Hotărârea nr. 589/2018

Hotãrârea nr. 589 privind repartizarea unei locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 589 privind repartizarea unei locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 409/04.12.2018 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 17481/29.11.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea unei locuințe sociale;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 1944/18.12.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 29.11.2018;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 397/31 octombrie 2017, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 9/30 ianuarie 2018, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. ( 6 ), lit. a ), pct. 17 și art. 115, alin. ( 1 ), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea unei unități locative cu destinația de locuință socială, situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, cam. 1, domnului Dorișor Vasile, ocupant al poziției 26 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2018.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

A              / <>Z/'>;■■ Z

$t-              Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ | V / p. SECRETAR, George-Sorin-Niculae BOTEZ^Z ' ă ' Z; Mihaela ZAHARIA