Hotărârea nr. 588/2018

Hotãrârea nr. 588 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. 1C

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 588 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. IC

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 410/04.12.2018 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 17480/29.11.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. IC;

având în vedere raportul de specialitate nr. 1861/05.12.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 29.11.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 363/19 decembrie 2008 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere/module;

în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit. c ) coroborat cu dispozițiile alin. 5, lit. a), precum și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 21.01.2019 până în data de 20.07.2019, pentru locuințele de necesitate de tip modul, situate în Ploiești, str. Industriei nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef ServiciuPREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,

George-Sprin-l^iculae BOTEZ


L