Hotărârea nr. 58/2018

Hotãrârea nr. 58 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 58


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduva Sorin, Vîscan Robert lonuț și Raportul de specialitate nr. 1847/22.02.2018 întocmit de Direcția Tehnic -Investiții și Direcția Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru ''Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4";

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017.

A

In temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE.

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico- economica faza DALI pentru pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă descrierea investiției și valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4", conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4” de 2.572.230,40 lei ( inclusiv TVA).

Art. 4 Aprobă contribuția inițială a Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului în valoare de 1.078.954,87 lei inclusiv TVA, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe

9                                                9    7                  J                                       '                                                                  5

Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018Mim i ERGROoi

f g ENGINEERING

j


ctineemiiâ/
0-

s^/20


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11B1B2, PIAȚA MIHAI VITEAZUL NR 4

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA


ROMANIA

. JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA. MUNICffnXUI PLOIEȘTI

Nr. 301946 din 20-03-2017

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.


296


Din: 1 1 APR.2017


In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DEURBANISM: REABILITARE TERMICA

Ca urmare cererii adresate de____ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 11B1 ________

cu donriciliuhsediul in județul__________PRAHOVA___________.localitatea_____PLOIEȘTI

satul__2__________________________, sectorul -    , cod postai__-   __________

strada____________P-TA. MIHAI VITEAZUL___________,nr. 4 hi

cc              et.           ap. -     , tcUfax___-______________, e-mail

si____________ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 11B2

cu domiciliul\sediul in județul             Prahova              localitatea _______ PLOIEȘTI

satul --2___ sectorul ~    . cod postai____________;

sat/strada          P-TA. MIHAI VITEAZUL

•--------------------- ț nr.              j v j-----------—*

sc*-----:-----»et.-----r_____,ap._____:

înregistrata la nr. __________301946__________ din 20-03-2017

Pentru imobilul—teren si/sau construcții—situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul _______________________-_______________________, sectorul - cod postai:____________z

strada__________p-ta. MIHAI VITEAZUL          , nr. 4 bL_______________11B1

sc. ~ .et - _ .ao. -__sau identificat prin:__-

satul____-________________________, sectorul ~ cod postai*_____________2

strada ____P^ta.MIHAIVITEAZUL          .nr 4 .bl__11B2

sc. ~ .et. ~ ,ap. -    . sau identificat prin:__            ____-________   ___

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr. ____________209____________/________1999

faza PUG aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991,prhind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC


Imobilul este situat in intravilanul municipiului Ploiești; este proprietate particulara in indiviziune.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenuhrixurti-constiuctii.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale :zona rezidențiala cu clădiri cu maimrlt de doua niveluri, locuințe colectivejnclusiv funcțiuni conplementare.

Utilizări permise: instituții publice; locuințe; servicii profesionale, sociale si profesionale; comerț, turism; parcari publice si aferente funcțiunilor admise; activitati nepoluante.

Utilizări permise cu condiții: oricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata, Legii nr.]Q/1995 si cu condiția existentei unuiPUZ/PUD aprobat prin HCL

Utilizări interzise : unitari economice poluante si care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada conform artJO din R.GU

Terenul se incadreaza in zona valorica A, confotmH.C.L nr.553/2011, nr361/2012.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

întocmit: SAVU MARILENA-CONSILIER., 23-03-2017

Verificat: COCA-ELENA PATRASCU-SEF SERVICIU


UTR-N-9; IScx.

Documentația tehnica va fi intocmita conform competentelor stabilite de Legea nr.50/1991, republicata, in conformitate cu P.U.G siR-LU.aprobate de H.C.L nr.209/1999.

 • 4. REGIMUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

REGIMUL DE ACTUALIZARE, MODIFICARE SAU DETALIEREA DOCUMENTATELOR DE URBANISM Modificarea uneia din condițiile stipulate in PUG privind funcțiunile admise, regimul de construire, inaltimea maxima admise, CUT, POT, si retragerea clădirilor făta de aliniament si de limitele (laterale si posterioara) parcelelor este posibila pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale-PUZ.

Documentația urbanistica PUG si RUJ a localității este valabila pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, confbrmHCL nr.382/24.11.2009.

Documentația tehnica pentru obținerea autorizației de construire,se va intocni si semna conformanexEi nr.l din Legea 50/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare se va prezenta in doua exemplare(originale) completate cu condițiile din avizele obținute.Verificarea documentației se va face conform HGRnr.925/1995.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:


LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE - REABILITARE TERMICA-

CERTIHCATUL DEURB ANISMNU TINE LOC DEAUTORIZATIEDECONSTRUIRESAU AUTORIZAȚIE DEDESFUNTARESINUCONFERĂ DREPTUL DEAEXECUTALUCRARIDE CONSTRUCTH

 • 5. OBLIGAȚII ALETITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de < desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun.

PLOIEȘTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliului 85Z337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1 1/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35,'CE privind participarea publicului fa elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se cominica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după car; incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării «pactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții Ia autoritatea administrației publice competente.


In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea corrpetenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru proiecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesitată evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru proiecția riBdiului.

In s ituatia in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice conpetente cu privse la menținerea cererii pentru autorizarea erreutarii lucrărilor de construcții

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism orijre parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța Ia intenția de realizare a mvestitfei, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice conpetentc.

 • 6. CEREREA DEEMTTEREA AUTORIZATIEIDECONSTRUIRE/ DESFONTAREVA FI ÎNSOȚITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

întocmit: SAVUMAR.ILENA • CONSILIER., 23-03-2017


Verificai: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU


 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in carelegea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ P.A.C.                  □ P.O.E

□ PA.D.


d) avizele si acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

□ alimentare cu apa

E gaze naturale

Alte avize/acorduri

□ canalizare

□ tclefonizare

H alimentare cu energie electrica

□ salubritate

□ alimentare cu energie termica

□ transport urban

d2) avize si acorduri privind: □ securitatea la incendiu

□protecție civila

□ sanatatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si! sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- INSPECTORA TUL DE STA TINCONSTR UCTII

-HOTĂRÂREA DE CONSTITUIRE A ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

-PLAN DE SITUAȚIE ACTUALIZAT PENTRU DETERMINAREA CU EXACTITATE AAMPLASAMENTULUI

-EXPERTIZA TEHNICA PENTRU ANALIZA STRUCTURII DE REZISTENTA A BLOCULUI DE LOCUINȚE DINPUNCTDE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚEI ESENȚIALE "REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE"URMAR1ND METODA CĂLITĂ TIV A PREVĂZUTĂ DE REGLEMENTĂRILE TEHNICE IN VIGOARE.

-CERTIFICAT ENERGETIC SI AUDTT ENERGETIC

d.4) Studii de specialitate

AVIZ RASP PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DEȘEURILOR PROVENITE DIN LUCRĂRI DE CONSTRUIRE SI DEMOLĂRI

 • e) punctul de wdere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) dovada Înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

NOTA; NOTA: Documentația tehnica pentru obținerea autorizației de construire va fi însorita si de:

 • - copii după: planul anexa actului de proprietate, avize,

 • - anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire


întocmii:SAVUMARILENA-CONSILIER, 23-03-2017 Verificat: COCA-ELENA PATRASCU- SEF SERVICIU


«Delimitare j

 • • Profite transversale

tip 2

| j regim de aliniere

TUV

AUSTRIA

EN ISO 9001 20100163000590 EN ISO 14001  ..

20104163000597

1 CERTIFIED lT.nT.fCTrTr.-i11

OtSAS 18001 20116163000598

ctlncenutâ/


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11B1B2, PIAȚA MIHAI VITEAZUL NR 4

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII


Șef proiect: Arh. Ursache Ana-Maria


Arh. Ana Maria Ursache


Ec. Georgiana Vintilescu
Ec. Guler Mihaela


Februarie 2018


PIESE SCRISE................................................................


 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții................

  • 1.2   Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

  • 1.4 Beneficiarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  • 2.2   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

  • 2.3   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1   Particularități ale amplasamentului:

  • 3.2   Regimul juridic:

  • 3.3   Caracteristici tehnice și parametri specifici:

  • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate..........................................................13

  • 3.5   Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional

arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4   Costurile estimative ale investiției:

 • 5.5   Sustenabilitatea realizării investiției:

 • 5.6   Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitătii și riscurilor

 • 6.2   Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

 • 6.3   Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.......................32

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite..............................................................................34

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme........

  • 7.1   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.... 36

  • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

  • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice,

precum:

Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat

Anexa 2 - Scenariul II Recomandat

Anexa 3 - Graficul activităților

intergroup engineering

PIESE SCRISE

/■

1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

Eficientizare Energetica-reabilitare termica bloc nr. 11B1B2 Piața Mihai Viteazu nr4

 • 1.2 Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4  Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se află în deplină concordanță atât cu legislația națională în vigoare, cât și cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene și al României. în acest sens, amintim următoarele documente relevante, cât și modul în care proiectul se supune prevedeilor acestora:

în ceea ce privește politicile europene, Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii în 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primară și de a pregăti calea pentru eficiența energetică sporită în anii următori acestei date. Aceasta are la bază Directivele precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei.

Această directivă a fost transpusă în legislația națională prin adoptarea Ordonanței nr. 22 / 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie. Aceasta se aplică la nivelul autorităților și administratorilor clădirilor din proprietatea publică, aceștia fiind nevoiți să realizeze Măsuri și programe de îmbunătățire a eficienței energetice precum și să utilizeze eficient sistemele existente.

în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, proiectul vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu încălzirea și îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora prin creșterea performanței

energetice a clădirilor, dar și utilizarea eficientă a consumului de energie prin reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Amintim, de asemenea, faptul că proiectul face parte din Strategiea Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Ploiești. în cadrul Analizei SWOT din acest document programatic a fost identificată ca punct slab Eficiența energetică redusă a clădirilor publice și de locuit (p. 367). Astfel, a fost stabilit Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Polului de Creștere Ploiești-Prahova; Obiectivul Sectorial B2: Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit. In cadrul Portofoliului de proiecte, nr. 155 Eficientizare consumuri energetice in clădiri publice (p. 399).

Proiectul răspunde in mod direct măsurii Eficientizarea Energetica a clădirilor rezidențiale cuprinsă în Strategia de eficientizare energetică a Municipiului Ploiești 2016-2021. Măsura vizează reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum și a sistemelor de alimentare cu căldura pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere.

Planul de Dezvoltare a regiunii Sud Muntenia reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii implicați, este un document cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economică a Regiunii Sud Muntenia, Analiza Swot a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare și monitorizare, precum si o Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate in perioada 2014-2020.

în cadrul acestui plan a fost identificată Prioritatea 4 - Protecția Mediului Si Creșterea Eficientei Energetice, a cărei obiectiv este „Protejarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale si a patrimoniului natural” (p. 356). In cadrul acestei priorități a fost stabilită Măsura 4.4 Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile în care se precizează faptul că datorită gradului scăzut de izolare termică a clădirilor, acestea au probleme legate de aspect. Din acest motiv, în cadrul Acțiunilor Indicative aferente acestei măsuri se regăsește și următoarea: „Investiții în reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor non-rezidentiale" (p. 365).

Legislație specifica:

 • •  P118 1999- Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

 • •  NP 051 2012- Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Proiectul a fost întocmit și în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

 • -  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificări și completări ulterioare

 • -  Ordinul 23/2009 pentru aprobare NORME METODOLOGICE din 19 martie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe modificat cu Ordin nr. 103 din 26 martie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificări și completări ulterioare.

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • -  Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1061 /2012 pentru completarea și modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. - “Standard de cost privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe”.

 • -  Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor Indicativ: MC 001/2006, cu modificări și completările ulterioare;

 • -  Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002

 • -  Cod de proiectare seismică - Partea a lll-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • -  Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • -  Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • -  Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;

 • -  SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;

 • -  SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;

 • -  SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • -  SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție.

 • -  Reglementare tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții", indicativ CR 0-2005, din 27/12/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 188bis din 16/02/2006;

 • -  STAS 10101/1 -91 -Greutati tehnice și încărcări permanente

 • -  STAS 10101/2A1-78- Acțiuni datorite procesului de exploatare

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării Și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, Indicativ NP-082-04, publicată în M.Of. partea I, nr. 349 bis, din 25-04-2005, ce înlocuiește STAS 10101/20-90, privind încărcările date de acțiunea vântului;

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, Indicativ CR 1-1-3-2005, aprobată cu Ord. MTCT nr. 2228 din 27-12-2005, ce înlocuiește STAS 10101/21-92 - încărcări date de zăpada;

 • -  STAS 10108/0 - 78 - Construcții civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din otel.

 • -  Normativ NP 042 - 2000

 • -  Normativ C190 - 99

 • -  Gp123/2013 Ghid privind proiectarea si executarea, lucrărilor de reabilitare termica, a blocurilor de locuințe

 • 2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul construcției: 1983-1986

Regim de inaltime:S+P+10 cu spatii comerciale la parter

Număr apartamente: 90

Az i â rit alo-a'

V.<-

ac ț .

W Ab'~

W(


3VA


In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au idehMcaiiijiri^atoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea incalzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru incalzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 11B1B2 Piața Mihai Viteazu nr 4.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila -panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul analizat blocul 11B1B2, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa strada PIAȚA MIHAI VTEAZU NR 4

Suprafața construita la sol a imobilului analizat - bloc de locuințe- este de 809.2 mp.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează din Piața Mihai Viteazu si strada secundara din spatele clădiri, strada carosabila.

Imobilul studiat are următoarele vecinătăți:

 • -  la nord-vest: Piața Mihai Viteazu;

 • -  la nord-est: bloc 11 A;

 • -  la sud-est: strada Mos Ion Roata.

 • -  la sud-vest: bloc 11C.

 • c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic conform Sr 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1.6”-sec.

Din punct de vedere climatic :

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii investigate în mediul construit sunt următoarele:

 • •  zona climatică: zona II conform hărții de zonare climatică a României, fig A1 din SR 1907-1 sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Te = - 15oC;

 • •  zona eoliană: zona II conform hărții de încadrare a localităților în zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1: v = 5.0 m/s,

 • •  poziția față de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit pentru fațade;

 • •  amplasare față de clădirile învecinate: vezi planul de situație;                         . c 4

 • •  pânza de apă freatică se găsește la o adâncime de circa 5 m conform studiilor și forăfylor j

efectuate în această zonă                                                         jj? /

 • •  categoria de importanță a construcției conform H.G.R. nr.766/1997, anexa 3: (construcție de importanță normală);

Amplasarea clădirii investigate în Orașului Ploiești determină alegerea valorilor pentru:

 • •   intensitatea radiației solare lunare totale si difuze - valori medii lunare, conform Metodologiei Mc 001/1 - 2006, Anexa A.9.6 (respectiv valorile pentru orașul București)

 • •  temperaturile medii exterioare lunare, conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 1, poziția 45)

 • •  numărului anual de grade-zile de calcul N1220 conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 2, poziția 49)

 • d) studii de teren:

 • (i)   studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu e cazul.

 • (ii)   studii de specialitate necesare, precum studii topographic e, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Se anexeaza studiu topographic cu viza OCPI.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent clădirea este racordata la rețeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiești), si de furnizare energie termica (operator Veolia Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din rețeaua naționala, prin distribuitorul Enel-Distributie.

 • f)  analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Clădirea este parțial vulnerabila la acțiunile cauzate de factori de risc antropici - distrugeri locale minore si anume:

 • •  Partea opaca a fațadelor - zona parter si

 • •  ferestrele, in special elementele de feronerie

In cazul unor asemenea evenimente, se vor repara zonele / elementele afectate.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Clădirea analizata nu este pe lista monumentelor istorice; imobilul nu se afla intr-o zona protejata.

 • 3.2 Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Imobilul este bloc de locuințe, aflat in administrarea Asociației de proprietari.

 • b)

 • c)

 • d)


destinația construcției existente;

Clădire de îocuit-locuinta colectiva cu spatii comperciale la parter si etajul^jV .

includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheâlpșfceparii hattirale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejât'e^dtrp^ caz;

Nu este cazul.

informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Folosita actuala a terenului: curți construcții.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare

Utilitati permise: locuințe de blocuri, instituții publice, locuințe, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, truism, parcari publice, si aferente funcțiunilor admise, activitati nepoluante.

Utilizări permise cu conditiioricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform legii 50/1991, republicata, Legii 10/1995, si cu condiția existentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL.

Utilizări interzise: unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima 150 mp, si front la strada (8m); amenajari provizorii sau chioșcuri pe domeniul public.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform HCL 553/2011, si nr. 361/2012.

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a)   categoria și clasa de importanță:

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica - II

C - construcție de importanta normala

 • b)   cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu e cazul.

 • c)   an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

An construcție clădire : 1983

 • d)   suprafața construită;

 • •  suprafața construită (etaj locuibil): 809.2 m2;

 • e)   Suprafața construita desfasurata;

 • •  Suprafața construita desfasurata: 8901.2mp

 • •  regimul de înălțime: S+P+10 cu spații comerciale la parter si etaj 1;

 • f)    Valoarea de inventar a construcției;

Nu este cazul.

 • g)   alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

intergroup engineering --------------------------------------------------------------------" \... A—r——

Nu e cazul.

 • 3.4  Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale ăuditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

CONCLUZII ALE EXPERTIZEI TEHNICE:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 11 B1B2, din Piața Mihai Viteazu, nr. 4, cu subsol, parter mezanin si 9 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot începe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

AUDIT ENERGETIC

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala C.Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 209.15 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 138.83 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 48.96 kgCO2/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 34.72 kg CCWmp an.

 • 3.5  Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al respectării cerințelor esențiale, clădirea se prezintă după cum urmează:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 11 B1B2, din Piața Mihai Viteazu, nr. 4, cu subsol, parter mezanin si 9 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

V x

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica ®us influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii. ’d            A.

v'                          •'

■<£              •• ’          -A* z

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform-iegisiatiei in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b) securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de casa a blocului, lucrare care nu face obiectul documentației prezente.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica.

 • e) protecție împotriva zgomotului;

Construcția corespunde cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.Tamplaria inițiala montata din construcția blocului nu indeplineste cerințele de izolare fonica corespunzătoare funcțiunii de locuire.

 • f)  economie de energie și izolare termică;

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala C.Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 209.15 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 138.83 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 48.96 kgCCh/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 34.72 kg CCVmp an.

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aceasta cerința nu este îndeplinita de către clădirea existenta; pentru asigurarea iluminatului si incalzirii sunt folosite exclusiv resurse neregenerabile de energie.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

a) clasa de risc seismic;

EXPERTIZA TEHNICA:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani

'* VZ clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestruptf importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare. W

[ 3- A-


vr < •. ...              ■

mezanin si 9 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare,,.nu prea .       .             .                                        ..                    ..      .    ,                                                                                                   ’ -v


. pot fi

4 'lâ J

-   ,           ..                             /ii/ >

Structura de rezistenta a blocului 11 B1B2, din Piața Mihai ViteaziC'rir. 4, cu.sbbsejT parter mezanin si 9 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzători^nu prezig semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fiânausa^iĂ^ogramul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

EXPERTIZA TEHNICA:

Nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

In EXPERTIZA TEHNICA nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

AUDIT ENERGETIC:

Pe baza analizei stării actuale a clădirii, a valorilor de consumuri specifice determinate în Certificatul de preformanță energetică a clădirii și discuțiilor cu beneficiarul, s-a propus analizarea următoarelor soluții și pachete de soluții de reabilitare termică a clădirii conform tabelului următor:

S1

Soluția S1- sporirea rezistentei termice unidirecționale ale pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W, prin placarea acestora cu placi de vata minerala de 10 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,040 W/rwK, la aplicarea termosistemului se va acorda 0 atentie deosebita acoperirii punților termice.

S2

Soluția S2 sporirea rezistentei termice unidirecționale ale planseului superior terasa peste valoarea de 5 rwK/W, prin aplicarea unei termoizolatii din spuma poliuretanica rigida de 14 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,027 W/m2K, la aplicarea termosistemului se va acorda 0 atentie deosebita acoperirii punților termice.

S3

Soluția S3- sporirea rezistentei termice unidirecționale a planseului peste subsol peste valoarea de 2,9 1T12K/W, prin placarea acestuia la intrados cu placi de polistiren expandat de 10 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,044 W/m2K. Stratul termoizolant se va cobora pe pereții laterali ai subsolului pe 0 înălțime de 0,5 m pentru ainchide punțile termice. Termoizolatia se va proteja cu masa de șpaclu armata cu plasa din fibra de sticla. Se vor utiliza

numai materiale agrementate termic.

S4

Soluția S4 - înlocuirea tamplariei eterioare existente cu tamplarie mai performanta energetic cu geam termoizolant dublu avnd o ezistenta termica de minim 0,77 rmK/W.

Aceste măsuri vizează modernizarea termoenergetică a clădirii și ca urmare sunt independente de cele care vizează reabilitarea tehnico-funcțională (și care sunt considerate ca fiind efectuate).

Pachetele de măsuri propuse sunt:

PM1

S1+S2+S3

PM2

S1+S2+S3+S4

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • i. rezistentă mecanică si stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 11 B1 si 11 B2, din Piața Mihai Viteazu, nr. 4, cu subsol, parter mezanin si 9 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot începe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • ii.   securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, lucrare care nu face obiectul prezentei documentații.

 • iii.   igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • iv.   siguranță și accesibilitate în exploatare;

Nu sunt necesare masuri.

 • v.   protecție împotriva zgomotului;

Nu sunt necesare masuri.

 • vi.   economie de energie și izolare termică;

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

 • •  termoizolare fațada parte opaca

 • •  înlocuire ferestre existente si inchidere balcoane cu tâmplărie termoizolanta cu geam termorezistent

 • •  termoizolare terasa

 • •  termoizolare soclu

 • •  termoizolare intrados placa peste subsol si parter in zona spatiilor comune

 • •  izolare conducte de incalzire si apa calda menajera din subsol

 • •  înlocuire conducte de apa calda menajera si incalzire din subsol

 • •  schimbare corpuri de iluminat cu surse de iluminat LED

i. utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

 • •  montare sistem de panouri fotovoltaice pentru iluminatul casei scării si pârtilor comune

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de reabilitare energetica a clădirii, dimensionate astfel incat sa se obțină aceleași performante de eficienta energetica.

Aspectele constructive ce diferențiază cele doua scenarii sunt descrise mai jos:

Scenariul I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem tip ETICS cu placi termoizolante cu spumă poliuretanică de 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala 10 cm grosime/ S' 1 ■ ’           ' ■-i

Având in vedere ca la nivel european tendința este de a renunța la placareatfațadelor cu placi.de polistiren acest material nu a fost luat in considerare pentru alte scenarii^odnstructiy^ Pentru scenariul 1 s-a avut in vedere o soluție de termoizolare a fațadei cu term6<^s^gnt''cU"'p,laei'^in poliizocianurat. Se remarca insa ca aceasta are costuri mai mari decât termcfsțișfenjelejEflCS analizate, fara a avea însă indici de rezistenta termica superiori.                           ”

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

a1) consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a2) protejarea, repararea elementelor nestructurale și/ sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a3) intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a4) demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/ sau a funcțiunii existente a construcției;

Având in vedere faptul ca structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie cu două foi de geam, ceea ce presupune montarea un cadru metalic suplimentar si ca probabilitatea ca prinderile parapeților de placa si/sau de structurade rezistenta sa fi suferit in timp degradări majore, asociația de locatari a optat pentru desființarea acestora, urmând ca balcoanele sa fie inchise cu tamplarie termorezistenta din placa in placa.

a5) introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Nu e cazul.

a6) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

  SCENARIUL I

  Sistem    constructiv

  Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element

Z

pentru termoizolarea fațadelor,     exclusiv

soclul

termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:                                                      : \y'

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •   se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc) Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie, pe 3 laturi, se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai jos, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  tencuiala pentru finisarea termosistemului

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

Tencuiala se va aplica continuu si va acoperi atât termosistemul cat si fasia de protecție de vata minerala si termosistemul perimetral din jurul ferestrelor.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC , cu profil solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare-grile higroregalbile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală,

oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm pentru a evita punțile termice.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu. Cantitatile de tamplarie vor fi ajustate corespunzător.

Tamplaria performanta energetic cu tocuri si cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam dublu termoizolant.

Având in vedere faptul ca structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tamplarie cu două foi de geam, ceea ce presupune montarea un cadru metalic suplimentar si ca probabilitatea ca prinderile parapeților de placa si/sau de structurade rezistenta sa fi suferit in timp degradări majore, asociația de locatari a optat pentru desființarea acestora, urmând ca balcoanele sa fie inchise cu tamplarie termorezistenta din placa in placa.

Tamplaria va fi configurata din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C -s2,d0 in sistem pentacameral. Partea inferioara va fi închisa cu panouri tip Weiss, iar partea superioara cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou rmontate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Norme Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde

este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.                   y

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se ygPrfjpcbj0 cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, preVâfedrtetera toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.).

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La incaperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea terasei

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

-inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (inlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va inlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune inlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica. -După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2% -se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa

-se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

• desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

s

f"*

Zr~. '' ■&'

soclului

• aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudăt, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3-conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se .va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados placa peste subsol si parter( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport ai termoizolatiei.

Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului

Verificare tablou electric parti commune

Paratraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si incalzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm, amplasate în spațiile neîncălzite

înlocuire robineti si conducte de incalzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de incalzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe rețeaua de incalzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de incalzire si apa calda menajera.

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa. Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o încăpere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a

Scenariul II

tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat- si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •   se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea incadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor pe 3 laturi in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.

NOTA: Celelalte lucrări de intervenție sunt identice cu cele descrise la scenariul 1.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Pentru ambele scenarii, a fost identificat un singur factor de risc antropic si anume riscul de distrugeri punctuale in zona fațadelor - parter sau distrugeri ale elementelor de feronerie ale tâmplăriei termorezistente, cauzate de conduita necorespunzătoare a trecătorilor. Acest risc este nesemnificativ, elementele afectate fiind ușor de reparat sau înlocuit

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură «W arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; exist^hța condițibnari^r specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Scenariul 1

  Tip termosistem fațada, terasa

  Sistem termoizolant cu placi din spuma poliuretanuca 10 cm grosime, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

  Scenariul 11

  Tip termosistem

  Sistem tip ETICS bazat pe placi de vata mineral bazaltica pentru fațade, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

 • 5.2    Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin realizarea investiției se vor înregistra consumuri mai mici de electricitate si energie termica, pentru niciunul dintre cele doua scenarii.

 • 5.3    Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Crt.

Etapa

De la

Pana la

1

Evaluarea cererii de finanțare si semnarea contractului de finanțare

Mar,'2018

Iun 2018

2

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Dec 2018

Feb 2019

3

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Iulie 2018

Nov 2018

4

Activitatea de realizare a investiției de baza

Feb 2019

Iulie 2019

5

Managementul proiectului

Iulie 2018

Nov 2019

6

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Nov 2019

Dec 2019

Durata de realizare a investiției: 22 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana

a depunerea

cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

5.4 Costurile estimative ale investiției:

Scenariul I

Costurile    estimate    pentru

realizarea investiției

2.597.391,09 lei inclusiv TVA

Costurile estimative de întreținere si operare pe durata normată de viață

10.532 lei inclusiv TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

74.404 lei inclusiv TVA

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc in cadrul Anexei 1 -Scenariul I - Scenariu Nerecomandat.

Scenariul II recomandat

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

2.572.230,40 lei inclusiv TVA

Costurile estimative de întreținere si operare pe durata normată de viață

10.420 lei inclusiv TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

74.404 lei inclusiv TVA

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc in cadrul Anexei 2 -Scenariul II Recomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizata pe baza preturilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele propuse prin prezentul proiect de investiții.

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

Proiectul nu va avea un impact cultural. Cu toate acestea, impactul social va fi unul benefic, întrucât reducerea consumului de energie termică va duce și la scăderea costurilor întreținerii apartamentelor pe parcursul sezonului rece.

#7r>                 :        . .1 ”

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

în ceea ce privește faza de operare, menționăm faptul că nu va fi necesară o forță de muncă suplimentară: Asociația de proprietari este responsabilă cu menținerea investiției iar Unitatea Administrativ-Teritorială Ploiești va fi responsabilă cu verificarea menținerii acesteia precum și cu respectarea obligațiilor contractuale.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (în mod indirect). Prin anveloparea clădirii și implementarea soluțiilor de producție de energie din surse regenerabile se reduce cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră și se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile, aferente consumului energetic necesar pe perioada sezonului rece.

 • 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014, cât și a recomandărilor prezentate în cadrul Modelului D - „Macheta privind analiză și previziunea financiară”.

Acest model este prezentat în cuprinsul documentelor pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții

 • 3.1 Operațiunea A - Clădiri rezidențiale aferente Programului Operațional Regional 2014-2020.

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului că proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte pentru a arăta necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.

în acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile și veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanță financiară precum: fluxul de numerar cumulat, valoarea netă actualizată corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați în Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat și în Anexa 2 - Scenariul II Recomandat.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

7 fe                     , V* V

,7^     .-■'' ■:■■ a 7

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact,-'pentru care TV^-.iaf nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și vâr^rilei ppetațioîiȘjale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilitațiîWiânciare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană în cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 și de Modelul D - Macheta privind analiza și previziunea financiară - de 4%.

Fiind o rată reală, datele previzionate au fost fundamentate în valori reale, s-au utilizat prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației.

Previziunile realizate în cadrul analizei financiare a proiectului se bazează pe prognoze disponibile de la Comisia Națională de Prognoză (CNP).

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Perioada de referință aleasă este de 14 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2017.

Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a clădirii.

De remarcat că investiția presupune, pe lângă măsurile de reabilitare energetică, măsuri cu impact financiar pozitiv direct și măsuri care au impact financiar negativ dar care sunt necesare ca urmare a necesităților de conformare la nevoile persoanelor cu dizabilități sau a prevederilor normativului de protecție la incendiu.

Prin urmare, impactul total este negativ rezultând o valoare neta actualizata negativa. Din punct de vedere strict al costurilor operaționale, impactul este pozitiv; acestea vor scădea rezultând economii la bugetul municipiului.

 • b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Necesitatea investiției este data de deficientele clădirii la acest moment, pin ceea ce privește chetuielile proprietarilor cu incalzirea.

 • c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

..

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin / metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul 1

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

2.597.391,09 lei inclusiv TVA

Rata interna de rentabilitate financiara

-19,78%

Valoarea neta actualizata

-1.807.241,36 lei

Scenariul II Recomandat

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

2.572.230,40 lei inclusiv TVA

Rata interna de rentabilitate financiara

-19,66%

Valoarea neta actualizata

-1.784.111,34 lei

în Anexa 1 - Scenariul I - pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

Unitățile de locuit nu sunt producătoare de venituri. Astfel, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestor unitati. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiești a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor clădirilor rezidențiale, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu utilitățile. Având in vedere ca, in conformitate cu Ghidul Solicitantului, economiile realizate la facturile cu utilitățile se reflecta in scăderea egala a subvențiilor de exploatare, acestea nu vor fi considerate venituri nete.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

Dar, pe lângă obiectivul principal de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, investiția urmărește si alte obiective: utilizarea de energii regenerabile, adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati si conformarea cu prevederile P118/99.

Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la modul constructiv de anvelopare, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai costul anveloparii la tona de CO2 echivalent redus. De reținut ca si acesta este grevat de faptul ca tâmplăria termorezistenta propusa are si rolul de a asigura ventilarea mecanica naturala, astfel sa se respecte prevederile normativului NP011/97.

Având in vedere ca modelul privind reducerea de GES este liniar (aceeași reducere anuala), raportul ACE va avea aceeași valoare cu cea a costului unitar anual CUa.

Scenariul I

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone C02e redus

tCOze

6.561,36

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

1.381.102,51

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 C02e

210,49

Scenariul II

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone COze redus

tCO2e

6.561,36

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

1.360.834,54

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 CO2e

207,40

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional     | Probabilitate        Mică            Importanța

Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri    de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

~           I <4

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanta

w'

“Mare

I

O

■4          ii ■

/A ■" :

• /•:,.             S»

: ’ 7 ?

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrăril.Qf^or'fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic      | Probabilitate

Medie          ] Importanta     | Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar I Probabilitate

Medie           Importanta

Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico*economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

Scenariul I

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant cu placi din poliuretan 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime

Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

Referitor la celelalte criterii de comparație, având in vedere ca:

 • •  cele doua scenarii au fost alese astfel incat sa se obțină aceleași rezultate in implementare in raport cu scăderea emisiilor de CO2 echivalent si cu producția de energie regenerabila

 • •  timpi de execuție / implementare sunt identici, lucrările fiind similare

 • •  impactul asupra mediului este similar                                                 ■ :

 • •  sustenabilitatea este similara pentru ambele scenarii

 • •  riscurile sunt similare pentru ambele scenarii

rezulta ca singurele criterii ce determina scenariul recomandat cele de natura financiara si de eficacitate a costurilor.

Criteriu

Scenariul I

Scenariul II Recomandat

Cost total de investiție (lei cu TVA)

2.597.391,09

2.572.230,40

Raportul ACE (lei / tona CO2 echivalent)

210,49

207,40

 • 6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul II, deoarece:

 • •  raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai bun

 • •  costul de investiție este ușor mai redus.

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  2.572.230,40

  din care valoarea (C+M)

  2.109.635,90

  Valoarea totala exclusiv TVA

  2.164.949,80

  din care valoarea (C+M)

  1.772.803,28

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente fizice/capacităti fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Indicator

  Valoare

  Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

  46.469

  Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

  63.757

  Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

  17.288

  pentru incalzire/racire (kWh/an),

  10.629

  pentru iluminat (kWh/an),

  6.659

  Consumul mediu anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/mp,an)

  92.7

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

  Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

  14,56

  Consum anual de energie primara (kWh/an)

  41.546

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției: 22 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINȚA A - REZISTENȚĂ MECANICĂ Șl STABILITATE

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 11 B1 si 11 B2, din Piața Mihai Viteazu, nr. 4, cu subsol, parter mezanin si 9 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate.lnterventiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

Având in vedere faptul ca structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie cu două foi de geam, ceea ce presupune montarea un cadru metalic suplimentar si ca probabilitatea ca prinderile parapeților de placa si/sau de structurade rezistenta sa fi suferit in timp degradări majore, asociația de locatari a optat pentru desființarea acestora, urmând ca balcoanele sa fie inchise cu tamplarie termorezistenta din placa in placa.

________ ________CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU

Clădirea se încadrează astfel:

• Categoria C normală de importantă conform HGR nr. 766/1997

[. c- - 3 V

CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU       C î

t.

•grad II de rezistență la foc.                                                  V^ ' V ' 7 ' ; '     ?

• risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu nu depasesc 30% din totalufîcghstructiei

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 2.1.9/P118-99 iar pereții'Căilbr de evacuare îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 4.2.65/P118-99. Căile de evacuare sunt în conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P118/99. Lațimea căilor de evacuare este de minim 1.20 m. La nivelul parterului evacuarea se face prin uși în două canate 1.80m lățime.

Este necesara desfumarea casei scării, insa aceste lucrări nu fac obiectul prezentei documentații.

Termosistemul pentru fațada va fi un sistem agrementat, din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2,d0. Pentru limitarea propagării focului pe fațada, in dreptul tuturor planseelor clădirii se vor dispune fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale. (conform SR 007-2013)

CERINȚA C-IGIENA, SĂNĂTATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:

 • •   spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •   iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin inlocuirea tamplariei existente cu o tamplarie mai performanta din punct de vedere al izolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat in sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •   iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală

 • •   protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentală s-a asigurat prin legarea la nul și la pământ conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat și nivelele de iluminare s-au ales astfel încât să nu afecteze vederea utilizatorilor.

 • •  sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (iluminat natural și artificial) și STAS 6472 (încălzire).

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •  canalizarea apelor uzate menajere este direcționată către rețeaua publică de canalizare.

 • •   nu exista surse de zgomote si vibrații, nu exista surse de radiații sau pericole de poluare a apelor sau aerului.

 • •   Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizolatiilor. Terasa are pantele corespunzătoare de scurgere a apelor.

CERINȚĂ D - SIGURANȚĂ Șl ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

După montarea straturilor noi de termohidroizlatie pe terasa, accesul va fi permis numai persoanelor avizate in vederea intretinerii, terasa fiind considerata NECIRCULABILA.

Pentru intretinerea panourilor fotovoltaice montate pe terasa necirculabila se va permite accesul numai persoanelor autorizate.

CERINȚA E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Tamplaria propusa, profile PVC minim 5 camere, cu geam termoizolant low-e , se va incadra in clasa de protecție fonica 5 (VDI 2719).

__CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA

Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii; rezultând astfel scăderea consumului de energie termica necesara asigurării climatului intern conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare terasa cu spuma din Poliizocianurat 14 cm grosime, R = maxim 3.850 m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •  Tamplarie ferestre profile PVC 5 camere U=1.10 W/mpK

 • •  Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  Termoizolare intrados planseu peste subsol si parter cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii după modernizare mai mari ca rezistentele minime normate.

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica.

_______CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE

Amplasarea panourilor fotovoltaice conduc la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acces in bloc, senzori la corpurile de iluminat din casa scării si spatiile comune etc.)

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat, beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești fiind o autoritate publică locală.

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

2.572.230,40

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

83.437,85

1.2

Valoarea totala eligibila

2.488.792,55

2

Contribuția proprie, din care:

1.078.954,87

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

995.517,02

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

83.437,85

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.493.275,53

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

I

Valoare totala proiect, din care:

Lei

2.572.230,40

| Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

1

Valoare eligibila

Lei

2.488.792,55

2

Valoare neeligibila, inclusiv TVA aferent

Lei

83.437,85

1

Valoarea eligibila a proiectului, din care:

Lei

2.488.792,55

1.1

Finanțare nerambursabila solicitata (FEDR+Buget de stat)

Lei

1.493.275,53

%

60%

1.2

Contribuție eligibila a Beneficiarului (inclusiv cota aferenta asociațiilor de proprietari) - UAT+AP

Lei

995.517,02

%

40%

2

Valoarea neeligibila a proiectului, din care:

Lei

83.437,85

2.1

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

Lei

70.115,84

2.2

Cheltuieli neeligibile aferente TVA

Lei

13.322,01

II

Contribuție totala UAT, din care:

Lei

519.572,75

1

Contribuție UATia cheltuieli eligibile:

Lei

458.522,43

1.1

Contribuție UAT-15% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

335.524,38

%

15%

1.2

Contribuție UATajutoare de natura sociala -21,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

22.212,71

%

21,5%

1.3

Contribuție UATcheltuieli eligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

100.785,33

%

40%

2

Contribuție UATla cheltuieli neeligibile:

Lei

61.050,32

2.1

Contribuție UAT-15% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

%

15%

2.2

Contribuție UATcheltuieli neeligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

61.050,32

%

100%

III

Contribuție totala AP, din care:

Lei

559.382,12

1

Contribuție AP la cheltuieli eligibile:

Lei

536.994,60

1.1

Contribuție AP - 25% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

533.378,57

%

25%

1.2

Contribuție AP ajutoare de natura sociala -3,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

3.616,02

%

3,5%

2

Contribuție AP la cheltuieli neeligibile:

Lei

22387,52682

2.1

Contribuție AP - 25% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

%

25%

2.2

Contribuție AP in funcție de destinația

Lei

22.387,53

din val chelt C+M+E

%

100%

IV

Contribuție totala UAT+AP, din care:

Lei

1.078.954,87

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

1

Contribuție UAT+AP la cheltuieli eligibile

Lei

995:517,02

2

Contribuție UAT+AP la cheltuieli neeligibile

Lei

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Nr.crt.

Cheltuielile neeligibile ale proiectului

UM

Valoare fara TVA

1

Servicii de consultanta proceduri achiziții publice

Lei

9.148,80

2

Servicii de dirigentie de șantier

Lei

35.062,78

3

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Lei

7.160,89

4

Cheltuieli C+M+E aferente apartm cu destinație spatii comerciale

Lei

19.006,21

TOTAL

Lei

70.378,68

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism nr.296/11.04.2017 emis de primăria municipiului Ploiești (atașat)

 • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Anexa.

 • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de către funciara (atașat)

 • 7.4    Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Aviz alimentare cu energie electrica nr.30101825437/10.01.2018

Aviz RASP nr.527/29.12.2017

Aviz Distrigaz 312263228/17.01.2018

 • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)   studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b)   studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c)   raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d)   studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

Nu este cazul.

Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - R013215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL

NF

PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11B1B2, PIAȚA MIHAI VITEAZUL Î.4"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5.370,67

1.020,43

6.391,10

3.1.1

Studii teren

5.370,67

1.020,43

6.391,10

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.645,22

141,22

2.786,44

3.3

Expertizare tehnica

7.160,89

1.360,57

8.521,46

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5.370,67

1.020,43

6.391,10

3.5

Proiectare

106.728,00

20.278,32

127.006,32

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

66.238,22

12.585,26

78.823,48

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2.685,33

510,21

3.195,54

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții             |                       s

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11B1B2,'ftAtA MIHAI VITEAZUL NR.4"                                      p

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA \

Valoare cu TVA

lei

lei

< ■

1

2

3

4

5

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

35.804,45

6.802,85

42.607,30

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

32.375,00

6.151,25

38.526,25

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

10.375,00

1.971,25

12.346,25

3.8

Asistenta tehnica

42.223,67

8.022,50

50.246,17

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

7.160,89

1.360,57

8.521,46

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2.363,09

448,99

2.812,08

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

4.797,80

911,58

5.709,38

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

211.022,92

39.732,99

250.755 91

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.751.747,00

332.831,93

2.084.578,93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5.847,00

1.110,93

6.957,93

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

30.900,00

5.871,00

36.771,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.788.494,00

339.813,86

2.128.307,86

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

43.504,37

8.265,83

51.770,20

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

32.628,28

6.199,37

38.827,65

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

10.876,09

2.066.46

12.942,55

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

19.657,37

0

19.657,37

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

8.921,88

0

8.921,88

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.784,38

0

1.784,38

C

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11B1B2, PIAȚA MIHAI VITEAZUL NR.4”

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

8.951,11

0

8.951,11

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

96.872.28

18.405,73

115.278,01

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

163.334,02

27.298,56

190.632,58

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

2.162.850,94

406.845.41

2.569.696.35

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.790.222,28

340.142,23

2.130.364,51

Data: 14 februarie 2018

Elaborator

Beneficiar/lnvestitor, UAT Municipiul Ploiești


Intergroup Engineering SRL

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

22.377,78

4.251,78

26.629,56

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

895,11

170,07

1.065,18

TOTAL

23.272,89

4.421,85

27.694,74

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

2.186.123,83

411.267,26

2.597.391,09

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14. Bl.21, Sc.A. Et.1, Ap.4. sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

Nr.1/1 Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe 11B1B2

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara 7VA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

1.751.747,00

332.831,93

2.084.578,93

4.1.1

Terasamente

-

4.1.2

Rezistenta

4.1.3

Arhitectura

1.633.133,00

310.295,27

1.943.428,27

4.1.3.1

Arhitectura baza

1.564.584,00

297.270,96

1.861.854,96

4.1.3.2

Arhitectura conexe

68.549,00

13.024,31

81.573,31

4.1.4

Instalații

118.614,00

22.536,66

141.150,66

4.1.4.1

Instalații electrice - baza

109.364,00

20.779,16

130.143,16

4.1.4.2

Instalații electrice - conexe

9.250,00

1.757,50

11.007,50

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1.751.747,00

332.831,93

2.084.578,93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5.847,00

1.110,93

6.957,93

4.2.1

Montaj baza

1.002,00

190,38

1.192,38

4.2.2

Montaj conexe

4.845,00

920,55

5.765,55

TOTAL II- subcap. 4.2

5.847,00

1.110,93

6.957,93

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

30.900,00

5.871,00

36.771,00

4.3.1

Utilaje baza

30.900,00

5.871,00

36.771,00

4.3.2

Utilaje conexe

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

30.900,00

5.871,00

36.771,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1.788.494,00

339.813,86

2.128.307,86

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliaza de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Anexa 2 - Scenariul II Recomandat

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - R013215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11B1B2, PIAȚA MIHAI VITEAZUL NR.4"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5.318,41

1.010,50

6.328,91

3.1.1

Studii teren

5.318,41

1.010,50

6.328,91

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.645,22

141,22

2.786,44

3.3

Expertizare tehnica

7.091,21

1.347,33

8.438,54

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5.318,41

1.010,50

6.328,91

3.5

Proiectare

105.708,99

20.084,71

125.793,70

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

65.593,72

12.462,81

78.056,53

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2.659,20

505,25

3.164,45

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

*

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11B1B2, PIAȚA NR.4"

Ml HAI VIȚELUL

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare fara TVA*

TVA

£

Valoare cti TVA

cheltuieli

lei

lei

' 'lei

1

2

3

4

5

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

35.456,07

6.736,65

42.192,72

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

32.375,00

6.151,25

38.526,25

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

10.375,00

1.971,25

12.346,25

3.8

Asistenta tehnica

42.153,99

8.009,26

50.163,25

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

7.091,21

1.347,33

8.438,54

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2.340,10

444,62

2.784,72

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

4.751,11

902,71

5.653,82

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

209.760,03

39.493,04

249.253,07

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.734.328,00

329.522,32

2.063.850,32

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5.847,00

1.110,93

6.957,93

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

29.806,00

5.663,14

35.469,14

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.769.981,00

336.296,39

2.106.277,39

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

43.504,37

8.265,83

51.770,20

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

32.628,28

6.199,37

38.827,65

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

10.876,09

2.066,46

12.942,55

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

19.465,76

0

19.465,76

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

8834,78

0

8.834,78

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1766,96

0

1.766,96

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții                                  j <:

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11B1B2, PIAȚA MIHAI VITEAZUL NR.4"                                  f   C >

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA*

TVA

Valoare'cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

8864,02

0

8.864,02

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

95.892,20

18.219,52

114.111,72

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

162.162,33

27.112,35

189.274,68

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

2.141.903,36

402.901,78

2.544.805,14

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.772.803,28

336.832,62

2.109.635,90

Data: 14 februarie 2018


Elaborator

Intergroup Engineering SRLBe n efici a r/l n vestita r,

UAT Municipiul Ploiești

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

22.160,04

4.210,41

26.370,45

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

886,40

168,41

1.054,81

TOTAL

23.046,44

4.378,82

27.425,26

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

2.164.949,80

407.280,60

2.572.230,40

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

Nr.1/1 Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe 11B1B2

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.11

Construcții si instalații

1.734.328,00

329.522,32

2.063.850,32

4.1.1

Terasamente

-

-

-

4.1.2

Rezistenta

-

-

-

4.1.3

Arhitectura

1.615.714,00

306.985,66

1.922.699,66

4.1.3.1

Arhitectura baza

1.547.165,00

293.961,35

1.841.126,35

4.1.3.2

Arhitectura conexe

68.549,00

13.024,31

81.573,31

4.1.4

Instalații

118.614,00

22.536,66

141.150,66

4.1.4.1

Instalații electrice - baza

109.364,00

20.779,16

130.143,16

4.1.4.2

Instalații electrice - conexe

9.250,00

1.757,50

11.007,50

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1.734.328,00

329.522,32

2.063.850,32

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5.847,00

1.110,93

6.957,93

4.2.1

Montaj baza

1.002,00

190,38

1.192,38

4.2.2

Montai conexe

4.845,00

920,55

5.765,55

TOTAL II- subcap. 4.2

5.847,00

1.110,93

6.957,93

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

29.806,00

5.663,14

35.469,14

4.3.1

Utilaje baza

29.806,00

5.663,14

35.469,14

4.3.2

Utilaje conexe

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

29.806,00

5.663,14

35.469,14

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1.769.981,00

336.296,39

2.106.277,392017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

|d ALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI - 11B1B2 - Scenariu II Recomand

at


[Denumire tabele anilfia

Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli centru investiția de baza

Lei/an

-

-

1.928.843,33

Alte cheltuieli

Lei/an

84.224,92

78.545,33

464.343.57

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Lei/an

-

1.386.00

2.541.00

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

2.645.63

9.700,63

Val oare total a inclusiv TVA

Lei/an

84.224,92

82.576,95

2.405.428,53

Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA PARA INVESTIȚIE

1.

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

4.702 00

4.890,92

5.294,90

5.969,53

7.012,88

8.589,90

10.976.98

14.643.67

20.406,29

29.723.70

45.284.39

72.208.27

120.589.17

211.060,45

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

214.606.24

218.898.36

223.276 33

227.741,86

232.296.70

236.942.63

241,681,48

246.515 11

251.445,41

256.474,32

261.603,81

266.835,89

272.172,60

277.616,06

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

34.356.00

35.043,12

35.743.98

36.458,86

37.188.04

37.931,80

38.690.44

39.464 24

40.253,53

41.058,60

41.879,77

42.717,37

43.571,72

44.443.15

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

17.805.80

18.161.92

18.525 15

18.895,66

19.273.57

19.659.04

20.052,22

20.453,27

20.862,33

21.279,58

21.705,17

22.139,27

22.582,06

23.033,70

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

6.457,00

6.586,14

6.717,86

6.852 22

6.989,26

7.129.05

7.271,63

7.417,06

7.565,40

7.716 71

7.871.05

8.028.47

8.189,04

8,352.82

Cheltuieli cu apa

Lei/an

35.523.00

36.233.46

36.958.13

37.697,29

38.451.24

39.220,26

40.004,67

40.804 76

41.620,86

42.453,27

43.302,34

44.168.39

45.051,75

45.952,79

Alte cheltuieli din afara (cu utilități )

Lei/an

10.001,00

10.201,02

10.405,04

10.613 14

10.825.40

11.041,91

11.262,75

11.488.01

11.717,77

11.952,12

12.191,16

12.434,99

12.683,69

12.937.36

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu ut Uitat ile

Lei/an

323.451,04

330.014,94

336.921,41

344.228J6

3521)37,09

360,514,60

369340,17

380.786,13

393.871,60

410.658,31

433337,69

468.532,64

524.840,02

623.396,33

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

28.680,00

29.253,60

31.669 91

35.705,01

41.945.46

51.377,97

65.655.56

87.586,82

122.054,22

177.783,58

270.855,24

431.892,49

721.268,56

1.262.395,90

Total cheltuieli cu personalul

lei/an

28.680,00

29.253,60

31669,91

35.705,01

41345,46

51-377,97

65.655,56

87.586,82

122.054,22

177.783,58

270.855,24

431392,49

721.268,56

1.262.395,90

Cheltuieli de întrețineri si reparații capitale

Ui Lei/enrJ

37.924,00

38.682,48

39.456,13

40.245,25

41.050,16

41.871,16

42.708,58

43.562,76

44.434,01

45322,69

46.229,14

47.153,73

48.096.80

49.058,74

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

--

-

---

---

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

1.440,00

1.468,80

1.498.18

1.528,14

1.558,70

1.589,88,

1.621,67

1.654,11

1.687,19

1.72033

1.75535

1.790,46

1326,27

1.862,79

Total costuri operaționale - VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Lei/an

391.495,04

399.419,82

409.545,62

421.706,96

436.591,41

455.353,61

479.925,99

513.589,81

562.047,02

635.485,51

752.677,43

949.369,31

1.296.031,65

1.936.713,76

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiile primesi cu materialele consumabile

Lei/an

4.702.00

4.890,92

5.294.90

5.969,53

7.012,88

8.589,90

10.976.98

14.643,67

20.406,29

29.723,70

45.284.39

72.208.27

120.58917

211.060 45

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia termica

Lei/an

214.60624

218.898,36

223.276,33

160.483.53

163.693,20

166.967,07

170.306,41

173.712,54

177.186,79

180.730,52

184.34513

188.032,04

191.792,68

195.628,53

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

34.356.00

35.043,12

35.743.98

36.458.86

37.188,04

37.931.80

38.690,44

39.464,24

40.253,53

41.058,60

41.879,77

42.717,37

43.571,72

44.443,15

Cheltuieli cu enerpia -gazenaturale

Lei/an

17.805.80'

18.161.92

18.525,15

18.895.66

19.273,57

19.659,04

20.052,22

20.453,27

20.862 33

21.279,58

21.705,17

22.139,27

22.582,06

23.033,70

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

6.457 00

6.586.14

6.717,86

6.852,22

6.989,26

7.129,05

7.271,63

7.417,06

7.565,40

7.716,71

7.871,05

8.028,47

8.189.04

8.352,82

Cheltuieli cu apa

Lei/an

35.523 00

36.233,46

36.958,13

37.697,29

38.451,24

39.220,26

40.004,67

40.804,76

41.620.86

42.453,27

43.302,34

44.168.39

45.051,75

45.952.79

Alte cheltuieli din afara (cu utilități)

Lei/an

10.001,00

10.201.02

10.405,04

10.613.14

10.825,40

11.041,91

11.262,75

11.488,01

11.717.77

11.952,12

12.191,16

12.434,99

12.683.69

12.937,36

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

323.451,04

330.014,94

336.921,41

276.970,24

283.433,60

290.533,04

298365,09

307JB3,55

319312,97

334314,51

356.579,02

389.728,79

444.460,09

541.408,80

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

28.680.00

29.253,60

31.669,91

35.705,01

41.945,46

51.377,97

65.655,56

87.586.82

122.054.22

177.783.58

270.855 24

431.892,49

721.268,56

1.262.395,90

Cheltuieli cu asigurările ți crotectia socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

lei/an

28.680,00

29.253,60

31.669,91

35.705,01

41345,46

51.377,97

6535536

87.586,82

122.054,22

177.783,58

270.855,24

431.892,49

721.268,56

1.262.39530

Cheltuieli de intretinere si reparații capitale

lei/an

37324,00

38.682.48

39.456,13

40.245,25

41.050,16

51.484,66

52.51435

53.564,64

54.635,93

55.728,65

56.843,22

57.980,09

59.139,69

60.322,48

Cheltuieli generale de administrație

lei/an

î

-

-

-

-•

-

Cheltuieli cu logistica

lei/an

-

-

*

Alte cheltuielljoperaționale

lei/an

1.440,00

1.468,80

1.498,18

1.528,14

1358,70

1 589^8,

1.621,67

W1AL

1.687,19

1.720,93

1.755,35

1.790,46

1.826,27

1362,79

Total costuri operaționale VARIANTA CU INVESTIȚIE

lei/an

391.495,04

399.419,82

409.545,62

354.448,64

367387,92

394.991,55

418356,68

450.789,12

497.990,31

570.14737

686.032,83

88139132

1.226.694,61

1.865.989,98


COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA incrementala

Cheltuieli cu materiile primesi cu materialele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia termica

Lei/an

-

-

(67.258,33)

(68.603.49)

(69.975.56)

(71.375.07)

(72.802,58)

(74.258,63)

(75.743,80)

(77.258,68)

(78.803,85)

(80.379,93)

(81.987.52)

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati 1

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli materiale si cheltuieli gmtintrtUa

lel/an

(67.25833)

(68.603,49)

(71375,07)

!Z1BO2;581

.   ..(74.2S8.631

(ZS.743J0)

(77.258,68)

(78803,85)

(80-379,93)

(81.987,52)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lel/an

£

i"

-

a

-

Cheltuieli de întreținere sl reparații capitale

Lei/an

-

9.613,50

9.805,77

10.001,88

10.201,92

10?05r96

10-614,08

10;B26J6

11-042,89

11.263,75

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

-

--

-

Cheltuieli cu logistica

lei/an

-•

*

-

-

-

- -

-

-

-

w

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

-

*

-

-

r-

*

-

-

TOTAt COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

Lei/an

-i

(67.258,33)

(68.603,49)

(60362.06)

(61.56931)

(62.800,69)

(64.056,711

(65337,84).

(66-644,60)

.(67377,49)

(69-337,04).

_____(70.723,78)

1 Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri dinincasari de la proprietari

Lei/an

391.495 04

399.419 82

409.545 62

421.706,96

436.59141

455.353 61

479.925,99

513.589 81

562.047,02

635.485 51

752.677 43

949.369,31

1.296.03165

1.936.71376

Venituri din alteactivitati

Lei/an

53.797 00

55.958.50

60.580 60

68.299 24

80.236.45

98.279 67

125.590,92

167.542 70

233.474,55

340.077 87

518.112,38

826.156.60

1.379.697,02

2.414.806.31

Total venituri operaționale

Lei/an

445.292,04

455.378,32

470.126,22

490.006,20

516827,86

553.633,28

605.516,91

681.132,51

795.521,57

975.563,38

1.270.789,81

1.775.525,91

2.675.728,67

4.351.520,06

Venituri operaționale in varianta cu Investiție

UM

Venituri din incasari dela proprietari

Lei/an

391.495 04

399.419.82

409.545,62

354.448 64

367.987,92

394.991,55

418.356,68

450.789,12

497.990.31

570.147.67

686.032,83

881.39182

1.226.694 61

1.865.989.98

Venituri din economii

Lei/an

-

-

-

67.258,33

68.603.49

60.362.06

61.569,31

62.800 69

64.056 71

65.337.84

66.644 60

67.977 49

69.337 04

70.723,78

Venituri din alteactivitati

Lei/an

53.797,00

55.958,50

60.580 60

68.299,24

80.23645

98.279 67

125.59092

167.542 70

233.47455

340.077,87

518.112 38

826.156,60

1.379.697,02

2.414.806,31

Total venituri operaționale

Lei/an

445.29204

455.378,32

470.126.22

490.006,20

516.827,86

553.633,28

605.516,91

681.132,51

795.521,57

975.563,38

1.270.789,81

1.775.525,91

2.675.728,67

4.351.520,06

Venituri operaționale in varianta incrementala

UM

Venituri din incasari dela proprietari

Lei/an

-

-

-

- 67.258.33

68.603.49

- 60.362 06

61.569 31

- 62.800 69

64.056 71

- 65.33784

66.644 60

- 67.977 49

- 69.337 04

- 70.723,78

Venituri din economii

67.258.33

68.60349

60.362 06

61.569 31

62.800 69

64.056 71

65.33784

66.644 60

67.977 49

69.337 04

70.723,78

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lel/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


I Tabelul nr, 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

I     Anul 13

Anul 14

Asistenta financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

50.534,95

43.013,93

1399.726,65

s [

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

33.689,97

39.563,02

1.005.701,88

J■*.  .

Contribuție aferentă costurilor eligibileinclusivTVA

lei/an

33.689,97

28.675,95

933.151.10

Contri buție aferentă costuriIor neeli gi bi I e i nd usi v TVA

Lei/an

-

10.887,07

72.550.78

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

84.224,92

82.576,95

2.405.428.53

Valoarea totală eligibilă inclusivTVA

Lei/an

84.224,92

71.689.88

2.332.877 75

Valoarea totală neeligibilă inclusivTVA

Lei/an

-

10.887.07

72.550,78

I Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Arjul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     |

încasări aferente veni turi lor operaționale

Lei/an

445.292,04

455.378,32

470.126 22

490.006.20

516.827,86

553.633 28

605.51691

681.132,51

795.52157

975.563.38

1.270.789,81

1.775.525.91

2.675.728,67

4.351.520.06

Plăti aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

391.495 04

399.419.82

409.545.62

354.448 64

367.987,92

394.991 55

418.356.68

450.789,12

497.990 31

570.147 67

686.032,83

881.391,82

1.226.694 61

1.865.989.98

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)

Lei/an

53.797,00

55.958,50

60.580 60

135.557,56

148.839,94

158.641,74

187.160,23

230.343,39

297.531,25

405.415,71

584.756,97

894.134,09

1.449.034,06

2.485.530,09

Investiție

Lei/an

84.224,92

82.576,95

2.405.428,53

-

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(84.224,92)

(82.576,95)

(2405.428,53)

-

Flux de numerar - activitatea de exploatare si de investiții

Lei/an

(30.427,92)

(26.618,45)

(2.344.847,93)

135.557,56

148.839,94

158.641,74

187.160,23

230.343,39

297.531,25

405.415,71

584.756,97

894.134,09

1.449.034,06

2.485.530,09

Surse de finanțare

Lei/an

84.224,92

82.576,95

2.405.428,53

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

84.224,92

82.576,95

2.405.428,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/an

107.594,00

111.917,00

121.161,20

271.115,12

297.679,88

317.283,48

374.320,46

460.686,78

595.062,51

810.831,41

1.169.513,95

1.788.268,18

2.898.068,12

4.971.060,17

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

107.594,00

219.511,00

340.672,20

611.787,32

909467,20

1.226.750,68

1.601.071,13

2.061.757,91

2.656.820,42

3.467.651,84

4.637.165,79

6.425.433,96

9.323.502,08

14.294.562,26

venfrcore s istenobl/Jtotee f/nancfa«i

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

I Tabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     |

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totale cu investiția

Lei/an

84.22492

82.576.95

2.405.428 53

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

-

(67.258 33)

(68.603,49)

(60.362.06)

(61.569,31)

(62.800,69)

(64.056,711

(65.337 84)

(66.644,60)

(67.977.49)

(69.337 04)

(70.723,78)

Total costuri / plăți

Lei/an

84.224,92

82.576,95

2.405.428,53

(67.258,33)

(68.603,49)

(60.362.06)

(61.56931)

(62.800,69)

(64.056,71)

(65.337,84)

(66.644,60)

(67.977,49)

(69.337,04)

(70.723,78)

Flux de numerar net

Lei/an

-84.224,92

-82.576,95

-2.405.428,53

67.258,33

68.603,49

60.362,06

61.569,31

62.800,69

64.056,71

65.337,84

66.644,60

67.977,49

69.337,04

70.723,78

Factor de actualizare

0,96

0,92

0,89

0,85

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

0,60

0,58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-80.985,50

-76347,03

-2.138.417,20

57.492,70

56.387,07

47.705,02

46.787,61

45.887,85

45.005,39

44.139,90

43.291,06

42.458,54

41.642,03

40.841,22

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

-19,66%

Venitul net actualizat al Investiției |VAFN / C)

Lei

-1.784.111,34

I Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Arjul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     |

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

376.437,54

369.286,08

364.084,57

360.476,88

358.846,31

359.872,57

364.704,31

375.275,05

394.886,78

429311,24

488.924,91

592.973,27

778.363,02

1.118403,94

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu Investie

Lei

376.437,54

369.286,08

2.236.557,50

302.984,18

302459,24

312.167,56

317316,69

329.387,20

349.881,39

385.171,34

445.633,85

550.514.73

736.720,99

1.077.562,72

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

0,00

1.872.472,93

-57.492,70

-56.387,07

-47.705,02

-46.787,61

-45.887,85

-45.005,39

-44.139,90

-43.291,06

-42.458,54

-41.642,03

-40.841,22

Cost total actualizat - incremental

Lei

1.360.834,54

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

t CO2

6.561,36

Raportul ACE

Lei/1 CO2

207,40


Anexa 3 - Graficul activitățilorActivitatea


I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finanțare


A ctiv. I.1


Activitatea de pregătire a proiectului de investiții


Subactiv. 1.1.1


Elaborare expertiza tehnica, audit energetic si certificat de perfomanta energetic inițial


Subactiv. 1.1.2


Subactiv. 1.1.3


Elaborare studiu topografic

Obținere Certificat de urbanism, Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, faza DALl, obținere avize/acorduri/autorizatii de principiu -purtătoare de TVA


Subactiv. 1.1.4


Obținerea de avize/acorduri/autorizatii de principiu - nepurtatoare de TVA


Subactiv. 1.1.5


Elaborare documentație tehnico-economica - DALl


Subactiv. 1.1.6


Elaborarea Cererii de finanțare


II. Activitati ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare


Activ. II. 1


Asistenta tehnica in evaluarea proiectului


Subactiv. 11.1.1


Activ. 11.2


Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție


Subactiv. 11.2.1


Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii (management de proiect, informare si publicitate, audit financiar, dirigentie de șantier, verificarea proiectării) si execuție lucrări si furnizare echipamente/dotari


Activ. 11.3


Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării


Subactiv. 11.3.1


întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor - faza PT


Subactiv. II.3.2


întocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție


Subactiv. II.3.3


Realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării


Activ. 11.4


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Subactiv. 11.4.1


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Activ. 11.5


Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier


Subactiv. 11.5.1


Prestarea serviciiilor de dirigentie de șantier


Activ. 11.6


Activitatea de realizare a investiției de baza


Subactiv. 11.6.1


Construcții si instalații


Subactiv. II.6.2


Livrare echipamente/dotari


Subactiv. II.6.3


Activitati conexe investiției de baza


Subactiv. II.6.4


Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier


Subactiv. II.6.5


Organizarea de șantier - cheltuieli conexe


Subactiv. II.6.6


Comisioane, cote, taxe, costul creditului


Subactiv. II.6.7


Cheltuieli diverse si neprevăzute


Activ. 11.7


Managementul proiectului


Subactiv. 11.7.1


Monitorizarea implementării proiectului si a contractelor de achiziție incheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului; activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuieUlor proiectului


Activ. 11.8


Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului


Subactiv. 11.8.1


Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului


Activ. 11.9


Auditarea proiectului


Subactiv. 11.9.1


Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final


Activ. II. 10


întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale
TT_
-C7

165.42

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: ph PLiaise/20i 1

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC

Investiția: 11B1B2, PIAȚA MIHAI VITEAZU NR. 4


LEGENDA


 • — Margine drum Construcție

 • — Gard

Trotuar

Scări

 • — Jardiniera


O

S i

I

Hidrant

Stâlp de beton iluminat


Punct de statie

Cămin de vizitare


Pomi


Sistem stereografic 1970 Marea Neagra 1975wvnv.lntergroup.ro

J40/6798/2000         BrlcsCAD SN: 712405300015-393995428

RO 13215731UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. Stg. Gabriela BALAȘ

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHEDenumire planșa:

BLOC 11 B1,B2 RELEVEU


Specialitate: ARH


PLAN SITUAȚIE


Cod planșa: 01COSTURI DE OPERĂRI IN VARIANTA incrementala

r~      ~

Cheltuieli cu materiile primesi cu materialele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia termica

Lei/an

(67.258,33)

(68.603,49)

(69.975,56)

(71.375.07)

(72.802,58

(74.258,63)

(75.743.80)

(77.258,68)

(78.803 85

(80.379.93)

(81.987,52)

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati;

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli materiale 51 cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

-

(67.258,33)

168.603,49)

(69.975,56)

(71375,07)

(72.802,58)

(74358,63)

(75.743,80)

(77358,68)

(78.803,85)

180.379,93)

(81.987,52)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările si protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

-

-

-

*

Cheltuieli de intretinere si reparații capitale

tai/m

-

-

-

9.717,14

9.911,48

10.109,71

10311,91

10.518,15

10.726,51

10.943,08

11.161,94

11385,18

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

*

-

*

-

Cheltuieli cu logistica

Wan.

-

-

-

-

-

*

Alte cheltuieli operaționale

_

-

-

-

-

-

-

.

*

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

Lei/an

*

(67.258,33J

(68.603,49)

(60258,42)

(61.463.S9)

(63.946,72)

(65.225.65)

(66.530.17)

(67.860,77)

(69317.99)

(70.602,35)

Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE                       ________

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     !

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

391.495 04

399.419,82

409.545 62

421.706 96

436.59141

455.353.61

479.925,99

513.589 81

562.047,02

635.485 51

752.677.43

949.369,31

1.296.031.65

1.936.713.76

Venituri din alte activitati

Lei/an

53.797.00

55.95850

60.580,60

68.299,24

80.236,45

98.279,67

125.590,92

167.542,70

233.474 55

340.077 87

518.112 38

826.156 60

1.379.697 02

2.414.806,31

Total venituri operaționale

Lei/an

445.292,04

455.378,32

470.126,22

490.006,20

516.827,86

553.633,28

605.516,91

681.132,51

795.521,57

975.563,38

1.270.789,81

1.775.525,91

2.675.728,67

4.351.520,06

Venituri operaționale In varianta cu investiție

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

391.495,04

399.419,82

409.545.62

354.448,64

367.987,92

395.095,19

418.462.40

450.896.95

498.100,30

570.259,86

686.147,26

881.508,54

1.226.813.66

1.866.111,41

Venituri din economii

Lei/an

-

-

-

67.258.33

68.603,49

60.258 42

61.463.59

62.692,86

63.946,72

65.225,65

66.530,17

67.860,77

69.217,99

70.602,35

Venituri din alte activitati

Lei/an

53.797,00

55.958,50

60.580,60

68.299,24|

80.236,45

98.279,67

125.590,92

167.542 70

233.47455

340.077 87

518.112,38

826.156.60

1.379.697 02

2.414.806,31

Total venituri operaționale

Lei/an

445.292,04

455.378.32

470.126,22

490.006,20

516327,86

553.633,28

605.516,91

681.132.51

795.521,57

975.563,38

1.270.789.81

1.775.525,91

2.675.728,67

4.351.520,06

Venituri operaționale in varianta incrementala

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

-

-

-

- 67.258 33

- 68.603,49

- 60.258 42

61.463 59

- 62.69286

- 63.946.72

- 65.225 65

- 66.53017

- 67.860.77

- 69.21799

- 70.602,35

Venituri din economii

67.258 33

68.603,49

60.258 42

61.463 59

62.692 86

63.946 72

65.225.65

66.530 17

67.860 77

69.217 99

70.602,35

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

î

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1 Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

1     Anul 5

Anijl 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14      !

Asistenta financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

51.017,94

43.366,32

r 1.413.800,02

L

■nț

1

v-C. UM

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

34.011,96

39.797,95

1.015.396,91

.J

Contribuție aferentă costurilor eligibile Inclusiv TVA

Lei/an

34.011,96

28.910,88

942.533,35

Contri butie aferentă costuri 1 or neeligi bi 1 e i nd usiv TVA

Lei/an

-

10.887,07

72.863,56

l/-''

Total resurse financiare, din care:

Lel/an

85.029,90

83.164,27

2.429.196,93

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA

Lei/an

85.029,90

72.277,20

2.356.333,37

Valoarea totală neeligibilă indusivTVA

Lei/an

-

10.887,07

72.863.56

1 Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

încasări aferente veniturilor operaționale

Lei/an

445.292,04

455.378,32

470.126,22

490.006,20

516.827,86

553.633,28

605.516,91

681.132,51

795.521,57

975.563,38

1.270.789,81

1.775.525.91

2.675.728,67

4.351.520,06

Plăti aferente cheltuieli lor operaționale

Lei/an

391.495,04

399.419,82

409.545,62

354.448,64

367.987,92

395.095,19

418.462,40

450396,95

498.100,30

570,259,86

686.147,26

881.508 54

1.226313,66

1.866.111,41

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)

Lei/an

53.797,00

55.958,50

60.580,60

135.557,56

148339,94

158.538,10

187.054,51

230.235,56

297.421,27

405.303,52

584.642,54

894.01737

1.448.915,01

2.485.408,65

Investiție

Lei/an

85.029,90

83.164,27

2.429.196,93

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(85.029,90)

(83.164,27)

(2.429.196,93)

-

Flux de numerar - activitatea de exploatare $i de investiții

Lei/an

(31.232,90)

(27.205,77)

(2368.616,33)

135.557,56

148.839,94

158.538,10

187.054,51

230.235,56

297.421,27

405303,52

584.642,54

894.01737

1.448.915,01

2.485.408,65

Surse de finanțare

Lei/an

85.029,90

83.164,27

2.429.196,93

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

85.029,90

83.164,27

2.429.196,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/an

107.594,00

111.917,00

121.161,20

271.115,12

297.679,88

317.076,19

374.109,02

460.471,12

594.842,53

810.607,04

1.169.285,09

1.788.034,74

2.897.830,01

4.970.81731

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

107.594,00

219.511,00

340.672,20

611.787,32

909.467,20

1.226.543,39

1.600.652,42

2.061.123.54

2.655.966,07

3.466.573,11

4.635.858,20

6.423.892,94

9.321.722,95

14.292.540,26

Verif,care susterrobiWoiefl financiari

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Tabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri/ încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totale cu investi ti a

Lei/an

85.029,90

83.164,27

2.429.196,93

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

-

-

167.258,33)

(68.603r49)

(60.258,42)

(61.463,591

(62.692,86)

(63.946,72)

(65.225,65)

(66.530,17)

(67.860,77)

(69.217,99)

(70.602.35)

Total costuri / plăti

Lei/an

85.029,90

83.164,27

2.429.196,93

(67.258,33)

(68.603,49)

(60.258,42)

(61.463,59)

(62.692,86)

(63.946,72)

165.225,65)

(66.530,17)

(67.860,77)

(69.217,99)

(70.602,35)

Flux de numerar net

Lei/an

-85.029,90

-83.164,27

-2.429.196,93

67.258,33

68.603,49

60.258,42

61.463,59

62.692,86

63.946,72

65.225,65

66.530,17

67360,77

69.21739

70.60235

Factor de actualizare

0,96

0,92

0.89

035

032

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

0,60

0,58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-81.759,52

-76.890,04

-2.159.547,23

57.492,70

56.387,07

47.623,11

46.707,28

45.809,06

44.928,12

44.064,11

43.216,73

42.385,64

41.570,53

40.771,10

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

-19,78%

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-1.807.241,36

I Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14    |

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

376.437,54

369.286,08

364.084,57

360.476,88

358.846,31

35937237

364.704,31

375.275,05

394.886,78

429.311,24

488.924,91

592.973,27

778.363,02

1.118.403,94

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

376.437,54

369.286,08

2.256.142,51

302.984,18

302.459,24

312.249,47

317.997,03

329465,99

349.958,66

385.247,13

445.708,18

550.587,63

736.792,49

1.077332,84

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

0,00

1.892.057,94

-57.492,70

-56.387,07

-47.623,11

-46.70738

-45.809,06

-44.928,12

-44.064,11

-43.216,73

-42.385,64

-41.570,53

-40.771,10

Cost total actualizat - incremental

Lei

1.381.102,51

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

tCO2

6.561,36

Raportul ACE

Lei/1 CO2

210,49


2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

|ALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI - 11B1B2- Scenariu 1 Nerecoman

dat

1 1 ' ■ • • ■ - ”

1 Denumire tabele .analirn financiară a proiectului

I

Perioada de implementare și opor

■are

a’r

| Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALA A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

1.948.528.02

a.,, .

Alte cheltuieli

Lei/an

85.029 90

79.132 65

468.427,29

'      A } iJ

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Lei/an

-

1.386.00

2.541,00

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

-

2.645 63

9.700 63

Valoare totala inclusiv TVA

Lei/an

85.029,90

83.164,27

2.429.196,93

i

1-----------------------

| Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA FARA INVESTTTIE

1

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

4.702,00

4.890 92

5.294 90

5.969 53

7.012 88

8.589.90

10.976 98

14.643 67

20.406 29

29.723,70

45.284 39

72.208 27

120.589 17

211.060,45

Ai te chel tui ei i materi a 1 e

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

214.606,24

218.898,36

223.276.33

227.741,86

232.296,70

236.942,63

241.681,48

246.515,11

251.445 41

256.474.32

261.603 81

266.835 89

272.172.60

277.616,06

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

34.356,00

35.043 12

35.743,98

36.458 86

37.188 04

37.931,80

38.690,44

39.464.24

40.253 53

41.058 60

41.879,77

42.717,37

43.571,72

44.443 15

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

17.805 80

18.161,92

18.525 15

18.895 66

19.273.57

19.659,04

20.052 22

20.453,27

20.862 33

21.279 58

21.705,17

22.139 27

22.582,06

23.033 70

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

6.457.00

6.586,14

6.717,86

6.852 22

6.989 26

7.129,05

7.271,63

7.417 06

7.565 40

7.716 71

7.87105

8.028 47

8.189 04

8.352 82

Cheltuieli cu apa

Lei/an

35.523 00

36.23346

36.958 13

37.697.29

38.451 24

39.220.26

40.004 67

40.804 76

41.620 86

42.453 27

43.302,34

44.168,39

45.051 75

45.952 79

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

10.001,00

10.201,02

10.405,04

10.613,14

10.825 40

11.041,91

11.262,75

11.488 01

11.717 77

11.95212

12.19116

12.434 99

12.683,69

12.937,36

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

.     323.451,04

330.014,94

336.921,41

344.228,56

352037,09

360514,60

369.940,17

380.786,13

393.871,60

410.658J1

433337.69

468.532,64

524340,02

623.39633

F          ■

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

28.680,00

29.253 60

31.669.91

35.705 01

41.945.46

51.377,97

65.655,56

87.586 82

122.054 22

177.783.58

270.855 24

431.892.49

721.268,56

1.262.395,90

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

28.680J0

29.253,60

31.669,91

35.705,01

41.945,46

51377,97

65.655,56

87586,82

122.054,22

177.783,58

270.855,24

431.892,49

721.268,56

1.262.39530

Cheltuieli de întreținere sl reparații capitale

Lei/an

37.924.00

38.682,48

39.456,13

40245,25

41.050,16

41.871,16

42.708,58

43562,76

44.434,01

45.322,69

46.229,14

47.1S3.73

48.096,80

49.058,74

Cheltuieli generale de administrație

lei/an

-

-

-

-

-

-

5' 1

C heltuielicu.logistica

Lei/an

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

1.440^0

1.468,80

1.498,18

1.528,14

1.558,70

1.589,88

1.621,67

1.654,11

1.687,19

1.720,93

1,75535

1.790,46

1.826,27

1.862,79

Total costuri operaționale - VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Lei/an

391.495,04

399.419,82

409.545,62

421.706,96

436.591,41

455.353,61

479.92539

513589,81

562.047,02

635.485,51

752.677,43

949.369,31

1.296.031,65

1.936.713,76

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

4.702.00

4.890.92

5.294 90

5.969 53

7.012 88

8.589 90

10.976,98

14.643 67

20.40629

29.723 70

45.284.39

72.208 27

120.589.17

211.060,45

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia termica

Lei/an

214.606,24

218.898 36

223.276.33

160.483 53

163.693 20

166.96707

170.306 41

173.712,54

177.186 79

180.730 52

184.345 13

188.032 04

191.792 68

195.628 53

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

34.356,00

35.043 12

35.743,98

36.458,86

37.188 04

37.93180

38.690,44

39.464,24

40.253.53

41.058,60

41.879.77

42.717 37

43.571,72

44.443.15

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

17.805,80'

18.16192

18.525,15

18.895,66

19.273 57

19.659,04

20.052 22

20.453,27

20.862.33

21.27958

21.705,17

22.139,27

22.582,06

23.033 70

Cheltuieli cu energia electrica

Lej/an

6.457.00

6.58614

6.71786

6.852.22

6.989 26

7.129.05

7.271.63

7.417,06

7.565 40

7.716 71

7.87105

8.028 47

8.189,04

8.352 82

Cheltuieli cu aga

Lei/an

35.523.00

36.233 46

36.958 13

37.697,29

38.451 24

39.220.26

40.004.67

40.804 76

41.62086

42.453 27

43.302 34

44.168 39

45.051,75

45.952 79

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

10.00100

10.20102

10.405 04

10.613 14

10.825 40

11.041.91

11.262,75

11.48801

11.717 77

11.952.12

12.191,16

12.434 99

12.683.69

12.937 36

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitatile

lei/an

323451,08

330.014,94

336.921,41

276.970,24

283.433,60

290539,04

298565,09

307383,55

319.612,97

334314,51

356379,02

389.728,79

444.460,09

541408.80

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

28.680,00

29.253,60

31.669.91

35.705.01

41.94546

51.377,97

65.655.56

87.586,82

122.054,22

177.783,58

270.855,24

431.892.49

721.268.56

1.262.395,90

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu .personalul

Lei/an

28.680,00

29.253,60

31.669,91

35.705,01

41345,46

51377,97

65.65556

87.586,82

122.054,22

177.783,58

270.855,24

431.892,49

721.268.56

1.262.395,90

Cheltuieli de intretlnere sl reparații capitale

lei/an

37.924,00

38.682,48

39.456,13

40.245,25

41050,16

51588,30

52.620,07

53.672,47

54.745,92

55.840,84

56357,65

58.096,81

59.258,74

60,44332

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

LeJ/an

-------------------------------’---------

-

£

-

-

-

. -

■*

------—r

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

1.468,80

1498J8.

1528,14

1358,70

1589,88

1.62157

1.654,11

1.687,19

1.720,93

1.75535

1790,46

1.826,27

1.862,79

Total costuri operaționale VARIANTA CU INVESTTTIE

lei/an

391495,04

399.419,82

409.545,62

354-448,64

367387,92

395.095,19

418.462,40 I

450.896,95

498.100,30

570.259,86

686.147^26

881.50834

1.226.813,66

1.866.111,41

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNEREDEMOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4”

*

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de fmațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

In urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a Blocului 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10

cm;. .

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad d.c<izolare-'rermi^ai corespunzător, cu tâmplarie din aluminiu cu rupere de punte MrÂii^^i^ea®^ termorezistent;                                                        |

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire si a.c.m. dMs& " -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza flecarei cbMane, în

subsolul blocului.

-montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

-verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI 1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA                           lei

  construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA Iei

  Față de cele arătate mai sus, propunem


2.572.230,40

2.109.635,90

aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru

obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4”.

7          5

Andrei Gheorghe^

Bazavan Lari sa Bolocan Iuliark Botez George Sorin Niculae
Dragusin Pt

Ganea Cristian Miliai

Hodorog Bogdan

Mmea Constantin Ga&rîel Sicoie Florin Lucian
Cosma Marcian Danescu Ștefan Dinu Marius Andrei Dragulea SandaJ'p Viscan Robert Ionut
ârcu Valenti

.^Jdateescu Mariu? icolae Neagu Daniel PuiuLb'-^ Palas Alexandru

Văduvă Sorin
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

RAPORT DE SPECIALITATE ... V } Â > 1 la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4"

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că data limită de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, Operațiunea A Clădiri rezidențiale este 28.02.2018 și ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior;

-Reducerea consumurilor energetice;

-Reducerea costurilor de întreținere pentru incălzire și apă caldă menajeră;

-Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

In urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii:

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri: -placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu

plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo ui^’.se'poatc^ interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;                              V |

-reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliurețaftsprayat, în strat dc 140 mm grosime;                                                      ‘fsC'Âo *

- termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

-schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam lermorezistent;

-închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10

cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

-înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

- izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

2.572.230,40

din care valoarea (C+M)

2.109.635,90

Valoarea totala exclusiv TVA

2.164.949,80

din care valoarea (C+M)

1.772.803,28

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

2.572.230,40

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

83.437,85

1.2

Valoarea totala eligibila

2.488.792,55

2

Contribuția proprie, din care:

1.078.954,87

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

995.517,02

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

83.437,85

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.493.275,53

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4”

Direcția Tehnic-lnvestiții, Director Executiv Mihaela IAMANDIDirecția Relații Internaționale, Director Executiv, Nicoleta CRĂCIUNOIW 'U.OSL&VS. qL


Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Andreea Mihaela CRISTEA


Direcția Economică, Director Executiv,

Mariana GAVRILĂ


ANENA NR ^JtA HGL Nr. 5# / K>lf

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

aferent! proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3 - BLOC 11B1B2, PIAȚA MIHAI VITEAZUL NR 4”

1. SITUAȚIA EXISTENTA

Imobilul analizat blocul 11B1B2, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa strada

PIAȚA MIHAI VTEAZU NR 4

 • 1.1 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul construcției :1983-1986

Regim de inaltime:S+P+10 cu spatii comerciale la parter

Număr apartamente: 90

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 1.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 11B1B2 Piața Mihai Viteazu nr4.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si consumului energetic.

 • 2. DESCRIEREA SUMARA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE:

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •  se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs II sau Rslll, in


situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare.^ste-nec-asâr fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact* pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada


Perimetral in jurul ferestrelor pe 3 laturi in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.______________

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC , cu profil solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare-grile higroregalbile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm pentru a evita punțile termice.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca ia momentul inceperli execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu. Cantitatile de tamplarie vor fi ajustate corespunzător.

Tamplaria performanta energetic cu tocuri si cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam dublu termoizolant.

Având in vedere faptul ca structura parapeților de balcon nu a fost

V,

concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu . tâmplarie cu două foi de geam, ceea ce presupune montarea un cadru metalic suplimentar si ca probabilitatea ca prinderile parapetilor de placa si/sau de structurade rezistenta sa fi suferit in timp degradări majore, asociația de locatari a optat pentru desființarea acestora, urmând ca balcoanele sa fie închise cu tamplarie termorezistenta din placa in placa.

Tamplaria va fi configurata din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Partea inferioara va fi închisa cu panouri tip Weiss, iar partea superioara cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou rmontate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Norme Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.).

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La încăperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei


Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări: -înlăturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstra, se va inlocui pe zonele degradate.-se va asigura O planeitate a stratului suport prin turnarea de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolației suplimentare-spuma poliuretanica PIR -aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolației.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica.

-După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa -se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului


Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter


Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat Paratraznet


Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de

_________sticla._______________________________________________________________________ Termoizolare intrados placa peste subsol si parter( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolației.___________________________________

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parii commune___

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este

afectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si încălzire din subsol

Refacerea izolației conductelor Și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm, amplasate în spațiile neîncălzite

înlocuire robineti si conducte de încălzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de încălzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe rețeaua de încălzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de încălzire si apa calda menajera.

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iama când insorirea este redusa. Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o încăpere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare


 • 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENT! INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (iei)

Valoarea totala inclusiv TVA

2.572.230,40

din care valoarea (C+M)

2.109.635,90

Valoarea totala exclusiv TVA

2.164.949,80

din care valoarea (C+M)

1.772.803,28

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare

(Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

2.572.230,40

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

83.437,85

1.2

Valoarea totala eligibila

2.488.792,55

2

Contribuția proprie, din care:

1.078.954,87

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

995.517,02

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

83.437,85

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.493.275,53

Indicatori tehnici ai investiției

Indicator

Valoare


n, fi£ ț

Indicator

Valoare

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone CO2 / an)

86,34

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

392.455,553
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZAREAVIZ

Nr. 7/22.02.2018

1.Denumire proiect;

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LOT 3 - BLOC 11B1B2, PIAȚA MIHAI VITEAZUL NR 4

 • 2 Proiectant - S. C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

 • 3 .Beneficiar - DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII - DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților, cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

 • - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

 • - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in

./t-**- î'-* J /ț

zona spațiilor comune ale blocului;                                                   \

 • - verificare tablou electric părți comune                                  •                ^4'

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată liacrșfiie d reahfijfere;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizai^lud^^b^

 • - demontarea si montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de^gab.Hitaf^.7,7

' ■'$ I l.

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA                                    2.572.230,40 lei

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA         2.109.635,90 lei


In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL acestei documentații,

PREȘEDINTE COMISI

VICEPRIMAR / M     z

Mihai Cristian CANEA UNlClPliii ^^PL°IS$Ti■n rro orna ! ^Wprav^

SECRETAR COMISIE MARIANA STOCHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

-aa

," V Kl

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE ./

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești -lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4"


PREȘEDINTE, Paul Palas 9SECRETAR,  Ghe^rghe Andrei

Data:       QQ. *7-0^


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


\* v

Vw i

Igjj

io-2 Ao/ ;<^o/

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind___   ______ ______ ____


1

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliaza de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.