Hotărârea nr. 59/2018

Hotãrârea nr. 59 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. 1A”


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

*

HOTĂRÂREA NR. 59

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA"


Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate nr. 1852/22.02.2018 întocmit de Direcția Tehnic -Investiții și Direcția Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA";

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă descrierea investiției si valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA”, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA” de 1.324.806,62 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Aprobă contribuția inițiala a Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile si neeligibile ale proiectului in valoare de 575.120,90 lei inclusiv TVA, in condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

9    9   7     7,7

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018
NTERGROUP

ENG1NEERING


fUF |EN ISO 9001 f U     20100183000596

AIICTRIA EN ISO 14G01 AUSTRIA 20104163000597 ■■■■■ OHSAS 18001 «1^X16163000598

Mexfi


xM - ----------

_ __________

XZ     '     /________________/     \   /______________________________________|___________________________________________________£•   •■■             -      ,-■-               ___________

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII -U;

■                             '                          V<- ■ ■'

.        ,-v V

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11D, STRADA CONSTANTIN BREZEANU NR. 1 A

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII^

Șef proiect: Arh. Ursache Ana-MariaFebruarie 2018

PIESE SCRISE................................................................

 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1   Denumirea obiectivului de investiții................

  • 1.2   Ordonator principal de credite/investitor.......

  • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar).........   6

   6

   6

   6

   6


  • 1.4 Beneficiarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.2   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente..............................................................................................

  • 3.1   Particularități ale amplasamentului:

  • 3.2   Regimul juridic:

  • 3.3   Caracteristici tehnice și parametri specifici:

  • 3.4   Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului

energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate..........................................................13

 • 3.5   Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4.  Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de

diagnosticare2):

 • 5.  Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată

a acestora

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional

arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4   Costurile estimative ale investiției:

 • 5.5   Sustenabilitatea realizării investiției:

 • 5.6   Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere t<


  6.1

  financiar, al sustenabilității și riscurilor

  6.2


  6.3


  6.4.


  7o

  >hnii^~eeO'nbniicii

  ...,33


  ..g , . r- >

  Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) J^..... :/ ....

  Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:....................

  Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice


funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.......................34

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite..............................................................................36

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  38


  • 7.1   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege....

  • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

  • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat.......................................................................

40


47


54


Anexa 2 - Scenariul II Recomandat............................................................................................

Anexa 3 - Graficul activităților....................................................................................................

PIESE SCRISE

 • 1.   Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1  Denumirea obiectivului de investiții

Eficientizare Energetica-reabilitare termica bloc nr. 11D str. Constantin Brezeanu 1A

 • 1.2  Ordonator principal de credite/investitor

MUNiCIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.3  Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4  Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2.   Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se află în deplină concordanță atât cu legislația națională în vigoare, cât și cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene și al României. în acest sens, amintim următoarele documente relevante, cât și modul în care proiectul se supune prevedeilor acestora:

în ceea ce privește politicile europene, Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii în 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primară și de a pregăti calea pentru eficiența energetică sporită în anii următori acestei date. Aceasta are la bază Directivele precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei.

Această directivă a fost transpusă în legislația națională prin adoptarea Ordonanței nr. 22 / 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie. Aceasta se aplică la nivelul autorităților și administratorilor clădirilor din proprietatea publică, aceștia fiind nevoiți să realizeze Măsuri și programe de îmbunătățire a eficienței energetice precum și să utilizeze eficient sistemele existente.

în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, proiectul vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu încălzirea și îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora prin creșterea performanței

energetice a clădirilor, dar și utilizarea eficientă a consumului de energie prin'reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.          //        .*•'    \ ‘A

Amintim, de asemenea, faptul că proiectul face parte din Strategiea Integrată de.Dezvoltare Urbană;a Municipiului Ploiești. în cadrul Analizei SWOT din acest document programatic; a'fost identificata: ca punct slab Eficiența energetică redusă a clădirilor publice și de locuit (p. 367). Astfel, a fost stabilit Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii, urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Polului de Creștere Ploiești-Prahova; Obiectivul Sectorial B2: Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit. In cadrul Portofoliului de proiecte, nr. 155 Eficientizare consumuri energetice in clădiri publice (p. 399).

Proiectul răspunde in mod direct măsurii Eficientizarea Energetica a clădirilor rezidențiale cuprinsă în Strategia de eficientizare energetică a Municipiului Ploiești 2016-2021. Măsura vizează reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum și a sistemelor de alimentare cu căldura pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere.

Planul de Dezvoltare a regiunii Sud Muntenia reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii implicați, este un document cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economică a Regiunii Sud Muntenia, Analiza Swot a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare și monitorizare, precum și o Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate in perioada 2014-2020.

în cadrul acestui plan a fost identificată Prioritatea 4 - Protecția Mediului Si Creșterea Eficientei Energetice, a cărei obiectiv este „Protejarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale si a patrimoniului natural” (p. 356). In cadrul acestei priorități a fost stabilită Măsura 4.4 Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile în care se precizează faptul că datorită gradului scăzut de izolare termică a clădirilor, acestea au probleme legate de aspect. Din acest motiv, în cadrul Acțiunilor Indicative aferente acestei măsuri se regăsește și următoarea: „Investiții în reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor non-rezidentiale” (p. 365).

Legislație specifica:

 • •  P118 1999- Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

 • •  NP 051 2012- Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Proiectul a fost întocmit și în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificări și completări ulterioare

 • -  Ordinul 23/2009 pentru aprobare NORME METODOLOGICE din 19 martie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe modificat cu Ordin nr. 103 din 26 martie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificări și completări ulterioare.

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentațieiiJteWibp-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare’?a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții                           I5. ?

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;                                                                              C

Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere bpțe ^fâță a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;'^--- '■

Hotărârea Guvernului nr. 1061 /2012 pentru completarea și modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. - “Standard de cost privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe”.

Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări și completările ulterioare;

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ:

C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002

 • -  Cod de proiectare seismică - Partea a IIl-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • -  Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • -  Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • -  Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;

 • -  SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;

 • -  SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;

 • -  SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • -  SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție.

 • -  Reglementare tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții", indicativ CR 0-2005, din 27/12/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 188bis din 16/02/2006;

 • -  STAS 10101/1-91-Greutati tehnice și încărcări permanente

 • -  STAS 10101/2A1-78- Acțiuni datorite procesului de exploatare

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării Și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, Indicativ NP-082-04, publicata în M.Of. partea I, nr. 349 bis, din 25-04-2005, ce înlocuiește STAS 10101/20-90, privind încărcările date de acțiunea vântului;

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", Indicativ CR 1-1-3-2005, aprobată cu Ord. MTCT nr. 2228 din 27-12-2005, ce înlocuiește STAS 10101/21-92 - încărcări date de zăpada;

 • -  STAS 10108/0 - 78 - Construcții civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din otel.

 • -  Normativ NP 042 - 2000

 • -  Normativ C190 - 99

 • - Gp123/2013 GHID PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA. LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICA. A BLOCURILOR DE LOCUINȚE

 • 2.2  Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul construcției: 1977-1982

Regim de inaltime:S+P+8, apartamente de locuit la toate nivelurile supraterane

Număr apartamente: 36

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea incalzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru incalzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 2.3  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a

Blocului 11D str. Constantin Brezeanu 1A

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila -panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare = intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul analizat blocul 11D, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa strada Constantin Brezeanu 1A.

Suprafața unui etaj locuibil a imobilului analizat - bloc de locuințe- este de 294 mp.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează din b-dul Republicii si strada secundara din spatele clădiri, strada carosabila.

Imobilul studiat are următoarele vecinătăți:

 • -  la vest: bloc 23 B

 • -  la est: strada Andrei Muresanu

 • -  la sud: bloc 11 C

 • -  la nord :strada Constantin Brezeanu

 • c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic conform Sr 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1.6”-sec.

Din punct de vedere climatic :

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii investigate în mediul construit sunt următoarele:

• zona climatică: zona II conform hărții de zonare climatică a României, fig A1 din SR 1907-1 sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Te = - 15oC;

^Ox--

zona eoliană: zona II conform hărții de încadrare a localităților în zone eolienerfigX'din SR 1907-1: v = 5.0 m/s,                                                    V;'-1    ■      ?

poziția față de vânturile dominante: amplasament moderat adăposțit'pentru fațade;/^-4/ amplasare față de clădirile învecinate: vezi pianul de situație;

pânza de apă freatică se găsește la o adâncime de circa 5 m conform studiilor și forărilor efectuate în această zonă                                                ‘

categoria de importanță a construcției conform H.G.R. nr.766/1997, anexa 3: C (construcție de importanță normală);

Amplasarea clădirii investigate în Orașului Ploiești determină alegerea valorilor pentru:

 • •  intensitatea radiației solare lunare totale si difuze - valori medii lunare, conform Metodologiei Mc 001/1 - 2006, Anexa A.9.6 (respectiv valorile pentru orașul București)

 • •  temperaturile medii exterioare lunare, conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 1, poziția 45)

 • •  numărului anual de grade-zile de calcul N1220 conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 2, poziția 49)


 • d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu e cazul.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topographice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Se anexeaza studiu topographic cu viza OCPI.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent clădirea este racordata la rețeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiești), si de furnizare energie termica (operator Veolia Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din rețeaua naționala, prin distribuitorul Enel-Distributie.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Clădirea este parțial vulnerabila la acțiunile cauzate de factori de risc antropici - distrugeri locale minore si anume:

 • •  Partea opaca a fațadelor - zona parter si

 • •  ferestrele, in special elementele de feronerie

In cazul unor asemenea evenimente, se vor repara zonele / elementele afectate.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Clădirea analizata nu este pe lista monumentelor istorice; imobilul nu se afla intr-o zona protejata.

 • 3.2 Regimul juridic:

 • a)   natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Imobilul este bloc de locuințe, aflat in administrarea Asociației de proprietari.

 • b)   destinația construcției existente;

Clădire de locuit-locuinta colectiva                                                       cx

 • c)   includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

 • d)   informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Folosita actuala a terenului: curți construcții.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare

Utilitati permise: locuințe de blocuri, instituții publice, locuințe, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, truism, parcari publice, si aferente funcțiunilor admise, activitati nepoluante.

Utilizări permise cu conditiioricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform legii 50/1991, republicata, Legii 10/1995, si cu condiția existentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL.

Utilizări interzise: unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima 150 mp, si front la strada (8m); amenajari provizorii sau chioșcuri pe domeniul public.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform HCL 553/2011, si nr. 361/2012.

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a)   categoria și clasa de importanță:

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica - II

C - construcție de importanta normala

 • b)   cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu e cazul.

 • c)   an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

An construcție clădire : 1977-1978

 • d)   suprafața construită;

 • •  suprafața construită (etaj locuibil): 294 m2;

 • e)   Suprafața construita desfasurata;

 • •  Suprafața construita desfasurata: 2646 mp

 • •  regimul de înălțime: S+P+8, fara comerț la parter

 • f) Valoarea de inventar a construcției;

Nu este cazul.


 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu e cazul.

 • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

CONCLUZII ALE EXPERTIZEI TEHNICE:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 11D din str. C. Brezeanu nr. 1A, cu subsol, parter si 8 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot începe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire. AUDIT ENERGETIC

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala C. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 220.04 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 126.99 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 51.34 kgCCVmp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 32.51 kgCO2/mp an.

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al respectării cerințelor esențiale, clădirea se prezintă după cum urmează:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 11D din str. C. Brezeanu nr. 1A, cu subsol, parter si 8 etaje, \ este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de ^egradare si pu ,<■ necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programuZde reabilitare ? termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.             XA-;Z'

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare^Mț^l^^y^ influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b) securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de casa a blocului, lucrare care nu face obiectul documentației prezente.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica.

 • e) protecție împotriva zgomotului;

Construcția corespunde cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.Tamplaria inițiala montata din construcția blocului nu îndeplinește cerințele de izolare fonica corespunzătoare funcțiunii de locuire.

 • f)  economie de energie și izolare termică;

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala C. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 220.04 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 126.99 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 51.34 kgCO2/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 32.51 kgCCWmp an.

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aceasta cerința nu este îndeplinita de către clădirea existenta; pentru asigurarea iluminatului si încălzirii sunt folosite exclusiv resurse neregenerabile de energie.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

 • a) clasa de risc seismic;

EXPERTIZA TEHNICA:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare. '

Structura de rezistenta a blocului 11D din str. C. Brezeanu nr. 1A, cu subsol, parter si 8 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b)   prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

EXPERTIZA TEHNICA:

Nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

 • c)   soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

In EXPERTIZA TEHNICA nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

 • d) AUDIT ENERGETIC:

Pe baza analizei stării actuale a clădirii, a valorilor de consumuri specifice determinate în Certificatul de preformanță energetică a clădirii și discuțiilor cu beneficiarul, s-a propus analizarea următoarelor soluții și pachete de soluții de reabilitare termică a clădirii conform tabelului următor:

S1

Soluția S1- sporirea rezistentei termice unidirecționale ale pereților exteriori peste valoarea de 1,8 iraK/W, prin placarea acestora cu placi de vata minerala de 10 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,040 W/rmK, la aplicarea termosistemului se va acorda 0 atentie deosebita acoperirii punților termice.

S2

Soluția S2 sporirea rezistentei termice unidirecționale ale planseului superior terasa peste valoarea de 5 m2K/W, prin aplicarea unei termoizolatii din spuma poliuretanica rigida de 14 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,027 W/m2K, la aplicarea termosistemului se va acorda 0 atentie deosebita acoperirii punților termice.

S3

Soluția S3- sporirea rezistentei termice unidirecționale a planseului peste subsol peste valoarea de 2,9 rwK/W, prin placarea acestuia la intrados cu placi de polistiren expandat de 10 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,044 W/m2K. Stratul termoizolant se va cobora pe pereții laterali ai subsolului pe 0 înălțime de 0,5 m pentru ainchide punțile termice. Termoizolatia se va proteja cu masa de șpaclu armata cu plasa din fibra de sticla. Se vor utiliza numai materiale agrementate termic.

S4

Soluția S4 - inlocuirea tamplariei eterioare existente cu tamplarie mai performanta energetic cu geam termoizolant dublu avnd o ezistenta termica de minim 0,77 rmK/W                         \\ ,*■

Aceste măsuri vizează modernizarea termoenergetică a clădirii și ca urmare sunt independente de cele care vizează reabilitarea tehnico-funcțională (și care sunt considerate ca fiind efectuate).

Pachetele de măsuri propuse sunt:

PM1

S1+S2+S3

PM2

S1+S2+S3+S4

e) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • i.   rezistentă mecanică si stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 11D din str. C. Brezeanu nr. 1A, cu subsol, parter si 8 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • ii.   securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, lucrare care nu face obiectul prezentei documentații.

 • iii.   igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • iv.   siguranță și accesibilitate în exploatare;

Nu sunt necesare masuri.

 • v. protecție împotriva zgomotului;

Nu sunt necesare masuri.

 • vi. economie de energie și izolare termică;


Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

 • •  termoizolare fațada parte opaca

 • •  înlocuire ferestre existente si inchidere balcoane cu tâmplărie termoizolanta cu geam termorezistent

 • •  termoizolare terasa

 • •  termoizolare soclu

 • •  termoizolare intrados placa peste subsol si parter in zona spatiilor comune

 • •  izolare conducte de incalzire si apa calda menajera din subsol

 • •  inlocuire conducte de apa calda menajera si incalzire din subsol

 • •  schimbare corpuri de iluminat cu surse de iluminat LED

i. utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

 • •  montare sistem de panouri fotovoltaice pentru iluminatul casei scării si pârtilor comune

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de reabilitare energetica a clădirii, dimensionate astfel incat sa se obțină aceleași performante de eficienta energetica.

Aspectele constructive ce diferențiază cele doua scenarii sunt descrise mai jos:

Scenariul I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem tip ETICS cu placi termoizolante cu spumă poliuretanică de 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor


Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala 10 cm grosime

Având in vedere ca la nivel european tendința este de a renunța la placarea fațadelor cu placi de polistiren acest material nu a fost luat in considerare pentru alte scenarii constructive. Pentru scenariul 1 s-a avut in vedere o soluție de termoizolare a fațadei cu termosistem cu placi din

intergroup engineering ---

< i ■>

poliizocianurat. Se remarca insa ca aceasta are costuri mai mari decât termosistemele ETICS analizate, fara a avea însă indici de rezistenta termica superiori.

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

a1) consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

Expertiza precizează faptul ca aceasta clădire nu necesita masuri de consolidare, fiind încadrata in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

a2) protejarea, repararea elementelor nestructurale și/ sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu e cazul.

a3) intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a4) demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/ sau a funcțiunii existente a construcției;

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu imbinari sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul intocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapeților balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluariior in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, art. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapeților balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun ih pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va mpnța la exterior o placa de tip OSB 3 -18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport șie y^plica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistire^expandat pci^grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK. Către interior cadruî'va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor inchide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.).

a5) introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Nu e cazul.

a6) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

SCENARIUL I

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor,     exclusiv

soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •   se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc) Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie, pe 3 laturi, se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai jos, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire

a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  tencuiala pentru finisarea termosistemului

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur

Tencuiala se va aplica continuu si va acoperi atât termosistemul cat si fasia de protecție de vata minerala si termosistemul perimetral din jurul ferestrelor.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare -grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funcie de modul de echivalenta al tamplariilor montate de locatari cu cele propuse prin prezentul proiect. Cantitatile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să

primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie, Gu:.dQiiăNfbh de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a £rea un fîațfru cliri' confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori; Conceput ănun pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, Wre seVdrjmoritâ’/ direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4rnm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tipMb^teâva cu îmbinări sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul întocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapetilor balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, art. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapetilor balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK. Către interior cadrul va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele vor fi inchise cu tamplarie din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm grosime pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor

Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea, si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008";

In panourile tamplariei de inchidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

In tamplaria ferestrelor si ușilor de balcon nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008”.

In panourile tamplariei de inchidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Tamplaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de reacție la foc C -s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e, U=1.10 W/mpK.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor inchide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.)

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La incaperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea terasei

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

-inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (inlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BOA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va inlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune inlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decorripresie aferente terasei                                                    ; ‘Și. <

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica. -După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2% -se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa

-se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados placa peste subsol si parterț unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

Lucrări             de

eficientizare         a

consumului       de

energie      electrica

pentru iluminat

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parti commune

Paratraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Lift

înlocuire lift existent cu unul nou

Izolare conducte de apa calda si încălzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robineti si conducte de incalzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de incalzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de incalzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de incalzire si apa calda menajera.

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o incapere de la ultimul etaj al blocului

de locuințe.


refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comuhe^-al blocului după finalizarea lucrărilor                                Ve'-

ți v’, ■„ /1 2•/“      ‘

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor

\.’z -‘‘OvC v? ar

de reabilitareScenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul


Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul


Scenariul II

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va 'monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleă^îj£aracteristici/;datermosistemui de fațada descris mai sus, respectându-ă^pașii de montaj indicați de furnizor.                                                    ;

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.

NOTA: Celelalte lucrări de intervenție sunt identice cu cele descrise la scenariul 1.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Pentru ambele scenarii, a fost identificat un singur factor de risc antropic si anume riscul de distrugeri punctuale in zona fațadelor - parter sau distrugeri ale elementelor de feronerie ale tâmplăriei termorezistente, cauzate de conduita necorespunzătoare a trecătorilor. Acest risc este nesemnificativ, elementele afectate fiind ușor de reparat sau înlocuit

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Scenariul 1

  Tip termosistem fațada, terasa

  Sistem termoizolant cu placi din spuma poliuretanuca 10 cm grosime, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

  Scenariul il

  Tip termosistem

  Sistem tip ETICS bazat pe placi de vata mineral bazaltica pentru fațade, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Scenariul II

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.                     /

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  V.                                            ,

  v.s&v

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin realizarea investiției se vor înregistra consumuri mai mici de electricitate si energie termica, pentru niciunul dintre cele doua scenarii.

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Crt.

Etapa

De la

Pana la

1

Evaluarea cererii de finanțare si semnarea contractului de finanțare

Mar 2018

Iun 2018

2

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Dec 2018

Feb 2019

3

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Iulie 2018

Nov 2018

4

Activitatea de realizare a investiției de baza

Feb 2019

Iulie 2019

5

Managementul proiectului

Iulie 2018

Nov 2019

6

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Nov 2019

Dec 2019

Durata de realizare a investiției: 22 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana

a depunerea

cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

5.4 Costurile estimative ale investiției:

Scenariul I

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.351.051,39 lei inclusiv TVA

Costurile estimative de întreținere si operare pe durata normată de viață

4.706 lei inclusiv TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

36.882 lei inclusiv TVA

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc in cadrul Anexei 1 -Scenariul I - Scenariu Nerecomandat.

Scenariul II Recomandat

Scenariul II Recomandat

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

i»' râ;

1.324.806,62 lei inclusiv TVA T

Costurile estimative de intretinere si operare pe durata normată de viață

w./-.

4.586 lei inclusiv TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

36.882 lei inclusiv TVA

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc in cadrul Anexei 2 -Scenariul II Recomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizata pe baza preturilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele propuse prin prezentul proiect de investiții.

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

Proiectul nu va avea un impact cultural. Cu toate acestea, impactul social va fi unul benefic, întrucât reducerea consumului de energie termică va duce și la scăderea costurilor întreținerii apartamentelor pe parcursul sezonului rece.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

în ceea ce privește faza de operare, menționăm faptul că nu va fi necesară o forță de muncă suplimentară: Asociația de proprietari este responsabilă cu menținerea investiției iar Unitatea Administrativ-Teritorială Ploiești va fi responsabilă cu verificarea menținerii acesteia precum și cu respectarea obligațiilor contractuale.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (în mod indirect). Prin anveloparea clădirii și implementarea soluțiilor de producție de energie din surse regenerabile se reduce cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră și se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile, aferente consumului energetic necesar pe perioada sezonului rece

 • 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014, cât și a recomandărilor prezentate în cadrul Modelului D - „Macheta privind analiză și previziunea financiară”

.■V V*

Acest model este prezentat în cuprinsul documentelor pentru Axa Prioritară 3,. Prioritatea de investiții

 • 3.1 Operațiunea A - Clădiri rezidențiale aferente Programului Operațional Regional 2014-2020.

H ' ■

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului că proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte pentru a arăta necesitatea intervenției ..financiare nerambursabile pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.

în acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile și veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanță financiară precum: fluxul de numerar cumulat, valoarea netă actualizată corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați în Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat și în Anexa 2 - Scenariul II Recomandat.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană în cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 și de Modelul D - Macheta privind analiza și previziunea financiară - de 4%.

Fiind o rată reală, datele previzionate au fost fundamentate în valori reale, s-au utilizat prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației.

Previziunile realizate în cadrul analizei financiare a proiectului se bazează pe prognoze disponibile de la Comisia Națională de Prognoză (CNP).

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Perioada de referință aleasă este de 14 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2017.

Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a clădirii.

De remarcat că investiția presupune, pe lângă măsurile de reabilitare energestipă, măsuri.cuimpact financiar pozitiv direct și măsuri care au impact financiar negativ dar care sunt necesare că urmare a necesităților de conformare la nevoile persoanelor cu dizabilități sau a prevederilor normativului de protecție la incendiu.                                                                 a' -

Prin urmare, impactul total este negativ rezultând o valoare neta actualizata negativa. Din punct de vedere strict al costurilor operaționale, impactul este pozitiv; acestea vor scădea rezultând economii la bugetul municipiului.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Necesitatea investiției este data de deficientele clădirii la acest moment, pin ceea ce privește chetuielile proprietarilor cu incalzirea.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul I

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.351.051,39 lei inclusiv TVA

Rata interna de rentabilitate financiara

-20,12%

Valoarea neta actualizata

-949.235,09 lei

Scenariul II Recomandat

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.324.806,62 lei inclusiv TVA

Rata interna de rentabilitate financiara

-19,89%

Valoarea neta actualizata

-925.084,72 lei

în Anexa 1 - Scenariul I - pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

Unitățile de locuit nu sunt producătoare de venituri. Astfel, administrației localeJi<revine~ot»ligațiș asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestor unitati. Prin urmare analiza sustenabilițaM financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiești a avut si are in continuare disponibilitatea? financiara pentru susținerea cheltuielilor clădirilor rezidențiale, mai ales in cazul'de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu utilitățile. Avândjh vedere ca, in conformitate cu Ghidul Solicitantului, economiile realizate la facturile cir utilițatiie ‘se reflecta in scăderea egala a subvențiilor de exploatare, acestea nu vor fi considerate venituri nete.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

Dar, pe lângă obiectivul principal de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, investiția urmărește si alte obiective: utilizarea de energii regenerabile, adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati si conformarea cu prevederile P118/99.

Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la modul constructiv de anvelopare, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai costul anveloparii la tona de CO2 echivalent redus. De reținut ca si acesta este grevat de faptul ca tâmplăria termorezistenta propusa are si rolul de a asigura ventilarea mecanica naturala, astfel sa se respecte prevederile normativului NP011/97.

Având in vedere ca modelul privind reducerea de GES este liniar (aceeași reducere anuala), raportul ACE va avea aceeași valoare cu cea a costului unitar anual CUa.

Scenariul I

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

tCO2e

1.153,60

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

682.323,82

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 CO2e

591,47

Scenariul II Recomandat

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

tCO2e

1.153,60

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

703.432,78

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 CO2e

609,77

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție.                       ' '■%

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare                                 #

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional     | Probabilitate

Mică

Importanța      [ Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic

Probabilitate

Medie          | Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri    de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar | Probabilitate

Mică            | Importanța

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic

Probabilitate

Medie           Importanța

Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanta

Medie'

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(a)               .

  • 6.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor                                            5

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

Scenariul I

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizoiant cu placi din poliuretan 10 cm grosime

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea terasei

Sistem termoizoiant cu element termoizoiant spuma de poliizocianurat 14 cm grosime

Tâmplărie termorezistenta     la

ferestre si balcoane

Tâmplărie termorezistenta profile PVC si geam termoizoiant

Scenariul II

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizoiant tip ETICS cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea terasei

Sistem termoizoiant cu element termoizoiant spuma din poliuretan 14 cm grosime

Tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie termorezistenta cu profile PVC minim 5 camere si geam termoizoiant

Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

Referitor la celelalte criterii de comparație, având in vedere ca:

 • •  cele doua scenarii au fost alese astfel incat sa se obțină aceleași rezultate in implementare in raport cu scăderea emisiilor de CO2 echivalent si cu producția de energie regenerabila

 • •  timpi de execuție / implementare sunt identici, lucrările fiind similare

 • •  impactul asupra mediului este similar

 • •  sustenabilitatea este similara pentru ambele scenarii

 • •  riscurile sunt similare pentru ambele scenarii

rezulta ca singurele criterii ce determina scenariul recomandat cele de natura financiara si de eficacitate a costurilor.

Criteriu

Scenariul I

Scenariul II Recomandat

Cost total de investiție (lei cu TVA)

1.351.051,39

1.324.806,62

Raportul ACE (lei / tona CO2 echivalent)

609,77

591,47

 • 6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul II. deoarece:

 • •  raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai bun

 • •  costul de investiție este ușor mai redus.

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  1.324.806,62

  din care valoarea (C+M)

  925.508,46

  Valoarea totala exclusiv TVA

  1.114.867,67

  din care valoarea (C+M)

  777.738,20

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Indicator

  Valoare

  Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

  46.469

  Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

  63.757

  Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

  17.288

  pentru incalzire/racire (kWh/an),

  10.629

  pentru iluminat (kWh/an),

  6.659

  Consumul mediu anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/mp,an)

  92.7

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

  Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

  14,56

  Consum anual de energie primara (kWh/an)

  41.546

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției: 22 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.                                                                                    c,            '

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările Specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINȚA A - REZISTENȚĂ MECANICĂȘI STABILITATE

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului din strada Constanți Brezeanu 1A, cu subsol, parter si 8 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

CERINȚA B - SECURITATELAJNCENDIU ______

Clădirea se încadrează astfel:

•Categoria C normală de importanță conform HGR nr. 766/1997

 • • grad II de rezistență la foc.

 • • risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu nu depășesc 30% din totalul construcției

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 2.1.9/P118-99 iar pereții căilor de evacuare îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 4.2.65/P118-99. Căile de evacuare sunt în conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P118/99. Lațimea căilor de evacuare este de minim 1.20 m. La nivelul parterului evacuarea se face prin uși în două canate 1.80m lățime.

Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, insa aceste lucrări nu fac obiectul prezentei documentații.

Termosistemul pentru fațada va fi un sistem agrementat, din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2,d0. Pentru limitarea propagării focului pe fațada, in dreptul tuturor planseelor clădirii se vor dispune fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele, (conform SR 007-2013)

____________CERINȚA C - IGIENA, SANATATE $1 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR____________

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:

 • •   spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •   iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin inlocuirea  tamplariei existente cu o tamplarie mai performanta din punct de vedere al izolării termice

CERINȚA C - IGIENA, SANATATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR        ___

nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat ih sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •   iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală...           .

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •   Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizolațiilor. Terasa are pantele corespunzătoare de scurgere a apelor.

CERINȚĂ D- SIGURANȚĂ Șl ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

După montarea straturilor noi de termohidroizlatie pe terasa, accesul va fi permis numai persoanelor avizate in vederea intretinerii, terasa fiind considerata NECIRCULABILA.

Pentru întreținerea panourilor fotovoltaice montate pe terasa necirculabila se va permite accesul numai persoanelor autorizate.

CERINȚA E-PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Tamplaria propusa, profile PVC minim 5 camere, cu geam termoizolant low-e , se va incadra in clasa de protecție fonica 5 (VDI 2719).

___________CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA___________ Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, rezultând astfel scăderea consumului de energie termica necesara asigurării climatului intern conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare terasa cu spuma din Poliizocianurat 14 cm grosime, R = maxim 3.850 m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •  Tamplarie ferestre si balcoane profile PVC 5 camere U=1.10 W/mpK

 • •  Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  Termoizolare intrados planseu peste subsol si parter cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  Termoizolare parapeti balcoane cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii după modernizare mai mari ca rezistentele minime normate.

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) - Prescripții pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

Corpurile de i lumi nat cu LED vor asigura economii in consu mul anual de energie electrica._________

___ CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE Amplasarea panourilor fotovoltaice conduc la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.


/?


6.4


__CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA            i

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie diri. cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinclS0ere la usiîe/de acces in bloc, senzori la corpurile de iluminat din casa scării si spatiile comune etc^^; \         ,

\’ Z •/" ■ . " '......iw

Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat, beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești fiind o autoritate publică locală.

Pentru finanțarea investiției se dorește accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale.

Beneficiarul proiectului, Primăria Municipiului Ploiești, va finanța din surse proprii cheltuielile eligibile ale proiectului ce-i revin, reprezentând 40% din valoarea eligibila a proiectului (25% din cheltuielile eligibile ale proiectului urmând a fi recuperate de la Asociația / Asociațiile de proprietari), iar din partea FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala) si a bugetului de stat va beneficia de fonduri nerambursabile , reprezentând 60% din valoarea eligibila a proiectului.

Cu privire la valoarea neeligibila a proiectului, Municipiul Ploiești, va finanța din surse proprii cuantumul cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, urmând ca valoarea de 25% din costurile neeligibile sa fie recuperata de la Asociația / Asociațiile de proprietari.

De asemenea, beneficiarul proiectului de investiții acorda ajutoare de natura sociala, in baza legislației in vigoare. Cota de participare proprie aferenta proprietarilor care beneficiază de ajutoare de natura sociala este de 3,5% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, proporțional cu cota-indiviza de proprietate. Diferența pana la 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (costuri eligibile si neeligibile) va fi suportata de către Solicitant si nu va mai fi recuperata de la Asociația de proprietari.

Având in vedere ca proiectul nu este unul generator de venituri, iar scopul sau nu este unul financiar, aducător de profituri pentru beneficiar, ci, in principal, unul social, nu se va calcula deficitul de finanțare al proiectului, ci se vor aplica procentele menționate mai sus.

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.324.806,62

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

75.330,42

1.2

Valoarea totala eligibila

1.249.476,20

2

Contribuția proprie, din care:

575.120,90

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

499.790,48

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

75.330,42

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

749.685,72

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

1

Valoare totala proiect, din care:

Lei

1.324.806,62

1

Valoare eligibila

Lei

1.249.476,22

2

Valoare neeligibila, inclusiv TVA aferent

Lei

75.330,40

1

Valoarea eligibila a proiectului, din care:

Lei

1.249.476,20

1.1

Finanțare nerambursabila solicitata (FEDR+Buget de stat)

Lei

749.685,72

%

60%

1.2

Contribuție eligibila a Beneficiarului (inclusiv cota aferenta asociațiilor de proprietari) - UAT+AP

Lei

499.790,48

%

40%

2

Valoarea neeligibila a proiectului, din care:

Lei

75.330,42

2.1

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

Lei

63.302,88

2.2

Cheltuieli neeligibile aferente TVA

Lei

12.027,54

II

Contribuție totala UAT, din care:

Lei

292.482,40

1

Contribuție UAT la cheltuieli eligibile:

Lei

233.788,59

1.1

Contribuție UAT-15% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

167.265,86

%

15%

1.2

Contribuție UATajutoare de natura sociala - 21,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

12.774,54

%

21,5%

1.3

Contribuție UATcheltuieli eligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

53.748,19

%

40%

2

Contribuție UAT la cheltuieli neeligibile:

Lei

58.693,81

2.1

Contribuție UAT-15% din valchelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

%

15%

2.2

Contribuție UATcheltuieli neeligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

58.693,81

%

100%

III

Contribuție totala AP, din care:

Lei

282.638,50

1

Contribuție AP la cheltuieli eligibile:

Lei

266.001,89

1.1

Contribuție AP - 25%> din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

263.922,31

%

25%

1.2

Contribuție AP ajutoare de natura sociala - 3,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

2.079,58

%

3,5%

2

Contribuție AP la cheltuieli neeligibile:

Lei

16.636,61

2.1

Contribuție AP - 25%> din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

%

25%

2.2

Contribuție AP in funcție de destinația apartamentului sau a tipului de proprietari -100%> din val chelt C+M+E

Lei

16.636,61

%

100%

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UNI

Valoare

IV

Contribuție totala UAT+AP, din care:

Lei

^575.120,90 i'

1

Contribuție UAT+AP la cheltuieli eligibile

Lei

499.790,48 • -

2

Contribuție UAT+AP la cheltuieli neeligibile

Lei

75.330,42

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Nr.crt

Cheltuielile neeligibile ale proiectului

UM

Valoare fara TVA

1

Servicii de consultanta proceduri achiziții publice

Lei

9.148,80

2

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Lei

3.110,95

3

Servicii de dirigentie de șantier

Lei

35.062,78

4

Servicii verificarea proiectării

Lei

2.000,00

5

Cheltuieli C+M+E aferente apartm cu destinație spatii comerciale

Lei

13.980,35

TOTAL

Lei

63.302,88

 • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de către funciara (atașat)

 • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Decizie de incadrare nr. 92 din data de 08.01 2018 (atașat)

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)   studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b)   studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

c)


raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;'


d)


e)


Q'c

studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,


studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;


Nu este cazul.


Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11D, STR.CONSTANTIN BREZEANU NR.1A"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2.389,35

453,98

2.843,33

3.1.1

Studii teren

2.389,35

453,98

2.843,33

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.120,45

141,22

2.261,67

3.3

Expertizare tehnica

3.185,80

605,30

3.791,10

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2.389,35

453,98

2.843,33

3.5

Proiectare

48.592,39

9.232,55

57.824,94

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

29.468,69

5.599,05

35.067,74

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.194,68

226,99

1.421,67

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții                   S ‘

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11D- STR.CONSTANTIN BREZEANU NR.1A”                / tî    "      V'

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA*

TVA- «

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

15.929,02

3.026,51

18.955,53

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

32.375,00

6.151,25

38.526,25

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

10.375,00

1.971,25

12.346,25

3.8

Asistenta tehnica

38.248,58

7.267,23

45.515,81

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.185,80

605,30

3.791,10

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.051,31

199,75

1.251,06

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

2.134,49

405,55

2.540,04

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

138.449,72

26.043,78

164.493,50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

781.063,00

148.401,97

929.464,97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.074,00

204,06

1.278,06

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

125.167,00

23.781,73

148.948,73

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

907.304,00

172.387,76

1.079.691,76

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

19.085,60

3.626,27

22.711,87

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

14.314,20

2.719,70

17.033,90

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.771,40

906,57

5.677,97

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8.754,53

0

8.754,53

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3.976,89

0

3.976,89

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

795,38

0

795,38

~ ~ ■■

v-':

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții                 >i &

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11D, STR.CONSTANTIN BREZEANU NR.1 A”                         *5 -

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

paloare cu TVA ,

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3982,26

0

3.982,26

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

49.707,25

9.444,38

59.151,63

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

80.847,38

13.697,65

94.545,03

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqatirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.126.601,10

212.129,19

1.338.730,29

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

796.451,20

151.325,73

947.776,93

Data: 14 februarie 2018

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

9.955,64

1.891,57

11.847,21

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

398,23

75,66

473,89

TOTAL

10.353,87

1.967,23

12.321,10

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.136.954,97

214.096,42

1.351.051,39

Proiectant, o»'

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.                                                  c7

Bd.N.Tituîescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

Nr.1/1 Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe 11D

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

tei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

781.063,00

148.401,97

929.464,97

4.1.1

Terasamente

0

0

0

4.1.2

Rezistenta

0

0

0

4.1.3

Arhitectura

729.775,00

138.657,25

868.432,25

4.1.3.1

Arhitectura baza

672.618,00

127.797,42

800.415,42

4.1.3.2

Arhitectura conexe

57.157,00

10.859,83

68.016,83

4.1.4

Instalații

51.288,00

9.744,72

61.032,72

4.1.4.1

Instalații electrice - baza

45.308,00

8.608,52

53.916,52

4.1.4.2

Instalații electrice - conexe

5.980,00

1.136,20

7.116,20

TOTAL 1 - subcap. 4.1

781.063,00

148.401,97

929.464,97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.074,00

204,06

1.278,06

4.2.1

Montaj baza

501,00

95,19

596,19

4.2.2

Montaj conexe

573,00

108,87

681,87

TOTAL II- subcap. 4.2

1.074,00

204,06

1.278,06

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

125.167,00

23.781,73

148.948,73

4.3.1

Utilaje baza

125.167,00

23.781,73

148.948,73

4.3.2

Utilaje conexe

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6

125.167,00

23.781,73

148.948,73

Total deviz pe obiect (Total I + Total li + Total III)

907.304,00

172.387,76     1.079.691,76

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliaza de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

InALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI - 11D- Scenariu 1 Nerecomandat

lementare ți

Tabelul nr.l - INVESTIRĂ TOTALA A PROIECTULUI

UM

An ui 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli pentru investi ti a de baza

Lei/an

-

-

984.851,38

Alte cheltuieli

Lei/an

38.581,28

45.625,99

265.719,49

Cheltuieli centru informare si publicitate

Lei/an

-

1.386,00

2.541,00

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

-

2.645,63

9.700,63

Valoare totala inclusiv TVA

Lei/an

38.581,28

49.657,62

1.262.812,49

Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     |

COSTURI OF OPERARE IN VARIANTA FARA INVESTIRE

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialeleconsumabile

Lei/an

652,00

665.04

578 34

69191

705.75

719,86

734.26

748,94

763,92

779,20

794,78

810,68

826,89

843,43

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

78.442,88

80.011 74

81.611,97

83.244.21

84.909,10

86.607,28

88.339,42

90.106,21

91.908,34

93.746 50

95.621,43

97.533,86

99.484,54

101.474.23

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

1.168,00

1.191,36

1.215,19

1.239,49

1.264.28

1.289,57

1.315.36

1341 66

1.368.50

1.395,87

1.423.79

1.452,26

1.481,31

1.510,93

Cheltuieli cu energia-gaze naturale

Lei/an

4.427.00

4.515.54

4.605,85

4.697.97

4.791,93

4.887.77

4.985.52

5.085,23

5.186 94

5.290,67

5.396,49

5.504,42

5.614,51

5.726,80

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

2.694,00

2.747,88

2.802,84

2.858.89

2.916.07

2.974,39

3.033,88

3.094,56

3.156,45

3.219,58

3.283,97

3.349,65

3.416.64

3.484,98

Cheltuieli cu apa

Lei/an

6.384,00

6.511,68

6.641,91

6.774 75

6.910,25

7.048,45

7.189,42

7.333,21

7.479,87

7.629.47

7.782.06

7.937.70

8.096.46

8.258.38

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

3.420.00

3.488.40

3.558,17

3.629,33

3.701.92

3.775,96

3.851,48

3.928,50

4.007,08

4.087,22

4.168.96

4.252 34

4.337.39

4.424,13

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilltatlle

Lel/an

97.187,88

99.131,64

101.114,27

103.136,56

105.199,29

107303,27

109.44934

111.63832

113X71,09

116.148,51

118.471,48

120X40,91

123.257,73

125.722X9

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

1.800,00

1.836 00

1.872 72

1.910.17

1.948,38

1.987,35

2.027.09

2.067,63

2.108,99

2.151.17

2.194,19

2.238,07

2.282.84

2.328,49

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

1.800,00

1.836,00

1X72.72

1.910,17

1348,38

1.987,35

2.027,09

. . . 2.067,63

2.108,99

'      W51,17

2.194,19

2.238.07

2.282,84

2328,49

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

lei/an

3.600,00

3.672,00

3.745,44

3.820,35

3396,76

3374,69

4.054,18

4335,27

4217,97

ââpys

438838

4.476,15

4.565,67

4.656,98

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

lei/an

2.808,00

2.864,16

2.921,44

2.979,87

3.039,47

3.100,26

3.162,26

332531

3290,02

3355X2

3.422,94

3.491,40

3.561,22

3.632,45

Total costuri operaționale - VARIANTA FARA INVESTIRE

lel/an

105395,88

107.503,80

109.65337

111.846,95

114.083,89

116.365,57

118.692,88

121.066,74

123.488,07

125.957,83

128.476,99

131.046,53

133.667,46

136.340,81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIRE

S

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialeleconsumabile

Lei/an

652,00

665,04

678.34

691,91

705 75

719,86

734,26

748.94

763,92

779,20

794,78

810,68

826.89

843,43

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

78.442 88

80.011,74

81.611,97

49.904,13

50.902,21

51.920,26

52.958,66

54.017,84

55.098,19

56.200,16

57.324,16

58.470,64

59.640,06

60.832,86

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

1.168,00

1.191.36

1.215.19

1.239,49

1.264,28

1.289.57

1.315,36

1.341,66

1.368,50

1.395,87

1.423,79

1.452.26

1.481,31

1.510,93

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

4.427,00

4.515.54

4.605,85

4.697,97

4.791.93

4.887.77

4.985.52

5.085,23

5.186,94

5.290,67

5.396,49

5.504,42

5.614,51

5.726,80

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

2.694,00

2.747,88

2.802,84

2.858.89

2.916,07

2.974,39

3.033,88

3.094.56

3.156,45

3.219,58

3.283,97

3.349,65

3.416,64

3.484,98

Cheltuieli cu apa

Lei/an

6.384,00

6.511,68

6.641.91

6.774,75

6.910,25

7.048,45

7.189.42

7.33321

7.479,87

7.629,47

7.782,06

7.937,70

8.096,46

8.258,38

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

3.420,00

3.488,40

3.558.17

3.629,33

3.701,92

3.775,96

3.851 48

3.928,50

4.007.08

4.087,22

4.168.96

4.252.34

4.337,39

4.424.13

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lel/an

97.187,88

99.131,64

10U14.27

69.796.48

71.192,41

72.616,25

74,068,58

75.549,95

77,060,95

78.602,17

80.174,21

81.777,70

83.413,25

85.081,52

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

1.800.00

1.836,00

1.872,72

1.91017

1.948,38

1.987,35

2.027,09

2.067.63

2.108,99

2.151,17

2.194.19

2.238,07

2.282.84

2.328,49

Cheltuieli cu asigurările Ji protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

lel/an

1.800,00

1836,00

1372,72

1.910,17

1 94838

1.98735

2.027,09

2X67X3

2.108,99

2.151,17

2.194,19

2.238,07

2.282,84

2328,49

Cheltuieli de întreținere si reparații capițaje

lei/an

3.600,00

367200

3.745,44

3.820,35

3396,76

8.316,85

8.483,19

8.652,85

8X25,91

9.002,43

9.182,48

9366,13

9.553,45

9.744,52

Cheltuieli generale de administrație

lei/an

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

lei/an

-

-

Alte cheltuieli operaționale

lei/an

2.808,00

2X64,16

2.921,44

2379,87

3.039,47

3.100,26

3.162,26

322S.51

3290,02

3355,82

3.422,94

3491,40

3.561,22

3.632,45

Total costuri operaționale - VARIANTA CU INVESTIRE

lei/an

105.395,88

107.503,80

109.653,87

78.S06.87

80.077,01

86.020,71

87.741,12

89.495,95

91285,87

93.111,58

94.973,82

96.873,29

98.810,76

100.786,97

- 7

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA incrementala

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

lel/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

....

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

(33.340 08)

(34.006,88;

134.687 02)

(35.380,76)

(36.088,371

(36.810 14)

37.546.34)

(38.297.27)

(39.063 22)

(39.844,48)

(40.641,37)

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli dinafara [cu utilitati]

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lotal cheltuieli materiale si. cheltuieli cu utilitățile

Lel/an

(33340,08)

(34.006,88)

(34.687,02)

(35,380,76)

(36.08837)

(36310,14)

(37.54634)

(38.297.27)

(39.063,22)

(39.844,48)

(40.64137)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările i protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

-

-

*

-

-

-

-

-

*■ :

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lel/an

4.342,16

4.429,00

«-517,58

4.607,94

4.700,09

4.794,10

4.889,98

4.98728

5.087,53

Cheltuieli generale de administrație

Lel/an

£

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

Lel/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lel/an

a

£

-

-

-

-

-

-

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

Lei/an

(33.340,08)

(34.006,88)

(30.344,86)

(30.951,75)

(31.570,79)

(32302J1)

.  (32.846,25)

(33.503.17)

-134.173,24)

_____134.856,70)

(35353,84)

1 Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Aniil 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     |

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri dinincasari de la proprietari

Lei/an

105.395 88

107.503,80

109.653 871

111.846 95

114.083,89

116.365.57

118.692 88

121.066,74

123.48807

125.957 83

128.476.99

131.046 53

133.667 46

136.340.81

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

105.395,88

107.503,80

109.653.87

111.846,95

114.083,89

116.365,57

118.69288

121.066,74

123218807

125.957,83

128.476,99

131.046,53

133.667,46

136340,81

Ven turi operaționale in varianta cu investiție

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

105.395 88

107.503,80

109.653 87

78.506,87

80.077 01

86.020,71

87.741,12

89.495 95

91.285,87

93.111,58

94.973,82

96.873,29

98.810 76

100.78697

Venituri din economii

Lei/an

-

-

-

33.340,08

34.006,88

30.344 86

30.951,75

31.570 79

32.202,21

32.846,25

33.503 17

34.173,24

34.856 70

35.553 84

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

105395,88

107.503.80

109.653,87

111.846.95

114.083,89

116365,57

118.692,88

121.066 74

123488 07

125.957,83

128476.99

131.046,53

133.667 46

136340,81

Venituri operaționale in varianta Incrementala

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

-

-

33.340.08

- 34.006,88

30.344,86

- 30.951,75

- 31.570,79

- 32.202,21

- 32.846,25

- 33.503.17

- 34.173.24

- 34.856,70

- 35.553.84

Venituri din economii

Lei/an

-

33.340 08

34.006 88

30.344 86

30.951,75

31.570 79

32.202 21

32.846 25

33.503 17

34.173,24

34.856 70

35.553.84

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

t o L: 4

..... - ... ■'

1 Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

.      Anul 14      1

Asistenta financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

23.148,77

22.786,33

719.231,16

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

15.432,51

26.871,29

543.58133

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusivTVA

Lei/an

15.432,51

15.190,88

479.487.45

''

Contributie aferentă costuri 1 or neeli gi bi le i nd usivTVA

Lei/an

-

11.680,41

64.093.88

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

38.581,28

49.657,62

1.262.812,49

Valoarea totală eligibilă inclusivTVA

Lei/an

38.581,28

37.977,21

1.198.718,61

Valoarea totală neeligibilă inclusivTVA

Lei/an

-

11.68041

64.093,88

1 Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

]    Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     |

încasări aferente veniturilor operaționale

Lei/an

105.395,88

107.503,80

109.653,87

111.846,95

114.083,89

116.365,57

118.692.88

121.066,74

123.488,07

125.957.83

128.476.99

131.046,53

133.667,46

136.340,81

Plăți aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

105.395,88

107.503,80

109.653,87

78.506,87

80.077,01

86.020,71

87.741,12

89.495,95

91.285,87

93.111,58

94.973,82

96.873,29

98.810,76

100.786,97

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)

Lei/an

-

-

-

33.340.08

34.006,88

30.344,86

30.951,75

31.570,79

32.202,21

32.846,25

33.503,17

34.173,24

34.856,70

35.553,84

Investiție

Lei/an

38.581,28

49.657,62

1.262.812,49

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(38.581,28)

(49.657,62)

(1.262.812,49)

-

Flux de numerar - activitatea de exploatare și de investiții

Lei/an

(38.581,28)

(49.657,62)

(1.262.812,49)

33.340,08

34.006,88

30.344,86

30.951,75

31.570,79

32.202,21

32.846,25

33.503,17

34.173,24

34.856,70

35.553,84

Surse de finanțare

Lei/an

38.581,28

49.657,62

1.262.812.49

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

38.581,28

49.657,62

1.262.812,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/an

-

-

66.680,16

68.013,76

60.689,71

61.903,51

63.141,58

64.404,41

65.692,50

67.00635

68346,48

69.713,41

71.107,67

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

-

-

-

66.680,16

134.693,92

195.383,64

257.287,14

320.428,72

384.833,14

450.525,63

517.531,98

585.878.46

655.591,86

726.699,54

Verificare sustenaWtateo fmonaarâ

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

OA

1 Tabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totalecu investiția

Lei/an

38.581.28

49.657,62

1.262.812,49

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

-

-

(33.340,08)

(34.006,88)

(30.344,86)

(30.951,75)

(31.570,79)

(32.202,21)

(32.846,251

(33.503,17)

(34.173,24)

(34.856,70)

(35.553,84)

Total costuri / plăți

Lei/an

38.581,28

49.657,62

1.262.812,49

(33340,08)

(34.006,88)

(30.344,86)

(31.570,79)

(32302,21)

(32.846.25)

(33.503,17)

(34.173,24)

(34.856,70)

(35.553,84)

Flux de numerar net

Lei/an

-38.581,28

-49.657,62

-1.262.812,49

33.340,08

34.006,88

30344,86

30.951,75

31.570,79

32.202,21

32.846,25

33.503,17

34.173,24

34.856,70

35.553,84

Factor de actualizare

0.96

0,92

0,89

0,85

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0.62

0,60

0,58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-37.097,39

-45.911.26

-1.122.635,71

28.499,24

27.951,18

23.981,98

23.520,79

23.068.47

22.624,84

22.189,75

21.763,02

21344,50

20.934,03

20Ș3ijg

MS™™»»™”™”»™™

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

-20,12%

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-949.235,09

|------------------------ |

iTabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

AnUl 5

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

101.342,19

99.393,30

97.481,89

95.607,24

93.768,64

91.965,40

90.196,83

88.462,28

86.761,08

85.092,60

83.456,20

81.85138

80.277,21

78.733,42

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

101.342,19

99.393,30

1.057.323.94

67.108,00

65.817,46

67.983,42

66.676,04

65393,81

64.136,24

62.902,85

61.693,18

60.506,77

59.343,18

58.201,97

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

0,00

959.842,04

-28.499,24

-27.951,18

-23.981,98

-23.520,79

-23.068,47

-22.624,84

-22.189,75

-21.763,02

-21.34430

-20.934,03

-20.531,45

Cost total actualizat - incremental

Lei

703432,78

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

t CO2

1.153,60

Raportul ACE

Lei/ t CO2

609,77

Anexa 2 - Scenariul II Recomandat

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com ■ J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11D, STR.CONSTANTIN BREZEANU NR.1A"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2.333,21

443,31

2.776,52

3.1.1

Studii teren

2.333,21

443,31

2.776.52

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.120,45

141,22

2.261,67

3.3

Expertizare tehnica

3.110,95

591,08

3.702,03

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2.333,21

443,31

2.776,52

3.5

Proiectare

47.497,68

9.024,56

56.522,24

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

28.776,31

5.467,50

34.243,81

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11D, STR.CONSTANTIN BREZEANU NR.1A"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.166,61

221,66

1.388,27

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

15.554,76

2.955,40

18.510.16

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

32.375,00

6.151,25

38.526,25

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

10.375,00

1.971,25

12.346,25

3.8

Asistenta tehnica

38.173,73

7.253,01

45.426,74

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.110,95

591,08

3.702,03

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.026,61

195,06

1.221,67

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

2.084,34

396,02

2.480,36

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

137.093,03

25.786,01

162.879,04

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

762.350,00

144.846,50

907.196,50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.074,00

204,06

1.278,06

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

124.620,00

23.677,80

148.297,80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

888.044,00

168.728,36

1.056.772,36

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

19.085,60

3.626,27

22.711,87

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

14.314,20

2.719,70

17.033,90

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.771,40

906,57

5.677,97

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8.548,67

0

8.548,67

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3.883,32

0

3.883,32

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții           f c

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11D, STR.CONSTANTIN BREZEANU NR.1A"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

776,66

0

776,66

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3888,69

0

3.888,69

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

48.685,77

9.250,30

57.936,07

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

79.620,04

13.503,57

93.123,61

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.104.757,07

208.017,94

1.312.775,01

din care C+M (1.2+1/i^4'^i44J^42+5.1.1)

777.738,20

147.770,26

925.508,46Elaborator

Intergroup Engineering S


Beneficiar/lnvestitor, UAT Municipiul Ploiești

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

9.721,73

1.847.13

11.568,86

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

388,87.

73,88

462,75

TOTAL

10.110,60

1.921,01

12.031,61

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.114.867,67

209.938,95

1.324.806,62

Tel/fax: 021/319.48.54/55

Nr. 1/1 Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe 11D

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

762.350,00

144.846,50

907.196,50

4.1.1

Terasamente

0

0

0

4.1.2

Rezistenta

0

0

0

4.1.3

Arhitectura

711.062,00

135.101,78

846.163,78

4.1.3.1

Arhitectura baza

653.905,00

124.241,95

778.146,95

4.1.3.2

Arhitectura conexe

57.157,00

10.859,83

68.016,83

4.1.4

Instalații

51.288,00

9.744,72

61.032,72

4.1.4.1

Instalații electrice - baza

45.308,00

8.608,52

53.916,52

4.1.4.2

Instalații electrice - conexe

5.980,00

1.136,20

7.116,20

TOTAL 1 - subcap. 4.1

762.350,00

144.846,50

907.196,50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.074,00

204,06

1.278,06

4.2.1

Montaj baza

501,00

95,19

596,19

4.2.2

Montaj conexe

573,00

108,87

681,87

TOTAL II- subcap. 4.2

1.074,00

204,06

1.278,06

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

124.620,00

23.677,80

148.297,80

4.3.1

Utilaje baza

124.620,00

23.677,80

148.297,80

4.3.2

Utilaje conexe

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

124.620,00

23.677,80

148.297,80

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

888.044,00

168.728,36

1.056.772,36

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - R013215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank


/ ■> s ~.....

îl* t &■

\\Q>         ^rZ


//c ir


ȚI


* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliaza de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

2017

t _________________1__________________________

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Perioada de implementare și operare

I Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     |

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

964.364,04

_

Alte cheltuieli

Lei/an

37.716.53

44.995,05

261.457 75

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Lei/an

-

1.386,00

2.541 00

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

-

2.645 63

9.700,63

Valoare totala inclusiv TVA

Lei/an

37.716,53

49.026,67

1.238.063,42

I Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM     j

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

C05TUSI DE OPFIiĂRC IM VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

652,00

665,04

678,34

691,91

705,75

719.86

734,26

748 94

763,92

779,20

794,78

810,68

826,89

843,43

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

78.442,88

80.011.74

81.611.97

83.244.21

84.909,10

86.607,28

88.339,42

90.106.21

91.908.34

93.746.50

95.621,43

97.533.86

99.484,54

101.474,23

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

1.168,00

1.191,36

1.215.19

1.239.49

1.264,28

1.289.57

1.315,36

1.341.66

1.368.50

1.395,87

1.423 79

1.452,26

1.481 31

1.510.93

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

4.427 00

4.515,54

4.605,85

4.697,97

4.791,93

4.887.77

4.985.52

5.085.23

5.186,94

5.290.67

5.396.49

5.504.42

5.614.51

5.726,80

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

2.694,00

2.747 88

2.802,84

2.858,89

2.916.07

2.974,39

3.033.88

3.094,56

3.156,45

3.219.58

3.283,97

3.349,65

3.416,64

3.484,98

Cheltuieli cu apa

Lei/an

6.384,00'

6.511.68

6.641,91

6.774 75

6.910,25

7.048.45

7.189,42

7.333,21

7.479,87

7.629,47

7.782,06

7.937.70

8.096.46

8.258.38

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

3.420,00

3.488 40

3.558,17

3.629,33

3.701,92

3.775,96

3.851,48

3.928,50

4.007,08

4.087,22

4.168,96

4.252,34

4.337,39

4.424,13

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

lei/an

97.187,88

99.131,64

101.114,27

103.136,56

105.199,29

107303,27

109.449,34

111.638,32

113.871,09

U6.148,S1

118.471,48

120.840,91

123357,73

125.722,89

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

1.800,00

1.836,00

1.872,72

1.910,17

1.948,38

1.987,35

2.027,09

2.067.63

2.108,99

2.151 17

2.194 19

2.238,07

2.282.84

2.328,49

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

1.800,00

1.836,00

1.872,72

1.910,17

1.948,38

1.987,35

2.027,09

2.067,63

2.10839

2.151,17

2.194.19

2338,07

2.282,84

2328,49

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an

3.600,00

3.672,00

3.745,44

3320,35

3.896,76

3374.69

4.054,18

4.135,27

4217.97

430233

4.388,38

4.476,15

4.565,67

4.656,98

Cheltuieli generalgjd.ejMtainistrație

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

lei/an

-

.

-

-

-

kAlte cheltuieli operaționale

lei/an

2308,00

... 2.864,16

2.921,44

2.97 9£7

3.039,47

3.100,26

3.225,51

3290,02

3.355,82

3^422,94

3.491,40

3.56X22

3.632,45

Total costuri operaționale - VARIANTA FARA INVESTTT1E

Lei/an

105 395,88

107.503,80

109.653,87

111.846,95

114.083,89

116365,57

118.692,88

121.066,74

123.488,07

125.957,83

128.476,99

131.046,53

133.667,46

136.340,81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiileprimesi cu materialele consumabile

Lei/an

652,00

665.04

678,34

691,91

705,75

719 86

73426

748,94

763,92

779,20

794,78

820,68

826,89

843.43

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

78.442 88

80.011,74

81.611,97

49.904,13

50.902.21

51.920,26

52.958,66

54.017,84

55.098,19

56.200,16

57.324.16

58.470,64

59.640,06

60.832,86

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

1.168.00

1.191,36

1.215,19

1.239.49

1.264,28

1.289.57

1.315.36

1.341,66

1.368,50

1.395.87

1.423.79

1.452.26

1.481.31

1.510,93

Cheltuieli cu energia-gaze naturale

Lei/an

4.427,00

4.515,54

4.605,85

4.697,97

4.791.93

4.887,77

4.985,52

5.085,23

5.186.94

5.290,67

5.396,49

5.504,42

5.614,51

5.726,80

Cheltuieli cu energia electrica                                                      Lei/an

2.694,00

2.747,88

2.802,84

2.858,89

2.916,07

2.974,39

3.033.88

3.094,56

3.156,45

3.219,58

3.283,97

3.349,65

3.416,64

3.484,98

Cheltuieli cu apa                                                               Lei/an

6.384,00

6.511.68

6.641.91

6.774,75

6.910,25

7.048,45

7.189,42

7.333.21

7.479.87

7.629.47

7.782.06

7.937,70

8.096.46

8.258,38

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)                                                Lei/an

3.420.00

3.488.40

3.558.17

3.629,33

3.701.92

3.775,96

3.851,48

3.928.50

4.007,08

4.087,22

4.168,96

4.252,34

4.337,39

4.424,13

Total cheltuieli .materiale, si.cheltuie li cuutilitatile

Lei/an

97,187,88

99.131,64

101,114,27

69.796,48

71.192,41

72.616,25

74.068,58

75.549,95

77.060.95

78302,17

80.174,21

81.777,70

83.413,25

8S.08132

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

1.800.00

1.836,00

1.872.72

1.910,17

1.948,38

1.987.35

2.027,09

2.067,63

2.108,99

2.151,17

2.194,19

2.238.07

2.282,84

2.328.49

Cheltuieli cu asigurări le ți protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

lei/an

1.800,00

1.836,00

1.872,72

1,910,17

1.948,38

138735

2.027,09

2.067,63

2.108,99

2.151,17

2.194,19

2338,07

2.282,84

2.328,49

Cheltuieli de întreținere si reparații capital.?

Lei/an

3.600,00

J.672,00

3.745,44

3320,35

3396,76

8-205,51

.8369,62 1

8.537,01

8.707,75

838131

9.05935

9-240,74

9.425,55

9.614,06

Cheltuieli generale de administrație

lei/an

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

2.808,00

2.864,16

2.921,44

2,979,87

3.039,47

3.10036

3.162,26

3.22531

3290,02

335532

3.422,94

3.491,40

3.561,22

3.632,45

Total costuri operaționale - VARIANTA CU INVESTIȚIE

Lei/an

105.395,88

107.503,80

109.653,87

78.506,87

80.077,01

85.90937

87.62736

89.380,11

91.167,71

92391,06

94.850,88

96.747,90

98.682,86

100.656,52

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA incrementala

---—

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

—■

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

(33.340 081

134.006.88

(34.687 02

(35.380,76

(36.088.37)

(36.810,14)

(37.546,34)

(38.297,27)

(39.063 22

(39.844 48)

140.64137)

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

Alte cheltuieli din afara |cu utilitati)

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utliltatlle

Lei/an

(33.340,08)

(34.006,88)

134.687.02)

(35.380,76)

(36.088,37)

(36.810,14)

(37.546,34)

(38.297,27)

(39.063,22)

(39.844,48)

(40.641.37)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările ji protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

lel/ag-

-

î

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

1*1/”?

-

-

-

..

4.230,82

«15,44

4.401,74

4.489,78

4,579,57

4.671,17

4.764,59

4.859,88

4.957,08

Cheltuieli generale de administrație

_

-

-■

5 .1

Cheltuieli cu logistica_______________________________

|

-

-

J

g

i,

Alte cheltuieli qpe.rațlqnale

Lej/wj

-

-

-

-

-

-

î

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

Lei/an

-

(33.340,08)

(34.006,88)

(30,456.20)

(31.065,32)

(31.686,63)

(32.320,36)

(32.966,77)

(33.626.11)

134.298,63)

(34.984,60)

(35.684,29)

Tabelul nr, 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

105.395 88

107.503 80

109.653 87

111.84695

114.083 89

116.365 57

118.692,88

121.066 74

123.488,07

125.957 83

128.476.99

131.046 53

133.667 46

136.340 81

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

105.395,88

107.503 80

109.653 87

111.846,95

114.083,89

116.365 57

118.69288

121.066.74

123.488,07

125.957 83

128.476 99

131.046,53

133.667,46

136.340 81

Venituri operaționale in varianta cu investiție

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

105.395,88

107.503 80

109.653 87

78.506,87

80.077,01

85.909 37

87.627,56

89.380 11

91.167.71

92.991,06

94.850,88

96.747 90 |

98.682,86

100.656,52

Venituri din economii

Lei/an

-

-

-

33.340.08

34.006 88

30.456,20

31.065 32

31.686 63

32.320 36

32.966,77

33.626 11

34.298 63

34.984,60

35.684.29

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

105.395,88

107.503 80

109.653 87

111.846,95

114.083,89

116.365,57

118.692 88

121.066 74

123.488,07

125.957.83

1282176 99

131.046 53

133.667,46

136.340,81

Venituri operaționale in varianta incrementala

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

-

-

- 33.340 08

34.006.88

- 30.456 20

- 31.065.32

- 31.686 63

- 32.320.36

- 32.966 77

- 33.626 11

- 34.298 63

- 34.984 60

- 35.684 29

Venituri din economii

Lei/an

-

-

-

33.34008

34.006 88

30.456 20

31.065,32

31.686 63

32.320 36

32.966 77

33.626,11

34.298 63

34.984 60

35.684 29

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-Anexa 3 - Graficul activităților


Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:


Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Diana STERIAN

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHEL

3.60

l 2.40 L

3 60. . j-

2.40   >

4.20

J.1.20L

4—

17?70 T

---- |

m

a    e

î

® ra1

f        3.60        |

r 2.40

4.20

“1

17.85

■ d


--------------------—------

URSACHE

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PHPL16948/2014

Investite/^       ^'.\EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -

;“9'          'r\\ L0T 3 - BL0C 11D' STR- CONSTANTIN BREZEANU NR 1 A

2

c ®

0)

C CC 8 '2 o.

4NTERGR0UP E      *))

^mU^ngineerjng

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: R013215731       BricsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428

Beneficiar |

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. DianaSTERlAN

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specia

itafeh. Ana Maria URSACHE.

Sef proiect comple

Arh. Ana Maria URSACHE.

$

rtUAtuk'NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

GRAD II DE REZISTENTA LA FOC CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA RISC MIC DE INCENDIURevizia:


O c o o>

c s o ffl e

0-


/jNTERGROUP

ENGINEcRING

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000
CUI. RO 13215731       BrtcsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. DianaSTERIAN

Verificat

Arh. Ana Marla URSACHE

Sef proiect specia

itajfrh. Ana Maria URSACHE'

Sef proiect comple

Arh. Ana Maria URSACHE.

a

4u0aJ

k-

01.2018S

<D C m


Denumire planșa:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTIPLAN ETAJ CURENT SI PLAN ETAJ TEHNIC SITUAȚIE EXISTENTA


Specialitate: ARH


Cod planșa: 03BJ--


ah

in <D oi

(fi--


-HIDROtZOLA -STRATURI |

TIE MEMBRANA BIT

MNOASACU

I

L

- i

I j

i

III

I


nu


NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

GRAD II DE REZISTENTA LA FOC CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA RISC MIC DE INCENDIU


Semnătură:


Investiția:


■-•I ri-ii‘Nil, ir*” -

OBOINUL ARHiTECtUOJ DIN ROMĂNMMotivul revizuirii si documentul:


A COilERCIENTIZARE energetica blocuri in municipiul ploiești -J*e>0T 3 - BL0C 11 D> STR CONSTANTIN BREZEANU NR 1 A


//O INTERm? T ii” EMSINEEMN0/dNTERGROUP

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000                      ____

CUI: RO13215731        BricsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. Diana STERIAN

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specia

'tafe-h. Ana Maria URSACHE.

Sef proiect comple

Arh. Ana Maria URSACHE,

a

h/l=


(0.12mp)ro o

© c

<0 cn


Denumire planșa:


Specialitate: ARH


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PLAN TERASA SITUAȚIE EXISTENTA


Cod planșa: 04+25jnj

+2£22


25.40

+2532


/l/'

u ■

■.

+22.

+207


+19.90

+1932


+17J5

+1637


+14.40

+1432


+1Ț65

+1Î37


+8J0

+832
 • 1. TAMPLARIE INIȚIALA A BLOCULUI DE LOCUINȚE

 • 2. TAMPLARIE FERESTRE ÎNLOCUITE DE LOCATARI

. iq qn 3. BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE +f9?72

 • 4. TERMOIZOLATIE MONTATA DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

+17.15

 • 5. GRILAJE METALICE, ANTENE ETC.

+T6.97 UNITATE APARAT DE AER CONDIȚIONAT MONTATA DE LOCATARI NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA +14.40 CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE .£= VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA

z RESPECTIVILOR PROPRIETARI,

IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

  +6.15

  +537


  +X40

  +332


  ±0.00 —ff.30  Site: www.lntergroup.ro                  SAEjri-*0

  Nr. înregistrare: J40/6798/2000

  CUI: RO13215731       BricsCAO SN: 7124-0530-0015-39399-5428

  Numele

  Semnătură

  Proiectant

  Arh. DianaSTERIAN

  Verificat

  Arh. Ana Maria URSACHE

  Sef proiect specia

  itafeh. Ana Maria URSACHE-

  Sef proiect comple:

  Arh. Ana Maria URSACHE.
FAȚADA PRINCIPALA, FAȚADA LATERALA STANGA SITUAȚIE EXISTENTA


Cod planșa: 05c

3

p

LU


Z)

î-----2

.6000--


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. DianaSTERIAN

Verificat

Arh. Ana Mana URSACHE

Set proiect specie

itefeh. Ana Maria URSACHE'

Sef proiect comple

Arh. Ana Marfa URSACHE.

a

rWXJoL-ÎVW Ww

♦ ♦ ♦ ♦

ww

“•V**,

■ -■ —

"♦VW

♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦


3 60 L 2 40

1775“^“


------                                                     NOTE

 • 3. TAMPLARIE FERESTRE SI BALCOANE DIN PROFILE PVC MINIM 5 CAMERE CU GEAM 1T0ATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA

TERMOPAN CU TRATAMENT LOW-E.                                     ......... "

TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCOANELOR SE MONTEAZĂ PE CADRU METALIC MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI

 • 4. USl ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE

DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS

 • 5. TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA

10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1dO

 • 6. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU

MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA LA INTRADOSUL

PLĂCII PESTE PARTER SI SUBSOL, IN ZONA PÂRTILOR COMUNE,

SAU UNDE DEASUPRA SUNT APARTAMENTE

 • 7. TERMOSISTEM CU COMPACT LIPIT CU POLISTIREN

EXPANDAT 10 CM GROSIME MONTAT PE PARAPETII BALCOANELOR

CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

 • 3. BALCONUL DE LA ULTIMUL NIVEL FARA ACOPERIȘ DIN CONSTRUCȚIA BLOCULUI SE VA ACOPERI CU PANOU SANDWICH 5 CM CU FETE DIN TABLA ZINCATA, MONTAT PE O STRUCTURA DIN ȚEAVA RECTANGULARA


Bucătărie


Camera pubel


Numele

Semnătura

Proiectant

Arh. Dlana STERIAN

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect specia

itafeh. Ana Maria URSACHE.

Set proiect comple

Arh. Ana Maria URSACHE.

420 (0.12mp)


h/l=


ORDINUL ARHH-'■

DIN ROMÂNIA


Arhitect cu dtapl

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PHPL16948/2014

Investiția-       1NW WSFICÎENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -

i ” EHGINeSRIN® E0T 3 - BLOC 11D, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 A

Proiectant general

w* m vF

/ÎNTERGROIIP

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: R013215731       BricsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428

Beneficiar |

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire

planșa:

01.2018


PLAN SUBSOL SI PLAN PARTER SITUAȚIE PROPUSA

Cod planșa: 0615


80 J

I ^11 «ml 1

1 • 1. SUPRAINALT RE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTIREN EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE

 • 2. ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA ©

 • 3. INVELITQARE MULTISTRAT: -HIDROIZOLANTE FLEXIBILA -TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA14CM -STRATURI EXISTENTETERMOIZOLANFE


4

l     . 3.60

2.40

Ji


NOTE

 • 3. TAMPLARIE FERESTRE SI BALCOANE DIN PROFILE PVC MINIM 5 CAMERE CU GEAM 1T0ATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA TERMOPAN CU TRATAMENT LOW-E.

TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCOANELOR SE MONTEAZĂ PE CADRU METALIC

MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI

 • 4. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE

DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS

 • 5. TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA

10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 sidO

 • 6. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU

MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA LA INTRADOSUL

PLĂCII PESTE PARTER SI SUBSOL, IN ZONA PÂRTILOR COMUNE,

SAU UNDE DEASUPRA SUNT APARTAMENTE

 • 7. TERMOSISTEM CU COMPACT LIPIT CU POLISTIREN

EXPANDAT 10 CM GROSIME MONTAT PE PARAPETII BALCOANELOR


CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

 • 3. BALCONUL DE LA ULTIMUL NIVEL FARA ACOPERIȘ DIN CONSTRUCȚIA BLOCULUI SE VA ACOPERI CU PANOU SANDWICH 5 CM CU FETE DIN TABLA ZINCATA, MONTAT PE O STRUCTURA DIN ȚEAVA RECTANGULARA


ORBINUl ARrilIrC:

DIN BOHĂNIA


6190 V.

_


tTRSACHE


L

I trîiittctcu dup! d-


Revizia:


Data:


Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


Nr. proiect. PHPL16948/2014


Investiția                FICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -

L0T 3 - BLOC 11D, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 A


e

0

C

0 O)

C ra

o

2 o.


------------Tnr->70 INTERWW W ||” EHGINEER1N9 % “L J


/dNTERGROUP

^^kENGINEERING

(5

Site: www.lntergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000                     r, ,-r. -

CUI: RO 13215731       BricsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428


OT Q

O

C ® ffi


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. Olana STER1AN

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specia

'tefeh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect comple

Arh. Ana Maria URSACHE.

4

01.2018


Denumire


planșa:PLAN ETAJ CURENT SI PLAN TERASA SITUAȚIE PROPUSA


Cod planșa: 07
-2

m

1000-1


in b~ oi


____31

in


oi^72


"W

- 2.40 -

— 3.00 —

c

-1-


<

®

L

©

!

1LEGENDA SI INDICAȚII

 • 1. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA- FERESTRE DIN PROFILE LEMN,

METAL SAU PVC CU TAMPLARIE PROFILE PVC      'V ' ) Z.

5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT LOW-E.                    •

 • 2. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA BALCOANE DIN PROFILE LEMN,’ , METAL SAU PVC (FERESTRE SI BALCOANE) CU TAMPLARIE PROFILE - " DIN PVC, PROFILE DE EXTERIOR MIN. 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT ANTIEMISIV CLAR. TAMPLARIA SE VA MONTA PE UN CADRU METALIC, DIN ȚEAVA RECTANGULARA, MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI

+19.903. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE ^- TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS.


4. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT VATA BAZALTICA (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA ♦"^DECORATIVA DE EXTERIOR CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1dO ^J75. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT

POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR

..  6. TERMOSISTEM PENTRU SOCLU: POLISTIREN EXTRUDAT10 CM GROSIME,

+ PLASA DIN FIBRA DE STICLA, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR +15)22


 • 7. SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTIREN +11 65EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE

 • 8. ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA +fl.47g. INVELITOARE MULTISTRAT:

-HIDROIZOLANTE FLEXIBILA

-TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA14CM

+8.90 -STRATURI EXISTENTE TERMOIZOLANTE


10 UNITATI APARAT DE AER CONDIȚIONAT REMONTATE PE FAȚADA IN URMA INTERVENȚIILOR


+6J5 NOTE

^7 -TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE IN TIMP UTIL PE CHELTUIALA PROPRIETARILOR Ân PENTRU A PUTEA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT - TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE +f22 DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL) LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TÂMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR '■ BALCONUL DE LA ULTIMUL NIVEL FARA ACOPERIȘ DIN CONSTRUCȚIA BLOCULUI SE VA ACOPERI CU PANOU SANDWICH 5 CM CU FETE DIN TABLA ZINCATA, MONTAT PE O STRUCTURA DIN ȚEAVA RECTANGULARA


Ana-Mari URSACUr


ntkiufț«««i«pț »»y;y;'.'

Revizia:          Data:

Numele:                                   Semnătura:                     Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PHPL16948/2014

investitM^^         EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -

LOT 3 - BLOC 11D, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 A

----------------—-------------------------------------------------------------------,

s ® C (D CD


AÎNTERGROUP K «•"£?* *;


C


tD ’2 o.

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000                    • '•'

CUI: RO13215731       BricsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428

Numele

Semnătura

Proiectant

Arh. DianaSTERIAN

Verificat

Arh. Ana Marja URSACHE

Sef proiect specia

itafeh. Ana Maria URSACHE'

Sef proiect comple

Arh. Ana Maria URSACHE.

â

01.2018

h/l= 297 / 420 (0,12mp)Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

FAȚADA PRINCIPALA SI LATERALA STANGA SITUAȚIE PROPUSA

Specialitate: ARH

Cod planșa: 08CD

L- 2

1000-1

3


Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. DlanaSTERlAN

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specia

itaft-h. Ana Maria URSACHE*

Sef proiect comple

Arh. Ana Maria URSACHE,


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici/ȘÎ | Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentr^biettivul^o^" "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 -


Constantin Brezeanu nr. IA"

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a Blocului 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu

tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;                         /

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cil tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10

cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplarie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c^m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza ^fiecărei coloane, în

subsolul blocului.                                                   |c-el -V.   7? i

-montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur șkr.obinetc de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fiuorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

 • 1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA                            lei         1.324.806,62

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA lei           925.508,46

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA".

Andrei Gheorghe Bazavan Larisa

Bolocan Iulian Botez George Sorin Niculae Cosma Marcian Danescu Ștefan Dinu Marius Andrei DraguleaCSanda _

Viscail iUbert lonut


Pana George 4— Popa Gheorghe Salceanu Claudia (Dan lef^^îcoie Floriarcu Valertt-j ’^Mateescu Mariik Nicoli Neagu Daniel Pui Palas Alexandru Paul Văduvă Sorin


Sirbu Simion Ghe

-     . A

tanciu Marileha

Sorescu Florina Alina

Tudor Aurelian DumitruDIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

!

i

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehrticb^^o^g^î^^și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentrt^Wehmil "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că data limită de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, Operațiunea A Clădiri rezidențiale este 28.02.2018 și ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior;

-Reducerea consumurilor energetice;

-Reducerea costurilor de întreținere pentru incălzire și apă caldă menajeră;

-Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 11D, str Constantin Brezeanu nr. IA, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii:

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin DALI, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

-placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm/acolo undele poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter; 7

it, în


-reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă di/poliuretan^pyay? strat de 140 mm grosime;                                                  J

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo/jă^e^dt^^a sunt

apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;                t?0

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10

cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.324.806,62

din care valoarea (C+M)

925.508,46

Valoarea totala exclusiv TVA

1.114.867,67

din care valoarea (C+M)

777.738,20

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.324.806,62

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

75.330,42

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare

(Lei) .

1.2

Valoarea totala eligibila

i                                     '

2

Contribuția proprie, din care:

575.12’0,90 :

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile,       1

inclusiv TVA aferent

ș499,790148 ,

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

749.685,72

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA”


Direcția Relații Internationale, Director Executiv, Nicoleta CRACI IJNQ IU

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Andreea Mihaela CRISTEA


Direcția Economică, Director Executiv, Mariana GAVRILĂ


ANENA NR jJ-A HCL Nr. 59  /  &0


DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

aferenti proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11D, STR. CONSTANTIN BREZEANU NR 1 A”

1. SITUAȚIA EXISTENTA

Imobilul analizat blocul 11D, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa strada Constantin Brezeanu 1A.

 • 1.1 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul construcției:1977-1982

Regim de inaltime:S+P+8, apartamente de locuit la toate nivelurile supraterane

Număr apartamente: 36

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, având drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 1.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 11D str. Constantin Brezeanu 1A

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - panouri fotovoltaice.


O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si’^du consumului energetic.                                                          i

 • 2. DESCRIEREA SUMARA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •  se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

® profite (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs II sau Rslll, in sîtuatia in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească

pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute rtarhai in v panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armaturaj^ales5,;^ 5 panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare - grile higroreglabile. Sistemul asigură 0 aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funde de modul de echivalenta al tamplariilor montate de locatari cu cele propuse prin prezentul proiect. Cantitatile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplărie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori

conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din •tea’&s^-rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax,      L

traverse din același tip de țeava cu îmbinări sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul întocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapetilor balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, art. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montant» metalici ai parapetilor balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapet» din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapet» vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK. Către interior cadrul va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele vor fi închise cu tamplarie din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm grosime pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilat» corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente • . bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație^1'; -conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008“.

in panourile tamplariei de inchidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

In tamplaria ferestrelor si ușilor de balcon nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de inchidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Tamplaria va fi configurata din profite PVC cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e, U=1.10 W/mpK.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.)

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La incaperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări: -inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BOA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va inlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR -aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele

de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de -!O/' ventilare, etc), Soluția utilizata presupune înlocuirea slfoanelg^C|^rg^ terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de'2}-3' terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica.

-După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa

-se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados placa peste subsol si parterț unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parii commune

Paratraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Lift

înlocuire lift existent cu unul nou

Izolare conducte de apa calda si încălzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robinetisi

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de încălzire si apa calda

conducte de incalzire si acm

menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de incalzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de incâlsfire si' apa calda menajera.

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o încăpere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune ai blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

 • 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.324.806,62

din care valoarea (C+M)

925.508,46

Valoarea totala exclusiv TVA

1.114.867,67

din care valoarea (C+M)

777.738,20

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.324.806,62

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

75.330,42

1.2

Valoarea totala eligibila

1.249.476,20

2

Contribuția proprie, din care:

575.120,90

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

499.790,48

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

75.330,42

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

749.685,72

Indicatori tehnici ai investiției

Indicator

Valoare

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone CO2 / an)

43,598

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

198.173,934


SC INTERGROUP ENGINEERING SRLMUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

V vi- ■

AVIZ

Nr. 8/22.02.2018

 • 1. Denumire proiect;

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 3 - BLOC IIP, STRADA CONSTANTIN BREZEANU NR. 1 A

 • 2. Proiectant -S.C. INTERGROUPENGINEERING S.R.L.

 • 3. Beneficiar - DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII - DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților, cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

 • - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

 • - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in


zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune                             ,         -.^^1

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectatăcde filtrările ^ein^bi-litare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea Îucîăfi^^5.'

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilord&r^^fițat^y

X. c © 7^

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA                                    1.324.806,62 lei

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA          925.508,46 lei

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL acestei documentații,

PREȘEDINTE COMISIE

VICEPR1MAIJ MlJ^lClPiuL Mihai Cristian GAJ^EÂLOi^șți

i 7

23. FEB. 2018/ -

/K

SECRETAR COMISIE MARIANA STOCHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

£

! - i                s                       .

V-A -      -^'/O

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREÂDOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești -lot 3 - Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA "

și a emis:

SECRETAR,

Gheorgm; țMidrei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7                      A *Z      Ă *


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTUML&R ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind toii ,            f *ĂA -

1

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •   se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

2

 profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea incadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.