Hotărârea nr. 572/2018

Hotãrârea nr. 572 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 572 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 300/19.10.2018 a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești nr. 115215/18.10.2018 prin care se propune stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 215/19.11.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 "Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze” a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 20.12.2018;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 116/2018 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2), art. 162, art. 167, art. 185, alin. (1) lit.a) și alin. (6), art. 266, alin.(5) și alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 19 pct. 10 din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;

Potrivit prevederilor art. 4, art. 9 și art. 10 din Legea prevenirii nr. 270/2017 coroborate cu prevederile Anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere;

Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin.(l) lit. b), art. 27 și ale art. 30 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea adminiștrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completăr^f^erioai©^

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. - Aprobă nivelul impozitelor și taxelor locale prevăzute pentru^anul

2019, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă la prezenta hotărâre,

a) impozitul si taxa pe clădiri:


 • - impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice - tabelul nr. 1;

 • - impozitul și taxa pe clădiri datorate de persoane juridice - tabelele 2, 3;

 • b) impozitul și taxa pe teren:

 • - impozitul și taxa pe teren datorate de persoane fizice - tabelele 4, 5, 6;

 • - impozitul și taxa pe teren datorate de persoanele juridice - tabelele 7, 8, 9;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport:

 • - impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice si juridice -tabelele 10, 11, 12, 13, 131;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor: tabelele nr. 14 si 15;

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate:

 • - taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

 • - taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate- tabelul 16;

 • f) impozitul pe spectacole : - tabelul 17;

 • g) taxe speciale:

 • - taxe pentru prestarea serviciilor în regim de urgentă, în interesul persoanelor fizice și juridice;

 • - taxa de salubrizare;

 • h) alte taxe locale:

 • - taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în piețe, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, suporți pentru obiecte de publicitate și pentru evenimente ocazionale s.a.- tabelul 18;

-taxa pentru utilizarea domeniului public în vederea distribuirii de materiale publicitare se datorează de către contribuabilii persoane fizice/juridice, în funcție de numărul de zile pentru care se solicită și se aprobă ocuparea domeniului public. Taxa pentru utilizarea domeniului public în vederea distribuirii de materiale publicitare datorată de către persoanele fizice este în sumă de 0,51 lei/ zi, iar în cazul persoanelor juridice taxa datorată este în sumă de 1,02 leu/zi.

 • - taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în sumă de 507 lei;

 • - taxa de reabilitare termică;

 • - taxe judiciare de timbru- tabelul nr. 19.

Art. 2. Aprobă stabilirea cotei de impozitare pentru următoarele impozite și taxe:

 • a) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, se stabilește la 0,09%.

 • b) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe clădirile nerezidențiale aflate în. proprietatea persoanelor fizice, se stabilește la 0,2%.

 • c) cota prevăzută la art. 460 alin.(l) din Legea nr. 227/2^ț4>prhS^N^pdul

fiscal, reprezentând impozit/taxa pe clădirile rezidențiale aflțstd în^prbprietătea persoanelor juridice, se stabilește la 0,18%.                            . A

 • d) pentru persoanele juridice care dețin în proprietate două sau' mai multe clădiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus, se stabilește cota de 0,2% prevăzută în art.460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015.

 • e) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit/taxa pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, se stabilește la 1,3%.

 • f) pentru proprietarul (persoană juridică) al clădirii nerezidențiale, care nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 • g) cota prevăzută la art. 477, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, se stabilește în cotă de 3 % asupra valorii serviciilor de reclamă și publicitate, care se regăsește în contract, exclusiv taxa pe valoarea adăugată;

 • h) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, se stabilește la 2% .

Art. 3. Aprobă stabilirea cotelor adiționale prevăzute la art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează :

 • a) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, determinat în condițiile prevăzute la art. 2 lit. e), din prezenta hotărâre, se aplică cota adițională de 4% ;

 • b) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor juridice, a cărui valoare impozabilă a clădirii nu a fost actualizată, de către proprietarul clădirii, în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, se aplică cota adițională de 50%, în condițiile art. 2 lit. f), din prezenta hotărâre;

 • c) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale ale persoanelor juridice, care dețin în proprietate două sau mai multe clădiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus, se aplică cota adițională de 35%, în condițiile prevăzute la art.2 lit.d);

 • d) Pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, atât pentru aftșajul situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, cât și în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, se aplică cota adițională de 20%.

Art. 4. Aprobă stabilirea impozitului pe cote diferențiate de impozitare pe clădirile rezidențiale, în funcție de numărul acestora, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel puțin o clădire rezidențială în afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiești, după cum urmează:

 • - aplicarea cotei de 0,15 % , pentru prima clădire în afara celei de domiciliu;

 • - aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

  Nu intră sub incidența prezentei prevederi clădirile dobândite prin moștenire legală.

  Potrivit ari. 955 din Codul Civil - moștenirea legală se r^^^fe*patnmoniul defunctului care se transmite, în măsura în care cel care lasă moșienirea'nu a dispus altfel prin testament.


\

Ordinea numerică a proprietăților se determină în funcți£^eCâhul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care ^‘atestă calitatea de proprietar.                                                              •' $ AS v

în aceste cazuri contribuabilii au obligația de a depune o declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în raza cărora își au domiciliul, în termen de 30 zile de la data dobândirii clădirii rezidențiale.

Art.5. Aprobă majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile și/sau terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Ploiești.

Criteriile sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 439/2017 privind aprobarea unei noi proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare și încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești.

Art. 6. Bonificația prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art.472 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru plata integrală cu anticipație a impozitelor locale, până la 31 martie de către contribuabili, se stabilește după cum urmează:

- 10% în cazul impozitului pe clădiri;

-10% în cazul impozitului pe teren;

-10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Art.7. (1). Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, în suprafață de maxim 500 mp.

Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500 mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.

Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și în următoarele condiții:

»

să dețină în proprietate un singur imobil;

să nu înregistreze obligații fiscale restante la bugetul local.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținută la adresa de domiciliu, pentru care se acordă scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie să îndeplinească condițiile privind suprafețele minimale, în funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr.l 14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 1 (una) persoană - 58mp;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 2 (două) persoane - 81 mp;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane - 102mp;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane - 115mp;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 5 (cinci) perș-pajie -135mp;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 6 (șaseWK^B^^Wtmp;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane - 166mp;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 8 (opt) j^rsjiâhe - '171 mp.

 • (2) . Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și'a^i^izitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfăndijaflatd în evidența autorității tutelare, pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

 • (3) . Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și pe terenul de sub construcția clădirii clasate ca monument istoric, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

 • (4) . Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, pentru o singură proprietate (clădire și teren), aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

 • (5) . Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice și care, potrivit legii, sunt clasate ca muzee, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă doar pentru clădirea în care se desfășoară o activitate benefică pentru comunitatea locală, pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

 • (6) . Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, în suprafață de maxim 500 mp.

Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500 mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.

Pentru contribuabilii care nu au depuse documentele care să ateste această calitate la organul fiscal, scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată,


Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificat^-îrisqțită-, de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019,'^ unui referat întocmit de inspector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

 • (8). Aprobă facilități fiscale pentru persoanele fizice care se încadrează în următoarele situații:

 • - Au calitatea de moștenitori și nu au depus actul de deces al persoanelor de la care au moștenit, precum și certificatul de moștenitor în vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al decedaților. Facilitatea fiscală constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de moștenitori, pănă la data depunerii certificatului de moștenitor;

 • - Contribuabilii care au dobândit cu abitație viageră, bunuri impozabile, nedeclarate la organul fiscal și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al vânzătorului. Facilitatea fiscala constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de cumpărători, până la data depunerii actului. Stingerea obligațiilor de plată datorate de moștenitor/cumpărator se realizează

cu data plății obligației la rolul fiscal al defunctului/vânzătorului. Facilitatea fiscală se acordă la cererea contribuabilului, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

Procedura de acordare a facilităților prevăzute la acest articol este prevăzută în Anexa nr. 21.

Art.8. Aprobă procedura privind acordarea de facilități fiscale agenților economici care își desfășoară activitatea în parcul industrial, în condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr.22.

Art.9. Aprobă procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești- Anexa nr.23.

Art. 10. Aprobă procedura de calcul a taxelor pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în piețe, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, suporți pentru obiecte de publicitate și pentru manifestări ocazionale s.a. - prevăzută în capitolul ALTE TAXE din Anexa nr. 1.

Art.ll. Aprobă procedura de încadrare a contribuabililor în categoriile mari, mijlocii și mici, precum și criteriile de selectare a contribuabililor ce vor fi supuși inspecției fiscale în anul 2019 - prevăzută în Anexa nr.3.

Art.12. (1). Aprobă stabilirea modalității de comunicare pentru deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii, după cum urmează:

 • -  Pentru persoanele fizice, deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii

vor fi afișate pe site-ul www.spfl.ro;                           . - .-x—...

 • -  In cazul persoanelor juridice, vor fi afișate pe site-ulÂJWww.^>fl~g), doar deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii ^^aror^uântum nu depășește suma de 100 lei.

Celelalte decizii pentru sume mai mari de 100 lei vpț,. ffecomunicate în conformitate cu prevederile legale.

 • (2) . Trimestrial, în vederea recuperării obligațiilor fiscaîeihbachitate, va fi afișată pe site-ul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, lista debitorilor somați, care înregistrează obligații fiscale restante :

 • - în cazul persoanelor fizice, pentru sume mai mari de 1000 lei;

 • - în cazul persoanelor juridice, pentru sume mai mari de 10000 lei.

 • (3) . Aprobă ca pentru obligațiile fiscale curente și/sau restante neachitate la termenele scadente, executarea silită la rolurile active va fi demarată prin emiterea somațiilor și a titlurilor executorii, după cum urmează;

A

 • -  In cazul persoanelor fizice -pentru obligații de plată mai mari de 100 lei, inclusiv ;

 • -  în cazul persoanelor juridice -pentru obligații de plată mai mari de 300 lei, inclusiv.

Art.13. Stabilește la 40 lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate în soldul rolurilor nominale unice inactive, la data de 31.12.2018 și neachitate până la data aplicării prezentei hotărâri, creanțe care vor fi anulate.

Prin rol inactiv se înțelege acel rol pentru care nu mai există bunuri urmăribile și pentru care nu se mai calculează impozite și taxe în anul curent.

Art.14. (1). Aprobă modelul de cerere - declarație pentru scutiri de impozite și taxe conform Anexei nr. 4.

(2). Aprobă modelul de declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate mai multe clădiri cu destinație rezidențială pe raza municipiului Ploiești, în afara celei de domiciliu, conform Anexei nr. 5.

Art.15. (1). Aprobă achitarea unei singure taxe speciale pentru eliberarea în regim de urgență a Certificatului de atestare fiscală, pentru bunurile mobile și imobile aflate în coproprietate.

(2). Aprobă achitarea unei singure taxe speciale pentru lucrările privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, efectuate în regim de urgență, în cazul bunurilor mobile și imobile aflate în coproprietate.

Art.16. Aprobă limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice și juridice, după cum urmează :

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 71 lei la 283 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 283 de lei Ia 705 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 329 de lei la 1.599 lei.

Limitele minimejd maxime ale amenzilor în cazul persoanelor iu ridice

Art. 493 alin.

(5)

- Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 284 lei la 1.131 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1.131 lei la 2.821 lei.

A

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.317 lei la 6.397 lei

Acestor contravenții le sunt incidente prevederile art. 4, 5, 9 și 10 din Legea prevenirii nr. 207/2017, în sensul că, în cazul constatării săvârșirii uneia dintre aceste contravenții, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului. în cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în condițiile prevăzute la art. 4, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor. în cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în condițiile prevăzute la art. 5, contravenientul săvârșește din nou una sau mai multe dintre contravențiile prevăzute în hotărârea menționată la art. 10 alin. (3), sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată prin Legea nr.203/2018, "Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal”.

Art.17. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 01.01.2019, dată de la care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 481/2017 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018.

Art.18. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și celelalte instituții cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.19. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


a) impozitul și taxa pe clădiri

Anexa nr.l Lft HCC

(tabelul nr.l,2,3)

fh. 5fi/tot?

 • (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire cu destinație rezidențială, nerezidențială sau mixtă, situată în municipiul Ploiești datorează anual impozit pentru acea clădire, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Clădirea rezidențială este construcția alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

Clădirea nerezidențială reprezintă orice clădire care nu este rezidențială;

Clădirea cu destinație mixtă reprezintă clădirea folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

 • (2) . Impozitul pe clădiri se determină pentru un an fiscal conform situației existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

 • 1) Impozitul pe clădiri este datorat, după caz, de:

 • a) titularul dreptului de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent;

 • b) locatar, în cazul în care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, clădirea face obiectul unui contract de leasing financiar;

 • c) fiduciar, în cazul în care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, clădirea face obiectul unui contract de fiducie.

 • 2) Dacă o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multor persoane, la stabilirea impozitului datorat se au în vedere următoarele:

 • a) cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari datorează un impozit egal, rezultat în urma împărțirii impozitului datorat pentru întreaga clădire;

 • b) în cazul în care cotele-părți din dreptul de proprietate asupra clădirii sunt determinate, fiecare coproprietar datorează impozitul corespunzător cotei-părți deținute.

 • c) în organizarea evidenței fiscale organul fiscal reflectă dreptul de proprietate în cote-părți pe baza actelor doveditoare. Evidența respectivă nu are implicații cu privire la datorarea și plata obligațiilor fiscale;

 • d) în cazul existenței a doi sau mai mulți coproprietari, în actele administrative fiscale se vor indica și ceilalți coproprietari, cu caracter informativ.

(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, car^^jdak\^a<ă de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare i transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.

impozitului ;pd^vlădiri.~ îtfvăzul ra clădirii, p^aCs j'c|&or;â&fede ii of                 IE I


țin drepUl.


 • 1) Taxa pe clădiri este datorată de persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât cele de drept public, administrare, folosință închiriere sau concesiune asupra clădirii, stabilit în condițiile legii.

 • 2) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) transmit ulterior altor persoane dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință a clădirii, taxa pe clădiri va fi datorată doar de prima entitate care nu este de drept public, care a primit dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.

 • (4) Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

 • (5) . în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (6) în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (7) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • (8) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru intreg anul 2019 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe clădiri se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.

 • (9) Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (10) . 1) în cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la intervale de timp mai mari de o 1 reguli:


 • a) taxa pe clădiri se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de luni prevăzute în contract; pentru fracțiunile mai mici de proporțional cu numărul de zile;

 • c) concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, după caz, depune o declarație la organul fiscal următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, după caz, are obligația să plătească taxa pe clădiri la bugetul local lunar, până la data dc 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

2) în cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritorialc, care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință care se referă la intervale de timp mai mici de o lună, se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa pe clădiri se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; fracțiunile de oră se rotunjesc la oră;

 • c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să depună o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația să colecteze taxa pe clădiri de la concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz, și să o verse la bugetul local, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • 3) Valoarea la care se calculează taxa pe clădiri este valoarea înregistrată în contabilitatea persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz.

 • (11) . în cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul anului apar situații care generează datorarea taxei pe clădiri, atunci în anul fiscal următor diferența de impozit pentru perioada de datorare a taxei se va compensa cu obligații datorate aceluiași buget sau se va restitui.

 • (12) în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

 • (13) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

  • (14) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

  • (15) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal


următor celui în care este îndeplinită această condiție.


 • (16) Impozitul/taxa pe clădiri nu se datoreaza pentru clădirile si construcțiile prevăzute la art.456 alin.(l) din Le; privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (17) Contribuabilii sunt obligați sa depună declarație de impunere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești ii de la data dobândirii clădirilor, de la data când preiau in administrare sau folosința, încheie contract de concesii clădirile proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, de la data când inter&i^c domiciliul sau sediul, de la data când se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe ckdrr

când intervin schimbări privind situația juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri, menționând faptul ca aceeași obligație de depunere o au si contribuabilii care construiesc si instraineaza clădiri.

Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au obligația de a remite Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești in termen de maximum 30 de zile de la data incheierii contractelor de inchiriere pentru clădiri, copii ale acestor acte.

 • (18) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

 • a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

 • b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;

 • c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție se întocmește la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum și suprafața construită desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri.

Structura de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești care întocmește procesele-verbale menționate la art.461 din Codul fiscal, are obligația de a transmite, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, procesele-verbale de recepție precum si situația clădirilor finalizate la data expirării autorizațiilor de construire al căror proces verbal de recepție se încheie peste termenul de 15 zile prevăzut de lege.

 • (19) în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing înspțită d^o copie a acestor documente.

 • (20) în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, importul ^v^^dât^ț de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în Care ^^Istfăihează;

 • (21) în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente^ inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult'țle’25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenț^g^flămlădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Daca in urma unor modernizări consecutive pragul de 25% este depășit contribuabilul este obligat sa declare modernizările in termen de 30 de zile de la data la care pragul a fost depășit.

 • (22) în cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

 • (23) Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (24) In cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru.

Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declarația fiscală.

 • (25) Pentru depunerea cu întârziere a declarației pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • (26) . Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2018, termenul de depunere al declarațiilor, stabilit conform Codului fiscal, este 31 martie 2019. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

 • (27) . In cazul clădirilor cu destinație mixtă și a clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice și juridice, declarațiile fiscale la care se anexează un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2018, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2019, depunerea după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

 • (28) Pentru clădirile neîngrijite, impozitul pe clădiri se majorează cu până la 500% .

  Criteriile sunt stabilite prin HCL 439/2017 privind aprobarea unei noi proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si


încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești.


- impozitul pe clădiri in cazul persoanelor fizice

 • 1) Impozitul pe clădiri, se datorează de către proprietarii clădirilor rezidențiale, nerezidențiale sau mixte.

 • 2) Se datoreaza impozit pe clădiri si in cazul clădirilor care au fost construite fara autorizație de construire.

 • 3) Impozitul pe clădiri se datoreaza de contribuabilii persoane fizice, pentru:

 • - construcții cu destinația de locuința situate la subsol, parter, etaj, mansarda, mezanin, cu sau fara dependințe sau spatii de deservire;

- construcții anexe (bucătărie, camara, pivnița, grajd, magazie, garaj, altele asemenea) situate in afara corpului principal al clădirii;

 • - construcții gospodărești (patule, hambare pentru cereale, surele, fanarii, remize, soproane si altele asemenea).

 • 4) Se acorda facilitați fiscale pentru:

  • 4.1. - Categoriile de clădiri aparținând persoanelor fizice menționate la art.456 alin.(l) din Codul fiscal;

  • 4.2. - Următoarele categorii de clădiri deținute în proprietate de persoane fizice prevăzute la art.456 alin. (2) din Codul fiscal:

 • a) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri):

- scutire de la plata impozitului pe clădire, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fiară venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu.

Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și în următoarele condiții:

să dețină în proprietate un singur imobil;

să nu înregistreze obligații fiscale restante la bugetul local.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31martie 2019, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținută la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa îndeplinească condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81mp ; suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase)         persoane- 144mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane-171 mp.

 • b) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice, aflate în proprietatea persoanelor fizice, altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(l) lit.x) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • c) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă doar la clădirea de domiciliu și pentru cota deținută.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data 31martie 2019, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • d) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfane aflate în evidența autorității tutelare. Scutirea se acordă doar la clădirea de domiciliu și pentru cota deținută.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • e) clădirea aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată.

Scutirea se acordă pentru o singură clădire și doar pentru cota deținută.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • 4.3. Facilități fiscale persoanelor fizice care se încadrează în următoarele situații:

 • - Au calitatea de moștenitori și nu au depus actul de deces al persoanelor de la care au moștenit, precum și certificatul de moștenitor in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al decedaților. Facilitatea fiscala constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de moștenitori, pana la data depunerii certificatului de moștenitor.

 • - Contribuabilii care au dobândit cu abitație viageră, bunuri impozabile, nedeclarate la organul fiscal și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al vânzătorului. Facilitatea fiscala constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de cumpărători, pana la data depunerii actului.


Stingerea obligațiilor de plată datorate de moștenitor/cumpărator se realizează cu data plății obligației la

defunctului/vânzătorului. Facilitatea fiscala se acorda la cererea contribuabilului, pe baza unui referat intocmit de inspei verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.                                                        L


Procedura de acordare a facilităților fiscale prevăzute la literele a) - e) este in Anexa nr. 21.

5) Calculul impozitului pentru clădirile rezidențiale

Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă in cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,09% (cotă menținută la nivelul anului 2018) asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafața construita desfasurata a clădirii, determinata potrivit tabelului nr. 1:


Tabelul nr.l


VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURILE PT. ANUL 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34% conform HCL nr.l 16/2018

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

0

1

2

3

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1000

600

1013,40

608,04

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

300

200

304,02

202,68

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

200

175

202,68

177,35

D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

125

75

126,68


P I \v.

■        l       ’ <* iv»- . • »'E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform normei cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

6. Calculul impozitului pentru clădirile nerezidentiale

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi:


Zona în cadrul localității

Rangul localității

I

II

III

IV

V

A

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

  î am

  țpx

  aeri,-^

  l^eniu lagricol^\

  <

  / PLoi^ /


 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite înpttiT anteriori anului de referință.

în cazul în care valoarea unei clădiri nerezidentiale deținuta de o persoana fizica nu poate fi calculată conform ac^iorp impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si când clădirea ar fi fost rczideti Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din

9

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează similar impozitului pentru clădirile rezidențiale.

In situația in care contribuabilul nu depune declarație si acte justificative din care sa reiasa ca nu desfasoara activitate economica, impozitul se calculează similar cu impozitul pentru clădiri nerezidentiale.

Declarațiile vor fi însoțite de declarația proprietarului din care să reiasă că în imobilul/spațiul respectiv se desfășoară sau nu activitate economică și că utilitățile nu sunt deduse de persoana juridică și orice alte acte doveditoare care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice (certificate constatatoare emise de Oficiul Registrului Comerțului, unde sunt evidențiate activitățile desfășurate, locația - sediul social/sediul secundar, contracte de comodat etc.).

Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2018, termenul de depunere al declarațiilor, stabilit conform Codului fiscal, este primul termen de plata, respectiv 31 martie 2019. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

In cazul clădirilor cu destinație mixtă deținute de persoane fizice, declarațiile fiscale la care se anexează un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2018, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2019, depunerea după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

7. Calculul impozitului pentru clădirile cu destinație mixta

în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial;

Delimitarea suprafețelor pentru stabilirea impozitului, în funcție de destinația rezidențială sau nerezidențială, rezultă din documentul anexat la declarația depusă de contribuabil la organul fiscal local competent, care poate fi, după caz:

 • a) contractul de închiriere, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;

 • b) contractul de comodat încheiat conform art. 2.146 - 2.157 din Codul civil, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;

 • c) autorizația de construire și/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii, în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) documentația cadastrală;

 • e) orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a) - d);


 • f) declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există al

doveditoare.                                                                                               LX

~                                                                       .                                                                                                     ff ®Z

In aplicarea prevederilor art. 459 alin. (1) din Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădiri atunci fetii folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial rezultă din alte documente decât din documentația eațlasf puse la dispoziția organului fiscal prin declarația pe propria răspundere a proprietarului se efectuează următdWle

10                              XL . .

 • a) se determină suprafața construită desfășurată a clădirii. Suprafața construită desfășurată a clădirii care nu poate fi măsurată pe conturul exterior se stabilește prin măsurarea suprafeței utile, delimitată de conturul interior al încăperilor, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de transformare de 1,4;

 • b) se determină suprafața construită desfășurată a încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial;

 • c) se determină cota procentuală din clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial, prin împărțirea suprafeței prevăzute la lit. b) la suprafața prevăzută la lit. a);

 • d) se determină valoarea încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial, prin înmulțirea valorii clădirii rezultată dintr-un raport de evaluare nerezidențial, cu cota procentuală determinată la lit. c);

 • e) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop rezidențial, în conformitate cu prevederile art. 457 din Codul fiscal;

 • f) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial, în conformitate cu prevederile art. 458 din Codul fiscal;

 • g) se determină impozitul total, prin însumarea impozitului determinat la lit. e) cu impozitul determinat la lit. f) și aplicarea rotunjirilor, conform pct. 11 lit. n) din prezentele norme.

8. Stabilirea impozitului pe clădiri pe cote diferențiate de impozitare pe clădirile rezidențiale, în funcție de numărul acestora, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel puțin o clădire rezidențială în afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiești, după cum urmează:

 • - aplicarea cotei de 0,15 % , pentru prima clădire în afara celei de domiciliu;

 • - aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intră sub incidența prezentei prevederi clădirile dobândite prin moștenire legală.

Potrivit art. 955 din Codul Civil - moștenirea legală se referă la patrimoniul defunctului care se transmite, în măsura în care cel care lasă moștenirea nu a dispus altfel prin testament.

Ordinea numerică a proprietăților se determina in funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

In aceste cazuri contribuabilii au obligația de a depune o declarație speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, la compartimentele de specialitate ale autoritatii administrației publice locale.

Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2018, termenul de depunere al declarațiilor, stabilit conform Co^uJ|ri^S.scal, este până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2019. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având^rept^consC^lhtă aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.                                                        /         T? \

în cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice, declarațiile fiscale la care se anexează un rapofeȘie          e^?<i

reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2018, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 20r&^ep1^cr£a după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.


- impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice

 • 1. Impozitul pe clădiri, precum și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local în care este amplasată clădirea. Taxa pc clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • 2. In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii impozabile a clădirii, astfel:

 • a) de 0,18% (cotă menținută la nivelul anul 2018) pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice ;

 • b) de 0,2% pentru persoanele juridice care dețin doua sau mai multe căldiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus, la care se aplică, în condițiile art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 35% (impozit menținut la nivelul anului 2018);

 • c) de 1,3% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, la care se aplică, în condițiile art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 4 % (impozit menținut la nivelul anului 2018);

 • d) de 5% pentru clădirile nerezidențiale al căror proprietar, nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, la care se aplică, în condițiile art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 50%.

  Tabelul nr.2

  COTA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI stabilit asupra valorii impozabile a clădirilor apartinand persoanelor juridice

  Categorie

  COTA conform Legii nr.227/2015

  NIVELURILE PT. ANUL 2018 conform HCL 481/2017

  Cota pentru anul 2019

  Pentru clădiri rezidențiale

  Pentru clădiri nerezidentiale

  Pentru clădiri rezidențiale

  Pentru clădiri nerezidentiale

  Pentru clădiri rezidențiale

  Pentru clădiri nerezidentiale

  Pentru prima clădire

  Pentru persoanele juridice care dețin doua sau mai multe căldiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus

  Pentru prima clădire

  Pentru persoanele juridice care dețin doua sau mai multe căldiri rezidențiale, de Ia a doua proprietate în sus /

  1

  2

  3

  4

  5

  6      n

  7 '      (
  Persoane juridice

  0,08-0,2%

  0,2-1,3 %

  0,18%

  0,2%+ cota adiționala

  35%

  1,3% + cota adiționala 4%

  0,18%

  0,2%+ cota adiționala 35%

  1,3% + cota adiționala 4%

 • 3. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • 4. în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

 • 5. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

 • b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 • d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 • e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

 • 6. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Aceste prevederi nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.


 • 7. în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform art.460 alin. (1) sau (2), după caz, v clădirii.

 • 8. în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anter cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

Tabelul nr.3

Categoria

Cota stabilita conform NIVELURILE PT.

ANUL 2018 conform HCL 481/2017

Cota stabilită pentru anul 2019

0

i

2

In cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință

5%+ cota adițională de 50%

5%+ cota adițională de 50%

 • 9. Pentru depunerea cu intarziere a declarației pentru stabilirea impozitului si taxei pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații persoanele juridice sunt sancționate conform prevederilor legale in vigoare.

 • 10. Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2018, termenul de depunere al declarațiilor, stabilit conform Codului fiscal, este 31 martie 2019. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

 • 11. în cazul clădirilor cu destinație mixtă și a clădirilor nerezidențiale deținute de persoane juridice, declarațiile fiscale la care se anexează un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2018, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2019, depunerea după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

 • 10) Se acorda facilitați fiscale :

 • - persoanelor juridice prevăzute la art.456 alin.l din Codul fiscal;

 • - următoarele facilități fiscale prevăzute la art.456 alin.2 din Codul fiscal:

 • a) scutire de la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice și care, potrivit legii, sunt clasate ca muzee altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(l) litx) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă doar pentru clădirea în care se desfășoară o activitate benefică pentru comunitatea locală, pejjrtza vmci cereri temeinic justificata, depusă de contribuabil, pe baza unui referat intocmit de inspector, verificat de șeful de serylci^.si aprobat de conducerea instituției.                                                                                                               \

 • b) scutire de la plata impozitului/taxei pe clădire pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii socialele căitre raganizații

neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățilf^fără scop lucrativ.                                                                                                                              7

L I

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, a unui referat întocmit de inspector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Procedura de acordare a facilităților de la literele a) și b) este prevăzută în Anexa nr.21.

Anexa nr.l Lh $ CC

(tabelele nr.4,5,6.7, 8, 9)

 • b) impozitul si taxa pe teren                               W. 5

 • (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în municipiul Ploiești datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în legea prevede altfel.

 • (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. în cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.

 • (3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum și taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasat terenul.

 • (4) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

 • (5) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

 • (6) Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

 • (7) în cazul în care pentru o suprafață de teren proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar în cursul unui an apar situații care determină datorarea taxei pe teren, diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.

 • (8) Impozitul pe teren este anual și se datorează începând cu data de 1 ianuarie, până la data de 31 decembrie a anului fiscal.

 • (9) Impozitul pe teren se determină pentru un an fiscal conform situației existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

 • (10) Impozitul pe teren este datorat de:

 • a) titularul dreptului de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, indiferent unde este situat terenul în România și de categoria de folosință, în intravilan sau extravilan;

 • b) locatar, în cazul în care terenul face obiectul unui contract de leasing financiar la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent;

 • c) fiduciar, în cazul în care terenul face parte dintr-un patrimoniu fiduciar la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, conform art. 488 din Codul fiscal.

 • (11) Se consideră proprietari de terenuri și acei contribuabili cărora, în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau foreș^ere,

15

după caz, de la data punerii în posesie constatată prin procese-verbale, fișe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de comisiile locale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate.

 • (12) Taxa pe teren se datorează de persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât cele de drept public, care dețin dreptul de închiriere, administrare, folosință sau concesiune, stabilit în condițiile legii.

 • (13) Taxa pe teren se stabilește proporțional cu perioada din an pentru care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.

 • (14) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) transmit ulterior dreptul de închiriere, administrare, folosință sau concesiune asupra terenului, taxa pe teren se datorează de prima persoană de drept privat care are relația contractuală cu persoana de drept public și se calculează în mod similar impozitului pe teren, în conformitate cu prevederile art. 465 din Codul fiscal.

 • (15) Taxa pe teren se stabilește proporțional cu perioada din an pentru care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.

 • (16) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la intervale de timp mai mari de o lună, se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa pe teren se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de luni prevăzute în contract; pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile;

 • c) titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să depună o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să plătească taxa pe teren la bugetul local, lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • (17) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de închiriere care se referă la intervale de timp mai mici de o lună, se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa pe teren se datorează de locatar, concesionar, administrator sau utilizator;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; fracțiunile de oră se rotunjesc la oră;

 • c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, depune o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință colecteazăjaxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare ori folosință și o varsă lunar până la data de 25 a luiiit^rf^țda^, fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.


 • (18) . în cazul în care terenul, proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, este închiriat, concesionat sau are unui contract de închiriere, de concesiune ori de arendare, după caz, impozitul pe teren se datorează de către proprie

cazurilor prevăzute lapct. 66 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 • (19) Dacă un teren se află în proprietatea comună a două sau mai multor persoane, la stabilirea impozitului datorat se au în vedere următoarele:

 • a) cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari datorează un impozit egal, rezultat în urma împărțirii impozitului datorat pentru întregul teren;

 • b) In cazul în care cotele-părți din dreptul de proprietate asupra terenului sunt determinate, fiecare coproprietar datorează impozitul corespunzător cotei-părți deținute.

A

 • (20) In cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

 • (21) Pentru suprafețele de teren acoperite de o clădire se datorează impozit/taxa pe teren.

Prin sintagma suprafața de teren care este acoperită de o clădire se înțelege suprafața construită la sol a clădirilor.

 • (22) In cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (23) In cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (24) Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

A

 • (25) In cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței, și datorează impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (26) In cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din

măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează con^pmn&iMfeiaj.ii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respQ^tfvă,/Ca^anexlt la declarația fiscală.           .                                                                          ț g j <SW) 1

 • (27) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru imobiliară.

o N s J v

 • (28) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

 • (29) Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • (30) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru intreg anul 2019 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe teren se datoreaza majorări de intarziere conform dispozițiilor legale.

 • (21) Taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (22) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Ploiești, impozitul pe teren se majorează cu 500% .

Criteriile sunt stabilite prin IICL 439/2017 privind aprobarea unei noi proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești.

- impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor fizice

(1) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.4:

Tabelul nr.4

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor fizice

-lei / ha -

Nivelurile prevăzute de Legea nr.227/2015

Nivelurile pentru anul 2018 conform HCL 481/2017

Nivelurile pentru anul 2019 indexate cu rata inflației 1,34% conform HCL nr.116/2018

1

2

3

6878-17194

7737

7840,68

5199-12998

5849

5927,38

3558-8894

4002

4o55m :

1690-4226

1902

1,27-w fV ■ - ?

in cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 5:


Tabelul nr.5

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor fizice

- lei / ha -

Zona /

Categorie de folosința

Nivelurile conform Legii nr.227/2015 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Nivelurile pentru anul 2018 conform HCL 481/2018

(inclusiv coeficientul de corecție -5.00)

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34% conform HCL nr.116/2018

(inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona A

Zona

B

Zona C

Zona

D

Zona

A

Zona B

Zona

C

Zona D

Zona A

Zona

B

Zona C

Zona D

0

î

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

Teren arabil

140

105

95

75

140

105

95

75

141,88

106,41

96,28

76,01

Pășune

105

95

75

65

105

95

75

65

106,41

96,28

76,01

65,88

Fâneața

105

95

75

65

105

95

75

65

106,41

96,28

76,01

65,88

Vie

230

175

140

95

230

175

140

95

233,09

177,35

141,88

96,28

Livada

265

230

175

140

265

230

175

140

268,56

233,09

177,35

141,88

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

140

105

95

75

140

105

95

75

141,88

106,41

96,28

76,01

Teren cu ape

75

65

40

X

75

65

40

X

76,01

65,88

40,54

X

Drumuri si cai ferate

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

--------g H ---4.


In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței tercnȘțui, hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.6:Tabelul nr.6

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor fizice

-lei / ha-

Nr.crt.

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile conform

Legii nr.227/2015 (fara coeficientul de corecție))

Nivelurile pentru 2018 conform HCL 481/2017 (inclusiv coeficientul de corecție)

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației 1,34% conform HCL nr.l 16/2018 (inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

A

A

A

0

î

2

3

4

1.

Teren cu construcții

22-31

155

157,08

2.

Arabil

42-50

250

253,35

3.

Pășune

20-28

140

141,88

4.

Faneata

20-28

140

141,88

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

48-55

275

278,69

5.1.

Vie pana la intrarea pc rod

0

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

48-56

280

283,76

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

8-16

80

81,08

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

0

0

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

1-6

30

30,41

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

170

170

172,28                  ;

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

o / < : zar

10.

Teren neproductiv

0

0

o /* z

1,

o

Nota Ilotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara ă face referire îă terenurilț agțte ifiJ&oȘMjl pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind £ț$ul        ;

singura zona de impozitare, respectiv zona A.                                                                                                               ; o

> u 1

Se acordă facilități fiscale:

 • 1- persoanelor fizice prevăzute la art.464 alin. 1 din Codul fiscal;

 • 2- următoarele facilități fiscale prevăzute la art.464 alin.2 din Codul fiscal:

 • a) scutire de la plata impozitului impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri), pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, în suprafață de maxim 500 mp. Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și în următoarele condiții:

să dețină în proprietate un singur imobil;

să nu înregistreze obligații fiscale restante la bugetul local.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • b) scutire de la plata impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu în suprafață de maxim 500 mp. Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai marc de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre. Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • c) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfane aflate în evidența autorității tutelare. Scutirea se acordă doar la terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru cota deținută.Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • d) scutire de la plata impozitului/taxei pentru terenurile aflate sub construcția clădirilor clasate ca monument istoric, altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(l) lit.x) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • e) scutire de la plata impozitului/taxei pentru un terenul aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care simt jtkMiateși au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată. Scutirea se acordă doar pentru un singur teren șLpenlru .jpta deținută. Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuapii până la/data de 31 martie 2019, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea iiistituției:\^& 0,0


3) Facilități fiscale acordate pentru persoanele fizice care se încadrează în următoarele situații:

 • - Au calitatea de moștenitori și nu au depus actul de deces al persoanelor de la care au moștenit, precum și certificatul de moștenitor in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al decedaților. Facilitatea fiscala constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de moștenitori, pana la data depunerii certificatului de moștenitor.

 • - Contribuabilii care au dobândit cu abitație viageră, bunuri impozabile, nedeclarate la organul fiscal și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al vânzătorului. Facilitatea fiscala constă în aptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de cumpărători, pana la data depunerii actului.

Stingerea obligațiilor de plată datorate de moștenitor/cumpărator se realizează cu data plății obligației la rolul fiscal al defunctului/vânzătorului. Facilitatea fiscala se acorda la cererea contribuabilului, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Procedura de acordare a facilităților fiscale prevăzute la literele a) - e) este in Anexa nr.21.

- Impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor juridice

(1) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.7:

Tabelul nr.7

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor juridice

-lei / ha -

Zona în cadrul localității

Nivelurile prevăzute de Legea nr.227/2015

Nivelurile pentru anul 2018 conform HCL 481/2017

Nivelurile

pt. anul 2019 indexate cu rata inflației conform

HCL nr.116/2018

0

i

2

3

A

6878-17194

9281

9405,37

B

5199-12998

7016

7110,02

C

3558-8894

4801

4865,34

D

1690-4226

2282

2312,58.

A

(2) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.8, exprimate în lei pe hectar:


Tabelul nr.8


IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor juridice

- lei / ha -

Zona /

Categorie de folosința

Nivelurile conform Legii nr.227/2015 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Nivelurile pentru anul 2018 conform HCL 481/2017 (inclusiv coeficientul de corecție -5.00)

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației conform HCL nr.116/2018 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona

A

Zona

B

Zona C

Zona

D

Zona A

Zona

B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona

B

Zona C

Zona

D

0

î

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

Teren arabil

140

105

95

75

140

105

95

75

141,88

106,41

96,28

76,01

Pășune

105

95

75

65

105

95

75

65

106,41

96,28

76,01

65,88

Fâneața

105

95

75

65

105

95

75

65

106,41

96,28

76,01

65,88

Vie

230

175

140

95

230

175

140

95

233,09

177,35

141,88

96,28

Livada

265

230

175

140

265

230

175

140

268,56

233,09

177,35

141,88

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

140

105

95

75

140

105

95

75

141,88

106,41

96,28

76,01

Teren cu ape

75

65

40

X

75

65

40

X

76,01

65,88

40,54

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X(3) Ca excepție de la prevederile alin. (2) - (3), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul ampl înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe conform prevederilor alin. (4) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: a) au prevăzut în statut, ca< agricultură; b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea activitate prevăzut la lit. a).                                                                                                   \


zx

(4) In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.9:


Tabelul nr.9


IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor juridice -lei / ha-

Nr.crt.

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile conform

Legii nr.227/2015 (fara coeficientul de corecție))

Nivelurile pentru 2018 conform HCL 481/2017 (inclusiv coeficientul de corecție)

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației cf. HCL 116/2018

(inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

A

A

A

0

î

2

3

4

1.

Teren cu construcții

22-31

155

157,08

2.

Arabil

42-50

250

253,35

3.

Pășune

20-28

140

141,88

4.

Faneata

20-28

140

141,88

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

48-55

275

278,69

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

48-56

280

283,76

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

8-16

80

81,08

7.1.

Pădure in varsta de pana Ia 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

0

0

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

1-6

30

30,40

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

170

170

172,28y^5TĂ^X

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

Vi

Nota: Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la teren ia i Înfiate pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privi singura zona de impozitare, respectiv zona A.Se acorda facilitați fiscale:

- A) persoanelor juridice prevăzute la art.464 alin. 1 din Codul fiscal.

B) în conformitate cu prevederile art.464 alin.2 din Codul fiscal se acordă scutire de la plata impozitului/taxei pe teren pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, a unui referat întocmit de inspector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Procedura de acordare este prevăzută în Anexa nr.2l.

Anexa nr.l L* Hec fa

(tabelele nr.l 0,11,12,13, 131)

 • c) impozitul pe mijloacele de transport

 • 1. Potrivit prevederilor art. 468 din Codul fiscal, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de:

 • a) orice persoana care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior;

 • b) locatar, în cazul în care mijlocul de transport face obiectul unui contract de leasing, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior;

 • c) proprietarii navelor fluviale de pasageri, ai bărcilor și luntrelor folosite în alte scopuri decât pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale din Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei si Insula Balta Ialomitei, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior;

 • d) fiduciarul, în cazul în care mijlocul de transport face parte dintr-un patrimoniu fiduciar, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, conform art. 488 din Codul fiscal.

 • 2. Contribuabilii ale căror mijloace de transport fac obiectul înregistrării, din punct de vedere fiscal, se supun acelorași obligații ca și cei ale căror mijloace de transport fac obiectul înmatriculării și, implicit acelorași sancțiuni.

 • 3. In cazul contractelor de leasing financiar, locatarul, persoana fizică sau persoana juridică, după caz, are obligația depunerii declarației fiscale la organele fiscale locale în a căror rază este înregistrat mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing, însoțită de o copie a acestuia.

 • 4. în cazul contractelor de leasing financiar care se reziliază, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de locator începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing.

în cazul contractelor de leasing financiar care se finalizează cu transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport, locatarul are obligația declarării acestuia la organul fiscal local competent, în termen de 30 de zile și datorează impozit pe mijlocul de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a avut loc predarea-primirea mijlocului de transport.

 • (5) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

 • (6) în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respectiveiX:

 • (7) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptubde proprietate

asupra unui mijloc de transport înmatriculat / înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anteriori.;       ■ .

 • (8) în cazul dobândirii unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depunajo declarație . la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după câ£fîn termen'de : V 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

Contractele de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport vor fi întocmite conform model 2016 ITL -054 de către vânzătorul mijlocului de transport in 5 exemplare ( un original și 4 fotocopii conforme cu originalul semnate olograf atât de vânzător cât și de cumpărător).

 • (9) In cazul dobândirii unui mijloc de transport pe bază de factură emisă de un operator economic din România sau din alt stat, precum și în cazul dobândirii unui mijloc de transport din alt stat decât România pe baza altor documente emise din statul de proveniență, proprietarii dobânditori declară la organul fiscal local de domiciliu mijloacele de transport, anexând copii ale documentelor certificate "Conform cu originalul", precum și cu mențiunea "Documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea", sub semnătura contribuabilului, iar în cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, și copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat. Factura este actul de înstrăinare-dobândire.

 • (10) în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (11) în cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (12) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

 • (13) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • (14) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intreg anul 2019 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei j se plătește integral pana la primul termen de plata.


Pentru neplata la termen a impozitului pe mijloacele de transport se datoreaza majorări de întârziere confo legale.                                                                                                                                   .

 • (15) Se acorda facilitați fiscale persoanelor prevăzute la art.469 alin.l din Codul fiscal.

- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice:

în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau înmatriculate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul nr.10.

Tabel nr.10

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE conform Legii nr.227/2015

NIVELURILE pt. anul 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației conform HCL nr.l 16/2018

- lei / an / 200 cm1 2 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm2 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm2 sau fracțiune -

I.Vehicule înmatriculate

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm2, inclusiv

8

8

8,11

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm2

9

9

9,12

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm2 inclusiv

18

18

18,25

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm2 inclusiv

72

72

72,97

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm2 inclusiv

144

144

145,93

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

290

290

293,89

Autobuze, autocare, microbuze

24

24

24,33

Alte autovehicule cu tracțiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

30

30,41

Tractoare înmatriculate

18

18

18,25

II.Vehicule înregistrate

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

Lei/200cm3

X

X

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

2-4

n

J

3,04

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

4-6

5

5,07

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

50-150 lei/an

150

152,01

Tabel nr.ll

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maximă admisa

Impozitul pentru anul 2018 (in lei/an) conform HCL 481/2017

Impozitul pentru anul 2019 (in lei/an) indexate cu rata inflației conform HCL nr.116/2018

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

î

2

3

4

I. două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

142

0

143,91

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

142

395

143,91

400,30

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

395

555

400,30

562,44

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

555

1257

562,44

1273,85

5.Masa de cel puțin 18 tone

555

1257

562,44

1273,85

II. trei axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

142

248

143,91

251,33

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

248

509

251,33

515,82

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

509

661

515,82

669,86

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

661

1019

669,86

1032,66

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

1019

1583

1032,66

1604,22

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

1019

1583

1032,66

1604,22

7. Masa de cel puțin 26 tone

1019

1583

1032,66

1604,22

III. patru axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

661

670

669,86

678,98

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

670

1046

678,98

1060,02

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1046

1661

1060,02

1683^6

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1661

2464

1683,26

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1661

2464

1683,26

r2497,02

6.. Masa de cel puțin 32 tone

1661

2464

1683,26      l

} ;; :2497,02 ;

3) în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totală maximă autorizata egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr. 12 :


Tabel nr.12

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul pentru anul 2018 (in lei/an) conform HCL 481/2017

Impozitul pentru anul 2019 (in lei/an) indexate cu rata inflației conform HCL nr.l 16/2018

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1. Masa de ccl puțin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

64

0

64,86

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

64

147

64,86

148,97

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

147

344

148,97

348,61

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

344

445

348,61

450,97

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

445

803

450,97

813,76

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

803

1409

813,76

1427,88

9.Masa de cel puțin 28 tone

803

1409

813,76

1427,88

II. 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

138

321

139,85

325,31

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

321

528

325,31

535,08

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

528

775

535,08

785,39

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

775

936

785,39

948,55

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

936

1537

948,55

1557,60,^

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1537

2133

1557,60

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2133

3239

2161,59

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2133

3239

2161,59

f                     1

9. Masa de cel puțin 38 tone

2133

3239

2161,59III. 2+3 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1698

2362

1720,76

2393,65

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2362

3211

2393,65

3254,03

3.Masa de cel puțin 40 tone

2362

3211

2393,65

3254,03

IV. 3+2 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1500

2083

1520,10

2110,92

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2083

2881

2110,92

2919,61

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2881

4262

2919,61

4319,11

4. Masa de cel puțin 44 tone

2881

4262

2919,61

4319,11

V. 3+3 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

853

1032

864,43

1045,83

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1032

1542

1045,83

1562,67

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1542

2454

1562,67

2486,89

4. Masa de cel puțin 44 tone

1542

2454

1562,67

2486,89

 • 4) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la punctul 3, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr. 13:

Tabel nr. 13

Masa totala maxima autorizata

NIVELURILE CONFORM LEGII 227/2015

Nivelurile pentru anul 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației conform HCL nr.116/2018

a) Pana la 1 tona inclusiv

9

9

9,12

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

34

34,46

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

52

52,70

d) Peste 5 tone

64

64

64,86

 • 5) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma tabelul nr.131Tabel nr.131

Mijlocul de transport pe apa apartinand persoanelor fizice/juridice

Nivelurile conform Legii nr.227/2015

Nivelurile pt. anul 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației conform HCL nr.116/2018

Impozit - lei/an -

Impozit - lei/an -

Impozit - lei/an -

0

2

2

3

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal

21

21

21,29

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

56

56,75

3. Bărci cu motor

210

210

212,82

4. Nave de sport si agrement

Intre 0 si 1119

X

X

a) ambarcațiune de agrement deschisă fără punte

X

144

145,93

b) ambarcațiune de agrement cu punte fără cabină de locuit

X

216

218,90

c) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit până la 6 locuri inclusiv

X

259

262,47

d) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 7-13 locuri inclusiv

X

360

364,83

e) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 14-40 locuri inclusiv

X

576

583,72

f) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 de locuri

X

964

976,92

5. Scutere de apa

210

210

212,82

6. Remorchere si impingatoare:

X

X

X

a) pana la 500 CP inclusiv

559

559

566,49

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv

909

909

921,18

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv

1398

1398

1416,74

d) peste 4000 CP

2237

2237

2266,98

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

182

182

184,44

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

X

a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv

182

182

184,44

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone

280

280

283,76

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

490

490

496,57-

tsf /■<?;>/ fz,-pCȘ;            .  •

Anexa nr.l L A HCC-Hq.


(tabelele nr. 14,15)


d) taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor


572/


A. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor

1) Taxele prevăzute in domeniul construcțiilor se stabilesc in funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate conform tabelului nr.l4.


Tabelul nr.14


A. în domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:

NIVELURILE

PT. ANUL 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019 Indexate cu rata inflației conform HCL 116/2018

- lei -

- lei -

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

X

X

1.1. în mediul urban:

X

X

a) până la 150 m2 inclusiv

6

6,08

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7

7,10

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9

9,12

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12

12,16

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14

14,19

f) peste 1.000 m2

16+0,01 leu/ m2

pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

16,22+0,01 leu/ m2 pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

2. Pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări,

9 inclusiv pentru fiecare mp afectat

9,12 inclusiv pentru fiecare mp afectat

3. Pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor, taxa datorată este:

9 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

9,12 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

4. Pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare racord este

15 inclusiv, pentru fiecare racord

15,21 inclusiv, pentru fiecare racord

5. Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliului județean, taxa datorată este cuprinsă între:

17

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

10 • 2) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmeaza a fi folosita ca locuința sau anexa la locuința este egala cu 0,5 % din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții.

 • 3) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare șantier in vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse in alta autorizație de construire, este de 3% din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare șantier.

 • 4) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri datorata este de 2% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcție.

 • 5) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice alta construcție este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrărilor de construire, inclusiv instalațiile aferente.

 • 6) Pentru eliberarea autorizației de desființare parțiala sau totala, a construcțiilor si a amenajărilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desființării parțiale a unei construcții taxa pentru eliberarea autorizației se modifica astfel incat sa reflecte suprafața construita a clădirii supusa demolării.

 • 7) Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizațiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei inițiale.

 • 8) Taxa datorata se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicita avizul si se plătește anticipat.

 • 9) In termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expira autorizația respectiva persoana care a obtinut autorizația este obligata sa depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale, in vederea stabilirii impozitului pe clădiri si a regularizării taxei de autorizare.

 • 10) Pana in cea de-a 15-a zi inclusiv de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie plătită orice suma suplimentara datorata de către persoana care a primit autorizația sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administrației publice locale.

 • 11) In cazul unei autorizații de construire emise pentru o persoana fizica valoarea reala a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mica decât valoarea impozabila a clădirii.

 • 12) Regularizarea taxei se face de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești in funcție de valoarea reala a lucrărilor efectuate comparativ cu valoarea impozabila calculata conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

 • 13) Termenul de plata al diferenței rezultate in urma regularizării taxei pentru eliberarea autorizației de construire este de 15 zile de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale a emis valoarea finala stabilita pentru taxa.


 • 14) In cazul construcțiilor efectuate cu autorizație de construire, valoarea inscrisa in actele eliberate de catrea Dezvoltare Urbana nu poate fi mai mica decât valoarea impozabilă a clădirii.

B.Taxe pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A. precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora

Taxele pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, se stabilesc conform tabelului nr.15.

Tabelul nr. 15

B. Pentru eliberarea altor autorizații și certificate decât cele prevăzute la lit.A, se datorează următoarele taxe:

NIVELURILE

PT. ANUL 2018 conform HCI. 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019

Taxa - lei -

Taxa - lei -

0

1

2

1. Pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan

38 pe mp sau fracțiune de mp

38,51 pe mp sau fracțiune de mp

2. Pentru eliberarea atestatului de producător

50

50

3. Taxa pentru eliberarea Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol

20

30

4. Taxa pentru completarea si vizarea anuala a atestatului de producător

-

10

5. Taxa pentru completarea si vizarea anuala a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

-

5

6.Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii fondului funciar, republicată nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

15

15

7 . Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

0

0

A. Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 5610- Restaurante și CAEN 5630- Baruri și alte activități de servire a băuturilor, potrivit clasificării activităților din economia națională -CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională -CAEN, cu modificările și completările ulterioare, datoreaza bugetului local o taxă de eliberare/ viză anuala a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după cum urmează:

 • a) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică de până la 25 mp : 300 lei;

 • b) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică cuprinsă între 25,1 mp și 50 mp : 450 lei;

 • c) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică cuprinsă între 50,1 mp ș


 • d) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică cuprinsă între 100,1 mp

 • e) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică ce depășește 500,1 mp :

Pentru activitățile încadrate în clasa CAEN 5610 - Restaurante și respectiv CAEN 5630- Baruri și alte activități de servire a băuturilor desfășurate în perioada târgurilor, festivalurilor sau altor manifestări cu caracter temporar, pe raza municipiului Ploiești, taxa aferentă va fi în cuantum de 300 lei.

B. Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupa - 932 - Alte activități recreative și distractive (clasele CAEN 9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții și CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive) datorează o taxă de eliberare / viză anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activități în cuantum de :

-pentru CAEN 9321-100 Iei;

- pentru CAEN 9329-510 lei.

In cazul in care un agent economic deține ambele coduri in certificatul constatator (CAEN 9321 si CAEN 9329) se va taxa suma maxima.

Agenții economici care desfășoară activități de alimentație publică încadrate în prevederile art.475 alin.(3), care nu depun documentația de autorizare și nu achită taxa stabilită de lege, urmează a fi impuși din oficiu cu o taxă al cărei cuantum va fi de 4100 lei.

Pentru agenții economici cărora li se eliberează Aviz de program :

 • -  se instituie o taxă de eliberare/viză anuală în cuantum de 50 lei;

 • -  pentru agenții economici care desfășoară activitate pe codul CAEN 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri, pe raza municipiului Ploiești se instituie taxa de eliberare/ viza anuală 10.000 lei, pentru fiecare punct de lucru detinut pe raza municipiului Ploiești.

Taxa de viză anuală are un cuantum egal cu al taxei de eliberare și se plătește anticipat eliberării autorizației, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului, pentru activitățile înscrise la codurile CAEN 5610, 5630, 9321, 9329.

Vizarea autorizațiilor se face până la data de 31 decembrie anul curent, pentru anul următor, pentru activitățile înscrise la codurile CAEN 5610, 5630, 9321, 9329.

Suprafața pentru care se va face calculul și implicit se va plăti taxa va fi cea din declarația pe propria răspundere dată de fiecare comerciant odată cu depunerea documentației de eliberare/viză a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică.                                                                                                       _ «■

4    —'vCțA

Serviciul Public Finanțe Locale asigură încasarea acestei taxe, ca urmare a plății benevole, a recd^^aț^îgmxprin

------,------—. ------------.—    5 —-------- i—------—, ~              -r “ executare silită, numai pe baza documentației transmise de Direcția Gestiune Patrimoniu care sa cuprindă toa|e el^e^tpleude identificare ale plătitorilor, inclusiv cuantumul taxei si accesoriile aferente.                                        iWtXi Ar?Anexa nr.l tA HCt fa


(tabelul nr. 16)


e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

 • (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale.

 • (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate, în cazul panourilor, amplasamentelor, spațiilor publicitare și altele asemenea, stabilite/avizate de către Primăria Municipiului Ploiești.

 • (3) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

 • (4) Taxa se Stabilește prin aplicarea cotei procentuale de 3% la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

 • (5) Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a fi obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată.

 • (6) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate prevăzută la alin. (1) se declară și se plătește de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

Taxa pentru afîșaj în scop de reclamă și publicitate

(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afîșaj pentru reclamă și publicitate, cu excepția celei care intră sub incidența art. 477, datorează plata taxei anuale către bugetul local în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectiv.


 • (2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate.

 • (3) Taxa se calculează pentru un an fiscal în funcție de numărul de luni în care se afișează în scop de reclamă și_ publicitate. Fracțiunile mai mici de o lună se rotunjesc la lună.

 • (4) Taxa se Stabilește in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de met suprafeței afișajului pentru reclame, conform tabelului nr.l6 :

Tabelul nr.16

Categorie

NIVELURILE pt. anul 2018 conform HCL 481/2017

NIVELURILE PT. ANUL 2019 indexate cu rata inflației cf. HCL 116/2018

Afișaj situat la locul in care persoana derulează o activitate economica

38

38,51

Orice alt panou, afișaj sau structura de afișaj pentru reclama si publicitate

27

27,37

 • (5) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

 • (6) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 • (7) Taxa este plătită de utilizatorul final și se face venit la bugetul local.

 • (8) Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj.

 • (9) Contribuabilii persoane fizice sau juridice au obligația sa depună declarația de impunere privind taxa pentru afișaj in scop de reclama si publicitate la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data amplasării/desființării.

 • (10) Pentru depunerea cu întârziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • (11) Pentru neplata in termen a taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate se datoreaza majorări de intarziere.

  Anexa nr.l

  (tabelul nr.l7)


 • f) impozitul pe spectacole

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea


artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă.

 • (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

 • (2) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

 • (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligația de:

 • a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

 • b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;

 • c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

 • d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

 • e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

 • f) a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului. yC"

 • (4) Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în căfe/ăra spectacolul.

 • (5) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declarației se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 • (6) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului.

 • (7) Pentru depunerea cu intarziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • (8) Pentru neplata la termen a impozitului pe spectacole se datoreaza majorări de intarziere conform dispozițiilor legale.

 • (9) Impozitul pe spectacol se calculează prin aplicarea cotei prevăzută în tabelul nr.17

Tabel nr.17

Felul activitatii artistice sau distractive

NIVELUL

IMPOZITULUI

PENTRU ANUL 2018 conform HCL 481/2017

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU ANUL 2019

0

1

2

1. Pentru manifestări artistice de teatru, de operă, de operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

2%

2%

2.Pentru oricare altă manifestare artistică sau distractivă față de cele enumerate la punctul 1

5%

5%

Anexa nr.l L h C

 • g) taxe speciale

I. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI:

1. în conformitate cu prevederile art.484 și art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, corobotate cu prevederile art.l lit.f) din HCL nr.l 16/2018 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, Consiliul Local stabilește taxe speciale pentru următoarele servicii prestate în regim de urgență, în interesul persoanelor fizice și juridice de :

 • a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 56 lei pentru persoane fizice;

 • - 1171ei pentru persoane juridice.

 • b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor și taxelor în regim de urgență (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 86 lei pentru persoane fizice;

 • - 172 lei pentru persoane juridice.

 • c) servicii către contribuabili la cererea acestora:

c.l. - efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3;

c.2. - fotocopii după documentele din arhiva - 1 leu pagina;

c.3. - fotocopii procese-verbale de amenda - 1 leu pagina.

 • 2. Taxele speciale se datoreaza de către contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevăzute la pct. 1 .

 • 3. Taxele speciale se achita anticipat, în numerar, la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești sau prin virament in contul deschis la Trezoreria Ploiești -RO24TREZ52121360206XXXXX, beneficiar Municipiul Ploiești, CUI-2844855.

 • 4. In caz de rezolvare peste termenele stabilite sau nerezolvare a cererii depuse de contribuabilii persoane fizice sau juridice, taxa achitată anticipat se restituie sau se compensează, după caz, cu alte obligații către bugetul local.


 • 5. Instituțiile publice sunt scutite de taxe speciale pentru servicii prestate în regim de urgență.

II. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI: în conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, coroborate cu cele ale Hotărârii de Guvern nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, actualizată, și HCL nr. 116/2018 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;

în baza Ordonanței nr.84/2001 privind înființarea și organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidență a persoanelor;

în conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, actualizată, coroborate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, actualizată;

 • 1) 101 lei - taxa pentru oficierea căsătoriei in zilele de sâmbătă si duminică la sediul SPCLEP Ploiești la ora preferențială, după orele de program (900-1200), între orele 1300-1600 sâmbăta și între orele 1300-1400 duminica, în funcție de numărul mare de căsătorii/solicitări.

 • 2) 51 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă.

 • 3) 152 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de duminică și sărbători legale;

 • 4) 101 lei - taxa încheiere căsătorie înaintea termenului legal de 11 zile (primele 6 luni de sarcină), cu excepția cazurilor: starea de sănătate a unuia dintre soți; sarcina avansată a viitoarei soții.

 • 5) 51 lei - taxa de eliberare a certificatelor duplicate sau extraselor multilingve în regim de urgență.

 • 6) 15 lei - taxa pentru operațiunile foto realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane.

 • 7) 15 lei - taxa pentru operațiunile video realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane.

 • 8) 0,5 lei - pagina format A4 si 1 leu pagina format A3 pentru efectuarea de copii xerox de pe acte.

Taxele speciale se datorează de către contribuabilii care solicită prestarea serviciilor prevăzute mai sus.

Taxele de urgență și tarifele instituite vor fi încasate, în numerar, la casieria Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești.

Taxele speciale și cele de urgență instituite potrivit prezentei hotărâri au ca destinație acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești și duc la o mai bună autofinanțare și la limitarea subvențiilor provenite de la bugetul local.

 • III. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ PLOIEȘTI:

  Consiliul Local stabilește pentru serviciile prestate de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, in anul 2019, următoarele taxe speciale:


  Nr. ort.

  Tip taxa speciala

  Valoare (lei) indexata cu rata inflației 1,34%

  Termen de emitere

  1.

  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru relații, informații, operațiuni notariale

  507

  5 zile lucratoare

  2.

  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru construire

  1.013

  10 zile lucratoare

  3.

  Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

  1.520 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de până la 1.000.000 lei

  10 zile lucratoare

  4.

  Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

  1.520 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții cuprinse între 1.000.001 lei și 8.500.000 lei

  10 zile lucratoare

  5.

  Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

  1.520 lei + 2,5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de peste 8.500.000 lei’


TAXE S.D.U.M

Nr. crt.

Tip taxa speciala

Valoare (lei) indexata cu rata inflației 1,34%

1.

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru studii de oportunitate

405

2

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru Plan Urbanistic Zonal

405

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Plan Urbanistic de Detaliu

355

3.

Taxă Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Documentații Tehnice pentru Autorizarea Construcțiilor

/ rrV>    x

4.

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Consultare

507 leii față a'^valajbilă pentru avfcar$a®fe$îvă a

documentației)

5.

Analizare documentație privind publicitatea stradală

51

6.

Analizare documentație privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat

51

Taxa speciala Serviciul Cadastru și GIS :

Taxa pentru eliberare copii pe suport electronic de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri deținute de Consiliul Local al municipiului Ploiești, adică :

-101 lei/mp de hartă format pdf, scara 1 :1000 (adică 120 lei /format hârtie A3, scara 1 :1000, echivalent pdf) ;

- 203 lei/ha teren format dxf, scara 1 :1000 (adică 2400 lei/format A3 harta dxf, scara 1 : 1000, echivalent 12ha teren).

IV. Taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) și utilizatorii noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii:

Taxa specială de salubrizare este stabilită conform Hotărârii Consiliului Local nr.237/28 iulie 2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia și a Hotărârii Consiliului Local nr.372/27 septembrie 2018 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 237/2017.

Anexa nr.l bh ftCL fa


(tabelul nr. 18, 19)


 • h) alte taxe locale

 • I. Taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise. suporți pentru obiecte de publicitate si pentru evenimente ocazionale s.a.

- Procedura de calcul si încasare -

 • 1) Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru terase de vara, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice si suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, activitati socio-medicale/culturale/educative/sportive, care nu au caracter comercial sau politic, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic, taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional se stabilesc conform art. 486 alin.(l) din Legea nr. 227/2015 (Tabelul nr. 18)

 • 2) - Taxa pentru depozitarea de materiale se achita la data obținerii autorizației de la structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

- Taxa pentru realizarea unor lucrări se achita la data obținerii autorizației de structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

- Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru terase de vara, ocuparea terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, specotacole in aer liber etc.), taxa pentru ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, taxa pentru ocuparea terenului pentru realizarea unorgaț taxa pentru ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, agt^iiatlV medicale/culturale/educative/sportive, care nu au caracter comercial sau politic, taxa pentru ocuparea terenului cu cortfiri/pto cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic, taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentrjj lărgiriacces,

foăițewn diverse S fe evenimente organizate ocazional, se achita zilnic sau pe baza de convenție sau contract pentru o perioada mai mare de o zi, caz in care taxa se achita la eliberarea convenției.


- Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, toncte inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru

obiecte de publicitate existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent se achita in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.


- Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru

obiecte de publicitate realizate in cursul anului fiscal se achita, pentru perioada cuprinsa intre data autorizării si finele anului fiscal curent, in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.


- Pentru sistemele publicitare cu structuri de susținere amplasate pe domeniul public al municipiului Ploiești, utilizatorul, respectiv prestatorul de servicii de reclama si publicitate va plăti pe langa taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate stabilite in conformitate cu legea si taxa aferenta utilizării domeniului public stabilita prin prezenta hotarare, in baza unei convenții incheiate pentru terase de vara, ocupării terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocupării terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocupării terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocupării terenului pentru realizarea unor cai de acces, ocupării terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, activitati socio-medicale/culturale/educative/sportive, care nu au caracter comercial sau politic, ocupării terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic.

folosința temporara a terenului.

3) Pentru zona B taxa se reduce cu 10%, pentru zona C taxa se reduce cu 20%, iar pentru zona D taxa se reduce cu 30% in cazul


desfacerii de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale Consiliului Local Ploiești (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocupării terenului pentru


4) Taxele pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru terase de vara, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice si suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces,

ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovs medicale/culturale/educative/sportive, care nu au caracter comercial sau politic, ocuparea terenului cu corturi/pav campanii de informare sau promovare cu caracter politic, taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri organizate ocazional se stabilesc conform tabelului nr. 18 (mai jos).                                               '
Tabelul nr.18


Denumire taxă

Taxa stabilită pentru anul 2018 conform HCL 481/2017 -lei/mp/zi-

NIVELURILE TAXELOR PENTRU ANUL 2019

- lei/mp/zi -

pt.domeniul public

pt.domeniul privat

pt.domeniul public

pt.domeniul privat

1

Depozitarea de materiale și realizarea unor lucrări

Zona A

 • - pana la 100 mp - 1,5

 • - 100 - 1000 mp - 0,7

-peste 1000mp -0,4

Zona A

-panala 100 mp- 1,5 -100-1000 mp - 0,7 - peste 1000 mp - 0,6

Zona A

 • - pana la 100 mp - 1,5 -100- 1000 mp -0,7

 • - peste 1000 mp - 0,4

Zona

A

 • - pana la 100 mp- 1,5 -100-1000 mp - 0,7

 • - peste 1000 mp - 0,6

Zona

B

 • - pana la 100 mp- 1

 • - 100-1000 mp - 0,5

 • - peste 1000 mp - 0,3

Zona B

-pana la 100 mp- 1

 • - 100-1000 mp - 0,5

 • - peste 1000 mp - 0,3

Zona B

-pana la 100 mp- 1 -100-1000 mp - 0,5

- peste 1000 mp - 0,3

Zona

B

 • - pana la 100 mp- 1 -100-1000 mp - 0,5

 • - peste 1000 mp - 0,3

Zona C

 • - pana la 100 mp- 0,7

 • - 100-1000 mp - 0,3

 • - peste 1000 mp - 0,2

Zona C

 • - pana la 100 mp- 0,7 -100-1000 mp - 0,3

 • - peste 1000 mp - 0,2

Zona C

 • - pana la 100 mp - 0,7 -100-1000 mp - 0,3

 • - peste 1000 mp - 0,2

Zona C

- pana la 100 mp- 0,7 -100-1000 mp - 0,3 -peste 1000 mp - 0,2

Zona

D

-panala 100mp- 0,5 -100-1000 mp - 0,2

- peste 1000 mp - 0,1

Zona

D

 • - pana la 100 mp- 0,5 -100-1000 mp - 0,2

 • - peste 1000 mp - 0,1

Zona D

 • - pana la 100 mp - 0,5 -100-1000 mp - 0,2

 • - peste 1000 mp - 0,1

Zona D

 • - pana la 100 mp- 0,5 -100-1000 mp - 0,2

 • - peste 1000 mp - 0,1

2

Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, în piețe, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale (inclusiv aparate de înghețată, vitrine frigorifice s.a.)

2

2

2,1

2,1

3

Ocuparea terenului pentru terase de vară

1

1

1,1

1,1

4

Ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice s.a.

2

2

2,1

2,1

5

Ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate

4

4

4,1

4,1

6

Ocuparea terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, târguri, spectacole în aer liber etc.)

15

15

15,3

15,3

7

Ocuparea terenului      în scopul

desfășurării    unor activități    de

ecologizare

0,2

0,2

0,3

0,3

8

Ocuparea terenului pentru    realizarea

unor căi de acces

-cale de acces pentru     spațiu

comercial

4

4

4,1

4,1

9

Ocuparea terenului pentru realizarea unor căi de acces

-cale de acces pentru    balcon

construit aferent locuinței

0,05

0,05

0,1

0,1      S

s10

Ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, activitati socio-medicale/culturale/educative/ sportive, care nu au caracter comercial sau politic

-

-

3

3

11

Ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic

-

-

15

15

12

Taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional

-

-

200 lei/casuță/zi

200 lei/casuță/zi

II. Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare si promotionale

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,51 lei pe zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1,02 leu/zi.

III. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pc cale administrativă.

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa este în cuantum de 507 lei. Taxa se achita la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

IV. Taxa de reabilitare termică

Taxa de reabilitare termică este stabilită în conformitate cu prevederile art.486 alin.(6) - Cod fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele din Hotărârea Consiliului Local nr.457/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.363/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.257/2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020 ; Axa prioritară 3- Sprijin ir     nziției


către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestioWii i a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publjce ^i ți^\s locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale.

V.Taxele judiciare de timbru


Tabel nr.19

OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare

NIVELURILE PENTRU ANUL 2019

Art. 3. Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:

X

a) până la valoarea de 500 lei

8% dar nu mai puțin de 20 lei

b) între 501 lei și 5000 lei

40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei

c) între 5.001 lei și 25.000 lei

335 lei + 5%

pentru ce depășește 5000 lei

d) între 25.001 lei și 50.000 lei

1.355 lei +3% pentru ce depășește 25.000 lei

e) între 50.001 lei și 250.000 lei

2.105 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei

f) peste 250.000 lei

6.105 lei+1% pentru ce depășește 250.000 lei

Art.4. (1) în cazul acțiunilor posesorii taxă judiciară:

20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită

(2). Pentru acțiunile care au ca obiect:

X

Un dezmembrământ al dreptului de proprietate

20% din valoarea bunului asupra căruia se poartă dezmembrământul

Servituți

20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituții

Art.5. (1). Cererile în materia partajului judiciar :

X

Stabilirea bunurilor supuse împărțelii

3% din valoarea acestora

Stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei părți ce se cuvine fiecărui coproprietar

50 lei pentru fiecare coproprietar

Creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute în starea de proprietate comună

3% din valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită

Cererea de raport

3% din valoarea creanțelor a căror raportare se solicită

Cererea de reducțiune a liberalităților excesive

3% din valoarea părții de rezervă supusă reîntregirii prin reducțiunea liberalităților

Cererea de partaj propriu - zis

3% din valoarea masei partajabile

(2). Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute la (1) se formulează în cadrul aceleiași acțiuni, se taxează o singură taxă

5% din valoarea masei partajabile

Art.6. (1). Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale

50 lei dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei;

200 lei dacă valoarea cererii depășește 2.000 lei

(2). Cererile privind ordonanța de plată

200 lei

(3). Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept

100 lei Ă

(4). Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială

Când sunt neevaluabile în bani

201ei

Când sunt evaluabile în bani

50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei; /

200 lei, dacă valoarea cererii depășește 2.000 tei c    \Art.7. Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice

100 lei

Art.8. (1). acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești:

X

a) cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial;

100 lei

b) cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial;

100 lei

c) cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc și plata anumitor sume de bani;

100 lei

d) acțiunile în grănițuire; în ipoteza în care prin aceeași cerere se revendică și o porțiune de teren, la taxa judiciară de timbru stabilită pentru acțiunea în grănițuire se adaugă și taxa corespunzătoare valorii suprafeței revendicate.

100 lei

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial

50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei;

300 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei.

Art.9. Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:

X

a) cereri de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicită recuzarea

100 lei;

b) cereri de strămutare în materie civilă

100 lei

c) cereri de repunere în termen

20 lei

d) cereri de perimare

20 lei

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă

20 lei

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă

20 lei

g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părților

-50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată;

h)cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute

50 lei

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanță

0,20 lei/pagină

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie

1 leu/pagină

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1 leu/pagină

1) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive

5 lei pentru fiecare exemplar de copie.          țft '   ■ f

4°- <

Art. 10. (1) în materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:

A /

a) cereri pentru încuviințarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu

20 lei                  t -

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii

50 lei                l t

51

•O»'

(2) în cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau Ia valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată.

în cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare

100 lei

(4) Cererile de întoarcere a executării silite

50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei;

300 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei

Art. 11. a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere

20 lei;

în cazurile în care înțelegerea sau acordul de mediere privește transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile

20 lei+ 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acțiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat.

în cazul în care înțelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partaj ui

la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5;

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

100 lei

când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor

1.000 lei

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de soluționare a contestației

20 lei.

Art. 12. Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

X

a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora

300 lei

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

200 lei

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

100 lei.

Art. 13. Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:

X

a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins

100 lei

---------------------------#* / nW V1b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

100 lei

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și modele industriale

300 lei

Art. 14. 1) Acțiunile, cererile, obiccțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare

200 lei.

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în registrul comerțului

100 lei.

Art. 15. Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

X

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil

200 lei

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul civil

100 lei

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil

50 lei

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii

50 lei

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei

20 lei fiecare cerere

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani

20 lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă de timbru.

Art. 16. în materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:

X

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui înscris

50 lei

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ

10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult deGOO lei.

a                   \

----------------------------------------------------------------------------------------------------------\ :

Art. 17. Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:

X

a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii publici

100 lei

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

20 lei

Art. 18. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:

 • a)  cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești;

 • b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-și îndeplini atribuțiile prevăzute de lege;

 • c)  cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc

20 lei

Art. 19. în materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate

20 lei

Art. 20. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție fondul dreptului

50 lei

Art. 21. Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat

20 lei

Art.22. Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

10 lei pentru fiecare înscris ori copie

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților

300 lei

c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană

100 lei

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

100 lei

Art. 23.(1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești

50% din taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță, dar nu mai puțin de 20 lei;

50% din taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puțin de 20 lei.

Art. 24. (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă.

100 lei

(2) în cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul;

50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 100 lei

pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs

100 lei

Art.25. (1). Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

 • a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acțiunea de partaj;

 • b) încheierea de suspendare a judecării cauzei;

 • c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calității de reprezentant.

20 lei

(2). Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

 • a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat;

 • b) hotărârea prin care s-a luat act de renunțarea la dreptul pretins;

 • c) hotărârea prin care s-a luat act de renunțarea la judecată;

 • d) hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților.

50 lei

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se timbrează, în toate situațiile

100 lei

Art. 26. (1) Pentru formularea contestației în anulare

100 lei

(2). Cererea de revizuire

100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat

(3) acțiunea de anulare a hotărârii arbitrale

100 lei pentru fiecare motiv invocat

Art. 27. Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

20 lei


Procedura de acordare a scutirilor/facilităților fiscale de la plata imp

pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru persoane fizice și juridice prevăzute la art.7 din Hotărâre

1. Scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, în suprafață de maxim 500 mp.

 • a). Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane fizice trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții :

 • - să nu realizeze niciun venit, sau veniturile sale nete lunare să fie mai mici sau egale cu suma de 650 lei;

 • - să nu dețină în proprietate un alt bun imobil în afara celui de la adresa de domiciliu;

 • -  să nu înregistreze obligații fiscale restante la bugetul local;

 • - suprafața construită a locuinței în funcție de numărul de persoane cum este reglementată în Legea nr. 114/1996 privind Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare, să nu depășească :

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 8 lmp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane- 171mp.

 • b). Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre ;

 • -  Copii după actele de identitate ale proprietarilor, membrilor familiei, care atestă faptul că aceștia își au domiciliul la locuința pentru care se solicită scutire;

 • -  Dovada veniturilor lunare (cupon de pensie, adeverință de salariu, etc.);

 • -  Dovada veniturilor solicitantului eliberată de Administrația Finanțelo^^blice Prahova;

 • -  Declarație pe propria răspundere că nu deține în proprietate

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de MptiMiWc^u'

/i/

!n


 • c). Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre sU^rafața-de-X' deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin nre^en.l^ feWarc.

Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și cu condiția ca acesta să dețină în proprietate un singur imobil.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de setul de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2019, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2019.

 • (2). Scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfane aflate în evidenta autorității tutelare, pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia.

 • a). Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să dețină în proprietate sau copropietate clădire și/sau teren la adresa de domiciliu.

 • b). Dosarul pentru acordarea scutirii/reducerii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • -  Copii după actele de identitate ale proprietarilor/coproprietarilor care atestă faptul că aceștia își au domiciliul la locuința pentru care se solicită scutire;

 • -  Documente eliberate de autoritatea tutelară care să ateste situația de fapt;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.


Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau ter începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care per documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2019, contribuabi'^i ti'ebufc depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martis^fr

 • (3). Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată. Scutirea se acordă pentru un singur imobil (clădire și teren).

Dosarul pentru acordarea scutirii/reducerii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • -  Copii după actele de identitate ale proprietarilor/coproprietarilor ;

 • -  Documente eliberate de autoritatea tutelară care să ateste situația de fapt;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2019, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2019.

 • (4). Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe terenul de sub construcție, pentru clădirea și terenul de sub construcția clădirii - monument istoric, aflate în proprietatea persoanelor fizice și care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice, altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(l) lit.x) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Clasarea monumentelor istorice se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificăîrile și completările ulterioare.

Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • -  Copii după actele de identitate ale proprietarilor;


 • -  Documente care să ateste statutul de monument istoric elibeuăte competente în domeniu;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări id^pt șpgcif Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justifi

contribuabil până la data de 31 martie 2019, pe baza unui referat ipt inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2019, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2019.

 • (5) Facilitați fiscale pentru persoanele fizice care se încadrează în următoarele situații:

- Au calitatea de moștenitori și nu au depus actul de deces al persoanelor de la care au moștenit, precum și certificatul de moștenitor in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al decedaților. Facilitatea fiscala constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de moștenitori, pana la data depunerii certificatului de moștenitor.

 • - Contribuabilii care au dobândit cu abitație viageră, bunuri impozabile, nedeclarate la organul fiscal și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al vânzătorului. Facilitatea fiscala constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de cumpărători, pana la data depunerii actului. Stingerea obligațiilor de plată datorate de moștenitor/cumpărator se realizează

cu data plății obligației la rolul fiscal al defunctului/vânzătorului. Facilitatea fiscala se acorda la cererea contribuabilului, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • (6). Scutire de la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice și care, potrivit legii, sunt clasate ca muzee altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(l) lit.x) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • a). Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane juridice trebuie șă îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • - să dețină în proprietate clădire care, potrivit legii, este clasată în categoria muzeu;

- în clădire să se desfășoare o activitate benefică pentru comunitatea locală.

 • b). Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

- Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;


Documente care să ateste statutul de muzeu, eliberate d§^a$g competente în domeniu;

Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fa£t/s

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificat^ depusă contribuabil până la data de 31 martie 2019, pe baza unui referatN^tgcWifi^âe inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conSucerea instituției.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2019, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2019.

 • (7). Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • a). Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane fizice trebuie șă îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:

 • - să se încadreze în categoria persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit, b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  să dețină în proprietate sau copropietate clădire și/sau teren la adresa de domiciliu.

 • b). Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre ;

 • -  Copii după actele de identitate care ateste faptul că contribuabilii își au domiciliul la locuința pentru care se solicită scutire;

 • -  Copii după certificatul eliberat de Secretariatul de Stat care să ateste calitatea de revoluționar;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 • c). Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2019, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2019, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2019.

A;\A

 • (8) . Scutire de la plata impozitului/taxei pe clădire și a impozitulqij^^p pe^ J teren pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de serffei'j sOcjaîe do^. către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca fumiz<^?de’^servipjrs^ sociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile ^făras^fc^^ lucrativ.

 • a) Facilitatea fiscală se acordă pentru organizațiile neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru asociațiile și fundațiile care au ca activitate de servicii sociale care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate.

 • b) Scutirea se acordă pentru clădirea și terenul folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ.

 • c) Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, asociațiile și fundațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

5

 • - asociația sau fundația să desfășoare activitățile menționate la litera a) ;

 • - clădirile și terenul să fie folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ ;

 • - activitățile în cadrul asociației/fundației să aibă caracter continuu, să se desfășoare pe întreg anul fiscal.

 • d) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la organul fiscal, însoțită de următoarele documente :

 • - statutul asociației/fundației;

 • - copie balanță de verificare întocmită (la data de 30.06, respectiv la data de 31.12) în anul anterior solicitării scutirii;

 • - declarație notarială din care să reiasă faptul că în locația pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activitate economică;

 • - alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2019, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2019.

 • (9) . Modelul de cereri pentru acordarea facilităților fiscale prevăzute la punctele (l)-(8) din prezenta Procedură este prevăzut în Anexa nr.4.


Procedura privind acordarea de facilitați fiscale agentilor isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordin Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privipd ap?nbăreă^ nnnrlifiilni' arnrdqro t» maciirîlnr dp cnriiin npnfru in

I condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioâ • I. Procedura privind acordarea ajutorului de minimis sub forma scutirii de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului pe clădire ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, în temeiul schemei, persoanele juridice trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) își desfășoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 cu modificările și completările ulterioare, ori declarat prin hotărâre a Guvernului;

 • b) desfășoară activitate economică;

 • c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs) nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanților care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), indiferent de sursa de finanțare; în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 3 lit. 1), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.;

 • d) prezintă un studiu de fezabilitate/plan de investiții pentru care se solicită finanțarea, cu evidențierea cheltuielilor eligibile;

 • e) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor non-financiare aflate în dificultate, în vigoare începând cu 1 august 2014;

 • f) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată și creanța a fost integral recuperată.

Acordul de principiu este emis de către structura de specialitate a unității administrativ-teritoriale .

în vederea obținerii acordului de principiu, solicitantul transmite aparatului de specialitate al unității administrativ-teritoriale în raza căreia este constituit parcul industrial următoarele documente:

 • a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de minimis, completatei română, prin tehnoredactare, semnată în original de persoana autorizată legal întreprinderea solicitantă, al cărei model, este prevăzut în schema c

 • b) opis cu documentele anexate cererii de acord;

 • c) certificat constatator, după caz, în original, emis cu ocazia de.


oi de acord de principiu de oficiul registrului comerțului de pe lângă triburîijW^ide3ș^ are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menționeze următoarele mfojripațn? datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia, activitatea desfășurată în parcul industrial, cu menționarea codului CAEN corespunzător;

 • d) studiu de fezabilitate sau plan de investiții, cu evidențierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de active. Studiul de fezabilitate sau planul de investiții depus trebuie sa fi fost întocmit cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii de acord de principiu;

 • e) extras de carte funciară pentru informare;

 • f) o declarație scrisă a reprezentantului legal, sub sancțiunea prevăzută în Codul penal privind falsul în declarații, referitoare la toate ajutoarele de minimis primite de solicitant pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului fiscal în curs;

 • g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanțare și documentația aferentă;

hjcertifîcate de atestare fiscala, care sa ateste achitarea obligațiilor fiscale datorate bugetului local si bugetului de stat, la zi;

 • i) documente prin care sa se ateste evoluția numărului de angajați de la înființare si pana in momentul depunerii cererii;

j) studiul de impact asupra mediului, emis de organele competente in acest domeniu, intocmit cu cel mult 6 luni inainte de depunerea cererii de acord de principiu;

k) documente prin care sa faca dovada contribuției la dezvoltarea locala, întocmite cu cel mult 6 luni inainte de depunerea cererii de acord de principiu;

 • l) angajament privind menținerea numărului de salariati pe perioada acordării ajutorului (in caz contrar se retumeaza ajutorul);

m) declarație pe propria răspundere, însoțită de documente justificative din care să reiasă faptul că nu desfășoară activități de export către țări terțe sau către state membre ale Uniunii Europene, și anume, legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

Documentele emise de persoana juridica solicitantă în original sunt datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal persoana juridica. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul" și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

Pentru a beneficia de acest ajutor de minimis, persoanele juridice vor depune aceste documente in perioada 03.01-21.01.2019. Nedepunerea completa a acestor documente si in termenul stabilit are ca efect neacordarea ajutorului de minimis.

Prin schemă nu se acordă ajutoare destinate activității de export^e^tîesțărljterțe sau către state membre ale Uniunii Europene, și anume i ’

ajutoarele vlegate direct (fi.

cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de disțribuțig.ori.dc altg-

- - • ----------------

A     --


cheltuieli curente legate de activitatea de export.


£ r.

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domeniirydigih|!&/' cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt acestea definite conform pjezSmei scheme, poate beneficia, pentru sectoarele eligibile, de scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităților sau o distincție între costuri astfel încât activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în baza acesteia

II. Procedura privind acordarea ajutorului de stat regional sub forma scutirii de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si<ao impozitului pe clădire ce face parte din infrastructura parcului industnal, pentru investițiile inițiale realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării.. Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobare^cbndițiijdr de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a beneficia de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, administratorul parcului industrial sau rezidenții trebuie să obțină un acord de principiu al autorității administrației publice locale, prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h), respectiv la art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare. Pentru administratorul parcului industrial care se dorește a fi înființat în baza Legii nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare, acordul de principiu al autorității administrației publice locale se obține înainte de data depunerii documentației pentru obținerea titlului de parc industrial.

în vederea obținerii acordului de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, înainte de data începerii lucrărilor întreprinderea solicitantă transmite aparatului de specialitate al municipiului Ploiești următoarele documente:

 • a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, completată în limba română, prin tehnoredactare, semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă;

 • b) opis cu documentele anexate cererii de acord de principiu;

 • c) certificat constatator, în original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de principiu, unde este cazul, de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia, activitatea desfășurată în parcul industrial, cu menționarea codului CAEN corespunzător;

 • d) studiu de fezabilitate sau plan de investiții, cu evidențierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ. Totodată, aceste documente trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 6 din actul normativ sus menționat privind efectul stimulativ;

 • e) o declarație care să specifice ajutorul de stat/de minimis primit deja pentru alte proiecte în ultimii 3 ani;

 • f) o declarație care să specifice ajutorul primit sau care urmează să fie primit pentru același proiect din partea altor furnizori de ajutor de stat;

 • g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanțare și documentația aferentă;

 • h) extras de carte funciară pentru informare;

  justificative, țări terțe s 3 cantității e cheltuieli


 • i) declarație pe propria răspundere, însoțită de documente reiasă faptul că nu desfășoară activități de export către membre ale Uniunii Europene, și anume, legate direct d< înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție ori de alt de activitatea de export;


  justificative, dfrf^


  ate%i


 • j) declarație pe propria răspundere, însoțită de documente reiasă faptul că, în cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European sau că, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză.

Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul" și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

Pentru a beneficia de ajutor de stat regional, în temeiul schemei, persoanele juridice trebuie sa îndeplinească cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 • a) își desfășoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001, cu modificările și completările ulterioare sau declarat prin hotărâre a Guvernului;

 • b) desfășoară activitate economică;

 • c) intenționează să realizeze o investiție inițială într-un parc industrial;

 • d) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

 • e) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată și creanța a fost integral recuperată;

 • f) nu au solicitat/primit alte tipuri de ajutor de stat/ajutoare de minimis pentru costurile eligibile pentru care solicită ajutor de stat în baza prezentei scheme.

Dacă lucrările cu investiția încep anterior depunerii cererii de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a) din actul normativ sus menționat, proiectul se va considera neeligibil pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013, cu modificările și completările ulterioare, investițiile eligibile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie considerate investiții inițiale conform prevederilor art. 2 lit. k);

 • b) să facă dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza studiului de fezabilitate sau planului de afaceri potrivit prevederilor art. 2 lit. g) și h);

 • c) să facă dovada contribuției la dezvoltarea regională potrivit art. 2 lit. i).

Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentația depusă de

întreprindere trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau a ^^rnultora. dintre următoarele criterii:                                                             ’''KA

 • a) o creștere substanțială a dimensiunii investiției/activității Curmare ă acordării

ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate înparcurile industriale;                                                         X          \   /

 • b) o creștere substanțială a domeniului de aplicare a investiției/abtisjr^yî^jSirtmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inîțîăf^fealizate în parcurile industriale;

 • c) o creștere substanțială a valorii totale a costurilor suportate de întreprindere pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

 • d) o creștere substanțială a ritmului de finalizare a investiției/activității în cauză;

 • e) investiția nu ar fi fost realizată în regiunea asistată în cauză în absența acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.

Beneficiarii sunt obligați să mențină investiția pentru care au beneficiat de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale pe o perioadă minimă de 5 ani de la finalizarea acesteia, dacă sunt întreprinderi mari, respectiv pe o perioadă minimă de 3 ani, dacă sunt întreprinderi mici și mijlocii.

Pentru a beneficia de acest ajutor de stat regional, persoanele juridice vor depune aceste documente in perioada 03.01-21.01.2019.

Nedepunerea completa a acestor documente si in termenul stabilit are ca efect neacordarea ajutorului de stat regional.

Prin schemă nu se acordă:

- ajutoare destinate activității de export către țări terțe sau către state membre ale Uniunii Europene, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export.

-ajutoare regionale individuale pentru investiții realizate de o întreprindere care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză.

Anexa nr.23

xA PROCEDURA          C(

privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuhi-de inspecție focală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploie&^s-..

c o fe"'

1. Beneficiarii eșalonării

Prezenta procedură se aplică agenților economici, cărora li s-au stabilit diferențe de plată în urma efectuării inspecției fiscale de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

2. Obiectul eșalonării

9

 • (1) Obiectul eșalonării îl reprezintă sumele rezultate, ca diferență de obligații bugetare, din rapoartele de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

 • (2) Eșalonarea la plată se acordă doar pentru sume mai mari de 100.000 lei.

 • (3) La cererea temeinic justificată a contribuabilului - persoană juridică, organul fiscal poate acorda eșalonări, după cum urmează:

 • -  pentru sume cuprinse între 100.000 - 500.000 lei, plata se poate efectua eșalonat, lunar, pe o perioadă de maxim 12 luni;

 • -  pentru sume mai mari de 500.000 lei, plata se poate efectua eșalonat, lunar, pe o perioadă de maxim 24 luni.

 • (4) Eșalonarea la plată se acordă pe o perioadă de maxim 24 luni, în conformitate cu prevederile art.185 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Nu se acordă eșalonare la plata obligațiilor bugetare curente și nici a majorărilor de întârziere calculate pentru neachitarea la termen a acestora. Acestea se vor achita la termenele prevăzute de lege (31.03 și 30.09).

Să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26. Prin exg^pț^^^gctele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul ci                   ; și


judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspun                  ită,

condiția se consideră îndeplinită.

4. Cererea de acordare a eșalonării


 • (1) . Cererea de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor bugetare, inclusiv cele prevăzute de art. 184, alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se depune la registratura instituției de către debitorul care a fost supus unei inspecții fiscale în sarcina căruia au fost stabilite creanțe bugetare finalizate prin emiterea Deciziei de impunere .

 • (2) . Cererea de acordare a eșalonărilor la plata obligațiilor bugetare va cuprinde următoarele elemente:

 • a) Datele de identificare ale debitorului: denumirea societății, reprezentantul legal al acesteia, domiciliul fiscal, codul unic de identificare, date de contact (telefon, fax, e-mail).

 • b) Perioada pentru care se solicită eșalonarea la plată, perioadă care nu poate fi mai mare de 24 luni de la data emiterii acordului de principiu (vezi punctul 2 alin.3 din prezenta procedură).

 • c) Suma totală pentru care se solicită eșalonarea la plată prevăzută în Decizia de impunere.

 • d) Justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilități bănești.

 • e) Data și semnătura reprezentantului legal al societății.

 • f) Acceptul solicitantului privind comunicarea acordului de principiu pe email.

 • (3) . Documentele justificative anexate cererii de acordare a eșalonării la plată.

La cererea de acordare a eșalonărilor la plata a obligațiilor bugetare rezultate din diferențe de obligații principale, respectiv obligații accesorii, stabilite prin Raportul de inspecție fiscală, se vor anexa următoarele documente:

 • a) Copie după ultima situație financiară anuală;

 • b) Extras de cont;

 • c) Situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 (șase) luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonării;

 • d) Copie după ultima balanță contabilă;

 • e) Orice alte documente pe care debitorul le consideră oportune.

5. Modul de soluționare a cererii

9

Cererea contribuabilului se soluționează în termen de 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute în prezenta procedură, prin decizie de eșalonare la plată sau decizie de respingere de eșalonare la plată (modele prevăzute în Anexele nr.2 și 3 la prezenta procedură).

In termen de 5 (cinci) zile de la data înregistrării cererii de acordare a eșalonării, organul fiscal local poate solicita debitorului si alte documente pe care le considera necesare in vederea

soluționării cererii, urmând ca debitorul sa comunice aceste documente in tei nrei^ fe i.O (zece) zile de la data comunicării solicitării.                                      /C

V *

prezenta

<de


tuturor documentelor solicitate, va emite acordul de principiu (model prevăzut îffAn6?£aâi$ prezenta procedură) care va cuprinde toate condițiile prevăzute la pun^fpF 3 jdih^prez*


După analiza documentației, dacă solicitantul întrunește toate cos procedură, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești în termen de 10 zilekde fa^d^pqe^ffierii tuturor documentelor solicitate, va emite acordul de principiu (model prevăzut îtf Ănd?f^w.4 la prezenta procedură) care va cuprinde toate condițiile prevăzute la pun^bjF 3 jdia^prezenta procedură. Comunicarea acordului de principiu către solicitant se va realiza pe^emâil, pentru scurtarea timpilor de răspuns.

în acordul de principiu organul fiscal precizează: perioada de eșalonare; data până la care debitorul trebuie să constituie garanția (consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului; scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare; ipoteca asupra unor bunuri imobile sau mobile din tara -în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara care sa confirme ca bunul este liber de sarcini si acordul beneficiarului eșalonării »                                                                                      5

de-al oferi drept garanție în favoarea municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești: -în termen de 10 zile de la data comunicării acordului); precum și cuantumul garanției.

De asemenea, în acordul de principiu se va menționa că eșalonarea va fi anulată pentru neplata la zi a obligațiilor bugetare născute după data eșalonării.

In conținutul acordului de principiu, organul fiscal local va instiinta debitorul asupra obligației acestuia de a-si achita si obligațiile cu termene scadente pe toata perioada eșalonării, obligații necuprinse in conținutul graficului de eșalonare, in conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.

Solicitantul eșalonării își va exprima în scris acordul final privind condițiile de eșalonare în termen de 48 de ore de la data comunicării acordului de principiu.

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin grafice de eșalonare care fac parte integrantă din decizia de acordare a eșalonării la plată.

Termenul de plată a ratelor de eșalonare este ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, data prevăzută în documentul de plată. Eșalonarea la plată întră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare emiterii deciziei de acordare a eșalonării și are termen de plată în ultima zi lucrătoare a lunii respective.

Cererea se soluționează prin decizie de respingere în cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute de prezenta procedură.

6.Emiterea deciziei de eșalonare Ia plată

Eșalonarea la plata se acorda pe o perioada de cel mult 24 luni de la data emiterii deciziei de eșalonare.

Conform art. 185 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, pe perioada pentru care s-a aprobat eșalonarea la plata, pentru obligațiile bugetare principale eșalonate se datoreaza suplimentar pe lângă majorările de întârziere prevăzute de art. 183 din Codul de procedura fiscală, componenta de penalizare de 0,5% pe luna sau fracțiune de luna reprezentând echivalentul lipsei folosinței sumelor respective la termenul scadent. Pe perioada eșalonării, jumătate din componenta de penalizare a obligațiilor bugetare eșalonate se amână la plată și, după stingerea sumelor eșalonate, acestea se anulează.

în cazul in care debitorul întrunește toate condițiile prevăzute in pre^tf^pr^^lură, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va emite decizia de eșalonare, car^va-fi cdmi|nicată debitorului împreuna cu graficul de eșalonare. Graficul de eșalonare va cc^fiți^t^^nele‘de plata, debit - diferența de plata stabilita prin decizie de impunere conform raportului' de inspecție fiscala, majorări - prevăzute in decizia de accesorii conform rapQiftiltii-de'inspecție fiscala, penalitatea de 0,25 % (partea din componenta de penalizare neamânatâC||'pTafă5\^^una sau fracțiune de luna reprezentând echivalentul lipsei folosinței sumelor respectivSda'tărmenul scadent, majorarea in cuantum de 1% pe luna sau fracțiune de luna calculate in condițiile art. 183, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, obligațiile de plata ramase de achitat, rata lunara de plata.

Decizia de eșalonare se emite după garantarea creanței in favoarea Municipiul Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

7.Garanții

 • 1. în termen de 10 de zile de la data comunicării acordului de principiu debitorii trebuie să constituie garanții.

 • 2. Garanția trebuie să acopere totalul sumelor rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală, eșalonate la plată, majorările de întîrziere datorate pe perioada eșalonării plus procentul de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalizare.

 • 3. Garanția se constituie in condițiile legii, prin:

 • - Consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului;

 • - Scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare;

 • - Ipoteca asupra unor bunuri imobile sau mobile din tara; în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara care sa confirme ca bunul este liber de sarcini, și acordul beneficiarului de-al oferi drept garanție în favoarea Municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și de a sprijini organul fiscal în întocmirea documentației necesare intabulării garanției.

 • 3. Termenul de 10 de zile se consideră îndeplinit dacă documentele necesare intabulării garanției sunt depuse în interiorul acestuia la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 • 4. în cazul în care garanția nu a fost utilizată, după finalizarea eșalonării, aceasta va fi eliberată.

8. Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată

9                       9                                          9        9                           A

Eșalonarea acordată își menține valabilitatea dacă se respectă cuantumul, termenele de plată din graficul de eșalonare si toate condițiile prevăzute in prezenta procedura.

9. Majorări de întârziere

Pe perioada eșalonării se datorează majorării de întârziere ce reprezintă componenta de penalitate in cuantum de 0,25% pe luna/fractiune de luna conform art. 185, alin. (3) din Legea


nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum și majorări de intarzie 1% pe luna sau fracțiune de luna, in condițiile art. 183, alin. (2) din același at^îfoffn10. Pierderea valabilității eșalonării la plată

Neplata unei rate din graficul de eșalonare sau a obligațiilor de pl^.cdr^tite/r^^ atrage după sine pierderea acestei facilități fiscale.

Nerespectarea termenelor si condițiilor prevăzute in prezenta procedura atrage-dtipa sine incetarea eșalonării la plata și i se va aduce la cunoștința debitorului de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești prin emiterea Deciziei de constatare a pierderii valabilității la plată (model prevăzut în Anexa nr.5).

Pierderea valabilității eșalonării la plată are drept consecință începerea și/sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă.

11. Executarea garanțiilor

în cazul pierderii valabilității eșalonării la plată, compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești va executa garanțiile în contul sumelor nestinse.

12. Suspendarea executării silite

După emiterea acordului de principiu si Întocmirea graficului de eșalonare, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aplica intocmai prevederile art. 203 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la suspendarea masurilor de executare silita pe perioada acordării eșalonării la plata.

13. Emiterea certificatului de atestare fiscală

în cazul în care beneficiarul eșalonării va solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscală în această perioadă, în documentul emis se va menționa faptul că este beneficiarul unei facilități fiscale și va putea fi folosit la orice tranzacție sau operațiune, conform art. 157 și 159 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

14. Dispoziții finale

Dispozițiile prezentei proceduri se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură fiscala. In cazul finalizării eșalonării la plata prin respectarea tututor condițiilor prervăzute in prezenta procendură, compartimentul de specialitate, transmite contribuabilului, în termen de 30 de zile de la data finalizării eșalonării, o adresa prin care i se va aduce la cunoștință acest fapt.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

CERERE DOAMNA DIRECTOR,

Subscrisa...................

IF.............................

cu sediul in localitatea


,C


nr.


nr.tel./fax prin.......


... bl. .. e-mail


sc.


județul ......................, str.

... et. ... ap. ... cod postai .........,

.....................,            reprezentată ..................., domiciliat în localitatea ..........................................nr. ...

,e-


...........județul......................, str.........................

bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai ............, nr.tel..

mail............................... legitimat cu BI/CI seria ...... nr.

CNP.................................... eliberat de..................................,solicit acordarea eșalonării

la plată a sumei totale de.............................rezultată,    ca diferență ca diferență de obligații

bugetare, din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de....., pe o perioadă de.......luni, din care:

 • - suma de......................lei - obligație principală reprezentând......................

 • - suma de......................lei - obligații accesorii (majorări de întârziere) aferente


SC.


Declar pe propria răspundere că:

 • •  Societatea se află în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităților bănești;

 • •  Voi constitui garanții în termenul și condițiile prevăzute de art. 211 din Legea nr. 207/2015

privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare coroborate cu prevederile HCL nr....../2016;

 • •  Solicit comunicarea acordului de principiu la adresa de email....................................

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Anexez la prezenta următoarele:

DATA

CONTRIBUABIL-

Reprezentant legal al SC......

Nume - prenume (semnătură)

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443

www.spfl.ro Email: spfl (apioiesti.ro

Nr.

DECIZIE

de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de......

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea

Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobată prin HCL nr....../2016, se emite următoarea decizie:

Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de.....luni a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență,

din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de...... în sumă totală de.............. reprezentând :

Nr. crt.

Denumirea obligației bugetare

Suma datorată

Debit

Accesorii

Total obligații

0

1

2

3

4=2+3

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare, care face parte integrantă din prezenta decizie.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Anexă la DECIZIA

de acordare a eșalonării nr..../.....

GRAFIC EȘALONARE PLATĂ


9

Suma totală.............Iei pentru care se acordă eșalonarea, din care:

Debit

Majorări

Penalități

NR CRT.

TERMEN DE PLATĂ

NATURA DEBITULUI

DEBIT

MAJORĂRI 1

PENALITĂȚI

MAJORĂRI 2

REST DEBIT

REST

MAJORĂRI

REST TOTAL

TOTAL RATĂ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEBIT= diferența de plată stabilită prin decizia de impunere conform raportului de inspecție fiscală

MAJORĂRI 1 = majorări prevăzute în decizia de accesorii conform raportului de inspecție fiscală

PENALITĂȚI = cota de 0,25% reprezentând echivalentul prejudiciului, conform art.185 alin.(3) din Codul de procedură fiscală

MAJORĂRI 2= accesorii în cuantum de 1% calculate conform art.183 alin.(2) din Codul de procedură fiscală

DIRECTOR EXECUTIV,

CONTRIBUABIL,

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro


Nr._____________/_______________

DECIZIE

de respingere a eșalonării la plată a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de......

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea

Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești i;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că NU sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobată prin HCL nr....../2016, SE RESPINGE CEREREA DE EȘALONARE

LA PLATĂ:’

Motivele de fapt:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spf1.ro Email: snfl@ploiesti.ro

/__________________________

ACORD DE PRINCIPIU


Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................

Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea Procedurii de

acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobată prin HCL nr....../2016, se emite următorul acord de principiu privind:

1. Eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală nr...............din data de.............. pe o perioadă de.....luni, în sumă totală de

............. reprezentând :

Nr. crt.

Denumirea obligației bugetare

Suma datorată

Debit

Accesorii

Total obligații

0

1

2

3

4=2+3

 • 2. în termen de 10 zile de la data comunicării prezentului acord de principiu trebuie să constituiri garanții: consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului; scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare; ipoteca asupra unor bunuri imobile sau mobile din tara -în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara care sa confirme ca bunul este liber de sarcini și acordul beneficiarului eșalonării de-al oferi drept garanție în favoarea municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • 3. Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare, care face parte integrantă din decizia de eșalonare;

 • 4. Pentru obligațiile necuprinse în conținutul graficului de eșalonare, cu termene scadente pe perioada eșalonării, aveți obligația achitării acestora, în conformitate cu prevederile art.154 din Legea nr.205/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborate cu prevederile HCL nr.../2016.

 • 5.  Eșalonarea va fi anulată, pentru neplata la zi a obligațiilor bugetare născute după data acordării eșalonării;

 • 6. în termen de 48 ore de la data comunicării prezentului acord de principiu aveți obligația de a vă exprima acordul final în scris privind condițiile eșalonării.

 • 7. Decizia de eșalonare se emite după garantarea creanței in favoarea municipiul Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

DIRECTOR EXECUTIV,

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal r»r.21443

www.spfl.ro Email: spfl (aploiesti.ro


Nr._____________/_______________

DECIZIE de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de......

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea

Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Vă comunicăm că eșalonarea la plată, aprobată prin Decizie de eșalonare la plată nr...../..................

și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de............:

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității eșalonării la plată:

Temeiul de drept:

Consecințele pierderii valabilității eșalonării la plată:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

v Ani^li<nf.3 £ 4.

Procedura de încadrare a contribuabililor în categoriile mata, mijlocii și) £-j| mici, precum și criteriile de selectare a contribuabililor ce vor fi supuși inspecției fiscale în anul 2019                K A x/ :<&?/

--------- V o „ Z Z

I. încadrarea contribuabililor ce vor fi supuși inspecției fiscale în

categoriile mari, mijlocii și mici

Se stabilește drept criteriu de încadrare în categoria „marilor contribuabili” respectiv a „contribuabililor mijlocii” - impozitul mediu anual datorat bugetului local al municipiului Ploiești, calculat ca medie a tuturor impozitelor și taxelor datorate la deschiderea fiecărui an fiscal din perioada de prescriere a creanțelor fiscale.

Astfel contribuabilii care în ultimi 5 ani, au datorat un impozit mediu anual mai mare sau egală cu suma de 300.000 lei vor fi încadrați în categoria „ mari contribuabili” iar contribuabili care în ultimi 5 ani, au datorat impozit mediu anual cuprins între 50.000 lei și 299.999 lei vor fi încadrați în categoria „contribuabili mijlocii”.

încadrarea contribuabililor aflați, la data de 30.09.2018, în evidențele fiscale ale Serviciului Public Finanțe Locale în categoria „marilor contribuabili” respectiv a „contribuabililor mijlocii” în urma aplicării criteriului menționat anterior este redată în următorul tablei:

CIF

NUME CONTRIBUABIL

CATEGORIE CONTRIBUABIL

15991149

SC KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA

MARE

474152

COCA-COLA HBC ROMANIA SRL

MARE

20844047

SC VEROSKIP TRADING SRL

MARE

1860712

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

MARE

11054529

COMPANIA NAȚIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCUREȘTI

MARE

22338275

SC WIN MAGAZIN SA

MARE

1350659

SC PETROTEL LUKOIL SA

MARE

15412557

SC YAZAKI ROMANIA SRL

MARE

12412404

COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR BUCUREȘTI SA

MARE

1323964

SC CAMERON ROMANIA SRL

MARE

11894259

SC UNILEVER ROMANIA SA

MARE

6608725

SC BERGENBIER SA

MARE

1590082

S.C. OMV PETROM S.A.

MARE

7134646

S.C. PIRITEX S.A.

MARE

1350365

SC UPETROM-1 MAI SA

MARE

7095210

SC BRITISH - AMERICAN TOBACCO ROMANIA INVESTMENT SRL

MARE

17576904

METROPOL CONSULT SRL

MARE

3196778

TIMKEN ROMANIA SA

MARE

6194577

SC SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

MARE

14622062

SC JOHNSON CONTROLS ROMANIA SRL

MARE

18774586

S.C. CALSONIC KANSEI ROMANIA S.R.L.

MARE

1333674

SC VALDOR SRL

MARE

18868036

SC LUKOIL ENERGY & GAS ROMANIA SRL

MARE   7

2698644

MAINFREIGHT SRL

MARE 7

427320

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

MĂRE'

27449967

SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

mare\

1360687

SC WEATHERFORD ATLAS GIP SA

MARE ' Ș,.    y

14156698

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

MARE -       >

1352846

SC UZTEL SA

MARE

18500831

SC PRAMAC GROUP SRL

MARE

6484554

S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L.

MARE

1350020

SC CONPET SA

MARE

14506181

SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA

MARE

11805367

S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.

MARE

18734905

S.C. REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L.

MARE

18684882

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL

MARE

18725133

SC KREMSMUELLER ROMANIA SRL

MARE

1355770

TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA

MARE

14361269

SC ELECTROMECANICA PLOIEȘTI SA

MARE

24355272

BCR REAL ESTATE MANAGEMENT SRL

MARE

1356295

SC HALE SI PIEȚE SA

MARE

3193984

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER IPCUP PL

MARE

16128066

S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L.

MARE

13331847

S.C. URBAN ELECTRIC S.R.L.

MARE

14528066

S.C. ARTSANI COM S.R.L.

MARE

1346828

SC RAFINARIA ASTRA ROMANA SA

MARE

1357410

S.C. INSPET S.A.

MARE

2816464

SC DEDEMAN SRL

MARE

22271604

SC IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI SA

MARE

1354740

SC DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA SA RADIATA ORC /07.12.2015

MARE

1343554

SC UZUC SA PLOIEȘTI

MARE

1344444

SC CIOCIRLIA SA PLOIEȘTI

MARE

18725150

FELIX DEVELOPMENT SRL

MARE

17329505

SC FILIALA DE ÎNTREȚINERE SI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV SA

MARE

361579

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

MARE

3196905

SC DOROBANȚUL SA

MARE

31715846

SC BARTENDERS DISTILLERIES SRL

MARE

23640173

SC KOPTIMMO IMOB SRL

MARE

1343309

S.C. CRAMELE HALEWOOD S.A.

MARE

28931122

SC EUROPEAN RAIL TRANSPORT FEROVIAR SRL

MARE

1350845

S.C. CABLUL ROMANESC S.A.

MARE

15300120

LIDL ROMANIA SCS

MARE

4737286

S.C. PROCONSTRUCT S.R.L.

MARE

1343872

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI RA

MARE

11515592

S.C. COLUMBUS ACTIVE S.R.L.

MARE

1351085

S.C. POLISERV JG (PJG) S.R.L.

MARE

11589115

SC VODYLAS SRL

MARE

15667143

SC NOVADEX & CA S.R.L.

MARE

404416

SC BANCPOST SA BUCUREȘTI

MARE

1354332

SC PIMEX SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MARE1359038

SC AMPLO SA PLOIEȘTI

MARE -

20850081

SC BAS DEVELOPMENT PROJECT SRL

MĂRE

6719278

MEGA IMAGE SRL

MIJLOCIU

6101373

ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCȚII INSTALAȚII MONTAJE SA

MIJLOCIU       •

1354804

SC BUCEGISA

MIJLOCIU , z"

1352145

SC EXTRAPAN S.A. PLOIEȘTI

MIJLOCIU-'-^

6696816

S.C. PINK FOODS INTERNATIONAL S.R.L.

MIJLOCIU

12523780

SC SEGEZHA PACKAGING SRL

MIJLOCIU

15773756

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ - S.T.T.M. TARGU MUREȘ -PUNCT LUCRU PLOIEȘTI

MIJLOCIU

25378711

PETROCONSULT INVEST SRL

MIJLOCIU

11524043

SC IMOBILIAR NETWORK 2002 SA

MIJLOCIU

1348411

CONFECȚIA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU

16372612

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL

MIJLOCIU

5165590

SC NOVA CONS SRL

MIJLOCIU

21723078

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ SUCURSALA PLOIEȘTI

MIJLOCIU

1343490

SC 24 IANUARIE SA

MIJLOCIU

1343503

SC FOROFFICE SRL

MIJLOCIU

1346607

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

MIJLOCIU

1360296

S.C. PETROSTAR S.A.

MIJLOCIU

11054545

SOCIETATEA NAȚIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI-CFR CALATORI SA

MIJLOCIU

1348950

S.C. PRINTEX S.A.

MIJLOCIU

13990040

S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A.

MIJLOCIU

9429864

S.C. SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT S.R.L.

MIJLOCIU

13093222

ENGIE ROMAN1A SA

MIJLOCIU

16395551

LEONARDO ROMANIA AEROSPACE DEFENCE & SECURITY

SA

MIJLOCIU

15117182

S.C. SILCOTUB S.A.

MIJLOCIU

14512361

REAL LOCATOR INVEST S.R.L.

MIJLOCIU

14380546

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

MIJLOCIU

14344926

S.C. RENTRIT S.A.

MIJLOCIU

101

TEST PJ

MIJLOCIU

6611291

S.C. ALEEA RAICU S.R.L.

MIJLOCIU

200718

METEX BIG S.A.

MIJLOCIU

15974350

SC NATLOG SRL

MIJLOCIU

13691471

S.C. REDEXPRO S.A.

MIJLOCIU

13102711

SC APA NOVA PLOIEȘTI SRL

MIJLOCIU

1356830

SC BASTI SA PLOIEȘTI

MIJLOCIU

14512353

SC PETROTRANS SA

MIJLOCIU

8772898

S.C. PECEF TEHNICA S.R.L.

MIJLOCIU

5522170

SC LIMAR GLASSROM SRL

MIJLOCIU

1328759

TERA SA

MIJLOCIU

26289655

SC PERINI LANG HOLDING SRL

MIJLOCIU

12788922

TERQUA S.R.L.

MIJLOCIU

22672673

S.C. INTERCORA PROPERTY S.R.L.

MIJLOCIU

15750450

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.-S.I.R.C.O.S.S. MEDIAS-PUNCT DE LUCRU PLOIEȘTI

MIJLOCIU

14600820

UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA

MIJLOCIU

3648067

SC SMART SRL

MIJLOCIU

15139385

SC LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT SCS

MIJLOCIU

23117086

YUNCHENG PLATE-MAKING(RO) S.R.L.

mijlociu:

6659915

S.C. LILI'S GREEN HOTELS PLOIEȘTI S.R.L.

MIJLOCIU

14679301

SC BAUMIX SRL

mijlociu

2993822

SC CONDORII SULT SRL

MIJLOCIU

1347483

SC CALLIOPE SRL

MIJLOCIU

11201891

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

MIJLOCIU -

1301427

SC APROMAT SA

MIJLOCIU,7^;

21329139

S.C. RODIȘI INTERNATIONAL S.R.L.

MIJLOCIU

14167239

TRIUMF CONSTRUCT SA

MIJLOCIU

1348896

SC START ERG BURNERS SRL-SOC.RADIATA

MIJLOCIU

16466555

MIDTOWN RETAIL S.R.L.

MIJLOCIU

17042060

TEHNOSTRADE SRL

MIJLOCIU

427410

COMPANIA NAȚIONALA POSTA ROMANA SA

MIJLOCIU

1359259

MEDIMFARM SA

MIJLOCIU

5840696

COM GAZ STEEL SRL

MIJLOCIU

1352412

MODEXIM SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU

1358067

XENIA S.A.

MIJLOCIU

13782359

MOLDOCONS GRUP S.R.L.

MIJLOCIU

17498040

MARYO & CARMEN SRL

MIJLOCIU

14927997

S.C. ROMFARMACHIM S.A.

MIJLOCIU

1354650

TRANSPORT AUTO PLOIEȘTI 1 SA

MIJLOCIU

361897

CEC BANK S.A. BUCUREȘTI

MIJLOCIU

1555115

TIAB SA

MIJLOCIU

12751583

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.

MIJLOCIU

17151997

SC VERMOREL SRL

MIJLOCIU

16616571

SC BERICAP ROMANIA SRL

MIJLOCIU

8997181

SC CONTROL TRADING SRL

MIJLOCIU

26692134

KAROM PLUS S.R.L.

MIJLOCIU

1355605

UTIL MOD SCM

MIJLOCIU

22469408

SC GENESY IMOBILIAR SRL

MIJLOCIU

8429459

SC EKATRUST SRL

MIJLOCIU

11054537

SOCIETATEA NAȚIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA CFR MARFA SA

MIJLOCIU

32844377

S.C. UPETROM 1 MAI TRADING S.R.L.

MIJLOCIU

5920612

SC ANA MARIA POP SRL

MIJLOCIU

22112668

SC VIGOHOTEL INVEST SRL-FALIMENT DIN 18.03.2016

MIJLOCIU

1353140

ESTETIC MODERN SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU

14064659

S.C. ROMARTA S.A.

MIJLOCIU

18230517

SC EDKAT DENT SRL-RADIATA LA 02.11.2011

MIJLOCIU

15589967

SC GLAR CONSTRUCT SRL

MIJLOCIU

11655790

SC FOTBAL CLUB PETROLUL S.A.

MIJLOCIU

21931230

WEATHERFORD INTERNATIONAL EASTERN EUROPE SRL

MIJLOCIU

23006142

CONTOURGLOBAL SOLUTIONS(PLOIESTI) SRL

MIJLOCIU

3347315

MECCA PLAST SERVICE SA

MIJLOCIU

5613006

TRANS P.E.C. SA

MIJLOCIU

1568522

SC SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII CCCF BUCUREȘTI SA

MIJLOCIU

28113840

SC INCAF LOGISTICS SERVICES SRL

MIJLOCIU

19231430

TUV AUSTRIA ROMANIA SRL

MIJLOCIU

11021882

S.C. WYLZE LOGISTIK S.R.L.

MIJLOCIU

6219272

MAXIGEL SRL

MIJLOCIU

12106146

SC AS1T SERVICES SRL

MIJLOCIU

13302779

S.C. ARENA AUTO S.R.L.

MIJLOCIU

11765688

SC EUROPROIECT SRL

MIJLOCIU

1345407

SC FLINTAB SRL

/MIJLOCIU

6260000

SC SERPO PROD IMPEX SRL

mijlociu

10699381

SC AUTOMAR SRL

MIJLOCIU

2864518

SC ALTEX ROMANIA SRL

MIJLOCIU

8188318

SC COMCEREAL SA

MIJLOCIU

1357177

SC DE CONSTRUCȚII SI REPARAȚII PLOIEȘTI SA

MIJLOCIU

1590236

REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.

MIJLOCIU

12525284

SC VERTICAL DESIGN SRL

MIJLOCIU

1350977

SC ELCANI SRL

MIJLOCIU

6484597

CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL

MIJLOCIU

7810411

CAMERA NOTARILOR PUBLICI

MIJLOCIU

11972373

S.C. RAIFFEISEN LEASING IFN S.A.

MIJLOCIU

4497540

SC ARTDECO SRL

MIJLOCIU

6850671

S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L.

MIJLOCIU

6088703

SC DAN SEPSI SRL PLOIEȘTI

MIJLOCIU

25698457

SC COOL CONFORT STAR SRL

MIJLOCIU

19053812

MOTORMANIA IMPEX SRL

MIJLOCIU

12397185

COMPANIA NAȚIONALA "LOTERIA ROMANA"S.A.

MIJLOCIU

15285526

SC AMP INVEST SRL

MIJLOCIU

4089168

SC ACAPULCO DUPLEX SRL

MIJLOCIU

14868769

SC CRISMAN CASH & CARRY SRL

MIJLOCIU

22087629

STANDARD INVESTMENTS & DEVELOPMENTS S.R.L.

MIJLOCIU

15012585

SC VISPESTI PROD SRL

MIJLOCIU

336290

ASIGURAREA ROMANEASCA-ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

MIJLOCIU

12553268

S.C. NEPMAR AUTO IMPORT EXPORT S.R.L.-RADIATA ORC

MIJLOCIU

14197680

SC PETROLAND SRL

MIJLOCIU

8145422

BANCA COMERCIALA ÎNȚESA SANPAOLO ROMANIA S.A.

MIJLOCIU

1352528

S.C. ATM-CONSTRUCT S.A.

MIJLOCIU

4929117

SC BEGA UTILAJE CONSTRUCȚII SA

MIJLOCIU

16395314

ALDINIINVESTIMENTI SRL

MIJLOCIU

10547022

SC LUKOIL ROMANIA SRL

MIJLOCIU

13494585

SC PRADIS SRL

MIJLOCIU

1346585

SC INDUSTRIAL CONEX V.M.C. SRL

MIJLOCIU

35377500

ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

MIJLOCIU

1358555

SC UMERVA SA

MIJLOCIU

752

SC FEPER SA

MIJLOCIU

8394083

SC DI BAS AUTO SRL

MIJLOCIU

5522510

SC SECA DISTRIBUTION SRL

MIJLOCIU

1347947

SC GEPRO SRL

MIJLOCIU

18880781

HSL INVEST SRL

MIJLOCIU

1348195

S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A.

MIJLOCIU

25825895

SC IDCON SERVICES S.R.L

MIJLOCIU

13014130

S.C. SCHNELL LEITUNG S.A.

MIJLOCIU

1351530

TURIST SA

MIJLOCIU

6000034

CARTRANS PREDA S.R.L.

MIJLOCIU

27787860

COMPANIA NAȚIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAȚIILOR DE RIDICAT SI

MIJLOCIU

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE-(CNCIR) SA

1352790

SC P.B.C. BUSINESS CENTER S.R.L.

MIJL-OGfU-     '

8988728

SC MADAGOS SRL-SOC .RADIATA LA 28.06.2017

mi/wo)5iu

26316725

SC CRÂNG TERMINAL SRL

MljCbdtj^, W

15505702

SC G1FAMO CONSTRUZIONI SRL

MIJLOCIU        :

4000500

S.C. PAULUS S.R.L.

MIJLOCIU

30009338

S.C. ASESOFT TECHNOLOGIES S.R.L.

MIJLOCflLlP M

2991945

SC ANCO STAR SA

MIJLOCIU

6460326

TEL GEORGE JUNIOR SRL

MIJLOCIU

14702714

COMPANIA DE CERCETĂRI APLICATIVE SI INVESTIȚII SA

MIJLOCIU

14704430

SC LAMORA DESIGN SRL

MIJLOCIU

15933202

S.C. SOLEXPERT COMPANY S.R.L.

MIJLOCIU

6660120

MAXX MUSIC PROD SRL

MIJLOCIU

28909028

ELECTRICA FURNIZARE SA

MIJLOCIU

6028515

S.C. FIRENZE COM S.R.L.

MIJLOCIU

17724911

S.C. DISBEV SERV S.R.L.

MIJLOCIU

1353256

TROMET SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU

1345873

SC AGROCOM LEGUME FRUCTE SA

MIJLOCIU

6260085

SC BOCRIS SERV SRL

MIJLOCIU

6205722

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL

MIJLOCIU

22159261

SC BRYANA EURO INVEST SRL

MIJLOCIU

14179560

SC BAUMEISTER UTILAJE ECHIPAMENTE SRL

MIJLOCIU

13899180

SC ELCA AUTO SRL-SOC RADIATA LA 28.04.2017

MIJLOCIU

5136012

TOTAL TRANS SRL

MIJLOCIU

24504374

TAGA 1NVESTMENT S.R.L.

MIJLOCIU

22147607

S.C. PO-LARI AMP S.R.L.

MIJLOCIU

2809076

EUROAVIPO SA

MIJLOCIU

11013871

METATOOLS S.R.L.

MIJLOCIU

4315966

CREDIT EUROPE BANK» ROMANIA)SA BUCUREȘTI

MIJLOCIU

1589754

SC UNIQA ASIGURĂRI DE VIATA SA

MIJLOCIU

5072725

S.C. POLITEH S.A.

MIJLOCIU

7904486

TISAL EXIM SRL

MIJLOCIU

5136144

TESSUTIFIORENT1NI SRL

MIJLOCIU

1362238

ATCOM PRAHOVA SCM

MIJLOCIU

1356597

SC CAMION SERVICE CENTER SA

MIJLOCIU

3283068

ASOCIAȚIA HANDICAPATILOR PRAHOVA

MIJLOCIU

22213182

MODPACK SYSTEM SRL

MIJLOCIU

6922786

SC SCHIESTEL IMPEX SRL-RADIATA

MIJLOCIU

1590120

REGIA NAȚIONALA A PĂDURILOR - ROMSILVA R.A.

MIJLOCIU

15082572

SC SCIRA SRL-SOC RADIATA LA 21.12.2015

MIJLOCIU

10063103

SC 1NTERPAN SRL

MIJLOCIU

13173178

DE CONSTRUCȚII, INVESTIȚII SI COMERȚ IMPORT EXPORT

SRL-SOC RADIATA LA 29.06.2016

MIJLOCIU

24600584

SYGMA MEDICAL CENTER SRL

MIJLOCIU

19080620

SC ASCENT ACTIV DEVELOPMENT SA

MIJLOCIU

1356619

S.C. REMAT PRAHOVA S.A.

MIJLOCIU

29397961

FRAMAN SRL

MIJLOCIU

1364425

IGIENA LUX SOCIETATE COOPERATIVA

MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU

24140389

SC DELTA VENTURE S.P.V. SRL

MIJLOCIU

8529679

SC VALROM INDUSTRIE SRL

MIJLOCIU

6697285

SC KEIRON LOGISTICS SRL

MIJLOCULo .

16775453

SC AMC OIL & GAS ROM SRL

MIJLOCIU

6141467

MARC COM SRL

MlJL.OCIU'x\yAYo

16108263

SC LAROCA SRL-SOC RADIATA LA DATA DE 28.09.2017

mijlociu '■ '< Is

14946204

S.C. A&M ARHIVE CENTER S.R.L.

MIJLOCIUL^' A

1357622

MURNIC TRPC SRL

MiJ^Q^

1351808

SC ANTECO SA

MIJLOCIU *

14116995

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ SUCURSALA TARGU MUREȘ

MIJLOCIU

3283858

SCB&B SRL

MIJLOCIU

2267978

IRMEX SA

MIJLOCIU

4621450

S.C. AL-CAR1NA S.R.L.

MIJLOCIU

3754580

SC BISOCEANU & IDRICEANU SRL

MIJLOCIU

26052364

SC GIORGISIMOB SERV SRL

MIJLOCIU

18817342

SC SINCLAIR GROUP SRL

MIJLOCIU

13873015

SC GRUP TRANSPORT FEROVIAR SA

MIJLOCIU

15071212

S.C. PIRAEUS LEASING ROMANIA S.A.

MIJLOCIU

1356635

S.C. INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.

MIJLOCIU

6539544

SC ZADO PROD SRL

MIJLOCIU

14305226

SC NORDEXIM COFFEE SERVICES SRL

MIJLOCIU

17290030

CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A

MIJLOCIU

8925614

SC ETANSARI GRAFEX SRL

MIJLOCIU

6212568

S.C. ROOL S.A.

MIJLOCIU

16010540

S.C. REMATHOLDING CO. S.R.L.

MIJLOCIU

402911

S.C. ROMAQUA GROUP S.A.

MIJLOCIU

1353523

S.C. ONIRO S.R.L.

MIJLOCIU

5221142

ORGANIZAȚIA UMANITARA CONCORDIA

MIJLOCIU

9147065

SC SITMETAL SA-RADIATA

MIJLOCIU

16020780

S.C. GLOBAL EYE INVESTMENTS S.R.L.

MIJLOCIU

14360018

S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

MIJLOCIU

1590120

REGIA NAȚIONALA A PĂDURILOR - ROMSILVA R.A.

MIJLOCIU

2993997

SCICERP SA

MIJLOCIU

1348721

S.C. CONSPROIECT S.A. PLOIEȘTI

MIJLOCIU

16143740

S.C. INCONEX COM S.R.L. RADIATA

MIJLOCIU

2707530

SC TRANSMARIN SRL

MIJLOCIU

29921909

SC PRAHOVA VALLEY INTERNATIONAL CONSULT SRL

MIJLOCIU

3282712

BANCA NAȚIONALA A ROMÂNIEI AGENȚIA PRAHOVA

MIJLOCIU

22936619

SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L.

MIJLOCIU

7876327

SC YAN LUCK. TOTAL SERVICES SRL

MIJLOCIU

7950890

SC VASTRUM TRANSCOM SRL

MIJLOCIU

16673720

S.C. PABLO DESIGNED S.R.L.

MIJLOCIU

16354101

SC AMROMCO ENERGY SRL

MIJLOCIU

1352366

ARTEX SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU

6016944

SC PROD COM NARCIS SRL

MIJLOCIU

16720962

SC ENOL GRUP SA

MIJLOCIU

7454578

SC VALRAS PROD SRL

MIJLOCIU

9430125

TEHNOINSTRUMENT IMPEX SRL

MIJLOCIU

14456970

SC ANETTE DESIGN SRL

MIJLOCIU

1343422

MONTIN SA

MIJLOCIU

18519877

S.C. FEMETALRO S.R.L.

MIJLOCIU

II. Stabilirea criteriilor de selectare a contribuabililor ce vor r. sup..și?. inspecției fiscale în anul 2019                v

fi < -i. •    . : ’     '    •••■

F’.\. - F

1). Criteriile care vor sta la baza selectării contribuabililor supuși ^ controlului fiscal de către Serviciul Public Finanțe Locale, sunt:

 • a) Se vor verifica în primul rând contribuabili pentru care există o solicitare; de verificare fie din partea serviciilor din cadrul SPFL, ca urmare a analizei de risc efectuate la nivelul acestora, fie din partea altor autorități abilitate.

 • b) Din sistemul informatic al SPFL se va genera lista contribuabililor persoane juridice care au figurat cu debite inițiale în ultimii 5 ani anteriori anului pentru care se întocmește planul de control. Lista astfel obținută va fi ordonată descrescător în funcție de media anuală a debitelor inițiale datorate în perioada de prescripție.

 • c) Din lista contribuabililor care datorează impozite și taxe către bugetul municipiului Ploiești obținută conform punctului b) vor fi selectați contribuabili care nu au fost verificați în ultimi 3 ani anteriori perioadei pentru care se întocmește planul de control sau care nu se află în stare de insolvență sau insolvabilitate la data întocmirii planului de control.

 • d) Dintre contribuabili selectați conform punctului c), vor fi cuprinși în planul de control, în ordinea prevăzută în tabelul obținut prin aplicarea prevederilor punctelor a) - c) :

 • - un număr de mari contribuabili care să acopere maxim 30 % din timpul de control disponibil în anul pentru care se întocmește planul de control

 • - un număr de contribuabili mijlocii care să acopere maxim 20 % din timpul de control disponibil în anul pentru care se întocmește planul de control

 • - un număr de mici contribuabili care să acopere minim 20 % din timpul de control disponibil în anul pentru care se întocmește planul de control

în planul de control se vor cuprinde și un număr de contribuabili persoane fizice care să acopere mmaxim 10 % din timpul de control disponibil în anul pentru care se întocmește planul de control, selectarea acestora facându-se aleatoriu din rândul persoanelor fizice care dețin cel puțin două imobile pentru care datorează impozit, din care cel puțin unul să fie de tip „casă”. Restul de timp disponibil va rămâne nedistribuit urmând ca în această perioadă să poată fi efectuate verificări la contribuabili care vor intra în insolvență sau la cei pentru care se va solicita verificarea de către autoritățile competente în cursul perioadei pentru care se întocmește planul de control.

 • 2. Prin prezenta procedură se stabiliește ca la persoanele juridice care nu dețin în proprietate bunuri imobile impozabile declarate pe raza municipiului Ploiești și pentru care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență, să nu se efectueze inspecția fiscală.

Anexa nr.4-1 -Persoane cu venit mai mici sau egale cu 650 lei


CERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul (titular de rol)..................................................domiciliat in

localitatea.....................județul......................, str.....................................

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai............,nr.telefon..............................,

e-mail..............,    legitimat        cu BI/CI seria ...... nr................

CNP.................................... eliberat       de       .............. ......

.............................................solicit scutirea de la plata impozitului pe clădiri si/sau a impozitului/taxei pe teren, la adresa de domiciliu, conform H.C.L. nr. .. 72018 pentru: - clădirea si/sau terenul situate(ă) in str.............................................................

Declar pe propria răspundere ca:

 • •  nu realizez venituri lunare nete mai mari de 650 lei;

 • •  nu dețin alta cladire/teren in Ploiești sau in alta localitate;

 • •  declarație pe propria răspundere că în clădire nu se desfășoară activități economice și nu se obțin venituri din închiriere

 • •  clădirea pentru care solicit scutire de la plata impozitului deservește un număr

de...........persoane (familie).

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2018, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 de

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Anexez următoarele:

- cupon pensie, adeverința salariu, cupon ajutor șomaj, copie foaie de evidenta, adeverința A.S.S.C, copie carte identitate.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Anexa nr.4-2-Persoanele orfane, persoanele prevăzute la art. 3 alin. 11) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr.Persoanele care dețin A clădin^nonumente istorice, altele decât cete preyăzuțe^lă'a^.456 alin.(l) lit.x) din Legea m.227/2pi privind Codul fiscal, cu modificările și/cbmpletărilc ulterioare

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

CERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(ă) (titular de rol)..................................................domiciliat(ă)

in localitatea.....................județul......................, str.............................

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai ............, telefon..............., e-mail.........,

legitimat cu BI/CI seria ...... nr................ CNP....................................eliberat

de ................................................................. solicit scutirea de la plata

*................................................. conform H.C.L. nr. .. ./2018 pentru:

- clădirea si terenul situat(ă) in str.............................................................

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2018, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 de

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Anexez următoarele :

 • -  acte doveditoare care să ateste situația de fapt;

 • -  declarație pe propria răspundere că în clădire nu se desfășoară activități economice și nu se obțin venituri din închiriere;

copie carte identitate.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Notă *:

Impozitului pe clădire și teren ;

în cazul clădirilor monumente istorice , scutirea la impozitul /taxa pe pe teren se acordă doar pentru terenul de sub construcția clădirii - monument istoric

Anexa nr.4-3- Persoanele care sunt internate ig^țxîn centrele de eterminată

și au domicili îngrijir^CERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,


Subsemnatul (titular de rol)..................................................domiciliat in

localitatea.....................județul......................, str.....................................

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap.... cod postai............, nr.telefon..............................,

e-mail..............,    legitimat        cu BI/CI seria ...... nr................

CNP.................................... eliberat       de       .............. ......

.............................................solicit scutirea de la plata impozitului pe clădiri si/sau a impozitului/taxei pe teren, conform H.C.L. nr. .../2018 pentru:

- clădirea si/sau terenul situate(ă) in str.............................................................

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2018, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 de

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Anexez următoarele documente care să ateste că sunt persoană vârstnică internată în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată :

Nedepunerea documentelor care să ateste această calitate atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Notă *:

scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren se acordă pentru o singură proprietate (clădire și teren), pe cota deținută de persoană.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


Anexa nr.4-4-Persoanele juridice care dețin în proprietate clădiri clacate ca muzee altele decât cele prevăzutela art.456 alin'(J) lit.x) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

c ® . ...


CERERE-DECLARATIE DOMNULE DIRECTOR,

Subscrisa .......................................cod unic de identificare................cu

sediul in localitatea.....................județul......................, str.............................

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai........., telefon........., e-mail....................

Reprezentată prin dl/dna...................în calitate de....................., domiciliat(ă)

în ................, posesor al BI/CI, seria........., nr........., CNP........................., prin

prezenta solicit scutire de la plata * ................................pentru imobilul situat în

..........................., conform H .C.L. nr. .../2018.

La prezenta cerere anexez următoarele:

documente care să ateste statutul de muzeu, eliberate de autoritățile competente în domeniu :

- acte doveditoare privind desfășurarea unei activități benefice pentru comunitatea locală.

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2018, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 de

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Notă *: impozitul pe clădire

Anexa nr.4-5- Organizațiile neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale ;

Asociațiile/fundațiile non-profit

folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

CERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,

Subscrisa .......................................cod unic de identificare................cu

sediul in localitatea.....................județul......................, str.............................

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai........., telefon........., e-mail....................

Reprezentată prin dl/dna...................în calitate de....................., domiciliat(ă)

în ................, posesor al BI/CI, seria........., nr........., CNP................... prin

prezenta solicit scutire de la plata * ................................pentru imobilul situat în

........................... conform H .C.L. nr. .../2018.

La prezenta cerere anexez următoarele:

 • - statutul asociației/fundației;

 • - copie balanță de verificare întocmită (la data de 30.06, respectiv la data de 31.12) în anul anterior solicitării scutirii;

 • - declarație notarială din care să reiasă faptul că în locația pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activitate economică;

 • - alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2018, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 de

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Notă *: impozitul/taxa pe clădire și/sau teren

ROMÂNIA

Municipiul Ploiești Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești


Anexa nr. 5


Codul de identificare fiscală:.......................

Nr.........../.../20....


Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

DECLARAȚIA

pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate mai multe clădiri rezidențiale pe raza municipiului Ploiești

Subsemnatul(a)..............................................identificat prin C.I./B.I. /C.I.P./Pașaport seria.......nr..............., C.I.F.’’..................................................., domiciliat în

ROMÂNIA/............................., județul ..........................................., codul poștal ...................., municipiul/orașul/comuna.......................................... satul/sectorul...............................

str....................................................................................nr..........bl..........., sc........, et......., ap........, tel./fax....................................., e-mail...........................................................

declar că dețin în proprietate următoarele clădiri, înscrise în ordinea numerică determinată în funcție de anul dobândirii:

Data


SemnăturaNr. crt.

Județul / Municipiul I ocalitatea / Sectorul

Adresa

unde este situată clădirea

Suprafața utilă -m2-

Supr.constr. desfășurată -m2-

Cotă parte din proprietate fracție / %

Din total col.4, suprafața închiriată

-m2-

Supr.constr. la sol-m2-

Anul dobândirii

0

1

2

3

4

5

6

1.

str. .. bl

..., SC. ..

...., etai

......., ap........

........, nr..........

2.

str. ..

bl....

..., SC. ..

...., etai

......., ap........

........, nr.........,

3.

str...

bl....

..., SC. ..

...., etai

......., ap........

--------, nr.........,

4.

str. .. bl

..., SC. ..

...., etai

......., ap........

........, nr.........,

5.

str. .. bl

..., SC. ..

...., etai

........ ap........

........, nr.........,

6.

str. .. bl

..., SC. ..

...., etai

......., ap........

........, nr.........,

 • * Declar că la adresa dc domiciliu sunt proprietar / NU sunt proprietar conform actelor anexate

 • * Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoarc adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

 • * în cazul în care în același an se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este determinată de data dobândirii.

 • * în cazul în care la aceeași dată se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este cea pe care o declară contribuabilul respectiv.

 • * Pentru determinarea suprafeței construite desfățurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturai exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de transformare 1,4

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel.0344-801053/Fax. 0244.546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro


înreg.sub nr.______________/_______________________

La organul fiscal

DECLARAȚIE

Privind taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare si promotionale

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIREA CONTRIBUABILULUI________________________________________

Cod unic de iregistrare/CNP_____________________________________________________________

Judetul/Sectorul________^Localitatea__________

Strada__Nr._______BL._______Sc._____Et. Ap._____

Telefon___________________________________Adresa de e-mail_____________________________________

Cont IBAN_______Deschis la______

Nr.crt.

Aviz nr.si data

Nr.zile

Cuantum lei/zi

Suma datorata (lei)

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare se pedepsește conform legii, cele declarate fiind corecte și complete.

Data completării___________________

DIRECTOR,


Șef compartiment contabilitate,

1

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozituțpe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr.l 1

2

j Ol \ e         V ) ■

3

Condiții de acordare a eșalonării

9                                                9

Pentru acordarea eșalonării la plată pentru obligațiile bugetare rezultate, ca diferență, din rapoarte de inspecție fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

9

 • -  Să depună o cerere (model prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedură);

 • -  Să se afle în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităților bănești;

 • -  Să aibă achitate la zi toate obligațiile bugetare restante și/sau curente la data depunerii cererii de eșalonare, cu excepția sumelor reprezentând diferențe de impozite și taxe stabilite în urma raportului de inspecție fiscală;

 • -  Să constituie garanții în conformitate cu art. 210 și art. 211 Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • -  Să nu se afle în procedura insolvenței;

 • -  Să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;