentare a dosarului de participare la licitație               \

 • 1. Dosarul de participare la licitație se depune în plic închis, sigilat, semnat și'ștarrțpilat d’e^/

participant, la Registratura Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. IA (fosta clădireJPetxom), / parter. Termenul limită de depunere va fi cel prevăzut în anuțul publicitar privind 'ofgăriizafea licitației.                                                                                                          '

 • 2. Plicul trebuie să conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa:

 • - numele participantului și adresa acestuia;

 • - denumirea licitației și a imobilului pentru care depune dosarul de participare la licitație;

 • - “A nu se deschide înainte de data de....................... orele...........(Se vor nota data

și ora de desfâțurare a licitației menționate în anuțul publictar privind organizarea licitației).

 • 3. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor nu se depune nici un dosar, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor se depune un singur dosar valabil, procedura licitației publica va continua.

 • 5. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor se depun mai multe dosare dintre care unul singur îndeplinește condițiile de eligibilitate, procedura licitației publice va continua.

 • 6. Dosarele de participare primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate deponenților fără a fi deschise.

 • 7. Participantul va numerota, va semna și stampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, sub semnătura și stampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 8. Participantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

 • D. Organizarea și desfășurarea licitației

 • 1. La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții participanților și, după caz, alți specialiști și invitați. Neprezentarea la licitație a participanților care au depus documentele de participare în termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație și pierderea garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majoră invocate, în scris, în termen de 48 ore de la producere.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele participanților. Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia va verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină participanți care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor și a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele participanților respinși și motivul respingerii lor și participanțiii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate aceștia devenind ofertanți. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și participanții prezenți.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca dujjă^eschjderea plicurilor participanților, cel puțin un dosar de participare la licitație să întrufieașfel^eSnd^b^

  prevăzute și să fie calificat.                                                                  \O


  5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației, pasul de țicițațife-șî^e^itiB notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).                      / • 6. Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive”, respectiv la t^^ețTnur/a^

în funcție de raportul dintre cerere și ofertă.                                                     .z

 • 7. Astfel, în cazul în care exista cel puțin două dosare de participare la licitație sunt calificate, se pleacă de la prețul de pornire a licitației. Președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau un multiplu al acestuia până când unul dintre ofertanți oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplu al acestuia și nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8. Președintele comisiei repetă de trei ori prețul oferit de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu majorează prețul strigat, imobilul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

Prețul de adjudecare al imobilului este prețul cel mai mare oferit peste prețul de pornire al licitației cu minim trei pași.

 • 9. Secretariatul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna denumirea participanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru vânzarea imobilului scos la licitație. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din ofertanți.

 • 10. Intr-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 11. în cazul în care există un singur dosar de participare la licitație, care întrunește condițiile prevăzute și este calificat, imobilul va fi adjudecat participantului calificat, iar prețul de adjudecare al imobilului este prețul de pornire al licitației plus trei pași.

 • 12. Dosarele de participare aparținând deponenților care au transmis notificări de retragere, dosarele de participare întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate deponenților respectivi.

 • 13. Orice încercare a unor participanți sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea dosarului de participare și descalificarea participanților respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 15. Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica în mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație și anume:

 • -  un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • -  câte un exemplar ofertanților la licitație, la cerere.

 • 16. In procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea faptul că rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 17. Rezultatul licitației va fi afișat în termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 18. Eventualele contestații ale licitanților se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 24 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnată.

 • 19. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive. ^--\C

 • 20. în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa sau nu' achită prețul \oferit (la care se adaugă cota legală de T.V.A.) în termen de 30 de zile de lâ-Țănțânerea '


 • 19. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive. _

TA î— ........1      _________î i-         • _______xx i_            __ ______J1-;-

definitivă a rezultatelor licitației, comisia de licitație va adjudeca licitația'^ertâritului*.’' ' clasat pe locul al doilea (la prețul oferit de acesta dar nu mai mic decât pretuldcfț^rnifc allicitației plus trei pași) iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

21. Semnarea contractului de vânzare - cumpărare se va face în termen de 60 de zile de la data achitării prețului de adjudecare (la care se adaugă cota legală de T.V.A.), la notariat.

Cheltuielile privind contractul de vânzare cumpărare vor fi suportate de către ofertantul câștigător.

Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de vânzare cumpărare determina pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizată de Municipiul Ploiești.

5. DISPOZIȚII FINALE
 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apăra cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competentelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Participanții care sunt dovediți ca au stabilit cu alți participanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

 • 4. Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației împreuna cu comisia de licitație.

 • 5. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, în scris, tuturor deponenților de dosare și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - conform anexa nr. 1.

 • - formular Informații generale despre firma, conform anexa nr.2.

 • - plan de amplasament și delimitare - anexa nr. 3.

 • - anunțul publicitar aprobat privind organizarea licitației - anexa nr. 4 (va fi predat solicitanților la achitarea Caietului de sarcini).

 • - Certificat de urbanism - anexa nr. 5 (va fi predat solicitanților la achitarea Caietului de sarcini).

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

SCRISOARE DE TRANSMITERE a documentelor de participare la licitație

DEPONENT ..........................................


adresa)

Nr.            /               __________(ziua, luna, anul)


..............._,X O A

.^^^enlirnîfc'șr vjp COJEȘTI

....


I \ MU*

1 .1^


Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ca urmare a anunțului publicitar apărut în ______________________________

____ ____ privind organizarea licitației publice deschise cu strigare, noi,______

(denumirea deponentuluii)

vă transmitem alăturat, în cadrul termenului limită comunicat de dumneavoastră, următoarele:

*

(*se vor nota documentele depuse - opis).


La data și ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publică a plicului ce conține documentația de participare la licitație, din partea noastră va participa un reprezentant deplin autorizat să ne reprezinte și să semneze în numele și pentru firma noastră.


Data completării


(ziua, luna, anul)


DEPONENT, (semnătura autorizată si, după caz, ștampila societății)


DEPONENT


Anexa nr. 2 la Caietul de’s^rcini \


(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)INFORMAȚII GENERALE

(persoane juridice)

Subsemnatul reprezentant


legal


al


societății


în calitate de comerciale


............................................................................................... declar  pe propria răspundere următoarele informații:

1. Denumirea firmei


mirea și forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:

  (denu


  (adres


a completa a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comerțului

(numărul și data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris și vărsat)

 • 5. Până la data de...............................la dosarul firmei nu s-au operat cereri de înscrieri de

mențiuni referitoare la hotărârea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolvență, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciară sau faliment.

 • 6. Obiectul         de         activitate,         pe         domenii,         este         :

(conform celor înscrise în statutul societății)

Deponent,

(semnătura și ștampila)


-7YU^V0 tf-)


PLAN de AMPLASAMENT si DELIMITARE

Scara 1:200


Nr cadastral Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

62

mun. Ploiești, str. Cema, nr. 1H, jud.Prahova


Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

PLOIEȘTI


ANEXA NR. 1.35 la regulament


A. Date referitoare la teren

Nr parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

62

gard zid, construcție, limita nematerializata

TOTAL

62

B. Date referitoare la construcții
Cod        Destinația

Suprafața masurata a imobilului (mp) Mențiuni (mp)              I

TOTAL

Suprafața totala masurata a imobilului = 62 mp

Suprafața din act = 62 mp
Executant, sing. Olteanu Petre

Aut. A.N.C.P.I.

Seria RO-PH-F, nr. 0033

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intoșrflr'il docurberitatiei cadastrale si corespodenț^acesteia cufealitgtea la teren ^hn^fS^^ta^pila \

Seria

Data: lanuarhafyoiB plk; ,ț-


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Stampila si parafâ


Data:


Stampila BCPI