Hotărârea nr. 577/2018

Hotãrârea nr. 577 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în vederea asigurării cooperării bilaterale între oraşele Lefkada, Amarussion şi Aspropyrgos – Republica Elenă, cu municipiul Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 577 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în vederea asigurării cooperării bilaterale între orașele Lefkada, Amarussion și Aspropyrgos-Republica Elenă, cu municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 442/11.12.2018 a domnului consilier George Sorin Niculae Botez, precum și Raportul de specialitate comun nr. 4020/11.12.2018 al Direcției Comunicare, Relații Publice și nr. 1896/12.12.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, redactat în scopul desemnării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în vederea asigurării cooperării bilaterale între orașele Lefkada, Amarussion și Aspropyrgos - Republica Elenă și municipiul Ploiești, cu care acesta este înfrățit;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 19.12.2018 ;

luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 46/24.04.1998, Hotărârea Consiliului Local nr. 42/28.02.2006 și Hotărârea Consiliului Local nr. 118/11.04.2016 prin care municipiul Ploiești s-a înfrățit, respectiv, cu orașele Lefkada, Amarussion și Aspropyrgos;

în temeiul prevederilor art. 11, alin. (3), ale art. 16 și art. 36, alin. (2), (7) și (8), ale art. 39, alin. (1) și ale art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Desemnează reprezentanții Consiliului Local Ploiești, respectiv domnul Sicoie Florin Lucian, domnul Hodorog Bogdan, domnul Mateescu Marius-Nicolae, domnul Botez George-Sorin-Niculae și domnul Dănescu Ștefan, în vederea asigurării cooperării bilaterale între orașele Lefkada, Amarussion și Aspropyrgos - Republica Elenă și municipiul Ploiești, cu care acesta este înfrățit.

(2) Reprezentanții Consiliului Local menționați la alin. 1 din prezentul articol vor asigura reprezentarea municipiului Ploiești împreună cu cei doi viceprimari ai localității.

Art. 2 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

\                             A\ Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETAR,

George-Solrin-Mculae BOTEZ            ^Mihaela ZAHARIA


>" Sef Serviciu