Hotărârea nr. 591/2018

Hotãrârea nr. 591 privind stabilirea regimului juridic al terenului în suprafaţă de 3,54 m.p., aferent balconului situat în Ploieşti, str. Sabinelor, nr.4, bl.6C, sc.B, ap.23, parter

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

j

HOTĂRÂREA NR. 591

privind stabilirea regimului juridic al terenului în suprafață de 3,54 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Sabinelor, nr.4, bl.6C, sc.B, ap.23, parter

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 432/10.12.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 369/14.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 1927/17.12.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la stabilirea regimului juridic al terenului în suprafață de 3,54 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, situat în Ploiești, str. Sabinelor, nr.4, bl.6C, sc.B, ap.23, parter;

Având în vedere Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 14.11.2018;

în conformitate cu prevederile art. 553, alin. 1, art.554 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în temeiul prevederilor art. 3, art.4 și art.10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate art.36, alin.(2), litera c), art.45 si art.115 alin.(l), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului-teren în suprafață de 3,54 mp, situat sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Sabinelor, nr.4, bl.6C, sc.B, ap.23, parter, identificat în Anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea Anexei I la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o nouă poziție, identificată potrivit Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului teren identificat potrivit prevederilor art.l și art.2 și înscrierea acestuia în" Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești".

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

/ V4, 0 Z

George-Sbrin-Niculae BOTEZ A'4 1


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, /A ~         ' Nk '  -----


x< Contrasemnează: 14 p. SECRETAR,

A Mihaela ZAHARIA


‘A SA 'A'


Șef Serviciu


Plan de amplasament si delimitare a imobilului ’<%■/>> ■ ''% Scara 1:200                         k (

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului ( mp)

Adresa imobilului                                   j/

3.54

strada SABINELOR nr.4, bloc 6C, sc.B, parter$^23^icifestr

^<<8 1

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT )

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


+

382800 1

o 1

<£>

OO

M ffi

382800

s

::

CO

IO

A: Date referitoare la teren


Nr.

Categorie

Suprafața

Mențiuni

parcela

de folosința

(mp)

1

Cc

3.54

Teren intravilan împrejmuit cu pereți balcon domeniu privat al Municipiului Ploiești

Total

3.54

B: Date referitoare la construcțiiCod

Destinația

Suprafața construita la sol ( mp)

Mențiuni

C 1

CL

3.54

Nu face obiectul înscrierii in cartea funciara

Total    w

Suprafața totala masurata a imobilului = 3.54 mp
Executant: PFA ION ȘTEFAN

Confirm executarea măsurătorilor la teren,                 x

corectitudinea intocmirii documentației cadastrale SfERTlFiCAT corespondenta acesteia cu realitatea din terân ...

ș autorizare xș S Seria RO-PH-FNr. 0034 b Semnătură si stampila % Ion St. » \ Ștefan

o"’-

Data: 02.02.2018


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:

Stampila BCPI

ș
Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 59/ / ZOIfl

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa I - “Diverse imobile”)

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

Teren

Suprafața =3,54 m.p.

situată sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Sabinelor, nr.4, bl.6C, sc.B, ap.23, parter

2018

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BUCURDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin TĂBÎRCĂ

ȘEF SERVICIU

INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI, Gabriela MÎNDRUȚIU