Hotărârea nr. 581/2018

Hotãrârea nr. 581 privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2018 -2021 cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 485/16.11.2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 581

privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2018 -2021 cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 485/16.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 418/10.12.2018 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate nr. 148/26.11.2018 al A

Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr. 1919/13.12.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefmanciari pentru perioada 2018 -2021 cuprinși în anexa nr.l la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 485/16.11.2018.

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 19.12.2018 și raportul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.30/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 485/16.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.387/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ca urmare a negocierii acestora cu comisia de negociere precum și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 434/31.10.2018 privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018;

Ținând cont de prevederile art.l pct.2. pct.6 și pct.8 secțiunea 1 „Definiții” și cele ale art.2 secțiunea a 2-a „Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței” din ANEXA 2 CAP.I a Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art.6 și 15 din contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești/privind obiectivele și criteriile de performanță și modificarea contractului de mandat; * - 14

în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 lit. c) și e) coroborate cu prevederile art. 12 pct. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 2 pct. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art. 36 alin. (1) și alin. (2), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și ne financiari pentru perioada 2018 - 2021, ai membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 485/16.11.2018, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat, cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru următorii administratori: doamna Scarlat Maria Manuela, domnul Gheorghe Ioan, membrii ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat, cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru administratorul domnul Ristulescu Gheorghe, membru al consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat, cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru următorii administratori: domnul Crețu Ionuț, doamna Iamandi Mihaela-Irina, doamna Gogu Maria, membrii ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat, cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru administratorul doamna Izvoran Camelia - Mihaela, membru al consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Mandatează Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat așa cum este aprobat la art. 2, art. 3, art. 4 și art. 5 din prezenta hotărâre.

Art. 7 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

PREȘEDINTE Dlt ȘEDINȚĂ,


i-Sorin-Niciilae BOTEZContrasemnează:


■ • p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


I. Indicatori financiari-


OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII

PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2018 - 2021, rectificate conform HCL nr.485/16.11.2018


25% din totalul indicatorilor


Anexa nr.l Ia ctr. de mandat

Nr.

crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Țintă/Nivel indicatori pentru anul:

Pondere

2018

2019

2020

2021

trim.I

trim.II

trim.III

trimI.IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

I

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare Nr. mediu de salariati

mii lei/angajat

26.72

54.79

82,53

109.95

116.28

116.28

116.28

0,20

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anuluil

Cheltuieli totale     xlOOO

Venituri totale

%o

957.79

959.94

996,75

983.68

983.72

983.72

983.72

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<90

<90

<90

<90

<90

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<90

<90

<90

<90

<90

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarca costurilor salariate și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat Cheltuieli cu personalul planificat

mii lei

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

0,20

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

Număr total de sesizări

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,10


MANDANT


MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar                                         Dl./Dna,

Adrian Florin DO BRE


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

DL Râul Alexandru PETRESCV


Serviciul Economic,

Contabil Sef Carmen Zaharia


vlh.2. Jk H, C-L .uA-lj

ACT ADIȚIONAL nr...../..................

9

la CONTRACTUL DE MANDAT nr........../...........

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-ul Republicii nr.2-4, Jud. Prahova, telefon: 0244    516 699, fax: 0244 513  829, cod fiscal: 2844855 cont:

RO64TREZ24A51010320300IX, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești,

Str. Piața Victoriei nr. 17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl.

Râul Alexandru PETRESCU,

si

>

Domnul/Doamna ............................., cetățean român, domiciliat în

.........., str........., nr...., bl sc....,ap....județul..............., având actul de identitate CI seria ......,  nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP ....................., membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr................................, în calitate de

MANDATAR/ADMINISTRATOR,

/V

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2018

și în conformitate cu prevederile art.6 „Obiective și criterii de performanță”, și cele ale art.15. „Modificarea contractului de mandat” din Contractul de mandat nr............................ s-a încheiat prezentul act adițional, ca urmare a

acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:

Art. 1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, conținând nivelul actualizat al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin HCL nr...../........2018.

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr...................., rămân

nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

5

MANDANT                  MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE               Dl. /Dna......................

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia

OBIECTIVE ȘI INDICATOR] DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2018 - 2020, rectificate conform HCL nr.485/16.11.2018

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor                                       Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Nivel indicator la data

Țintă/Nivel indicatori pentru anul:

Pondere

2018

2019

2020

ctr. de mandat

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare_________

Nr. mediu de salariati

mii lei/angajat

>100%

26.72

54.79

82,53

109,95

116,28

116,28

0,20

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la începutul anului i

Cheltuieli totale     xlOOO

Venituri totale

%0

<100%

957.79

959.94

996,75

983,68

983,72

983,72

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<60

<90

<90

<90

<90

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<60

<90

<90

<90

<90

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contarctului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat Cheltuieli cu personalul planificat

mii lei

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

0,20

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor [populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

Număr total de sesizări

%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,10

MANDANT                  MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar                                               Dl./Dna.


Adrian Florin DOBRE

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Serviciul Economic,

Contabil Sef Carmen Zaliaria


Dl. Râul Alexandru PETRESCU

 • II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor

1. Calitatea serviciilor

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea gradului de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

 • III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

 • 3. Transparență și comunicare

  • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitorizarea și implementarea acestora.

4. Remunerația directorilor

9

 • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

MANDANT              MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

............................. Dl/Dna....................................

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Administrator/Director general delegat           Serviciul Economic,

xA- us %

Jkt U AX Wv53//to0


ACT ADIȚIONAL nr.....

9

la CONTRACTUL DE MANDAT nr

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-ul Republicii nr.2-4, Jud. Prahova, telefon: 0244    516 699, fax: 0244 513 829, cod fiscal: 2844855 cont:

R064TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr. 17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl. Râul Alexandru PETRESCU, si

3

Domnul/Doamna ............................., cetățean român, domiciliat în

.........., str........., nr...., bl sc....,ap...„județul..............., având actul de identitate CI seria ......,  nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP ....................., membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr................................ în  calitate de

MANDA TAR/ADMINISTRA TOR,

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2018

și în conformitate cu prevederile art.6 „Obiective și criterii de performanță”, și cele ale art.15. „Modificarea contractului de mandat” din Contractul de mandat nr............................ s-a încheiat prezentul act adițional, ca urmare a

acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:


Art. 1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, conținând-nivelul ....

actualizat al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați’prin HCL nr...../........2018.

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr...................., rămân

nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

3

MANDANT                  MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE                   Dl. [Dna......................

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2018 - 2019, rectificate conform HCL nr.485/16.11.2018

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor                                                        Anexa nr.l la ctr. dc mandat

Nr.

crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Nivel indicator la data

Țintă/Nivel indicatori pentru anul:

Pondere

2018

2019

ctr. de mandat

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare Nr. mediu de salariati

mii lei/angajat

>100%

26.72

54.79

82,53

109,95

116,28

0,20

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala Ia 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anul i.

Cheltuieli totale     x 1000

Venituri totale

%O

<100%

957.79

959.94

996,75

983,68

983,72

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada dc recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<60

<90

<90

<90

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<60

<90

<90

<90

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contarctului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu tcrsonalul realizat Cheltuieli cu personalul planificat

mii lei

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

0,20

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

Număr total de sesizări

%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

0,10

MANDANT                  MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


Primar                                             DL/Dna.

Adrian Florin DOBRE

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Serviciul Economic,

Contabil Sef Carmen Zaharia


Dl. Râul Alexandru PETRESCV

 • II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor

1. Calitatea serviciilor

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat; calitate, mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea gradului de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

S                          ?

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

 • III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

 • 3. Transparență și comunicare

  • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitorizarea și implementarea acestora.


4. Remunerația directorilor

 • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea^-periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

MANDANT              MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

............................. Dl/Dna

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Administrator/Director general delegat           Serviciul Economic,

Am^XA ua .-h ItCr.L.VA.

ACT ADIȚIONAL nr...../..................

la CONTRACTUL DE MANDAT nr........../...........

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-ul Republicii nr.2-4, Jud. Prahova, telefon: 0244    516 699, fax: 0244 513  829, cod fiscal: 2844855 cont:

R064TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr.17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl. Râul Alexandru PETRESCU,

si

5

Domnul/Doamna ............................., cetățean român, domiciliat în

.........., str........., nr...., bl sc....,ap....Județul..............., având actul de identitate CI seria ......,  nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP ....................., membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr................................, în calitate de

MANDA TAR/ADMINISTRA TOR,

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2018

și în conformitate cu prevederile art.6 „Obiective și criterii de performanță”, și cele ale art.15. „Modificarea contractului de mandat” din Contractul de mandat nr............................ s-a încheiat prezentul act adițional, ca urmare a

acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:

Art. 1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, conținând nivelul actualizat al indicatorilor de performanță financiari și nefmanciari, aprobați prin HCLnr...../........2018.

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr...................., rămân

nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

9

MANDANT


MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE


Dl. /Dna......................


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2018 - 2021, rectificate conform HCL nr.485/16.11.2018

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor       Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Nivel indicator la data încheieri ctr. de mandat

Țintă/Nivel indicatori pentru anul:

Pondere

2018

2019

2020

2021

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității dcsfasurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii

lei/angajat

>100%

26.72

54.79

82,53

109,95

116,28

116,28

116,28

0,20

Nr. mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la începutul anului 1

Cheltuieli totale     xlOOO

%0

<100%

957.79

959.94

996,75

983,68

983,72

983,72

983,72

0,20

Venituri totale

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365

zile

<60

<60

<60

<90

<90

<90

<90

<90

0,15

Cifra de afaceri

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<60

<90

<90

<90

<90

<90

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contarctului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat Cheltuieli cu personalul planificat

mii lei

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

0,20

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,10

Număr total de sesizări

MANDANT                  MANDATAR/ ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar                                             DL/Dna.


Adrian Florin DOBRE

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Serviciul Economic,

Contabil Sef Carmen Zaltaria


Dl. Râul Alexandru PETRESCU

II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor

1. Calitatea serviciilor

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat: calitm§7’ mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea gradului de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

 • 3. Transparență și comunicare

  3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitor^0rfștS|o implementarea acestora.                                           S( M'


«4 r:    /«J

4. Remunerația directorilor                                      "/f

 • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuireaperiodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

  MANDANT


MANDA TAR/ ADMINISTRA TOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Dl/Dna

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


Serviciul Economic,


ACT ADIȚIONAL nr.....

la CONTRACTUL DE MANDAT nr

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-ul Republicii nr.2-4, Jud. Prahova, telefon: 0244    516 699, fax: 0244  513  829, cod fiscal: 2844855 cont:

RO64TREZ24A51010320300IX, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr.17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl. Râul Alexandru PETRESCU,

si

Domnul/Doamna ............................., cetățean român, domiciliat în

.........., str........., nr...., bl sc....,ap....Județul..............., având actul de identitate CI seria ......,  nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP ....................., membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr................................, în calitate de

MA NDA TAR/ADMINISTRA TOR,

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2018

și în conformitate cu prevederile art.6 „Obiective și criterii de performanță”, și cele ale art.15. „Modificarea contractului de mandat” din Contractul de mandat nr............................ s-a încheiat prezentul act adițional, ca urmare a

acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:

Art. 1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, conținând nivelul ’                                                                                                                                                           9 ii i

actualizat al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin

HCLnr...../........2018.


Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr...................., rămân

nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

5

MANDANT                  MANDA TAR/ ADMINISTRA TOR

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE               Dl. /Dna......................

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2018, rectificate conform HCL nr.485/16.11.2018

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor__Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Nivel indicator la data încheieri ctr. de mandat

Țintă/Nivel indicatori pentru 2018 perioada:

Pondere

trim.III

trim.IV

1

2

3

4

S

6

7

8

9

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activități desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare Nr. mediu de salariati

mii

lei/angajat

104,38

82,53

109,95

0,20

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la începutul anului)

Cheltuieli totale     xlOOO

Venituri totale

%o

995,18

996,75

983,68

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<90

<90

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<90

<90

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarca costurilor salariale și respectarea prevederilor contarctului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

mii lei

<100%

<100%

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate Număr total de sesizări

%

100%

100%

100%

0,10

MANDANT                   MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar                                             Dna.

Adrian Florin DOBRE

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Serviciul Economic,

Contabil Sef Carmen Zaharia


Dl. Râul Alexandru PETRESCV

Zo.*

II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor/^

; C- '

1. Calitatea serviciilor                                           \ %


 • 1.1. Menținerea si dezvoltarea sistemului de management integrât<,călît^te^b ..                    .                                                                   'V jZAHpVA.

mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea graduluit/de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

9                       9

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

 • 3. Transparență și comunicare

  • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitorizarea și implementarea acestora.

4. Remunerația directorilor

 • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

MANDANT              MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

............................. Dl/Dna....................................

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Administrator/Director general delegat           Serviciul Economic,