Hotărârea nr. 584/2018

Hotãrârea nr. 584 privind aprobarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 584 privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 447/12.12.2018 a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 2230/23.11.2018 al Poliției Locale a municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării gradelor profesionale a două posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

ținând cont de Raportul de Specialitate nr. 522/13.12.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 19.12.2018;

în conformitate cu prevederile art. 64, alin.2 din Legea nr. 88/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă statul de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.12.2018.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.12.2018.

Art.3 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.151/30.05.2017 modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 448/28.11.2017 și nr. 198/30.05.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Poliția Locală a municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

z-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ; ~    * iilae BOTEZContrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu

Cih bec


Anexa 1B la R.O.F-ul Politiei Locale Ploiești

STAT DE FUNCȚII


« ■' ■;?

NR.

CRT.

\7

0 gn^CtfjRA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL POLIȚIST LOCAL Grad II

1

S

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Grad II

1

S

3

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

SEF BIROU Grad II

1

S

4

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

superior

S

5

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

superior

S

6

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

superior

S

7

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

>

principal

s

8

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

REFERENT

III

superior

M

9

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

SEF SERVICIU Grad II

S

10

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

s

11

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

s

12

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

s

13

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

superior

s

14

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

i superior

s

15

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER JURIDIC

1

superior

s

16

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER JURIDIC

1

superior

s

17

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER JURIDIC

1

asistent

s

NR.

CRT.

-r-^^STsgUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

18

COMPARTIMENTUL ACHiZJTIljPUBLICE, CONTRACTE

CONSILIER

1

superior

S

19

Cd^pÂRTlM^TULĂCHjzn’l’UBLICE, CONTRACTE

CONSILIER

1

superior

S

20

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MIJNCA';

SEF BIROU

Grad II

S

21

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

22

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

MAGAZINER

M

23

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

MUNCITOR

ARMURIER

1

24

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

MUNCITOR

1

25

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

26

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ȘOFER

i

27

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ȘOFER

1

28

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SEF BIROU Grad II

1

S

29

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

superior

S

30

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

superior

S

31

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

principal

s

32

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

asistent

s

33

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

REFERENT

III

superior

M

34

COMPARTIMENT CASIER

CASIER

M

35

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL Grad II

1

S

36

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

37

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

38

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

39

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

40

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

41

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

42

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

43

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

44

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

45

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

46

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

47

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

48

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

49

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

50

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

51

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

52

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

53

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

54

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL Grad II

S

55

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

56

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

superior

s

57

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

superior

s

58

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

superior

s

59

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

60

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

61

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

62

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

s

63

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

64

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

65

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

66

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

67

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

NR.

CRT.

^STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

68-

SERVICIUL CONTROLjCOIV^ERCIAL

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL Grad II

1

s

69

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

70

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

71

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

72

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

73

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

74

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

75

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

76

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

s

77

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

78

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

79

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

80

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

81

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

82

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT     POLIȚIST

LOCAL Grad II

S

83

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

s

84

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

85

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

86

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

87

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

88

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA I

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

89

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

90

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

91

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

s

92

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

93

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

94

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

95

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

96

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

97

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

98

SERVICIUL ORDINE PUBLICA SI PAZA

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL Grad II

S

99

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

S

100

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

101

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

102

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

103

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

104

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

105

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

II

superior

SSD

106

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

107

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

108

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

109

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

110

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

111

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

112

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

113

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

114

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

111

superior

M

115

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

116

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

117

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

118

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

119

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

120

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

121

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

122

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

123

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

124

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

NR.

CRT.

STRLCTIRA

Funcția publica

Clasa

Grad

profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

125

BIROUL ORDINE PUBLICA ț

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

126

BIROUL ORDINE PUBLICA lj

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

127

'       /<V

BIROUL ORDINE PUBLICA II

' ■■ "

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

S

128

BIROULORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

129

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

130

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

131

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

132

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

133

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

134

BIROULORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

135

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

136

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

137

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

138

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

139

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

140

BIROULORDINE PUBLICAU

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

141

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

142

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

143

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

144

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

145

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

146

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

147

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

148

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

149

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

150

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

151

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

152

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

153

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

154

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

155

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

asistent

M

NR. CRT.

, '&V''.....'xSfâtCTURA

4.'/ /ț- -          3

/.•! •■■ ■ ■ '-"î V

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

156

0ț " -

BIRPUL ORDINE PUBLICA III

■i» riîA              "" "*         •

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

S

157

BIROUL QRDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

158

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

159

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

160

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

161

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

162

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

163

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

164

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

165

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

166

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

167

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

168

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

169

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

170

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

171

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

172

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

173

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

174

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

175

BIROUL RDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

176

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

177

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

178

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

179

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

180

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

181

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

182

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

183

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

S

184

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

185

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

186

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

NR., CRT;

4

1 S M ®

>z^^^%\RUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1^5

fjROUL ORDINE PUBLiCA IV

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

ist.

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

189

BIR&pCQRDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

190

BIRttl^RDINPPUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

191

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

192

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

193

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

194

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

195

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

196

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

197

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

198

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

199

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

200

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

201

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

202

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

203

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

204

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

205

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

206

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

207

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

208

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

principal

IVI

209

BIROUL PAZA

ȘEF BIROU

Grad II

S

210

BIROUL PAZA

PAZNIC

211

BIROUL PAZA

PAZNIC

212

BIROUL PAZA

PAZNIC

213

BIROUL PAZA

PAZNIC

214

BIROUL PAZA

PAZNIC

215

BIROUL PAZA

PAZNIC

216

BIROUL PAZA

PAZNIC

217

BIROUL PAZA

PAZNIC

218

BIROUL PAZA

PAZNIC

219

BIROUL PAZA

PAZNIC

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

220

BIROUL PAZA

PAZNIC

221

BIROUL PAZA

PAZNIC

222

BIROUL PAZA -

PAZNIC

223

BIROUL PAZA/ 1 V

PAZNIC

224

BIROUL PAZA

PAZNIC

225

BIROUL PAZA

PAZNIC

226

BIROUL PAZA

PAZNIC

227

BIROUL PAZA

PAZNIC

228

BIROUL PAZA

PAZNIC

229

BIROUL PAZA

PAZNIC

230

BIROUL PAZA

PAZNIC

231

BIROUL PAZA

PAZNIC

232

BIROUL PAZA

PAZNIC

233

BIROUL PAZA

PAZNIC

234

BIROUL PAZA

PAZNIC

235

BIROUL DISPECERAT

SEF BIROU

Grad II

S

236

BIROUL DISPECERAT

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

237

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

IA

M

238

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

IA

M

239

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

IA

M

240

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

II

M

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

199

NR. TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE

18

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

181

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

3

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

38