Hotărârea nr. 579/2018

Hotãrârea nr. 579 privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de membru provizoriu – reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 579 privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de membru provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 416/10.12.2018 a Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun nr.151/06.12.2018 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr. 1920/13.12.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de membru provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 19.12.2018;

Ținând cont de încetarea la data de 20 ianuarie 2019, a mandatului acordat doamnei Serbinov Ioana Geanina funcționar public, administrator provizoriu -reprezentant al autorității publice tutelare, în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești;

Luând act de prevederile art. 3, pct. 2 alin, b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere prevederile art. 64A1 alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, modificată și completată de Legea nr. 171 din 14 mai 2004;

In temeiul art. 36, alin. (2) lit. a), art. 37, art. 45 pct. (1), art. 61 pct. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Ia act de încetarea la data de 20 ianuarie 2019, a mandatului acordat domnnei Serbinov Ioana Geanina, funcționar public, administrator provizoriu -reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art.2 Propune în numele autorității publice tutelare locale, pe doamna Serbinov Ioana Geanina funcționar public, pentru funcția de administrator provizoriu -

reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, începând cu data de 21.01.2019.

Art.3. Mandatul administratorului provizoriu propus în numele unității administrativ - teritoriale locale, la art. 2 este încredințat pentru o perioadă de 4 luni de la desemnarea acestuia ca administrator provizoriu, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni. Mandatul administratorului provizoriu încetează dacă în interiorul acestui termen este finalizată procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art.4. Orice altă dispoziție contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


,nr ^^Contrasemnează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ,£77          p. SECRETAR,

Georgc-Soțin-Niculae BOTEZ O/f-5      Mihaela ZAHARIA