Hotărârea nr. 576/2018

Hotãrârea nr. 576 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2019 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 576 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2019 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 481/12.12.2018 a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 609/10.12.2018 și al Direcției Economice nr. 261/12.12.2018, prin care se propune aprobarea cotizației anuale a municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 20.12.2018;

A

In conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 123/2008 privind aprobarea proiectului european de înființare a „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile” din Ploiești, județul Prahova și nr. 326/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile "AE3R Ploiești-Prahova";

Luând act de adresa de înaintare a „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile” din Ploiești, Județul Prahova înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 23926/12.11.2018;

A

In conformitate cu art. 7 din Statutul Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile „AE3R Ploiești-Prahova”;

A

In temeiul prevederilor art. 12, art. 36 alin.2 lit e. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă cotizația Municipiului Ploiești pe anul 2019 reprezentând echivalentul în lei a 2500 euro/lună, în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”, pentru promovarea și implementarea proiectelor în domeniul eficienței energetice.

Art.2 Direcția Economică și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

'Viu

Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu