Hotărârea nr. 587/2018

Hotãrârea nr. 587 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale, situate în municipiul Ploiești, strada Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, strada Mihai Bravu nr. 231, strada Rafinorilor nr. 13

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 587

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale, situate în municipiul Ploiești, strada Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, strada Mihai Bravu nr. 231, strada Rafinorilor nr. 13

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 433/10.12.2018 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.17942/10.12.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale și a Contractului - Cadru de locațiune pentru suprafețele cu destinația de locuință socială;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 1961/19.12.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 11.12.2018;

ținând cont de Hotărârea nr. 307/2002 privind înființarea serviciului public de interes local denumit Administrația Serviciilor Sociale Comunitare;

ținând cont de dispoziția primarului nr. 7795/23.10.2003;

ținând cont de Procesul - Verbal de predare - primire Bloc 27A Nichita Stănescu, din 19.01.2004;

ținând cont de Hotărârea nr. 126/2004 privind achiziționarea imobilului situat în Ploiești str. Rafinorilor nr. 13;

ținând cont de Hotărârea nr. 43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice și serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Ploiești;

în baza prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 114/1996, privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1, alin. ( 6 ), lit. a ), pct. 17, coroborat cu dispozițiile art.81, alin. ( 2 ), lit. f) și art. 115, alin. 1, lit. b ) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Regulamentul privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale, situate în municipiul Ploiești: strada Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, strada Mihai Bravu nr. 231, strada Rafinorilor nr. 13, conform anexei nr.l.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDIN

George-Sorl


E D El ȘEDINȚĂ,   < o z - p. SECRETAR,

-NicuJae BOTEZ     ;7-'.';''’;->^ \MihaeIa Z AH AR IA

R# z            Șef Serviciu

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. ^7 €0/7

Regulamentului privind activitatea d sociale, situate in in municipiul Ploiești: Mihai Bravu nr. 231, str;

\ $ Nq0;3

e administrare a imobilei fccUrffte * strada Al. Cătinei nr.

ida Rafinorilor nr. 13                  ??

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1 Sfera de aplicare

 • a) Prevederile prezentului Regulament se aplică chiriașilor care locuiesc, pe bază de contracte de închiriere, în imobilele de locuințe sociale, situate in: strada Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, strada Mihai Bravu nr. 231, strada Rafinorilor nr. 13;

 • b) Dispozițiile Regulamentului privesc atât utilizarea spațiilor comune, cât și a unităților locative individuale;

 • c) Persoanele care locuiesc în imobilele de locuințe sociale se vor conforma prevederilor prezentului Regulament.

Art.2 Definirea termenilor și noțiunilor utilizate în Regulament

 • a) locuință socială - locuință care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței ( art. 2 - lit. c ) din Legea nr. 114 / 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările si completările ulterioare);

 • b) imobil de locuințe sociale - mai multe locuințe individuale, precum și spațiile comune;

 • c) spații comune - toate părțile dintr-un bloc care nu sunt apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință;

 • d) chiriaș al imibilului de locuințe sociale - persoană fizică care deține o locuință socială în baza unui contract de închiriere valabil;

 • e) contractul de închiriere - actul juridic prin care se atribuie cu chirie o locuință unor familii sau persoane singure in baza Legii nr. 114/1996, privind locuințele, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • f) familie - soțul, soția, copiii și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună (art. 17 din Legea nr. 114 / 1996, privind locuințele, republicată, cu modificările si completările ulterioare);

Capitolul II Reguli privind administrarea imobilelor de locuințe sociale

•                                                                                  M O Q

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploieșt^JM^ălitate de administrator, încheie contracte cu furnizorii de utilități publice.

Art. 4 Raporturile dintre Administrația Serviciilor SocialeL^omunțf^fe Pțgîești și furnizorii de utilități publice se stabilesc la nivelul branșa^^tbl^J re^p^gtiv al racordului, în punctul de delimitare / separare a instalațiilor întP^^ț.eatja<^^iică de distribuție a utilităților și rețeaua interioară a utilizatorului colectiv. ~ JtV

Art. 5 în imobilele de locuințe sociale facturarea serviciilor de utilități publice se face de către furnizori prin facturarea în comun, reprezentând contravaloarea serviciului prestat / furnizat pentru întreg imobilul care se repartizează tuturor chiriașilor din imobil.

Art.6 Activitatea de administrare include activități de administrare tehnică, de contabilitate si de casierie.

5

Art. 7 Activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale este asigurată de Serviciul Locuințe Sociale din cadrul ASSC Ploiești care, în exercitarea atribuțiilor sale, colaborează cu serviciile de profil din cadrul acestei instituții, astfel: în activitatea de administrare tehnică a locuințelor colaborează cu Serviciul Tehnic, în activitatea de contabilitate și casierie colaborează cu Serviciul Financiar - Contabil, iar pentru acționarea în instanță a debitorilor colaborează cu Serviciul Juridic, Autoritate Tutelară.

Art.8 In activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale, Serviciul Locuințe Sociale desfășoară activități, după cum urmează:

 • a) propune bugete anuale și prognoze pe termen mediu care trebuie să includă sume achitate, lucrările de întreținere si lucrările de reabilitare.

 • b) execută lucrări având ca scop întreținerea imobilului și reparații curente care cad în sarcina sa, precum și lucrări de investiții.

 • c) incepând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se instituie un fond de garanție pe care fiecare chiriaș trebuie să-l achite, în valoare de 120 lei, pentru imobilele situate în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, respectiv str. Rafinorilor nr. 13 și de 300 lei pentru imobilul situat in str. Al. Cătinei nr. 3, bl. 27A. Pentru încasarea acestui fond se va elibera chitanță nominală separată. Acest fond va fi folosit atunci când există debite la plata întreținerii pentru acoperirea plății facturilor la utilități.

 • d) asigurarea obligatorie anuală a locuințelor sociale, conform Legii nr. 260 / 2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecării de teren și inundații;

 • e) confirmă primirea facturilor de la furnizorii de utilități publice;

 • f) calculează, întocmește, supune verificării și avizării de către Serviciul Financiar -Contabil din cadrul ASSC Ploiești si afișează Lista lunară a cheltuielilor de întreținere, în termen de 10 zile de la primirea ultimei facturi. La stabilirea modalității de calcul și de întocmire a Listei lunare a cheltuielilor de întreținere se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 196 / 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociaților de proprietari și administrarea condominiilor;

 • g) face propuneri de angajare in plată a facturilor de utilități;

 • h) urmărește modul în care chiriașii imobilelor de locuințe sociale achită întreținerea la

Z                     9                                                             9                                                           9                                                       9

casieria Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din str. Piața Eroilor

9                                                                                                                                          9                                                      9

nr. IA, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la afișarea listelor de întreținere la

avizierul blocului. în cazul în care există restanțe la plata furnizorilor de utilități publice din vina chiriașului si sunt percepute penalități de întârziere, sumele reprezentând aceste penalități se vor împărți proporțional tuturor debitorilor la plata întreț^'e^jadin luna respectivă.                                                                     \

Art. 9 (1) In cazul în care chiriașul înregistrează debite la plata• întreținerii rpaț mari de 90 zile, acesta va fi somat ca în termen de 15 zile calendaristice.’jde ^^’ihfirea somației sa achite restanța, în caz contrar va fi evacuat pe cale administrativ^conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 106 / 2013 privind eya^uarea^e Cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv spatiile cu destinațMrde4ocuință aparținând domeniului public si privat al municipiului Ploiești și acționat în instanță in vederea recuperării debitelor. Dacă chiriașul nu achită debitul în această perioadă i se va mai trimite o noua somație de plată, prin care i aduce la cunoștință obligativitatea plății întreținerii în termen de 5 zile calendaristice.

(2) Dacă la expirarea termenelor de plată mai sus menționate chiriașul nu achită debitul la plata întreținerii, Serviciul Locuințe Sociale va demara procedura evacuării pe cale administrativă din imobil, așa cum este ea prevăzută de dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 106 /2013 privind evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv spatiile cu destinație de locuință aparținând domeniului public si privat al municipiului Ploiești.

(3) In baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, chiriașul și familia acestuia vor fi evacuați din blocul de locuințe sociale, contractul de închiriere va fi reziliat de drept și vor fi acționați în instanță în vederea recuperării sumelor restante. în urma pronunțării sentințelor definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată privind recuperarea restantelor la plata întreținerii, procedura executării silite a debitorilor se va realiza prin Serviciul Public Finanțe Locale ( S.P.F.L ).

Capitolul III Obligațiile chiriașilor din imobilele de locuințe sociale

Art.10 In termen de 15 zile calendaristice, de la adoptarea prezentului Regulament, Serviciul Locuințe Sociale din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare va desemna, din rândul chiriașilor, câte o persoană responsabilă cu cartea de imobil a fiecărui bloc de locuințe, care vor avea obligația de a completa cartea de imobil cu datele personale ale fiecărui locatar ( nume / prenume, CI și acte de stare civilă ), și a asigura actualizarea permanentă a acestora, respectând Regulamentul general de protecție a datelor cu caracter personal, in termen de 15 zile calendaristice de la desemnare.

Art. 11 Chiriașii imobilelor de locuințe sociale au obligația ca în termen de 10 zile calendaristice să anunțe persoanei special desemnate orice modificare a datelor înscrise în cartea de imobil.

Art. 12 Titularul contractului de închiriere are obligația ca în termen de 10 zile calendaristice să comunice în scris Serviciului Locuințe Sociale orice modificare privind componența familiei, daca persoanele respective locuiesc alaturi de acesta.

Art. 13 In cazul in care titularul contractului de inchiriere solicita scutire de la plata părăsirii locuinței mai mult de 15 zile, chiriașul are obligația să anunțe în scriș,_anțicipat Serviciul Locuințe Sociale.

Termenul limită de depunere a cererii de scutire de la plata unor cheltuieli incluse' în cotele de întreținere este până în ziua de 15 a lunii anterioare pentru care se .solicită scutirea.                                                                                 

Art. 14 In cazul în care chiriașul nu mai locuiește efectiv în imobil pe d pdnoadă'up 1 an de zile, contractul de închiriere se consideră reziliat de drept. Dovada raptttliii că titularului contractului de închiriere împreună cu familia acestuia nu mai locuiesc efectiv în bloc se face prin:

 • - extrase de pe listele de întreținere, precum și indexul consumului de apă rece și energie electrică;

 • - declarații scrise de la vecini.

Art. 15 Toți chiriașii au obligația de a declara și achita cotele de întreținere pentru toate persoanele care locuiesc în imobil, inclusiv persoanele care locuiesc temporar pentru minimum 15 zile dintr-o lună. Se va proceda la introducerea din oficiu a unui număr de persoane la plata cheltuielilor de întreținere într-o unitate locativă, urmare a sesizării a cel puțin doi vecini. în acest sens, chiriașii reclamați vor fi informați cu privire la introducerea din oficiu a unui număr de persoane, aceștia având obligația ca în termen de 5 zile să lămurească situația de fapt cu privire la numărul de persoane care locuiesc temporar / permanent în locuință, în baza documentelor justificative. Dacă persoanele reclamate nu pot fi contactate sau refuză colaborarea, reclamația se consideră întemeiată, urmând a se introduce din oficiu numărul de persoane conform celor sesizate.

Art. 16 Este interzisă tulburarea liniștii chiriașilor între orele 13:00 - 14:00 și 22:00 -08:00, prin producerea de zgomote, alarmă sau prin folosirea oricărui aparat electric sau electronic, obiect ori instrument muzical la intensitate mare, care generează zgomote sau vibrații peste limite admise de lege.

Art. 17 Chiriașii au obligația să păstreze curățenia în interiorul locuinței și spațiile comune, precum și în jurul imobilului, sa nu arunce pe fereastră gunoi menajer sau orice alte obiecte de natură să provoace disconfort pentru ceilalți locatari sau sa afecteze mediul înconjurător. Curățenia în spațiile comune și înjurai imobilului va fi asigurată de locatari cu respectarea unui grafic de curățenie întocmit de Serviciul Locuințe Sociale.

Art. 18 Chiriașii au obligația sa achite cotele de întreținere afișate pe lista lunară de plată în termen de maxim 15 zile calendaristice de la afișarea acestora. întreținerea se va achita la casieria Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, din str. Piața Eroilor nr. IA.

Art. 19 începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament chiriașii sunt obligați să depună sumele necesare constituirii unui fond de garanție, care se alimentează în avans, în sumă de 120 lei pentru chiriașii din imobilul de locuințe sociale situat în str. Mihai Bravu nr. 231, respectiv str. Rafinorilor nr. 13 și de 300 lei pentru chiriașii din imobilul de locuințe sociale situat în str. Al. Cătinei nr. 3 bl. 27A.

Art. 20 Toți chiriașii au obligația de a transmite, la sfârșitul fiecărei luni, indexul pentru apă rece, astfel:

 • - la nivelul fiecărui palier din imobilele de locuințe sociale va fi desemnat un responsabil

de palier care va fi împuternicit să citească indexul pentru apă rece al fiecărei unitati locative.                                                                                       '

 • - personal, la Serviciul Locuințe Sociale din cadrul AS SC Ploiești.            . \ țX

Art. 21 Chiriașii sunt obligați să permită personalului delegat din cadrulSeA^i» kiutpi Locuințe Sociale accesul în locuință pentru controale de rutină sau pentriț^eitirea / verificarea repartitoarelor pentru apă, verificări ale instalațiilor de încălzite, dealinicntare cu apă, modificări constructive in structura spațiului de locuit.                ~

Art. 22 Să folosească locuința conform destinației sale.

Art. 23 Să efectueze lucrările de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosință exclusivă, inclusiv a aparatelor de Înregistrare a consumului pentru apă rece.

Art. 24 Să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și instalații deteriorate din folosință comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau exteriorul clădirii; în cazul în care persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile cu reparațiile vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, instalații, obiectele si dotările aferente.

Art. 25 Să nu aducă nicio modificare tehnică elementelor de construcții și instalații fără acordul ASSC Ploiești și fără autorizație emisă de primăria municipiului Ploiești, după caz.

Art. 26 Să respecte prevederile Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Art. 27 Pe spațiile comune ale imobilelor de locuințe sociale sunt interzise:

 • a) introducerea și / sau depozitarea substanțelor chimice, explozibililor sau a substanțelor poluante, a deșeurilor, precum și a oricăror alte materiale sau bunuri care prin natura lor sau prin greșită întrebuințare pot conduce la apariția unor situații perioculoase;

 • b) depozitarea deșeurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate, cât și depozitarea acestora cu titlu provizoriu pe holul, scara sau subsolul imobilului;

 • c) blocarea spatiilor comune și depozitarea în aceste spații a oricăror obiecte;

 • d) deteriorarea pereților (exterior și interiori ) spațiilor comune prin grafitti, pictura, spargere sau deteriorare;

 • e) în cazul dispariției elementelor de iluminat, a accesoriilor aparținând ferestrelor, ușilor, balustradelor și, în cazul neidentificării autorului, costurile de înlocuire vor fi suportate de locatarii scării respective;

 • f) accesul chiriașilor pe terasa imobilelor sau în subsol va fi posibil numai în prezența unui reprezentant al Serviciului Locuințe Sociale;

 • g) toți chiriașii sunt obligați să întrețină căile de acces ale imobilului în care locuiesc, iar în cazul deteriorării vor suporta cheltuielile pentru remedierea lor;

 • h) chiriașii vor utiliza spațiile comune numai potrivit destinației acestora, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți chiriași și / sau să pună în pericol siguranța imobilului și a celorlalți colocatari;

 • i) este interzisă parcarea de motociclete, mopede și biciclete pe caile de acces in imobile.

Capitolul IV Sancțiuni și contravenții

Art. 28 (1) Nerespectarea regulilor stabilite în prezentul Regulament se sancționeză conform prevederilor:

 • - Codul Civil,

 • - Codul de Procedură Civilă,

 • - Legea nr. 114 / 1996, privind locuințele, republicată, cu modificările șiLcompletarile ulterioare,

-.        A

 • - Legea nr. 307 / 2006, privind apărarea împotriva incendiilor,                     \ '

 • - Legea nr. 61 / 1991, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor normele conviețuire sociale, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și .completările ulterioare.

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 106 / 2013 privind evacuarea pe cale admini^wtivă a persoanelor ce ocupă în mod abuziv spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniul public și privat al Municipiului Ploiești.

 • (2) Constatarea încălcărilor prevederilor contractuale și a celor dispuse în prezentul Regulament se face de către reprezentanții Serviciului Locuințe Sociale și se aplică prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 106 / 2013 privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor ce ocupă în mod abuziv spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniul public și privat al Municipiului Ploiești, sau se anunță organele de cercetare penală, după caz.

 • (3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către agenții de poliție.