Hotărârea nr. 592/2018

Hotãrârea nr. 592 privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploieşti şi doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Elena Florentina

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 592 privind încheierea unui contract de superficie între

Municipiul Ploiești și doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Elena Florentina

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 354/14.11.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 365/14.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1862/05.12.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Public, Contracte și sub nr. 245/05.12.2018 la Direcția Economică prin care se propune aprobarea încheierii unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Elena Florentina;

Având în vedere solicitarea doamnei Blănaru Eugenia, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 3802/2018;

Luând în considerare: procesul verbal și raportul ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 07.11.2018;

Luând în considerare art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin(2)-lit. c), art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In baza art.548 pct.(4), art. 550 pct.(l), art. 2.517 și art. 693-702 din Noul Cod Civil;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 137/30.07.2018, întocmit de către S.C.OPINION S.R.L, pentru suprafața de teren adiacentă imobilului situat în Ploiești, str. Anotimpului nr. 5, bl. 49, sc. A, ap. 4, în suprafață de 2,97 m.p. care constituie Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Stabilește valoarea redevenței suprafeței de teren adiacentă imobilului situat în Ploiești, str. Anotimpului nr. 5, bl. 49, sc. A, ap. 4, în suprafață de 2,97 m.p., la suma de 15,68 lei/lună;

Art. 3 Aprobă încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Elena Florentina, pentru folosința suprafeței de teren adiacentă imobilului situat în Ploiești, str. Anotimpului nr. 5, bl. 49, sc. A, ap. 4 în suprafață de 2,97 m.p., identificată conform planului de situație, care constituie Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) Durata contractului de superficie este de 49 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii;

 • b) Doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Elena Florentina vor achita Municipiului Ploiești, integral, până la semnarea contractului de superficie, suma de 564,48 lei, sumă datorată pentru ocuparea fără forme legale în ultimii 3 ani a suprafeței de teren adiacentă imobilului situat în Ploiești, str. Anotimpului nr. 5, bl. 49, sc. A, ap. 4, în suprafață de 2,97 m.p.;

 • c) Doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Elena Florentina vor achita contravaloarea folosinței suprafeței de teren, în sumă de 15,68 lei/lună;

 • d) Contractul de superficie, ce are ca obiect suprafața de teren susmenționată, să fie perfectat la un notar public autorizat, în termen de maxim 60 zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri;

 • e) Doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Elena Florentina au obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de superficie.

Art. 4 Aprobă ca suma stabilită conform art.4 lit. c) să se achite de către doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Elena pe toată durata contractului de superficie. Suma se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de superficie, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. George-Sprin-Nîculae BOTEZ

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


ulae BOTEZ'


. ?95/2x)/^

8U>.


SC OP1NION SRL
STABILIRE REDEVENTĂ TEREN r

AFERENT BALCON, PLOIEȘTI, STR.

ANOTIMPULUI, NR.5, BL.49, SC.A,

AP.4, JUD. PRAHOVA, NR.CAD.

143832, SUPRAFAȚĂ DE 2.97 MP

BENEFICIAR

Municipiul Ploiești DATA

30.07.2018

Nr. Raport

137/30.07.2018


r

CĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren aferent balcon situat în Ploiești, Str. Anotimpului, nr.5, bl.49, sc.A, ap.4, județul Prahova, nr.cad. 143832, suprafața de 2,97 mp.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnatei nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL

Expert evaluator:

Andrei Nistorescu

Cuprins

Capitolul 1

l. 1 .Certificarea evaluatorului........................................................................................................................ 3

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul n

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

2.2 Identificarea evaluatorului

 • 2.3. Identificarea clientului.........................................................................................................................

2.4.Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății........................... ............................................

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia..............................................................................................................

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului................................................................................................................................. 15

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Metodologia de estimare a chiriilor potențiale

'.2.1. Comparația directă........................................................................

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE'

Capitolul I
 • 1.1. Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și simt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie centru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL

Expert evaluator:

Andrei Nistorescu

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

  OBIECTUL EVALUĂRII

  Teren aferent balcon, Nr. Cad. 143832, suprafață de 2,97 mp.

  FOCALIZARE

  Ploiești, Str. Anotimpului, nr.5, bl.49, sc.A, ap.4

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Municipiul Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL 374/31.10.2017

  SCOPUL EVALUĂRII

  Stabilirea redevenței

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  19.04.2018

  DATA EVALUĂRII

  30.07.2018

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.6248 LEI/EURO

  VALOAREA REDEVENȚEI

  1.14 euro/mp/luna echivalent 5,27 lei/mp/luna

  3,39 euro/luna (echivalent 15.68 lei/luna)

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

4*.

t


Capitolul II

2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.


2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. Grigore Pleșoianu, nr.26,Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551,prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018.

 • 2.4. Identificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este stabilirea redevenței pentru terenul aferent balconului.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Propritetatea imobiliară de evaluat, teren intravilan aferent balcon, este situat în Ploiești, str. Anotimpului, nr.5, Bl.49, sc.A, ap.4, jud. Prahova.

Terenul are suprafață totală de 3 mp, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 8042/31.01.2018 furnizat de către client si 2.97 mp conform Planului de amplasamnet si delimitare a imobilului. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești pe baza documentației furnizate. în urma a inspecției pe teren, s-a constatat că pe suprafața terenului a fost construit un balcon.

Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.


Stoc 39EtB


9

GRĂDINIȚA PROGRAM

PRELUNGîl NR 40(j? Profj


Strada Anotimpului 5


LămâițatJU


țfwooeyGram


Go g!e


România


CcndHK

Fig.2 Imobil subiect, Str.Anotimpului, nr.5, Ploiești - Vedere Google MapsGRADINiȚA PROGR,

PRELUNGIT NR.


Trimișii fesdhaek


5Cm«.


Fig.l Imobil subiect, Str Anotimpului, nr.5. Ploiești Vedere satelit

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății      f/b 4L

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 374/31.10;2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor ari. 4 din Legea nr. 213/1998, privind Proprietatea Publica si regimul'juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială are un drept de proprietate privată asupra bunurilor care nu fac parte din domeniul public. Aceleași prevederi legale le găsim reiterate si în art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Dreptul de proprietate constituie dreptul real cel mai deplin, conferindu-i titularului său trei atribute, si anume posesia, folosința si dispoziția. Există si excepții când unele dintre atributele recunoscute de lege proprietarului sunt desprinse din conținutul juridic al dreptului său, alcătuind un alt drept real principal constituit ori recunoscut în favoarea altei persoane, drept independent, opozabil tuturor, inclusiv proprietarului. în acest mod se realizează ceea ce numim dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de superfîcie, dreptul de uz, dreptul de bitatie si dreptul de servitute si ele pot fi constituite sau dobândite numai asupra bunurilor care se află in proprietate privată.

Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a noului Cod civil prevede ca dispozițiile privind dreptul de superfîcie sunt aplicabile numai pentru constituirea acestui dezmembramant ulterior intrării in vigoare a noului Cod civil. Astfel, superficia a fost reglementata prin noul Cod civil (Legea nr.287/2009 pusa in aplicare prin legea nr.71/2011) in Cartea a III a, Titlul III, intitulat "Dezmembraminte ale dreptului de proprietate, art.693-702.

Potrivit alin. (1), art.693 din Noul Cod Civil, superficia reprezintă dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superfîciarul dobândește un drept de folosină, suprapunându-se două drepturi de proprietate: dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcțiilor, plantațiilor sau altor lucrări si dreptul de proprietate asupra terenului, al cărui proprietar este o altă persoană.

Dreptul de superfîcie prezintă următoarele caractere juridice: în primul rând, este un drept real imobiliar, având ca obiect întotdeauna un bun imobil, adică o suprafață de teren . Un alt caracter juridic al uperficiei este acela că reprezintă un drept perpetuu, în sensul că atata timp cât dureaza construcția, plantația sau lucrarea ce se află în proprietatea altei persoane decât proprietarul terenului, iar atunci când este constituit prin act juridic, se poate constitui pe o durată determinată de cel mult 99 de ani.

Prin stabilirea, in reglementarea actuala a unui termen maxim de 99 de am pentru existenta dreptului de superfîcie, se creeaza o limita temporara pana la care operează suspendarea dreptului de a invoca ascensiunea imobiliara de către proprietarul terenului. Aceasta limita poate fi extinsa, prin reînnoirea dreptului de superfîcie cu o noua perioada ce nu poate depăși 99 de ani. Aceasta presupune ca, in cazul constituirii superficiei prin act juridic, este necesar sa se precizeze ce se intampla cu construcția, plantația ori lucrarea, la încetarea superficiei prin ajungerea la termen. In caz contrar, se vor aplica dispozițiile privind ascensiunea cu obligația de a plăti valoarea de circulație a acesteia de la data expirării termenului (art.699 alin. 1 C. civ.)

întinderea exercitării dreptului de superfîcie este determinata de actul constitutiv. De regula, in lipsa unor stipulații contrare, exercitarea dreptului este delimitată de suprafața de teren pe care urmeaza sa se construiască si de cea necesara exploatării construcției edificate (art.695 alin. 1 C. civ.).

Prevederi speciale privesc interdicția modificării construcției de către titulglil^areptmbl^de superfîcie,acesta avand obligația, in cazul reconstruirii, sa respecte forma inițiala. Injb^d nergșpeetarfiS proprietarul terenului poate sa ceara, in termen de 3 ani, incetarea superficiei sau wbHpeț^i iișț?^ftu$ția anterioara.                                                                                     M f

Cu privire la caracterul si natura sa, dreptul de superfîcie se poate constitui cu titlu^g^^^a^g^ițtu oneros asa cum rezultă din dispozițiile art. 697 Noul Cod Civil. Prin acest articol leguitorul aadriljsâ&âerc o reglementare a modalității de calcul a prețului datorat de superficiar in ipoteza in care dreptul acestuia de superfîcie a fost constituit prin act juridic cu titlu oneros iar părțile nu au prevăzut modalitatea de plata.

în conformitate cu prevederile alin (1) art.697 din Noul Cod Civil titularul dreptului de superfîcie datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de destinația construcției, de zona în care se află terenul, precum si alte criterii de determinare a contravalorii folosinței

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de cuantificare a unei valori. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea raportată, de exemplu, natura tranzacției ipotetice, relația și motivația părților și măsura în care activul este expus pe piață. Tipul adecvat al valorii va fi diferit în funcție de scopul evaluării.

Tipul valorii ar trebui să fie în mod clar diferențiat de:

 • •  abordarea sau metoda utilizată pentru a oferi o indicație asupra valorii;

 • •  tipul activului care este evaluat;

 • •  starea efectivă sau ipotetică a unui activ, la momentul evaluării;

 • •  orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentale în situații specific

Obiectul prezentului raportului de evaluare îl reprezintă estimarea valorii de piață. Conform SEV 100 valoarea de piață este definite astfel.

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • > ”suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clause sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii speciale;

 • > ”un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării;

 • > ’Ta data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau

-4*

^■sawHsss^

Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr.

...... ...     _          t^Si.              J . lUțele pieței, așa


f

i

O-

S si necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta stareaișSirGbmsța] cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date; între un cumpărător hotarat44 se refera la un cumpărător care este mbji^a^-d^țiji-p^6bligat sa cumpere. Acest comparator nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la          De asemenea,


SC OPINiON SRL

cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date;

”?■

cumpere. Acest comparator nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la oi

acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează "piața”;

”și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;

 • > ”într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursalesau între proprietar și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent;

 • > ”după un marketing adecvat44 înseamnă că activul ar fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat

departicipanți de pe piață. Perioada de expunere este situate înainte de data evaluării-,

 • > ”în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă,despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date.

De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării;

 • > ”și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte estemotivată să facă tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

în conformitate cu prevederile alin (1) ait.697 din Noul Cod Civil titularul dreptului de superficie datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura

terenului, de destinația construcției, de zona în care se află terenul, precum si altiâ criterii de determinare a contravalorii folosinței.

Chiria. Când se evalueaza fie un drept de proprietate afectat de locatiurie,fie un drept creat de contractul de închiriere, este necesar sa se ia in considerare chiria contractuala iar in cazul in care aceasta este neobișnuita, chiria de piața.

Chiria de piața este suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi închiriata la data evaluării, intre un locator hotarat si un locatar hotarat, cu clauze de închiriere adecvate, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si in care părțile au acționat fiecare in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere.

Comentariile prezentate pentru definiția similara a valorii de piața din SEV 100 Cadrul general, pot fi aplicate pentru a ajuta la interpretarea definiției chiriei de piața. In particular, suma estimate exclude o chirie majorata sau micșorată de clauze, contraprestatii sau facilitați speciale. "Clauzele de chirie adecvata” sunt clauzele convenite in mod uzual pe piața tipului de proprietate imobiliara, ladata evaluării, intre participantii la piața. O valoare a chiriei de piața ar trebui sa fie prezentata numai in corelație cu clauzele principale de închiriere care au fost asumate.

Chiria contractuala reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contract de închiriere curent. Ea poate fi fixa sau variabila pe durata contractului de închiriere. Frecventa plătii chiriei si baza calculării variațiilor acesteia sunt stipulate in contractul de închiriere si trebuie sa fie identificate si intelese pentru a putea stabili beneficiile totale ce revin locatorului, precum si obligațiile locatarului.

Un tip de valoare (baza de evaluare) arata principiile fundamentale de cuantificare a unei valori.

Aceste principii pot sa fie diferite in funcție de scopul evaluării. Un tip de valoare nu reprezintă o precizare a metodei utilizate si nici o descriere a condiției unui activ sau unor active când se vând.

Valoarea de piața este tipul de valoare cel mai cerut, fiind definit si analizat in SEV 100 "Cadrul general”. Acest standard prezintă definițiile si analizeaza si alte tipuri de valoare. Acestea sunt incluse in trei categorii principale.

Prima categorie reflecta beneficiile pe care o entitate le obține din deținerea unui activ. Valoarea este specifica pentru aceasta entitate. Deși, in anumite situații, valoarea specifica pentru acea entitate ar putea fi identica cu suma care ar putea fi obtinuta din vanzarea activului, aceasta valoare reflecta beneficiile incasabile din deținerea activului si ca urmare, nu presupune in mod necesar un schimb ipotetic. Din aceasta ategorie face parte valoarea de investiție sau subiectiva. Diferentele dintre valoarea unui activ pentru o anumita entitate si valoarea lui de piața exprima motivația intrării pe piața a cumpărătorilor sau vânzătorilor.

A doua categorie reprezintă prețul care, in mod rezonabil, ar fi convenit intre doua parti anumite, care tranzactioneaza un activ. Deși părțile ar putea sa fie independente si ar putea sa negocieze in condiții nepărtinitoare, activul nu este in mod necesar expus pe piața larga iar prețul convenit ar putea sa reflecte mai degraba avantajele (sau dezavantajele) specifice ale proprietății pentru părțile implicate decât piața in ansamblul ei. Din aceasta categorie fac parte valoarea justa, valoarea speciala si valoarea sinergiei.

O a treia categorie este valoarea determinata conform unei definiții prezentata intr-un statut sau intr-un contract.

In prezentul raport s-a urmărit o estimare a valorii de piață a obiectivului.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății eșt<3Q)0S32j|l8. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 30.07.2018 este . 1€ = 4.6248 lei.


 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 19.04.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa mîoâiMIui împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești pe baza documentației furnizate. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine istificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • -   Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - încheiere și Extras CF 8042/31.01.2018.

 • - Hotărârea 374/31.10.2017 CL Ploiești

 • - Plan de amplasament și delimitare imobilului

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

  - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafațăfne


 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafaj^ndffîcahdu^senici

o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibil c acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;                        <4

‘•©ir

.©?


 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport ap'fdst făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • -  Terenul a fost evaluat ca fiind liber;

 • - Evaluarea a fost efectuata in lipsa Certificatului de urbanism.

 • - Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea.

în cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare umizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANE VAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor
 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform Hotătârii Consiliului Local Ploiești nr. 374/31.10.2017 furnizate de către client.. Terenul aparține domeniului privat. Conform extrasului de CF nr. 8042/31.01.2018 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 374/31.10.2017.

 • 3.3. Date despre aria de piață              /           ,

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate’între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influente sociale, economice, fizice, etc.                                                                          X

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investirii, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare incepand cu 2018, creșterea PJB va încetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investirii va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si Iași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau infiintarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romamlor care lucrează in alte tari si care ar putea începe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

ț-S'

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai pțitejnicaș.mâi-âțcs. in

..        ........ i

h liWăti 24 km de

lOmemtiavcrl&eaza


condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor in fttitoâjp


Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritățile. Expertii ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri"vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai incordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața forței de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mari pentru București in următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra imbunatatirii situației orașelor cu deficit de spatii modeme de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locuitori.

Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In procesul decizional, omanii doresc de regula sa vada un produs inainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mall-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se definească drept destinații pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum cinema si terenuri de joaca pentru copii.

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele invecinate.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la închirieri terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 6 proprietăți oferite spre închiriere, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare.

Valorile variază între 1 euro/mp și 2 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele ravorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 2 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

4*
v

SG OPiNION SRL


9 Hdif.

Proprietatea

Informații

evaluata

medie

minim

< u u

"ihăîhm

Preț chirie (€/luna)

--

650

326

3.900

Preț chirie (€/mp/itina)

-

2.00

1.00

2,00

Zile piața

-

670

271

2.212

Suprafața teren (mp)

3

435

200

2.100

Front stradal

0

0

0

0

Utilitati generale


Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, are o suprafață de 2.97 mp. Accesul la imobil, din str. Anotimpului se realizează direct conform planului de amplasament furnizat.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială, pe strada Anotimpului, nr.5.

în incinta terenului au fost identificate bunuri suplimentare care nu fac obiectul prezentului raport de evaluare: în mod specific, la momentul inspecției pe teren, s-a constatat că pe suprafața terenului a fost construit un balcon. Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

 • - pe suprafața terenului este edificat un balcon

 • - forma terenului este dreptunghiulară

 • - utilitățile sunt complete (apa, canalizare, energie electrică, gaz).

-4*
r

SC OPINfON SRL

Descrierea proprietății este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 10 lei pentru intravilanul orașului Ploiești.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile
 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

In analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori.

 • □     terenul este situat intr-o zonă de locuințe/servicii;

 • □     poziționarea terenului foarte bună;

 • □     utilizarea proprietarilor din imediata vecinătate si din zona este de locuințe/ servicii

 • □     utilizarea actuală de teren rezidențial

 • □     suprafața redusă a terenului care nu îl recomandă pentru altă utilizare

A                               ,

In urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

 • 4.2. Metodologia de estimare a chiriilor potențiale

Prerogativele specifice dreptului de superficie operează, cu privire la teren, în limitele materiale și juridice ale proprietății asupra construcțiilor aparținând superficialului. Ca atare, nu pot fi restrânse exclusiv la terenul de sub construcții, ci trebuie recunoscute în modalitatea care permite exercițiul firesc și deplin al exercitării atributelor dreptului de proprietate asupra construcțiilor și al utilizării eficiente al acestora.

Sumele acordate proprietarului în considerarea dreptului de superficie reprezintă echivalentul folosinței imobilului asupra căruia dreptul a fost recunoscut. Ca atare, criteriul de determinare al prețului

superficiei nu poate fi altul decât contravaloarea folosinței terenului și nu însăși valoarea de circulație, care ar reprezenta o contraprestație a înstrăinării terenului. Stabilirea într-un asemeneafțcuântumcontravine conținutului raportului juridic de drept substanțial creat între părți în virtutea dreptului de superficie, întrucât despăgubirile excesive acordate nu ar reprezenta echivalentul dreptului de folosință al terenului,; drept cu caracter temporar, pe durata existenței construcțiilor, ci al însuși dreptului de proprietate asupfitterenuiui, pe care, însă, titularul dreptului de superficie nu l-a dobândit de la proprietar.

Prezentul raport de evaluare a proprietarii imobiliare are ca scop estimarea valorii constituirii dreptului de superficie asupra a unui teren in suprafața de 2.97 mp, aflat sub balconul unui apartament situat in mun.Ploiesti, str. Anotimpului, nr.5, nr.cad. 143832, in conformitate cu prevederile lin (1) art.697 din Noul Cod Civil.

Dreptul de folosința, de regula aparține proprietarului bunului si caracterizează dreptul de proprietate, deoarece folosința, alaturi de posesie si dispoziție formează „conținutul/substanța” dreptului de proprietate.

De regula, lipsa de folosința se evalueze, ținând cont de prețul chiriilor (cedării de folosința) pentru imobile similare.

Considerații privind modul de estimare a redeventei

Raportul de evaluare urmărește exprimarea valorilor de piața ale chiriilor. De menționat ca orice cheltuieli de administrare suportate de către Consiliul local se considera incluse in aceste cotarii.

Tehnicile de estimare a chiriilor potențiale, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

- Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Metoda comparației directe utilizează procesul in care estimarea valorii de piața se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare si comparând apoi aceste proprietari cu cea de evaluat.

Metoda este recomandata când exista date suficiente si relativ sigure, privind tranzacțiile sau ofertele de spatiii similare in zona. Prin aceasta metoda, preturile/ofertele si informațiile referitoare la spatii similare/comparabile sunt analizate, comparate si corectate in funcție de asemanari sau diferențieri.

Premisa majora a acestei metode este ca valoarea de piața a unei proprietari este in relație directa cu preturile unor proprietari competitive si comparabile.

Pentru estimarea valorii de piață, evaluatorul trebuie să colecteze, să compare și să ajusteze datele obținute pentru a putea ajunge la concluzii relevante privind nivelul chiriei de piață adecvată pentru proprietatea evaluată.

Chiriile aferente unor proprietăți comparabile pot reprezenta o bază pentru estimarea chiriei de piață pentru o proprietate, în cazul în care au fost preluate de la proprietățile similare comparabile cu subiectul evaluat. Evaluatorul ajusteaza chiriile comparabile in funcție de anumite elemente care pot influenta nivelul acestora. Astfel, criterii de comparație uzual utilizate (preț/mp) au fost supuse analizei prin prisma alternativelor existente pe piață, într-un interval considerat corespunzător la utilizarea impusă.

Elementele de comparație pentru analiza chiriei strnt:

C'     drepturile în proprietatea evaluată,

J     condițiile de închiriere,

J conjunctura pieței (pentru a determina o potențială ajustare în funcție de condițiile de piață),

localizare (stabilitatea amplasamentului sau tendințele în atitudinii^ jpî^ței—față^fe

1 oroorietătiil                                                                  $        '            1


Z I ....... -              ■ •                 ......

amplasamentul proprietății), caracteristici fizice ( dimensiunea, starea tehnica, funcționalitatea destinația proprietății, utilizare componente nonimobiliare.


■/

proprietății)

Z

Z


Cantitatea de date necesare depinde de complexitatea procesului de evaluare, de disponibilitatea datelor comparabile și de măsura în care modelul rezultat din ajustarea chiriilor analizate este asemănător cu modelul chiriilor pentru subiectul analizat.

Din punct de vedere al comparabilității cu imobile similare pe piața specifică se constată existent unor închirieri/concesionări „la piață”.

Elementele de comparative cele mai variabile, de la caz la caz, sunt caracteristicile fizice, adica suprafața si forma, lungimea la fațada, topografia, localizarea si vederea. Este intelept sa se coreleze rezultatele a doua sau mai multe comparații. Daca preturile s-au schimbat rapid in ultimii ani, comparabilele trebuie selectate cat mai aproape de data evaluării. Uneori evaluatorul trebuie sa aleaga intre tranzacții cu iroprietati din apropiere dar care au avut loc cu o perioada de timp înainte de data evaluării si intre tranzacții recente dar pentru spatii localizate la distanta; de obicei evaluarea se va baza pe tranzacțiile recente.

In general, suprafața este un element de comparație mai puțin important decât data si localizarea. Evaluatorul va putea lua in considerare si preturile de oferta (nenegociate), deși acestea sunt mai puțin credibile si in mod obligatoriu trebuiesc corectate (preturile din ofertele de vanzare sunt mai mari, iar cele din ofertele de cumpărare sunt mai mici decât preturile negociate). Informațiile directe se pot obține din discuțiile cu părțile implicate in tranzacții: vânzători, cumpărători, avocati si agenti imobiliari. Toate ajustările trebuie prezentate in raportul de evaluare, intr-o forma logica si ușor de inteles. Marimea ajustărilor variaza in fiecare caz si sunt exprimate in mod absolut - in moneda, sau relativ - in procente.

Mențiuni speciale:

S Negocierea. In situația in care sunt disponibile sau se utilizează numai informații privind ofertele de vanzare, acestea trebuiesc corectate cu marjele de negociere specific fiecărei situării in parte. Evaluatorul obține aceste informații, apeland de obicei la participantii neutrii in tranzacție.

Ajustările operate se refera in principal la următoarele elemente:

Localizarea. Ajustările pe motivul localizării se fac atunci când caracteristicile de amplasare ale proprietarilor comparabile diferă fata de cele ale proprietarii evaluate. Diferentele prea mari impun eliminarea din rândul proprietarilor comparabile. Ajustările se exprima fie in mod absolut, fie procentual si reflecta creșterea sau descreșterea in valoare a unei proprietăți, datorate amplasării intr-o anumita zona. Terenul in cauza poate fi situat: favorabil, similar sau defavorabil, aplicandu-se ajustările corespunzătoare de la caz la caz. S-au efectuat ajustări de localizare comparabilelor situate in zone mai îndepărtate de zona centrala

J Caracteristicile fizice. Diferența intre caracteristicile fizice ale proprietăților comparabile si proprietatea evaluate, necesita analiza comparative si ajustare. S-au avut in vedere dimensiunile terenului (suprafața). Au fost efectuate ajustări pentru suprafața si drum de acces.J Utilizarea. Evaluatorul trebuie sa evidențieze orice diferența intre utilizarea exi utilizare a unei proprietari imobiliare comparabile si utilizarea proprietari^ ajustări negative cu privire la condițiile de închiriere, avand in vedere utiliza® analizate (ocupate de clădiri cu o anumita utilizare) fata de comparabile (Multij^/d^sținatii comerciale).                                                                          $

Valoarea chiriilor este afectata în mod substanțial de interacțiunea dintre* ;^CT^R,^î.A)rertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Mai buna

S-âit aplicat

Sss. 'K. j

ata a terenurilor


Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

COMPARABIL E

A

B

C

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravila

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

AMPLASAMENT

Str. Anotimpul ui, nr 5

Intersecția Bd București cu Bd Petrolului

zona Hotel Prahova

str Primăverii

PROPRIETAR

Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

2,97

1.000

1.370

250

data inspecției

19.04.2018

iul. 18

iul. 18

iul. 18

pret/mp-oferta

?

1,20

0,80

1,20

front stradal

2,97

1000

1370

250

valoare oferta

?

1200

1096

300

id anunț

550189

167355148

211811

contact

732223300

748.334.493

732855626

ag.imob.

pers fizica

pers fizica

Grila de comparații si estimarea prețului chiriei este prezentata in tabelul următor:

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

A

B

C

Suprafața teren (mp)

2,97

1.000

1.370

250

Preț (oferta/INCHIRIERE) (EURO/mp)

1,20

0,80

1,20

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-5%

-5%

-5%

Marja negociere (EURO/mp)

-0,06

-0,04

-0,06

Preț corectat (EURO/mp)

1,14

0,76

1,14

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/ăgăntii, am âplipat. o ajustare negativa de 5%, in funcție de vecțjimeă bfertelorf^i^ disponibilitatea de negociere a ofertantilor /reprezentând marjă de negociere. Aceasta a fost obtinuta prirî/apHcarea analizei / datelor secundare rezultând in urma preluQraHl informatiilor;;/ obținute de la ofertanti si agenti imobiltăhrp^- /

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1,14

0,76

1,14

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1,14

0,76

1,14

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de inchiriere

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1,14

0,76

1,14

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli ulterioare inchirierii

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

Ajustare (EURO)

0

0

0

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Preț ajustat (EURO)

1,14

0,76

1,14

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de piața

iulie 2018

iulie 2018

iulie 2018

iulie 2018

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

1,14

0,76

1,14

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății

Localizare

Str.

Anotimpului, nr 5

Intersecția Bd București cu Bd Petrolului

zona Hotel Prahova

str Primăverii

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

- A

Drum acces

asfaltat-strada

asfaltat

Asfaltat

I

Ajustare (%)

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

X&1PB

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilitati

apa, energie electrica, canalizare, gaze

apa, energie electrica, canalizare la limita

apa .energie electrica, gaze la limita

apa,energie electrica, gaze la limita

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

2,97

1.000

1.370

250

Ajustare (%)

33%

50%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,38

0,38

0,00

Motivație ajustare

S-au realizat ajustări comparabilelor A si B cu suprafețe mai mari. Ajustarea s-a determinat pe baza perechilor date dintre comparabila C si comparabila B. 1,14euro/mp-0,76 euro/mp= 0,38 euro/mp.

Deschidere (ml)

2,41

33

16,5

13

Ajustare (%)

10%

10%

10%

Ajustare (EURO/mp)

0,11

0,08

0,11

Motivație ajustare

S-au aplicat ajustări de 10% tuturor comparabilelor deoarece au o deschidere mai mica fata de subiect. Ajustarea s-a determinat pe baza analizei de piața a datelor secundare.

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Pian

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilizare

restrictiva

multipla

multipla

multipla

Ajustare (%)

-10%

-10%

-10%

Ajustare (EURO/mp)

-0,11

-0,08

-0,11

v

SC OPfNfON SRL

Motivație ajustare

S-au realizat ajustări de -10% pentru fiecare comparabile cu utilizare multipla, fata de subiect, cu utilizare^țrict rezidentiălâ. Ajustarea a rezultat in urma analizei dș^piata a datelor y secundare.           -     / y ®

Regim de inaltime zonal

P+4

P+2

— O

P+2  <

WuJp+iyz

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

0,38

0,38

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

1,52

1,14

1,14

Ajustare totală netă (EURO)

0,38

0,38

0,00

Ajustare totală netă (%)

32%

48%

0%

Ajustare totală brută (EURO)

0,61

0,53

0,23

Ajustare totală brută (%)

50,67%

66,50%

19,00%

Suprafața teren (mp)

2,97

Valoarea estimata (EURO/mp)

1,14

VALOARE ESTIMATA

3,39

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

c

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a redevenței este de 1.14 euro/mp/luna. echivalent 5.27 lei/mp/luna.

Valoarea redevenței pentru terenul cu nr. cadastral 143832 este de 3.39 euro/luna, echivalent 15.68 lei/ luna.

Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

1.      Aborda rea prin piață:

Valoare de redevență teren = 3.39 euro echivalent 15.68 lei

Valoarea de redevență teren nr.cad.143832 -2.97 mp = 3.39 euro echivalent 15.68 lei

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite. Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor

SC OPINION SRLA

.. V *■ Z

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului Mfpriirii' răportik^este

metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară %t|l^afeâ urifeț'a ^oua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.            '

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață ai^â^tâizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fî precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

- Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 30.07.2018.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizaț, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Evaluator autorizat:

Andrei Nistorescu

r

SC OPiNîOM SRLANEXEVânzări închirieri Ansambluri Rezidențiale Agenții / dezvoltatori


Terenuri


închiriere
Ploiești


COMPANIE


Anunțuri Județul Prahova / Anunțuri Ploiești / Anunțuri Terenuri in Ploiești


0732223300


TRIMITE MESAJ


SALVEAZĂ ANUNȚUL


De inchiriat teren in Ploiești, poziție excelenta 10OOmp

Terenuri | 1000 m2


1.200 EUR

ID 550189
Portează-te la Telekom acum

Comandă oferta de portare și pregătește-ți playllst-uf pe YouTube pe un Samsung Galaxy J5.


♦ INSTALEAZĂ ACUM t-

__


Zona


B-dul București Suprafață teren


1000m2


Tip teren


Construibil Clasificare teren


Intravilan


Teren 1000 mp, situat la intersecția B-dului

București cu B-dul Petrolului, forma patrata, doua fronturi stradale, doua accese, vizibilitate excelenta. Potrivit pentru activitati care nu necesita construcții.Q.serviciile noastre.


cockie-uriie


OK?

1 î 5


»

/ / i .


■*1


***

X ,

.<*• /


-z•i

X '■

•. \

ț \ I • £ \


Stații de tren

Gara de Nord

Gara Crâng

Dimbu


Distanță

 • 1.6 kilometri

2.4 kilometri

 • 4.6 kilometri


RAPORTEAZĂ ANUNȚUL


Contactează utilizatorul

De închiriat teren in Ploiești, poziție excelenta 1000mp

Adresa ta de email


Dragulin Laurentiu

Numărul tau de telefon


COMPANIE

07xx - AFIȘEAZĂ


începând cu ce dată este disponibil imobilul/terenul?

cookie-wile.


multe iti


Nu sunt robot

reCAPTCHA

Confidențialitate - Tesrrt ku .TRIMITE

Anunțurile utilizatorului Dragulin Laurentiu


Teren 804 mp cu casa demolabila langa Maternitate.

Terenuri | 804 ma

57.000 EUR

Ploiești, Prahova Mihai Bravu


Teren intravilan la ieșirea din Ploiești 25000mp

Terenuri | 25000 m2

1.125.000 EUR


7/17/2018


Anunțuri similareDe închiriat teren in Ploi...

Terenuri | lOOOm2

1.200 EUR

Ploiești, Prahova

B-dul București


Vrei sa vinzi simplu si rapid? adaug,


nevVSîStter          adresa de email


ajutor


Apartamente de vânzare

Apartamente de închiriat

Promovarea anunțurilor

Campanii și spoturi TV

Garsoniere de vânzare

Garsoniere de închiriat

Aplicații: Android și iOS

Antena TV

Case - Vile de vânzare

Case - Vile de închiriat

Despre cookies

Intact Media Group

Terenuri de vânzare

Terenuri de închiriat

Verificare telefon

ANPC

Birouri - Spații comerciale de

Birouri - Spații comerciale de

Ajutor

Termeni și condiții

vânzare

închiriat

Reguli de utilizare

Harta județelor

Contact

Clasamentul orașelor și cartierelor din România, după 16 criterii de calitate

Hartă site

Servicii pentru agenții

Documentație pentru agenții


Google Play

App Store


Cookie-urile ne


utilizăm


ajuta


© Intact Media Group

Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile aici


acesteContul meu


< înapoi Anunțuri Ploiești > Imobiliare Ploiești > Terenuri Ploiești5 000 lei


închiriez teren 1370mp Ultracentral Ploiești

Ploiești, județ Prahova Adaugat La 20:29,3 iulie 2018, Număr anunț; 167355148 l f'ni ptece 0 11 Disfriteîe |

mesaj


Promovează anunțul

Actualizează anunțul

Ploiești, județ Prahova

Vezi


Oferit de                Proprietar


Extravilan / intravilan Intravilan


Suprafața utila


1 370 m2Vodafone


Relax, e simplu!

Ai 50.000 MB LUNAR la Cartela!


Aiex

Pe site din mar 2015


închiriez teren de 1370 Mp Ultracentral - ZOna Hotel Prahova- Biserica Sfanta Vineri Front de 20 - 25m la strada.

Terenul este momentan acoperit de vegetație ne fiind utilizat

Are un singur colt unde este un acoperiș din tabla pe suport metalic tip garaj de vreo 40 Mp. Pentru mai multe informații sunați la telefon

Anunțurile utilizatorului


Raportează


dac-- 31|Pistibuiz |

rî:99

Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru, în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției anti-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautorizate. Afla X mai multe detalii.

Contactează vânzătorul

0748 334 493

Mesajul tau

Fișierele acceptate sunt jpg, jpag, png, doc. pdf, gif, zip, rar. tar, txt, xls, docx, xlsx, odt

Fișierul poate aveam maxim 2 MB

Anunțurile utilizatorului Alex

Set complet mobila veche de nuc + furnir pentru HL reconditionare

■ Dormitor

nBB Azi

11:50

Pentru siguranța ta!

afla mai multe »


1500€

Negociabil2 000 lei

NegociabilCauciuc Lichid Izolații

300% elastic, 100% UV rezistent, material pentru hidroizolatii cauciuc-lichid.ro


7/17/2018


Aplicații mobile

Căutări frecvente

Anunțuri promovate

Harta site

Harta județelor

ANPC

Parteneri ▼


Ajutor & Contact

Descoperă OLX.ro

OLX pentru profesioniști

Livrare cu verificare

Condiții de utîlÎ2are

Politică de confidențialitate

Cariere în OLX


Publicitate

Servicii imobiliare

Autentificare

Cont nou


Home » închirieri imobiliare » Terenuri » Intravilane


Terenuri - Intravilane


Adăugă oferta

Modifica oferta


Ploiești - Ultracentral, Piața Hale


# COD OFERTA: 211811


Retrage oferta șterge oferta Reactualizează oferta


Oferta lunii:


Județ:     Prahova

Localitate: Ploiești

Cartier:    Ultracentral

Zona:     Piața Hale

Adresa:   str Primăverii
E- CUNTACTTAZA PROPRIf lARtX


/Z _

„          o

. r /

r-.

‘                  i

f f \

« “ ““

M

.«.   *                               u/sA


Cautare:
Cautare după Telefon:

C3


Curs valutar


1 EUR. = 4,6315 RON

1 USD =■■ 3,9844 RON

1CHF = 3,9953 RON

Calculator de taxe:

Click aici pentru a calcula taxele...


Clasificare intravilan:

Clasificare extravilan:

Suprafața:

Front stradal:

Generale

250.0D mp

13.00 metri

POT:

CUT:

RHMAX:

Nr. max. etaje:

-

Nr. fronturi:

-

Altele:

-

Lățime drum de acces:


Ei CONT AETEAZA PROPRIETARI»


I

VECINĂTĂȚI:

Vednatati teren:                    —

DRUMURI DE ACCES:

Asfaltate

UTILITATI:

Curent electric: 380 V                       Canalizare:        Rețea stradala

Apa:          Din rețeaua oraseneasca

Gaze


® CONTACTEAZĂ PROPRIETARI»


7/30/2018


https://www.directpropnetar.ro/lnchirieri-imobiliare-Terenun-lntravilane-in-Ploieti-Ultracentral—Piata-Hale?utm souFco-apartamente.mitu.

‘ O . ’          '


închiriez teren in Ploiești, ultracentral, suprafața 250 mp cu deschidere 13 m, str Primăverii, langa Piața Hale, pretabfl pentru diverse activitati comerciale.


i.


Ultima Ora Divertisment Mondene Eveniment


Preț închiriere 300 euro/luna negociabil


^țȘg: CUM ACI f A?A ^BOftUETAROL


Politica

SocialEconomie Sport Auto/Moto rr&c Vremea Horoscop Imobiliare Educație Sanatate Bucătărie International Turism


Datele de contact ale proprietarului:


Nume:   octav bozantan


Telefon: 0732855626


Email:


trafgc


MasterCard VtfUFiED

îm'ÎCXGde byVISA


ps

AMC.PI

AGrwm NiTroii kU -?'s i;jrfc'.p w


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Țrnobiiiară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Fundară Nr. 143832 Ploiești • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Str Anotim ului, Nr. 5, Jud, Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

143832

3

Teren neimprejmuit;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale            Referințe

8042 / 31/01/201g....._________

Act Administrativ nr. 374, din 31/10/2017 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

!- H1 Jntabulare, drept de PROPRÎeTÂTE, dobârîSt prin Lege, cotă actuala              Al

01 11/1 __: : - ; /. - . '

ț 1} MUNICIPIUL PLOIEȘTI, ClF:2844855, (domeniu privat)

 • C. Partea III. SARCINI.

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe


  ■ NU SUNT


Pagina 1 din 3


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe j < Zi'

•Z’ 1

143832

3

•• '■ ■ i “ • ..

a este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

’ T r DETALII LINIARE IMOBIL


Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

3Lungime Segmente

I) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

:      (m)

1

2

2.41

2

.          3

1.233

3

Ț 4

' - 2.412

4

1

1.229;


proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite Ja 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru,


Pagina 2 din 3


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală,!pălțrăită de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a/aetelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile: prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                     V*'

S-a "achitat tariful de 0 RQN, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.

Asistent Registrator,

ILEANA MIHAELAVASILE

---(parafy > ...,nData soluționării, 15-02-2018

Data eliberării,

/ /.

2 6. FEB. 2018

Pagina 3 din 3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 'RAHO\ZĂ y Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ploiești’J\

Dosarul nr. 8042 / 31-01-2018

ÎNCHEIERE Nr. 8042

Registrator: NICOLETA RADMILA POLEACI)

Asistent: ILEANA MIHAELA VASILE


Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL PLOIEȘTI domiciliat in Loc. Ploiești, Bdul Republicii, Nr. 2-4, Jud. Prahova privind Prima înregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.) in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.374/31-10-2017 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu documentul de plata:

pentru serviciul avand codul 211

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. cadastral 143832

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire lege in cota de 1/1 asupra A.1 in favoarea MUNICIPIUL PLOIEȘTI, (domeniu privat), sub B.l din cartea funciara 143832 UAT Ploiești;

Prezenta se va comunica părților:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NEGUTESCU FLORENTINA

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiești, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 374


•fsâhlTR'UI CITATE

.R l


IM

< cprivind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 2,97 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Anotimpului, nr.5, bl.49, sc.A, ap.4, parter


Consiliu! Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marîlena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 158/17.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 2,97 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Anotimpului, nr.5, bl.49, sc.A, ap.4, parter;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în conformitate cu Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 1 L10.2017;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață d»u


privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de»2$7 identificat în phinulanexă cefuce purte jntegnuită din prezenta hotărâre, aferent balconului situat în '     Art.2.Direcția Gestiune Patrimoniu va duce ^Fîndeplinire prevederile prezentei

hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

Con tr aserfi nează, SECRETAR,


Laureiiț^ DȚFC


domeniu public

SPAȚIU VERDE


BLOC 49 SCARA A


rea acces «ara A


3817601PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200


■r■ VL CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI

43 &3^

2.97 mp

MUNK1I HJLHXHESTL STR ANOTTMPUi UI, NR. 5

-INTRAVILAN-

PLOIEȘTI


NUMĂR CADASTRAL 120734
CatwjortJ d» ftfeaJrtto

---5^252---- (“PÎ

Vofoare de bnptâSare

1

Cc

2.97

TOTAL

2.97

Terenintravilan neitoprejiraut


•ANULCONSIR

PFA NEBWESCU l a MIMA Confirm executarea întocmirii cu realitatea din

, CER-W^

A  f low***®®**Drta X1.201S


Inspector■ TliDOR Af.fÂLIA -l SrtfaBMnta^yițrafar r- •CLAUOi^

GT?. 1 ;


FFR. «


£L IA âWL . 522/.WNR

CRT

!_

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

■■

X[ml

Ylm]

1

a

381766.558

578136.122

2

381766.451

578137.346

3

c

381764.043

578137.137

4

d

381764.157

578135.908

«

381766.558

573136.122


SUPRAFAȚA = 2.968 mp

PERIMETRUL- 7.284 m


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200


'MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. ANOTIMPULUI,NR. 5. ' BL. 49, SC.A, PARTER, APA - INTRAVILAN -


Mențiunialeea acces

scara a


i f

TOTAL

2.57         1

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod i -      t.

Suprafața ownirufta ta cui (mp)

Mențiuni

DESTINATE; NIVELURI

AMIL CONSTR: StlPRAF. CONS. DESF. Crop)

CI

CE

2.57

BALCON

2.97

_

J

Total

2.97

2.97


Continr. executarea mas întocmirii documentației adj$suaic si oo!


^MENIU PU] . SPAȚIU VErd;


1 ■■■■■■

III7W

s

D


BLOC 49 SCARA A


381760

r

i


NUMĂR CADASTRAL 120734