Hotărârea nr. 574/2018

Hotãrârea nr. 574 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA Nr. 574 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 513/20.12.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Simion Sârbu, Gheorghe Andrei, Sălceanu Claudia Oana, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 319/19.12.2018 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr.2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  prevederile art. 19, art.41-48, art. 49, art.57-59 si art.63 din Legea nr. 273/2006 -Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 .

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2018, conform Anexei nr.2 și Notele de fundamentare aferente conform Anexei nr.3.

Art. 3 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2017 în sumă de 70.087 mii lei, astfel:

 • -  suma de 36.300 mii lei se constituie ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii

5                                                           9

de dezvoltare;

 • -  suma de 10.050,00 mii lei pentru acoperirea diferențelor de tarif la energie termică livrată populației;

 • -  suma de 12.265,00 mii lei pentru rate și dobânzi aferente creditelor interne;

 • -  Suma de 11.472,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului

UAT.

A

Art. 4 împuternicește ordonatorul principal de credite să procedeze la majorarea sau diminuarea de surse de la bugetul de stat, alte bugete, venituri proprii care se reflectă atât la venituri cât și la cheltuieli, cu respectarea destinației acestora de la data prezentei pana la 31.12.2018.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


ontrasemnează:


p. SECRETAR, -țSMihaela ZAHARIA 7'   / *' Șef Serviciu

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 1 C          fa ■


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

CHELTUIELI mii Ici

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

565/13.12.2018

AN 2018

Influente +/-

BUGEI •’ Rectificat DECEMBRIE 2018

execuție la

30.11.2018

%/AN

449.589 01

371.11282

0 00        449.589 01

CHELTUIELI - TOTAL

5002

449.589,01

371.112,82

82,54

0,00

449.589,01

5102

38.976,74

33.663,37

86 37

-24,40

38.952,34

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești i

10

23.873,75

21.802,00

91,32

23.873,75

Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea fimciara, cheltuieli pentru organizarea de licitării, asigurări obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de nerfonnanla eneinctica. etc.)

20

5.693,63

4.177,00

73,36

-24,40

5.669,23

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

194,68

245,00

125 85

194.68

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855 00

6.429,00

81,85

7.855,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent

55

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

266.66

128 00

48,00

266.66

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate|

57

69,00

62,00

89,86

69,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor )

59

641,00

499,00

77,85

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200 00

174.00

87,00

200.00

Active nefinanciare

71

613.65

578 00

94,19

613.65

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

49.843,41

43.011,84

86,29

482,43

50.325,84

Bunuri si servicii alejeri localei

20

0.00

Fonduri de rezerva

50

1.790,27

0 00

-1.790.27

000

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare

51

2.955,00

2.865,00

96,95

0,00

2.955,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare'

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Rezerva din dezvoltare

55.54

1.227,30

-1.227 30

0 00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Rambursări de credite - total din care:

81

43.356.00

40.091.00

92.47

0,00

43.356.00

Rambursare credit Al] iha Bank

4.414 00

4.414 00

100 00

4.414.00

Rambursare credit B.C.R.

15.252 00

13.972.00

91.61

15.252.00

Rambursare credit B.R.D.

17.275,00

15.825.00

91 61

17.275.00

Rambursare credit C.E.C.

6.415.00

5.880.00

91,66

6.415,00

Rambursare credit EXIM

0.00

0.00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

18,00

72.00

25 00

Active nefinanciare-ai ort capital social

72

0.00

0.00

3.500 00

3.500.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

565/13.12.2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET : -Rectificat DECEMBRIE

’ .3018

execuție la

30.11.2018

%/AN

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

9.975,00

9.271,00

92,94

0,00

9.975;00

Bunuri si servicii 1 comisioane ■

20

0.00

Dobânzi

30

9.975.00

9.271 00

92.94

9.975.00

6702

17,718,25

15.990,28

90,25

0,00

17.718,25

Protecție civila - total, din care:

181.25

152,28

84.02

0.00

181.25

Bunuri si servicii

20

45 00

36,00

80 00

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0 00

0,00

Active nefinanciare

71

139 97

120 00

85,73

139.97

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționarei

85

-3,72

-3,72

100,00

-3,72

Politia Locala - total, din care:

17.537,00

15.838.00

90.31

0.00

17.537,00

Cheltuieli de personal

10

16.612.41

15.209 00

91.55

16.612411

Bunuri si servicii

20

853,71

629 00

73.68

853,71

Active nefinanciare Politia Locala

71

70.88

0 00

0 00

70,88

INVATAMINT

6502

27.182,71

18.974,00

69.80

-85,11

27.097,60

Cheltuieli de personal

10

1.200.82

923.00

76.86

0,00

1.200,82

Transport profesori

484 48

352.00

72.66

484.48

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

539.34

411,00

7620

539,34

Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta

177,00

160 00

90 40

177.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011:

20

15.607,63

11.137,00

71,36

15.607,63

Reparații curente instituții de invatamant t'reuniversitar de stat -Primărie

3.167,03

2.613,00

82,51

0,00

3.167,03

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

77,00

71,96

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional

■ acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant art.2 alin. 10 si art. 1 alin c.

55

3.647,00

2.787,00

76,42

3.647,00

Alte transferuri’ interne ( regularizare sursa TVA an precedent*

55

366,66

366,66

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant art.2. alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1.081,02

694,00

64,20

1.081,02

Stimulent educațional legea 248/2015'ASSC

57

0 00

0 00

0,00

0.00

Alte cheltuieli (burse scol are, acțiuni cu caracter științific si cultural

59

1.212,44

767,00

63,26

1.212,44

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

263,65

275.00

104.30

263.65

Active nefinanciare

71

886 05

79 00

8 92

-85.11

800,94

Active nefînanciare Radu Stanian

20.00

20.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-376,59

-378,00

100,37

-376,59

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

13.531,61

9.780,65

72,28

0,00

13.531,61

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

8.835,00

7.996,00

90,50

8.835,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

59.00

13.00

22 03

0.00

59 00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

59 00

13 00

22.03

59 00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55.18

0,001

0,00

Transferuri către instituții publice          (

finanțare secțiunea de funcționarei - total din care:

51

1.480,00

1.316,00

88,92

1.480,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

41400

414 00

100 00

414,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.066.00

902 00

84 62

1.066.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuziei

57

51 00

45 00

88.24

51,00

Sume aferente persoanei or cu handicai • neincadrate

59.40

41,00

33,00

80,49

41.00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total din care:

51

1.976,00

340,00

17,21

0,00

1.976,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

810.00

250,00

30,86

0,00

810,00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

565/13.12.2018

AN 2018

Influente +/-

“ bu6ețț~ F

• Rectificat.

DECEMBRIE ;

. 2018 ..;

execuție la

30.11.2018

%/AN

Spitalul Municipal Ploiești

1.166 00

90 00

7,72

‘ 1.166.00,

Active nefinanciare

71

1.111,96

60,00

5,40

. 1.111,96

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anu curent secțiunea de funcționare

85

-22,35

-22,35

100,00

-22,35

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anu curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CUL TURA. REC RE ERE SI RELIGIE

6702

58.245,48

48.881,44

83,92

-457,00

57.788,48

Bunuri si servicii -total din care:

20

3.804.00

2.010.00

52 84

000

3.804.00

Iluminat ornamental

1.612 00

275 00

17 06

1.612.00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47 50

40 00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

58200

476 00

81.79

582 00

Acțiuni culturale

1.570 00

1.240 00

78,98

1.570,00

Alte transferuri curente interne

55

0 00

0,00

Susținerea cultelor

59

530.00

530 00

100.00

530.00

Susținerea cultelor- catedrala Sf loan Botezătorul

200.00

200 00

100 00

200,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de funcționare i - total din care:

51

45.518,50

41.426,00

91,01

0,00

45.518,50

Casa de Cultura

1.580.50

1.586.00

100,35

1.580,50

Teatrul "Toma Carauiu1*

11.536,00

10.263.00

88 96

11.536.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.285.00

8.666.00

93.33

9.285.00

Club Sportiv Municipal

13.901 00

12.751 00

91 73

13.901,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.216 00

8.160 00

88 54

9.216,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare■ - total din care:

51

7.590,00

4.346,00

57,26

-457,00

7.133,00

Teatrul "Toma Carapiu"

718.00

726.00

101 11

718,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

590 00

100 00

590,00

Casa de Cultura

0.00

0.00

Club Sportiv Municipal

1.074,00

706.00

65.74

1.074.00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.208,00

2.324.00

44 62

-457 00

4.751,00

Active nefinanciare

71

624,54

391.00

62 61

624.54

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

Alte transferuri pentru investiții

55 13

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

69.967,81

62.977,14

90,01

0,00

69.967,81

Cheltuieli de personal - total din care:

10

29.203.00

26.649.00

91.25

0,00

29.203.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.286 00

11.248.00

91.55

12.286.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

9.844,00

9.003,00

91,46

9.844,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

669 00

605 00

90,43

669.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.277.00

4.775.00

90,49

5.277,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.127,00

1.018,00

9033

1.127,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.474,37

4.563,62

83,36

0,00

5.474.37

Reparații crese

37 37

32.00

85.63

37.37

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

159,00

144,00

90,57

159,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.432,00

1.987,00

81,70

2.432,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.872.00

1.622.00

86,65

1.872.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

410.00

331.00

80,73

410,00

A’utoare pentru încălzire locuințe i taxe poștale<

2,00

0,62

31,00

2,00

Bunuri si servicii crese

502.00

409.00

81.47

502.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității conformLei eii

60,00

38,00

63,33

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

534,00

487,00

91,20

0,00

534,00

a - Asistenta sociala in caz de invaliditate

368 00

337 00

91 58

368.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

51,00

46,00

90,20

51,00

c: Cantina sociala

6 00

5,00

83.33

6.00

d i Centrul Crese

100 00

91.00

91 00

100 00

d) Căminul de batrani

9 00

8,00

88 89

9,00

y-l.........X


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

565/13.12.2018

AN 2018

^Rettifidaf'V DECEMBRIE

execuție la

30.11.2018

%/AN

Influente +/-

,          ■ '■'/ly j

f..: .Ti

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile r-ostaderare POR 2007-2013

56

62,00

62,00

100,00

•••■ ■ I

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: ” O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

1,00

33,33

W

3,00

; *

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent i

55

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

34.357.00

30.996.00

90.22

0.00

34.35700

Asistenta sociala in caz de invaliditate

23.873,00

21.716,00

90 96

23.873.00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Aîutoare pentru încălzire locuințe

126.00

65,00

51,59

126,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.358,00

4.912,00

91,68

5.358,00

Active nefinanciare - total din care:

71

360,00

244.00

67.78

0.00

360,00

Active nefinanciare i rimarie

5 00

0 00

0 00

5.00

Active nefinanciare Cantina sociala

35 00

0 00

0 00

35,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85 00

74,00

87 06

85,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale , Comuniutare

215,00

150,00

69,77

215,00

Active nefinanciare CRESA

20 00

20 00

100 00

20 00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-25,56

-25,48

99,69

-25,56

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

45.026,99

37.072,49

82,33

192,32

45.219,31

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

1’1.990,00

10.917 00

91,05

0.00

11.990,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

29.535,00

24.307,00

82.30

0.00

29.535,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1.988,00

1.602,00

80 58

0.00

1.988.00

Bunuri si servicii - Primărie din care:

27.547.00

22.705.00

82.42

0.00

27.547,00

Iluminat public

7.200 00

5.776,00

80 22

7.200 00

întreținere ceasuri publice

47 00

35,00

74 47

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500.00

403,00

80 60

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Se vicii de Gospodărire Urbana

19.800,00

16.491,00

83,29

19.800,00

Alte transferuri curente inteme

55.18

0,00

000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

96,00

86,00

89,58

96,00

Active nefinanciare Primărie

71

2.964,05

1.768,00

59,65

192.32

3.156,37

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

596,66

142,00

23,80

596,66

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.13

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-97,05

-97,05

100,00

-97,05

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-57,67

-50,46

87,50

-57,67

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

34.089,27

29.536,61

86,64

514,00

34.603,27

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.705 50

28.676.00

87,68

0,00

32.705,50

Salubritate - total din care:

30.322,00

26.689 00

88,02

0,00

30.322,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.322,00

21.985,00

86,82

25.322.00

Dezinsectie dezinfectie deratizare

3.500.00

3.352 00

95.77

3.500.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

344,00

70,06

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.779,00

1.491 00

83,81

1.779.00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr,

565/13.12.2018

AN 2018

BUGET y > Rectificât ^DECEMBRIE -^■2018

execuție la

30.11.2018

%/AN

Influente +/-

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

604,50

496,00

82,05

604,50

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.516,16

993,00

65 49

51400

2,030,16

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

11.996,74

9.357,00

78,00

0,60

11.997,34

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total din care:

40

11.461,00

9.107,00

79,46

0,60

11.461,60

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL

nr.407/31.10.2017

10.050,00

7.696,00

76,58

0,60

10.050,60

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

535.74

250.00

46.66

535.74

TRANSPORTURI

8402

73.035,00

52.597,00

72,02

-622,84

72.412,16

Bunuri si servicii -total din care:

20

12.100,00

11.154,00

92.18

0.00

12.100,00

Reparații curente străzi

10.582,00

9.816,00

92,76

10.582,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare etc.)

1.518,00

1.338,00

88,14

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.667,00

38.218,00

93,98

40.667,00

Diferența venituri cheltuieli 2017

2.442.00

2.442.00

bunuri si servicii finanțate dm restituiri anii

55

0,00

0,00

0.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active ne financiare

71

20.378 11

5.785 00

28 39

-622.84

19.755,27

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.578,11

-2.578,00

100,00

-2,578,11

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

408.166.39

355.805,72

87,17

-1.814.07

406.352,32

ii /i/n/i.'i/i ri dl/le    il hv.ti----------

5102

38.096,43

32.957,37

86,51

-24,40

38.072,03

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești]

10

23.873,75

21.802,00

91,32

23.873,75

Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerifîcatelor de nerformnnta energetica. etc.)

20

5.693,63

4.177,00

73,36

-24,40

5.669,23

Alte transferuri curente interne

194,68

245,00

125,85

194,68

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855,00

6.429,00

81,85

7.855,00

Alte transferuri interne ( regularizare TVA an precedent)

55

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

565/13.12.2018

AN 2018

BUGET

Rectificat DECEMBRIE

'-:v        ,T. S-

V

A) -

execuție la

30.11.2018

%/AN

Influente +/-

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate )

57

69,00

62,00

89,86

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor

59

641,00

499,00

77,85

Mo

4

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200 00

174 00

87 00

200,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

48,091,11

42,945,84

89,30

-1.790,27

46.300,84

Fonduri de rezerva

50

1.790.27

-1.'790,27

0.00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare1

51

2.955,00

2.865,00

96,95

2.955,00

Rambursări de credite - total din care:

81

43.356,00

40.091,00

92 47

0.00

43.356,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414 00

4.414,00

100 00

4.414,00

Rambursare credit B.C.R.

15.252,00

13.972,00

91 61

15.252,00

Rambursare credit B.R.D.

17.275.00

15.825,00

91 61

17.275.00

Rambursare credit C.E.C.

6.415,00

5.880,00

91,66

6.415,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

TRANZA CTII PRIVIND DA TORIA PUBLICA

SI ÎMPRUMUTURI

5502

9.975,00

9.271,00

92,94

0,00

9.975,00

Bunuri si servicii comisioane

20

0,00

0,00

0,00

Dobânzi

30

9.975,00

9.271,00

92.94

9.975,00

IJJIUJ.'IE FL'BLILJI M 3JIJI JI.I.'U I

6102

17.507,40

15.870,28

90,65

0,00

17.507.40

Protecție civila - total din care:

41.28

32,28

78 20

0,00

41.28

Bunuri si servicii

20

45 00

36,00

80 00

45.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-3,72

-3,72

100,00

-3,72

Politia Locala - total din care:

17.466,12

15.838,00

90,68

0,00

17.466 12

Cheltuieli de personal

10

16.612,41

15.209 00

91,55

16.612.41

Bunuri si servicii

20

853 71

629,00

73.68

853.71

INVATAMINT

6502

26.276,66

18.895,00

71,91

0,00

26.276,66

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.200.82

923.00

76.86

0,00

1.200,82

ai transport profesori

484,48

352.00

72,66

484.48

b) salarii HCL 84/2016

539 34

411,00

76.20

539,34

c :■ salarii Centrul de Excelenta

177,00

160 00

90.40

177.00

Bunuri si servicii

20

15.607 63

11.137.00

71,36

15.607.63

Reparații curente instituții de invatamant reuniversitar de stat

3.167,03

2.613,00

82,51

3.167,03

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare i

51

107,00

77,00

71,96

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

2.787,00

76,42

3.647,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an i recedent i

55

366,66

366,66

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa:

57

1.081,02

694,00

64,20

1.081,02

Stimulent educațional lenea 248/2015 AS SC

000

0.00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.212 44

767,00

63.26

1.212.44

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

263 65

275.00

104 30

263.65

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-376,59

-378,00

100,37

-376,59

SANATATE

6602

10.443,65

9.380,65

89,82

0,00

10.443,65

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

8.835,00

7.996,00

90,50

8.835,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

59.00

13.00

22.03

0,00

59.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

59.00

13,00

22.03

59,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

565/13.12.2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET

Rectificat

DECEMBRIE 2018

execuție la

30.11.2018

%/AN

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare i    - total din care:

51

1.480,00

1.316,00

88,92

0,00

1.480,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

414,00

414,00

100,00

414.00

Spitalul Municipal Ploiești

1.066,00

902.00

84,62

1.066,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie i

57

51 00

45 00

88 24

51.00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

41,00

33,00

80,49

41,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-22,35

-22,35

100,00

-22,35

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

50.041,76

44.155,26

88,24

0,00

50.041,76

Bunuri si servicii -total din care:

20

3.804,00

2.010.00

52 84

0.00

3.804,00

Iluminat ornamental

1.612,00

275,00

17 06

1.612.00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47,50

40.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

582 00

476.00

81,79

582.00

Acțiuni culturale

1.570 00

1.240,00

78 98

1.570,00

Alte transferuri curente interne

55

0 00

0,00

Susținerea cultelor

59

530 00

530.00

100 00

530,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezătorul

200 00

200,00

100 00

200,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare i    - total din care:

51

45.518,50

41.426,00

91,01

0,00

45.518,50

Casa de Cultura

1,580.50

1.586.00

100.35

1.580,50

Teatrul "Toma Caragiu”

11.536 00

10.263 00

88,96

11.536.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.285 00

8.666,00

93.33

9.285.00

Club Sportiv Municipal

13.901 00

12.751 00

91.73

13.901,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.216 00

8.160.00

88 54

9.216.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

69.542,81

62.670,14

90,12

0,00

69.542,81

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

29.203.00

26.649,00

91,25

0,00

29.203,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.286,00

11.248,00

91,55

12.286.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

9.844,00

9.003,00

91,46

9.844,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

669,00

605,00

90,43

669,00

Cheltuieli dejjersonal Centrul Crese

5.277,00

4.775,00

90,49

5.277,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.127,00

1.018.00

90,33

1.127,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.474,37

4.563,62

83 36

0,00

5.474.37

Reparații crese

37 37

32 00

85.63

37.37

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

159,00

144,00

90,57

159,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.432,00

1.987,00

81,70

2.432,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.872 00

1.622.00

86,65

1.872,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

410 00

331 00

80 73

410.00

A'utoare pentru încălzire locuințe taxe poștalei

2,00

0.62

31.00

2.00

Bunuri si servicii crese

502.00

409 00

81 47

502.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității conform Leneii

60,00

38,00

63,33

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

534,00

487,00

91,20

0,00

534,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

368.00

337.00

91,58

368.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

51,00

46,00

90,20

51,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

6 00

5 00

83.33

6.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

100 00

91 00

91 00

100.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

9,00

8 00

88 89

9.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

34.357.00

30.996.00

90,22

0.00

34.357.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

23.873.00

21.716,00

90,96

23.873.00

A'utoare pentru încălzire locuințe

126.00

65,00

51,59

126.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.358,00

4.912,00

91,68

5.358,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

565/13.12.2018

AN 2018

execuție la

30.11.2018

%/AN

Influente +/-

BUGET

Rectificat DECEMBRIE 2018

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-25,56

-25,48

99,69

-25,56

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

41.523,95

35.212,95

84,80

0,00

41.523,95

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

11,990 00

10.917.00

91,05

11.990.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

29.535,00

24.307.00

82 30

0.00

29.535.00

0.00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

1.988 00

1.602.00

80.58

1.988.00

Bunuri si servicii - Primărie din care:

27.547,00

22.705.00

82.42

0.00

27.547.00

Iluminat public

7.200 00

5.776,00

80 22

7.200.00

întreținere ceasuri publice

47.00

35.00

74 47

47.00

Reparații curente fond imobiliar

500 00

403.00

80 60

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gosi odarire Urbana

19.800,00

16.491,00

83,29

19.800,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicai - neincadrate

59.40

96 00

86.00

89 58

96,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate m anul curent secțiunea de funcționare

85

-97,05

-97,05

100,00

-97,05

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

32.575,73

28.546,23

87,63

0,00

32.575,73

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.705.50

28.676.00

87 68

0,00

32.705,50

Salubritate - total, din care:

30.322.00

26.689.00

88 02

0 00

30.322 00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.322 00

21.985 00

86 82

25.322,00

Dezinsectie dezinfectie deratizare

3.500 00

3.352.00

95 77

3.500.00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

344,00

70,06

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.779 00

1.491,00

83,81

1.779,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecolodzat de deșeuri municipalei

604,50

496,00

82,05

604,50

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55,18

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

11.461,00

9.107,00

79,46

0,60

11.461,60

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total din care:

40

11.461,00

9.107,00

79,46

0,60

11.461,60

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr,407/31,10.2017

10.050,00

7.696,00

76,58

0,60

10.050,60

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1,411,00

TRANSPORTURI

8402

52.630,89

46.794,00

88,91

0,00

52.630,89

Bunuri si servicii -total din care:

20

12.100.00

11.154.00

92 18

0,00

12.100.00

Reparații curente străzi

10,582 00

9.816 00

92 76

10.582.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare etc.)

1.518,00

1.338,00

88,14

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55,18

0,00

0,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

40.667,00

38.218,00

93,98

40.667,00

Diferența venituri cheltuieli 2017

2.442.00

2.442.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.578,11

-2.578,00

100,00

-2.578,11

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

565/13.12.2018

AN 2018

BUGET;

Recțificat

DECEMBRIE / 2018 ' .

* •**

execuție la

30.11.2018

%/AN

Influente +/-

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

41.422.62

15.307.10

36.95

1.814.07

43.23.6f69

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI

5102

880,31

706.00

80 20

0.00

880S1

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

266 66

128,00

48.00

266 66

Active nefinanciare

71

613,65

578,00

94,19

613.65

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

1.752.30

66.00

3.77

2.272.70

4.025,00

EREZERVA

55.54

1.227.30

-1.227.30

000

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare i

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Programe de dezvoltare

55

14 40

Active nefînanciare

71

25.00

18,00

72.00

25,00

Active nefînanciare

72

0,00

0 00

3.500,00

3.500,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

vmtn.vr. ri nt.iv i ai aivivk.'i

6102

210,85

120,00

56,91

0,00

210,85

Active nefinanciare - total, din care:

71

210,85

120,00

56 91

0.00

210,85

Active nefinanciare Politie Locala

70 88

0.00

0 00

70.88

Active nefinanciare Protecția civila

13997

120 00

85,73

139,97

INVATAMANT

6502

906.05

79,00

8,72

-85.11

820,94

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

886 05

79,00

8 92

-85,11

800,94

Active nefinanciare Radu Stanian

71

20.00

20,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

3.087.96

400.00

12 95

0 00

3.087.96

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare - total din care:

51

1.976,00

340,00

17,21

0,00

1.976,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

81000

250,00

30,86

81000

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

90.00

7,72

1.166.00

Active nefinanciare - total, din care:

71

1.111.96

60.00

5.40

0,00

1.111,96

Active nefinanciare i rimarie

1.111.96

60.00

5 40

1.111,96

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

6702

8.203,72

4.726.18

57,61

-457,00

7.746,72

Active nefinanciare

71

624.54

391 00

62.61

624,54

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total din care:

51

7.590,00

4.346,00

57,26

-457,00

7.133,00

Teatrul "Toma Caragiu"

718 001

726 00

101 11

718,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

590 00

100 00

590.00

Casa de Cultura

0 00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.074 00

706.00

65,74

1.074.00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.208,00

2.324,00

44.62

-457.00

4.751,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

425,00

307.00

72,24

0,00

425,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

62,00

62,00

100,00

62,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea maruinalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Active nefinanciare - total din care:

71

360.00

244,00

67,78

0.00

360.00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

565/13.12.2018

AN 2018

Influente +/-

Rectificat

DECEMBRIE

execuție Ia

30.11.2018

%/AN

Active nefinanciare i rimane

5 00

0 00

0 00

- 5.00

Active nefinanciare cresa

20.00

20,00

100.00

20.00

Active nefinanciare Cantina sociala

35.00

0,00

000

•    35.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85,00

74,00

87 06

85?00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

215,00

150,00

69,77

215,00

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

3.503,04

1.859.54

53 08

19232

3.695,36

Active nefinanciare Primărie

71

2.96405

1.768,00

59,65

192,32

3.156,37

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

0,00

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

596,66

142.00

23 80

596,66

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-57,67

-50,46

87,50

-57,67

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

1.513.54

99038

65 43

514.00

2.027.54

Active nefinanciare

71

1.516,16

993 00

65 49

51400

2.030,16

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0 00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

535,74

250,00

46,66

0,00

535,74

Active nefinanciare

71

535.74

250.00

46.66

535,74

TRANSPORTURI

8402

20.404,11

5.803,00

28,44

-622.84

19.781,27

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefinanciare

71

20.378 11

5.785 00

28,39

-622,84

19.755,27

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3


_ _ /        VIZAT,

HCC Ho.           primar^-

/// X L ” ‘V                                       Adrian Fio in DOBRE

Lista obiectivelor de investiții 2018

Rectificare 15

mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 14

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 15

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

.7

8

9

10

11

12

: 2821336; 19'

:<:28:..7?ș,6O::

:2S.Ș35;51::

■<l;55p;:2:?<

;Ț;612,82::

1 251635:5

<ț55p;27:

:Ț61j;82<

:28.:7'W,6O':

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

-                                           :V:

>it.00 :>

:: W:?.

. W '

:: '

>> 6L3;G5-' <

; f b'i *

0,! ‘

13,6'

1

Dotări informatica

0,00

439,96

439,96

0,00

0,00

0,00

439,96

0,00

0,00

439,96

2

Dotări (Direcția de Patrimoniu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ___

3

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

55,64

55,64

0,00

0,00

0,00

55,64

0,00

0,00

55,64

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivalul"Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iarna, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

0,00

113,05

113,05

0,00

0,00

0,00

113,05

0,00

0,00

113,05

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Cap.54,02.71.01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

■ .iun). •;

<<-:25;pp<<::

:: '25;b(i:

:x «.Hb :

.'. :bjiii: ■

■0,00 :

'25.00:  :

: (i.bb.

ILOO :

::::::25,bb<::::

.■ , .f. ■

îU.:)

Cu

1

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

<::: bi,oo.::

::::::i:3‘L97:::::

;:<i39;97><

:: :d,itb :

: odiii ..

. 0,00 '

:• i.Pkv.7::..'

:: u;bb:: :

■:«,oo :

B

Lucrări noi

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

OM

0,00

0,00

0,00

0.00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiestifproiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

84,97

84,97

0,00

0,00

0,00

84,97

0,00

z .0,00

84,97.

4

Achiziție 5 cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

5

Aplicație software pentru managementul contractelor si GDPR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

TOTÂt::-:-:-:-:-:-:::::-::-::-::-:-::-::-:::-:

:10.9S7,00:-

B

Lucrări noi

10.957,00

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU Ia unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”1 A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială "Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic "Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (Proiectare+Executie)

7.114,00

3

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazuf'-Aripa de Nord (Proiectare+Executie)

3.843,00

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

0,00

5

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare* execuție)

0,00

6

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

0,00

7

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza

0,00

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

0,00

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

16

Extmdere/reabilitarc/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

0,00

18

Extindere/reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

0,00

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

2

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

3

SF,PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

BUGET

LOCAL

Rectificare 14

FINANȚAT DIN:

Influenta

(*-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 15

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

. 885,94 : :

■: 885.94

:. o.uii

. -SSflO. .■

.800.94

0.00

aoo

. 8(10:94 ■

15,00

15,00

0,00

0,00

-10,00

5,OG

0,00

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

otoo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

-10,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 "

0,00

, 95,9

16,72

16,72

0,00

0,00

0,00

16,72

0,00

0,00

16,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

-15,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 14

FINANȚAT DIN:

Influenta

(■»-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 15

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

35,21

35,21

0,00

0,00

0,00

35,21

0,00

0,00

35,21

S

DAU Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

8,10

8,10

0,00

0,00

0,00

8,10

0,00

0,00

8,10

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

44,00

44,00

0,00

0,00

0,00

44,00

0,00

0,00

44,00

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

0,00

87,00

87,00

0,00

0,00

0,00

87,00

0,00

0,00

87,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

9

Documentați i/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

3,21

3,21

0,00

0,00

0,00

3,21

0,00

0,00

3,21

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr. 16

0,00

1,96

1,96

0,00

0,00

0,00

1,96

0,00

0,00

1,96

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

1,77

1,77

0,00

0,00

0,00

1,77

0,00

0,00

1,77

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

310,00

310,00

0,00

0,00

-60,00

250,00

0,00

0,00

250,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

280,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

0,23

0,23

0,00

0,00

0,00

0,23

0,00

0,00

0,23

19

DAL.l Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

7,74

7,74

0,00

0,00

0,00

7,74

0,00

0,00

7,74

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7-Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structurala a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structurala a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

SF Modernizarea Scolii cu clasele 1-VIII Florin Comisei (structurala a Scolii Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 fc

to0;00

0,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

«>TAL<:::::. .:       y             -            :

S6:(W(:

:r.4n,9<»: >

11 <

1.000.00.

.. i                                ::

OdMi:::

Aioiioife

A

Lucrări in continuare

5.609,00

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

0,15

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11 a

5.609,00

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

0,15

B

Lucrări noi

(1.00

1.000.05

0.05

0,00

1.000,00

0,00

0,05

0.00

1.000.00

1.000,05

1

Laborator Radioterapie cu Energii lnalte(proiectare+executie)

0,00

1.000,05

0,05

0,00

1.000,00

0,00

0,05

0,00

1.000,00

1.000,(15 ,

7^

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 14

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 15

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

i c lt ieli

O.ăO

’ ,00

11.76

1

PUZ Spital Municipal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

ET,Documentație tehnica-rest de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

47,76

47,76

0,00

0,00

0,00

47,76

0,00

0,00

47,76

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

0,00

52,00

5

Studiu de impact asupra stării de sanatate a populatiei-Elaborare breviare calcul ecrane de notectie la radiații

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

6

Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

>:&4iW::

■:«624.S4:<<

. . O JU >     :

< AMiP: '

■ O,»»:

6’4.54

0.(10 ■ ■

: .-.(i.W ::

A

Lucrări in continuare

767,48

54,96

54,96

0,00

0,00

0,00

54,96

0,00

0,00

54,96

1

B

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

767,48

54,96

54,96

0,00

0,00

0,00

54,96

0,00

0,00

54,96

Lucrări noi

7.651.60

107,00

107,00

0,00

0,00

0.00

107.00

0.00

0.00

107,00

1

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.856,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

3.702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc Municipal Vest, soclu A.I.Cuza)

0,00

107,00

107,00

0,00

0,00

0,00

107,00

0,00

0,00

107,00

5

Amenajare locuri dejoaca ( proiectare* execuție)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(UH)

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

360,00

360,00

0,00

0,00

0,00

360,00

0,00

0,00

360,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

 • 7

 • 8

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modemizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZS:

■0,00

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -

’o.oo

0,00

 • 9

 • 10

S.F/Amenajare/Reabilitare locuri dejoaca

0,00

32,58

32,58

0,00

0,00

0,00

32,58

0,00 *

-.0.00

' 32,58

Dotări locuri de joaca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ?»•*

O0-

0,00 »

11

SF/DAL1,Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente(Iuliu Maniu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00 >;

o o,6oi.

.10.00

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 \

*^oo..

0,00-.,

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

0,00

0,00

0,00__

0,00

0,00

0,00

0,00

’^O.go-Ar.

PLCDtdo

14

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si aretelei edilitare specifice-Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,o<> Z

z

Nr. ort.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 14

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 15

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

SF Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitori din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane- zone verzi/ parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDI.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

ș.iiiV.': /

: ' 5,im

: : 0,00

: o;oo :

0;00

<<<;$,po:<<<

: :b.Hb

O.ifl

o.uo

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

2

SF înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

ivi.'on

:i.’55b,27.

:;382.49:::

A

din care

Lucrări in continuare

18.802,98

1.583,81

67,63

1.516,18

0,00

0,00

67,63

1.516,18

0,00

1.583,81

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

62,03

62,03

0,00

0,00

0,00

62,03

0,00

0,00

62,03

2

3

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

0,60

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa alia

14.816,13

1.521,18

5,00

1.516,18

0,00

0,00

5,00

1.516,18

0,00

1.521,18

B

Lucrări noi

2.268,62

13,00

13.00

0,00

0.00

0,00

13.00

0,00

0,00

13,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2.268,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

3

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Proiecte pentru efientizare energetica blocuri de locuințe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Dotări RASP (container+cabina wc)

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

13,00

0,00

0,00

13,00

9

Centru de management trafic(proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S’,49

34.0'

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

34,09

0,00

34,09

0,00

0,00

0,00

34,09

•V 0,00

34,09

V A

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t

0,00

0,00

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 zNr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 14

FINANȚAT DIN:

Influenta (V-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 15

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

66,00

0,00

0,00

66,00

0,00

0,00

0,00

66,00

66,00

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11A

0,00

23,79

23,79

0,00

0,00

0,00

23,79

0,00

0,00

23,79

7

ET, DALI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr.l

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8

DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr 13

0,00

9,86

9,86

0,00

0,00

0,00

9,86

0,00

0,00

9,86

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

0,00

316,49

0,00

0,00

316,49

0,00

0,00

0,00

316,49

316,49

10

Documentații PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

99,35

99,35

0,00

0,00

0,00

99,35

0,00

0,00

99,35

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

10,42

10,42

0,00

0,00

0,00

10,42

0,00

0,00

10,42

13

SF Parc Industrial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

255,00

255,00

0,00

0,00

0,00

255,00

0,00

0,00

255,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

185,00

185,00

0,00

0,00

54,00

239,00

0,00

0,00

239,00

18

Documentații de expropriere in mun.Ploiesti (Acord Cadru)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

23,79

23,79

0,00

0,00

0,00

23,79

0,00

0,00

23,79

20

ET/DALI Rest de excutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF/DALV Proiect cereri finanțare SDL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

întocmire documentație pentru demolare clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești str.Cosminele nr.l IA

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

8,43

8,43

0,00

0,00

0,00

8,43

0,00

0,00

8,43

26

Eficientizare consumuri energetice m Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

278,34

278,34

0,00

0,00

139,00

417,34

0,00

0,00

417,34

27

ET.DALI extindere clădire (sediu RASP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Documentație tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății''

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V 5 0,00 c .

30

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

/o,oo7'

16,00 \

31

SF Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4- reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

li-*/ (

0,0,0 l

V

0,00 1

) / <Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

crt.

totala conform SF

LOCAL

Rectificare 14

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

LOCAL

Rectificare 15

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

<I73.:6:U99:

T.5I6J6:::

xtSlifcWx

'■ 3.1.4M'

2.O3U.46

::(W

din care

A

Lucrări in continuare

173.628,99

771,75

771,75

0,00

0,00

3,00

774,75

0,00

0,00

774,75

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu,                       Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

87,00

87,00

0,00

0,00

0,00

87,00

0,00

0,00

87,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh.

Asachi, Șoimului, Progresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, Augustin Treboniu Laurian)-AT

514,61

19,02

19,02

0,00

0,00

0,00

19,02

0,00

0,00

19,02

3

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str Verii, Str Vaslui, str Feroviarilor)

4.076,20

567,00

567,00

0,00

0,00

3,00

570,00

0,00

0,00

570,00

4

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

98,73

98,73

0,00

0,00

0,00

98,73

0,00

0,00

98,73

B

Lucrări noi

0,00

21.00

21,00

0,00

0,00

-3,00

18,00

0.00

0,00

18.00

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamnaj-inclusiv racorduri

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

-3,00

17,00

0,00

0,00

17,00

723.41

l .00

1

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladin publice

0,00

245,19

245,19

0,00

0,00

514,00

759,19

0,00

0,00

759,19

2

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

ET privind calitatea terenului in suprafața de 33.67 ha, situat in T14 A 228"

0,00

123,10

123,10

0,00

0,00

0,00

123,10

0,00

0,00

123,10

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

60,12

60,12

0,00

0,00

0,00

60,12

0,00

0,00

60,12

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

7

Registru spatii verzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

Consultanta in vederea finanțării accelararu programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

10

SF Rețea canalizare in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 0,0(1;—

11

SF Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie in excluziune sociala din ZUM 3.4.5.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o-o^

A V

0,00

12

SF Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i

0,00

V'-V

0.00

13

Sf Creșterea gradului de siguranța a cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

0,00

z

11

14

Plan integrat de calitatea aerului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00 "7

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

din care

iie ♦ In-luiK’lt tk- invcstiui

.....

1

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

2

ET a sistemului de alimentare cu energie termica

0,00

3

Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

4

Studiului privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

0,00

5

SF Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

A

Lucrări in continuare

3.564,25

1

Modernizare străzi cartier Eroilor etapa 11 (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet,

Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Ciocanel-prelungire, Feroviarilor)

3.230,25

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)-proiectare+executie

334,00

B

Lucrări noi

59.086,27

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2

7.419,85

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectare+executie)

28.211,42

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

5

Poduri parau Dambu

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

7

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

9

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

4.480,00

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

13

Modernizare str.Anul 1848

925,72

14

Modernizare str.Moldovei

0,00

15

Modernizare str.Inului Etapa II

297,29

16

Modernizare str.Iazului

0,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str.Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare+executie)

170,93

BUGET LOCAL Rectificare 14

FINANȚAT DIN:

Influenta

(V-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 15

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

:-:-<535;74<<

: : 305;4t <:

: 2,30.3.3

: (><00 ■

. 305.41. :

230.33

.535,74 ■:

0.09

.0 1

2. ()„.

250,08

100,08

0,00

150,00

0,00

100,08

0,00

150,00

250,08

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,66

80,33

0,00

80,33

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

:2ft.3.Ț?,27<

iWiii :

.O.o: ::

^22,00:

<T9;755,27<:

0;00

: :<Mio

< :I9.75Ș;:2:-

148,98

148,98

0,00

0,00

0,00

148,98

0,00

0,00

148,98

54,09

54,09

0,00

0,00

0,00

54,09

0,00

0,00

54,09

94,89

94,89

0,00

0,00

0,00

94,89

0,00

0,00

94,89

7.520,37

7.520.37

0,00

0,00

-1.615,00

5.905,37

0,00

0,00

5.905,37

100,00

100,00

0,00

0,00

-25,00

75,00

0,00

0,00

75,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5,08

5,08

0,00

0,00

0,00

5,08

0,00

0,00

5,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950,76

950,76

0,00

0,00

-590,00

360,76

0,00

0,00

360,76

0,77

0,77

0,00

0,00

0,00

0,77

0,00

0,00

0,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00 .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.«ftfplo.0^4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00^

0,00^,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06/

0,00

1,30

1,30

0,00

0,00

0,00

1,30

0,00

o,0o ,

-■1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

„ 0.00

1,52

1,52

0,00

0,00

0,00

1,52

0,00

0,00 x'

47-152

( /

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■ o,oo' r

r

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 14

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare ÎS

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB (proiectare+executie)

4.828,00

0,94

0,94

0,00

0,00

0,00

0,94

0,00

0,00

0,94

20

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

0,53

0,53

0,00

0,00

0,00

0,53

0,00

0,00

0,53

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

4.543,36

4.543,36

0,00

0,00

-1.000,00

3.543,36

0,00

0,00

3.543,36

24

Modernizare str, Gh, Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul Înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

0,99

0,99

0,00

0,00

0,00

0,99

0,00

0,00

0,99

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

0,43

0,43

0,00

0,00

0,00

0,43

0,00

0,00

0,43

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Modernizare strada Elena Doamna

0,00

1.408,39

1.408,39

0,00

0,00

0,00

1.408,39

0,00

0,00

1.408,39

29

Sistematizare verticala blocuri strada Libertății (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

. . <1

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala lărgirea la 4 benzi Str Gh. Gr Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt, reabilitare Str. Gh. Gr Cantacuzino, tronson Sos Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

687,11

687,11

0,00

0,00

109,00

796,11

0,00

0,00

796,11

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str Ștrandului / DN1B

0,00

63,00

63,00

0,00

0,00

0,00

63,00

0,00

0,00

63,00

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

945,99

945,99

0,00

0,00

547,00

1.492,99

0,00

0,00

1.492,99

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

295,69

295,69

0,00

0,00

96,00

391,69

0,00

0,00

391,69

5

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

149,71

149,71

0,00

0,00

0,00

149,71

0,00

0,00

149,71

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.112,00

9.112,00

0,00

0,00

0,00

9.112,00

0,00

9.112,00

8

DALI Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

DAU, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa 11 (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,02

1,02

0,00

0,00

0,00

1,02

0,00

0,00

1,02

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DN 1B    (inclusiv

rețele)

0,00

49,44

49,44

0,00

0,00

0,00

49,44

0,00

0,00

49,44 Z

/•

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

11

DALI, PT, I1E Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

0,00

12

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

0,00

13

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

0,00

14

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

0,00

15

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

0,00

19

DALI PT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimedc, Granitului, Razoare)

0,00

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

0,00

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

23

DALI, PT+DF, Modernizare strada Anul 1848

0,00

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

0,00

25

DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa II

0,00

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane , pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

0,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

0,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

35

Strategie parcari in municipiul Ploiești

0,00

36

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

37

PUZ/SF/CF/Regcncrare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

38

SF Piste biciclete

0,00

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei

0,00

BUGET

LOCAL Rectificare 14

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 15

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71,33

71,33

0,00

0,00

0,(10

71,33

0,00

0,00

71,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,77

26,77

0,00

0,00

0.00

26,77

0,00

0,00

26,77

0,00

0,00

0,00

0,00

OM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,82

45,82

0,00

0,00

0,00

45,82

0,00

0,00

45,82

18,28

18,28

0,00

0,00

0,00

18,28

0,00

0,00

18,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,00

122,00

0,00

0,00

0,00

122,00

0,00

0,00

122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,60

24,60

0,00

0,00

0,00

24,60

0,00

0,00

24,60

8,57

8,57

0,00

0,00

0,00

8,57

0,00

0,00

8,57

O

X ■

424,00

424,00

0,00

0,00

167,00

591,00

0,00

v °-00

591,00

253,00

253,00

0,00

0,00

74,00

327,00

0,00

0,00

. 327,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dld’op

o.oij, '

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

crt.

totala conform SF

LOCAL Rectificare 14

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

LOCAL

Rectificare 15

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40

SF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile l,2,3,4,5-linia300, statiaCFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala BrazifPasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)

0,00

0,73

0,73

0,00

0,00

0,00

0,73

0,00

0,00

0,73

41

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala BrazifPasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"

0,00

0,73

0,73

0,00

0,00

0,00

0,73

0,00

0,00

0,73

42

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

43

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.București

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

SF Modernizare strada Arinului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

DALI, PT, DE Modernizare strada Elena Doamna

0,00

28,13

28,13

0,00

0,00

0,00

28,13

0,00

0,00

28,13

49

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

50

Studii teren pentru “Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

51

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (oroiectare+executie).

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

52

SF reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53

PUZ strada Ștrandului

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

54

PUZ Cartier Rafov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55

Studiu de oportunitate -Infrastructura pentru vehiculele de transport public nepoluante, prin infiintarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice, in municipiul Ploiești si realizarea Cererii de Finanțare conform Ordinului 760/2018

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

56

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

A/m? 3>

fCC         2o|^


APROBAT

PRIMAR
NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2018

RECTIFICARE 15

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

C. Alte cheltuieli de investiții

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- sistem iluminat public Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 139.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

In formații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 278.340 lei, inclusiv

TVA.

Buget rectificat: 417.340 lei, inclusiv TVA

Capitolul 74.02-71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

C. Alte cheltuieli de investiții

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 514.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investita. Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 245.190 lei, inclusiv

TVA.

Buget rectificat: 759.190 lei, inclusiv TVA

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B. Lucrări noi

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente lucrărilor executate, propunem redistribuirea sumei de 590.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi'. 950.760 lei Buget rectificat: 360.760 lei, inclusiv TVA


Modernizare străzi in municipiul Ploiești

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce vor fi executate in anul 2018, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere existente (Modernizare străzi Cartier Eroilor/ Rudului, străzile: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Soldat Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intrarea Prundului; Modernizare străzi Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni; Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, B-dul Republicii).

Întrucât lucrările de refacere a sistemelor rutiere se vor executa etapizat, in funcție de finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 1.000.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

In formații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi\ 4.543.360 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 3.543.360 lei, inclusiv TVA.

C. Alte cheltuieli de investiții

SF/PUZ - Modernizare rețea rutiera/stradala: lărgirea la 4 benzi Str.Gh.Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str.Gh.Gr. Cantacuzino, tronson Sos.Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 109.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții. Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 687.110 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 796.110 lei, inclusiv TVA

SF- Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 547.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții. In formații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 945.990 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 1.492.990 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 391.690 lei, inclusiv TVA.

SF/CF "Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal”

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 167.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții. Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 424.000 lei, inclusiv

TVA.

Buget rectificat: 591.000 lei, inclusiv TVA.

PUZ/SF/CF "Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiești - Cartier Rafov”

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 74.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții. Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 253.000 lei, inclusiv

TVA.

Buget rectificat: 327.000 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA________APROBAT, * PR1 ADRIAN F


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2018 -Rectificare 15Capitolul 70.02-71.01 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

C17 Alte cheltuieli de investiții

17.Efîcientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești.

Propunem alocarea sumei de 54.000,00 lei corelat cu documentația depusa pe anul 2018.

Suma prevăzută in bugetul local este de 239.000,00 lei.

Capitolul 74.02-71.01 - Protecția Mediului.

A.Lucrari in continuare.

3.Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui, str. Feroviarilor)

Propunem alocarea sumei de 3.000,00 lei corelat cu situația de lucrări depusa pe anul


2018.


Suma prevăzută in bugetul local este de 570.000,00 lei.

B.Lucrari noi

4.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice) Propunem diminuarea sumei de 3.000,00 lei procedura in achiziție.

Suma prevăzută in bugetul local este de 17.000,00 lei.

Capitolul 84.02.71.01 - Transporturi

B.Lucrari noi

1. Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2 Propunem diminuarea sumei de 25.000,00 lei corelat cu situația de lucrări pe anul 2018. Suma prevăzută in bugetul local este de 75.000,00 lei.


DIRECTOR EXECUTIV MIHAELAIAMANDI


SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITAH&C

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXAAF-/5'399 So.H.SO^
Adrian F


NOTA DE FUNDAMENTARE z BUGET LOCAL 2018


Cap.65.02.71.01 - INVATAMANT

 • B. Lucrări noi

5. Separa tie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (proiectare+ execuție)

Având in vedere ca suma alocata nu poate fi utilizata in anul 2018, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 15,00 mii lei si relocarea acesteia in anul 2019.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 5,00 mii lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții

3. SF,PUZ Construire sala de sport Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

Având in vedere ca suma alocata nu poate fi utilizata in anul 2018, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 15,00 mii lei si relocarea acesteia in anul 2019.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 5,00 mii lei.

14. Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru „Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești”

Având in vedere economia realizata la acest obiectiv, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 60,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 250,00 mii lei.

Director Executiv,                   Director Executiv Adjunct,

Mihaela 1 AM AN Dl


Madalina CRĂCIUNSef serviciu

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR. /&7O0 /Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

In conformitate cu art.3 alin.(3) din Ordonanța de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru intretinerea si funcționarea unităților de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea si repararea lăcașurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum si pentru activitatile de asistenta sociala susținute de acestea.

Având in vedere prevederile art.10 alin.(6) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasa și regimul general al cultelor, republicata, cultele recunoscute, pot beneficia, la cerere, de sprijin material din partea statului, pentru cheltuielile privind funcționarea unităților de cult, pentru reparații și construcții noi, în raport cu numărul credincioșilor, conform ultimului recensământ, și cu nevoile reale.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 147/25.04.2018 a fost aprobata lista cu beneficiarii sprijinului financiar acordat din bugetul municipiului Ploiești in anul 2018.

Unitățile de cult din Municipiul Ploiești care au demarat lucrări, aflate in diverse stadii solicita sprijin financiar pentru finalizarea acestora după cum urmeaza:

Prin urmare, propunem suplimentarea sumei alocate pentru anul 2018 cu suma de 20.000 lei redistribuita de la reparații curente unitati de invatamant, după cum urmeaza:

 • - pentru Parohia „Maica Precista”: 10.000 lei;

 • - pentru Parohia „Sf. Nicolae Vechi”: 10.000 lei


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN