Hotărârea nr. 571/2018

Hotãrârea nr. 571 privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, referitor la Grădiniţa cu program normal nr.20

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 571 privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, referitor la Grădinița cu program normal nr.20

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 487/12.12.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 366/12.12.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1909/12.12.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 304/13.12.2018 la Direcția Economică, prin care se propune actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, referitor la Grădinița cu program normal nr.20;

în temeiul prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă includerea în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ” a bunurilor identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă completarea Anexei nr. G la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 cu o poziție nouă identificată în Anexa menționată la alineatul 1.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu

Anexa la H.C.L./ nr. 4      /    ____

Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr

crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

150

Str. Trestioarei, nr.

27, Grădinița cu program normal nr.

20 (teren și construcție)

Str. Trestioarei, nr. 27, Grădiniță nr. 20 : - teren intravilan împrejmuit delimitat de gard, construcție între pct.51-137 și limită convențională între pct.137-123 în suprafață de 1011 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 144633, cu nr. cadastral 144633, având ca vecinătăți la Nord și Sud proprietăți particulare, la

1981

108.034,87

- Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale -Hotararea Consiliului Local nr. 70/22.03.2006; Hotararea Consiliului Local nr. 267/29.11.2006 -Hotărâr^Consiliului^

Local'H .^î9/09.08.2018

Est str. Trestioarei domeniu public al municipiului Ploiești și la Vest str. Lăstunului domeniu public al municipiului Ploiești;

- construcția CI - spațiu învățământ, regim de înălțime P, construcție din cărămidă în suprafață construită la sol de de 75 mp și suprafață desfășurată de 75 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 144633, cu nr. cadastral 144633-CI, avand ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Grădiniței cu program normal nr. 20


Director Executiv Adjunct,


Amedeo Florin Iubirea


Sef Serviciu SIEB, Gabriela MindrutiuSef Serviciu

Madalin Negoita