Hotărârea nr. 582/2018

Hotãrârea nr. 582 privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului ,,Toma Caragiu'' Ploieşti

ROMÂNIA


ii

ii


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI.

HOTĂRÂREA NR. 582 privind aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive nr. 412/07.12.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 6380/04.12.2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești ca urmare a procesului verbal al ședinței de Consiliu Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești cu nr. 5 din data de 27.11.2018;

având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 518/12.12.2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 19.12.2018;

în baza prevederilor art. 36, alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(l) și alin. (6) coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă statul de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.01.2019.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 437/31.10.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI

Anexa nr. 1 la HCL nr.


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/,/ 7 Treapta profesionala

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

1

Director general

S

2

2

Director adjunct

s

3

3

Contabil sef

s

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

s

5

1

Actor (teatru)

s

IA

6

2

Actor (teatru)

s

IA

7

3

Actor (teatru)

s

IA

8

4

Actor (teatru)

s

IA

9

5

Actor (teatru)

s

IA

10

6

Actor (teatru)

s

IA

11

7

Actor (teatru)

s

IA

12

8

Actor (teatru)

s

IA

13

9

Actor (teatru)

s

IA

14

10

Actor (teatru)

s

IA

15

11

Actor (teatru)

s

IA

16

12

Actor (teatru)

s

IA

17

13

Actor (teatru)

s

IA

18

14

Actor (teatru)

s

IA

19

15

Actor (teatru)

s

IA

20

16

Actor (teatru)

s

IA

21

17

Actor (teatru)

s

IA

22

18

Actor (teatru)

s

IA

23

19

Actor (teatru)

s

IA

24

20

Actor (teatru)

s

IA

25

21

Actor (teatru)

s

IA

26

22

Actor (teatru)

s

I

27

23

Actor (teatru)

s

I

28

24

Actor (teatru)

s

I

29

25

Actor (teatru)

s

II

30

26

Regizor artistic

s

IA

31

27

Regizor tehnic

I

32

28

Regizor tehnic

I

33

29

Sufleur

I

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

34

1

Sef formație muncitori

35

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

36

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

37

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

38

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

39

5

Muncitor calificat (cortinier instalații stângi)

I

40

6

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORMAȚIE RECUZITERI

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul

Grad prof^i^f^' T rea pta profesionala

de conducere

de execuție

studiilor

41

1

Recuziter

42

2

Recuziter

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

43

1

Muncitor calificat (costumiera)

44

2

Muncitor calificat (costumiera)

45

3

Peruchier

M;G

SECȚIA REVISTA

46

1

Sef secție

S

47

1

Scenograf

S

IA

48

2

Dirijor

S

IA

49

3

Coregraf

S

IA

50

4

Actor (teatru)

S

IA

51

5

Actor (teatru)

S

IA

52

6

Actor (teatru)

S

IA

53

7

Actor (teatru)

S

IA

54

8

Actor (teatru)

S

IA

55

9

Actor (teatru)

s

I

56

10

Actor (teatru)

s

I

57

11

Solist instrumentist

s

IA

58

12

Artist instrumentist

s

IA

59

13

Artist instrumentist

s

I

60

14

Solist balet

s

IA

61

15

Solist balet

s

I

62

16

Solist vocal

s

IA

63

17

Solist vocal

s

IA

64

18

Solist vocal

s

IA

65

19

Solist vocal

s

I

66

20

Instrumentist

I

67

21

Instrumentist

I

68

22

Instrumentist

I

69

23

Instrumentist

I

70

24

Balerin

s

I

71

25

Balerin

s

I

72

26

Balerin

s

I

73

27

Balerin

s

I

74

28

Balerin

s

I

75

29

Balerin

s

I

76

30

Balerin

I

77

31

Balerin

I

78

32

Regizor tehnic

I

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

79

1

Sef formație muncitori

80

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

81

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

82

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

83

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

84

5

Recuziter

M;G

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

85

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

86

2

Muncitor calificat (costumiera)

I

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesional^

de conducere

de execuție

87

3

Machior

l

SECȚIA TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO

. <■

88

1

Sef secție

s

r (

89

1

Scenograf

s

• „ lAv

90

2

Actor (teatru)

S

91

3

Actor (teatru)

s

. io

92

4

Actor (teatru)

s

93

5

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

IA

94

6

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

95

7

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

96

8

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

I

97

9

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

II

98

10

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

II

99

11

Actor (mânuitor păpuși)

I

100

12

Artist plastic

s

II

101

13

Regizor tehnic

I

102

14

Regizor tehnic

I

TEHNIC TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

103

1

Operator sunet

s

IA

104

2

Maestru lumini

I

105

3

Maestru lumini

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR - COSTUME PĂPUȘI

106

1

Sef formație muncitori

107

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

108

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

109

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

110

4

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORM

ATIE E3

UTAFORIE - PICTURA

111

1

Sef formație muncitori

112

1

Artist plastic

I

SERV

CIUL 1

EHNIC LUMINI SUNET DRJ

>MA REVISTA

113

1

Sef serviciu

s

114

1

Operator sunet

s

I

115

2

Maestru sunet

I

116

3

Maestru sunet

III

117

4

Maestru lumini

I

118

5

Maestru lumini

I

119

6

Maestru lumini

I

120

7

Maestru lumini

I

SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI RELAȚII PUBLICE

121

1

Sef serviciu

s

122

1

Consultant artistic

s

IA

123

2

Consultant artistic

s

IA

124

3

Consultant artistic

s

IA

125

4

mpresar artistic

s

IA

126

5

mpresar artistic

s

I

127

6

mpresar artistic

s

III

128

7

Specialist

s

IA

129

8

Referent

M

IA

SERVICIUL PRODUCȚIENr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

130

1

Sef serviciu

S

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

131

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

I

132

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

"Vi

133

3

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

134

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

135

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

136

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

137

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

ATELIER TAPIȚERIE

138

1

Muncitor calificat (tapiter)

I

ATELIER TAMPLARIE

139

1

Sef formație muncitori

140

1

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

i

141

2

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

i

142

3

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

i

ATELIER MECANO - ELECTRIC

143

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

i

144

2

Muncitor calificat (lacatus montator)

i

145

3

Muncitor calificat (electrician)

i

COMP

ARTIM

ENT JURIDIC - CONTENCK

)S

146

1

Consilier juridic

s

IA

COMP

ARTIM

ENT CABINET DIRECTOR <

GENERAL

147

1

Referent de specialitate

S

II

COMP

ARTIM

ENT FINANCIAR CONTABI

ITATE, CASIERIE

148

1

Economist

s

IA

149

2

Economist

s

IA

150

3

Economist

s

IA

151

4

Economist

s

IA

152

5

Economist

s

IA

153

6

Economist

s

IA

154

7

Economist

s

I

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

155

1

Economist

s

IA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

156

1

Economist

s

IA

157

2

Economist

s

IA

158

3

Economist

s

IA

SERVICIUL ÎNTREȚINERE - ADMINISTRATIV

159

1

Sef serviciu

s

160

1

Referent de specialitate

s

III

161

2

Magaziner

M

162

3

Pompier

163

4

Controlor bilete

M;G

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/-^ Treapta profesionala '

de conducere

de execuție

164

5

Plasator sala

M;G

165

6

Plasator sala

M;G

166

7

Supraveghetor sala

M;G

167

8

Supraveghetor sala

M;G

168

9

Supraveghetor sala

M;G

169

10

Supraveghetor sala

M;G

170

11

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

I

171

12

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

I

172

13

Paznic

173

14

Paznic

174

15

Paznic

175

16

Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

176

1

Șofer (autocar)

I

177

2

Șofer (autoturism)

I

178

3

Șofer

M;G

I