Hotărârea nr. 570/2018

Hotãrârea nr. 570 privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, referitor la Grădinița cu program prelungit nr. 38

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 570 privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, referitor la Grădinița cu program prelungit nr. 38

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 483/12.12.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 397/12.12.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1910/12.12.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 303/13.12.2018 la Direcția Economică, prin care se propune actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, referitor la Grădinița cu program prelungit nr. 38;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 499/20.12.2017, fiind înscrise in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143808;

în temeiul prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale; în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea poziției 129 din Anexa G la Hotărârea nr.225/1999 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, astfel:

  • - coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : « Grădinița cu program prelungit nr. 38, Str. Poștei, nr. 23 »

  • -  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Grădinița cu program prelungit nr. 38, Str. Poștei, nr. 23 ;

- teren împrejmuit cu gard de beton între punctele 9-10,11-16, cu gard metalic între punctele 2-3,6-8, calcan între punctele 3-6,10-11, 16-20-1-2 și neîmprejmuit între 8-9 în suprafață totală suprafață totală de 2660 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143808 cu nr. cadastral 143808 având ca vecinătăți la Nord garaj și teren aferent Scolii Gimnaziale « Sfânta Vineri», la Vest teren aferent Școlii Gimnaziale « Sfânta Vineri » și proprietăți particulare, la Sud trotuar aferent străzii Poștei - domeniu public al municipiului Ploiești și proprietate particulară și la Est proprietăți particulare ;

spațiu de învățământ, regim de înălțime P, zidărie cărămidă, suprafața construită la sol 819 mp, suprafața desfășurată 819 mp, înscris în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143808, cu nr. cadastral 143808-Cl, având ca vecinătăți la Nord și Est teren aferent unității de învățământ, la Sud trotuar aferent străzii Poștei - domeniu public al municipiului Ploiești, și la Vest teren aferent Școlii Gimnaziale « Sfânta Vineri », proprietăți particulare și teren aferent unității de învățământ;

  • -  cabină poartă (gheretă), regim de înălțime P, suprafață construită la sol 13 mp, suprafață desfășurată 13 mp, înscrisă in Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143808 - C2, având ca vecinătăți la Nord, Vest și Sud teren aferent unității de învățământ și la Est proprietate particulară ;

  • -  wc, regim de înălțime P, suprafață construită la sol 18 mp, suprafață desfășurată 18 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143808, cu nr. cadastral 143808-C3, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent unității de învățământ;

  • -  magazie din metal și beton, regim de înălțime P, suprafață construită la sol 33 mp, suprafață desfășurată 33 mp, înscrisă în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143808, cu nr. cadastral 143808-C4, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent unității de învățământ;

- coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 551 454,341ei » ;

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018


Contrasemnează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sprin-Miculae BOTE ’


p. SECRETAR,