Hotărârea nr. 585/2018

Hotãrârea nr. 585 la proiectul de hotărâre privind transformarea unui post de natură contractuală din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONsiLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Â R Â R E A Nr. 585 la proiectul de hotărâre privind transformarea unui post de natură contractuală din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

9                                                                                                             9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 407/03.12.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, înregistrat la nr. 17206/26.11.2018, prin care se propune aprobarea transformării unui post de natură contractuală, respectiv un post de asistent social debutant în asistent social practicant;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 513/05.12.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 19.12.2018;

A

In conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, referitoare la încadrarea și promovarea unor categorii de personal;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a” si alin (3) lit”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Aprobă transformarea postului de asistent social debutant în asistent social practicant la Centrul Social de Urgență și stabilirea drepturilor salariale conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data prezentei.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.374/27.09.2018 se modifică conform prezentei hotărâri.

Art.3.-Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la »                                                                                                                                                        9

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.-Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ f


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu