Hotărârea nr. 573/2018

Hotãrârea nr. 573 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al ADMINISTRAŢIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEŞTI pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 573 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 499/19.12.2018 a domnului viceprimar Ganea Mihai Cristian și Raportul de Specialitate nr. 11475/19.12.2018 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 318/19.12.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/06.01.2018, art. 4 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii nr. 3/06.01.2018, art. 1 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

A

In temeiul Legii nr. 273/2006, art. 19 și 49 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36, alin. 4 litera a și art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001-privind Administrația Publică Locală - republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2018 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018


JUDEȚUL: PRAHOVA

Anexa nr.1 la H.C.L. nr........./2018


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

MII LEI

Buget aprobat

Execuție

30.11.2018

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.200

1.193

0

1.200

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de funcționare

43.10.09

9.216

8.160

0

9.216

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

5.208

2.324

-457

4.751

TOTAL VENITURI

15.624

11.677

-457

15.167

TOT

AL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

15.624

11.630

-457

15.167

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10.416

9.306

0

10.416

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.416

9.306

0

10.416

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.160

5.623

0

6.160

Che

Ituieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

5.945

5.420

0

5.945

Salarii de baza

10.01.01

5.911

5.386

5.911

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

34

34

34

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

IVouchere de vacanta

10.02.06

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

215

203

0

215

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

64

64

64

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2

2

2

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21

21

21

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

1

1

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2

2

2

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

125

113

125

TITl

.UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

4.168

3.610

0

4.168

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.569

1.363

0

1’.569

Furnituri de birou

20.01.01

20

18

Zv;2tf

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26

20

Ț‘:Ț 26

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

303

246

f - 303

Apa, canal si salubritate

20.01.04

237

201

237

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

253

226

253

Piese de schimb

20.01.06

74

63

'74

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

28

32

Buget aprobat

Execuție

30.11.2018

Influente

Buget rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

106

82

106

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

518

479

518

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

528

470

0

528

Hrana pentru animale

20.03.02

528

470

528

Med

icamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

104

72

0

104

Medicamente

20.04.01

56

35

56

Materiale sanitare

20.04.02

48

37

48

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

325

253

0

325

Uniforme si echipament

20.05.01

84

75

84

Alte obiecte de inventar

20.05.30

241

178

0

241

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

90

77

0

90

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

90

77

90

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

11

5

11

Consultanta si expertiza

20.12

21

15

21

Pregătire profesionala

20.13

26

24

26

Protecția muncii

20.14

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.494

1.331

0

1.494

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

63

39

63

Chirii

20.30.04

5

4

5

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.426

1.288

1.426

un

59.C

-ULX ALTE CHEL TUI EL 1 (cod

)1+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

88

73

0

88

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

88

73

88

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5.208

2.324

-457

4.751

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5.208

2.324

-457

4.751

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5.208

2.324

-457

4.751

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5.208

2.324

-457

4.751

Construcții

71.01.01

4.566

1.852

-457

4.109

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

327

308

0

327

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

315

164

0

315

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, Sandu Ștefan Constantin

SEF SERV FIN.-CONTAB., Tataru LilianaADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

ANEXA nr.2 la H.C.L. nr?ÎJ./2018


LISTA DE INVESTIȚII 2018Nr.crt.

DENUMIRE

Buget aprobat 2018

Influente

Buget rectificat

2018

DOTĂRI

702

0

702

1

Gard protecție țarcuri animale - 1.600 m

150

150

2

Panouri gard Lama, Magari, Yak, Cerb Lopatar - 450 m

80

80

3

Panouri protecție adapost maimuțe pavian 104 m

15

15

4

Generator de curent pentru clădire administrativa

45

45

5

Casuta lemn lama glama- 40 mp

60

60

6

Mașina tuns iarba - 2 bucăți

6

6

7

Trimer cosit iarba -2 bucăți

6

6

8

Motocultivator -1 bucata

11

11

9

Freza sol - 1 bucata

3

3

10

Motofierastrau

3

3

11

Aparat de sudura

6

6

12

Vaporizator pentru camera frigorifica

16

16

13

Autoutilitara pentru transport persoane si materiale (5 locuri)

120

120

14

Sistem iluminat parcare

70

70

15

Vidanja

46

46

16

Tractoras cu remorca

65

65

LUCRĂRI TOTAL

4.506

-457

4.049

INVESTIȚII NOI

4.056

-457

3.599

1

Parcare auto - execuție

1.150

1.150

2

Gard plaja (proiectare + execuție)

300

-23

277

3

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa - execuție

659

-112

547

4

Clădire administrativa zoo

480

-9

471

5

Lacuri păsări de apa

326

-83

243

6

Canal apa zoo

291

-75

216

7

Cabinet veterinar -studiu de fezabilitate si proiect tehnic

0

0

8

Rețea de canalizare parc (PT, execuție si diriginte de șantier) conform SF existent

472

-100

372

9

Rețea de alimentare cu apa parc (PT, execuție si diriginte de șantier) conform SF existent

378

-55

323

INVESTIȚII IN CONTINUARE

450

0

450

1

Trotuare asfaltate - reabilitare cale de acces pietonal parc

137

137

2

Clădirea administrativa - lucrări de reparații

93

93

3

Reabilitare alei zona plaja

220

220

TOTAL INVESTIT! I (DOTARI+LUCRARI)

5.208

-457

4.751

//■$ ADMINISTRatIâ'%\

DIRECTOR,

SANDU ȘTEFAN CONSTA '

12       Memorial £

SFERE