Hotărârea nr. 590/2018

Hotãrârea nr. 590 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe și în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 590


privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 261/10.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 614/10.10.2018, al Direcției Economice nr. 167/24.10.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1572/24.10.2018 prin care se propune aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii;

Având în vedere Raportul din data de 10.10.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile art. 14 alin (8) lit. (d) din Hotărârea de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36, alin. (2) lit c, alin. (5) lit. a, alin. (6) lit. a, pct. 17, art. 45, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art. 2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice prevederi anterioare contrare prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA


PREȘEDINTE


DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR. 1

LA HCL 59o/2o/7


CRITERII-CADRU

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

(A) Criterii de acces la locuință:

 • 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

 • 2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Ploiești.

Acte doveditoare: declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.

NOTĂ:

Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

 • 3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatca în municipiul

Ploiești.                                                                        J

 • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luăndu-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

 • - Lista de priorități se stabilește ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

 • - Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

(B) Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj :

 • 1. Situația locativă actuală

  • 1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat..................10 puncte

  • 1.2. Tolerat în spațiu.......................7 puncte

  • 1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar

 • a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv................5 puncte

 • b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv...............7 puncte

 • c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv...................9 puncte

 • d) mai mică de 8 mp.......................10 puncte

NOTĂ:

A

In cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. în cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la cap. A pct. 2.

 • 2. Starea civilă actuală

  • 2.1. Starea civilă:

 • a) căsătorit..............................10 puncte

 • b) necăsătorit.........................8 puncte

 • 2.2. Nr. de persoane în întreținere:

a) Copii

-1 copil.......................2 puncte

- 2 copii.......................3 puncte

 • - 3 copii.......................4 puncte


 • - 4 copii.......................5 puncte

 • - > 4 copii....................5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil Ă

b) alte persoane, indiferent                                       I

2 puncte


de numărul acestora............

 • 3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus................................2 puncte

 • 4. Vechimea cererii solicitantului

  • 4.1. până la 1 an............................1 punct

  • 4.2. între 1 și 2 ani........................3 puncte

  • 4.3. între 2 și 3 ani........................6 puncte

  • 4.4. între 3 și 4 ani........................9 puncte


4.5. pentru fiecare an peste 4 ani...........................4 puncte

 • 5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

  • 5.1. fără studii și fără pregătire profesională...........................5 puncte

  • 5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de

muncă.........................8 puncte

 • 5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de

muncă..............................10 puncte

 • 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau

prin studii superioare de scurtă durată...................................13 puncte

 • 5.5. cu studii superioare...........................15 puncte

NOTE:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

 • 6. Situații locative sau sociale deosebite

  • 6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care

au împlinit 18 ani........................15 puncte

 • 6.2. tineri care au adoptat

sau adoptă copii.........................10 puncte

 • 6.3. tineri evacuați

din case naționalizate..................5 puncte

 • 7. Venitul mediu net lunar/membru de familie

  • 7.1. mai mic decât

salariul minim pe economie..........................15 puncte

 • 7.2. între salariul minim

pe economie și salariul

mediu net pe economie.................................10 puncte

NOTE:

 • - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

 • - în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în

funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerareidata'efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz^âoKcjț^tul a'cărui cerere are vechime mai mare. în cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel'mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă A starea de sănătate actuală).”

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrcă —


Carmen Daniela Bucur